Дата конвертації16.06.2018
Розмір491.26 Kb.
Типреферат

Скачати 491.26 Kb.

Курс лекцій з Економічної теорії 2

Глава 6. Альтернативні моделі поведінки людини в економіці 49 Глава 6. Альтернативні моделі поведінки людини в економіці 49 Глава 6. Альтернативні моделі поведінки людини в економіці 49

Глава 6. АЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ В ЕКОНОМІЦІ


6.1. Основні теорії економічної поведінки людини

6.2. Неокласична модель економічного людини

6.3. Модифікація неокласичної моделі

6.4. Поведінкові та інституціональні моделі людської поведінки

6.5. Теорія Й. Шумпетера


Ключові поняття

Економічний людина Норма

Раціональне економічну поведінку Формальні норми

Повна раціональність Неформальні норми

Обмежена раціональність Спосіб поведінки

Органічна раціональність Рутина

Гедонізм Інституційна пастка

Лічильний раціоналізм Деформація поведінки

Інтереси Імпорт інститутів

Мотив Інституційний розвиток

Концепція людини - оптимізатора Поведінка індивіда

Філософія індивідуалізму Поведінка фірми

Філософія лібералізму Статус

Економічне уяву Соціальна стратифікація
Добробут Економічний біхевіоризм
Якість і рівень життя Економічний детермінізм

Розважливість Економічний імперіалізм

Обмежена раціональність «Революція керуючих»

Поведінки «Народний капіталізм»

Індивідуальний вибір Кваліфікаційна, статусна і

Принцип задовільності трудова експлуатація

Інститут «Абстентізм» в поведінці

Ноосфера «рестрикционизма» в поведінці

Сучасний економічний людина Опортуністична поведінку


6.1. Основні теорії економічної поведінки людини


Починаючи з античних часів, економічна людина був виробником благ (товарів і послуг) - хліборобом, скотарем, ремісником. Він був активним суб'єктом ринку і творцем цінностей. Згодом змінювався його вигляд, різноманітніше ставали інтереси. Удосконалювалися методи впливу на навколишнє середовище. Епоха індустріалізації перетворила в еліту економічних людей підприємців, торговців, фінансистів. Економічною людиною став і найманий працівник, який продає трудові послуги.

Економічна людина (homo economicus) - це раціональний індивід, який максимізує власну вигоду.

Поняття раціональності (від латинського слова «раціо» - розум) в найзагальнішому сенсі передбачає дії, оптимально узгоджуються з поставленою метою. Раціональний людина в стані ранжувати свої переваги і прагне до досягнення мети внутрішньо несуперечливим способом. Раціональне рішення передбачає вибір одного з альтернативних способів використання обмежених ресурсів. Для реалізації раціональної поведінки людина повинна мати свободу вибору.

Економічний людина - це істота суспільна. Це член громади, племені, колективу, соціуму. Індивідуальне початок складається в міру розвитку свідомості, поділу та відокремлення праці, виникнення групового і приватного привласнення. Економічне спілкування поступово набуває форми регулярного обміну.

З розвитком обміну товарами, послугами, знаннями розширювалася «картина світу» людини, збільшував ступінь свободи вибору економічної поведінки і змінювалися наукові уявлення про нього. Економічна теорія виділяє в людині головним чином те, що відповідає завданню пояснення економічної поведінки людей в різних господарських системах при обмеженості ресурсів і безмежності людських потреб.

Активна роль особистості в економічному житті багато в чому визначається мотивами його економічної поведінки.

Мотив - це внутрішній стимул до діяльності, спрямованої на задоволення потреб.

В структуру мотиву поведінки входять: потребность1, яку хоче задовольнити людина; благо, здатне задовольнити потребу; дію, необхідне для отримання блага; витрати, пов'язані з отриманням блага.

До А.Смита проблема економічного людини з'являлася лише епізодично. Початок дослідженню моделей економічної поведінки покладено в працях мислителів Стародавньої Греції. Аристотель мотиви поведінки господарюючих рабовласників зводив до задоволення розумних потреб. «Три речі ми обираємо і три уникаємо, - говорив він. - Перші три - це прекрасне, корисне і що доставляє задоволення, а другі протилежні їм - ганебне, шкідливе і що доставляє страждання. У всьому цьому доброчесна людина чинить правильно, а порочне оступається ... »А Плутарх зазначав, що« з потребою в необхідному, разом і слідом йде жага надлишкового. Ця невгамовна пристрасть також згубна, як і звичка жити в убозтві ». Корисність розглядалася як основа цінності економічних благ, а правильний обмін - як обмін еквівалентів.

Заслуга створення моделі економічного людини належить засновникам класичної теорії А. Сміту і Д. Рікардо. У «Дослідженні про природу і причини багатства народів» Сміт аналізує як внутрішні мотиватори діяльності, так і зовнішні умови здійснення економічних угод. Він вважав економічну волю людини незмінним двигуном прогресу, який діє з різною наполегливістю і ефективністю при всіх політичних пристроях. Індивіди докладають «природні зусилля» з метою «поліпшення власного стану». Людина набагато більш зацікавлений в тому, що стосується безпосередньо його самого, ніж інших людей. Це постійне, ніколи не переривається прагнення індивіда є джерелом багатства як окремих людей, так і держави. Економічний егоїзм здатний рухати гори »2. Таким чином, власний інтерес відіграє визначальну роль в мотивації економічної поведінки. Зізнається компетентність економічного суб'єкта у власних справах. Акцентується увага на таких якостях людини, як передбачливість, «пояснює поширення грошей», і допитливість, що штовхає енергійних людей на ризиковані операції.

Економічний людина в уявленні класиків - це самостійний господарюючий суб'єкт, що змагається з іншими людьми (діє принцип «невидимої руки» ринку) і пов'язаний з ними відносинами обміну. У суспільстві, що розглядається як сукупність особистостей, соціальні процеси засновані на взаємодії індивідів. Суспільну єдність скріплюється і підтримується їх інтересами (усвідомленими потребами). Нормою міжособистісного спілкування стає обмін. «Схильність до торгу, до обміну одного предмета на інший є невіддільним властивістю людської натури». Будь-яке суспільство має такий вигляд у вигляді обмінного. У «Теорії моральних почуттів» А. Сміт пише: «Спілкування - це відносини між людьми, як між торговцями, завдяки усвідомленню корисності обміну і без будь-якої взаємної любові та прихильності. Незважаючи на те, що окрема людина не пов'язаний з іншими узами боргу або подяки, суспільство все ж може підтримувати ... заснований на взаємному інтересі статус єдності товаровласників »3. Рішення, які приймає індивід, визначаються об'єктивно існуючими факторами середовища і його життєвими цінностями.

А. Сміт і Д. Рікардо вважали, що модель економічної поведінки людини, або «економічної людини», в епоху ринкової економіки включає особисте збагачення, особистий матеріальний інтерес, егоїзм і постійне прагнення поліпшувати своє положення. Тому людина прагне вибирати такий вид діяльності, при якому вироблений продукт буде мати більшу вартість, ніж в інших галузях, щоб отримати більше доходу. А. Сміт підкреслював, що кожна людина в ринковій економіці «має на увазі власну вигоду, а аж ніяк не вигоди суспільства». Інтерес купців і промисловців - «вводити суспільство в оману і навіть пригнічувати його». І лише в тій мірі, в якій переслідується власна вигода, економічна людина діє на користь суспільству. Тільки вільна конкуренція ( «невидима рука» - закони ринкового господарства) об'єднують розрізнено діючих егоїстів в впорядковану систему. Таким чином, економічна людина, прагнучи до власної вигоди, діє на користь суспільству.

У процесі руху до поставленої мети максимізації прибутку (до збагачення) економічна людина враховує і негрошові чинники добробуту: легкість або трудність навчання, приємність або неприємність роботи, сталість або мінливість зайнятості, престиж в суспільстві, ймовірність успіху.

Підхід А. Сміта пізніше був охарактеризований як індивідуально - раціоналістичний, поведінковий. Він дозволив знайти в економічному інтересі індивіда не тільки джерело ринкового спілкування, а й причину поділу праці та підвищення його продуктивності. З плином часу зміст інтересу економічного людини збагачується і включаетне тольколічную вигоду і перемогу в конкуренції, а й міркування політичної кар'єри, меценатство, задоволення гордині.

Дж.С.Мілль в роботі «Основи політичної економії» відзначав, що дійсне поведінку людини набагато складніше. Прагнення до багатства супроводжується відразою до праці і бажанням невідкладно користуватися дорогими насолодами.

Важливим етапом дослідження поведінки людини в ринковій економіці стали роботи Дж.Бентама. В якості мети дій людини він розглядав добробут, яка дорівнює загальній кількості задоволень за даний період часу за вирахуванням суми страждань. Індивідуальні прагнення до добробуту повинні регулюватися не ринком і конкуренцією, а законом. Концепція людської природи Дж.Бентама отримала назву «модель раціонального гедоніста» (від грецького hedone - неабияка приємність, задоволення). Гедонізм4 передбачає послідовне зведення всіх мотивів людини до досягнення задоволення і уникнення прикрощів. Лічильний раціоналізм - це здатність людини прорахувати всі дії, що ведуть до щастя. Крім того, бентамовского концепція не обмежується розглядом поведінки людини в сфері економіки і носить надкласовий характер (людина не належить ні до одного класу). На відміну від класичної школи, яка розглядала господарюючого суб'єкта як виробника, бентамовского модель економічного людини, підтримана маржиналистами, розглядала господарюючого суб'єкта як споживача.

У дусі концепції А. Сміта, німецький економіст А.Вагнер, засновник соціально - правової школи в економічній науці, головна властивість економічної природи человекавідел в тому, що людина завжди відчуває брак благ і прагне це відчуття усунути (глава «Економічна природа людини» підручника з капіталістичної економії 1879р.). Він вважав, що економічною діяльністю людей керують бажання вигоди і боязнь покарання; почуття честі і страх ганьби; прагнення до діяльності як такої і побоювання наслідків неробства; почуття обов'язку і страх перед докорами сумління. Вагнер привертає увагу до соціально - психологічних і правових регуляторів економічної поведінки людей.

Представники німецької історичної школи виступали проти індивідуалізму класичної школи, раціоналізму і формалізму в моделюванні суб'єкта економічної діяльності, ратували за емпіричний підхід. Як об'єкт аналізу вони розглядали народ, як «національно і історично певний, об'єднане державою ціле». Суб'єкт економічної поведінки - розумна істота, наділена потребами, член сім'ї, соціальної групи, класу, суспільства, людства. Людину, як частина народу, цікавить не тільки прагнення до багатства, але і збільшення вільного часу, дотримання традицій. Він одночасно і егоїст, і альтруїст. Позбавлені індивідуалізму, господарські агенти утворюють спільності і колективи з груповими інтересами. Таке розуміння суб'єкта господарської діяльності характерно і для сучасного інстітуціалізма.

Вчення К.Маркса передбачає сходження моделі людини від абстрактного до конкретного, від "простого товаровиробника" в I томі "Капіталу" до капіталістів, які представляють промисловий, торговельний і позичковий капітали в III томі. Людина, виступає тут як персоніфікація об'єктивних економічних відносин, Капіталіст - уособлення капіталу. Робочий - персоніфікований найману працю. В основі теорії К.Маркса лежить твердження про те, що базис суспільства утворюють виробничі відносини, а вони, в кінцевому рахунку, визначаються рівнем і характером розвитку продуктивних сил. Ядром виробничих відносин є відносини власності на засоби виробництва, службовці основним критерієм виділення класів. Оскільки власність розподілена вкрай нерівномірно, і велика частина виробників відчужена від одержуваного продукту, то класові відносини - це відносини експлуатації - привласнення чужого неоплаченого праці. Класова боротьба, на думку К. Маркса, є основоположним фактом світової історії, рушійною силою суспільного розвитку і прогресу. Положення класу визначає його об'єктивні інтереси. Усвідомлення цих інтересів класом найманих робітників і керованих ним нижчих шарів призводить до мобілізації сил за колективна дія, спрямоване на революційне перетворення суспільного базису. Економічна поведінка класу буржуазії і пролетаріату різному, а взаємини між ними - непримиренна боротьба.


6.2. Неокласична модель економічного людини


Бурхливий економічний розвиток країн Західної Європи і США в 60 - 70-ті роки XIX століття, обумовлене вступом найбільш розвинутих країн в період промислового капіталізму і вільної конкуренції, загострило увагу дослідників до законів поведінки суб'єктів ринку, проблемам ціноутворення, ролі грошей. Спостерігалася криза класичної школи, відому популярність придбала історична школа в Німеччині, що ставило під сумнів методи класиків політичної економії. Вчені - економісти прагнули знайти вихід з кризи економічної теорії, відкрити нові перспективи сучасного їм економічному порядку. Маржиналістська школа сформувалася на основі критики історичної школи, яка абсолютизувала емпіричний метод у вивченні економічних явищ. Маржиналісти доводили необхідність дослідження загальних закономірностей економічного життя, першочерговість абстрактно - логічного методу наукового аналізу, незалежно від національної специфіки. Така методологічна позиція маржинализма дає підставу стверджувати про її спорідненість з рікардіанством. Тому маржиналистов (особливо представників кембріджської школи - А. Маршалла, Ф.Еджуорта, А.Пигу) називають ще й «неокласиками». У той же час маржинализм протиставив рікардіанської теорії вартості теорію корисності, де величина мінової вартості виводиться не з необхідності трудових витрат, а з інтенсивності споживання. Маржиналісти вдосконалили існуючу раніше теорію корисності Е. Кондільяк (1714 - 1780) і Ф.Галіані (1728 - 1787), збагативши її використанням методу граничного аналізу (marginal analysis). Маржиналісти прагнули відійти від ідеологізації економічного аналізу та дослідження класових інтересів, що було характерно для марксистської концепції. Предметом дослідження було раціональний розподіл обмежених ресурсів. Важливе місце в методології маржиналізму зайняв принцип рідкості. В основу теорій закладено припущення про обмежену, фіксованою величиною пропозиції того чи іншого блага. Оскільки проблема раціонального розподілу ресурсів по суті виражає відношення людини до речі (а не суспільно - економічні відносини, які проявляються через відносини речей або людини до речі, згідно з К. Марксом), то вивчення внутрішньої структури класового суспільства виходить за межі об'єкта дослідження. Суспільні відносини і рівень виробництва передбачаються спочатку заданими (статичний стан). Маржиналісти наполягають на примат обміну (споживання) над виробництвом, не розглядаючи питання про те, звідки беруться обмінювані блага. Власники благ (товарів), в тому числі і факторів виробництва (суб'єкти виробництва), виступають як рівноправні суб'єкти обміну - продавці і покупці, виробники і споживачі, між якими немає і не може бути класового антагонізму. Абсолютизується суб'єктивно - психологічний принцип оцінки поведінки. При такому підході виявляється, що економічні суб'єкти однорідні (нейтральні до блага) з точки зору економічного становища, і одиничний (первинний) господарюючий суб'єкт діє виключно у власних інтересах (прагне до вилучення максимального прибутку). При взаємодії безлічі вільних господарюючих суб'єктів з їх індивідуальними інтересами формуються закони господарського життя. Найважливішим предметом дослідження маржиналістів стають не факти господарського життя, а думки господарюючих суб'єктів з приводу цих фактів.

А. Маршалл - основоположник неокласичної політичної економії -разделял переконання А. Сміта. У «Принципах політичної економії» він наводить характеристику економічного людини свого часу: «... впевненість у власних силах, самостійність у виборі шляху, усвідомлене прийняття рішень, передбачливість». І далі пише: «Саме тверезий розрахунок, а не корисливість складає особливість сучасної епохи» 5.

Маршалл робить спробу систематизації мотивів поведінки економічного людини, вважаючи за можливе вимірювати їх в грошах: «Ці ваги економіста, як би грубі і недосконалі вони не були, зробили економічну науку точнішою, ніж будь-яка інша суспільна наука» 6. Однак перевагу одного дії іншому може пояснюватися не тільки корисливими, а й етичними мотивами. Правда, як зазначає А. Маршалл, ці міркування втрачаються, коли в справу втручається звичка або звичай. Він ввів поняття «нормальної діяльності» - це очікуваний при певних умовах образ дій членів будь - якої професійної групи, морально правильна поведінка, результат необмеженого функціонування вільної конкуренції.

А. Маршалл синтезував досягнення класичної політичної економії і маржиналізму. Він спробував наблизити абстрактного людини до свойствамреального агента виробництва, аналізував реальну поведінку людини в ситуації часткової рівноваги, тобто рівності по силі двох мотивів економічного суб'єкта: прагнення до задоволень, що визначає розмір попиту і мотиву уникнення тягот, пов'язаних з працею і відстрочкою споживання, яке регулює величину пропозиції.

Маржиналісти (від marginal - граничний, крайній) створили концепцію людини - оптимізатора, основними рисами якої є:

прагнення до максимальної користі чи прибутку і до найменших незручностей і витрат;

незмінність у часі системи індивідуальних переваг і незалежність від зовнішніх умов і індивідів;

здатність до зіставлення цілей із засобами їх досягнення, до вибору оптимального їх варіанти;

володіння повною інформацією, що дозволяє знаходити оптимальний варіант і здатність безпомилкового передбачення;

миттєва реакція на зміну зовнішніх умов, яка робить людину «напівбогом».

Людина - оптимізатор всі свої думки і вчинки спрямовує на те, щоб отримати найбільшу корисність при найменших витратах, максимальну вигоду при мінімальних зусиллях. Людина - оптимізатор завжди виявляється здатним зіставити цілі і засоби, готовим виробити оптимальне рішення, передбачити хід економічних процесів.


6.3. Модифікація неокласичної моделі


Багато сучасних учених - економісти Заходу стверджують, що раціональна поведінка людини в економіці невільно від великих психологічних посилок. Це, в свою чергу, вимагає використання досягнень теоретичної і прикладної психології, в т.ч. нової галузі науки - економічної психології. Традиційно до психологічних передумов економічної поведінки людини звертається неоавстрійской школа (Л. Мізес, Ф. Хайєк). З'явилися теорії раціонального вибору, теорія ігор (Дж. Фон Нейман), теорія людського капіталу (Г. Беккер), общесоциологическая теорія раціонального дії (Дж. Коулмен), теорія суспільного вибору (Дж.Бьюкенен).

Людвіг фон Мізес розвивав ідею, що економіка як наука повинна виходити з логіки індивідуальну трудову діяльність людини і розумності його господарської активності. Загальна теорія діяльності людини представлена ​​в його роботі «Діяльність людини», де він послідовно розглядає мотиви, які спонукають людину працювати (зокрема, психологію, мораль, інстинкти); аналізує співвідношення особистого та індивідуального в діяльності людини (проблема «я і ми»); докладно розбирає методологічні принципи індивідуалізму як одного з основоположних моментів філософії лібералізму. Він підкреслює, що філософія індивідуалізму грунтується на визнанні фактора людської гідності і поваги до людської особистості. Його увагу привертають також проблеми кооперації людей в процесі праці і спеціалізації виробництва, результати праці, проблеми обліку господарської діяльності.

Мізес досліджує поведеніехозяйствующіх суб'єктів начисто ринковому господарстві, в «зіпсованої» економіці (модель економіки країн, що розвиваються) і в неринковою (соціалістичної) економіки. Зокрема, в ринковому господарстві в числі інших проблем він досліджує проблему співвідношення заробітної плати і податків; вивчає питання про розбіжність і гармонізації виробничих інтересів різних верств суспільства. Мізес досліджує походження соціалістичних ідей, основні соціалістичні доктрини і робить висновок про неможливість раціональної економіки в умовах соціалістичної політичної системи.

Ідеї лібералізму (від лат. Liberalis - свобода) вплинули на розвиток політичних, економічних і соціальних інститутів в кінці XIX - початку XX століття. Більш вільним ставав працю, все більшого значення для людини набували його індивідуальні здібності і знання, з більшою надійністю, ніж раніше, гарантувалися права власності, вводилися цивільні права, підвищувався загальний рівень добробуту людей, міцніли економічні зв'язки між країнами. Одним з найважливіших соціальних зрушень стало створення в розвинених західних країнах суспільства рівних можливостей, в якому людина, завдяки своїй праці, міг досягти матеріального достатку. Лібералізм мав на меті поліпшити матеріальні умови існування всіх класів суспільства, в першу чергу найманих робітників у сфері промисловості і сільського господарства, які становлять більшість населення. Ліберали вважали, що краще за все цієї мети можна досягти шляхом надання економічної свободи безпосереднім товаровиробникам, що саме економічна свобода виступає головним і необхідною умовою для стимулювання швидкого економічного зростання. Конкретними методами для вирішення цього завдання стали звільнення праці і свобода торгівлі, більш ефективна організація промислового виробництва, накопичення капіталу і вкладення його в національне господарство, формування в суспільстві атмосфери, сприятливої ​​для інновацій і створення так званого «дешевого уряду» (скорочення витрат на державний апарат ). Цей шлях повинен був привести до підвищення якості життя всіх працездатних членів суспільства. Ліберальні ідеї розвивалися в роботах Герберта Спенсера, Вільяма Самнера, Томаса Маккея, Іва Гійота, котрі намагалися активно протистояти соціалістичним доктринам.

Принципи лібералізма- захист приватної власності, економічна свобода, змагальність, обмеження державного втручання рамками ефективної політики-відповідають духуекономіческого людини.

Разом з тим, отримали розвиток і протилежні суспільно - економічні концепції, побудовані на ідеях колективізму, носії яких були прихильниками сильної державної влади і виступали за активне втручання держави в економічне життя.

Фрідріх Август фон Хайек в книзі «Дорога до рабства» (1944) стверджував, що послідовне втілення в життя ідей державного втручання в економіку і планування урядом господарського життя суспільства призведе західні демократії до використання тоталітарних методів регулювання економічної поведінки і контролю над людьми.

«Неправильно думати, - пише Хайєк, - що вибір, перед яким ми стоїмо, - це вибір між системою, де кожен отримує по заслугах відповідно до якимись абсолютними і універсальними критеріями, і системою, де доля людини в якій - то мірою визначається випадковістю і везінням. Насправді це вибір між системою, при якій вирішувати, кому що належить, будуть кілька людей, і системою, при якій це залежить, хоча б частково, від здібностей і підприємливості самої людини, а частково - від непередбачуваних обставин. Те, що в світі вільного підприємництва шанси нерівні, бо сам цей світ за своєю природою грунтується на приватній власності і (можливо, з меншою неминучістю) на право успадкування, справи не міняє. Конкурентний лад - єдиний, де людина залежить лише від самого себе, а не від милості сильних світу цього і де ніхто не може перешкодити його спробам досягти наміченої їм мети ». І далі: «Поки власність роздроблена між безліччю власників, жоден з них не має виняткову владою визначати розмір особистих доходів і суспільне становище окремих громадян - вся його влада над людьми полягає лише в тому, що він може запропонувати їм кращі умови, ніж хто - то інший ...

Система приватної власності - найважливіша гарантія свободи не тільки для власників власності, а й для тих, у кого її немає.

Якщо ж всі засоби виробництва виявляться в одних руках, то їх власник - будь то номінальне «суспільство» або диктатор - отримає над нами необмежену владу ...

Люди покірно переносять страждання, які можуть випасти на частку будь-якого, але їм набагато важче скоритися страждань, спричинених постановою влади. Погано бути гвинтиком в безособовому механізмі, але в тисячу разів гірше, коли ти не можеш його залишити, коли ти намертво прикріплений до місця і начальнику, обраним ким - то за тебе. Загальне невдоволення своєю долею неминуче зростає з усвідомленням того, що ця доля ким - то вирішена.

Вступивши на шлях планування, щоб досягти справедливості, уряд не може зняти з себе відповідальність за долю і соціальний стан кожної людини. У планованому суспільстві все будуть знати, що їм живеться краще або гірше, ніж іншим, не з - за непередбачених обставин, а тому, що так хоче який-небудь правлячий орган ». А це означає, що старання поліпшити своє становище зведуться до спроб домогтися розташування можновладців - «не буде іншого шляху до багатства і шані, ніж шлях через коридори влади».

Ідеї Хайєка поділяли Мілтон Фрідмен і Джорж Стіглер, які стверджували, що сучасне західне ринкове суспільство і вся західна цивілізація виросли на філософії індивідуалізму. Однак в демократичних країнах головною турботою, за визнанням Фрідмена, стала не свобода, а добробут. Економісти і соціологи помітили в цьому русі загрозу індивідуалізму і можливість централізованого контролю над діяльністю економічного людини. Планування завжди ущемляє індивідуальну свободу. Ліберали виходять при оцінці соціально - політичних інститутів з поняття свободи індивіда або сім'ї як кінцевої мети взаємодій. Роль соціальної організації полягає в тому, щоб утримати людей від заподіяння зла іншим людям і наданні допомоги тим, хто робить добро.

У 60 - х роках ідеї економічної свободи продовжували розвиватися Мілтоном Фрідменом ( «Капіталізм і свобода»), Мурреєм Росбардом ( «Людина, економіка, держава»), Бруно Леоні ( «Свобода і закони»), а також Джеймсом Бьюкененом і Гордоном Туллоком, які стояли біля витоків теорії суспільного вибору.

Дж.Бьюкенен в роботі «Межі свободи: між анархією і Левіафаном» (1975) і ряді більш пізніх праць досліджував договірні і конституційні основи прийняття економічних і політичних рішень. В умовах демократії людина розглядає себе двояко: як громадянина, стихійно що бере участь в урядовій політиці, і як суб'єкта, який був змушений підкорятися правилам поведінки, які він особисто може і не схвалювати.

Ще Спіноза, Локк і Руссо виступали проти запропонованого Т.Гоббсом в роботі «Левіафан» (одна тисяча шістсот п'ятьдесят-один) контракту між людиною і його державою - господарем. Вони запропонували розглянути соціальний контракт між вільними і незалежними людьми, з якого повинен був з'явитися основний закон. Вперше людині надавалася можливість змінити структуру громадського порядку. Згідно Дж. Локка, свобода, рівність і незалежність людей ( «природний стан») припускають право на особисту ініціативу, а не зрівняння прав власності: «Основною метою вступу людей у ​​суспільство є прагнення мирно і безпечно користуватися своєю власністю, а основним знаряддям і засобом для цього служать закони, що встановлюються в цьому суспільстві. Першим і основним власним законом, якому повинна підкорятися сама законодавча влада, є збереження суспільства і (в тій мірі, в якій це буде збігатися із суспільним благом) кожного члена суспільства ». Однак спроба Локка побудувати договірну суперструктуру над існуючими правами власності була наперед приречена. Політичний і соціальний порядки спочатку формувалися як інструменти завоювання влади. Економічна основа такого порядку не могла протистояти насильству. Вибрані політики найчастіше брали такі варіанти рішень, які максимізувати їх власну вигоду, а не вигоду виборців. Ця вигода ( «політичний дохід», що залежить від масштабів державних витрат) - частина винагороди, одержуваного політиком «на службі суспільству». Зростання масштабів державного сектора (а разом з тим і бюрократії, що має привілейоване становище) може привести до спотворення картини голосування, оскільки у виборах беруть участь ті, хто ставить перед собою вузько кастові інтереси. Зростання числа держслужбовців може відбитися в бюджетних перекоси і податкової політики. Це в свою чергу впливає на вибір моделей економічної поведінки фірмами і індивідами.

Таким чином, демократична система виявляється схильною до деформацій. В ідеалі державні інститути повинні служити посередниками в грі соціальних сил, але фактично вони радикальним чином трансформують систему прав людини, не отримавши на те згоди громадян. Влада відчужує себе від суспільства, звільняючись від зв'язують її моральних пут, і виявляється нездатною служити цьому суспільству. Місце сучасної розчарованості в суспільний договір має зайняти конструктивну згоду на основі нової системи стримувань і протівовесов7, яка передбачає, зокрема, поділ влади. Всі сучасні західноєвропейські соціально - орієнтовані економіки грунтуються на взаємопроникнення ринкових і державних почав і соціальної солідарності.


6.4. Поведінкові та інституціональні моделі економічної поведінки


Методологічні підходи до економічного поведінці людини, засновані на зближенні економіки і психології, розвивають ідеї, що дають нові, більш наближені до реальності варіанти опису економічної поведінки людини.

Серед різноманітних течій, які досліджують принцип раціональної поведінки людини в економіці на стику економіки і психології, одним з найцікавіших стало напрямок "економічного уяви", створене посткейнсианцев, англійським економістом Джорджем Шеклі.

Дж. Шеклі відкидає модель поведінки "економічного людина", вважаючи її лише підлеглим елементом моделі загальної рівноваги. Він зосереджує увагу на тому, що людина робить свій вибір, виходячи зі свого економічного уяви, тобто уявного уявлення економічної реальності в той момент, коли він робить свій вибір.

Вибір економічний агент, по Шеклі, робить між намірами, вважаючи за краще те, яке йому дає надію і створює гарний емоційний стан. Перебираючи варіанти, людина, на підставі "потенційного здивування" (від його відсутності до "крайнього подиву" варіантом вибору) по-різному оцінює і робить свій вибір.

Шеклі вводить в модель раціональної поведінки людини в економіці емоційну складову, творчий базис, уяву і ставлення до часу як до минулого (яке відновлює економічному агенту пам'ять), справжньому (як моменту, в якому приймається рішення) і майбутнього (яке підказує уява). Це дає можливість оцінити роботи Шеклі, як початок нового напряму економічної теорії.

Американський професор індійського походження, нобелівський лауреат 1998 р Амартія Сіна в книзі «Про етику і економіці» показує органічний зв'язок економічної науки і моралі, а також шкоду, яку було завдано економічного аналізу надмірним захопленням постулатом про егоїстичному поведінці індивіда.

Вересень розділяє матеріальну економіку і економіку добробуту. Оскільки на поведінку людей впливають етичні мотиви, то вони, будучи факторами добробуту, впливають на матеріальні процеси. Сам термін «добробут» піддається реструктуризації: слід розрізняти добробут в контексті особистих достоїнств і досягнень в контексті більш широких цілей - розподільчої справедливості, узгодженості та взаємозалежності.

Етичні чинники формують судження людей, впливають на прийняті рішення. Але і самі етичні уявлення потребують вдосконалення. Основний напрямок економічної теорії ототожнює раціональність поведінки з внутрішньої самостійністю вибору і максимізацією власного інтересу. Однак в японській економіці модель поведінки працівника, заснована на таких поняттях як борг, лояльність і добра воля, гармонія і співпраця, чемність і скромність, вдячність по відношенню до корпорації, дозволила підняти на високий рівень індивідуальну і групову економічну ефективність. Один із принципів етичного кодексу працівників японських корпорацій - працювати з повною віддачею, збагачуючи суспільство, корпорацію і себе - відображає структуру і пріоритетність інтересів людини корпорації.

А. Сіно зазначає, що можливі і такі обставини, при яких переслідування виключно особистих інтересів може бути етично виправданим. Він вважає, що ставити знак рівності між поняттями розважливості і власного інтересу навряд чи розумно: адже і сам Сміт, пояснюючи, що таке розважливість, розуміє її як з'єднання продуманості з самовладанням. Це ні в якому разі не ідентично егоїзму або себелюбству. Розважливість - найбільш корисне з достоїнств людини як індивіда. А. Сен класифікує відхилення від стандартів економічної поведінки, викликані етичними міркуваннями. У їх числі: доброзичливість і увагу до інших, прихильність до тих чи інших видів діяльності, до якихось специфічним неординарним зразкам поведінки. Доцільність економічної поведінки може порушуватися внаслідок зовнішніх ефектів, можливо, і позаринкові (наприклад, екологічного) характеру. Таким чином, теорії добробуту і економічної поведінки можна збагатити завдяки етичному чиннику.

Цікавим є і концепція економічного біхевіорізма8 Герберта Саймона. Він розглядав поведінку «ділової людини», повністю поінформованого про діяльність організації, акцентував увагу на вплив встановлених цілей, правил, порядків на раціональність поведінки. Саймон відрізняв формальну раціональність від технічної. Він підкреслював, що людина в організації повинен слідувати правилам, а не прораховувати наслідки. В основі моделі концепції пізнавальних обмежувачів індивідуального прийняття рішень і обмеженої раціональності поведінки. Ізольований індивід не може досягти високого ступеня раціональності, оскільки кількість варіантів, яке він повинен розглянути, дуже велике. Індивідуальний вибір відбувається на основі «даностей», тобто передумов, прийнятих суб'єктом в якості бази для вибору. Поведінка буде визначатися виходячи з меж, встановлених цими «даностями». Сюди відносяться: повний набір завдань, встановлений організацією для працівника; стійкі очікування; необхідна інформація і засоби (час, ресурси, повноваження); поточна робоча програма (цілі, стратегії, бізнес - процеси, процедури) і набір стримуючих факторів, в межах яких і будуть прийматися рішення учасниками організації. Саймон стверджує, що людина, переслідуючи власні інтереси не завжди знає, які вони. Він усвідомлює лише кілька з можливих варіантів дій і схильний приймати задовільний, а не оптимальне рішення, тобто в основі лежить принцип задовільності рішення обраними критеріями. Інструкції та правила, система комунікацій і програми навчання, стандартні робочі процедури розглядаються і як обмежувачі спектра прийняття рішень, що приймаються учасником організації, і як спосіб регулювання його поведінки. Модель організаційної поведінки Г. Саймона підкреслює важливість ненав'язливого контролю учасників: навчання і розподіл інформації відіграють більшу роль у забезпеченні раціональної поведінки, ніж накази або санкції. Теорія неповної або обмеженої раціональності Г. Саймона, що враховує як інформаційні витрати, так і когнітивні обмеження (здатність зібрати і обробити інформацію), розроблена в руслі нової інституціональної економіки.

