• 1. Бюджетна система та бюджетний устрій Російської Федерації
 • Принцип єдності бюджетної системи
 • Принцип розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи
 • Принцип самостійності бюджетів
 • Принцип повноти обліку бюджетних доходів і видатків бюджетів
 • Принцип збалансованості бюджету
 • Принцип ефективності та економності використання бюджетних коштів
 • Принцип загального (сукупного) покриття витрат
 • Принцип достовірності бюджету
 • Принцип адресності і цільового характеру бюджетних коштів
 • 2. Характеристика окремих ланок бюджетної системи Російської Федерації


 • Дата конвертації21.05.2017
  Розмір42.76 Kb.
  Типреферат

  Скачати 42.76 Kb.

  Характеристика окремих ланок бюджетної системи Російської Федерації

  Введение .............................................................................. .. ...... .1

  1. Бюджет, бюджетна система і бюджетний устрій Російської Федерації .............................................................................. .. ... ..4

  1.1. Бюджет. Основні риси бюджетної системи та бюджетного устрою Російської Федерації ................................................ .. ... 4

  1.2. Принципи бюджетної системи ............................................. .. ... 5

  1.3. Бюджетна класифікація, доходи та витрати, збалансованість бюджетів .................................................................................... 10

  2. Характеристика окремих ланок бюджетної системи Російської Федерації ......................................... .................................................. ................... 15

  2.1 Федеральний бюджет Російської Федерації. .............................. 15

  2.2 Бюджети суб'єктів Російської Федерації .............................. .... 17

  2.3 Місцеві бюджети ............................................................... ..19

  2.4 Державні цільові фонди ............................................................ 21

  3. Висновок ........................................................................ ..23

  4. Список літератури ............................................................... .24

  ВСТУП

  Провідну, визначальну роль у формуванні та розвитку економічної структури будь-якого сучасного суспільства грає державне регулювання, здійснюване в рамках обраною владою економічної політики. Одним з найбільш важливих механізмів, що дозволяють державі здійснювати економічне і соціальне регулювання, є фінансовий механізм - фінансова система суспільства, головним ланкою якої є державний бюджет. Саме за допомогою фінансової системи держава утворює централізовані і впливає на формування децентралізованих фондів грошових коштів, забезпечуючи можливість виконання покладених на державні органи функцій.

  Економічні та політичні реформи, що проводяться в Росії з початку дев'яностих років, також не могли залишити поза увагою сферу державних фінансів, і, в першу чергу, бюджетну систему. Державний бюджет, будучи головним засобом мобілізації і витрачання ресурсів держави, дає політичної влади реальну можливість впливати на економіку, фінансувати її структурну перебудову, стимулювати розвиток пріоритетних секторів економіки, забезпечувати соціальну підтримку найменш захищеним верствам населення.

  Очевидно, що успіх економічного реформування в нашій країні у великій мірі залежить від того, в яких напрямах піде перетворення фінансової системи суспільства, наскільки бюджетна політика держави буде відповідати вимогам часу.

  Пошук виходу з глибокої економічної кризи, в якому на сьогоднішній день виявилася Росія, зажадав радикального оновлення фінансової системи суспільства. Складовою частиною шляху виходу з кризи стало прийняття 17 липня 1998.г. нового Бюджетного кодексу Російської Федерації, який встановив загальні принципи бюджетного законодавства та правові основи функціонування бюджетної системи та бюджетного процесу Російської Федерації. У зв'язку з цим вивчення бюджетної системи, бюджетного процесу, теоретичних і законодавчих основ і реальної практики функціонування бюджетного механізму знайшло в даний час особливої ​​актуальності.

  Метою цієї роботи є аналіз державного бюджету як найважливішого елемента фінансової системи суспільства, основних рис бюджетної системи та бюджетного процесу, виявлення найбільш значних проблем у функціонуванні бюджетного механізму та розгляд можливих шляхів їх вирішення на прикладі державного бюджету (бюджетної системи та бюджетного процесу) Російської Федерації.

