• Укрупнений бухгалтерський баланс ВАТ "Архбум" за перше півріччя 2001 року
 • Показники забезпеченості запасів і витрат джерелами формування


 • Дата конвертації12.06.2018
  Розмір179.8 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 179.8 Kb.

  Фінансова стійкість підприємства та методи її оцінки

  план диплома

  "Фінансова стійкість підприємства та методи її оцінки"

  Вступ

  Глава 1. Специфіка аналізу фінансової стійкості підприємства

  1.1.Оценка фінансового стану підприємства, основні критерії

  1.2. Методи оцінки фінансової стійкості підприємства

  1.2.1. Оцінка фінансової стійкості підприємства за допомогою абсолютних і відносних показників

  1.2.2. Застосування матричних балансів для оцінки фінансового стану

  1.2.3. Балансова модель оцінки фінансової стійкості підприємства

  1.3. Загальна оцінка фінансової стійкості підприємства

  1.4. Система показників, що відображають фінансову стійкість підприємства

  1.4.1. Частка власного капіталу в активах

  1.4.2. Коефіцієнт маневреності власних коштів

  1.4.3. Розрахунок показників (умов) фінансової стійкості за джерелами потреб підприємства в запасах і витратах

  1.4.4. Коефіцієнт стійкого зростання

  1.4.5. Коефіцієнт покриття відсотків

  Глава 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства (конкретний приклад)

  2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ "Архбум"

  2.2. Аналіз фінансового становища ВАТ "Архбум"

  2.2. Розрахунок основних коефіцієнтів, що відображають фінансову стійкість підприємства

  Глава III. Загальна оцінка фінансової стійкості ВАТ "Архбум" та аналіз довгострокових перспектив

  3.1. Загальна оцінка фінансової стійкості ВАТ "Архбум"

  3.2. Аналіз положення на ринку

  3.3. Основні рекомендації по збільшенню фінансової стійкості, більш ефективному існуванню та прибутковості

  висновок

  Список використаної літератури

  додаток

  ведення

  У ринковій економіці елементи фінансового механізму є основними регуляторами економіки, а фінансові результати найбільш повно відображають загальні підсумки діяльності окремих підприємств.

  Фінансова діяльність підприємств включає:

  - забезпечення потреби в фінансових ресурсах;

  - оптимізацію структури фінансового капіталу за джерелами його перетворення;

  - забезпечення фінансової дисципліни у взаєминах з іншими підприємствами (постачальниками і споживачами), банками, податковими службами;

  - регламентацію фінансових відносин підприємства з власниками (акціонерами), найманим персоналом, між підрозділами (філіями) та ін.

  Для визначення фінансового становища підприємства використовується ряд показників, які найбільш повно і точно показують стан підприємства як у внутрішній, так і в зовнішньому середовищі.

  Фінансова стійкість підприємства є однією з таких характеристик. Вона пов'язана із залежністю від кредиторів, інвесторів, тобто з співвідношенням "власний капітал - позиковий капітал". Наявність значних зобов'язань, в повному обсязі покритих власним ліквідним капіталом, створює передумови банкрутства, якщо великі кредитори зажадають повернення своїх коштів.

  Але одночасно вкладення позикових коштів дозволяє істотно підвищити прибутковість власного капіталу. Тому, дуже важливо при аналізі фінансової стійкості підприємства використовувати систему показників, що відображають ризик і прибутковість фірми в перспективі.

  Мета даної роботи - загальна характеристика декількох методів оцінки фінансової стійкості підприємства та вибір основних критеріїв, які повинні враховуватися при аналізі та оцінці фінансової стійкості.

  Основним завданням даної роботи є розгляд одного з методів оцінки фінансової стійкості підприємства на прикладі ВАТ "Архбум", висновки по стійкості фінансового становища даного підприємства і пропозиції щодо аналізу та функціонуванню підприємства в цілому.

  Дана робота має наступну структуру:

  Глава I. Теоретична частина, яка націлена на висвітлення теоретичних питань, що стосуються фінансового аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємства.

  Вона складається з наступних пунктів:

  1.1. Оцінка фінансового стану підприємства, основні критерії. В даному пункті ми розглянемо методологію проведення фінансового аналізу.

  1.2. Методи оцінки фінансової стійкості підприємства. В даному пункті ми розглянемо такі основні методи оцінки фінансової стійкості як: оцінка фінансової стійкості підприємства за допомогою абсолютних і відносних показників; застосування матричних балансів для оцінки фінансового стану; балансова модель оцінки фінансової стійкості підприємства.

  1.3. Загальна оцінка фінансової стійкості підприємства, в даній пункті ми наведемо загальну методологію оцінки фінансової стійкості підприємства;

  1.4. Система показників, що відображають фінансову стійкість підприємства, тут ми розглянемо систему показників, що складається з наступних коефіцієнтів і показників: частка власного капіталу в активах; коефіцієнт маневреності власних коштів, показник (умова) фінансової стійкості за джерелами потреб підприємства в запасах і витратах; коефіцієнт покриття запасів.

  Глава II. Має практичне призначення. У цьому розділі ми проведемо аналіз фінансового стану ВАТ "Архбум", розрахуємо показники, які найчастіше використовуються при оцінці фінансової незалежності підприємства.

  Дана глава має наступну структуру:

  2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ "Архбум";

  2.2. Аналіз фінансового становища ВАТ "Архбум";

  2.3. Розрахунок основних коефіцієнтів, що відображають фінансову стійкість підприємства

  Глава III. Заключна глава. Містить в собі загальну методологію з оцінки фінансової стійкості на ВАТ "Архбум", аналіз сучасного стану, займаного підприємством на ринку і основні рекомендації для успішного в перспективі функціонування ВАТ "Архбум".

  Має наступну структуру:

  3.1. Загальна оцінка фінансової стійкості ВАТ "Архбум", в даному пункті і проводиться власне, оцінка фінансової стійкості підприємства за методом абсолютних показників і аналізу балансу;

  3.2. Аналіз положення на ринку - загальні характеристики підприємства, перспективи його розвитку та показники, яких вдалося досягти ВАТ "Архбум";

  3.3. Основні рекомендації по збільшенню фінансової стійкості, більш ефективному існуванню та прибутковості.


  Глава 1. Специфіка аналізу фінансової стійкості підприємства

  1.1. Оцінка фінансового стану підприємства, основні критерії

  Зміст і основна цільова установка фінансового аналізу - оцінка фінансового стану і виявлення можливості підвищення ефективності функціонування господарюючого суб'єкта за допомогою раціональної фінансової політики. Фінансовий стан господарюючого суб'єкта - це характеристика його фінансової конкурентоспроможності (тобто платоспроможності, кредитоспроможності), використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов'язань перед державою та іншими господарюючими суб'єктами [2]

  У традиційному розумінні фінансовий аналіз являє собою метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Прийнято виділяти два види фінансового аналізу - внутрішній і зовнішній. Внутрішній аналіз проводиться працівниками підприємства (фінансовими менеджерами). Зовнішній аналіз проводиться аналітиками, можуть бути сторонніми особами для підприємства (наприклад, аудиторами).

  Аналіз фінансового стану підприємства переслідує декілька цілей:

  - визначення фінансового становища;

  - виявлення змін у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі;

  - виявлення основних факторів, що викликають зміни у фінансовому стані;

  - прогноз основних тенденцій фінансового стану [17].

  Фінансовий стан фірми є комплексним поняттям і характеризується системою показників, що відображають реальні і потенційні фінансові можливості фірми як партнера по бізнесу, об'єкта інвестування капіталу, платника податків. Метою будь-якої фірми (компанії, організації, підприємства) служить такий фінансовий стан, коли відбувається ефективне використання ресурсів, коли фірма здатна в терміни і повністю відповісти за своїми зобов'язаннями і т.д. Достатність власних коштів для виключення високого ризику, хороші перспективи отримання прибутку - також показники гарного фінансового стану фірми (організації, підприємства, компанії). Поганий фінансовий стан виражається в незадовільній платіжній готовності, в низькій ефективності використання ресурсів, в неефективному розміщенні коштів, їх іммобілізації. Межею поганого фінансового стану фірми є стан банкрутства, тобто нездатність фірми повністю відповідати за своїми зобов'язаннями.

  При загальній оцінці фінансового стану підприємства основним завданням фінансиста є виявлення та аналіз тенденцій розвитку фінансових процесів на підприємстві.

  Зміст аналізу полягає в обробці інформації, яка дає можливість виявити відповідність тих чи інших дій фірми на фінансовому ринку її цілям. Таким чином, фінансовий аналіз дає можливість відповісти на наступні питання:

  - Який ризик фінансових відносин з компанією і яка очікувана прибутковість?

  - як ризик і прибутковість будуть змінюватися в перспективі?

  - Які основні напрямки поліпшення фінансового стану компанії?

  Інформація, необхідна для аналізу фінансового стану підприємства, міститься у фінансовій звітності, аудиторських висновках, оперативному бухгалтерському обліку та інших джерелах.

  Основними формами фінансової (бухгалтерської) звітності російських підприємств є (додаток 1):

  - "Баланс підприємства" (форма №1);

  - "Звіт про фінансові результати та їх використання" (форма №2);

  - "Звіт про рух грошових коштів" (форма №4);

  - "Додаток до балансу підприємства" (форма №5) [7]

  Баланс - головна форма бухгалтерської звітності. Баланс показує стан активів підприємства і джерела їх формування на певну дату. У фінансовому аналізі прийнято розрізняти бухгалтерський (брутто) баланс і аналітичний (нетто) баланс.

  Відмінності нетто-балансу полягають у корекції окремих статей бухгалтерського балансу з урахуванням відмінностей бухгалтерських оцінок від ринкових. Корекція полягає:

  - у списанні безнадійної дебіторської заборгованості;

  - в корекції вартості запасів матеріальних цінностей на темпи інфляції і списання за цінами реалізації неліквідів;

  - у виключенні збитків;

  - в обліку безперервності інфляційного подорожчання основних фондів;

  - в оцінці фінансових активів за ринковими цінами [17].

  Слід зазначити, що до 1993 року найважливішим елементом перетворення бухгалтерських балансів російських підприємств в аналітичні баланси було виключення з активів і пасивів зносу основних фондів та інших необоротних активів. Але вже з 1993 року знос став виключатися і в бухгалтерських балансах з балансової вартості активів. Безперервна модифікація бухгалтерської звітності російських підприємств йде по шляху зближення зі світовими стандартами.

  Звіт про фінансові результати (форма №2) містить інформацію про процес формування прибутку за певний період часу. Дані форми №2 об'єднують показники балансу на початок і кінець звітного періоду.

  Звіт про рух грошових коштів (форма №4) відображає залишок грошових коштів на початок року, надходження і витрату в перебігу року, залишок на кінець року.

  Додаток до балансу (форма №5) включає дев'ять розділів, що відображають рух власного і позикового капіталів, дебіторської і кредиторської заборгованості та ін.

  Для ВАТ існує ще одне важливе джерело інформації про фінансовий стан - котирування цінних паперів на біржовому або позабіржовому ринках.Курс акцій на активному ринку об'єктивно відображає фінансовий стан фірм. При зниженні прибутковості акцій або підвищення їх ризику попит знижується, відповідно знижується курс [20].

  Існує кілька видів фінансового аналізу, в залежності від поставлених перед аналітиком цілей:

  1. Попередній аналіз (експрес-аналіз);

  2. Детальний аналіз фінансового стану фірми (менш жорсткі в порівнянні з експрес-аналізом обмеження на час і інші ресурси).

  Таблиця 1 [8].

  Сукупність аналітичних показників для експрес-аналізу

  Напрямок (процедура) аналізу

  показник

  1. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

  1.1. Оцінка майнового стану

  1. Величина основних засобів і їхня частка в загальній сумі активів.

  2. Коефіцієнт зносу основних засобів.

  3. Загальна сума господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства.

  1.2. Оцінка фінансового становища

  1. Величина власних коштів і їх частка в загальній сумі джерел

  2.Коеффіціент поточної ліквідності.

  3. Частка власних оборотних коштів у загальній їх сумі.

  4. Частка довгострокових позикових коштів у загальній сумі джерел.

  5. Коефіцієнт покриття запасів.

  1.3. Наявність "хворих" статей у звітності

  1. Збитки.

  2. Позички і позики, не погашені в строк.

  3. Прострочена дебіторської та кредиторської заборгованості.

  4. Векселі видані (отримані) прострочені.

  2. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВНОСІ ФІНАНСОВО-'ОЗЯЙСТВЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  2.1. оцінка прибутковості

  1. Прибуток

  2. Рентабельність загальна.

  3. Рентабельність основної діяльності.

  2.2. оцінка динамічності

  1. Порівняльні темпи зростання виручки, прибутку і авансованого капіталу.

  2. Оборотність активів.

  3. Тривалість операційного і фінансового циклу.

  4. Коефіцієнт погашаемости дебіторської заборгованості

  2.3. Оцінка ефективності використання економічного потенціалу

  1. Рентабельність авансованого капіталу.

  2. Рентабельність власного капіталу.

  Основними аналітичними процедурами фінансового аналізу є горизонтальний і вертикальний аналіз фінансових документів і факторний аналіз. Горизонтальний аналіз полягає в зіставленні фінансових показників за ряд років і розрахунку індексів зміни. Вертикальний аналіз полягає у вивченні структури фінансових показників, в формуванні інформативних відносних показників. Останні порівнюються з деякими значеннями, прийнятими в якості нормативних, зі значеннями за минулі періоди або з аналогічними показниками по інших підприємствах.

  Експрес-аналіз полягає в обробці невеликої кількості істотних і легко визначаються показників і їх моніторингу. Відбір системи показників для експрес-аналізу завжди суб'єктивний. Будь-які стандарти тут відсутні. Один з варіантів системи наведено в таблиці 1.

  Метою експрес-аналізу є наочна і проста оцінка фінансового благополуччя і динаміки розвитку господарюючого суб'єкта. У процесі аналізу можна припустити розрахунок різних показників і доповнити його методами, заснованими на досвіді і кваліфікації фахівця.

  Експрес-аналіз доцільно виконувати в три етапи: підготовчий етап, попередній аналіз бухгалтерської звітності, економічне читання і аналіз звітності [4].

  При проведенні експрес-аналізу фінансове становище підприємства оцінюють з точки зору короткострокової і довгострокової перспектив. У першому випадку критерії оцінки фінансового стану - ліквідність і платоспроможність підприємства, тобто здатність своєчасно і в повному обсязі провести розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями.

  Ліквідність будь-якого активу - здатність його трансформуватися в грошові кошти [15]. Ступінь же ліквідності визначається тривалістю тимчасового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена.

  Платоспроможність - наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення [17]. Основними ознаками платоспроможності є: а) наявність достатньої кількості коштів на розрахунковому рахунку; б) відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

  Результативність і економічна доцільність функціонування підприємства вимірюються абсолютними і відносними показниками. У даній контексті виділяють показник економічного ефекту і економічної ефективності.

