• ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНІКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ
 • АВТОРЕФЕРАТ
 • Науковий керівник
 • Уманець Тетяна Василівна
 • "20" червня 2008 року о 15 годіні
 • "16" травня 2008 року.
 • Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами.
 • Мета и завдання дослідження.
 • Наукова новизна одержаних результатів дослідження.
 • Практичне значення одержаних результатів.
 • Особистий внесок здобувача.
 • Апробація результатів дослідження.
 • Структура й ОБСЯГИ роботи.
 • Основні ЗМІСТ дисертації
 • Розділ 1. Теоретичні засади дослідження конкурентоспроможності регіонів.
 • Розділ 2. Аналіз потенційної конкурентоспроможності регіонів України.
 • Показники конкурентних перевага Донецької області (ранг) *
 • Показники конкурентних позіцій Донецької області *
 • Розділ 3. Науково-методичне забезпечення формирование системи показніків регіональної конкурентоспроможності.
 • Мал. 1. Класифікація факторів конкурентоспроможності регіонів
 • Мал. 2. Ефективність регіональної конкурентоспроможності в системе виробничих отношений регіону
 • Система визначення показніків ефектівності конкурентоспроможності регіонів
 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації


 • Дата конвертації30.03.2017
  Розмір66.77 Kb.
  Типавтореферат

  Скачати 66.77 Kb.

  Формування системи показніків конкурентоспроможності регіонів

  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

  ІНСТИТУТ економіко-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  АГАФОНЕНКО Олеся Юріївна

  УДК 332.12: 339.137: 330.101.52

  ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНІКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

  Спеціальність 08.00.05 - розвиток продуктивних сил

  и регіональна економіка

  АВТОРЕФЕРАТ

  дисертації на здобуття наукового ступенів

  кандидата економічних наук

  Донецьк - 2008

  Дісертацією є рукопис.

  Робота виконан в Інстітуті економіко-правових ДОСЛІДЖЕНЬ НАН України у відділі проблем територій зі спеціальнім режимом господарювання (м. Донецьк).

  Науковий керівник - доктор економічних наук, професор

  Василенко Валерій Миколайович

  Інститут економіко-правових ДОСЛІДЖЕНЬ

  НАН України, заступник директора

  по Науковій работе (м. Донецьк).

  Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Максимова Тетяна Семенівна Східноукраїнській національний університет ім. Володимира Даля МОН України, завідуюча кафедрою маркетингу (м. Луганськ);

  кандидат економічних наук, доцент Уманець Тетяна Василівна Одеський державний економічний університет МОН України, доцент кафедри економіки праці та управління персоналом (м. Одеса).

  Захист відбудеться "20" червня 2008 року о 15 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.01 в Інстітуті економіко-правових ДОСЛІДЖЕНЬ НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

  З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці Інституту економіко-правових ДОСЛІДЖЕНЬ НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

  Автореферат розісланій "16" травня 2008 року.

  вчений секретар

  спеціалізованої вченої ради М.Г. Слоква

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  Актуальність теми. Становлення регіонів як самостійніх субєктів економічних отношений породжує безліч протіріч, Подолання якіх становится можливий лишь Шляхом міжрегіональної конкуренції. Водночас, сама конкурентна боротьба между регіонамі переноситися в Різні СФЕРИ їхніх інтересів, починаючі задоволений повсякденного Запитів населення и закінчуючі Пошук та залучених зовнішніх и внутрішніх інвестіцій на свою теріторію. Перемагають у такій конкурентній борьбе самє ті регіони, Конкурентоспроможність якіх кількісно та якісно відрізняється від других. У звязку з чим актуалізується проблема знання (як наукового, так и прикладного) самє тихий основних характеристик регіональної конкурентоспроможності, что найбільшою мірою цьом спріяють.

  У рамках сучасної парадигми "регіон-система" зявляється реальна можлівість розглядаті регіон будь-которого уровня як регіональну економічну систему чи як Деяк сукупність різніх елементів продуктивних сил, взаємозалежніх между собою географічним (у масштабах окремої территории) Розташування, процесами суспільного відтворення и сформованому между ними господарськими звязку. При цьом, регіональна економічна система может буті охарактеризована Деяк параметрами, порівняння якіх з аналогами дает змогу здобудуть певне уявлення про наявність чи Відсутність відповідної конкурентоспроможності. У даного разі самє зведення таких параметрів становится Основним носієм информации про Конкурентоспроможність регіонів.

  Природною в ціх условиях є ситуация, что предполагает необходимость Вибори основних показніків конкурентоспроможності регіонів. Одні фахівці вважають, что такими повінні віступаті показатели економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку регіону; другі - что такими Показники повінні буті Зовнішні та внутрішні фактори ефектівної взаємодії регіону як системи; треті - что як показатели регіональної конкурентоспроможності повінні використовуват наявні територіальні пропорції та умови діференціації економіки регіону; четверті - что такими Показники повінні віступаті прояви просторової дезінтеграції ТОЩО. При цьом є два Загальна підході до визначення показніків регіональної конкурентоспроможності: перший Полягає в побудові рангових чи рейтингових оцінок регіональніх відмінностей, а другий - у візначенні рангів чи рейтінгів, что характеризують Рівні діференціації відповідніх показніків розвитку регіонів. Саме в таких оцінках відбівається здатність шкірного регіону демонструваті свои Кращі РІСД, за Якими можна судити про его Конкурентоспроможність.

  Поки що НЕ існує в завершеному виде науково обґрунтованої системи показніків регіональної конкурентоспроможності, як НЕ існує и визначеного порядку в системе обліку факторів, Які можна використовуват для характеристики регіональніх конкурентних перевага и позіцій, что обумовіло Актуальність та своєчасність цього дослідження.

  Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Наукове дослідження Було виконан відповідно до планів науково-дослідніх робіт Інституту економіко-правових ДОСЛІДЖЕНЬ НАН України за темою "Методологія економічної діагностики розвитку територій (регіонів)" (ДР № 0105U008666), де дисертант як співвіконавцем Було предложено ряд ЗАХОДІВ относительно теоретичної та методичної розробки вопросам , повязаних з формуваннями системи показніків регіональної конкурентоспроможності.

  Мета и завдання дослідження. Метою дісертаційної роботи є теоретичне обґрунтування, емпірічне пророблення и методичне забезпечення можливости оцінок конкурентоспроможності регіонів на основе формирование відповідної системи показніків.

  Согласно до візначеної мети в работе були вірішені Такі наукові завдання:

  визначили передумови Виникнення и Посилення конкуренції между окремий регіонамі як субєктамі економічних отношений;

  уточнено візначальні характеристики (умови, фактори) регіональної конкурентоспроможності;

  визначили ПЕРЕЛІК основних показніків конкурентоспроможності регіонів;

  встановлено ОЦІНКИ сучасним конкурентним перевага окремий регіонів країни;

  визначили Тенденції та характер формирование конкурентних позіцій окремий регіонів України;

  концептуалізовано систему формирование показніків регіональної конкурентоспроможності;

  обґрунтовано принципи класіфікації факторів конкурентоспроможності регіонів;

  визначили крітерій ефектівності показніків регіональної конкурентоспроможності.

  Обєктом дослідження є процеси економічної конкуренції между регіонамі (економічнімі системами).

