• 1. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБСЯГ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
 • 1.2. Інвестиції і обсяг національного виробництва
 • 2. Мультиплікатор інвестицій
 • 3. Порівняльний аналіз
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації03.07.2018
  Розмір28.32 Kb.
  Типреферат

  Скачати 28.32 Kb.

  Інвестиції та їх вплив на обсяг національного виробництва

  Зміст Стор.

  введення 3
  1. Інвестиції та їх вплив на обсяг
  національного виробництва
  1.1. Поняття інвестицій 5
  1.2. Інвестиції і обсяг національного
  виробництва 10
  2. Мультиплікатор інвестицій 12
  3. Порівняльний аналіз Республіки Білорусь 15
  висновок 21
  Список використаної літератури 23

  ВСТУП

  Слово «інвестиції» увійшло в наш лексикон відносно недавно. Під інвестиціями ми розуміємо вкладення грошей, капіталу в різні підприємства з метою отримання прибутку. Історія вигідного вкладення грошей починається разом з історією їх появи в древніх цивілізаціях.

  У давнину гроші вкладалися насамперед в торгівлю, дорогоцінні речі і дорогоцінні метали, придбання земельних володінь і ін. Не було особливих установ для вигідного збереження грошей - банків, хоча люди часто користувалися послугами лихварів. Тоді роль банків - кредиторів і інвесторів успішно виконували монастирі, які вважали за краще вкладати свої кошти в земельні володіння. Земля довгий час була головним об'єктом вкладення грошей.

  Піонером промислових інвестицій стало держава. Саме завдяки державі та її грошовими коштами стали розвиватися нові галузі промисловості і вдосконалилися старі, добре знайомі виробничі процеси.

  Проте одна тільки держава не могла б упоратися з проблемою налагодження в країні промислового виробництва. На допомогу йому приходили приватні особи, приватні інвестори, котрі мали достатній капітал.

  Інвестиційна діяльність в ринкових умовах господарювання здійснюється на інвестиційному ринку, що складається з ринку об'єктів реального інвестування, ринку об'єктів фінансового інвестування та ринку об'єктів інноваційних інвестицій.

  Втілення в життя інвестиційних проектів може дозволити підприємству вийти з кризового стану. Крім того, серед напрямків банківської діяльності останнім часом широкого поширення набули проектне фінансування та інвестиційне кредитування, пов'язані з фінансуванням інвестиційних проектів.

  Особливу роль в економіці відіграють іноземні інвестиції. Питання про структуру і частці іноземних інвестицій в економіці в даний час остаточно не вирішене. Ні так само однозначної відповіді на питання, які основні критерії при виборі пріоритетних напрямків для вкладення вітчизняних та іноземних інвестицій - як з галузевої, так і з регіональної точок зору.

  Оцінюючи ефективність інвестицій, значну увагу приділяють проблемам обліку ризику і невизначеності, їх кількісної оцінки і розгляду організаційно - економічного механізму їх зниження, а так само механізму обліку інфляції.

  Метою даної курсової роботи є визначити поняття інвестицій, мультиплікатора інвестицій, вплив інвестицій на обсяг національного виробництва.

  1. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБСЯГ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

  1.1. ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙ

  Інвестиції мають на увазі собою грошові вкладення, що збільшують обсяг тих капітальних благ, які збільшують активи підприємств, національне багатство. Інвестиції - це не самі по собі грошові заощадження, а використовуються з метою накопичення грошові заощадження. Інвестиції постають у вигляді грошових витрат на придбання машин і обладнання, на будівництво будівель, споруд, житла, а так само зміна виробничих запасів.

  Інвестиції допомагають відрізнити витрати на виробництво і збільшення матеріальних запасів від придбання цінних паперів, що утворює Неінвестиційні угоди. Здійснення інвестицій безпосередньо пов'язане з товарним ринком, тоді як купівля - продаж облігацій - з ринком цінних паперів.

  Інвестиційний попит залежить від об'єктивних і суб'єктивних факторів. До об'єктивних факторів належать доходи підприємств і витрати (витрати) на інвестиції. Суб'єктивні - це схильність і бажання підприємців інвестувати.

