Дата конвертації16.08.2017
Розмір103.99 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 103.99 Kb.

Форми и методи фінансового планування на підприємстві

> 71

75

Дебіторська заборгованість за

товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ

160

Первісна ВАРТІСТЬ

161

резерв сумнівніх боргів

162

Дебіторська заборгованість за

Розрахунки з бюджетом

170

0,1

0,8

Інша Поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленті:

в національній Валюті

230

0,9

1,8

в іноземній Валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за Розділом ІІ

260

72

77,6

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

0,2

0,2

баланс

280

121

115,4

пасив

код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного ПЕРІОДУ

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

100

100

Додатковий капітал

320

резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток

(Непокритий збиток)

350

10,7

14,3

Неоплачений капітал

360

Усього за Розділом І

380

110,7

114,3

ІІ. Забезпечення Наступний витрат и

цільове фінснсування

430

ІІІ. Довгострокові зобовязання

480

IV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредті банків

500

Поточна заборгованість за довгострокову

зобовязань

510

Кредиторська заборгованість за товари,

роботи, послуги

530

5,7

0,3

Поточні зобовязання за розрахунком:

з бюджетом

550

1,3

0,2

зі страхування

570

0,8

0,4

з оплати праці

580

2,5

0,2

Інші Поточні зобовязання

610

Усього за Розділом IV

620

10,3

1,1

V. Доходи майбутніх періодів

630

баланс

640

121

115,4

ДОДАТОК 6

2. Звіт про фінансові результати

за рік 2008р.

Форма № 2-м

код за ДКУД 1801007

код

за звітний

за аналогічній пе-

Стаття

рядка

период

ріод попередньо-

го року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

010

107,3

125

Непрямі податки та інші Вирахування з доходу

020

17,9

20,8

Чистий дохід (виручка) від реализации продукції (товарів,

робіт, послуг) (010-020)

030

89,4

104,2

Інші операційні доходи

040

Інші звічайні доходи

050

Надзвичайні доходи

060

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

89,4

104,2

Збільшення (Зменшення) залишків незавершеного

виробництва и готової продукції

080

матеріальні витрати

090

29

32

Витрати на оплату праці

100

37,2

36

Відрахування на соціальні заходи

110

13,7

13,3

амортизація

120

5,6

5,6

Інші операційні витрати

130

0,3

2,1

у тому чіслі

131

140

Інші звічайні витрати

150

Надзвичайні витрати

160

Податок на прибуток

170

Разом витрати:

(090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + -080 + 160 + 170)

180

85,8

89

Чистий прибуток

(070-180)

190

3,6

5

Керівник __________________________________________

Головний бухгалтер _________________________________

13

14

15

16

17

І. Необоротні активи:

Основні засоби:

Залішкова ВАРТІСТЬ

60,0

54,4

48,8

37,6

-5,6

-5,6

-11,2

-22,4

90,7

89,7

77,0

62,7

38,6

43,7

40,3

32,6

-6,0

Первісна ВАРТІСТЬ

60,0

60,0

60,0

60,0

100,0

100,0

100,0

100,0

38,6

48,2

49,6

52,0

13,4

знос

0,0

5,6

11,2

22,4

5,6

5,6

11,2

22,4

200,0

200,0

0,0

4,5

9,3

19,4

19,4

Усього за розділ. І

60,0

54,4

48,8

37,6

-5,6

-5,6

-11,2

-22,4

90,7

89,7

77,0

62,7

38,6

43,7

40,3

32,6

-6,0

ІІ. Оборотні активи:

готова продукція

90,8

68,0

71,0

75,0

-22,8

3,0

4,0

-15,8

74,9

104,4

105,6

82,6

58,4

54,6

58,7

65,0

6,6

Дт-ка заборг-ть по

розрах. з бюджетом

0,1

0,4

0,1

0,8

0,3

-0,3

0,7

0,7

400,0

25,0

800,0

800,0

0,1

0,3

0,1

0,7

0,6

Грошові кошти:

в національній Валюті

2,3

0,7

0,9

1,8

-1,6

0,2

0,9

-0,5

30,4

128,6

200,0

78,3

1,5

0,6

0,7

1,6

0,1

Усього за Розділом ІІ.

93,2

69,1

72,0

77,6

-24,1

2,9

5,6

-15,6

74,1

104,2

107,8

83,3

59,9

55,5

59,5

67,2

7,3

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

2,4

1,0

0,2

0,2

-1,4

-0,8

0,0

-2,2

41,7

20,0

100,0

8,3

1,5

0,8

0,2

0,2

-1,4

баланс

155,6

124,5

121,0

115,4

-31,1

-3,5

-5,6

-40,2

80,0

97,2

95,4

74,2

І. Власний капітал

Статутний капітал

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

64,3

80,3

82,6

86,7

22,4

Нерозподіл. прибуток

12,3

5,7

10,7

14,3

-6,6

5,0

3,6

2,0

46,3

187,7

133,6

116,3

7,9

4,6

8,8

12,4

4,5

Усього за Розділом І.

112,3

105,7

110,7

114,3

-6,6

5,0

3,6

2,0

94,1

104,7

103,3

101,8

72,2

84,9

91,5

99,0

26,9

IV. Поточні зобовяз-ня

Кор-ві кредити банків

15,3

-15,3

-15,3

9,8

-9,8

Кр-ка заборгованість за

товари, роботи, послуги

24,5

15,4

5,7

0,3

-9,1

-9,7

-5,4

-24,2

62,9

37,0

5,3

1,2

15,7

12,4

4,7

0,3

-15,5

Поточні зобовязання

за розрахунком:

з бюджетом

1,3

0,8

1,3

0,2

-0,5

0,5

-1,1

-1,1

61,5

162,5

15,4

15,4

0,8

0,6

1,1

0,2

-0,7

зі страхування

0,7

0,6

0,8

0,4

-0,1

0,2

-0,4

-0,3

85,7

133,3

50,0

57,1

0,4

0,5

0,7

0,3

-0,1

з оплати праці

1,5

2,0

2,5

0,2

0,5

0,5

-2,3

-1,3

133,3

125,0

8,0

13,3

1,0

1,6

2,1

0,2

-0,8

Усього за Розділом IV.

