• Кількісний розподіл країн Європи за рівнем народжуваності, 2003 г. *
 • Кількісний розподіл країн Азії за рівнем народжуваності, 2003 р
 • Кількісний розподіл країн Африки за рівнем народжуваності, 2003 р
 • Кількісний розподіл країн Латинської Америки
 • Структура смертності з причин,%
 • Регіональні відмінності в рівні смертності
 • Кількісний розподіл країн Європи за рівнем смертності, 2003 р
 • Кількісний розподіл країн Азії за рівнем смертності, 2003 р
 • Кількісний розподіл країн Африки за рівнем смертності, 2003 р
 • Сучасні тенденції світових міграцій [37]
 • Регіональні відмінності в щільності населення
 • Мал. 8.2. Функциональная классификация городов [39]
 • Мал. 8.3. Функциональная классификация сельских населенных пунктов [39]
 • СУЧАСНА УРБАНИЗАЦИЯ
 • Стадії розвитку процесу урбанізації
 • Географія світового процесу урбанізації
 • Динаміка міського населення світу [упоряд. по 25, 26, 29]
 • Динаміка чисельності населення
 • ГЕОГРАФИЯ НАРОДОВ МИРА
 • ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАРОДОВ МИРА
 • 2. СИНО-ТИБЕТСКАЯ СЕМЬЯ
 • Додаткова


 • Дата конвертації25.03.2017
  Розмір332 Kb.
  Типреферат

  Географія населення

  Пиріжник І. І.

  ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

  _________________________ ТЕМА 1__________________________

  ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, СТРУКТУРА КУРСУ.

  МІСЦЕ ГЕОГРАФІЇ НАСЕЛЕННЯ

  В СИСТЕМІ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК

  Ключові поняття: народонаселення, ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ, ДЕМОГРАФІЯ.

  Народонаселення - природно історично складається і безперервно відновлювали в процесі виробництва і відтворення безпосереднього життя складна і багатолика сукупність людей, що живуть на цій території, що утворюють природну основу даної соціальної спільності [10].

  Основними ознаками народонаселення виступають:

  · Постійне поновлення шляхом безперервної зміни йдуть з життя поколінь людей новими, що народжуються і розвиваються поколіннями;

  · Забезпечення свого існування шляхом безперервного виробництва засобів до життя (продуктів харчування, одягу, житла та ін.);

  · Залежність характеристик від біологічних властивостей і соціальних законів;

  · Безперервний рух (природне, механічне, соціальне);

  · Будучи органічною частиною суспільного розвитку, народонаселення саме виступає фактором, який суттєво впливає на це розвиток, певним чином модифікуючи його.

  Внутрішні, стійкі взаємозв'язки об'єктивних процесів народонаселення відбуваються під дією певних законів. При цьому дія законів народонаселення обумовлено законами суспільного розвитку. Система законів народонаселення представлена ​​трьома підсистемами, які охоплюють найбільш загальні характеристики відтворення населення:

  · Закони «природного» руху населення;

  · Закони просторового руху населення (закономірності розміщення і міграційної рухливості населення);

  · Закони соціального руху населення (закономірності зміни соціальної, професійної, освітньої та інших структур населення, що відображають його соціальну і виробничу мобільність).

  Особливе місце в системі законів народонаселення займають:

  · Демографічні закони: а) загальні (закон відтворення населення, зміни поколінь, зміни історичних типів відтворення; б) специфічні (пов'язані з тією чи іншою соціально-економічною формацією);

  · Економічні закони (закони, що визначають характер і ступінь зайнятості працездатного населення, закон зміни праці, закон обумовленості відтворення населення економічним ладом суспільства, рівнем і характером матеріального виробництва, закон єдності населення як основної продуктивної сили суспільства і основний споживчої сили суспільства, закон відповідності розміщення населення розміщення продуктивних сил і ін.);

  · Соціологічні закони (закон залежності ролі і функцій сім'ї від суспільного виробництва та ін.) [10].

  Пізнання населення вимагає дослідження найскладніших і різноманітних зв'язків і залежностей, які існують між населенням і господарством, населенням і природою, населенням і самим суспільством. Природно, що все це різноманіття є предметом дослідження багатьох соціально-економічних і природних наук. Ступінь глибини проникнення різних наук у вивчення проблем населення неоднакова. Одні з них вирішують їх попутно, зачіпаючи лише приватні питання, інші цілком присвячені їх вивченню. Останні утворюють розгалужену і розвивається систему наук про народонаселення, які досліджують населення на різних етапах історичного розвитку в різних країнах і районах розселення [17].

  Наука про народонаселення - це система наукових знань, що знаходиться в безперервному русі. Географія населення - одна з наук, що вивчає окремі закони народонаселення.

  Як видно з рис. 1.1, одним з головних розділів в системі наукових знань про народонаселення є географія населення.

  Географія населення - наука, що вивчає географічні (територіальні) особливості формування і розвитку населення і населених місць (поселень) в різних соціальних, економічних і природних умовах. За В. В. Покшишевський, географія населення - це галузь економічної географії, що вивчає склад і розміщення населення і населених пунктів, яка розглядає формування населення на різних територіях, його структуру, щільність і конкретні згустки (міста і сільські поселення), а також умови, що визначають дані форми розселення [10].

  Таким чином, географія населення входить в систему географічних наук як частина соціально-економічної географії і одночасно в систему знань про народонаселення.

  Основні риси географії населення:

  1) двуединство об'єкта вивчення: з одного боку, це населення, з іншого боку - система населених пунктів певної території;

  2) приналежність до суспільних наук, так як вивчає розвиток людського суспільства;

  3) належність до комплексних наук, тому що розглядає всі аспекти розвитку населення у взаємозв'язку з природним середовищем, природним комплексом, господарською діяльністю, соціально-економічними та політичними обставинами, які його оточують;

  4) географія населення вивчає свій об'єкт на конкретній території. Територіальний підхід - головний принцип пізнання географії населення;

  5) географія населення займає особливе місце в соціально-економічній географії населення, так як населення виступає одночасно як продуктивна сила і споживач;

  6) всі явища в географії населення динамічні, причому одні з них можуть змінюватися швидко і різко, інші повільно і неоднозначно;

  7) географія населення досліджує як статику, так і динаміку явищ;

  8) географії населення притаманний системний підхід, т. Е. Дослідження об'єктів як систем або елементів систем, з виявленням різноманітних зв'язків між ними, структури утворюються систем і функцій складових їх елементів.

  Завдання географії населення носять загальнокультурний (широке поширення знань про географію населення) і теоретичний характер (вивчення відтворення, тенденцій і закономірностей переміщень і розміщення населення, розвитку форм розселення і різних типів населених місць і т. д.).

  Географія населення відповідає на три головних питання:

  1) в чому особливість даної території в розвитку тих чи інших демографічних процесів;

  2) які причини, що визначають ці особливості;

  3) які наслідки цих процесів.

  Одним з найважливіших понять в дослідженні регіональних відмінностей в демографічній структурі та відтворенні населення є «демогеографіческая обстановка (ситуація)».

  Географія населення має тісні і різноманітні зв'язки з багатьма науками, що займаються вивченням населення:

  1) демографією (від грец. «Демос» - народ, «графо» - пишу), в т. Ч. Регіональної, - наукою про закономірності відтворення населення в суспільно-історичної обумовленості цього процесу;

  2) етнографією - історичною наукою, що вивчає побут і культуру народів земної кулі, їх походження та культурно-історичні зв'язки. Зв'язки з цими двома науками настільки тісні, що на стику утворилися Етногеографія, Етнодемографія, етнолінгвістики та ін .;

  3) соціологією - наукою про закони розвитку суспільства, вивченні мотивів міграції, зміни професії та ін .;

  4) антропологією - наукою про тілесну природу і походження людини.

  Географія населення тісно співпрацює з серією географічних наук. До них відносяться:

  1) географія світового господарства;

  2) географія сфери обслуговування (за допомогою вивчення територіальних відмінностей потреб населення в послугах і рівні їх задоволення;

  3) районна планування (за допомогою розробки комплексних планів інженерного оснащення);

  4) рекреаційна географія;

  5) медична географія та ряд інших.

  Взаємодіє також географія населення з прикладними науками, такими як, наприклад: комунальна гігієна; соціальна гігієна; екологія людини; соціальна психологія; демографічна статистика; економіка та організація праці; статистика праці; комунальна статистика; містобудування; статистика міського господарства та ін.

  Особливості розвитку географії населення в третьому тисячолітті полягають в тому, що за останні 100 років для географії населення характерно надзвичайно динамічний розвиток. Це пов'язано з високими темпами зростання населення планети, загостренням проблем народонаселення (продовольча, енергетична, екологічна та ін.), Збільшенням демографічного навантаження на планеті.

  У зв'язку з глобальним характером проблем народонаселення в сучасному світі при ООН створено Фонд в області народонаселення (UNFPA), однією з основних функцій якого є координація діяльності і вироблення рішень на міжнародному рівні. Для цього Фонд проводить Міжнародні демографічні конгреси. В історії їх було п'ять: 1-й - в Римі, 2-й - в Белграді, 3-й - в Бухаресті, 4-й - в Мехіко і 5-й - в Каїрі, де знаходиться Міжнародний демографічний центр. За підсумками проведених т. Н. «Парасолькових проектів» в різних країнах і регіонах світу UNFPA публікує щорічні звіти. Так, в 1997 р звіт називався «Право вибору: репродуктивні права і репродуктивне здоров'я», в 1998 р - «Нові покоління», в 1999 р - «6 мільярдів: час вибору», в 2000 р - «Одне життя - два світи: чоловіки і жінки в період змін », в 2001 р -« Населення та екологічні зміни », в 2002 р -« Населення, злидні і можливості »[21 - 26].

  Основні розділи географії населення

  З огляду на те, що географія населення вивчає два види територіальних систем (населення і населених пунктів), вона складається з двох блоків, тісно пов'язаних між собою: територіальні групи населення і населених пунктів, їх мережі та системи (рис. 1.2).

  Кожен елемент блок-схеми може вивчатися на макрорівні (світ, макрорегіон світу), мезорівні (відповідно - субрегіон, держава) і мікрорівні (відповідно - держава, територіально-адміністративна одиниця держави або система населених пунктів).  Мал. 1.2. Структура географії населення

  _________________________________ ТЕМА 2__________________________

  ПОТОЧНИЙ ОБЛІК НАСЕЛЕННЯ.

  перепису населення

  Ключові поняття: ПОТОЧНИЙ ОБЛІК, МЕТРИЧНІ КНИГИ, подвірного перепису, подушного перепису, ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕННЯ, НАУКОВІ ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ перепису, СУЧАСНІ РЕГІСТРИ НАСЕЛЕННЯ.

  Поточний облік населення - збір інформації та відомостей про випадки народження, смерті, укладення (розірвання) шлюбів у міру виникнення цих подій. Мета поточного обліку - регулярне отримання даних про чисельність і склад населення, а також про інші характеристики демографічних процесів. Специфіка поточного обліку - демографічні події потрапляють під спостереження при їх юридичне оформлення [10].

  Елементи поточного обліку існували з глибокої давнини. Так, обліки фіскального характеру проводилися ще в Стародавньому Єгипті (2800-2250 рр. до н. е.), Стародавній Іудеї, Месопотамії, Індії та інших країнах. У Китаї перший облік населення провели 2238 р. До н.е. е. У Стародавній Греції обліки населення (дорослих чоловіків) відомі з кінця IV ст. до н. е. У Стародавньому Римі регулярні обліки населення (цензи) у військово-облікових, фіскальних та електоральних цілях проводилися, починаючи з 435 р. До н.е. е.

  У період раннього середньовіччя обліки населення також мали, головним чином, фіскальні цілі. Тому враховувалися не окремі люди або сім'ї, а такі податкові одиниці, як будинок, вогнище або домогосподарства. Як приклад можна привести «Книгу страшного суду», що містить опис 34 графств Англії, проведене в 1086 за наказом Вільгельма Завойовника.

  У більш пізній час обліки населення проводилися в окремих містах (Нюрнберг, тисячі чотиреста сорок-дев'ять; Страсбург, 1 473), а потім і в країнах. Право обліку населення належало церкві. Реєстрація обрядів хрещення, поховання, вінчання відбувалася в метричних книгах. Лише в кінці XVIII в. у всіх європейських державах функції реєстрації перейшли від церкви до статистичних установ.

  У Росії початок обліків населення, що мали фіскальні цілі, відноситься до IX ст. З XIV ст. об'єктом оподаткування стають земельні угіддя - соха, чверть, десятина. Тому документи, в яких містився опис податковий одиниці, називалися сошного листами. У XVII ст. почали проводити подвірні перепису, звані так тому, що одиницею обкладання став двір (домогосподарство). Вони були проведені в 1646, 1678, 1710 і 1716-1717 рр. За Петра І стався перехід від оподаткування дворів до оподаткування душ, і перепису стали іменуватися подушним, а з 1718 р - ревізіями. Списки податного населення називалися «казками», одиниця чоловічого обліку - «ревізька душа», іменні списки - «ревизские казки». Саме цей вид обліку населення став попередником переписів, аналогів якому в Європі не було. Ревізії були єдиним джерелом відомостей про населення країни протягом 1719 - 1860 рр. До їх недоліків можна віднести те, що вони враховували тільки податкові населення, проводилися не на всій території країни і тривали багато років. З відміною кріпосного права в 1861 р ревізії були скасовані. З 1834 року норматив збору відомостей в Росії переходить від церкви до губернським статистичним комітетам, а в 1865 р - центральному статистичному комітету [4].

  З середини ХХ ст. в більшості економічно розвинених країн поточний облік існує в рамках загальнонаціональної системи реєстрації. Одночасно з реєстрацією дається, як правило, коротка характеристика місця події і особи події.

  Становлення в Європі централізованих держав вимагало наявності точних і надійних даних про якісні та кількісні характеристики населення. Як реакція на цю потребу в країнах Європи і в США стала складатися система державної статистики, і було поставлено питання про проведення заснованих на нових принципах переписів населення. На відміну від поточного обліку населення, який займається постійним збором інформації про окремі демографічних події населення країни, перепис дає одномоментний портрет населення країни по широкому спектру ознак, яку згодом назвали програмою перепису (див. Нижче).

  Перепис (за визначенням ООН) - єдиний процес збору, узагальнення, оцінки, аналізу та публікації (або поширення іншим чином) демографічних, економічних і соціальних даних, що відносяться за станом на певний час до всіх осіб країни [10].

  Мета перепису населення: отримати відомості про чисельність, склад і розміщення населення, необхідні для організації економічного життя країни, визначення представництва в законодавчих установах і науковому вивченні населення. Коло відомостей, які необхідно отримати під час перепису, називається програмою перепису, яку розробляє Статистична комісія ООН. Вона включає: демографічні ознаки; економічні ознаки; характеристику рівня освіти; етнічні ознаки; інші ознаки (для кожної держави окремо, наприклад, громадянство і ін.).

  Перепис населення проводиться кількома етапами. Підготовчий етап полягає в розробці програми і матеріалів перепису, підготовці кадрів для її проведення (інструкторів, лічильників, програмістів та ін.), Проведення попереднього обходу всіх переписних ділянок на предмет обліку, узгодження термінів проведення перепису і критичного моменту. Основний етап включає в себе безпосередній обхід помешкань з метою перепису населення. В кінці основного обходу проводиться вибірковий контрольний обхід для звірки отриманої інформації. На заключному етапі підводяться спочатку попередні підсумки перепису, а потім остаточні. Період отримання остаточних підсумків перепису залежить від наявності програмного забезпечення і ступеня комп'ютеризації переписних відділів та керівних переписних статистичних відомств.

  В історії переписів населення виділяються 3 етапи:

  1. Кінець Х V ІІІ ст. - Перша половина ХІХ ст. У 1790 р в США було проведено перший перепис в історії, наступні були в Швеції і Фінляндії (1800), Великобританії, Франції, Данії і Норвегії (1801). Ці перепису протягом тривалого часу були далекі від досконалості, тому що враховували обмежений набір ознак, страждали величезним недообліком, що не були прив'язані до якогось конкретного моменту часу, були відсутні суворі правила їх проведення, обробка їх результатів тривала багато років. Однак в перші десятиліття XIX ст. поступово закладалися основи організації переписів населення, принципи формування їх програм [4].

  Величезну роль в цьому відношенні зіграла перепис населення Бельгії 1846 г. Вона проводилася під керівництвом великого бельгійського вченого А. Кетле (1796-1874), який вперше розробив принципи проведення переписів населення, зокрема принцип одномоментности, ввів термін «наявне населення».

  Особливістю цього етапу є закладення принципу регулярності проведення переписів (кожні 10 років в США і Англії, кожні 5 років у Франції і Швеції, кожні 3 роки в Австрії); при цьому враховувалися поки тільки окремі ознаки.

  2. Друга половина ХІХ в. - Перша половина ХХ ст. У цей період на Міжнародних статистичних конгресах, регулярно проводилися в 1853 - 1876 рр., І в Міжнародному статистичному інституті розвивається методологія проведення переписів. Наприклад, було рекомендовано проводити перепису не рідше одного разу в 10 років, в роки, що закінчуються на 0 (або близькі до цієї цифри), враховувати наявне (а не юридичне) населення і відносити всі дані до строго певного (критичного) моменту часу. Кількість переписів населення стало швидко збільшуватися: так в 70-і рр. XIX ст. було проведено 48 переписів, в 80-е - 54, в 90-е - 57. Протягом цього періоду перепису були проведені у всіх країнах Європи і Америки, в деяких країнах Азії і Африки.

  3. Середина ХХ ст. - наші дні. Перепису проведені в країнах, що звільнилися Африки, в 1980-і рр. - В країнах південно-західній Азії: ОАЕ, Катарі, Саудівській Аравії. У першому десятилітті XX в. було проведено вже 74 перепису. При цьому до початку ХХ століття переписами було охоплено 64% ​​світового населення [4, 7, 9].

  У Росії перша перепис пройшов в 1897 р з ініціативи П.П. Семенова-Тян-Шанського. Враховувалися 3 категорії населення: наявне, постійне і приписне (юридична). У програмі було 14 ознак [9, 13]. «Прийнято вважати, що в постановці статучета населення Росія в кінці XIX в. відставала від більшості європейських країн і США приблизно на 100 років, т. к. в Швеції, Англії, Норвегії, Франції та ін. країнах вони пройшли ще в 1800-1801 рр., а в США - в 1790 р При всій фактографічної точності ці аргументи не зовсім коректні, т. к. за своїм методичним рівнем, організації і широті охоплених нею питань перепис 1897 р значно перевершила досліди подібного роду кінця XVIII - початку XIX ст. в Америці і Європі. Єдиним її аналогом може вважатися лише перепис населення Бельгії 1846 г. »(Соціологія в Росії. М., 1999. С. 395.).

  Детальніше про переписах населення в СРСР можна прочитати в п. 4 основної літератури. Після розпаду СРСР Республіка Білорусь провела самостійно перший перепис в умовах суверенної держави в 1999 р, Росія - в 2002 р

  Перепису населення, як правило, проводяться в рік, що закінчується на нуль або близький до нього; не рідше одного разу на десять років; в період року, коли населення менш мобільно. При проведенні переписів обов'язково вибирається, так званий, критичний момент перепису (частіше - це опівночі дати перепису), до якого будуть приведені всі зібрані матеріали.

  Наукові принципи проведення перепису: загальність; одномоментність; анонімність; самовизначення (всі відповіді записуються зі слів опитуваного); наявність єдиної програми проведення перепису, координованої Статистичної комісією ООН.

  В даний час в багатьох країнах особливим різновидом суміщення поточного обліку і переписів населення стали виступати списки населення, т. Н. регістри населення. Особливістю регістрів є те, що вони не мають будь-яких спеціалізованих цілей, крім цілей демостатістіческого обліку, і тому в них заносяться відомості про всі без винятку жителів країни. Хоча традиція ведення регістрів населення існує досить давно, їх широке і ефективне використання почалося тільки зі створенням відповідного програмного забезпечення.

  При народженні (або при в'їзді на територію країни) людині присвоюється індивідуальний ідентифікаційний код (ІІК), не змінний протягом усього життя. Всі події в житті людини, які вимагають документального оформлення, супроводжуються внесенням ИИК до відповідних документів. автоматизований регістр населення стає як би перманентної переписом. Самі переписи проводяться тільки для коригування даних регістра. У деяких країнах, наприклад, у Фінляндії, Данії, Нідерландах, Швеції, перепису населення в їх традиційному вигляді більше вже не проводяться, і вся необхідна інформація виходить головним чином на основі регістрів. Так, в Фінляндії в 1990 р «перепис» вперше здійснена без звернення до населення, т. Е. Повністю на базі регістрів [7].

  Дані поточного обліку і переписів населення є взаємно доповнюють і використовуються спільно. Знаючи кількість народжень, смертей і переїздів з місця на місце, можна розраховувати чисельність населення в міжпереписний періоди. Володіючи інформацією про чисельність і структуру населення, можна обчислювати відносні показники демографічних процесів. Таким чином, поточний облік демографічних подій і перепису населення утворюють нерозривну єдність.

  _________________________ ТЕМА 3___________________________

  ОСНОВИ ДЕМОГРАФІЇ І демогеографія

  Ключові слова: ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ, ДЕМОГРАФІЧНА СТРУКТУРА, народжуваність, репродуктивне ПОВЕДЕНИЕ, СМЕРТНІСТЬ, СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ, ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ, ТИП ВІДТВОРЕННЯ, ДЕМОГРАФІЧНА ПЕРЕХІД, депопуляція.

  Як було сказано вище (див. Тему 1), географія населення має найбільш тісні зв'язки з демографією. Географія з цієї науки запозичує все показники, закономірності та вивчає за допомогою демогеографії регіональні особливості процесів.

  Демографічна ситуація - це стан режиму відтворення населення і його структури в певний час на конкретній території. Демографічну ситуацію в будь-якому регіоні визначають два основні процеси - народжуваність і смертність [10].

  Демографічна структура - розподіл населення за будь-якою структурною ознакою (за статтю, віком, шлюбним станом, національністю і т. Д.).

  3. 1. Народжуваність і її географія

  Народжуваність - це процес дітонародження в сукупності людей, що визначають покоління з певним репродуктивним поведінкою.

  Репродуктивне поведінка - система дій і відносин, які опосередковують народження або відмову від народження дитини у шлюбі або поза шлюбом [10]. Процес народжуваності вивчають наступними основними показниками:

  Абсолютні показники: абсолютне число народжень. За даними за 2003 р, цей показник в світі в рік становив 129 млн чол., В місяць -11 млн чіл., В день - 352 тис. Чол., В годину - 15 тис. Чол., В хвилину - 245 чол ., в секунду - 4,1 чол. [44].

  Відносні показники:

  1) загальний коефіцієнт народжуваності (ОКР) - відношення числа народжених за рік до середньорічної чисельності населення в розрахунку на 1000 осіб, ‰;

  2) спеціальний коефіцієнт народжуваності (коефіцієнт фертильності) - число народжених за рік на 1000 жінок в фертильному віці (15-49 років);

  3) повікова коефіцієнти народжуваності - середнє число дітонароджень за рік, що припадає на 1000 жінок певного віку;

  4) сумарний коефіцієнт народжуваності - середнє число дітей у однієї жінки за все її життя. За даними UNFPA, в 2003 році він становив 2,8.

  Основні фактори, що впливають на народжуваність

  Однією з найбільш точних заходів інтенсивності процесу народжуваності є число дітей, що народжуються в середньому жінкою в кожному поколінні. Вимірювану таким чином народжуваність можна уявити як результат взаємодії двох основних груп факторів: фертильність (плодючість) і поведінку людини (по А. Г. Вишневському) [5].

  Вищевказані фактори народжуваності не можуть діяти без тісного зв'язку з іншими демографічними факторами, а також з політичними, соціально-економічними, соціально-культурними, екологічними та ін.

  Ще в Давньому Римі було помічено, що в добре забезпечених сім'ях народжуваність нижче, ніж в бідних. А. Сміт писав: «бідність сприяє розмноженню», а К. Маркс додавав: «Розмір сім'ї залежить від рівня добробуту». Б. Урланис в своїх роботах також акцентував увагу на тому, що «зв'язок рівня життя з рівнем народжуваності здійснюється через дві ланки: рівень культури і ступінь поширення контролю над народжуваністю».

  Величину рівня народжуваності можуть також корелювати: рівень дитячої смертності; значення дитини в сім'ї; становище жінки в суспільстві; рівень її освіти і доходів; демографічні традиції в суспільстві (вік вступу в шлюб, вік жінки при народженні першої дитини, інтервал між народженнями дітей і ін.); характер або тип розселення; соціально-культурні та психологічні установки в суспільстві; релігійні традиції; етнічна структура населення; демографічна політика і інші фактори [34, 38].

  Рівень народжуваності сильно залежить від частки населення, що живе в шлюбі. Тому при аналізі народжуваності важливим є врахування сімейної структури населення [36]. Позначаються на рівні народжуваності війни, після яких спостерігається компенсаційні підйоми народжуваності, звані «baby boom».

  Історична еволюція народжуваності пов'язана з соціально-економічним розвитком суспільства. Рівень народжуваності в усіх класових докапіталістичних формаціях був орієнтований на максимальне число народжень. Багатодітність заохочувалася соціальної і культурної традиціями. В давнину і середньовіччя народжуваність повсюдно була дуже високою, близькою до фізіологічного максимуму (50-60 ‰). Вона стала помітно знижуватися з кінця ХVІІІ ст. в зв'язку зі змінами в рівні розвитку продуктивних сил і репродуктивному поведінці в суспільстві (з переходом від багатодітної сім'ї до малодетной), пов'язаними з розвитком капіталістичних відносин [5].

  Регіоном, де вперше в історії стало відчуватися помітне зниження народжуваності, була Європа. У другій половині ХІХ ст. в країнах Західної Європи почалося спочатку повільне, а потім інтенсивне зниження народжуваності, що поширився поступово на всі європейські країни, а також США, Канади, Австралії та Японії (табл. 3.1).


  Таблиця 3.1

  Динаміка загальних коефіцієнтів народжуваності, на 1000 чол.

  роки

  економічно розвинуті

  країни

  Розвиваю-ються

  країни

  роки

  економічно розвинуті

  країни

  Розвиваю-ються

  країни

  1750-1800

  38

  41

  1950-1955

  23

  42

  1800-1850

  39

  41

  1955-1960

  22

  41

  1850-1900

  38

  40

  1955-1960

  22

  41

  1900-1910

  34

  41

  1960-1965

  20

  40

  1910-1920

  26

  40

  1965-1970

  18

  38

  1920-1930

  28

  41

  1970-1975

  17

  36

  1930-1940

  22

  41

  1975-1980

  16

  34

  1940-1950

  20

  40

  2000 - 2003

  11

  24

  Різні територіальні поєднання чинників, що визначають рівень народжуваності, зумовили велику географічну диференціацію процесу. За даними Фонду ООН в області народонаселення, в 2003 р середньосвітовий рівень народжуваності склав 21,5 ‰. Виходячи з цього в світі прийнята наступна шкала народжуваності (за ОКР), ‰: менше 15 - низький рівень; 15-20 - рівень нижче середнього; 20-30 - середній рівень; 30-35 - вище середнього; 35-40 - високий; 40 і більше - надзвичайно високий.