  Роль інвестицій в економіці зводиться до наступних положень:

  - величина інвестицій веде до накопичення фондів підприємств, економічному зростанню;

  - величина інвестицій впливає на обсяг національного виробництва і зайнятість населення;

  - чисті інвестиції ведуть до збільшення запасу капіталу.

  Розширення виробничих потужностей обумовлює збільшення потенційного обсягу виробництва і економічне зростання в довгостроковій перспективі.

  Розрізняють два типи інвестицій:

  1) фінансові - це вкладення в цінні папери;

  2) реальні - створення нових факторів виробництва.

  У свою чергу реальні інвестиції поділяються на три види:

  - інвестиції в основні фонди підприємств;

  - інвестиції в житлове будівництво;

  - інвестиції в запаси (зберігання сировини, матеріалів і т.д.).

  За місцем здійснення розрізняють:

  - інвестиції в приватному секторі;

  - інвестиції в громадському (державному) секторі.

  За складом розрізняють:

  - валові інвестиції - вся сума капіталовкладень, рівна повного попиту на засоби виробництва за певний період часу;

  - чисті інвестиції - сума капіталовкладень, що дорівнює обсягу валових інвестицій за вирахуванням суми амортизації основного капіталу.

  Якщо чисті інвестиції складають позитивну величину, економіка розвивається; якщо чисті інвестиції складають нульову величину (валові витрати і амортизація рівні), економіка знаходиться в стані статики; якщо чисті інвестиції складають негативну величину (валові витрати менше амортизації), це свідчить про дедалі нижчій ділової активності.

  Виділяють так само інвестиції в людський капітал - поліпшення здоров'я, освіти і професійної підготовки населення за рахунок зусиль приватних осіб, ділових кіл або держави.

  На величину і динаміку чистих інвестицій впливають такі основні фактори, як:

  1.Розміри заощаджень населення S. Під сукупним сбереженіемпонімают загальний відкладений попит споживачів, тобто ту частину сукупного доходу, яка не споживається, не витрачається, а зберігається. Розмір сукупних доходів залежить насамперед від рівня наявних доходів споживачів. При низькому рівні наявних доходів заощадження будуть або дуже невеликі, або нульові.

  Та частка загального доходу, яка йде на заощадження, називається середньої схильністю до заощадження, а зміна величини заощаджень, обумовлене зміною доходів, - граничною схильністю до заощаджень MPS:

  MPS = зміна в заощадженнях / зміна доходу.

  За умов макроекономічної рівноваги розмір інвестицій повинен дорівнювати розміру заощаджень. Однак дана залежність більш складна, так як між інвестиціями і заощадженнями існує розрив, обумовлений тим, що суб'єкти заощаджень і інвестицій не збігаються: заощадження здійснює населення, а інвестиції - підприємства. Тому рішення про заощадження не збігаються з рішеннями про капіталовкладення. Чи не збігаються і мотиви, за якими населення зберігає, а підприємства інвестують кошти: перші зберігають за рахунок скорочення поточного споживання, плануючи збільшити споживання в майбутньому або застрахувати себе від непередбачених обставин, а другі - за рахунок поточних інвестицій прагнуть отримати більш високий прибуток в майбутньому. Необхідно враховувати і ту обставину, що заощадження населення надходять інвесторам не прямо, а через посередників (кредитні установи), які при цьому мають свої власні економічні інтереси. Отже, процес заощаджень та інвестицій може не збігатися і в часі.

  2.Размери доходу і очікувана норма прибутку. Оскільки спонукальним мотивом підприємств до інвестування є їх прагнення отримати б о більшу прибуток, то за інших рівних умов реалізація цих прагнень буде залежати від одержуваного розміру доходу (тієї його частини, яку передбачається використовувати на модернізацію і розширення виробництва). Тут має місце прямий зв'язок: чим більший дохід, тим більше можливостей для інвестування (I n = f (D j)). Однак майбутній дохід від поточних інвестицій буде залежати від тієї віддачі, яку імовірно дасть кожна одиниця вкладених коштів. Тільки на основі очікуваної норми прибутку підприємства ухвалюватимуть рішення про додаткові інвестиції.

