Дата конвертації28.08.2017
Розмір27.58 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 27.58 Kb.

Формування фінансових результатів діяльності промислового підприємства

а визначається як різниця між базисної повною собівартістю, скоригованих на коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції, і повною собівартістю в базисних цінах фактично реалізованої продукції:

2090 х 1,0795 - 2230 = 26,2 млн. Руб.

Загальне відхилення по прибутку складає, 194,6 млн. Руб. (708,6 - 514), що балансується за сумою факторних впливів:

194,6 = 421,6 - 374 + 34,4 + 6,4 + 80 + 26,2.

Результати аналізу представлені нижче у зведенні впливу факторів на відхилення прибутку від реалізації продукції:

Показники млн. Руб.

Відхилення прибутку - всього 194,6

У тому числі за рахунок:

Зміни відпускних цін на продукцію 421,6

Зміни цін на матеріали і тарифів -374

Зміни обсягу реалізації продукції 34,4

Зміни структури продукції 6,4

Зниження рівня витрат (режиму економії) 80

Зміни структури витрат 26,2

Як видно з цих даних, найбільший вплив на відхилення прибутку надали цінові фактори. За рахунок зростання обсягу продажів отримано додаткового прибутку тільки 17,7% (34,4: 194,6), тоді як структурні зрушення у витратах на виробництво дозволили отримати економію ресурсів і додатковий прибуток 26,2 млн. Руб., Що становить 13, 5% загального відхилення по прибутку.

В рамках внутрішнього фінансового аналізу за умови наявності необхідних аналітичних даних бухгалтерського обліку загальна величина прибутку (збитку) від реалізації товарів (робіт, послуг) підприємства розглядається як сума величин прибутку (збитків) від реалізації за товарними напрямками. Прибутки (збитки) від реалізації за товарними напрямками виступають в якості факторів загального прибутку (збитку) від реалізації підприємства. Такий факторний аналіз дозволяє зіставити прибутковість різних товарних напрямків і зробити відповідні висновки про коригування ринкової стратегії підприємства. Лише у виняткових, особливих випадках збиткове товарний напрямок може фінансуватися за рахунок прибуткових товарних напрямків. Як правило, в результаті такого аналізу приймається рішення про зміну структури діяльності підприємства.

2.4. Аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, фінансових вкладень і позареалізаційної діяльності.

Фінансові результати від іншої реалізації виникають за операціями з майном організації. Як було сказано вище, до них відносяться прибуток (збиток) від реалізації основних засобів, нематеріальних активів та іншого майна; прибуток (збиток) від списання основних засобів унаслідок морального зносу, здачі приміщень в оренду, утримання законсервованих виробничих потужностей та об'єктів, анулювання виробничих замовлень (договорів), припинення виробництва, не дав продукції (в останніх трьох випадках-з урахуванням отриманих компенсацій). Доходи, належні за цими операціями, і витрати, пов'язані з отриманням цих доходів, показуються в звіті (форма №2, див. Додаток 1.) розгорнуто за статтями "Інші операційні доходи" та "Інші операційні витрати". Крім того, в складі операційних доходів і витрат відображаються результати -переоценкі майна і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті (курсові різниці), а також сума належних до сплати окремих видів податків і зборів за рахунок фінансових результатів (на утримання правоохоронних органів та ін .).

Дані по операційних доходів показуються ха мінусом сум податку на додану вартість, які відображені на рахунках бухгалтерського обліку (47 і 48).

При отримання збитків від іншої реалізації, пов'язаних з перевищенням операційних витрат над доходами, у кожному конкретному випадку слід встановити причини і винуватців утворення цих збитків. Так, причинами утворення збитків від реалізації майна підприємства є, як правило, зниження якості і споживчих властивостей внаслідок тривалого і недбалого його зберігання. Причинами утворення операційних витрат, пов'язаних з анулюванням виробничих замовлень (договорів), припиненням виробництва, не дав продукції, можуть бути відсутність матеріальних ресурсів, падіння попиту на продукцію. У разі компенсації витрат на утримання законсервованих виробничих потужностей та об'єктів за анульованими замовленнями (договорами), закритій виробництву, дав продукцію, відповідні суми відображаються як операційні доходи.

На уже згадуваному підприємстві операційні доходи за звітний період знизилися, тоді, як витрати значно зросли.

