• Таблиця № 2.1
 • 2.2.2 Аналіз платоспроможності підприємства
 • Ліквідність 1-го ступеня Найбільш ліквідні активи
 • Під найбільш ліквідними активами маються на увазі грошові кошти підприємства та короткострокові цінні папери.
 • Найбільш ліквідні активи +


 • Дата конвертації24.06.2017
  Розмір86.49 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 86.49 Kb.

  інвестиції

  Інала) починається зі 2-го місяця. Розмір дивідендів (0,05 * 6,5 = 0,3млн.руб. / Місяць)

  Засоби погасительной фонду розміщені у цінні папери, річна прибутковість яких дорівнює 48% (4% в місяць).

  Відсотки на погасительной фонд розраховуються за формулою складних відсотків. Відсотки від емісії складають незначну величину, якої в даному розрахунку можна знехтувати.

  Залишок прибутку = Виручка - Собівартість - Податок на прибуток.

  Відсотки на залишок прибутку розраховані за формулою складних відсотків і проходять по рядку 7.

  В даному розрахунку потік доходів наводиться до кінця місяця, тому при розрахунку коефіцієнтів приведення діапазон інтервалів приймаємо від t = 1 до t = 24.

  Чистий потік грошових коштів = Залишок прибутку - Дивіденди - Інвестиційні витрати + Відсотки на погасительной фонд.

  З розрахунків випливає, що в кінці 13 - го місяця можна погасити облігаційний займ і виплатити дивіденди на суму 0,3 * 12 = 3,6млн. руб.

  Чистий дохід за термін життя проекту 3,8 млн. Руб. Рентабельність інвестицій за термін життя проекту складає 61%

  2.4.3 Залучення інвестицій за допомогою емісії акцій.

  Результати розрахунку чистих доходів при емісії звичайних акцій наведені в таблиці № 2.9 (додаток).

  Пояснення до розрахунків і висновки:

  Витрати на організацію випуску становлять 10% від номінальної вартості випуску (0,1 * 6,5 = 0,7 млн. Руб.).

  Розміщення акцій закінчується на початок 2 - го місяця; інвестиційні витрати в розмірі 6,5 + 0,7 = 7,2 млн. руб. відносимо на 1-й місяць.

  Виплата дивідендів здійснюється після оподаткування прибутку.

  Нарахування дивідендів (6,5% в місяць від номіналу) починається зі 2-го місяця. Розмір дивідендів (0,065 * 6,5 = 0,4млн. Руб. / Місяць).

  Вільні кошти можуть бути розміщені в цінні папери, річна прибутковість яких дорівнює 48% (4% в місяць), але відсотки від розміщення вільних коштів складуть мізерну величину, якої в даному розрахунку можна знехтувати.

  В даному розрахунку потік доходів наводиться до кінця місяця, тому при розрахунку коефіцієнтів приведення діапазон інтервалів приймаємо від t = 1 до t = 24.

  Чистий потік грошових коштів = Залишок прибутку - Дивіденди - Інвестиційні витрати.

  З розрахунків випливає, що при даній ставці податку на прибуток і встановленому розмірі дивідендів неможливо забезпечити окупність інвестицій за термін життя проекту. Однак, відповідно до закону розмір дивідендів по звичайних акціях заздалегідь не оголошується і може бути загальними зборами акціонерів встановлений і на нульовому рівні, що дозволить досягти окупності інвестицій за термін життя проекту. Але в цьому випадку підприємство буде мати проблеми з розміщенням акцій.

  Висновки до розділу №2

  Для залучення інвесторів необхідно забезпечити інвестиційну привабливість підприємства, яка багато в чому залежить від його фінансового стану. Для оцінки фінансового стану розраховують фінансові коефіцієнти.

  Розрахунок фінансових коефіцієнтів АТВТ «Енергомашстрой» показав, що на наприкінці 1998 року лише показники ринкової стійкості знаходяться на прийнятному рівні, при тому, що і поточна і перспективна платоспроможність підприємства не відповідає банківським критеріям.

  Розрахунок рентабельності двох інвестиційних проектів визначив найбільш прибутковий з них.

  При розрахунку чистих доходів з урахуванням умов фінансування з'ясувалося, що найбільш вигідним варіантом залучення коштів для підприємства є випуск облігацій.

  Глава № 3. Оцінка надійності проекту.

  3.1 Поняття і класифікація ризиків.

  Планування і реалізація проекту здійснюється в умовах невизначеності. Під непевністю розуміється неповнота або неточність інформації про умови реалізації проекту, в т.ч. про пов'язані з ним витрати і результати. Невизначеність, пов'язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків, характеризується поняттям ризику. Різниця між ризиком і невизначеністю полягає в тому, чи знає особа, яка приймає рішення, про ймовірність настання певних подій. [12]

  При оцінці проектів найбільше істотними рекомендуються такі види інвестиційних ризиків:

  - ризики, пов'язані з встановленими законодавством правовими основами здійснення інвестицій, так звані політичні ризики. Політичні ризики можуть бути викликані можливою зміною податкових платежів і відрахувань. Ці ризики доцільно розглядати на самих ранніх стадіях ТЕО інвестицій при виборі місця розміщення інвестицій.

  - ризики, пов'язані з майновими правами на інвестується об'єкт. Ці ризики необхідно враховувати на всіх стадіях інвестиційного проекту;

  - ризики, пов'язані з помилковою оцінкою ринкової ситуації при плануванні інвестицій, можуть виникнути на стадії планування. Амортизація такого ризику може бути забезпечена за допомогою посилення маркетингових досліджень ринку;

  - ризики, пов'язані з ошибочностью в складанні проекту. Можливість появи цих ризиків на стадії проектування обумовлена ​​як компетентністю співробітників підприємства, так і неврахуванням всіх обставин, пов'язаних з проектом;

  - ризики, пов'язані з випадковими впливами на об'єкт, як з боку безпосередньо учасників проекту (в тому числі - будівельно-монтажні ризики), так і з боку третіх осіб, а також інші випадкові впливу (пожежі, повені, стихійні лиха і т . д.). Для скорочення збитків від такого ризику можливе застосування різних варіантів страхування;

  - ризики, пов'язані з невиконанням своїх зобов'язань учасниками проекту та їх контрагентами. Для компенсації наслідків такого ризику слід передбачити штрафні санкції в договорах з учасниками проекту;

  ризики, пов'язані зі зміною ринкової ситуації під час реалізації проекту, які не дозволяють отримати плановану віддачу від інвестицій. Виникнення такого ризику може бути пов'язано з інфляцією, зі зміною ставки прибутковості не ринку капіталу, зі зміною курсу валют або зі зміною цін. В умовах інфляції інвестиції починають переміщатися в сфери, що забезпечують швидкий оборот капіталу і найбільшої шкоди зазнають галузі, що мають тривалий період обігу грошей (в т. Ч. Будівельна галузь). Зі зміною ставки прибутковості не ринку капіталів пов'язаний процентний ризик. В цьому випадку при обгрунтуванні інвестування облік ризику доцільно проводити через зміну ставки порівняння при дисконтуванні грошових потоків по інтервалах планування. Валютні ризики пов'язані зі зміною курсу валют і особливо небезпечні в тому випадку, якщо підприємство здійснює операції з іноземними партнерами, хоча в ряді випадків зміна валютного курсу може призвести і до виграшу. [5,11,15,17,21]

  Для обліку чинників невизначеності і ризику при оцінці ефективності проекту використовується вся наявна інформація про умови його реалізації, в т. Ч. І не виражається у формі будь-яких імовірнісних законів розподілу. При цьому можуть використовуватися такі методи:

  1.Аналіз чутливості;

  2.Проверка стійкості і визначення граничних параметрів проекту;

  3. Визначення точки беззбитковості;

  4.Корректіровка параметрів проекту:

  5.Построеніе дерева рішень;

  6.Формалізованное опис невизначеності.

  Розглянемо один з перерахованих методів - аналіз чутливості.

  Аналіз чутливості покликаний дати точну оцінку того, наскільки сильно зміниться ефективність проекту при певному зміні одного з вихідних параметрів проекту. Чим сильніше ця залежність, тим вище ризик реалізації проекту, т. Е. Незначне відхилення від початкового задуму серйозно вплине на успіх проекту.

  Аналіз чутливості проекту можна застосовувати в двох випадках:

  для визначення факторів, які найбільшою мірою впливають на результат проекту;

  для порівняльного аналізу проекту. [15,17]

  3.2 Фінансова оцінка в умовах невизначеності.

  3.2.1 Аналіз чутливості проекту до ризиків.

  Результати розрахунку граничних параметрів проекту при впливі факторів ризику наведені в таблицях додатка (Збільшення терміну освоєння інвестицій - таблиця № 3.1; скорочення виручки від реалізації - таблиця № 3.2; збільшення собівартості - таблиця № 3.3.)