  3.Ставка відсотка на кредит. Для здійснення інвестицій у підприємств часто не вистачає власних коштів, тому виникає потреба в отриманні кредиту. Але за користування кредитом треба платити значний відсоток. Отже, здійснюючи інвестиції, підприємство повинно узгоджувати очікувану норму прибутку від майбутніх вкладень і ставку відсотка. Капітал вигідно інвестувати тільки в тому випадку, якщо норма відсотка буде нижче норми прибутку. При зниженні ставки відсотка підвищується норма одержуваного прибутку і навпаки. Між величиною передбачуваних (планованих) інвестицій і реальною ставкою відсотка існує зворотний зв'язок: з ростом ставки відсотка (якщо вважати норму прибутку постійною величиною) попит на інвестиції скорочується, а з її падінням - збільшується (I rt = f (1 / r)). Цю зворотну залежність між рівнем інвестицій і ставкою відсотка відображає на графіку (рис.1.) Крива попиту на інвестиції.

  0 100 200 250

  Рис.1. Залежність попиту на інвестиції від рівня процентної ставки (гіпотетичні дані)

  Інвестиції будуть вигідні до того моменту, поки очікувана норма чистого прибутку буде перевищувати реальну ставку відсотка. Крім процентної ставки і очікуваної норми прибутку на величину інвестицій впливає і ряд інших чинників:

  - витрати на придбання, експлуатацію та обслуговування основного капіталу;

  - податки на підприємців;

  - техніка та технологія виробництва;

  - наявність основного капіталу;

  - підприємницькі очікування і т.п.

  1.2. Інвестиції і обсяг національного виробництва

  взаємозв'язок інвестицій та валового внутрішнього продукту була помічена і пояснена Дж. М. Кейнсом, який вивів правило мультиплікатора.

  Ефект мультиплікатора пов'язаний з тим, що, по-перше, в економіці відбувається постійний кругообіг доходів і витрат. Те, що витрачають одні економічні суб'єкти на придбання товарів і послуг, інші отримують як доходи. По-друге, зміна розмірів доходу викликає адекватне зміна споживання і заощаджень.

  Інвестиції безпосередньо впливають на обсяг національного виробництва. Між чистими інвестиціями і чистим валовим внутрішнім продуктом існує пряма залежність. Якщо чисті інвестиції позитивні, то економіка буде перебувати у фазі підйому, якщо чисті інвестиції нульові, вона буде переживати застій, а в фазі кризи чисті інвестиції можуть стати негативною величиною.

  А між заощадженнями та інвестиціями повинно бути встановлено відповідність, при якому заощадження спрямовувалися б на інвестиції.

  Інвестиції впливають і на споживання. Заощадження призводять до скорочення споживання, а отже, до зменшення попиту на товари і послуги. Населення демонструє попит головним чином на споживчі товари, а підприємства - на засоби виробництва. Сукупні витрати будуть рівні споживання населення та інвестицій підприємств.

  У короткостроковому періоді зростання інвестицій означає збільшення попиту на інвестиційні товари і сукупного попиту.

  У довгостроковому періоді зростання інвестицій сприяє введенню в дію нових потужностей, збільшення потенціалу виробництва і реального валового внутрішнього продукту, тобто зростання сукупної пропозиції.

  2. Мультиплікатор інвестицій

  Мультиплікатор інвестицій - це відношення зміни рівноважного випуску реального валового внутрішнього продукту, викликаного зміною інвестиційних витрат, до величини зміни цих інвестиційних витрат. Це коефіцієнт, що відображає залежність зміни чистого валового внутрішнього продукту від зміни інвестицій.

  Кейнсіанськатеорія доводить, що при зростанні інвестицій відбувається збільшення валового національного продукту, причому більшою мірою, ніж початкові додаткові інвестиції. Цей наростаючий ефект отримав назву мультиплікаційного. Ефект мультиплікатора пов'язаний з тим, що, по-перше, в економіці постійно відбувається постійний кругообіг доходів і витрат. Те, що витрачають одні економічні суб'єкти на придбання обладнання, житла і т.д., інші отримують як доходи. По-друге, зміна розмірів доходу викликає адекватне зміна споживання і заощаджень. Мультиплікатор обернено пропорційний схильності до заощадження і прямо пропорційний схильності до споживання.