43,3

18,8

10,3

1,1

-24,5

-8,5

-9,2

-42,2

43,4

54,8

10,7

2,5

27,8

15,1

8,5

1,0

-26,9

баланс

155,6

124,5

121,0

115,4

-31,1

-3,5

-5,6

-40,2

80,0

97,2

95,4

74,2

Аналізуючі активи підприємства, можна сделать Висновок, что більшу їх частко складають товари. Станом на 01.01.08 смороду складають 64%. Для підприємства что займається роздрібною торгівлею та є закладом громадського харчування це є позитивним Показники.

Рис.2.2 Структура актівів ЗАТ "Богуславський маслозавод" в 2008 году

В загально порівнянні стану оборотних актівів на протязі 2006-2008 рр, їх сума зменшіть на 15,6 тис (17%) i на кінець 2007 року становила 77,6 тис грн (67,24% валюти балансу). Як ми бачим сума оборотних актівів складає більшу Частка актівів підприємства. Їх ВАРТІСТЬ перевіщує ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ станом на кінець 2008 року на 31,66%.

На рис.2.3 відображено дінаміку Зміни актівів підприємства, а такоже власного та залучених Капіталу.

Рис.2.3 динаміка Зміни актівів підприємства та джерел его формирование

При чому Частка позіченого Капіталу складає на початок 2009 року Всього 0,95%. За 3 роки сума позіченого Капіталу зменшіть на 42,2 тис. грн. (97,5%) и на початок 2008 року ставити 1,1 тис. грн. Це пояснюється тім, что фірмі НЕ вігідно залучаті позічені кошти.

Сума вільніх копійчаних коштів в течение 3-х років Складанний до 2% Капіталу. На початок 2009 року ця сума становила 1,56% валюти балансу (1,8 тис. Грн). Це означає, что фірмі НЕ доцільно зберігаті кошти ні готівкою, ні на рахунки банку, так як отриманий дохід вікорістовується на закупівлю нового товару та Збільшення асортименту продукції.

Дебіторська заборгованість фірми по розрахунком з бюджетом в течение 3-х років НЕ перевіщувала 1 тис. грн, за рахунок авансових платежів по податку на прибуток.

Статутний капітал фірми в течение 3-х років остался незміннім и ставити 100 тис. грн.

Нерозподілений прибуток за 2006-2008 рр. зріс на 2 тис. грн и на кінець 2008 року стає 14,3 тис. грн.

Рис.2.4 Структура пасівів ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2008 рік

Проаналізуємо фінансові результати ЗАТ "Богуславський маслозавод". Для цього Проведемо аналіз Звіту про фінансові результати (форми №2) за 2006-2008 роки.

Таблиця 2.3

Зміна фінансового стану ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2006-2008 роки

Стаття

тис. грн

відхилення

абсолютне

Відносне

2006

2007

2008

до поп. року

до баз. року

до поп. року

до баз. року

1

2

3

4

5

6

7

8

Дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

104,8

125

107,3

-17,7

2,5

0,86

1,02

Непрямі податки та інші Вирахування з доходу

17,5

20,8

17,9

-3,0

0,4

0,86

1,02

Чистий дохід

87,3

104,2

89,4

-14,7

2,1

0,86

1,02

матеріальні витрати

36

32

29

-3,0

-7,0

0,91

0,81

Витрати на оплату праці

37

36

37,2

1,2

0,2

1,03

1,01

Відрахування на соціальні заходи

13,6

13,3

13,7

0,4

0,1

1,03

1,01

амортизація

5,6

5,6

5,6

0,0

0,0

1,00

1,00

Інші операційні витрати

1,7

2,1

0,3

-1,8

-1,4

0,14

0,18

витрат Всього

93,9

89

85,8

-3,2

-8,1

0,96

0,91

Чистий прибуток

-6,6

5

3,6

-1,4

10,2

0,72

-0,55

Отже, аналізуючі Дану таблицю можна сделать Висновок, что виручка від реализации в течение 2007-2008 року зменшено на 17,7 тис. грн и ставити 86% 2007 року.

Рис.2.4 динаміка Зміни фінансового стану ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2006 - 2008 роки

Пропорційно їй зменшіть и Відрахування до бюджету з ПДВ та чисті доходи підприємства. Витрати підприємства такоже зменшіть, проти порівнюючі їх зміну за 2007-2008 рік Із змінамі в доходах підприємства, то Варто Зазначити, что темп приросту витрат за рік перевіщує темп приросту доходу, це может свідчіті про ті, что если предприятие НЕ змініть своєї політики формирование ціни та не зроби ЗАХОДІВ по Зменшення витрат та збільшенню оборотності, то з часом підприємство стане знову збітковім.

Кроме АНАЛІЗУ Фінансової звітності підприємства, доцільно провести ще коефіцієнтній аналіз, це дасть змогу точніше Показати фінансовий стан ЗАТ.

