Дата конвертації13.03.2019
Розмір51.41 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 51.41 Kb.

Електронний документообіг в органах місцевого самоврядування як економічна категорія

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1.1 Формування понятійного апарату роботи

1.2 Документообіг в організації: основні етапи та правові аспекти

1.3 Міжнародний та регіональний досвід організації електронного документообігу

2. Основні параметри і АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ МІСТО «ВОЛОГДА» ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1 Муніципальна система бюджету як інструмент самоврядування інноваційної ринкової економіки

2.2 Інфраструктура муніципального освіти «Місто Вологда» Електронний документообіг в Адміністрації міста Вологди

3. ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ В адміністрації міста Вологда і

3.1 Економічна система муніципального освіти «Місто Вологда» як векторне поле руху грошових потоків

3.2 Документообіг як інструмент формування ринкового укладу муніципалітету на основі інформаційно-комунікаційної системи

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

ВСТУП

З переходом економіки на ринковий інноваційний шлях розвитку принципово змінилися зовнішні умови споживачів ринку і вимоги до організації економічної системи муніципального освіти.

Муніципалітет являє собою економічну систему, що забезпечує функціонування життєдіяльності людей на основі власних ресурсів і безпеки життєдіяльності. [1]

Конверсійні процеси найбільш імовірнісних в інфраструктурі муніципалітету, так як вона має досить складну структуру і пов'язує між собою інтереси населення, бізнесу і органів місцевого самоврядування. Інформаційно-комунікаційна система є одним з інструментів вдосконалення інфраструктури муніципалітету.

Актуальність теми дослідження полягає в розгляді документообігу в органах місцевого самоврядування як економічної ЕКО-системи муніципального освіти з використанням інструментів інноваційного менеджменту, таких як інтерактивне діловодство, логічні та цифрові елементи, декларації, бібліотека прецедентів.

Метою є збільшення прибутковості муніципалітету на основі вдосконалення інфраструктури муніципального освіти за допомогою організації інформаційно-комунікаційної взаємодії бізнесу, населення та органів влади.

Новизна дослідження - розроблено підхід, що полягає в переході від функціональної системи документообігу Адміністрації міста Вологди до економічної системи з заданими економічними параметрами, що забезпечує збільшення прибутковості ЕКО-системи муніципалітету міста Вологди.

Для досягнення мети необхідно вирішити ряд завдань:

- сформувати понятійний апарат з питання: «Документообіг в органах місцевого самоврядування як економічна категорія»;

- проаналізувати законодавство РФ, Вологодської області та вивчити міжнародний і регіональний досвід використання електронного документообігу в органах місцевого самоврядування;

- розглянути електронний документообіг як економічну категорію;

- розробити підхід, що полягає в переході від функціональної системи документообігу Адміністрації міста Вологди до економічної системи з заданими економічними параметрами, що забезпечує збільшення прибутковості ЕКО-системи муніципалітету міста Вологди.

Об'єкт дослідження - інформаційна система Адміністрації міста Вологди. Предмет - організація інформаційної системи Адміністрації міста Вологди як економічної системи.

Теоретичною основою дослідження послужили положення і висновки, що містяться в працях вітчизняних і зарубіжних вчених, в області вивчення теорії і практики організації інформаційно-комунікаційної системи за допомогою інструментів інноваційного менеджменту в органах місцевого самоврядування.

При написанні випускної кваліфікаційної роботи основними джерелами інформації послужили:

- нормативно-правова база (Податковий кодекс РФ, Федеральні Закони, які регламентують організацію електронного документообігу);

- праці доктора технічних та економічних наук, професора О.М. Шічкова; доктора технічних наук, професора І.Л. Туккеля;

- праці таких авторів, як Д.В. Артюнова, А.Н. Асаул, Н.Є. Кулябин та інших;

- матеріали, отримані в процесі виробничої практики в Управлінні справами Адміністрації міста Вологди.

Методологічну основу дослідження склали метод операційного циклу, аналітичний та порівняльний метод, а також загальнонаукові методи (аналіз, індукція).

Практична значимість випускний кваліфікованої роботи полягає в тому, що запропонований інноваційний підхід можливо використовувати для організації та формування ринкового укладу Адміністрації міста Вологди.

Структура роботи складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та перекладу на англійську мову теми, змісту та анотації випускної кваліфікаційної роботи.

У вступі розкривається актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи, визначаються об'єкт і предмет дослідження, встановлюються мета і завдання, вказується інформаційна та методологічна база випускної кваліфікаційної роботи.

У першому розділі «Теоретичні та правові аспекти організації документообігу в органах місцевого самоврядування» послідовно розкриваються такі питання, як поняття регіональної економічної системи, інновацій, документообігу як інструменту інноваційного менеджменту при формуванні економічної системи муніципалітету.

У другому розділі «Основні параметри і аналіз діяльності муніципального освіти« Місто Вологда »і органів місцевого самоврядування на прикладі Адміністрації міста Вологди» докладно розглянута інфраструктура міста, виявлено її недоліки та представлено вплив документообігу на суб'єкти інфраструктури.

Третя глава «Документообіг як інструмент формування ринкового укладу муніципалітету на основі інформаційно-комунікаційної системи» містить етапи переходу на інформаційно-комунікаційну систему, яка дозволяє збільшити доходність бюджету муніципалітету.

1. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1.1 Формування понятійного апарату роботи

Міжнародний стандарт «Guidelines for an Innovation management system» визначає інновацію як кінцевий результат інноваційної діяльності, яка отримала втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг [1, 2].

Інноваційна діяльність являє собою прикладну діяльність, спрямовану на реалізацію накопичених науково-технічних знань, технологій, обладнання, з метою збільшення реалізації товарів (послуг), що мають конкурентні переваги на зовнішньому ринку.