Інституціоналізм (від лат.Institutum - встановлення, установа) - одне з найбільш актуальних і впливових економічних течій в сучасній західній економічній думці. Для інституціоналізму характерна розширювальні трактування предмета економічної теорії, увагу до чинників позаекономічного характеру. Наслідком цього нерідко є і позаекономічних трактування причин і результатів економічних явищ.

На думку інституціоналістів, економіка не повинна займатися чисто економічними відносинами. Зокрема, М. Вебер акцентував увагу на тому, що «економічна людина - занадто спрощена модель людини» 9. Важливо враховувати весь комплекс умов і факторів, що впливають на економічну поведінку людей - правових, соціальних, психологічних, політичних і навіть релігійних. Вебер вивчав господарську етику світових релігій. Йому належить формула: капіталізм - це концентрована раціональність і його справжнім творцем є християнин (протестант).

Єдина класифікація інституційних теорій поки не склалася (рис. 6.1 і 6.2).

Характеристика етапів розвитку інституціоналізму представлена ​​в таблиці 6.1.


Можна виділити три основних напрямки інституціоналізму:

Соціально - психологічний (Торстейн Б.Веблен);

Соціально - правовий (Дж.Р. Коммонс);

Емпіричний (кон'юнктурно - статистичний) (У. Мітчелл, Р. Фішер, Р. Фріш, М. Калецкий, Я. Тінберген).Таблиця 6.1

Етапи розвитку інституціоналізму
періоди Кінець XIX ст. - 20-30 рр. XX ст. 40-60 рр. XX ст. 60-70 рр. XX ст. - теперішній час
Основні представники

Торстрейн Веблен (1857 - 1929)

Джон Коммонс

(1862 - 1945)

Уелс Клер Мітчелл (1874 - 1948)

До Маркс, К. Поланьи

Джон Моріс Кларк (1884 - 1963),

А. Берлі,

Г. Минз

А. Ноув, У. Ростоу,

Дж Гелбрейт (1908),

Р.Хайлбронер, Р. Коуз (1910), Дж. Б'юкенен (1919), Г. Мюрдаль (1898-1987),

Дж.Робинсон

Основні проблеми Еволюція інститутів і суспільної психології; протиріччя між індустрією і бізнесом; корпоратизація; соціальні конфлікти і юридичні норми; проблеми власності (звернення як переміщення титулів власності); проблеми гармонізації інтересів об'єднань підприємців і профспілок; циклічний розвиток і ін. Власність і влада, процес відділення капіталу власності від капіталу функції; економічні інститути і добробут людей; теоретичні аспекти профспілкового руху; демографічні проблеми та ін. Залежність економічних проблем від технократії і технологічного детермінізму, кон'юнктурні коливання; взаємовплив економічних, соціальних і структурних процесів; проблеми трансакційних витрат, розподіл прав власності, укладання угод та ін.
Практичне значення теорії

Критика капіталізму і морально-психологічних позицій.

Розробка концепцій захисту «середнього класу» за допомогою реформування економіки.

Розробка рекомендацій щодо реформування капіталістичної економіки з позиції соціального контролю і її регулювання з боку держави

Констатація соціально-економічних протиріч капіталізму, розробка пропозицій щодо реформування економіки (приклад - реформи рузвельтівського «нового курсу»)

Спроби пояснення ролі і значення економічних процесів у соціальному житті суспільства.

Розробка концепції трансформації суспільства.

Дослідження широкого спектра форм власності та контрактних форм, зіставлення їх порівняльної ефективності в забезпеченні угод на ринку


Найчастіше дослідники акцентують увагу на відмінностях «старого (негативного) інституціоналізму» (Т.Б.Веблен, Дж.Р.Коммонс, У.Мітчелл) або старої негативної школи і неоинституционализма (див. Табл. 6.2). Однак в сучасних умовах прийнято розрізняти неоінституціоналізм (Д.Норт, Р.Коуз, О.Уильямсон, М. Олсон, Дж.Стігліц, Дж.Бьюкенен) і нову інституційну економіку (Г.Саймон, Л.Тевено, О.Фавро, А .Орлеан, Р.Буайе, Дж.фон Нейман та ін.), що є принципово різними парадигмами аналізі інститутів (див. табл. 6.3).


Таблиця 6.2

Корінні відмінності між поглядами представників «старого» інституціоналізму і неоинституционализма

п / п

школа → відміну

Старий негативний інституціоналізм

Неоінституціоналізм


Ставлення до неокласичної парадигми Повністю заперечує неокласику, породжуючи опозиційну їй інституційну економіку Розширює і модернізує традиційну неокласику, поширюючи її на нові сфери дослідження (сімейні відносини, етику, політичне життя, історичний розвиток та ін.) І знімаючи лише найбільш одіозні передумови (аксіоми повної раціональності, абсолютної інформованості, досконалої конкуренції, встановлення рівноваги лише за допомогою цінового механізму та ін.)

Підходи і методи аналізу проблем

Відкидає методи маржинального і рівноважного аналізу.

Використовується методологія холізму, в якій вихідним пунктом аналізу не є індивіди, а інститути (характеристики індивідів виводяться з характеристик інститутів).

Використовується індуктивний метод (від окремих випадків до узагальнень). Проблеми сучасної економіки аналізуються за допомогою методів інших наук про суспільство (наприклад, використовуються еволюційно - соціологічні методи).

Інститути аналізуються без теорії.

Використовує традиційні мікроекономічні методи аналізу.

Суспільні відносини досліджуються з позиції раціонально мислячого «економічної людини», тобто крізь призму взаємовигідного обміну (використовується контрактна (договірна) парадигма).

Застосовується принцип методологічного індивідуалізму (інститути пояснюються через інтереси і поведінку індивідів, що використовують їх для координації своїх дій).

Застосовується дедуктивний метод (від загальних принципів неокласичної теорії (теорії без інститутів) до пояснення конкретних явищ суспільного життя, вивчення політологічних, правових та інших проблем).

Інститути аналізуються на базі єдиної теорії і всередині неї.


Співвідношення ролей індивідів і інститутів

Інститути первинні, індивіди вторинні. Інститути зумовлюють взаємодії індивідів (інституційний детермінізм).

Інститути пояснюються через функції, які вони виконують на макрорівні.

Переважно аналізуються дії колективів (в першу чергу профспілок і уряду) щодо захисту інтересів індивідів.

Уряд сприяє формуванню певного типу громадян

Індивіди первинні, інститути вторинні.

Інститути виникають в результаті дій людей щодо задоволення потреби в існуванні рамок, структурують їх взаємодії в різних сферах (концепція спонтанної еволюції інститутів). На перше місце ставиться незалежний індивід, який сам, з власної волі і відповідно до власних інтересів вирішує, членом яких колективів йому вигідніше бути (тобто увага акцентується на мотивації людської поведінки). Громадяни «заслуговують» свій уряд.


Значення інститутів у забезпеченні сталого зростання і розвитку економіки. З одного боку громадські інститути - головна рушійна сила еволюції. З іншого боку інститути - стабілізуючий фактор, що перешкоджає спонтанності розвитку. Інститути задають «рамки» всього подальшого розвитку, але можуть бути і фактором соціальної психологічної інерції, так як є результатом процесів, що відбувалися в минулому (пристосовані до обставин минулого).

Для скорочення трансакційних витрат, капіталізації багатства і зростання потрібні економічні інститути.

Щоб мати хороші інститути, необхідна наявність в економіці агентів, яким вони потрібні. Ці агенти повинні мати у своєму розпорядженні політичними силами і можливостями щоб, приймаючи рішення, створювати і розвивати інститути. Для забезпечення економічного розвитку важливо не тільки формування і розподіл прав власності, а й сукупність норм і правил поведінки людей ( «м'яка інфраструктура економіки» (У. Нісканен)), яка створює умови і передумови для прийняття рішень.


Таблиця 6.3

Відмінності неокласики, неоинституционализма і нової інституціональної економіки

п / п

Дослідницька парадигма неокласики

Неоінституціоналізм

Нова інституціональна економка


«Жорстке ядро» неокласики

1. Рівновага на ринку існує завжди, воно єдино і збігається з оптимізмом по Парето (модель Вальраса-Ерроу Дебре)

Залишаються незмінними твердження, що входять в «жорстке ядро».

Робиться спроба за допомогою традиційного мікроекономічного інструменту пояснити ідеологію, норми поведінки, закони, сім'ю, тобто чинники, які раніше вважалися зовнішніми

Робиться спроба створити нову теорію інститутів, але пов'язану з постулатами неокласики:

Теорія ігор будуватися на допущенні, що:

може існувати кілька точок рівноваги;

точки рівноваги не обов'язково збігаються з оптимумом за Парето;

рівноваги може не існувати взагалі.

2. Індивіди здійснюють вибір раціонально (модель раціонального вибору, в основі якої лежить принцип оптимізації (максимізації результату))

Теорія неповної раціональності враховує як інформаційні витрати, так і когнітивні обмеження (здатність зібрати і обробити інформацію). В основі принцип задовільності рішення обраними критеріями.Уподобання індивідів стабільні і носять _ндогенний характер, тобто на них не впливають зовнішні чинники

Ставляться під сумнів ендогенний характер переваг і їх стабільність.

Акцентується двосторонній характер взаємодії інститутів і процесу сприйняття індивідами власних інтересів (Д. Норт). Інститути задають рамки сприйняття інтересів, а й індивіди здатні змінити інституційні рамки. Найбільш загальні рамки взаємодії між індивідами задають угоди (теорія угод)


«Захисна оболонка» неокласики

1. Приватна власність на ресурси є абсолютною передумовою здійснення обміну на ринку

Розглядається більш широкий спектр форм власності (приватна, колективна, державна, акціонерна).

Зіставляється їх порівняльна ефективність у забезпеченні угод на ринку (теорія прав власності).

Розглядається більш широкий спектр контрактних форм (теорія оптимального контракту)

Держава відповідає за встановлення та ефективний захист прав власності (теорія держави, теорія суспільного вибору, конституційна економіка)


2. Витрати на отримання інформації відсутні, і індивіди володіють всім обсягом інформації про угоду У неокласичну модель вводиться поняття інформаційних витрат, пов'язаних з пошуком і отриманням інформації про угоду по ситуації на ринку ( «теорія інформації»)
3.

Межі економічного обміну визначаються на основі принципу спадної корисності, враховуючи первинний розподіл ресурсів між учасниками взаємодії.

Витрати при здійсненні обміну відсутні, і єдиний вид витрат, який розглядається в теорії - виробничі витрати.

Поряд з виробничими, або трансформаційними витратами допускається існування трансакційних витрат укладання угод (теорія трансакційних витрат)

Інституціоналістів, на відміну від інших напрямків економічної теорії, виходять не з людської природи як даності, а намагаються дослідити закономірності її формування та еволюції.

Представники «старого» інституціоналізму вважають, що треба відмовитися від аналізу економічних відносин з позиції «економічного» людини, оскільки головною рушійною силою еволюції є суспільні інститути, а також соціальна психологія народу, народний темперамент, менталітет і інстинкти, що знаходить вияв у народних звичаях, традиціях і повсякденному укладі життя. Наприклад, Т.Б.Веблен в своїх роботах «Теорія дозвільного класу» (1899), «Нариси сучасної мінливої ​​системи» (1934), «Інженери і система цін» (1965), «Теорія бізнесу і підприємництва» (1965) аналізує поведінку і мислення окремих соціальних груп людей, вивчає зміну умов розвитку суспільства і еволюцію техніко-економічних і соціальних інститутів суспільства, розглядаючи економічні явища як усталені традиції.

До традиційних рушійним силам, який змушує людину працювати, він відносив батьківське почуття, тобто материнський і батьківський інстинкти, які змушують батьків піклуватися про своє потомство; інстинкт «материнства», який він визначав як смак до добре зроблену роботу; нарешті, інстинкт допитливості, тобто прагнення людей пізнавати і досліджувати навколишній світ, спочатку властиве людській природі.

На перше місце Веблен ставив інстинкти, звичаї, звичаї, традиції і в певній мірі недооцінював роль свідомих моментів в господарському житті людини. Він розглядав інститути, як стійкі звички мислення, властиві великий спільності людей, відкидаючи уявлення про атомарний раціональному «економічному людині». Він досліджував шляхи і форми розвитку інститутів, проаналізував походження інстинктів, звичок, традицій і соціальних норм.

Веблен знаходився під сильним впливом ідей К.Маркса. Він вважав, що основою соціального життя будь-якого суспільства є матеріальне виробництво, зробивши основний акцент на технологічних факторах розвитку. Однак почуття, традиції і погляди людей відстають від змін в області технології виробництва, а поступальний розвиток суспільства пов'язано в основному з розумовою пристосуванням індивідів до цих змін.

Веблен розділяє «світ бізнесу» і «світ індустрії». До «світу бізнесу», яке має відношення до сфери обігу, відносяться менеджери, підприємці та фінансисти. До «світу індустрії (виробництва)» відносяться інженерно - технічні працівники і робітники. Веблен акцентував увагу на суперечності між «світом бізнесу» та «світом індустрії». Він говорив про виняткову роль інтелігенції в житті суспільства, про значення рівня розвитку технічної бази, рівня знань і кваліфікації фахівців для підвищення темпів зростання і розвитку економіки. Веблен навіть запропонував створити державні структури з представників технічної інтелігенції, які зуміють розвивати виробництво в інтересах всього суспільства.

Ідеї ​​Веблена отримали розвиток в працях Дж. Коммонса, У. Мітчела, Дж. Гелбрейта, Г. Мюрдаля, Я. Корнаи, Дж. Ходжсона та інших.

Основоположник соціально - правового спрямування в інституціоналізму - Дж.Р.Коммонс10 - досліджував поведінку таких інститутів, як сім'я, держава, профспілки, корпорації, торгові об'єднання. Головна увага приділяється юридичним аспектам їх функціонування. Зробити відносини обміну чесними і справедливими, на думку Коммонса, можна тільки за допомогою «розумного законодавства» і правильного застосування законів.

У.Мітчелл, основоположник кон'юнктурно - статистичного інституціоналізму, досліджував поведінку людей в суспільстві. Він вважав, що головний фактор економічного розвитку полягає в психології людей, в їх традиціях і звичаях. Мітчелла цікавила насамперед суспільна психологія, а не психологія індивіда. А розвиток людського суспільства він зводить до вдосконалення колективних зв'язків між ними.

Отже, «старий» інституціоналізм, дотримуючись точки зору Веблена, розглядає інститути насамперед як соціально-психологічні феномени. Велика увага приділяється вивченню еволюційних механізмів інституційної динаміки, оцінюється вплив соціокультурних та правових норм на економічний і технологічний розвиток.

Прихильники інституціоналізму виходять визнання важливості всіх видів інститутів для економічного розвитку суспільства. Велике значення надається процесам інституціоналізації, тобто проблеми становлення і формування інститутів, зміцнення соціально-економічних, політико-правових норм, що регулюють поведінку людей в різних сферах життя.

Представники неоинституционализма (Д. Норт, М. Олсон, Р. Познер, О. Вільямсон, Г. Демсетц, Р. Нельсон, С. Вінтер та ін.) Вважають інститути не стільки культурним або психологічним феноменом, скільки набором правових норм і неформальних правил , жорстко напрямних економічну поведінку індивіда і організацій. Звички і стереотипи не беруться до уваги в економічному аналізі.

Д.Норт акцентує увагу на двосторонньому характері взаємодії інститутів і процесу сприйняття індивідами власних інтересів. Інститути задають рамки сприйняття інтересів, а й індивіди здатні змінювати інституційні рамки. Найбільш загальні рамки взаємодії між індивідами задають угоди (теорія угод).

Зміна інституційного середовища, поступова ліквідація станових, кастових, політичних, ідеологічних, правових та інших обмежувачів призводить до розширення свободи вибору економічної поведінки.

В сучасних умовах прийнято розрізняти повну, обмежену і органічну раціональність економічної поведінки.О.Уильямсон характеризує ці різновиди раціональності як сильну, полусільную і слабку форми.11

Повна (сувора або сильна) раціональність, як теоретичне припущення, передбачає, що людина найкращим чином використовує наявну інформацію і досягає найвищого розриву між досягнутими результатами і зробленими витратами. Концепція раціональності людини спирається на передумову про те, що у вільному конкурентному суспільстві виграє той, хто веде себе раціонально і програє той, хто не дотримується раціонального поведенія.12 «Якби люди в суспільстві не цінували раціональність, а віддавали перевагу примх, випадковостям і марним діям, - пише П.Хейне, - економічна теорія майже втратила б свою передбачувану силу; ... її предсказательная сила була б вище в тих сферах життя, де рішення приймаються більш обдумано »13.

Концепція обмеженою (полусільной) раціональності, розроблена Г. Саймоном відображає неможливість при прийнятті господарських рішень використовувати всю повноту наявної інформації через труднощі в її збиранні та аналізі, а також обмеженості пізнавальних здібностей людини. В результаті людина, провідний себе раціонально і свідомо прагне до досягнення найкращого варіанта, приймає рішення частково на основі розрахунку, частково на основі досвіду та інтуїції. Чистий виграш (різниця між загальними вигодами і загальними витратами) при цьому зменшується. Людина вже не максимізує корисність (дохід, багатство, насолода), а шукає перший доступний йому рівень задоволення. При дослідженні економічної поведінки в центрі уваги виявляється процедура пошуку задовільного результату.

Концепція органічної (слабкою) раціональності розроблялася в працях А.Алчіана, Р.Нельсон, С.Уінтера і Ф.Хайека, які особливу увагу приділяли дотриманню формальних та неформальних правил поведінки людини. Раціональність може бути обмежена як юридичними заборонами, так і традиціями, прийнятими в даному суспільстві. При цьому передбачається, що інститути людського суспільства формуються і розвиваються еволюційним шляхом. Саме «моральні норми і традиції, а не інтелект і розважливий розум дозволили людям піднятися над рівнем дикунів» 14. Люди під страхом можливого покарання або громадського осуду надходять раціонально навіть в тому випадку, коли вони і не прагнуть свідомо раціоналізувати своє поведеніе15.

Моделювання поведінки людини в другій половині XX століття все більше спирався на припущення про обмежену і органічної раціональності. Робилися спроби врахувати і неекономічні компоненти мотивації діяльності (альтруїзм, релігійні установки, звички і стереотипи поведінки, міркування престижу, бажання насолоджуватися життям, очікування, передчуття). Зокрема Д.Норт писав, що «людську поведінку набагато складніше того, яке описують економісти в своїх моделях, що спираються на функцію індивідуальної корисності. У багатьох випадках слід говорити не тільки про максимізацію особистої вигоди, а й про альтруїзмі і самообмеження, які радикально впливають на результати вибору індивіда »16

Сучасні представники «нової» інституційної теорії Р. Нельсон і С. Вінтер ввели в науковий обіг такі поняття, як «спосіб поведінки» і «рутина».

Рутини - це звички, стереотипи, зразки поведінки. Рутини можуть розглядатися як ресурс організації, поки вони забезпечують її виживання на ринку і рентабельність. Однак цінність рутин може втрачатися в процесі трансформації інституціонального середовища. Збереження старої програми дій в рамках нової середовища призводить до відтворення нестабільності і непередбачених або недооціненим негативних наслідків для економічних агентів, які приймають рішення на рівні підприємств. Формальні і неформальні внутрішньофірмові інститути повинні бути «налаштовані» на усунення недоліків в старих нормах і пошук нових рутинних процедур, що дозволяють організації розвиватися ефективно.

Інституціоналістів вважають, що потрібні не розрізнені дії окремих членів суспільства, а спільні скоординовані дії організацій (профспілок, уряду та ін.) Проти диктату підприємців. В умовах недосконалої інформації представляється неможливим досягнення цілей господарюючих суб'єктів за допомогою механізму вільної конкуренції, тим більше, що крім індивідуального, тут виникає ще й виражений груповий інтерес, що складається внаслідок прагнення господарських агентів подолати обмеженість «економічного егоїзму» шляхом самоорганізації в групи зі спільними інтересами. При цьому інтереси окремих груп можуть не тільки не тільки не збігатися, а й суперечити один одному.

Інституціоналістів досліджують проблеми розподілу економічної влади і контролю над нею.

Характерною рисою інституціоналізму є заперечення здатності ринкової економіки до саморегулювання і підтримка ідеї про необхідність державного регулювання економіки для підтримки рівноваги в суспільстві, що має складну структуру.

Інституціоналістів критикують деякі принципи маржиналізму і рекомендують широко використовувати математичні методи при аналізі соціально-психологічних і економічних явищ і процесів.

І, нарешті, в рамках інституціоналізму розроблені різні концепції трансформації суспільства - від індустріального і постіндустріального і до інформаційного суспільства. Зокрема, Д. Белл (основоположник концепції постіндустріального суспільства) пов'язував розвиток зі змінами в трьох сферах: техніко - економічної, культурної та політичної. Фундаментальними рисами людини постіндустріальної епохи є високий освітній і професійний рівень. Зростає питома вага інтелектуальної праці і сфери послуг. Наука стає визначальним фактором розвитку. Використання інформаційних технологій дозволяє вибирати найбільш раціональні рішення, що забезпечують максимум результатів при мінімальних витратах.

Сучасний етап економічного розвитку, що супроводжується переходом від інституційної до постіндустріальної стадії охарактеризований П. Друкер як «епоха без закономірностей».

Економічна наука на рубежі ХХ - ХХІ століть зіткнулася з необхідністю переосмислення своїх концептуальних основ, розробці понятійного апарату для адекватного опису що відбуваються в світі соціально-економічних процесів і вироблення рекомендацій щодо вибору траєкторій подальшого розвитку. Деякі дослідники вважають, що в найближче десятиліття відбудеться нова наукова революція, яка буде характеризуватися «зрушенням від« індивідуалістичної »неокласики до« колективістським концепціям »інституціоналізму та економічної глобалістики» 17

Новий підхід до дослідження соціально-економічних проблем передбачає інституційно-еволюційна теорія, що визнає важливу роль соціальних норм у забезпеченні економічного розвитку і досліджує механізми і моделі їх змін.

Ключові концепції та ідеї, сучасної інституційно-еволюційна теорії, були проаналізовані в роботах Т. Веблена ще в кінці XIX - початку ХХ століття ( «Чому економіка не еволюційна наука?», «Теорія дозвільного класу: економічне дослідження про інститути», «Місце науки в сучасній цивілізації »і ін.

Величезний вплив на сучасні уявлення в рамках інституційно-еволюційного підходу зіграли роботи Й. Шумпетера (зокрема, «Теорія економічного розвитку»), Н.Д. Кондратьєва ( «Проблеми економічної динаміки»), праці М. Вебера.18

Розвиток інститутів може відбуватися не тільки еволюційним, а й революційним шляхом. Еволюція має інерційний характер, залежить від попередньої траєкторії розвитку. Еволюційний шлях допускає розвиток норм за аналогією. Їх радикальна коригування відповідно до умов, що змінилися і потребами людей виключається.

Революційний варіант інституційного розвитку передбачає зміну, перш за все, формальних рамок з орієнтацією на інститути, що вже довели свою ефективність. При цьому або відтворюються на практиці відомі теоретичні моделі, або робиться спроба відродити інститути, що раніше існували в даній країні, але зниклі в процесі еволюції, або «імпортуються» інститути, що існують в інших країнах.

Інституціоналізм підтримує активну роль держави, яка повинна впливати на формування інституціонального середовища шляхом прийняття законодавчих актів та вироблення норм державного регулювання. Однак керованість еволюційного процесу може бути лише частковою. Якщо «формальні правила можна змінити за день, то неформальні обмеження - немає» 19. Інституційний розвиток означає не тільки самовідтворення інститутів, а й вироблення інституційних обмежень, «правил зміни правил, недотримання яких призводить до виникнення« інституційних пасток »20, до деформації поведінки економічних суб'єктів. Так наприклад, можна говорити про «пастки», що виникають в ході здійснення приватизації в Росії і про «пастки» менеджериальной управління. Наслідки їх формування виявилися негативними, як для окремих фірм, так і для розвитку економіки в цілому. Існування значного неузгодженості неформальних і формальних норм призвело до того, що імпорт формальних інститутів виявився нездатним радикально змінити траєкторію інституційного розвитку.

Система транзитивної економіки - це система порушення інституційного рівноваги. Інституційне рівновагу - це така ж абстракція, як і рівновагу на ринку досконалої конкуренції. Має сенс говорити лише про певний ступінь наближення до нему.21

Нерівноважні процеси можуть в одних випадках виступати як творча сила, а в інших випадках - як руйнівна. А це означає, що «основні чинники економічної еволюції виявляють себе в певних обмежуючих умовах. Варто вийти за межі таких обмежень, і еволюція може зупинитися або навіть перетворитися на свою протилежність ».22

У транзитивній економіці еволюційні процеси прискорюються. Зміни факторів внутрішнього і зовнішнього середовища набувають турбулентний характер. На цьому тлі відбувається селекція інститутів, а рівновага не встигає встановлюватися. В таких умовах принципово важливо не аналізувати рівновагу як таке, а зрозуміти характер, механізми і спрямованість змін, що відбуваються. Таким чином, інституційно-еволюційний підхід дозволяє пояснити динаміку розвитку транзитивної економіки і виробити ефективні заходи по регулюванню економічної поведінки індивідів та інститутів.

Сучасна економічна теорія виділяє сьогодні чотири групи ринкових суб'єктів: підприємства (фірми), домогосподарства, банки і держава. Їх економічна поведінка розрізняється по цілям, методам і засобам здійснення господарської діяльності. У зв'язку з тим, що основним господарським ланкою ринкової економіки виступають підприємства (фірми) зупинимося коротко на поведінці фірми, яке різні економічні теорії описують по-різному.

Традиційна теорія фірми виходить з того, що поведінка фірми визначається єдиним їхнім бажанням максимізувати прибуток, яке стає можливим при рівності граничних витрат і граничного доходу. У зв'язку з тим, що підрахунок граничних витрат і особливо граничного доходу досить скрутний, немає 100% достовірної і достатньої інформації про ринок, попит, його еластичності за цінами і доходами, практично неможливо передбачити дії конкурентів і оцінити наслідки їх активності. Отже, не можна вважати, що традиційна теорія дуже добре пояснює поведінку фірми. В результаті з'являються альтернативні теорії, що пояснюють поведінку фірми іншими цільовими установками.

Менеджериальной теорія фірми стверджує, що економічна поведінка фірми визначають не власники, а менеджери та їх метою є максимізація обсягу продажів і надходить в результаті доходу. Це пояснюється прямою залежністю платні і всіх додаткових пільг і виплат, одержуваних менеджерами від торгової виручки.

Соціологічні дослідження інституту стратегічного планування США показали, що в короткостроковому періоді фірми вважають за краще максимізувати обсяг продажів, а в довгостроковому - їх більше хвилює максимізація прибутку.

Існують теорії, які стверджують, що власники і менеджери мають спільну мету, а саме максимізацію зростання фірми. Власники прагнуть до збільшення капіталу, маючи на меті особистого збагачення, яка безмежна. Менеджери бажають підвищити свій особистий статус і платню. Економічне зростання фірми дозволяє менеджеру розширити свій штат, впровадити нові проекти, що, в свою чергу, підвищує його статус, бо в його підпорядкуванні знаходиться велика кількість працівників, зростає його ранг в службовій ієрархії. При цьому менеджери воліють зростаючу фірму просто великій фірмі.

Економічна теорія множинності цілей виходить з того, що у фірми є не одна мета (прибуток, обсяг продажів, зростання), а кілька. Сьогодні фірма - складна корпоративна система, в якій ієрархії суб'єктів і об'єктів управління відповідає ієрархія інтересів і цілей. Інтерес вищого керівництва фірми - підвищити престиж фірми, поліпшити економічні показники функціонування компанії, забезпечити її стабільність і стійкість. Інтерес акціонерів - отримати високі дивіденди. Інтерес менеджерів - підвищити свій соціальний статус, зробити хорошу кар'єру, забезпечити зростання доходів. Інтерес найманих робітників - висока заробітна плата, хороші умови праці, підвищення кваліфікації, професійне зростання і т.д.

Таким чином, поведінка "економічного людини" визначається не тільки природними, але і соціальними умовами, а, отже, не тільки громадськими законами, а й законами біології, космосом, і всією системою законів природознавства. Відмінність же економічних законів від законів природи в тому, що перші проявляються зазвичай через діяльність людей, які володіють свідомістю, проявляються зазвичай в середньому як тенденції і носять (більшість з них) історично перехідний характер.

Для російської економічної науки в минулому характерно моделювання раціонально організованого громадського господарства і побудова моделей підприємства (організації), раціонально діючих в умовах централізованої планової економіки. Людина виступає органічною складовою частиною цієї моделі. Раціональність поведінки «радянського економічного людини» визначалася вписаного в планомірно діючу організацію, в якій він працював. Для цієї моделі характерна роздвоєність цільової функції економічної поведінки індивіда, що прагне до підвищення особистого добробуту. Праця на державу супроводжується жорсткими обмеженнями і уравнительностью державного розподілу його результатів. Тому тут домінує прагнення до мінімізації трудових витрат, панують утриманські настрої, нерідкі випадки розкрадання державного майна, переважає очікування скромного, але твердого гарантованої винагороди нема за результати праці, а за саму присутність на робочому місці. Інтелектуальні здібності працівника використовуються для того, щоб убезпечити себе від контролю з боку численних чиновників, керівників, для обходу їх вказівок, обману і приписок. Таким чином, створюється грунт для опортуністичного (недобросовісного) поведінки. О.Уильямсон визначає опортунізм, як «переслідування особистого інтересу з використанням підступності, що включає прораховані зусилля по збивання з правильного шляху, обману, приховування інформації і інші дії, що заважають реалізації інтересів організації» 23. Опортунізм в командній економіці був цілком раціональним, оскільки ця система не завжди сприяла успішної самореалізації економічних агентів, які керувалися принципами чесності, відкритості, передбачуваності в своїх діях. Прагнучи до виживання в умовах загального дефіциту товарів і послуг і тотального одержавлення економіки, люди прагнули йти від формальних правил як в галузі трудової діяльності, так і в сфері розподілу та споживання благ. Нормою стали і прояви групового егоїзму, коли інтереси окремих колективів протиставлялися інтересам держави. Неефективного праці на державу протистояв «праця на себе», як у легальній (індивідуальна трудова діяльність, робота в кооперативах, на садових ділянках), так і в нелегальній сферах (тіньова економіка). Тут спостерігалася раціоналізація витрат з метою максимізації доходу, виявлялося вміння ризикувати, встановлювати ділові контакти. Роздвоєність цільової функції «радянського економічного людини» знижувала і результативність діяльності, і загальну ефективність функціонування економіки. Існували й серйозні моральні витрати, пов'язані з формуванням звички до неринковим поведінки.

Неринкова поведінка - це поведінка господарських суб'єктів, сформований інститутами адміністративно - командної системи, для яких характерні прихильність до патерналізму з боку держави, економічна несумлінність, інертність, боязнь і неприйняття особистої відповідальності.

Перехід до ринкової системи господарювання в Росії зруйнував вписанность людини в суспільну систему, порушив колишні стереотипи його раціональної поведінки. Стереотипи свідомості, як підказує досвід, змінюються протягом багатьох десятиліть, часом для цього потрібно не одне покоління. І люди, раціональна поведінка яких все їхнє життя підтримувалося системою планової економіки і соціальних гарантій, в умовах руйнування державної економічної системи в період жорстокої економічної кризи в своїй масі не могли перейти до іншого типу раціональної поведінки, крім мінімізації особистих потреб і прагненню досягти мінімально прийнятного рівня життя. Більшість - особливо немолодих людей - виявилися неготовими до прийняття самостійних економічних рішень, не кажучи вже про те, щоб керуватися принципом максимізації особистих доходів або корисності. Принцип цей узятий на озброєння порівняно невеликою групою економічних агентів, які називаються "новими росіянами". Вбирають основи цього принципу і молоді люди.


6.5. теорія Й. Шумпетера


Й. Шумпетер (1883 - 1950) - видатний представник австрійської економічної школи і ідеолог підприємництва. Він спробував дати цілісне уявлення про механізм функціонування і розвитку ринкової економіки і дати відповідь на питання, яким чином економічний розвиток впливає на еволюцію економічних інститутів капіталізму. Аналізуючи причини динамічних змін (тобто економічного розвитку), він концентрував увагу на зовсім інших факторах, ніж ті, які традиційно розглядала політична економія. Шумпетер розмежував процес пристосування системи в рамках його кругообігу, тобто простого відтворення (статика) і процес розвитку, що порушує і перетворює всю структуру кругообігу (динаміка). Досліджуючи поведінку підприємця, Й. Шумпетер підкреслював відмінність між поняттями «капіталіст» і «підприємець». Підприємець характеризується не тим, чим і в якому обсязі він володіє, а особливими якостями характеру - ініціативою, даром передбачення, готовністю до ризику. Він розглядав підприємництво як «ключовий феномен суспільного розвитку» 24. Йому належать гіпотези про новаторську конкуренції, про розвиток як щаблях в комбінації чинників виробництва. Він визначав роль підприємництва як головної соціальної сили в динамічному процесі розвитку, показував його творчі функції, відтворював психологічний портрет підприємця своєї епохи.

Серед мотивів підприємницької діяльності він висуває наступні:

Прагнення до влади, володіння. Причому потреба панувати розвинена сильніше, ніж просте прагнення до матеріального благополуччя.