  1. Бюджетна система та бюджетний устрій Російської Федерації

  1.1 Бюджет. Основні риси бюджетної системи та бюджетного устрою Російської Федерації

  Центральне місце у фінансовій системі будь-якої держави займає державний бюджет - має силу закону фінансовий план держави (розпис доходів і витрат) на поточний (фінансовий) рік. Новий Бюджетний кодекс Російської Федерації (БК РФ) визначає бюджет як «форму освіти і витрачання фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування». Таким чином, державний бюджет, будучи для держави засобом акумулювання фінансових ресурсів, дає державної влади можливість утримання державного апарату, армії, виконання соціальних заходів, реалізації пріоритетних економічних завдань, тобто виконання державою притаманних йому функцій.

  Як правило, тип державного устрою, що склалися форми управління та взаємовідносин між членами суспільства визначають і особливості фінансової системи. У країнах соціалістичної моделі економіки, в тому числі і колишньому СРСР, в силу монополії державної власності на засоби виробництва і наявності потужного державного апарату основний її завданням було обслуговування державних потреб. Державні фінанси підпорядковували собі і фінанси підприємств і громадських організацій; навіть заощадження населення, залучені системою ощадкас, розглядалися як доходи держави.

  Кардинальні зміни в економіці Росії, в її політичному статусі, що відбулися на рубежі 80-90-х рр., Викликали серйозну трансформацію бюджетного механізму. Поява нових форм власності, і отже, нових суб'єктів господарювання, які мають власними фінансами, спричинило зміни в системі грошових доходів; фінансові потоки стало можливим регулювати в основному непрямими методами, пряме перерозподіл грошових коштів значно скоротило сферу свого застосування. Після усунення всеосяжного панування КПРС виникла проблема розподілу повноважень між законодавчою і виконавчою владою щодо розпорядження фінансовими ресурсами суспільства і відповідної регламентації бюджетного процесу. Іншим важливим напрямом модернізації державних фінансів стало розчленовування єдиного державного бюджету часів розвиненого соціалізму на три самостійні частини: федеральний бюджет, бюджети суб'єктів Федерації і місцеві бюджети, що стало важливим кроком до демократизації фінансових відносин. У тому ж напрямку діяли перехід до податків як головному способу забезпечення доходів бюджету, скасування монополії на зовнішню торгівлю і валютні відносини, роздержавлення промисловості і т.п. Все це призвело до принципових змін і в бюджетній системі Росії, і в її бюджетний устрій.

  БК РФ дає наступне визначення бюджетної системи: «заснована на економічних відносинах і державному устрої Російської Федерації, регульована нормами права сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів». Під бюджетним пристроєм прийнято розуміти організацію бюджетної системи та принципи її побудови.

  Бюджетна система України складається з бюджетів трьох рівнів:

  перший рівень - федеральний бюджет Російської Федерації і бюджети державних позабюджетних фондів;

  другий рівень - бюджети суб'єктів РФ (89 бюджетів - 21 республіканський бюджет, 55 крайових і обласних бюджетів, 10 окружних бюджетів автономних округів, бюджет автономної Єврейської області, міські бюджети Москви і Санкт-Петербурга) і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів;

  третій рівень - місцеві бюджети (близько 29 тисяч міських, районних, селищних і сільських бюджетів).

  Звідси видно, бюджетний устрій РФ визначається її державним устроєм - в унітарних державах бюджетна система має два рівні - державний бюджет і місцеві бюджети (проте і в унітарних, і у федеративних державах бюджети нижчих рівнів (нижчестоящих державних і адміністративно-територіальних одиниць) не входять до бюджети вищих рівнів). Необхідно також відзначити, що до прийняття БК РФ позабюджетні фонди, будучи елементом фінансової системи (загальнодержавні фінанси) не включалися в бюджетну систему.

  Бюджетне законодавство України містить поняття «консолідований бюджет» -свод бюджетів всіх рівнів бюджетної системи на відповідній території (ст.6БКРФ). Консолідований бюджет суб'єкта РФ складають бюджет самого суб'єкта і зведення бюджетів знаходяться на його території муніципальних утворень. Консолідований бюджет РФ - це федеральний бюджет і консолідовані бюджети суб'єктів РФ. Консолідовані бюджети дозволяють отримати повне уявлення про всі доходи та витрати регіону або Федерації в цілому, вони не затверджуються і служать для аналітичних та статистичних цілей.

