• Список використаної літератури
 • Перший етап дозволити нам візначіті, Які Сильні Сторони й Недоліки
 • Визначення сильних и Слабкий сторон ТОВ «Добробут»
 • Другий крок SWOT-аналізу - це своєрідна "розвідка місцевості" - оцінка
 • Визначення ринкового можливо і загроза ТОВ «Добробут»
 • Оцінка сильних и слабких сторон, можливо і загроза ТОВ «Добробут»
 • Зіставлення сильних и слабких сторон з ринкового можливий й загроза дозволити відповісті на следующие питання относительно Подальшого розвитку бізнесу, Які й відібють суть АНАЛІЗУ
 • Матриця SWOT-аналізу реализации плодоовочевої продукції ТОВ «Добробут»
 • 2.2. Необходимость коордінації різніх функціональніх блоків на підприємстві
 • Аналіз уровня рентабельності підприємства ТОВ «Добробут»
 • Розділ ІІІ. Основні проблеми та шляхи Вдосконалення организации Фінансової діяльності підприємства
 • Зведена таблиця основних показніків діяльності підприємства ТОВ «Добробут»
 • 3.2. Пропозиції относительно Вдосконалення организации Фінансової діяльності підприємства


 • Дата конвертації29.07.2017
  Розмір57.59 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 57.59 Kb.

  Фінансовий контролінг в ТОВ "Добробут"

  одарювання. Рівень останньої має корелюваті з ко-Рісний вартістю, тобто ціною, якові покупець готов Заплатити за віріб відповідної якості. Проти для Досягнення вісокої ефектив-ності господарювання самой только корисності товару недостатньо. Пропоновані підпріємством (організацією) для реализации продук-ти праці ма ють зявитися на Сайти Вся в потрібному місці, у Потрібний час и за добро обміркованою ціною. У звязку з ЦІМ субєкт діяль-ності має стежіті за тім, Щоб не вінікало будь-якіх організацій-них та економічних перешкоду между виробництвом продукції (Надан-ням послуг) та окремий стадіями маркетингових досліджень.

  5. Працівники. Основним Джерелом и визначальності Чинник зростання ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ є працівники - Керівники, менеджери, спеціалісти, робітники. Ділові якості ПРАЦІВНИКІВ, Підвищення продуктівності їхньої праці много в чому зумовлю-ються дійовім мотіваційнім механізмом на підприємстві (в орга-нізації), підтріманням сприятливого СОЦІАЛЬНОГО мікроклімату в трудовому колективі.

  6.Організація і системи. Єдність трудового колективу, раціо-нальне делегування відповідальності, належні норми керування характеризують добру організацію діяльності підприємства (уста-нови), что Забезпечує необхідну спеціалізацію та Координацію уп-равлінськіх процесів, а отже, вищий рівень ефектівності (продук-тівності) будь-якої складної виробничо-господарської системи. При цьом остання для підтрімування вісокої ефектівності панове-рювання має буті дінамічною та гнучкий, періодічно реформува-тися відповідно до Нових завдання, что постають за Зміни ситуации на Сайти Вся.

  7. Методи роботи. За переважання трудомісткіх процесів дос-коналіші методи роботи стають достаточно перспективними для забезпечення зростання ефектівності діяльності підприємства (організації). Постійне Вдосконалення методів праці предполагает систематичний аналіз стану робочих Місць та їхню атестацію, підві-щення кваліфікації кадрів, узагальнення та использование нагрів-мадженого на других підпріємствах (фірмах) позитивного досвіду.

  8. Стиль управління, что поєднує професійну компетентність, діловітість и скроню Етика взаємовідносін между людьми, практично впліває на всі напрямки діяльності підприємства (організації). Від него покладах, у Якій мірі враховуватімуться Зовнішні Чинник зростання ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ на підприємстві (в організації).

  Відтак належно стиль управління як складових елемент сучасного менеджменту є дійовім Чинник Підвищення ефектівності діяль-ності будь-которого підприємства, кожної підпріємніцької структури.

  9.Державна економічна й соціальна політика істотно впліває на ефективність суспільного виробництва. Основними ее Елем-тами є: а) практична діяльність Владніл структур; б) різноманітні види законодавства (законотворча діяльність); в) фінансові інстру-менти (заходь, стимули); г) економічні правила та нормативи (ре-гулювання доходів и оплати праці, контроль за рівнем цен, ліцензу-вання окремий відів ДІЯЛЬНОСТІ); д) ринкова, виробнича й соціаль-на інфраструктурі; е) макроекономічні структурні Зміни; є) прог-рами ПРИВАТИЗАЦІЇ державних підприємств (ОРГАНІЗАЦІЙ); ж) комер-ціалізація організаційніх структур невіробнічої сфері.

  10.Інфраструктура. Важлівою передумови зростання ефек-тівності діяльності підприємств (ОРГАНІЗАЦІЙ) є достатній рівень розвитку мережі різноманітніх інституцій рінкової та виробничо-господарської інфраструктурі. Ніні всі підпріємніцькі Структури корістуються услуг інноваційніх ФОНДІВ и КОМЕРЦІЙНИХ банків, бірж (товарно-сировинна, фондова, праці) та других інстітутів рінкової інфраструктурі. Безпосередній Вплив на результатівність діяльності підприємств (ОРГАНІЗАЦІЙ) справляє належно розвиток виробничої інфраструктурі (комунікацій, спеціалізованіх інфор-маційніх систем, транспорту, торгівлі ТОЩО). Вірішальне значен-ня для ефективного розвитку всех структурних елементів економі-ки має наявність шірокої мережі установ соціальної інфраструк-тури.

  Лише вміле использование всієї системи переліченіх чінніків может Забезпечити достатні Темпи зростання ефектівності вироб-ництва підприємства ТОВ «Добробут».

  Висновки

  Контролінг - це спеціальна саморегулююча система ме-тодів та ІНСТРУМЕНТІВ, яка спрямована на функціональну підтрім-ку менеджменту підприємства и Включає інформаційне забезпечен-ня, планування, Координацію, контроль и Внутрішній консалтинг.

  Одним з важлівіх методів стратегічного контролінгу є аналіз сильних (Strenght) и Слабкий (Failure) Місць, а та-кож наявна шансів (Opportunity) и різіків (Threat). В еконо-мічній літературі цею вид АНАЛІЗУ позначається такоже як SWOT-аналіз (SWOT - analysis). Даній вид АНАЛІЗУ может здійс-нювати Стосовно Всього підприємства, его структурних підрозділів, а такоже у розрізі окремий відів продукції. На ос-Нові результатів АНАЛІЗУ ендогенного середовища розроблено-ються рекомендації щодо:

  3. Усунення наявний Слабкий Місць;

  4. ефективного использование існуючого потенціалу (сильних сторон).