2.2 Аналіз ліквідності підприємства

Як згадувать в Першому розділі даної роботи, ліквідність балансу - це рівень покриття зобовязань підприємства его активами, строк превращение якіх на гроші відповідає рядкам Погашення зобовязань. Для визначення ліквідності балансу та патенти порівняті Підсумки за шкірних Груп активу балансу и пасив балансу. Розрізняють декілька відів коефіцієнта ліквідності:

коефіцієнт абсолютної ліквідності;

коефіцієнт Загальної (поточної) ліквідності;

коефіцієнт швидкої ліквідності.

Формули розрахунків Даних показніків наведені в табл. .2.4

Детальнішій аналіз ліквідності підприємства Проведемо порівнюючі активи підприємства з пасив балансу за 2006-2008 роки.

Таблиця 2.4

Види ліквідності та методи ее розрахунку

Показник

Формула розрахунку

Формула з використаних статей звітності для малих підприємств

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(Кошти + Короткострокові фінансові вкладення) / Короткострокові зобовязання

(Рядок 220 + рядок 230 + рядок 240) / (Рядок 620 + рядок 630)

Коефіцієнт Загальної (поточної) ліквідності (покриття)

(Кошти + Цінні папери + дебіторська заборгованість) / Короткострокові зобовязання

(Рядок 260 + рядок 270) / (Рядок 620 + рядок 630)

Коефіцієнт швидкої (миттєвої) ліквідності

Оборотні кошти / Короткострокові зобовязання

(Рядок 230 + рядок 240 + рядок 220 + рядок 160 + рядок 170 ... 210) / (Рядок 620 + рядок 630)

Таблиця 2.5

Визначення показніків ліквідності ЗАТ "Богуславський маслозавод"

Показник

2006

2007

2008

відхилення

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,04

(0.7 / 18.8)

0,09

(0.9 / 10.3)

1,64

(1.8 / 1.1)

+1,6

Коефіцієнт Загальної ліквідності

3.73

[(69.1 + 1) /18.8]

7.01

[(72 + 0.2) /10,.3]

70.73

[(77.6 + 0.2) /1.1]

+67

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

0.06

[(0.4 + 0.7) /18.8]

0.1

[(0.1 + 0.9) /10.3]

2.4

[(0.8 + 1.8) /1.1]

+2.34

Отже, ми бачим, что ліквідність підприємства збільшується з шкірних роком, зокрема коефіцієнт абсолютної ліквідності за досліджуваній период збільшівся на 1,6. Коефіцієнт Загальної ліквідності - на 2,3, а коефіцієнт миттєвої ліквідності - на 66,87.

2.3 Аналіз показніків Фінансової стійкості підприємства

Проаналізуємо показатели Фінансової стійкості, методи обчислення якіх Було Згадаю в Першому розділі даної роботи:

Показники Структури Капіталу, что характеризують фінансову незалежність від зовнішніх позіковіх коштів;

Показники, Які характеризують стан основних засобів підприємства;

Показники, что характеризують стан оборотних коштів підприємства.

Проаналізуємо показатели рінкової стійкості на основе балансів ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2006-2008 роки (див. Додатки 1,2,3,4,5,6) в табліці 2.6

Таблиця 2.6

Показники рінкової стійкості ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2006-2008 роки

Показники

на 1.01.2006

на 1.01.2007

на 1.01.2008

на 1.01.2009

Відхіл.

(С.5-с.2)

1

2

3

4

5

6

Коефіцієнт Фінансової незалежності

0,72

(112,3: 155,6)

0,85

(105,7: 124,5)

0,91

(110,7: 121)

0,99

(114,3: 115,4)

+ 0,27

Коефіцієнт Фінансової стійкості

0,72

(112,3: 155,6)

0,85

(105,7: 124,5)

0,91

(110,7: 121)

0,99

(114,3: 115,4)

+ 0,27

Коефіцієнт Фінансової залежності

0,28

(43,3: 155,6)

0,15

(18,8: 124,5)

0,09

(10,3: 121)

0,01

(1,1: 115,4)

- 0,27

Плечі фінансового важеля

0,39

(43,3: 112,3)

0,17

(18,8: 105,7)

0,09

(10,3: 110,7)

0,01

(1,1: 114,3)

-0,38

Проаналізуємо показатели стану основних коштів на основе балансів ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2006-2008 роки в табліці 2.7

Таблиця 2.7

Показники стану основних засобів ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2006-2008 роки

Показники

на 1.01.2006

на 1.01.2007

на 1.01.2008

на 1.01.2009

Відхіл.

(С.5-с.2)

1

2

3

4

5

6

Частка основного Капіталу у власному

53

(60: 112,3100)

51

(54,4: 105,7100)

44

(48,8: 110,7100)

33

(37,6: 114,3100)

-20

Коефіцієнт модернізації

0

(0: 60)

0,9

(5,6: 60)

0, 19

(11,2: 60)

0,37

(22,4: 60)

+0,37

Коефіцієнт реальної вартості майна вир-чого призначення

0,97

((60 + 90,8): 155,6)

0,98

((54,4 + 68):

124,5)

0,99

((48,8 + 71):

121

0,98

((37,6 + 75):

115,4)

+0,01

Проаналізуємо показатели стану оборотних ЗАСОБІВ на основе балансів ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2006-2008 рр. в табліці 2.7

Таблиця 2.7

Стан оборотних ЗАСОБІВ ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2006-2008 роки

Показники

на 1.01.2006

на 1.01.2007

на 1.01.2008

на 1.01.2009

Відхіл. (С.5-с.2)

1

2

3

4

5

6

Коефіцієнт мобільності

0,47

(112,3-60): 112,3

0,49

(105,7-54,4): 105,7

0,56

(110,7-48,8):

110,7

0,67

(114,3-37,6):

114,3

+0,2

Забезпеченість матеріальніх оборотних ФОНДІВ Власний Джерелами фінансування

0,58

(112,3-60):

90,8

0,75

(105,7-54,4)

: 68

0,87

(110,7-48,8):

71

1,02

(114,3-37,6):

75

+0,44

Отже, проаналізувавші фінансовий стан, складемо діаграму, в Якій відображатіметься Діаграма Зміни показніків фінансового стану підприємства.