  1.2. Принципи бюджетної системи

  Бюджетним кодексом РФ законодавчо закріплені такі принципи бюджетної системи Російської Федерації:

  єдності бюджетної системи Російської Федерації;

  розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи;

  самостійності бюджетів;

  повноти відображення доходів і витрат бюджетів, бюджетів державних позабюджетних фондів;

  збалансованості бюджету;

  економності та ефективності використання бюджетних коштів;

  загального (сукупного) покриття витрат бюджетів;

  гласності;

  достовірності бюджету;

  адресності та цільового характеру бюджетних коштів.

  Принцип єдності бюджетної системи означає єдність правової бази, грошової системи, форм бюджетної документації, єдність принципів бюджетного процесу, санкцій за порушення бюджетного законодавства, а також єдиний порядок фінансування видатків бюджету, єдиний порядок фінансування видатків бюджетів усіх рівнів бюджетної системи, ведення бухгалтерського обліку коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів.

  Принцип розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи означає закріплення відповідних видів доходів (повністю або частково) і повноважень щодо здійснення видатків за органами державної влади РФ, її суб'єктів, органами місцевого самоврядування.

  Принцип самостійності бюджетів означає:

  законодавчих органів державної влади та органів місцевого самоврядування на кожному рівні бюджетної системи самостійно здійснювати бюджетний процес;

  наявність власних джерел доходів бюджету кожного рівня;

  законодавчо закріпити регулюючих доходів бюджетів, повноважень з формування доходів відповідних бюджетів;

  органів державної влади та органів місцевого самоврядування самостійно відповідно до законодавства визначати напрями витрачання коштів відповідних бюджетів та джерела фінансування дефіцитів відповідних бюджетів;

  неприпустимість вилучення доходів, додатково отриманих при виконанні законів (рішень) про бюджет, сум перевищення доходів над витратами бюджетів і сум економії за витратами бюджетів;

  неприпустимість компенсації за рахунок бюджетів інших рівнів втрат у доходах і додаткових витрат, що виникли в ході виконання законів (рішень) про бюджет, за винятком встановлених законом випадків.

  Принцип повноти обліку бюджетних доходів і видатків бюджетів, бюджетів державних позабюджетних фондів означає, що всі доходи і видатки бюджетів, позабюджетних фондів і інші визначені законом обов'язкові надходження, підлягають відображенню .в бюджетах, бюджетах позабюджетних фондів в обов'язковому порядку і в повному обсязі. Всі державні і муніципальні витрати підлягають фінансуванню за рахунок бюджетних коштів, коштів позабюджетних фондів, акумульованих у бюджетній системі Російської Федерації.

  Принцип збалансованості бюджету означає, що обсяг передбачених бюджетом видатків повинен відповідати сумарним обсягом доходів бюджету і надходжень із джерел фінансування його дефіциту. При складанні, затвердженні та виконанні бюджету уповноважені органи мають виходити з необхідності мінімізації розмірів дефіциту бюджету.

  Принцип ефективності та економності використання бюджетних коштів означає, що при складанні та виконанні бюджетів уповноважені органи та одержувачі бюджетних коштів мають виходити з необхідності досягнення заданих результатів з використанням найменшого обсягу коштів або досягнення найкращого результату з використанням визначеного бюджетом обсягу коштів.

  Принцип загального (сукупного) покриття витрат означає, що всі витрати бюджету повинні покриватися загальною сумою доходів бюджету і надходжень із джерел фінансування його дефіциту. Доходи і надходження не можуть пов'язуватися з певними витратами бюджету за винятком цільових бюджетних фондів, а також в разі централізації коштів з бюджетів іншого рівня.

  Принцип гласності означає: обов'язкове опублікування у відкритій пресі затверджених бюджетів, звітів про їх виконання, повноту інформації про хід виконання бюджетів, доступність інших відомостей; обов'язкову відкритість для суспільства і ЗМІ процедур розгляду і прийняття рішень по проектах бюджетів, в тому числі з питань, що викликають розбіжності всередині представницького органу або між виконавчим і представницьким органами державної влади.

  Принцип достовірності бюджету означає: надійність показників прогнозу соціально-економічного розвитку відповідної території; і реалістичність розрахунку доходів і видатків бюджету.