Прагнення до перемоги в конкуренції, до успіху. Барометром успіху є прибуток, яка виступає як результат підприємницької активності при стандартних можливостях (Шумпетер називає таку прибуток статичної). Капіталістична виробництво не може існувати без постійних революційних змін в техніці і технології виробництва, освоєння нових ринків, реорганізації ринкових структур. Постійні інновації є головним джерелом прибутку, неіснуючою в ситуації простого відтворення (господарського кругообігу). Прибуток і додаткова вартість в системі Шумпетера існують лише тоді, коли економіка знаходиться в постійному русі від однієї траєкторії розвитку до іншої, що знаходиться витком вище. Поки триває розвиток, прибуток, зникаючи і з'являючись, існує постійно, створюючи стимул для переливу ресурсів, переоцінки вкладу факторів виробництва.

Радість творчості, творення. Освоюючи нові комбінації (виробництво нових, раніше невідомих благ; нові технології та нові джерела сировини; досконаліші системи організації виробництва, технології бізнесу і управління), підприємець - новатор, винахідник - прагне до тріумфу.

Шумпетер розкриває принципові відмінності мотивів господарської діяльності в умовах статики і динаміки. В умовах простого відтворення задоволення потреб, споживання виступають мотивацією суб'єктів, в основі якої лежить раціональна поведінка. З цієї точки зору мотиви підприємця або зовсім нераціональні, або засновані на іншому раціоналізмі, який пов'язаний з саморозвитком особистості, радістю творчості і успіху, подоланням труднощів. Досягнута в умовах рівноваги економічна ефективність передбачає використання наявних ресурсів і технологічних можливостей. При цьому виграш кожного конкурента обмежений і не веде до суттєвих збитків у інших учасників змагання.

Для суспільства досконала конкуренція - стимул до мінімізації витрат і максимального наближення оплати праці до його граничної продуктивності. Однак економічна ефективність не в змозі вивести виробництво на новий рівень. Останній пов'язаний з інноваційними (новаторськими) діями і формує новий тип конкуренції - «ефективну конкуренцію», коли конкурентна боротьба йде не за досягнення верхньої межі традиційної рентабельності, а за набуття нового джерела сировини, вихід з новим товаром на традиційні або нові ринки, реалізацію нової стратегії управління. Підприємець - новатор підриває самі основи існування інших фірм. Він стрибкоподібно випереджає суперників, йдучи далеко вперед. Саме суперництво в класичній формі як би зникає, досконала конкуренція стає «неможливою і навіть абсурдною», вона ніяк не може бути прийнята в якості моделі максимальної еффектівності.25 Справді ефективна конкуренція можлива лише в умовах динамічної економіки. Нововведення, що лежать в основі «творчого руйнування», відкривають можливість змінювати не тільки технологію і продукцію, а й саму економічне середовище, впливаючи на склад і взаємини виробників, структуру попиту, умови формування витрат і цін. Саме динамічну конкуренцію, стимулюється прагненням до отримання надприбутків за рахунок переваги в витратах і якості самого продукту, Шумпетер назвав ефективною конкуренцією. Динамізм ринкових процесів Шумпетер пов'язав з переходом до епохи великого бізнесу. Великі корпорації концентрують значні ресурси, здатні здійснювати довготривалі інвестиційні проекти, реалізовувати в широких масштабах переваги, які породжуються нововведеннями. З нововведеннями асоціюється і «ефективна монополія», заснована на особливих правах і привілеях, власності на обмежені ресурси або дефіцитні блага. З ефективної монополією несумісні застійні явища, експлуатація покупців або постачальників за допомогою механізму цін. Монопольний прибуток є і стимулом, і винагородою підприємця за нововведення, хоча монопольне становище компанії і монопольний прибуток - явища минущі.

Згідно Шумпетеру, підприємець - це головна рушійна сила економіки. Часом цей економічний феномен сприймається як даність, як щось само собою зрозуміле. Ключову роль цієї соціальної сили можна відчути там, де вона відсутня.

Енергія і воля підприємця надають руху інвестиційний цикл, дозволяють досягати висот технічного прогресу, відроджувати повержену економіку.І. Шумпетер говорив про різноманіття шляхів фірм і їх різної ролі в загальному еволюційному процесі. Він ввів поняття «конструктивного руйнування» старого в процесі еволюції і звільнення місця для створення і розвитку нового. І. Шумпетер стверджував, що еволюція сама створює механізми, які є в якомусь сенсі оптимальними. Занадто швидке, обвальне руйнування погано, так як воно домінує і перешкоджає створенню нового. Відсутність разрушаещего механізму так само погано, так як старе закриває дорогу новому. В результаті еволюція вибирає середній, збалансований путь.26

Запропонована Шумпетером гіпотеза може бути застосована до умов нерівноваги, «творчого руйнування», стрибка в розвитку продуктивних сил. В умовах еволюційної динаміки альтернативою досконалої конкуренції є недосконала конкуренція.

Наукові пріоритети Й.Шумпетера зближують його з представниками «неокласичного відродження» і віддаляють від кейнсіанства.

Отже, існують відмінності в трактуваннях образу економічного людини.

Класики економічної науки А. Сміт і Д. Рікардо розглядали економічного людини, як суб'єкта ринку, що приймає раціональні рішення; виробника, що працює на ринок. Головними мотивами поведінки економічного людини є збагачення, особистий матеріальний інтерес і егоїзм

У К.Маркса логіка економічної поведінки суб'єктів господарської діяльності ув'язується з їх класової приналежністю. Людина є виразником інтересів свого класу. При цьому капіталіст виступає як уособлення капіталу, найманий робітник - як втілення персоніфікованого найманої праці.

Представники німецької історичної школи в якості об'єкта аналізу розглядали не індивідуального людини, а народ, суспільство, клас, соціальну групу, сім'ю. З урахуванням цього фактора індивідуальний людині постає не тільки як егоїст, але і як альтруїст, який враховує не тільки свої особисті егоїстичні інтереси, а й інтереси сім'ї, своєї соціальної групи, свого класу, свого народу, суспільства, людства.

Норми поведінки у різних соціальних груп різні, способи спілкування між ними також не є однорідними. Вони відповідають "статусу" даної групи, або її положенню в суспільстві. Положення ж, як відомо, зобов'язує, якщо структурна диференціація груп приймає ієрархічний характер, то мова заходить про "соціальної стратифікації".

У сучасній економічній літературі можна виділити три основні напрями стратифікаційних теорій, що беруть початок в працях К. Маркса, Е. Дюркгейма і М. Вебера - неомарксизм, функціоналізм та веберианство.

1. Неомарксизм XX століття надзвичайно багатоманітним (ленінізм, сталінізм, маоїзм, соціал-демократичні, демократичні концепції, теорії Д. Лукаса, А. Грамші, австро-марксизм, представниками якого є М. Хоркмайер, Т. Адорно, Г.М.Аркузе , Е.Фролем, а також ексзістенціальний марксизм у Франції Ж.-П. Сартра і М. Мерло-Понті. Вони у відповідь на багатосторонню критику класової теорії і в зв'язку з накопиченням історичного досвіду змушені були відмовитися від ряду марксистських положень. Тепер стверджується, що економічний детермінізм - лише одне з під Зможний підходів до суспільного розвитку. В зв'язку з "революцією керуючих", виникненням елементів "народного капіталізму" першорядне значення має не власність, а управління, яка не розмиває ефективного контролю класу капіталістичних власників. Виникає "новий робітничий клас" замість пролетаріату (С. Малм ), який володіє більш високою продуктивністю в порівнянні з пролетаріатом і найбільшим потенціалом до реформування, а не краху існуючих економічних відносин. Певну проблему представляє існування "незручних" середніх класів (Е.О. Райт). Наявність експлуатації як основи класових відносин визначається не теорією вартості і додаткової вартості, а самою можливістю кращого спадку (Дж. Ремер). При цьому трактування експлуатації розширюється до рамок потенційного усувного нерівності, виникають поняття "кваліфікаційна", "статусна", трудова експлуатації (Ф.Ван Парійс).

Говорячи про сучасну економічну боротьбі найманих робітників (виконавців), економічна думка XX століття відзначає, що страйк, саботаж, пікетування сьогодні не єдині і, загалом, не головні форми боротьби за проведення інтересів виконавців. Існують десятки способів невидимого, але досить ефективного тиску на капіталістів і їх адміністрацію. Найбільш поширеними формами пасивного опору є: "абсентеїзм" або невихід на роботу з поважних причин і без таких; періодично? відлучки з робочого місця; дрібне злодійство; використання частини робочого дня і робочого місця для роботи "на сторону"; свідомо допускається недбалість, недбале ставлення до обладнання; невеликий обман керівництва; "Забудькуватість", що виражається в приховуванні важливої ​​інформації і т.д. Пасивний опір може бути колективним, свідченням прислужить так званий рестрикционизма - колективне обмеження норм виробітку при формальному дотриманні всіх правил здійснення трудових операцій.

2. Наступний напрямок стратифікаційних теорій - функціоналізм, який отримав розвиток в 40-60-х роках XX століття. Основні положення цієї теорії такі: соціальна диференціація в суспільстві непереборна і необхідна для здійснення функцій стимулювання і контролю; виконуючи корисні функції, люди займають різні соціально-професійні позиції, які ранжуються за важливістю їх для суспільства і дефіцитності їх ролі; вищий ранг позицій забезпечує їх власникам більш високі доходи, влада і престиж; більш дієздатні члени суспільства виграють конкуренцію за більш престижні місця. У цій теорії немає місця класовій боротьбі.

3. Третій напрям стратифікаційних теорій - веберианство, основоположником якого є німецький вчений М. Вебер. Згідно з цим напрямку, в основі будь-якої стратифікації лежить розподіл влади і авторитету. Владні відношення не ув'язуються жорстко з відносинами власності, як в марксизмі і всупереч функціоналістам несуть в собі явні елементи конфліктних начал. Розуміння "економічного класу" змінюється, акцент робиться не на власність, а на ринкові позиції груп; класи об'єднуються типовими шансами на ринках товарів і ринку праці, шанси соціальних груп визначаються не тільки поточним становищем на різних ринках, але і специфічними кар'єрними можливостями, економічну поведінку соціальних груп визначаються престижем освіти і професії, стилем життя, соціокультурними орієнтаціями, нормами поведінки і відповідністю цих позицій з ринковими.

У А. Маршалла економічна людина існує і працює як в ринковому середовищі, так і поза нею, наприклад, в натуральному господарстві. Він є реальним і раціональним агентом виробництва.

У прихильників теорії суспільного вибору ринкові відносини поширюються на всі сфери спілкування, в тому числі на політику і сімейні відносини, хоча продовжують існувати і неекономічні індивіди.

Модель "людини соціальної" працює умовно, оскільки занадто нетверді суспільні норми і стереотипи суспільної поведінки.

Дотримання соціальних норм або правил поведінки (як пропонує інституціоналізм) досить важко. Що ж стосується впорядкування мотивації і проходження мети (австрійська школа, неокласики), на сьогодні це є швидше питанням особистих здібностей і можливостей, ніж деяким принципом, що характеризує раціональну поведінку людини в економічному житті нашої країни.

Велика увага в поведінкових теоріях відводиться обліку впливу зовнішнього середовища (економічні, екологічні, політичні та соціальні умови), в якій існує і функціонує фірма.

Ще один напрямок моделювання поведінки людини відображає зміну мотивації діяльності в порівнянні з моделлю «раціонального Максимізатор». У сучасних умовах зростає значення не тільки матеріальних, а й духовних потреб особистості. Зізнається різноманіття і динамізм потреб, головною з яких є потреба в свободі самовираження, встановлення зв'язків з іншими людьми, свобода духовного самовизначення, вибору типу культури, суспільно - політичних поглядів. Це модель «соціально - індивідуального людини», яка передбачає суспільство, засноване на демократичних і плюралістичних засадах з розвиненими міжгруповими зв'язками і розмитими, нежорсткими межами між соціальними спільнотами.

Згідно з концепцією В. І. Вернадського, людина - планетарне явище. Мислячий мозок людини - закономірний продукт матерії і Всесвіту. Відповідно до твердження Е. Фромма, «... функція розуму полягає в тому, щоб служити мистецтву жити» 27. Ініціатива і активність людини вимагають думки і справи культурної людини, що володіє не тільки певним рівнем знання, а й знає свою історію і усвідомлює соціальну значимість своєї справи. Тільки в цьому випадку можлива самоорієнтація і саморозвиток особистості. Вернадський В. І. виступив проти затвердження М. Фрідмена, що ринкова економіка - саморегулююча, що самоорганізується і в неї ніхто не повинен втручатися. Він доводив, що будь-яка система, надана сама собі, дезорганизуется, в ній зростає безлад, хаос, відбувається втрата енергії і врешті-решт настає розпад. У природі і суспільстві існують зворотні процеси - упорядкування, становлення, самоосвіти, накопичення розумної діяльності людини, що перетворює світ, що об'єднується В.І. Вернадським в поняття ноосфери.

Для конструювання моделі поведінки економічного людини в наших умовах необхідно вивчення стану буденного і наукового суспільної свідомості, економічного і соціального середовища господарювання людини, цілей економічної діяльності і способів їх досягнення.


Сьогодні поведінку економічної людини стало предметом дослідження інтегрованої науки, що поєднує економіку, психологію і соціологію.

Більшість сучасних економістів світу визнають економічну теорію універсальної наукою про проблеми вибору ресурсів і економічній поведінці людини. Здійснюючи свій вибір у світі обмежених ресурсів, людина в будь-якій господарській системі прагне звести до мінімуму свої витрати і досягти максимуму в отриманні вигоди. Універсальність цього принципу дозволила застосовувати його, пояснюючи мотиви людської поведінки і в неекономічних сферах життя. Наприклад Г. Беккер, дав пояснення таких ситуацій, як прийняття рішення про кількість дітей в сім'ї, про вчинення злочину, про продовження освіти, де знаходить відображення модель раціонального вибору.

Професор А.І. Добринін охарактеризував загальну економічну теорію як суспільну науку, що вивчає поведінку людей і груп у виробництві, розподілі, обміні і споживанні матеріальних благ з метою задоволення потреб при обмежених ресурсах, що породжує конкуренцію за їх використання.

Сучасний економічний людина - це самостійно діючий суб'єкт господарського життя, раціональний і розважливий учасник ринкових відносин, який прагне до максимізації корисності.

Вихований двадцятим століттям раціоналіст, який володіє свободою соціального вибору, обізнаний і впевнений в собі, зацікавлений в ефективній державній політиці.

Економічна поведінка - це система дій людини в сфері економіки, певним чином мотивована, має в своїй основі економічні інтереси індивіда і обумовлена ​​впливом на людину економічної, соціально - політичної, правової, культурної та екологічної середовища його функціонування.

Передумовами аналізу економічної поведінки людини вважаються ринок, підприємництво та відносини між індивідом і державою.


контрольні завдання


Питання на повторення теми


1.Проаналізуйте зміст понять «економічна людина», «раціональний гедоніст» і «людина - оптимізатор».

2. Еволюція концепції економічної людини.

3. Дайте характеристику категоріального ряду економічної поведінки людини.

4. Проведіть порівняльний аналіз концепцій повної і обмеженої раціональності.

5. Що розуміється під статусом людини в організації? Які кількісні та якісні характеристики статусу акціонера, менеджера, працівника? Чи можна узгодити їх інтереси?

6. Що розуміється під моделлю поведінки людини? Моделлю поведінки фірми?

7. У чому відмінність між формальними і неформальними інститутами? Який вплив вони надають на економічну поведінку людей?

8. Чим визначається вибір моделі економічної поведінки індивіда в сучасних умовах?

9. Що необхідно зробити для зростання добробуту і підвищення якості життя людей?


Тести і завдання для самостійного рішення


1. Пропонуємо Вам познайомитися з описами моделей поведінки людини в економіці:

1.1. У мотивації економічної поведінки провідну роль відіграє власний інтерес; економічний суб'єкт компетентний у власних справах; головний мотив господарської діяльності людини - максимізація прибутку (збагачення) з урахуванням негрошових чинників добробуту; людина схильна до обміну внаслідок поділу праці; для людини характерно постійне прагнення поліпшувати свій добробут.

1.2. Прагнення до максимальної користі чи прибутку і до найменших незручностей і витрат; незмінність у часі індивідуальних переваг і незалежність від зовнішніх умов і індивідів; здатність до зіставлення цілей із засобами їх досягнення, до вибору оптимального їх варіанти; володіння повною інформацією, що дозволяє знаходити оптимальний варіант і здатність безпомилкового їх передбачення; миттєва реакції на зміну зовнішніх умов.

1.3. Бажання вигоди і боязнь потреби; надія на схвалення і боязнь покарання; почуття честі і страх ганьби; прагнення до діяльності як такої і побоювання наслідків неробства; почуття обов'язку і страх перед докорами сумління.

1.4. Людини як частина народу цікавить не тільки прагнення до багатства, але і збільшення вільного часу, дотримання традицій. Він одночасно і егоїст, і альтруїст. Позбавлені індивідуалізму господарські агенти утворюють спільності і колективи з груповими інтересами.

1.5. Претензії на універсальність; надкласовий характер; гедонізм; рахунковий раціоналізм.

Назвіть авторів цих концепцій:

а) А.Вагнер;

б) Дж.Бентам;

в) Маржиналісти;

г) А. Сміт і Д. Рікардо

д) Німецька історична школа.

2. Яке співвідношення ролей індивідів та інститутів в сучасних інституціональних теоріях? Яке практичне значення цих теорій?

3. Як трактується сучасними економістами зміст поняття добробут? У чому суть концепції Амартія Сена?

4. У чому відмінність повної, обмеженою і органічної раціональності? Проаналізуйте відповідні концепції О.Уильямсона, Г. Саймона, А.Алчіана, Р.Нельсон, С.Уінтера і Ф.Хайека.


література


Основна


1. Бункіна М.К., Семенов А.М. Економічний людина: в допомогу вивчають економіку, психологію, менеджмент: Учеб. Допомога. - М .: Справа, 2000. - 176 с.

2. Олійник О.М. Інституційна економіка М .: Инфра - М, 2000 - С. 375 - 387 с.

3. Економічна теорія (політекономія): Підручник / Під. Загальною ред. акад. В.І. Відяпіна, акад. Г.П. Журавльової. - М .: ИНФРА - М., 1997 - С. 242 - 259 с.


Додаткова


1. Сучасні економічні теорії Заходу: навч. Посібник для вузів / ВЗФИ, С.Б. Авдашева і ін.; Під ред.А.Н.Марковой. - М .: Финстатинформ, 1996. - 93 с.

2. Політика доходів і якість життя населення / Под ред. Н.А. Горєлова. - СПб .: Питер, 2003 - С. 70 - 94, 119 - 155

1 Потреба - це нужда в будь - яких благах (товари або послуги), необхідних для виживання і розвитку людини, фірми і суспільства.

2 Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. Пер. з англ. М., 1997.

3 Сміт А. Теорія моральних почуттів. Пер. з англ. М., 1962

4 Гедонізм - етична доктрина, що визнає задоволення (насолоду) за мету і вище благо людини, за головний мотив діяльності, а уникнення неприємностей (болі) - за умова щастя

5 Маршалл А.Прінціпи політичної економії / Пер. з англ. М., 1983. Т.1.

6 Там же

7 Бункіна М.К .. Семенов А.М. Економічний людина: На допомогу вивчають економіку, психологію, менеджмент: Учеб. Допомога. - М .: Справа, 2000. С. 105 - 112

8 Біхевіоризм (англ. Behaviorism

9 Гайденко П.П. Соціологія Макса Вебера // Вебер М. Вибрані твори. - М., 1990..

10 Основні роботи Дж.Р.Коммонса - «Правові підстави капіталізму» (1924), «Інституційна економіка. Її місце в політичній економії »(1934),« Економічна теорія трудових дій »(1950).

11 Вільямсон О. Економічні інститути капіталізму. - СПб .: Лениздат, 1996. С.93

12 Норт Д. Інститути, інституціональні зміни і функціонування економіки. М., 1997.С. 37

13 Хейне П. Економічний образ мислення. М., 1991. С.444

14 Хайек Ф. Згубна самовпевненість. М., 1992. С.55

15 Вільямсон О.Економіческіе інститути капіталізму. СПб .: Лениздат. 1996. С.96.

16 Норт Д. Інститути, інституціональні зміни і функціонування економіки. М., 1997. С.37.

17 Нурієв Р., Латов Ю. Плоди посвяти // Питання економіки. - 2001. - № 1. - С.103.

18 Див. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму // Вибрані твори. - М. - 1990.

19 Норт Д. Інституційні зміни: рамки аналізу // Питання економікі.1997. № 3. - С. 8

20 Термін введений В.М. Полтерович. Див. Полтерович В.М. Інституційні пастки і економічні реформи .// Економіка і математичні методи, 1999, тому 35, №2. С. 3 - 20

21 Шаститко А. трансакційні витрати (утримання, оцінка і зв'язок з проблемами трансформації) // Питання економіки. 1997, № 7, С.72

22 Маєвський В.І. Еволюційна теорія і нерівноважні процеси (на прикладі економіки США) // Економічна наука сучасної Росії. 1999. № 4. С. 45-62.

23 Вільямсон О. Економічні інститути капіталізму. СПб .: Лениздат. 1996. С.689.

24 Ключовими роботами Й. Шумпетера є «Теорія економічного розвитку» (1912), «Капіталізм, соціалізм і демократія» (1942), «Історія економічного аналізу» (1954)

25 Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія / Пер. з нім. М., гл.VII.

26 Шумпетер І. ​​Теорія економічного розвитку. - М .: Прогрес, 1982.

27 Фромм Е. Анатомія людської деструктивності. М., 1994. С. 230.


Глава 5. Сутність, функції і види ринку. Інфраструктура ринку 17

Глава 5. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І ВИДИ РИНКУ. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

5.1. Визначення поняття «ринок». Еволюція поглядів на ринок.

5.2. Основи теорії ринкової економіки.

Ключові поняття

ринок

ринковий механізм

функції ринку

класичний ринок

регульований ринок

нерозвинений ринок

приватний працю

Маргінальний тип господарства

Тип громадської зв'язку суб'єктів

обмін благ

перерозподіл


Натуральне господарство

товарне господарство

покупець

Продавець

мобільність ресурсів

зовнішні ефекти

роль держави

конкуренція

монополія

економічна кон'юнктура

інфраструктура

типологія ринку


5.1. Визначення поняття "ринок". Еволюція поглядів на ринок

Ринок - обов'язковий компонент товариського господарства. За словами Н.І. Бухаріна, ринок - це зворотна сторона товарного виробництва, основа ринкового господарства (табл. 5.1).

Причини виникнення ринку: 1) суспільний поділ праці; 2) економічна відособленість ринкових суб'єктів; 3) зв'язок зі світовою економікою.

Ринок пов'язаний з обміном, товарний обіг, торгівлею і торговими послугами. Ринок як економічна категорія є сукупність конкретних економічних відносин і зв'язків між покупцями, а також торговими посередниками з приводу руху товарів і грошей, що відображає економічні інтереси суб'єктів ринкових відносин і забезпечує обмін продуктами праці. Суть ринкових відносин зводиться до відшкодування витрат виробників і торговців, отримання прибутку і задоволення платоспроможності попиту покупців (рис. 5.2).

Таблиця 5.1

Еволюція поняття «ринок»

Автор

поняття ринку

спочатку

Базар, місце роздрібної торгівлі, ринкова площа

Августин Курно (фр. Економіст 19 століття) Чи не ринкова площа, а в цілому всякий район, де відносини продавців і покупців вільні, ціни легко і швидко зрівнюються
У. Джевонс всяка група осіб, що вступають в тісні ділові відносини і укладають великі угоди з приводу будь-якого товару
В. Даль. (Ожегов) Ринок - місце роздрібної торгівлі як сфери обміну
Ф. Котлер (з боку суб'єктів)

Сукупність покупців або групи людей, що вступають в тісні ділові відносини і укладають великі угоди

Тип господарських зв'язків між суб'єктами господарювання

Л. фон Мізес Ринок є громадська система поділу праці в умовах приватної власності на засоби виробництва. Ринок не є ні місцем, ні річчю, ні колективної сутністю. Ринок - це процес, що приводиться в рух взаємодією безлічі індивідів, які співпрацюють в умовах поділу праці
С. Мосс Товари та послуги обмінюються на ринках. Процес обміну включає встановлення та оприлюднення цін, повідомлення потенційних клієнтів про те, що вироблені фірмою товари або послуги є в продажу, інформування постачальників про попит на їх продукцію, транспортування товарів і ресурсів, необхідних для надання постачальниками послуг клієнтам.
Дж.Ходжсон Набір соціальних інститутів, в рамках яких відбувається велика кількість актів обміну специфічного типу, причому дані інститути певною мірою сприяють актам обміну і надають їм структуру. Ринок - це організований і інституалізовані обмін

Місце ринку в структурі економічної системи змішаної економіки представлено на малюнку 5.1


функції ринку

Узгодження прав споживачів в асортиментній структурі збалансованості попиту і пропозиції за обсягом і структурі.

Встановлення ціннісних еквівалентів для обміну товарів.

Економічне стимулювання ефективності.

Забезпечення динамічної пропорційності.

Забезпечення економічності споживання, скорочення витрат обігу.


роль ринку

Видавати сигнал виробництву про ті чи інші потреби.

Врівноважувати попит і пропозицію.

Диференціювати виробників.

Вимивати неконкурентноспроможною підприємства.

Існує кілька класифікацій типів ринку одна з них наведена в таблиці 5.2.


типологія ринку

I Ринок благ

ринок на якому в результаті взаємодії попиту і пропозиції формуються ціни на всі наші бажані речі і явища, що задовольняють певну людську потребу;

- матеріальні блага - матеріальні речі, права (авторські, патентні і т.п.), всі види монополій і привілеїв;

- не матеріальні блага - блага, що впливають на розвиток здібностей людини;

- внутрішні блага - блага, дані людині природою, які він розвиває в собі з власної волі;

- зовнішні блага - ті, що дає зовнішній світ для задоволення потреб людини.

II Ринок природних ресурсів

ринок на якому в результаті взаємодії попиту і пропозиції формується ціна на природні ресурси в формі ренти;

види ренти:

- земельна - дохід від використання землі;

- орендна плата - крім ренти може включати амортизацію за споруди на землі, відсотки на вкладений в землю капітал, частина прибутку фермера і інші елементи, не пов'язані з оплатою за використання землі.

форми ренти:

- чиста економічна рента - дохід, принесений природними ресурсами тільки в силу його обмеженості;

- диференціальна рента - дохід, принесений природними ресурсами в залежності від його якості.

III Ринок праці

ринок, на якому в результаті взаємодії попиту і пропозиції сформувалася ціна на працю;

види заробітної плати:

- номінальна - грошова сума, отримана працівником за час праці;

- реальна - обсяг товару і послуг, які можуть бути придбані працівником на його номінальну заробітну плату за сформованими цінами;

форми заробітної плати:

- погодинна;

- відрядна.

IV Ринок капіталу

ринок на якому в результаті взаємодії попиту і пропозиції ціна капіталу формується в формі процентного доходу

форми капіталу:

- ринок короткострокових капіталів або грошовий ринок;

- ринок довгострокових капіталів або фінансовий ринок.

Таблиця 5.2

типологія ринку

Тип

опис

1. Нерозвинений ринок

Ринкові відносини носять випадковий характер (товарний бартер і т.д.)

2. Вільний
(Класичний) ринок

Деяке число учасників ринкових відносин.

Абсолютно вільний доступ до будь-якої господарської діяльності.

Абсолютна стабільність факторів.

Абсолютно повна інформація про ринок.

Абсолютна однорідність. Жоден учасник ринку не може вплинути на рішення іншого.

переваги

Функціонує на основі саморегульованого механізму, основу складає рух цін на основі попиту.

Механізм вільного ринку - механізм свідомо бездефіцитного ринку.

недоліки

Диференціація в рівні життя. Ні соціального механізму захисту населення. Розподіл на основі отриманого доходу.

Механізм вільної конкуренції не забезпечує достатню кількість грошей. Діяльність господарюючих ефектів призводить до небажаного ефекту.

Вільний ринок не створює стимулів для виробництва товарів колективного користування.

Чи не забезпечує дієву мотивацію для фундаментального дослідження.

Економіка розвивається за типом рецесійної (спад ринку не поширюється на сфери, які не можна підпорядкувати комерційним критеріям).

Повної свободи немає, і бути не може, але має бути достатньо економічної свободи.

3. Регульований ринок Результат цивілізації - гуманізація суспільства. Держава пом'якшує удари ринку.
І.Д. Кондратьєв Регулювання пом'якшується держвласністю:

ринок може
регулюватися:

1) за допомогою власного ринкового механізму (конкуренція, попит, пропозиція),

2) державою (прямо і побічно).

В. Леонтьєв Знайти оптимальне поєднання ринкового і державного регулювання. Моніторинговий (нагадує) характер:

4. Деформація ринку
в Росії

1) відсутність численних суб'єктів,

2) надмірна централізація в розподілі ресурсів

Основи теорії ринкової економіки

Дослідивши обмеження, в яких функціонують суб'єкти господарювання, що виробляють блага, необхідно перейти до проблеми, як при обмежених ресурсах узгодити дії учасників щодо їх використання. Від того, як організовані люди і який спосіб зв'язку між ними, залежить зміст і особливості функціонування різних соціально-економічних систем. Прикордонні умови поведінки суб'єктів не зводяться тільки до обмеженості ресурсів, вони також визначаються тією формою, яка панує в системі і створює правове поле кордонів дії суб'єктів і способу їх зв'язку.

Історія не залишила нам множинності вибору способу зв'язку. По суті він давно сформульований економічною наукою з позицій альтернативи: план або ринок.

Детермінованість цього вибору зумовлена ​​тим, що праця людини, що створює благо, має двоїстий характер. З одного боку, праця - це приватна праця, так як будь-який виробник функціонує на свій страх і ризик. Він ніби веде індивідуальна справа. Але це правильно до тих пір, де закінчується праця для задоволення особистих потреб виробника. Як тільки з'являється ця прикордонна точка, просто виробник перетворюється в товаровиробника. В даному випадку приватна праця має бути визнаний, повинен отримати суспільне визнання. А цей процес пов'язаний з обміном товарів на ринку. Таким чином, виникає питання: що змушує людину виконувати певний рід діяльності, виробляти блага з метою задоволення чужих потреб і при цьому з максимальною ефективністю при обмежених ресурсах? Який суспільний механізм?

Історії відомі два способи вирішення цього завдання.

Перший спосіб - це адміністративний. Економіка в цілому і суб'єкти господарювання керуються, виходячи зі свого формального статусу, з єдиного центру. Центр, з урахуванням своїх концептуальних поглядів, розуміння потреб і стратегічних завдань, як владний суб'єкт, диктує зробити сукупність благ для задоволення суспільних та особистих потреб, не зв'язуючи їх виробництво з обмеженістю ресурсів. Але обмеженість ресурсів сама по собі диктує межі обсягів виробництва, а ідея, як об'єктивно зрозуміла її носіями, що представляють владні структури. Самі ідеї трансформуються згодом в директивні плани, які доводяться до кожного конкретного виробника і жорстко контролюються. Поведінка працівника є певна реакція, сприйнята у вигляді певної команди і виконувана ним відповідно до його статусом з урахуванням жорстко детермінованої середовища. Спосіб зв'язку на перший погляд простий і раціонально влаштований, але він не враховує складність і багатство внутрішньої природи людини, його бажання, устремління, навіть, в якійсь мірі, пристрасті. Людина як суб'єкт господарювання стає в якійсь мірі гіпертрофованим, нездатним ні приймати рішення, ні їх виконувати. Виникає маргінальний тип господарства, який пов'язаний із зовнішнім і внутрішнім природою людини.

Другий спосіб зв'язку - ринковий.Його основу складає система економічних стимулів і санкцій, що не виходять з єдиного керівного центру, вони є сигнали від споживача блага. Саме споживач, що задовольняє свої потреби, тамуючи нужду через якесь благо, визнає чи заперечує його суспільну цінність. Виникають особливі механізми реалізації способу зв'язку людей у ​​вигляді товарно-грошових відносин і конкуренції. Виробникові благ доводиться рахуватися не тільки з власною думкою і значимістю власне виробленого блага, але і пам'ятати, що визначення цінності за межами його поведінки.

Ринковий механізм узгодження дій виробників більш жорсткий, менш, на перший погляд, гуманний. Невизнана цінність виробника може закінчитися для нього банкрутством, збитками. Але ця система зв'язку визначає взаємодію суб'єктів з урахуванням їх власної волі і прагнень як особистості, а не як плід насильства собі подібних, будь це в цілому держава або якась персоніфікована особистість типу вождя, не має значення, які у неї благі наміри.

Зробимо спробу порівняльного аналізу двох способів суспільного зв'язку суб'єктів і занесемо основні характеристики в таблицю.

Тому зрозумілий сьогоднішній драматизм Росії. Який спосіб суспільного зв'язку вибрати? Питання не в тому, що ми вибираємо спосіб, а в тому, що ми вибираємо набір проблем, пов'язаний з ним. Питання про те, що необхідно реформувати адміністративно-командну систему, зустрічає мало супротивників.

Таблиця 5.3

Порівняльний аналіз двох типів способів суспільного зв'язку

Тип громадської зв'язку суб'єктів
адміністративний ринковий
Централізована, директивна економіка ефективна в екстремальних умовах при наявності ресурсів екстенсивного зростання. Мобілізація ресурсів здійснюється через наказ, спираючись на маси з певної ідеологічної установкою Ринкове господарство ґрунтується на принципі економічної доцільності - досягти максимальний результат при мінімальних витратах. А це, в свою чергу, потужний стимул. У конкурентній боротьбі обійти суперника і отримати максимальну вигоду
До певного періоду адміністративна економіка при даних ресурсах може забезпечувати повну зайнятість, стабільні ціни і впевненість людини в майбутньому Ринкова економіка формує адекватну цим умовам особистість. По суті тип особистості - це енергійний, ініціативний і здатний до виправданого ризику людина

Головний порок адміністративної економіки - відсутність мотиваційних стимулів до ефективної праці. Вкорінені в свідомості установки, спрямовані:

- на безініціативність;

- на низьку якість праці;

- на утриманство.