Регіональна економічна система - це комплекс суб'єктів інфраструктури, що включає: суб'єкти господарської та підприємницької діяльності, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фінансово-кредитні та освітні установи, що забезпечують синергетичний ефект в капіталізації вихідних регіональних ресурсів, зростання ВРП, доходи бюджетів усіх рівнів, і на цій основі зростання чинників, що забезпечують рівень життєдіяльності населення. Вихідні і результуючі параметри економічної системи визначаються в грошовому еквіваленті.

Під муніципальної економікою (промисловість території з самоврядуванням) слід розуміти комплекс промислових підприємств і комерційних організацій, які, як правило, розташовані на муніципальної території і є інструментом, для формування муніципального бюджету, необхідного і достатнього для реалізації функцій самоврядування, щоб забезпечити проживання і діяльність населення , що живе на муніципальної території. [1] Основні ресурси муніципалітету - це люди, земля і бюджет муніципального освіти. Безперервне вдосконалення інженерного бізнесу муніципального освіти є важливим завданням муніципалітету. Функції, що випливають з потреб людей для корисної життєдіяльності, в інноваційної ринкової економіки носять імовірнісний характер. У процесах стратегічного планування економічного розвитку муніципального освіти ці функції є соціально-економічні інструментами. [3]

Інженерний бізнес - це інтегрована сукупність видів активів і діяльності, яка здатна бути реалізованою і керованої з метою забезпечення інвесторам і (або) власникам, членам та учасникам акціонерного капіталу повернення (доходу) в формі дивідендів, більш низьких операційних витрат або в іншій формі економічної ефективності . Згідно Циклу Карно цикл роботи інженерного бізнесу здійснюється за допомогою виробничо-технологічних систем. У свою чергу, виробничо-технологічна система являє собою мінімальний комплекс матеріальних і нематеріальних активів, що забезпечує отримання технологічної переробки або готової продукції (послуг), що мають ринкову вартість. [3]

1.2 Документообіг в організації: основні етапи та правові аспекти

Згідно з Федеральним законом № 149-ФЗ від 27.07.2006 р (ред. Від 13.07.2015 р) «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації» (зі змінами та доповненнями, що вступають в силу з 10.01.2016 р) електронний документ - документована інформація, представлена ​​в електронній формі, тобто у вигляді, придатному для сприйняття людиною з використанням електронних обчислювальних машин, а також для передачі по інформаційно-телекомунікаційних мереж та обробки в інформаційних системах.

Основними нормативними документами, регулюючими документообіг в Російській Федерації, є:

- Федеральний закон від 10 січня 2002 № 1-ФЗ «Про електронний цифровий підпис»;

- Федеральний закон від 27 липня 2006 р № 149-ФЗ «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації»;

- ГОСТ Р 51141-98. Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення (затверджено постановою Держстандарту РФ від 27 лютого 1998 № 28);

- ГОСТ Р 6.30-2003. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів (затв. Постановою Держстандарту РФ від 3 березня 2003 № 65-ст);

- Постанова Уряду РФ від 22 вересня 2009 р № 754 «Про затвердження Положення про систему міжвідомчого електронного документообігу» [4].

Документообіг - це рух документів з моменту їх отримання або створення до завершення виконання, відправлення або здачі в справу. Розрізняють три основних потоку документації:

* Документи, що надходять з інших організацій (вхідні);

* Документи, що відправляються в інші організації (вихідні);

* Документи, що створюються в організації і використовувані працівниками організації в управлінському процесі (внутрішні).Схематично внутрішній документообіг представлений на малюнку 1.

Вхідні документи, що надходять в організацію, проходять такі етапи: отримання кореспонденції, реєстрація, розгляд документа, винесення резолюції, контроль за виконанням резолюції, виконання, приймання робіт.

Малюнок 1 - Внутрішній документообіг в організації

Перші системи електронного документообігу (ЕДО) з'явилися в банківській сфері. У західній літературі такі системи отримали назву «системи електронного переказу грошових коштів» (The Electronic Funds Transfer Systems) і почали функціонувати з початку 1970-х років. Надалі системи ЕДО стали широко застосовуватися і для обміну іншої комерційної інформацією. Уже багато років такі системи використовуються в галузі авіаційної промисловості для продажу і бронювання авіаційних квитків, підприємствами в галузі хімічної промисловості. Транснаціональна текстильна компанія «Benetton» використовує систему ЕДО для передачі необхідної інформації між своїми підрозділами, що займаються продажем і виробництвом продукції. Приклади показують, наскільки широкий спектр застосування систем безпаперового документообігу в комерційній діяльності в індустріально розвинених країнах. Навіть при оформленні митних документів важко уникнути заповнення паперових форм і бланків, в деяких країнах (наприклад, у Франції, Норвегії) стало можливим подання декларацій в електронному вигляді. Очевидно, масштаби використання систем ЕДО в комерційній діяльності будуть збільшуватися завдяки перевазі цих систем перед традиційним документообігом. За оцінками американських фірм-виробників автомобілів, використання ЕДО дозволяє скоротити витрати близько 200 доларів з кожного виробленого автомобіля. Сумарне річне скорочення витрат завдяки використанню систем ЕДО в Норвегії вже в 1989 р оцінювалося близько 1 мільярда доларів. [3]

В області електронного документообігу діють наступні міжнародні стандарти: стандарт США DoD 5015.2-STD (Design Criteria Standard for Electronic Records Management Software Applications), стандарт Євросоюзу MoReq (Model requirements for the management of electronic records).

Згідно з міжнародними стандартами система електронного документообігу являє собою спеціалізований пакет розробки, кілька окремих інтегрованих пакетів, замовлену розробку або їх комбінацію.