  Принцип адресності і цільового характеру бюджетних коштів означає, що бюджетні кошти виділяються в розпорядження конкретних бюджетополучателей з позначенням спрямування їх на фінансування конкретних цілей.

  1.3. Бюджетна класифікація, доходи та витрати, збалансованість бюджетів

  складання та виконання бюджетів та забезпечення порівнянності показників бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації використовується бюджетна класифікація Російської Федерації. Бюджетна класифікація є угрупованням доходів і видатків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи та джерел фінансування дефіцитів цих бюджетів з присвоєнням об'єктам класифікації группіровочних кодів. Бюджетна класифікація дає можливість економічного та статистичного аналізу доходів і витрат бюджетів РФ, забезпечує адресність виділення фінансових ресурсів.

  Згідно БК РФ бюджетна класифікація включає:

  класифікацію доходів бюджетів РФ;

  функціональну класифікацію видатків бюджетів РФ;

  економічну класифікації видатків бюджетів РФ;

  класифікацію джерел внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів РФ;

  класифікацію джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету;

  класифікацію видів державних внутрішніх боргів РФ, суб'єктів РФ, муніципальних утворень;

  класифікацію видів державного зовнішнього боргу РФ і державних зовнішніх активів РФ;

  відомчу класифікацію видатків федерального бюджету.

  Бюджетна класифікація в частині класифікації доходів бюджетів Російської Федерації, функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації, економічної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації, класифікації джерел фінансування дефіциту бюджетів Російської Федерації є єдиною для всіх рівнів бюджетної системи і використовується при складанні, затвердженні та виконанні бюджетів усіх рівнів та складанні консолідованих бюджетів всіх рівнів. Законодавчі (представницькі) органи державної влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування мають право своїми нормативними актами виробляти подальшу деталізацію об'єктів бюджетної класифікації, не порушуючи загальних принципів побудови і єдності бюджетної класифікації Російської Федерації.

  Діюча в даний час редакція бюджетної класифікації затверджена Наказом МФ РФ від 6.01.98 р № 1н «Про бюджетну класифікацію Російської Федерації» (дія ФЗ від 15.08.96 № 115-ФЗ «Про бюджетну класифікацію Російської Федерації» в основному, призупинено). Бюджетна класифікація поділяє об'єкти класифікації на групи, підгрупи, статті і підстатті.

  Наприклад, доходи бюджетів РФ поділяються на такі групи: Код Найменування груп

  1000000 Податкові доходи

  2000000 Неподаткові доходи

  3000000 Безоплатні перерахування

  4000000 Доходи цільових бюджетних фондів

  група 3000000 «Безоплатні перерахування» підрозділяється на підгрупи:

  Код Найменування підгруп

  3010000 Від нерезидентів

  3020000 Від бюджетів інших рівнів

  3030000 Від державних позабюджетних фондів

  3040000 Від державних організацій та ін.

  Подгруппа3020000 «Від бюджетів інших рівнів» підрозділяється на статті:

  Код Найменування статей

  3020100 Дотації

  3020200 Субвенція

  3020300 Кошти, отримані за взаємними розрахунками, в тому числі компенсації додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади

  3020400 Трансферти і ін.

  Доходи бюджету - це кошти, які надходять в безоплатному і безповоротній порядку відповідно законодавством у розпорядження органів державної влади відповідного рівня. Витрати бюджету - кошти, що направляються на фінансове забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування.

  Види доходів бюджетів: податкові (федеральні, регіональні і місцеві податки і збори, штрафи і пені), неподаткові, безоплатні перерахування, а також відокремлено враховуються доходи цільових бюджетних фондів. До неподаткових доходів відносяться доходи:

  від використання, продажу та іншого возмездного відчуження майна, що перебуває у державній або муніципальній власності;

  від платних послуг, наданих державними або муніципальними органами влади та установами;

  кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності (штрафи, конфіскації, компенсації, відшкодування шкоди);

  фінансова допомога та бюджетні позички від бюджетів інших рівнів та ін.