  Пояснення до розрахунків і висновки:

  По кожному фактору ризику визначаємо гранично допустимі характеристики проекту, при яких термін окупності інвестиційних витрат буде дорівнює терміну життя проекту (24 місяці).

  При збільшенні терміну освоєння інвестицій на 2 місяці для забезпечення беззбитковості проекту необхідною умовою є неперевищення собівартості в 4 - ому місяці 1,9 млн. Руб. У цьому місяці, коли надходження виручки ще не почалося, собівартість складається з амортизаційних відрахувань по основних фондах, витрат на матеріали для будівництва, витрат на зарплату працюючих.

  При скороченні виручки від реалізації на 15% умовою беззбитковості проекту є зниження собівартості не менше, ніж на 10% протягом (як мінімум) перших 5 - ти місяців.

  По фактору собівартості визначаємо гранично допустиму для збереження беззбитковості її збільшення протягом усього терміну життя проекту. Розрахунок показав, що максимально допустиме зростання собівартості становить 19,4%.

  При досягненні граничних параметрів проекту загальний розмір дивідендів за термін життя збільшиться з 3,6 млн. Руб. до 0,3 * 23 = 6,9 млн. руб.

  3.2.2 Аналіз способів амортизації ризиків проекту будівництва АТВТ «Енергомашстрой»

  3.2.2. (1) Фінансування інвестиційного проекту за рахунок авансових платежів приватних інвесторів.

  Схема фінансування інвестиційних проектів за рахунок авансових платежів приватних інвесторів є класичною для будівельних організацій, не пов'язаних тісними відносинами з банком. Така схема хороша для будівельників тим, що розраховуватися з пайовиками доводиться побудованим житлом, а не "живими" грошима, як, наприклад, у випадку з залученням банківського кредиту. Не потрібно виплачувати відсотки за капітал, крім того, ця схема є значно більш "м'якої" в плані відповідальності будівельної організації за порушення умов договору.

  Але така схема має для будівельників один істотний недолік: ніколи не можна точно спрогнозувати час надходження платежів, а, отже, існує дуже великий ризик виникнення дефіциту бюджету проекту, що призведе до зупинки будівництва, зрив термінів закінчення проекту, що, в свою чергу, неминуче призведе до фінансових втрат у вигляді штрафів і подорожчання проекту в результаті збільшення витрат з оплати праці, накладних витрат.

  Для інвесторів негативними сторонами такої схеми фінансування є:

  - відсутність гарантій з боку будівельників;

  - у разі розірвання договору пайової участі інвестор несе фінансові втрати у вигляді неустойки.[25]

  Стимулювати залучення грошових коштів інвесторів при такій схемі фінансування можна шляхом більш активного просування власної продукції. Як вже говорилося в попередньому розділі, залучення покупців в даний час здійснюється АТ "ЕМС" за двома основними напрямками: через мережу дилерів (в якості яких виступає кілька агентств нерухомості Санкт-Петербурга) і власними силами - шляхом приміщення реклами в спеціалізованих виданнях.

  Крім цих способів можна порекомендувати використовувати для залучення клієнтів систему "Директ мейл", яка має на увазі розсилку листів з рекламною інформацією по спеціально відібраним адресами (наприклад, керівникам великих підприємств, які намагаються вирішити житлові проблеми своїх співробітників). Цей захід, зрозуміло, викличе збільшення витрат на маркетинг, але, з іншого боку, є підстави вважати, що таким чином ми зможемо залучити додатково деяка кількість покупців, причому не тільки в Петербурзі, але і в інших містах Росії. Це забезпечить нам підвищення ефективності інвестицій в результаті збільшення приток фінансових ресурсів за рахунок зростання обсягів продажів.

  Проте, перераховані вище способи залучення коштів пайовиків ніяк не вирішують проблеми невизначеності часу надходження грошових коштів.

  3.2.2 (2) Використання житлових сертифікатів для фінансування інвестиційного проекту.

  В якості альтернативи вищеописаною схемою фінансування проекту можна розглядати залучення коштів інвесторів шляхом випуску житлових сертифікатів. Цей спосіб фінансування є досить новим і широкого поширення поки не отримав. Проте, така схема фінансування має низку переваг, які дозволяють окремим будівельним фірмам успішно її застосовувати.

  Житлові позики на увазі випуск цінних паперів, які мають два еквівалента вартості: в грошовому і натуральному (в квадратних метрах) виразах. Сума "оплачених" метрів житла визначається кількістю цінних паперів і їх "метровим" номіналом. Ємність рублевої складової залежить від котирування даного цінного паперу (облігації) на певний момент часу. Вартість облігації може бути розписана емітентом за часом покупки і погашення, або визначається попитом на ринку вільних продажів. Так чи інакше, але в теорії передбачається, що власник цінних паперів отримає дохід в результаті погашення облігацій позики, або придбає житло за цінами, нижчими від ринкових. І те й інше можливо лише за умови успішного завершення програми. [20]

  Але при такій схемі виникають дві проблеми: чи вистачить грошей, отриманих від продажу облігацій на будівництво і чи вдасться реалізувати побудоване.

  Позики привабливі для населення і комерційних фірм тим, що: по-перше - дозволяють уберегти свої кошти від інфляції; по-друге - дають можливість досить дешево купити квартиру. Крім того, для приватних інвесторів позики хороші тим, що "набирати" необхідне на квартиру кількість сертифікатів можна поступово - в залежності від фінансових можливостей. Інвестор може в будь-який час реалізувати куплені сертифікати і отримати прибуток, тоді як при розірванні договору пайової участі він зазнає збитків.

  Для будівельної організації залучення фінансових ресурсів шляхом випуску сертифікатів пов'язано з додатковими витратами на виготовлення бланків і послуги андеррайтера. Крім того, необхідно сплатити податок у розмірі 0,15% від емісії.

  Але, з іншого боку, випуск сертифікатів дає можливість фірмі залучити додатково деяка кількість покупців, тобто розширити сегмент ринку, що, як відомо є одним з факторів підвищення конкурентоспроможності.

  Якщо розглядати можливість випуску житлових сертифікатів стосовно наявного проекту будівництва житлового будинку, то можна запропонувати наступну схему фінансування:

  - на половину відсутньої суми (3,25 млн. Руб.) Випускаються житлові сертифікати. Номінальна вартість одного сертифіката прирівнюється до вартості 1 метра квадратного загальної площі квартири в корпусі 8Б, 1,1 метра в корпусі 8В і 0,9 метра площі в корпусі 8А;

  - інші засоби отримуємо за рахунок авансових платежів пайовиків.

  Спочатку повністю фінансується корпус 8А, потім за рахунок додаткових надходжень фінансується корпус 8Б, потім 8В. Оскільки корпус 8Б буде здаватися пізніше, ніж корпус 8А (т. Е. Вище ризик інвестора), то і придбання 1 квадратного метра в ньому обходиться покупцям дешевше. Якщо у власника певної кількості сертифікатів серії 8А виникнуть тимчасові фінансові труднощі, він може обміняти їх на сертифікати серії 8Б, отримавши, таким чином більшу кількість сертифікатів (метрів), але відтягнувши, відповідно момент отримання квартири. І навпаки, можна обміняти (з доплатою) сертифікати серії 8Б на відповідну кількість сертифікатів серії 8А, наблизивши, тим самим, момент отримання квартири.

  Фінансування інвестиційних проектів за описаною схемою особливо ефективно для великих об'єктів, що складаються з декількох корпусів. Передбачаючи можливість конвертації сертифікатів однієї серії в іншу, ми знижуємо ймовірність, що багато інвесторів одночасно пред'являть сертифікати до зворотного викупу. Крім того, при такій схемі фінансування підприємство отримує можливість отримання додаткового прибутку за рахунок операцій на вторинному ринку і, як вже було зазначено, розширює таким чином свій сегмент ринку.

  3.2.2 (3) Залучення великих інвесторів.

  Фінансування проекту з залученням великих інвесторів ускладнене тим, що необхідно переконати потенційних інвесторів у тому, що проект принесе очікуваний рівень прибутку. В даний час інвестори вважають за краще вкладати кошти в більш рентабельні і окупаються, проекти. Крім того, при такій схемі фінансування можливі наступні негативні моменти:

  1) Виникнення фінансових труднощів у інвесторів завжди веде до невиконання ними своїх зобов'язань за договорами, а це, в свою чергу, до неритмічність фінансування будівництва і зупинці будівництва, збільшення термінів будівництва, причому юридичні складності не дозволяють швидко поміняти інвестора;

  2) Інвестор, включений в проект, не може визначити остаточний обсяг фінансових вкладень і в разі виходу з проекту несе фінансові втрати;

  3.2.2 (4) Організація фінансування інвестиційних проектів в рамках ФПГ.

  Аналіз переваг ФПГ.