Як наслідок, низька ефективність використання обмежених ресурсів

Цілком зрозуміло, що суб'єкти ринкових відносин неідеальні. Їм супроводжує егоїзм, перевагу власних інтересів. Ринкова економіка при всіх її недоліках більш ефективна і пристосована і здатна вирішувати проблеми ефективності виробництва, насиченості ринку, з іншого боку, вона не вільна від порушення принципів соціальної справедливості

Але вирішення цього завдання настільки складно, що займе тривалий час, а самі перетворення вплинуть на весь сформований спосіб життя, світогляд і свідомість людей. Руйнуються звичні стереотипи, а з ними виникає маса проблем, що не завжди під силу кожному індивіду. Виникає парадокс «Я» і «Товариство». Звідси неоднозначне прийняття реформ і як би нового способу суспільного зв'язку, але іншого вибору немає. А є болісний пошук і усвідомлення нових реалій. Виникає питання: як виникло ринкове господарство, які його зміст і риси?

Ринкове господарство виникло як продукт протягом декількох тисяч років у зв'язку з розкладанням натурального господарства. Дві причини послужили занепаду натурального господарства. це:

1) розвиток суспільного поділу праці;

2) відокремлення виробників в рамках приватної власності на засоби виробництва;

3) свобода підприємництва.

У цих умовах не могло виникнути іншої форми зв'язку між суб'єктами, крім як обмін вироблених ними благ. Виник ринок як процес обміну благ. З причини того, що ринкова економіка виникла не відразу, в економічній теорії виділяють три ступені її розвитку.

Виробничо-натуральне господарство, як замкнута соціальна одиниця, в якій виробництво велося з метою споживання в межах сім'ї, селянського, общинного, родового, поміщицького, домашнього господарства. Все зв'язку обмежувалися процесом безпосереднього виробництва. За межами натурального господарства не існує жодних відносини. Але під впливом зростання суб'єктів натурального господарства виникають поділ праці і відокремлення виробників. Поряд з виробництвом і споживанням виникає розподіл, а потім і перерозподіл. Починають з'являтися ознаки економіки.

1. Економіка передбачає перехід від перерозподілу до обміну. Обмін в економіці передбачає еквівалентно БЕЗОПЛАТНО обмін продуктами праці між економічно відокремленими суб'єктами в процесі поділу праці. Тільки такий обмін, якщо він відбувся, перетворює продукт праці на товар, а обмін в ринок. Але на цьому етапі розвитку економіки вона підпорядкована виробництву і головний суб'єкт ринкових відносин - продавець (виробник), тобто - це «ринок продавців», які диктують власні ціни покупцеві (споживачеві).

2. І тільки коли відбувається якісний стрибок в економічному розвитку, виникає третій етап розвитку ринку. Виникає «ринок покупця»: виробник втрачає свій винятковий статус. Виникає ринкова економіка, де з'являється суб'єкт, який має право вільного вибору з урахуванням споживчої вигоди. Виникає як би діалог «продавець - покупець» замість монологу продавця.

Ринкова економіка довела свою спроможність у вирішенні економічних завдань. Ринок встановлює взаємозв'язок виробництво - споживання через забезпечення відповідності пропозиції обсягом платоспроможного попиту. Ринок гарантує громадську оцінку праці відокремлених товаровиробників. Ця оцінка зводиться до простого механізму: відбулася купівля-продаж чи ні. Розвиток конкуренції є однією з причин досить високу ефективність ринкової економіки.

Вивчення ринкової економіки почнемо з аналізу «ідеальної моделі», що отримала в західній економічній теорії назву «досконала конкуренція».

Режим вільного ринку добре досліджений в світовій економічній науці і передбачає ряд умов.

1. Це - свобода підприємницької діяльності: повна самостійність і незалежність економічних суб'єктів і вся повнота відповідальності за результати господарської діяльності.

2. Забезпечення мобільності всіх видів ресурсів або вільний перелив ресурсів з менш ефективних сфер виробництва в більш ефективні.

3. Наявність вільного ціноутворення. Ф. Хайек підкреслював особливу цінність цієї умови функціонування ринкової економіки, стверджуючи, що будь-які відступи, з якими б благими намірами вони не здійснювалися, в перспективі ведуть до диктатури.

4. Для розвитку ринкової економіки непорушною умовою є відсутність всіх видів монополізму і повна свобода конкуренції.

Крім того, будь-який суб'єкт ринкової економіки повинен мати право доступу до повної інформації, політична стабільність, стійкість грошової і фінансової системи.

Але «досконала конкуренція» в чистому вигляді не існувала і не існує ні в одній країні. Це - наукова абстракція, «ідеальна модель». У цій «ідеальної моделі» можна відразу вловити її відмінність від адміністративної, якій притаманні зовсім інші умови функціонування. Ринкова економіка, не дивлячись на її явні плюси, має і негативні риси. Вона явно не здатна вирішувати ряд важливих соціально-економічних проблем. Перш за все, це відноситься до задоволення тих суспільних потреб, які не можна виміряти в грошах і створити платоспроможний попит. Йдеться про «громадських або колективних товарах», які мають досить складну структуру. Держава повинна брати на себе витрати по їх виробництву, так як приватний бізнес, основа ринкової економіки, не завжди зацікавлений в них і ринок тут безсилий.

Ринковий механізм не зачіпає так звані «зовнішні ефекти». Зміст «зовнішніх ефектів» зводиться до того, що суб'єкти ринкового господарства, виробляючи товари, можуть здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на добробут усіх громадян. Але самі «зовнішні ефекти» неможливо оцінити через грошову міру. Тому регулювання «зовнішніх ефектів» має взяти на себе держава з тим, щоб пом'якшити удари стихійних сил, які проявляються в зовнішніх ефектах.

Обмеження ринкового механізму проявляються в регулюванні соціально-економічних прав особистості, в першу чергу права на працю, проблем розробки і впровадження великих інвестиційних проектів, що не селищах прибутку і пов'язаних з великим ризиком, нерівномірності регіонального розвитку, необхідність боротьби з інфляцією та монополізмом (табл. 5.4 ).

Отже, з одного боку, ринок - ефективний спосіб господарювання, з іншого ж він має суттєві недоліки, які потребують різних форм втручання держави. Тому нормальної економікою всюди вважається регульована ринкова економіка, в якій саморегуляція доповнюється коригуванням держави з урахуванням соціальних пріоритетів. Питома вага кожної форми визначається тільки ринковою економікою. Ринкова економіка в розвинених країнах функціонує на основі акціонерної (корпоративної) форми власності у великому бізнесі і на основі приватної індивідуальної форми - в малому бізнесі.

Таблиця 5.4

вільний ринок

переваги недоліки

функціонує на основі саморегульованого механізму;

висока ступінь раціональної поведінки ринкових суб'єктів;

гнучка і висока адаптивність до постійно змінюваних умов;

свобода вибору і дій ринкових суб'єктів;

здатність до задоволення різноманітних необмежених потреб.

призводить до диференціації в рівні життя;

не забезпечує соціальний захист населення;

не створює стимули для виробництва товарів і послуг колективного користування;

не сприяє збереженню невідтворюваних ресурсів;

не забезпечує дієву мотивацію для фундаментальних наукових досліджень;

не поширюється на види діяльності, які не можуть бути підпорядковані виключно комерційним критеріям;

нестабільність економічного розвитку з відповідними рецесійними і інфляційними процесами.

Розвиваються корпоративна і державна форми власності. Держсектор виконує дві взаємопов'язані функції:

1) джерело доходу крім недержавного сектора;

2) регулятор ринкових процесів.

Основним показником розвитку та стану ринкової економіки є ринкова кон'юнктура. Кон'юнктура є тимчасова ситуація, яка характеризує стан виробництва і споживання в певний період часу. До показників кон'юнктури можна віднести:

- динаміку виробництва і будівництва;

- обсяг товарних запасів;

- рух цін, відсотка, курсу цінних паперів;

- зміна в рівні прибутку, заробітної плати, витрат;

- рівень безробіття.

На рівень економічної кон'юнктури впливає ряд факторів. До них відносяться:

- циклічні - сила яких наростає в певні періоди циклу;

- нециклічні - мають вплив постійно;

- випадкові - тимчасові, скороминучі.

Виходячи з названих чинників, розрізняють дві тенденції економічної кон'юнктури: «наказову» і «понімательную».

На економічну кон'юнктуру особливий вплив роблять наступні способи: регулювання масштабів інвестицій, зміна умов і масштабів державних замовлень, перегляд податкових і процентних ставок, регулювання величини грошових заощаджень населення.

Функціонування економічної системи, її рівновагу і динаміку можуть забезпечити ринкові інститути - спеціалізовані організації, що діють в межах особливого ринку. Сукупність взаємопов'язаних інститутів, що виконують певні функції, становить інфраструктуру ринкової економіки.

Інфраструктура ринку - це сукупність організаційно-правових форм, що опосередковують рух товарів і послуг, акти купівлі продажу.

Перелічимо основні елементи інфраструктури:

біржі і їх організаційно оформлене посередництво;

аукціони, ярмарки та інші форми організаційного біржового посередництва;

кредитна система і комерційні банки;

емісійна система і емісійні банки;

система регулювання зайнятості населення і центри державного і недержавного сприяння зайнятості;

інформаційні технології та засоби ділової комунікації;

податкова система;

система страхування;

рекламні агентства і інформаційні центри, комерційно-виставкові комплекси;

торгові палати та інші громадські, добровільні і державні об'єднання ділових кіл;

митна система;

профспілки;

система вищої та середньої економічної освіти;

аудиторські та консультативні компанії;

громадські та державні фонди, призначені для стимулювання ділової активності;

спеціальні зони вільного підприємництва.

Основні функції інфраструктури ринку наступні:

полегшення учасникам ринкових відносин реалізації їх інтересів;

підвищення оперативності та ефективності роботи ринкових суб'єктів на основі з спеціалізації;

організаційне оформлення ринкових відносин;

полегшення форм юридичного та економічного контролю, державного і громадського регулювання ділової практики.

Перелічимо основні елементи формування ринкової інфраструктури:

розвиток мережі комерційних оптових підприємств з торгівлі;

заохочення виникнення нових торгово-закупівельних підприємств;

формування мережі товарних бірж для оптової торгівлі різними групами товарів спільно з сировиною для їх виробництва;

збільшення числа ярмарків і зміна порядку їх роботи;

заохочення інвестицій в ринкову інфраструктуру.


Інфраструктура - це обов'язковий компонент будь-якої цілісної економічної системи. Іншими словами, інфраструктура - це основа, фундамент, внутрішню будову економічної системи. Інфраструктура покликана забезпечити цивілізаційний характер діяльності ринкових суб'єктів, елементи інфраструктури прийшли не із зовні, а породжені самими ринковими відносинами.

Коротко розглянемо класифікацію ринкової інфраструктури, і занесемо дані в табл. 5.5.

Таблиця 5.5

Суб'єкти ринкової інфраструктури

№ п.п. Найменування ринку Основна функція суб'єкти інфраструктури
1 Ринок товарів і послуг Основна функція - зв'язати один з одним всі сфери суспільного виробництва. Швидко реагує на сигнали, що йдуть з ринку Товарні біржі, підприємства оптової і роздрібної торгівлі, ярмарки, аукціони, фірми, що займаються збором інформації, маркетингом, сервісні служби, фірми-посередники
2

Ринок капіталів:

- кредитний ринок;

- ринок цінних паперів.

Мобілізація вільних грошових коштів.

Управління власним капіталом

Банки, страхові компанії, фонди.

Фондова біржа

3 Ринок праці Купівля-продаж робочої сили Біржа праці
4 Ринок природних ресурсів Купівля-продаж землі та інших природних ресурсів земельні аукціони

Всі названі елементи інфраструктури будуть досліджені в повній мірі в спеціальних темах і курсах. В даному випадку важливо підкреслити ті механізми, через які реалізується поведінка суб'єктів ринкового господарства, представлених через персоніфіковані установи (інститути).

Розглянувши елементи ринкової інфраструктури, необхідно далі підкреслити, що вони постійно взаємодіють, а їх взаємодія породжує попит і пропозиція на товари і послуги. Тому наступним етапом нашого дослідження буде аналіз попиту і пропозиції і «рівноважної ціни».


контрольні завдання


Питання на повторення теми


Назвіть форми організації господарства.

У чому відмінність натурального і товарного виробництва?

Дайте найбільш загальне визначення ринку і назвіть суб'єкти та об'єкти ринкового господарства.

Які функції виконує ринок?

У чому полягає перевага ринку і які його негативні сторони?

Що таке «ідеальна модель» ринку?

Поясніть взаємозв'язок «зовнішніх ефектів» і роботи держсектора.

Які фактори впливають на рівень економічної кон'юнктури.

Що таке інфраструктура ринку?

Дайте коротку характеристику типології ринків.


Тести і завдання для самостійного рішення


1.Умови існування товарного виробництва є:

а) суспільний поділ праці;

б) економічна відособленість виробників;

в) наявність ринку та грошей;

г) наявність надлишків продуктів.

2. Товар - це продукт праці призначений для:

а) власного споживання;

б) споживання іншими особами;

в) обміну;

г) дарування.

3. Механізм розподілу в ринковій економіці ґрунтується перш за все:

а) на дії податкової системи;

б) конкуренції;

в) на діях уряду;

г) на механізмі обміну.

Будь-які дії, які з'єднують покупця і продавця називають:

а) економічною системою;

б) витратами торгівлі;

в) ринком;

г) економічною необхідністю.

Що з перерахованого відноситься до ринкової інфраструктурі?

а) біржа;

б) банк;

в) рекламне агентство;

г) аудиторська компанія.

Якщо ринкові відносини носять випадковий характер, то це:

а) регульований ринок;

б) нерозвинений ринок;

в) вільний ринок;

г) класичний ринок.

7. Що з переліченого є прикладом негативного «зовнішнього ефекту»?

а) лагодження електролінії, пошкодженої ураганом;

б) прибирання магазину після робочого дня

в) заміна газового балона в приватному будинку;

г) прання одягу забрудненої димом від заводської труби.

8. Ситуація яка характеризує стан виробництва і споживання в певний період часу - це поняття:

а) інфраструктури;

б) кон'юнктури;

в) рівня виробництва і споживання;

г) економічної обстановки.

9. На який ринок потрапляє випускник ВУЗу?

а) природних ресурсів;

б) капіталу;

в) праці;

г) підприємництва.

10. До якого ринку відноситься автомобіль, власник якого має ліцензію на приватний перевезення?

а) природних ресурсів;

б) капіталу;

в) праці;

г) підприємництва.


література


Основна


1. Журавльова Г.П. Економіка: Підручник М .: «МАУП», 2001.- С. 84-92.

2. Економічна теорія. Мікроекономіка- 1,2: Підручник / за заг. ред. Журавльової Г.П. - М .: «Дашков і К», 2004. С. 139-176.

3.Макконелл К., Брю С. Економікс. У двох томах. Т1 - М .; Республіка, 1992. - с. 47-48, 81-91.

Курс економічної теорії / за ред. М.Н. Чепуріна, Е.А. Кисельової. - Кіров: АСА, 1993. - Гл. 5, 12, 26, 27.

Ховард К., Журавльова Г., Еріашвілі Н. Економічна теорія. М .: ЮНИТИ, 1997. - Гл. 4, 5, 6.


Додаткова


Протас В.Ф. Економічна теорія. М .: Іспит, 2002.

Долан Е., Ліндсей Д. Ринок: мікроекономічна модель. СПб .: Автокомп, 1992.

Основи економічної теорії. / Под ред. В.Д. Камаева. - М .: Видавництво МГТУ ім. Н.е. Баумана, 1996..

Пиндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. - М .: Прогрес, 1992.

Економіка. / Под ред. А.С. Булатова.- М .: БЕК, 1997..

Тальнішніх Т.Г. Основи економічної теорії. М .: ACADEMA, 2003. - с. 25-45.


25

Глава 7. ОСНОВНІ ОБ'ЄКТИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН: ТОВАР І ГРОШІ

7.1. Поняття товару і послуг

7.2. Вартість, корисність, цінність: вміст, співвідношення і значення

7.3. Гроші як розвинена категорія товарно-грошових відносин. функції грошей

7.4. еволюція грошей


____________________________________________________________________

Ключові поняття

товар Корисність

обмін Цінність

Споживча вартість Ціна

Мінова вартість Витрати

Економічна цінність Благо

гроші Інфляція

Актив Масштаб цін

Раціоналістична і Деномінація

еволюційна концепції Девальвація


Глава присвячена дослідженню основних об'єктів сучасного ринкового господарства - товару і грошей. Окремі економічні школи приділяли велику увагу цим категоріям ринкової економіки, розглядаючи їх з різних сторін і по-різному трактуючи їх сутність.

7.1. Сутність товару і послуг

Специфічною формою економічного блага є товар. Що ж таке товар?

Товар - це специфічне економічне благо, вироблене для обміну.

К. Менгер стверджував, що економічне благо стає товаром незалежно від його здатності до пересування, незалежно від осіб, що пропонують його для продажу, від його матеріальності, незалежно від характеру його як продукту праці, оскільки обов'язково призначене для обміну.

Товар як такої володіє двома властивостями:

а) Здатністю задовольняти яку-небудь людську потребу;

б) придатність до обміну.

Здатність товару задовольняти ту чи іншу потребу людини становить його споживчу вартість.

Нею володіє будь-який товар. Характер потреб може бути при цьому найрізноманітніший (фізичні, духовні). Різним може бути і спосіб їх задоволення. Одні речі можуть задовольняти потребу безпосередньо як предмети споживання (хліб, одяг і т. П.); інші - побічно, опосередковано як засоби виробництва (верстат, сировина). Багато споживчі вартості можуть задовольняти не одну, а ряд громадських потреб (деревина, наприклад, використовується як хімічна сировина, як паливо, для виробництва меблів).

На продаж виступають послуги. У чому їх специфіка?

1) Споживча вартість послуги не має речової форми;

2) Споживча вартість послуги - це корисний ефект діяльності, живої праці;

3) Послуга не має речової форми, її не можна безпосередньо накопичити, вона може бути спожита лише в момент виробництва.

Споживчі вартості складають зміст багатства будь-якого суспільства.

Споживча вартість має три форми прояву: а) кількість, б) натуральна форма, в) якість. Останнє - це ступінь корисності даної споживчої вартості, ступінь її відповідності потреби, її придатності задовольняти потребу в конкретних, умовах споживання.

Слід відрізняти споживчу вартість товару від споживної вартості продукту в натуральному господарстві.

Продукти праці в натуральному господарстві є споживною вартістю для самих виробників, а товари мають споживчу вартість для інших, т. Е. Громадської споживною вартістю.

Споживча вартість товару переходить до безпосереднього виробника тільки за допомогою обміну.


7.2. Вартість, корисність, цінність: вміст, співвідношення і значення

Товар має не тільки властивістю задовольняти людські потреби, але і властивістю вступати у відносини з іншими товарами, обмінюватися на інші товари.

Здатність товару до обміну в певних кількісних пропорціях є мінова вартість.

Категорії споживча вартість і мінова вартість введені в науковий обіг багато століть назад. Аристотель, А. Сміт, Д. Рікардо, Т. Мальтус, К. Маркс, Дж. С. Мілль та багато інших вчених-економістів відзначали відмінність між цими категоріями.

Прихильники трудової теорії вартості вважали необхідною умовою обміну відмінність споживчих вартостей обмінюваних товарів, які якісно різнорідні і тому кількісно непорівнянні. На їхню думку, обмінювані товари мають загальну основу - трудові витрати, які і визначають мінову вартість.

У сучасній західній економічній теорії прийнято інший підхід, провідний початок з робіт представників теорії граничної корисності: К. Менгера, Е. Бем-Баверка, Ф. Візер. Відповідно до цього підходу, не вартість лежить в основі обміну, а корисність.

Що ж таке вартість?

Д. Рікардо зазначав, що в економічній теорії ніщо не породжувало так багато помилок і розбіжностей, як саме неточність і невизначеність сенсу, який вкладався в слово «вартість».

Протягом XVIII і XIX століть сформувалися основні концепції економістів з питання про вартість товару.

А. Сміт зводив вартість до праці, витраченої на виробництво товару, до вподобаного праці (заробітної плати), суму заробітної плати, прибутку і земельної ренти. Д. Рікардо і Д. Р. Мак-Йуллох визначали її витратами виробництва, Ж. Б. Сей - корисністю речі, Д. Лодер-дель - пропозицією і попитом. К. Маркс і Ф. Енгельс, розглядаючи їх полеміку, зробили висновок, що вартість є речова форма витрат громадського абстрактного праці та висловлює ставлення витрат виробництва до корисності. Тривалий спір в економічній науці ведеться і по величині вартості товару, і, відповідно, його ціною. А. Сміт брав за міру вартості іноді робочий час, необхідне для виробництва товару, а іноді вартість праці, Д. Рікардо - робочий час на виробництво товару у відносно гірших умовах виробництва. С. Сісмонді величину вартості зводив до відношенню між потребою всього суспільства і кількістю праці, якого достатньо, щоб задовольнити цю потребу. У роботах П. Самуельсона, Б. Кларка та інших розглядається формування ціни з урахуванням впливу граничних витрат, як додаткових витрат, пов'язаних з виробництвом додаткової одиниці товару (або додаткової кількості товарів). Фактично, вони розглядають зміна ціни в умовах відтворення.

Аналіз всіх цих поглядів дозволяє виділити зв'язок категорій вартість і цінність. Перш за все, відзначимо, що вартість товару є окреме питання прояви економічної цінності в певних, історично конкретних умовах.

Людство не може існувати без економічної діяльності, а економічна діяльність - без економічної цінності як єдності мети і засоби. В умовах товарного виробництва економічні цінності приймають форму вартості. Економічна цінність лежить в основі вартості, будучи вихідною категорією по відношенню до вартості.

Сутність цінності, її субстанція - це певна економічна діяльність, яка включає мету (результат) і засіб (витрати). Економічна цінність є, в свою чергу, єдність результату (корисності) і витрат.

Отже, економічна цінність - це єдність економічної корисності блага і економічних витрат на його виробництво.

Цінністю володіють лише обмежені блага. Тому рідкість (обмеженість) блага є елементом цінності.

З того, що економічна корисність благ залежить від ступеня їх обмеженості, насичення потреб, слід, що зростання виробництва благ не прямо пропорційне зростанню їхньої економічної корисності, так як ці блага в міру збільшення їх наявної кількості знецінюються, стають менш обмеженими, щодо менш корисними.

Механізм взаімоограніченія двох названих процесів заснований на функціональному зв'язку між корисністю та витратами: один і той же приріст виробництва благ (і витрат ресурсів разом з ним) одночасно викликає і уповільнення зростання економічної корисності благ, і прискорення зростання економічних витрат.

Економічні витрати і економічна корисність в єдності, утворюючи цінність, здійснюють принцип саморегулювання, властивий доцільної діяльності взагалі, економічної - зокрема.

Економічний суб'єкт (окремий виробник) не здійснюватиме витрати, якщо вони не виправдані результатами, т. Е. Корисністю створюваних благ.

Звідси випливає, що граничні витрати, або витрати на останнє вироблене благо, не повинні перевищувати граничну корисність, або корисність цього останнього виробленого блага.

Двоєдиний характер економічної цінності та вартості теоретично втілився в протиборстві трудової теорії вартості і теорії граничної корисності.

Теорія граничної корисності є кульмінацією розвитку суб'єктивістських теорій корисності, які мають давню історію і своїм корінням сягають ще до Аристотеля.

Більш виразну формулювання теорія корисності отримала в роботах економістів XVIII століття Е. Б. де Кондильяка (1715-1780 рр.) І Ф. Галіані (1728-1789 рр.). Цих же поглядів дотримувався Жан-Батист Сей ​​(1767-1832 рр.).

Представники теорії граничної корисності: Г. Гессен - німецький економіст, родоначальник теорії «граничної корисності»; австрійська школа - К. Менгер, Ф. Виберіть, Е. Бем-Баверк; економіко-математичний напрямок - англієць У. Джевонс, швейцарський економіст Л. Вальрас.

Поряд з цією концепцією розвивалася інша, так звана витратна, яку представляли А. Сміт, Д. Рікардо, Мак-Куллох та ін., Які зводили вартість до витрат.

Однак протиставлення цих теорій виражає не тільки їх взаємозаперечення, але і взаємозумовленість.

Економісти, незалежно від того, стояли вони на позиціях «теорії витрат» або «теорії корисності», в більшості не усвідомлювали цю взаємозумовленість.

Проте, починаючи аналіз вартості з поняття «витрат», вони незмінно були змушені врешті-решт звернутися до поняття «корисності», і навпаки, почавши з корисності, приходили до витрат.

Були спроби якось їх об'єднати. Ці спроби робив Бем-Баверк ( «Основні теорії цінності господарських благ»).

У більш пізній період (після К. Маркса) були спроби об'єднати теорію трудової вартості (що розуміється як витрати) з теорією граничної корисності (Е. Бернштейн, П. Струве, М. Туган-Барановський, А. Маршалл, Дж. Кларк, П. Самуельсон, О. Шик).

Всі ці спроби об'єднує їх спрямованість проти К.Маркса і в більшості випадків - невірне трактування марксової теорії трудової вартості.

Однак і сам К. Маркс допустив можливість витратної інтерпретації його теорії вартості: в I томі «Капіталу» він абстрагується від величини корисності і зосереджується виключно на дослідженні витрат праці.

Вартість, розглянута К. Марксом через витрати абстрактного праці, залишається поза корисності цих витрат.

Крім того, у К. Маркса немає детально розробленої концепції конкуренції, попиту, пропозиції, ринкових цін, в яких корисність як фактор вартості придбала істотне значення.

Нарешті, К. Маркс, по суті, ототожнив споживчу вартість і корисність, що в значній мірі ускладнило аналіз ролі корисності в теорії вартості.

Сучасний напрямок в теорії цінності і цін поклав відомий англійський економіст А. Маршалл, який зробив спробу відійти від пошуків єдиного джерела вартості і з'єднав теорію граничної корисності з теорією попиту і пропозиції і з теорією витрат виробництва (витрат). Тим самим він здійснив поворот в економічній теорії вартості від субстанційного аналізу до функціонального, т. Е. Одночасного визначення взаємовпливу корисності, попиту-пропозиції, витрат і ціни.


З усього сказаного можна зробити висновок, що економічний товар включає в себе одночасно і благо (оскільки він потрібен споживачеві), і витрати (оскільки для його виробництва необхідні ресурси). Ці якості товарів проявляються як їх корисність (оскільки задовольняють наші потреби), рідкість (оскільки для їх виробництва потрібні обмежені ресурси) і ресурсомісткість. При придбанні економічного товару люди платять за нього певну суму грошей, яка називається ціною товару.


7.3. Гроші як розвинена форма товарно-грошових відносин

Найпростіша відповідь на питання, що таке гроші, буде таким: гроші - це все те, що зазвичай приймається в обмін на товари і послуги.

Дійсно, в минулому багато речей використовувалися як гроші: черепашки, слонова кістка, сіль, хутра та ін. Але така відповідь - не наукова.

Існують різні наукові концепції виникнення і сутності грошей: раціоналістична і еволюційна.

Раціоналістична концепція пояснює походження грошей як результат угоди між людьми, переконайтеся в тому, що для пересування вартостей в обміні товарів необхідні спеціальні інструменти. Ця ідея про гроші як договорі безроздільно панувала аж до кінця XVIII століття. Суб'єктивно-психологічний підхід до походження грошей присутній в поглядах і багатьох сучасних буржуазних економістів.

Так, Пол Самуельсон визначає гроші як штучну соціальну умовність. Американський економіст Дж. К. Гелбрейт вважає, що «закріплення грошових функцій за благородними металами та іншими предметами - продукт угоди між людьми».

Таким чином, гроші - це продукт угоди між людьми.

Відповідно до еволюційної концепції походження грошей, історія їх виникнення є результат розвитку суспільного розподілу праці, обміну, товарного виробництва. Дослідивши історичний процес розвитку обміну і форм вартості, можна зрозуміти, як із загальної маси товарів виділився один товар, який виконує роль грошей і спеціальним призначенням якого є виконання ролі загального еквівалента.

Отже, гроші - це товар особливого роду, що виконує роль загального еквівалента.

Загальний еквівалент означає здатність товару обмінюватися на будь-який інший товар.

Для сучасної економічної науки характерний підхід, згідно з яким сутність грошей виводиться з їх функцій. Цю тезу сформулював англійський економіст Дж. Хікс:

Гроші - це те, що використовується як гроші.

Гроші є ліквідним активом. Однак як актив, гроші мають дві характерні особливості якими, по крайней мере, в тій же мірі, не володіє жоден інший актив. Перша полягає в тому, що за самою своєю природою гроші є засобом обігу і немає необхідності попередньо обмінювати їх на якийсь інший актив.

Можливо, що будинок, облігація корпорації або доменна піч мають величезну вартість, проте рідко вдається їх продати, чи не обмінявши попередньо на еквівалентну кількість грошей.

Інша особливість грошей як активу полягає в тому, що їх номінальна вартість не може ні збільшуватися, ні зменшуватися. Це дійсно так, оскільки гроші є мірою вартості і використовуються для вимірювання всіх номінальних оцінок.

Таким чином, жоден інший актив не має ліквідністю в тій же мірі, як гроші. І дійсно, досить порівняти визначення грошей і визначення ліквідності, щоб переконатися в тому, що будь-який актив, що володіє досконалою ліквідністю, є однією з форм грошей.

Протягом усього розвитку грошового обігу існувало кілька теорій грошей. Еволюція теорій грошей визначається економічними і політичними умовами розвитку, але все теорії спрямовані на розробку практичних рекомендацій в області економічної політики. В теоріях грошей можна виділити три основні напрямки: номиналистическое, металлістіческая і кількісне.

Номіналістіческая теорія грошей виникла ще при рабовласницькому ладі вона заперечувала внутрішню вартість грошей для виправдання псування монет з метою збільшення доходів казни. Остаточно сформувалася теорія в 17-18 століттях, коли грошовий обіг був наповнений неповноцінними монетами. Першими представниками номіналізму були англійці Дж. Берклі і Дж. Стюарт. Їх погляди ґрунтувалися на трьох постулатах:

- гроші створюються державою;

- вартість грошей визначається номіналом;

- сутність грошей зводиться до ідеального масштабу цін.

Наприклад, Дж. Стюарт визначав гроші як масштаб цін з рівними поділами. К. Маркс, критикуючи це положення, писав, що зважувати цукрову голову можна лише за допомогою гирі, яка сама має вагу, прийнятим за одиницю. Так і гроші можуть вимірювати вартість товарів, володіючи самостійної вартістю.

Отже, номіналісти повністю заперечували вартісну природу грошей, розглядаючи їх як технічний засіб обміну.

Всім різновидам номіналізму властиві однакові властивості: ігнорування товарного походження грошей, відмова від їх найважливіших функцій і ототожнення грошей з масштабом цін, ідеальною лічильною одиницею.

Металлистическая теорія грошей ототожнює гроші з благородними металами - золотом і сріблом - і отримала широке поширення в 15 - 17 століттях, в епоху первісного нагромадження капіталу, коли представники даної теорії (в Англії - У.Стеффорд, Т.Мен, Д.Норе, у Франції - А.Монкретьєн) виступили проти псування монет.

Металлистическая теорія грошей відображала інтереси торгової буржуазії і її напрямок в політичній економії - меркантилізм. Відповідно до цієї теорії джерелом багатства суспільства є зовнішня торгівля, активне сальдо якої забезпечує приплив в країну дорогоцінних металів.

У Росії Металлистическая теорія мала своїх прихильників і часом вдале застосування. При підготовці до грошової реформи 1897 року в країні накопичувався золотий запас, головним чином шляхом стимулювання хлібного експорту. Торговий баланс став стійко активним. За десятиліття, що передувало реформу, золотий запас виріс в чотири рази. Після 1897 року золотий рубль став містити 17,4 часткою золота (17,4 часткою = 0,774234 г золота, а одна частка відповідно 0,0001 фунта). Монетний двір карбував монети в 15, 10, 7,5, і 5 рублів. У написі на кредитних квитках замість зобов'язання розміну "на дзвінку монету", як це було в минулому, гарантувався обмін на "золоту монету". Російська реформа 1897 року і по сьогодні залишається в поданні ряду російських економістів моделлю, гідною наслідування. А граф Вітте вважав проведену ним реформу "прикрасою царювання імператора Миколи II".

Помилковість теорії раннього меркантилізму полягала з тому, що, по-перше, джерелом суспільного багатства вважалося золото, а не сукупність матеріальних благ, створених працею; по-друге, заперечувалися необхідність і доцільність заміни в обігу металевих грошей паперовими.

Кількісна теорія грошей пояснює рівень товарних цін і вартість грошей кількістю їх в обігу.

Вперше цю гіпотезу висунув французький вчений Ж. Боден в 16 столітті. Він пояснював дорожнечу товарів в Західній Європі збільшенням припливу дорогоцінних металів. Цієї ідеї дотримувалися в 17 столітті Ш.Л. Монтеск'є, Д. Юм, Дж. Мілль, які, однак, підкреслювали пропорційність між зміною кількості грошей в обігу і їх вартості.