Електронний документообіг передбачає рух документів в електронній формі. У Федеральному законі «Про електронний цифровий підпис» від 10 січня 2002 № 1-ФЗ визначено правові умови використання електронного цифрового підпису, при дотриманні яких електронний цифровий підпис в електронному документі визнається рівнозначного власноручного підпису в документі на паперовому носії. В даний час підготовлений проект Федерального закону «Про документаційне забезпечення управлінської діяльності».

У 2009-2010 роках в Росії почали реалізовуватися кілька глобальних державних ініціатив, пов'язаних з організацією офіційного електронної взаємодії між державою, населенням і бізнесом, спрямованих на підвищення рівня проникнення інформаційних технологій в різні аспекти державного і суспільного життя. До них слід віднести затвердження переліку державних послуг, що надаються населенню через Інтернет, і затвердження положень про систему міжвідомчого документообігу, які стали першими важливими кроками на шляху реалізації концепції «електронного уряду».

На думку експертів Петербурзької компанії DSS Consulting, яка займається маркетинговими дослідженнями російського IT-ринку, електронний документообіг в Росії реалізується в багатьох галузях промисловості, банківському секторі, в держустановах. Використання електронного документообігу в органах державного управління знаходиться на 2 місці по числу організацій, що використовують електронний документообіг, і становить 14% (рисунок 2).

Малюнок 2 - Використання електронного документообігу в різних сферах діяльності за 2014 год [3]

Відповідно до закону «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» інформатизація? організований соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, громадських об'єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів. Електронний документообіг як сукупність автоматизованих процесів по роботі з документами, представленими в електронному вигляді, є частиною процесів інформатизації. Інформаційно-комунікаційна система є більш широким поняттям і включає в себе систему формування і використання інформаційних ресурсів, інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру, науково-технічний і виробничий потенціал, необхідний для формування інформаційно-телекомунікаційного простору, ринок інформаційних і телекомунікаційних засобів, інформаційних продуктів і послуг, систему забезпечення інформаційної безпеки, правову базу інформаційних відносин.

У всьому світі державні організації є найбільшим споживачем товарів і послуг, що належать до сфери інформаційно-комунікаційних технологій.

Раніше інформаційні системи створювалися винятково для внутрішньовідомчого використання. Зараз важливими функціями інформаційних систем є забезпечення взаємодії держустанов з громадянами та організаціями з одного боку і взаємодія відомств між собою.

Таким чином, для того щоб зробити ефективним складний механізм управління муніципалітетом за допомогою інформаційних технологій, потрібні не тільки матеріальні ресурси, а й людські. Тому величезне значення відіграє ринок знань та інтелекту. [3, 4]

1.3 Міжнародний та регіональний досвід надання державних послуг в електронному вигляді

Протягом останніх десятиліть багато країн світу здійснюють послідовний і стійкий формування і розвиток інформаційного суспільства. В умовах ринкової економіки постіндустріальні країни концентрують свої зусилля на створенні, використанні та поширенні нових інформаційних технологій.

Значного розвитку в наданні державних послуг в електронному вигляді досягла Великобританія, яка разом з Австрією, Мальтою і Португалією, забезпечила надання всіх 12 європейських базових держпослуг населенню в режимі онлайн. До базових послуг відносять:

1) прибуткові податки;

2) реєстрація автомобілів;

3) свідоцтва про народження та шлюб;

4) пошук роботи;

5) заявка на видачу дозволу на будівництво;

6) реєстрація вищої освіти;

7) виплати в системі соціального забезпечення (допомоги по безробіттю, допомоги на дітей, оплата витрат на лікування, посібника для студентів);

8) заяву в поліцію;

9) повідомлення про переміщення (переїзді);

10) персональні документи (паспорти, водійські права);

11) публічні бібліотеки;

12) послуги в сфері охорони здоров'я.

Розробники єдиного порталу державних послуг Великобританії сформулювали тезу, на якому базуються сучасні інновації - від «уряду в Інтернеті» до «уряду з Інтернету». Розрізнені державні Інтернет-ресурси стали об'єднуватися через перехід до єдиного стандарту зберігання та обміну даними в урядовому шлюзі Government Gateway, який став відправною точкою для доступу до сервісів по здійсненню всіх державних послуг. З підключенням до системи Government Gateway британські державні відомства стали застосовувати покроковий принцип викладу інформації. У нормативних документах (check list -Контрольний лист) послідовно описані всі вимоги до юридичній або фізичній особі при зверненні за державними послугами. Відвідування Government Gateway обов'язково при першому зверненні до системи, тому що на ньому відбувається реєстрація в якості фізичної, юридичної особи або посередника. Інфраструктура Government Gateway, розрахована на обслуговування до 500 звернень клієнтів в секунду і до 5 мільярдів запитів на рік, відповідає за вчинення транзакцій, аутентифікацію і безпеку користувачів системи. Система аутентифікації побудована за принципом «скажи один раз» - користувач один раз вводить пароль і пін-код і після цього може працювати з усіма сервісами в якості зареєстрованого користувача. Платіжний модуль шлюзу дозволяє оплачувати держпослуги, кожній з яких присвоєно унікальний платіжний код, за допомогою банківських переказів і кредитних карт. З метою стимулювання попиту на нові сервіси урядом внесено поправки в законодавство, що забезпечують податкові пільги для тих, хто здійснює обов'язкові платежі в електронному вигляді. Для громадян знижка склала 10 фунтів, для бізнесу - 150 фунтів.

Схема розвитку електронного уряду, розроблена в рамках Європейського Союзу, включає в себе наступні елементи:

1) інформування;

2) односпрямована інтерактивність - завантажувані форми і бланки;

3) двостороння взаємодія - електронні форми;

4) транзакції - повноцінні електронні послуги;

5) персоналіація - проактивне, автоматизоване взаємодія.