  Фінансово-промислова група це сукупність юридичних осіб, серед яких можуть бути виділені основне, дочірні і залежні суспільства; повністю або частково об'єднали свої матеріальні і нематеріальні активи на основі договору про створення фінансово-промислової групи (система участі, варіант договору про спільну діяльність). Цілями технологічної та (або) економічної інтеграції в рамках ФПГ є реалізація інвестиційних та інших проектів і програм, спрямованих на підвищення прибутковості виробництва, конкурентоспроможності та розширення ринків збуту товарів і послуг, підвищення ефективності та створення нових робочих місць.

  Для стимулювання створення фінансово-промислових груп Урядом передбачено низку пільг:

  - надання державних гарантій для залучення інвестиційних ресурсів;

  - передача часткою акцій, що належать державному сектору в довірче (трастове) управління підприємствам, що входять до ФПГ;

  - безакціонерная продаж або безоплатна передача об'єктів незавершеного будівництва, пріоритетне розміщення державних замовлень і виділення ФПГ земельних ділянок під житлове будівництво;

  - надання різних податкових пільг (в т. Ч. Зниження ставки податку на прибуток).

  В умовах ФПГ досягаються такі важливі переваги, як:

  - концентрація капіталу;

  - диверсифікація виробництва.

  Концентрація капіталу дозволяє реалізовувати досить великі інвестиційні проекти, які були б неможливі для окремих членів корпорації, в той же час корпоративна форма об'єднання капіталу не зазіхає на економічну самостійність господарських суб'єктів і не пов'язана з матеріальною відповідальністю дрібних інвесторів.

  Диверсифікація передбачає розподіл ризиків інвестування, що економічно вигідно тільки крупному. т. е. корпоративному інвестору.

  Таким чином, ефект від концентрації підприємницьких інвестицій виражається в наступному:

  1) Диверсифікація, тобто зниження інвестиційних ризиків за рахунок розумного розподілу інвестицій за різними проектами і напрямками;

  2) Синергизм, тобто отримання загальносистемного ефекту, який не може виникнути від інвестиційних зусиль кожного незалежного підприємства;

  Ефект синергізму полягає в тому. що властивості системи (корпорації) в цілому перевершують просту суму властивостей окремих її елементів (підприємств).

  3) Конгруентність, т. Е. Можливість максимального використання виробничого апарату корпорації шляхом гнучкого переливу капіталу, аж до поглинань або приєднань нових виробництв, що забезпечують відповідне, гармонійний розвиток всієї системи;

  4) Інтеграція, тобто об'єднання інвестиційних ресурсів на основі доповнення одних підприємницьких інвестицій іншими;

  5) Рентабельність, що включає як максимізацію віддачі від інвестицій. так і ефективність виробництва.

  Рішення про злиття капіталів може бути прийнято тільки після ретельного аналізу вигод і витрат подібного злиття.

  Концентрація інвестиційних ресурсів не самоціль, а засіб реалізації досить великих інвестиційних проектів, включаючи різноманітні способи отримання конкурентних переваг.

  З концентрацією інвестицій з'являється можливість більш широкого вибору інвестиційних зусиль, т. К. Відкриваються нові фінансові можливості для інвестиційних рішень. [24,25]

  Функції банку - учасника ФПГ.

  Банк, що входить до ФПГ, може виконувати наступні функції:

  - функції фінансового агентства ФПГ, в т. Ч. По розміщенню акцій, облігацій. векселів та інших цінних паперів учасників ФПГ;

  - реалізує систему вексельних взаєморозрахунків між учасниками ФПГ і учасників ФПГ з іншими особами;

  - здійснює розвиток системи іпотечного кредитування ФПГ;

  - в першочерговому порядку і на пільгових умовах інвестує свої вільні кошти в реалізацію прийнятих за його участю проектів;

  - встановлює для своїх клієнтів - учасників ФПГ пільгові ставки і тарифи за надані банківські послуги;

  - надає консультативну та практичну допомогу в частині взаємодії з державними та комерційними органами і структурами;

  - інвестує на взаємовигідній основі прибуток, отриманий від обслуговування клієнтів-учасників ФПГ, в розвиток ФПГ. [25]

  3.2.2. (5) Обгрунтування економічного ефекту в результаті створення ФПГ «Енергомашстрой».

  Як уже зазначалося, основною проблемою будівельних організацій в сучасних умовах є залучення ресурсів для фінансування проектів. Всі розглянуті вище можливі схеми фінансування мають ті чи інші недоліки, багато з яких усуваються при створенні фінансово-промислової групи.

  Включення в ФПГ банків дає можливість застосовувати сучасні більш гнучкі схеми фінансування, знімає проблему застави, дозволяє розраховувати на пільгові кредити і знижену вартість банківських послуг.

  Освіта ФПГ «Енергомашстрой» передбачає включення в групу підприємств агентства по роботі з нерухомістю і банків. До групи передбачається включити два банки, перший банк має досить великий досвід по кредитуванню і фінансуванню підприємств будівельної галузі, другий - має достатній досвід по роботі на іпотечному ринку. Вважається за необхідне включити в ФПГ юридичну фірму, яка проводила б всю роботу по правильному оформленню угод з нерухомістю і проводила б юридичну експертизу документів.

  Основним завданням створюваної ФПГ є будівництво житлових будинків в місті Санкт-Петербурзі. Для цієї мети, як показано вище, в ФПГ «Енергомашстрой» залучені банки, агентство нерухомості, юридична фірма, що в сукупності з наявними можливостями по будівництву і досвідом ведення будівельних проектів може дати хороший результат.

  Слід зазначити, що в ФПГ, крім договору про її створення, вся діяльність і взаємини між підприємствами ФПГ підтверджується господарськими договорами, з метою підвищення дисципліни та особистої відповідальності керівників підприємств-учасників ФПГ за результат виконання робіт.

  Об'єднання підприємств в ФПГ може принести результат виражається як в якісному поліпшенні роботи, так і в поліпшенні кількісних показників.

  Якісний ефект від об'єднання полягає в наступному:

  - посилення спеціалізації підприємств-учасників ФПГ, що дозволить підвищити якість продукції і послуг і в кінцевому рахунку підвищити обсяги продажів;

  - більш ефективне використання ресурсів всіх учасників ФПГ, зокрема кадрів, ноу-хау, техніки, технологій та інших;

  - оптимізація фінансових потоків між учасниками ФПГ;

  - оптимальний розподіл коштів усередині ФПГ;

  - скорочення боргу підприємств-учасників ФПГ зовнішнім суб'єктам.

  Всі ці якісні показники безсумнівно позначаться і на фінансові результати діяльності підприємств-учасників ФПГ:

  Посилення спеціалізації учасників ФПГ призведе до скорочення управлінського апарату, передбачається скоротити близько 30 осіб (1% від загальної чисельності працівників підприємств-учасників ФПГ). За рахунок цього передбачається економія коштів в результаті скорочення витрат на оплату праці.

  2. від спеціалізації і кооперації - це скорочення циклу проекту в основному за рахунок скорочення попередньої стадії і стадії розробки проекту. Фахівці АТВТ "Енергомашстрой" припускають скорочення циклу середнього проекту на термін до 3 місяців, Ефект від цього виражається в прискоренні оборотності коштів, але внаслідок невеликих початкових вкладень в проект це не сильно позначається на всьому проекті. Також за рахунок грамотного управління та безперервного фінансування можна скоротити цикл проекту ще на 3 місяці. При цьому за рахунок цього скорочення може бути досягнуто ефект заснований на скороченні іммобілізації коштів.

  Скорочення боргу підприємств-учасників ФПГ зовнішнім суб'єктам досягається за рахунок своєчасного погашення їх боргу банком-учасником, за рахунок тимчасово вільних коштів інших учасників і власних коштів. Економічний ефект по даному підприємству складно оцінити в зв'язку з різним фінансовим становищем підприємств-учасників ФПГ, в середньому по будівельній галузі в Санкт-Петербурзі заборгованість підприємств аналогічних АТВТ "Енергомашстрой" становить 2,5 млрд. Руб. з терміном 2,5 місяці.

  Економічний ефект від оптимізації фінансових потоків між учасниками ФПГ і досягнення оптимального розподілу коштів всередині ФПГ оцінити досить складно, і крім того ефект від них уже частково входить в ефект по пунктам 1 і 2.

  3.2.2. (6) Можливі схеми фінансування проекту в рамках ФПГ.

  Іпотека.

  Для залучення коштів населення в сферу житлового будівництва важливу роль повинні зіграти довгострокові іпотечні кредити, що видаються під заставу нерухомості.

  Серед різних видів банківських операцій на російському ринку довгострокове житлове іпотечне кредитування пов'язане з найбільшими труднощами. Високі і нестабільні темпи інфляції визначають потенційно значний ризик процентних ставок при довгостроковому кредитуванні.

  Ризик житлового кредитування, при якому житлова власність служила б запорукою, збільшується також у зв'язку з недостатньою законодавчою пропрацьованністю питання про звернення банком стягнення на заставлене майно в разі неповернення клієнтом кредиту. Банки відчувають гострий дефіцит довгострокових ресурсів для фінансування довгострокових кредитних операцій, не вистачає досвіду іпотечного кредитування.