У 1630 році англійський історіограф і тлумач Томас Мун написав наступне: "Існує єдине загальне поняття, що наявність великої кількості грошей в Королівстві робить англійські товари дорожче". Цей пасаж часто цитують як першої згадки про доктрину, яка протягом трьох наступних століть стала відома як класична теорія грошей.

Мейнард Кейнс, в своїй роботі «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», відкинув класичну кількісну теорію, віддавши перевагу поняттю норми відсотка (процентної ставки).

Кейнс розглядав гроші як один з типів багатства і стверджував, що та частина портфелів активів, яку господарські агенти бажають зберігати у формі грошей, залежить від того, на скільки високо вони цінують властивість ліквідності. З цієї причини Кейнс назвав свою теорію попиту на гроші теорією переваги ліквідності.

Кейнс вважав, що три причини, спонукають людей зберігати частину своїх багатств в формі ліквідних активів.

- по-перше, людям потрібна частина активів у ліквідній формі для здійснення платежів;

- по-друге, існує бажання людини забезпечити в майбутньому можливість розпоряджатися певною частиною своїх ресурсів у формі готівки;

- по-третє, господарські агенти тримають частину своїх активів в ліквідної фірмі, якщо вони вважають, що володіння активами в іншій формі поєднується з великим ризиком. Це так званий "спекулятивний мотив", що виникає з бажання уникнути втрат капіталу, викликаних збереженням активів у формі, припустимо, облігацій в періоди очікуваного підвищення норм позичкового відсотка.

Згідно працям Кейнса "спекулятивний мотив" формує зворотний зв'язок між величиною попиту на гроші і теорією позичкового відсотка. Природно, що кожен господарський агент, що інвестує свої активи, буде намагатися перевести їх з облігацій в гроші, у міру того, як норма позичкового відсотка знижується відносно рівня, який він по своєму розумінню вважає "нормальним" на довгострокових тимчасових інтервалах і до якого норма позичкового відсотка найімовірніше повернеться. Перейшовши в цей момент на гроші, він може щасливо уникнути збитків від свого пакета облігацій в разі несподіваного підвищення норми позичкового відсотка. Оскільки різні інвестори очевидно розходяться в своїх поглядах щодо «нормального» норми позичкового відсотка на довгострокових тимчасових інтервалах і оскільки вони не можуть в одну мить поміняти в своєму портфелі активів облігації на гроші, Кейнс вбачав наступну тенденцію: величина попиту на гроші поступово зростає з падінням норми позичкового відсотка на ринку.

Таким чином, в теорії Кейнса гроші розглядаються як функція двох змінних величин.За інших рівних умов збільшення номінального доходу викликає збільшення попиту на гроші, обумовлене існуванням трансакційного мотиву та мотиву обережності. Також, знову за інших рівних умов, зниження норми позичкового відсотка збільшує попит на гроші, обумовлений існування "спекулятивного мотиву".

У 1960 - 1980 рр. спостерігається відродження кількісної теорії грошей у вигляді одного з неокласичних течій в політичній економії - монетаризму.

Відповідно до цієї теорії кількість грошей в обігу є визначальним фактором формування господарської кон'юнктури, оскільки існує прямий зв'язок між змінами грошової маси в обігу і величиною валового національного продукту.

Згідно монетаристської теорії стихійному ринковому господарству властива особлива внутрішня стійкість, обумовлена ​​дією ринкових механізмів конкуренції і ціноутворення. Прихильники цієї теорії виступають проти кейнсіанської концепції державного втручання в економіку. Вони стверджують, що державні заходи щодо стимулювання попиту не тільки не покращують стан економіки, а й породжують нові диспропорції і кризові спади.

Сутність грошей розкривається в їхніх функціях, особливу роль серед яких відіграють дві основні, фундаментальні:

а) міри вартості;

б) засобу обігу.

Теоретично, для становлення і буття грошей необхідно і достатньо цих двох функцій, бо вони характеризують гроші як вираження (порівняння) вартості і як засіб реалізації, збуту товарів. Решта функцій грошей, засобу накопичення і засіб платежу, є похідними від основних і з'явилися лише як результат історичного розвитку товарного обігу взагалі і грошей - зокрема.

Функція грошей як міри вартості - це вираження спроможності грошей порівнювати вартість усіх товарів. Спочатку для виконання цієї функції гроші, як особливий товар, повинні були мати власну вартістю. Історично цю функцію стало виконувати золото.

Згідно марксистської теорії, вартість товару, виражена в грошовій формі, називається його ціною. Гроші, будучи продуктом суспільної праці, мають вартість, але ціни вони не мають, тому що в протилежному випадку вони повинні бути віднесені самі до себе.

Оскільки ціна - це форма вираження вартості, в ціні як такої закладена постійна можливість відхилення від вартості. Для вираження вартості товарів немає необхідності мати готівку. Вираз вартості в грошах носить ідеальний характер, т. Е. Функцію міри вартості можуть виконувати в думках представляються ідеальні гроші.

Вираз вартості товарів грошима передбачає не тільки якісну, але і кількісну визначеність: дана кількість товару одно певній кількості золота. З необхідністю кількісного порівняння вартості товарів і золота пов'язана технічна функція грошей - масштаб цін.

Масштаб цін - це фіксована законом вагове кількість золота, прийняте в якості грошової одиниці.

Не можна змішувати функцію грошей як міри вартості з їх технічною функцією - масштабом цін. Гроші є мірою вартості як втілення суспільної праці. Масштаб цін - фіксований вагу металу. Гроші як міра вартості виконують суспільну функцію - виражають вартість товарів; масштаб цін - функція технічна, що служить для вимірювання різних кількостей золота.

Як міра вартості гроші функціонують стихійно, масштаб цін встановлюється державою.

Процес товарного обігу породжує потребу в грошах як засобі обігу. Гроші виступають посередниками обміну товарів (Т-Д-Т). Внутрішньо єдиний акт товарного обміну (Т-Т) розпадається на два зовні самостійні акти: продаж (Т-Д) і купівля (Г-Т). Ці акти розділені в часі і просторі, що обумовлює можливість самостійного руху грошей і товарів. Тут закладена можливість розриву купівлі і продажу. Власник товару, продавши його, не зобов'язаний відразу ж купувати інший товар. Отримавши за свій товар гроші, він може їх притримати у себе, купити товар в іншому місці. Але якщо товаровиробник не купить товар, значить власник останнього не зможе його реалізувати.

Відокремлення двох доповнюють один одного актів товарного обігу укладає в собі формальну можливість економічних криз, веде до подальшого поглиблення протиріч товарного виробництва.

В результаті виконання грошима функції засобу обігу, гроші реалізують ціну товарів. При цьому гроші переносять товар з рук продавця в руки покупця, а самі в той же час видаляються з рук покупця в руки продавця з тим, щоб повторити цей процес з іншими товарами.

З функцією грошей як засобу обігу пов'язані форми грошей. До них відносяться: монети, паперові гроші. Монета - це злиток металу особливої ​​форми, ваги, проби. Переваги монет засвідчені державою.

Функцію засобу обігу, на відміну від функції міри вартості, можуть виконувати і неповноцінні гроші, символи, знаки повноцінних грошей. Це обумовлено природою грошей як засобу обігу. Гроші виконують функцію засобу обігу швидкоплинно, знаходяться в безперервному русі. Металеві гроші стираються, втрачають у вазі. Реальний зміст монети відрізняється від номінального. Гроші стають неповноцінними. До неповноцінним грошам ставляться також срібні, мідні гроші.

Як форм грошей, пов'язаних з функцією грошей як засобу обігу, виступають паперові гроші. Це представники золота, які заміщають його в зверненні. Паперові гроші не мають власної вартості, вони є знаками золота, вводяться державною владою, яка надає їм примусовий курс.

Цей примусовий курс має силу тільки в межах даної держави. Реальна вартість, яку представляють паперові гроші, не залежить від державної влади, визначається об'єктивними законами грошового обігу.

Паперові гроші будуть звертатися за вартістю заміщаються ними золотих грошей в тому випадку, якщо їх випущено стільки, скільки необхідно золотих грошей відповідно до закону паперових грошей.

Якщо випуск паперових грошей перевищує потреби товарообігу в золотих грошах, вони знецінюються. Має місце зростання цін. Все це характеризує інфляцію.

Отже, велике значення має проблема необхідного для звернення кількості грошей. Засновниками так званої кількісної теорії грошей були Ш. Монтеск'є, Дж. Локк і Д. Юм. Однак еволюція грошей зумовила і новий підхід до визначення кількості грошей в обігу, що знайшло своє відображення в неокласичної теорії кількості грошей (А. Маршалл, І. Фішер).

Відповідно до цієї теорії, визначається залежність рівня цін від грошової маси, яка виражається формулою:

, (7.1)

де: М - маса грошових одиниць;

V - швидкість обігу грошей;

Р - ціна товару;

Q - кількість товарів, представлених на ринку.


Перетворюючи зазначену формулу, можна визначити:

1) формулу товарних цін:

(7.2)

2) кількість грошей, необхідних для звернення Q товарів:

(7.3)

Рівняння, що дозволяє висловити кількісну залежність між сумою товарних цін і масою грошей, що звертаються, дозволяє нам попередньо пояснити явище інфляції як знецінення грошей, що супроводжується підвищенням цін товарів.

З знеціненням грошей пов'язані і такі явища як девальвація і деномінація

«Девальвація» означає зниження курсу національної валюти по відношенню до золота, срібла або будь-якої іншої валюти. У більшості випадків це явище супроводжується появою великої кількості нулів (4 нуля і більше) на купюрах.

«Деномінація» - явище протилежне девальвації, по суті є укрупнення грошової одиниці дивні. У більшості випадків коефіцієнтом укрупнення є одиниця з одним або декількома нулями (10,100,1000 і більше). За цим коефіцієнтом раніше випущені грошові знаки обмінюються на нові. Одночасно з цим же коефіцієнтом перераховуються товарні ціни, тарифи за послуги, заробітна плата та ін.

У колишньому СРСР деномінація проводилася кілька разів. У 1922 році 1 рубль новими грошима прирівнювали до 10000 рублів на старі гроші. У 1923 році 1 рубль прирівнювали до 100 рублів випуску 1922 року або до 1000000 рублів грошових знаків всіх колишніх випусків. Далі в СРСР в 1924 році відбулася ще одна деномінація, при якій 1 новий рубль дорівнював 20000 рублів в радянських знаках зразка 1923 року або 50 мільярдам рублів, випущених в обіг до 1922 року, причому обмін був обмежений терміном до 30 квітня 1924 року. Наступна деномінація відбулася в 1961 році, коли 1 новий рубль дорівнював 10 старим.

І, нарешті 1 січня 1998р. сталася нова деномінація рубля і заміна звертаються рублів на нові в співвідношенні 1000 рублів старого зразка до 1 рубля в нових грошах. При цьому протягом всього 1998 паралельно зверталися і старі і нові грошові знаки. К1 початку 1999 року все грошові знаки старого зразка були в основному вилучені Банком Росії з обороту і припинили обслуговувати грошовий обіг.

З проблемою кількості грошей, необхідних для обігу, неокласична школа нерозривно пов'язує питання про вартість і сутності грошей. Так як в даний час гроші «Декретується» урядом, Центральним (або в США федеральним, резервним) банком, гроші визначаються як декретний засіб.

Центральний банк повинен обмежувати пропозицію грошей і тим самим робити їх доступність обмеженою. Якщо гроші перестануть мати властивість відносної рідкості, то цінність їх буде падати, поки не зникне зовсім.

Виконання грошима функцій міри вартості і засобу обігу свідчить про те, що вони є абсолютним виразом багатства і найбільш ліквідні (швидко реалізовані). Звідси - найбільш поширене у світовій економічній літературі визначення грошей як абсолютно ліквідного кошти обміну. Це властивість грошей поступово, у міру розвитку товарно-грошових відносин, породжує функцію засобу накопичення.

Роздвоєння кругообігу Т-Д-Т на два самостійні акти (Т- Д і Д-Т) створює можливість і необхідність накопичення грошей. У процесі обігу товарів у товаровиробника виникає прагнення утримати у себе результат продажу товарів Т-Д, цю золоту лялечку, здатну перевтілюватися в будь-який час в будь-якого представника товарного світу.

Якщо за продажем товару не слід купівля, то у продавця залишається в руках вартість проданого товару у вигляді грошей. Гроші зберігаються у вигляді скарбу, а продавець товарів стає збирачем скарбів.

Щоб утримати у себе золото як гроші або як елемент скарбів, треба вилучити їх з обігу.

Збирач скарбів прагне побільше продавати і менше купувати.

Форми скарбів:

а) накопичення золотих злитків, монет;

б) накопичення естетичної форми - предметів розкоші з золота або срібла.

Функцію скарбу виконує золото. Золото є найважливішим компонентом офіційних резервів країн з розвиненою ринковою економікою (на початку 1988 р. - 36 тис. Т). У приватній тезаврації знаходиться 25 тис. Т золота. Обсяг обох видів скарбів становить понад 60 тис. Т, що дорівнює видобутку золота в капіталістичних країнах більш ніж за півстоліття. Крім того, в формі естетичного скарби (ювелірних виробів) зберігається приблизно 13 тис. Т.

Освіта скарбів не тільки тісно пов'язане з функцією грошей як засобу обігу, а й відіграє певну роль в стихійному регулювання грошового обігу.

Скарби - це резервуари, в які при необхідності йдуть надлишкові гроші і з яких гроші приходять в сферу обігу при виникненні потреби збільшити знаходиться в обігу масу грошей.

Вилучення з обігу грошей в якості скарбів - це форма накопичення, притаманна раннім ступеням розвитку товарного господарства.

З розвитком товарного виробництва і обігу виникають відносини, при яких відбувається продаж товарів в кредит. Причини, що зумовлюють продаж товарів в кредит:

- різні терміни виготовлення товарів;

- різні терміни реалізації товарів.

При продажу товарів у кредит гроші функціонують в сфері товарного обігу:

- ідеально, як міра вартості, при визначенні ціни товарів;

- як ідеальне купівельний засіб, яке здійснює перехід товару з рук продавця в руки покупців;

- по настанні терміну платежу за раніше проданий товар в кредит, гроші як засіб платежу дійсно вступають в обіг і переходять з рук покупця в руки продавця.

Гроші як засіб платежу функціонують поза сферою товарного обігу:

- при виплаті зарплати;

- при виплаті всякого роду фінансових зобов'язань (позики, податки і т.д.).

З функції грошей як засобу платежу виникають кредитні гроші - векселі, банкноти, чеки.

Найпростіший вид кредитних грошей - вексель.

Вексель - письмове боргове зобов'язання строго встановленої форми, що дає його власнику (векселедержателю) безперечне право після закінчення терміну вимагати від боржника позначену грошову суму.

Вексель звертається в товарному обороті і виконує роль грошей.

Банкнота (банківські квитки) з'являються в результаті заміни приватних векселів векселями банків.

Банкнота є не що інше, як вексель на банкіра, за яким пред'явник повсякчас може отримати гроші і яким банкір заміщає приватні векселі.

Відмінність паперових грошей від банкнот:

1) Паперові гроші виконують функцію засобу обігу, банкнота - функцію засобу платежу.

2) Паперові гроші випускаються державою і для потреб держави, банкнота - центральним емісійним банком для потреб товарного обігу.

3) Паперові гроші не забезпечені золотом, банкнота має забезпечення золотом та іншими цінностями, приватними векселями, інвалютою, що знаходяться в розпорядженні банку.

Знаряддя кредитних операцій, - чек, - документ, що містить безумовний наказ власника поточного рахунку банку про виплату зазначеної в ньому суми певній особі або пред'явнику.

Отже, в якості засобу платежу виступають реальні гроші: золото, монети, паперові гроші, кредитні гроші (вексель, банкнота, чек).

Виконання розглянутих функцій грошей в економічному обороті між різними країнами робить їх світовими грошима.

На світовому ринку роль грошей виконує золото, яке приймається за вагою.

Особливості світових грошей:

- функціонують як загальної міри вартості;

- виступають як загальний засіб платежу;

- виступають як загальний купівельний засіб;

- служать загальним втіленням суспільного багатства, наприклад, переміщення золота з однієї країни в іншу.

Вивчення походження, сутності та функцій грошей - найважливіша умова для розуміння внутрішнього механізму сучасної еволюції грошей і їх ефективного використання в ринковій економіці.


7.5. еволюція грошей

Еволюція грошей являє собою двоєдиний процес:

1) видозмінюється зв'язок всієї грошової системи з її металевою основою;

2) різна ступінь і різні напрямки розвитку окремих функцій грошей і їх конкретних форм.

В сучасних умовах грошима служать не золоті, а кредитно-паперові гроші. Чому це сталось? Золото і в сучасних умовах не втратило здатність виконувати функцію міри вартості, бо воно не втратило свої властивості.

Але відбулися важливі зміни в зовнішніх умовах функціонування золота як грошей, тобто товарних відносинах, що призвело до втрати ними можливості служити мірою вартостей.

Справа в тому, що в процесі обміну виникає потреба не в тому, щоб визначити, яка саме вартість укладена в той чи інший товар, а в тому, щоб з'ясувати, у скільки разів вона більше або менше вартості, укладеної в товарі, запропонованому для обміну .

Отже, функцією грошей, в кінцевому рахунку, є порівняння вартостей, а функція міри вартостей - це лише частковий вияв на певній стадії розвитку виробничих відносин.

Для порівняння вартостей не потрібно обов'язково використовувати вартість будь-якого реально існуючого в речової формі товару.

Товарний обіг здійснюється з метою обміну в кінцевому рахунку товару на товар, а не на гроші. Тому, з точки зору товарного обігу важливо, щоб звертаються гроші представляли вартість, еквівалентну вартості обмінюваних товарів, але не обов'язково самі мали такої.

Саме це і дозволило замінити золото простими паперовими знаками, які теж являють собою особливий товар.

Еволюція функції грошей як міри вартості пов'язана з процесом демонетизації золота. В умовах високорозвиненої товарної форми процес ціноутворення повністю відривається від своєї золотої основи і здійснюється кредитними грошима, які не мають власної внутрішньої вартості. Цей процес пов'язаний зі скасуванням оборотності паперових грошей в золото. Докази цього:

1) ціна золота формується під впливом спекулятивного попиту і перевищує ціну виробництва. Це, за образним висловом П. Самуельсона, справжній «ринок божевільних»;

2) рух ціни золота осібно від зміни купівельної спроможності конвертованих валют, в тому числі долара;

3) зміна товарних цін не відповідає зміні ціни золота.

Під час Першої світової війни золото остаточно зникло з обігу. Це було першим етапом демонетизації золота. У багатьох країнах був припинений розмін банкнот на золото. Це відбувалося шляхом введення спочатку золото-сліткового стандарту (грошова система, при якій банкноти розмінюються нема на золоті монети, а на золото в злитках). Потім був введений золотодевізний стандарт (грошова система, при якій банкноти розмінюються на девізи (іноземну валюту)). Потім, в 30-х роках, вільний розмін банкнот на золото був припинений у всіх капіталістичних країнах і більше не поновлювався.

Другим етапом демонетизації золота послужило подальше ослаблення не тільки фактичної, а й формального зв'язку паперових грошей з офіційним золотим запасом, яке тривало до самих останніх років. Курс паперових грошей тепер не залежить у вирішальній мірі від золотого запасу держави.

Процес еволюції грошей отримує новий імпульс з подальшим посиленням вимог раціоналізації процесу звернення. В основі цього процесу лежать наступні положення:

1) з точки зору оптимізації звертання витрати на засоби звернення, призначені лише для зміни форм вартості, зайві, нераціональні;

2) гроші (як повноцінні, так і неповноцінні), тобто готівку, стають функціонально непотрібними, оскільки необхідний процес зміни форм вартості, а не її фіксований образ.

В кінцевому рахунку, все це обумовлює процес усунення грошей в їх традиційній безпосередній формі, їх місце займають кредитні гроші, які виростають з функції засобу платежу.

Взаємні погашення боргових зобов'язань, при достатній концентрації платежів і розвиненою техніці розрахунків, дозволяють значно зменшити грошову масу в обороті. Ця економія має двоїстий ефект:

а) підвищує ефективність засобів обігу;

б) підвищує швидкість обігу грошей.

Витіснення золота кредитними грошима отримало свій подальший розвиток в порівняно нове явище - процесі усунення з обороту значної частини носіїв грошових, функцій (банкнот, чеків і т. П.) Шляхом використання кредитних карток.

Кредитна картка об'єднує в собі платіжно-розрахункову і кредитну функції. Вона є своєрідним іменним замінником чека і виконує функцію грошей як засобу платежу.

Вперше кредитні картки (тоді вони іменувалися «борговими») з'явилися в США в 1915 році і були випущені фірмою «Дайнер клаб».

Види кредитних карток:

1) Поновлювані картки, такі, наприклад, як «Віза», «Мастеркард», застосовуються в основному для розрахунку в магазинах, ресторанах. Картка має заздалегідь встановлений ліміт. Після погашення заборгованості картка поновлюється.

2) Одномісячні картки - «Америкен експрес», «Дайнерс клаб» - застосовуються для розрахунків з туристичними фірмами. Ці картки називаються картками «подорожей і розваг». За ним ліміт не встановлюється, але заборгованість повинна бути погашена в кінці місяця.

3) Фірмові картки випускаються окремими компаніями ( «Америкен експрес», «Барклейз кард», «Трасткард»). За допомогою цих карток оплачуються різні службові витрати. Діють за типом одномісячних.

4) Преміальні або «золоті» кредитні картки - «Амекс Гоулд кард», «Гоулд Мастеркард», «Прем'єр кард Віза». Ці картки видаються тільки клієнтам з високим річним доходом, акуратно погашають заборгованість. У чому їх перевага:

а) або не мають ліміту, або він дуже високий;

б) дають право на кредит за пільговою ставкою;

в) клієнт автоматично набуває солідну страховку від нещасних випадків (іноді на всю сім'ю), бронювання місць в готелях.

Наступним етапом процесу еволюції грошей став випуск дебет-карток, які набули широкого поширення завдяки системі автоматичної видачі готівки. Це - система розрахунків за допомогою ЕОМ, що отримала назву «електронні гроші». Можливість переходу від паперових носіїв інформації в грошовій сфері до електронних імпульсам відкривається у зв'язку з впровадженням в сферу виробництва і обігу електронно-обчислювального устаткування.

Система електронних грошей включає в себе ряд елементів: автоматизовану розрахункову палату, систему автоматизованого касира і систему терміналів, встановлених в пунктах покупки товарів або надання послуг. Автоматизована розрахункова палата являє собою мережу банків, пов'язаних єдиним обчислювальним центром. Автоматизований касир дозволяє проводити ряд грошових операцій: отримання грошей з банківського рахунку, прийом вкладів, платежі.

Більш досконалі модифікації подібних пристроїв (автоматичні машини-касири атпм), крім видачі готівки, можуть здійснювати і безготівкові перерахування, видавати чекові книжки та здійснювати інші касово-розрахункові операції.

Якщо раніше спостерігався процес витіснення готівки як засобу обігу тільки при великих угодах, то зараз цей процес практично втратив нижню межу. Дебет-картки дозволили відмовитися від готівки при оплаті навіть телефонних розмов.

Ще одним нововведенням «банківської технології» є смарт-картка ( «smart» - кмітливий, розумний). За своїми розмірами новинка не відрізняється від традиційних дебет-карток, легко поміщається в гаманці, але, завдяки вмонтованому в неї мікрокомп'ютеру на «чіпах», напівпровідникових кварцових кристаликах з інтегральною схемою, має власну пам'ять.

Наявність такого мікрокомп'ютера безпосередньо на розрахунковому документі вносить нові елементи в порядок його використання.

Смарт-картка по суті являє собою електронну чекову книжку. Відповідний банк (банк-емітент) вносить в секретну зону її пам'яті відомості про суму, зарахованої на рахунок клієнта.

Система електронних карток надає їм специфічний характер, що дозволяє говорити про банківські картки як про засіб, принципово відмінному від простих кредитних карток. Кредитні відносини між банком і його клієнтами при системі використання банківських карток доводяться до свого логічного завершення.

Використання банківських карток дозволяє зв'язати всі банки в єдину систему, так що, користуючись персональним комп'ютером, клієнт може проводити розрахунки за картками будь-якого банку.

Процес розвитку «електронних грошей» знаходить своє вираження в системі «СВІФТ» (англ. «SWIFT»). Це - система електронної передачі інформації з міжнародних банківських розрахунків через супутниковий зв'язок. Дослівний переклад з англійської - «Товариство міжнародних міжбанківських телекомунікацій». Система почала впроваджуватися з 1973 р, а в 1977 р частково вступила в дію. В даний час в системі «СВІФТ» беруть участь понад 1500 банків з 54 держав (США, Канада, країни Західної Європи і ряд інших країн).

У Росії «пластикові гроші» офіційно з'явилися в 1989 році, коли Зовнішекономбанк взявся поширювати серед дуже обмеженого кола людей Master Card / Eurocard. Другим був Кредобанк, розповсюджував Visa. Кредитні картки видають Інкомбанк, Мостбанк, Оптимум і Ощадбанк. Менше поширені картки типу American Express, Union. Найпопулярнішими в Росії є Оптимум-кард і SТВ.

Зміни торкнулися і функції грошей як засобу накопичення. Особливості цієї функції: вона перестала виконувати роль стихійного регулятора грошової маси в обігу. Це можна пояснити тим, що при зверненні нерозмінних грошових знаків золото не може автоматично перейти з скарби в обіг і назад. Це було можливо за золотого стандарту. Сьогодні золото продовжує виконувати функцію скарбу, але в обмежених масштабах.

В умовах економічної, політичної, валютної нестійкості золото виступає як скарб, як своєрідний страховий фонд держави і приватних осіб.

Золоті резерви гарантують державам, приватним особам відносну економічну незалежність.

Золоті запаси, державні та приватні, виступають в якості загального багатства. На ринках золота відбувається розмін кредитних грошей на золото. Величезні масштаби накопичення золота - підтвердження ролі золота як засобу утворення скарбів.


контрольні завдання


Питання на повторення теми


Дайте визначення поняттю «товар». Якими властивостями він володіє?

У чому відмінність споживчої вартості товару від споживної вартості продукту в натуральному господарстві?

Від чого залежить економічна цінність блага?

Що називають корисністю товару?

Які теорії грошей вам відомі? Дайте їх коротку характеристику.

Які функції виконують гроші?

Що називають демонетизації золота? Опишіть цей процес.

Що являє собою золотий запас держави? Для чого він потрібен?


Тести і завдання

Товар не обов'язково повинен володіти наступним властивістю:

Придатність до обміну;

Наявність упаковки;

Здатність задовольняти потребу;

Повинен володіти всіма перерахованими властивостями.

Здатність товару задовольняти ту чи іншу потребу називається:

Мінова вартість;

Економічна цінність;

Споживча вартість;

Економічна корисність.

Для якої теорії грошей характерний тезу про значущість внутрішньої вартості грошей?

номиналистской;

металевої;

кількісної;

Ні для однієї з перерахованих.

Зниження курсу національної валюти по відношенню до золота називається:

девальвацією;

деномінацією;

інфляцією;

Дефляцією.

Що з перерахованого не відноситься до кредитних грошей?

банкнота;

чек;

Золота монета;

Вексель.

Визначте, в якому ступені різні форми грошей (товарні, металеві, паперові, кредитні і т.д.) виконують свої функції. Результати занесіть у таблицю:

форма грошей функції грошей
Основні похідні
Міра вартості засіб обігу засіб нагромадження засіб платежу
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...

За якої умови зростання грошової маси не призведе до зростання цін?

Проведіть SWOT-аналіз заміни золотих (забезпечених золотом) грошей на кредитні. За результатом аналізу заповніть таблицю:

Сильні сторони: Слабкі сторони:

...

...


...

...


можливості: загрози:

...

...


...

...література


Основна


1. Економічна теорія. Мікроекономіка- 1,2: Підручник / за заг. ред. Журавльової Г.П. - М .: «Дашков і К», 2004. С. 270-298.

2. Попов А.І. Економічна теорія. - СПб .: «Пітер», 2001. С. 39-51.


Додаткова


1. Балікоев В.З. Загальна економічна теорія. Навчальний посібник. - М .: «ПРІОР», 1999. С.

2. Протас В.Ф. Економічна теорія. М .: Іспит, 2002.

3. Економічна теорія: Підручник. / Під ред. Грязнова А.Г., Чечелево Т.В. - М .: «Іспит», 2004.


Глава 8. Суб'єкти ринкових відносин і роль держави в економіці 174

Глава 8. СУБ'ЄКТИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ


8.1. Загальна характеристика ринкових суб'єктів. Необхідність втручання держави в ринкову економіку.

8.2. Економічні функції держави в ринковій системі господарювання.

8.3. Форми та інструменти державного регулювання економіки.


Ключові поняття

Домашнє господарство Фірма

Держава Провал ринку

Функції держави аллокаціонной функція

Соціальна функція Розподільча функція

Структура ринкового господарства Господарюючі суб'єкти економіки

Корисність Зовнішні ефекти

Громадські блага Асиметрична інформація

Бар'єри для переливу капіталу Економічна політика

Фіаско уряду Економічні інститути

Бюджетно-податкове регулювання Грошово-кредитне регулювання

Пряме і непряме втручання

держави


8.1. Загальна характеристика ринкових суб'єктів. Необхідність втручання держави в ринкову економіку


Суб'єктна структура ринкового господарства - це система взаємовідносин між безліччю суб'єктів, що виражає їхні цілі, економічні інтереси, характер, форми організації та взаємодії з приводу руху товарів і послуг.

Всі одиниці економіки, які беруть економічні рішення, самостійно складові господарські плани і діючі згідно з ними, називаються господарюючими суб'єктами.

Еволюція ринкових відносин, модифікація механізму коригування процесів економічного вибору призводить до ускладнення суб'єктної структури ринкового господарства.

Виходячи з функцій і цілей участі в економічному процесі, розрізняють домашні господарства (приватні бюджети), фірми (бюджети компаній), держава (бюджети громадських властей).

Домашні господарства можуть витратити свої доходи на покупку товарів (споживання) або відмовитися від споживання (заощадження). Ця відмова від споживання одночасно веде до утворення стану.

Домашні господарства - це споживчі одиниці, які прагнуть до оптимального забезпечення товарами. До них відносять окремих осіб, сім'ї та всім організаціям некомерційного характеру. Функцією домашнього господарства є отримання доходів і їх витрачання на споживання.

Мета домашніх господарств полягає в тому, щоб прийняте рішення щодо свого господарського плану забезпечувало, шляхом витрачання наявних обмежених коштів, максимально повне задоволення потреб. Ступінь задоволення потреб в результаті споживання будь-якого товару називають корисністю. Приватний бюджет витрачається раціонально, якщо купуються товари, що приносять максимальну споживчу корисність (максимізація корисності).

Фірми є виробничими одиницями.Якщо домашні господарства, будучи споживачами, споживають і зберігають, то функціями компаній є виробництво та інвестування.

Цілі управлінських рішень, що приймаються компаніями, можуть бути різними, зокрема: максимізація прибутку, збереження або збільшення частки ринку, відшкодування витрат, забезпечення виходу на світові ринки. З точки зору досягнення прибутку розрізняють виробничо-економічний принцип і принцип задоволення потреб.

Виробничо-економічний принцип діяльності фірм - це головний принцип будь-якої компанії, чия економічна діяльність спрямована на отримання прибутку. Якщо хочуть максимізувати прибуток шляхом випуску оптимальної кількості продукції з мінімальними витратами на її виробництво, то говорять про принцип максимізації прибутку.

Принцип задоволення потреб - це головний принцип всіх компаній, чия економічна діяльність спрямована на те, щоб оптимально задовольнити потреби в певних областях: наприклад, в газо- і водопостачанні, в перевезеннях за допомогою залізничного і муніципального транспорту. Дані фірми працюють при цінах, що відшкодовують витрати, або навіть отримують дотації з громадських фондів.

Держава (уряд) - представлено різними урядовими установами, здійснюваними юридичну і політичну владу для забезпечення в разі необхідності контролю над господарюючими суб'єктами і над ринком для досягнення суспільних цілей.

Держава це продукт економічного і соціального розвитку суспільства. Воно виникло як потреба нації у виконанні певних функцій, що забезпечують її виживання і розвиток. Сьогодні держава являє собою стрижень існуючої суспільної системи, воно концентрує владу, санкціонує існування всіх інших недержавних інститутів. Держава формулює принципи і організовує форми суспільного життя, утворюючи основу інституційної ієрархії. Держава породило нову форму суспільної обумовленості поведінки людини, відокремивши загальний інтерес від приватного.

Від державних організацій, фірм, домашніх господарств слід відрізняти економічні інститути. Під останніми розуміється набір правил, структурують суспільні взаємини особливим чином, знання яких повинні розділяти всі члени суспільства, так як ці правила безпосередньо впливають на організацію і економічну поведінку людей.

Між інститутами і організаціями існує різниця. У той час як інститути є набором правил і законів, які визначають взаємодію окремих осіб, організації є корпоративними дійовими особами, які самі можуть бути об'єктами інституційних обмежень. Організації мають внутрішню структуру, інституційні рамки, які встановлюють взаємодія індивідів, що складають організації.

Державні організації не мають на меті отримання прибутку, а реалізують функції державного регулювання економіки.

Держава виробляє послуги, які надаються громадянам частково безкоштовно. Послуги державних установ покликані найкращим чином задовольняти колективні потреби. Для виробництва суспільних благ держава встановлює податки і збори. Держава, акумулюючи податкові надходження, може не тільки виробляти певні послуги, а й здійснює перерозподіл національного доходу в суспільстві, здійснюючи трансферти домашнім господарствам і фірмам.