У 2010 році електронне забезпечення державних послуг населенню в Європі збільшилася з 21% до 63%, 42% європейського населення використовують урядові сайти для отримання інформації, а 27% завантажували електронні форми для заповнення. Уряди країн - членів ЄС приділяють особливу увагу розвитку інтерактивного обслуговування в тих областях, де розвиток електронного уряду може швидко забезпечити збільшення доходів або скорочення витрат. У зв'язку з цим, послуги, що забезпечують дохід адміністративним установам, (наприклад, послуги, пов'язані зі збором податків) у всіх країнах Євросоюзу країнах реалізовані за допомогою інноваційних інструментів. Те ж саме відноситься і до послуг, що передбачають прямі платежі громадянам або комерційним структурам.

Серед інноваційних розробок електронних державних послуг в США виділяється інформаційна технологія SMART (пошуково-довідкова служба кваліфікованих працівників). Система розроблена Департаментом праці штату Нью-Йорк як інструмент електронного уряду, який об'єднує базу даних безробітних жителів штату. Користувачі системи заповнюють резюме в електронному форматі, в якому вказується трудова діяльність і професійні навички. Отримані професійні дані резюме аналізуються комп'ютерною програмою, і протягом 24 годин клієнт отримує по електронній пошті список відкритих вакансій. Таким чином, нова технологія дозволяє заощадити час клієнта. З моменту переходу на ЕДО Німеччина до 2012 року заощадила 54 млрд. Євро, а в Данії бізнес на електронне декларування податків щорічно економить 50 млн. Євро.

Згідно зі Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Російській Федерації, затвердженої Президентом Російської Федерації 7 лютого 2008 року № Пр-212, інформаційне суспільство характеризується високим рівнем розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій і їх інтенсивним використанням громадянами, бізнесом, органами державної влади та місцевого самоврядування. До числа основних завдань розвитку інформаційного суспільства віднесені: формування сучасної інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури, надання на її основі послуг, що мають конкурентні переваги на ринку, і забезпечення високого рівня доступності інформації і технологій для населення, підвищення рівня розвитку освіти, соціального захисту населення на основі використання інформаційних і телекомунікаційних технологій, вдосконалення системи державних гарантій конституційних прав людини і г ажданіна в інформаційній сфері, підвищення ефективності державного управління та місцевого самоврядування.

Відповідно до державної програми Російської Федерації «Інформаційне суспільство (2011 - 2020 роки)», затвердженої розпорядженням Уряду Російської Федерації від 20 жовтня 2010 року № 1815 р, основними завданнями при створенні інформаційного суспільства є:

1) забезпечення надання громадянам та організаціям послуг з використанням сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій;

2) розвиток технічної і технологічної основи становлення інформаційного суспільства;

3) попередження загроз, що виникають в інформаційному суспільстві.

Практика використання інструментів інноваційного менеджменту в організації діяльності органів місцевого самоврядування представлена ​​в Адміністрації міста Омська. Управління інформаційно-комунікаційних технологій (УІКТ) створено в 2008 році в рамках реалізації загальноміської цільової програми «Електронний Омськ». Головна мета діяльності управління - це реалізація та координація на території Омська єдиної політики в сфері інформатизації діяльності органів місцевого самоврядування, муніципальних підприємств і установ на основі застосування інноваційних телекомунікаційних технологій. Це дозволяє муніципалітету більш ефективно управляти соціально-економічним розвитком міста.

За час дії програми «Електронний Омськ» управління виконало ряд заходів по оптимізації інформаційної інфраструктури міста. Основний акцент зроблений на виконання рекомендацій федерального законодавства. У 2009 році почалося створення Єдиної автоматизованої інформаційної системи адміністрації міста Омська. Її складові - система інформаційної взаємодії з населенням (офіційний портал адміністрації міста Омська) і система електронного документообігу та діловодства (седдамі).

17 лютого 2010 року було введено в експлуатацію офіційний портал адміністрації Омська, який дозволив забезпечити діяльність міського муніципалітету максимально прозорою і відкритою. Велика кількість нових сервісів порталу та кардинальне оновлення всіх його матеріалів стало результатом проходження світовим і російським тенденціям створення «електронного уряду».

У 2010 році створено комісію з інформатизації при Мерові міста Омська. До її складу увійшли керівники структурних підрозділів адміністрації міста і муніципальних установ, представники профільних вузів і підприємств. Комісія в рамках своїх повноважень оцінює стан інформатизації та інформаційної безпеки, забезпечує науково-методичну підтримку інформатизації в місті Омську, аналізує і проводить експертну оцінку проектів і програм інформатизації, розглядає пропозиції щодо вдосконалення діяльності структурних підрозділів адміністрації міста на основі використання інформаційних та комунікаційних технологій.

За участю фахівців УІКТ для громадян була розроблена актуальна система «Мій маршрут». У 2011 році вона стала доступною і в мобільних версіях: для пристроїв з сенсорним екраном і звичайних телефонів. У 2012 році для городян почала функціонувати система «Мій дім», інформує про відключення світла, газу, води, тепла і т.д.

Один з напрямків роботи фахівців УІКТ оцінено експертами Фонду свободи інформації: офіційний портал Адміністрації міста зайняв 14-й рядок у рейтингу інформаційної відкритості з 162 муніципалітетів-учасників. На IV Міжнародному форумі «Мегаполіс: XXI століття» Омськ відзначений дипломом як кращий місто СНД та ЄврАзЕС в області ефективного застосування інформаційних технологій.

Окремий напрямок роботи УІКТ - муніципальні послуги в електронному вигляді. Процес перекладу послуг в інтернет-простір став здійснюватися в 2010 році, з'явилася єдина система «Медінфо-місто», яка інформує про графіки прийому медичних фахівців на тиждень вперед, дає можливість забронювати талон через Інтернет. Після зміни статусу закладів охорони здоров'я електронна реєстратура також перейшла в функціонал суб'єкта РФ. Затребувані і інші сервіси: за допомогою Інтернету омичи можуть оперативно записати дитину в дитячий сад, отримати архівні та інші довідки.

