• % До обороту


 • Дата конвертації13.09.2018
  Розмір8.48 Kb.
  Типконтрольна робота

  Комплексний економічний аналіз господарської діяльності

  Зробіть аналіз показників з праці та її оплату по торговому підприємству за 1 квартал звітного року на підставі наступних даних:

  показники Одиниці виміру

  попередній

  рік

  звітний року

  Звітний рік у% до попереднього або відхилення (+, -)

  1 2 3 4 5
  Оборот роздрібної торгівлі підприємства тис. руб. 5652,5 6646,5 11%
  Середньооблікова чисельність працівників людина 35 37 1,05%

  Витрати на оплату праці:

  сума

  % До обороту

  тис. руб.

  %

  537,0

  10,5%

  651,4

  10,2%

  1,21%

  0,3%

  Середньооблікова вироблення на одного торгового працівника тис. руб. 161,5 179,63 1,1%
  Середньорічна заробітна плата одного торгового працівника руб. 15342 17605 1,2%

  Зробіть висновки.

  Які наслідки випереджальних темпів зростання середньої заробітної плати в порівнянні з темпами зростання продуктивності праці?

  Відповідь: Щоб вирішити цю задачу, треба дізнатися, скільки, відсотків становить оборот роздрібної торгівлі підприємства за звітний рік від попереднього. Ми знаємо, що потрібно розділити 6646,5 / 5652,5. Вийде = 0,11. А тепер запишемо у відсотках - 11%.

  Отримуємо відповідь: Звітний рік у% до попереднього або відхилення дорівнює 11%.

  Далі розрахуємо інші дані:

  1. Середньооблікова чисельність працівників: 37/35 = 1,05%

  2. Витрати на оплату праці: 651,4 / 537,0

  сума = 1,21%

  % До обороту: попередній рік 5652,5 / 537,0 = 10,5%, звітний 6646,5 / 651,4 = 10,2%

  3. Середньооблікова вироблення на одного торгового працівника: звітний рік: 5652,5 / 35 = 161,5, попередній рік: 6646,5 / 37 = 179,63 в% = 179,63 / 161,5 = 1,1%

  4. Середньорічна заробітна плата одного торгового працівника попередній рік: 537000/35 = 15342, звітний рік: 651400/37 = 17605, в% = 17605/15342 = 1,2%

  Відрядно-прогресивна система зацікавлює робітників у збільшенні обсягу виконаної роботи, область її застосування завжди була незначною, а з введенням і широким поширенням колективних форм організації оплати праці вона практично перестала застосовуватися.

  Це пояснюється значними недоліками, властивими даній системі: складністю в розрахунках; небезпекою того, що темпи зростання заробітної плати будуть випереджати темпи зростання вироблення; підвищенням інтенсивності роботи до рівнів, при яких здоров'ю працівника буде завдано шкоди.

  Використання відрядно-прогресивної системи оплати праці доцільно, лише якщо потрібно забезпечити термінове виконання важливого для діяльності підприємства замовлення, ліквідувати в короткі терміни наслідки аварії. Час, на яке вводиться ця система, встановлюється на строк не більше 3 - 6 місяців.

  Непряма відрядна система застосовується для встановлення заробітку допоміжним робітником. Ніяка з наведених раніше систем не зацікавить їх в тому, щоб обслуговуються робочі збільшили вироблення.

  46. ​​розрахуйте показники ефективності використання основних засобів торговельного підприємства і їх динаміку на основі наступних даних (суми в тис. Руб.):

  оплата праця прибуток продуктивність

  показники

  попередній

  рік

  Звітній рік

  динаміка

  в%

  1 2 3 4

  1. Середньорічна

  вартість основних

  коштів

  3360,0 3552,0 1,1%
  2. прибуток 707,4 820,2 1,2%

  3. Прибуток на 1 рубль

  основних

  коштів

  4,7 4,3 -0,4

  Розрахуйте вплив на прибуток зміни середньорічної вартості основних засобів і прибутку на 1 карбованець основних засобів.