  Коли йдеться про мультипликаторе, мова йде про автономні інвестиції, пов'язані з технічним прогресом, зростанням населення, граничною схильністю до споживання. Поряд з автономними існують індуковані інвестиції - похідні інвестиції, спрямовані на розширення виробництва на основі існуючої технічної бази. Похідні інвестиції (посилення інвестиційних очікувань фірм), помножені на автономні, дають прискорення (зниження попиту на інвестиційні товари розглядаються як зміна попиту на споживчі товари).

  Ефект мультиплікатора графічно виглядає, як показано на малюнку 2.

  Рис.2. Ефект мультиплікатора.

  Спочатку рівноважний рівень доходу становить Y 0. якщо ж в результаті інвестиційного поштовху лінія I * піднімається вгору, на відстань, рівну відрізку 0I, то перетин S і I * відбудеться в точці Е 1, а рівень рівноважного доходу буде дорівнює Y 1. Відрізок Y 0 Y 1 перевищує відрізок 0I *. Це означає, що збільшення інвестицій призводить до більшого збільшення доходу. Чим більше величина MPS, тим крутіше лінія S і тим менше

  Вплив зростання доходів на величину індукованих інвестицій в сторону їх підвищення висловлює акселератор інвестицій. Принцип акселератора означає, що з ростом продажів і доходу прискорено збільшуються інвестиції.

  Чим більше додаткові витрати населення на споживання, тим більше буде величина мультиплікатора, а отже, і збільшення валового внутрішнього продукту при даному обсязі приросту інвестицій. Чим більше додаткові заощадження населення, тим менше величина мультиплікатора, а отже, і збільшення валового внутрішнього продукту при даному обсязі приросту інвестицій.

  3. Порівняльний аналіз

  Республіка Білорусь

  Стрімке зростання білоруської економіки протягом ряду останніх років значною мірою забезпечений за рахунок інвестицій. Так, в 2007 році обсяг інвестицій в основний капітал зріс на 15,1% (у порівнянних цінах), до 25,267 трильйонів білоруських рублів або 11,774 мільярдів доларів США, що є абсолютним рекордом за останні два десятиліття.

  Як наслідок рівень інвестицій щодо валового внутрішнього продукту зріс у 2007 році до рекордних 26,3% (у 2006р. - 25,7%, в 2005 р. - 23,7%, в 2004р. - 21,6%, в 2003р. - 19,5%, в 2002 р. - 12,2%). Це в свою чергу створює більш сприятливі умови для підтримки високих темпів економічного зростання в середньостроковій перспективі. Більш того, за останні 20 років збільшення інвестицій стало надавати не локальна, а довгостроковий вплив на розвиток економіки.

  Разом з тим кілька тривожно виглядає уповільнення інвестиційної динаміки в другій половині 2007 р. - початку 2008р. Так, якщо в четвертому кварталі 2006р. обсяг інвестицій в основний капітал зріс на 31,5% до відповідного періоду минулого року, то в четвертому кварталі 2007р. темп приросту інвестицій впав до 10,9%, що є мінімальним значенням з першого кварталу 2003 р. (1,8%).

  В результаті за підсумками 2007р. темп приросту інвестицій знизився до 15,1% проти 32,2% в 2006р. У січні - лютому 2008р. темп приросту інвестицій скоротився до 12,1% проти 33,7% рік тому. У тому числі обсяг інвестицій по об'єктах виробничого призначення збільшився всього на 7,6% в той час як в січні - лютому 2007р. цей показник дорівнював 34,6%.

  У країнах з економікою, що розвивається швидкість росту інвестицій повинна в 2-3 рази перевищувати динаміку валового внутрішнього продукту, тому темп приросту інвестицій в Білорусі повинен становити не менше 20 - 30% в рік.

  Розглянемо більш докладно основні фактори, що обмежують виробничу та інвестиційну активність білоруських підприємств.