  У даній курсовій работе Було проаналізовано діяльність ТОВ «Добробут», с помощью SWOT - АНАЛІЗУ Виявлено его Сильні та слабкі боку, додаткові возможности та ризики.

  Зазначімо у підсумку, что ТОВ «Добробут» додержується економічних норматівів та підвіщує рентабельність продукції.

  Запропонуємо заходи Які застосовує ТОВ «Добробут» в своєї ДІЯЛЬНОСТІ для такого Досконалий фінансового стану, Який ми побачим аналізуючі діяльність підприємства.

  Перш за все підприємство ТОВ «Добробут» Швидко реалізує всю продукцію, что застоюється на складах, если состоится Введення сучасної моделі відділу маркетингу в ТОВ «Добробут» Забезпечує звязок цього відділу з всіма іншімі відділамі підприємства, что Забезпечує їх ефективного роботу.

  Зниженя собівартості продукції - дозволяє Підприємству ТОВ «Добробут» буті конкурентоспроможнім на Сайти Вся збуту. Це відбувається за рахунок Впровадження новой техніки, технологій, більш раціонального использование як матеріальніх так и трудових ресурсов, Зменшення пітомої ваги постійніх витрат в собівартості продукції, Аджея зниженя собівартості продукції прямо пропорційно впліває на Збільшення прибутку підприємства.

  Збільшення копійчаних коштів на розрахунковому Рахунку підприємства ТОВ «Добробут», что збільшує коефіцієнт абсолютної ліквідності и дозволяє Підприємству брати довга і короткострокові позики в банку для фінансування поточної ДІЯЛЬНОСТІ, Які видають лишь платоспроможнім підпріємствам, в якіх коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі. Збільшення копійчаних коштів забезпечується за рахунок реализации Зайве виробничих и невіробнічіх ФОНДІВ, здачі їх в оренду.

  Виробництво і розробка Нових відів продукції, яка зацікавіть спожівачів, а такоже Отримання ліцензій на виробництво «ходових» товарів, дозволяє покращуваті фінансовий стан підприємства.

  Підприємство ТОВ «Добробут» Здійснює зваження реалістічну стратегію Подальшого розвитку, адаптованості до вимог Сайти Вся. Вибір оптимального шляху формирование ресурсної бази, Який враховуватіме адекватну економічну сітуацію и спріятіме надійному розв'язанні дилема «прібутковість - ліквідність», є одним з основних завдання підприємства.

  У даній работе визначили ПЕРЕЛІК чінніків, вміле использование якіх может Забезпечити достатні Темпи зростання ефектівності вироб-ництва підприємства ТОВ «Добробут».

  Список використаної літератури

  1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до Фінансової звітності», Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87

  2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», Затверджено на-казом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. N 87.

  3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові резуль-тати», Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. N 87.

  4. Кодацький В.П. Напрямки поліпшення діяльності суб'єктів господарювання // Економіка, Фінанси, право.-2005.- №9.- З 6-10.

  5. Конторщикова О. Аналіз фінансового стану як передумови ефективного управління підприємством // Економіка, Фінанси, право.-2002.- №6.- С 3-5.

  6. Контролінг як інструмент управління підприємством / Ананькіна Е.А., Данілочкіной С.В., Данілочкіна Н.Г. та ін.; під ред. Данілочкіной Н.Г. - М .: ЮНИТИ - ДАНА.-2003.

  7. Король В. методологічні розбіжності ОЦІНКИ ліквідності и платоспроможності в системе аналіз фінансового стану підприємств // Економіка, Фінанси, право.-2003.- №5.- С 22-25.

  8. Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства // Фінанси України.-2004.-№5.- С.99-104.

  9. Петренко С.Н. Контролінг / Навчальний посібник. - К .: Ніка-Центр, Ельга, 2003. - 328 с.

  10. Стефаник І.Б. Поняття, СУТНІСТЬ І причини Виникнення контролінгу // Фінанси України. - 2005. - №2.- с. 146-153.

  11. Терещенко О.О. Фінансова діяльність субєктів господарювання: Навч. Посібнік.-К .: КНЕУ, 2003.-554 с.

  12. Фінанси підприємства: навч. сел. / за ред. Г.Г. Кірейцева, М.М. Александрова.- К .: ЦУЛ, 2002.-268с.

  13. Фінанси підприємства: підручник / проф. А.М. Поддєрьогін.- К .: КНЕУ, 2002.-571с.

  14. Шепітко Г.Ф. Контролінг: посібник (для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання). - К .: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004.- 136 с.

  15. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі нормативних технологій. - К .: Центр навчальної літератури, 2006. - 318 с.

  му випадки, если так їх спріймають ПОКУПЦІ. Потрібно включать в аналіз только найбільш стосовні до справи Преимущества й Недоліки, при цьом смороду повінні візначатіся у Світлі пропозіцій конкурентів. Сильна сторона буде сильною только тоді, коли такою ее бачіть ринок. Например, якість продукту буде силою, только если ВІН працює краще, чем продукти конкурентів. І Нарешті, таких сильних и слабких сторон может набратіся дуже багато, так что й Не зрозумієш, Які з них Головні. Щоб избежать цього Преимущества й Недоліки повінні буті ранжірувані відповідно до їх важлівості в очах покупців.

  Правило 4. необходимо буті обєктівнімі й використовуват різнобічну вхідну інформацію. Звичайно, що не всегда вдається Проводити аналіз за результатами великих маркетингових досліджень, но, з Іншого боку, нельзя доручаті его одній людіні, оскількі ВІН НЕ буде настолько точно и глибоким, як аналіз, проведений у виде групової Дискусії й обміну ідеямі. Важліво розуміті, что SWOT-аналіз - це не просто Перерахування підозр менеджеров. ВІН винен у якнайбільшому Ступені ґрунтуватися на обєктівніх фактах и ​​Даних ДОСЛІДЖЕНЬ.

  Правило 5. необходимо избежать великих и двозначніх заяв. Занадто часто SWOT-аналіз послаблюється самє через ті, что в него включаються подібні тверджень, Які, найімовірніше, Нічого не значущі для більшості покупців. Чим точнішім є формулювання, тим коріснішім буде аналіз.

  Отже, ми визначили, что винен являти собою результат SWOT-аналізу. Тепер поговоримо про ті, як прийти до цього результату.

  Крок 1.Визначення сильних и слабких сторон ТОВ «Добробут»

  Перший етап дозволити нам візначіті, Які Сильні Сторони й Недоліки ТОВ «Добробут». Для визначення сильних й слабких сторон товариства та патенти:

  1. Скласти ПЕРЕЛІК параметрів, за Яким буде оцінене підприємство;

  2. За шкірних з параметрів візначіті, что є сильною, а що - слабою стороною.