  Крім власних, у бюджетах 2-го і 3-го рівнів виділяють т.зв. регулюючі доходи - федеральні або регіональні податки і платежі, за якими встановлюються процентні нормативи відрахувань до бюджетів суб'єктів або місцевих бюджетів на фінансовий рік або на довготривалій основі (не менше ніж на 3 роки) з різних видів таких доходів (на відміну від закріплених доходів, повністю надходять до відповідного бюджету).

  Витрати бюджетів залежно від їх економічного змісту поділяються на поточні витрати (забезпечення поточних потреб) і капітальні (інвестиційні потреби та приріст запасів). Форми витрат бюджетів:

  асигнування на утримання бюджетних установ;

  оплата за державними (муніципальними) контрактами;

  трансферти населенню;

  асигнування на здійснення повноважень, переданих на інші рівні влади і на компенсацію додаткових витрат, що виникають через рішень вищестоящих органів влади;

  бюджетні кредити юридичним особам;

  субвенції та субсидії, юридичним і фізичним особам;

  інвестиції в статутні капітали юридичних осіб;

  бюджетні позички, дотації, субвенції та субсидії бюджетам інших рівнів, позабюджетних фондів;

  кредити іноземним державам;

  кошти на обслуговування і погашення боргових зобов'язань.

  при цьому під дотацією розуміється кошти, що надаються бюджету іншого рівня на безоплатній та безповоротній основі для покриття поточних витрат, субвенція - кошти, що надаються на тій же основі бюджету іншого рівня або юридичній особі на здійснення цільових видатків, субсидія - кошти, що надаються бюджету іншого рівня, юридичній або фізичній особі на умовах часткового фінансування цільових витрат.

  У будь-якому бюджеті доходи і витрати повинні бути збалансовані. При дефіциті бюджету - перевищення витрат над доходами - повинні бути вказані джерела фінансування дефіциту (перелік джерел фінансування різний для різних рівнів бюджетної системи РФ). Законодавством РФ встановлено граничні розміри дефіциту бюджету. Наприклад, розмір дефіциту федерального бюджету не може перевищувати сумарний обсяг бюджетних інвестицій і витрат на обслуговування державного боргу РФ (державний борг - боргові зобов'язання РФ перед фізичними та юридичними особами, іноземними державами, міжнародними організаціями та іншими суб'єктами міжнародного права). Для покриття дефіциту бюджету використовуються державні запозичення - позики, що залучаються від фізичних і юридичних осіб, іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, за якими виникають боргові зобов'язання РФ як позичальника або гаранта погашення позик іншими позичальниками, виражені в іноземній (зовнішні) або російській валюті (внутрішні запозичення).

  2. Характеристика окремих ланок бюджетної системи Російської Федерації

  2.1Федеральний бюджет Російської Федерації

  Федеральний бюджет Російської Федерації входить в перший рівень бюджетної системи РФ. Федеральний бюджет - основний фінансовий план держави, що затверджується Федеральними Зборами у вигляді федерального закону. Саме федеральний бюджет є основним знаряддям перерозподілу національного доходу і ВВП, через нього мобілізуються фінансові ресурси, необхідні для регулювання економічного розвитку країни і реалізації соціальної політики на території всієї Росії. При складанні проекту бюджету враховуються не тільки дані про прогнозовані розмірах доходів бюджету та необхідних державних витрат; бюджет будується з урахуванням необхідності здійснення обраної економічної політики. Наприклад, основними цілями економічної політики на 1998 рік були названі:

  зростання валового внутрішнього продукту та продукції промислового виробництва не менше ніж на 2 відсотки;

  припинення спаду сільськогосподарського виробництва;

  створення умов для переорієнтації фінансових потоків в реальний сектор економіки;

  формування умов справедливої ​​конкуренції на внутрішньому ринку, в тому числі за рахунок зниження середньозваженої ставки митного тарифу в порівнянні з фактичним рівнем 1997 року не більш як на 1 відсоток;

  зниження податкового навантаження на товаровиробників і підвищення рівня збирання податків;

  виконання всіх прийнятих державою фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарської діяльності і населенням;

  зростання реальних грошових доходів населення не менше ніж на 3 відсотки;

  завершення переходу на казначейську систему виконання федерального бюджету;

  підтримання рівня зайнятості населення Російської Федерації і зниження числа безробітних не менше ніж на 500 тисяч осіб;

  підвищення інвестиційної активності, формування джерел реального наповнення Бюджету розвитку РФ і на цій основі збільшення в порівнянні з рівнем 1997 обсяг капітальних вкладень.