  У той же час інтерес російських банків до кредитування придбання житла стійко зростає, що пов'язано, з одного боку, з розумінням величезного потенціалу ринку іпотеки, а з іншого боку, зі зростаючою потребою в кредитах такого роду з боку населення.

  Для багатьох громадян можливість взяти довгостроковий іпотечний кредит відкриває реальний шлях поліпшення своїх житлових умов. В іпотечному кредитуванні сьогодні гостро потребують ріелтери та забудовники, для яких проблема пошуку платоспроможних клієнтів для збуту житла стала ключовою. За оцінками Російської гільдії ріелторів, можливість взяти сьогодні кредит на придбання житла збільшить обсяг продаваного житла на 40-50%.

  Дана міра дозволить розширити ринок збуту і підтримати ціну продажу на високому рівні. На вторинному ринку в даний час 90% всіх угод купівлі-продажу є приховані форми обміну і тільки 10% (від 7% до 12% за оцінками різних агентств) виставлених на продаж квартир вільні від зустрічної купівлі. У зв'язку з цим фахівцями агентств очікується 5-10-відсоткове зростання цін на квартири, виставлені чисто на продаж. [23]

  3.2.2. (7) Схема придбання житла через механізм іпотечного кредитування в умовах ФПГ.

  Як внесок за нову квартиру фізична особа може запропонувати старе житло. Проводиться оцінка житла, потім укладається договір на придбання цікавить квартири в споруджуваному будинку. Різницю між ціною цієї квартири і внеском у вигляді нерухомості необхідно виплатити до закінчення будівництва будинку. Для цього розробляється графік платежів. При отриманні нової квартири, яка оформляється у власність покупцеві, стара нерухомість стає власністю фірми.

  Альтернатива заліку: система накопичувальних вкладів, що практикується в ІПОТЕКОбанке. При цьому на рахунку накопичуються НЕ рублі, а метри квадратні. Після того, як певна сума вже накопичена, залишок площі купується вже за рахунок кредиту.

  Тісна взаємодія учасників ФПГ з уповноваженим банком дозволяє в якості експерименту перейти на систему іпотечних кредитів в рамках цільової програми будівництва нового житла.

  Банк відкриває будівельній фірмі кредитну лінію в обсязі узгодженого і затвердженого ТЕО. На початкових етапах практично 100% витрат фінансується за рахунок кредитних ресурсів. Надалі, зі збільшенням обсягів будівництва, починається більш активний продаж житла за пайовим будівництва та частина кредитів поступово заміщається грошовими коштами інвесторів. Разом з тим, недолік обсягів фінансування як і раніше забезпечується коштами кредитної лінії. Сплату відсотків по кредитах будівельна фірма виробляє за рахунок власних коштів.

  3.2.2. (8) Обгрунтування економічного ефекту в результаті залучення кредиту банку в умовах ФПГ.

  Практика показує, що, інвестори значно охочіше купують житло в споруджуваному будинку після того, як виконано 25-30% обсягу робіт, т. Е. Споруджено 3-4 поверху будівлі. Відповідно, ціна на цьому етапі будівництва зростає значно швидше. Уклавши договір з банком про створення фінансово-промислової групи, ми можемо розраховувати на кредит під 3-5% річних. Здійснюючи фінансування будівництва на таких умовах за рахунок кредиту банку ми мали б можливість продавати на початковому етапі мінімальну кількість квадратних метрів на місяць. Зменшення необхідної кількості продажів на першій ділянці дозволить нам підвищити середню продажну ціну. При перевищенні ставкою підвищення ціни орієнтовною ставки кредитування прибуток від проекту збільшується. Таким чином, в результаті фінансування проекту за рахунок кредиту банку ми можемо розраховувати на збільшення ефективності проекту в результаті перевищення припливу коштів від реалізації квартир над відтоком коштів, пов'язаних зі сплатою відсотків за кредит. Крім того, ми практично зводимо до нуля ризик зупинки будівництва через відсутність фінансування, який дуже високий при фінансуванні за рахунок авансових платежів пайовиків.

  Висновки до розділу №3.

  При розрахунку чутливості проекту до ризиків визначені граничні параметри проекту, що забезпечують окупність проекту за термін його життя.

  При досягненні граничних параметрів проекту загальний розмір дивідендів за термін життя збільшиться з 3,6 млн. Руб. до 0,3 * 23 = 6,9 млн. руб.

  При розгляді можливостей створення ФПГ в якості варіанту амортизації ризиків з'ясувалося, що посилення спеціалізації учасників ФПГ призведе до скорочення управлінського апарату. За рахунок цього передбачається економія коштів в результаті скорочення витрат на оплату праці. Також можливе скорочення попередньої стадії і стадії розробки проекту і зменшення боргу підприємств-учасників ФПГ зовнішнім суб'єктам.

  Висновок.

  На сучасному етапі розвитку економіки успіх підприємства в значній мірі визначається реалізацією його конкурентної переваги, досягнення якого багато в чому залежить від здійснення перспективних для підприємства проектів.

  В ринкових умовах реалізація проекту практично неможлива без залучення позикових коштів.

  Для оцінки інвестиційної привабливості підприємства потенційні кредитори піддають ретельному аналізу як сам інвестиційний проект, так і діяльність підприємства-розробника проекту. При оцінці фінансового стану підприємства розраховуються фінансові коефіцієнти, засновані на даних балансових звітів. Однак, при аналізі показників діяльності підприємства часто виявляється, що одні показники характеризуються позитивною динамікою і відповідають рекомендованим значенням, а інші мають стійку негативну тенденцію. Дана обставина зумовило появу концепції досяжного зростання, застосування якої дозволяє балансувати зростання обсягу продукції і зміна заборгованості підприємства.

  В даному дипломі проаналізовано з позицій інвестування проект будівництва будинку.Розробник і виконавець проекту - АТВТ «Енергомашстрой».

  У першому розділі дана характеристика проекту і політики АТВТ «Енергомашстрой» в області інвестиційної діяльності, застосована концепція досяжного зростання і розрахований коефіцієнт боргу для оцінки фінансової стійкості підприємства в разі реалізації проекту.

  Проведений у другому розділі аналіз фінансового стану показав, що фінансова стійкість АТВТ «Енергомашстрой» по більшості коефіцієнтів відповідає банківським критеріям, лише негативний знак коефіцієнта маневреності, що свідчить про відсутність у підприємства власних оборотних коштів, кілька знижує довіру до фінансового добробуту підприємства. При цьому ліквідність активів АТВТ «Енергомашстрой» за жодним показником не відповідає рекомендованим значенням. Підприємство на наприкінці 1998 року не в змозі в строк погасити свої короткострокові зобов'язання.

  У другому розділі також були розглянуті два інвестиційні проекти, що відрізняються розподілом інвестиційних витрат по місяцях проект1 передбачає інвестування 3,0 млн. Руб. в першому місяці і решти 3,5 млн. руб. - у другому місяці, в проекті 2 інвестиційні витрати розподілені на три місяці (4,0 млн. Руб. - 1-й місяць, 1,5 млн. Руб. - 2-й місяць, 1,0 млн. Руб. - 3 -й місяць). Різниця в розподілі коштів пов'язано з планованими по проектам 1 і 2 графіками виконання робіт.

  Розрахунок показав, інвестиційні витрати в розмірі 6,5 млн. Руб. окупляться через 18 місяців за першим проектом. Термін окупності другого проекту - 22 місяці. Чистий дохід першого проекту за термін життя складе 1,0 млн. Руб., Другого проекту - 0,2 млн. Руб. Рентабельність сучасної величини інвестицій за термін життя першого проекту 0,17; другого проекту 0,04. За результатами порівняння показників економічної ефективності проектів обраний перший проект для подальших розрахунків.

  При розрахунку чистих доходів з урахуванням умов фінансування з'ясувалося, що найбільш вигідним варіантом залучення коштів за критерієм рентабельності є випуск облігацій (рентабельність 61%).

  Третя глава дипломного проекту присвячена оцінці надійності реалізації проекту за допомогою визначення чутливості проекту до ризиків.

  У розділі розглянуто три фактори ризику: збільшення терміну освоєння інвестицій на два місяці, скорочення виручки від реалізації на 15%, збільшення собівартості. Для перерахованих факторів ризику визначені гранично допустимі параметри проекту, що забезпечують його беззбитковість за термін життя.

  У цьому розділі також розглянуто можливі варіанти амортизації ризиків за проектом. Особливу увагу звернуто на можливість створення фінансово-промислової групи АТВТ «Енергомашстрой». При створенні даної структуру посилення спеціалізації учасників ФПГ призведе до скорочення управлінського апарату. За рахунок цього можна досягти економії коштів в результаті скорочення витрат на оплату праці. Також можливе скорочення попередньої стадії і стадії розробки проекту і зменшення боргу підприємств-учасників ФПГ зовнішнім суб'єктам.