Як свідчать дані Частка власного Капіталу, яка віражається в коефіцієнті Фінансової незалежності має Тенденції до Збільшення. Так за період з 2006 по 2008 рік Сейчас Показник збільшівся на 0,27 оскількі темпи приросту власного Капіталу ((114,3 * 100: 112,3 -100) = 1,78%) Вищі чем темпи приросту позичкового Капіталу (1,1 * 100: 43,3 - 100) = - 97,46%). Оскількі ЗАТ "Богуславський маслозавод» не отримувалася довгострокового позик, то коефіцієнт Фінансової стійкості дорівнює попередня Показники.

Коефіцієнт Фінансової залежності є зворотнім від вищє згадуваніх показніків. Так Сейчас Показник на початок 2006 року стає 0,28, а на початок 2009 року зменшівся на 0,27 та стає 0,1.

Плечі фінансового важеля є найвагомішім Показники и свідчіть про автономність підприємства. Так, согласно табліці 2.9 Сейчас Показник течение досліджуваного року зменшівся на 0,38, и на початок 2009 року ставити 0,01.

Дані розрахунку свідчать, что як на початок 2006 року так и на початок 2009 року Основний капітал Повністю сформованому за рахунок Власний джерел. На початок 2006 року власний капітал у 1,87 рази (112,3: 60) перевіщував ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ, на початок 2007 року - у 1,94 рази (105,7: 54,4), на початок 2008 року - у 3 , 04 рази (114,3: 37,6).

Збільшення коефіцієнта модернізації на 0,37 свідчіть про незначна Підвищення вівільнення коштів, іммобілізованіх в основні фонди.

Господарська практика показує, что для промислових підприємств нормальне значення коефіцієнта реального значення майна виробничого призначення слід вважаті більшім-рівнім 0,5. У нашому випадка ВІН течение 3-х років колівається на Рівні 0,97 - 0,99, что свідчіть про дуже високий рівень матеріало - и фондовіддачі.

Частка власного оборотного капіталу в Загальній его сумі з шкірних роком збільшується. Ми бачим, что в 2006-2008 году цею Показник БУВ трішки нижчих рекомендованого коефіцієнта (0,5) но за 2008 рік ВІН значний зріс и Вже на початок 2009 року стає 0,67. Це заслуговує позітівної ОЦІНКИ.

Аналіз забезпечення матеріальніх оборотних коштів власним КАПІТАЛОМ показавши, что матеріальні оборотні фонди Повністю забезпечені Власний Джерелами фінансування. Даній коефіцієнт течение 3-х років зріс на 0,44 и на кінець 2008року стає 1,02. Це означає, что предприятие відчуває нестача товарів для Здійснення нормального реализации.

2.4 Оцінка ефектівності фінансово-господарської діяльності підприємства

Рентабельність - це відносній Показник ефектівності роботи підприємства, Котре у Загальній форме обчіслюється як відношення прибутку до витрат (ресурсов). Рентабельність має кілька модифікованих форм залежних від того, Які самє прибуток и ресурси (витрати) Використовують у розрахунках.

Рентабельність - це відносній Показник ефектівності роботи підприємства, Котре у Загальній форме обчіслюється як відношення прибутку до витрат (ресурсов). Рентабельність має кілька модифікованих форм залежних від того, Які самє прибуток и ресурси (витрати) Використовують у розрахунках.

Передусім віокремлюють рентабельність інвестованіх ресурсов (Капіталу) и рентабельність продукції. Рентабельність інвестованіх ресурсов (Капіталу) обчіслюється в кількох модіфікаціях: рентабельність актівів, рентабельність власного Капіталу, рентабельність АКЦІОНЕРНОГО Капіталу.

Рентабельність актівів (Ра) характерізує ефективність использование Всього наявний майна підприємства.

Обчіслюючі цею Показник, Виходять як Із загально (до оподаткування), так и з чистого (после оподаткування) прибутку. Єдиного методичного підходу тут не існує. Тому треба обовязково Зазначити, Який самє прибуток узято.

Таблиця 2.8

Розрахунок показніків при оцінці результатівності діяльності підприємства

Показники

Формула та порядок розрахунку за П (С) БО

Рентабельність актівів

Відношення прибутку до власного Капіталу: Рядок 220 (225) ф.2 / 380 р.1 пасив балансу

Рентабельність власного Капіталу

Рядок 220 (225) ф.2 / (300 (310) р.1 пасив балансу ф.1 - рядок 360 р.1 пасив балансу ф.1 - рядок 370 р.1 пасив балансу

Рентабельність продукції

Відношення прибутку до собівартості реалізованої продукції: Рядок 220 ф.2. / Рядок 040 ф.2.

Рентабельність реализации

Відношення валового доходу до Чистої виручки (доходу) від реализации: Рядок 050 ф.2 / Рядок 035 ф.2

Показник рентабельності Сукупний актівів может буті дезагрегованій, если предприятие Здійснює Різні види ДІЯЛЬНОСТІ (за ее діверсіфікації). У цьом разі поряд Із рентабельністю всех актівів візначається рентабельність за окремий видами ДІЯЛЬНОСТІ (например, рентабельність виробництва, сервісного обслуговування, комерційної ДІЯЛЬНОСТІ ТОЩО).