  За даними моніторингу підприємств реального сектора, підготовленого Національним Банком Республіки Білорусь, в четвертому кварталі 2007р. 33,1% підприємств визнали високі ціни на сировину чинником, що обмежує зростання обсягів виробництва. Рік тому це показник був лише 23,9%.

  Найбільш значущим даний фактор був для підприємств транспорту (40,1% в четвертому кварталі 2007р. Проти 30,6% у четвертому кварталі 2006 р.), Промисловості в цілому (39,4% проти 29,6%) і для будівельних організацій (27 , 5% проти 17,1%). Найменша його значення спостерігалося в торгівлі і громадському харчуванні - 23,4% обстежуваних підприємств в четвертому кварталі 2007р. проти 16,4% в четвертому кварталі 2006р.

  При цьому основним фактором, що обмежує зростання виробництва, в четвертому кварталі 2007р. білоруськими підприємствами визнаний недолік грошових надходжень для фінансування поточної діяльності (49,2% підприємств).

  Далі йдуть: нестача обігових коштів, включаючи сировину, матеріали, товарні ресурси (42,2%), неплатоспроможність споживачів (37,4%), недостатній попит на продукцію (26,6%), адміністративне обмеження цін (21,6%) , податки (20,4%), брак кваліфікаційних кадрів (17,2%) і обладнання (17,2%), наявність на ринку аналогічної продукції (15,6%).

  У четвертому кварталі 2007р. 23,1% підприємств визнали податкове навантаження фактором обмежуючим інвестиційну активність. Такої думки дотримувалися 25,6% будівельних організацій, 23,6% - торгових і громадського харчування, 21,8% - промисловості, 21,9% - транспорту.

  В останні роки склалася позитивна тенденція валового надходження іноземних інвестицій в реальний сектор економіки республіки. Обсяги іноземних вкладень збільшуються досить стабільними темпами. За 2004 - 2007 рр. щорічний приплив іноземного капіталу а республіку Білорусь зріс з 1,5 мільярдів доларів США (в 2004р.) до 5,4 мільярда доларів США (в 2007р.), або в 3,6 рази.

  У загальному обсязі іноземних інвестицій, що надійшли в реальний сектор економіки республіки в 2007р., Частка прямих інвестицій становила 24,2% (у 2006р. - 18,5%), портфельних - 0,04% (у 2006р. - 0,1% ), інших - 75,7% (у 2006р. - 81,4%).

  Найпривабливішою формою інвестицій для країн - імпортерів, в тому числі і для Республіки Білорусь, є прямі інвестиції. Крім прямого економічного ефекту у вигляді податкових надходжень, збільшення зайнятості, стимулювання національних постачальників і розширення внутрішнього ринку, прямі іноземні інвестиції роблять благотворний вплив в сфері трансферту технології, поширення передового досвіду в менеджменті, маркетингу, логістики, розвитку кадрів і т.д.

  Починаючи з 2002р. в республіці спостерігалося постійне зростання валового надходження прямих іноземних інвестицій: 2002р. - 298,8 млн доларів США (41,4% від усіх отриманих інвестицій), 2003р. - 674,5 млн доларів США (51,6%), 2004р. - 859,2 млн доларів США (56,6%), що підтверджує позитивні результати роботи закордонних установ і зростаючий інтерес іноземних інвесторів до встановлення взаємовигідних партнерських відносин.

  Однак в 2005 р. надходження прямих інвестицій, в яких республіка Білорусь особливо зацікавлена, склало 453,1 млн доларів США, а їх частка в загальному надходженні іноземного капіталу знизилася до 24,9%. За підсумками 2006р. частка прямих інвестицій знизилася ще на 6,4 процентних пункту і склала 18,5% в загальному обсязі надійшли іноземних інвестицій.

  У 2007р. відзначається тенденція зростання надходження прямих інвестицій - 1,3 млрд доларів США, що в 1,8 рази більше, ніж в 2006р. При цьому їх частка в загальному надходженні іноземного капіталу зросла до 24,2%.