  Регіональні відмінності в рівні народжуваності

  Скорочення народжуваності з другої половини ХХ століття носить загальний характер, починаючись в різний час в різних країнах, і відбувається різними темпами. У минулому в розвинених країнах діти були потрібні батькам як майбутні помічники у праці, захисники роду, годувальники в старості. В ході соціально-економічного прогресу перераховані їх ролі переходять до суспільних інститутів. Соціально-економічна віддача дітей батькам знижується, і в результаті поступово знижується потреба батьків у числі дітей. Для задоволення ж психологічних (емоційних) потреб потрібно все менше число дітей. Така схема так званого демографічного переходу від високої, необмежуваною сім'єю, народжуваності в минулому до низької, що обмежується одним-двома дітьми, народжуваності в сьогоденні і майбутньому [5, 36].

  Європа. Це регіон з найнижчою народжуваністю в світі (за винятком окремих країн - США, Канади, Японії та Австралії, де показники народжуваності такого ж порядку). У більшості країн рівень народжуваності на початку третього тисячоліття дуже низький, найнижчий в демографічній історії. Среднерегиональной показник в 2003 р склав 10 ‰ (в два рази нижче середньосвітового). При цьому потрібно зазначити, що з плином часу відмінності між мезорегіони в межах Європи стираються. Європу можна назвати регіоном відносно рівній картини народжуваності. Величини незначно коливаються в межах від 13 ‰ у Франції і Нідерландах до 8 ‰ в Болгарії (найнижчі показники в світі). Виняток становлять Албанія з порівняно високим рівнем народжуваності (16 ‰, найвищий показник в Європі), який пояснюється мусульманським віросповіданням більшості населення, Ірландія (15 ‰), Ісландія (14 ‰), і Македонія (13 ‰). За мезорегіони показники виглядають наступним чином: Північна Європа - 11 ‰, Західна Європа - 11 ‰, Південна Європа -10 ‰, Східна Європа - 9 ‰. (Табл. 3.2).

  У більшості країн Європи поріг сумарної народжуваності в 2000-2003 рр. значно нижче межі простого відтворення населення - 1,3. При цьому лише в Ірландії, Ісландії та Албанії він поки відповідає рівню простого відтворення - 2. За висловом деяких демографів, на Європу насунулася «демографічна зима».

  Народжуваність в ряді європейських країн (ФРН, Франція, Австрія, Італія) опустилася в другій половині ХХ - початок ХХІ ст. нижче того рівня, до якого вона опускалася в період економічної кризи 1930-х рр. і Другої світової війни.

  Таблиця 3.2

  Кількісний розподіл країн Європи за рівнем народжуваності, 2003 г. *

  Рівень народжуваності, ‰

  менше 10 - низький

  10-12 - середній

  13-15 - вище середнього

  більше 15-високий

  14

  23

  5

  2

  * Ця і всі наступні таблиці розділу складено за матеріалами UNFPA [41], в даному випадку, не враховуючи держав-карликів.

  У ряді країн Західної і Північної Європи народжуваність населення корінної національності нижче, ніж всього населення. Певний відсоток народжених в таких країнах - діти іноземних робітників, вихідців з країн Азії та Африки, у яких народжуваність в цілому вище, ніж у корінного населення. Деякі західні фахівці вважають, що приплив іммігрантів, або т. Зв. «Компенсаційна (заміщає) міграція» з більш високою народжуваністю може компенсувати низький рівень народжуваності корінного населення країн і, таким чином, стримувати відбувається тут депопуляцію [19, 20].

  Азія. Маючи значну площу, Азія відрізняється високими контрастами в рівні народжуваності в межах мезорегіони і країн: від 9 ‰ в Японії до 43 ‰ в Ємені; найнижча народжуваність - в країнах Східної Азії, найвища - в країнах Південно-Західної та Центральної Азії. Среднерегиональной показник - 22 ‰.

  Фактично в усіх країнах регіону народжуваність знижується, різниця в тому, що в одних країнах це зниження йде швидше (в Китаї, Південній Кореї, Малайзії, Лівані, Туреччині та ін.), В інших повільніше. Незважаючи на те, що регіон представлений в більшості своїй, що розвиваються, багато з них активно почали проводити демографічну політику ще в 1970-х рр. Перш за все це Китай, а також В'єтнам, Бангладеш, Індія, Сінгапур, Південна Корея (табл. 3.3).

  Таблиця 3.3

  Кількісний розподіл країн Азії за рівнем народжуваності, 2003 р

  Рівень народжуваності, ‰

  менше 15-низький

  15-20 -

  нижче середнього

  21-30 - середній

  31-35 - вище середнього

  36--40 - високий

  більше 40 -

  високий-

  12

  13

  15

  4

  2

  2

  Східна Азія. Середній показник для мезорегіону - 17 ‰. Найбільші країни цього району - Китай і Японія. За національними статистичними даними рівень народжуваності в Китаї швидко знижується і вже досяг величини, лише трохи перевищує рівень простого відтворення населення (13 ‰ при сумарному коефіцієнті 1,7). Швидке скорочення народжуваності в Китаї - результат проведеної демографічної політики, китайського керівництва, яке у різний спосіб заохочує населення мати не більше однієї дитини в сім'ї. Детальніше про це див. П. 4 з додаткової літератури.

  Японія є прикладом дуже швидкого зниження рівня народжуваності за відносно короткий історичний період: з 34,3 ‰ в 1947 р, 17,2 в 1957 р і до 9 ‰ у 2003 р

  У країнах Південно-Східної Азії найбільш швидкими темпами зниження народжуваності відбувається в Таїланді та Сінгапурі, де показники загального коефіцієнта народжуваності наближені до європейських і складають відповідно 13 і 11 ‰. В інших країнах рівень народжуваності в більшості своїй на рівні середньосвітового (Бруней, В'єтнам, Індонезія, Малайзія, М'янма, Філіппіни), що є наслідком проведеної політики, або вище середнього (Лаос). У країнах цього мезорегіону відзначаються традиційно високі показники сумарного коефіцієнта народжуваності (більше 2,5 - в середньому, а в Лаосі - 4,9), що свідчить про подальшу перспективу розширеного відтворення. Середній показник для мезорегіону - 22 ‰.

  Західна Азія має в середньому (27 ‰) досить високі для регіону показники народжуваності. Максимальні значення спостерігаються в Ємені (43 ‰), Іраку та Саудівської Аравії (38 ‰). Мінімальні значення відзначені в Грузії (9 ‰). Сучасний високий рівень народжуваності визначає те, що більшість країн - мусульманські. Сумарний коефіцієнт народжуваності - 3,8, при цьому максимальний в Ємені - 7,0, а мінімальний в Грузії - 1,1.

  Центральна і Південна Азія. Середній рівень народжуваності в регіоні - 27 ‰. За винятком Казахстану, Ірану та Шрі-Ланки, де народжуваність нижче середньосвітового показника, більшість країн, перебуваючи на низькому рівні соціально-економічного розвитку, досить повільно знижують народжуваність і мають показники народжуваності перевищують середньосвітові значень (Непал, Пакистан, Таджикистан), високі (Бутан ) і надмірно високі (Афганістан - 42 ‰) [26, 41].

  Африка. Необхідно відзначити, що в багатьох країнах цього регіону досі відсутній повний і точний облік народжуваності, і дані про неї отримують з переписів населення або вибіркових досліджень, проведених Фондом ООН з народонаселення. Для цього регіону характерна найвища народжуваність в світі, середній показник становить 36 ‰. Низький рівень соціально-економічного розвитку більшості країн і, як наслідок, низький рівень охорони здоров'я та грамотності населення, велика залежність від історичних і релігійних традицій, безправне становище жінки в суспільстві, етнічна роздробленість при зміцненні політичної влади окремих племен і їх вождів - основні чинники, що зумовили високі показники народжуваності в Африці. Демографічний перехід до зниження народжуваності відбувається в небагатьох країнах, в основному це країни Магрибу та в меншій мірі Південної Африки за рахунок ПАР, мають більш високий рівень соціально-економічного розвитку. В цілому зберігається рівень народжуваності вище середньосвітового, сумарний коефіцієнт народжуваності становить понад 3,5. Для регіону характерна відносно рівна картина народжуваності. Показники в межах мезорегіони виглядають наступним чином: Центральна Африка - 45 ‰, Південна Африка - 31 ‰, Північна Африка - 27 ‰, Західна Африка - 41 ‰, Східна Африка - 41 ‰. Закономірно, що саме в Африці буде перебувати демографічний максимум народжуваності світу. У 2003 р він припав на Нігер і склав 55 ‰. Найнижча народжуваність на африканському континенті зафіксована в Тунісі - 17 ‰ і на Маврикії - 16 (табл. 3.4).

  Таблиця 3.4

  Кількісний розподіл країн Африки за рівнем народжуваності, 2003 р

  Рівень народжуваності, ‰

  менше 15-низький

  15-20 -

  нижче середнього

  21-30 - середній

  31--35--

  вище середнього

  36-40 - високий

  більше 40 -

  високий-

  -

  2

  7

  6

  12

  27

  Північна Америка. Цей регіон представлений двома великими державами - США і Канадою, де нинішній рівень народжуваності оцінюється як низький (14 і 11 ‰ відповідно). Зниження народжуваності в США почалося в кінці ХVIII ст. і представлено декількома періодами: економічна криза 1930-х рр .; останні роки Другої світової війни; друга половина 1950-х рр .; 1960-1980 рр .; кінець ХХ ст. На думку американських демографів, головною причиною зниження народжуваності з 55 ‰ в 1790 р до 14 ‰ у 2003 р, є зміна функцій жінки в суспільстві. Разом з тим, необхідно відзначити, що народжуваність і загальний показник фертильності в США (2,0) вище, ніж в середньому в Європі. Це пояснюється зміною репродуктивної поведінки через змішаних шлюбів з латиноамериканським населенням і в цілому посиленням ролі сім'ї в американському суспільстві в останні десятиліття ХХ ст. Скорочення народжуваності відбувається і в Канаді. Однак цей процес протікає інтенсивніше в силу більшого постаріння населення і більш жорстких міграційних правил в'їзду в країну.

  Латинська Америка. Рівень народжуваності в Латинській Америці знижується у всіх країнах, але з різною інтенсивністю. Основними факторами залишаються: зміни в репродуктивній поведінці (збільшення середнього віку вступу в шлюб у жінок, зміна типів шлюбних союзів, поширення фактичних - постійних і візитних - шлюбів, зниження потреби сім'ї в дітях), високий рівень грамотності жінок в області контрацепції. У той же час в більшості країн регіону загальний рівень народжуваності і загальний показник фертильності залишаються вище середньосвітового показника (табл. 3.5).

  Серед країн, які активно проводять демографічну політику, слід назвати Бразилію, Мексику, Перу, Уругвай.

  Таблиця 3.5

  Кількісний розподіл країн Латинської Америки

  за рівнем народжуваності, 2003 р

  Рівень народжуваності, ‰

  менше 15-низький

  15-20 -

  нижче середнього

  21-30 - середній

  31-35--

  вище середнього

  36-40 - високий

  більше 40 -

  високий-

  3

  14

  14

  7

  -

  -

  Середні показники по мезорегіони виглядають наступним чином:

  мезорегіон

  Загальний коефіцієнт

  народжуваності, ‰

  сумарний коефіцієнт

  народжуваності

  Центральна Америка

  29

  3,0

  Південна Америка

  22

  2,5

  Карибський регіон

  20

  2,7

  В Австралії процес народжуваності відбувається під впливом двох видів репродуктивної поведінки: корінного населення та мігрантів. Це обумовлює більш високі показники серед корінного населення і відповідно більш низькі серед приїжджають американців, європейців і ін. Загальний рівень народжуваності - 13 ‰, сумарний - 1,7 ‰.

  Оцінюючи рівень народжуваності в майбутньому, необхідно сказати, що в найближчій перспективі буде зберігатися її помітна диференціація в межах макрорегіонів і країн. Саме рівень народжуваності визначатиме картину майбутнього розвитку планети. Детальніше про це див. У темі 6.

  3.2. Смертність, тривалість життя

  і їх географія

  Смертність - це процес вимирання поколінь, один з двох головних елементів відтворення населення; процес масовий, що складається з безлічі одиничних смертей, що наступають в різних віках і визначають у своїй сукупності порядок вимирання [10].

  Для вивчення смертності використовують такі основні показники:

  Абсолютні показники: абсолютне число померлих. За даними за 2003 р, цей показник в світі в рік становив 56 млн чол., В місяць - 4,6 млн чол., В день - 152 тис. Чол., В годину - 6 тис. Чол., В хвилину - 106 чол., в секунду - 1,8 чол. [44].

  Відносні показники:

  1) загальний коефіцієнт смертності - це відношення числа померлих за рік до середньорічної чисельності населення, в розрахунку на 1000 жителів, ‰;

  2) повікова коефіцієнти смертності - середнє число смертей за рік, що припадають на 1000 чоловік певного віку;

  3) тривалість життя (узагальнена характеристика смертності) - це інтервал між народженням і смертю, рівний віку смерті;

  4) тривалість майбутнього життя - інтервал між деякими віком і віком смерті;

  5) середня тривалість життя (СПР) - це середня арифметична розподілу доживають до деякого віку х років відповідно до порядку вимирання;

  6) дитяча смертність - це відношення чисельності дітей, померлих до року, до загальної кількості дітей, що народилися в цьому році в розрахунку на 1000 жителів, ‰ [10].

  Процес вимирання поколінь залежить від великого числа біологічних і соціальних факторів смертності. До числа основних відносяться: природно-кліматичний, генетичний, демографічний, економічний (рівень добробуту, рід занять), культурний, соціальний, політичний, екологічний, характер розселення, міграції. У другій половині ХХ ст. причиною збільшення смертності став ВІЛ-інфекція / СНІД, що представляє серйозну загрозу для майбутнього розвитку в бідних країнах. Найбільш сильний вплив ця хвороба має на незаможні верстви населення, які отримують найменшу економічну і соціальну підтримку суспільства [24].

  З точки зору демографічного аналізу, смертність ділиться на дві великі групи - ендогенну (породжуються внутрішнім розвитком організму) і екзогенну (пов'язану з дією зовнішнього середовища). Однак дія ендогенних факторів обумовлено старінням організму, спадковими хворобами, вродженими вадами, а вплив екзогенних факторів неупорядоченно, випадково.

  В ході історичного розвитку змінювалася структура причин смерті людини (табл. 3.6).

  Таблиця 3.6

  Структура смертності з причин,%

  причини

  економічно

  розвинуті країни

  Країни, що розвиваються

  Інфекційні та паразитарні

  злоякісні новоутворення

  Хвороби системи кровообігу

  Хвороби органів дихання

  Хвороби органів травлення

  вроджені аномалії

  Нещасні випадки, отруєння, травми

  Інші

  1,4

  19,7

  49,3

  8,2

  4,6

  2,4

  7,6

  6,8

  14,4

  4,9

  13,4

  17,6

  9,7

  5,6

  7,0

  27,4


  Протягом історії людства смертність зазнала великі якісні і кількісні зміни. Виділяють наступні історичні типи смертності:

  1) архетип (з переважанням екзогенних факторів і дуже інтенсивним процесом вимирання поколінь);

  2) «примітивний» (традиційний) - смертність переважно екзогенна з високою швидкістю вимирання поколінь. Середня тривалість життя - до 30 років, коефіцієнт смертності - 40-50 ‰. Існував до кінця ХVIII ст .;

  3) з кінця ХVIII ст. і до наших днів - сучасний тип, що характеризується стрімким стрибком до переважання ендогенних факторів і до зменшення меж смертності) [5, 10, 36].

  Різні територіальні поєднання чинників, що визначають рівень смертності, зумовили велику географічну диференціацію процесу. За даними Фонду ООН в області народонаселення, в 2003 р середньосвітовий рівень смертності (за загальним коефіцієнтом смертності) склав 8,4 ‰. У зв'язку з цим, в нинішніх умовах прийнята наступна шкала смертності в світі: менше 5 ‰ - низька; 5-10 ‰ - середня; 10-15 ‰ - вище середнього; 15-20 ‰ - висока; понад 20 ‰ - дуже висока.

  Динамічний ряд світового рівня смертності виглядає наступним чином: 1950 р -20 ‰, 1990 г. - 9,9 ‰, 2002 г. - 9,0 ‰. Максимальні показники смертності зафіксовано в Намібії - 29 ‰, Анголі - 25 ‰, Нігерії і Мозамбіку - по 23 ‰. Мінімальні показники смертності представлені в Йорданії, Кувейті, Брунеї - 3 ‰, а також в Бахрейні, Сінгапурі, ОАЕ - 4 ‰.

  Регіональні відмінності в рівні смертності

  У порівнянні з рівнем народжуваності, регіональні відмінності в рівні смертності знівельовані за рахунок глобальних успіхів в галузі охорони здоров'я. Більшості країн світу вдалося знизити смертність, чому сприяли інвестиції в соціальну сферу, як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються, досягнення в галузі медицини (зокрема дитячої смертності), підвищення освітнього рівня населення країн, що розвиваються з питань репродуктивного здоров'я та охорони материнства і в цілому підвищення рівня людського розвитку. Досить сказати, що в міжнародні індикатори сталого розвитку країн світу включені саме показники, що відповідають саме за смертність населення (рівень дитячої смертності і середня тривалість життя).

  Європа. цей регіон має рівень смертності вищий за середньосвітовий рівень, який пояснюється демографічним фактором (регресивною віковою структурою і постарінням населення), а також несприятливою екологічною обстановкою в багатьох урбанізованих районах. У той же час високий рівень соціально-економічного розвитку і, як наслідок, високий рівень розвитку охорони здоров'я, тенденція відмови від куріння, скорочення ризику поширення інфекційних захворювань, обумовлюють значно нижчий рівень смертності в порівнянні з більшістю країн світу. Среднерегиональной показник в 2003 р склав 10,7 ‰. З плином часу відмінності між мезорегіони в межах Європи стираються. Тут спостерігається относітельсітельно рівна картина смертності. Величини незначно коливаються в межах від 15 ‰ (Україна) до 5 ‰ (Албанія). За мезорегіони показники виглядають наступним чином: Північна Європа - 11 ‰, Західна Європа - 11 ‰, Південна Європа - 9 ‰, Східна Європа - 14 ‰. Найбільші контрасти, як і в рівні народжуваності, проявилися в країнах Східної Європи після розпаду СРСР і соціалістичної системи господарства (табл. 3.7).

  Таблиця 3.7

  Кількісний розподіл країн Європи за рівнем смертності, 2003 р

  Рівень смертності, ‰

  менше 5 - низький

  5-10-- середній

  11-15--

  вище середнього

  більше 15 - високий

  1

  27

  13

  2

  Азія. Азія відрізняється високими контрастами в рівні смертності, як і в народжуваності, від 2 ‰ (Кувейт, ОАЕ - найнижчий показник смертності в світі) до 18 ‰ (Афганістан). Найнижча смертність - в країнах Південно-Західної Азії, найвища - в країнах Центральної Азії. Среднерегиональной показник - 7,5 ‰ (трохи менше середнього показника). Фактично в усіх країнах слідом за успіхами в області охорони здоров'я смертність знижується, але в одних це зниження йде швидше (Китай, Південна Корея, Малайзія, Сінгапур, В'єтнам, Індонезія), в інших повільніше (Камбоджа, Лаос, М'янма, Бутан).

  У найбільших країнах світу за чисельністю, розташованих в цьому регіоні смертність наступна: Китай - 6 ‰, Індія - 8 ‰, Індонезія - 6 ‰ (табл. 3.8).

  Таблиця 3.8

  Кількісний розподіл країн Азії за рівнем смертності, 2003 р

  Рівень смертності, ‰

  Проте 5-- низький

  5-10-- середній

  11-15--

  вище середнього

  більше 15

  високий

  12

  34

  4

  1

  Африка. Як і в процесі народжуваності, у багатьох країнах досі відсутній повний і точний облік смертності. У той же час це регіон найвищої смертності в світі, середній показник становить 13,8 ‰. За цією величиною ховаються дуже великі географічні відмінності (від 4 ‰ в Лівії - найнижчий показник в Африці, до 28 ‰ в Мозамбіку). Низький рівень соціально-економічного розвитку більшості країн і, як наслідок, низький рівень охорони здоров'я населення, неповноцінність харчування, безправне становище жінки в суспільстві, поширення інфекційних захворювань і СНІДу - основні фактори високої смертності в цьому регіоні. У середньому СНІД забирає життя 14 тис. Чоловіків, жінок і дітей в день і є головною причиною смерті в країнах Африки на південь від Сахари. Приблизно 28 млн чол. живе з цим вірусом тут зараз. Ботсвана - держава, в якій зареєстрований найвищий рівень інфікування населення в світі. За прогнозами ООН, до 2010 року близько 40 млн дітей у всьому світі стануть сиротами в результаті пандемії СНІДу [24].

  Показники в межах мезорегіони виглядають наступним чином: Центральна Африка - 16 ‰, Південна Африка - 14 ‰, Північна Африка - 7 ‰, Західна Африка - 15 ‰, Східна Африка - 17 ‰. Саме в Африці буде перебувати демографічний максимум смертності, як і максимум народжуваності світу. У 2003 р він припав на Мозамбік (28 ‰) (табл. 3.9).

  Таблиця 3.9

  Кількісний розподіл країн Африки за рівнем смертності, 2003 р

  Рівень смертності, ‰

  менше 5 --нізкій

  5-10--середній

  11-15--

  вище середнього

  16-20 - високий

  більше 20 - дуже високий

  1

  12

  17

  19

  7

  Північна Америка.У США і Канаді рівень смертності приблизно однаковий і становить відповідно 9 і 7 ‰, однак він менше, ніж в розвинених країнах Європи. Це обумовлено менш інтенсивним постарінням зважаючи етнічно змішаного населення з більш активним репро-

  дуктивность установками (за рахунок вихідців з країн Латинської Америки, Африки). Разом з тим, високий рівень соціально-економічного розвитку цих країн забезпечує постійне зниження смертності.

  Латинська Америка. Рівень смертності в Латинській Америці знижується з різною інтенсивністю процесу. Основними факторами є: підвищення рівня соціально-економічного розвитку країн, а отже, поліпшення медичного обслуговування населення, повноцінності харчування і т. Д. За винятком Гаїті, де смертність становить 14 ‰, в більшості країн цей показник нижчий від середньосвітового рівня. Для Південної Америки середній показник дорівнює 6 ‰, Центральної Америки - 5 ‰, Карибського регіону - 8 ‰.

  Австралія. Процес смертності, як і народжуваності, відбувається під впливом двох видів репродуктивної поведінки: корінного населення та мігрантів. Загальний рівень смертності - 8 ‰.

  Географія середньої тривалості життя

  Середня тривалість життя - це та кількість років, яке може прожити дане покоління народжених при даному рівні смертності. Тривалість життя обчислюється на основі вікових коефіцієнтів смертності, тому в основі відмінностей в цих показниках лежать фактори, що визначають рівень смертності (див. Вище).

  Тривалість життя населення на протязі ходу історії людства зазнала суттєвих змін в бік її збільшення. 5-6 тис. Років тому середня тривалість життя становила 22 роки, у Стародавньому Єгипті (III ст. До н е.) - 29 років, в ХVIII ст. в Європі - 35 років, в середині ХХ ст. - 46 років, а на початку ХХІ ст. - 65/68 років (для чоловіків і жінок відповідно, і так далі по тексту) [26, 39, 41].

  Існують відмінності середньої тривалості життя між регіонами і країнами, чоловіками і жінками (див. Додаток).

  Мінімальні показники середньої тривалості життя зафіксовані в країнах Африки (особливо в Східній і Західній екваторіальній): Мозамбік - 33/34 року, Ботсвана - 36/38 років, Лесото - 37/38 років, Малаві - 39/40 років і ін. При цьому необхідно відзначити, що в деяких з цих країн жінки живуть менше, ніж чоловіки. Це нехарактерне явище обумовлено особливими, дуже важкими умовами життя жінок, насильством з боку чоловіків, відсутністю прав у вирішенні більшості питань, більш низьким рівнем грамотності, недоїданням і ін.

  Регіон найвищої тривалості життя - Європа, що має середні показники - 70/78 років. При цьому тут, як і у всіх інших регіонах світу, крім Африки, середня тривалість життя жінок перевищує чоловічу. Ця різниця становить п'ять років і більше (див. Додаток) і пояснюється багатьма факторами, в числі яких - політичний, техногенний, асоціальний і ін. Країни з максимальними показниками - Швеція, Ісландія - 78/82 року, Швейцарія, Італія - ​​77/83 року. Серед інших країн світу виділяються також Японія - 78/85 років, Канада - 77/82 року. Досить високі показники мають держави Латинської Америки. У Центральній Америці вони становлять - 71/76 років, Південній - 67/74 року.

  Зарубіжна Азія виділяється дуже великими контрастами: від Японії (78/85 років) до Афганістану (47/45 років). Середній показник для регіону - 55/69 років.

  3. 3. Природний приріст і відтворення

  населення світу

  Вивчивши географію процесів народжуваності і смертності, логічним продовженням буде вивчення географії природного приросту, що складається з цих двох елементів.

  Природний рух населення - це узагальнена назва сукупності народжень і смертей, що змінюють чисельність населення природним шляхом. В основі цього виду руху населення лежать два процеси - народжуваність і смертність. Природний рух населення вивчається за допомогою основного показника - природного приросту або убутку [10].

  Природний приріст - це абсолютна величина різниці між числом народжених і померлих за певний проміжок часу. Негативне значення цього показника буде називатися природним спадом, все частіше зустрічається в науковому обігу при вивченні демографічної обстановки в країнах Європи. Іноді для розрахунку природного приросту населення можна скористатися різницею між загальним приростом населення і міграційним приростом.

  За даними за 2003 р в світі природний приріст в абсолютних величинах становив в рік - 73 млн чол., В місяць - 6 млн чол., В день - 200 тис. Чол., В годину -8 тис. Чол., В хвилину - 139 осіб, в секунду - 2,3 чол. [44].

  Останнім часом в демографічній літературі поняття «природний рух» стало часто ототожнюватися з «відтворенням населення». Це не зовсім вірно, так як поняття «відтворенням населення» більш широке і несе велике смислове навантаження.

  Відтворення населення - це процес постійного відновлення поколінь людей, що розглядається як сукупність 3-х видів руху населення: природного, механічного, соціального [10].

  Відтворення населення вивчається показниками народжуваності, смертності, природного приросту / убутку, а також деякими спеціальними коефіцієнтами:

  · Швидкість оновлення складу жителів (ротація) - сума загального коефіцієнта народжуваності і загального коефіцієнта смертності; чим більше ротація, тим менше середня тривалість життя;

  · Коефіцієнт життєвості - відношення числа народжених до кількості померлих;

  · Брутто - коефіцієнт відтворення (валовий коефіцієнт відтворення населення, показник заміщення поколінь, що не враховує смертність) - середнє число дівчаток, яке б народила одна жінка, яка прожила до кінця репродуктивного періоду при збереженні на протязі її життя сучасних рівнів народжуваності в кожному віці;

  · Нетто - коефіцієнт відтворення (чистий коефіцієнт відтворення населення, кількісна міра заміщення материнського покоління дочірнім) - середнє число дівчаток, народжених за все життя однією жінкою, яка дожила до кінця репродуктивного віку при даних рівнях народжуваності і смертності. Показник більше 1 відповідає розширеному типу відтворення; менше 1 - звуженому, рівний 1 - простому [5, 6, 10].