  Економічний ефект - показник, що характеризують результат діяльності. Залежно від рівня управління, галузевої приналежності підприємства в якості показників ефекту використовують показники валового національного продукту, національного доходу, валового доходу від реалізації, прибутку і т.д. [19].

  Економічна ефективність - відносний показник, що прирівнює отриманий ефект з витратами або ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту. Найбільш загальну оцінку рівня економічної ефективності діяльності підприємства дають показники рентабельності авансованого капіталу і власного капіталу, а зростання їх в динаміці розглядається як позитивна тенденція [19].

  В рамках експрес-аналізу на додаток до наведеної вище системі показників доцільно використовувати наступну послідовність взаємопов'язаних показників:

  - господарські засоби підприємства і їх структура: величина господарських засобів в оцінці нетто, основні засоби, нематеріальні активи, оборотні кошти, власні оборотні кошти;

  - основні засоби підприємства: вартісна оцінка основних засобів, в тому числі активної їх частини за первісною та залишковою вартістю, частка орендованих основних засобів, коефіцієнти зносу та оновлення;

  - структура і динаміка оборотних коштів підприємства: укрупненная угруповання статей другого і третього розділів балансу, а також ряд специфічних показників, таких як величина власних оборотних коштів, їх частка в покритті товарних запасів і т.д .;

  - основні результати фінансово-господарської діяльності підприємства: виручка від реалізації, прибуток, рентабельність, рівень валового доходу, рівень витрат обігу, фондовіддача, вироблення, показники оборотності;

  - ефективність використання фінансових ресурсів: показник фінансових ресурсів усього, в тому числі власних, залучених ресурсів, рентабельність авансованого капіталу, рентабельність власного капіталу та ін. [17].

  На малюнку 1 наведена узагальнена блок-схема експрес-аналізу фінансового стану підприємства. Найважливішим атрибутом фінансового аналізу є його системність. Так як сам об'єкт аналізу (підприємство) являє собою систему, то системним же повинен бути підхід до його дослідження. Іншими словами, фінансовий аналіз (в тому числі експрес-аналіз фінансової звітності) - це щось більше, ніж просто набір коефіцієнтів.

  А саме, кожен з коефіцієнтів (кількісних показників) займає строго певне місце і має чітко окреслений економічний сенс і економічну взаємозв'язок з іншими коефіцієнтами в загальній (наскрізний) блок-схемі аналізу. Блок-схема (рисунок 1) являє собою багатоступеневу ієрархію чинників аналізу, на чолі якої знаходиться результуючий показник - цільова функція, оптимізація якої є основним критерієм для аналітика.

  Малюнок 1 [1]

  Експрес-аналіз фінансової звітності

  Але фінансовий аналіз не обмежує експрес-аналізом. Ми вже згадували ситуації, коли доцільний даний вид аналізу. Існує також більш детальний - аналітичний аналіз фінансового стану підприємства. Його мета - більш докладна характеристика майнового і фінансового положення господарюючого суб'єкта, результатів його діяльності в минулому звітному періоді, а також можливостей розвитку суб'єкта на перспективу. Він конкретизує, доповнює і розширює окремі процедури експрес-аналізу. При цьому ступінь деталізації залежить від бажання аналітика.

  У загальному вигляді програма поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства представлена ​​в таблиці 2.

  Таблиця 2 [17]

  Програма поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства

  1. Попередній огляд економічного і фінансового становища суб'єкта

  1.1. Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності;

  1.2. Виявлення "хворих" статей звітності.

  2. Оцінка і аналіз економічного потенціалу суб'єкта господарювання.

  2.1. Оцінка майнового стану.

  2.1.1.Построеніе аналітичного балансу-нетто

  2.1.2. Вертикальний аналіз балансу

  2.1.3. Горизонтальний аналіз балансу

  2.1.4. Аналіз якісних зрушень у майновому положенні

  2.2. Оцінка фінансового становища

  2.2.1.Оценка ліквідності

  2.2.2. Оцінка фінансової стійкості

  3. Оцінка і аналіз результативності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання

  3.1. Оцінка виробничої (основний) діяльності

  3.2. аналіз рентабельності

  3.3. Оцінка положення на ринку цінних паперів

  Таким чином, детальний аналіз дає більш глибоку і широку оцінку фінансового положення фірми.

  Цілі і зміст фінансового аналізу досить індивідуальні і частіше визначаються тим, хто буде використовувати його результати. У таблиці 3 наведені фінансові показники, що представляють особливий інтерес для трьох основних груп користувачів: менеджерів фірми, власників капіталу (великих акціонерів), кредиторів (позикодавців).


  Таблиця 3

  Цілі аналізу фінансового стану

  Менеджери

  власники

  позикодавці

  1-я мета - Аналіз виробничої діяльності:

  - коефіцієнти прибутковості;

  - аналіз витрат;

  - операційний важіль;

  - аналіз податкових платежів.

  1-я мета - Прибутковість:

  - прибутковість власного капіталу;

  - прибуток на акцію;

  - курс акцій;

  - прибутковість акцій;

  - вартість бізнесу.

  1-я мета - Ліквідність:

  - коефіцієнт поточної ліквідності;

  - ліквідаційна вартість;

  - грошові потоки.

  2-я мета - Управління ресурсами:

  - оборотність активів;

  - оборотність запасів;

  - оборотність дебіторської заборгованості;

  - управління оборотним капіталом;

  - характеристики кредиторської заборгованості.

  2-я мета - Розподіл прибутку:

  - дивіденди на акцію;

  - поточна прибутковість акцій;

  - коефіцієнт виплати дивідендів;

  - коефіцієнт покриття дивідендів.

  2-я мета - Фінансовий ризик:

  - частка боргу в активах;

  - власний оборотний капітал.

  3-тя мета - Прибутковість:

  - прибутковість активів;

  - маржа прибутку;

  - вартість капіталу.

  3-тя мета - Ринкові показники:

  - коефіцієнт Р / Е;

  - співвідношення ринкової і балансової вартості акцій;

  - динаміку курсу акцій.

  3-тя мета - Обслуговування боргу:

  - прострочена заборгованість;

  - коефіцієнт покриття боргових зобов'язань;

  - коефіцієнт покриття процентних виплат.

  1.2. Методи оцінки фінансової стійкості підприємства

  При оцінці фінансової стійкості підприємства не існує будь-яких нормованих підходів. Власники підприємств, менеджери, фінансисти самі визначають критерії аналізу фінансової стійкості підприємства в залежності від переслідуваних цілей.

  Ми виділимо кілька основних підходів, які використовуються в світовій та вітчизняній практиці.

  1.2.1. Оцінка фінансової стійкості підприємства за допомогою абсолютних і відносних показників.

  Метод оцінки фінансової стійкості підприємства за допомогою використання абсолютних показників грунтується на розрахунку показників, які з точки зору даного методу найбільш повно характеризують фінансову стійкість підприємства. До абсолютних показників при оцінці фінансової стійкості підприємства відносяться:

  - загальна величина запасів і витрат;

  - загальна величина запасів і витрат;

  Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовується кілька показників, які відображають різні види джерел:

  1. Наявність власних оборотних коштів (ст.490-ст.190-ст.390);

  2. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат чи функціонуючий капітал (ст.490 + ст.590-ст.190);

  3. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (ст.490 + ст.590 + ст.610-ст.190).

  Після розрахунків даних показників, вони необхідні для розрахунку показників забезпеченості запасів і витрат джерелами формування.

  Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат відповідають три показника забезпеченості запасів і витрат джерелами формування:

  1. Надлишок (+) або недолік (-) СОС (ФС = СОС-ЗЗ);

  2. Надлишок (+) або недолік (-) власних і довгострокових позикових джерел (Фт = КФ-33);

  3. Надлишок (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел (Фо = ВІ-ЗЗ).

  За допомогою даних показників визначається трикомпонентний показник типу фінансової ситуації [9]

  Чотири типу фінансової стійкості, при використанні методу абсолютних показників:

  1. Абсолютна стійкість фінансового стану. Фс ³О; Фт ³О; Фо ³0; тобто S = {1,1,1};

  2. Нормальна стійкість фінансового стану. Фс <0; Фт³0; Фо³0; тобто S = {0,1,1};

  3. Нестійкий фінансовий стан: Фс <0; Фт <0; Фо³0; тобто. S = {0,0,1};

  4. Кризовий фінансовий стан: Фс <0; Фт <0; Фо <0; тобто S = {0,0,0}.

  Даний метод аналізу фінансової стійкості досить зручний, проте, він не об'єктивний і дозволяє виявити лише тільки зовні боку чинників, що впливають на фінансову стійкість

  Аналіз за допомогою відносних показників, дає нам базу і для досліджень, аналітичних висновків. Аналіз фінансової стійкості підприємства за допомогою відносних показників, можна віднести до аналітичних методів, поряд з аналітикою бюджету, витрат, балансу [3].

  При цьому методі використовується більш широкий набір показників:

  1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу;

  2. Коефіцієнт фінансової залежності;

  3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу;

  4. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу;

  5. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень;

  6. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів;

  7. Коефіцієнт структури позикового капіталу;

  8. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів;

  9. Коефіцієнт реальної вартості майна;

  10. Коефіцієнт короткострокової заборгованості;

  11. Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів [18].

  1.2.2. Застосування матричних балансів для оцінки фінансового стану

  У статті КЕН М.І. Литвина, розглядаються деякі можливості застосування матричних методів оцінки та аналізу фінансових показників, пов'язаних з діючою формою бухгалтерського балансу.

  Розглянемо застосування матричних методів, зокрема, технологію матричного методу.

  Як відомо, матрична модель представляє собою прямокутну таблицю, елементи якої відображають взаємозв'язок об'єктів. Вона дуже зручна для фінансового аналізу, оскільки є простою і наочною формою поєднання різнорідних, але взаємопов'язаних економічних явищ. Таким чином, застосування її для аналізу фінансової стійкості, теж цілком виправдано.

  Бухгалтерський баланс підприємства можна представити як матрицю, де по горизонталі розташовані статті активу (майно), а по вертикалі - статті пасиву (джерела засобів). Розмірність матриці бухгалтерського балансу може відповідати кількості статей по активу і пасиву балансу 42х35, але для практичних цілей цілком достатньо розмірності 10х10 за скороченою формою балансу

  У матриці балансу необхідно виділити чотири квадранта за наступною схемою:

  схема 1

  Матриця для аналізу фінансової стійкості підприємства за методом КЕН М.І. Литвина

  актив

  пасив

  необоротні кошти

  Власний капітал

  Оборотні кошти

  зобов'язання

  При складанні скороченої форми балансу слід не тільки згрупувати його статті, а й виключити із сум статутного та додаткового капіталу статті активу балансу "Розрахунки з засновниками" і "Збитки минулих років і звітного року". Знадобляться також дані зі звіту про фінансові результати та їх використання.

  На основі вище перерахованих звітних даних, треба скласти чотири аналітичні таблиці:

  1. Матричний баланс на початок року.

  2. Матричний баланс на кінець року.

  3. Різницевий (динамічний) матричний баланс за рік.

  4. Баланс грошових надходжень і витрат підприємства.

  Матричний баланси підприємства складаються за єдиною методикою. Перші два балансу носять статичний характер і показують стан засобів підприємства на початок і кінець року. Третій баланс відображає динаміку - зміна коштів підприємства за рік (найбільш придатний для аналітичних і прогнозних розрахунків).

  Правила складання матричної моделі для перших трьох балансів:

  1. Вибирається розмір матриці, статті активу відображаються по горизонталі матриці, статті пасиву - по вертикалі.

  2. Заповнюється балансова рядок і графа матриці в точній відповідності з даними бухгалтерського балансу.

  3. Послідовно, починаючи з першого рядка активу балансу, підбираються джерела коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства.

  4. Перевіряються всі балансові підсумки по горизонталі і вертикалі матриці.

  Найбільш відповідальним є третій етап складання матриці - підбір джерел коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Тут слід виходити з кола фінансових прав і повноважень наданих підприємству, економічної природи необоротних і оборотних, власних і позикових коштів, господарської доцільності.

  Можна запропонувати наступний варіант підбору засобів (таблиця 5).

  Підбір джерел коштів проводиться у названій послідовності і в межах залишку коштів [23].


  Таблиця 4

  Підбір джерел коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства

  Статті активу балансу

  Джерела коштів (статті пасиву)

  Необоротні кошти.

  1. Основні засоби та нематеріальні активи.

  1. Статутний і додатковий капітал.

  2. Довгострокові кредити і позики

  3. Фонди накопичення і нерозподілений прибуток

  2. Капітальні вкладення.

  1. Довгострокові кредити і позики

  2. Статутний і додатковий капітал

  3. Фонди накопичення і нерозподілений прибуток

  3. Довгострокові фінансові вкладення.

  1 .Уставний і додатковий капітал

  2. Фонди накопичення і нерозподілений прибуток

  Оборотні кошти.

  1. Запаси і витрати.

  1. Статутний і додатковий капітал (залишок)

  2. Резервний капітал

  3. Фонди накопичення і нерозподілений прибуток (залишок)

  4. Короткострокові кредити і позики.

  5. Кредитори

  6. Фонди споживання і резерви

  2. Дебітори.

  1. Кредитори

  2. Короткострокові кредити і позики.

  3. Короткострокові фінансові вкладення.

  1. Резервний капітал

  2. Кредитори

  3. Фонди споживання і резерви

  4. Грошові кошти.

  1.Резервний капітал

  2.Фонд накопичення і нерозподілений прибуток

  3. Кредити та позики

  4. Фонди споживання і резерви

  Таблиця 5

  Матричний баланс підприємства.

  актив

  пасив

  КК і додатковий капітал

  Резервний капітал

  Фонди накопичення і прибутку

  Разом власний капітал

  довгострокові кредити

  кредитори

  Фонди споживання і резерви

  Разом зобов'язань

  БАЛАНС

  ОС і НМА

  х

  Х

  х

  Кап.вкладення

  х

  х

  Х

  х

  х

  х

  Довгострокові фін. вкладення.

  х

  Х

  х

  Разом необоротні активи

  х

  х

  Х

  х

  х

  х

  Запаси і витрати

  х

  х

  х

  Х

  х

  х

  х

  дебітори

  х

  х

  х

  Короткострокові фен. вкладення

  х

  х

  х

  Грошові кошти

  х

  х

  х

  х

  Разом оборотні активи

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  БАЛАНС

  х

  х

  х

  Х

  х

  х

  х

  х

  х

  Матричні баланси істотно розширюють інформаційну базу для фінансового аналізу, отже і для аналізу фінансової стійкості підприємства. З їх допомогою можна:

  - визначити ув'язку статей активу (майна підприємства) і статей пасиву балансу (джерела засобів);

  - розрахувати структуру і визначити якість активів по балансу підприємства і достатність джерел їх фінансування;

  - розрахувати весь набір показників і коефіцієнтів, необхідних для оцінки фінансової стійкості, платоспроможності, використання ресурсів підприємства;

  - об'єктивно оцінити фінансовий стан підприємства, з'ясувати причини його зміни за звітний період; встановити параметри, що характеризують наближення підприємства до порога неплатоспроможності (банкрутства).