  Таким чином, застосування концепції сталого зростання до методики оцінки інвестиційних проектів дозволяє планувати параметри інвестиційного проекту, що не суперечать фінансової стійкості підприємства.

  Література.

  Баканов М.І. Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник 4 е изд., Доп. і перераб. - М .: Фінанси і статистика, 1999. - 416 с.

  Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М .: Инфра-М, 1995. - 215 с.

  Ван Хорн Дж. К. Основи управління фінансами. Пер. з англ. / Гл. ред. Серії Я.В. Соколов. - М .: Фінанси і статистика, 1996. - 799 с.

  Крейнина М. Н. Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості акціонерних товариств у промисловості, будівництві та торгівлі. - М .: АТ «ДІС», «МВ-Центр», 1994. - 256 с.

  Книш М. К. та ін. Стратегічне планування інвестиційної діяльності / СПбГУЕіФ. - СПб .: Видавничий дім «Бізнес-преса», 1998. - 315 с.

  Ринок цінних паперів: Підручник під редакцією В.А. Галанова А.І. Басова. Москва. «Фінанси і статистика», 1996. - 349 с.

  Цінні папери: Підручник / За ред. В. І. Колесникова, В.С. Торканского. - М .: Фінанси і статистика, 1998. - 416 с.

  Бочаров В. В. Методи фінансування інвестиційної діяльності підприємств. - М .: Фінанси і статистика, 1998 - 159 с.

  Четиркін Е. М. Фінансовий аналіз виробничих інвестицій / Академія народ. госп-ва при Уряду РФ. - М .: Справа, 1998. - 255 с.

  Завалін П. Н. та ін. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів (сучасні підходи). - СПб .: Наука, 1995. - 168 с.

  Сироткін В. Б. Забезпечення надійності інвестування в реальний сектор економіки: Монографія / СПбГААП. СПб., 1997. -232 с.

  Шарп У. Ф. та ін. Інвестиції. Пер з англ. - М .: Инфра - м, 1997. - 1024 с.

  Горохів М. Ю., Малєєв В.В. Бізнес-планування та інвестиційний аналіз: Як залучити гроші. - М .: Філін, 1998. - 202 с.

  В.Д.Шапіро В.Д. та ін. Управління проектами - СПб .: "два-три", 1996.- 255 с

  Порховнік Ю.М., Лисицина Є.Б. Інвестиційний менеджмент. - СПбГІЕА. СПб., 1996. - 112 с.

  Беренс В., Хавранек П.М. Керівництво з оцінки ефективності інвестицій - М .: АТЗТ "Інтерексперт", "ИНФРА-М", 1995. - 202 с.

  Липсиц І.В., Косов В.В. Інвестиційний проект: методи підготовки й аналізу. - М .: БЕК, 1996. - 325 с.

  Бромвіч М. Аналіз економічної ефективності капіталовкладень. - М .: ИНФРА-М, 1996.- 415 с.

  Фінанси: Навчальний посібник. Під ред. проф. А.М. Ковальової. - М .: Фінанси і статистика, 1997.- 157 с.

  Корольков В.В. Підприємницькі інвестиції. - Ростовська-на-Дону Державна академія будівництва. Ростов-на-дону, 1996. - 369 с.

  Идрисов А.Б. Планування і аналіз ефективності інвестицій. - М. 1995. - 223 с.

  Балабанов І.Т. Фінансовий менеджмент. - М .: Фінанси і статистика. 1994. - 355 с.

  Колготін Г. Застава як реальний елемент кредиту. "Реалтер", серпень 1996. - 272с.

  Куликов Г. Фактори світогосподарчої конкурентоспроможності японської економіки. Російський Економічний Журнал, № 1, 1998..

  Кругман П., Обстфельд М. Міжнародна економіка: теорія і політика. - М .: Видавництво МДУ, 1997..

  Таблиця №1.

  Інструменти акціонування.

  вид акцій

  переваги

  недоліки

  емітент

  інвестор

  емітент

  інвестор

  звичайні акції

  Можливість формування власного капіталу і його збільшення шляхом вторинної емісії

  Участь в управлінні, гра на котируваннях, отримання дивідендів

  Часткова втрата контролю, гнучкості та оперативності в управлінні

  Високий ризик інвестицій, відсутність гарантованого доходу

  префакції

  Пріоритетні позиції в управлінні

  Першочергове отримання фіксованого дивіденду, кумулятивне накопичення дивідендів

  Обов'язок виплати дивідендів, накопичення дивідендів

  Відсутність права голосу

  відкличні префакції

  можливість викупу

  Зниження ризику втрат у разі падіння котирувань

  виплата компенсації

  обов'язковий продаж

  конвертовані префакції

  Можливість заміни на акції

  Можливість отримання прибутку в разі зростання котирувань звичайних акцій

  _______

  _______

  Облігація - це зобов'язання виплачувати встановлений процентний дохід протягом певного періоду, після закінчення якого власнику облігації виплачується її номінальна вартість. [3]

  За допомогою емісії облігацій підприємство формує позиковий капітал.

  Облігації бувають купонні (з них виплачуються відсотки від номіналу і номінал) і дисконтні (купуються за ціною нижче номіналу, а погашаються за номіналом).

  Розрізняють такі види облігацій:

  Заставні облігації. Забезпечуються заставою майна підприємства. Розрізняють облігації під перший заставу і второзакладние облігації.

  Відкличні облігації. Забезпечують можливість емітента змінювати терміни погашення облігаційної позики.

  Облігації з відкладеним фондом. Дають можливість дострокової оплати частини викупу.

  Серіальні облігації. Припускають щорічну виплату частини боргу.

  Облігації зі зміною терміну заборгованості. Дають можливість звуження або розширення терміну погашення з відповідною зміною відсотків.

  Конвертовані облігації. Можуть бути обмінені на звичайні або привілейовані акції. [6]

  Порівняльна характеристика видів облігацій приведена в таблиці №2.

  Таблиця №2.

  Порівняльна характеристика видів облігацій.

  види облігацій

  переваги

  недоліки

  емітент

  інвестор

  емітент

  інвестор

  прямі заставні

  Формування позикового капіталу

  висока надійність

  Ризик застави майна підприємства

  Відносно невисокий відсоток

  беззакладние

  Відсутність ризику застави майна

  Більш високий відсоток у порівнянні з заставними облігаціями

  Проблеми з размеще

  ням

  Відсутність можливості пред'явлення майнових претензій

  відкличні

  возмож

  ність дострокового викупу і вибору термінів погашення

  Надбавка, що визначається різницею між відзивної ціною і номіналом

  Плата за дострокове відкликання

  Обмеження прав власності на облігацію

  Облігації з відкладеним фондом

  висока ліквідує

  ність

  Підвищення надійності погашення, дострокова оплата частини викупу

  ____

  ____

  Облігації зі зміною терміну заборгованості

  возмож

  ність продовження кредиту

  Можливість вибору терміну погашення

  Відсутність інформації про термін погашення

  Більш висока ціна облігації

  серіальні

  Сплановане погашення боргу

  Ритмічне погашення боргу

  Щорічна виплата частини боргу

  ____

  конвертовані

  Знижується ціна позики, гнучкість погашення боргу

  Висока надійність, можливість отримання додаткового прибутку

  ____

  Менш високий відсоток у порівнянні з прямими облігаціями

  Зростання активів за допомогою кредитування може здійснюватися за допомогою довгострокових і короткострокових позик.Витрати на короткострокове фінансування менше витрат на довгострокове фінансування, отже, чим більше частка короткострокових зобов'язань у загальній сумі заборгованості підприємства, тим вище його прибутковість.

  Як правило, короткострокові процентні ставки перевищують довгострокові.

  В ідеалі підприємство повинно побудувати систему фінансування таким чином, щоб кожна категорія активів компенсувала зобов'язання будь-якого виду, за умови, що вони мають приблизно рівні терміни погашення. Короткострокова або сезонна потреба в коштах повинна фінансуватися за рахунок короткострокових позик, а постійні складові оборотних коштів - за рахунок довгострокових кредитів або випуску звичайних акцій. У ситуації, коли підприємство росте, постійне фінансування має збільшуватися для того, щоб узгоджуватися зі збільшенням грошових коштів. Іншими словами, підприємство має здійснювати фінансування за принципом самостійного покриття дефіциту.

  На практиці величина чистих надходжень власних коштів відхиляється від очікуваної через присутність фактора ділового ризику. В результаті графік термінів виконання боргових зобов'язань дуже важливий при оцінці альтернативи ризик - прибутковість. Необхідно визначити ступінь забезпеченості позичок, яка повинна бути врахована при складанні графіка термінів виплат, щоб врахувати несприятливі коливання в надходженнях коштів. Чим коротше терміни виплат по боргових зобов'язаннях підприємства, тим більше ризик, що воно не зможе повернути позики й виплатити відсотки по ним. При подовженні термінів виплат за графіком фінансування підприємства за інших рівних умов стає менш ризикованим. [3]

  Залучення інвестицій як з боку кредитних установ, так і від приватних осіб можливо лише в разі інвестиційної привабливості підприємства, яку можна оцінити за допомогою аналізу інвестиційного проекту.