  Проілюструємо Цю методику прикладом.

  Для ОЦІНКИ ТОВ «Добробут» можна скористати Наступний списком параметрів:

  1. Організація (тут может оцінюватіся рівень кваліфікації співробітніків, їхня зацікавленість у розвитку товариства, наявність взаємодії между відділамі підприємства й т. Ін.)

  2. Виробництво (могут оцінюватіся виробничі потужності, якість и степень спрацювання устаткування, якість товару, что віпускається, наявність патентів и ліцензій (если смороду необхідні), собівартість продукції, Надійність каналів постачання сировини й матеріалів и т.п.)

  3. Фінанси (могут оцінюватіся витрати виробництва, доступність Капіталу, ШВИДКІСТЬ обороту Капіталу, фінансова стійкість товариства, прібутковість бізнесу й т.п.)

  4. Інновації (тут может оцінюватіся частота Впровадження Нових продуктів и услуг на підприємстві, степень їхньої новизни (незначні або кардінальні зміни), строки окупності ЗАСОБІВ, вкладення у розробка новинок, и т.п.)

  5. Маркетинг (тут можна оцінюваті якість товарів / послуг (як Цю якість оцінюють Споживачі), Популярність марки, повнотіла асортименту, рівень цен, ефективність реклами, репутацію ТОВ «Добробут», ефективність застосовуваної моделі збуту, асортимент пропонованіх Додатковий услуг, кваліфікацію обслуговуючий персоналу ).

  Далі заповнюємо таблицю, де відображені Сильні та слабкі Сторони ТОВ «Добробут»

  Таблиця 2.1.

  Визначення сильних и Слабкий сторон ТОВ «Добробут»

  Параметри ОЦІНКИ

  Сильні Сторони

  Слабкі Сторони

  1. Організація

  § Високий рівень кваліфікації персоналу

  2. Виробництво

  § Перевіреній и надійний постачальник МТЗ;

  § Собівартість продукції нижчих, чем у регіональніх конкурентів, на 10%

  § Задовільна якість продукції;

  § Високий степень спрацювання устаткування - до 70%

  3. Фінанси

  § сезонний характер надходження основного потоку коштів

  4. Інновації

  § Установка Краплина зрошення на площади 10 га

  5. Маркетинг

  § Можлівість торгуваті ПЛОДООВОЧЕВЕ продукцією цілий рік (наявність сховище и холодильників)

  § Невпізнанність продукції ТОВ «Добробут» на Сайти Вся;

  § Відсутність відділу маркетингу на підприємстві;

  § необходимость налагодження гарантованого збуту

  Крок 2. Визначення ринкового можливо і загроза ТОВ «Добробут»

  Другий крок SWOT-аналізу - це своєрідна "розвідка місцевості" - оцінка Сайти Вся. Цей етап дозволити нам оцініті сітуацію поза нашим товариством и зрозуміті, Які є возможности, а такоже якіх загроза Варто побоюватіся (і, відповідно, заздалегідь до них підготуватіся).

  За основу при оцінці ринкового можливо і загроза можна взяти Наступний список параметрів:

  1. Фактори Попит (тут доцільно взяти до уваги місткість Сайти Вся, темпи его зростання або СКОРОЧЕННЯ, структуру Попит на продукцію ТОВ «Добробут» и т.п.)

  2. Фактори конкуренції (Варто враховуваті Кількість основних конкурентів, наявність на Сайти Вся товарів-замінніків, висота барєрів входу до Сайти Вся и виходом з него, Розподіл ринкова часток между основними учасниками Сайти Вся й т.п.)

  3. Фактори збуту (патенти, пріділіті Рамус кількості посередників, наявності мереж розподілу, умів постачання матеріалів и комплектуючих и т.п.)

  4. Економічні фактори (Враховується курс долара, євро, рівень інфляції, зміна уровня доходів населення, податкова політика держави й т.п.)

  5. Політичні й правові фактори (оцінюється рівень Політичної стабільності в стране, рівень правової грамотності населення, рівень законослухняності, рівень корумпованості влади й т.п.)

  6. Науково-технічні фактори (Звичайно пріймається до уваги рівень розвитку науки, степень Впровадження інновацій (Нових товарів, технологій) у промислове виробництво, рівень державної ПІДТРИМКИ розвитку науки й т.п.)

  7. Соціально-демографічні фактори (Варто врахуваті чісельність и статевовікову структуру населення регіону, у якому працює підприємство, рівень народжуваності й смертності, рівень зайнятості населення й т.п.)

  8. Соціально-культурні фактори (Звичайно враховуються традиції й система цінностей Суспільства, існуюча культура споживання товарів и услуг, наявні стереотипи поведение людей и т.п.)

  9. Природні й екологічні фактори (береться до уваги кліматічна зона, у Якій працює товариство, стан навколишнього середовища, відношення громадськості до захисту навколишнього середовища й т.п.)

  Далі, як и в Першому випадка, заповнюємо таблицю (табл. 2.2): у перший стовпчики ви запісуємо параметр ОЦІНКИ, а в другі й третій - існуючі возможности й Загрози, повязані Із ЦІМ параметром.

  Таблиця 2.2.

  Визначення ринкового можливо і загроза ТОВ «Добробут»

  Параметри ОЦІНКИ

  возможности

  Загрози

  1. Конкуренція

  § Розшіріті асортимент плодоовочевої продукції Шляхом Впровадження Нових сортів и технологій.

  § наплив дешевої овочевої продукції з Херсонської області.

  § Велика Кількість конкурентів за рахунок продажів продукції Із Власний присадибна

  2. Збут

  § Розшіріті ЗБУТОВА ятір за рахунок придбання торговельного приміщення-складу на оптовому Сайти Вся м.Міколаєва

  § Представлення на Сайти Вся упакованої й відсортованої продукції

  § Труднощі в реализации нестандартної продукції через Відсутність переробніх підприємств в області

  3. Попит

  § Зі зростанням доходів населення збільшуються ОБСЯГИ споживання овочів у зимово-весняний период.

  4. Природні й екологічні фактори

  § погані погодні умови (заморозки, Сонячно, град), Які зніжують урожайність и якість продукції

  5. Економічні фактори

  § Падіння Попит через зниженя доходів населення

  В SWOT-аналізі та патенти НЕ только Розкрити Сильні й слабі боку, Загрози й возможности, но й спробуваті оцініті їх з подивимось на ті, Наскільки важлівім смороду є для даного товариства. Для цього шкірного сильно й слабкі сторони, можлівість (або загроза) нужно оцініті за двома параметрами, поставивши Собі два запитання: "Наскільки висока ймовірність того, что це трап?" і "Наскільки це может вплінуті на наше підприємство?" (Табл. 2.3).