У 2013 році розроблена та затверджена нова перспективна муніципальна програма - «Інформаційне суспільство» на 2014 - 2018 роки. В рамках цієї програми передбачено вдосконалення системи муніципального управління на основі використання інформаційних і телекомунікаційних технологій і забезпечення інформаційної взаємодії влади та суспільства. У 2014 році в рамках порталу Адміністрації міста створено і введено в експлуатацію новий сайт - «Бюджет для громадян», на якому розміщена інформація про те, як місто отримує доходи, розподіляє і контролює бюджетні кошти.

Управління інформаційно-комунікаційних технологій координує процеси інформатизації в структурних підрозділах мерії та підвідомчих організаціях: веде підготовку технічних завдань, з конкурсною документацією, здійснює оперативний моніторинг виконання заходів з інформатизації, виконує частину функцій замовника із закупівлі продукції і послуг для муніципальних потреб.

Реалізація муніципальної програми дозволить до 2018 року створити сприятливі умови для формування інформаційного суспільства на території міста Омська, забезпечити досягнення наступних результатів:

1. Щорічного підвищення продуктивності праці в сфері муніципального управління за рахунок створення комплексу програмно-технічних засобів і впровадження інформаційних систем на 5 відсотків. Зазначений очікуваний результат муніципальної програми визначається на підставі цільового індикатора «кількість використовуваних муніципальних інформаційних систем» і розраховується за формулою:

ППТ ТГ = (Q ТГ1 • ССЧ (ТГ1) / ССЧ ТГ1 • Q (ТГ1)) • 100%,%, (1)

де Q ТГ - кількість документів в муніципальних інформаційних системах, створених в звітному році, шт .;

ССЧ (ТГ-1) - середньооблікова чисельність працівників Адміністрації міста Омська в попередньому звітному році, чол .;

Q (ТГ-1) - кількість документів в муніципальних інформаційних системах, створених в попередньому звітному році, шт .;

ССЧ ТГ 1 - середньооблікова чисельність працівників Адміністрації міста Омська в звітному році, чол.

2. Збільшення частки муніципальних інформаційних систем Адміністрації міста Омська, спільно експлуатованих кількома операторами, до 22% від загальної кількості зареєстрованих в реєстрі муніципальних інформаційних систем Адміністрації міста Омська.

3. Збільшення частки заявників, які звернулися за отриманням муніципальних послуг в електронному вигляді, до 75% від загальної кількості заявників.

4. Щорічного приросту частки населення, охопленого соціологічними опитуваннями, пов'язаними з наданням муніципальних послуг, на 1%.

5. Підтримання частки охоплення населення інформаційним забезпеченням на рівні не менше 60% від чисельності населення міста Омська.

Розвиток інформаційного суспільства надає широкі можливості для підвищення якості життя населення міста Омська, ефективності місцевого самоврядування в місті Омську, підвищення якості послуг, що надаються в електронній формі, а також створення умов для подальшого успішного соціально-економічного розвитку міста.

Федеральний закон № 210-ФЗ від 27.07.2010 р «Про організацію надання державних та муніципальних послуг» дає визначення терміну «муніципальна послуга», конкретизує вимоги до адміністративних регламентів послуг і фіксує необхідність поетапного переходу (до 2017 року) до надання послуг в електронній формі. Деякі сервіси офіційного порталу Адміністрації міста Омська забезпечують інтерактивний доступ до інформації:

1. Сервіс «Запит архівних документів» дозволяє подати заяву на надання відомостей в архіви муніципалітету як фізичним, так і юридичним особам. Перед подачею за допомогою спеціальної форми можна перевірити, чи є на зберіганні документи потрібної організації.

2. Сервіс «Запит довідок, виписок, дублікатів» призначений для отримання документів у сфері житлової політики та майнових відносин.

3. Сервіс «Запис в дитячий сад» дає можливість батькам записати свою дитину в будь-який муніципальне дошкільний навчальний заклад міста. Інші муніципальні послуги в електронній формі, які доступні на порталі держпослуг Омської області:

1) приватизація житлових приміщень муніципального житлового фонду міста Омська;

2) перебудову і (або) перепланування житлових приміщень;

3) переклад житлового приміщення в нежитлове приміщення (і навпаки);

4) надання земельних ділянок під будівлі, споруди, державна власність на які не розмежована.

До електронних послуг, що не вимагає ідентифікації заявника, належать такі:

- надання доступу до довідково-пошукового апарату, баз даних;

- надання інформації про час і місце театральних вистав, гастрольних заходів театрів, анонси даних заходів;

- надання інформації про порядок надання житлово-комунальних послуг населенню;

- надання інформації про об'єкти нерухомого майна, що перебувають у муніципальній власності і призначених для здачі в оренду;

- надання інформації про організацію загальнодоступного і безкоштовної освіти, включаючи додаткове;

- надання інформації про проведення оглядових, тематичних та інтерактивних екскурсій муніципальними установами культури;

- надання доступу до видань, переведеним в електронний вигляд, що зберігаються в муніципальних бібліотеках міста Омська, в тому числі до фонду рідкісних книг, з урахуванням дотримання вимог законодавства Російської Федерації про авторські та суміжні права.