  Вивчивши географію процесів народжуваності і смертності в світі, можна уявити загальну картину природного руху населення (табл. 3.10).

  Таблиця 3.10

  Показники природного приросту в регіонах світу і окремих країнах,

  в розрахунку на 1000 жителів, 2003 ‰ [упоряд. авт. по 24, 41]

  Регіони, країни

  Природний приріст (+), збиток (-)

  Регіони, країни

  Природний приріст (+), збиток (-)

  мир

  +13,1

  Азія

  +14,5

  Європа

  -1

  Південно-Східна Азія

  +15

  Північна Європа

  +1

  Західна Азія

  +20

  Західна Європа

  +1

  Центр. і Південна Азія

  +18

  Східна Європа

  -5

  Східна Азія

  +6

  Південна Європа

  +1

  Австралія

  +6

  Америка

  +10

  Китай

  +7

  Північна Америка

  +4

  Індія

  +17

  Південна Америка

  +16

  США

  +5

  Африка

  +22

  Індонезія

  +16

  Центральна Африка

  +29

  Бразилія

  +13

  Південна Африка

  +10

  Пакистан

  27

  Північна Африка

  +20

  Бангладеш

  +22

  Західна Африка

  +26

  Росія

  -6

  Східна Африка

  +24

  Японія

  +1

  Нігерія

  +28

  В історії людства можна виділити кілька типів відтворення. 1. Первісна, розділений на два підтипу. Перший характеризується вкрай незначним і нерегулярним приростом населення на основі групової форми шлюбу, середнього рівня народжуваності, високої смертності. Для другого підтипу характерні перша форма сім'ї - парна і відносно високий приріст населення як результат деякого підвищення народжуваності і зниження смертності. 2. Рабовласницький, що характеризується середнім приростом населення, виникненням мА

  лодетності, становленням моногамної сім'ї. 3. Феодальний - з високим приростом населення, моногамной формою шлюбу і патріархальної сім'єю, високою смертністю, особливо дитячої. 4. Капіталістичний (за часом виникнення, сучасний - за основними характеристиками), для якого характерні егалітарний шлюби, «європейський тип шлюбності», зниження віку вступу в шлюб, низький приріст при низькій смертності і народжуваності [27].

  Сучасні типи відтворення населення

  У другій половині ХХ ст. прискорене зростання людства був обумовлений в цілому тим, що скорочення смертності стало випереджати скорочення народжуваності. На початку 1950-х рр. і до середини 1980-х рр. народжуваність зменшилася на 30%, а смертність на 50%. Гребінь «демографічної хвилі» припав на середину 1960-х рр. Співвідношення народжуваності та смертності в різних країнах складається неоднаково в зв'язку зі специфікою соціально-економічного розвитку та політичної обстановки. В середньому в даний час в світі можна спостерігати близько 25 режимів відтворення населення. Система переходів від одного типу до іншого була відкрита в науці А. Ландрі і отримала назву «демографічної революції» або «демографічного переходу» [10, 25].

  Демографічний перехід представлений 4 фазами:

  1) середина ХХ ст., Європа: зниження коефіцієнта смертності випереджає зниження коефіцієнта народжуваності, отже, коефіцієнт природного приросту зростає до найбільшого значення;

  2) коефіцієнт смертності продовжує знижуватися і досягає найменшого значення, але коефіцієнт народжуваності знижується ще швидше, в силу чого коефіцієнт природного приросту поступово знижується;

  3) збільшення коефіцієнта смертності в силу демографічного старіння при одночасному уповільненні зростання коефіцієнта народжуваності. До кінця 3 фази коефіцієнт народжуваності наближається до рівня простого відтворення, а коефіцієнт смертності залишається нижче цього рівня, так як залишається ще вікова група низькою смертності;

  4) коефіцієнт смертності збільшується, наближаючись до коефіцієнта народжуваності, закінчується процес демографічної стабілізації [10].

  Узагальнивши існуючі в сучасному світі типи відтворення з урахуванням фаз демографічного переходу, їх можна представити наступними трьома [10, 15, 39, 43]:

  Розширений тип має такі основні характеристики: 1) покоління дітей чисельно більше покоління батьків; 2) рівень народжуваності значно перевищує рівень смертності; 3) переважає високий природний приріст; 4) велика частка осіб від 0 до 15 років у віковій структурі населення і ця група чисельно переважає над групою 55-60 і старше; 5) досить високий темп щорічного приросту населення, нетто-коефіцієнт більше 1.

  До цього типу належать усі держави Африки, більшість країн в Азії і Латинської Америки (з більш низькими показниками природного руху).

  Простий тип має такі основні характеристики: 1) покоління дітей чисельно одно покоління батьків; 2) відбувається тільки зміна поколінь; 3) народжуваність знижується до такого рівня, що не набагато перевищує смертність; 4) країни мають більш стару вікову структуру: частка осіб від 0 до 15 років практично дорівнює частці осіб 65+ років або трохи його перевищує; 5) темп щорічного приросту мінімальний або рівний нулю, нетто-коефіцієнт дорівнює 1, сумарний коефіцієнт народжуваності 2,1.

  Регіони: Європа (більшість країн Європи), Північна Америка (США, Канада), Азія (Японія), Австралія.

  Звужений тип має такі основні характеристики: 1) стан депопуляції (коефіцієнт смертності більше коефіцієнта народжуваності, нетто-коефіцієнт менше 1); 2) покоління дітей чисельно менше покоління батьків; 3) природне зменшення; 4) частка осіб 65+ років переважає над часткою осіб 0-15 років; 5) негативний темп динаміки населення.

  Регіони: Європа (Латвія, Естонія, Німеччина, Білорусь, Болгарія, Угорщина, Румунія, Україна).

  Перша згадка поняття «депопуляція» зустрічається в «Великому Ларусс» ХІХ ст., Зміст якого зводився до «спустошення числа жителів якоїсь території, як наслідок надзвичайних подій, війн, голоду і т. Д.». У другому виданні багатомовного демографічного словника ООН під депопуляцією розуміється «реальне або можливе скорочення чисельності населення». Найбільш докладний і професійне визначення цього поняття міститься у відповідній статті «Демографічного енциклопедичного словника»: «зменшення абсолютної чисельності будь-якої країни або території, або звужене його відтворення, при якому чисельність наступних поколінь менше попередніх» [37]. Першою країною, в якій почалося зниження народжуваності і була відзначена депопуляція, була Франція. Разом з тим, нинішній рівень народжуваності у Франції вище, ніж в більшості країн Європи. Це є результатом багаторічної демографічної політики.


  _________________________ ТЕМА 4___________________________

  Статево-вікова структура

  НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

  Ключові поняття: вікова СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ, КОЕФІЦІЄНТИ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ, СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ, ТИПИ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ, статевовікових ПІРАМІДА.

  Вікова структура населення - одна з найважливіших демографічних і економічних характеристик держави; це розподіл населення за віковими групами і віковими контингентами з метою вивчення демографічних і соціально-економічних процесів суспільства [10]. Від співвідношення основних вікових груп населення залежать, наприклад, частка економічно активного населення, трудових ресурсів тієї чи іншої держави, чисельність груп, що знаходяться на утриманні у держави. Число жінок репродуктивного віку може вплинути на кількість народжень і чисельність майбутнього населення.

  Відомості про вікову структуру населення отримують в результаті переписів населення, а не поточного обліку. У віковій структурі населення, як правило, розподіляється по однорічним або 5-річним віковим групам. Іноді для оцінки використовують укрупненное розподіл на три основні вікові групи: 0-14 років, 15-59 років, 60 років і старше. Через відмінності в соціальних і демографічних функціях елементів вікової структури населення у чоловіків і жінок вона часто розглядається разом як половозрастная структура.

  Вікову структуру населення визначають: рівень народжуваності, смертності, тип відтворення населення; міграції; війни та ін.

  Критерії розподілу населення на вікові групи:

  1) по репродуктивним здібностям: 0-15 років - група дітей, 15-49 років - група батьків; 50 і більше років - група прабатьків;

  2) по здатності до трудової діяльності: 0-15 років - група доробочого періоду, 15 - 55 (60) років - група робочого періоду, 55 (60) років і більше - група послерабочего періоду [36, 39].

  Основні показники, які вивчають вікову структуру населення:

  1) чисельність і частка окремих вікових груп у загальній чисельності населення;

  2) коефіцієнт старіння - це відношення чисельності осіб старше 60 (65) років до загальної чисельності населення, в%:

  Для визначення ступеня старіння населення використовується шкала старості ООН:

  якщо К ст менше 4% - населення молоде;

  4 - 7% - населення стабільне (стаціонарне, зріле);

  більше 7% - населення старе;

  3) коефіцієнт демографічного навантаження - це відношення суми чисельності осіб у віці 0-15 років і 60+ до чисельності осіб у віці 15-60 років,%.

  У 1998 р Фондом ООН в галузі народонаселення були введені нові показники для аналізу вікової структури населення. До них відносять:

  4) коефіцієнт залежно в молодому віці - співвідношення чисельності населення у віці до 15 років до чисельності населення у віці 15 - 64 роки,%;

  5) коефіцієнт залежно осіб старших вікових груп - співвідношення чисельності осіб старше 65 років до чисельності осіб у віці 15-64 роки,%;

  6) коефіцієнт залежно від держави (аналог показника демографічного навантаження) - співвідношення чисельності осіб 0-15 і 56 і старше до чисельності осіб 15-64 року,% [22].

  На початку ХХ ст. шведський демограф Г. Сундберг виділив три основних типи вікової структури населення, яка визначається співвідношенням частки осіб 0 - 15 років і частки осіб 60 (65) років і старше:

  1. Прогресивний. Переважна частка дітей у загальній чисельності населення і по відношенню до групи 60 (65) років. Високий природний приріст.

  2. Стаціонарний. Майже врівноважена частка осіб 0-15 років і старше 60 (65) років. Низький природний приріст або його відсутність.

  3. Регресивний. Порівняно велика частка літніх і старих людей, практично однакову пайова співвідношення груп 0-15 і 65 і старше. Відповідає звуженому типу відтворення населення [10].

  Кожному типу вікової структури населення відповідає графічне зображення, яке називається статево-віковою пірамідою, на якій по горизонталі відкладаються пропорційні чисельності (частки) окремих вікових груп, а по вертикалі - вік. Вершиною піраміди служить тривалість життя (рис. 4.1). Якщо чисельність населення і режим відтворення в країні не змінювався, грані піраміди будуть рівними, і навпаки.

  Мал. 4.1. Статево піраміда

  Існують 3 типи статевовікових пірамід (по Ф. Бургдёрферу) (рис. 4.2) [10]:

  А. Прогресивний тип піраміди. Має форму правильного трикутника і відповідає прогресивному типу вікової структури населення.

  Б. Стаціонарний тип піраміди. Форма дзвони. Відповідає стаціонарного типу вікової структури населення.

  В. Регресивний тип піраміди. Форма урни. Відповідає регресивним типом вікової структури населення.

  Мал. 4. 2. Типи вікових структур (по Ф. Бургдёрферу):

  А - молоде (зростаюче) населення;

  Б - пристаріле (стаціонарне) населення;

  В - дуже старе (убуває) населення.

  Віковий склад населення світу дуже відрізняється в межах країн з різним рівнем соціально-економічного розвитку. Про це свідчать дані табл. 4.1.

  Таблиця 4.1.

  Вікова структура населення по макрорегіону світу, 2003 р

  [Упоряд. авт. по 26, 41]

  Регіон, країна

  Частка осіб до 15 років,%

  Частка осіб старше 60 (65) років,%

  Світ в цілому

  30

  7

  Європа

  18

  15,5

  Північна Америка

  19,5

  14

  Центральна Америка

  35

  5

  Південна Америка

  31

  6

  Африка

  41

  3,6

  Азія

  31,5

  5,5

  Австралія

  20

  13

  У світі виділяють регіони і країни, які можна назвати «молодими» і «старими» за типом вікової структури. Європа - єдиний регіон світу, в якому переважає регресивна вікова

  структура населення. Це найстаріший регіон світу за віком жителів з тенденцією депопуляції. Тут також зосереджена найменша частка дітей на планеті. В окремих країнах відзначений стаціонарний тип вікової структури населення (Македонія, Польща, Молдова).

  Більшість країн Азії мають молоду і дуже молоду вікову структуру. Відокремлено знаходиться Японія, яка має регресивний тип структури за віком. Найбільшу частку старих має Східна Азія, найбільшу частку дітей - Південна Азія. В цілому, даний регіон має строкату картину вікового складу. В окрему групу виділяються, поряд з Японією, країни, де частка літніх осіб близько 10% - Сінгапур, Грузія, Вірменія, Ізраїль. Цей регіон має всі тенденції до постаріння.

  Африка - наймолодший континент за віком жителів з досить рівною картиною.Найвищі показники частки дітей у Східній і Західній Африці. Процес старіння не зазначено (частка літніх осіб - 2-5%). Тип вікової структури населення - прогресивний, відповідний піраміді, що має форму правильного трикутника.

  Америка - регіон, в якому присутні країни, як з прогресивним, так і зі стаціонарним типом відтворення населення, і є тенденція до постаріння. При цьому з більш старої віковою структурою виділяються 3 країни: США, Канада, Уругвай. У середньому частка дітей в країнах Латинської Америки становить понад 30%.

  Річний звіт Фонду ООН з народонаселення за 1998 р «Нові покоління» був присвячений аналізу тенденцій сучасної вікової структури населення світу і її прогнозом. Основні висновки звелися до наступного [22].

  1. Молодь, чисельність якої в 1998 р склала 1,05 млрд чоловік, стала найбільшим поколінням молодих людей у ​​віці від 15 до 24 років за всю історію людства. У поєднанні зі зменшенням народжуваності це призводить до збільшення чисельності людей похилого віку. Протягом 2000-2020 рр. у всіх країнах відбудуться певні зміни вікової структури населення. Адаптація до нових реальних умов змінить відносини між поколіннями, а також підходи до роботи, медичного обслуговування та освіти. У більш розвинених країнах світу в міру збільшення тривалості активного життя формується «третій вік», що надає людям похилого віку можливості для більш активної участі в економічній і суспільній діяльності. З огляду на те, що більшість літніх людей - це жінки, необхідно буде вирішувати проблеми, пов'язані з соціальними та медичними потребами жінок.

  2. Сьогодні зменшення народжуваності в країнах, що розвиваються створює можливість для появи протягом періоду тривалістю 15-20 років такого позитивного з демографічної точки зору явища, як тимчасове збільшення чисельності молодих людей, які починають свою трудову діяльність. Це явище отримало назву «демографічний бонус». Якщо можна буде забезпечити цих


  людей роботою, то тимчасове різке збільшення робочої сили може бути основою для збільшення обсягу інвестицій і швидкого економічного розвитку.

  3. В умовах зменшення народжуваності та повної зайнятості зроблені раніше інвестиції в галузі охорони здоров'я та освіти сприяли досягненню швидкого економічного зростання в Східній і Південно-Східній Азії. Деякі успіхи в цій галузі були досягнуті в Латинській Америці. У Західній Європі, Північній Америці та Японії швидко збільшується частка населення старше 65 років. У нинішньому десятилітті на пенсію виходитиме покоління, що з'явилося в період різкого збільшення народжуваності після В торою світової війни, і чисельність робочої сили, що забезпечує престарілих утриманців, швидко скоротиться. Збільшення народжуваності малоймовірно і істотного або швидкої зміни демографічної структури не відбудеться.

  Знання співвідношення кількості чоловічого і жіночого населення в цілому і в різному віці важливо для аналізу трудових ресурсів, відтворення населення як в минулому і сьогоденні, так і майбутньому.

  Структура населення за статтю - це розподіл населення за статевою ознакою на чоловіків і жінок в певний момент часу на певній території.

  Для характеристики структури населення за статтю використовують показники: чисельність і частка чоловічого і жіночого населення різних вікових груп; число чоловіків на 100 жінок (або на 1000); показник фемінізації (співвідношення чисельності жінок і чоловіків, у відсотках); показником маскулінізації населення (співвідношення чоловіків і жінок, у відсотках) і ін.

  Як зазначає А. Е. Слука, причинами, визначальними співвідношення статей у світі, є:

  1) хлопчиків народжується на 5-6% більше, ніж дівчаток, проте, т. К. Смертність хлопчиків більше і вище, то до 18-20 років співвідношення вирівнюється;

  2) велика різниця в середній тривалості життя між жінками і чоловіками обумовлює збільшення з віком чисельної переваги жінок;

  3) війни, на яких гинуть переважно чоловіки. У колишньому СРСР до цих пір не відновлена ​​структура по підлозі через Другої світової війни;

  4) міграція населення. Історично вважається, що чоловіки більш рухливі, мобільні та здатні змінювати структуру по підлозі в тих чи інших країнах або регіонах, однак, в останні десятиліття XX ст. жіночий контингент стає не менш мобільним, ніж чоловічий;

  5) характер економіки, попит на професії;

  6) екологічна обстановка [36].

  Структура населення за статтю впливає на зростання населення: чим більше в

  товаристві жінок від 15 до 49 років, тим більше народжень буде об'єктивно в ньому. Неоднакові рівні середньої тривалості життя, народжуваності, смертності, шлюбності, розлучуваності між жінками і чоловіками привели до того, що більшість демографічних досліджень ведуться окремо для жінок і чоловіків.

  У сучасному світі виділяють 3 типи країн в залежності від чисельного співвідношення статей:

  · Країни з переважанням чоловічого населення;

  · Країни з переважанням жіночого населення;

  · З приблизно рівною кількістю чоловічого і жіночого населення.

  У всьому світі співвідношення чоловіків і жінок становить відповідно 51% і 49% (за даними ООН). Це переважання визначається істотним перевагою чоловіків в Азії і в Океанії. Найбільший перевагу чоловіків над жінками спостерігається в Кувейті (58%), що пояснюється високою часткою чоловіків-мігрантів. На всіх інших континентах переважають жінки. Географічний розподіл чоловіків і жінок за віковими групами виглядає наступним чином:

  · 0 - 14 років - чоловіки переважають на всіх континентах;

  · 15 - 64 роки - чоловіки переважають в Азії і Океанії; в Європі співвідношення приблизно рівне;

  · Старше 65 років - на всіх континентах жінок більше, ніж чоловіків. Найбільший перевага в Європі, і він впливає на ситуацію в світі через більшу середню тривалість життя у жінок.

  Регіональні відмінності (без урахування відмінностей за віковими групами):

  Європа. В цілому в регіоні переважає жіноче населення. Найбільший перевага в Німеччині, Австрії, Фінляндії. Перевага чоловічого населення спостерігається тільки в Ісландії та Ірландії.

  Азія. У всьому населенні переважають чоловіки (51%). Найбільший перевага спостерігається в країнах Південно-Західної, Південної та Східної Азії: Кувейт, ОАЕ. Фактор, який визначає це співвідношення - історичний, а також міграція в нафтовидобувні країни. Перевага жінок в Азії спостерігається у В'єтнамі, Індонезії, частково Японії. Приблизно рівне співвідношення відзначено в Монголії і М'янмі.

  Африка. Переважають 3 групи країн:

  · Перевага жіночого населення в більшості країн Африки;

  · Перевага чоловічого населення в Північній Африці, в меншій мірі в Центральній і в країнах на узбережжі Гвінейської затоки;

  · Рівне співвідношення частково в Північно-Західній Африці (Марокко).

  Америка. Представлені також 3 групи країн, але в цілому переважає жіноче населення над чоловічим:

  · Перевага жіночого населення: Північна Америка, південна частина Південної Америки;

  · Переважання чоловічого населення: Венесуела, Колумбія, Перу, Еквадор;

  · Приблизно рівне співвідношення чоловіків і жінок у Бразилії, Мексиці і окремих країнах Центральної Америки.

  _________________________ ТЕМА 5___________________________

  МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ

  І МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА

  Ключові поняття: МІГРАЦІЯ, ФУНКЦІЇ МІГРАЦІЇ, ФАКТОРИ МІГРАЦІЇ, ПОКАЗНИКИ МІГРАЦІЇ, ЕПОХИ міграційний рух, МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА.

  На відміну від природного руху населення міграція - це процес механічного руху населення, територіального руху населення, процес просторового переміщення населення через кордони держав або території, пов'язаний зі зміною місця проживання назавжди або тимчасово (за критеріями ООН не менше 6 місяців) [10]. Це один з небагатьох демографічних процесів, що володіють значною мірою інерційним характером, який моментально реагує на соціально-економічні, політичні та інші зміни в суспільстві.

  Міграція населення може активно і швидко впливати на демографічну ситуацію, зменшуючи або збільшуючи чисельність населення, змінюючи його статево-вікову і сімейну структури, самі стереотипи демографічної поведінки. Для окремих регіонів і країн її роль в їх демографічному розвитку часто є провідною.

  Одним з перших міграційні процеси спробував формалізувати англійський учений Е. Г. Равенштейн, який в 1885 р на прикладі міграцій в Великобританії і Північній Америці сформулював 11 міграційних законів, на яких базуються багато концепції в сфері міграційної теорії. Основні з них: 1) найбільше міграцій здійснюється на короткі відстані; 2) чим більше територіальний центр, тим привабливіше вплив він робить; 3) кожному міграційному потоку відповідає свій контрпоток; 4) зростання великих міст у більшою мірою обумовлений міграцією населення ніж природним в них приростом; 5) масштаби міграції зростають з розвитком промисловості і торгівлі і особливо з розвитком транспорту; 6) економічні причини міграції є визначальними [37].

  І міграція, і природний рух населення є складовими динаміки демографічного розвитку та відносяться до демографічних процесів.

  Т. І. Заславської виділені наступні функції міграції:

  · Прискорювальна. Сприяє зміні соціально-психологічних характеристик населення, розширенню кругозору та розвитку особистості;

  · Перерозподільна. Населення перерозподіляється, по крайней мере, між двома територіями. Міграція сприяє не тільки механічного приросту (убутку) населення, а й зміни його якісних і кількісних характеристик;

  · Економічна. Міграція дозволяє забезпечити трудовими ресурсами господарство країни або регіону, привести до відповідності пропозицію і потреби в робочій силі;

  · Селективна. Нерівномірний участь в міграційних процесах, відмінність соціально-демографічних груп призводить до зміни, об'єднання, змішання структурних характеристик населення;

  · Соціальна. Пов'язана з прискорювальної міграцією, сприяє більш швидкій зміні соціального складу населення [11].

  Фактори в залежності від впливу на міграційні процеси і часу впливу можна розділити на три групи [35]:

  1) постійно діючі фактори, абсолютні значення яких не піддаються якому-небудь регулювання (наприклад, економіко-географічне положення), значення цих факторів можна лише частково пом'якшити;

  2) тимчасові - ті чинники, міра впливу яких на міграційні процеси змінюється протягом порівняно тривалого часу (структурні чинники, наприклад, демографічний і етнічний).

  3) змінні - міра впливу на міграцію може бути регламентована в задані терміни (наприклад, рівень зайнятості, безробіття і т. Д.).

  Міграційну поведінку - це сукупність дій і вчинків поведінки населення, які логічно приводять до міграції населення, внаслідок чого змінюються деякі або більшість характеристик життєвого становища мігрантів.

  Все міграції класифікуються наступним чином.

  · За територіальною ознакою:

  - Внутрішні (внутрішньодержавні) - можуть бути внутрірайонних, міжрайонними, внутріобласними, міжобласними, міжміських і т.д .;

  - Зовнішні, пов'язані з перетином державного кордону та можуть бути в формі еміграції (виїзду з країни) і імміграції (в'їзду в країну);

  - Транзитні, коли мігранти знаходяться тимчасово на території держави, перетинаючи його на своєму шляху.

  · З причин:

  - Економічні (викликані відмінностями в рівні життя в місці виходу і місце приїзду мігранта);

  - Політичні (викликані загрозою для життя і здоров'я під час воєн, революцій, політичних переворотів, політичних переслідувань); рідко бувають добровільними, практично всі вони вимушені. Форми політичної міграції: депортація, беженство, евакуація, репатріація, реевакуація;

  - Екологічні, що викликаються загрозою для життя людини з екологічних причин;

  - Релігійні (паломництво);

  - Етнічні;

  - Демографічні (за сімейними обставинами, наприклад, переїзд дружини до місця проживання чоловіка, матері до дочки і ін.).

  · За часом:

  - Постійні (безповоротні переселення), на термін не менше 6 місяців з міжнародною статистикою;

  - Тимчасові, на термін менше 6 місяців по міжнародній статистиці;

  - Сезонні (здійснюються на термін в декілька місяців, але не більше року з зворотним обов'язковим поверненням на місце постійного проживання);

  - Митників (човникові, прикордонні);

  - Епізодичні (ділові, туристичні, рекреаційні та ін. Поїздки, які не мають регулярного тимчасового характеру).

  · За формою організації:

  - Організована міграція, терміни якої і місце переїзду визначаються не самим мігрантом, а яким-небудь планують міграційним органом;

  - Самостійні або індивідуальні: мігрант сам встановлює терміни і місце переїзду (на відпочинок, на навчання, беженство).

  · За характером:

  I. а) добровільні; II. а) трудові міграції;

  б) примусові; б) сімейні міграції; в) навчальні.

  У самому процесі міграції виділяють 3 стадії, з якими можна ознайомитися з п. 35 основної літератури.

  Відомості про мігрантів (за допомогою поточного обліку) отримують з відділів внутрішніх справ (паспортно-візових служб); посольств; міграційних комітетів (або служб) держав.

  Аналогічно теорії «демографічного переходу», існує концепція «міграційного переходу». Згідно В. Зелінському, автору даної концепції, міграція населення зазнає п'ять етапів розвитку, що змінюються паралельно соціальним і економічним змінам. На першому етапі, притаманному початкового періоду доіндустріального суспільства, міграційний рух обмежено, мають місце лише незначні переміщення людей по прилеглій території, обумовлені відносно стабільною чисельністю населення і дуже незначним природним приростом. Другий етап, що співпадає з початком «демографічного вибуху», характеризується міграцією з села в місто, зростанням пересувань на більш далекі відстані (часто у формі еміграції), загальним зростанням міграційного руху. На третьому етапі зберігається рух з села в місто при швидкому посилення міграції між містами. Міграційний рух зростає, його види взаимодополняются. На четвертому етапі, притаманному суспільству високого ступеня технологічного розвитку, при незначному природному прирості міграція з села в місто в певній мірі може зберігатися, але на дуже низькому рівні. Безповоротна міграція залишається високою і більш яскраво вираженою у внутрішніх міжміських переселеннях, ніж в еміграції або сільсько-міською міграції. Отримує розвиток зворотне міграційний рух з міста в село. Заключний етап розглядається як гіпотетична п'ята стадія суспільства майбутнього, для якої будуть характерні переважно міжміський міграція і певні переселення з міста в село. Міжнародна міграція зберігається, але контроль з боку держави ще більш посилюється. Ця модель розвитку міграційного руху може бути дуже різноманітною як за часом проходження тих чи інших стадій, так і по їх формі для різних країн. У зв'язку з заключною стадією розвитку міграційного руху становить інтерес твердження італійського професора П. Прини про те, що «виразником суті нашої епохи є скоріше кочівник - людина, мандрівний з краю в край» і що в суспільстві майбутнього «все люди, незалежно від своєї культури , будуть мігрувати »[37].