  Таблиця 2.3.

  Оцінка сильних и слабких сторон, можливо і загроза ТОВ «Добробут»

  Сильні Сторони

  5

  Високий рівень кваліфікації персоналу підприємства

  4

  Можлівість торгуваті ПЛОДООВОЧЕВЕ продукцією цілий рік (наявність сховище и холодильників)

  3

  Установка Краплина зрошення на площади 10 га

  2

  Собівартість продукції нижчих, чем у регіональніх конкурентів, на 10%

  1

  Перевіреній и надійний постачальник МТЗ

  Слабі Сторони

  1

  Високий степень спрацювання устаткування - до 70% за окремий групами

  5

  Невпізнанність продукції ТОВ «Добробут» на Сайти Вся

  2

  Відсутність відділу маркетингу на підприємстві

  6

  Необходимость налагодження гарантованого збуту

  3

  Сезонний характер надходження основного потоку коштів

  4

  Задовільна якість продукції

  возможности

  4

  Розшіріті ЗБУТОВА ятір за рахунок придбання торговельного приміщення-складу на оптовому Сайти Вся м.Миколаєва

  3

  Представлення на Сайти Вся упакованої й відсортованої продукції

  2

  Розшіріті асортимент плодоовочевої продукції Шляхом Впровадження Нових сортів и технологій

  1

  Зі зростанням доходів населення збільшуються ОБСЯГИ споживання овочів у зимово-весняний период

  Загрози

  3

  Погані погодні умови (заморозки, Сонячно, град), Які зніжують урожайність и якість продукції

  5

  Наплив дешевої овочевої продукції з Херсонської області

  4

  Труднощі в реализации нестандартної продукції через Відсутність переробніх підприємств в області

  Крок 3. Зіставлення сильних и слабких сторон ТОВ «Добробут» з можливіть й загроза Сайти Вся

  Зіставлення сильних и слабких сторон з ринкового можливий й загроза дозволити відповісті на следующие питання относительно Подальшого розвитку бізнесу, Які й відібють суть АНАЛІЗУ:

  1. Як скористати можливий, что відкріваються, вікорістовуючі Сильні Сторони підприємства?

  2. За рахунок якіх сильних сторон можна нейтралізуваті існуючі Загрози?

  3. Які слабі Сторони товариства могут перешкодіті скористати можливий?

  4. якіх загроза, збільшеніх слабкі сторони товариства, нужно найбільше побоюватіся?

  Таблиця 2.4.

  Матриця SWOT-аналізу реализации плодоовочевої продукції ТОВ «Добробут»

  возможности
  1. Розшіріті ЗБУТОВА ятір за рахунок придбання торговельного приміщення-складу на оптовому Сайти Вся м.Міколаєва.
  2. Представлення на Сайти Вся упакованої й відсортованої продукції.
  3. Розшіріті асортимент плодоовочевої продукції Шляхом Впровадження Нових сортів и гібридів

  загроза
  1. Наплив дешевої овочевої продукції з Херсонської області
  2. Труднощі в реализации нестандартної продукції через Відсутність переробніх підприємств в області
  3. погані погодні умови (заморозки, Сонячно, град), Які зніжують урожайність и якість продукції

  Сильні боку
  1. Високий рівень кваліфікації персоналу ТОВ «Добробут»
  2. Можлівість торгуваті ПЛОДООВОЧЕВЕ продукцією цілий рік (наявність сховище и холодильників)
  3. Установка Краплина зрошення на площади 10 га

  1. Як скористати можливий, что відкріваються, вікорістовуючі Сильні Сторони товариства?

  § Торгівля через склад-сховище цілий рік.

  § Розширення асортименту вірощуваної продукції й Поліпшення ее якості за рахунок использование Нових технологій.

  § Збільшення продажів за рахунок Подання продукції, орієнтованої для СПОЖИВЧИХ груп з різнім рівнем доходів (очіщеної, відсортованої, упакованої продукції).

  § Розробка торговельної марки.

  2. За рахунок якіх сильних сторон можна нейтралізуваті існуючі погрозив?
  1. Стріматі наших покупців від переходу до конкурента, за рахунок использование гнучкої цінової політики й Збільшення якості продукції ТОВ «Добробут»
  2. зниженя собівартості виробництва овочів за рахунок использование Нових технологій

  СЛАБКІ СТОРОНИ
  1. необходимость налагодження гарантованого збуту.

  2. Невпізнанність продукції ТОВ «Добробут» на Сайти Вся.

  3. Задовільна якість продукції.
  4. Сезонний характер надходження основного потоку коштів

  3. Які слабкі Сторони підприємства могут перешкодіті скористати можливий?

  1. У результате сезонного надходження ОСНОВНОЇ масі коштів могут вінікнуті Труднощі зі своєчаснім придбанням сортувальної й пакувальної Лінії.
  2. Неефектівність продажів через Відсутність торговельної марки.

  4. якіх загроза, збільшеніх слабкі сторони товариства, нужно найбільше побоюватіся?
  1. Конкурент, Який зявляється, может Запропонувати Сайти Вся продукцію, аналогічну Нашій, за нижчих ценам.
  2. Відсутність Сайти Вся для нестандартної продукції.
  3. Втрата врожаю в результате поганих погодніх умов.

  Заповнена Цю матрицю, можна віявіті, что:

  1. Візначені основні напрямки розвитку товариства

  2. Сформульовані основні проблеми товариства

  Проаналізувавші й зіставівші возможности Із сильними сторонами ТОВ «Добробут», дійдемо Висновки, что за Даних умов для підприємства буде вігідно організуваті цілорічну торгівлю через склад-магазин на оптовому Сайти Вся м. Миколаїв, причому наявність спеціалізованіх холодильників позитивно позначіться на якості продукції за умови довгострокової реализации . Кроме цього, буде представлена ​​продукція з різнім видом доробки, розрахована для декількох груп спожівачів залежних від їхнього бажання платіті Додатковий суму за очищену, відсортовану або упаковані продукцію. Спіраючісь на Сильні Сторони товариства, можна зніжуваті Загрози, застосовуючі Гнучкий цінову політику для Боротьба з небажаним конкурентами. Основною зі Слабко сторон для реализации можливий может буті недолік коштів, необхідніх для покупки сортувальної й пакувальної Лінії, й Відсутність торговельної марки ТОВ «Добробут» Основний загроза, збільшеною слабкі сторони для ТОВ «Добробут», буде Відсутність системи гарантованого збуту нестандартної продукції, яка зявляється внаслідок поганих погодніх умов.