Рентабельність власного Капіталу (Рвк) відображає ефективність использование актівів, створеня за рахунок Власний коштів. Величина власного Капіталу береться за данімі балансу підприємства або его Звіту про власний капітал на Певної дату (после 1 січня 2000 року).

Рентабельність продукції (Рп) характерізує ефективність витрат на ее виробництво и збут.

Рентабельність продукції можна обчіслюваті такоже як відношення прибутку до ОБСЯГИ реалізованої продукції. Саме в такому виде цею Показник вікорістовується в зарубіжній практике.

У багатономенклатурним ВИРОБНИЦТВІ поряд з рентабельністю всієї продукції обчіслюється такоже рентабельність окремий ее різновідів.

Рентабельність реализации (Рр) характерізує ефективність реализации у формуванні прибутку підприємства.

Розрахуємо показатели рентабельності для досліджуваного підприємства (табл.2.9).

Таблиця 2.9

Рентабельність ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2006-2008 роки

вид рентабельності

2006

2007

2008

сер. Рент

Ра,%

-

0,05

0,03

0,03

Рвк,%

-

0,05

0,40

0,03

Рп,%

-

0,15

0,12

0,09

Рр,%

1

1

1

1

В цілому рентабельність всех показніків є дуже низька. Рентабельність актівів та власного Капіталу є практично однаково, оскількі прибуток займає около 5% Капіталу. Рентабельність продукції є трішки краща, проти все-Рівно НЕ відповідає рекомендованих рівневі. Оскількі підприємство отрімує доходи только от реализации, то рентабельність реализации = 100%.

З табліці видно, что представлені показатели ОЦІНКИ та АНАЛІЗУ результатівності фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ дозволяють отріматі адекватну характеристику доходності підприємства, яка может використовуват при рішенні вопросам про Спільний бізнес, а такоже необхідна акціонерам та засновника підприємства. Однако слід Зазначити, что аналіз показніків звітності та патенти Виконувати в порівняльніх цінах, тобто з урахуванням уровня цен та з урахуванням сертифіката № інфляції, тому самий правильний результат может дати прив'язка до твердої валюти, для чого показатели форм Фінансової звітності слід перерахуваті до проведення операции співставлення в тверду валюту за курсом НБУ.

РОЗДІЛ 3. Планування ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА 2012рік

Ознайомитись Із фінансовим станом підприємства, его діяльністю та ринковим середовище, Проведемо Планування діяльності ЗАТ.

Оскількі обороти даного підприємства НЕ є значними, а діяльність є одноманітною, то розробка стратегії планування более, чем на 2 роки НЕ є доцільно. Підприємство НЕ может спрогнозуваті Попит, Який буде через півроку, оскількі місто розбудовується шкірного дня, практично щомісяця відкріваються Нові Торгівельні точки, что не дасть змогу візначіті ані Попит, ані стану фірми на Сайти Вся. Саме тому я пропоную Розглянуто середньострокове планування на 1 рік, та Поточне планування діяльності підприємства.

Стратегія и тактика маркетингу

Узагальнюючі Можливі шляхи покращення фінансового стану підприємства, розробімо ОКРЕМІ шляхи, Які могут буті вікорістані на досліджуваному підприємстві - ЗАТ "Богуславський маслозавод".

Слід Зазначити, что основною діяльністю ЗАТ "Богуславський маслозавод" є господарська діяльність виробництво молочних продуктів, что розміщене в центрі міста Богуслав.

Основною спеціфікою даного виробництво молочних продуктів є ті, что воно орієнтовано на клієнта Із малімо и середнім рівнем достатку.

ЗАТ "Богуславський маслозавод" зарекомендувало себе як підприємство виробництва молочних продуктів, оскількі в ньом є великий вибір молочних продуктів, молочних виробів. Саме тому батьки, Які хотят влаштуваті своим дітям свято, обірають досліджуване мною виробництво молочних продуктів.

Доцільно зауважіті, что основними товарами, Які реалізовує підприємство є:

молоко;

сир;

сметана

ряжанка;

кефір;

В основному підприємство отрімує прибутки від реализации Вищенаведеним товарів в такому співвідношенні:

молоко - 40%

сир - 30%

сметана - 20%

ряжанка - 8%

кефір - 2%.

Таким чином, ОБСЯГИ реалізованої молочної продукції складає в день 1065-1080 грн.

Отже, в рік молочної продукції реалізовується на суму максимум 394 200. З них 70% - собівартість товарів, а 30% - торгівельна націнка.

Даній розрахунок дозволяє сделать Висновок, что реалізація молочних продуктів, починаючі з середини 2008 року НЕ є доцільною, оскількі відбулося Підвищення вартості реализации молочних виробів до 8 000 грн. За результатами підрахунків, підприємство в рік, реалізовуючі молочні продукти втрачало від 1 до 2 тис. грн. Таким чином, Перше, что можна Запропонувати для покращення фінансового стану підприємства - відмовітіся від реализации молочних продуктів и працювати над стратегією спеціалізованого виробництво молочних продуктів для дітей.

Для цього доцільно Розробити маркетингові заходи:

провести конверсію виробництва - збільшити асортимент продуктів для дітей, збільшити асортимент молочних коктейлів.

оновіті дизайн упаковки для заохочення КЛІЄНТІВ. Інтерєр виробництва молочних продуктів слід Розробити Повністю "Казкова", це збільшіть зацікавлення маленьких КЛІЄНТІВ;

Планування витрат підприємства

Доцільно відмовітіся від сплат ПДВ - тобто НЕ буті платником податку на Доданий ВАРТІСТЬ. Це зекономіть Підприємству 20% доходів, Які могут буті вікорістані для Розширення виробничих потужного. Для Розширення асортименту продукції та для Здійснення ремонту приміщення Підприємству необходимо буде взяти кредит в банку, оскількі Власний джерел фінансування воно НЕ має, проти Вже через короткий срок дані витрат окуплять себе и предприятие зможу значний збільшити Власні прибутки.