У сучасній економіці основу життєдіяльності становить ринок. Держава ж в принципі підкоряється ринковими правилами гри, заснованим на правах власності. Але держава не пасивний спостерігач за економічними процесами в ринковій економіці.

На відміну від ринкових сил держава володіє загальновизнаним і винятковим правом примусу, тобто правом обмежувати свободу вибору економічних суб'єктів.

Втручання держави в господарський процес було характерно для всіх етапів розвитку ринку. Обумовлено це тим, що ринковий механізм, хоча і являє собою добре налагоджений механізм, здатний вирішувати найважливіші економічні завдання перед суспільством, все ж не спрацьовує в ряді областей господарської життєдіяльності.

Такі ситуації, при яких ринковий механізм не може забезпечити ефективне використання ресурсів прийнято називати провалами (фіаско, неспроможністю) ринку.

Зазвичай виділяють чотири типи неефективних ситуацій, які свідчать про провали ринку: 1) наявність зовнішніх ефектів, 2) необхідність виробництва суспільних благ, 3) монополістична структура ринку, 4) існування асиметричної інформації в ціновому механізмі. У всіх цих випадках потрібне втручання держави.


8.2.Економіческіе функції держави в ринковій системі господарювання


Світовим досвідом доведено, що немає, і не може бути ефективною ринкова економіка без активної регулюючої ролі держави. Здатність нерегульованого ринку спонтанно забезпечувати рівновагу, і високу ефективність економіки обмежена. Суть недосконалості ринкової системи випливає з таких обставин:

сам по собі ринок не сприяє збереженню невідтворюваних ресурсів;

не має механізму захисту навколишнього середовища. Тільки законодавчі акти можуть змусити підприємців вкладати кошти в екологічно чисті виробництва;

не створює стимулів для виробництва товарів і послуг колективного користування;

не забезпечує фундаментальних досліджень в науці;

не гарантує права громадян на працю та дохід, не забезпечує перерозподіл доходу;

ринкова система схильна до нестабільного розвитку (інфляція, безробіття).

За вирішення цих та інших проблем і береться держава, здійснюючи регулювання соціально-економічних процесів.

Державне регулювання економіки в умовах ринкового господарства являє собою систему заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних державними установами та громадськими організаціями з метою стабілізації і пристосування існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінюються.

Необхідність державного втручання в економіку обгрунтовували меркантилісти ще у вісімнадцятому столітті. Однак загальне визнання економічної думки про нездатність ринку до саморегулювання остаточно утвердилася тільки в двадцятому столітті.

Регулююча роль держави проявляється в його функціях. Під функціями держави розуміються головні напрямки його діяльності, які виражають сутність і призначення держави в суспільстві, включаючи механізм державного впливу на розвиток суспільних процесів. З виникненням держави складається сфера його економічної діяльності.

Економічні функції сучасної держави різноманітні і складні. Сьогодні прийнято виділяти такі основні групи виконуваних державою економічних функцій (рис. 8.1.).

1) А ллокаціонная (розподільча) функція має на меті більш ефективний розподіл ресурсів в ринковій економіці;

2) З оціальная функція полягає в забезпеченні справедливого розподілу доходів у суспільстві;

3) З табілізаціонная функція полягає в підтримці високого рівня зайнятості та цінової стабільності, а також у стимулюванні економічного зростання.

Розглянемо ці функції.

Дослідження в області першої функції - аллокаціонной належать економістам неокласичного напряму. Об'єктом дослідження в неокласичної моделі є ринкова економіка, яка розглядається на рівні взаємодії окремих споживачів і фірм.

У даних дослідженнях з'ясовується, що вільна ринкова економіка без якого б то не було втручання досягає ефективної аллокации ресурсів. Можливість вільно вступати в обмінні відносини забезпечує досягнення на ринку стану рівноваги, тобто такій ситуації, коли при існуючих зараз ціни величина попиту на кожен з вироблених в економіці товарів дорівнює величині його пропозиції. Іншими словами, в ринковій системі ціни ефективно виконують роль індикатора цінності ресурсів. Ціновий механізм посилає вірні сигнали, і розміщення ресурсів виявляється оптимальним.

Подальший аналіз цієї моделі виявив, що хоча в більшості випадків ціновий механізм ринку забезпечує використання ресурсів оптимальним чином, в ряді ситуацій ринок не забезпечує ефективної аллокации ресурсів.

До типових форм прояву неефективності розподілу ресурсів ринковим механізмом можна віднести:

ринкова система виробляє більшу або меншу кількість продукції внаслідок дії побічних (екстернальних) ефектів економічної діяльності;

ринок недопроізводіт або взагалі не виробляє блага, що відносяться до категорії громадських;

оптимальний розподіл ресурсів порушується в зв'язку з ассімітрічность інформацією у учасників економічних угод (випадок інтернали);

ефективність розміщення ресурсів знижується внаслідок існування високих галузевих бар'єрів для вільного переливу капіталу.

Наявність цих недосконалостей ринку створює передумови для державного втручання в роботу ринкового механізму. Саме держава може зіграти позитивну роль, поліпшивши аллокації і використання економічних ресурсів.

Як же здійснюється коригування ринкового механізму державою?

Одна з основних завдань держави - це нейтралізація зовнішніх ефектів (екстерналій).

Екстерналії (побічні ефекти або зовнішні ефекти) - це вигоди або витрати, пов'язані з виробництвом або споживанням товару, які отримує третя сторона, і які не фіксуються в ринковій ціні.

Негативні екстерналії (витрати переливу) - це витрати, які несе третя сторона, і які не компенсуються в ринковій ціні.


Наприклад, викиди шкідливих речовин в атмосферу при виробництві цинку створюють негативний зовнішній ефект, якщо виробник продукту не включає суму збитку, що наноситься суспільству, в собівартість продукту. На малюнку 8.2 представлений графік негативних зовнішніх ефектів при виробництві цинку.

Крива пропозиції S відображає лише індивідуальні витрати, які фінансує фірма-виробник. Витрати ж відображаються кривої S включають як індивідуальні витрати, так і зовнішні. Отже, індивідуальні витрати менше суспільних витрат. Виробники приймають рішення про обсязі виробництва на основі занижених витрат. Відповідно, рівноважна величина продукту Q більше оптимальної величини Q1.

Позитивні екстерналії (вигоди переливу) - це додатковий ефект, отриманий від виробництва або споживання продукту третьою стороною, і який не фіксується в ринковій ціні.

На малюнку 8.3 представлений графік позитивних зовнішніх ефектів.

Вигоди переливу, відображені кривої D, нижче реальних вигод суспільства. В результаті рівноважна величина продукту Q виявляється менше оптимальної його величини Q1.

Наявність вигод переливу можна проілюструвати на прикладі інноваційної діяльності підприємства. Здійснюючи якесь нововведення, підприємство орієнтується на майбутній попит, що представляє криву тих максимальних цін, які готові заплатити споживачам за нововведення.

Однак, в цих цінах відображені далеко не всі вигоди суспільства від нововведення.Інновації як внесок в загальну суму накопичених знань сприяє подальшим нововведень.

Тим часом, визначення ступеня впливу відповідного нововведення на наступні інновації, а отже і розмір палати, яку підприємство може зажадати з наступних інновацій, пов'язане з дуже великими витратами і тому невигідно для підприємств.

В результаті в більшості випадків суспільні вигоди від інноваційної діяльності значно перевищують приватні, на які орієнтуються підприємства, і тому ранок буде забезпечувати недовкладення ресурсів в нововведення.

Коригування індивідуальної і суспільної оцінки результатів економічної діяльності здійснюється за допомогою:

податків і субсидій;

адміністративних заходів впливу.

Так, на державу покладається здійснення контролю за негативними зовнішніми ефектами та застосуванням директивних заходів, цивільного кодексу, штрафних санкцій, ринкових ліцензій на викид відходів до певного рівня забруднення навколишнього середовища. Крім встановлення норм і застосування заборон, з метою мінімізації негативних екстерналій, держава використовує непрямі засоби впливу - податки. Товаровиробники, винуватці негативних зовнішніх ефектів, оподатковуються, що стимулює зміна їх поведінки.

У свою чергу, держава заохочує виникнення позитивних екстерналій. Для цього проводиться субсидування. Чи надається субсидія споживачеві або виробнику, в будь-якому випадку це веде до збільшення споживання блага. Як правило, держава прагне надати субсидію тому, у кого більша еластичність попиту по доходах, так як ступінь реакції після субсидії на споживання блага буде вище. Держава субсидує соціальну сферу, інноваційну діяльність, оскільки від реалізації заходів в цих областях виграють не тільки безпосередні отримувачі блага, а й суспільство в цілому.

Іншим завданням держави щодо коригування процесу розподілу ресурсів ринком є ​​організація виробництва суспільних благ.

Громадські блага - це товари, які не виробляються на основі ринкової системи, а якщо виробляються, то в силу наявності великих вигод переливу їх виробництво дефіцитної.

До суспільних благ відносять товари, які володіють наступними двома властивостями: 1) неподільність - одиниця громадського блага може споживатися багатьма людьми одночасно. Положення жодного зі споживачів не погіршується, коли з'являється ще одна людина, що споживає даний обсяг суспільного блага. Додаткові споживачі можуть бути забезпечені цим благом без зменшення вигод, одержуваних вже існуючими споживачами. Наприклад, будь-який городянин може в будь-який час доби вільно переміщатися по тротуару. Гості міста аж ніяк не знижують кількість і якість вигод, одержуваних нині гуляють городянами від пішохідних доріжок.

2) неісключаемостью з споживання - благо може бути отримано безоплатно. Тобто споживачі, які не бажають платити за такі блага, не можуть бути позбавлені можливості їх споживання. Коли право споживання блага не є винятковим, витрати на виключення того чи іншого особи з числа споживачів вкрай високі. Фактично неможливо стягувати плату за право споживання такого блага з індивідуальних його споживачів. Наприклад, ті, хто не платить за вигоди, одержувані від тротуарів, не можуть бути позбавлені цих вигод.

Отже, коли суспільне благо виробляється для однієї людини, для всіх інших також виникають зовнішні вигоди. Так як позитивні зовнішні ефекти не беруться до уваги, коли благо виробляється суб'єктом, обсяг пропозиції буде менше ефективного.

Отже, якщо благом можна користуватися безкоштовно, то стимул виробляти даний товар у приватних осіб не виникає, і в ринковій системі буде мати місце недовироблення таких благ.

Держава визначає обсяг виробництва за допомогою політичного механізму, тобто процесу голосування за урядові програми.

Готовність виборця голосувати за пропозицію залежить від того, яку частку витрат несе ця людина. Виборці порівнюють корисність додаткового пропозиції суспільного блага для себе зі своїми додатковими витратами. В силу того, що суб'єкти схильні занижувати реальну користь від споживання блага, прагнучи тим самим зменшити свій внесок у фінансування блага, кількість вироблених суспільних благ може виявитися нижче ефективного їх обсягу. Саме тому джерелом коштів для виробництва суспільних благ є податкові надходження держави.

До неефективною аллокации ресурсів можуть призводити не тільки екстерналії, але і інтернали. Тому важливим напрямком діяльності держави є усунення інтернали або асиметричною інформацією.

Інтернали - це витрати або вигоди, одержувані учасниками даної угоди, які не були обумовлені при її укладанні.

Якщо споживач або виробник не має в своєму розпорядженні необхідною інформацією, щоб зробити справжнє висновок про цінність товару, то індивідуальна оцінка буде вищою або нижчою громадської і, отже ресурси в системі будуть розподіляться не раціонально. Прикладами інтернали можуть бути: збиток, який несе покупець від споживання товару, який опинився неякісним; безкарне порушення договору однієї зі сторін угоди; виграш фірми від підвищення кваліфікації робітника за рахунок його самонавчання.

Через асиметричності інформації низькоякісні товари (товари «лимони») можуть витісняти з ринку високоякісні. Це відбувається у зв'язку з тим, що інформація про якість товару ассиметрична, тобто продавець товару знає про нього значно більше, ніж потенційний покупець. Тому у покупця виникає прагнення застрахувати себе від покупки товару низької якості, але з високою ціною. Інструментом зниження втрат від придбання неякісного товару служить готовність покупця заплатити меншу ціну за будь-який товар даного виду. В результаті таких дій ціна на ринку знижується, і високоякісні товари зникають з ринку. Таким чином, складається неефективне стан економіки, викликане дезінформацією покупця про якість товару.

Сьогодні до основних форм усунення інтернали відносяться: 1) введення стандартних форм договорів, регламентація процедури укладання угод, введення санкцій за порушення умов контракту; 2) державне встановлення стандартів якості продукту, видача ліцензій на виробництво певних видів товарів, законодавчий захист прав споживачів.

Держава покликана активно сприяти усуненню бар'єрів для вільного переливу капіталів.

Сучасна монополістична структура ринку обмежує гнучкість реакції потоків капіталу на цінові сигнали ринку, знижує адаптивність виробництва до потреб суспільства.

Але саме конкуренція виступає в якості сили, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції, що врівноважує ринкові ціни. В результаті суперництва продавців і покупців встановлюється загальна ціна на однорідні товари. Абсолютно конкурентний ринок виробляє не будь-яку сукупність товарів, а таку їх структуру, яка відповідає структурі сукупного попиту, тобто перевагам споживачів. Конкуренція служить засобом регулювання пропорцій суспільного виробництва. Через механізм міжгалузевої конкуренції відбувається перелив капіталів з галузі в галузь. Перевагою вільної конкуренції є й те, що кожен необхідний суспільству товар виробляється найменш дорогим способом. Це означає, що не тільки максимізує прибуток товаровиробників, а й створюється така структура розподілу ресурсів, яка максимізує задоволення споживачів.

Наявність монопольної влади створює різні бар'єри, тобто технічні, фінансові, організаційні труднощі з якими стикається фірма при вступі в нову галузь. З метою створення сприятливих умов для переливу капіталу держава проводить антимонопольну політику. Дана політика реалізується за двома основними напрямками: 1) надання різних видів допомоги фірмам, які вступають в галузь; 2) обмеження монополістичної діяльності фірм.

Існують різні види монополістичної діяльності, які забороняють антитрестовские закони. Зокрема, у сфері управління цінами фірми-монополісти можуть фіксувати ціни, проводити цінову дискримінацію, здійснювати демпінгове ціноутворення. Фіксація цін - це будь-яка спроба об'єднання двох або більше фірм, розпочата з метою встановлення певної ціни на товар. Конкуруючі фірми зобов'язані вести самостійну і незалежну цінову політику, а спроби цінової кооперації обмежують вільну конкуренцію. Практика демпінгу полягає у встановленні занижених цін для витіснення конкуруючих фірм з бізнесу. При цьому фірма-монополіст сама може зазнати збитків. Якщо вона йде на це, вона вважає, що поточні збитки стоять майбутнього можливого збільшення прибутків, якщо фірмі вдасться домогтися монопольної влади, усунувши з бізнесу суперників.

Активно контролюється державою процес злиттів фірм. Об'єднання фірм можуть створювати штучні бар'єри для входу на ринок, перешкоди для нових фірм з метою обмеження конкуренції з їхнього боку, можливості для розподілу ринку.

Посилення монопольної влади окремих фірм в ринкових галузевих структурах призводить до суспільних економічних втрат. Ці втрати проявляються, по-перше, в більш високих цінах, які доводиться платити споживачам. По-друге, в скороченні виробництва окремих видів товарів і послуг, сто призводить до неефективного розподілу ресурсів між різними галузями. По-третє, монополія може уповільнювати інноваційний розвиток, погіршувати умови і якість продукції.


Розглянемо соціальну функцію держави. Важливу роль відіграє держава в процесі регулювання розподілу доходів між економічними агентами. Ринкове розподіл доходів без будь-якого втручання держави означає лише одну справедливість: доходи всіх власників факторів виробництва формуються на основі законів попиту і пропозиції, також граничної продуктивності факторів. З цієї точки зору абсолютно справедливим буде низький дохід працівників тих сфер виробництва, попит на продукти яких буде незначним.

Становлення ринкової системи господарювання і формування на цій основі прошарку власників неминуче посилює вплив принципу розподілу по накопиченому майну. При цьому формування сукупних доходів населення сприяє зростанню диференціації доходів і соціального розшарування суспільства.

Які ж причини викликають необхідність зниження диференціації доходів? По-перше, нерівність у розподілі доходів не відповідає етичним принципам суспільства. По-друге, різка диференціація в доходах і наявність низьку купівельну спроможність робить стримуючий вплив на зростання ВНП.

Тому соціальна політика держави полягає в забезпеченні певних стандартів добробуту, створення соціальних гарантій у формуванні економічних стимулів для участі в суспільному виробництві.

Формою досягнення цієї мети служить перерозподіл доходів шляхом: 1) прямого впливу на ціни і 2) з допомогою трансфертних виплат. Державні програми стабілізації доходів мають місце в різних країнах. Але порядок їх формування різний.

Одна частина коштів таких програм формується через державний бюджет і використовується централізовано. Інша частина коштів утворюється за рахунок прибутку на самих підприємствах.

Споживачем частини державної допомоги виступають не всі трудящі взагалі, а тільки ті, які мають в цьому потребу і тільки в міру цієї потреби. Виплати по лінії програм допомоги покликані пом'якшити відмінності в рівні доходів, викликані не відмінностями в праці, а причинами, що стоять поза самого праці, а також сприяти задоволенню ряду потреб, найбільш важливих з точки зору завдань формування здібностей до праці, розвитку особистості.

Надмірно активне втручання держави в перерозподільчі процеси, вирівнювання доходів веде до зниження ділової активності в суспільстві і скорочення ефективності виробництва в цілому.З іншого боку, скорочення ролі держави в регулюванні доходів населення веде до зростання диференціації доходів, соціальної напруженості, загострення соціальних конфліктів і в підсумку до падіння виробництва, зниження його ефективності. Досягнення оптимальних масштабів втручання держави в регулювання соціальних відносин в суспільстві пов'язано з дозволом протиріччя між ефективністю і соціальною справедливістю.


Третя - стабілізаційна функція держави, зводиться до наступного.

Макроекономічна дестабілізація проявляється у формі безробіття і інфляції, і викликається порушенням рівноваги між сукупним попитом і сукупною пропозицією.

Зниження сукупного попиту по відношенню до сукупної пропозиції викликає ріст безробіття; перевищення попиту над сукупною пропозицією стимулює інфляцію.

Держава надає регулюючу дію на рух сукупного попиту. У період спаду і зростання безробіття держава збільшує державні витрати і знижує податки; в період зростання інфляції держава знижує державні витрати і підвищує податки.

Основна заслуга в теоретичній розробці даної функції держави належить економістам кейнсіанського напряму. Саме Дж. М. Кейнс запропонував використовувати можливості державного регулювання для стабілізації і стимулювання економічного зростання. Тим самим були закладені основи макроекономічної теорії, в рамках якої розробляються шляхи впливу на агрегатні економічні показники - темпи економічного зростання, загальний рівень зайнятості і цін.

Державна цінова політика є найважливішим елементом економічної політики.

Економічна рівновага може бути досягнуто в задовільною ступеня тільки в разі, коли вартість грошей зберігається протягом ряду років без значних коливань. Необхідність в стабільних цінах виникає не тільки в силу економічних, а й соціальних причин.

Від динаміки цін значною мірою залежить, як індивіди розпоряджаються своїми накопиченнями і використовують свої доходи. Необхідна відносна стабільність грошей, щоб споживачі мали можливість зіставляти ціни і не поспішали робити покупки через острах майбутнього підвищення цін. Стабільність необхідна, щоб перешкоджати спалахів спекулятивних операцій, які мало сприяють розвитку продуктивних сил.

Інвестиційний процес, залежний від приватної ініціативи, може бути порушений знеціненням грошей. Він може стати надмірне порівняно з можливим збільшенням прибутків в тих секторах економіки, в яких оснащення промислових підприємств відбувалося в значній мірі з використання позикового капіталу. Погашення боргів все більш знеціненими грошима деформує величину собівартості продукції і доходів. Навпаки, в тих галузях економіки, де фінансування забезпечується за рахунок власного капіталу або прибутків, інвестиційний процес може загальмуватися.

Нарешті, стабільність цін необхідна для збереження тривалого рівноваги зовнішньоекономічних зв'язків. Знецінення грошей може привести до виснаження валютних резервів і тим самим покласти край розвитку економіки в бажаному напрямку.

Стабільність цін необхідна також для вільного розвитку продуктивних сил. Знецінення грошей породжує не тільки гонку заробітної плати і цін, але і гонку зарплати і нефіксованих доходів (наприклад, прибутку). Дійсно, в результаті інфляції населення ділитися на дві групи: з одного боку, це ті, чиї доходи негайно підвищуються слідом за підвищенням цін, з іншого боку - ті, чиї доходи, більш стабільні за своєю природою, лише із запізненням слідують за підвищенням цін, причому, часто тільки після рішучої боротьби за свої права, які дорого обходяться нації.

Важливим завданням держави є забезпечення умов для пом'якшення впливу на економіку механізму циклічного її розвитку. Економіка протягом тривалих періодів відчуває то підйоми, то спади. Тим самим створюється несприятлива економічне середовище для координації дій покупця і продавців окремих товарів і факторів виробництва. У зв'язку з цим держава змушена контролювати макроекономічну динаміку. Для цих цілей держава використовує інструментарій фіскальної і грошово-кредитної політики.

Отже, ринок не може створити інфраструктуру, необхідну для діяльності самого ринку і відтворення в цілому. Ринкових сил виявляється недостатньо для реалізації програм загальнонаціонального масштабу, ринок самостійно не в змозі здійснити в короткі терміни великі структурні зрушення.


8.3. Форми та інструменти державного регулювання економіки


Як ми зазначили вище, відтворення матеріальних благ і послуг в ринковій економіці передбачає певне державне вплив на господарюючих суб'єктів і ринкову кон'юнктуру.

Механізм регулювання економіки - це система організації цілеспрямованого впливу держави на діяльність господарюючих суб'єктів ринкової економіки, яка включає:

Цілі держрегулювання - розвиток суспільного відтворення відповідно до національних пріоритетів, підтримка збалансованості і зростання виробництва.

Форми реалізації - програми прогнози, спеціальні програми розвитку окремих галузей і сфер діяльності, індикативне планування.

Методи регулювання - правові,, нормативні, організаційні, бюджетні, податкові, кредитні, цінові.

Суб'єкти регулювання - підприємства приватного і державного секторів, домогосподарства.

Об'єкти регулювання - економічні відносини: безпосередні та опосередковані, прямі і непрямі, виробничі і невиробничі, фаз і сфер відтворення.

В основі державного регулювання економіки лежать певні концепції, які обумовлюють його параметри.

Ефективну економічну політику багато в чому визначає глибина і комплексний характер аналізу ситуації. Це дозволяє виробити чіткі орієнтири політики, вибору інструментів і механізмів її реалізації.

Економічна політика - це цілеспрямований вплив на господарські процеси, створення і вдосконалення умов економічного розвитку країни.

Головною метою економічної політики будь-якої держави є досягнення добробуту населення країни, зростання його доходів і споживання.

Економічна політика держави включає в себе структурну, інвестиційну, кредитну, фінансову, інноваційну, соціальну, зовнішньоекономічну політику.

Держава, здійснюючи регулювання соціально-економічних процесів, використовує систему методів та інструментів, які змінюються в залежності від економічних завдань, матеріальних можливостей держави, накопиченого досвіду регулювання.

Державне регулювання економіки передбачає використання різних форм і інструментів.

Розрізняють дві основні форми втручання держави в ринкову економіку: пряме втручання і непряме втручання.

Пряме втручання - це процес адміністративного регулювання економічної поведінки господарюючих суб'єктів.

Метою таких методів є досягнення пріоритетів розвитку, захист певних секторів економіки та груп населення. Крім позитивних ефектів дані заходи можуть мати і негативні наслідки у вигляді деформації реального співвідношення витрат і цін, зниження рівня конкурентності, ослаблення балансує функції ринку. Основними распорядительно-директивними інструментами впливу на господарюючих суб'єктів є постанови, накази, інструкції, стандарти, методики, нормативи.


Непряме втручання - це процес впливу на інтереси суб'єктів господарювання за допомогою економічних інструментів.


Непрямі методи припускають вплив на характер ринкових зв'язків в рамках національної освіти через вплив на сукупний попит, сукупна пропозиція, ступінь концентрації капіталу, структуризацію економіки і соціальних умов, використання факторів економічного зростання. З цією метою використовуються різні економічні важелі, планування і програмування.

Для вироблення ефективної економічної політики в країнах з розвиненою ринковою економіки використовують методи прогнозування і програмування. Економічне прогнозування - це система уявлень про напрямки в розвитку і майбутній стан економіки в цілому, а також її окремих елементів. Метод економічного прогнозування полягає в кількісної та якісної обробки зібраної інформації про соціально-економічний стан національного господарства на даний момент, виявленні закономірних тенденцій в його зміні, що дозволяють отримати уявлення про основні напрямки стану і розвитку економіки країни в майбутньому.

Застосування програмування і планування пов'язане з ускладненням господарських зв'язків і необхідністю застосування комплексних методів в досягненні коротко-, середньо- та довгострокових цілей. Об'єктами таких цільових програм є галузі, регіони, соціальні умови, напрями наукових досліджень.

Форми та інструменти регулювання економіки представлені на малюнку 8.4.

Взаємозв'язок і обумовленість ринків вимагають використання різного інструментарію при впливі на економічне зростання.

До основних економічних інструментів державного регулювання економіки відносяться: бюджетно-податкова, грошово-кредитна політика.

Бюджетно-податкове регулювання здійснюється за допомогою таких інструментів як: державні витрати, податки, надання амортизаційних пільг. За допомогою податків і державних витрат здійснюється вплив на динаміку сукупного попиту.

Знижуючи податки і збільшуючи державні витрати, держава розширює фінансові стимули для приватних інвестицій, збільшує платоспроможний попит населення.

Підвищуючи податки і знижуючи витрати, воно навпаки, сприяє згортанню інвестиційної активності і зниження купівельної спроможності населення.

Грошово-кредитне регулювання включає зміну облікової ставки відсотка, операції на відкритому ринку, зміна норми обов'язкових резервів. За допомогою цих інструментів держава впливає на зміну попиту і пропозиції. Зростання процентних ставок посилює умови кредиту, що веде до обмеження сукупного попиту.

В якості мети єдиної державної грошово-кредитної політики Росії сьогодні виступає зниження інфляції. Набір інструментів грошово-кредитної політики і система їх застосування повинні забезпечувати можливість не тільки регулювати рівень вільних грошових коштів банківської системи (згладжувати короткострокові кон'юнктурні коливання ліквідності), а й формувати сукупна пропозиція грошей на довгострокову перспективу з урахуванням очікуваних диспропорцій між попитом і пропозицією грошей. Тому ЦБ повинен мати у своєму розпорядженні інструментами як для абсорбування надлишкової ліквідності, так і для надання грошових коштів кредитним організаціям.

З метою зв'язування ліквідності ЦБ може регулярно проводити аукціони з продажу облігацій федеральної позики із зобов'язанням зворотного викупу, а також депозитні аукціони по залученню коштів кредитних організацій на термін від двох тижнів до трьох місяців. Вирішенню цього завдання служать і операції з прямого продажу державних облігацій Банком Росії з власного портфеля.

На додаток до ринкових інструментів стерилізації використовуються вікна постійного доступу для розміщення вільних коштів кредитних організацій в депозити в ЦБ на встановлених стандартних умовах за фіксованою процентною ставкою.

З метою згладжування кон'юнктурних коливань рівня ліквідності ЦБ розвиває різні види операцій з надання ліквідності.Зокрема, активно використовується практика ломбардних аукціонів, кредитів «овернайт» і внутрішньоденних кредитів.

Залежно від ступеня дисбалансу між попитом на гроші і грошовою пропозицією держава може вибирати з набору інструментів ті, використання яких призведе або до фундаментальної, або «м'якої» коригуванню грошової бази. При різних сценаріях розвитку макроекономічної ситуації склад інструментів може бути розширений у відповідності з потребами економіки. З метою надання банкам додаткового механізму управління ліквідністю центральний банк планує переглянути принципи формування обов'язкових резервів і порядок їх депонування. В умовах значного дефіциту ліквідності ЦБ може проводити операції з прямої купівлі державних облігацій на вторинних торгах. У разі, якщо дефіцит ліквідності прийме довгостроковий характер, ЦБ розглядає можливість зниження нормативів обов'язкових резервів.

Таким чином, гнучка монетарна політика виступає дієвим інструментом регулювання грошового ринку, інвестиційної активності суб'єктів господарювання, темпів економічного зростання.

Бюджетні інструменти, також як і кредитні широко використовуються для проведення антициклічної, антиінфляційної, соціальної політики, стимулювання або стримування темпів економічного зростання. З бюджетною діяльністю держави, яка прийняла сьогодні значних масштабів, пов'язане його розвиток як соціального, «трансфертного» держави.

Акумулюючи частина національного доходу з одного боку, і повертаючи його, з іншого боку, держава може змінювати співвідношення між накопичується і споживаної компонентою національного доходу. Воно може стимулювати розширення споживчого попиту, або навпаки, заохочувати заощадження і накопичення, змінювати їх структуру.

Стратегічною метою фіскальної політики є забезпечення фінансових зобов'язань держави і перетворення бюджету в активний інструмент економічної політики, досягнення економічного зростання, підвищення ефективності виробництва і його конкурентноздатності. Бюджетна і податкова політика спрямовані на зростання доходів бюджету, вдосконалення структури його витрат, відмова від монетарного фінансування бюджету. Така політика покликана сприяти ослабленню інфляційних очікувань, оптимальному витрачанню наявних у держави фінансових ресурсів, їх напрямку на вирішення пріоритетних проблем.

Зазначені цілі будуть досягатися поєднанням бюджетних реформ за п'ятьма основними напрямками:

Створення ефективної системи управління державними фінансами.

Принципи реформ в цьому напрямку - фінансова відкритість держави і жорсткий бюджетний контроль; зниження вартості функціонування державної влади; збалансованість ресурсів і зобов'язань, повноважень і відповідальності на всіх рівнях бюджетної системи; цілеспрямоване управління державним боргом і активами.

2. Концентрація фінансових ресурсів держави на виконанні його базових функцій.

Фінансові ресурси повинні концентруватися на створення умов для відновлення і розвитку економіки, зростання соціальних благ. Для цього необхідно привести зобов'язання держави у відповідність з його ресурсами. Слід інвентаризувати всі зобов'язання держави і провести оцінку їх ефективності. Надлишкові зобов'язання повинні бути скорочені і реструктуризовані. Важливо ліквідувати необгрунтовані бюджетні субсидії, що створюють нерівні умови конкуренції і знижують потенціал економічного зростання. Необхідно регулювати завищені тарифи природних монополій за сет прискорення ресурсозбереження та підвищення ефективності економіки цих галузей. Слід вжити заходів щодо забезпечення руху капіталу з галузей природних монополій в галузі переробні, що працюють на кінцевий внутрішній попит, а також наполегливо вирішувати питання по відновленню розширеного відтворення, тобто пов'язані з організацією накопичення, реалізацією інноваційних та технологічних капіталовкладень, створенням високопродуктивних робочих місць.

Удосконалення міжбюджетних відносин.

Даний напрямок передбачає реальну децентралізацію бюджетної системи з одночасною передачею на федеральний рівень фінансових зобов'язань загальнонаціонального характеру і відповідних їм податкових ресурсів. Тут необхідно чітке розмежування видатків між рівнями бюджетної системи, підвищення ступеня автономності податкових повноважень, вироблення прозорих об'єктивних процедур розподілу фінансової підтримки регіонам. Міжбюджетні відносини повинні стати реальною основою федеративних відносин, стимулювати розумну економічну політику в регіонах, забезпечувати рівний доступ громадян до основних бюджетним послуг та соціальних гарантій, а також вільне переміщення праці і капіталу по всьому економічного простору країни.

Проведення цілеспрямованої політики управління державним боргом і активами.

Даний напрямок включає створення єдиної системи управління державним боргом, яка дасть можливість здійснювати активну боргову політику, і диверсифікацію методів управління державними активами на основі оцінки їх ефективності.

5. Продовження податкової реформи.

Головною метою податкової реформи є досягнення оптимального співвідношення між стимулюючої та фіскальної роллю податків. Тоді податкова реформа покликана забезпечити більш справедливий розподіл податкового тягаря, перехід до оптимальних податкових ставок і спрощення податкової системи. При цьому система адміністрування податків повинна сприяти зниженню рівня витрат виконання податкового законодавства як для держави, так і для платників податків. Фактично ж проводиться зараз в Росії податкова політика характеризується такими рисами:

Вираженою регресивніподаткові оподаткування;

Нерівновагим покладанням основного податкового тягаря на виробничі галузі;

Тенденцією до розширення частки прямих податків;

Винятком з оподаткування вигод, які не в формі рублевих грошових доходів.

На початковому етапі проведення економічних реформ така політика може бути в певній мірі виправдана: держава відчуває потребу в значних обсягах централізованих фінансових ресурсів і відповідно змушене вдаватися до збільшення податкового тягаря. Однак в довгостроковій перспективі така стратегія буде стримувати розвиток економіки. Із забезпеченням економічної стабілізації на зміну їй повинна прийти податкова стратегія, спрямована на стимулювання економічного зростання, створення сприятливого інвестиційного клімату. В цьому і полягає головна мета податкового регулювання.

Як показує світовий досвід, досягнення певного рівня економічного розвитку і стабільності дозволяє державі посилювати централізацію фінансових коштів для вирішення соціальних та інших проблем загальнодержавного значення. Залежно від ступеня соціальної орієнтованості суспільства податкове навантаження на економіку розвинених країн коливається від 30 до 60%. У країнах з перехідною економікою рівень податкового навантаження в період ринкових реформ досягає 26-28%.