Управління інформаційно-комунікаційних технологій Адміністрації міста Омська працює над вдосконаленням інформаційно-комунікаційної системи муніципалітету і розробляє інноваційні проекти, які дозволяють підвищити рівень доступності державних послуг для населення в інтерактивній формі. Використання інструментів інноваційного менеджменту в роботі органів місцевого самоврядування міста Омська дозволило збільшити доходність бюджету на 1% за рахунок взаємодії з бізнесом і скорочення витрат на організацію документообігу. [5]

електронний документообіг муніципальний економіка

2. Основні параметри і АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ «МІСТО ВОЛОГДА» ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1 Муніципальна система бюджету як інструмент самоврядування інноваційної ринкової економіки

В умовах інноваційного розвитку бюджет муніципалітету визначається грошовими потоками, які формуються в результаті ринкових відносин. Ринок в інноваційній економіці являє собою самоврядну систему на відміну від функціональної системи. Інструментом самоврядування є муніципальна система бюджету - кошти від податкових платежів, необхідні для органів місцевого самоврядування для виконання своїх функцій. [5]

Згідно з дослідженнями професора кафедри управління інноваціями і організації виробництва М.М. Шохіна структура потреб бюджету муніципалітету включає в себе (малюнок 3):

1. Соціальні потреби - 45%.

1.1. Освіта - 15,3%.

1.2. Медицина - 11,3%.

1.3. Соціальне забезпечення - 10,0%.

1.4. Культура, спорт і мистецтво - 3,3%.

1.5. Додаткові потреби - 5,1%.

2. Інвестиційний капітал - 35%.

2.1. Інвестиції в зміцнення інженерного бізнесу - 25%.

2.2. Додаткові потреби - 10%.

3.Витрати на управління - 20%.

3.1. Правоохоронні органи - 8,8%.

3.2. Виконавчі органи - 4,2%.

3.3. Представницькі органи - 0,8%.

3.4. Додаткові потреби - 6,2%. [6]

Малюнок 3 - Структура потреб бюджету [6]

Згідно з відомостями про виконання бюджету міста Вологди за 2015 рік, можна зробити висновок про те, що:

1) соціальні потреби представлені в бюджеті міста Вологди як витрати на освіту, культуру, охорону здоров'я, соціальну політику, фізичну культуру і спорт, витрати на національну безпеку і складають 78,49%;

2) витрати на управління представлені в бюджеті міста Вологди як загальнодержавні витрати і становлять 6,07%;

3) відсутні інноваційна складова витрат бюджету (рисунок 4).

Малюнок 4 - Структура видатків бюджету МО «Місто Вологда» за 2015 рік

Таким чином, для комплексного інноваційного розвитку міста Вологди необхідні інвестиції в інноваційні проекти. Інноваційний проект - це економічна система, інфраструктура якого є інтегрований набір інструментів, що реалізують функцію самоврядних грошових потоків. Інтеграл - це межа суми нескінченно великої кількості нескінченно малих доданків. Тому інтегрований набір інфраструктури інноваційного проекту створює синергетичний ефект саморегулювання.

Логічний блок, який визначає самоврядування, складається з чотирьох елементів: проектування продуктових, аллокаціонной і технологічних інновацій, група експертів та інвесторів, бізнес-інкубатор, і четверта група - виробничо-технологічні системи (малюнок 5).

Малюнок 5 - Самоврядна інфраструктура інноваційного проекту

Самуправляемая система грошових потоків є головним властивістю будь-якої економічної системи, що виникає на основі ринкових інструментів і трансферту передачі споживчих властивостей. [5, 6]

2.2 Інфраструктура муніципального освіти «Місто Вологда»

Інфраструктура муніципалітету є основою для розвитку міста і є важливим ресурсом для зростання добробуту населення (рисунок 6).

Малюнок 6 - Ресурси і фактори, що визначають інноваційний розвиток муніципалітету

У додатку представлена ​​економічна ЕКО-система муніципального освіти «Місто Вологда». Економічна ЕКО-система муніципального освіти являє собою інтегровану сукупність елементів ринкової інфраструктури, сформовану в якості системи самоврядування на основі потреб людей з метою забезпечення їх життєдіяльності. Бюджет органів місцевого самоврядування має забезпечити реалізацію всіх функцій елементів інфраструктури, тому для забезпечення кожної з них повинна бути сформована своя частина бюджету.

Інфраструктура муніципального освіти «Місто Вологда» складається з наступних елементів:

1. Функції забезпечення життєдіяльності людей, що живуть на території муніципального освіти реалізується органами місцевого самоврядування муніципального освіти «Місто Вологда». Ці функції (виробництво харчових продуктів, транспорт і дороги, медичні установи, заклади культури, енергетичні ресурси і т.д.) здійснюється муніципальними підприємствами. Як правило, муніципальні підприємства мають правовий статус таких, як Товариство з обмеженою відповідальністю, Товариство з обмеженою відповідальністю з більш ніж 50% статутного капіталу, що належать органу місцевого самоврядування. Це означає, що муніципальні підприємства продають продукцію і послуги за цінами, встановленими державними органами та є платниками податків до бюджетів всіх рівнів.

Бюджетоутворюючими підприємствами міста Вологди є: АТ «Вологодський оптико-механічний завод», ЗАТ «Вологодський підшипниковий завод», ЗАТ «Вологодська підшипникова корпорація», ПК «Вологодський молочний комбінат», ТОВ «Вологодська ягода», ТОВ «Вологодське Морозиво», ТОВ « Газпром Міжрегіонгаз Вологда », ВАТ« Вологодавтодор », ГЕП« Вологдаоблкоммуненерго », МУП« Вологдагор-тепломережа ». Їх внесок до консолідованого бюджету міста за 2015 рік склав 18,1%, або 2,5 млрд. Рублів. Енергетичну безпеку, безперебійне функціонування комунальної та інженерної інфраструктури Вологди забезпечує 91 організація, що здійснює енерго-, тепло-, газо- і водопостачання міста. Обсяг відпуску енергоносіїв за 5 років в вартісному вираженні збільшився на третину і за підсумками 2015 року склав 16,4 млрд. Рублів. Підприємства міста Вологди за галузевою належністю представлені на малюнку 7.