  Основні показники, які вивчають процес міграції:

  Абсолютні показники:

  а) число прибулих; б) число вибулих; в) сальдо міграції - абсолютна різниця між кількістю прибулих і вибулих; може бути позитивне «+», якщо процес прибуття переважає над процесом вибуття, або негативне «-», якщо процес вибуття переважає над процесом прибуття; г) обсяг міграції - абсолютна сума кількості прибулих і вибулих.

  Відносні показники:

  а) інтенсивність прибуття - це відношення числа прибулих до середньорічної чисельності населення, в розрахунку на 1000 жителів;

  б) інтенсивність вибуття - це відношення числа вибулих до середньорічної чисельності населення, в розрахунку на 1000 жителів;

  в) інтенсивність міграції - відношення обсягу міграції до середньорічної чисельності, в розрахунку на 1000 жителів;

  г) коефіцієнт закрепляемості - відношення кількості прибулих до вибулим,%.

  Загальна закономірність процесу міграції полягає в зрушеннях у розвитку і розміщенні продуктивних сил і виробничих відносин (чим вище рівень розвитку продуктивних сил, тим більше виражений закон зміни місць праці).

  Основні етапи міграційного руху населення світу

  1. Епоха великого переселення народів

  Існує 2 думки щодо часу етапи: з IV ст. по VII ст. або аж до XIII ст.

  Основні географічні напрямки:

  1) 375 м - гуни з Зауралля перейшли на територію сучасної Угорщини;

  2) більше 15 тис. Вестготів і остготів з території Північної України і Румунії пересуваються на Захід і заселяють Піренейський півострів, приходять в Галію, Іспанію;

  3) 200-400 тис. Вандалів з географічного простору сучасної Польщі пересуваються на південь Франції, Іспанії і в Північну Африку;

  4) англи і сакси захоплюють Британські острови, відтісняючи бритов на південь, скоттів - на північ;

  5) арабо-ісламські завоювання VI-VIII ст., Початок поширення ісламу. Заселення Сирії. Месопотамії, Єгипту, Іспанії;

  6) X-XI ст. - Слов'яни заселяють Балканський півострів, з Зауралля на південь Європи переселяються печеніги і мадяри;

  7) XII-XIII ст. - Поширення татар і монголів в період «Золотої Орди»;

  8) заселення Африки.

  Результати: формування сучасного складу населення світу, зокрема, Європи, Азії, Африки; формування расового складу населення світу; формування нових етнічних спільнот (англійці, французи та ін.).

  Друга половина XIII-XIV ст. - Епоха міграційного затишшя.

  2. Епоха великих географічних відкриттів (XV - XVIII ст.)

  Мета - відкриття нових земель з метою приєднання їх до території своєї країни. Характер міграції цієї епохи - колонізація і завоювання. Особливості епохи:

  1) не відбувалося масове освоєння території;

  2) перешкоджало відтоку кріпосне право;


  3) нечисленний обсяг;

  4) основні групи мігрантів - відкривачі, купці, дослідники;

  5) основні райони виходу мігрантів - Європа.

  Географія міграційних потоків: Новий світ, Африка, Карибський басейн, Бразилія, Південні штати США.

  Результати: винищення корінного населення Африки, Америки; зміна і змішання расового складу цих регіонів; поширення європейської цивілізації практично на всіх континентах.

  3. Епоха капіталізму (середина XVII - середина XX ст.)

  Причини появи етапи:

  а) розвиток капіталізму в Європі;

  б) освоєння нових земель Північної Америки.

  особливості:

  1) різке зростання обсягу міграції і відповідно вивільнення робочих місць в Європі; «Виштовхує ефект» Європи і ефект «притягання» в Америці (потреби в нових робочих руках); головна причина - економічна;

  2) свобода пересування робочої сили; тільки за XIX ст. з Європи виїхало близько 30 млн осіб: з Великобританії - 13 млн, з Німеччини - 5 млн чол.

  В кінці періоду - Перша світова війна, яка зумовила політичні та етнічні міграції.

  4. Сучасна епоха (друга половина 1930-х рр. - Наші дні)

  4.а. До 50-60-х рр. ХХ ст.

  особливості:

  1) з 1933 р згодом приходу Гітлера до влади в світовому міграційному русі з'являється якісно нова форма міграції - вимушена політична;

  2) спостерігається різке переважання політичної міграції над усіма іншими. Форми концентрації мігрантів з політичних причин: концентраційні табори; табори ГУЛАГу, створені на території СРСР [32];

  3) з'являється така форма міграції, як насильне вивезення на примусові роботи в роки Другої світової війни;

  4) характерні масові переміщення людей в зв'язку з реевакуацію населення і перекроювання кордонів після Другої світової війни;

  5) залишається незначна економічна міграція (в Америку, Африку, Азію; в СРСР - на освоєння цілинних земель);

  6) з 1940-х рр. в самостійний міграційний потік включається єврейський етнос;

  7) в кінці 50-х - початку 60-х рр. ХХ ст. з'являються міграції, пов'язані з крахом колоніальної системи;

  8) з'являються релігійні міграції, в які втягуються Індія і Пакистан.

  4.б. 1950-1960-і рр. - наші дні.

  Сучасні тенденції світових міграцій [37]

  1. Поява самостійної форми міграції - міжнародної міграції робочої сили, факторами якої є - нерівномірний характер світового економічного розвитку, прагнення до отримання прибутків за рахунок залучення дуже дешевої робочої сили з менш розвинених і країн, що розвиваються, надзвичайно зросла залежність низки галузей економіки країн-імміграцій від праці іноземних робітників, в значній мірі обумовлює еміграцію із країн.

  2. Значне і постійне збільшення масштабів міграції робочої сили, залучення в світовий міграційний кругообіг трудящих практично всіх країн світу. Більше половини з них є вихідцями з країн, що розвиваються, 2/3 з яких направляються в розвинуті капіталістичні держави.

  3. Формування нових центрів тяжіння іммігрантів. Найпотужніший з них склався спочатку в рамках ЄЕС. Європа з постачальника іммігрантів за океан перетворилася в їх «споживача». Другий центр в середині 1970-х рр. виник на Близькому Сході, головним чином, з шести аравійських монархій, які стали основними експортерами нафти в світі, де в результаті склалася унікальна економічна і демографічна ситуація. Аналогічні центри сформувалися в Латинській Америці (Аргентина, Бразилія, Венесуела), в Південно-Східній Азії (Сінгапур, Гонконг, Японія), в Африці (ПАР, Кот-д 'Івуар).

  4. Поява на світовому ринку робочої сили основних країн-постачальників іноземної робочої сили - Індія, Пакистан, Філіппіни, В'єтнам - в Азії; Єгипет, Ємен, Ліван, Йорданія - на Близькому Сході; Марокко, Алжир, Туніс, Гана, Малі, Гвінея, Мозамбік - в Африці; Парагвай, Болівія, Колумбія - в Південній Америці; Мексика - у Північній Америці; Югославія, Португалія, Ірландія, Туреччина - в Європі.В кінці 1980-х рр. до них додалися країни Східної Європи, Росія та ін. З цього моменту можна говорити про глобальний характер міжнародної міграції населення.

  5. Збільшення серед мігруючих частки осіб з високим рівнем освіти і професійної кваліфікації. Інтелектуальна міграція, якщо вона має зворотний характер, явище позитивне, вона вносить великий внесок у скарбницю світової культури і науки, в поширення ідей освіти і знань. В рамках інтелектуальної міграції виділяється її різновид - «відплив умів».

  Першою країною, яка в кінці XVII ст. стала проводити таку політику, була Росія, головна мета якої за вказівкою Петра I полягала «в зманювання в Росію кваліфікованих фахівців і вчених з розвинених європейських держав». Наслідки від «відпливу умів» для країн-донорів в XVII в. і в другій половині XX ст. просто непорівнянні. У середині 1960-х рр. в США був прийнятий новий імміграційний закон, який поставив політику «викрадення чужих умов» в ранг державної політики.

  6. Неухильне зростання нелегальної міграції. Потоки біженців - суттєва економічна навантаження на країну прийому. З цим пов'язані всі більш суворі заходи з боку розвинених країн проти мігрантів, які домагаються статусу «біженців», що дає значні економічні і соціальні вигоди.

  міграційна політика

  Міграційна політика - це частина демографічної політики, що представляє сукупність способів і заходів цілеспрямованого впливу на міграційний рух населення [10].

  Етапи міграційної політики: вивчення міграційної ситуації; зіставлення реальної і бажаної міграційної ситуації; вироблення заходів впливу на міграційний рух населення.

  Групи заходів політики: 1) економічні; 2) адміністративно-правові; 3) виховні.

  Всі держави світу проводять ту чи іншу міграційну політику. З усього їх різноманіття можна виділити наступні типи:

  1) міграційна політика підтримує еміграцію і забороняє імміграцію (Японія);

  2) міграційна політика не перешкоджає еміграції, але жорстко регламентує імміграцію (США, Канада, Австралія та інші розвинені країни);

  3) міграційна політика не перешкоджає еміграції, але сприяє імміграції (Ізраїль, Німеччина, нафтовидобувні країни Південно-Західної Азії);

  4) міграційна політика не перешкоджає ні еміграції, ні імміграції (Туніс, Єгипет, Польща);

  5) міграційна політика, спрямована на закритість країни (Куба, В'єтнам, КНДР, Непал).

  ___________________________ ТЕМА 6__________________________

  ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ

  І РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

  Динаміка чисельності населення - зміна чисельності населення на певній території за певний проміжок часу. Динаміка чисельності населення складається з природного руху населення і механічного. Знаючи характер, масштаби, темпи і гео-

  графию цих процесів, можна відповісти на питання, які фактори лежать в основі формування населення тієї чи іншої території, який з них визначає сучасну і визначатиме майбутню чисельність населення. Знаючи інтенсивність цих двох процесів, можна визначити характер темпів зростання населення і майбутню чисельність населення тієї чи іншої країни.

  Основні показники, які вивчають динаміку населення:

  1. Чисельність населення по роках, чол.

  2. Абсолютний і відносний зростання чисельності населення.

  Зростання населення - це різниця між чисельністю подальшого року (періоду) і попереднього року (періоду) в абсолютних або відносних одиницях.

  3. Середньорічне зростання населення, в%.

  Первісна чисельність людей приблизно 50 тис. Років тому, за різними оцінками, становила декількох тисяч чоловік. Ця величина обгрунтована тим, що менша чисельність навряд чи могла забезпечити процес природного відбору.

  У наступні тисячоліття люди розселялися з області свого формування в інші придатні для життя регіони земної кулі. Райони, де зародилося землеробство - долина Нілу, Передня і Південно-Східна Азія, - стають місцями зосередження населення. 10 тис. Років тому чисельність первісних людей становила, за різними оцінками, від 1 до 10 млн чол. (Табл. 6.1).

  Темпи зростання населення були дуже незначні - кілька відсотків за тисячоліття. Переважна частина населення зосереджувалася в Південній і Східній Азії. Величезні простори планети залишалися безлюдними (північна частина Європи, Північної Америки). Низький темп зростання населення забезпечували високий рівень смертності, низька середня тривалість життя, епідемії, голод, війни.

  Досягнутий в результаті «неолітичної революції» стрибок у розвитку виробничих сил створив необхідну базу для збільшення зростання населення. Освіта багатомільйонних накопичень населення в областях великих цивілізацій давнини було пов'язано з періодами їх спокійного існування. На початку нашої ери в ранньокласових формаціях чисельність населення досягла 250 млн чол. [10, 44].

  У ХIV ст. чисельність населення дуже сильно скоротилася. Епідемія чуми - «чорна смерть Європи» - забрала 1/3 частина жителів регіону. До XIV ст. найбільш населеними країнами Європи були Франція (15 млн чол.), Італія, Німеччина (приблизно по 11 млн чол.), Великобританія (близько 5 млн чол.).

  Таблиця 6.1.


  Історичні розрахунки чисельності населення Землі, млн чол. [44]

  рік

  Загальна оцінка

  за

  Дж. Бірабену

  За Дж. Дуранда

  за

  К. Хауб

  За Мак-Еведі і Джонсу

  ООН, 1995.

  міні-мальна

  максі-мальна

  міні-мальна

  максимальна

  -10000


  1

  10

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  -8000


  5

  -

  -

  -

  -

  5

  -

  -

  -5000


  5

  20

  -

  -

  -

  -

  5

  -

  -3000


  14

  -

  -

  -

  -

  -

  14

  -

  -2000


  27

  -

  -

  -

  -

  -

  27

  -

  -1000


  50

  -

  -

  -

  -

  -

  50

  -

  -500


  100

  -

  -

  -

  -

  -

  100

  -

  -200


  150

  231

  231

  -

  -

  -

  150

  -

  1


  170

  400

  255

  270

  330

  300

  170

  300

  200


  190

  256

  256

  -

  -

  -

  190

  -

  500


  190

  206

  206

  -

  -

  -

  190

  -

  600


  200

  206

  206

  -

  -

  -

  200

  -

  700


  207

  210

  207

  -

  -

  -

  210

  -

  800


  220

  224

  224

  -

  -

  -

  220

  -

  900


  226

  240

  226

  -

  -

  -

  240

  -

  1000


  254

  345

  254

  275

  345

  -

  265

  310

  1100


  301

  320

  301

  -

  -

  -

  320

  -

  1200


  360

  450

  400

  -

  -

  450

  360

  -

  1300


  360

  432

  432

  -

  -

  -

  360

  -

  1400


  350

  374

  374

  -

  -

  -

  350

  -

  1500


  425

  540

  460

  440

  -

  -

  425

  500

  1600


  545

  579

  579

  -

  -

  -

  545

  -

  1700


  600

  679

  679

  -

  -

  -

  610

  -

  1800


  813

  1,125

  954

  -

  -

  -

  900

  980

  1900


  1,550

  1,762

  1,633

  1,650

  1,710

  1,656

  1,625

  1,650

  Чисельність населення Землі протягом всієї історії збільшується, але відбувається цей процес з різною інтенсивністю. Про це яскраво свідчать дані про періоди досягнення людством мільярдних рубежів: 1 млрд чол. - 1820 р .; через 110 років в 1930 г.- 2 млрд чол., через 30 м в 1960 р - 3 млрд чол., через 14 років в 1974 р - 4 млрд чол., через 13 років в1987 р - 5 млрд чол ., через 12 років в 1999 р - 6 млрд. чол. Періоди досягнення останніх мільярдних рубежів свідчать про зниження інтенсивності світового процесу зростання населення (рис. 6.1 і рис. 6.2).

  Мал. 6.1. Щорічне зростання чисельності населення світу з 1950 р, млн чол. [44]  Мал. 6.2. Щорічне зростання чисельності населення світу з 1950 р,% [44]

  Різними були темпи зростання населення основних макрорегіонів світу, в результаті чого відбувалися зміни їх частки в загальній чисельності населення світу (див. Ранжируваних ряд).

  Ранжируваний ряд регіонів світу за часткою в загальній чисельності населення світу:

  5000 р. До н.е. е.

  0-1000 р

  1500-1800 рр.

  1900-1950 рр.

  1980 р

  1990-2000 рр.

  1. Азія

  2. Африка

  3. Європа

  4. Америка

  5. Австра- лія


  1. Азія

  2. Європа

  3. Африка

  4. Америка

  5. Австро-лія

  1. Азія

  2. Європа

  3. Африка

  4. Америка

  5. Австро-лія

  1. Азія

  2. Європа

  3. Америка

  4. Африка

  5. Австро-лія

  1. Азія

  2. Америка

  3. Європа

  4. Африка

  5. Австро-лія

  1. Азія

  2. Америка

  3. Африка

  4. Європа

  5. Австралія

  У період 2000-2005 рр. середні щорічні темпи зростання населення світу складають: весь світ - 1,3%, Європа - -0,05%, Америка - 1,2%, Африка - 2,2%, Азія - 1,5%, Австралія - ​​0,6 %.

  За змінами чисельності населення світу спостерігають багато спеціалізовані установи. До їх числа належить Бюро цензів США, на офіційному сайті якого розташовані так звані «години світового населення» (POPClocks), що дають можливість в режимі реального часу ON-line дізнаватися про чисельність населення Землі (рис. 6.3).

  Мал. 6.3. Годинники світового населення

  (Дані на 15 жовтня 2003 року, 16 год 19 хв 34 сек) [44]

  У сучасній демогеографіческой науці склалася шкала країн світу за чисельністю населення - країни з чисельністю населення понад 500 млн чол. називаються найбільшими; 100-500 млн чол. - Великими; 50-100 млн чол. - Напівсередній; 20-50 млн чол. - Середніми; 10-20 млн чол. - Малими; 5-10 - дрібними; менше 5 - найдрібнішими і державами-карликами.

  В ході історичного розвитку країни світу, як і регіони, змінюють свої позиції на світовій арені за чисельністю населення. Вивчивши демогеографіческіе особливості світу, нескладно зрозуміти, що найбільші за чисельністю країни Азії та Африки випереджають за темпами зростання населення і виходять на перші позиції. За даними на 2003 р в першу десятку країн за чисельністю населення входять:

  1.Кітай - 1 289 млн осіб .;

  2.Індія посилання - 1 069 млн осіб .;

  3.США - 291,5 млн осіб .;

  4.Індонезія - 220,5 млн осіб .;

  5.Бразілія - ​​176,5 млн осіб .;

  6.Пакістан - 149,1 млн осіб .;

  7.Бангладеш - 146,7 млн ​​осіб .;

  8.Россія - 144,5 млн чол .;

  9.Нігерія - 133,8 млн осіб .;

  10.Японія - 127,5 млн осіб.

  Переступила стомілліониий кордон Мексика - 104 907 991 чол.

  В межах макрорегіонів світу також існують лідери за чисельністю населення. В Європі це Німеччина - 82,6 млн осіб., Франція - 59,8 млн чол., Великобританія - 59,2 млн чол .; в Азії: Китай, Індія, Індонезія (дані див. вище); в Африці: Нігерія, Єгипет - 2,1 млн чол., Ефіопія - 70,7 млн осіб .; у Північній Америці:

  США, Мексика, Канада - 31,6 млн чол .; в Південній Америці: Бразилія, Колумбія - 44,2 млн чол., Аргентина - 36,9 млн чол. [44].

  Як відомо, в 1999 р світове населення перевищило відмітку 6 млрд жителів. Перед людством встали дуже важливі питання: багато це чи мало, добре це чи погано, які наслідки демографічного зростання, де зосереджена основна демографічне навантаження і т. Д. Вирішенню цих та багатьох інших питань була присвячена доповідь Фонду ООН з народонаселення 1999 г. «6 мільярдів: час вибору ». У ньому були розкриті головні тенденції та зміни демографічних моделей розвитку світу:

  1. Найбільш швидко зростаючими регіонами є країни Африки на південь від Сахари, а також країни Південної і Західної Азії. Разом з тим в Європі, Північній Америці та Японії темпи приросту населення сповільнилися або припинилися. США - єдина розвинена країна, в якій як і раніше прогнозується істотний приріст населення, причому в основному за рахунок імміграції.

  2. Досягнуто глобальний консенсус щодо проведеної демографічної політики. Програма Міжнародної конференції з народонаселення (Каїр, 1994 г.) є практично здійсненним і реалістичної. Багато країн прийняли нову політику в галузі розвитку, в якій враховуються демографічні проблеми. Дві третини всіх країн ввели законодавчі заходи, спрямовані на забезпечення рівності чоловіків і жінок та розширення прав і можливостей жінок. Майже всі країни Латинської Америки, більше половини азіатських країн і ряд країн Африки ввели інституційні зміни для забезпечення захисту прав жінок в таких областях, як спадок, власність і зайнятість.

  3. Скорочення показників народжуваності має певні економічні переваги, оскільки значна частина молодих людей дорослішають і стають особами працездатного віку. Таке явище отримало назву «демографічного вікна» і його ефект використовували країни Східної Азії [21]. Очікується, що протягом наступних двох десятиліть аналогічне положення складеться в Південній Азії і Африці.

  Зміна демографічних моделей відбувається під впливом:

  1) різного приросту населення. У 1960 р 70% населення світу проживало в країнах, що розвиваються; в даний час цей показник становить 80% і на ці країни припадає 95% приросту населення. У порівнянні з 1960 р чисельність населення Африки збільшилася в три рази, і на цьому континенті відзначаються найвищі темпи приросту населення. У 1960 р чисельність населення Європи в два рази перевищувала чисельність населення Африки; за підрахунками, до 2050 р число африканців в три рази перевищить число європейців. А з 1960 р населення Азії, що є найбільш населеним регіоном, збільшилася більш ніж в три рази, так само як і населення Латинської Америки і регіону Карибського басейну. На противагу цьому населення Північної Америки збільшилася на 50%, а Європи лише на 20%, і в даний час цей показник є досить стабільним.

  2) зростаючих масштабів урбанізації. Продовжують зростати у всіх країнах світу, що розвивається міста. У 1960 року кожен третій житель нашої планети про


  жива в будь-якому місті; сьогодні майже половина всього населення проживає в містах і за прогнозами до 2030 р рівень урбанізації складе більше 60%. Все більше міст стають мегаміста, населення яких перевищує 10 млн чол. Кількість таких міст збільшиться з 2 в 1960 р до 26 до 2015 року, причому до 22 мегагородов будуть перебувати в найменш розвинених регіонах, а 18 з них - в Азії.

  3) міжнародної міграції. У всіх регіонах міжнародна міграція займає одне з перших місць в програмі політики. Трудящі-мігранти щорічно направляють понад 70 млрд дол. США додому в формі поштових переказів, а промислові підприємства в деяких країнах повністю залежать від їх кваліфікації та навичок. Збільшується число мігрантів-жінок [21].

  Ранжируваний ряд найбільших країн світу

  за прогнозною чисельності населення млн чол. [41]

  2025 р

  2050 р

  1. Китай - 1455

  1. Індія - 1 628

  2. Індія - 1 363

  2. Китай - 1394

  3. США - 351

  3. Індонезія - 422

  4. Індонезія - 281

  4. Пакистан - 349

  5. Пакистан - 250

  5. США - 316

  6. Бразилія - ​​211

  6. Нігерія - 307

  7. Бангладеш - 208

  7. Бангладеш - 255

  8. Нігерія - 206

  8. Бразилія - ​​221

  9. Росія - 137

  9. Мексика - 153

  10. Мексика - 133

  10. Філіппіни - 133

  _ ___________________________ ТЕМА 7___________________________

  РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

  РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

  Ключові слова: РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ, ГОЛОВНА ЗАКОНОМІРНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ, ФАКТОРИ І УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ, ареали КОНЦЕНТРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ, Щільність НАСЕЛЕННЯ.

  Між природним рухом, міграцією та розміщенням населення існує безпосередній зв'язок. Сформована картина розміщення населення світу - це результат двох вищевказаних процесів.

  Розміщення населення - це історичний процес розподілу населення по території; результат процесу просторового розподілу населення і формування мережі поселень на певний момент часу; входить в поняття розселення населення [10].

  Розглядаючи загальні закономірності цього процесу, необхідно виходити з того, що визначальною умовою життя людини є праця. Звідси випливає, що вибір того чи іншого місця проживання визначається характером трудової діяльності і можливістю їй займатися.

  Протягом історичного розвитку людське суспільство поступово змінювало і ускладнювало характер занять, які обумовлювали місця розміщення людини. Наприклад, в епоху полювання, збирання, землеробства і скотарства - це були найтепліші і рівнинні території. З розвитком ремесла і торгівлі людина стала селитися уздовж транспортних комунікацій, узбережжя морів, річок та ін.

  Як вказує в своїх роботах польський вчений-географ А. Ягельскій, сучасне розміщення населення світу тільки частково залежить від фізико-географічних факторів, причому майже виключно від тих з них, які побічно регулюють діяльність людей. Адже ніщо не свідчить про те, що біологічні параметри і реакції організму на зовнішні чинники середовища піддалися яких-небудь істотних змін за минулі тисячоліття. Не змінилися і основні потреби організму в необхідних йому речовинах і енергії. По крайней мере, з середини плейстоцену людина протиставив природі громадську форму боротьби за існування і зайняв домінуюче становище в навколишньому його середовищі [40].

  Головна закономірність в розміщенні населення полягає в тому, що цей процес визначається зрушеннями в розвитку і розміщенні продуктивних сил. Чим вище рівень їх розвитку, тим вільніше стає процес розміщення населення.

  Характер розміщення населення, який виражається в його щільності, рівномірності або нерівномірності, визначається трьома основними факторами цього процесу (по А. Ягельскому).

  Перший, в якому роль природного середовища досить велика, охоплює розміщення людей, зайнятих сільськогосподарською працею. Примітивні сільськогосподарські цивілізації, що використовують розливи річок або користуються річковими водами за допомогою іригаційних систем, залишили глибокий слід в вигляді великих згустків населення в долинах і гирлах річок Янцзи, Хуанхе, Меконгу, Гангу, Нілу, По. Розміщення грунтів визначило в останні століття поширення сільського господарства на низовинах і рівнинах Європи, за Уралом і в північноамериканських преріях.

  Другим фактором розміщення населення є розміщення промисловості. Початкові фази мануфактурного виробництва, особливо текстильні, скляні та інші, сприяли концентрації населення в передгірних районах, де велика кількість води і сировини (вовна), використання енергії падаючої води дозволяли збільшувати також продуктивність праці. Мануфактури послужили причиною утворення багатьох міст і заселення таких територій, як П'ємонт, Бургундія, Баварія, Судети, Аппалачі, Урал і ін. На початку XIX ст. головну роль стали грати промислові підприємства, особливо у важкій промисловості, що виникли в районах, де були залізна руда і вугілля. Вони визначили розміщення населення в центральній Англії, Вестфалії, Лотарингії, Верхньої Сілезії, північно-східних штатах США.

  Третій фактор розміщення населення - зростання міжнародної торгівлі і морських перевезень - став причиною формування великих портових центрів і численних дрібніших скупчень населення в приморських районах багатьох країн світу. Цей процес заглиблювався в зв'язку з розміщенням поблизу портів багатьох промислових підприємств, що працюють на привізній сировині і паливі (наприклад, в Японії). В кінці ХХ ст. цей фактор став вирішальним, поряд з другим, для розміщення населення. З ним пов'язані також нові процеси - розвиток рекреаційних центрів на узбережжях (Середземне і Чорне моря, Флорида, Каліфорнія) і тенденція осідання забезпечених людей з різних країн в ряді районів (Рів'єра, Гренада, Валенсія, о-ва Карибського моря та ін.) [ 40].