  Баланс грошових надходжень і витрат підприємства пов'язує бухгалтерський баланс з фінансовими результатами роботи, наявністю грошових коштів на рахунках, поточним оборотам коштів. Він дозволяє реально оцінити, скільки коштів і на якому етапі потрібно підприємству, а також дає наочне уявлення про склад і структуру грошових доходів і витрат, фактори, що вплинули на зміну грошових залишків на рахунках.

  При необхідності інформація про доходи та витрати може бути розширена і деталізована по кожній статті.

  1.2.2. Балансова модель оцінки фінансової стійкості підприємства

  Протягом всієї роботи ми підкреслюємо важливість вибору критеріїв оцінки фінансової стійкості підприємства, вибору методу, способів і показників, які будуть мати найбільше значення при проведенні такого роду досліджень.

  Відповідь на всі питання, мабуть, знаходиться в використанні балансової моделі, яка в умовах ринку має наступний вигляд:

  ,

  де:

  - основні засоби і вкладення;

  - запаси і витрати;

  - грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, розрахунки (дебіторська заборгованість) та інші активи;

  - джерела власних коштів;

  З kk - короткострокові кредити і позикові кошти;

  З дк - довгострокові кредити і позикові кошти;

  До 0 - позики, непогашені в строк;

  R p - розрахунки (кредиторська заборгованість) та інші пасиви.

  По суті справи, модель пропонує певну перегрупування статей бухгалтерського балансу для виділення однорідних, з точки зору термінів повернення, величин позикових коштів.

  З огляду на, що довгострокові кредити і позикові кошти спрямовуються переважно на придбання основних засобів і на капітальні вкладення, перетворимо вихідну балансову формулу:

  .

  Таким чином, співвідношення вартості матеріальних оборотних коштів і величин власних і позикових джерел їх формування визначає стійкість фінансового стану підприємства. Забезпеченість запасів і витрат джерелами формування є сутність фінансової стійкості, тоді як платоспроможність виступає зовнішні її проявом. У той же час ступінь забезпеченості запасів і витрат джерелами є причина тієї чи іншою мірою платоспроможності (або неплатоспроможності), що виступає як наслідок забезпеченості.

  Найбільш узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи недолік джерел коштів для формування запасів і витрат, що отримується у вигляді різниці величини джерел засобів і величини запасів і витрат. При цьому мається на увазі забезпеченість певними видами джерел (власними, кредитними та іншими позиковими), оскільки достатність суми всіх можливих видів джерел (включаючи короткострокову кредиторську заборгованість та інші пасиви) гарантована тотожністю підсумків активу і пасиву балансу [15].

  Використовуваний в практиці зарубіжних фірм показник вартості чистих мобільних засобів, рівний різниці оборотних активів і короткострокової заборгованості, відповідає показнику наявності власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат.

  Щоб зняти фінансове напруження, підприємствам необхідно з'ясувати причини змін наступних статей матеріальних оборотних коштів:

  - виробничі запаси;

  - незавершене виробництво;

  - готова продукція і товари.

  В рамках внутрішнього аналізу здійснюється поглиблене дослідження фінансової стійкості підприємства на основі побудови балансу неплатоспроможності, що включає наступні взаємопов'язані групи показників.

  1. Загальна величина неплатежів.

  - прострочена заборгованість по позиках банку;

  - прострочена заборгованість за розрахунковими документами постачальників;

  - недоїмки до бюджетів;

  - інші неплатежі в тому числі і по оплаті праці.

  2. Причини неплатежів:

  - недолік власних оборотних коштів;

  - надпланові запаси товарно-матеріальних цінностей;

  - товари відвантажені, але не оплачені в строк покупцями;

  - товари на відповідальне зберігання у покупця з огляду на відмову від акцепту;

  - іммобілізація обігових коштів в капітальне будівництво, в заборгованість працівників по отриманими ними позичкам;

  - витрати, не перекриті засобами спеціальних фондів і цільового фінансування.

  3. Джерела, що послабляють фінансову напруженість:

  - тимчасово вільні власні кошти (фонди економічного стимулювання, фінансові резерви та ін.);

  - залучені кошти (перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською)

  - кредити банку на тимчасове поповнення оборотних коштів та інші позикові кошти [17].

  При повному обліку загальної величини неплатежів і джерел, що послаблюють фінансову напруженість, підсумок по групі 2 повинен дорівнювати сумі підсумків по групах 1 та 3.

  Вернемcя до балансової моделі.

  Спираючись на зовнішні ознаки фінансового благополуччя, ми визначили необхідні критерії і типи фінансового благополуччя підприємства. Сутність фінансової стійкості визначалася як забезпеченість запасів і витрат джерелами формування коштів, тобто

  .

  Однак очевидно, що з умови платоспроможності підприємства в дійсності випливає не одне, а два напрямки оцінки фінансової стійкості підприємства:

  1. Оцінка фінансової стійкості підприємства виходячи зі ступеня покриття запасів і витрат джерелами коштів.

  Оцінка фінансової стійкості підприємства виходячи зі ступеня покриття основних засобів та інших необоротних активів джерелами коштів. При цьому, вкладення капіталу в основні засоби та матеріальні запаси не повинні перевищувати величину власного і прирівняного до нього капіталу.

  1.3. Загальна оцінка фінансової стійкості підприємства

  Фінансова стійкість фірми характеризує її фінансове становище з позиції достатності та ефективності використання власного капіталу. Показники фінансової стійкості разом з показниками ліквідності характеризують надійність фірми. Якщо втрачена фінансова стійкість, то ймовірність банкрутства висока, підприємство фінансово неспроможне.

  Взагалі, стійкість підприємства служить запорукою виживання та основою стабільності положення. На стійкість підприємства впливають різні фактори:

  - положення підприємства на товарному ринку;

  - виробництво і випуск дешевої, що користується попитом;

  - його потенціал в діловому співробітництві;

  - ступінь залежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів;

  - наявність неплатоспроможних дебіторів;

  - ефективність господарських і фінансових операцій і т.п.

  Стосовно до підприємства фінансова стійкість в залежності від факторів, що впливають на неї, може бути:

  1. Внутрішня стійкість - це такий загальний фінансовий стан підприємства, при якому забезпечується стабільно високий результат його функціонування. В основі її досягнення лежить принцип активного реагування на зміну зовнішніх і внутрішніх факторів.

  2. Зовнішня стійкість підприємства обумовлена ​​стабільністю економічного середовища, в рамках якої здійснюється його діяльність. Вона досягається відповідною системою управління ринковою економікою в масштабах всієї країни.

  3. Загальна стійкість підприємства - це такий рух грошових потоків, що забезпечує постійне перевищення надходження коштів (доходів) над їх витрачанням (витратами).

  4. Фінансова стійкість є відображенням стабільного перевищення доходів над витратами, забезпечує вільне маневрування грошовими коштами підприємства і шляхом ефективного їх використання сприяє безперебійному процесу виробництва і реалізації продукції. Тому фінансова стійкість формується в процесі всієї виробничо-господарської діяльності і є головним компонентом загальної стійкості підприємства [6].

  Аналіз стійкості фінансового стану на ту або іншу дату дозволяє відповісти на питання: наскільки правильно підприємство управляло фінансовими ресурсами протягом періоду, що передує цій даті. Важливо, щоб стан фінансових ресурсів відповідало вимогам ринку і відповідало потребам розвитку підприємства, оскільки недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку виробництва, а надлишкова - перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і резервами. Таким чином, сутність фінансової стійкості визначається ефективним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, а платоспроможність виступає її зовнішнім проявом.

  Вищою формою стійкості підприємства є його здатність розвиватися в умовах внутрішнього і зовнішнього середовища.Для цього підприємство повинно володіти гнучкою структурою фінансових ресурсів і при необхідності мати можливість залучати позикові кошти, тобто бути кредитоспроможним.

  Існує також така класифікація ступеня стійкості підприємства:

  1. Абсолютна стійкість підприємства. Всі позики для покриття запасів (ЗЗ) повністю покриваються СОС, тобто немає залежності від зовнішніх кредиторів. Ця умова виражається нерівністю: ЗЗ <ВОК.

  2. Нормальна стійкість підприємства. Для покриття запасів використовуються нормальні джерела покриття (НІП). НІП = СОС + ЗЗ + Розрахунки з кредиторами за товар.

  3. Нестійкий стан підприємства .. Для покриття запасів потрібні джерела покриття, додаткові до нормальних. СОС <ЗЗ <НІП

  4. Кризовий стан підприємства. НІП <ЗЗ. На додаток до попереднього умові підприємство має кредити і позики, не погашені в строк або прострочену кредиторську і дебіторську заборгованість [12].

  Існує кілька підходів до аналізу фінансової стійкості підприємства.

  а) нормативний підхід до аналізу коефіцієнтів фінансової стійкості. Повна формалізація рішення задачі оптимізації цільової функції (очікуваної віддачі на власні кошти) передбачає застосування позитивного підходу. Цей підхід означає, що шляхом імовірнісного аналізу і моделювання пар (ймовірність результату i, віддача на власні кошти при виході i) встановлюється математична взаємозалежність між показниками фінансового стану та ефективності.

  Таким чином, будь-яких нормативних фінансових коефіцієнтів при позитивному підході не існує - як завгодно велике зниження рівня фінансових резервів допустимо, якщо підвищення ефективності таке, що цільова функція зростає. Взагалі кажучи, позитивний підхід з теоретичної точки зору є найбільш коректним, проте, як уже вказувалося, він дуже трудомісткий, вимагає детального інформаційного забезпечення і тому непридатний при проведенні експрес-аналізу фінансової звітності. Найчастіше використовується нормативний підхід - більш грубий, проте реально здійсненний на практиці.

  Суть нормативного підходу полягає в тому, що для підприємства з урахуванням його галузевої та індивідуальної специфіки встановлюються нормативні значення коефіцієнтів фінансової стабільності. Нормативи фіксують оптимальне і мінімально допустимий значення коефіцієнта. Мета фінансової політики підприємства - підтримувати показники фінансової стабільності на рівні, близькому до оптимального, - в усякому разі, не нижче мінімально допустимого. Примітно, що перевищення оптимального значення коефіцієнта не повинно вітатися, так як воно означає надмірну іммобілізацію коштів у фінансових резервах;

  б) виділення аспектів короткостроковій і довгостроковій фінансової стійкості підприємства. Розрізнення коротко- і довгостроковій платоспроможності при проведенні аналізу необхідно тому, що ці два аспекти фінансової стабільності мають принципово різну підгрунтя в контексті прийняття управлінських рішень і по-різному пов'язані з динамікою ефективності діяльності компанії. Довгострокова платоспроможність - це гарантія підприємства від банкрутства в стратегічній перспективі.

  Цілі довгострокової платоспроможності і цілі підвищення ефективності діяльності в стратегічному аспекті є взаємопов'язаними (сполученими), так як капіталізація отриманого прибутку підприємства збільшує розмір його власних коштів і, отже, робить його більш стійким. Короткострокова платоспроможність - це гарантія підприємства від неплатежів за поточними зобов'язаннями [17]. Тут цілі підвищення ефективності та мети підвищення платоспроможності є конфліктними (протилежними).

  Керівництво компанії, вирішуючи питання розподілу вільних грошових коштів, може інвестувати їх в приріст основних фондів і капітальне будівництво, тобто в збільшення поточної і майбутньої прибутку. Однак в цьому випадку величина чистого оборотного капіталу (власних ліквідних ресурсів) може виявитися недостатньою для погашення поточних зобов'язань (поточних активів). Можна зробити і навпаки, знизивши рівень фінансового ризику, пожертвувавши завданнями підвищення виробничої ефективності. Слід зазначити і той факт, що цілі і методи підвищення коротко- і довгостроковій платоспроможності багато в чому автономні (незалежні) один від одного.

  Так, політика заміщення власних коштів довгостроковим залученням кредитів не відбивається на поточної платоспроможності підприємства, але знижує його довгострокову платоспроможність. Все вищесказане вимагає того, щоб тимчасові горизонти розгляду проблем підтримки фінансової стійкості фірми розмежовувалися при проведенні аналізу.

  Таким чином фінансова стійкість підприємства - це стан рахунків підприємства, яке гарантуватиме його постійну платоспроможність.

  Існує кілька методик оцінки фінансової стійкості підприємства, вони побудовані на застосуванні різного роду показників. Розглянемо найбільш поширені показники, що використовуються у вітчизняній та західній практиці.

  1. Фінансова стійкість в довгостроковому плані характеризується співвідношенням власних і позикових коштів. Однак цей показник дає лише загальну оцінку фінансової стійкості. Тому в світовій та вітчизняній обліково-аналітичній практиці розроблена система показників.

  2. Коефіцієнт концентрації власного капіталу характеризує частку власників підприємства в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійке, стабільно і незалежно від зовнішніх кредитів підприємство. Доповненням до цього показника є коефіцієнт концентрації залученого (позикового капіталу).

  3. Коефіцієнт фінансової залежності є зворотним коефіцієнту концентрації власного капіталу. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства.

  4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. Значення цього показника може відчутно варіюватися в залежності від структури капіталу і галузевої приналежності підприємства.

  5. Коефіцієнт структури довгострокових вкладення - логіка розрахунку цього показника заснована на припущенні, що довгострокові позички і позики використовуються для фінансування основних засобів і інших капітальних вкладень. Коефіцієнт показує яка частина основних засобів та інших необоротних активів профінансована зовнішніми інвесторами, тобто (В певному сенсі) належить їм, а не власникам підприємства.

  6. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів характеризує структуру капіталу. Зростання цього показника в динаміці - в певному сенсі - негативна тенденція, що означає, що підприємство все сильніше залежить від зовнішніх інвесторів.

  7. Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів - як і деякі перераховані вище показники дає загальну характеристику фінансової стійкості підприємства.

  8. Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів. При збереженні мінімальної фінансової стабільності підприємства коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів повинен бути обмежений зверху значенням відношення вартості мобільних коштів підприємства до вартості його іммобілізованих коштів.

  9. Коефіцієнт реальність вартості майна, що дорівнює відношенню суми вартості (взятої за балансом) основних засобів, виробничих запасів, незавершеного виробництва та малоцінних швидкозношуваних предметів до підсумку (валюті) балансу, характеризує виробничий потенціал підприємства, забезпеченість виробничого процесу засобами виробництва. Нормальним вважається обмеження показника 0,5. У разі зниження даного показника нижче критичної межі доцільне залучення довгострокових позикових коштів для збільшення майна виробничого призначення, якщо фінансові результати в звітному періоді не дозволяють істотно поповнити джерела власних коштів.

  10. Коефіцієнт короткострокової заборгованості виражає частку короткострокових зобов'язань підприємства у загальній сумі зобов'язань.