  Предметом дослідження Виступає науковий інструментарій визначення оцінок регіональної конкурентоспроможності.

  Методи дослідження. Методологічною основою Виконання наукового дослідження послужили фундаментальні положення економічної теорії та регіональної економіки, праці вітчізняніх и зарубіжніх учених по вопросам регіоналістікі, статистики и математичних методів в економіці.

  Знайшли вирішенню теоретичні та Прикладні питання віміру процесів економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку регіонів різного уровня у роботах вітчізняніх фахівців: Б.І. Адамова, В.М. Василенка, В.М. Геєця, М.І. Долішнього, Б.Т. Кліяненка, В.В. Максимова, Т.С. Максімової, В.К. Мамутова, С.В. Мочерного, Л.А. Савельєва, Т.В. Уманець, М.Г. Чумаченка та ін. Серед зарубіжніх фахівців, Які займаються вірішенням теоретичного и прикладних проблем регіональної конкурентоспроможності, можна віділіті О.Г. Гранберг, С.В. Казанцева, В.М. Лєксіна, П.А. Мінакіра, Р.І. Шніпера, О.С. Пчелінцева, М.Є. Портера, О.М. Швецова, С.А. Суспіціна, К.В. Павлова та ін.

  Для вирішенню завдань, Які поставлено у дисертації вікорістовуваліся Такі методи: системно-структурного АНАЛІЗУ - для ідентіфікації складових регіонального економічного простору, а самє, регіональніх економічних систем; економіко-статистичного АНАЛІЗУ - для ОБРОБКИ статистичних Даних, что характеризують наявність регіональніх конкурентних перевага и позіцій; економіко-математичного АНАЛІЗУ - для встановлення залежних между окремий параметрами регіональної економічної системи; логіко-структурного обґрунтування - для розробки наукового інструментарію кількісніх и якісніх оцінок регіональної конкурентоспроможності; графічного Опису - для віртуальної ілюстрації та просторова зображення досліджуваніх процесів и явіщ економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку регіонів.

  Нормативних базою наукового дослідження були Конституція України, закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови Кабінету міністрів України, Нормативні документи міністерств и відомств. Фактологічна база дісертаційної роботи булу сформована на Основі статистичних Даних Державного комітету статистики України, Головного статистичного управління у ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, Даних про характеристики регіональніх конкурентних перевага и регіональніх конкурентних позіцій.

  Наукова новизна одержаних результатів дослідження. На Основі комплексного дослідження теоретичного и практичних особливо использование регіонамі своих конкурентних перевага и конкурентних позіцій обґрунтовані методичні положення з формирование системи показніків регіональної конкурентоспроможності для забезпечення відповідної просторово-часової кількісної та якісної візначеності.

  Найважлівішімі результатами, что характеризуються новизною й аргументованістю є такі:

  Вперше:

  предложено систему показніків регіональної конкурентоспроможності на основе визначення основних Принципів формирование, структурізації складу статистичної бази, конкретізації інструментарію оцінок, что дает змогу більш точно позіціонуваті ОКРЕМІ регіони в просторово-часовому вімірі та віявляті умови (резерви) їх поступальний руху и розвитку;

  обґрунтовано класіфікацію факторів регіональної конкурентоспроможності на основе віділення відповідніх Ознака (підстав), что дает можлівість Здійснювати безупинності поиск ефективних ЗАХОДІВ, здатно Забезпечувати НЕ только Стійкий стан регіону в его конкурентній борьбе, но й впліваті на характер протікання відтворювальніх процесів;

  встановлено крітерій ефектівності регіональної конкурентоспроможності (у розрахунку єдності та взаємозвязку его кількісніх и якісніх визначення), что відбіває, з одного боку, виробничі отношения (співвідношення результатів и витрат, зміни умов (обставинні) Розташування одного регіону относительно Іншого), а, з Іншого - способ віміру цієї ефектівності (порівняння з встановленням або можливий стандартами, зразки), что спріяє відстеженню динаміки и змісту процесів, Які здійснюють вірішальній Вплив на рівень и характер конкурентоспроможності регіон в;

  удосконалено:

  методичні підході до визначення оцінок конкурентних перевага окремий регіонів на основе добору и использование показніків ресурсної забезпеченості, что дозволило діференціюваті їх за рівнямі конкурентоспроможності;

  Прийоми порівняльного АНАЛІЗУ конкурентних позіцій регіонів на основе использование базисних індексів, что забезпечен якомога точне визначення тенденцій формирование и змісту їхньої конкурентної БОРОТЬБИ;

  дісталі Подальшого розвитку:

  теоретична аргументація Виникнення и Посилення конкуренції между окремий регіонамі, Розглянуто відносно регіональніх економічних систем, Утворення продуктивними силами, что спріяло більш точному визначення термінів: "регіональна Конкурентоспроможність", "Регіональні конкурентні позиції";

  визначення терміна "Регіональні конкурентні позиції", під Яким предложено вважаті процеси использование наявний на даній территории Сукупний факторів, Перетворення на продукцію, роботи и послуги, что забезпечують территории відмітні РІСД та Особливості порівняно з іншімі теріторіямі;

  уточнення основних характеристик конкурентоспроможності регіонів, что стосують зовнішніх и внутрішніх факторів розвитку територій, умов теріторіальної діференціації, использование якіх дает змогу Проводити більш поглиблення порівняльній аналіз стану регіонів.

  Практичне значення одержаних результатів. Методичні розробки з формирование системи показніків регіональної конкурентоспроможності розширюють наукову базу для подалі ДОСЛІДЖЕНЬ регіональніх проблем сучасності. Основні положення, вікладені автором у дисертації, доведені до уровня методичних розробок и практичних рекомендацій, дозволяють істотно підвіщіті обєктівність оцінок конкурентних перевага и конкурентних позіцій окремий регіонів. Смороду прізначені для использование в практике управління економікою регіону з урахуванням динаміки и змісту відтворювальніх процесів, что протікають на відповідніх теріторіях.

  Практична Цінність Виконання дослідження візначається адресну спрямованістю конкретних рекомендацій для різніх рівнів управління.

  До результатів, Які ма ють найбільше практичне значення, належати:

  Пропозиції відносно Структури та складу системи показніків регіональної конкурентоспроможності, Які складаються з кількісніх та якісніх характеристик конкурентних перевага та конкурентних позіцій, что могут буті вікорістані для відповідніх оцінок;

  класифікація факторів конкурентоспроможності регіону, прямий та непрямий характер якіх проявляється у кількісніх та якісніх характеристиках наявний ресурсов на даній территории, что дозволяє чітко позіціонуваті регіон у порівнянні з іншімі;

  обґрунтованість крітерію ефектівності конкурентоспроможності регіону, формами проявити которого віступають відповідні показатели, КОЖЕН з якіх є відносно самостійнім, что дозволяє відслідковувати дінаміку и Зміст процесів, Які роблять вірішальній Вплив на Конкурентоспроможність регіону.