  Зробіть висновки

  відповідь:

  1. Середньорічна вартість основних засобів: 3552,0 / 3360,0 = 1,1%

  2. прибуток 820,2 / 707,4 = 1,2%

  3. Прибуток на 1 карбованець основних засобів: 3360 / 707,4 = 4,7, 3552,0 / 820,2 = 4,3

  57. Проведіть аналіз розміщення і використання власних оборотних коштів на основі наступних даних (суми в тис. Руб.)

  показники На початок року На кінець року зміни за
  сума

  % до

  підсумку

  сума

  % до

  підсумку

  В сумі У%
  1. Капітал і резерви 654,7 63 687,9 60 33,2 3
  2. Необоротні активи 244,0 16,8 263,4 15,6 19,4 -1,2

  3. Власні

  кошти в обороті

  всього

  в тому числі

  в дебіторської

  заборгованості

  в грошових коштах

  в запасах (крім товарів)

  4107,0

  47,8

  5,6

  18,8

  85

  733

  218,5

  75,3

  3,1

  20,6

  54,5

  1324,8

  199

  27,5

  2,5

  1,8

  30,5

  591,8

  19,5

  4. Запаси товарів 693,6 5,9% 723,9 5,7 30,3 -0,2

  5. Частка власних

  коштів

  в запасах товарів в%

  48,9 51,1% 94,3 - -

  Зробіть висновки. Які ваші пропозиції щодо розміщення власних коштів в обороті?

  На початок року:

  1. Капітал і резерви: 4107 / 654,7 = 63%

  2. Необоротні активи: 4107/244 = 16,8%

  3. Власні:

  кошти в обороті:

  в тому числі

  в дебіторської: 4107 / 47,8 = 85%

  заборгованості

  в грошових коштах: 4107 / 5,6 = 733%

  в запасах (крім товарів): 4107 / 18,8 = 218,5%

  Запаси товарів: 4107 / 693,6 = 5,9%

  Частка власних коштів в запасах товарів в%: 100% -48,9% = 51,1%

  На кінець року:

  1. Капітал і резерви: 4107 / 687,9 = 60%

  2. Необоротні активи: 4107 / 263,4 = 15,6%

  3. Власні:

  кошти в обороті:

  в тому числі

  в дебіторської: 4107 / 75,3 = 54,5%

  заборгованості

  в грошових коштах: 4107 / 3,1 = 1324,8%

  в запасах (крім товарів): 4107 / 20,6 = 199%

  Запаси товарів: 4107 / 723,9 = 5,7%

  Зміни за: в сумі

  Капітал і резерви: 687,9-654,7 = 33,2

  1. Необоротні активи: 263,4-244 = 19,4

  2. Власні:

  кошти в обороті:

  в тому числі:

  в дебіторської: 75,3-47,8 = 27,5

  заборгованості

  в грошових коштах: 3,1-5,6 = -2,5

  в запасах (крім товарів): 20,6-18,8 = 1,8

  Запаси товарів: 723,9-693,6 = 30,3

  Зміни за: в%

  Капітал і резерви: 60-63 = 3

  3. Необоротні актив: 15,6-16,8 = -1,2

  4. Власні:

  кошти в обороті:

  в тому числі

  в дебіторської: 54,5-85 = -30,5

  заборгованості

  в грошових коштах: 1324,8-733 = 591,8

  в запасах (крім товарів): 199-218,5 = -19,5

  Запаси товарів: 5,7-5,9 = -0,2

  В даній контрольній роботі були розглянуті роль, значення та порядок формування власного капіталу організації, а так само його використання в конкретній організації.

  Для діючого підприємства одного з найбільш важливих цілей є збереження власного капіталу, значущість якого його для життєздатності та фінансової стійкості підприємства настільки висока, що вона отримала законодавче закріплення в Цивільному кодексі РФ в частині вимог про мінімальну величину статутного капіталу; співвідношенні статутного капіталу і чистих активів; можливості виплати дивідендів в залежності від співвідношення чистих активів і суми статутного і резервного капіталу. Було проведено детальний економічний аналіз власного капіталу підприємства, зроблені відповідні висновки.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Комплексний економічний аналіз господарської діяльності