  11. Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів виражає частку кредиторської заборгованості інших пасивів у загальній сумі зобов'язань підприємства [19].

  Необхідно ще раз підкреслити, що не існує якихось єдиних нормативних критеріїв для розглянутих показників. Вони залежать від безлічі факторів: галузевої приналежності підприємства, принципів кредитування, сформованої структури джерел коштів, оборотності оборотних коштів, репутації підприємства і т.п. Тому прийнятність значень цих коефіцієнтів, оцінка їхньої динаміки і напрямків змін можуть бути встановлені тільки в результаті просторово-часових зіставлень по групам споріднених підприємств.

  1.4. Система показників, що відображають фінансову стійкість підприємства

  Ми розглянули найбільш загальні показники фінансової стійкості підприємства. НА даному етапі, сформулюємо систему, яка найбільш узагальнено, на наш погляд характеризує фінансову стійкість підприємства. Розглянемо показники даної системи кілька більш детально.

  2.4.1. Частка власного капіталу в активах

  Частка власного капіталу в активах (коефіцієнт автономії або фінансової незалежності) є найбільш загальним показником фінансової стійкості підприємства. Існують різні точки зору щодо порогового значення даного коефіцієнта, наприклад, в зарубіжній практиці найбільш поширена точка зору, що частка власного капіталу в активах підприємства не повинна опускатися нижче порога в 60%. Підприємству, частка власного капіталу в активах висока, набагато легше отримати кредитні позики, причому, на більш вигідних умовах. Але стандартної частки власного капіталу, єдиної для всіх підприємств, галузей, країн вказати не можна. В Японії, наприклад, частка власного капіталу в середньому на 50% нижче, ніж в США і частка позикового капіталу становить близько 80%. Це пояснюється різними джерелами позикового капіталу. Так, в Японії це банківський капітал, а в США - кошти населення.

  Висока частка позикових капіталу японських фірм свідчить про довіру банків, а значить про її надійності. Для населення, навпаки, зниження частки власного капіталу - фактор ризику.

  На частку власного капіталу в активах впливає також характер реалізованої фірмою фінансової політики. Фірми з агресивною політикою завжди збільшую частку позикового капіталу. Компанії, налаштовані на довгострокову успішну перспективу прагнуть підвищити частку власних коштів в активах фірми.

  У практиці російських і зарубіжних фірм використовується декілька різновидів цього показника (частка позикових коштів в активах, відношення власних коштів до позикових і ін.). Кожен з них, в тій чи іншій формі, відображає структуру капіталу фірми за джерелами його формування.

  2.4.2. Коефіцієнт маневреності власних коштів

  Коефіцієнт маневреності власних коштів дорівнює частці власних мобільних активів в загальному обсязі власного капіталу. По балансу даний коефіцієнт дорівнює відношенню: (стр. 490 - 190 +510) / стр. 490. Цей показник за своєю суттю близький до показників ліквідності. Однак він доповнює та суттєво підвищує інформативність першого показника.

  2.4.3. Розрахунок показників (умов) фінансової стійкості за джерелами потреб підприємства в запасах і витратах

  Найбільш інформативний розрахунок показників (умов) фінансової стійкості за джерелами покриття потреб підприємства в запасах і витратах (ЗЗ).

  Виділяють три джерела фінансування:

  - джерела власних оборотних коштів (Ісос = ряд. 490 - стор. 190 (баланс));

  - кредити банку і позики, що використовуються для фінансування запасів і витрат (КБЗ). По балансу КБЗ = ряд. 510. + стор. 610;

  - кредиторська заборгованість використовується для формування запасів (КЗ). По балансу КЗ = ряд. 621 + стор. 622 + стор. 627.

  Вище ми вже згадували, що абсолютна фінансова стійкість підприємства (фірми, організації) характеризується співвідношенням:

  Ісос ЗЗ

  Підприємство не залежить від зовнішніх кредиторів, запаси і витрати повністю покриваються власними ресурсами. Але дана ситуація далека від ідеалу.

  Підприємство має нормальну фінансову стійкість, якщо:

  Це співвідношення показує, що підприємство використовує всі джерела фінансових ресурсів і повністю покриває запаси і витрати.

  якщо:

  ,

  то фінансове становище фірми нестійкий. Для покриття запасів і витрат підприємство змушене залучати додаткові джерела, що виходять за рамки "нормальних". До їх числа відносять частину необоротних активів, прострочену заборгованість і ін.

  Межею фінансової нестійкості є кризовий стан підприємства. Воно проявляється в тому, що поряд з браком "нормальних" джерел покриття запасів і витрат підприємство має збитки, непогашені зобов'язання, безнадійну дебіторську заборгованість.

  2.4.4. Коефіцієнт стійкого зростання

  Розрахунок показників фінансової стійкості дає менеджеру частина інформації, необхідної для прийняття рішення про доцільність залучення додаткових позикових коштів.

  Поряд з цим, керівникові важливо знати, як компанія може рости без залучення додаткових зовнішніх джерел фінансування. Таку інформацію дає коефіцієнт забезпеченості темпу зростання внутрішніми джерелами ( ). Внутрішніми джерелами є фонд накопичення, тобто чистий прибуток після виплати дивідендів ( ).

  Для виявлення взаємозв'язку між активами і зобов'язаннями фірми коефіцієнт стійкого зростання доцільно досліджувати в наступному вигляді:

  Наведену складну формулу можна спростити і отримати:

  Таким чином розраховується коефіцієнт стійкого зростання. Але перша формула дає велику можливість дослідити основні фактори його збільшення.

  2.4.5. Коефіцієнт покриття відсотків

  Для оцінки фінансової стійкості підприємства в перспективі застосовується показник використання позикових коштів або показник покриття відсотків. Він дорівнює відношенню балансового прибутку до витрат на виплату відсотків. Назва компанії - коефіцієнт покриття відсотків.

  У практиці аналізу російських фірм розрахунок цього показника був утруднений, оскільки у фінансовій звітності раніше була відсутня інформація про відсотки за кредитами, а відсотки по облігаційних позиках виплачуються з прибутку. У практиці зарубіжних країн вважається, що фірма має гарне процентне покриття, якщо коефіцієнт покриття знаходиться в межах від 3 до 4. Вважається, що в цьому випадку компанія здатна виплатити відсотки за позиками при будь-яких кон'юнктурних коливаннях.


  Глава 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства (конкретний приклад)

  2.1. Загальна характеристика діяльності ОФО "" Архбум "

  АЦБК починає своє існування з 1940 року.

  1940 рік - пущені в експлуатацію перші цеху Архангельського целюлозно-паперового комбінату. До кінця року вироблено майже 100 тонн сукна целюлози і понад 140 тонн обгорткового паперу.

  1942 рік - пущений завод з випуску етилового спирту.

  1944 рік - пущений цех ливарних концентратів.

  1946 рік - Постановою ВЦРПС і Міністерства целюлозно-паперової промисловості за відмінну роботу в період Великої Вітчизняної війни Архангельському ЦБК передано на вічне зберігання Червоний Прапор Наркомбумпрома.

  1948 рік - розпочато випуск віскозної целюлози.

  1954 рік - пущений Однорамна лісозавод.

  1955 рік - освоєно виробництво целюлози для вироблення цигаркового паперу.

  1960 рік - з пуском паперової фабрики комбінат починає освоювати технологію виробництва високосортних видів паперу. Паралельно вводиться в дію цех очищення стічних вод.

  1961 - перші експортні поставки деревоволокнистих плит.

  1962 рік - освоєно випуск паперу та основи для фотопаперу.
  1963 рік - пущений в експлуатацію зошита цех, на експорт поставлено першу партію паперу.

  1968 рік - побудовано і здано в експлуатацію сульфат-картонне виробництво. Через рік картон починає поставлятися на експорт.

  1972 рік - АЦБК нагороджений дипломом ВДНГ за розробку технології випуску легкого картону.

  1975 року - пущений завод з виробництва біленої сульфатної целюлози, задіяна перша автоматизована система управління виробництвом (АСУВ).

  1977 року - указом Президії Верховної Ради СРСР селище Первомайський, де знаходиться АЦБК, перейменований в місто Новодвінск.

  1981 року - Указом Президії Верховної Ради СРСР Архангельський ЦПК за великі успіхи, досягнуті по збільшенню виробництва і поліпшенню якості продукції, нагороджений орденом Леніна.

  1983 рік - вироблена мільйонна тонна білої сульфатної целюлози.

  1988 рік - здійснено перехід комбінату на госпрозрахунок.

  1992 рік - АЦБК стає акціонерним товариством.

  1994 рік - реструктуризація АЦБК, в ході якої створюється 11 самостійних дочірніх підприємств. Початок кризи.

  1996 рік - криза у вітчизняній промисловості, АЦБК виявляється на межі банкрутства

  1997 рік - АЦБК стає компанією з майже 100-відсотковим приватним капіталом. Великий пакет акцій концентрується у виробничо-комерційного підприємства "Титан", значні частки акцій - у західних інвесторів.

  1998 рік - реформа організаційно-управлінської структури комбінату. Утворено два відкритих акціонерних товариства: "Архангельський ЦПК" (виробництво) і "Архбум" (постачання та збут).

  2000 рік - АЦБК відзначає своє 60-річчя.

  Відкрите акціонерне товариство "Архбум" було засновано рішенням загальних зборів акціонерів 28 листопада 1994 року. Засновниками і найбільшими акціонерами даного Товариства є:

  · ВАТ "Архенгельскій ЦПК";

  · ТОВ "Рута";

  · ТОВ ПКП "Титан".

  Протягом всього існування функціонування ВАТ "Архбум" нерозривно пов'язане з діяльністю ВАТ "Архангельський ЦПК". Днем створення ВАТ "Архангельський ЦПК" вважають 28 серпня 1940 року. В даний час ВАТ "Архангельський ЦПК" є багатопрофільним підприємством по комплексній хімічної переробки деревини. За 61 рік роботи комбінат став містоутворюючим підприємством. На його базі до 1996 року містився житловий фонд міста Новодвинска і його соціально-культурна сфера. ВАТ "Архангельський ЦПК", як і багато інших найбільші підприємства країни, не змогли швидко перебудуватися на новий тип господарювання, який виник у зв'язку з "перехідним" станом економіки Росії на початку 90-х років. До цього періоду комбінат був практично "задушений" надмірними податками, вимогами кредиторів і діями судових виконавців. Таке підприємство просто не могло продовжувати свою діяльність. Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення на базі ВАТ "Архангельський ЦПК" створити кілька дочірніх товариств.

  До кінця 1994 року були створені:

  - ДАО "Целюлоза";

  - ДАО "Картон";

  - ДАО "Завод ДВП";

  - ДАО "Енергія";

  - ДАО "ЛІС";

  - ДАО "Транспорт";

  - ДАО "Папір";

  - ДАО "ПОБУТ";

  - ДАО "Трест-Техно-Т".

  ВАТ "Архангельський ЦПК" залишилося власником всіх основних фондів, а також взяло на себе функції здійснення фінансового планування та контролю. Після реорганізації тільки деякі з утворених дочірніх підприємств змогли вести свою діяльність самостійно і з позитивним результатом, тобто покривати витрати, отримувати прибуток і своєчасно сплачувати податки. Дана ситуація залежала від ряду причин: починаючи з неточного економічного розрахунку при створенні чергового дочірнього акціонерного товариства і закінчуючи особистісними характеристиками нових керівників.

  Для вирішення вищевказаних проблем було прийнято рішення створити "керуючу компанію", яка б керувала господарською діяльністю АТ "Архангельський ЦПК" та дочірніх товариств - ЗАТ "Архбум". В кінці 1997 року виникла ідея об'єднання ВАТ "Архангельський ЦПК" шляхом приєднання ДАО "Картон", ДАО "Целюлоза", ДАО "Завод ДВП", ДАО "Енергія". 15 квітня 2000 року загальна збори акціонерів ВАТ "Архангельський ЦПК" затвердив договір про приєднання вищевказаних дочірніх акціонерних товариств в "Архангельський ЦПК". В цьому ж році акціонерне товариство "Архбум" стало відкритим.

  Діяльність ВАТ "Архбум" як економічного підприємства має і суспільно значимий характер.

  Основними видами діяльності ВАТ "Архбум" є:

  - Матеріально-технічне забезпечення виробництва продукції ВАТ "Архангельський ЦПК";

  - Збутова: продаж продукції OАО "Архангельський ЦПК", в тому числі на експорт;

  - Торгово-посередницька;

  - Закупівельна.

  Основні види продукції, що пропонуються ВАТ "Архбум":

  - Картон універсальний;

  - Картон для плоских шарів гофрокартону;

  - Папір для плоских шарів гофрокартону;

  - Гофрований картон;

  - Гофроящики;

  - Целюлоза листяна і хвойна;

  - Папір універсальна, газетний, обгортковий, етикеточний;

  - Паперово-білові вироби, деревно-волокнисті плити і пористі;

  - Талове масло.

  ВАТ "Архбум" відноситься до одних з найбільших підприємств в Росії. При аналізі конкурентів в галузі, ми приходимо до висновку, що в даній галузі існує досить сильна конкуренція, однак у ВАТ "Архбум" існують деякі переваги, в основному вони пов'язані зі сформованим авторитетом стабільною і фінансово стійкою компанії. ВАТ "Архбум" займається посередницькою діяльністю і збутом виробленої продукції. До 1997 року було укладено безліч вигідних і довгострокових угод. Однак, різкі темпи зростання інфляції в Росії, в процесі переходу до ринкових відносин, не робили вигідними і перспективними угоди довготривалого характеру, особливо, якщо в умовах контрактів не обговорювалися ковзаючі ставки або використання індексації. Завдяки стійкому фінансовому становищу ВАТ "Архбум" в 1997 році, після завершення терміну дії договорів з багатьма споживачами, підприємство укладає нові, більш вигідні, що дозволяє йому вийти на лідируючі позиції і збільшити прибутковість. Також певні реформи і впровадження нововведень в сфері постачання і збуту, централізація збуту багато в чому зробили свій сприятливий вплив на діяльність підприємства в цілому.

  В даний час ВАТ "Архбум" працює з постійною прибутком і має постійних і надійних партнерів і клієнтів

  Проаналізувавши всі представлені дані, робимо висновок про те, що на ринку даної галузі ВАТ "Архбум" має досить тверді позиції.Керівна ланка ВАТ "Архбум" реально уявляє собі ситуацію і становище фірми, має поняття про те, яким чином потрібно реагувати на ті чи інші дії конкурентів.

  2.2. Аналіз фінансового становища ВАТ "Архбум"

  Фінансовий стан є комплексним поняттям, яке залежить від багатьох чинників і характеризується системою показників, що відображають наявність і розміщення коштів, реальні і потенційні фінансові можливості.

  Основними показниками, що характеризують фінансовий стан підприємства, є: забезпеченість власними оборотними коштами і їхня схоронність; стан нормованих запасів матеріальних цінностей; ефективність використання банківського кредиту і його матеріальне забезпечення; оцінка стійкості платоспроможності підприємства. Аналіз факторів, що визначають фінансовий стан, сприяє виявленню резервів і росту ефективності виробництва.