  Зазначені фактори, що впливають на сучасне розміщення населення світу, відображають різного роду системи зв'язків між природним середовищем і діяльністю людини. Говорячи про нерівномірність розміщення населення, слід підкреслити важливість додаткових чинників: культурні відмінності окремих країн; демографічний; міграційний; історичний (тривалість періоду формування населення на даній території); екологічний; локальні чинники, які діють лише на певній території.

  Таким чином, нерівномірність розміщення - це сукупний ефект дії всіх цих факторів.

  Географічні особливості розміщення населення світу:

  · На 7% суші проживає 70% населення світу;

  · Велика частина населення проживає в північному і в східному півкулях;

  · Основна частина населення і поселень поширені до 78 ° пн.ш. і 54 ° пд.ш. .;

  · Близько 4/5 населення суші живе не вище 500 м над рівнем моря, 50% - до 200 м;

  · Близько 28% населення проживає на відстані до 50 км від морського узбережжя;

  - На висоті 500-1000 м живе близько 11,5% населення світу;

  - На низовинах найбільше проживає в Європі (69%), Австралії (72%); найменше - в Африці (32%) і Південній Америці (42%);

  - Особливо велика щільність в розвинених країнах Європи і Північної Америки, а також в долинах річок Азії і Африки (найдавніших областях штучного зрошення) [39].

  Ці особливості розміщення населення були причиною виникнення багатьох теорій розвитку цивілізації, що підкреслюють роль клімату (Монтеск'є, Бокль, Е. Хантінгтон). Однак значення факторів природного середовища для розміщення населення повинно розглядатися з урахуванням відповідної історичної перспективи і їх функцій в житті людини.

  Головний показник, що оцінює характер розміщення населення - щільність населення. Вперше термін «щільність населення» з'явився в роботах економістів в першій половині ХІХ ст. і має більш багатий зміст, що відображає різноманітні проблеми відношення людини і простору, особливо пов'язані з демографічною ємністю території і з явищем, званим ефектом зосередження. Найбільш традиційний показник щільності населення розраховується як відношення чисельності постійного населення території до площі території без урахування великих внутрішніх водних басейнів, виражається в кількості людей на одиницю площі (щільність населення брутто). Інші показники, наприклад, щільність сільськогосподарського населення, визначають як «щільність населення нетто» [1, 40].

  Шляхи вирішення енергетичної в щільності населення дозволяє побачити карта щільності населення. Аналіз будь-якої карти розміщення населення дозволяє виділити три основні особливості: 1) людина живе на всіх ділянках суші; 2) для розміщення населення характерні скупчення різної величини; 3) населення розміщене нерівномірно. Нерівномірність розміщення людей на поверхні Землі проявляється не тільки в масштабі всієї земної кулі, а й майже на кожній довільно взятій території. З огляду на нерівномірний розподіл суші і колективний спосіб життя людини, нерівномірність розміщення населення світу слід вважати закономірним явищем; науковий інтерес має пробуджувати швидше його рівномірне розміщення на деяких територіях. На карті щільності чітко виділяються чотири основних ареалу високої щільності населення [39]:

  · Південний схід Азії (східні провінції Китаю, Корея і Японія);

  · Півострів Індостан з найбільш щільним населенням в долині Гангу і Брахмапутри. Висока щільність тут формується за рахунок сільських жителів;

  · Європа (країни Бенілюксу, Німеччина, Великобританія (без Шотландії), північний схід Франції);

  · Північний схід США і південний схід Канади між Атлантикою і Великими озерами.

  Велика щільність населення на малій площі сформувалася на о. Ява і в низинах Нілу (500-900 і більше осіб на кв. Км).

  Поряд з щільно заселеними районами величезні простори території суші заселені дуже рідко: близько 54% ​​площі Ойкумени (населеної частини суші) мають щільність населення менше 5 чол. на кв. км. До таких районам відносять:

  · Території Північної Америки і Євразії з приполярними архіпелагами островів, що примикають до морського узбережжя Північного Льодовитого океану;

  · Пустелі Північної Африки, Центральної і Західної Австралії, Центральної Азії;

  · Екваторіальні ліси Амазонії;

  · Аравійський півострів.

  Середня щільність населення світу в 2003 р становила 47 чол. на кв. км. При цьому максимальний показник щільності відзначений в Бангладеш (1019 чол. На кв. Км), а з держав-карликів - Монако (11 583 чол. На кв. Км), Сінгапур (6785 чол. На кв. Км). Мінімальні значення зафіксовані в Монголії, Ботсвані, Сурінамі (близько 2 чол. На кв. Км).

  Порівняння щільності населення популяцій, неоднорідних за рівнем розвитку, які перебувають в різних типах навколишнього середовища або на різних етапах історичного розвитку, повинно проводитися з необхідною обережністю. За однаковим значенням цього показника ховається нерідко інший зміст, інші проблеми відношення людини і простору. У деяких сільських районах з високою щільністю населення спостерігається відносно низький життєвий рівень (наприклад, Єгипет), в інших, навпаки, висока продуктивність праці і продуктивність земель (наприклад, Нідерланди). Дуже високі показники щільності населення характерні як для розвинених промислових районів (Європа), так і для відсталих аграрних районів, в яких сільське господарство вимагає великих трудових витрат, наприклад в районах вирощування рису в Південно-Східній Азії або в долині Нілу. [40].

  Регіональні відмінності в щільності населення

  Європа: середня щільність - 87 чол / км². особливості:

  · Показник середньої щільності один з найвищих в світі (разом з Азією);

  · Високі показники досягаються за рахунок міських жителів;

  · Найбільш висока щільність сільського населення відзначена на Мальті, в Швейцарії та Італії, найменш висока - в слабозаселенних країнах Північної Європи;

  · Тут відсутні великі слабозаселенних і незаселені області, а також області густого землеробського населення, як в Азії;

  · Найменша щільність відзначена в Ісландії, країнах Скандинавії, а також в гористих областях південної Європи, особливо в Альпах, Динарских горах Балканського півострова, Піренеях і Кантабрийских горах Іберійського півострова;

  · Внутрішньодержавні диференціація в щільності найбільш яскраво виражена в Великобританії і Франції;

  · Регіон має повсюдно рівномірну щільність;

  · В той же час спостерігаються і коливання в щільності. Яскраво виражені 3 смуги концентрації населення:

  I) південний схід Англії, через Бельгію, Нідерланди, Люксембург, по долині Рейну в Сілезію;

  II) (з півночі на південь) південний схід Англії, через Північну Європу, перериваючись Альпами, і на північ Італії;

  III) південь Європи - узбережжя Середземного моря, долина Дунаю.

  Країни, з максимальними показниками щільності: Нідерланди - 397 чол / км²; Великобританія - 242 чол / км²; Німеччина - 231 чол / км²; Італія - ​​190 чол / км²; Франція - 108 чол / км².

  Азія: середня щільність - 109 чол / км². особливості:

  · Основна маса сконцентрована в Східній, Південно-Східній і Південній Азії;

  · Слабо заселені Західна і Центральна Азія; існують також території без постійного населення;

  · В Азії сконцентрована велика частина сільського населення світу і щільність його значно вище, ніж в інших регіонах світу;

  · Найбільш висока середня щільність сільського населення в Бангладеш;

  · В цьому регіоні величезні площі пустель, напівпустель і гір, які не мають постійного населення;

  · На відміну від інших регіонів, тут для країн характерна внутрішньодержавні диференціація в щільності (Китай, Індія та ін.).

  Країни, з максимальними показниками щільності: Сінгапур; Бангладеш; Індія - 325 чол / км²; Японія - 337 чол / км²; Китай - 135 чол / км²; Індонезія - 116 чол / км².

  Африка: середня щільність - 28 чол / км². особливості:

  · Досі порівняно слабо заселена;

  · Найбільші згустки знаходяться в долині р. Ніл (близько 800-1000 чол / км²), Тунісі, Марокко, Північно-Західній Африці, узбережжя Гвінейської затоки, частково в Південній Африці;

  · Найбільш щільно заселені країни - Маврикій, Реюньон, Руанда, Бурунді;

  · Найменш заселені, в тому числі без постійного населення, пустелі Північної Африки, області тропічних лісів басейну Конго, пустелі півдня Африки;

  · Внутрішньодержавні відмінності будуть яскраво виражені лише в країнах Північної Африки.

  Країни, з максимальними показниками щільності: Нігерія - 134 чол / км²; Єгипет - 72 чол / км²; Ефіопія - 70 чол / км².

  Америка: середня щільність - 64 чол / км². особливості:

  · Різка диференціація в щільності населення в межах країн і між країнами, в горах, пустелях і на арктичному узбережжі (Канада, США, Бразилія);

  · Найбільша щільність в Північній Америці - в приатлантических штатах США і центральному нагір'я Мексики; на тихоокеанському узбережжі (Каліфорнія);

  · В Латинській Америці - найбільша щільність відзначена в приокеанических штатах, на Колумбійському нагір'я, островах Карибського моря;

  · Найменша щільність в тропічних лісах і великий Амазонії, передгір'ях Анд, пустелі Атакама, арктичних областях (Аляска).

  Середня щільність населення найбільших країн регіону: США - 30 чол / км²; Канада - 3 чол / км²; Мексика - 54 чол / км²; Бразилія - ​​21 чол / км².

  Австралія та Океанія: Середня щільність - 2,5 чол / км². Особливості: регіон самої низької щільності населення в світі; найбільші згустки - в Східній, Південно-Східній і Південній Австралії, на о-вах Гуам, Фіджі; рідко заселені райони: пустелі Австралії, південна частина Папуа Нової Гвінеї, окремі острови Мікронезії [20, 36, 39, 43].

  __________________________ ТЕМА 8_________________________

  РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

  Ключові слова: РОЗСЕЛЕННЯ, ФОРМИ І ТИПИ РОЗСЕЛЕННЯ, ТЕОРІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ МІСЦЬ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТИПОЛОГІЇ поселень.

  Розселення - дуже складний і багатогранний процес. Саме тому в соціально-економічній географії існує кілька визначень.

  С. Б. Хорев в найбільш широкому, соціальному сенсі розуміє під ним просторову форму організації суспільства. В. В. Покшишевський сформулював суть процесу розселення наступним чином: «Широке поняття" розселення ", що є для географії населення одним з основних, охоплює всі форми локалізації провідного господарство населення: від американської ізольованою ферми або тимчасово жилих стоянок, що кочують у Сахарі туарегів, до багатомільйонних Москви чи Лондона; при цьому в життя різні форми розселення безперервно переходять одна в іншу ».

  Найбільш загальне визначення дає «Демографічний енциклопедичний словник»: розселення - процес розподілу і перерозподілу населення по території та його результат - мережа поселень. Поняття розселення населення включає в себе розміщення населення, функціональні територіальні взаємозв'язку населених місць і міграції населення (переселення, сезонні і маятникові міграції) [10].

  На процес розселення населення впливають 3 групи факторів.

  1. З оціально-економічні фактори:

  · Характер продуктивних відносин;

  · Рівень розвитку продуктивних сил в попередній період і на сучасному етапі;

  · Порайонні відмінності в рівні доходів населення, розподіл капіталовкладень і транспортних зв'язків.

  2. П ріродние:

  · Клімат;

  · Рельєф і місцевість;

  · Грунту і ін. Природні ресурси.

  Чим вище рівень продуктивних сил, тим менше вплив природних факторів.

  3. Д емографіческіе:

  · Регіональні відмінності в міграційних процесах;

  · различия в интенсивности протекания процессов естественного движения и воспроизводства населения.

  Главная закономерность расселения населения — соответствие форм расселения способу общественного производства и уровню развития производительных сил.

  В «Демографическом энциклопедическом словаре» говорится, что для первобытного общества характерен медленный процесс заселения территории, при этом для каждого члена общества требовалось относительно много используемых угодий, что соответствовало низкому уровню развития производительных сил. Для первобытной эпохи характерно дисперсное расселение с преобладанием кочевых форм. Переход к земледелию означал формирование локально закрепленной сети поселения. При рабовладельческом строе с ростом и углублением общественного разделения труда начинают формироваться городские поселения; характерна крайняя территориальная неравномерность; наряду с небольшим числом относительно густозаселенных регионов существовали обширные слабозаселенные пространства. На ранних стадиях феодализма происходил процесс деконцентрации населения, темпы роста городского населения замедлились. Капиталистические отношения обусловили появление урбанизированного типа расселения населения с формированием мегалополисов, городских агломераций [10].

  Географическое изучение расселения можно представить в виде двух этапов:

  · исследование сети поселений (и других форм расселения);

  · системный анализ, т.е. выявление и оценка «специализированных» и территориальных систем поселений.

  При анализе процесса расселения широко используются статистические методы: метод группировок, метод построения ранжированных рядов и рядов распределения для совокупности поселения на данной территории и метод соответствующих кривых, метод ранговой корреляции (расчет коэффициента ранговой корреляции по Спирмэну для определения взаимозависимости двух переменных). Территориальную совокупность (сети) городов изучают с помощью формулы Зипфа.

  Среднее расстояние между поселениями рассчитывается по формуле:

  ,

  где P — среднее расстояние, км; S — площадь, кв. км; n - число поселений.

  При анализе размещения поселений широко используется показатель «потенциал поля расселения» Стюарта, или «демографический потенциал». Подробнее об этом см. п. 15, 40 из основной литературы.

  Все многообразие расселения, понимаемого как локализация населения в определенной системе населенных пунктов, можно свести к нескольким основным формам, каждой из которых соответствует определенный пространственный тип организации производства. Эти формы одновременно отражают и уровень развития производительных сил на данной территории (рис. 8.1).  Мал. 8.1. Формы расселения [39]

  Различные поселения образуют территориальные системы. Более крупные населенные пункты притягивают к себе более мелкие. Чем крупнее населенный пункт, тем шире сфера его тяготения. При этом города всегда играли ведущую роль по отношению к деревне. Сами системы и взаимоотношения внутри них обусловлены характером социальных отношений на данной территории в данное время.

  Основу территориальных систем расселения составляет производство. Производственной деятельностью определяется величина населенных пунктов и взаимоотношения между ними в системах расселения. В связи с этим в рамках географической науки в ходе эмпирического изучения самого популярного объекта общественной географии – города и его места в системе расселения, появились работы немецких ученых В. Кристаллера «Центральные места Южной Германии» (1933) и А. Лëша «Пространственный порядок хозяйства» (1940). В последствии их общий труд получил название теории центральных мест В. Кристаллера — А. Лëша. Создатели этой теории считали, что все населенные пункты той или другой территории тяготеют к определенной группе поселений, которые авторы назвали центральными. Чтобы быть таковыми, эти населенные пункты должны поставлять тяготеющим к ним поселениям товары и предоставлять разнообразные услуги. По характеру выполняемых функций и на основе удельного веса услуг, предоставляемых окружающей местности в общем их объеме, В. Кристаллер выделил несколько типов центральных мест. Каждый последующий тип центрального места выполняет более сложные функции, и территории тяготения их обширнее. Согласно теории центральных мест, вся система расселения представляется в виде ячеек разной величины в зависимости от ранга центрального места. Немецкие ученые впервые попытались сформулировать закон взаимного пространственного размещения населенных пунктов и обнаружили при этом определенный порядок в их географии. Тем самым был открыт путь к использованию математических методов и разработке моделей в экономической географии [15, 39].


  Основные типы населенных мест

  В географии населения поселения рассматриваются как центры производства и узлы экономических связей. Поэтому понятие «поселение» включает в себя территориальную группу населения, созданные человеком материальные формы, необходимые для жизни людей, и определенную территорию.

  Все населенные пункты делятся на два основных типа — городские и сельские, хотя до сих пор определение критериев их деления остается спорным вопросом. При этом более четкое определение было выработано для городов. Все многообразие критериев, применяемых национальными статистическими комитетами при определении городов, можно свести к четырем типам: 1) число жителей (однако единый ценз людности в мире отсутствует); 2) административный статус; 3) плотность населения, или густота застройки; 4) хозяйственные функции (род занятий населения) [15, 39].

  Сегодня практически все типологии поселений включают в себя, как важнейший признак, число жителей. Эконом-географы строят типологию городов по следующим признакам: 1) людность; 2) функциональный тип; 3) генетические признаки; 4) географическое положение и характер взаимодействия с тяготеющей территорией; 5) особенности планировки и архитектуры [2].

  Населенные пункты, не отвечающие критериям городских, в большинстве стран мира считаются сельскими.

  В связи с тем, что во многих развитых странах основными критериями типологии поселений служат людность и структура занятости населения, существуют функциональные типологии городских и сельских населенных пунктов (рис. 8.2, 8.3).
  Мал. 8.2. Функциональная классификация городов [39]


  Мал. 8.3. Функциональная классификация сельских населенных пунктов [39]

  Как видно из рисунков, в любой стране можно выделить три основных типа сельских населенных пунктов. Важно заметить, что в этой типологии особое место занимают «сельские» поселения, которые представляют из себя небольшие промышленные, транспортные, дачные и др. виды поселков, которые непосредственно не связаны с сельским хозяйством, но и не могут быть отнесены к городским, т. к. имеют малое число жителей (ниже ценза городских поселений).

  Многочисленные сельские населенные пункты смешанного типа занимают промежуточное положение между городским и сельским поселениям по своим функциям. Часть из них постепенно превращается в города, а часть остается местными экономическими или культурными центрами в сельских районах.

  Все большее число сельских поселений, попадая в зону притяжения города, с ростом их сети и включаясь в агломерационную зону, становятся агропромышленными поселениями.

  Формы сельского расселения и типы сельских поселений в различных странах мира отражают особенности исторического развития и современные социально-политические условия, специализацию сельскохозяйственного производства, состав и плотность населения, разнообразие природных условий. Число сельских поселений в большинстве государств мира установить невозможно, так как в очень многих странах единицей статистического учета является не отдельное поселение, а сельская община.

  Розвинені країни за характером сільського розселення можна розділити на дві групи. Одні поєднують в своїх сільських місцевостях великі села і селища, поодинокі житлові будинки фермерів, різноманітні курортні та дачні селища, досить численні в Європі на узбережжях морів і в горах, заміські вілли. Лише менше половини всього сільського населення безпосередньо пов'язане з веденням сільського господарства [18].

  У сільських місцевостях країн переселенського капіталізму (США, Канада, Австралія) різко переважає дисперсна, фермерська форма розселення земельних власників або орендарів.

  У країнах, що розвиваються переважає саме сільська форма розселення, і багато сіл досягають дуже великих розмірів.

  У розвинених країнах за деякими параметрами відбувається нівелювання відмінностей між міськими і сільськими поселеннями. У развіваюшіхся країнах ці відмінності дуже істотні. Крім того, у багатьох країнах, що розвиваються міські поселення мають риси сільських.

  Незважаючи на складності статучета, необхідно відзначити, що історично склалися і зумовлені відмінністю головних, провідних функцій два основних типи населених місць - міські і сільські - збережуться і надалі в сучасному світі [36].

  __________________________ ТЕМА 9__________________________

  СУЧАСНА УРБАНИЗАЦИЯ:

  СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО ГЕОГРАФІЯ

  Ключові слова: УРБАНИЗАЦИЯ, гіперурбанізації, ГІПОУРБАНІЗАЦІЯ, Субурбанізація, АГЛОМЕРАЦІЯ, метрополізації, РЕГІОПОЛІЗАЦІЯ, МЕГАЛОПОЛІЗАЦІЯ, Рурбанізація, рівень урбанізації, ПОМИЛКОВА УРБАНИЗАЦИЯ.

  У соціально-економічній географії термін «урбанізація» має на увазі сукупність складних і різнопланових процесів, які пов'язані з ростом і розвитком міст. У зв'язку з цим, урбанізацію як історичний і географічний процес можна уявити у вузькому і широкому сенсі слова:

  · У вузькому сенсі - зростання міст і частки міського населення;

  · В широкому сенсі - світовий історичний процес, пов'язаний з соціально-економічним перетворенням міста і села на основі углубляющегося суспільного розподілу праці, що призводить до інтенсивного розвитку промисловості, транспорту, сфери послуг, а також несільськогосподарських видів діяльності. [15].

  Вперше термін «урбанізація» з'явився в зарубіжній літературі в 1867 р в Іспанії у зв'язку з початком помітною концентрацією населення в містах Європи в другій половині ХІХ ст. На початку ХХ ст. вона ще більше посилюється, і її масштаби стають найбільш відчутними після Другої світової війни, коли згідно Г. Чайльд, починається «міська революція» [29]. Тому, коли вживається вираз «сучасна урбанізація» мається на увазі друга половина ХХ ст. У 1957 р в «Доповіді про світове соціальне становище» ООН цей термін з'являється російською мовою.

  У сучасній геоурбаністіка вченими запропоновані різні варіанти визначень «урбанізація».

  Ю. Л. Пивоваров вважає, що урбанізація - це складний історичний процес підвищення ролі міст, міського способу життя і міської культури в розвитку суспільства, пов'язаний з просторовою концентрацією діяльності в порівняно нечисленних центрах і ареалах переважного соціально-економічного розвитку суспільства »[29].

  Е. Б. Алаєв під урбанізацією розуміє різко посилився в епоху науково-технічної революції соціально-економічний процес, що виражається в зростанні міських поселень, концентрування населення в них і особливо в великих містах, у поширенні міського способу життя на всю мережу поселень і є відображенням глибоких структурних зрушень в економіці і соціальному житті, що відбуваються в сучасний період. [1].

  Оскільки урбанізація - процес просторовий, йому притаманні такі форми. Для розвинених країн характерні гіперурбанізованние зони, т. е. зони, де в результаті неконтрольованого розвитку міських поселень і перевантаження природного ландшафту порушено екологічну рівновагу. Гіпоурбанізованная зона - це територія з низькою щільністю міських поселень і малою питомою вагою городян. термін субурбанизация вживається для позначення процесу стрімкого розвитку передмість у великих міст. Під суперурбанізаціей розуміють тенденцію до підвищення поверховості міських будівель [1].

  Головною ознакою урбанізації є розвиток мережі міст, виникнення нових міських поселень і зростання вже існуючих.

  За сукупністю факторів в окремо взятих країнах або районах урбанізація має свою специфіку і може бути представлена ​​кількома типами: індустріальним; комплексним; хибним; сервісним.

  Морфологічними різновидами урбанізації, або її просторовими варіантами, є:

  метрополізації - процес сконцентрований в єдиному центрі країни - Метрополісі, в більшості випадків - столиці; питома вага столичної агломерації в чисельності населення країни зростає;

  регіополізація - процес урбанізації концентрується в регіональних центрах, регіополісах; кожен з них зростає за чисельністю населення швидше, ніж відповідний регіон;

  мегалополізація - процес охоплює кілька сусідніх міст, урбанізуються проміжні між ними території і відбувається зрощення всіх центрів в єдиний урбанізований ареал, або мегалополіс.

  У деяких країнах прагнуть проводити політику роралізації, спрямовану на стримування некерованою урбанізації в країнах, що розвиваються шляхом розвитку сільських громад, модернізації розселення і підйому економіки сільської місцевості. Розвиток села в результаті впровадження деяких міських форм і

  умов життя відбувається шляхом так званої сільської урбанізації, або Рурбанізація. Цей термін вперше з'явився в індійській науковій літературі. В Індонезії регіональне планування використовує аналогічне поняття, але з іншим терміном: агрополізація [1].

  Урбанізація відноситься до числа класичних глобальних процесів, який має глибоке історичне коріння. Як пише Ю.Л. Пивоваров, вони проявляються на трьох основних рівнях: на філософсько-світоглядному; на проблемному; на конкретно-просторовому (географічному).

  Урбанізація - складний процес, який проходить в своєму розвитку кілька стадій. У геоурбаністіческой і містобудівної літературі можна зустріти різні трактування стадій урбанізації. При цьому суть їх можна представити таким чином.

  Стадії розвитку процесу урбанізації

  I стадія - точкова урбанізація характеризується: періодом розвитку великого промислового виробництва; масовим відтоком населення з сільської місцевості в міста; концентрацією міського населення в окремих великих містах; дуже швидким зростанням міського населення. Найбільш яскраво ця стадія зараз представлена ​​в країнах, що розвиваються.

  II стадія - з убурбанізація характеризується: процесом зростання і розвитку приміської зони; випереджаючим в порівнянні з містом-центром розвитком поселень в зонах впливу великих міст; розвитком околиць; ущільненням населення в передмістях; появою міських агломерацій. Синонім міської агломерації (термін, прийнятий у Франції) у Великобританії - конурбація, в США - Метрополіс.

  Міська агломерація - компактна просторова угруповання поселень (в основному, міських), об'єднана, головним чином, різноманітними інтенсивними зв'язками в складну багатокомпонентну динамічну систему. Міські агломерації можуть бути моноцентричні (з одним ядром) і полицентрические (з декількома ядрами, іноді їх називають конурбацій) [10].

  Причини виникнення агломерацій:

  1) зростання і розвиток засобів зв'язку та транспорту;

  2) зростання життєвого рівня значної частини населення.

  III стадія - гіперурбанізація характеризується: різким збільшенням площі і людності міста з яскраво вираженими негативними екологічними проявами; скороченням чисельності центральних частин міст; появою специфічної форми гіперурбанізірованних поселень, які називаються мегалополіси.

  Ця назва походить з першого в історії об'єднання близько 35 поселень Пелопонеса близько 370 р. До н.е. е. У сучасному розумінні був вперше запропонований французьким географом Ж. Готман в 1950-і рр. при дослідженні зростаються міських агломерацій Атлантичного узбережжя Північного Сходу США. Надалі термін стає загальним.

  Стадія характерна для деяких розвинених країн. У постіндустріальних країнах відбувається скорочення чисельності населення агломерацій, зниження темпів зростання міського населення.

  У містобудівних роботах можна зустріти наступну стадію Рурбанізація (див. Вище визначення), яка характеризується виникненням нових центрів далеко від сформованих, зростанням населення в малих містах, сільській місцевості, проникненням міських життєвих стандартів в сільську місцевість. Після неї слід стадія реурбанизации зі стабілізацією чисельності населення великих міст і їх оновленим розвитком.

  С. Б. Хорев виділяє наступні стадії урбанізації: 1) відділення міста від села; 2) зростання великого промислового виробництва; прискорене зростання міст і частки міського населення; 3) поширення міського способу життя, формування єдиної системи розселення, злиття міста і села.

  У географо-демографічному сенсі урбанізація - це процес перерозподілу населення, що відбувається шляхом переміщення людей з менших скупчень в великі. Одночасно це форма нетто-імміграції, яка відіграє велику роль у збільшенні чисельності населення великих міст. У зв'язку з цим Д. Гіббс вважає урбанізацію циклічним явищем, в якому виделете 5 фаз (Gibbs J., 1963) [40]:

  1) у виниклих містах відносний приріст населення в цілому більше або дорівнює приросту в селах;

  2) темп зростання населення міст починає обганяти темп зростання сільського населення;

  3) починається абсолютне скорочення чисельності сільського населення;

  4) зменшується абсолютна чисельність населення малих міст;

  5) щільність населення міських агломерацій і інших територій вирівнюється, і розміщення населення стає більш рівномірним.

  Остання фаза цього гіпотетичного циклу ніде ще не спостерігалася, більш того, за прогнозами розміщення населення, на швидке настання цієї фази не передбачається. Д. Гіббс допускає, що не скрізь урбанізація протікає відповідно до його моделлю, так як конкретні історичні умови можуть деформувати її хід.