  2.2. Необходимость коордінації різніх функціональніх блоків на підприємстві

  Одна з головних завдань, розв'язування службою контролінгу на підприємстві, - це аналіз и діагностика фінансового стану під-приємства.

  Аналіз фінансового стану дозволяє візначіті, Наскільки стійке підприємство, чи здатно воно Вчасно розплатітіся зі своими кре-ДІТОР, Який прибуток воно здобуло і чому.

  Мета фінансового АНАЛІЗУ - оцінка Минулої ДІЯЛЬНОСТІ підприєм-ства, ЙОГО становище на Певний момент и его Майбутній Потенціал.

  Фактори, Які вплівають на стратегію и тактику розвитку підпри-ємства, и его фінансовий стан:

  § постійні Зміни оточуючого середовища;

  § з'явилися Нових віробніків;

  § зміна попиту та пропозиції;

  § коливання цен;

  § конкуренція между виробника продукції.

  Аналіз фінансового стану підприємства та его планування на майбутнє дает можлівість візначіті:

  § чи достаточно коштів для погашення заборгованості;

  § чи платоспроможне підприємство;

  § чи не грозит Йому банкрутство.

  Керівництво підпріємством требует постійної ОЦІНКИ позіції підприємства и показніків его ДІЯЛЬНОСТІ на найближче и віддалену перспективу.

  Аналіз балансу дает можлівість:

  § осмісліті фінансовий стан підприємства;

  § Прийняти управлінські решение на основе отріманої информации.

  Такі решение могут буті направлені на Поліпшення поточної роботи або мати стратегічний характер.

  Найважлівіші показатели діяльності підприємства, Які визначаються за помощью балансу:

  1) показатели ліквідності;

  2) показатели ділової актівності;

  3) показатели рентабельності;

  4) показатели Структури Капіталу або платоспроможності.

  Аналіз джерел Власний ЗАСОБІВ є однієї з найважлівішіх характеристик фінансового стану підприємства - его фінансова незалежність від зовнішніх джерел. З цією метою обчіслюється коефіцієнт Фінансової незалежності «автономії» або концентрації власного Капіталу (Кавт) як відношення Загальної суми власного Капіталу до підсумку балансу:

  Кавт =

  Ф.1 ряд.380

  Ф.1 ряд (080 + 260 + 270) або (640 чи 280)

  Кавт = 9733,1 / (5175,6 + 5281,1 + 45,9) = 0,93 - на початок звітного ПЕРІОДУ

  Кавт = 12656,2 / (4785,9 + 8079,4 + 189,7) = 0,97 - на кінець звітного ПЕРІОДУ

  Практикою встановлен, что загальна сума заборгованості не винних перевіщуваті суму ВЛАСНИМ джерел фінансування, тобто критично значення Кавт = 0,5. Чим более значення коефіцієнта, тим краще фінансовий стан підприємства (Менша залежність від зовнішніх джерел). У нашому варіанті значення Кавт як на початок звітного ПЕРІОДУ, так и на кінець более 0,5, (что свідчіть про стабільний стан підприємства, незалежність від зовнішніх джерел (Який ще поліпшівся на кінець звітного ПЕРІОДУ по відношенню до качана).

  Для визначення Фінансової стійкості віраховують коефіцієнт концентрації залучених Капіталу (Кфс), что характерізує співвідношення залучених Капіталу до підсумку балансу:

  Кфс =

  Ф.1 ряд. (430 + 480 + 620 + 630)

  Ф.1 ряд (080 + 260 + 270) або (640 чи 280)

  Кфс = (22,1 + 408,2 + 339,2) / (5175,6 + 5281,1 + 45,9) = 0,07 - на початок звітного ПЕРІОДУ

  Кфс = (37,3 + 326,7 + 34,8) / 13055,0 = 0,03 - на кінець звітного ПЕРІОДУ

  У підсумку балансу ТОВ «Добробут» Залучення капітал займає незначна місце, отже підприємство НЕ Залежить від зовнішнього середовища.

  Візначімо співвідношення залучених Капіталу до власного Капіталу (Кзв), что характерізує співвідношення власного Капіталу и Залучення Капіталу:

  Кзв =

  Ф.1 ряд. (430 + 480 + 620 + 630)

  Ф.1 ряд. (380)

  Кзв = (22,1 + 408,2 + 339,2) / 9733,1 = 0,07 - на початок звітного ПЕРІОДУ

  Кзв = (37,3 + 326,7 + 34,8) / 12656,2 = 0,03 - на кінець звітного ПЕРІОДУ

  Цей коефіцієнт менше 1 і продолжает зніжуватісь, а це дуже добре для платоспроможності підприємства ТОВ «Добробут».

  Проаналізуємо КОЕФІЦІЄНТИ ліквідності підприємства ТОВ «Добробут».

  1. Коефіцієнт абсолютної (миттєвої) ліквідності (Кал)

  Оптимальне теоретичне значення сертифіката № Кал - НЕ менше чем 0,2.

  Важлівім Показники ліквідності підприємства є коефіцієнт абсолютної ліквідності Кал, что характерізує Негайно Готовність підприємства ліквідуваті короткострокову заборгованість. Коефіцієнт абсолютної ліквідності характерізує Платоспроможність позичальника на дату складання балансу. ВІН візначається як відношення суми копійчаних коштів підприємства и короткостроковіх ФІНАНСОВИХ вкладень до суми короткостроковіх (точніше) зобовязань:

  кал =

  Ф.1 ряд.220 + 230 + 240

  Ф.1 ряд.620 + 430 + 630

  Кал = 120,9 / (339,2 + 22,1) = 0,33- на початок звітного ПЕРІОДУ

  Кал = 1022,5 / (34,8 + 37,3) = 14,18- на кінець звітного ПЕРІОДУ

  Нормативне значення Кал 0,5-1, а в нашому прікладі Кал на кінець звітного ПЕРІОДУ дорівнює 14,18, что свідчіть про достаточно скроню Платоспроможність підприємства ТОВ «Добробут» на дату балансу.

  2. Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл)

  Важлівім Показники є коефіцієнт поточної ліквідності, Який дает Загальну оцінку ліквідності актівів, показуючі, скільки гривень потокової актівів підприємства приходиться на одну гривню потокової зобовязань. Логіка числення даного сертифіката № Полягає в ТІМ, что предприятие погашає короткострокові зобовязання в основному за рахунок потокової актівів; отже, если Поточні активи перевіщують по велічіні Поточні зобовязання, підприємство может розглядатіся як успешно функціонуюче (прінаймні теоретично). Розмір перевіщення и задається коефіцієнтом поточної ліквідності. Значення сертифіката № может варіюваті по галузь и видам ДІЯЛЬНОСТІ, а его розумний ріст у дінаміці Звичайно розглядається як сприятливі тенденція. У західній обліково-аналітічній практике приводитися Нижнє критично значення сертифіката № - 2; Однако це лишь орієнтоване значення, что вказує на порядок сертифіката №, но нема на его точне нормативне значення. У банківський літературі цею Показник ще назівають коефіцієнтом покриття.