  Фінансовий стан залежить від всіх сторін діяльності підприємства: від виконання виробничих планів, зниження собівартості продукції і збільшення прибутку, зростання ефективності виробництва, а також від факторів, що діють в сфері обігу і пов'язаних з організацією обороту товарних і грошових фондів - поліпшення взаємозв'язків з постачальниками сировини і матеріалів, покупцями продукції, вдосконалення процесів реалізації і розрахунків [14].

  Аналіз фінансового стану ВАТ "Архбум" включає в себе кілька розділів і ґрунтується на звітах, наданих мені організацією за кілька років, на основі яких я вже робила висновки про економічну ефективність нашого підприємства.

  Основні розділи:

  · Структура активів і пасивів;

  · Аналіз майна за складом засобів і джерел їх формування;

  · Розрахунок і оцінка величини власних оборотних коштів за даними балансу;

  · Аналіз ліквідності балансу;

  · Оцінка ділової активності і ефективності діяльності підприємства.

  По всіх розділах я провела горизонтальний аналіз фінансових і економічних показників, тобто порівняла показники на початок і кінець 2000 року, зіставили їх показниками минулих років, відстежила динаміку показників у часі. У кожному розділі обчислюються темпи зростання показників і фінансових коефіцієнтів за певний період.

  При первинному ознайомленні з бухгалтерською звітністю за перше півріччя 2001 року вдалося встановити наступне:

  - Валюта балансу за звітні період збільшилася на 523 млн. Руб. або на 103% (523293/510244 * 100 = 103%).

  - Загальна сума активів ВАТ "Архбум" за вирахуванням статей збитків на кінець звітного періоду року склала 1010 млн. Руб. Це майже в 2 рази більше ніж 1998 року - 590 млн. Руб. На підставі даного показника підприємство можна віднести до одного з найбільших серед аналогічних.

  З даних таблиці 6 видно, що позиковий капітал є основним джерелом формування господарських засобів підприємства. Це означає, що ВАТ "Архбум" активно користується кредитами банків. Питома вага короткострокових кредитів банку збільшився з 35% до 37%. Іншими словами, склад залучених коштів змінився не в кращу сторону, так як скоротилася частка відносно дешевих джерел. Структура активів характеризується значним переважанням в їх складі частки оборотних коштів, які склали 95,7% в кінці року. Велика їх частина представлена ​​дебіторською заборгованістю, а також запасами і витратами. Цей факт пояснює торгово-посередницький характер діяльності підприємства.

  Таблиця 6

  Укрупнений бухгалтерський баланс ВАТ "Архбум" за перше півріччя 2001 року

  показники

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  Зміна, тис. Руб.

  Темп зростання,

  %

  тис. руб.

  % Від виробленого

  тис. руб.

  % Від виробленого

  актив

  1. Необоротні активи

  5327

  1,0

  20083

  1,9

  14756

  3,8

  1.1 НМА

  251

  0,0

  204

  0,0

  -47

  0,8

  1 .2 Основні засоби

  4826

  1,0

  18347

  1,8

  13521

  3,8

  1 .3 Довгострокові фін.

  вкладення

  250

  0,0

  тисячі п'ятсот тридцять дві

  0,1

  одна тисяча двісті вісімдесят-два

  6,1

  2. Оборотні активи

  480970

  94,3

  989507

  95,7

  508537

  2,1

  2.1 Запаси, витрати, ПДВ по

  придбаних цінностей

  390065

  76,5

  198038

  19,2

  -192027

  0,5

  2.2 Дебіторська

  заборгованість

  \ 55886

  11,0

  685778

  66,3

  629892

  12,3

  2.3 Короткострокові

  фінансові вкладення

  28784

  5,6

  23718

  2,3

  -5066

  0,8

  2.4 Грошові кошти

  , 6235

  1,2

  81973

  7,9

  75738

  13,2

  3. Збитки

  23947

  4,7

  23947

  2,4

  -

  1,0

  БАЛАНС

  510244

  100

  1033537

  100

  523293

  2,0

  пасив

  4. Капітал і резерви

  6415

  1,3

  14144

  1,4

  7729

  2,2

  4.1 Статутний капітал

  500

  0,1

  500

  0,1

  0

  1,0

  4.2 Додатковий капітал

  2

  0,0

  2

  0,0

  0

  1,0

  4.3 Резервний капітал

  75

  0,0

  75

  0,0

  0

  1,0

  4.4 Накопичена прибуток

  1799

  0,4

  13288

  1,3

  11489

  7,4

  4.5 Фонди

  4039

  0,8

  279

  0,0

  -3760

  0,1

  5. Довгострокові пасиви

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  6. Короткострокові пасиви

  503829

  98,7

  1019393

  98,6

  515564

  2,0

  6.1 Позикові кошти

  178367

  35,0

  382446

  37,0

  204079

  2,1

  6.2 Кредиторська

  заборгованість

  325462

  63,7

  636947

  61,6

  311485

  2,0

  БАЛАНС

  510244

  100

  1033537

  100

  523293

  2,0

  У сучасних умовах структура капіталу є тим фактором, який безпосередньо впливає на фінансовий стан підприємства - його платоспроможність і ліквідність, величину доходу, рентабельність діяльності.

  Капітал всякого підприємства представлений двома складовими власні і позикові кошти. Розрахунок власного капіталу проведений на підставі балансу без урахування збитків. Такі статті балансу як доходи майбутніх періодів, резерви майбутніх витрат і платежів, фонд споживання, резерви по сумнівних боргах за певних умов є по суті джерелами власних коштів. Величина, структура і зміни джерел формування господарських засобів представлені в таблиці 7

  Таблиця 7

  Джерела формування господарських засобів за перше півріччя 2001 року

  показник

  на початок звітного періоду

  на кінець звітного періоду

  відхилення

  Тис. руб.

  % Від виробленого

  Тис. руб.

  % Від виробленого

  Тис. руб.

  пунктів

  Власний капітал

  6415

  1,3

  14144

  1,4

  7729

  0,1

  Позиковий капітал

  503829

  98,7

  1019393

  98,6

  515564

  -0,1

  всього

  510244

  100

  1033537

  100

  523293

  -

  На кінець звітного періоду величина джерел склала 1033 млн. Руб., За рік вона зросла на 523 млн. Рублів. У порівнянні з минулими періодами (величина джерел 692 млн. Руб.) - це хороший результат, але зростання відбулося в основному за рахунок збільшення позикового капіталу на 516 млн. Рублів. Беручи до уваги збитки ВАТ "Архбум" за підсумками першого півріччя 2001 року в сумі 24 млн. Руб., Можна зробити висновок, що джерелом всіх господарських засобів є позиковий капітал.

  Перевищення суми позикового капіталу над сумою власного говорить про фінансову нестійкості організації.

  Зміни у власному капіталі відбулися в основному за статтею "Нерозподілений прибуток звітного року", так як фінансово-господарська діяльність ВАТ "Архбум" в 2001 році принесла прибуток. Динаміка зміни позикового капіталу ВАТ "Архбум" в першому півріччі 2001 року представлена ​​в таблиці 8

  Таблиця 8

  Склад і структура позикового капіталу і зобов'язань ВАТ "Архбум" в першому півріччі 2001 року

  показник

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  відхилення

  Тис. руб.

  % Від виробленого

  Тис. руб.

  % Від виробленого

  Тис. руб.

  пунктів

  Короткострокові кредити банків

  Короткострокові позики

  178367

  35,4

  382446

  37,5

  204079

  2,1

  Кредиторська заборгованість

  Інші зобов'язання

  325462

  64,5

  636947

  62,5

  311485

  -2,1

  всього

  503829

  100

  1019393

  100

  515564

  -

  Позиковий капітал підприємства представлений короткостроковими кредитами банків і кредиторською заборгованістю. Його сума на кінець звітного періоду склала 1019 млн. Рублів, що в 2 рази більше ніж на початок року і значно більше, ніж в минулі роки. Основну частку позикового капіталу становить кредиторська заборгованість (62,5%), тобто підприємство в основному користується практично безкоштовними позиковими засобами.

  Майно підприємства у вартісному вираженні являє собою сукупність оборотних коштів, основних засобів та інших необоротних активів (див. Таблицю 9).


  Таблиця 9

  Господарські засоби ВАТ "Архбум" в першому півріччі 2001 року

  показник

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  відхилення

  Тис. руб.

  %

  до підсумку

  Тис. руб.

  %

  до підсумку

  Тис. руб.

  пунктів

  Основні засоби та інші необоротні активи (I) Оборотні кошти (II + III)

  5327 504917

  1,0 99,0

  20083 1013454

  1,9 98,1

  14756 508537

  0,9

  -0,9

  всього

  510244

  100

  1033537

  100

  523293

  -

  Сума активів ВАТ "Архбум" на кінець звітного періоду склала 1033 млн. Рублів, що в 2 рази перевищує цей показник на початок цього періоду (1033537/510244 = 2,026). Таке зростання суми активів обумовлений збільшенням оборотних коштів підприємства, частка яких на кінець року в загальній сумі активів склала 98,1%.

  Таблиця 10

  Оборотні кошти ВАТ "Архбум" в звітному періоді

  показник

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  відхилення

  Тис. руб.

  % Від виробленого

  Тис. руб.

  % Від виробленого

  Тис. руб.

  пунктів

  запаси

  335021

  69,7

  123961

  12,5

  -211060

  -57,2

  ПДВ по придбаних цінностях

  55044

  11,4

  74077

  7,5

  19033

  -3,9

  Дебіторська заборгованість

  55886

  11,6

  685778

  69,3

  629892

  57,7

  Короткострокові фінансові вкладення

  28784

  6,0

  23718

  2,4

  -5066

  -3,6

  Грошові кошти

  6235

  1,3

  81973

  8,3

  75738

  7,0

  Разом

  480970

  100

  989507

  100

  508537

  _

  Загальна сума оборотних коштів підприємства на кінець звітного періоду склала 989 ​​млн.рублів. За перше півріччя 2001 року відбулося збільшення суми оборотних коштів у 2 рази (989507/480970 = 2). Головною причиною збільшення суми поточних активів є зростання дебіторської заборгованості на 630 млн. Рублів. Однією з причин збільшення дебіторської заборгованості є перевищення темпів виникнення заборгованості над темпами розрахунків.

  У зв'язку зі специфікою ВАТ "Архбум" як посередницької організації, необхідно проаналізувати склад запасів з точки зору їх ліквідності (таблиця 11).

  Таблиця 11

  Структура запасів ВАТ "Архбум" в першому півріччі 2001 року

  показник

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  відхилення

  Тис. руб.

  % Від виробленого

  Тис. руб.

  % Від виробленого

  Тис. руб.

  пунктів

  Товари відвантажені

  278231

  83,0

  +1089

  0,8

  -277142

  -82,2

  Готова продукція і товари

  46689

  13,9

  104399

  84,2

  57710

  70,3

  Сировина, матеріали та інші цінності

  5683

  1,7

  6639

  5,4

  956

  3,7

  МБП

  1470

  0,5

  2206

  1,8

  736

  1,3

  Витрати в незавершеному виробництві

  2760

  0,8

  8165

  6,6

  5405

  5,8

  Витрати майбутніх періодів

  188

  0,1

  1 463

  1,2

  1275

  1,1

  Разом запасів

  335021

  100

  123961

  100

  -211060

  -

  Запаси ВАТ "Архбум" на кінець звітного періоду склали 124 млн. Рублів, за перше півріччя вони зменшилися на 211 млн. Рублів або на 63% (123961/335021 * 100-100 = 635). Зниження рівня запасів в основному відбулося через зменшення товарів відвантажених. Це сталося у зв'язку з тим, що несвоєчасна оплата відвантаженої продукції постійними покупцями призвела до збільшення дебіторської заборгованості ВАТ "Архбум" у 2000 році, тому, в даний час відвантаження продукції покупцям проводиться тільки по передоплаті. У 2000 році зменшення запасів відбулося приблизно на 40%.

  Основну частку запасів підприємства на кінець звітного періоду становить "Готова продукція". Стрімке зростання даної статті обумовлений тим, що відповідно до Наказу Генерального директора ВАТ "Архангельський ЦПК" збут всієї продукції комбінату здійснюється ВАТ "Архбум", тим самим оборот по реалізації продукції значно збільшився.

  Проаналізуємо, наскільки раціонально використовується власний капітал ВАТ "Архбум". Збереження фінансової стійкості вимагає, щоб власні ресурси покривали не тільки основні засоби та інші необоротні активи, але частково і оборотні кошти. В результаті розрахунку власних оборотних коштів було отримано на кінець звітного періоду негативний результат - це значить, що у організації відсутні власні оборотні кошти, тобто всі оборотні кошти ВАТ "Архбум" сформовані за рахунок позикових джерел коштів, сума яких значно зросла в порівнянні з попередніми роками. Тому потрібні негайні заходи щодо поліпшення фінансового стану.

  Розрахуємо величину нормальних джерел формування запасів (таблиця 12).

  Таблиця 12

  Розрахунок величини нормальних джерел формування запасів ВАТ "Архбум", тис. Руб.

  показник

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  1 Власні оборотні кошти

  1088

  (5939)

  2 Короткострокові кредити і позики

  178367

  382446

  3 Кредиторська заборгованість постачальникам і підрядникам, за векселями до сплати

  276865

  497610

  4 Аванси, отримані від покупців і замовників

  41408

  120447

  Всього (1 + 2 + 3 + 4)

  497728

  994564

  Проаналізуємо баланс ВАТ "Архбум" за перше півріччя 2001 року з точки зору ліквідності. Ліквідність підприємства - це його здатність відповідати за своїми короткостроковими зобов'язаннями, тобто вчасно гасити свою короткострокову кредиторську заборгованість. Підприємство не має абсолютної ліквідності, щоб зробити висновки щодо платоспроможності розрахуємо коефіцієнти ліквідності (таблиця 13).


  Таблиця 13

  Розрахунок показників ліквідності балансу ВАТ "Архбум"

  показник

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  1 Грошові кошти та короткострокові

  цінні

  паперу, тис. руб.

  35019

  105691

  2 Дебіторська заборгованість, тис. Руб.

  55886

  685778

  3 Запаси, тис. Руб.

  414012

  221985

  4 Всього поточні активи, тис. Руб. (1 + 2 + 3)

  504917

  1013454

  5 Короткострокові кредити і позики, тис. Руб.

  178367

  382446

  6 Кредиторська заборгованість, тис. Руб.