  Експертиза інвестиційних проектів включає наступні етапи: [5]

  Визначення характеристик підприємства і галузі, в якій воно функціонує.

  На даному етапі визначається пріоритетність галузі, в якій функціонує підприємство і складається загальне уявлення про діяльність підприємства. Для цього аналізуються:

  динаміка продажів за звітний рік;

  прибутки або збитки;

  частка ринку, яку займає підприємством;

  ринкова вартість підприємства;

  рівень використовуваних технологій і якість продукції, що випускається.

  Оцінка умов інвестиційної угоди.

  На даному етапі визначається частина акцій, яка буде продана при реалізації інвестиційної угоди, а також ціна акцій.

  Аналіз балансу.

  Даний етап передбачає аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства за даними форм №1 і №2 бухгалтерського балансу.

  Оцінка керівної команди підприємства.

  На даному етапі визначається досвід роботи менеджерів підприємства, їх успіхи, збалансованість управлінської команди.

  Виявлення особливостей проекту.

  Визначаються особливості проекту: володіння власним патентом або ноу-хау, успіхи в області маркетингу, виробництва або фінансів, географічне розміщення по відношенню до ринків збуту. Облік цих особливостей дозволяє обгрунтувати потенціал проекту та врахувати ступінь ризику.

  Загальний аналіз бізнес-плану.

  Аналіз бізнес-плану починається з виявлення слабкостей стратегічного характеру. Перше питання полягає в тому, як глибоко вивчено стан справ у конкурентів, тобто яка небезпека появи на ринку продукту, що перевершує намічений до виробництва.

  Таким чином, для визначення інвестиційної привабливості підприємства необхідний всебічний аналіз фінансового стану, платоспроможності та рентабельності підприємства, аналіз бізнес-плану, а також оцінка ринкової ситуації.

  Висновки до розділу №1

  Модель досяжного зростання, що балансує зростання виручки від реалізації з показниками фінансового стану підприємства, вимагає обгрунтованого управління активами підприємства.

  Можливості зростання активів підприємства зводяться до трьох напрямків: отримання банківського кредиту, емісія акцій, емісія облігацій.

  Для залучення кредиторів необхідно забезпечити інвестиційну привабливість підприємства. Оцінка інвестиційної привабливості проводиться за допомогою аналізу інвестиційного проекту.

  Рада директорів АТВТ «Енергомашстрой» вирішив збільшити виручку в 1999 році на 36%. Для підтримки фінансової стійкості підприємства і одночасному досягненні поставленої мети застосована модель досяжного зростання і розрахований коефіцієнт боргу для оцінки фінансової стійкості підприємства в разі реалізації проекту. Розрахунок показав, що в разі реалізації проекту коефіцієнт боргу прийме значення 0,6, що відповідає рекомендованому значенню цього показника (З / З <= 1). Таким чином, плановане зростання виручки не погіршить фінансового стану підприємства. Для досягнення планованого рівня зростання був розроблений інвестиційний проект.

  У другому розділі необхідно вирішити завдання, пов'язані з оцінкою фінансового стану підприємства, підбором найбільш рентабельною інвестиційної програми, а також розробити умови залучення інвестицій

  Глава № 2. Інвестиції для забезпечення збалансованого зростання.

  2.1. Методологія оцінки інвестиційних проектів.

  2.1.1. Економічний зміст інвестиційної діяльності.

  Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest», що означає «вкладати». У більш широкому трактуванні інвестиції виражають вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. При цьому приріст капіталу повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від використання власних коштів на споживання в поточному періоді, винагородити його за ризик і відшкодувати втрати від інфляції в майбутньому періоді. [8]

  У комерційній практиці прийнято розрізняти такі типи інвестицій:

  інвестиції в фізичні активи;

  інвестиції в грошові активи;

  інвестиції в нематеріальні активи.

  Інвестиції в активи підприємства відображаються на лівій стороні бухгалтерського балансу, а джерела їх фінансування - на правій (в пасиві балансу).

  Всі різновиди інвестицій в реальні активи можна звести до наступних основних групах:

  Інвестиції в підвищення ефективності. Їх метою є насамперед створення умов для зниження витрат за рахунок заміни обладнання, навчання персоналу або переміщення виробничих потужностей в регіони з більш вигідними умовами виробництва.

  Інвестиції в розширення виробництва. Завданням такого інвестування є розширення можливостей випуску товарів для раніше сформованих ринків у рамках вже наявних виробництв.

  Інвестиції в нові виробництва. Такі інвестиції забезпечують створення абсолютно нових підприємств, які будуть випускати які раніше не виготовлялися товари (або надавати нові типи послуг).

  Інвестиції, спрямовані не задоволення вимог державних органів управління. Цей різновид інвестицій стає необхідним в тому випадку, коли підприємство виявляється перед необхідністю задовольняти вимоги влади в частині або економічних стандартів, або безпеки продукції, або інших умов діяльності, які не можуть бути забезпечені за рахунок тільки вдосконалення менеджменту. [5]

  Причиною, що змушує вводити такого роду класифікацію інвестицій, є рівень ризику, з якими вони пов'язані. Залежність між типом інвестицій і рівнем ризику визначається ступенем небезпеки не вгадати можливу реакцію ринку на зміни результатів роботи підприємства після завершення інвестицій. Очевидно, що організація нового виробництва з метою випуску незнайомого ринку продукту пов'язана з більшим ступенем невизначеності, ніж підвищення ефективності виробництва вже прийнятого ринком товару.

  У виробничих інвестиціях стикаються зі значною невизначеністю застосовуваних даних - як віддачі від капіталовкладень, так і розмірів і термінів самих інвестицій. Фактично в таких розрахунках в більшості випадків використовуються очікувані значення, отримані в ході техніко-економічного аналізу для деяких більш-менш правдоподібних варіантів реалізації проекту. Зазначена неоднозначність вихідних даних і результатів, отриманих на їх основі, перш за все, пов'язана з довгостроковістю здійснення інвестиційного проекту і множинністю впливають на кінцевий результат чинників. Більш того, саме вплив цих факторів змінюється в часі. [9]

  Розширення виробничих потужностей підприємства пов'язано, як правило, з інвестиціями в нове обладнання, додаткові виробничі приміщення, а також з нематеріальними інвестиціями, пов'язаними з підготовкою персоналу. Все це вимагає ретельного узгодження розмірів і термінів вкладення коштів, що інвестуються, величини і термінів отримання очікуваних результатів. Лише на основі всебічного аналізу цих даних, пов'язаних в програму, може бути прийнято рішення про проведення того чи іншого господарського заходу.

  Процес розробки та реалізації інвестиційного проекту зазвичай включає наступні стадії:

  Прединвестіціонная стадія, в процесі якої здійснюється інвестиційне проектування і приймається рішення про доцільність реалізації проекту.

  Інвестиційна стадія, на якій здійснюються власне капіталовкладення в об'єкти інвестування.

  Експлуатаційна стадія, яка починається з моменту отримання перших результатів від вкладеного капіталу і завершується в кінці інвестиційного періоду.

  Процес здійснення інвестиційного проекту відбивається в бізнес-плані. Бізнес-план являє собою короткий програмний документ, що дає уявлення про цілі, методи здійснення та очікувані результати інвестиційного проекту.

  Мета цього документа може визначатися, як змістовне доказ того, що проект дозволить отримати прийнятну прибуток на капітал, що інвестується і буде привабливим для потенційних інвесторів. Для підприємця бізнес-план необхідний для більш ясного бачення майбутнього бізнесу, виступаючи в якості програми дій по реалізації проекту. Для потенційних інвесторів - це документ про очікувані обсяги продажів і прибутку, що дозволяє оцінити ризик вкладення коштів в проект. Для партнерів та персоналу, що беруть участь в реалізації проекту, - це джерело інформації про цілі та завдання бізнесу. [10]

  Інвестиції у виробництво зазвичай передбачають не окремі або одноразові платежі, а деяку їх послідовність в часі. Такі послідовності або ряди платежів називаються потоками платежів, а окремі елементи цього ряду - членами потоку. Членами потоку можуть бути як позитивні (надходження грошей), так і негативні (виплати) величини. Відповідні платежі здійснюються через рівні або нерівні інтервали часу. Формування потоку платежів - ключовий етап розробки бізнес-плану і наступного фінансового аналізу. [9]

  Грошові притоки підприємства пов'язані з тим, що воно:

  продає свої товари за готівкові гроші, а також отримує від дебіторів платежі по товарах, проданим в кредит;

  отримує доходи від інвестування в цінні папери або від операцій своїх філій в країні або за кордоном;

  продає свої знову емітовані цінні папери різних типів;

  продає зайві активи;

  залучає кредити.