Реалізуючи стратегію економічного зростання, треба мати на увазі, що підйом можливий тільки шляхом розширеного відтворення, коли відбувається регулярне нарощування продуктивності праці, зарплати, сукупного кінцевого попиту, і як наслідок, рівня життя населення країни.


Наголошуючи на необхідності державного втручання в господарську діяльність, в той же час слід звернути увагу на ряд вимог, що пред'являються системою ринкових відносин до державного регулювання.

Одним з першочергових вимог є неприпустимість будь-яких дій держави, які могли б деформувати або розірвати внутрішні взаємозв'язки між складовими елементами ринкового механізму. У зв'язку з цим важливо вказати на неприйнятність двох моментів: встановлення адміністративного контролю над цінами і натурального розподілу наявних ресурсів. В обох випадках наноситься удар по центральному ланці ринкового механізму - цінами, попиту і пропозиції.

Заслуговує на увагу і необхідність своєчасного внесення коректив у механізм державного регулювання, яке поряд з позитивними ефектами може викликати і негативні. Так, важливою умовою антиінфляційної політики є незалежність уряду від груп тиску: антиінфляційні заходи потрібно проводити послідовно і виважено. Порушення алгоритму інфляційної боротьби на догоду групам інтересів призводить до прямо протилежних результатів. Необхідно мати на увазі, що лаги в прийнятті політичних рішень і їх лобіювання - це причини монетарного розкручування інфляції, так як вони ведуть до неефективності бюджетних витрат, розбухання грошової маси, і, в кінцевому підсумку, до спотворення цінового сигналу. Інерційність виробництва, пов'язана з ефектом акселератора, дискретність і нерівномірність появи і впровадження нових технологій, стрибкоподібне розвиток економічної системи - це об'єктивні причини немонетарного спотворення цінового сигналу в довгостроковому плані.

Державне регулювання не повинно послаблювати, а тим більше підміняти собою ринкові стимули в пошуках найбільш раціонального використання наявних ресурсів, розміщення виробництва, підвищення його ефективності. В іншому випадку можна говорити про фіаско держави.

Фіаско уряду - це ситуація, при якій політика уряду призводить до неефективного використання ресурсів.

Отже, забезпечення ефективного функціонування економічної системи вимагає взаємодії двох механізмів координації господарських зв'язків: автономного та дискреційного. При цьому слід враховувати, що як ринок, так і держава не завжди функціонують бездоганно, і самі по собі вони не є досконалими інститутами. Приймаючи рішення про те, чи буде та чи інша функція краще виконана урядом або ринком, необхідно зіставити можливості фіаско уряду з можливостями фіаско ринку.

Таким чином, держава покликана сприяти створенню нормальних умов для функціонування ринкових механізмів і доповнювати їх елементами, які дозволяють вирішувати ті проблеми, з якими ринок не справляється.


контрольні завдання


Питання на повторення теми


У чому полягає аллокаціонной функція держави?

Яким чином здійснюється нейтралізація зовнішніх ефектів?

Чому виробництво суспільних благ може виявитися нижче ефективного обсягу?

Яким чином можна усунути інтернали?

У чому полягає перевага вільної конкуренції в порівнянні з ринком недосконалої конкуренції?

Які основні напрямки антимонопольної політики держави?

Чому різка диференціація доходів в суспільстві розглядається як негативне явище?

В якій формі здійснюється втручання держави в перерозподіл доходів?

У чому полягає стабілізаційна функція держави?

Які форми втручання держави в ринковій економіці?

Чому грошово-кредитна політика держави може здійснювати вплив на інвестиційний процес?

Яким чином можна використовувати бюджетні інструменти для забезпечення економічного зростання?

Які недоліки пов'язані з перевищенням сукупного попиту над сукупною пропозицією?

Для чого приймається сучасна бюджетна політика на споживання та інвестиції на внутрішньому ринку?


Тести і завдання для самостійного рішення


Виходячи з наведених у таблиці даних, 1) побудуйте графік темпів зростання інфляції, частки безробітних, темпи зростання ВВП. Чи було в якомусь році реалізовано загальноекономічний рівновагу? Обгрунтуйте свою мненіе.2) Поясніть ступінь досягнення однієї з цілей економічної політики в дев'ятому та десятому році. 3) Чи існує конфлікт цілей економічної політики в чотирнадцятому році?

рік Зміна реального ВВП,% Зміна індексу цін,% Частка безробітних,%
1 2,4 3,9 4,5
2 3,4 2,6 4,3
3 4,4 4,1 3,8
4 1,8 5,4 3,8
5 -0,2 6,3 5,5
6 -1,0 5,3 7,5
7 1,8 3,3 9,1
8 3,0 2,4 9,1
9 2,5 2,2 9,3
10 2,4 -0,2 9,0
11 1,8 0,2 8,9
12 3,4 1,2 8,7
13 4,0 2,8 7,9
14 4,5 2,7 7,2

2. У наступній таблиці показана динаміка національного доходу і державних витрат в країні А і В за роки економічної кризи 1929 - 1932 років.


Країна А, млрд. Дол. Країна В, млн. Крон
1929 1930 тисячі дев'ятсот тридцять одна тисяча дев'ятсот тридцять два 1929 1930 тисячі дев'ятсот тридцять одна тисяча дев'ятсот тридцять два
Національний дохід 75,9 70,2 57,5 45,2 8220 8137 7387 6841
Державні витрати 20,9 20,4 17,0 14,5 757 783 858 912

а) Розрахуйте у відсотках динаміку національного доходу і державних витрат в країні А і країні В за період з 1929 по 1932 рік.

б) Оцініть ефективність фіскальної політики урядів країни А і В під час економічної кризи.

3. Номінальний дохід в розмірі 2000 доларів підвищується в звітному році до 3200 доларів в порівнянні з базисним роком, в той же час індекс вартості життя досягає 140%. Розрахуйте збільшення номінального доходу, реального доходу у відсотках, процентне підвищення і зміна купівельної спроможності грошей.

4. Які заходи служать завданню кількісного регулювання, коли діють положення про максимальні ціни:

а) призначення премій за забій худоби б) створення державних сховищ в) введення обмежень на обробіток площ г) введення розподільних карток.

5. Які заходи можна розглядати як пряме втручання держави в ціноутворення:

а) мінімальні ціни б) експортні премії в) імпортні обмеження г) імпортні тарифи.

6. Який основне джерело ресурсів для виробництва громадського блага в змішаній економіці:

а) закордонні позики б) емісія грошей в) оподаткування.

7. В якому випадку характерно дефіцитне надходження ресурсів на виробництво певного продукту:

а) при існуванні витрат переливу б) при існуванні вигод переливу.

8. Якщо існують витрати переливу, то, що необхідно зробити, щоб усунути непропорційність розподілу ресурсів:

а) надати субсидії б) ввести додаткове оподаткування в) надати пільгові кредити г) провести трансфертні виплати д) ввести додаткові штрафи.

9. У чому полягає стабілізаційна функція держави:

а) в підтримці конкуренції б) в забезпеченні зайнятості в) в запобіганні інфляції г) в забезпеченні прогресивної структури національного продукту д) в підвищенні ступеня рівномірності розподілу доходів.

10. Які з нижче перерахованих заходів, сприяють зниженню ступеня монополізації ринку:

а) обмеження пільг для малих підприємств; б) діяльність лобістів щодо підвищення митних зборів; в) подовження термінів і ускладнення правил подачі клопотання щодо об'єднання підприємств; г) надання податкових пільг радіозаводу, що здійснює будівництво фармацевтичної фабрики; д) стимулювання розвитку НДДКР; д) розвиток вільних економічних зон.


література


Основна


Економічна теорія. Мікроекономіка- 1,2: Підручник / за заг. ред. Журавльової Г.П. - М .: «Дашков і К», 2004. С. 231-269.

Макконнелл К., Брю С. Економікс: принципи, проблеми, політика. - М., 1999. - С.81 - 95.

Самуельсон, П., Нордхаус В. - Економіка. - М., 2001.. - С. 265 - 320.

Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Економіка. - М., 1993. - С.337 - 395.

Економіка. / Под ред. А.С.Булатова. - М., 1999. - С.549 - 577.

Економічна теорія. - / Под ред. А.Л. Добриніна, Л.С. Тарасевича. - СПб., 1999.. -З. 422 - 445.

Економічна теорія. / Под ред. А.Г. Грязнова, Т.В. Чечелево. - М., 2004. - с.456 - 482.


Додаткова


Меньшиков С. М. Нова економіка. Основи економічних знань. - М., 1999.. - С.170 - 204.

Базилев Н.І., Гурко С. П. Економічна теорія. - М., 2003. - С.157 - 164, 345 - 371, 428 - 433.

Пиндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. - М., 1992. - С.448 - 510.

Курс економічної теорії. / Под ред. Чепуріна М.І. - Кіров, 1995. - с.289 - 304.

Долан Е., Ліндсей Д. Ринок: мікроекономічна модель.- СПб., 1992. - с.313 - 332.
Глава 14. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ. ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ


14.1. Ринковий попит. Закон попиту.

14.2. Цінова еластичність попиту.

14.3. Закон пропозиції.

14.4. Встановлення рівноважної ціни.

14.5. Диференціальні властивості кривих попиту і пропозиції.


Ключові категорії

Ринковий попит Фактори пропозиції

Фактори попиту Закон пропозиції

Функція попиту Функція пропозиції

Закон попиту Диференціальні властивості

Цінова еластичність попиту кривих попиту і пропозиції

Пропозиція Еластичність пропозиції

Рівновага Рівноважна ціна

рівноважний обсяг


14.1.Риночний попит. закон попиту

Будь-якому акту купівлі-продажу відповідають попит і пропозицію, величини яких визначають обсяг угод і рівень цін на ринку. З причини того, що ринкова економіка є динаміка цін і обсягу угод, то домагатися зміни можна регуляцією попиту і пропозиції. Аналіз попиту і пропозиції - сполучна ланка макроекономіки і мікроекономіки.

Модель попиту і пропозиції описує класичний локальний ринок. На ньому представлено безліч конкуруючих покупців і продавців однокачественностью товару. Регулююча роль держави відсутня.

Ринковий попит - це платоспроможна потреба покупців у даному товарі.

Попитом є не всяка потреба, а лише та, яка підкріплена грошима (наявністю платіжного засобу) у покупця. Таким чином, необхідно розрізняти попит і потреба. Попит завжди буде менше потреби, так як будь-яка ціна обмежує кількість покупців.

В екстремальних умовах попит може перевищувати потреба, але цей вплив інших факторів.

До факторів, що впливає на зміну самого попиту, відносяться:

1) зміна переваг споживачів (мода, здоров'я і т.д.);

2) число покупців (їх збільшення призводить до зростання самого попиту, а зменшення - до падіння);

3) зміна величини доходу покупців.

Таким чином, закон попиту, міра його дії свідчать про міру становлення ринкової економіки.

Таким чином, попит - це обсяг можливої ​​купівлі товару в залежності від ціни на нього. Попит - потенційна купівля. Але те, чи відбудеться цей процес, залежить від безлічі факторів. Кожній ціні товару відповідає певна величина попиту.

Отже, закон попиту можна сформулювати так: між рівнем ціни на товар (Р) і величиною попиту на нього (Q) існує зворотна залежність: Q = f (1 / P); закон попиту можна зобразити графічно (рис. 14.1):

Пояснимо, чому збільшення (зниження) ціни товару збільшує (зменшує) попит.

Зміна ціни товару збільшує (зменшує) кількість покупців даного товару і, отже, змінює попит.

Колишні покупці також збільшують обсяг споживання. Їх поведінка пояснити складніше, але будемо вважати, що в силу якихось причин вони збільшують попит на цей товар.

Пояснення правомірно, але виходить за рамки закону попиту. Економісти дають пояснення на основі трьох ефектів, що виникають при зниженні ціни на товар.

Ефект зростання вигоди. Об'єктивний межа покупки - рівність витрат на придбання товарів і корисності від нього. Зниження ціни зменшує витрати при колишній корисності, тобто змінює співвідношення витрат на товар і корисності від нього. В результаті покупець отримує більше вигоди від споживання даного товару і збільшує споживання, поки ціна і корисність знов не зрівняються.

Ефект доходу. Зниження ціни дозволяє на колишню суму витрат на товар придбати його у великих кількостях. Це рівнозначно збільшенню грошового доходу.

Ефект заміщення. Подешевшав товар щодо здорожує інші товари, хоча їх власні ціни можуть і не змінитися. Заміщаючи інші товари подешевшали товаром, покупець забезпечує додатковий ефект доходу.

Закон попиту визначає об'єктивну логіку поведінки покупців. В реальній дійсності виникають ситуації, які, на перший погляд, порушують закон попиту. Але при детальному дослідженні виявляється, що порушення закону попиту не існує. Протиріччя виникає як однолінійне зміна ціни і величини обсягу попиту. Розглянемо, як виникають такі парадокси.

Перший парадокс. Підвищення ціни супроводжується зростанням попиту - така ситуація виникає з припущення, що намітилося зростання цін і він триватиме, тобто виникає очікування ще більшого зростання цін. Тут може виникнути ризик, але покупець через чутки підтримує цю тенденцію. З вищевикладеного можна зробити висновок, що на динаміку величини попиту впливає не тільки реальний рух цін, а й очікувана ціна. Соціально-психологічний стан людей перетворюється в економічний фактор, більш того, величина приросту попиту при зростанні ціни показує ступінь інфляційної паніки в економіці.

Другий парадокс. Аналогічно можна міркувати про те, що якщо ціни падають, намітилася тенденція до їх зниження, то нерозумно купувати сьогодні те, що завтра буде ще дешевше. Знову виникає явище очікування ціни. Цілком зрозуміло, що все вище проаналізоване укладається в логіку закону попиту.

Третій парадокс - це стійкий наростаючий попит на традиційно дорогі товари. Перед нами перший випадок. З огляду на те, що ціни високі, але товари купуються з урахуванням майбутньої вигоди, то вони можуть бути ще вище. Споживач передбачає розміщення в ці товари своїх заощаджень в надії на виграш в подальшому. І в цьому випадку закон попиту не порушується.

В сучасних умовах закон попиту не знаходиться під впливом інфляції. Про інфляції буде сказано нижче. Розуміючи, що інфляції означає тільки зростання номінальної грошової ціни товару і, отже, порушення закону попиту. Попит залишається незмінним при інфляційному зростанні цін. Інфляція не впливає на закон попиту, але виникає деяка специфіка в його дії.

Інфляція передбачає падіння купівельної спроможності грошової одиниці і означає зростання всіх грошових цін товарів. Але ринкова економіка також незалежно від інфляції передбачає постійний рух цін. Питання полягає в тому, як відрізнити чи є зростання ціни на даний товар інфляційним або ринковим. Взаємодія цих факторів ускладнює дію закону попиту.

Інший, не менш складною, проблемою є питання для покупця. Його виграш залежить від оцінки співвідношення між вигодою і витратами на придбання товару. Але інфляція спотворює це співвідношення. Облік її масштабів обов'язковий або, в іншому випадку, витрати перевищать вигоду.

Справа остаточно заплутується, якщо мова йде про інфляцію, яка охоплює всю економіку, і тим самим зростання цін охоплює всі товари. Але це процес нерівномірний. На різні товари ціни ростуть неоднаковими темпами. Теж властиво і інфляційного зростання грошових доходів споживачів. Тому при економічному аналізі необхідно враховувати величину попиту від ринкового руху цін і вплив на величину попиту інфляційного зростання цін.

Далі необхідно усвідомити, що грошова ціна товару - не єдиний фактор, що впливає на зміну величини попиту, з огляду на те, що грошова ціна не відображає всі витрати покупця на товар. Грошова ціна товару - лише видима частина витрат, але покупець враховує і невидимі витрати. Структура повної ціни - особливий фактор попиту. Чим більше додаткових витрат на даний товар при інших рівних умовах, тим менше величина попиту. Бізнес повинен враховувати величину сукупних витрат, як визначальний фактор поведінки покупця, і прагнути до мінімізації додаткових витрат, і виносити на ринок товар, максимально готовий до споживання. З урахуванням вищевикладеного, закон попиту характеризує зворотну залежність величини попиту від рівня повної ціни (що включає і додаткові витрати).

Реакція величини попиту на зміну ціни виникає як тимчасовий процес. Це означає, що між зміною ціни і масштабом реакції на нього величини попиту існує пряма залежність у часі. Чим триваліший період, тим сильніше залежить зміна величини попиту під впливом нової ціни. Часовий період адаптації величини попиту до змін ціни прямо відображає переконаність покупців в ступеня незворотності нової ціни. Чим вище ця переконаність, тим менше часу потрібно на реакцію споживача.

Єдино можлива відповідь покупця на зростання цін - це зниження попиту. А виробнику необхідно час, щоб запустити у виробництво товари-замінники, зробити їх в необхідному обсязі і залучити покупців. І чим вище стрибок цін, тим більше часу зажадає ланцюжок: «зростання ціни  новий виробник  дешевий замінник  зменшення величини попиту».

Подорожчання будь-якого товару буде рано чи пізно «помщуся» відповідно до закону попиту, або - що негативно для виробника - викличе падіння самого попиту.


14.2. Цінова еластичність попиту

Цінова еластичність є зміна величини попиту під впливом динаміки ціни. Йдеться про міру у відповідь реакції величини попиту на зміну ціни. Якщо невелика зміна ціни викликає значну зміну величини попиту, то попит називають еластичним. Якщо великі зміни ціни лише незначно змінюють величину попиту, то такий попит називається нееластичним (рис. 14.2).

Поняття еластичності є важливим з тієї точки зору, що виникає сувора кількісна залежність.

Еластичність вимірюється ставленням відсоткового зміни величини попиту до процентної зміни ціни. Результат такого ставлення називають коефіцієнтом цінової еластичності величини попиту (EDP). Запишемо формулу коефіцієнта:

(14.1)

Якщо коефіцієнт цінової еластичності попиту більше 1, то попит вважається еластичним. При коефіцієнті, рівному одиниці, можна говорити про одиничної еластичності попиту. Зобразимо цінову еластичність попиту графічно (рис. 14.3).

Якщо величина попиту жорстко обмежена, то виникає нееластичність попиту, вигоду в цьому випадку отримає продавець. При зменшенні попиту він виграє за рахунок зростання ціни. Продавець завжди є прихильником нееластичного попиту, що виникає в силу штучного обмеження обсягу виробництва.

На коефіцієнт еластичності впливають такі чинники: величина гранично можливих витрат покупця на даний товар, якість кількість, ціна товарів-замінників (субститутів); число конкуруючих продавців даного товару.

При нееластичним попиті продавець чи буде знижувати ціни, так як йому не вдасться компенсувати свої доходи за рахунок зростання величини попиту. Виходячи з цього, нееластичний попит виступає фактором потенційного зростання цін, а еластичний попит - зниження цін. Закон попиту можна сформулювати наступним чином - в діапазоні можливих цін попит буває тільки еластичним.

Закінчуючи виклад проблем попиту звернемо увагу, що необхідно розрізняти величину попиту і сам попит. Попит зазнає впливу не тільки ціни, а й нецінових факторів. В даному випадку змінюється величина попиту, а сам попит, коли при його зміні відбувається переміщення кривої попиту. Зверніть увагу на рис. 14.3. Чим далі відстоять один від одного стара і нова криві самого попиту, тим більші зміни відбулися в спросових поведінці покупців.


14.3. закон пропозиції

Попит і його аналіз важливий для будь-якої людини. Але товари створюються виробником, та сукупність товарів, яка виноситься на ринок називається пропозицією, а ціна, яку встановлює виробник, є ціна пропозиції. Пропозиція, як і попит - самостійна сфера ринкової економіки, тут своя об'єктивна логіка поведінки. Аналіз ринкової ціни і величина пропозиції утворюють взаємозв'язок. Визначення пропозиції в економічній теорії різноманітне. Виділимо п'ять груп товарів (послуг):

1) Сировина (ресурси);

2) Товари виробничого призначення (обладнання і т.д.);

3) Праця (найманий);

4) Товари споживчого призначення.

Структура, обсяг пропозиції постійно змінюються, з'являються все нові товари і локальні ринки. Поряд з законом попиту в ринковій економіці діє і закон пропозиції. Закон пропозиції визначає, що величина пропозиції (QS) знаходиться в прямій залежності від напрямку зміни рівня цін (Р). Закон пропозиції - це реакція величини пропозиції на динаміку ціни. Зростання цін стимулює зростання пропозиції і навпаки. Зобразимо графічно цей закон на ріс.14.4.

За аналогією з теорією попиту, тут також необхідно розрізняти величину пропозиції і сама пропозиція. Закон пропозиції характеризує прямий вплив ціни саме на величину пропозиції, тобто QS = f (P).

Отже, закон пропозиції є модель економіки, де існує пряма залежність P  QS. Зміна у величині пропозиції виражається в русі по точках кривої пропозиції.

На зміну пропозиції і переміщення кривої пропозиції впливають такі чинники: ціни на ресурси, рівень технології виробництва, податки і дотації, ціни на взаємозамінні (взаємодоповнюючі) товари, число продавців.

Пропозиція, подібно попиту, можна розмежувати на еластичне і нееластичне. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції можна розрахувати за формулою:

(14.2)

Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції дорівнює відсотковій зміні величини пропозиції до процентної зміни ціни. Зобразимо на ріс.14.5 еластичність пропозиції.

Для продавця привабливіша ситуація нееластичного пропозиції, що гарантує стабільність виробництва при різкій зміні ціни (не випадково криві нееластичного попиту і пропозиції дуже близькі). Тому виникає ситуація, коли підприємці стурбовані не стільки виробництвом, скільки перекладом еластичного пропозиції в нееластичне стан. Для цього служить один спосіб: штучне обмеження обсягу виробництва і, отже, і величини пропозиції. Така ситуація можлива за двох умов:

1) існує монополія одного виробника (конкуренція відсутня);

2) відсутність товарів-замінників (субститутів).

На рівень пропозиції впливають економічна кон'юнктура, рівень конкуренції в даній галузі. Величина і структура пропозиції відображають податкову політику держави.


14.4. Встановлення рівноважної ціни

Закон попиту говорить, що імпульс поведінки споживача (покупця) задає ціна пропозиції, за якою виробник пропонує свій товар. Ціна пропозиції - вихідна ціна товару і вона стикається з ціною попиту, тобто тією ціною, яку в змозі сплатити споживач. Ясно, що потрібен компроміс, який досягається у вигляді ринкової ціни. По ній товар продається і купується. Ринкову ціну називають ціною рівноваги. За цією ціною продавець ще згоден продавати товар, а покупець вже згоден його купити.

Механізм встановлення ринкової ціни показаний на рис. 14.6, де поєднані криві попиту і пропозиції, OD - рівні обсяги товарної пропозиції і платоспроможного попиту.

Точка A визначає рівень ринкової ціни. Це - ціна рівноваги. Точка А - дійсно рівноважна, урівноважує ціна, так як будь-яка інша точка означає диспропорцію між платоспроможним попитом і товарною пропозицією.

Якщо ціна відхилилася на користь попиту (точка В), то при цій ціні зростає число покупців за рахунок тих осіб, яким товар недоступний за ціною в точці А. Отже, величина попиту зростає, до OD додасться DE. Зниження ринкової ціни з OF до OK зменшує число продавців за рахунок тих з них, кому ця ціна недоступна, так як при ній навіть не виправдовуються витрати. Зрослої величиною попиту (OE) буде протистояти набагато менша товарна маса (OL). Виникає дефіцит товару (відрізок LE). Теза: якщо штучно, директивно зменшується ціна на товар, то таке «добро» веде до дефіциту, так як ринок в цьому випадку неупереджений.

Якщо ціна відхилиться на користь продавців, то число їх збільшиться за рахунок тих, у кого максимальні витрати. Величина пропозиції збільшиться. Ринкова ціна збільшиться з OF до OR. Число покупців зменшиться з OD до OL за рахунок тих з них, кому ця ціна недоступна. Виникає перевиробництво товарів. Покупці в силу обмеженої платоспроможності не можуть придбати товар більше, ніж відрізок OL.

Поверненню ціни до рівноважного рівня перешкоджають дві обставини:

1) монополізм продавця (чи покупця), який штучно утримує ціну на свою користь;

2) адміністративне регулювання.

Таким чином, як би не змінювалися ціни, вони в класичному локальному ринку тяжіють до рівноважного рівня. Рівноважна ціна жорстко зафіксована з усіх боків. По горизонталі - подоланням штучного дефіциту або перевиробництва (механізм - зміна кількості товарів). По вертикалі - прагненням до досягнення граничної вигідності (механізм зміни ціни).

З позицій рівноважної ціни все нерівноважні ціни розглядаються як аномальні. Тому економісти бачать своє завдання в створенні умов для дії рівноважної ціни.

Зробимо ряд висновків.

У моделі класичного ринку рівноважна ціна грає роль автоматичного регулятора в конкурентному середовищі. Без втручання соціальних інститутів встановлюється рівновага за ціною.

Конкретні координати точки рівноваги на локальному ринку залежать від величин попиту і пропозиції на цей товар.

Якщо точка рівноваги на товар встановлюється співвідношенням ценоуправляемих величин попиту і пропозиції, то її переміщення в рамках рівноваги визначається зміною і самого попиту, і самого пропозиції під впливом нецінових ринкових факторів.

Блукання точки рівноваги є той важіль, який змушує виробника крутитися в економічній системі.


14.5. Диференціальні властивості кривих попиту
і пропозиції

У найпростішому випадку уявлення про економічну рівновагу базуються на законі попиту, відповідно до якого величина попиту при інших рівних умовах є спадною функцією цін, і на законі пропозиції, який стверджує, що величина пропозиції задається зростаючою функцією цін. Дана ідея логічно підводить нас до ідеї «ортодоксального хреста кривих попиту і пропозиції», де перетин кривих відбувається в певній точці, попит і пропозиція збігаються, відповідна ціна в точці рівноваги називається рівноважною ціною, або ціною ринкового клірингу.

В сучасних економічних уявленнях форми кривих попиту і пропозиції постулюється ортодоксальним хрестом, який навіть при інших рівних умовах ні для окремого товару, ні для макроекономіки в більшості випадків місця не має. Як приклад, існування гіффеновскіх товарів, де крива попиту є зростаючою функцією цін в певному інтервалі. Виникає питання про опуклості і угнутості кривих попиту і пропозиції, так як при неоднаковою опуклості з'являється ймовірність виникнення, принаймні, двох точок рівноваги, що характеризуються абсолютно різними об'ємними показниками.

Таким чином, «ортодоксальний хрест» в загальнотеоретичному плані спрощено трактує функціональну зв'язок попиту і пропозиції з ціною.


Теорія споживання і форма кривих попиту

При аналізі диференціальних властивостей кривих попиту виходимо з класичної теорії споживання, модифікуючи її стосовно до конкретних задач (загальна теорія споживання, теорія Е.Е. Слуцького). Формування попиту споживача на якийсь окремий товар, ціна якого зазнала зміни, описується наступним рівнянням Слуцького:

, (14.3)

де D - попит на аналізований товар в натуральному вираженні;

P - ціна товару;

K - грошовий дохід споживача.

У лівій частині варто загальний ефект від зміни цін, перший доданок правої частини характеризує ефект доходу, другий доданок являє собою ефект заміни, тобто зміна попиту в залежності від зростання цін при компенсованому зміні доходу.

Якщо введемо поняття еластичності попиту за доходом

,

еластичності попиту за ціною

і еластичності попиту по компенсованого зміни ціни

то рівняння (1) перетворюється в формулу

. (14.4)

Таким чином, попит лінійно залежить від величини доходу споживача і обернено пропорційний ціні товару. Дана проста залежність зважується відповідної комбінацією еластичності, яка залежить від показників попиту, доходу та цін. Однак формулу (14.4) не можна безпосередньо використовувати для аналізу залежності «попит-ціна», бо для цього необхідно припустити незмінність чотирьох взаємопов'язаних факторів, що економічно безглуздо. У зв'язку з цим можна застосувати інший прийом, що спрощує аналіз стійкості структури споживчих витрат, відповідно до якого при зміні реального доходу споживач зберігає структуру витрат, тотожну тій, яку він мав би при новому значенні доходу при колишній ціні. Тоді порівняльна статика попиту буде описуватися рівнянням Слуцького в формі Поманского - Русакова:

. (14.5)

Порівняємо рівняння (14.3) і (14.5). З них видно, що при виконанні гіпотези стійкості структури споживчих витрат

, (14.6)

при цьому добре відомий з теорії факт для формули (14.5) перетворюється в умову PD , Тобто певний товар не може відтягувати на себе весь дохід споживача. Переписавши рівняння Поманского - Русакова в термінах показників еластичності, отримаємо такий вираз для попиту:

. (14.7)

Однак формула складна і не дозволяє до кінця осмислити двомірну залежність «попит-ціна». Зробимо третій, який спрощує крок в аналізі, пов'язаний з фіксацією ступеня чутливості попиту за доходом.

const.

Подібна параметризация дозволяє перейти від диференціального рівняння в приватних похідних (14.5) до звичайного диференціального рівняння:

. (14.8)

І хоча в рівнянні (14.7) тільки дві допоміжні характеристики, все ж така залежність попиту від ціни неприйнятна в силу наступних причин. По-перше, одночасна фіксація показників K і Y є внутрішньою, суперечливою величиною, так як стабільність Y по суті справи постулює рухливість K. По-друге, при завданні Y, K, P в кожній конкретній точці похідної попит виявляється пов'язаний з даними характеристиками квадратним рівнянням, що має два кореня, де попит виражається формулою:

, (14.9)

де .

Таким чином, рівняння (14.7) на коротких цінових інтервалах задає величину попиту неоднозначно. Геометрично це означає, що однією комбінації змінних можуть відповідати дві криві попиту, коли P пробігає певний відрізок таким чином, що показники P і Y приймають строго певні значення. Можлива неоднозначність величини попиту усувається, коли дискримінант рівняння (14.5) дорівнює 0. Використання цієї умови є четвертим і останнім спрощенням при конкретизації функціональної зв'язку «попит - ціна» і рівносильно диференціальних рівнянь

. (14.10)

Відповідно до рівняння (14.8), величина попиту

.

Звідки можна висловити дохід K через P і D і підставити в рівняння (14.10). Тоді результуюче рівняння, що описує динаміку попиту в залежності від ціни, буде містити тільки один параметр Y і зведеться до виду.

. (14.11)

Дане рівняння є шуканим для аналізу цінових властивостей споживчого попиту. Рішенням рівняння (14.10) може служити функція попиту:

, (14.12)

де  - постійна логарифмирования;

e - основа натурального логарифма.

Дана двомірна залежність фіксує в явному вигляді взаємозв'язок між ціною і попитом з урахуванням чутливості попиту за доходом, яку можна представити графічно на площині (P, D). Ціна може пробігати значення від нуля до нескінченності. Аналіз формули (14.12) дозволяє зробити ряд висновків.

Для цінних товарів Y = 0, стабільно виконується закон попиту, а отже, крива попиту є монотонно спадною функцією на всьому інтервалі (0, + ), ні на якому відрізку товар не стає гіффеновскім, відповідає неокласичної теорії споживання.

Щодо малоцінні товари (Y <0). Ситуація ускладнюється, крива попиту має точку глобального мінімуму, який відповідає значення ціни P * = - 1 / Y і попиту . Це означає, що малоцінні товари при низьких цінах (0, P *) поводяться як звичайні (нормальні) товари (dD / dP <0), а при роздуванні їх ціни стають гіффеновскімі. Таким чином, крива попиту на малоцінні товари в умовах зростання цін має перегин, в якому її похідна змінює знак з «-» на «+». Зазначений факт добре верифицируется як в рамках традиційних модельних побудов відносного поведінки споживачів, так і з точки зору емпірично спостережуваних фактів.

Виведена залежність представляє аналітичну цінність перш за все тому, що дозволяє не просто зафіксувати можливість появи гіффеновскіх ефектів, а показує, як певний товар при односпрямованих цінових зрушеннях може принципово трансформуватися, змінюючи свої властивості на прямо протилежні. Іншими словами, формула (14.12) значно ближче підводить нас до аналізу динаміки формування споживчого попиту. При цьому необхідно мати на увазі, що ефект перемикання попиту в точці P * аж ніяк не обов'язково пов'язаний з гіффеновскімі товарами в їх традиційному розумінні, який передбачає перерозподіл попиту з одного товару на інший. Зазначене перемикання може бути викликано виникненням ефектів Веблена, повального захоплення. При цьому останній ефект в умовах інфляції може приймати форму звичайного «втечі від грошей». Виведена U-подібна форма кривих попиту показує можливий вплив інфляційних процесів на поведінку споживачів і дозволяє виявити найбільш слабкі місця (група малоцінних товарів), за якими в першу чергу б'є галопуюче зростання цін.

Важлива наступна проблема. З умов агрегації відомо, що всі товари одночасно не можуть бути малоцінними. Однак нічого не відомо про граничні пропорціях в розподілі товарів на групи цінних і малоцінних. Якщо в економіці домінує друга когорта товарів, це означає, що будь-які серйозні грошово-кредитні «витоку», викликаючи тотальне зростання цін можуть призводити до того, що переважна більшість товарів набуватиме гіффеновскіе властивості. Повсюдне розвиток такого процесу веде до виникнення макроекономічного гіффеновского ефекту, тобто до становлення гіффеновской економіки. У суспільстві домінують малоцінні товари.