2. Ринок знань і інновацій муніципалітету. Інфраструктура цього ринку виконує функцію балансу попиту і пропозиції освітніх послуг всіх рівнів, професійної або професійно-технічної підготовки за основними і додатковими освітніми програмами. Удосконалення бізнесу здійснюється за допомогою освітніх процесів, продуктових, аллокаціонной і технологічних інновацій.

Малюнок 7 - Підприємства міста Вологди за галузевою належністю за 2015 рік,% [12]

Інноваційна діяльність є інструментом забезпечення вдосконалення економічної ЕКО-системи бізнесу. На ринку знань і інновацій ідеї і нематеріальні активи мають ринкову вартість, а, отже, купуються, продаються і, таким чином, забезпечують прибутковість муніципалітету.

Освітній рівень населення міста Вологди оцінений як досить високий. Згідно зі статистичними даними 50% вологжан мають вищу освіту, 1% - не мають основного загальної освіти.

У місті Вологда працюють 84 заклади, що реалізують основні загальноосвітні програми дошкільної освіти. Однією з основних завдань системи дошкільної освіти нашого міста є досягнення оптимального рівня розвитку кожної дитини, збереження і зміцнення його фізичного і психічного розвитку, забезпечення рівних стартових можливостей при вступі до школи. У дошкільних освітніх установах в роботі з дітьми, крім обов'язкових форм використовуються і інші, такі як: гуртки, секції, студії. Ці позитивні тенденції позитивно впливають на розвиток дитини, створюють передумови для гнучкої реалізації індивідуального підходу, розширюють спектр спілкування дітей з різними дорослими.

У Вологді ведуть освітню діяльність 34 школи, ліцей, гімназія, 2 спеціальні (корекційні) школи, 5 установ додаткової освіти, Центр освіти «Співзвуччя». В області професійної та вищої освіти можна виділити: Вологодський технікум залізничного транспорту, Вологодський будівельний коледж, Вологодський машинобудівний коледж, Вологодський обласний медичний коледж, Вологодський державний університет, Вологодський інститут права та економіки, Вологодська державна молочно-господарська академія імені Н.В. Верещагіна.

3. Ринок праці. Інфраструктура цього ринку є інтегрований набір підприємств з виробництва товарів і послуг для внутрішнього і зовнішнього ринків, які платять податки до бюджетів усіх рівнів. Ринок праці формує основну потребу людей - мати оплачувану роботу. У структурі населення міста Вологди питома вага осіб у працездатному віці становить 60,3%, що є ключовим показником розвитку трудового потенціалу. Рівень безробіття серед економічно активного населення міста в 2015 році склав 1,3% (рисунок 8).

Малюнок 8 - Ринок праці міста Вологди з 2011 по 2015 роки [12]

4. Споживчий ринок. Інфраструктура цього ринку повинна забезпечити баланс фінансових ресурсів, отриманих від роботодавців в якості оплати праці і тих ресурсів, які вони витрачають на покупку товарів і послуг на території муніципального освіти. Споживчий ринок - одна з найрозвиненіших сфер економіки міста Вологди.

Загальний оборот споживчого сектора економіки міста Вологди за 2015 рік склав 78,4 млрд. Рублів.

Основну частку в обороті споживчого сектора становить роздрібна торгівля - 68,3%, на сферу платних послуг припадає 29,2%, громадське харчування - 2,5%. За 2015 рік оборот роздрібної торгівлі досяг максимальної за останні роки позначки в 53,6 млрд. Рублів, що в діючих цінах на 0,7% перевищує рівень 2014 року. У загальному обсязі роздрібної торгівлі 99,1% припадає на торгуючі організації і 0,9% - на ринки і ярмарки. [12]

5. Основні фонди підприємств муніципалітету.

В цілому взаємодія інженерного бізнесу, населення та органів влади можна представити у вигляді схеми (рисунок 9). Бізнес формує векторне поле грошових потоків. Якщо структура грошових потоків представлена ​​в такому вигляді, то бізнес-система буде самокерованою. Головною умовою є наявність ринку інновацій.

Малюнок 9 - Схема взаємодії інженерного бізнесу

Для проектування параметрів інформаційно-комунікаційної системи проведений аналіз вхідної кореспонденції Адміністрації міста Вологди (розділ 2.3). [5, 7, 8]

2.3 Електронний документообіг в Адміністрації міста Вологди

Адміністрація міста Вологди - постійно діючий виконавчо-розпорядчий орган місцевого самоврядування, наділений відповідно до Статуту муніципального освіти «Місто Вологда» компетенцією у вирішенні питань місцевого значення, а так само здійснює окремі передані органам місцевого самоврядування державні повноваження. Структура Адміністрація міста Вологди включає в себе шість департаментів, чотири управління і два відділи.

Адміністрація міста Вологди включає в себе наступні самостійні структурні підрозділи:

- Департамент містобудування та інфраструктури;

- Департамент гуманітарної політики;

- Департамент майнових відносин;

- Департамент фінансів;

- Департамент економічного розвитку;

- Адміністративний департамент;

- Керування справами;

- Правове управління;

- Управління інформації і громадських зв'язків;

- Управління інформаційних технологій і захисту інформації;

- Відділ бюджетного обліку, звітності та методології;

- Відділ мобілізаційної роботи.

Перехід до електронного документообігу в структурі Адміністрації міста Вологди на базі СЕД «ДЕЛО» здійснено в 2007 році. Роботи по організації системи електронного документообігу здійснювалися фахівцями компанії «Офіс-Док» - регіонального представника компанії в Північно-Західному Федеральному окрузі.