  Основні положення дісертаційної роботи були вікорістані: головні управлінням статистики в ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ у аналітічній Доповіді (довідка № 01 / 2-7 / 23 від 13.04.2007 р.), Управлінням статистики при підготовці програми економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку м. Горлівкі Донецької області на 2007 р. (Довідка № 233 від 22.05.2007 р.), Марїнською району радою Донецької області при формуванні стратегії економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку м. Марїнка до 2011 р. (Довідка № 119 від 16.05.2007 р.). Науково-методичні розробки, наведені в дісертаційній работе, Використовують в навчальному процесі Донецького державного університету управління МОН України (довідка № 01-12 / 823 від 10.10.2007 р.).

  Особистий внесок здобувача. Дісертаційна робота є самостійно Виконання науковим Досліджень, в якому виклад авторський підхід до реализации парадигми "регіон-система". Наукові положення, Висновки и рекомендації отрімані автором самостійно та є особістом Внески в регіональну економіку. З наукових публікацій, підготовленіх у співавторстві, у дісертаційній работе вікорістані только ті положення, что отрімані автором особисто. Внесок здобувача у спільно опубліковані роботи конкретізовано у списку праць за темою дисертації.

  Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення та Практичні результати дисертації доповідаліся автором и здобули одобрения на: II Міжнародній науково-практічній конференции "Сучасні наукові дослідження - 2006" (м. Дніпропетровськ, 2006 г..); I Міжнародній науково-практічній конференции "Наука: теорія та практика - 2006" (м. Дніпропетровськ, 2006 г..); V Міжнародній науково-практічній конференции "Наука й освіта - 2007" (м. Дніпропетровськ, 2007 р.); III Міжнародній науково-практічній конференции "Науковий простір Європи - 2007" (м. Дніпропетровськ, 2007 р.); III Науково-практічній конференции студентов, аспірантів та молодих вчених "Актуальні питання розвитку Фінансової науки на сучасности етапі" (м. Донецьк, 2007 р.); Міжнародній конференции "Dynamika naukowych badaс - 2007" (Przemyњl, 2007 r.).

  Публікації. За результатами Виконання дослідження Опубліковано 14 наукових праць, з них 7 - у наукових фахових виданнях, 6 - за матеріалами конференцій. Загальний ОБСЯГИ публікацій складає 4,65 д.а., з якіх особисто авторові Належить 4,26 д.а.

  Структура й ОБСЯГИ роботи. Дисертація складається зі вступления, трьох розділів, вісновків. Загальний ОБСЯГИ роботи складає 174 Сторінки компютерного тексту. Дисертація містіть 28 таблиць, 4 рисунки, 4 Додатки та список використаних джерел з 160 найменувань на 15 страницах.

  Основні ЗМІСТ дисертації

  У вступі Розкрити Актуальність теми дісертаційної роботи, сформульовано мету и завдання дослідження, показано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

  Розділ 1. Теоретичні засади дослідження конкурентоспроможності регіонів. У розділі наведено визначення обєктівніх передумов Виникнення конкуренції между регіонамі, віділено ключові характеристики конкурентоспроможності регіонів, проаналізовано использование основних показніків регіональної конкурентоспроможності.

  Розгляд регіону як системи пріпускає можлівість знаходження его місця в сукупності аналогічніх систем як усередіні державного Утворення, так и за его межами. Основною відмітною рісою сучасного регіону Виступає его здатність реагуваті на Зміни зовнішніх и внутрішніх умов, на Загрози, что вінікають з боку різніх джерел; Сприяти НЕ только Збереження, но й поліпшенню регіональніх позіцій у найважлівішіх сферах громадського життя. В загально виде парадигма "регіон-система" розуміється як Деяка сукупність елементів продуктивних сил, прямо чи побічно взаємозвязаніх у сфері суспільного виробництва, географічно розташованіх у межах певної (достаточно Великої) территории (простору) и повязаних между собою господарськими, технологічними, інформаційнімі та іншімі звязку. Обєктівна реальність змушує розглядаті регіон як економічну систему, что є одночасно й обєктом, и субєктом. Як обєкт регіональна економічна система Виступає у відносінах з національною державою и міжнароднімі державами й організаціямі, а як субєкт - у взаємінах з іншімі регіонамі й окремий господарюючімі субєктамі (підприємствами, організаціямі й установами). У работе відзначено, что відмітною рісою регіональної економічної системи як субєкта є ее здатність вступаті в конкурентні отношения з іншімі регіональнімі економічнімі системами, что віявляються в наявності конкурентних перевага и забезпечують пріваблівість відповідніх територій. Для того щоб докладніше розібратіся в условиях и факторах конкуренції между регіонамі, є необходимость уточніті, в чому, власне, Полягає сама конкуренція як економічний феномен. Для цього в дісертаційній работе представлені характеристики та підході до Поняття конкуренції різніх авторів.

  У дисертації доведено, что проявити конкуренції у відносінах регіональніх економічних систем становится або зростання (кількісне Збільшення использование окремий факторів суспільного виробництва), або розвиток (якісні Зміни у вікорістанні окремий факторів суспільного виробництва) відповідніх територій, а, як наслідок, з'явилися и Посилення теріторіальної діференціації . Стверджується, что територіальна диференціація сама по Собі Несе позитивний заряд, Якщо не виробляти до дезінтеграції економічного простору країни, чи до згортання економічних процесів на окремий теріторіях. Оцінкою проявити конкуренції между регіонамі віступають рейтінгові ОЦІНКИ, у якіх відбівається здатність шкірного регіону продемонструваті візначені позіції, кількісні та якісні Відмінності від других регіонів. Здатність створюваті Кращі умови для розвитку територій, засновано на можливий субєктів регіональніх отношений - місцевіх ОРГАНІВ власти, недержавних ОРГАНІЗАЦІЙ и підприємств - спільно формуваті и реалізовуваті відповідні стратегії розвитку, залучаті до цього процесса Кращі інтелектуальні, технічні, технологічні та інші ресурси и раціонально їх використовуват, розуміється як Конкурентоспроможність регіону.

  У работе підкреслюється, что визначення конкурентоспроможності регіону много дослідніків намагають розглядаті з різніх точок зору. На сьогоднішній день існує, прінаймні, Чотири групи таких точок зору. Зрозуміло, что ЦІМ переліком підходів до визначення конкурентоспроможності регіону НЕ вічерпується весь спектр точок зору, но именно в них згруповані думки найбільш ЗАГАЛЬНІ й пошірені. Доведено, что проблема конкурентоспроможності регіону может буті зведена в життя без Основі до визначення конкурентних перевага і (чи) конкурентних позіцій, тому что Конкурентоспроможність, конкурентні Преимущества и конкурентні позіції є взаємозалежнімі и взаємовізначенімі Поняття. У формалізованому відношенні конкурентні Преимущества и конкурентні позіції становляться собою факторний ознака, а Конкурентоспроможність - результативність. Порівняльні Преимущества регіональної економічної системи дозволяють знаходіті найбільш конкурентні позіції, фактори пріваблівості окремий територій, кількісна и якісна оцінка якіх набуває особливого значення для ПІДТРИМКИ конкурентної БОРОТЬБИ. У цьом звязку можна Запропонувати Наступний визначення терміна "Регіональні конкурентні позиції", відповідно до которого під регіональнімі конкурентних позіціямі предложено вважаті процеси использование наявний на даній территории Сукупний факторів, Перетворення на продукцію, роботи и послуги, что забезпечують территории відмітні РІСД й Особливості порівняно з іншімі теріторіямі, что віявляються в Зовнішній и Внутрішній компетенції й у дінамічніх здібностях реалізовуваті ГРАНИЧНІ (Критичні) Преимущества.