  На частку промисловості за період 2004р. по 2007р. доводилося від 1/3 до ½ сумарного обсягу іноземних капіталовкладень (таблиця 1).

  Другий за значимістю для іноземних інвесторів сферою вкладення капіталу є загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування ринку. Її частка в загальній сумі зарубіжних капіталовкладень в 2006р. перевищила


  Таблиця 1. Надходження іноземних інвестицій за галузями економіки у 2004 - 2007рр.,

  тис. доларів США

  2004р. 2005р. 2006р. 2007р.
  Тис. дол. США У% від виробленого Тис. дол. США У% від виробленого Тис. дол. США У% від виробленого Тис. дол. США У% від виробленого
  Республіка Білорусь 1517381,4 100 1816169,1 100 4036054,0 100 5421864,6 100
  В тому числі:
  промисловість 423530,7 27,9 805993,1 44,4 894031,4 22,2 2371213,7 43,7
  сільське господарство 12760,2 0,8 2761,6 0,2 11514,1 0,3 29423,0 0,5
  транспорт 57173,6 3,8 72994,5 4,0 106209,4 2,6 379985,9 7,0
  зв'язок 222567,8 14,7 142498,3 7,8 234558,9 5,8 368226,7 6,8
  будівництво 17408,1 1,1 16155,7 0,9 31335,9 0,8 52289,8 1,0
  торгівля і громадське харчування 464613,2 30,6 281481,0 15,5 435471,1 10,8 320588,6 5,9
  матеріально-технічне постачання і збут 884,0 0,1 1763,4 0,1 15922,6 0,4 16820,8 0,3
  загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування ринку 292158,5 19,3 449501,6 24,7 2208314,7 54,7 1631660,8 30,1
  житлово-комунальне господарство 1877,3 0,1 45,1 0,002 70,0 0,002 2207,4 0,04

  відповідний показник по промисловості. У 2007р. ця частка зменшилася і склала 1,6 млрд доларів США або 30,1%. У 2007р. на третє місце вийшов транспорт. Організаціями цієї галузі економіки в 2007р. було залучено 380 млн доларів США іноземних інвестицій.

  Іноземний капітал традиційно віддає перевагу ті галузі, які, по-перше, виробляють продукцію, що має для нього стратегічне значення в довгостроковому плані, так як її реалізація гарантована відносно стабільним попитом на світовому ринку, по-друге, характеризуються швидким оборотом вкладених коштів і максимальною рентабельністю виробництва .

  Переважна частина іноземних інвестицій надходила в 2007р.в Республіку Білорусь з країн далекого зарубіжжя, насамперед із Сполученого Королівства - 860,7 млн ​​доларів США (15,9% до загального підсумку), Швейцарії - 606,4 млн доларів США (11,2%), Австрії - 594,3 млн доларів США (11,0%), Кіпру - 376,9 млн доларів США (7,0%), Німеччини - 309,7 млн ​​доларів США (5,7%), Латвії - 148,8 млн доларів США (2 , 7%) і Нідерландів - 123,6 млн доларів США (2,3%). На ці сім країн припадає понад 55% вступників капіталовкладень.

  Іноземний капітал приходить в Республіку Білорусь в основному в ті галузі, які забезпечують інвесторам гарантовані доходи, а так само в галузі зі швидкою окупністю вкладень. Зарубіжні інвестиції практично не беруть участь в створенні в республіці сучасних високотехнологічних виробництв і послуг, які змогли б докорінно змінити ситуацію, зовнішньоекономічну спеціалізацію країни.

  висновок

  Зростаючий приплив іноземних інвестицій в Білорусь обумовлює стійке зростання експортоорієнтованої економіки країни, низький рівень інфляції, динамічний розвиток ринку фінансових і страхових послуг, соціальну стабільність, наявність розвиненої інфраструктури.

  У Республіці Білорусь створена нормативна база для здійснення інвестиційної діяльності. Основним регулюючим її законодавчим актом є Інвестиційний кодекс Республіки Білорусь, який встановлює рівні умови ведення бізнесу для національних і іноземних інвесторів, визначає їх права, гарантії захисту інвестицій та результатів інвестиційної діяльності.