  Причини переходу з однієї стадії в іншу:

  1) структурні зміни в економіці і зростання індустріального населення;

  2) деконцентрація промислового виробництва, Постадійний спеціалізація дрібних підприємств і їх деконцентрації по території;

  3) досягнення науково-технічного прогресу в галузі телекомунікацій дозволяють наблизити райони периферійні до центральних;

  4) подальше зростання добробуту жителів.

  Урбанізації, як глобального географічної процесу, властиві такі риси:

  1) зростання міського населення;

  2) збільшення його концентрації в великих містах і агломераціях;

  3) розширення урбанізованих територій [30].

  Географія світового процесу урбанізації

  Виникнення міст відноситься до епохи переходу від первіснообщинного до рабовласницького ладу і пов'язане з поглибленням суспільного поділу праці, відокремленням ремесла від землеробства. Перші міста виникли понад 4 тис. Років тому в Єгипті, Месопотамії, Сирії, Індії, Китаї. Міста-столиці існували тут рабовласницьких держав в період їх розквіту досягали, як припускають, 100-250 тис. Жителів: Ніневія в 650 р. До н.е. е. - 120 тис., Вавилон в 430 р. До н.е. е. - 250 тис., Мемфіс - 100 тис. Чол.

  Розвиток міст в стародавньому світі пов'язано з греко-римської епохою в період її розквіту (VI ст. До н. Е.-IV ст. Н. Е.). Чисельність населення Афін в V ст. до н. е. була від 150 до 200 тис. чол., Сіракузи і Карфаген мали приблизно таку ж чисельність. У 200 р. До н.е. е. Патна (Індія) мала 350 тис. Жителів, Олександрія - 300 тис., Рим до 500-700 тис. Жителів, майже такого ж розміру досяг Константинополь, найбільший місто світу в 450-650 рр.

  Міста зробили сильний вплив на розвиток середньовічного суспільства. В середні віки (1400) найбільшими містами в Європі були Париж-275 тис. Чол., Мілан і Брюгге-по 125 тис., Венеція-110 тис., Генуя і Гренада-по 100 тис. Чол. Серед міст Азії в цей час виділялися Нанкін-470 тис., Віджаванагар - 350 тис., Пекін-320 тис., Кіото 200 тис., Самарканд-100 тис .; в Африці-Каїр (450 тис.). Однак більшість існуючих нині міст з'явилося в період розвитку капіталізму. До початку XIX ст. найбільшим містом світу стає Лондон, другим за величиною містом Європи стає Париж. Великими в Європі того періоду були Неаполь (430 тис.), Лісабон (237 тис.), Відень (230 тис.), Амстердам (200 тис.). В Азії займали провідні місця за чисельністю Пекін і Кантон-по 800 тис., Константинополь - 570 тис., Едо (Токіо) - 492 тис., Осака і Кіото -по 380 тис. З початку XIX в. спостерігається значне посилення концентрації населення в містах. У 1800-1950 рр. при загальному зростанні населення земної кулі в 2,5 рази міське населення збільшилося в 15 разів. У 1800 р налічувалося 750 міст з населенням понад 5 тис. Чол., Приблизно 180 міст мали понад 50 тис., В тому числі 65 - понад 100 тис., 24 - понад 200 тис., А 6 - понад 500 тис. Жителів . У 1900 р міст з населенням понад 100 тис. Було вже понад 300 (з них 43 налічували понад 500 тис. Жителів, а 16 - понад 1 млн жителів), в тому числі 148 знаходилися в Європі [19, 20].

  У XIX ст. найшвидше зростали міста в Європі і Америці; виділяються колосальними темпами зростання Лондон, а в другій половині століття - Нью-Йорк і Чикаго. З 1910 р найбільшим містом світу стає Нью-Йорк. Посилення концентрації населення у великих містах в XIX в. - Першій половині XX ст. стало «прологом» до почалося в 1950-і рр. сучасному етапу урбанізації (табл. 9.1, 9.2).


  Таблиця 9.1

  Динаміка міського населення світу [упоряд. по 25, 26, 29]

  роки

  Все населення світу, млн чол.

  Міське населення світу, млн чол.

  Частка міського населення в чисельності населення світу,%

  1800

  978

  50

  5,1

  1 850

  тисячі двісті шістьдесят два

  80

  6,3

  1900

  1650

  220

  13,3

  1950

  2520

  738

  29,3

  2000

  6158

  2926

  47,5

  2010

  7032

  3707

  52,7

  2025

  8294

  5065

  61,1

  Таблиця 9.2

  Динаміка чисельності населення

  найбільших міст світу в ХІХ - ХХ ст. [упоряд. по 29, 45]

  Місто

  1800 р

  1900 р

  2000 р

  Лондон

  865

  4536

  7 393 809

  Нью Йорк

  79

  3437

  8 103 677

  Париж

  547

  2714

  2 113 003

  Берлін

  172

  1890

  3 289 537

  Чикаго

  -

  1699

  2 934 854

  Відень

  231

  +1662

  1 543 498

  Токіо

  492

  1497

  8 027 512

  Петербург

  330

  1265

  4 619 772

  Сучасному процесу урбанізації характерні такі риси:

  · Стрімкі темпи урбанізації. На початку XX ст. в містах проживало трохи більше 1/10 населення земної кулі, тоді як до кінця ХХ ст. в них зосереджено близько половини населення світу;

  · Тісний зв'язок з НТР, з новітніми процесами в області телекомунікацій. Особливо швидко ростуть великі міста, агломерації і урбанізовані райони, які володіють величезним соціально-інформаційним потенціалом, високим рівнем освіти і культури населення;

  · Всесвітній характер;

  · Прояв і збільшення негативних наслідків урбанізації, в тому числі екологічних;

  · Різкі відмінності в рівні і темпах зростання міського населення між регіонами і країнами з різним рівнем соціально-економічного розвитку. «Урбаністичний бум» спостерігається в країнах, що розвиваються Африки (насамперед у Східній, Центральній і Західній) і Південно-Східної Азії. Успіхи економічного зростання зумовили високий рівень урбанізації в країнах Латинської Америки і Південно-Західної Азії. Високорозвинені країни світу переживають урбаністичний спад (див. Стадії урбанізації);

  · Стрімке зростання урбанізації в країнах, що розвиваються, т. Н. помилкової урбанізації (див. нижче);

  · Значне посилення концентрації населення в найбільших містах, агломераціях, мегалополисом і урбанізованих районах метрополітенського типу (див. Нижче) [23].

  При розгляді частки міського населення світу і темпів його росту по макрорегіону можна помітити дуже великі географічні контрасти (табл. 9.3).

  Таблиця 9. 3

  Розподіл і зростання міського населення світу по макрорегіону,

  %, 2003 [упоряд. по 24, 45]

  регіон

  частка міського

  населення у всьому населенні

  Темпи зростання міського населення (2000-2005 рр.)

  Світ в цілому

  47

  2,1

  Більш розвинені регіони

  75

  0,4

  Менш розвинені регіони

  41

  2,8

  Найменш розвинені регіони

  26

  4,6

  Африка

  38

  3,8

  Азія

  38

  2,7

  Європа

  74

  0,3

  Південна Америка

  79

  1,9

  Центральна Америка

  69

  2,0

  Карибський регіон

  63

  1,6

  Північна Америка

  79

  1,2

  Австралія

  85

  1,3

  Океанія

  74

  1,5

  Такі ж суттєві відмінності існують в рівні урбанізації і його темпах в межах країн (табл. 9.4, табл. 9.5). Найбільша частка міського населення за даними за 2002 р відзначена в Бельгії (97%), Кувейті (96%), Сінгапурі (100%) [23, 45].

  Таблиця 9.4

  Рівень урбанізації в найбільших за чисельністю країнах світу,%,

  2003 [упоряд. по 24]

  Країна

  Частка міського населення

  Темп зростання міського населення

  Країна

  Частка міського населення

  Темп зростання міського населення

  Китай

  39

  3,2

  Пакистан

  34

  3,5

  Індія

  28

  2,3

  Росія

  73

  -0,6

  США

  79

  1,2

  Бангладеш

  23

  4,3

  Індонезія

  40

  3,6

  Японія

  78

  0,4

  Бразилія

  81

  1,9

  Нігерія

  36

  4,4

  Таблиця 9.5

  Країни світу з найбільшими і найменшими темпами зростання міського населення (2000-2005 рр.) [Упоряд. по 24]

  Країна

  Темпи зростання міського населення

  (2000-2005 рр.),%

  Країна

  Темпи зростання міського населення

  (2000-2005 рр.),%

  найбільші темпи

  найменші темпи

  Бурунді

  6,4

  Естонія

  -1,1

  Еритрея

  6,3

  Болгарія

  -0,9

  Сомалі

  5,8

  Україна

  -0,8

  Уганда

  5,7

  Латвія

  -0,6

  Нігер

  6,0

  Росія

  -0,6

  Сьєрра-Леоне

  6,3

  Казахстан

  -0,3

  Камбоджа

  5,5

  Білорусь

  -0,2

  Афганістан

  5,7

  Угорщина

  -0,1

  Непал

  5,1

  Швеція

  -0,1

  Мадагаскар

  4,9

  Словенія

  -0,1

  В даний час темпи щорічного зростання міського населення в Африці найвищі в світі - понад 4%. Від Африки трохи відстає Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Міське населення в період 1995 - 2000 рр. збільшувалася приблизно на 2,6% на рік у порівнянні з 0,7% в рік у сільського населення.

  Сьогодні в міських районах проживає майже 3 млрд чол. У містах нині живе понад 75% населення Північної Америки, Європи та Латинської Америки, а в усьому світі в 2002 р населення чисельністю понад 1 млн чол. проживає в 398 містах в порівнянні з 326 містами в 1990 р У Західній Європі та Північній Америці, на відміну від більшості інших регіонів, існує тенденція до відтоку населення з великих міст в передмістя і невеликі сільські центри. ДО 2015 р 1,6 млрд чол. будуть проживати в містах з населенням понад 1 млн чол., 622 млн - в містах з населенням понад 5 млн чол. До 2030 р більшість людей в кожному великому регіоні буде проживати в містах. Зростання такого масштабу буде мати незворотні наслідки для якості життя і навколишнього середовища.

  У 1970-х рр. ООН ввела термін «Мегасіті» для позначення міст з населенням 10 млн чол. и більше. У 1975 р в світі їх було п'ять, у 2000 р їх стало 19, в 2002 р.- 24 (табл. 9.6) [24, 44].

  Таблиця 9.6

  Мегасити світу, 2002 г., тис. Чол.

  агломерація

  населення

  Країна

  1

  Токіо

  31 036

  Японія

  2

  Нью-Йорк-Філадельфія

  29 936

  США

  3

  Мехіко

  20 965

  Мексика

  4

  Сеул

  19 845

  Південна Корея

  5

  Сан-Паулу

  18 505

  Бразилія

  6

  Осака-Кобе-Кіото

  17 592

  Японія

  7

  Джакарта

  17 369

  Індонезія

  8

  Делі

  16 713

  Індія

  9

  Мумбаї (Бомбей)

  16 688

  Індія

  10

  Лос Анджелес

  16 616

  США

  11

  Каїр

  15 546

  Єгипет

  12

  Колката (Калькутта)

  13 822

  Індія

  13

  Маніла

  13 503

  Філіппіни

  14

  Буенос-Айрес

  12 917

  Аргентина

  15

  Москва

  12 100

  Росія

  16

  Шанхай

  11 900

  Китай

  17

  Рейнсько-Рурська

  11 298

  Німеччина

  18

  Париж

  11 293

  Франція

  19

  Ріо-де-Жанейро

  11 247

  Бразилія

  20

  Лондон

  11 231

  Великобританія

  21

  Тегеран

  10 979

  Іран

  22

  Чикаго-Мілуокі

  10 914

  США

  23

  Карачі

  10 273

  Пакистан

  24

  Дакка

  10 169

  Бангладеш

  Як було сказано вище, характерною особливістю урбанізації ХХ ст. є поява мегалополісів, які утворюються завдяки зустрічному розвитку і поступового злиття сусідніх відносно близько розташованих міських агломерацій, зазвичай вздовж потужних транспортних магістралей. В даний час найбільшими мегалополисом світу є:

  · В США - Чипитс (Чикаго - Пістсбург, всього 35 агломерацій, населення - 35-40 млн чол.); Босваш (Бостон - Вашингтон, всього 40 агломерацій, чисельність населення - 50 млн чол.); Сан-Сан (Сан-Франциско - Сан-Дієго, чисельність населення близько 20 млн чол.);

  · В Канаді - урбанізована вісь від Квебека до Віндзора (зосереджено 55% населення країни);

  · В Японії - Токайдо (найбільший в світі за чисельністю населення - близько 70 млн чол., 60% населення країни і 2/3 її промислового виробництва);

  · В Європі - Лондон - Берлін - Ліверпуль - Манчестер; Рейнський;

  · В Китаї - СЕЗ Шеньчжень;

  · В Бразилії - Сан-Паулу - Ріо-де-Жанейро - Белу-Орізонті;

  · В Єгипті - Каїр - Олександрія;

  · В Індії - Калькутта - Асансол - долина річки Дамодат;

  · Міждержавний мегалополіс: Південно-Східна Англія, Рандстадт, Рейн - Рур, Антверпен - Брюссель - Лілль, Паризький район (близько 85 млн чол. При середній щільності населення 350 чол. На кв. Км) [29, 30, 44].

  Современная урбанизация, как было сказано в годовом отчете Фонда ООН по народонаселению за 2001 г. «Этапы и вехи: население и экологические изменения» все чаще напоминает о себе негативными последствиями, которые можно выразить в следующем [23]:

  · города во многих развивающихся странах растут вдвое быстрее, чем все население этих стран. Около 160 тыс. чел. в среднем ежедневно переезжают в город из сельской местности. Этот взрывной рост зачастую происходит как в результате краха среды обитания в сельской местности, бедности, безземелья и отсутствия возможности найти работу, так и из-за наличия более хорошей работы и социальных услуг в городе. Быстрее всего растет население в небольших городах, в которых часто отсутствует инфраструктура, а также в лачужных городках и сквотерских поселениях вокруг многих крупных городов. В Африке в таких «неофициальных» поселениях живут 37 % городских жителей, в Азии 18 %, а в Латинской Америке и в странах Карибского бассейна 9 %. Во многих городах этот показатель составляет от 25 до 30 %. Все вышеперечисленные особенности урбанизации в развивающихся странах получил название «ложной урбанизации»;

  · быстрый промышленный рост и концентрация населения в городах вызывают усиленное загрязнение воды и воздуха. В местные водоемы вместе с канализационными нечистотами часто выбрасываются без обработки промышленные отходы;

  · по мере роста городского населения все большее число людей используют воду независимо от ее качества. Такие урбанистические центры, как Нью-Дели, Сантьяго и Мехико, качают воду из все более отдаленных источников. Города в северных районах Индии и Китая существенно снизили уровень грунтовых вод в окружающей их местности;

  · рост численности населения в городах означает рост загрязнения воздуха. В Индии уровень взвешенных частиц в воздухе в 10 крупнейших городах в три-пять раз превышает нормы ВОЗ. В Маниле гораздо выше уровень взвешенных частиц крошечных твердых частиц пестицидов, асбеста и тысяч других продуктов, чем в воздухе Нью-Йорка, Лондона или Токио;

  · большинство городов в мире производят больше отходов, чем они способны переработать. Только 11 % населения Большой Манилы подключено к канализационной сети. В неподключенных районах нечистоты спускаются в придорожные кюветы, открытые сточные канавы и каналы, собираются в перегруженных коллекторах и выкачиваются неочищенными в Манильский залив;

  · во многих городах не собирается от 30 до 50 % мусора. Даже более развитые регионы все труднее справляются с постоянно растущими отходами, которые сопровождают рост потребления.

  · урбанизация отнимает пригодные к обработке земли по мере строительства городов и сокращает численность фермерских хозяйств, поскольку все большее число фермеров переезжает в города. В Соединенных Штатах Америки рост городов отнимает ежегодно около 400 000 гектаров пахотной земли. В то же время люди все больше и больше выращивают продукты питания в городской местности;

  · в большинстве развивающихся стран быстрый рост городов за счет миграции и естественного роста населения опережает возможности обеспечения здравоохранения. По прогнозам ООН, к 2020 г. будет больше городских, нежели сельских женщин в возрасте от 15 до 30 лет.


  ___________________________ТЕМА 10_________________________

  ГЕОГРАФИЯ НАРОДОВ МИРА

  С ОСНОВАМИ ЭТНОГРАФИИ

  Ключевые понятия: ЭТНОС, ЭТНОГЕНЕЗ, ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ, ЭТНИЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, ЭТНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЭТНИЧЕСКАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ, АССИМИЛЯЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ, ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ МИКСАЦИЯ, ЭТНИЧЕСКАЯ СЕПАРАЦИЯ И ПАРЦИАЦИЯ, ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАРОДОВ.

  Раздел этнической географии является самостоятельным в географии населения, который в последнее время приобретает повышенную значимость. По мнению А. Е. Слуки, этногеографическое изучение любой территории должно включать изучение следующих основных вопросов:

  1) определение и анализ национального состава населения и типов народов (этносов); соотношение численности основных народов и национальных меньшинств;

  2) анализ особенностей размещения народов, степени их компактности, дисперсности и т. д.;

  3) характеристика состояния национального вопроса, правового и общественного положения народов, их взаимоотношений;

  4) анализ динамики численности отдельных народов и населения в целом;

  5) оценка перспектив развития этносов, национальных отношений, решения национального вопроса [36].

  Для определения специфики национального состава населения страны или региона используется несколько количественных показателей [36]:

  1. Процентное соотношение групп населения различных национальностей.

  2. Индекс мозаичности:

  ,

  де — удельный вес i-той национальности во всем населении, %;

  В = 100 % / М , причем М — общее число национальностей.

  3. Индекс территориальной общности народов:

  ,

  де — удельный вес этноса во всем населении данной территории, а — доля народа, живущего на данной территории, в общей численности исследуемого народа.

  При этногеографических исследованиях необходимо владеть специальным понятийным аппаратом, который будет рассмотрен ниже. Главным из них является этнос. Этнос (по Ю. В. Бромлею, от греч. – общество, народ, племя, группа – исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей – род, племя, народность, нация, обладающих общими относительно стабильными особенностями культуры (в том числе языка) и психики, а также сознанием своего единства и отличия от других таких же образований.

  Формирование этносов – это объективный, длительный процесс, проходящий ряд стадий, на каждой из которых складывается определенный тип этнической общности. В настоящее время определились четыре типа этнических общностей – род, племя, народность, нация. Первоосновой этноса являлась первобытная семья. Критерий объединения людей в первобытной семье – кровнородственные связи. При этом, браки были как экзогамные, так и эндогамные. Объединения первобытных семей привело к формированию следующей формы этноса – рода. Критерий объединения людей в роды — общие признаки хозяйственной деятельности, родовая власть, определенная территория, формирующиеся традиции, но основой остаются родственные связи. Объединения родов обусловило появление племени. Это первая ступень этнической общности, возникающая в доклассовых формациях. Племена имеют определенную территорию обитания, самосознание, общий язык и ряд общих элементов материальной и духовной культуры. Объединение племен приводит к формированию народностей. Появление первых народностей относится к рабовладельческому строю. Этот тип этнической общности имеет два значения: 1) тип этноса, занимающий промежуточное положение между племенем и нацией; отличается общностью языково-культурной связи, экономических связей, однако слабой их развитостью; 2) это современные этносы (особенно в странах Африки, Юго-Восточной Азии, Океании), утратившие черты племен, но не ставшие нациями. Для народностей характерны единая территория, культура, зачатки общности экономической жизни и государственности. Формирование народностей началось в рабовладельческих государствах и закончилось в недрах феодальной системы [10].

  На базе народностей формируются нации, появление которых связано с развитием капитализма. Критерии объединения: общность экономической жизни — основа нации, развитый литературный язык, общность этнической территории, общность государственных границ, национальное самосознание, общность духовной культуры и психического склада, наличие этнического самосознания, наличие государственности.

  Нация это высокоразвитая, самая зрелая форма этноса .

  Любая этническая общность характеризуется совокупностью признаков. К их числу относят: этническое самосознание и самоназвание, язык, территорию, особенности культуры, определенную форму социально-территориальной организации.

  Каждый этнос в ходе своего развития проходит стадии этногенеза. Этногенез — это процесс формирования и развития народа. Этногенез действует постоянно и протекает в двух формах:

  1) эволюция этноса, т. е. медленное, постоянное изменение качественных и количественных характеристик этноса (численность, воз-растной состав, структура по полу, границы проживания);

  2) трансформация этноса — это резкое изменение качественных и количественных признаков этноса вплоть до его преобразования или исчезновения.

  В процессе этногенеза происходит этническое объединение и этническое разделение. Преобладают в современном мире процессы этнического объединения. Различают следующие разновидности этнического объединения [4, 28]: 1) консолидация: межэтническая и внутриэтническая; 2) этническая ассимиляция; 3) меж)этническая интеграция; 4) этногенетическая миксация.

  Консолидация (по В. А. Тишкову) — это слияние близких по языку и культуре групп в более крупную этническую общность или включение в этническую общность близкой ему группы.

  Межэтническая консолидация — это слияние ранее самостоятельных, но родственных по языку и культуре народов в единый новый, более крупный этнос. В ходе этого процесса этническое самосознание изменяется. Внутриэтническая консолидация — это внутреннее сплочение более или менее крупного народа в ходе сглаживания различий между имеющимися внутри него группами без изменения этнического самосознания.

  Этническая ассимиляция (по В. А. Тишкову) — частичная или полная утрата культуры в пользу другой, обычно доминирующей культуры, включая и смену этнической идентичности; это процесс «растворения» ранее самостоятельного этноса или какой-то его части в среде другого, обычно более крупного этноса. Рычагом ассимиляции являются смешанные браки. Формы ассимиляции: языковая; кровнородственная.

  Межэтническая интеграция (по В. А. Тишкову) — форма тесных взаимодействий контактирующих этнических общностей на основе совместного или раздельного использования ресурсов, экономической и политической кооперации и культурного диалога; взаимодействие внутри государства или какого-нибудь крупного региона нескольких существенно различающихся по языку и культуре этносов, которое не приводит к появлению новых этносов.

  Этногенетическая миксация (по В. А. Тишкову) — вид объединительных этнических процессов, смешение нескольких неродственных этносов; это продолжение процессов межэтнической интеграции, которое приводит к появлению нового этноса. Миксация близка к ассимиляции.

  Этническое разделение протекает в двух формах: парциация и сепарация.

  Парциация — это деление единого прежде этноса на несколько более или менее равных частей, при чем не один из новых этносов не отождествляет себя со старым (например, арабы Египта, арабы Израиля).

  Сепарация — это отделение какой-то части народа от основной его части и ее превращение со временем в самостоятельный этнос. Если при парциации первоначальный этнос прекращает свое существование, то при сепарации он сохраняется (например, образование всех полинезийских народов; отделение валлонов от французов) [4, 28].

  Этническое самосознание — это одна из форм социальной идентичности, чувство принадлежности к этнической группе, проявляющееся на индивидуальном и групповом уровнях. Этническое самосознание проявляется в следующих формах:

  1) интернационализм — равноправное дружественное взаимоотношение между нациями;

  2) национализм — выделение нации в качестве высшей формы этнической общности, обладающей исключительным правом на государственность [10]. В зависимости от форм проявления национализм может носить культурный, экономический и политический характер. Последний становится причиной наиболее затяжных и разрушительных этнических конфликтов (Северная Ирландия, Эритрея, Карабах, Приднестровье, Абхазия, Чеченская Республика и др.);

  3) шовинизм — крайне агрессивная форма национализма;

  4) в отдельную форму этнического самосознания выделяется геноцид — физическое истребление целых групп населения, в том числе по этническому признаку.

  Этническая территория — это территория преимущественного размещения данного этноса, обычно включающий ареал формирования и компактного расселения, а также районы смешения с другими национальностями [10].

  Этническое самоопределение — это объективная возможность этноса самостоятельно осуществлять языковую, культурную, хозяйственную и политические виды деятельности.

  Этническое самоопределение представлено в формах:

  1) языковое самоопределение — возможность этноса осуществлять общение на родном языке в другой стране;

  2) культурное самоопределение — возможность этноса осуществлять культурную деятельность в другой стране (посредством наличия школ, культурных учреждений; возможность отмечать свои национальные праздники);

  3) экономическое самоопределение — возможность этноса осуществлять экономическую деятельность в пределах другой страны (напр., этносы Поволжья на территории России имеют экономическое самоопределение);

  4) политическое самоопределение — наличие собственной государственности.

  Этнические образования

  Этнические образования в своей совокупности образуют сложную иерархическую систему: метатнос — этнос — субэтнос. Особое место занимают этникосы — этносы в узком смысле слова, аналог (иногда) национальных меньшинств. Например, венгры в США; армяне во Франции. В современной литературе можно встретить несколько форм этнических образований:

  1. Вторичные народности этнические образования, имеющие следующие признаки: слабо выраженные внутренние культурно-информационные связи; наличие двуязычия (например, уэльсцы в Великобритании).

  2. Пограничные этнические группы этнические образования, расселенные в зоне контактов двух ближайших в культурно-языковом отношении этносов и часто не имеющие четкого этнического самосознания.

  3. Торговые этносы вид этнического образования, представленный на островах Индонезии и сформированных аборигенами и торговцами эмигрантами [4].

  В разных странах существуют различные подходы к понятию «национальные меньшинства»:

  1) это группы людей, отличающиеся по своей национальной принадлежности от большинства населения государства (самая распространенная трактовка);

  2) это народы и народности, кроме главного этноса страны (например, в Китае и во Вьетнаме);

  3) это все эмигранты (например, в Индонезии);

  4) это люди, не исповедующие ислам (в мусульманских странах);

  5) в Европе к национальным меньшинствам относят этнические группы, которые не имели равноправного статуса с господствующими нациями и стремятся к его достижению, иногда в форме автономии или даже политической независимости [3].

  География народов мира

  Современной науке достаточно сложно определить точное количество народов на Земле, и на какой стадии развития они находятся. Наиболее часто встречаемая в литературе величина от 2000 до 2500 этносов, находящихся на стадиях развития от племен до наций и различающихся между собой по численности — от нескольких человек (например, отдельные группы индейцев США) до этносов с численностью свыше 100 млн чел. Районы, у народов которых исторически сложились общие или сходные формы культуры и быта, называются историко-этнографическими областями [39].

  При всех различиях, сущеcтвующих между этносами, многие из них имеют общие черты. На этом основании проводятся классификации народов по общности или сходству отдельных признаков. Наибольшее распространение среди географов получили группировки этносов: 1) по численности; 2) языку; 3) территориально-географическому признаку; 4) по характеру расселения; 5) по четкости этнического самосознания.

  По численности группировка народов была предложена С. И. Бруком, на основании которой было сделано количественное распределение народов мира (табл. 10.1). Крупнейшие народы мира представлены ниже.