  Встановлен, что є Різні думки з приводу того, яка система показніків винна використовуват для ОЦІНКИ конкурентоспроможності регіональніх економічних систем. У работе підкреслено, что існуюча система показніків конкурентоспроможності регіонів НЕ дозволяє повну мірою оцініті стан і перспективи розвитку регіонів у їхній конкурентній борьбе, тому что Використовують для цього Різні показатели, что істотно "розріджує" саму суть регіональної конкуренції. Визначили, что однією з причин недостатньої обєктівності показніків конкурентоспроможності регіонів є Відсутність обґрунтованих крітеріїв и Міри регіональної ефектівності їх Функціонування. У даного випадка мова винна йти про відмітні ознака, на підставі якіх могут візначатіся ОЦІНКИ (Критерії), и Межі, за Якими зміна кількісніх характеристик спричиняє зміну якості обєкта чи навпаки (Міри).

  Розділ 2. Аналіз потенційної конкурентоспроможності регіонів України. У розділі виконан аналіз регіональніх конкурентних перевага та позіцій.

  Аналіз показніків НЕ только економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку регіонів, но їхньої конкурентоспроможності покликання Забезпечити вирішенню прінаймні двох основних завдань: 1) визначення уровня інтегральної ОЦІНКИ розвитку регіонів з метою віднайдення "лідерів" і "аутсайдерів"; 2) побудова сітки економічного районування країни з комплексу основних характеристик. Результати експрес-аналізу основних показніків, Які поміщаються в статистичних щорічніках, дозволили віявіті, что около 150 показніків даються в регіональному зрізі. При цьом визначили, что для ОЦІНКИ регіональніх конкурентних перевага, якові одержують на основе порівняння информации про дані, что характеризують наявні ресурси (природні, трудові, матеріальні, організаційні, наукові та інформаційні (КОМУНІКАЦІЙНІ)), такими Показники могут буті Використано НЕ более двох десятків . Методичні підході, покладені в основу визначення ОЦІНКИ регіональніх конкурентних перевага, містять у Собі встановлення рангу кожної області за конкретним видом ресурсу (щорічно, за Останній пятірічній период) и Виведення підсумкової ОЦІНКИ (если у цьом вінікає потреба), на підставі якої можна достаточно обґрунтовано стверджуваті : чи має тієї чи Інший регіон конкурентні Преимущества. Така схема ранжірування дозволяє умовно групуваті регіони и візначаті, Наскільки Кожний з них забезпечення відповіднімі ресурсами и Якою є тенденція їхніх змін.

  У дисертації Було проведено ранжірування всех областей України за № сертифіката № конкурентних перевага.Із одержаних результатів у табл. 1 представлені показатели относительно Донецької області.

  Таблиця 1

  Показники конкурентних перевага Донецької області (ранг) *

  Показники

  роки

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  1. Природні ресурси

  - територія

  11-12

  11-12

  11-12

  11-12

  11-12

  - посівні площади сільгоспкультур

  7

  7

  8

  8

  7

  - площа земель лісового фонду

  20

  20

  20

  20

  20

  2. Люди (трудові ресурси)

  - наявний населення

  1

  1

  1

  1

  1

  - ПРАЦЕЗДАТНИХ населення (у віці 15-70 років)

  1

  1

  1

  1

  1

  3. Матеріальні фактори

  - ВАРТІСТЬ основних засобів

  1

  1

  1

  1

  1

  4. Форми та методи организации виробництва

  - Кількість субєктів ЄДРПОУ

  2

  2

  2

  2

  2

  - Кількість малих підприємств

  1

  1

  1

  1

  1

  - Кількість обєктів, что змінілі форму власності за

  1

  1

  1

  1

  1

  5. Наука і освіта

  - Кількість загальноосвітніх Навчальних Закладів

  2

  2

  2

  2

  2

  - Кількість ВУЗів ІІІ-ІV рівня акредитації

  2

  2

  2

  2

  3

  6. Інформація (КОМУНІКАЦІЙНІ й транспортні системи)

  - довжина залізниць

  1

  1

  1

  1

  1

  - довжина автомобільних доріг

  5-6

  5-6

  5-6

  5-6

  5-6

  - Кількість міжнародніх таксофонів телефонної мережі Загальне Користування

  4

  4

  3

  2

  1

  * Склад и розраховано за матеріалами статистичних збірніків Державного комітету статистики України.

  Аналіз показніків конкурентних перевага засвідчів про ті, что Донецька область має найвіщі показатели за Людський (чісельність населення) ресурсами и матеріальнімі факторами. При цьом встановлен, что конкурентні Преимущества практично за всіма елементами продуктивних сил ма ють найбільш розвінені регіони. Аналіз регіональніх конкурентних перевага дозволила сделать Висновок, что ОКРЕМІ показатели є незміннімі, інші - відрізняються зміннім характером, а треті - ма ють потребу в доповненні й зміні. Таким чином, наявна в статистичних щорічніках інформація НЕ дозволяє з високим рівнем точності візначаті Регіональні конкурентні Преимущества.

  У дісертаційній работе Основним науковим інструментом, что дозволяє встановлюваті конкурентні позіції регіонів, Використана система послідовно Обчислення індексів того самого явіща з постійною базою порівняння. Прийом, покладених в основу даного методичного підходу (обчислення базисних індексів), дозволяє Побачити, З якою інтенсівністю Використовують Різні фактори виробництва (елементи продуктивних сил) на территории даного регіону, и спробуваті Установити, Наскільки ЦІ фактори вплівають на кінцеві результати (показатели) суспільного виробництва , чи Наскільки від цих факторів залежався кінцеві результати суспільної ДІЯЛЬНОСТІ. Був проведений аналіз регіональніх конкурентних позіцій всех областей України. У табл. 2 представлені показатели, что характеризують конкурентні позіції Донецької області.

  Таблиця 2

  Показники конкурентних позіцій Донецької області *

  Показники

  роки

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  1. Природні ресурси

  - базісні Індекси обсягів продукції промісловості

  1,0

  1,04

  1,23

  1,39

  1,29

  - базісні Індекси виробництва продукції сільського господарства

  1,0

  1,00

  0,77

  1,02

  1,04

  - базісні Індекси виробництва продукції лісового господарства

  1,0

  0,97

  0,83

  2,30

  3,17

  2.люди:

  - КОЕФІЦІЄНТИ народжуваності

  6,2

  6,5

  7,0

  7,6

  7,7

  - КОЕФІЦІЄНТИ смертності

  16,6

  17,1

  17,3

  17,5

  18,0

  - рівень зареєстрованого Безробіття

  2,6

  2,7

  2,5

  2,3

  1,9

  3. Засоби виробництва

  - базісні Індекси вкладення інвестіцій в основному капітал

  1,0

  1,03

  1,31

  1,95

  2,59

  - зміна Частки продукції малих підприємств у загально ОБСЯГИ реалізованої продукції (робіт, послуг)

  4,8

  4,4

  4,1

  2,8

  3,3

  4. Наука і освіта:

  - базісні Індекси змін чісельності учнів у загальноосвітніх школах

  1,0

  0,94

  0,88

  0,82

  0,76

  - базісні Індекси Зміни чісельності студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації

  1,0

  1,05

  1,13

  1,19

  1,22

  5. Інформація (КОМУНІКАЦІЙНІ й транспортні системи):

  - базісні Індекси вантажообігу автомобільного транспорту

  1,0

  1,18

  1,32

  1,37

  1,49

  6. Зведений Показник:

  - базісні Індекси виробництва валової доданої вартості

  1,0

  1,11

  1,33

  1,99

  2,54

  * Склад и розраховано за матеріалами статистичних збірніків Державного комітету статистики України.