  2.2. Бюджети суб'єктів Російської Федерації

  Бюджети суб'єктів Російської Федерації входять до другого рівня бюджетної системи Російської Федерації. Бюджет суб'єкта РФ - це форма освіти і витрачання грошових коштів, призначених для забезпечення завдань і функцій, віднесених до предметів відання суб'єкта РФ. Бюджет суб'єкта РФ і звід бюджетів муніципальних утворень, що знаходяться на його території, складають консолідований бюджет суб'єкта РФ.

  Федеральний закон про федеральний бюджет на кожен рік містить перелік регулюючих і закріплених федеральних податків і платежів суб'єктів РФ. Наприклад, ст. 21 ФЗ «Про федеральному бюджеті на 1998 рік» встановлено що до бюджетів суб'єктів РФ в 1998 році зараховуються надходження від наступних федеральних податків:

  податку на прибуток (дохід) підприємств і організацій - за встановленими ставками відповідно до чинного законодавства (реально - 22%);

  ПДВ на товари (роботи, послуги), вироблені (виконуються, надаються) на території РФ, за винятком податку на додану вартість на дорогоцінні метали і дорогоцінні камені, що відпускаються з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння РФ, - в розмірі 25 відсотків доходів;

  акцизів на спирт етиловий з усіх видів сировини, горілку і лікеро-горілчані вироби, спиртовмісні розчини, вироблені на території Російської Федерації, - в розмірі 50 відсотків доходів;

  акцизів на інші товари, вироблені на території РФ, за винятком акцизів на нафту (включаючи газовий конденсат), акцизів на послуги з її перекачуванні і акцизів на природний газ, бензин автомобільний і легкові автомобілі, - в розмірі 100 відсотків доходів; ліцензійних і реєстраційних зборів - відповідно до чинного законодавства;

  прибуткового податку з фізичних осіб - в розмірі 100 відсотків доходів;

  податку на купівлю іноземних грошових знаків і платіжних документів, виражених в іноземній валюті, - в розмірі 40 відсотків доходів;

  платежів за користування природними ресурсами - за нормативами, встановленими чинним законодавством;

  плати за користування об'єктами тваринного світу і водними біологічними ресурсами - в розмірі 60 відсотків доходів;

  лісового податку - в розмірі 100 відсотків доходів;

  плати за користування водними об'єктами - в розмірі 60 відсотків доходів;

  податку з роздрібних продажів - в розмірі 100 відсотків доходів;

  інших податків, зборів, мит та інших платежів, що підлягають зарахуванню до бюджетів суб'єктів РФ відповідно до законодавства.

  Процедура затвердження і побудова бюджетів суб'єктів Російської Федерації аналогічні процедурі і побудови федерального бюджету, однак існують певні відмінності, пов'язані з різним правовим регулюванням бюджетного механізму регіонів - кожен суб'єкт Федерації має своє бюджетне законодавство (комплекс нормативних актів). Тим регіонах, в яких середньодушовий дохід по бюджету за попередній рік нижче, ніж в цілому по Росії, і у яких власних доходів і коштів, отриманих з федерального бюджету, недостатньо для фінансування поточних витрат, надається допомога з Федерального фонду підтримки суб'єктів Федерації. Регіонам, в яких збір федеральних податків на одного жителя менше 95% від среднероссийского рівня і умовна сума витрат менше 100% планових витрат регіонального бюджету, надається статус регіону, особливо потребує підтримки. В даний час більшості регіонів РФ здійснюється допомогу з федерального бюджету шляхом перерахування трансфертів, виділення бюджетних асигнувань (докладніше про це - в розділі 2.5 цієї роботи).

  2.3. місцеві бюджети

  Місцеві бюджети становлять третій рівень бюджетної системи Російської Федерації. Ст. 14 БК РФ визначає бюджет муніципального освіти (місцевий бюджет) як форму освіти і витрачання грошових коштів, призначених для забезпечення завдань і функцій, віднесених до предметів відання місцевого самоврядування.