  7 Загальна сума короткострокової

  заборгованості, тис. руб. (5 + 6)

  8 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  (Стр.1 / стор.7)

  9 Проміжний коефіцієнт покриття

  ((Стр.1 + стор.2) /стр.7)

  10 Коефіцієнт поточної ліквідності

  (Стор.4 / стор.7)

  225462

  503829

  0,07

  0,18

  1,00

  636947

  1019393

  0,10

  0,78

  0,99

  ВАТ "Архбум", використовуючи найбільш мобільну частину оборотних коштів, на кінець аналізованого періоду могло б погасити лише 10% своїх короткострокових боргів, що в 2 рази менше теоретично достатнього рівня (20% -30%). Такий незначний запас коштів може свідчити про високу швидкість обертання запасів, так як зі слад ВАТ "Архбум" вони в найкоротші терміни відпускаються у виробництво. Підтримка нормальної запасу засобів є однією з найважливіших і складних проблем для ВАТ "Архбум".

  Їли на покриття короткострокових зобов'язань мобілізувати дебіторську заборгованість, то на кінець звітного періоду акціонерне товариство змогло б оплатити 78% короткострокових боргів, що вище теоретичного достатнього рівня (70%). Цей показник говорить про кредитоспроможність ВАТ "Архбум", достовірність висновків залежить від якості дебіторської заборгованості.

  Коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань, має значення на кінець року трохи менше одиниці, тобто мобілізувавши всі свої оборотні кошти фірма на звітну дату могла б погасити свої короткострокові зобов'язання, але тоді у неї не залишилося б коштів для фінансування поточної діяльності.

  Не дивлячись на те, що коефіцієнт поточної ліквідності трохи менше одиниці на кінець року, фірму можна вважати платоспроможною.

  Стійка у фінансовому відношенні компанія характеризується високою діловою активністю і хорошим рівнем рентабельності.

  Використовуючи дані форм бухгалтерської звітності за перше півріччя 2001 року, розрахуємо і проаналізуємо ряд показників, що характеризують ділову активність і ефективність діяльності ВАТ "Архбум". Розрахунок показників зручніше зробити, використовуючи табличну форму (таблиця 14).

  Як випливає з таблиці 14 виручка від реалізації ВАТ "Архбум", що є важливим об'ємним показником діяльності організації, зросла в порівнянні з попереднім роком на 1436 млн. Рублів, а в порівнянні з 1998 роком - приблизно на 2750 млн. Рублів.

  Коефіцієнт оборотності власного капіталу дуже високий, що говорить про високу ділову активність фірми.

  Аналізуючи показники ділової активності підприємства, зауважимо, що тривалість обороту поточних активів перевищує 3 місяці. Однією з основних причин цього є тривалість обороту дебіторської заборгованості, яка в свою чергу викликана системою неплатежів, що склалися в Росії.

  Швидкості обороту дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець аналізованого періоду практично збігаються. Це говорить про те, що ВАТ "Архбум" затримує оплату за своїми зобов'язаннями на такий же термін, на який його покупці затримують оплату відвантаженої продукції.

  У зв'язку з тим, що фінансовий результат на кінець звітного періоду позитивний, ВАТ "Архбум" з кожних 100 рублів вкладених в активи отримало 3,36 рублів прибутку (у 1998 році - 3,17 рублів, в 1999 році - 3,2 рублів) , а кожні 100 рублів виручені за реалізовану продукцію, принесли 9 рублів прибутку.

  Збільшення рентабельності продажів обумовлене наступними чинниками:

  · Зниження купівельної ціни;

  · Збільшення товарообігу та ін.

  В цілому, аналіз фінансового стану та діяльності підприємства за перше півріччя показує, що ВАТ "Архбум" є платоспроможним і досить платоспроможним підприємством. Але в подальшому необхідно скорочувати розміри позик.

  Таблиця 14

  Розрахунок показників ділової активності та ефективності діяльності ВАТ "Архбум" в першому півріччі 2001 року

  показник

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періодп

  відхилення

  1 Величина власних коштів

  (Капіталу), тис. Руб.

  2 Активи, тис. Руб.

  3 Оборотні активи, тис. Руб.

  4 Виручка від реалізації, тис. Руб.

  5 Витрати обігу, тис. Руб.

  6 Прибуток від реалізації, тис. Руб.

  (Стор. 4 - стор. 5)

  7 Прибуток (збиток) звітного періоду, тис. Руб.

  8 Дебіторська заборгованість, тис. Руб.

  9 Кредиторська заборгованість, тис. Руб.

  10 Коефіцієнт оборотності

  власних коштів (стор. 4 / стр. 1)

  11 Коефіцієнт оборотності

  оборотних активів (стор. 4 / стр. 3)

  12 Тривалість обороту поточних активів, дн. (1 / стр.11 * 365)

  13 Коефіцієнт оборотності

  дебіторської заборгованості, (стор. 4 / стр. 8)

  14 Тривалість обороту дебіторської заборгованості, дн (1 / стр.13)

  15 Коефіцієнт оборотності

  кредиторської заборгованості, (стор.4 / стор.9)

  16 Тривалість обороту кредиторської

  заборгованості, дн (1 / стр.15 * 365)

  17 Рентабельність продажів,% (стр.6 / стр.4)

  18 Рентабельність активів,% (стор.7 / стор.2)

  6415

  510244

  480970

  1501934

  1520146

  -18212

  -12667

  55886

  325462

  234,13

  3,12

  117

  26,87

  14

  4,61

  79

  -2,48

  -1,21

  14144

  1033537

  989507

  2938319

  2668719

  269600

  34757

  685778

  636947

  207,74

  2,97

  123

  4,28

  85

  4,61

  79

  3,36

  9,17

  7729

  523293

  508537

  1436385

  1 148573

  287812

  47424

  629892

  311485

  -26,39

  -0,15

  6

  -22,59

  71

  -

  -

  5,84

  10,38

  2.3. Розрахунок основних коефіцієнтів, що відображають фінансову стійкість підприємства

  1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії) ( ):

  ,

  де:

  СК - величина власного капіталу;

  ХС - вартість господарських засобів.

  (Показник на початок звітного періоду)

  (На кінець звітного періоду)

  Таким чином, аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок, що величина власних коштів ВАТ "Архбум" гранично низька, про це свідчать отримані коефіцієнти, а частка позикових коштів, навпаки, висока, що має під собою небезпеку нестабільності і нестійкості.

  2. Коефіцієнт фінансової залежності ( ):

  (На початок звітного періоду)

  (На кінець звітного періоду)

  Коефіцієнти фінансової залежності демонструють, що підприємство дуже сильно залежить від зовнішніх джерел фінансування, що в умовах нестабільної економіки та інфляції - негативний фактор для діяльності підприємства.

  3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу ( ):

  ,

  де:

  - величина власних оборотних коштів.

  (На початок звітного періоду)

  (Нарешті звітне періоду).

  4. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу ( ):

  (На початок звітного періоду)

  (На кінець звітного періоду)

  Проаналізувавши в самій загальній формі дані показники, ми бачимо, що підприємство практично повністю функціонує на позиковому капіталі.

  5. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень ( ):

  ,

  де:

  ДП - величина довгострокових пасивів;

  ВА - величина необоротних активів.

  Даний коефіцієнт по ВАТ "Архбум" ми не розраховуємо, тому що в балансі немає даних по довгострокових вкладень. Тобто ВАТ "Архбум" не має такого плану показники.

  6. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів ( ):

  , Даний коефіцієнт також не розраховується.

  7. Коефіцієнт структури позикового капіталу ( ):

  , Даний коефіцієнт не розраховується.

  8. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів ( ):

  (На початок звітного періоду)

  (На кінець звітного періоду).

  9. Коефіцієнт короткострокової заборгованості ( ):

  ,

  де:

  КП - короткострокові пасиви.

  , Тому що немає структура довгострокових пасивів.

  10. Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів ( ):

  ,

  де:

  КЗ - кредиторська заборгованість;

  ПП - інші короткострокові пасиви.

  (На початок звітного періоду);

  (На кінець звітного періоду).

  Уявімо отримані показники у зведеній таблиці:

  Таблиця 15

  Коефіцієнти, необхідні для аналізу і оцінки фінансової стійкості підприємства


  показник

  значення

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу

  -0,07

  -0,022

  2. Коефіцієнт фінансової залежності

  -13,55

  -44,57

  3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

  2,77

  4,98

  4. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

  1,07

  1,022

  5. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

  -

  -

  6. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

  -

  -

  7. Коефіцієнт структури позикового (довгострокового) капіталу

  -

  -

  8. Коефіцієнт співвідношення позикових коштів і власних коштів

  -14,56

  -45,57

  9. Коефіцієнт короткострокової заборгованості

  1

  1

  10. Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів

  0,65

  0,625

  З даних таблиці можна зробити висновки про стан кожного коефіцієнта і про фінансову стійкість підприємства в цілому.

  1. Коефіцієнт незалежності на ВАТ "Архбум" на кінець звітного періоду становить 0,07, що дуже далеко від рекомендованої норми, отже підприємство не має власних коштів, а джерела формування - короткострокові позики. Отже, говорити про фінансову незалежність підприємства не доводиться.

  2. Значення коефіцієнта співвідношення позикових і власних коштів свідчить, що формування джерел відбувається за рахунок позик.

  3. Коефіцієнт маневреності власних коштів і коефіцієнт забезпеченості власними коштами мають негативне значення так, як у підприємства не було власних оборотних коштів. Підприємство не має фінансової автономії і повністю залежить від кредиторів.

  4. Ще один важливий показник фінансового неблагополуччя підприємства. Основні джерела формування оборотних коштів - позики, причому позики короткострокові, що негативним чином позначається на всій діяльності підприємства і характеризує його фінансове становище, з точки зору даного аналізу, як нестабільний.

  При аналізі фінансової стійкості підприємства слід враховувати безліч факторів, що впливають на даних показник. Оцінюючи лише значення одних коефіцієнтів, не беручи до уваги інші показники, ми не можемо говорити про об'єктивну оцінку фінансової стійкості.

  При проведенні аналізу фінансового стану ВАТ "Архбум" ми прийшли до висновку, що підприємство досить успішно функціонують і виявили проблему, яку досліджували у цьому параграфі - відсутність власних оборотних коштів, що дозволило нам визначити фінансовий стан підприємства як нестійке, однак, з огляду на показники платоспроможності, ліквідності, рентабельності та ін. з упевненістю можна сказати, що проблема існує, але вона не виявляється чільної і визначальною всю стратегію ВАТ "Архбум".


  Глава III. Загальна оцінка фінансової стійкості ВАТ "Архбум" та аналіз довгострокових перспектив

  3.1. Загальна оцінка фінансової стійкості ВАТ "Архбум"

  У ринкових умовах, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюється за рахунок самофінансування, а при недостатності власних фінансових ресурсів - за рахунок позикових коштів, важливою аналітичної характеристикою є фінансова стійкість підприємства.

  Розрахувавши всі рекомендовані показники, ми можемо зробити оцінку фінансової стійкості ВАТ "Архбум" за загальною методологією. Зрозуміло, що на способи оцінки вплине велика кількість внутрішніх і зовнішніх факторів. Надалі, ми постараємося виділити найбільш оптимальний метод оцінки стійкості підприємства на ВАТ "Архбум.

  Проаналізуємо ще раз укрупнений баланс ВАТ "Архбум" з метою оцінки фінансової стійкості підприємства.

  Отже, аналізуючи показники на за початок звітного періоду і кінець звітного періоду ви бачимо:

  - Величина капіталу (активи) на початок звітного періоду склала 510 244 тис. Рублів, а на кінець звітного періоду посилання - 1 033 537 тис. Руб. Приріст активів склав 523 293 тис. Руб.

  - ВАТ "Архбум" практично не має власних оборотних коштів. І показник наявності власних оборотних коштів на початок звітного періоду склав - (- 95 822 тис. Руб.). А на кінець звітного періоду - (- 111 232 тис. Руб.), Що говорить про збільшення частки позикового капіталу.

  - Тим часом, оборотні активи ВАТ "Архбум" на початок звітного періоду склали - 480 970, а на кінець звітного періоду - 989 507 тисяч рублів. Таким чином, оборотні кошти ВАТ "Архбум" збільшилися на 508 537 тис. Рублів.

  - Сума короткострокових пасивів на початок звітного періоду склала - 503 829 тисяч рублів, а на кінець звітного періоду посилання - 1 019 393 тисяч рублів. Таким чином частка короткострокових пасивів у порівнянні з початком звітного періоду збільшилася на 515 564 тисячі рублів. У загальному сенсі, збільшення короткострокових пасивів підприємства, тим більше, що в нашому випадку темпи зростання досить великі, - явище далеко негативний. Однак, варто враховувати і характер діяльності підприємства і його організаційну форму, яка вже передбачає велику частку позикових коштів. Проте, висновок очевидний - ВАТ "Архбум" використовуємо занадто велика кількість позикових коштів, що далеко негативно позначається на показниках його фінансової стійкості, тим більше, в умовах ринкової економіки.

  Оцінка фінансової передбачає співвіднесення величини власних і позикових коштів:

  Таблиця 16

  Укрупнений бухгалтерський баланс ВАТ "Архбум" за перше півріччя 2001 року

  показники

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  Зміна, тис. Руб.

  Темп зростання,

  %

  тис. руб.

  % Від виробленого

  тис. руб.

  % Від виробленого

  актив

  1. Необоротні активи

  5327

  1,0

  20083

  1,9

  14756

  3,8

  1.1 НМА

  251

  0,0

  204

  0,0

  -47

  0,8

  1 .2 Основні засоби

  4826

  1,0

  18347

  1,8

  13521

  3,8

  1 .3 Довгострокові фін.

  вкладення

  250

  0,0

  тисячі п'ятсот тридцять дві

  0,1

  одна тисяча двісті вісімдесят-два

  6,1

  2. Оборотні активи

  480970

  94,3

  989507

  95,7

  508537

  2,1

  2.1 Запаси, витрати, ПДВ по

  придбаних цінностей

  390065

  76,5

  198038

  19,2

  -192027

  0,5

  2.2 Дебіторська

  заборгованість

  \ 55886

  11,0

  685778

  66,3

  629892

  12,3

  2.3 Короткострокові

  фінансові вкладення

  28784

  5,6

  23718

  2,3

  -5066

  0,8

  2.4 Грошові кошти

  , 6235

  1,2

  81973

  7,9

  75738

  13,2

  3.збитки

  23947

  4,7

  23947

  2,4

  -

  1,0

  БАЛАНС

  510244

  100

  1033537

  100

  523293

  2,0

  пасив

  4. Капітал і резерви

  6415

  1,3

  14144

  1,4

  7729

  2,2

  4.1 Статутний капітал

  500

  0,1

  500

  0,1

  0

  1,0

  4.2 Додатковий капітал

  2

  0,0

  2

  0,0

  0

  1,0

  4.3 Резервний капітал

  75

  0,0

  75

  0,0

  0

  1,0

  4.4 Накопичена прибуток

  1799

  0,4

  13288

  1,3

  11489

  7,4

  4.5 Фонди

  4039

  0,8

  279

  0,0

  -3760

  0,1

  5. Довгострокові пасиви

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  6. Короткострокові пасиви

  503829

  98,7

  1019393

  98,6

  515564

  2,0

  6.1 Позикові кошти

  178367

  35,0

  382446

  37,0

  204079

  2,1

  6.2 Кредиторська

  заборгованість

  325462

  63,7

  636947

  61,6

  311485

  2,0

  БАЛАНС

  510244

  100

  1033537

  100

  523293

  2,0

  - Кредиторська заборгованість ВАТ "Архбум" на початок звітного періоду склала 325 462 тисячі рублів, до кінця звітного періоду вона збільшилася на 311 485 (майже вдвічі!) І склала 636 947 тис.