  Результати АНАЛІЗУ регіональніх конкурентних позіцій дали змогу візначіті, что Залучення до процесса суспільного виробництва наявний елементів продуктивних сил (факторів виробництва) має достаточно суперечлівій характер: По-перше, більш інтенсівно Використовують ОКРЕМІ фактори на невеликих за розмірамі теріторіях; по-друге, между окремий Показники использование елементів продуктивних сил існує зворотна залежність; по-Третє, Відсутність у статистичних щорічніках необхідної информации НЕ дозволяє одержуваті більш повну картину регіональніх конкурентних позіцій.

  Розділ 3. Науково-методичне забезпечення формирование системи показніків регіональної конкурентоспроможності. У розділі предложено концептуалізація системи показніків, обґрунтовано класіфікацію факторів та визначили крітерій ефектівності регіональної конкурентоспроможності.

  У работе предложено, щоб віділення системи показніків конкурентоспроможності регіонів відбувалося на основе сістемоутворювальніх Принципів: цілісності (забезпечується Досягнення конкретної мети и віконується одна чи кілька функцій); самоорганізації (пріпускає організацію системи показніків таким чином, щоб Було забезпечен якнайкраще Досягнення поставленої мети); спеціалізації (враховує як РІСД, характерні для Всього господарства країни й окремий регіональніх господарств, так и має спеціфічні Особливості, что визначаються умови розвитку Окремо територій). У загально виде (структурно и за складом) систему показніків регіональної конкурентоспроможності подано, як Деяк сукупність статистичних показніків, Кількість якіх Залежить від кількості елементів продуктивних сил, оцінка использование якіх покликали Забезпечити оцінку конкурентоспроможності регіону. Визначили, что одна частина цієї сукупності - це кількісні та якісні показатели, Які характеризують конкурентні Переваги, а Інша - це кількісні та якісні показатели, Які характеризують конкурентні позіції. Доведено, что обідві части даної сукупності могут використовуват як окремо, так и разом. Визначальності моментом при цьом Виступає звертаючись мета економічної ОЦІНКИ регіональної конкурентоспроможності. В одному випадка, коли мова идет про визначення, например, рангу чи рейтингу регіону за Використання конкретної конкурентної Переваги, це может буті лишь оцінка наявності відповідніх ресурсов, у іншому, коли мова идет про просторово-годинний позіціонування регіону, Це вже буде НЕ только оцінка наявності ресурсов, но й оцінка їхнього использование. Аргументовано, что для визначення КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ регіональної конкурентоспроможності в системе відповідніх показніків обовязково повинен використовуват Інтегральний (Зведений) Показник, без которого всі показатели конкурентних перевага и конкурентних позіцій будут являти собою простий набір показніків, Які характеризують лишь ОКРЕМІ аспекти (сторони) конкурентоспроможності регіону.

  У дісертаційній работе система показніків конкурентоспроможності регіонів у життя без сукупності представлена ​​за основними ознака: люди; засоби виробництва; сили природи; форми й системи организации виробництва; наука і освіта; інформація; Інтегральні (Зведені) показатели. У такому сполученні система показніків регіональної конкурентоспроможності набуває свого завершеного вигляд.

  Формування системи показніків конкурентоспроможності регіонів спрямовано на цільовій Вплив субєкта управління на обєкт управління. Така система покликали Забезпечувати інформаційну базу для розробки, Прийняття и Перевірки ефектівності управлінськіх РІШЕНЬ, повязаних з Вибори и реалізацією стратегії розвитку окремої территории (регіону). Розробці діючої стратегії розвитку регіону передує обстеження факторів регіональної конкурентоспроможності, представлених на рис. 1.

  Мал. 1. Класифікація факторів конкурентоспроможності регіонів

  При цьом класифікація факторів регіональної конкурентоспроможності орієнтується на основні СКЛАДОВІ: конкурентні Преимущества и конкурентні позіції. Отже, фактори регіональної конкурентоспроможності вплівають на регіональну економічну систему, что змушує ее (систему) в особі відповідніх ОРГАНІВ управління Здійснювати перманентний поиск найбільш ефективних ЗАХОДІВ, здатно Забезпечувати НЕ только стійке ее положення в економічному пространстве країни (світу), но й створюваті умови для безупинності та ефективного відтворення як самих продуктивних сил, так и процесів суспільного виробництва.

  У работе визначили, что головного характеристикою взаємодії регіонів Виступає ефективність регіональної конкурентоспроможності, яка может буті показана як спеціфічні виробничі отношения между окремий регіонамі (что в сукупності складаються з отношений между людьми й субєктамі підприємництва) у процесі реализации їх місій. Обґрунтовано, что чим вищє заявлена ​​Миссия, тім більш ефективного винна буті регіональна конкуренція. А чим ефектівніша регіональна конкуренція, тім ефектівніша Конкурентоспроможність даного регіону. Місце й роль ефектівності регіональної конкурентоспроможності в системе виробничих отношений регіону показані на рис. 2.

  Виникнення ефектівності регіональної конкурентоспроможності є внутрішньо суперечлівім, тому что сполучено з інтенсівнім, а іноді й з екстенсивних характером витрат ресурсов, что НЕ віключає з'явилися обострения у протіріччях як усередіні, так и между зовнішнімі и внутрішнімі умів Функціонування регіональніх економічних систем. І, як результат, вінікають ускладнення в реализации місії регіону. Тому Підвищення ефектівності регіональної конкурентоспроможності повинною знаходіті свой прояв у зростанні уровня и якості життя населення, Пожалуйста прожіває на территории даного регіону.

  Мал. 2. Ефективність регіональної конкурентоспроможності в системе виробничих отношений регіону

  В часі й пространстве ефективність регіональної конкурентоспроможності формується як корисний результат, сполучення з ефектівністю суспільного виробництва й з ефектівністю регіональної конкуренції, что відбівають у Собі рівень и якість использование природних, матеріальніх и трудових ресурсов.

  Як крітерій ефектівності конкурентоспроможності регіонів у дісертаційній работе предложено єдність и взаємозвязок его кількісніх и якісніх визначення.

  Відповідно до запропонованої системи показніків конкурентоспроможності регіонів, заснованої на кількісніх и якісніх характеристиках регіональніх продуктивних сил з урахуванням основних Ознака (конкурентних перевага и конкурентних позіцій), у работе визначення ефектівності подані як розрахункові залежності.

  Для окремий елементів продуктивних сил предложено система показніків ефектівності регіональної конкурентоспроможності, яка представлена ​​в табл. 3.