  За останні роки на місцеві бюджети були перекладені додатковими витрати по фінансуванню соціальної інфраструктури та ряд інших витрат, однак їх дохідна база не була розширена. Існуюча практика, при якій до 60% від суми податків, зібраних в муніципальній освіті, йдуть в регіональний і федеральний бюджети, а власні витрати покриваються іноді лише на 10% (в муніципальних утвореннях Республіки Марій Ел, в Удмуртії, в Камчатської, Липецької і ін . областях) перетворює органи місцевого самоврядування в постійних прохачів. Наприкінці 1994 р власні доходи бюджетів міст становили 23,9%, селищ - 11,9%, сільських районів - 11,8%, сільських поселень - 5,8%. Очевидно, що для створення працездатного місцевого самоврядування необхідно вирішити задачу фінансового забезпечення цього рівня влади. На практиці ж за останні 5 років частка місцевого самоврядування в доходах консолідованого бюджету РФ скоротилася з 28% до 21%, а частка витрат зросла з 29% до 31%.

  Із загальних витрат бюджетів всіх рівнів сьогодні доводиться: 42% всіх витрат на соціальну політику, 57% - на охорону здоров'я і фізкультуру, 42% - на культуру і мистецтво, 66% - на житлово-комунальне господарство, 67% - на освіту. Таким чином, найважливіші напрямки державної політики фінансуються не з федерального, а з місцевого рівня. У якості одного із заходів ля вирішення питання бюджетного забезпечення місцевих бюджетів в РФ прийнятий закон «Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації», який встановив єдину методологію формування місцевих бюджетів для всіх суб'єктів РФ. Однак без закріплення за місцевими бюджетами реальних розмірів доходів, що відповідають потребам бюджетів муніципальних утворень, проблему вирішити неможливо (в даний час БК РФ - ст. 60 -закріпити за місцевими бюджетами в повному розмірі лише державне мито та місцеві податки і збори).

  Очевидно, що в тому випадку, якщо б органи місцевого самоврядування збирали платежі не в вищестоящий, а в свій, місцевий бюджет, проблем зі стимулюванням їх роботи і необхідності їх дотування було б набагато менше. Тільки в тому випадку, якщо буде проведено розмежування доходів, якщо за місцевими бюджетами буде закріплено реальні розміри доходів, можна говорити про фінансову спроможність місцевого самоврядування в Росії.

  2.4. Державні цільові фонди

  Державний позабюджетний фонд - форма освіти і витрачання грошових коштів, утворених поза федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації. Державні позабюджетні фонди призначені для реалізації конституційних прав громадян на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення у разі безробіття, охорону здоров'я і медичну допомогу і мають суворе цільової призначення. Витрати і доходи (бюджет) державних внебюджетнихфондовутверждаютсязаконодательнимі (представницькими) органами у формі закону (рішення) аналогічно закону (рішенню) про затвердження державного бюджету. Формуються державні позабюджетні фонди в основному за рахунок обов'язкових відрахувань, сплачуваних юридичними і фізичними особами. Кошти державних позабюджетних фондів перебувають у державній власності.

  Раніше (до прийняття Бюджетного кодексу Російської Федерації позабюджетні фонди не включалися в бюджетну систему РФ, будучи самостійним елементом російської фінансової системи (загальнодержавні фінанси).З прийняттям БК РФ федеральні позабюджетні фонди були включені в перший рівень бюджетної системи, фонди суб'єктів Федерації - у другій. В даний час принципи формування, витрачання, управління позабюджетними фондами регламентуються БК РФ; порядок складання, затвердження бюджетів державних позабюджетних фондів, складання та затвердження звітів про їх виконання регулюється нормами бюджетного процесу РФ. Виконання бюджетів державних позабюджетних фондів здійснюється Федеральним казначейством Російської Федерації.

  БК РФ включає в число державних позабюджетних фондів РФ:

  Пенсійний фонд Російської Федерації;

  Фонд соціального страхування Російської Федерації;

  Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування;

  Державний фонд зайнятості населення Російської Федерації, отже, цільові федеральні бюджетні фонди, кошти яких консолідуються в федеральному бюджеті - на 1998 рік це:

  Федеральний дорожній фонд Російської Федерації;

  Федеральний екологічний фонд Російської Федерації;

  Державний фонд боротьби зі злочинністю;

  Фонд відтворення мінерально-сировинної бази;

  Фонд розвитку Федеральної прикордонної служби Російської Федерації;

  Фонд Міністерства Російської Федерації з атомної енергії;

  Фонд розвитку митної системи Російської Федерації;

  Федеральний фонд Державної податкової служби та Федеральної служби податкової поліції Російської Федерації, новим законодавством не включаються до складу державних позабюджетних фондів.