Результати від фінансової діяльності утворюються на підприємстві, якщо воно має фінансові вкладення в цінні папери інших організацій або приймає участь у спільній діяльності. Суми належних (що підлягають) відповідно до договорів до отримання (до сплати) діведенти (відсотків) по облігаціях, депозитах відображаються в бухгалтерському звіті (форма №2, див. Додаток 1.) за статтями "Відсотки до отримання" і "Відсотки до сплати ". Доходи, що підлягають отриманню по акціях по терміну, відповідно до установчих документів, відображаються у формі №2 за статтею "доходи від участі в інших організаціях".

На уже згадуваному підприємстві доходи, отримані від фінансової діяльності, дозволили забезпечити приріст прибутку звітного року на 16,8 млн. Руб., В тому числі за рахунок збільшення суми отриманих відсотків на 0,4 млн. Руб. і дохід від участі в інших організаціях на 16,4 млн. руб., хоча за рахунок високих операційних витрат мало місце нульове сальдо операційних результатів.

Фінансові результати від позареалізаційних операцій є складовою частиною отриманого прибутку звітного року. В умовах переходу до ринкової економіки їх вплив на формування остаточних фінансових результатів роботи підприємства істотно зросла. Позареалізаційні фінансові результати також відображаються в формі №2. (Див. Додаток 1.).

До складу інших доходів від позареалізаційних операцій включаються: кредиторська і депонентская заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув; надходження раніше списаних боргів; прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році; присуджені або визнані боржником штрафи, співі, неустойки, і інші види санкцій за порушення договорів, а також суми, належні до відшкодування заподіяних збитків у зв'язку з порушенням договорів; суми страхового відшкодування і покриття з інших джерел, збитків від стихійних лих, пожеж, аварій, інших надзвичайних подій; зарахування на баланс майна, що опинилося в надлишку за результатами інвентаризації; сумові різниці.

До складу інших витрат від позареалізаційних операцій, як був згадано в розділі 1.2. даної роботи, включаються: збитки від списання раніше присуджених боргів по розкраданнях, за якими виконавчі документи повернуті судом у зв'язку з неспроможністю відповідача, збитки від розкрадання матеріальних та інших цінностей, винуватці яких за рішенням суду не встановлені; судові витрати; суми уцінки виробничих запасів, готової продукції і товарів відповідно до встановленого порядку; збитки від списання безнадійних боргів; збитки за операціями минулих років, виявлені в поточному році; збитки від стихійних лих; присуджені або визнані підприємством штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення умов договорів; сумарні різниці та ін.

Позареалізаційні фінансові результати, як правило, не плануються, тому аналіз зводиться до порівняння сум в динаміці за кілька років. Певною мірою таке порівняння дозволяє судити про організацію роботи маркетингової і фінансової служб підприємства, дотримання умов договорів.

На уже згадуваному підприємстві в порівнянні з попереднім періодом позареалізаційні доходи знизилися, а витрати зросли майже в 2 рази.

При аналізі позареалізаційних фінансових результатів основна увага має бути зосереджена на позареалізаційних витратах. Слід встановити причини втрат і перевірити правильність і обґрунтованість віднесення їх на збитки. Так, при наявності збитків від списання безнадійної дебіторської заборгованості необхідно з'ясувати, за яких обставин утворилася ця заборгованість, чи було передано справу до арбітражного суду і яке його рішення. Якщо в позові відмовлено судом, то слід з'ясувати мотиви відмови.

Ретельному аналізу повинні бути піддані збитки від стихійних лих. Справа в тому, що нерідко на цю статтю відносять втрати, викликані безгосподарністю, а також збитки щодо недостач і розкраданням.

При аналізі сплачених штрафів, пені та неустойок за порушення умов договорів необхідно з'ясувати, кому і за що сплачено штрафи, які причини і хто є винуватцем. Детальний аналіз позареалізаційних фінансових результатів проводиться за даними облікових регістрів і первинних документів.

2.5. Граничний аналіз та оптимізація прибутку, витрат та обсягу виробництва.

Обсяг виробництва продукції, ціна продукту і витрати (витрати на виробництво продукції) знаходяться у певній функціональній залежності один від одного. Тому отримання максимального прибутку, можливо, за певних поєднаннях цих величин. При прийнятті рішень, націлених на збільшення прибутку підприємства, необхідно враховувати передбачувані величини граничного доходу і граничних витрат. Граничний дохід - це приріст виручки від реалізації на одиницю приросту кількості виробленого продукту. Відповідно граничні витрати дорівнюють приросту витрат на виробництво продукції, що припадає на одиницю приросту кількості продукту. Щоб прибуток була максимальної, необхідні рівність граничних витрат і граничного доходу, а також негативний знак різниці похідної граничного доходу за кількістю продукту і похідною граничних витрат за кількістю продукту.