  Таблиця 3

  Система визначення показніків ефектівності конкурентоспроможності регіонів

  Показники

  економічний Зміст

  Формалізовані залежності

  1

  2

  3

  1.сили природи

  Для визначення ефектівності регіональної конкурентоспроможності за елементом "сили природи" () можна враховуваті Ввіз и вивіз віробленої продукції

  ,

  де - ВАРТІСТЬ продукції, что Вивезення за Межі регіону, якові створ на его территории; - ВАРТІСТЬ увезеної продукції на теріторію регіону; Пр - ресурсна забезпеченість населення (у розрахунку на одного жителя) чи территории (у розрахунку на 1 кв. Км) регіону, Пк - ресурсна забезпеченість населення (у розрахунку на одного жителя) чи территории (у розрахунку на 1 кв. Км) країни

  2. Люди

  Для визначення ефектівності регіональної конкурентоспроможності населення () можна враховуваті сальдо чісельності населення

  ,

  де - чісельність населення в РЕГІОНІ; - Приріст чісельності населення в РЕГІОНІ; - вибуття населення в РЕГІОНІ; - середньодушовій розмір валової доданої вартості (валового регіонального продукту) у РЕГІОНІ спожитих, - середньодушовій розмір валової доданої вартості (валового регіонального продукту) у РЕГІОНІ Створений

  3. Засоби виробництва

  Для визначення ефектівності регіональної конкурентоспроможності ЗАСОБІВ виробництва () можна враховуваті оборот основних засобів

  ,

  де - ВАРТІСТЬ основних засобів у РЕГІОНІ; - введення основних засобів у РЕГІОНІ; - вибуття основних засобів у РЕГІОНІ.

  З урахуванням СПІВВІДНОШЕНЬ досягнуть уровня продуктівності суспільної праці в РЕГІОНІ й у Середньому по стране

  де - продуктивність суспільної праці у РЕГІОНІ,

  - продуктивність суспільної праці у стране

  4. Форми і системи организации

  виробництва

  Для визначення ефектівності регіональної конкурентоспроможності за елементом "форми і системи организации виробництва" () может буті Використана Кількість новостворене и ліквідованіх підприємств

  ,

  де - Кількість новостворене підприємств на территории регіону; - Кількість ліквідованіх підприємств на территории регіону

  5. Наука і освіта

  Для визначення ефектівності регіональної конкурентоспроможності науки и образования () можна використовуват показатели обсягів Виконання и Впровадження у практику наукових и науково-технічних робіт

  ,

  де - ОБСЯГИ Виконання наукових и науково-технічних робіт; - ОБСЯГИ Впровадження в практику наукових и науково-технічних робіт

  6. Інформація

  Для визначення ефектівності конкурентоспроможності регіонів за елементом "інформація" () можна використовуват показатели вантажообігу транспорту (автомобільного и залізничного)

  ,

  де - вантажообіг транспорту (автомобільного чи залізничного) у РЕГІОНІ; - вантажообіг транспорту (автомобільного чи залізничного) у стране

  7. Інтегральні

  (Зведені)

  показатели

  Для визначення ефектівності регіональної конкурентоспроможності (як Інтегральний Показник) можна використовуват виробництво и споживання валової доданої вартості в РЕГІОНІ

  У работе Зроблено акцент на тому, что для конкретних показніків ефектівності конкурентоспроможності регіонів можна враховуваті Різні кількісні та якісні характеристики продуктивних сил, что змінюються за визначенням период часу. При цьом як крітерій ефектівності регіональної конкурентоспроможності можна використовуват співвідношення между окремий параметрами Зміни регіональної економічної системи: валовий Доданий вартістю, регіональнім валового продукту, продуктівністю суспільної праці, ресурсну забезпеченістю (регіону чи населення).

  ВИСНОВКИ

  У дісертаційній работе теоретично узагальнено, емпірічно перевірено та обґрунтовано методичні положення по вирішенню Наукової задачі относительно формирование системи показніків регіональної конкурентоспроможності для просторово-часових оцінок окремий регіону.

  Результати Виконання наукового дослідження дозволяють сформулюваті следующие Висновки теоретичного, прикладного и методичного змісту.

  1. У СУЧАСНИХ условиях наукова парадигма "регіон-система" превращается в одну з найбільш затребуваніх у середовіщі фахівців, учених-регіоналістів. Повязано це з тією очевідністю, что основними складового регіональної економічної системи віступають елементи продуктивних сил. Просторова Взаємодія регіональніх економічних систем породжує конкурентну боротьбу, яка іманентна стану регіонів різніх рівнів. У звязку з ЦІМ регіональна Конкурентоспроможність одержує свою затребуваність и обєктівну потребу у дослідженні с помощью визначених характеристик.

  2. Однією зі складових дослідження конкурентоспроможності регіонів Виступає необходимость уточнення відповідного наукового апарату, зокрема, терміну "Регіональні конкурентні позиції", что сполучено з розплівчастім уявленням про Зміст процесів, что забезпечують использование наявний конкурентних перевага. У дісертаційній работе під регіональнімі конкурентних позіціямі предложено вважаті процеси использование наявний на даній территории Сукупний факторів, Перетворення на продукцію, роботи и послуги, что забезпечують їй (территории) відмітні РІСД й Особливості порівняно з іншімі теріторіямі. Регіональні конкурентні позіції віявляються у Внутрішній и Зовнішній компетенції регіону як системи, здатної Забезпечувати дінамізм у реализации граничних значень, спрямованостей на Позитивні результати в конкурентній борьбе Із Собі подібнімі.

  3. У дісертаційній работе на основе порівняльного АНАЛІЗУ теоретичного поглядів різніх як вітчізняніх, так и зарубіжніх наукових шкіл здобули подалі розвиток наукові підході до визначення основних характеристик регіональної конкурентоспроможності. Вікорістовуючі методи логічного АНАЛІЗУ окремий наукових постулатів, что характеризують Регіональні конкурентні Преимущества и Регіональні конкурентні позіції, вісунуті й доведені припущені про необходимость кількісної та якісної візначеності НЕ только показніків, а такоже їхнього! Застосування относительно обраних обєкту дослідження.

  4. Характер конкурентної БОРОТЬБИ, что складається между регіонамі, змушує Здійснювати вибір основних показніків, Які найбільшою мірою забезпечують комплексне оцінку конкурентоспроможності регіонів. З цією метою в работе нашли подалі розвиток методичні рекомендації з обмеження Переліку показніків регіональної конкурентоспроможності, в основу якіх Покладення системний підхід, что спріяє урахуванню для ціх цілей основних характеристик елементів продуктивних сил: природи, людей, ЗАСОБІВ виробництва, організаційніх форм у суспільному ВИРОБНИЦТВІ, наукового й інформаційного забезпечення.

  5. Для АНАЛІЗУ потенційної регіональної конкурентоспроможності вікорістані офіційні статистичні показатели економічного и СОЦІАЛЬНОГО стану окремий регіонів України. Результатом такого АНАЛІЗУ стали віявлені Недоліки в офіційній статистичній информации, что НЕ дозволяє повну мірою Сформувати уявленню (знання) про конкурентні здібності окремий регіонів. З урахуванням Виявлення "вузьких Місць" обґрунтовані Пропозиції относительно Заповнення прогалин відсутнімі Показники, Які характеризують Регіональні конкурентні Преимущества.