  Причина полягає в тому, що в даний час кошти більшості цільових фондів консолідуються в бюджет і самі фонди втрачають самостійність.

  Таким чином, реформування системи позабюджетних фондів РФ йде в двох напрямках: частина позабюджетних фондів втрачають свою самостійність, їхні кошти включаються до складу бюджету, а самі фонди передаються до складу фінансових органів, друга частина фондів зберігає юридичну самостійність, але включається до складу бюджетної системи Російської Федерації. Таким чином відбувається процес централізації фінансових коштів в руках держави, усувається зайва поліцентричності фінансової системи.

  висновок

  Державний бюджет, будучи основним фінансовим планом держави, головним засобом акумулювання фінансових коштів, дає політичної влади реальну можливість здійснення владних повноважень, дає державі реальну економічну і політичну владу. З одного боку, бюджет, будучи всього лише комплексом документів, розроблюваних однієї гілкою влади і затверджуються інший, виконує досить утилітарну функцію - фіксує обраний державою стиль здійснення управління країною. Бюджет по відношенню до здійснюваної владою економічну політику є похідним продуктом, він повністю залежить від обраного варіанту розвитку суспільства і самостійної ролі не грає.

  Однак саме бюджет, показуючи розміри необхідних державі фінансових ресурсів і реально наявних резервів, визначає податковий клімат країни, саме бюджет, фіксуючи конкретні напрями витрачання коштів, процентне співвідношення витрат по галузях і територіям, є конкретним виразом економічної політики держави. Через бюджет відбувається перерозподіл національного доходу і внутрішнього валового продукту. Бюджет виступає інструментом регулювання і стимулювання економіки, інвестиційної активності, підвищення ефективності виробництва, саме через бюджет здійснюється соціальна політика.

  Таким чином, бюджет, об'єднуючи в собі основні фінансові категорії (податки, державний кредит, державні витрати), є провідною ланкою фінансової системи будь-якої держави і грає як важливу економічну, так і політичну роль в будь-якому сучасному суспільстві.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Ілларіонов А. Ефективність бюджетної політики Росії в 1994-1997 р.р. // Питання економіки, 1998, № 2.

  Лексин В., Швецов А. Бюджетний федералізм в період кризи і реформ. // Питання економіки, 1998, № 3.

  Курс економічної теорії: Підручник / Під загальною ред. проф. М.Н. Чепуріна, проф. Е.А. Кисельової. - Кіров .: Видавництво «АСА», 1997.

  Максимова Н.С. Про реформування міжбюджетних відносин в Російській Федерації // Фінанси, 1998, № 6.

  Про єдність бюджетної системи. // Фінанси, 1997, № 5.

  Пихова І.А. До вирішення проблем міжбюджетних відносин на території // Фінанси, 1998, № 6.

  Улюкаєв А. Державні фінанси і регіональний розвиток // Питання економіки, 1998, № 3.

  Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Підручник для вузів / Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова та ін .; Під ред. проф. Л.А. Дробозиной. - М .: Фінанси, ЮНИТИ, 1997..

  Фінанси: Навчальний посібник / А.М. Ковальова, Н.П. Баранникова, В.Д. Богачева та ін .; Під ред. проф. А.М. Ковальової. - М .: Фінанси і статистика, 1997..

  Хурсевич С.Н. Перспективи грошового та негрошового виконання бюджетів в Росії // Фінанси, 1998, №№ 5,6.

  Економічний огляд: Фінансові ринки. - 1998, № 71 - М., Діалогбанк.

  Економічний огляд: Макроекономіка. - 1998, № 9 - М., Діалогбанк.

  Економічний розвиток Росії в 1997 році // Питання економіки, 1998, №

  25
  Головна сторінка


      Головна сторінка  Характеристика окремих ланок бюджетної системи Російської Федерації

  Скачати 42.76 Kb.