  Грошові відтоки підприємства пов'язані з тим, що воно:

  набуває сировину і матеріали для здійснення своєї діяльності;

  виплачує заробітну плату працівникам;

  підтримує в працездатному стані основний капітал і здійснює нові інвестиції;

  виплачує дивіденди і відсотки за взятими кредитами;

  погашає основні суми заборгованостей за облігаціями і кредитами. [5]

  Фінансовий аналіз передбачає розрахунок узагальнюючих характеристик потоку платежів: нарощеної суми і сучасної вартості. Нарощена сума - сума всіх членів потоку платежів з нарахованими на них до кінця терміну відсотками. Під сучасною (або поточної) вартістю потоку платежів розуміють суму всіх його членів, дисконтованих на початок терміну потоку платежів чи іншої попереджуючий момент часу. [9]

  Дисконтування - це процес приведення різночасових грошових надходжень і виплат до єдиного моменту часу. Дисконтування полягає в обчисленні поточного аналога грошових коштів, що виплачуються і (або) одержуваних в різні моменти часу в майбутньому.

  Нарощена сума може являти собою загальну суму накопиченої заборгованості до кінця терміну, підсумковий обсяг інвестицій, накопичений грошовий резерв і т.д. У свою чергу, сучасна вартість характеризує приведені до початку здійснення проекту інвестиційні витрати, сумарний капіталізований дохід або чисту наведену прибуток від реалізації проекту. З двох зазначених узагальнюючих характеристик найбільш важливу роль в аналізі виробничих інвестицій відіграє сучасна вартість потоку платежів, так як цей показник є узагальнення у вигляді одного числа будь-якій послідовності платежів і дозволяє порівнювати потоки з різними термінами.

  2.1.2 Оцінка ефективності інвестиційних проектів.

  Фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів займає центральне місце в процесі обґрунтування і вибору можливих варіантів вкладення коштів в операції з реальними активами.

  Проект повинен забезпечити:

  відшкодування вкладених коштів за рахунок доходів від реалізації товарів або послуг;

  отримання прибутку, що забезпечує рентабельність інвестицій не нижче рівня, бажаного для підприємства та інвестора;

  окупність інвестицій в межах терміну, прийнятного для підприємства та інвестора.

  Визначення реальності досягнення таких результатів є ключовим завданням оцінки фінансово-економічних параметрів проекту.

  Проведення такої оцінки передбачає врахування наступних факторів:

  Інвестиційні витрати можуть здійснюватися або в разовому порядку, або неодноразово повторюватися протягом досить тривалого часу.

  Процес отримання результатів від реалізації інвестиційного проекту досить тривалий (не менше одного року).

  Здійснення тривалих операцій призводить до зростання невизначеності при оцінці всіх аспектів інвестицій, тобто до інвестиційного ризику.

  Наявність цих факторів породило необхідність у створенні спеціальних методів оцінки інвестиційних проектів, що дозволяють приймати досить обґрунтовані рішення з мінімально можливим рівнем похибки.

  Ефективність проекту характеризується системою показників, що відображають співвідношення витрат і результатів стосовно до інтересів його учасників. [5] Без розрахунку такого роду вимірників неможливо здійснити порівняння альтернативних інвестиційних проектів.

  Критерій економічної ефективності ґрунтується на вартісних оцінках витрат і результатів інвестування. [11]

  Найчастіше для оцінки інвестиційних проектів використовують чотири показники, заснованих на дисконтуванні:

  чистий приведений дохід;

  внутрішня норма прибутковості;

  дисконтний термін окупності;

  рентабельність інвестицій.

  Перераховані показники відображають результат зіставлення узагальнених, сумарних віддачі від інвестицій з вартістю самих інвестицій. Причому ці зіставлення проводяться під різним кутом зору.

  Під чистим приведеним доходом розуміється різниця дисконтованих показників чистого доходу та інвестиційних витрат. У разі, якщо показники доходу та інвестиційних витрат представлені у вигляді єдиного потоку платежів, то чистий приведений дохід дорівнює сучасної вартості цього потоку, в якому інвестиції показані з негативним знаком, а доходи - з позитивним. Чистий приведений дохід являє собою узагальнений кінцевий результат інвестиційної діяльності, виражений в абсолютному вимірі.

  Відносною мірою ефективності інвестиційного проекту є внутрішня норма прибутковості. Цей параметр характеризує розрахункову відсоткову ставку, яка при її нарахуванні на суми інвестицій забезпечить надходження планованого чистого доходу. [9]

  Метод розрахунку терміну окупності інвестицій полягає у визначенні терміну, який знадобиться для відшкодування суми початкових інвестицій. Інакше кажучи, він припускає обчислення того періоду, за який кумулятивна сума (сума наростаючим підсумком) грошових надходжень зрівняється з сумою початкових інвестицій. Даний показник може бути використаний не тільки для оцінки ефективності капіталовкладень, а й для оцінки рівня ризику, пов'язаного з ліквідністю інвестицій. Це викликано тим, що чим довший період реалізації проекту до повної його окупності, тим вище рівень інвестиційного ризику.

  Рентабельність інвестицій розраховується діленням поточної вартості чистого доходу на теперішню вартість інвестицій.

  Таким чином, основні критерії прийняття інвестиційних рішень наступні:

  відсутність вигідніших альтернатив для вкладення вільних грошових коштів;

  мінімізація ризику втрат від інфляції;

  стислість терміну окупності капітальних витрат;

  дешевизна проекту;

  забезпечення стабільності надходжень доходу;

  висока рентабельність інвестицій. [8]

  2.2 Аналіз фінансових коефіцієнтів.

  2.2.1 Аналіз ринкової стійкості.

  Аналіз ринкової стійкості містить наступні показники:

  Власний капітал

  Коефіцієнт автономії =

  Загальний капітал

  Власний капітал представляє собою статутний фонд і акціонерний капітал компанії.

  Загальний капітал являє собою сукупність всіх видів активів підприємства і відповідає підсумковому рядку балансу.

  Короткостроковий позиковий капітал

  Частка короткострокового =

  позикового капіталу Загальний капітал

  Довгостроковий позиковий капітал

  Частка довгострокового =

  позикового капіталу Загальний капітал

  Власний капітал

  Коефіцієнт фінансової =

  надійності Сукупний позиковий капітал

  Сукупний позиковий капітал

  коефіцієнт =

  боргу Власний капітал

  Власні оборотні кошти

  Коефіцієнт маневреності =

  Власний капітал

  Для розрахунку перерахованих показників приведена аналітична угруповання статей балансу.