Прийнять до уваги розроблення план Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ "Богуславський маслозавод" підприємство планирует отріматі следующие показатели:

Таблиця 3.1

Розробка планових показніків Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ "Богуславський маслозавод" на 2009-2012 роки

Показники

0119

01110

01111

01112

основні засоби

60

54

48

42

товари

90

110

120

120

Статутний капітал

100

100

100

100

короткострокові кредити в банку

15

0

0

0

кредиторська заборгованість за товари

10"Left"> 5

3

1

баланс

155

159

170

162

Нерозподілений прибуток

20

43

60

55

Таблиця 3.2

Прогнозні показатели рінкової стійкості ЗАТ "Богуславський маслозавод" на 2009-2012 роки

Показники

на 1.01.2010

на 1.01.2011

на 1.01.2012

на 1.01.2013

Відхіл.

Коефіцієнт Фінансової незалежності

0,77

120/155

0,89

143/159

0,94

160/170

0,96

155/162

+0, 19

Коефіцієнт Фінансової стійкості

0,77

120/155

0,89

143/159

0,94

160/170

0,96

155/162

+0, 19

Коефіцієнт Фінансової залежності

0,16

25/155

0,03

5/159

0,02

3/170

0,01

1/162

-0,15

Плечі фінансового важеля

0,2

25/120

0,03

5/143

0,01

3/160

0,01

1/155

-0, 19

Рис.3.1 Планові показатели Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ "Богуславський маслозавод"

Звичайно, что спрогнозуваті всі витрати чи всі зобовязання підприємства не реально. Так до уваги не беруть зобовязання підприємства по віплаті заробітної плати, по розрахунках з бюджетом ті інші зобовязання, оскількі в течение трех років їх Питома вага в балансі є Досить малою.

Проти визначили показатели Фінансової стійкості можна сделать Висновки:

На 0112010 року підприємство планирует отріматі Такі КОЕФІЦІЄНТИ:

Показник Фінансової незалежності 0,77; коефіцієнт Фінансової залежності 0,13-0,16; плечі фінансового важеля (або ліверіджу) 0,2.

Працюючий поро зробленій схемі, ЗАТ "Богуславський маслозавод" зможу на початок 2013 року отріматі повну незалежність від кредіторів, тобто НЕ користуватись товарними кредитами - а оплачуваті придбання товарів своєчасно. Залучені кошти будут становитися 1% власного Капіталу та менше 1% загально.

ВИСНОВКИ

Дана курсова робота Присвячую планування розквіту ЗАТ "Богуславський маслозавод", что Здійснює свою господарську діяльність в м. Богуслав. Основним видом ДІЯЛЬНОСТІ даного підприємства є Надання послуг з виробництва молочних продуктів харчування.

За результатами АНАЛІЗУ Було Зроблено Висновок 3 роки капітал фірми зменшівся на (25,8%). Зменшення Капіталу фірми обумовлення Зменшення вартості необоротних коштів (основних засобів) на 38% (в течение 3-х років) за рахунок прискореного амортізаційного Відрахування. Альо Це не означає, что фінансовий стан фірми погіршівся так як сума оборотних актівів починаючі з 2007 року такоже збільшілася.

В загально порівнянні стану оборотних актівів на протязі 2006-2008 рр, їх сума зменшіть на 15,6 тис (17%) i на кінець 2007 року становила 77,6 тис грн (67,24% валюти балансу). Як ми бачим сума оборотних актівів складає більшу Частка актівів підприємства. Їх ВАРТІСТЬ перевіщує ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ станом на кінець 2008 року на 31,66%.

При чому Частка позіченого Капіталу складає на початок 2009 року Всього 0,95%. За 3 роки сума позіченого Капіталу зменшіть на 42,2 тис. грн. (97,5%) и на початок 2008 року ставити 1,1 тис. грн. Це пояснюється тім, что фірмі НЕ вігідно залучаті позічені кошти.

В цілому рентабельність всех показніків є дуже низька. Рентабельність актівів та власного Капіталу є практично однаково, оскількі прибуток займає около 5% Капіталу. Рентабельність продукції є трішки краща, проти все Рівно НЕ відповідає рекомендованих рівневі.

Для покращення фінансового стану підприємства мною Було предложено ряд ЗАХОДІВ:

за розрахунком доцільності реализации молочних продуктів, Було досліджено, что ЗАТ "Богуславський маслозавод" Вже на протязі 2 років втрачає від реализации від двох тис. грн, самє того предложено відмовітіся від реализации даного виду товарів и тім самим Розробити стратегію спеціалізованого виробництво молочних продуктів для дітей.

Для цього доцільно Розробити маркетингові заходи:

збільшити асортимент продуктів для дітей, збільшити асортимент молочних коктейлів.

Звичайно, что спрогнозуваті всі витрати чи всі зобовязання підприємства не реально. Проти ВРАХОВУЮЧИ на Підвищення доходів від реализации, та Зменшення витрат підприємства можна сделать Висновок, что ВАРТІСТЬ основних засобів зменшуватіметься щороку, через їх зношування. Стоимость товарних запасів зроста до 120 тис. грн. Працюючий по розробленій схемі, ЗАТ "Богуславський маслозавод" зможу на початок 2013 року отріматі повну незалежність від кредіторів. Залучені кошти будут становитися 1% власного Капіталу та менше 1% загально. Отже, можна сделать Висновок, что дослідження даної роботи є актуальним та важлівім НЕ только для мене, як майбутнього спеціаліста, а й для підприємства, оскількі Пропозиції относительно покращення фінансового стану ма ють практичний характер та побудовані відповідно до спеціфікі ДІЯЛЬНОСТІ виробництво молочних продуктів "Богуславський маслозавод" .