  6. Результати порівняльного АНАЛІЗУ использование регіональніх конкурентних позіцій, отрімані Шляхом! Застосування базисних и ланцюгових індексів, засвідчілі, что в різніх регіонах спостерігаються розходження як в інтенсівності (швідкості) Залучення до суспільного виробництва основних факторів (елементів продуктивних сил) за відносно трівалі проміжкі годині, так и у швидкісних режимах їх использование за більш Короткі проміжкі годині. Ця обставинних потребує розробки Додатковий умів! Застосування системи показніків регіональної конкурентоспроможності, что стосують крітерію ее ефектівності.

  7. У дісертаційній работе представлена ​​концептуалізація формирование системи показніків регіональної конкурентоспроможності, что враховує: реальні умови Виникнення конкурентної БОРОТЬБИ между регіонамі; Особливості взаємодії продуктивних сил на даній территории; призначення, мету и задачі показніків конкурентоспроможності регіонів; основні принципи відповідності показніків параметрам регіональної економічної системи; структурізацію и склад системи показніків регіональної конкурентоспроможності; Статистичний базу формирование системи показніків; інструментарій оцінок конкурентоспроможності регіонів та ін.

  8. На Основі віділення основних ознака формирование (перелогових від: Розташування регіону Стосовно других обєктів, ступенів впліву один на одного, можливий управлінського впліву, характером впліву, можливий віміру Величина фактора) у работе предложено класифікація факторів конкурентоспроможності регіонів. Така класифікація дозволяє моделюваті взаємодії регіонів у зовнішньому и внутрішньому середовище в процесі формирование їхньої конкурентоспроможності. Ця обставинних змушує регіон як економічну систему Здійснювати перманентний поиск найефектівнішіх ЗАХОДІВ, здатно Забезпечувати НЕ только его Стійкий стан, но й відтворювальній характер суспільніх процесів, что відбуваються на даній территории.

  9. Для відстеження динаміки и змісту процесів, что роблять вірішальній Вплив на рівень и характер конкурентоспроможності регіонів, у дісертаційній работе обґрунтований крітерій ее ефектівності. Цей крітерій визначення віходячі з розрахунку єдності и взаємозвязку его кількісної та якісної візначеності. З одного боку ВІН відбіває виробничі отношения, тобто співвідношення результатів и витрат, зміни умов перебування одного регіону Стосовно Іншого. А з Іншого боку, цею крітерій відбіває способ віміру цієї ефектівності, тобто показує Особливості обліку порівнянь досягнуть уровня з встановленням можливий стандартами чи зразки.

  10. Отрімані за результатами Виконання дослідження залежності, удосконалені методи, сформульовані визначення и вимоги до методичних Положень з формирование системи показніків регіональної конкурентоспроможності визначаються его теоретичну новизну. Результати АНАЛІЗУ, розроблені заходи для ефективного использование системи показніків конкурентоспроможності регіонів становляться прикладний зріз Наукової новизни Виконання дослідження.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

  1.Агафоненко О.Ю. Визначення показників і критерію ефективності регіональної конкурентоспроможності // Економіка: проблеми Теорії та практики: Зб. наук. пр. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. - Вип. 226. - Т. II. - С. 395-404.

  2. Агафоненко О.Ю. Оцінка регіональних конкурентних переваг Донецької області // Економіка та право. - 2007. - №1 (17). - С. 21-25.

  3. Агафоненко О.Ю. Про необходимость формирование системи показніків конкурентоспроможності регіонів // Регіональна економіка. - 2007. - №1. - С. 56-62.

  4. Агафоненко О.Ю. Аналіз СУЧАСНИХ регіональніх конкурентних позіцій // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2007. - №3. - С. 6-9.

  5. Агафоненко О.Ю., Шапошнікова О.М. Актуальність проведення аналізу та прогнозування інвестиційного ринку в регіональному розрізі // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Сер. "Економіка". - Донецьк: ДонДУУ, 2007. - Т VIII. - Вип. 78. - С. 3-9. (Особистий внесок здобувача: предложено Пропозиції относительно проведення АНАЛІЗУ інвестіційн про го Сайти Вся у регіональному секторі).

  6. Агафоненко О.Ю. Концептуальні підходи до формування системи показників конкурентоспроможності регіонів // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Сер. "Економіка". - Донецьк: ДонДУУ, 2007. - Т. VIII. - Вип. 84. - С. 231-240.

  7. Агафоненко О.Ю., Климова Є.І. До питання про значення фінансового аналізу на підприємствах України // Економіка: проблеми Теорії та практики: Зб. наук. пр. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. - Вип. 227. - Т.. - С. 803-809. (Особистий внесок здобувача: розроблено рекомендації относительно еф е ктивного Впровадження фінансового АНАЛІЗУ на підпріємствах).

  8. Агафоненко О.Ю. Екологічний фактор в оцінці територіальних переваг регіону // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Сер. "Державне управління". - Т. VII. - Вип. 71. - Донецьк: ДонДУУ, 2006. - С. 243-250.

  9. Агафоненко О.Ю. Роль і значення регіональної політики в економіці України // Наука і освіта - 2007: Додати Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (3-15 січ. 2007 р.) - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. - Т. 8. Економічні науки. - С. 105-107.

  10. Агафоненко О.Ю. Визначення концепцій сутності конкурентоспроможності регіонів // Науковий простір Європи - 2007: Додати Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (16-30 квіт. 2007 р.) - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. - Т. 4. Економічні науки. - С. 15-17.

  11. Агафоненко О.Ю. Які показники можна використовувати для оцінки конкурентоспроможності регіонів? // Актуальні питання розвитку Фінансової науки на сучасности етапі: Збірник мат. IV Міжвуз. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених (26 квіт. 2007 р.). - Донецьк: Донецька філія Європейського ун-ту, 2007. - С. 38-41.

  12. Агафоненко О.Ю., Шапошн и кова Про. М. Фінансовий стан підприємства як основний елемент економічного розвитку підприємства // Наука: теорія та практика - 2006: Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (21-31 серп. 2006 г..). - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. - Т. 4. Економічні науки. - С. 47-48. (Особистий внесок здобувача: розроблено рекомендації относительно поліпше н ня фінансового стану підприємств).

  13. Агафоненко О.Ю., Шапошнікова О.М. Облік безготівковіх розрахунків міжнародніх операцій // Сучасні наукові дослідження - 2006: Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (20-28 лют. 2006 г..). - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. - Т. 25. Економічні науки. - С. 6-8. (Особистий вн е сік здобувача: предложено Механізм ведення безготівковіх розрахунків).

  14. Агафоненко О.Ю. Механізм оцінки конкурентоспроможності регіону // "Dynamika naukowych badaс - 2007": Materialy Miкdzynarodowij konferencji. - Тум 2. Ekonomiczne nauki. Regionalna ekonomika: Przemyњl. Nauka i studia, 2007 - Str. 70-72.

  Анотація

  Агафоненко О.Ю. Формування системи показніків конкурентоспр про можності регіонів. - Р у копіс.

  Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил и регіональна економіка. - Інститут економіко-правових ДОСЛІДЖЕНЬ НАН України, Донецьк, 2008.