  Самой распространенной является лингвистическая классификация народов мира, которая в свою очередь делится в литературе на морфологическую (на основе грамматического строя языков) и генеалогическую (языки объединяются по признакам родства, т. е. общности их происхождения от одной основы, устанавливаемой при сравнении их грамматического строя и словарного состава) [39].

  Таксономические ранги народов мира, принятые в лингвистической классификации народов:

  · СЕМЬЯ;

  · Группа;

  · Подгруппа (выделяется не во всех семьях);

  · Подразделение (выделяется не во всех семьях);

  · Этнос.

  В данной работе используется лингвистическая классификация народов П. И. Пучкова [27].

  Таблица 10.1

  Количественное распределение народов мира по численности

  [Упоряд. по 27, 42]

  Группы народов по численности, млн чел.

  Число народов

  Доля группы в общей численности населения, %

  Свыше 100

  8

  40,8

  50—100

  12

  16,8

  25—50

  18

  10,2

  10—25

  41

  12,3

  5—10

  52

  7,5

  1—5

  182

  8,1

  Крупнейшие народы мира, 1999 г. [27]

  Свыше 100 млн чел.

  50 — 100 млн. чел.

  20— 50 млн чел.

  1. Китайцы — 1125

  2. Хиндустанцы — 244

  3. Американцы США— 194

  4. Бенгальцы — 189,6

  5. Русские — 150

  6. Бразильцы — 149

  7. Японцы — 126

  8. Панджабцы — 100


  1. Бихарцы — 97,6

  2. Мексиканцы — 91,05

  3. Яванцы — 89,6

  4. Немцы — 86

  5. Телугу — 74,5

  6. Корейцы – 70,2

  7. Итальянцы — 66,5

  8. Маратхи — 66,5

  9. Тамилы — 64,11

  10. Вьеты — 62,15

  11. Египтяне — 54,2

  12. Турки — 53,3

  1. Французы — 49,4

  2. Англичане — 48,5

  3. Гуджаратцы — 47

  4. Украинцы — 46

  5. Поляки — 38,5

  6. Испанцы — 38,4

  7. Малаяли — 35

  8. Каннара — 35

  9. Колумбийцы — 34,5

  10. Мьянма — 33,35

  11. Ория — 32,25

  12. Сиамцы — 30,13

  13. Хауса — 30,8

  14. Афганцы — 30,5

  15. Аргентинцы — 30

  16. Бисайя — 26,75

  17. Йоруба — 26,2

  18. Персы — 25,3

  ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАРОДОВ МИРА

  (выделены народы, наибольшие по численности населения в пределах семей)

  1. ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

  Славянская группа : восточнославянская подгруппа — русские, белорусы, украинцы; западнославянская подгруппа — поляки, лужичане, чехи, словаки; южнославянская подгруппа — болгары, македонцы, сербы, черногорцы, хорваты, словенцы, боснийцы-мусульмане.

  Балтийская группа : литовцы, латыши.

  Германская группа : шведы, датчане, норвежцы, исландцы, немцы, евреи, австрийцы, голландцы, фламандцы, англичане, шотландцы, англоканадцы, англоамериканцы, англоавстралийцы, англоновозеландцы, ямайцы, барбадосцы, гайанцы, суринамцы и др.

  Кельтская группа: ирландцы, уэльсцы, бретонцы.

  Романская группа: итальянцы, французы, валлоны, франкоканадцы, франкошвейцарцыгвианцы, гаитийцы, каталонцы, испанцы, мексиканцы, гватемальцы, кубинцы, венесуэльцы, колумбийцы, перуанцы, чилийцы, аргентинцы, португальцы, бразильцы, кабовердцы, румыны, молдаване, сардинцы, корсиканцы.

  Греческая группа: греки.

  Албанская группа: албанцы.

  Армянская группа: армяне.

  Иранская группа: персы, таджики, хазарейцы, луры, бахтиары, курды, белуджи, осетины, афганцы.

  Нуристанская группа: нуристанцы.

  Индоарийская группа: кашмирцы, синдхи, маратхи, пахари, панджабцы, раджастханцы, гуджаратцы, хиндустанцы, непальцы, бихарцы, ория, бенгальцы, ассамцы, сингалы, мальдивцы, цыгане.

  2. СИНО-ТИБЕТСКАЯ СЕМЬЯ

  Китайская группа: китайцы, хуэй, бай, дунгане.

  Тибето-бирманская группа: тибетцы, невары, нага, манипури, мьянма, хани, ицзу, туцзя, карены.

  3. СЕМЬЯ НИГЕР-КОНГО

  Атланто-Конголезская группа: фульбе, волоф, диола, темне, кисси, моси, гурма, груси, лоби, сенуфо, чамба, гбая, мба, банда, занде, кру, бакве, бете, акан, аньи, бауле, эве, фон, йоруба, бини, игбо, нупе, ибибио, тив, бамилеке, кикуйю, суахили, конго, ганда, руанда, рунди, луба, малави, макуа, шона, суто, зулу, пигмеи, иджо.

  Группа манде: малинке, бамбара, сусу, менде, сонинке.

  Кордофанская группа: коалиб, кадугли-кронго.

  4. СЕМИТСКАЯ СЕМЬЯ

  Северо-Центральная группа: евреи Израиля.

  Южно-Центральная группа: арабы (саудовцы, сирийцы, иракцы, египтяне, алжирцы, марокканцы и др.).

  Эфиосемитская группа: тигре, тиграи, амхара, гураге.

  5. БЕРБЕРСКАЯ СЕМЬЯ: кабилы, зенага, туареги.

  6. КУШИТСКАЯ СЕМЬЯ: беджа, афар, сомали, оромо, сидамо.

  7. ЧАДСКАЯ СЕМЬЯ: хауса, ангас, бура, котоко.

  8. АВСТРОНЕЗИЙСКАЯ СЕМЬЯ

  Малайско-полинезийская группа: тям, малайцы, сунды, яванцы, мадурцы, балийцы, малагасийцы, бисайя, тагалы, илоки, чаморро, белау, амбонцы, атони, тетум, южнохальмахерцы, маршалльцы, кирибати, науру, фиджийцы, тонга, самоа, тувалу, таитяне, маори, гавайцы.

  Тайваньская группа : гаошань.

  9. ДРАВИДИЙСКАЯ СЕМЬЯ: брагуи, ораоны, гонды, телугу, тамилы, малаяли, каннара.

  10. АЛТАЙСКАЯ СЕМЬЯ

  Тюркская группа: турки, азербайджанцы, туркмены, татары, башкиры, карачаевцы, балкарцы, кумыки, ногайцы, казахи, каракалпаки, киргизы, узбеки, уйгуры, алтайцы, шорцы, хакасы, тувинцы, якуты, чуваши, халха (халха-монголы), буряты, ойраты, калмыки, монгоры, дунсян.

  Тунгусо-маньчжурская группа: эвенки, эвены, нанайцы, удэгейцы, маньчжуры, корейцы, японцы.

  11. УРАЛЬСКО-ЮКАГИРСКАЯ СЕМЬЯ

  Уральська група: фінно-угорських підгрупа: фіни, карели, естонці, саами, мордва, марійці, удмурти, комі, комі-пермяки, ханти, мансі, угорці; самодійськимі підгрупа: ненці, нганасани, селькупи.

  Юкагірская група: юкагири.

  12. австроазіатскій СІМ'Я

  Мон-кхмерская група: Мони, кхасі, кхмери, в'єтнамці, мионг, сіно, семанги.

  Група мунда: мунда, сантали.

  13. паратайскую СІМ'Я

  Тайська група: сіамци, лао, тхай, шан, чжуан, буї, юан.

  Кам-Суйський група: дун.

  Група Чи: чи.

  Група Гела.

  14. Ніло-Сахару СІМ'Я: сонгаї, тубу, маба, фур, сара, багирмі, бонго, мору-мангбету, нубийци, луо, дінка, масаї, календжін, Берта, кунам.

  15. північнокавказьких СІМ'Я

  Абхазько-адигська група: абхази, адигейці, черкеси, кабардинці.

  Нахсько-дагестанська група: чеченці, інгуші, аварці, лакці, даргинці, лезгини.

  16. картвельська СІМ'Я: грузини.

  17. СІМ'Я Мяо-ЯО: мяо, яо.

  18. АВСТРАЛІЙСЬКА СІМ'Я: австралійці-аборигени.

  19. койсанськую СІМ'Я: кой-коін (готтентоти), гірські даммара.

  20. ескімоські-Алеутських СІМ'Я: ескімоси, алеути.

  21. Чукотського-Камчатського СІМ'Я: чукчі, коряки, алюторці, ітельмени.

  22. папуаський СІМ'Ї: Чімбо, Дугум-данини, капауку, Бунак, Бонга, тернатци.

  23. СІМ'Ї індіанських народів

  СІМ'Я НА-Дені: атапаски, навахо, апачі, тлінкіти, хайда.

  СЕВЕРОАМЕРІНДСКАЯ СІМ'Я: Алгонкіни, ірокези, сіу, майя, кіче, кікче.

  ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРІНДСКАЯ СІМ'Я: Шошони, ацтеки, отомі, міштеків, сапотеки.

  СІМ'Я Чибча-ПАЕС: чибча, Паес, ленка.

  Андського СІМ'Я: кечуа, аймара, араукани.

  Екваторіальна-ТУКАНОАНСКАЯ СІМ'Я: араваки, гуарані, хибаро, тукано.

  Ж-ПАНО-карибський СІМ'Я: каріби, пано, ж.

  Народи, що говорять на ізольованих мовах:

  24. Андаманські СІМ'Я: андаманци.

  25. Айни.

  26. кусунда.

  27. Нівхи.

  28. басків.

  29. Єнісейського СІМ'Я: кети.

  30. БУРІШІ.

  31. хоти.

  Етнічні особливості регіонів світу

  Європа є регіоном з переважанням народів індоєвропейської сім'ї, при цьому в центрі і на півночі живуть німецькі народи, на півдні і заході - романські, на сході і частково півдні - слов'янські. Відокремлено від основного романського ареалу проживають румуни і молдавани. Вкрапленнями інших сімей на карті регіону є угорці, які прийшли сюди з Уралу, і фіни - фінно-угорські народи уральсько-юкагірской сім'ї. Представлена ​​в регіоні тюркська група алтайської сім'ї - це турки, зосереджені в європейській частині Туреччини і в деяких інших країнах Південно-Східної Європи. У північній частині Піренейського півострова, в Іспанії, і частково у Франції проживають баски, які стосуються найдавнішого населенню Європи і говорять на ізольованому мовою. Особливе місце в етнічному складі регіону займають німецькі євреї (див. Лінгвістичну класифікацію), а також цигани, які кочують народи індоарійської групи індоєвропейської сім'ї. Більшість народів Європи сформувалися як нації до середини ХІХ ст. Близько половини держав відносяться до числа однонаціональних, де близько 90% всього населення становить основна національність. До числа країн з іноетнічними групами ставляться Фран-

  ція, Румунія, до багатонаціональних держав - Бельгія, Швейцарія, Великобританія та ін.

  В Азії проживає більше тисячі народів, які розмовляють мовами різних сімей, які перебувають на різних стадіях етнічного розвитку та істотно розрізняються за чисельністю. Загальна риса більшості держав - багатонаціональність. У цьому регіоні проживають найбільші етноси світу з чисельністю понад 100 млн чол. За національним складом і характером етнічних взаємин всі країни регіону діляться на наступні групи: однонаціональні - основний етнос складає більше 95% всього населення (Японія, Корея, Бангладеш, більшість арабських країн); країни, де основний етнос складає 70-95% (Вьентам, Камбоджа, Туреччина, Сирія та ін.); країни, де основний етнос складає близько 50% (Іран, Афганістан, Пакистан, Малайзія, Лаос); країни, населені багатьма великими народами, жоден з яких не превалює (Індія, Індонезія, Філіппіни). Південно-Західна Азія представляє досить складну етнічну територію, своєрідний міст між Європою і Африкою, Африкою і Азією, через який йшло і йде пересування етносів. У цьому мезорегіони спостерігаються три історичних етнічних нашарування: стародавні іранські і романські народи, древнефракійскіе племена, тюркські народи. Окрему етнічну територію утворює Палестина, на якій два народи - євреї Ізраїлю та арабські народи ведуть багаторічну боротьбу. Живуть тут в основному народи семітської сім'ї. У Південній Азії проживають народи індоарійської групи індоєвропейської сім'ї і дравидийской сім'ї, які стосуються найбільшим етносам світу (хінді, бенгальці, маратхі, таміли, телугу і ін.). Народи Східної Азії відносяться до сино-тибетської, алтайської сім'ї, сім'ї мяо-яо. Південно-Східна Азія представлена ​​етносами паратайскую, австроазіатськой, австронезійської сім'ями. Крім того, в Азії проживають іранські етноси, греки, вірмени, які стосуються індоєвропейської сім'ї.

  Народи Африки досі слабо вивчені, тому в літературі можна зустріти різні варіанти їх класифікацій. Разом з тим, прийнято виділяти на етнічних картах близько 400 народів, які перебувають на різних стадіях етнічного розвитку. На півночі континенту живуть народи семітської і берберської сімей, на сході - кушітской, в центральній частині - на південь від Сахари, більшу частину континенту займає сім'я нігер-конго. У північній Нігерії, Нігері і Камеруні живуть народи чадской сім'ї. У долині середньої течії Нігеру, по берегах оз. Чад, в басейні Верхнього Нілу, оз. Вікторія і Рудольф живуть етноси нило-сахарской сім'ї. У південно-західній частині Африки поряд з народами сім'ї нігер-конго розселені етноси койсанських сім'ї. Незначну частку в Африці займають народи індоєвропейської сім'ї (африканери, англійці, французи, іспанці, італійці, португальці та ін.), Переважно живуть в ПАР, Намібії, Зімбабве, Кенії, Алжирі.

  Етнічна карта Америки відносно молода за віком і сформована за рахунок міграцій. За винятком індіанських народів, які представлені 7 сім'ями, жоден етнос Америки не має споконвічно етнічній (історичної) території проживання. Етнічний склад регіону дуже змішаний, тут представлені практично всі сім'ї народів світу. Саме тому більшість країн Америки в даний час багатонаціональні, в населенні яких виділяються наступні групи: основний етнос; збережені дуже нечисленні корінні народи (індіанці, ескімоси і ін.); перехідні народи (іммігранти або їхні нащадки, остаточно не асимілювалися, але вже втратили зв'язки з територією виходу; національні меншини. На території регіону живуть два етноси з чисельністю більш ніж 100 млн чол. (американці США, бразильці). У самому найближчому майбутньому цей поріг переступлять мексиканці, чисельність яких становить 91,05 млн осіб.

  Населення Австралії та Океан ії представлено двома основними групами: аборигенами, які складають менше 15% всього населення, і вихідцями з інших регіонів світу (перш за все з Європи). В етнічному відношенні тут проживають, в основному, народи австронезійської і індоєвропейської сімей [25].

  ЛІТЕРАТУРА

  Основна

  1. Алаев Е. Б. Соціально-економічна географія. Понятійно-термінологічний словник. М., 1983. 290 с.

  2. Баранов А. В. Соціально-демографічний розвиток великого міста. М., 1981. 190 с.

  3. Введення в демографію / Под ред. В. А. Іонцева, А. А. Саградова. М., 2002. 636 с.

  4. Весь світ. Енциклопедичний довідник. Раси, народи, нації і народності. М., 2000. 398 с.

  5. Вишневський А. Г. Демографічна революція. М., 1976. 240 с.

  6. Питання відтворення населення і демографічної політики. М., 1982. 207 с.

  7. Гозулов А. Перепис населення Росії 1999 року // Зап. статистики. 1 997.

  № 3. С.23.

  8. Голубчиков Ю. Н. Населення земної кулі // Географія в школі. 2002. № 8. С. 10-21.

  9. Григорьянц М. Г. Перепису населення в капіталістичних країнах. М., 1976. 191 с.

  10.Демографіческій енциклопедичний словник. М., 1985. 606 с.

  11. Загорец І. В. Міграції населення і міграційна політика. Мн., 2000..

  86 с.

  12. Іонцев В. А. Світові міграції. М., 1992.

  13. Кисельова Г. П., Кваша А. Я. Про що розповідають перепису населення. М., 1983. 102 с.

  14. Колосов Е. Н. 2050 рік: прогнозована чисельність населення країн світу // Географія в школі. 2002. № 8. С. 12-15.

  15. Ковальов С. А., Ковальська Н. Я. Географія населення СРСР. М., 1980. 285 с.

  16. Лисих С. В. Індекс міського розвитку // Географія в школі. 2002. № 8. С. 23-27.

  17. Марксистсько-ленінська теорія народонаселення / Под ред. Д. І. Валентея. М., 1974. 416 с.

  18. Мінаті В. Н. Технополіси США: основні тенденції розміщення // Географія в школі. 2001. № 4. С. 13-18.

  19. Народонаселення світу. Право вибору: репродуктивні права і репродуктивне здоров'я. Щорічник UNFPA. Нью-Йорк, 1997. 88 с.

  20. Народонаселення світу. Нові покоління. Звіт Фонду ООН в області народонаселення. Нью-Йорк, 1998. 92 с.

  21. Народонаселення світу в 1999 році. 6 мільярдів: час вибору. Звіт Фонду ООН в області народонаселення. Нью-Йорк, 1999. 88 с.

  22. Народонаселення світу. Одне життя - два світи: чоловіки і жінки в період змін. Звіт Фонду ООН в області народонаселення. Нью-Йорк, 2000. 92 с.

  23. Народонаселення світу. Етапи та віхи: населення і екологічні зміни. Звіт Фонду ООН в області народонаселення. Нью-Йорк, 2001. 90 с.

  24. Народонаселення світу в 2002 році. Населення, злидні і можливості. Звіт Фонду ООН в області народонаселення. Нью-Йорк, 2002. 92 с.

  25. Народонаселення країн світу. Довідник / За ред. Б. Ц. Урланіса і

  В А. Борисова. М., 1984. 446 с.

  26. Народонаселення: минуле, сучасне, майбутнє. М., 1987. 255 с.

  27. Народи і релігії світу. Енциклопедія. М., 2000. 928 с.

  28. Населення світу. Демографічний довідник. М., 1989. 477 с.

  29. Пивоваров Ю. Л. Основи геоурбаністики. М., 1999.. 231 с.

  30. Пивоваров Ю. Л. Міські системи: вихідні поняття, еволюція, перспективи // Географія в школі. 2001. № 6. С. 11-27.

  31. Покшишевський В. В. Про типології міст в країнах, що розвиваються // Урбанізація світу (Зап. Географії, № 96). М., 1974.

  32. Полян П. М. Географія примусових міграцій в СРСР // Известия АН. Сер. географічна. 1999. № 6. С. 55-62.

  33. Раковський С. Н. Населення світу в кінці 20 - початку 21 століття. Економіко-географічні показники // Географія в школі. 2002. № 9. С. 3-13.

  34. Народжуваність / Под ред. Л. Є. Дарского. М., 1976. 312 с.

  35. Рибаковський Л. Л. Міграція населення: прогнози, фактори, політика. М., 1987.

  36. Слука А. Е., Слука Н. А. Географія населення з основами демографії. М., 2000. 139 с.

  37. Сучасна демографія / Под ред. А. Я. Кваші, В. А. Іонцева. М., 1995. 268 с.

  38. Фактори народжуваності / Под ред. А. Г. Волкова. М., 1971. 88 с.

  39. Шувалов Е. Л. Географія населення. М., 1977. 160 с.

  40. Ягельскій А. Географія населення. М., 1980. 383 с.

  41. Population Reference Bureau. 2003 World Population Data Sheet.

  42. World Gazetteer population figures for cities, towns and places, 2002.

  43. URL: www. cbook.ru.

  44. URL: http /: www.census.gov.

  45. URL: www.national geographic.com.

  Додаткова

  1. Борисов В.А. Демографія: Підручник для вузів. 2-е изд. М., 2001..

  2. Демографія: сучасний стан та перспективи розвитку / Под ред. Д. І Валентея. М., 1997..

  3. Демографічна політика в сучасному світі / Відп. ред. А. Г. Вишневський. М., 1989.

  4. Проблеми народонаселення Китаю / Пер. з кит. і англ. Е. С. Баженовой,

  А. П. Судоплатова. М., 1989.

  5. Россет Е. Процес старіння. М., 1968.

  6. Слука А. Е. Населення: найважливіший об'єкт і суб'єкт суспільної географії // Соціально-економічна географія зарубіжних країн / За ред. В. В. Вольського. М., 1998..


  Основні демографічні сайти

  1. # "#"> # "#"> www.demoscope.ru - Демографічний тижневик Центру демографії та екології людини РАН.

  4. www.gks.ru - Офіційний сайт Держкомстату РФ.

  5. www.jhuccp.org/popwel.stm - найбільша в світі бібліографічна база даних за демографічними дослідженнями.

  6. www.odci.gov/cia/publications/pubs.html - Всесвітня книга фактів ЦРУ США. Містить відомості по всіх країнах світу, включаючи демографічні дані.

  7. www.popmdex.princeton.edu - щоквартальний онлайновий реферативний журнал по демографії та суміжних дисциплін Прінстонського університету, США.

  8. www.prb.org/prb/prb - Демографічний сайт неурядового агентства США.

  9. www.sosig.ac.uc / roads / subjectlistmg / UK / demog - Інформаційний Портал по Соціальним Наукам, Великобританія.

  10. www.undp.org/popin/popin.html - Офіційний демографічний сайт ООН.

  11. www.unicef.org - Сайт ЮНІСЕФ - Дитячого фонду ООН.

  ДОДАТОК

  Таблиця 1

  Угруповання перших і останніх 10 країн світу за основними

  демографічними показниками, 2003 [упоряд. авт. по 24, 41]

  10 перших країн за рівнем

  народжуваності

  10 останніх країн за рівнем народжуваності

  10 перших країн за рівнем смертності

  10 останніх країн за рівнем смертності

  1. Нігер

  2. Малі

  3. Чад

  4. Ліберія

  5. Ангола

  6. Сомалі

  7. Дем. Респ. Конго

  8. Малаві

  9. Уганда

  10. Буркіна-Фасо

  1. Україна

  2. Болгарія

  3. Латвія

  4. Литва

  5. Естонія

  6. Австрія

  7. Німеччина

  8. Білорусь

  9. Молдова

  10. Чеська Респ., Греція, Словенія, Італія, Хорватія

  1. Мозамбік

  2. Ботсвана

  3. Лесото

  4. Малаві

  5. Руанда

  6. Замбія

  7. Малі

  8. Нігер

  9. Зімбабве

  10. Ангола, Гвінея-Бісау

  1. Кувейт

  2. ОЕА

  3. Бахрейн

  4. Бруней

  5. Катар

  6. Оман

  7. Мальдіви

  8. Лівія

  9. Малайзія

  10. Сінгапур


  10 перших країн за середньою тривалістю життя

  10 останніх країн за середньою тривалістю життя

  жінок

  чоловіків

  жінок

  чоловіків

  1. Японія

  2.Франція

  3. Швейцарія

  4. Іспанія

  5. Італія

  6. Австралія

  7. Канада

  8. Норвегія

  9. Ісландія

  10.Швеція, Австрія

  1. Японія

  2. Швеція

  3. Ісландія

  4. Швейцарія

  5. Австралія

  6. Ізраїль

  7. Кувейт

  8. Італія

  9. Канада

  10. Греція, Іспанія, Норвегія, Австрія, Нідерланди, Франція

  1. Мозамбік

  2. Лесото

  3. Ботсвана

  4. Малаві

  5. Замбія

  6. Зімбабве

  7. Руанда

  8. Ангола

  9. Ефіопія

  10. ЦАР, Свазіленд

  1. Мозамбік

  2.Ботсвана

  3.Малаві

  4.Руанда

  5. Ангола

  6. Сьєрра-Леоне

  7. Замбія

  8. Кот-д 'Івуар

  9. Ефіопія

  10.ЦАР, Бурунді, Джібуті  Продовження табл. 1

  10 самих «молодих» країн

  (частка осіб 0-15 - більше 45%)

  10 найбільш «старих» країн

  (частка осіб 65+ - більше 15%)

  1. Нігер

  2. Буркіна-Фасо

  3. Ємен

  4. Чад

  5. Бурунді

  6. Бенін

  7. Малі

  8. Замбія

  9. Ангола

  10. Ірак

  1. Японія

  2. Греція

  3. Італія

  4. Іспанія

  5. Болгарія

  6. Бельгія

  7. Німеччина

  8. Швеція

  9. Німеччина

  10. Швеція, Естонія, Австрія, Франція, Швейцарія, Хорватія


  10 перших країн по щорічному зростанню населення в рік

  10 останніх країн щодо щорічного зростання населення в рік

  1. Нігер

  2. Ємен

  3. Чад

  4. Ліберія

  5. Малі

  6. Дем. Респ. Конго

  7. Уганда

  8. Саудівська Аравія

  9. Гамбія

  10. Мавританія, Судан, Буркіна-Фасо, Нігерія, Еритрея

  1. Україна

  2. Росія

  3. Болгарія

  4. Латвія

  5. Білорусь

  6. Естонія

  7. Угорщина

  8. Литва

  9. Румунія

  10. Чеська Респ., Хорватія


  10 перших країн за рівнем

  урбанізації

  10 останніх країн за рівнем урбанізації

  1. Сінгапур

  2. Гваделупа

  3. Кувейт

  4. Бельгія

  5. Мартинюк

  6. Катар

  7. Ісландія

  8. Уругвай

  9. Ізраїль

  10. Великобританія

  1. Руанда

  2. Бурунді

  3. Непал

  4. Уганда

  5. Малаві

  6. Ефіопія

  7. Еритрея

  8. Камбоджа

  9. Лаос

  10. Нігер

  Таблиця 2

  Основні демографічні показники країн світу в 2003 році [41]

  територія,

  країна

  Чисельність населення на с. 2003 г. (млн.чол.)

  Щільність населення (чол. На кв.км)

  Очікувана продовж-ність життя при народженні (років), чоловіки

  Очікувана продовж-ність життя при народженні (років), жінки

  Прогноз чисельності населення в 2050 г. (млн.чол.)