Список використаної літератури:

Аналіз господарської діяльності в торгівлі. Навчальний посібник. За редакцією Кравченко Л.І. Мінськ 2005р. - 341 - 381с.

Аналіз господарської діяльності. Підручник. За редакцією Романова О. Є. Москва 2007р. - 124 - 142с.

Армстронг Гарі, Котлер Філіп. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання .: Пер. з англ. .: Уч. сел. - М .: Видавничий дім "Вільямс", - 2008. - 608 с .: іл. - Парал. тит. англ.

Біляївський І.К. Маркетингові дослідження: інформація, аналіз, прогноз. - М .: Фін. і стат-ка, 2008. - 320 с.

Березін І.С. Маркетинговий аналіз. Принципи та практика. Російський досвід. - М .: Ексмо-Пресс, 2006. - 400 с.

Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетингові дослідження. - СПб .: Пітер, 2006. - 160 с.

Борманн Д., Воротіна Л., Федерманн Р. Менеджмент. Підприємницька діяльність в ринковій економіці. - Hamburg: S und W, Steuer - und Wirtschaftsverlagen, 2007. - 906 с.

Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навчально-методичний посібник для самостійного Вивчення дисциплін / А.В. Войчак. - К .: КНЕУ, 2007. - 119 с.

Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. - К .: Лібра, 2006. - 712с.

Голубков Є.П. Основи маркетингу: Підручник. - М .: Финпресс, 2009. - 656с.

Горемикін В., Богомолов А. Планування підприємницької діяльності. - М .: Инфра-М, 2007. - 340С.

Дж.К. Ван Хорн. Основи управління фінансами. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 800с.

Дойль П. Маркетинг-менеджмент і стратегії / П. Дойль. - 3-е изд. - СПб .: Пітер, 2007. - 544 мул. - Пер. з англ.

Економіка підприємства: Опорний конспект лекцій. Укладач: Є.О. Грицюк. - Чернівці, 2007.

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - від.2-ге, перероб. та доп. - К .: КНТЕУ, 2008. - 528с., Іл.

Економіка торговельного підприємства. Навчальний посібник. За редакцією Маазаракі А.А. - К .: Хрещатик, 2009. - 458с.

Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевській, М.І. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К .: КНТЕУ, 2009. - 540с.

Є.В. Мних. Економічний аналіз: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2007.

Ковальов А.І., Войленко В.В. Маркетинговий аналіз: Монографія / А.І. Ковальов. - М .: Центр економіки і маркетингу, 2006. - 256 с.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К .: Т-во "Знання", КОО, 2007. - 378с.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб: Пітер Ком, 2009. - 896с.

Кретов І.І. Маркетинг на підприємстві: Практичний посібник. - М .: АТ "Финстатинформ", 2004. - 181с.

Крікавській С., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: підручник. - Львів: Львівська політехніка, 2006. - 336 с.

Макаровську Т.П., Боднар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. - К .: МАУП, 2007. -

Мец Т.Н., "Основи фінансового аналізу" Харків 2006.

Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай. - Львів: Ін-телект-Захід, 2006. - 244 с.

Основи фінансового менеджменту Підручник. За редакцією Бланка І.А. (1 частина) К. "Ніка-Центр" 2008р. - 318-328с.

Фінансовий аналіз. Підручник. За редакцією Митрофанова Г.В., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С. Київ 2006р. - 3 - 29с.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

субєкта малого підприємництва

коди

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство: ЗАТ "Богуславський маслозавод"

за ЄДРПОУ

20544245

Територія: м. Богуславі

за КОАТУУ

264060000

Форма власності за: приватна

за КФВ

10

Орган державного управління:

за СПОДУ

галузь:

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності: громадське харчування

за КВЕД

G.52.11 0

Середньооблікова чісельність: 10

Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн.

адреси:

1. Баланс на 1 січня 2007р.

актив

код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного ПЕРІОДУ

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залішкова ВАРТІСТЬ

030

60

54,4

Первісна ВАРТІСТЬ

031

60

60

знос

032

5,6

Довгострокові фінансові інвестиції

040

Інші необоротні активи

070

Усього за Розділом І

080

60

54,4

ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси

100

готова продукція

130

90,8

68

Дебіторська заборгованість за

товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ

160

Первісна ВАРТІСТЬ

161

резерв сумнівніх боргів

162

Дебіторська заборгованість за

Розрахунки з бюджетом

170

0,1

0,4

Інша Поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленті:

в національній Валюті

230

2,3

0,7

в іноземній Валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за Розділом ІІ

260

93,2

69,1

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

2,4

1

баланс

280

155,6

124,5

пасив

код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного ПЕРІОДУ

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

100

100

Додатковий капітал

320

резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток

(Непокритий збиток)

350

12,3

5,7

Неоплачений капітал

360

Усього за Розділом І

380

112,3

105,7

ІІ. Забезпечення Наступний витрат и

цільове фінснсування

430

ІІІ. Довгострокові зобовязання

480

IV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредті банків

500

15,3

Поточна заборгованість за довгострокову

зобовязань

510

Кредиторська заборгованість за товари,

роботи, послуги

530

24,5

15,4

Поточні зобовязання за розрахунком:

з бюджетом

550

1,3

0,8

зі страхування

570

0,7

0,6

з оплати праці

580

1,5

2

Інші Поточні зобовязання

610

Усього за Розділом IV

620

43,3

18,8

V. Доходи майбутніх періодів

630

баланс

640

155,6

124,5

ДОДАТОК 2

2. Звіт про фінансові результати

за рік 2006р.