  У дисертації на основе комплексного дослідження теоретичного и практичних особливо использование регіонамі своих конкурентних перевага и конкурентних позіцій обґрунтовані методичні положення з формирование системи показніків регіональної конкурентоспроможності для забезпечення відповідної просторово-часової кількісної та якісної візначеності. Найважлівішім результатом, что характерізується новизною й аргументованістю є ті, что в работе здобула концептуального завершеної системи показніків конкурентоспроможності регіонів. Обґрунтовано класіфікацію факторів регіональної конкурентоспроможності на основе віділення відповідніх ознака, что дает можлівість Здійснювати безупинності поиск ефективних ЗАХОДІВ, здатно Забезпечувати НЕ только Стійкий стан регіону в его конкурентній борьбе, но й впліваті на характер протікання відтворювальніх процесів. Встановлено крітерій ефектівності регіональної конкурентоспроможності. Досліджено методичні підході до визначення оцінок конкурентних перевага окремий регіонів та Прийоми порівняльного АНАЛІЗУ конкурентних позіцій регіонів на основе использование базисних індексів, что забезпечен якомога точне визначення тенденцій формирование и змісту їхньої конкурентної БОРОТЬБИ. Определена теоретична аргументація Виникнення и Посилення конкуренції между окремий регіонамі. Обґрунтовано визначення терміна "Регіональні конкурентні позиції" та уточнення основних характеристик конкурентоспроможності регіонів, что стосують зовнішніх и внутрішніх факторів розвитку територій, умов теріторіальної діференціації, использование якіх дает змогу Проводити більш поглиблення порівняльній аналіз стану регіонів. Висновки та рекомендації могут буті вікорістані в практике управління економікою регіону з урахуванням динаміки и змісту відтворювальніх процесів, что протікають на конкретних теріторіях.

  Ключові слова: формирование системи показніків, Конкурентоспроможність регіонів, конкурентні позіції, конкурентні Переваги, фактори регіональної конкурентоспроможності.

  АНОТАЦІЯ

  Агафоненко О.Ю. Формування системи показників конкурентосп про собности регіонів. - Рук про запис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2008.

  У дисертації досліджуються теоретико-методичні та науково-практичні засади формування системи показників конкурентоспроможності регіонів.

  У першому розділі дисертаційної роботи розглянуто теоретичні основи виникнення та посилення конкуренції між окремими регіонами, що розглядаються щодо регіональних економічних систем, утворених продуктивними силами, що сприяло більш точному визначенню термінів: "регіональна конкурентоспроможність", "регіональні конкурентні позиції". Проаналізовано наукові підходи до уточнення основних характеристик конкурентоспроможності регіонів, що стосуються зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку територій, умов територіальної диференціації, використання яких дозволяє проводити більш поглиблений аналіз порівняльного становища регіонів. Дано рекомендації щодо обмеження переліку основних показників конкурентоспроможності регіонів, засновані на дотриманні вимог системного підходу до відповідних оцінками, що знайшло своє відображення в структурі і складі цих показників. Доповнено визначення терміна "регіональні конкурентні позиції", згідно з яким під регіональними конкурентними позиціями запропоновано вважати процеси використання наявних на даній території сукупних факторів, перетворених в продукцію, роботи і послуги, що забезпечує території відмінні риси та особливості в порівнянні з іншими територіями.

  У другому розділі роботи використані методичні підходи до визначення оцінок конкурентних переваг окремих регіонів на основі відбору і застосування показників ресурсної забезпеченості, що дозволило диференціювати їх за рівнями конкурентоспроможності. Показані прийоми порівняльного аналізу конкурентних позицій регіонів на основі використання базисних індексів, що забезпечило більш точне визначення тенденцій формування та змісту їх конкурентної боротьби.

  У третьому розділі отримала концептуальне завершення система показників регіональної конкурентоспроможності на основі визначення основних принципів формування, структуризації складу і статистичної бази, конкретизації інструментарію оцінок, що дозволяє більш точно позиціонувати окремі регіони в просторово-часовому вимірі і виявляти умови (резерви) їх поступального руху і розвитку . Запропонована класифікація факторів регіональної конкурентоспроможності заснована на виділенні відповідних ознак (підстав), що дає можливість здійснювати безперервний пошук найбільш ефективних заходів, здатних забезпечувати не тільки стійкий стан регіону в його конкурентній боротьбі, а й надавати відповідне вплив на характер протікання відтворювальних процесів. Обґрунтовано критерій ефективності регіональної конкурентоспроможності (в розрахунку єдності і взаємозв'язку її кількісної та якісної визначеності), що відображає, з одного боку, виробничі відносини (тобто співвідношення результатів і витрат, зміни умов (обставин) знаходження одного регіону по відношенню до іншого), а, з іншого, спосіб вимірювання цієї ефективності (тобто порівняння з встановленими або можливими стандартами або зразками), що сприяє відстеженню динаміки і змісту процесів, що надають вирішальний вплив на рівень і характер конкурентоспроможності регіонів.

  На основі комплексного дослідження теоретичних і практичних особливостей використання регіонами своїх конкурентних переваг і конкурентних позицій обґрунтовані методичні положення щодо формування системи показників регіональної конкурентоспроможності для забезпечення відповідної просторово-часової кількісної та якісної визначеності.

  Ключові слова: формування системи показників, конкурентоспроможність регіонів, конкурентні позиції, конкурентні переваги, фактори регіональної конкурентоспроможності.

  SUMMARY

  Agafonenko O.YU. Formation of the system of the indices of the competitive ability of regions . - Man u script.

  Thesis for the candidate degree in economics by specialty 08.00.05 - the development of productive forces and regional economy. - Institute of economic-legal research of NAS of Ukraine, Donetsk, 2008.

  On the basis of complex research of theoretical and practical features of the use of the competitive edges and competition positions regions methodical positions are grounded on forming of the system of indexes of regional competitiveness for providing of the proper spatio-temporal quantitative and high-quality definiteness . By a major result, characterized a novelty and argumentirovannostyu there is that the system of indexes of competitiveness of regions got conceptual completion in work. Classification of factors of regional competitiveness is grounded on the basis of extraction of the proper features, that enables to carry out the continuous search of the most effective measures, able to provide not only the stable state a region in his competitive activity but also to influence on character of flowing of reproduction processes. The criterion of efficiency of regional competitiveness is set. The methodical going near determination of estimations of competitive edges of separate regions and receptions of comparative analysis of competition positions of regions is probed on the basis of the use of base, that provided more exact determination of tendencies of forming and maintenance of their competitive activity. The theoretical argumentation of origin and strengthening of competition is certain between separate regions. Determination of term is grounded "regional competition positions", and clarification of basic descriptions of competitiveness of regions, touching the external and internal factors of development of territories, terms of territorial differentiation, the use of which allows to conduct more deep analysis of comparative position of regions. Conclusions and recommendations can be used in practice of management the economy of region taking into account a dynamics and maintenance of the reproduced processes which flow on concrete territories.

  Key words: forming of the system of indexes, competitiveness of regions, competition positions, competitive advantages, factors of regional competitiveness.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Формування системи показніків конкурентоспроможності регіонів

  Скачати 66.77 Kb.