  (КПЛ) візначається як відношення оборотних актівів до короткостроковіх пасівів:

  Кпл =

  Ф.1 ряд. (260 + 270)

  Ф.1 ряд. (620 + 630)

  Кпл = (5281,1 + 45,9) / 339,2 = 15,7 - на початок звітного ПЕРІОДУ

  Кпл = (8079,4 + 189,7) / 34,8 = 237,61 - на кінець звітного ПЕРІОДУ

  Коефіцієнт характерізує, Наскільки ОБСЯГИ потокової зобовязань за кредитами и розрахунку может буті погашень за рахунок усіх мобілізованіх оборотних актівів. Оптимальне теоретичне значення сертифіката № КПЛ - НЕ менше чем 0,5, таким чином все указує на ті, что Платоспроможність підприємства ТОВ «Добробут» у 2005-2006 году дуже висока.

  3. Коефіцієнт швидкої ліквідності (КШЛ)

  Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає Платіжні возможности підприємства на перспективу при умові своєчасного проведення розрахунків з дебіторамі.

  КШЛ =

  Ф.1 ряд. (260-100-110-120-10-140 + 270)

  Ф.1 ряд. (620 + 630)

  КШЛ = (5281,1-867,6-16,3-2,9 + 45,9) / 339,2 = 13 - на початок звітного ПЕРІОДУ

  КШЛ = (8079,4-931,7-12,3-24,2 + 189,7) / 34,8 = 209,79 - на кінець звітного ПЕРІОДУ

  Оптимальне теоретичне значення сертифіката № КШЛ - НЕ менше 1,0.

  Коефіцієнт швидкої ліквідності характерізує очікувану Платоспроможність підприємства на період, что дорівнює середній трівалості одного обороту дебіторської заборгованості.

  Отже, підприємство ТОВ «Добробут має Досить гарні показатели ліквідності, Які багаторазове перевіщують Нормативні значення.

  В условиях ринкова отношений велика роль показніків рентабельності продукції, что характеризують рівень прібутковості (збітковості). Показники рентабельності є відноснімі характеристиками ФІНАНСОВИХ результатів и ефектівності діяльності підприємства. Смороду характеризують відносну прібутковість підприємства, вімірювану у відсотках до витрат чи Капіталу з різніх позіцій.

  Показники рентабельності - це найважлівіші характеристики фактичного середовища формирование прибутку и доходу підприємств. З цієї причини смороду є обовязково елементами порівняльного АНАЛІЗУ й ОЦІНКИ фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показатели рентабельності Використовують як інструмент інвестіційної політики и Ціноутворення.

  Аналіз уровня рентабельності підприємства наведено у табл.2.6.

  Таблиця 2.6

  Аналіз уровня рентабельності підприємства ТОВ «Добробут»

  рядок

  Показник

  значення сертифіката №

  У базовому періоді 2005 р.

  У звітному періоді 2006 г..

  1

  прибуток чистий

  2619,9

  2923,1

  2

  Чистий дохід

  9052,8

  8410,3

  3

  Стоимость актівів

  10456,7

  12865,3

  4

  Середня ВАРТІСТЬ актівів

  11661,0

  (Гр3р3 + гр4р3): 2

  5

  Стоимость власного Капіталу

  9733,1

  12656,2

  6

  Середня ВАРТІСТЬ власного Капіталу

  11194,7

  (Гр3р5 + гр4р5): 2

  7

  Рентабельність продажів

  34,7

  (Р1: р2) * 100%

  8

  Рентабельність актівів

  25,06

  (Р1: р4) * 100%

  9

  Рентабельність власного Капіталу

  26,1

  (Р1: Р6) * 100%

  10

  Коефіцієнт оборотності актівів

  0,7

  р2: р4

  Розглянувші таблицю робимо Висновки, что рентабельність усіх показніків Досить висока и це говорити про Ефективне использование майна підприємства ТОВ «Добробут».

  1. Рентабельність продажів (Рп)

  Коефіцієнт рентабельність продажів показує, скільки прибутку приходиться на одиниць реалізованої продукції (робіт, послуг). Коефіцієнт показує такоже, Наскільки могут змінітіся собівартість проданих товарів та операційні витрати, щоб Це не відобразілося на прибутку негативно.

  За Підприємству ТОВ «Добробут» рентабельність продажів 34,7, тобто собівартість проданих товарів та операційні витрати могут зроста на 65,3%.

  2.Рентабельність актівів (Ра)

  Рентабельність актівів характерізує прібутковість підприємства, тобто Наскільки вдалині ВІН розміщує свои кошти. Показник віражає віддачу, яка пріпадає на одиниць актівів позичальника. Методикою проведення ОЦІНКИ фінансового стану підприємства Пропонується оптимальні значення цього сертифіката № на Рівні 0,15, тобто прібутковість актівів винна складаті 15%.

  За Підприємству ТОВ «Добробут» прібутковість актівів 25,06%.

  3. Рентабельність Капіталу (Рк)

  Коефіцієнт рентабельність Капіталу показує, скільки прибутку приходиться на одиниць власного Капіталу.

  За Підприємству ТОВ «Добробут» рентабельність Капіталу 26,1%.

  Значення коефіцієнту оборотності актівів вказує, скільки разів у Середньому поповнюваліся активи підприємства в течение звітного ПЕРІОДУ.

  За Підприємству ТОВ «Добробут» оборотність актівів склалось 0,7 рази.

  Розділ ІІІ. Основні проблеми та шляхи Вдосконалення организации Фінансової діяльності підприємства

  3.1.Зміст та завдання управління фінансами підприємства

  Для того, щоб Запропонувати відповідні заходи Підвищення ліквідності підприємства ТОВ «Добробут» заповнімо підсумкову зведення таблицю 3.1 діяльності підприємства в 2005-2006 году.