Введемо такі умовні позначення:

Q - кількість товарів (продукту);

Р - ціна одиниці товару;

PxQ - дохід (виручка) від реалізації товару;

C - витрати виробництва (витрати);

R - прибуток від реалізації.

Тоді основна мета підприємницької діяльності, тобто прагнення отримати максиму прибутку, може бути представлена ​​в формальному вигляді такої функцією:

R = (Р x Q) - C max.

Застосування граничного підходу до цієї функції дає наступне співвідношення:

dR d (Р x Q) dC

------- = ----------- - ------- = 0,

dQ dQ dQ

d (Р x Q) dC

----------- = -------. де

dQ dQ

d (Р x Q)

----------- - граничні витрати,

dQ

dC

------- - граничний дохід.

dQ

Звідси випливає: щоб прибуток була максимальна, необхідно рівність граничних витрат і граничних доходів, а також негативний знак другої похідної прибутку за кількістю продукту:

d 2 R d 2 (Р x Q) d 2 C

------- <0, тобто ---------- - -------- <0.

dQ 2 dQ 2 dQ 2

Це співвідношення дозволяє знайти оптимальний розмір обсягу виробництва при відомих (чи заданих) функціях попиту Р = F (Q) і витрат C = & (Q).

Проведемо аналіз оптимальності обсягу виробництва по підприємству. Попередньо зробимо необхідні виписки вихідних даних для подальших розрахунків (табл.4.).

Таблиця 4.

Вихідні дані для граничного аналізу

показники

базисний рік

роки

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Виробництво продукції в натуральному вираженні (Q), шт.

1 974

2002

2177

2417

2605

2695

Ціна одиниці продукту (Р), руб.

5375

5506

5513

5068

4760

4764

Витрати (витрати виробництва) по повній собівартості (C), тис. Руб.

8342

8412

9650

9870

9944

10137

Виручка від реалізації (РхQ), тис. Руб.

10611

11024

12003

12234

12401

12840

Прибуток (R), тис. Руб.

2269

2612

2353

2364

2457

2703

Аналіз залежності між ціною проекту і його кількістю в динаміці дозволяє вибрати функції попиту лінійну форму зв'язку виду Р = a 0 + a 1 + a 1 Q. За методом найменших квадратів визначаються невідомі параметри a0 і a1на основі складання і рішення системи нормальних рівнянь виду

na 0 = a 1 x Q = Р,

a 0 x Q + a 1 Q 2 = PQ,

n - число спостережень (років);

Р - ціна одиниці продукту;

Q - кількість продукції в натуральному вираженні.

Після проведення розрахунків за нашими даними отримали емпіричну функцію попиту Р = 7651 - 1,076Q.

Аналіз залежності між витратами і кількістю продукції, що випускається в динаміці дозволяє для функції витрат вибрати також лінійну форму зв'язку виду C = b 0 = b 1 Q.Неізвестние параметри b 0 і b 1 також знаходяться за методом найменших квадратів на основі складання і рішення системи нормальних рівнянь виду

nb 0 = b 1 x Q = C,

b 0 x Q = b 1 Q 2 = CQ,

де умовні позначення відповідають прийнятим раніше. В остаточному вигляді маємо таку емпіричну функцію витрат: C = 3887 = 2.082 x Q.

Тепер проведемо розрахунки граничного доходу і граничних витрат і, прирівнюючи їх один до одного, знайдемо величину оптимального випуску продукції:

Р = 7651 - 1.076 x Q,

C = 3887 + 2.082 xq,

Р x Q = 7651 x Q - 1.076 x Q 2,

d (Р x Q)

------------ = 7651 - 2,152 x Q,

dQ

dC

------ = 2.082,

dQ

7651 -2,152 х Q = 2,082, тобто Q = 3554.

Виконується також друга умова максимуму прибутку:

d 2 (Р x Q) d 2 C

----------- - --------- = - 2.152 <0.

dQ 2 dQ 2

Оптимальний обсяг випуску продукції становить 3554 шт. Знаючи розмір випуску, можна визначити ціну продукту, виручку, прибуток і витрати виробництва. Результати розрахунків представлені в табл.5. У ній для порівняння наведені також фактичні дані підприємства за 5-й рік.

Підіб'ємо деякі підсумки. Застосування граничного аналізу показує, що у підприємства є можливості збільшити прибуток на 612 тис. Руб. за рахунок збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції. При цьому витрати підприємства зростуть всього на 149 тис. Руб., Або на 1,46%. Оптимальна ціна продукту складе 3827 руб., Що нижче фактичної ціни на 937 руб., Або на 19,7%. Отже, підприємство може в перспективі дотримуватися стратегії, спрямованої на зростання обсягів випуску і реалізації продукції, однак необхідно при цьому зберегти досягнутий рівень витрат на виробництво.