  Таким чином, досліджуючи баланс підприємства, ми з'ясували, що ВАТ "Архбум" має занадто велику кількість позикових коштів, що не в якій мірі не може характеризувати фінансової становище підприємства як стійке.

  Однак поряд з аналітичними методами оцінки фінансової стійкості підприємства, існують методи оцінки фінансової стійкості підприємства за допомогою абсолютних і відносних показників.

  Проаналізуємо фінансову стійкість підприємства за допомогою абсолютних показників.

  Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи недолік джерел коштів для формування запасів і витрат, який визначається у вигляді різниці величини джерел засобів і величини запасів і витрат.

  Загальна величина запасів і витрат дорівнює сумі рядків 210і 220 активу балан са

  Загальна величина запасів і витрат ВАТ "Архбум" - (374 463 + 15 602) = 390065 (на початок звітного періоду) і (190116 + 7 922) = 198 038 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовується кілька показників, які відображають різні види джерел:

  4. Наявність власних оборотних коштів (ст.490-ст.190-ст.390);

  5. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат чи функціонуючий капітал (ст.490 + ст.590-ст.190);

  6. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (ст.490 + ст.590 + ст.610-ст.190).

  Розраховані показники наведені в таблиці 17

  Таблиця 17

  Визначення типу фінансового стану підприємства. (тис. руб.)


  показники

  Початок звітного періоду

  Кінець звітного періоду

  1.0бщая величина запасів і витрат (33)

  390 065

  198 038

  2.Наличие власних оборотних коштів (ВОК)

  -22 859

  -29 886

  3.Функціонірующій капітал (КФ)

  6415

  14144

  4.0бщая величина джерел (ВІ)

  179 455

  376 507

  Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат соотв етствуют три показника забезпеченості запасів і витрат джерелами формування (таблиця 18)

  Таблиця 18

  Показники забезпеченості запасів і витрат джерелами формування

  показник

  Значення на початок звітного періоду

  Значення на кінець звітного періоду

  1.Ізлішек (+) або недолік (-) СОС (ФС = СОС-ЗЗ)

  -412 921

  -221 924

  2.Ізлішек (+) або недолік (-) власних і довгострокових позикових джерел (Фт = КФ-33)

  -383 560

  -183 894

  3.Ізлішек (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел (Фо = ВІ-ЗЗ)

  -210 610

  178 469

  Таким образів, дослідження показали, що ВАТ "Архбум" має серйозні проблеми з джерелами забезпеченості запасів і витрат. Показник Загальною величини джерел на кінець звітного періоду склав 178 269 тис. Руб., Що на перший погляд представляє з себе позитивну тенденцію. Однак провівши аналітичні дослідження, ми з'ясували, що надлишок загальної величини основних джерел утворився за рахунок залучення коштів короткострокових кредитів.

  З одного боку, зовнішні кредитні джерела потрібні підприємству, в даний час важко уявити собі підприємство, яке функціонує тільки на власних засобах, тим більше, якщо це ще досить велике підприємство. Однак, з позицій фінансів, довгострокові кредити більш вигідні, тому що розширюють можливості підприємства і не обмежують (практично не обмежують) підприємства тимчасовим чинником, таким чином, дозволяють завіться.

  Але в сучасних російських умовах, в умовах недосконалості кредитної системи, банки н кредитори не зацікавлені представляти довгострокові кредити, багато в чому через те, існує явна нестабільність економіки Росії, складно передбачувана політика регулювання економіки державою, інфляція та ін.

  ВАТ "Архбум" не має структури довгострокових кредитів, основні джерела - короткострокові кредити (терміном не більше 12 міс.). Така ситуація розцінюється як нестійка.

  За допомогою показників, представлених в таблицях (17 і 18) визначається трикомпонентний показник ти па фінансової ситуації [1]

  Можливо виділення 4х типів фінансових ситуацій яких ми торкалися вище, а саме:

  1. Абсолютна стійкість фінансового стану. Цей тип ситуації вст речае ться вкрай рідко, являє собою крайній тип фінансової устойчивос ти і відповідає таким умовам: Фс ³О; Фт ³О; Фо ³0; тобто S = {1,1,1};

  2..Нормальная у стойчивость фінансового стану, яка гарантує платоспроможність: Фс <0; Фт³0; Фо³0; тобто S = {0,1,1};

  3.Неустойчівое фінансове становище, пов'язана з порушенням платоспроможності, але при якому все-таки зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів за рахунок скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів: Фс <0; Фт <0; Фо³0; тобто S = {0,0,1};

  4. Кризовий фінансовий стан, при якому підприємство на межі банкрутства, оскільки в даній ситуації грошові кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість не покривають навіть його кредиторської заборгованості: Фс <0; Фт <0; Фо <0; тобто S = {0,0,0}.

  ВАТ "Архбум", виходячи з методу оцінки фінансової стійкості за абсолютними показниками, по звітності першого півріччя 2001 року перебуває в кризовому стані. ВАТ "Архбум" - велике російське підприємство, організаційна структура - Відкрите Акціонерне Товариство, що вже передбачає досить велику кількість позикових коштів. Даний фактор ми не враховували в аналізі, що дозволило нам зробити не цілком коректний висновок. Дійсно, ВАТ "Архбум" слід змінити свою політику формування джерел, але становище на ринку, не настільки критичне, як показав аналіз.

  Досліджуючи фінансову стійкість даного підприємства ми не враховуємо безлічі факторів, таких як політики влади в регіоні, система оподаткування, застосування пільг, підтримка з боку керівництва регіону і т.д.

  Тому, з огляду на те, що показники фінансової стійкості показують, що фінансова стійкість підприємства критична і інші показники фінансової діяльності ВАТ "Архбум", приходимо до висновку, що підприємство дійсно незабезпечених власними коштами, однак організаційна структура (Відкрите Акціонерне Товариство) і загальне становище на ринку , в якості найбільшого підприємства Росії, а також показники прибутковості, дозволяють припустити, що ВАТ "Архбум" в достатній мірі платоспроможне і фінансово устої чиво. Однак, подальша політики керівної ланки ВАТ "Архбум" все ж повинна бути спрямована на збільшення частки власних позикових коштів і довгострокових позикових коштів.

  3.2. Аналіз положення на ринку

  За підсумками роботи у 2000 році Міністерство економічного розвитку і торгівлі РФ відзначило ВАТ "Архбум" дипломом "Кращий російський експортер".
  У минулому році Архбум поставив за кордон 177100 тонн картону, 152900 тонн целюлози, 3,2 мільйона квадратних метрів гофрокартону, 2,8 мільйона квадратних метрів твердої деревоволокнистої плити, 2000 тонн паперу. Частка експорту в загальному обсязі продукції АЦБК склала 44,1 відсотка (целюлози - 57, кар-тону - 28 відсотків).

  Виручка від реалізації експортної продукції, виробленої Архангельським ЦБК, склала десятки мільйонів доларів.

  У нинішньому році Архбум розширив асортимент експортної продукції - почав постачати за кордон офсетний папір, випуск якої освоїв АЦБК.

  В даний час Банк Австрія Кредитанштальт (Росія) і Міжнародний Московський Банк прийняли рішення про спільне кредитуванні ВАТ "Архбум".

  Кредит у розмірі 9 млн доларів США надається для закупівлі імпортного обладнання з виробництва гофротари для фабрики в підмосковному місті Подольську, що є філією ВАТ "Архбум".

  Довгострокова позика дозволить ВАТ "Архбум" розширити свої ринки збуту, удосконалити технологію виробництва і якість продукції.

  В даний час асортимент продукції, що випускається АЦБК досить великий. В таблиці ????? представлені середні показники виробництва продукції в 2000 році.

  Завантаження виробничих потужностей зараз досягає 97 відсотків, і в 1999 році на АЦБК було зварено 662 тис. Тонн целюлози. При цьому зберігається стійка динаміка розвитку, що спостерігається за останні роки дає можливість з упевненістю дивитися в завтрашній день

  Прибуток АЦБК за 1999 рік склала 452 млн. Руб. При цьому консолідований прибуток АЦБК-Архбум, як єдиного виробничо-торгового комплексу, за той же період дорівнює 987, 8 млн. Рублів. Половина приросту прибутку була отримана за рахунок зростання обсягів виробництва, близько третини - за рахунок економії матеріально-технічних ресурсів.

  Багато в чому цьому допомогло загальне зниження витрат виробництва до 82,77 копійок (з 1рубль 6 коп. В 1996 р) на 1 рубль продукції

  Сума податків, сплачених АЦБК в 1999 році в бюджет і різні позабюджетні фонди, склала 886 млн. Руб.

  У 2001 році АЦБК планує збільшити виробництво всіх основних видів продукції.

  У виробничій програмі комбінату запланована варіння 690 тис. Тонн целюлози. Випуск якісного тарного картону перевищить 370 тис. Тонн. Велика частина картону та целюлози, піде на експорт. Крім того, заплановано випуск близько 60 тис. Тонн паперу, частина якої буде використана для виготовлення зошитів в кількості більше 310 млн. Штук. Завод ДВП випустить понад 7,5 тис. Тонн деревоволокнистих плит.

  Таблиця 19

  Основні показники виробництва продукції АЦБК 2000 року

  показник

  Од. вим.

  1999 рік звіт

  2000 рік звіт

  Результат до 1999 roду

  %

  викл.

  Целюлоза з варіння - всього

  т

  662280

  698545

  105,5

  36265

  напівцелюлоза

  т

  113720

  121470

  106,8

  7750

  сульфатна (I потік)

  т

  272560

  282300

  103,6

  9740

  Разом

  т

  386280

  403770

  104,5

  17490

  сульфатна (II потік)

  т

  276000

  294775

  106,8

  18775

  в т. ч. хвойна

  т

  39600

  19960

  Целюлоза вибілені сульфатна

  т

  229185

  236564

  103,2

  7379

  в т. ч. товарна

  т

  203255

  217726

  107,1

  14471

  з неї бесхлорная

  т

  39951

  39100

  Bолокно на БДМ

  т

  24491

  34189

  139,6

  9698

  Папір - всього

  т

  53477

  59490

  111,2

  6013

  в т.ч. газетний

  т

  45148

  48289

  3141

  основа для парафінування

  т

  9

  0

  -9

  етикеточний

  т

  1600

  5244

  3644

  основа для кaшіровaнія

  т

  145

  116

  -29

  обгортковий

  т

  6387

  5805

  -582

  універсальна для друку

  т

  188

  36

  -152

  Картон - всього

  т

  375384

  390499

  104,0

  15115

  млн. м 2

  2592,91

  2725,09

  105,1

  132,18

  в т.ч. картон для плоских шарів

  т

  215444

  218496

  101,4

  3052

  млн. м 2

  1404,20

  1429,29

  101,8

  25,09

  папір основа для гофровані.

  т

  110011

  116208

  105,6

  6197

  млн. м 2

  846,56

  904,20

  106,8

  57,64

  картон універсальний

  т

  48454

  54358

  112,2

  5904

  млн. м 2

  333,75

  383,43

  114,9

  49,68

  картон білий poл.

  т

  1475

  1437

  97,4

  -38

  млн. м 2

  8,40

  8,17

  97,3

  -0,23

  Картонно - транспортна тара

  млн. м 2

  125,68

  121,6

  96,8

  -4,08

  картонні ящики

  млн. м 2

  34,32

  29,73

  86,6

  -4,59

  гoфpoкapтон

  млн. м 2

  91,36

  91,87

  100,6

  0,51

  Плити деревно-вoлокністие - всього

  т. м 2

  7940,8

  7763,4

  97,8

  -177,4

  тверді

  т. м 2

  7457,6

  7763,4

  104,1

  305,8

  з них пофарбовані

  т. м 2

  271,0

  591,8

  320,8

  пористі

  т. м 2

  483,2

  0

  0,0

  -483,2

  зошити учнівські

  млн. шт.

  269,3

  278,8

  103,5

  9,5

  У 1996 р - Всесвітня організація якості Global Quality Management привласнила заводу з виробництва картону, сировини для гофротари, ВАТ "АЦБК" приз якості з видачею сертифікату, кубка GQM Quality Award і права нанесення міжнародної емблеми якості на всю продукцію, що випускається.

  1999 року, 27 вересня - журнал "Експерт" включив АЦБК в рейтинг найбільших компаній за обсягом реалізації в Росії. Сертифікат вручено 21.02.2000 р

  2000 р травень - ВАТ "АЦБК" брав участь у виставці - конкурсі "Кращі товари Архангельської області - 2000". За підсумками конкурсу АЦБК отримав диплом лауреата - переможця конкурсу за виробництво продукції високої якості за целюлозу сульфатну, білену (ECF), а також грамоту учасника - фіналіста конкурсу за ящики з гофрованого картону №4.

  2001 год. вересень - за підсумками Всеросійського конкурсу "Сто кращих товарів Росії" целюлоза сульфатна білена визнана дипломантом.

  2001 год., Травень - ВАТ "Архангельський ЦПК" на виставці - конкурсі "Кращі товари Архангельської області - 2001" представляв зошити 12-ти лістние з кольоровою обкладинкою. За підсумками конкурсу виробництво зошитів отримало найвищу нагороду - диплом. Що ще раз було доказом високої якості продукції.

  3.3. Основні рекомендації по збільшенню фінансової стійкості, більш ефективному існуванню та прибутковості

  Отже, ми визначили основні показники фінансового стану підприємства загальною фінансової стійкості. Незважаючи на низькі показники фінансової стійкості підприємства (таблиці 20 і 21)

  Таблиця 20

  Визначення типу фінансового стану підприємства. (тис. руб.)


  показники

  Початок звітного періоду

  Кінець звітного періоду

  1.0бщая величина запасів і витрат (33)

  390 065

  198 038

  2.Наличие власних оборотних коштів (ВОК)

  -22 859

  -29 886

  3.Функціонірующій капітал (КФ)

  6415

  14144

  4.0бщая величина джерел (ВІ)

  179 455

  376 507


  Таблиця 21

  Показники забезпеченості запасів і витрат джерелами формування

  показник

  Значення на початок звітного періоду

  Значення на кінець звітного періоду

  1.Ізлішек (+) або недолік (-) СОС (ФС = СОС-ЗЗ)

  -412 921

  -221 924

  2.Ізлішек (+) або недолік (-) власних і довгострокових позикових джерел (Фт = КФ-33)

  -383 560

  -183 894

  3.Ізлішек (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел (Фо = ВІ-ЗЗ)

  -210 610

  178 469

  Підприємство в цілому функціонує успішно і є одним з найбільших підприємств подібного типу.