  Таблиця 3.1

  Зведена таблиця основних показніків діяльності підприємства ТОВ «Добробут»

  Показник

  Розрахунок

  На початок року

  На кінець року

  Стоимость оборотних ЗАСОБІВ, Які є у розпорядженні підприємства

  Ф1 ряд. 280

  10502,6

  13055,0

  Рентабельність продаж

  050 (ф2) / 035 (ф2) * 100%

  46,9

  54,3

  Рентабельність продукції

  050 (ф2) / 040 (ф2) * 100%

  88,2

  118,7

  Величина Власний обіговіх коштів (функціонуючій капітал ФК)

  Ф1 ряд. 260-620-630 або380 + 430 +

  480-080

  4941,9

  8044,6

  Коефіцієнт покриття Загальний

  Ф1 ряд. 260/620

  15,6

  232,2

  Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7: 1,0

  Ф1 ряд. (150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240) / 620

  5,9

  90,2

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) 0,2 и более

  Ф1 ряд. 220 + 230 + 240 /

  620

  0,4

  29,4

  Частка Власний обіговіх коштів у покрітті запасів

  Чи не менше 50%

  Ф1 ряд. (380-80) /

  (100 + 110 + 120 +

  130) * 100%

  523,5

  823,3

  Коефіцієнт автономії (незалежності) 0,5 и более

  Ф1 ряд. 380/280

  0,8

  0,9

  Маневреність Власний обіговіх коштів

  Ф1 ряд. (220 + 230 + 240) / ФК

  0,02

  0,13

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Кдз

  035 (ф2) / ((160 + 170 + 180 +

  190 + 200 + 210) п + (160 + 170 + 180 + 90 + 200 + 210) к) / 2

  4,2

  Коефіцієнт оборотності кредіторської заборгованості ККЗ

  035 (ф2) / ((620) п + (620) к) / 2

  45,0

  Сума господарських коштів, что їх підприємство ТОВ «Добробут» має у розпорядженні - це Показник Який дает Загальну вартісну оцінку актівів, Які перебувають на балансі підприємства. Зростання цього сертифіката № на 2552,4 тис. грн. свідчіть про Збільшення майнового потенціалу підприємства.

  Показники рентабельності - це найважлівіші характеристики економічного стану підприємства, фактичного середовища формирование прибутку и доходу підприємств. При аналізі виробництва показатели рентабельності Використовують, як інструмент інвестіційної політики и Ціноутворення. Рентабельність продаж по товариству Зросла з 46,9% до 54,3%. Рентабельність продукції Зросла з 88,2% до 118,7%.

  Таким чином, робимо Висновки, что рентабельність усіх показніків ТОВ «Добробут» Зросла и це говорити про Ефективне использование майна підприємства. Слід кож Зазначити, что рентабельність у 2006 году Досить висока, це говорити про ті, что ціни на продукцію необґрунтовано Високі, та у Наступний це может привести до програшу у конкурентній борьбе - Клієнти підуть туди, де ціни нижчих.

  Розмір власного Капіталу (функціонуючій капітал), характерізує ту часть власного Капіталу підприємства, яка є Джерелом покриття потокової актівів підприємства (тобто актівів, Які ма ють период обороту менше чем один рік). Цей розрахунковий Показник Залежить як від Структури актівів, так и от Структури джерел коштів. Показник має особливо важліве значення для підприємств. Зростання цього сертифіката № в дінаміці - позитивна тенденція. Основним и постійнім Джерелом Збільшення Власний оборотних коштів є прибуток. Функціонуючій капітал підприємства зріс з 4941,9 тис. грн. до 8044,6 тис. грн.

  Коефіцієнт покриття загальний, характерізує співвідношення оборотних актівів и потокової зобовязань. Для нормального Функціонування підприємства цею Показник має буті більшім за одиниць. Зростання его - позитивна тенденція. Орієнтовне значення сертифіката № підприємство встановлює самостійно. Воно залежатіме від щоденної спожи підприємства у вільніх копійчаних ресурсах. Коефіцієнт характерізує, Наскільки ОБСЯГИ потокової зобовязань за кредитами и розрахунку может буті погашень за рахунок усіх мобілізованіх оборотних актівів. У Банківських методиках теоретичне значення сертифіката № - НЕ менше чем 2,0. Таким чином, все указує на ті, что Платоспроможність підприємства як у 2005 году, так и у 2006 году має Досить високий рівень.

  Коефіцієнт швидкої ліквідності, аналогічній коефіцієнту покриття, но обчіслюється за вужчий колом потокової актівів (з розрахунку віключають найменша ліквідну їх часть - виробничі запаси). Кошти, Які можна отріматі у разі вімушеної реализации виробничих запасів, могут буті Суттєво меншими за витрати на їх придбання. За рінкової економіки типів є ситуация, коли во время ліквідації підприємства отримуються 40% и менше від облікової вартості запасів. В іноземній літературі Трапляється орієнтовне (найніжче) значення цього сертифіката № - 1. Однако ця оцінка такоже Досить умовна. У 2005 году цею Показник дорівнював 5,9 та на кінець 2006 стає 90,2.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). ВІН є найбільш жорсткий крітерієм ліквідності підприємства и показує, якові часть короткостроковіх зобовязань можна за необхідності погасіті Негайно. Рекомендована нижня межа цього сертифіката № - 0,2. У 2005 году цею Показник у ТОВ «Добробут», стає 0,4 та на кінець 2006 дорівнював 29,4. Тобто, за данімі балансу на початок року цею Показник набліжався до нормативного, а на кінець ПЕРІОДУ господарство має Досить високий рівень платоспроможності за усіма Показники ліквідності.

  Частина Власний оборотних коштів у покрітті запасів. Це ВАРТІСТЬ запасів, яка покрівається Власний оборотних коштів. Має велике значення для підприємств, что займаються торгівлею. Рекомендована нижня межа цього сертифіката № - 50%. У 2005 году цею Показник дорівнював 523,5% - что свідчіть про достатність Власний оборотних коштів у покрітті запасів, та на кінець 2006 зріс до 823,3%.

  Коефіцієнт автономії (незалежності) розраховується як відношення власного Капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства и показує пітому Вагу власного Капіталу в Загальній сумі ЗАСОБІВ, авансованих у его діяльність. Нормативне значення> 0,5. У 2005 году цею Показник дорівнював 0,8 и на кінець 2006 зріс до 0,9.

  Коефіцієнт маневреності власного Капіталу показує, яка частина власного Капіталу вікорістовується для фінансування поточної ДІЯЛЬНОСТІ, тобто якові внесок в оборотні кошти, а якові капіталізовано, тобто у 2005 - 2006 роках від 2% до 13% вікорістовується для фінансування поточної ДІЯЛЬНОСТІ.

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Кдз. Прискореного оборотності розглядається як позитивне явіще. Если на кінець ПЕРІОДУ зніжується, це розглядається як негативна явіще для підприємства.

  Коефіцієнт оборотності кредіторської заборгованості ККЗ. Віпереджальній ріст кредіторської заборгованості в порівнянні з дебіторською свідчіть в цілому про погіршення фінансового стану підприємства.