  Відповідно до кодексу інвестор отримав право на укладення інвестиційного договору з білоруською державою в особі уряду або уповноваженого ним органу.

  Розвиваються нові форми діяльності, передбачені Інвестиційним кодексом, зокрема концесії. У січні 2008р. був затверджений перший перелік концесійних об'єктів. До нього увійшли чотири об'єкти, запропонованих для передачі інвесторам в концесію, - родовище гіпсу «Бріневское», бентонітових глин «Острожанська», залізних руд «Околовское» і «Новоселковське».

  Але конкуренція на зовнішніх ринках диктує необхідність переходу до нового інноваційно - інвестиційного етапу розвитку народно - господарського комплексу Білорусі, заснованому на використанні новітніх досягнень науки і техніки, передових технологій, що є на сьогодні найважливішим пріоритетом.

  В рамках реалізації розробленої Державної програми інноваційного розвитку Республіки Білорусь на 2007 - 2010 рр. в республіці введено в експлуатацію 19 нових підприємств, 27 нових виробництв, модернізовані з впровадженням передових технологій 37 підприємств.

  Міжнародні організації високо оцінили дії білоруської держави і визначили його лідируючі позиції серед країн СНД за потенціалом залучення іноземних інвестицій.

  Два міжнародні рейтингові агентства - StandartandPoor,Moody, sInvestorsService - позитивно позначили перспективи розвитку білоруської економіки, присвоївши республіці суверенний кредитний рейтинг «стабільний».

  Все це говорить, що в Білорусі проводиться системна робота щодо активізації залучення інвестицій в економіку країни, що передбачає не тільки створення необхідних стимулів, але і формування в цілому сприятливих умов розвитку підприємництва, забезпечених наявністю дієвого механізму взаємодії інвесторів з органами державного управління.

  Список використаної літератури

  1.Герасіменко А. Концесії. Новий інвестиційний інструмент для Білорусі // Економічна газета.- 12.02.2008.- №11 (1129). - с.1,4

  2.Гуманітарние науки. Випуск 1. Нова якість економічного зростання: інновації, інвестиції, конкурентоспроможність. Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції 25-26 жовтня 2007р., М.Мінськ / під наук. ред. П.Г.Нікітенко; Інститут економіки НАН Беларусі.- Мінськ: Право і економіка, 2007. 171с.

  3.Заіко Л. Інвестиційний парадокс по-білоруськи // справа.- 2008.- №4. - с.7-9

  4.Інвестіціі / під ред. Е.Р.Орловой - 5-е изд., Испр. і доп. - Москва: Видавництво «Омега - Л», 2008.- 237с.

  5.Катібнікова С.І. Інвестиційна політика Республіки Білорусь в перехідній економіці. - Мінськ: Право і економіка, 2005. 224с.

  6.Кобяков А. Інвестувати в економіку Білорусі комфортно і вигідно // Економіка Білорусі. - 2008. - №3 (16) .- с.6 - 12, 67 - 69

  7.Лемешевскій І.М. Макроекономіка (Економічна теорія, частина 3). - Мінськ: ТОВ ФУАинформ, 2004. - 576с.

  8.Макроекономіка: соціально - орієнтований підхід / під ред. Е.А.Лутохіной. - Мінськ: ІОЦ Мінфіну, 2005. - 400с.

  9.Макроекономіка: навчальний посібник / І.В. Новикова, А.П.Морова, А.О. Тихонов та ін .; під ред. І.В.Новіковой і Ю.М.Ясінского. - Мінськ: Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, 2006. - 343с.

  10.Муха А. Пріоритет - інвестиціям // Економічна газета.- 21.03.2008. - №22 (1140). - с.21

  11.Панкевіч С.П. Іноземні інвестиції в реальний сектор економіки Республіки Білорусь в 2007р .// Планово - економічний відділ. - 2008. - №3.- С.11-20

  12.Селіщев А.С. Макроекономіка.3-е видання. - СПб .: Пітер, 2005. - 464с.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Інвестиції та їх вплив на обсяг національного виробництва

  Скачати 28.32 Kb.