  У чому ж причина розрізненості аналізу і оцінки фінансової стійкості па загальноприйнятою методикою з реальною дійсністю. Справа в тому, що будь-який аналіз, тим більше фінансової спрямованості, повинен бути, перш за все аналітичним, тому що за допомогою цифр іноді складно показати реальний стан справ. Так, фінансові коефіцієнти показують нам, що коефіцієнти фінансової стійкості настільки низькі, що підприємство знаходиться на стадії банкрутства, однак ми бачимо, що це не так.

  Причина в тому, що для того, щоб зробити компетентний аналіз фінансових показників, потрібно розраховувати не тільки дані коефіцієнти, а також враховувати ряд чинників, які не виявляються при використанні математичної моделі аналізу, але мають величезний вплив на всю діяльність підприємства в цілому.

  Показники фінансової стійкості, які були розраховані у другому розділі, більш об'єктивні в тому сенсі, що характеризують не стан підприємства, а стан окремих статей балансу ВАТ "Архбум".

  Фінансова стійкість підприємства була оцінена низько лише через одного фактора, який, природно впливає на діяльність і фінансове благополуччя підприємства - фактора співвідношення власних і позикових коштів.

  Справа в тому, що ВАТ "Архбум" підприємство, яке не має власних оборотних коштів. Однак це не заважає підприємству успішно існувати на російському ринку і підвищувати показники прибутковості, ліквідності, ефективності, рентабельності та ін.

  Однак ВАТ "Архбум" фінансово залежне підприємство від кредиторів, банків, інших організацій. Погіршує ситуацію структура позикового капіталу. Всі позикові кошти ВАТ "Архбум" носять короткостроковий характер, що має на увазі щорічні виплати з оборотних коштів (вилучення). Підприємство компенсує втрату обігових коштів за допомогою нових позик, тим самим занурюючи себе в замкнене коло.

  Звичайно, у світовій практиці існують приклади, коли підприємства успішно функціонують і не маючи власних джерел покриття оборотних коштів. Прикладом можуть служити японські підприємства, де частка позикових коштів, скажімо по відношенню до Сполучених Штатів, в середньому на 50-80 відсотків вище. Але варто враховувати і те, що Японія - країна з розвиненою економікою, стабільним економічним становищем, низькими темпами інфляції, сильними усталеними традиціями як в особистому житті, так і в бізнесі.

  В умовах російської економіки, звичайно складно говорити про те, що підприємство може відчувати себе впевнено перебуваючи в залежності від кредиторів.

  На даний момент вже вживаються заходи щодо збільшення фінансової автономності підприємства. Зокрема, Австрійський банк виділяє 9-й мільйонний довгостроковий кредит.

  Автор даної роботи бачить можливість збільшення фінансової незалежності підприємства саме в залученні довгострокових кредитів, тому що це дозволить якийсь час не вилучати з оборотних коштів кошти, створити потужні резерви власних коштів і джерела формування оборотних коштів.

  Поява у підприємства власних оборотних коштів і джерел формування власних коштів дозволить ВАТ "Архбум" впроваджувати нові технології, удосконалювати продукцію, випускати більш якісні товари за нижчою ціною, фінансувати наукові дослідження, розширювати ринки збуту та ін.

  Товариство з обмеженою відповідальністю також має й інші можливості поповнення своїх "рахунків", наприклад, випуск акцій. Однак вартість акцій повинна перекриватися рівнем статутного капіталу.

  В цілому, ВАТ "Архбум" - підприємство успішне і перспективне, з багатою історією і традиціями.

  Аналіз фінансового стану даного підприємства показав, що підприємство цілком конкурентно не тільки на вітчизняній ринку, але і на зовнішніх ринках.

  ВАТ "Архбум" було названо першим російським експортером.

  Основними завданнями на даному етапі у ВАТ "Архбум" є:

  - зміцнення своїх позицій на вітчизняному ринку;

  - завоювання світової слави постачальника якісної продукції;

  - збільшення фінансової автономії;

  - завоювання нових ринок збуту;

  - вдосконалення технологічної бази ВАТ "Архбум";

  - та ін.

  висновок

  Підіб'ємо деякі підсумки даної роботи.

  1.) Ми визначили для себе фінансовий аналіз і з'ясували, що в традиційному розумінні фінансовий аналіз являє собою метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Прийнято виділяти два види фінансового аналізу - внутрішній і зовнішній. Внутрішній аналіз проводиться працівниками підприємства (фінансовими менеджерами). Зовнішній аналіз проводиться аналітиками, можуть бути сторонніми особами для підприємства (наприклад, аудиторами).

  Аналіз фінансового стану підприємства переслідує декілька цілей:

  - визначення фінансового становища;

  - виявлення змін у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі;

  - виявлення основних факторів, що викликають зміни у фінансовому стані;

  - прогноз основних тенденцій фінансового стану

  Основними формами фінансової (бухгалтерської) звітності російських підприємств є:

  - "Баланс підприємства" (форма №1);

  - "Звіт про фінансові результати та їх використання" (форма №2);

  - "Звіт про рух грошових коштів" (форма №4);

  - "Додаток до балансу підприємства" (форма №5)

  2.) Існує кілька ступенів стійкості:

  1. Абсолютна стійкість фінансового стану. Фс ³О; Фт ³О; Фо ³0; тобто S = {1,1,1};

  2. Нормальна стійкість фінансового стану. Фс <0; Фт³0; Фо³0; тобто S = {0,1,1};

  3. Нестійкий фінансовий стан: Фс <0; Фт <0; Фо³0; тобто. S = {0,0,1};

  4. Кризовий фінансовий стан: Фс <0; Фт <0; Фо <0; тобто S = {0,0,0}.

  3.) При аналізі фінансової стійкості підприємства використовуються наступні методи оцінки:

  - оцінка фінансової стійкості підприємства за допомогою абсолютних і відносних показників;

  - застосування матричних методів;

  - балансова модель;

  - інші аналітичні методи.

  4.) Ми визначили систему показників, які найбільш оптимальні при оцінки фінансової стійкості підприємства:

  1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу;

  2. Коефіцієнт фінансової залежності;

  3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу;

  4. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу;

  5. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень;

  6. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів;

  7. Коефіцієнт структури позикового капіталу;

  8. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів;

  9. Коефіцієнт реальної вартості майна;

  10. Коефіцієнт короткострокової заборгованості;

  11. Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів

  Фінансова стійкість фірми характеризує її фінансове становище з позиції достатності та ефективності використання власного капіталу. Показники фінансової стійкості разом з показниками ліквідності характеризують надійність фірми. Якщо втрачена фінансова стійкість, то ймовірність банкрутства висока, підприємство фінансово неспроможне

  5.) В цілому, аналіз фінансового стану та діяльності підприємства за перше півріччя показує, що ВАТ "Архбум" є платоспроможним і досить платоспроможним підприємством. Але в подальшому необхідно скорочувати розміри позик.

  При проведенні аналізу фінансового стану ВАТ "Архбум" ми прийшли до висновку, що підприємство досить успішно функціонують і виявили проблему, яку досліджували у цьому параграфі - відсутність власних оборотних коштів, що дозволило нам визначити фінансовий стан підприємства як нестійке, однак, з огляду на показники платоспроможності, ліквідності, рентабельності та ін. з упевненістю можна сказати, що проблема існує, але вона не виявляється чільної і визначальною всю стратегію ВАТ "Архбум".

  Список використаної літератури

  1. Баканов М.І., Шеремет А.Д. "Теорія економічного аналізу. - М .: Фінанси і статистика, 1996.

  2. Балабанов І.Т. "Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом?". - М .: Фінанси і Статистика, 1998.

  3. Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності / Пер з англійської. - М .: 1997

  4. Ван Хорн Дж. К. Основи управління фінансами. - М .: 1997

  5. Грегорі Р. Райтер. В лабіринтах сучасного управління. - М .: Економіка, 1999.

  6. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. "Облік і аналіз фінансових активів" Москва "Фінанси і статистика" 1995

  7. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. - М .: 1999

  8. Ковальов В.В. "Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. "- М .: Фінанси і статистика, 1996.

  9. Крейнина М.Н. "Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки ".- М..: ИКЦ" Дис ", 1997

  10. М.Н. Крейнина "Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості акціонерних товариств у промисловості, будівництві торгівлі", Москва, Фінанси і Статистика

  11. Моляков Д.С. "Фінанси підприємств галузей народного господарства". - М .: ФиС, 1996.

  12. Новодворський В.Д., Пономарьова Л.В., Єфімова О.В. "Бухгалтерська звітність: складання та аналіз" Москва "Бухгалтерський облік" тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять

  13. Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку. Затверджено постановою Урядом Росії 5 серпня 1992 року №552.

  14. Скоун Т. "Управлінський облік" .- М .: Изд-во ЮНИТИ, 1997.

  15. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. "Експертна діагностика і аудит фінансово-господарського становища підприємства". - М .: Перспектива, 1993

  16. "Фінансовий менеджмент: теорія і практика" / Под ред. Стоянової Є.С. М .: Перспектива, 1996.

  17. Фінансове управління фірмою / під ред. В.І. Терьохіна - М .: Економіка, 2000.

  18. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. / Під ред. Л.П. Окунева - М .: ЮНИТИ, 2000.

  19. Хеддервік К. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств - М .: 2000

  20. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. "Методика фінансового аналізу" - М .: ИНФРА-М, 1996.

  21. Шим Дж., Сігел Дж. Методи управління вартістю і аналізу витрат. - М.: Філін, 1996.

  22. Економіка фірми / під ред. В.І. Терьохіна. - Рязань: Стиль, 2000.

  23. Інструкція ГНС РФ №37 від 10.08.95г. зі змінами та доповненнями.


  додатки

  Додаток 1

  Бухгалтерський баланс ТОВ "Архбум" за 2000 рік (Форма №1)


  актив

  Код.стр.

  На початок року

  На кінець року

  1

  2

  3

  4

  1. Необоротні активи

  5 327

  20 083

  Нематеріальні активи (0,4 05)

  110

  251

  204

  в тому числі:

  організаційні витрати

  111

  15

  44

  Патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування, інші аналогічні з переліченими права та активи)

  112

  Основні засоби (01,02,03)

  120

  4 802

  18 309

  в тому числі:

  земельні ділянки та об'єкти природокористування

  121

  будівлі, споруди, машини та обладнання

  122

  Незавершене будівництво (07, 08, 61)

  130

  24

  38

  Довгострокові фінансові вкладення (06, 82)

  140

  250

  1 532

  в тому числі

  інвестиції в дочірні суспільства

  141

  120

  358

  інвестиції в залежні суспільства

  142

  20

  174

  інвестиції в інші організації

  143

  42

  76

  позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців

  144

  38

  624

  інші довгострокові фінансові вкладення

  145

  20

  300

  Інші необоротні активи

  150

  РАЗОМ по розділу I

  190

  5 327

  20 083

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  запаси

  210

  374463

  190116

  В тому числі:

  Сировина, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 15, 16)

  211

  117000

  54000

  тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)

  212

  малоцінні та швидкозношувані предмети (12, 13, 16)

  213

  3608

  3900

  витрати в незавершеному виробництві (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

  214

  88656

  20000

  готову продукцію і товари для перепродажу (40,41)

  215

  158012

  96216

  товари відвантажені (45)

  216

  витрати майбутніх періодів (31)

  217

  6187

  14965

  інші запаси і витрати

  218

  1000

  1035

  Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19)

  220

  15602

  7922

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш через 12 місяців після звітної дати)

  230

  55 886

  68 778

  В тому числі:

  покупці і замовники (62, 76, 82)

  231

  10018

  24000

  векселі до отримання (62)

  232

  6000

  7850

  заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

  233

  20000

  28470

  аванси видані (61)

  234

  9800

  6458

  інші дебітори

  235

  10068

  2000

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  240

  в тому числі:

  покупці і замовники (62, 78, 82)

  241

  векселі до отримання (62)

  242

  заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

  243

  Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу (78)

  244

  аванси видані (61)

  245

  інші дебітори

  246

  Короткострокові фінансові вкладення (56, 58, 82)

  250

  28 784

  23 718

  в тому числі:

  інвестиції в залежні суспільства

  251

  8607

  10050

  Власні акції, викуплені в акціонерів

  252

  17077

  12568

  інші короткострокові фінансові вкладення

  253

  3100

  1100

  Грошові кошти

  260

  6 235

  81 973

  в тому числі:

  каса (50)

  261

  3268

  7581

  розрахункові рахунки (51)

  262

  408

  8960

  валютні рахунки (52)

  263

  721

  60432

  інші грошові кошти (55, 56, 57)

  264

  1 838

  5000

  Інші оборотні активи

  270

  Разом у розділі II

  290

  480970

  989507

  III.збитки

  Непокриті збитки минулих років (88)

  310

  5971

  12870

  Непокритий збиток звітного року

  320

  17976

  11077

  Разом у розділі III

  390

  23 947

  23 947

  БАЛАНС

  399

  510 244

  1033 537


  ПАСИВ

  Код. Стор.

  На початок року

  На кінець року

  1

  2

  3

  4

  Статутний капітал (85)

  410

  500

  500

  Додатковий капітал (87)

  420

  2

  2

  Резервний капітал (86)

  430

  75

  75

  В тому числі:

  резервні фонди, утворені відповідно до законодавства

  431

  Резерви, утворені відповідно до установчих документів

  432

  Фонди накопичення (88)

  440

  2806

  133

  Фонд соціальної сфери (88)

  450

  +1233

  146

  Цільові фінансування і надходження (96)

  460

  Нерозподілений прибуток минулих років (88)

  470

  Нерозподілений прибуток звітного року

  480

  1799

  13288

  Разом у розділі IV

  490

  6415

  14144

  V. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ

  Позикові кошти (92, 95)

  510

  В тому числі:

  Кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати

  511

  Інші позики підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати

  512

  Інші довгострокові пасиви

  520

  Разом у розділі V

  590

  VI. КОРОТКОСТРОКОВІ ПАСИВИ

  Позикові кошти (90, 94)

  610

  178367

  382446

  В тому числі:

  кредити банків

  611

  Інші позики

  612

  Кредиторська заборгованість

  620

  325462

  636947

  В тому числі:

  Постачальники і підрядчики (60, 76)

  621

  Векселі до сплати (60)

  622

  Заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами (78)

  623

  З оплати праці (70)

  624

  За соціальним страхуванням та забезпечення (69)

  625

  заборгованість перед бюджетом (68)

  626

  Аванси отримані (64)

  627

  Інші кредитори

  628

  Розрахунки по дивідендах (75)

  630

  Доходи майбутніх періодів (83)

  640

  Фонди споживання (8)

  650

  Резерви майбутніх витрат і платежів (89)

  660

  Інші короткострокові пасиви

  670

  Разом у розділі VI

  690

  503829

  1019393

  БАЛАНС (490 + 590 + 690)

  699

  510244

  1033537