Форма № 2-м

код за ДКУД 1801007

код

за звітний

за аналогічній пе-

Стаття

рядка

период

ріод попередньо-

го року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

010

104,8

97,3

Непрямі податки та інші Вирахування з доходу

020

17,5

16,2

Чистий дохід (виручка) від реализации продукції (товарів,

робіт, послуг) (010-020)

030

87,3

81,1

Інші операційні доходи

040

Інші звічайні доходи

050

Надзвичайні доходи

060

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

87,3

81,1

Збільшення (Зменшення) залишків незавершеного

виробництва и готової продукції

080

матеріальні витрати

090

36

39

Витрати на оплату праці

100

37

31,4

Відрахування на соціальні заходи

110

13,6

10,2

амортизація

120

5,6

5,6

Інші операційні витрати

130

1,7

2,1

у тому чіслі

131

140

Інші звічайні витрати

150

Надзвичайні витрати

160

Податок на прибуток

170

Разом витрати:

(090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + -080 + 160 + 170)

180

93,9

88,3

Чистий прибуток

(070-180)

190

-6,6

-7,2

Керівник __________________________________________

Головний бухгалтер _________________________________

ДОДАТОК 3

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

субєкта малого підприємництва

коди

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство: ЗАТ "Богуславський маслозавод"

за ЄДРПОУ

20544245

Територія: м. Богуслав

за КОАТУУ

264060000

Форма власності за: приватна

за КФВ

10

Орган державного управління:

за СПОДУ

галузь:

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності: громадське харчування

за КВЕД

G.52.11 0

Середньооблікова чісельність: 10

Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн.

адреси:

1. Баланс на 1 січня 2008 р.

актив

код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного ПЕРІОДУ

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залішкова ВАРТІСТЬ

030

54,4

48,8

Первісна ВАРТІСТЬ

031

60

60

знос

032

5,6

11,2

Довгострокові фінансові інвестиції

040

Інші необоротні активи

070

Усього за Розділом І

080

54,4

48,8

ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси

100

готова продукція

130

68

71

Дебіторська заборгованість за

товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ

160

Первісна ВАРТІСТЬ

161

резерв сумнівніх боргів

162

Дебіторська заборгованість за

Розрахунки з бюджетом

170

0,4

0,1

Інша Поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленті:

в національній Валюті

230

0,7

0,9

в іноземній Валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за Розділом ІІ

260

69,1

72

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

1

0,2

баланс

280

124,5

121

пасив

код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного ПЕРІОДУ

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

100

100

Додатковий капітал

320

резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток

(Непокритий збиток)

350

5,7

10,7

Неоплачений капітал

360

Усього за Розділом І

380

105,7

110,7

ІІ. Забезпечення Наступний витрат и

цільове фінснсування

430

ІІІ. Довгострокові зобовязання

480

IV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредті банків

500

Поточна заборгованість за довгострокову

зобовязань

510

Кредиторська заборгованість за товари,

роботи, послуги

530

15,4

5,7

Поточні зобовязання за розрахунком:

з бюджетом

550

0,8

1,3

зі страхування

570

0,6

0,8

з оплати праці

580

2

2,5

Інші Поточні зобовязання

610

Усього за Розділом IV

620

18,8

10,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

баланс

640

124,5

121

ДОДАТОК 4

2. Звіт про фінансові результати

за рік 2007р.

Форма № 2-м

код за ДКУД 1801007

код

за звітний

за аналогічній пе-

Стаття

рядка

период

ріод попередньо-

го року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

010

125

104,8

Непрямі податки та інші Вирахування з доходу

020

20,8

17,5

Чистий дохід (виручка) від реализации продукції (товарів,

робіт, послуг) (010-020)

030

104,2

87,3

Інші операційні доходи

040

Інші звічайні доходи

050

Надзвичайні доходи

060

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

104

87,3

Збільшення (Зменшення) залишків незавершеного

виробництва и готової продукції

080

матеріальні витрати

090

32

36

Витрати на оплату праці

100

36

37

Відрахування на соціальні заходи

110

13,3

13,6

амортизація

120

5,6

5,6

Інші операційні витрати

130

2,1

1,7

у тому чіслі

131

140

Інші звічайні витрати

150

Надзвичайні витрати

160

Податок на прибуток

170

Разом витрати:

(090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + -080 + 160 + 170)

180

89

93,9

Чистий прибуток

(070-180)

190

5

-6,6

Керівник __________________________________________

Головний бухгалтер _________________________________

ДОДАТОК 5

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

субєкта малого підприємництва

коди

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство: ЗАТ "Богуславський маслозавод"

за ЄДРПОУ

20544245

Територія: м. Богуслав

за КОАТУУ

264060000

Форма власності за: приватна

за КФВ

10

Орган державного управління:

за СПОДУ

галузь:

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності: громадське харчування

за КВЕД

G.52.11 0

Середньооблікова чісельність: 10

Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн.

адреси:

1. Баланс на 1 січня 2009р.

актив

код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного ПЕРІОДУ

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залішкова ВАРТІСТЬ

030

48,8

37,6

Первісна ВАРТІСТЬ

031

60

60

знос

032

16,8

22,4

Довгострокові фінансові інвестиції

040

Інші необоротні активи

070

Усього за Розділом І

080

48,8

37,6

ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси

100

готова продукція

130
Головна сторінка


    Головна сторінкаФорми и методи фінансового планування на підприємстві

Скачати 103.99 Kb.