  Коефіцієнт сумарної народжуваності

  Частка населення у віці до 15 років (%)

  Частка населення у віці 65 років і старше (%)

  Частка міського населення (%)

  Коефіцієнт народжуваності (на 1000 жителів)

  коефіцієнт смертності

  (на 1000 жителів)

  Коефіцієнт природного приросту (%)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Весь світ

  6314

  47

  65

  68

  9197

  2,8

  30

  7

  47

  21,5

  8,4

  1,3

  Розвинуті країни

  1202

  23

  72

  79

  1 257

  1,5

  18

  15

  75

  11

  10

  0,1

  Розгорнувши. країни

  5112

  62

  63

  66

  7940

  3,1

  33

  5

  40

  24

  8

  1,6

  Сівши. Африка

  188

  22

  65

  68

  331

  3,6

  37

  4

  45

  27

  7

  2,1

  Алжир

  31,7

  13

  68

  71

  51

  2,8

  35

  4

  49

  23

  5

  1,8

  Єгипет

  72,1

  72

  66

  70

  127

  3,5

  36

  4

  43

  27

  6

  2,1

  Зап. Сахара

  0,3

  1

  49

  51

  0,6

  6,6

  -

  -

  95

  45

  16

  2,9

  Лівія

  5,5

  3

  73

  78

  10,8

  3,7

  36

  4

  86

  28

  4

  2,4

  Марокко

  30,4

  68

  68

  72

  45

  2,7

  32

  5

  57

  22

  6

  1,6

  Судан

  38,1

  15

  56

  58

  84,2

  5,5

  45

  2

  27

  39

  10

  2,8

  Туніс

  9,9

  61

  71

  75

  12,2

  2,1

  29

  6

  63

  17

  6

  1,1

  Зап. Африка

  256

  42

  50

  51

  617

  5,8

  45

  3

  35

  41

  15

  2,7

  Бенін

  7

  62

  50

  52

  18

  5,6

  47

  2

  40

  41

  14

  2,7

  Буркіна-Фасо

  13,2

  48

  43

  46

  39,5

  6,5

  49

  3

  15

  47

  19

  2,8

  продовження табл.2

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Гамбія

  1,5

  133

  51

  55

  4,2

  5,8

  45

  3

  37

  42

  13

  2,9

  Гана

  20,5

  86

  56

  58

  29,8

  4,2

  43

  3

  37

  31

  10

  2,1

  Гвінея

  9

  37

  48

  50

  30,6

  6

  45

  3

  26

  43

  16

  2,7

  Гвінея-Бісау

  1,3

  36

  43

  46

  3,3

  6

  44

  4

  22

  45

  20

  2,5

  Кабо Верде

  0,5

  35

  66

  73

  0,8

  3,9

  41

  6

  53

  30

  7

  2,3

  Кот-д 'Івуар

  17

  53

  41

  46

  34,1

  5,2

  46

  2

  46

  37

  18

  1,9

  Ліберія

  3,3

  30

  47

  50

  8,8

  6,6

  43

  3

  45

  49

  17

  3,1

  Мавританія

  2,9

  3

  53

  55

  8,5

  6

  44

  3

  55

  44

  15

  2,9

  Малі

  11,6

  9

  44

  47

  32,5

  7

  47

  3

  26

  50

  20

  3,0

  Нігер

  12,1

  10

  45

  46

  51,9

  8

  50

  2

  17

  55

  20

  3,5

  Нігерія

  133,9

  145

  52

  52

  307

  5,8

  44

  3

  36

  41

  13

  2,8

  Сенегал

  10,6

  54

  52

  55

  24,6

  5,2

  44

  3

  43

  38

  11

  2,7

  Сьєрра-Леоне

  5,7

  79

  40

  46

  13,8

  6,2

  45

  3

  37

  47

  21

  2,5

  того

  5,4

  95

  53

  56

  9,7

  5,5

  46

  2

  31

  38

  11

  2,7

  Сх. Африка

  263

  41

  43

  45

  590

  5,6

  45

  3

  20

  41

  17

  2,4

  Бурунді

  6,1

  219

  42

  44

  15,4

  6,3

  48

  3

  8

  40

  19

  2,2

  Джібуті

  0,7

  30

  42

  44

  1,1

  5,9

  43

  3

  83

  39

  19

  2,0

  Замбія

  10,9

  14

  41

  40

  17,5

  5,9

  47

  3

  36

  43

  21

  2,2

  Зімбабве

  12,6

  32

  43

  40

  14,6

  4

  40

  3

  32

  32

  20

  1,2

  Кенія

  31,6

  54

  46

  46

  40,2

  4,4

  44

  3

  20

  35

  15

  2,0

  Маврикій

  1,2

  588

  68

  75

  1,5

  1,9

  25

  6

  43

  16

  7

  0,9

  Мадагаскар

  17

  29

  53

  57

  65,5

  5,8

  45

  3

  22

  43

  13

  3,0

  Малаві

  11,7

  99

  39

  40

  29

  6,5

  46

  3

  14

  47

  22

  2,6

  Мозамбік

  17,5

  22

  33

  34

  19

  5,1

  45

  3

  29

  41

  28

  1,3

  Реюньйон

  0,8

  319

  71

  79

  1

  2,5

  27

  7

  73

  21

  5

  1,6

  продовження табл.2

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Руанда

  8,3

  315

  39

  41

  17,3

  5,8

  43

  3

  5

  40

  21

  1,9

  Сомалі

  8

  13

  45

  48

  25,5

  7,2

  45

  3

  28

  48

  19

  2,9

  Танзанія

  35,4

  37

  44

  46

  73,8

  5,3

  45

  3

  22

  40

  17

  2,3

  Уганда

  25,3

  105

  43

  46

  82,5

  6,9

  51

  2

  12

  47

  17

  3,0

  Еритрея

  4,4

  37

  52

  57

  10,5

  5,9

  44

  3

  16

  41

  13

  2,8

  Ефіопія

  70,7

  64

  41

  43

  173

  5,9

  44

  3

  15

  42

  15

  2,7

  Центр.

  Африка

  104

  16

  46

  49

  305

  6,4

  44

  3

  33

  45

  16

  2,9

  Габон

  1,3

  5

  57

  61

  2,5

  4,3

  42

  4

  73

  32

  11

  2,2

  Камерун

  15,7

  33

  47

  49

  30,9

  4,9

  43

  3

  48

  37

  15

  2,2

  ЦАР

  3,7

  6

  42

  44

  6,2

  5,1

  44

  3

  39

  38

  19

  1,9

  Чад

  9,3

  7

  47

  51

  29,2

  6,6

  48

  3

  21

  49

  16

  3,2

  Ангола

  13,1

  11

  39

  41

  43,1

  6,8

  47

  3

  32

  48

  20

  2,9

  Конго

  3,7

  11

  49

  51

  10,6

  6,3

  46

  3

  41

  44

  15

  2,9

  Дем. Респ. Конго

  56,6

  24

  46

  51

  181

  6,9

  43

  4

  29

  47

  16

  3,1

  Екв. Гвінея

  0,50

  18

  52

  56

  1,2

  4,9

  43

  4

  37

  38

  13

  2,5

  Півд. Африка

  50

  19

  51

  52

  39

  3

  35

  5

  50

  24

  14

  1,0

  Ботсвана

  1,6

  3

  36

  38

  0,9

  3,6

  40

  4

  54

  28

  25

  0,3

  Лесото

  1,8

  59

  37

  38

  2,2

  4,4

  43

  5

  17

  33

  22

  1,1

  Намібія

  1,9

  2

  50

  49

  2,6

  4,9

  43

  4

  27

  36

  15

  2,1

  Свазіленд

  1,2

  69

  47

  44

  1,1

  5,9

  42

  3

  25

  32

  16

  1,5

  ПАР

  44,0

  36

  53

  54

  32,5

  2,8

  34

  5

  53

  23

  14

  0,9

  Сівши. Америка

  323,1

  16

  Канада

  31,6

  3

  77

  82

  36,6

  1,5

  18

  13

  79

  11

  7

  0,3

  продовження табл.2

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  США

  291,5

  30

  74

  80

  422

  2

  21

  13

  79

  14

  9

  0,6

  Центр.

  Америка

  144

  58

  71

  76

  230

  3

  35

  5

  68

  29

  5

  2,4

  Беліз

  0,30

  13

  65

  69

  0,6

  3,7

  41

  4

  45

  29

  6

  2,3

  Гватемала

  12,4

  114

  63

  69

  27,2

  4,4

  42

  4

  39

  33

  7

  2,6

  Гондурас

  6,9

  62

  67

  74

  14,7

  4,2

  42

  4

  46

  34

  5

  2,9

  Коста-Ріка

  4,2

  82

  76

  81

  6,3

  2,1

  30

  6

  59

  18

  4

  1,4

  Мексика

  104,9

  54

  73

  78

  153

  2,8

  33

  5

  75

  29

  5

  2,4

  Нікарагуа

  5,5

  42

  66

  71

  10,9

  3,8

  42

  3

  57

  32

  5

  2,7

  Панама

  3,0

  40

  72

  77

  5

  2,7

  32

  6

  62

  23

  5

  1,8

  Сальвадор

  6,6

  314

  67

  73

  12,4

  3,4

  38

  5

  58

  29

  6

  2,3

  Карибський

  регіон

  38

  162

  67

  71

  51

  2,7

  29

  7

  62

  20

  8

  1,2

  Антигуа і Барбуда

  0,10

  227

  68

  73

  0,1

  2,7

  26

  8

  37

  24

  6

  1,7

  Антильські

  о-ва

  0,20

  250

  73

  79

  0,2

  1,8

  25

  8

  70

  14

  6

  0,7

  Багамські о-ви

  0,30

  22

  70

  75

  0,3

  2,1

  30

  5

  84

  18

  5

  1,3

  Барбадос

  0,30

  698

  70

  76

  0,2

  1,8

  22

  12

  38

  15

  8

  0,6

  Гаїті

  7,5

  270

  50

  52

  15,1

  4,7

  40

  4

  36

  32

  14

  1,8

  Гваделупа

  0,40

  234

  74

  81

  0,5

  2,1

  25

  9

  100

  18

  6

  1,2

  Гренада

  0,10

  295

  -

  -

  0,1

  2,1

  35

  8

  38

  19

  7

  1,2

  Домініка

  0,10

  133

  71

  76

  0,1

  1,9

  33

  9

  71

  17

  7

  1,0

  Домініканська Респ.

  8,7

  179

  68

  70

  13,4

  3

  35

  5

  61

  25

  6

  1,9

  продовження табл.2

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Куба

  11,3

  102

  74

  78

  11,1

  1,6

  21

  10

  75

  12

  7

  0,5

  Мартинюк

  0,40

  363

  76

  82

  0,4

  1,9

  24

  10

  95

  15

  7

  0,8

  Пуерто-Ріко

  3,9

  436

  73

  81

  3,9

  1,9

  24

  11

  71

  16

  7

  0,8

  Трінідад і Тобаго

  1,30

  253

  68

  73

  1,2

  1,6

  25

  7

  72

  13

  7

  0,6

  Ямайка

  2,6

  237

  73

  77

  3,7

  2,4

  31

  7

  52

  21

  7

  1,5

  Півд.

  Америка

  358

  20

  67

  74

  507

  2,5

  31

  6

  79

  22

  6

  1,5

  Аргентина

  36,9

  13

  70

  77

  54,5

  2,5

  31

  9

  89

  19

  8

  1,2

  Болівія

  8,6

  8

  61

  64

  15,4

  4,1

  39

  5

  63

  32

  9

  2,3

  Бразилія

  176,5

  21

  65

  73

  221

  2,2

  30

  6

  81

  20

  7

  1,3

  Венесуела

  25,7

  28

  71

  77

  41,7

  2,8

  34

  4

  87

  24

  5

  1,9

  Гайана

  0,80

  4

  60

  67

  0,5

  2,4

  30

  4

  36

  23

  9

  1,4

  Гвіана франц.

  0,20

  2

  72

  79

  0,4

  3,6

  33

  5

  79

  31

  4

  2,8

  Колумбія

  44,2

  39

  68

  75

  67,3

  2,7

  33

  5

  71

  23

  6

  1,8

  Парагвай

  6,2

  15

  69

  73

  15

  4,2

  39

  5

  54

  31

  5

  2,7

  Перу

  27,1

  21

  66

  71

  42,8

  2,9

  34

  5

  72

  26

  7

  2,0

  Суринам

  0,40

  2

  67

  72

  0,4

  2,7

  32

  6

  69

  23

  7

  1,5

  Уругвай

  3,4

  19

  71

  79

  4,2

  2,2

  24

  13

  93

  16

  9

  0,6

  Чилі

  15,8

  21

  73

  79

  22,2

  2,4

  26

  7

  87

  18

  6

  1,2

  Еквадор

  12,6

  44

  68

  74

  21,7

  3,2

  36

  4

  61

  27

  6

  2,1

  Австралія

  19,9

  3

  77

  82

  29,5

  1,7

  20

  13

  85

  13

  7

  0,6

  Вануату

  0,20

  16

  66

  69

  0,4

  4,4

  42

  3

  21

  32

  6

  2,7

  Гуам

  0,20

  364

  76

  80

  0,3

  3,5

  30

  5

  93

  23

  4

  1,8


  продовження табл.2

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  західне Самоа

  0,20

  70

  66

  73

  0,2

  4,3

  41

  5

  21

  30

  5

  2,4

  Кірібаті

  0,10

  137

  59

  65

  0,2

  4,5

  41

  3

  37

  33

  8

  2,5

  Маршаллові о-ва

  0,10

  560

  66

  69

  0,1

  5,7

  43

  2

  68

  42

  5

  3,7

  Мікронезія

  0,10

  143

  67

  69

  0,2

  4,1

  40

  4

  27

  29

  6

  2,3

  Науру

  0,01

  429

  57

  65

  0,02

  3,7

  41

  2

  100

  28

  7

  2,1

  Нов. Зеландія

  4,00

  15

  76

  81

  5,1

  1,9

  22

  12

  77

  14

  7

  0,7

  Нов. Каледонія

  0,20

  11

  70

  76

  0,4

  2,6

  30

  5

  71

  22

  5

  1,7

  Палау

  0,02

  43

  66

  72

  0,03

  2,5

  27

  5

  71

  20

  7

  1,3

  Папуа Нова Гвінея

  5,5

  12

  56

  58

  11,1

  4,4

  39

  4

  15

  33

  8

  2,5

  Тонга

  0,10

  133

  67

  68

  0,1

  4

  41

  4

  32

  28

  7

  2,1

  Тувалу

  0,01

  386

  64

  69

  0,02

  3,1

  34

  5

  42

  22

  8

  1,4

  Фіджі

  0,90

  49

  65

  69

  1

  3,3

  35

  3

  46

  25

  6

  1,9

  Зап. Азія

  204

  43

  66

  70

  418

  3,8

  36

  5

  62

  27

  7

  2,0

  Азербайджан

  8,2

  95

  69

  75

  11,6

  1,9

  29

  6

  51

  14

  6

  0,8

  Вірменія

  3,2

  107

  70

  74

  3,4

  1,7

  24

  10

  64

  14

  8

  0,6

  Бахрейн

  0,70

  1016

  73

  75

  1,2

  2,6

  28

  3

  87

  21

  3

  1,8

  Грузія

  4,7

  67

  75

  80

  2,6

  1,1

  20

  14

  58

  9

  9

  0,0

  Ізраїль

  6,7

  318

  77

  81

  11

  2,9

  28

  10

  91

  21

  6

  1,5

  Йорданія

  5,5

  62

  69

  71

  11,8

  3,7

  40

  5

  79

  29

  5

  2,4

  Ірак

  24,2

  55

  56

  59

  60,5

  5,4

  47

  3

  68

  35

  10

  2,5

  Ємен

  19,4

  37

  58

  62

  71,1

  7

  48

  3

  26

  43

  10

  3,3

  продовження табл.2

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Катар

  0,60

  55

  70

  75

  0,9

  3,5

  26

  1

  91

  20

  4

  1,6

  Кіпр

  0,90

  97

  75

  80

  1

  1,6

  22

  11

  66

  12

  6

  0,6

  Кувейт

  2,4

  135

  77

  79

  7

  4

  26

  2

  100

  18

  2

  1,7

  Ліван

  4,2

  404

  72

  75

  5,7

  2,4

  28

  7

  88

  21

  7

  1,4

  ОАЕ

  3,90

  47

  73

  77

  4,9

  3

  26

  1

  78

  16

  2

  1,4

  Оман

  2,6

  12

  72

  75

  6,3

  4,1

  34

  3

  72

  28

  4

  2,5

  Палестинська територія

  3,6

  575

  71

  74

  11,9

  5,7

  46

  3

  57

  39

  4

  3,5

  Сауд. Аравія

  24,1

  11

  71

  73

  74,2

  5,7

  43

  3

  83

  35

  6

  2,9

  Сирія

  17,5

  95

  69

  71

  35

  3,8

  40

  4

  50

  28

  5

  2,4

  Туреччина

  71,2

  92

  66

  71

  97,5

  2,5

  30

  5

  59

  22

  7

  1,5

  Центр. і Півд. Азія

  1563

  145

  62

  63

  2546

  3,3

  37

  4

  30

  27

  9

  1,8

  Афганістан

  28,7

  44

  47

  45

  67,2

  6

  43

  3

  22

  42

  18

  2,4

  Бангладеш

  146,7

  1019

  59

  59

  255

  3,6

  40

  3

  23

  30

  8

  2,2

  Бутан

  0,90

  19

  66

  66

  2,1

  4,7

  39

  5

  16

  34

  9

  2,5

  Індія

  +1069

  325

  62

  64

  1 628

  3,1

  36

  4

  28

  25

  8

  1,7

  Іран

  66,6

  41

  68

  70

  96,5

  2,5

  33

  5

  66

  18

  6

  1,2

  Казахстан

  14,8

  5

  58

  71

  13,3

  1,8

  29

  7

  56

  15

  10

  0,5

  Киргизія

  5,00

  25

  65

  72

  7,1

  2,4

  35

  6

  35

  20

  7

  1,3

  Мальдівська Респ.

  0,30

  999

  71

  72

  0,5

  3,7

  39

  4

  27

  24

  4

  2,0

  Непал

  25,2

  171

  59

  58

  50,8

  4,5

  41

  4

  11

  34

  10

  2,4

  Пакистан

  149,1

  187

  60

  60

  349

  4,8

  42

  4

  34

  37

  10

  2,7

  Таджикистан

  6,6

  46

  66

  71

  10

  2,4

  42

  4

  27

  19

  4

  1,4

  продовження табл.2

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Туркменія

  5,7

  12

  63

  70

  8,8

  2,2

  38

  4

  44

  19

  5

  1,3

  Узбекистан

  25,7

  57

  68

  73

  37,2

  2,5

  38

  4

  38

  20

  5

  1,5

  Шрі Ланка

  19,3

  294

  70

  74

  21,4

  2

  27

  7

  30

  19

  6

  1,3

  Південно-Сх. Азія

  544

  121

  66

  70

  792

  2,7

  31

  5

  37

  22

  7

  1,6

  Бруней

  0,40

  69

  74

  79

  0,7

  2,3

  31

  3

  67

  22

  3

  1,9

  Сх. Тимор

  0,80

  54

  48

  49

  1,4

  4,1

  44

  5

  8

  26

  13

  1,3

  В'єтнам

  80,8

  244

  70

  73

  117

  2,3

  30

  6

  25

  19

  6

  1,3

  Індонезія

  220,5

  116

  66

  70

  316

  2,6

  31

  5

  40

  22

  6

  1,6

  Камбоджа

  12,6

  70

  54

  58

  24,4

  4

  43

  4

  16

  28

  10

  1,8

  Лаос

  5,6

  24

  52

  55

  11,3

  4,9

  43

  4

  17

  36

  13

  2,3

  Малайзія

  25,1

  76

  70

  75

  46,6

  3,3

  34

  4

  57

  26

  4

  2,1

  М'янма

  49,5

  73

  54

  60

  64,4

  3,1

  33

  5

  27

  25

  11

  1,4

  Сінгапур

  4,20

  6785

  77

  81

  4,4

  1,4

  21

  7

  100

  11

  4

  0,7

  Таїланд

  63,1

  123

  68

  75

  72,8

  1,7

  23

  7

  31

  13

  6

  0,7

  Філіппіни

  81,6

  272

  67

  72

  133

  3,5

  37

  4

  47

  28

  6

  2,2

  Сх. Азія

  1519

  129

  70

  74

  1,6

  1,7

  22

  8

  45

  13

  7

  0,6

  Китай

  тисяча двісті вісімдесят дев'ять

  135

  69

  73

  +1394

  1,7

  22

  7

  39

  13

  6

  0,6

  КНДР

  22,7

  188

  61

  66

  24,9

  2

  27

  6

  59

  17

  11

  0,6

  Корея Південна

  47,9

  483

  72

  80

  44,3

  1,3

  21

  8

  79

  12

  5

  0,7

  Монголія

  2,50

  2

  63

  68

  3,6

  2,7

  36

  5

  57

  18

  8

  1,1

  Тайвань

  22,6

  625

  73

  79

  22,1

  1,3

  20

  9

  78

  11

  6

  0,5

  Японія

  127,5

  337

  78

  85

  101

  1,3

  14

  19

  78

  9

  8

  0,1

  Сівши. Європа

  95

  54

  75

  80

  101

  1,6

  19

  16

  83

  11

  10

  0,1

  Великобританія

  59,2

  242

  75

  80

  63,7

  1,6

  19

  16

  90

  11

  10

  0,1

  продовження табл.2

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Данія

  5,40

  125

  75

  79

  5,8

  1,7

  19

  15

  72

  12

  11

  0,1

  Ірландія

  4,00

  57

  75

  80

  4,7

  2

  21

  11

  58

  15

  8

  0,7

  Ісландія

  0,30

  3

  78

  82

  0,4

  1,9

  23

  12

  94

  14

  6

  0,8

  Латвія

  2,30

  36

  65

  76

  1,8

  1,2

  17

  15

  68

  9

  14

  -0,5

  Литва

  3,50

  54

  66

  77

  3,1

  1,2

  19

  14

  67

  9

  12

  -0,3

  Норвегія

  4,60

  14

  76

  82

  5,6

  1,7

  20

  15

  74

  12

  10

  0,3

  Фінляндія

  5,20

  15

  75

  82

  4,8

  1,7

  18

  15

  62

  11

  9

  0,1

  Швеція

  9,00

  20

  78

  82

  10

  1,6

  18

  17

  84

  11

  11

  0,0

  Естонія

  1,40

  31

  65

  76

  0,9

  1,3

  17

  16

  67

  9

  14

  -0,4

  Зап. Європа

  185

  167

  75

  82

  177

  1,6

  17

  16

  78

  11

  10

  0,1

  Австрія

  8,20

  98

  76

  82

  8,2

  1,3

  16

  16

  54

  9

  9

  0,0

  Бельгія

  10,4

  341

  75

  81

  11

  1,6

  18

  17

  97

  11

  10

  0,1

  Німеччина

  82,6

  231

  75

  81

  67,7

  1,3

  15

  17

  86

  9

  10

  -0,1

  Ліхтенштейн

  0,04

  249

  -

  -

  0,04

  1,4

  18

  10

  21

  12

  7

  0,5

  Люксембург

  0,50

  193

  75

  81

  0,6

  1,7

  19

  14

  88

  12

  8

  0,4

  Монако

  0,03

  11583

  -

  -

  0,04

  -

  15

  23

  100

  23

  16

  0,6

  Нідерланди

  16,2

  397

  76

  81

  18

  1,7

  19

  14

  62

  13

  9

  0,4

  Франція

  59,8

  108

  76

  83

  64

  1,9

  19

  16

  74

  13

  9

  0,4

  Швейцарія

  7,3

  177

  77

  83

  7,4

  1,4

  17

  16

  68

  10

  8

  0,2

  Сх. Європа

  301

  16

  63

  74

  247

  1,2

  18

  13

  68

  9

  14

  -0,5

  Білорусь

  9,9

  48

  63

  75

  8,5

  1,3

  18

  14

  71

  9

  14

  -0,5

  Болгарія

  7,5

  68

  69

  75

  4,5

  1,2

  15

  17

  69

  8

  14

  -0,6

  Угорщина

  10,1

  109

  68

  76

  7,6

  1,3

  16

  15

  65

  10

  13

  -0,4

  Молдавія

  4,3

  128

  65

  72

  4,6

  1,3

  22

  10

  46

  9

  9

  -0,1

  Польща

  38,6

  119

  70

  78

  33,9

  1,3

  18

  13

  62

  10

  9

  0,0

  закінчення табл.2

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Росія

  145,5

  9

  59

  72

  119

  1,3

  18

  13

  73

  10

  16

  -0,7

  Румунія

  21,6

  91

  67

  74

  17,1

  1,2

  18

  14

  55

  10

  12

  -0,3

  Словаччина

  5,4

  110

  70

  78

  4,7

  1,2

  19

  11

  57

  10

  10

  0,0

  Україна

  47,8

  79

  62

  74

  38,4

  1,1

  17

  14

  67

  8

  15

  -0,8

  Чеська Респ.

  10,2

  129

  72

  78

  9,2

  1,2

  16

  14

  77

  9

  11

  -0,2

  Півд. Європа

  147

  112

  75

  81

  138

  1,3

  16

  17

  70

  10

  9

  0,1

  Албанія

  3,10

  108

  72

  76

  3,6

  2

  32

  6

  46

  16

  5

  1,1

  Андорра

  0,10

  222

  -

  -

  0,1

  1,3

  15

  13

  92

  12

  4

  0,8

  Боснія і Герцеговина

  3,90

  76

  69

  74

  3,3

  1,3

  19

  9

  40

  10

  8

  0,2

  Греція

  11

  83

  76

  81

  9,7

  1,2

  14

  19

  59

  9

  9

  0,0

  Іспанія

  41,3

  82

  76

  83

  41,3

  1,2

  15

  17

  64

  10

  9

  0,1

  Італія

  57,2

  190

  77

  83

  52,3

  1,2

  14

  19

  90

  9

  10

  -0,1

  Македонія

  2,1

  82

  71

  75

  2,1

  1,7

  22

  10

  59

  13

  8

  0,5

  Мальта

  0,40

  тисячу двісті сорок п'ять

  74

  80

  0,4

  1,5

  19

  13

  91

  10

  8

  0,2

  Португалія

  10,4

  113

  74

  80

  9,4

  1,5

  16

  16

  48

  11

  10

  0,1

  Сан-Марино

  0,03

  504

  77

  84

  0,04

  1,3

  15

  16

  84

  11

  7

  0,4

  ФРСЧ

  10,7

  105

  70

  75

  10,2

  1,7

  20

  14

  52

  12

  11

  0,2

  Словенія

  2,00

  99

  72

  80

  1,7

  1,2

  16

  14

  50

  9

  9

  -0,1

  Хорватія

  4,30

  76

  71

  78

  4,3

  1,3

  17

  16

  54

  9

  11

  -0,2
  ЗМІСТ

  Передмова........................................................................ ..

  ... ... 3

  Тема 1. Предмет, завдання, структура курсу.

  Місце географії населення в системі географічних наук..........

  ... ..5

  Тема 2. Поточний облік і перепису населення..............................

  ... ..11

  Тема 3. Основи демографії та демогеографія...........................
  3. 1. Народжуваність і її географія .......................................... ..
  3. 2. Смертність, тривалість життя і їх географія .........
  3. 3. Природний приріст і відтворення населення світу ......

  ... ..15

  ... ..15

  ... ..22

  ... ..27

  Тема 4. Статево-вікова структура населення світу.....................

  ... ..31

  Тема 5. Міграція населення і міграційна політика............ ...

  ... ..38

  Тема 6. Динаміка чисельності та розподіл населення світу...

  ... ..45

  Тема 7. Регіональні особливості розміщення населення світу...

  ... ..52

  Тема 8. Розселення населення світу.................. ................................

  ... ..58

  Тема 9. Сучасна урбанізація: сутність процесу і його географія..................................................................................


  ... ..65

  Тема 10. Географія народів світу з основами етнографії......... ...

  ... ..74

  Література............................................................................

  ... ..86

  Додаток........................................................................ ...

  ... ..89

  Головна сторінка


      Головна сторінка  Географія населення