Станом на 2014 рік, в Адміністрації міста Вологди в СЕД «ДЕЛО» вже працював 541 користувач (до системи підключені всі муніципальні службовці), всього в системі зареєстровано 965 137 документів.

Аналіз вхідної кореспонденції показав, що кількість звернень громадян, що надійшли до Адміністрації міста Вологди, в I півріччі 2015 року з порівнянні з I півріччям 2014 року збільшилась на 1 133 і склало 13 910 звернень (I півріччя 2014 р - 12 777 звернення).

Найбільша кількість звернень громадян в I півріччі 2015 року надійшло на адресу Департаменту містобудування та інфраструктури: 4 453 звернень, що на 6% менше, ніж в I півріччі 2014 роки (4 722 звернень) та становить 32% від загальної кількості звернень громадян, що надійшли до адміністрацію міста Вологди в I півріччі 2015 роки (малюнки 10, 11).

Малюнок 10 - Тематика звернень громадян, які пройшли реєстрацію в відділі діловодства та архіву Управління справами [10]

Кількість звернень громадян спрогнозовано до 2020 року з урахуванням збільшення вхідної кореспонденції щороку на 3%.Побудований тренд зростання вхідної кореспонденції і тренд можливостей економічної системи муніципалітету (рисунок 11).

Малюнок 11 - Тренд росту і тренд можливостей економічної системи

Тренд зростання і тренд можливостей не збігаються. Спостерігається тенденція збільшення вхідної кореспонденції з кожним роком. Таким чином, можна зробити висновок про те, що інфраструктура муніципального освіти не збалансована і повинна мати систему самоврядування, яка на основі інформаційно-комунікаційної взаємодії всіх суб'єктів інфраструктури дозволить оптимізувати роботу органів місцевого самоврядування.

Штатна чисельність працівників відділу діловодства та архіву залишається незмінною. Отже, навантаження на кожного фахівця зростає і необхідна організація інформаційно-комунікаційної системи, так як збільшення штатної чисельності співробітників збільшить і витрати на обробку вхідної кореспонденції, а, отже, скоротяться чисті доходи муніципалітету.

Одним з інструментів вдосконалення інфраструктури муніципального освіти «Місто Вологда» є формування інформаційно-комунікаційної системи. За основу даної системи взято документообіг в Адміністрації міста Вологди. Розробка інноваційного підходу до організації документообігу в Адміністрації міста Вологди представлена ​​в розділі 3. [10]

3. ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ В адміністрації міста Вологда і

3.1 Економічна система муніципального освіти «Місто Вологда» як векторне поле руху грошових коштів

В інноваційної ринкової економіки всі потреби людей купуються і продаються і, отже, мають ринкову вартість в грошовій формі або грошовому еквіваленті. Таким чином, з фізико-математичної точки зору, економіка муніципального освіти «Місто Вологда» - це поле економічних потенціалів (зобов'язання L і активи A). Процес «купівлі-продажу» (різниця потенціалів) являє собою грошовий потік, що має величину і напрямок. Відомо, що математичні функції, мають величину і напрямок є векторами. Таким чином, економіку міста Вологди можливо представити у вигляді формули 2:

T mf = л • grad (LA), (2)

де T mf - градієнт потенціалів;

л - коефіцієнт капіталізації бізнесу операційних процесів;

L - зобов'язання;

A - активи.

Градієнт потенціалів - пасивів і активів - формує вектор грошових коштів або еквівалент грошовий потоків, які необхідні для забезпечення життєдіяльності громадян і населення муніципального освіти. Коефіцієнт капіталізації бізнесу операційних процесів (л) є коефіцієнтом капіталізації бізнесу операційних процесів. Активи і зобов'язання виконують функції потенціалів економіки «купити - продати» або «ресурси - результати». Наприклад, результати бізнесу, такі як активи технологічних етапів і податки, стали зобов'язаннями в наступних технологічних етапах (зонах фінансової відповідальності) підприємств і в бюджеті муніципального освіти.

На кафедрі управління інноваціями і організації виробництва факультету виробничого менеджменту та інноваційних технологій Вологодського державного університету запропоновано представляти інноваційний проект на основі операційного циклу. За запропонованою методикою професора А.Н. Шічкова операційний цикл складається з 5 векторів.

Математична модель робочого циклу залежить від наступних векторів - потоків грошових коштів:

- GоWо - вектор виробничо-технологічних витрат;

- Q - вектор виробничого капіталу;

- U - вектор основних фондів;

- Vsv - вектор обсягу продажів;

- Do - вектор чистого доходу.

Критерії операційного циклу:

1. Критерій капіталізації (Capitalization criterion),

л = Vsv / GoWo.

2. Критерій інвестиційного капіталу або розширеного відтворення (Capital investment criterion),

М = Do / U.

3. Критерій ресурсів виробничого капіталу (Criterion resources),

p = Q / GoWo.

4. Характеристика операційного циклу (Characteristic of operation cost),

ko = GoWo / U.

5. Конверсія (Conversion criterion),

g = Vsv / Q.

Графічна інтерпретація ідеального і реального операційного циклу представлена ​​на малюнку 13.

Малюнок 13 - Графічна інтерпретація операційних циклів

А - операційний цикл реального інженерного бізнесу має наступні критерії:

1) критерій конверсії g = Vsv / Q <1;

2) критерій капіталізації л = Vsv / GoWo> 1;

3) критерій інвестиційного капіталу або розширеного відтворення М = Do / U <1;

4) критерій ресурсів виробничого капіталу з = М / GоWо> 1;

5) характеристика операційного циклу ko = GoWo / U> 1.

Б - операційний цикл ідеального інженерного бізнесу має наступні критерії:


Головна сторінка


    Головна сторінкаЕлектронний документообіг в органах місцевого самоврядування як економічна категорія

Скачати 51.41 Kb.