Таблиця 2.9

Порівняльні дані про обсяги виробництва по

результатами граничного аналізу

показники

Фактично (5-й рік)

оптимум

відхилення

Виробництво продукції в натуральному вираженні (Q), шт.

2695

3554

+859

Ціна одиниці продукту (Р), руб.

4764

3827

-937

Витрати (витрати) по повній собівартості (С), тис. Руб.

10137

10296

+149

Виручка від реалізації (Р x Q), тис. Руб.

12840

13601

+761

Прибуток (R), тис. Руб.

2703

3315

+612


Висновок.

У цій курсовій роботі розглянуті теоретичні питання, що стосуються однієї з найважливіших категорій економіки - прибутку, її значення для підприємства, а також вказано шляхи збільшення прибутку.

З даного питання можна зробити висновок, що в умовах ринкової економіки значення прибутку величезне. Прагнення до її отримання орієнтує товаровиробників на збільшення обсягу виробництва продукції, потрібної споживачеві, зниження витрат на виробництво. При розвинутій конкуренції цим досягається не тільки мета підприємництва, але й задоволення суспільних потреб. Для підприємця прибуток є сигналом, що вказує, де можна домогтися найбільшого приросту вартості, створює стимул для інвестування в ці сфери. Свою роль відіграють і збитки. Вони висвітлюють помилки і прорахунки в напрямку засобів, організації виробництва і збуту продукції.

Наступним практичним етапом курсової роботи став аналіз фінансових результатів на прикладі умовних даних промислового підприємства. В ході аналізу були проведені наступні роботи: аналіз і оцінка рівня і динаміки показників прибутку; факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг); аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, фінансових вкладень і позареалізаційної діяльності; граничний аналіз і оптимізація прибутку, витрат та обсягу виробництва. При цьому було виявлено, що у підприємства є можливості збільшити прибуток за рахунок збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції.

В умовах ринкових відносин підприємство повинне прагнути не тільки до отримання максимального прибутку, а й до раціонального, оптимального використання вже отриманого прибутку. Це дозволить не тільки утримувати свої позиції на ринку, але і забезпечити динамічний розвиток його виробництва в умовах конкуренції.


Список використаної літератури.

Шеремет А.Д., Сайфуллин Р.С., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу. - М .: ИНФРА-М, 2000. - 208 с.

Ковальов В.В., Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - 2-е изд., Перераб. І доп. - М .: Фінанси і статистика, 2000.-512 с .: іл.

Е.І.Бородіна, Ю.С.Голікова, Н.В.Колчіна, З.М.Смірнова. Фінанси підприємств. Москва 1995р.

Додаток 1

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ.

за ____________________________ 2001 р

Коди

Форма №2 по ОКУД

0710002

ІПН ............................... .................. .. Дата (рік, місяць, число)

Організація ................................. ... ......................... за ОКПО

Галузь (вид діяльності) .................. .. .......... ...... ..За ЗКГНГ

Організаційно-провлвая форма .................. ... .... ...... .По КОПФ

Орган управління державним майном .. ...... ..За ОКПО

Одиниця зміни: тис. Руб. ............................... ...... За СОЕІ

Контрольна сума


за отчёт-

ний

період


за аноло-

гічної

період

минулого

року

найменування показника


код

Стор.

1

2

3

4

Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

010

3232,6

2604

Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг

020

1840

1630

Комерційні витрати

030

160

120

Управлінські витрати

040

524

340


Прибуток (збиток) від реалізації

(Рядки (010 - 020 - 030 - 040))

050

708,6

514

відсотки до отримання

060

0,4

Відсотки до сплати

070

6

Доходи від участі в інших організаціях

080

16,4

14

Інші операційні доходи

090

2,2

4

Інші операційні витрати

100

19

10

Прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності (рядки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100))

110

708,6

516

Інші внеріалізаціонние доходи

120

12

16

Інші внеріалізаціонние витрати

130

14

8


Прибуток (збиток) звітного періоду

(Рядки (110 + 120 - 130))

140

706,6

524

Податок на прибуток

150

226

180

абстрактні кошти

160

473,6

294


Нерозподілений прибуток (збитки) звітного

періоду (рядки (140 - 150 - 160))

170

7

50


керівник ____________________________________

(Підпис)

Головний бухгалтер ____________________________________

(Підпис)
...........


Головна сторінка


    Головна сторінкаФормування фінансових результатів діяльності промислового підприємства

Скачати 27.58 Kb.