  У нашому випадка ККЗ <Кдз, тобто 4,2 <45,2 - це свідчіть про ті, что фінансовий стан підприємства на кінець 2006 року добрий.

  Отже, відповідно до сертифіката № забезпечення запасів и витрат Власний та позіченімі Кошта Фінансової стійкості підприємства у 2005 году можна кваліфікуваті як Стійкий фінансовий стан, тому что только сума Власний оборотних коштів - 5475,6 тис грн.забезпечують запаси й витрати підприємства, сума якіх дорівнює 5281,1 тис. грн.

  У 2006 году підприємство такоже має Стійкий фінансовий стан, тому что запаси й витрати, сума якіх дорівнює 8079,4 тис. грн., забезпечуються Власний оборотних кошті у сумі 8570,3 тис грн.

  Зазначімо у підсумку, что ТОВ «Добробут» додержується економічних норматівів та підвіщує рентабельність продукції.

  Запропонуємо заходи Які застосовує ТОВ «Добробут» в своєї ДІЯЛЬНОСТІ для такого Досконалий фінансового стану, Який ми побачим аналізуючі діяльність підприємства.

  Перш за все підприємство ТОВ «Добробут» Швидко реалізує всю продукцію, что застоюється на складах, если состоится Введення сучасної моделі відділу маркетингу в ТОВ «Добробут» Забезпечує звязок цього відділу з всіма іншімі відділамі підприємства, что Забезпечує їх ефективного роботу.

  Зниженя собівартості продукції - дозволяє Підприємству ТОВ «Добробут» буті конкурентоспроможнім на Сайти Вся збуту. Це відбувається за рахунок Впровадження новой техніки, технологій, більш раціонального использование як матеріальніх так и трудових ресурсов, Зменшення пітомої ваги постійніх витрат в собівартості продукції, Аджея зниженя собівартості продукції прямо пропорційно впліває на Збільшення прибутку підприємства.

  Збільшення копійчаних коштів на розрахунковому Рахунку підприємства ТОВ «Добробут», что збільшує коефіцієнт абсолютної ліквідності и дозволяє Підприємству брати довга і короткострокові позики в банку для фінансування поточної ДІЯЛЬНОСТІ, Які видають лишь платоспроможнім підпріємствам, в якіх коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі. Збільшення копійчаних коштів забезпечується за рахунок реализации Зайве виробничих и невіробнічіх ФОНДІВ, здачі їх в оренду.

  Виробництво і розробка Нових відів продукції, яка зацікавіть спожівачів, а такоже Отримання ліцензій на виробництво «ходових» товарів, дозволяє покращуваті фінансовий стан підприємства.

  Підприємство ТОВ «Добробут» Здійснює зваження реалістічну стратегію Подальшого розвитку, адаптованості до вимог Сайти Вся. Вибір оптимального шляху формирование ресурсної бази, Який враховуватіме адекватну економічну сітуацію и спріятіме надійному розв'язанні дилема «прібутковість - ліквідність», є одним з основних завдання підприємства.

  Від Структури и якості ФІНАНСОВИХ звітів значний мірою Залежить Платоспроможність, стабільність, репутація та фінансовий успіх підприємства ТОВ «Добробут». Тому АНАЛІЗУ якості Наведеної у звітах информации в ТОВ «Добробут» пріділяється много уваги, проводяться незалежні аудиторські Перевірки.

  Управління підприємством ТОВ «Добробут» требует сістематічної информации про здійснювані господарські процеси, їх характеру й ОБСЯГИ, про наявність матеріальніх, трудових и ФІНАНСОВИХ ресурсов, їхньому вікорістанні, власному Капіталі, зобовязань и ФІНАНСОВИХ результатах ДІЯЛЬНОСТІ. Користуючися Показники поточного обліку і звітності, керівництво Опис підприємства ТОВ «Добробут» Контролює раціональність использование господарських ресурсов, рентабельність (тобто те, що бере прибутку, достатності для Залучення й Утримання вкладення Капіталу), ліквідність (достатності, ЗАСОБІВ для погашення заборгованості по зобовязань), одержує іншу ділову інформацію , а такоже Здійснює планування и прогнозування діяльності підприємства.

  3.2. Пропозиції относительно Вдосконалення организации Фінансової діяльності підприємства

  Можливі напрямки реализации внутрішніх и зовнішніх чінніків Підвищення ефектівності діяльності підприємств та ОРГАНІЗАЦІЙ неоднакові за мірою впліву, щаблі использование та контролю. Тому для практики господарювання, для керівніків и відповідніх спе-ціалістів (менеджеров) субєктів підпріємніцької чи других відів ДІЯЛЬНОСТІ важлівім є детальне знання масштабів Дії, форм конт-ролю та использование найбільш істотніх внутрішніх и зовнішніх чінніків ефектівності на різніх рівнях управління діяльністю трудових колектівів. Тієї чи тієї субєкт господарювання може й мусіть Постійно контролюваті процес использование внутрішніх чінніків через розробка та послідовну реалізацію власної програ-ми Підвищення ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ, а такоже ураховуваті Вплив на неї зовнішніх чінніків. У звязку з ЦІМ вінікає необходимость конкретізації напрямків Дії та использование головного внутрішніх и зовнішніх чінніків Підвищення ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ субєктів господарювання.

  1. Технологія. Технологічні нововведення, особливо сучасні фор-ми автоматизації та інформаційних технологій, справляються найістотнішій Вплив на рівень и дінаміку ефектівності виробниц-тва продукції (Надання послуг). За принципом ланцюгової Реакції смороду спричиняють суттєві (нерідко докорінні) Зміни в технічному Рівні та продуктівності технологічного устаткування, методах и формах организации трудових процесів, підготовці та кваліфікації кадрів ТОЩО.

  2. устаткування Належить провідне місце в Програмі підві-щення ефектівності передовсім виробничої, а такоже Іншої діяль-ності субєктів господарювання. Продуктивність діючого устатку-вання Залежить НЕ только от его технічного рівня, а й від належиться-ної организации ремонтно-технічного обслуговування, оптимальних строків ЕКСПЛУАТАЦІЇ, змінності роботи, завантаження в часі ТОЩО.

  3. Матеріали та енергія позитивно вплівають на рівень ефек-тівності ДІЯЛЬНОСТІ, если розвязуються проблеми ресурсозбере-ження, зниженя матеріаломісткості та енергоємності продукції (послуг), раціоналізується управління запасами матеріальніх ре-сурсів и Джерелами постачання.

  4. Вироби. Самі продукти праці, їхня якість и Зовнішній вигляд (дизайн) такоже є важлівімі Чинник ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ субєктів госп ...........