  Результати розрахунку зазначених коефіцієнтів зведені в таблицю 2.1

  Аналітичне угруповання статей балансу за 1998 рік

  актив балансу

  на початок

  на кінець

  пасив балансу

  на початок

  на кінець

  періоду

  періоду

  періоду

  періоду

  1. Іммобілізовані

  84354594

  112693788

  1. Власний

  82955125

  101542544

  активи

  капітал

  2. Оборотні активи

  5678609

  8914395

  2. Позиковий капітал

  7078078

  21651600

  2.1 Запаси

  2559888

  4170915

  2.1 Довгострокові

  2.2 Дебіторська

  зобов'язання

  0

  0

  заборгованість

  2571179

  3561652

  2.2 Короткострокові

  2.3 Грошові

  кредити і позики

  3287696

  12358601

  засоби

  546895

  1142428

  2.3 Кредиторська

  3790382

  9292999

  заборгованість

  майно

  90033203

  Дже. майна

  90033203

  123194144

  3. Збитки

  0

  1585961

  баланс

  90033203

  123194144

  баланс

  90033203

  123194144

  Таблиця № 2.1

  показники

  значення

  1998 рік

  рекомендовані

  1. Частка власного капіталу

  0,82

  Ка> 0,5

  (Коефіцієнт автономії), Ка

  2. Частка короткострокового позикового капіталу

  0,18

  3. Частка довгострокового позикового капіталу

  0

  4. Коефіцієнт фінансової надійності, Кфс

  4,69

  Кфс> 1

  5.Коеффіціент боргу, Кд

  0,21

  Кз <1

  6. Коефіцієнт маневреності, км

  -0,07

  Км = 0,5

  З таблиці видно, що коефіцієнти автономії, фінансової надійності і заборгованості знаходяться в рекомендованих межах .. Підприємство не має довгострокового позикового капіталу, що може пояснюватися відсутністю зацікавленості банків та інших потенційних кредиторів у наданні довгострокових позик у зв'язку з нестабільністю економіки країни.
  Негативний знак у коефіцієнта маневреності говорить про відсутність у підприємства власних оборотних коштів, тому "хороші" значення коефіцієнтів автономії, фінансової надійності і заборгованості не є достатньо показовими.
  2.2.2 Аналіз платоспроможності підприємства
  Для оцінки платоспроможності підприємства використовуються три відносних показника ліквідності, різняться набором ліквідних коштів, що розглядаються в якості покриття короткострокових зобов'язань.
  Ліквідність 1-го ступеня Найбільш ліквідні активи
  (Коефіцієнт абсолютної = * 100%
  ліквідності) Короткостроковий позиковий капітал
  Під найбільш ліквідними активами маються на увазі грошові кошти підприємства та короткострокові цінні папери.
  Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом. Він характеризує платоспроможність підприємства на дату складання балансу.
  Найбільш ліквідні активи +
  Дебіторська заборгованість Коефіцієнт критичної = * 100% ліквідності Короткостроковий позиковий капітал Коефіцієнт критичної ліквідності (коефіцієнт ліквідності 2-го ступеня) відображає прогнозовані платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Ліквідність 3-го ступеня Короткостроковий оборотний капітал (коефіцієнт покриття) = * 100% Короткостроковий позиковий капітал Коефіцієнт покриття показує платіжні можливості підприємства, оцінювані за умови не тільки своєчасних розрахунків з дебіторами і сприятливою реалізації готової продукції, а й продажу разі потреби інших елементів матеріальних оборотних коштів. Він характеризує очікувану платоспроможність підприємства У таблиці 2.2 наведені результати розрахунку коефіцієнтів ліквідності в порівнянні з рекомендованими значеннями.
  Оцінка ліквідності активів

  Таблиця № 2.2

  коефіцієнти

  значення

  ліквідності

  1998 рік

  рекомендовані

  коефіцієнт

  абсолютної ліквідності

  0,05

  0,2 <Л1 <0,5

  коефіцієнт

  критичної ліквідності

  0,22

  Л2> 1

  коефіцієнт

  покриття балансу

  0,41

  Л3> 2

  На підставі даних таблиці можна зробити наступні висновки:

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності принаймні в 4 рази нижче норми.

  Коефіцієнт критичної ліквідності також принаймні в 4 рази нижче норми.

  Коефіцієнт покриття в 5 разів нижче норми.

  Таким чином, ліквідність активів АТВТ "Енергомашстрой" не відповідає банківським критеріям. Підприємство не в змозі в строк погасити свої зобов'язання.

  2.3 Розрахунок рентабельності інвестиційних проектів.

  Пояснення до розрахунків:

  За обома варіантами проектів випуск і реалізація продукції починається з місяця, наступного за останнім місяцем інвестиційної стадії (1-й проект - 3 -й місяць, 2-й проект - 4-й місяць).

  Виручка від реалізації без ПДВ розраховується шляхом ділення виручки від реалізації, включаючи ПДВ (рядок 1 в таблиці №1, №2) на 1,2. (ПДВ - 20%).

  Вкладення коштів (65млн. Руб.,) Здійснюються в перший рік життя проекту з розподілом по місяцях.

  По рядку 5 нараховуються прості відсотки з урахуванням розрахованої максимально допустимої суми відсотків по боргу (3,1 млн. Руб. На місяць).

  Податок на прибуток розраховується за ставкою 30% від виручки від реалізації без ПДВ, зменшеної на величину комерційної собівартості.

  Залишок прибутку визначається за формулою:

  Залишок прибутку = Виручка від реалізації без ПДВ - комерційна собівартість -% за кредит - податок на прибуток.

  Чистий потік грошових коштів в кожному кварталі на експлуатаційній стадії розраховується за формулою:

  Д = ВР - КС - З - Н - П, де

  ВР - виручка від реалізації продукції без ПДВ;

  КС -комерційна собівартість продукції;

  З - інвестиційні витрати;

  Н - податок на прибуток;

  П - відсотки за банківський кредит.

  Наростаючий підсумок чистого потоку грошових коштів визначається за допомогою додавання значення кожного наступного місяця по рядку 8 до суми попередніх значень за рядком 9.

  Ставка порівняння 11,3%. В місяць. У розглянутих варіантах проектів потік доходів наводиться на початок місяця, тому при розрахунку коефіцієнтів приведення діапазон інтервалів приймаємо від t = 0 до t = 23.

  Поточна вартість потоків розраховується множенням чистого потоку грошових коштів на відповідний коефіцієнт приведення.

  Рентабельність проекту розраховується за формулою:

  Чистий приведений дохід за термін життя проекту

  Рентабельність проекту =

  Наведений до кінця інвестиційної стадії

  розмір інвестицій

  Результати розрахунку показників 1-го проекту наведені в таблиці №2.3;

  2-го проекту - в таблиці №2.4 (додаток).

  За результатами розрахунків можна зробити наступні висновки:

  Інвестиційні витрати в розмірі 6,5 млн. Руб. окупляться через 18 місяців за першим проектом. Термін окупності другого проекту - 22 місяці.

  Чистий дохід першого проекту за термін життя складе 1,0 млн. Руб., Другого проекту - 0,2 млн. Руб.

  Рентабельність сучасної величини інвестицій за термін життя першого проекту 0,17; другого проекту 0,04.

  За результатами порівняння показників економічної ефективності проектів вибираємо перший проект для подальших розрахунків.

  2.4 Формування умов залучення інвестицій

  2.4.1 Залучення інвестицій за допомогою банківського кредиту.

  Результати розрахунку чистих доходів з урахуванням погашення банківського кредиту наведені в таблиці № 2.7 (додаток).

  Пояснення до розрахунків і висновки:

  Виходячи з вимоги окупності проекту прийнятними будуть наступні умови кредитування: ставка відсотка 4,3% в місяць (28,8% річних), термін повернення кредиту - 24 місяці (2 роки), погашення кредиту здійснюється рівними сумами.

  Приєднання складних відсотків до основного боргу відображено в таблиці № 2.5.

  Приєднання відсотків до основного боргу.

  Таблиця №2.5

  Початкова сума боргу

  Сума боргу і приєднаних відсотків на кінець місяця

  1

  2

  3,0

  3,1

  3,3

  3,5

  3,7

  відсотки

  0,1

  0,4

  Борг плюс відсотки

  3,1

  6,9

  Погашення кредиту починається з третього місяця і здійснюється рівними сумами (таблиця № 2.6).

  План погашення кредиту рівними сумами.

  Таблиця №2.6

  місяці

  Залишок боргу на початок місяця

  Сума погашення боргу

  Виплата відсотків

  термінова сплата

  3

  6,91

  0,31

  0,30

  0,61

  4

  6,60

  0,31

  0,28

  0,60

  5

  6,29

  0,31

  0,27

  0,58

  6

  5,97

  0,31

  0,26

  0,57

  7

  5,66

  0,31

  0,24

  0,56

  8

  5,34

  0,31

  0,23

  0,54

  9

  5,03

  0,31

  0,22

  0,53

  10

  4,71

  0,31

  0,20

  0,52

  11

  4,40

  0,31

  0,19

  0,50

  12

  4,09

  0,31

  0,18

  0,49

  13

  3,77

  0,31

  0,16

  0,48

  14

  3,46

  0,31

  0,15

  0,46

  15

  3,14

  0,31

  0,14

  0,45

  16

  2,83

  0,31

  0,12

  0,44

  17

  2,51

  0,31

  0,11

  0,42

  18

  2,20

  0,31

  0,09

  0,41

  19

  1,89

  0,31

  0,08

  0,40

  20

  1,57

  0,31

  0,07

  0,38

  21

  1,26

  0,31

  0,05

  0,37

  22

  0,94

  0,31

  0,04

  0,35

  23

  0,63

  0,31

  0,03

  0,34

  24

  0,31

  0,31

  0,01

  0,33

  У таблиці № 2.7 по рядку 3 відображаються термінові сплати (процес погашення кредиту за основною сумою та процентами), тому інвестиційні витрати в цій таблиці не відображені окремим рядком, а віднесені на рядок «собівартість» на 1-й і 2-й місяць.

  Чистий дохід проекту за термін життя при даному варіанті фінансування складає 0,04 млн. Руб.

  Рентабельність інвестицій за термін життя проекту складе 0,1%.

  2.4.2 Залучення інвестицій за допомогою облігаційної позики.

  Результати розрахунку чистих доходів з урахуванням погашення облігаційної позики наведені в таблиці № 2.8 (додаток).

  Пояснення до розрахунків і висновки:

  Витрати на андеррайтинг складають 5% від номінальної вартості випуску (0,05 * 6,5 = 0,3 млн.руб.). Податок на операції з цінними паперами 0,5% від номінальної вартості випуску (0,05 * 6,5 = 0,03 млн. Руб.). Таким чином, витрати на обслуговування облігаційної позики складуть 0,3 + 0,03 = 0,33 млн. Руб.

  Підписка на облігації закінчується на початок 2 - го місяця; інвестиційні витрати в розмірі 6,5 + 0,33 = 6,8 млн. руб. відносимо на 1-й місяць.

  Виплата дивідендів здійснюється після оподаткування прибутку.

  Нарахування простих відсотків (5% в місяць від ном ...........