Все вищевикладене дозволяє поглянути по-іншому на проблеми монетарного регулювання економіки і на ординалистской теорію корисності. Зокрема, якщо в економіці в якийсь початковий момент часу кластер малоцінних товарів включає 95% всіх товарів, то подібна система є економічно «нестійкою» і надзвичайно «слабкою» з точки зору можливого опору інфляційним тенденціям. З кібернетичної позиції це означає, що запас ефективності зворотних зв'язків в такій економіці строго обмежений і перехід ціни за бар'єр ефективності (P = -1 / Y) введе економіку в режим з позитивними прямими і зворотними зв'язками з утворенням економічного циклу «зростання цін - зростання попиту - зростання цін". Зрозуміло, що в нашому прикладі антиінфляційний стабілізуючий вплив з боку п'ятивідсоткового кластера цінних товарів буде повністю придушуватися більш потужним впливом іншої товарної групи. Виникає «ефект наслідування» М. Алле, існування вельми дивних пристрастей в суб'єктивних преференції споживачів, які в загальній масі товарів виділяють лише малу частку в якості цінних. По всій видимості, такий характер споживчих переваг знаходиться в певному зв'язку з якістю пропонованих товарів. Чим вище споживчі властивості товарної маси, тим менше питома вага групи малоцінних благ.


Теорія фірми та форми кривих пропозиції

З метою вивчення диференціальних властивостей кривих пропозиції побудуємо «альтернативну теорію фірми».

Розглянемо фірму, яка характеризується випуском монопродуктом: S - обсяг виробництва в натуральному вираженні (пропозиція товарів); Р - ціна виробленого товару. При створенні продукту S фірма здійснює витрати CW: C = C (S) - функція витрат, що задає залежність між обсягом закуповуваних фірмою ресурсів, що обчислюється в натуральному вимірі, і величиною випуску S; W - ціна одиниці використовуваного ресурсу. Фірма є монопродуктовой і моноресурсной. У виробництві бере участь один ресурс.

В
ведемо показник норми прибутку r як відношення прибутку підприємства R до його витратам: r = R / CW, де R = PS - CW. Всі показники залежать від цін, за винятком витрат С, які пов'язані з цінами опосередковано, через обсяг виробництва S. Таким чином,

При визначенні стратегії фірми основний індикатор - r (норма прибутку). Але критерій максимізації абсолютної маси прибутку, який використовується неокласичної теорією, не придатний для нашого аналізу. Більш типовим критерієм ефективності фірми в умовах зростання цін може служити відносний показник норми прибутку, виживання залежить від інвестиційних можливостей, які, в свою чергу, залежать від норми прибутку. Якщо припустити, що еластичність ресурсних цін за цінами випуску

і еластичність витрат з випуску

постійні, то записане співвідношення для норми прибутку при диференціюванні по P зводиться до звичайного диференціального рівняння:

, (14.13)

де k - коефіцієнт, за допомогою якого задається траєкторія норми прибутку екзогенно для S.

Гіпотеза сталості еластичності  і  відповідає другому спрощує методу аналізу. У свою чергу, функція r (P) задається наступним рівнянням:

. (14.14)

Дослідження диференціальних властивостей кривої пропозиції зводиться до аналізу рівнянь (13) і (14). У загальному випадку K залежить від Р і при заданій аналітичної траєкторії К (Р) рівняння (14.13) дозволяє досліджувати різні стратегії фірми щодо нарощування (скорочення) виробництва в залежності від його технологічних особливостей, якi характеризуються еластичністю витрат , чутливістю ресурсних цін  і очікуваними змінами в ефективності функціонування фірми. У разі якщо k = const, то рівняння (14.13) має рішення у вигляді:

. (14.15)

Задана функція залежності зміни величини пропозиції товару від зміни ціни не нього.

k = const відповідає експоненціального зростання або зниження норми прибутку r (в залежності від знака k) у міру зростання ціни продукції фірми:

,

де b - постійна інтегрування (з формули (14.14)).

Змістовно експоненціальна залежність норми прибутку відповідає її постійного темпу приросту в міру зростання товарних цін (k відіграє роль темпу приросту). Цей процес охоплює невеликий проміжок, який характеризується розкручуванням інфляційної спіралі і є для фірми перехідним періодом, протягом якого вирішується доля фірми (свого роду тест на міцність): або різке зростання норми прибутку в нових умовах і забезпечити сталий успіх, або зниження норми прибутку аж до цілковитої руйнації і санації фірми.

З умови першого порядку випливає, що формула (14.14) має стаціонарну точку P * = (1-) / k.

Надалі при розгляді стратегії фірми обмежимося випадком k> 0. Це означає, що у кривою пропозиції S (P) екстремум існує, тільки якщо ми маємо справу не з явним аутсайдером, тобто якщо виконується умова  <1.

В іншому випадку, коли зростання цін на ресурси фірми випереджає зростання цін на готову продукцію, крива пропозиції має монотонно спадний характер. Питання про те, чим є Р * (точкою мінімуму або максимуму), залежить від умов другого порядку:

. (14.16)

При  <1 і 1 ціна Р * є точкою мінімуму, а при 1 і 1 ціна Р * стає точкою максимуму. Це означає, що цінова среда, повністю характеризується еластичністю , в якій знаходиться фірма, сама по собі ще не визначає виробничої стратегії. Вирішальним фактором при виборі того чи іншого шляху розвитку фірми є її технологічні можливості. У сприятливій ціновій середовищі ( <1) і при помірній величині еластичності витрат з випуску (1) фірма після скорочення виробництва (початкового депресивного шоку) повинна перейти до здійснення виробничої експансії, щоб забезпечити вибуховою приріст норми прибутку. При високих витратах (1) фінансовий успіх фірми передбачає поступове скорочення випуску після досягнення певного порогу. Закон пропозиції може бути порушений. Класифікація фірм по ресурсоємності представлена ​​в табл. 14.1.


Таблиця 14.1

Класифікація фірм по ресурсоємності

фірма

стратегія

ресурсномістка > 1

Низьковитратних
(Ресурсозберігаюча)

<1

ресурс дорогий
> 1
ресурс дешевий
<1
техноємні виробництва

Рецесивний зростання цін
низьковитратні виробництва

Робити дешево (цінової «бум»)
Вмираючі, що потрапили в несприятливу цінову середу
> 1

Повільно коллапсирующие,
ресурсомісткі
Нарощують ділову активність, низьковитратні економічні
об'єктиАбсолютна і відносне процвітання, норма прибутку зростає

Загальний депресивний ефект від дії інфляції залежить від пропорції розподілу підприємств: високовитратні (I) і низьковитратні (II). Якщо домінує перша група підприємств, то інфляційна спіраль призведе до стагнації і товарного дефіциту і виникає «втеча від грошей».

Роль фактора часу

У формулах (14.12) і (14.15) фактор часу не фігурує. Але ефект повинен проявлятися в реальному часі.

Задамо явну функціональну зв'язок між попитом і пропозицією. Для цього необхідно висловити P через D з (14.12) з урахуванням eYP = 1 + YP:

(14.17)

і підставити дане співвідношення в лінеаризоване з урахуванням ln P = P - 1

. (14.18)

Таким чином, можна отримати залежність, що дозволяє вивчити дію закону Сея dD / dS> 0 і закону задоволення суспільних потреб dS / dD> 0.

Формула (14.18), де Р задана у вигляді формули (14.17), дозволяє розглянути різні режими, коли відбувається саморазрастаніе і колапс системи. З урахуванням проведеної лінеаризації для закону задоволення суспільних потреб маємо:

, (14.19)

де P = exp S.

Ввівши показник еластичності пропозиції за цінами,

,

з урахуванням (14.19) можна записати співвідношення, що визначає виконання закону Сея:

. (14.20)

З (14.19) і (14.20) видно, що закон задоволення суспільних потреб і закон Сея виконуються аж ніяк не автоматично, а вимагають ряду умов як з точки зору споживчих якостей товарної маси, так і з виробничих позицій.


Питання на повторення теми

Що таке ринковий попит?

Сформулюйте закон попиту.

Як можна пояснити форму кривої попиту?

Які нецінові фактори попиту Ви знаєте? Покажіть їх вплив на криву попиту.

Що таке еластичність попиту?

Дайте визначення ринкової пропозиції.

Які фактори визначають еластичність пропозиції?

Що таке рівноважна ціна?

За якої умови виникає дефіцит товару на ринку?

Що таке товар Гіффена?


Тести і завдання

Економічне поняття «ринковий попит» має на увазі кількість товару, яке ...

а) можна придбати у підприємств за певною ціною;

б) покупці хочуть і можуть купити за певною ціною;

в) покупці хочуть придбати незалежно від фінансових можливостей;

г) все перераховане вище вірно.

При зміні ціни кави на локальному ринку з 50 руб. до 52 руб. за кілограм обсяг попиту знизився з 1000 до 990 кг. в день. Еластичність попиту на каву за ціною становить:

а) -0,25;

б) -3,5;

в 4;

г) 0,29.

На яку категорію товарів падає попит при зростанні доходів споживачів:

а) на товари першої необхідності;

б) товари низької якості;

в) предмети розкоші;

г) товари з одиничною еластичністю попиту.

Ринкова пропозиція збільшиться, в тому випадку, коли:

а) зросте дохід споживачів;

б) виробники будуть чекати падіння цін на свою продукцію;

в) зростуть витрати виробництва;

г) ні в одному з перерахованих випадків.

Припустимо, що пропозиція товару Х абсолютно нееластична. Якщо відбудеться зниження попиту, то рівноважна кількість реалізованого товару:

а) знизиться, але рівноважна ціна залишиться незмінною;

б) залишиться незмінним, а ціна підвищиться;

в) знизиться одночасно зі зниженням ціни;

г) підвищиться.

Функція попиту має вигляд: Qdx = 0,2 * I + 0,1Py - 2Px2 Якщо дохід споживача - 4000 Д.Є., ціна товару Y - 30 Д.Є., то визначте обсяг попиту на товар X при його ціні 8 д . Е. Визначте коефіцієнти прямої та перехресної еластичності, а також коефіцієнт еластичності за доходом попиту на товар X в точці рівноваги; якими один по відношенню до одного є дані товари.

Функція попиту має вигляд: Qd = 30-2P; функція пропозиції - Qs = -4 + 0,5P. Введено податок на виробника в розмірі 1д.е. Визначити рівноважні ціну та обсяг до і після введення податку, а також суму доходів держави від введення податку. Покажіть на графіку, що відбудеться з сукупним надлишком споживача і виробника.

Функція попиту має вигляд: Qd = - 2 + 40 / P; функція пропозиції - Qs = -4 + 3P. Визначити рівноважну ціну і обсяг. При якою ціною виникне надлишок продукції в 5 од. продукції. Зобразіть графічно. Покажіть на графіку зміну сукупного надлишку споживача і виробника.

Попит на картоплю описується рівнянням Qd = 400-Pt; пропозиція - Qst = -10 + 0,7Pt-1. Рівноважна ціна в період 0 становила 230 Д.Є. Визначити, через скільки років щорічне коливання рівноважної ціни виявиться менше 5 Д.Є. Побудувати криву довгострокового пропозиції.


література

Основна

1. Журавльова Г.П. Економіка: Підручник М .: «МАУП», 2001.- С. 84-119.

2. Економічна теорія. Мікроекономіка- 1,2: Підручник / за заг. ред. Журавльової Г.П. - М .: «Дашков і К», 2004. С. 299-325.

3. 50 лекцій з мікроекономіки: У 2-х т. СПб .: «Економічна школа». 2000. Т.1. С. 39-68.

4. Нурієв Р.М. Основи економічної теорії: мікроекономіка.- М., 2002. - С. 80-119.


Додаткова


1. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Мікроекономіка. - СПб .: «Пітер», 2003.

2. Попов А.І. Економічна теорія. - СПб .: «Пітер», 2001.


Розділ 1. Введення в економічну теорію

Глава 1. Предмет і метод економічної теорії 11

1.1. Економіка: господарство, наука, відносини між людьми 11

1.2. Еволюція предмета економічної теорії 14

1.3. Структура економічної теорії 18

1.4. Функції економічної теорії 21

1.5. Методологія економічної теорії 22

1.6. Моделювання економіки 25


Глава 2. Економічні системи і моделі 33

Сутність економічної системи 33

Основні характеристики і структура економічної системи. 35

Економічна система і цивілізація 41

Економічні блага. Основні питання, що стоять перед економічною системою 48

Економічні моделі в рамках систем 50


Глава 3. Продуктивні сили. Ресурси і потреби.
Проблема вибору в економічній системі 55

3.1. Продуктивні сили і виробничі відносини 55

3.2. Сутність проблеми вибору.
Типологія потреб і ресурсів 57

3.3. Виробничі можливості і обмеженість ресурсів.
Модель кривої виробничих можливостей (КПВ) 58


Глава 4. Економічні відносини і відносини власності 87

4.1. Сутність власності як економічної категорії 87

4.2. Ставлення власності 89

4.3. Форми власності 94


Глава 5. Сутність, функції і види ринку. Інфраструктура ринку 103

5.1. Визначення поняття «ринок». Еволюція поглядів на ринок 103

5.2. Основи теорії ринкової економіки 109


Глава 6. Альтернативні моделі поведінки людини в економіці 122

6.1. Основні теорії економічної поведінки людини

6.2. Неокласична модель економічного людини

6.3. Модифікація неокласичної моделі

6.4. Поведінкові та інституціональні моделі
людської поведінки

6.5. Теорія Й. Шумпетера


Глава 7. Основні об'єкти ринкових відносин: товар і гроші 122

7.1. Поняття товару і послуг 122

7.2. Вартість, корисність, цінність: вміст,
співвідношення і значення 124

7.3. Гроші як розвинена категорія
товарно-грошових відносин. Функції грошей 128

7.4. Еволюція грошей 140


Глава 8. Суб'єкти ринкових відносин і роль

держави в економіці 146

8.1. Загальна характеристика ринкових суб'єктів. Необхідність втручання держави в ринкову економіку 146

8.2. Економічні функції держави в ринковій системі господарювання 149

8.3. Форми та інструменти державного
регулювання економіки 162


Глава 4. Економічні відносини і відносини власності 11

Глава 4. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ І ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

4.1. Сутність власності як економічної категорії.

4.2. Ставлення власності.

4.3. Форми власності.


Ключові поняття

Власність Суб'єкт власності

Об'єкт власності Ефективне користування

Економічна влада Приватна власність

Державна власність Муніципальна власність

Функція власності Економічна політика держави

Форми власності Економічні правомочності


4.1. Сутність власності як економічної категорії

Серед різноманітних бажань і прагнень людини, що відображають його економічну природу, центральне місце займає інтерес до володіння матеріальним багатством, який проявляється в зародженні та існування особливого відчуття - почуття господаря, власника.

Власність породжує впевненість в безпосередній причетності людини до речей і спонукає постійно діяти заради збереження і раціонального використання предметів і об'єктів навколишнього світу.

Категорія «власність» історично увійшла в науковий обіг задовго до того, як виникли економіка, економічна теорія в якості особливої ​​галузі науки.

Юридичний зміст власності описується традиційними з часів римського права (кодекс імператора Юстиніана, V ст.) Термінами - володіння, користування, розпорядження. Норми права, по-перше, фіксують статику майна фізичних і юридичних осіб, визначаючи підстави законну належність майна і гарантуючи його суверенність. По-друге, право регулює динаміку майна, тобто його оборот, в результаті чого відбувається зміна власників. Следует отметить, что право оперирует с уже существующим имуществом, и поэтому его возможности отражения происхождения благ, превращаемых в имущество, ограничены.

Долгое время собственность как особое общественное отношение являлась непосредственным предметом юриспруденции, прежде всего гражданского права. Однако с развитием общественного производства собственность приобретает большую значимость в своем экономическом аспекте, становится определяющей экономической категорией.

Понятие собственности в известном смысле превратилось в собирательный образ сложной системы социально-экономических отношений.

Собственность – это присвоение благ в социально определенной форме. Это определение охватывает одновременно сложную систему юридических и экономических отношений в силу их неразрывного единства в реальной действительности.

Экономическая наука изучает приобретение благ (средств и результатов производственно-экономической деятельности) путем производства, обмена, распределения.

На экономическое определение категории собственности оказала влияние англо-саксонская правовая концепция, которая послужила основой формирования теории прав собственности. Суть ее состоит в том, что в экономике нет абсолютных прав собственности. Каждое экономическое решение должно опираться на тот определенный набор прав собственности или «пучок правомочий», который достаточен и необходим для наиболее выгодной реализации экономического решения. Стремление каждый раз к приобретению абсолютных прав собственности может привести к излишним издержкам по обслуживанию прав собственности (трансакционным издержкам), что ведет к снижению эффективности экономических решений.

Существуют различные варианты классификации прав собственности, в том числе и очень обширные и дробные. У истоков теории прав собственности стояли два известных американских экономиста – Р. Коуз и А. Алчиан. В дальнейшей разработке этой теории принимали участие И. Барцель, Г. Беккер, Д. Норт, Н. С. Ченг, Р. Познер и др. Полный «пучок прав» состоит из одиннадцати элементов (в некоторых источниках приводится как классификация А. Оноре):

право владения, т. е. право исключительного физического контроля над благами;

право использования, т. е. право применения полезных свойств благ для себя;

право управления, т. е. право решать, кто и как будет обеспечивать использование благ;

право на доход, т. е. право обладать результатами от использования благ;

право суверена (право на капитальную ценность вещи), т. е. абсолютное право на определение дальнейшей судьбы вещи (отчуждение, потребление, проматывание, изменение, уничтожение);

право на безопасность, т. е. право на защиту от экспроприации благ и от вреда со стороны внешней среды;

право на завещание и наследование (на передачу благ в наследство);

право на бессрочность обладания благом;

запрет на использование способом, наносящим вред внешней среде (запрещение вредного использования);

право на ответственность в виде взыскания, т. е. возможность взыскания блага в уплату долга;

право на остаточный характер, т. е. право на существование процедур и институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных правомочий (обязательность возврата переданных кому-либо правомочий по истечении срока).

Расщепление права собственности на ряд правомочий имеет не самодовлеющий смысл, а служит базой для образования (путем приобретения) необходимых и достаточных прав для наиболее эффективных экономических решений. Некоторые права и их комбинации фиксируют и регулируют статическое состояние имущества. Другие комбинации прав («пучков») собственности переводят имущество (ресурсы) в экономически функциональное состояние.

4.2. Отношения собственности

Права собственности понимаются как санкционированные обществом (законами государства, традициями, обычаями и т. д.) поведенческие отношения между людьми, которые возникают в связи с существованием благ и касаются их использования, т.е. отношения собственности – это система исключений из доступа к материальным и нематериальным ресурсам.

С экономической точки зрения собственность – отношение между человеком, группой или сообществом людей (субъектом), с одной стороны, и любой субстанцией материального мира (объектом), с другой стороны, заключающееся в постоянном или временном, частичном или полном отчуждении, отсоединении, присвоении объекта субъектом, т.е. собственность характеризует принадлежность объекта определенному субъекту.

Субъект собственности (собственник) – активная сторона отношений собственности, имеющая возможность и право обладания объектом собственности.

В условиях рыночной экономики субъект собственности вынужден предлагать свою собственность как товар на рынке . В связи с отсутствием гарантий реализации товара он рискует денежной суммой в размере стоимости продаваемого объекта собственника. Но в случае успеха он получает возможность нарастить свою собственность на величину прибыли. Таким образом, с одной стороны, действует угроза (возможна полная утеря собственности), которая представляет наиболее сильный стимул к повышению эффективности действий.

Объект собственности – пассивная сторона отношений собственности в виде предметов природы, вещества, энергии, информации, имущества, духовных, интеллектуальных ценностей, целиком или в какой-то степени принадлежащих субъекту.

Чем эффективнее будет функционировать объект собственности, тем большую плату за риск получит собственник. Таким образом, риск владения собственностью является определяющим мотивом для побуждения собственника к эффективному пользованию объектом собственности.

Объекты собственности зачастую называют просто собственностью, вкладывая в это понятие как сам объект, так и связанные с ним отношения по поводу собственности.

В понятие « отношения собственности » включаются, с одной стороны, отношения собственника «к своей вещи», то есть имущественные и субъектно-объектные отношения, возникающие в связи с собственностью и отражающие имущественные взаимосвязи субъекта с другими субъектами. Данная группа отношений носит социально-экономический характер и обусловливает формы распределения имущества, продукции, товаров, доходов, других ценностей между собственниками.

Отношения, возникающие между субъектом собственности и объектом собственности, характеризуют одновременно меру обладания объектом со стороны субъекта и вид функции, реализуемой субъектом в процессе отношении собственности, меру и характер использования субъектом своих прав. Для понимания сути отношений собственности необходимо их разделить на основные виды: владение, пользование, распоряжение. Следует стремиться четко различать, выделять собственника-владельца, собственника-пользователя, собственника-распорядителя, особенно в тех случаях, когда это не одно и то же лицо.

Владение отражает юридическую, документально закрепленную фиксацию объекта собственности, либо факт реального обладания объектом. Владение выступает статичной характеристикой отношений собственности, это номинальное право либо практическая возможность использовать объект, но далеко не всегда предметная, сущностная реализация такой возможности. Владение, взятое в отдельности, еще не является в полной мере собственностью в социально-экономическом смысле этого слова, подразумевающей не только владение, но и распорядительство и использование объекта.

Пользование означает применение объекта собственности в соответствии с его назначением и по усмотрению и желанию пользователя. Владение и пользование собственностью могут соединяться в руках одного или быть разделенными между различными субъектами, т.е. пользоваться вещью можно и не будучи её собственником (владельцем). И наоборот, можно быть собственником и не пользоваться объектом собственности, передав это право другому субъекту. Если пользователь не является владельцем или распорядителем объекта собственности, он осуществляет отношение пользования в течение конкретно оговоренного срока и в соответствии с условиями, заданными ему субъектом собственности в лице владельца или распорядителя.

Распоряжение представляет собой наиболее всеобъемлющий способ реализации отношений собственности, дающий субъекту право и возможность поступать по отношению к объекту и использовать его в рамках закона практически любым желаемым образом: вплоть до передачи другому субъекту, глубокой трансформации, преобразования в другой объект и даже ликвидации. Субъект, обладающий правом распорядительства, имеет возможность реализации основных правомочий собственника: установления путей применения объекта собственности, права совершения сделок по отношению к объекту собственности. Делегирование, передача прав распорядительства означают по сути передачу полномочий собственника в другие руки.

Для экономического подхода существенно важен объект приобретения. Разделение объектов на факторы, условия и средства производства, с одной стороны, и потребительские блага, с другой, имеет решающее экономическое значение. Лицо, монопольно приобретающее условия производства, получает особый социальный статус по отношению к другим людям, не имеющим такой возможности. Это особенно очевидно, если приобретаются уникальные, невоспроизводимые или трудновоспроизводимые условия производства, не имеющие эластичного предложения. В таком же особом положении оказывается владелец уникальной оперативной информации на денежном, фондовом и иных рынках. Особое преимущественное положение, в котором оказываются субъекты, монопольно владеющие условиями производства, ведет к возникновению экономической власти.

Понятие « присвоение » принадлежит к числу ключевых характеристик собственности. Речь идет не столько о присвоении готовых предметов природы, сколько о присвоении общественно-обусловленной производственно-экономической деятельности. При этом присвоение (приобретение) благ одним участником предполагает отчуждение (утрату) этого блага другим. Если в противоположном направлении движется эквивалентное количество другого блага, «присвоение-отчуждение» имеет форму обмена. Если движение благ носит одностороннюю направленность или имеет место вынужденно неэквивалентный встречный поток, то присвоение носит безвозмездный характер и оно основано на безвозмездном отчуждении.

Экономический смысл распоряжения состоит в отмеченном ранее процессе «отчуждение-присвоение». Такие же отличия содержатся и в понятиях «пользование», «владение», традиционных для описания права собственности в римском праве.

Важнейшей экономической формой реализации собственности, ее « плодоношения » и вместе с тем важнейшим экономическим признаком собственности являются доходы. Формы доходов (зарплата, прибыль, рента и др.) причинно связаны с положением собственников.

Для экономического подхода к раскрытию содержания собственности существенно важным является ответ на вопрос: кому принадлежит процесс производства. Плоды собственности (доходы) принадлежат тому, кто присвоил сам процесс их образования.

Характер соединения со средствами производства определяет социальный характер производственно-экономической деятельности людей и социальную форму продукта. Собственность тесно связана с экономической властью. Строго говоря, управление производством является функцией собственности, одной из ее обязательных сторон. Як правило, керує виробництвом той, хто є власником засобів виробництва. Собственность является одним из ключевых (хотя и не единственным) элементом экономической власти – ее источником. Экономическая власть одних участников отношения собственности порождает экономическую зависимость других. Последние могут получить доступ к необходимым условиям производственно-экономической деятельности, соединиться со средствами производства (которые монополизированы тем или иным способом) лишь с ведома лица, владеющего этими средствами производства.

Кроме монополизации факторов производства, следует отметить два особых источника экономической власти: деньги и экономическую политику. Деньги как всеобщая форма богатства могут быть обменены на любую комбинацию («пучки») прав собственности, дающих экономическую власть. Концентрация денежного капитала является источником и условием перераспределения прав собственности, дающих экономическую власть.

Для переходной экономики России существует реальная проблема перераспределения прав собственности с целью стимулирования роста эффективности реального процесса присвоения или созидания объектов последующего правового регулирования. Чем больше права распоряжения созданным доходом и продуктом сконцентрированы в руках тех, ктоих реально создает, тем больше условий для заинтересованности работников в эффективном функционировании хозяйственной структуры.

Существенным источником экономической власти является экономическая политика государства. Посредством экономической политики можно установить условия перераспределения прав собственности и концентрации правомочий владения, перераспределить экономическую власть. У экономической политики много средств влияния на концентрацию экономической власти: налоговые льготы и санкции, лицензии и квоты, размещение государственного заказа и т.п.

Самым существенным моментом экономической власти является эксклюзивное право на «плодоносящие», т.е. приносящие доход объекты собственности. Основной принцип, заложенный в основе установления собственности на вновь созданный продукт, состоит втом, что собственниками призваны становиться обладатели факторов производства, участвующих в создании продукта, а дележ, распределение между собой они осуществляют по соглашению, выделяя обусловленную законом долю государству.

Специфика экономического содержания собственности состоит в следующих основных характеристиках.

1. Собственность – это не вещь и не просто отношение людей к вещам, а отношения между людьми, которые могут быть связаны с вещами (средствами и результатами производства). Но эти отношения имеют не вещественное, а социально-экономическое содержание и формы (соединение работников с условиями производства, формы доходов и др.).

2. Монополизация условий производства одними субъектами и отчуждение их от других или равные права доступа работников к условиям производства характеризуют социально-экономическое содержание отношений собственности и определяют характер соединения основных факторов производства работников и производительных ресурсов, и присвоения результатов.

3. Формы доходов образуют экономическую реализацию собственности и определяются положением субъектов в отношениях собственности.

4.3. форми власності

Классификация форм собственности может быть осуществлена в историческом плане путем описания сменяющих друг друга форм собственности. Каждая из исторических форм, в свою очередь, конкретизируется по объектам и субъектам собственности, по характеру присвоения результатов производства и другим признакам.

Функциональный, горизонтальный подход к описанию структуры современных форм собственности требует дополнить исторический подход особыми характеристиками, исходя из содержания собственности как комбинации экономических правомочий, определяющих положение и социально-экономический статус субъектов экономического процесса.

Теоретической основой функционального определения форм собственности и их структуры являются экономические правомочия. Современная теория прав собственности насчитывает от десятка (в укрупненной классификации) до полутора тысяч (в дробной классификации) правомочий. Но далеко не все правомочия можно считать существенными, определяющими социально-экономическое положение субъектов экономического процесса.

Существенно важно отметить: кто владеет монопольно ресурсами или имеет на них абсолютное право собственности, тот имеет приоритетное право на процесс и результат производства, на доход и управление. На вершине пирамиды процесса присвоения находятся доходы – исходный мотив и конечный результат экономического функционирования собственности. Собственник может уступить функцию управления, наняв менеджеров; он может уступить права пользования условиями производства, сдав их в аренду. Но он не уступит никому право присвоения дохода и распоряжения им. Следовательно, важным признаком выделения форм собственности являются правовомочия распоряжения созданными объектами собственности. Их особой стоимостной формой является доход.

Процесс созидания объектов собственности в сколько-нибудь крупном масштабе нуждается в согласовании и координации всех участников. Возникает необходимость в управлении, когда функции и субъекты собственности отделяются от функций и субъектов распоряжения. Субъекты управления (менеджеры), контролируя движение, экономический оборот имущества, становятся реальными обладателями некоторых правомочий по распоряжению средствами и результатами производства.

Формы собственности представляют собой различные комбинации признаков (правомочий) и характеризуются по признаку субъекта собственности.

Индивидуальная собственность. Эта форма концентрирует в одном субъекте все перечисленные признаки: труд, управление, распоряжение доходом и имуществом. В современной экономике сюда могут быть причислены те, кого принято называть некорпорированными собственниками.

Частная собственность. Частная собственность близка по содержанию с индивидуальной, так как основные правомочия сконцентрированы в одном физическом лице или юридическом лице, но отличается от индивидуальной тем, что признаки (правомочия) здесь могут разделяться и персонифицироваться в разных субъектах. Частная собственность – это безраздельная, ничем не ограниченная (кроме воли своего хозяина) собственность. В действительности, частный собственник имеет полное право производить над объектом своей собственности все операции, которые сочтет нужными, если эти операции не вторгаются в сферу частной собственности других лиц.

Объектами индивидуальной, частной собственности становятся в первую очередь отрасли, производства, которые требуют высокого уровня предпринимательской активности, мобильности, предприимчивости и способны приносить высокую прибыль.

Государственная собственность. От предыдущих форм она отличается тем, что абсолютные права собственности находятся не у отдельных частных лиц и их объединений, а у государственного института публичной, политической и экономической власти. Государство является верховным распорядителем имущества (условиями производства). Управляют производством назначенные государством руководители (менеджеры). Особенность собственности государственных предприятий состоит в том, что их имущество не делится на доли и не персонифицируется в отдельных участниках экономического процесса, и в том смысле она унитарна.

Государственная собственность, прежде всего, развивается в тех отраслях и сферах, которые ей оставляет частный капитал, то есть где невозможно получение средней нормы прибыли. Прежде всего, это отрасли, где отдача либо невелика, либо наступает через длительное время – капиталоёмкие и малоприбыльные отрасли производственной и социальной инфраструктуры: энергетика, транспорт, связь, образование, здравоохранение, охрана окружающей среды.

Муниципальная собственность. Наряду с государственной муниципальная собственность является разновидностью публичной собственности. Верховным распорядителем имущества муниципальных предприятий являются органы местной власти (городские, районные и др.). Управление муниципальными предприятиями осуществляется либо непосредственно муниципальными органами, либо через назначенных руководителей (или менеджеров). Созданный доход может распределяться муниципальными органами, руководителями самостоятельно или с участием трудовых коллективов.

Групповая (коллективная) собственность. В пределах этой формы субъект собственности не персонифицирован как индивид, а представляет собой совокупность, сообщество, группу собственников. От имени субъекта собственности могут выступать уполномоченное лицо или группа лиц, выражающих собственнические интересы всего товарищества, но обычно оформляется юридическое лицо (хозяйственное общество, предприятие, компания, государственный орган, общественная организация).

Коллективная собственность, не утратившая индивидуализма, – это кооперативная форма собственности, что проявляется в связи дохода с индивидуальным вкладом (паем).

Изначальными принципами кооперативной собственности являются:

– долевая основа формирования фондов и средств кооперативных предприятий;

– участие членов кооператива в его деятельности своим трудом. Это относится ко всем видам кооперации;

– право вхождения и выхода с возвращением имущества.

Преимущества этой формы: связь оплаты труда с конечными результатами деятельности предприятия, самоокупаемость, самофинансирование, демократические формы управления и более сильная сильный мотивационный потенциал.

Разновидностью коллективной формы собственности является акционерная собственность – наиболее совершенная, гибкая и соответствующая крупному общественному производству. Она, по способу возникновения и функционирования, есть общественная форма собственности, одновременно выступающая и как индивидуальная. В этом ее достоинство и универсализм.

Акционерная собственность – это собственность многих физических (и юридических) лиц на единый процесс присвоения с неравномерно распределенными правами. Одни физические лица имеют право на пользование имуществом (средствами производства) и на доход в форме зарплаты. Другие физические и юридические лица имеют право только на доход (владение привилегированными акциями). Третьи имеют право на доход и участие в управлении. Отдельные участники акционерного общества или их группа могут сконцентрировать реальные права, дающие экономическую власть (через контрольный пакет). Вместе с тем все участники акционерного общества так или иначе уступают права управления специальному органу и людям, что в крупных компаниях, особенно с распыленным пакетом акций, приводит к обособлению функции управления и концентрации частной экономической власти в руках менеджеров.

Акционерная форма имеет особенности по сравнению с частной собственностью:

по составу участников (собственников) она является смешанной и комбинированной одновременно. Ее участниками могут быть самые разные юридические лица (включая государство и иностранных участников);

акционерные общества создают эффект мультипликативного распоряжения чужим имуществом и чужими активами, причем на добровольной основе. Владельцы контрольного пакета акций распоряжаются реальным имуществом участников общества, не обладающих контрольным пакетом.

Смешанные формы. Современная экономика характеризуется динамизмом, многообразием изменений экономических отношений, форм и институтов. Применительно к собственности происходит диффузия разных форм и отношений собственности, в результате чего усложняется их внутреннее содержание. Внутри отдельных форм соединяются черты разных форм собственности.

Особым направлением образования смешанных форм собственности является социализация отдельных форм: участие работников в управлении производством и распределении дохода; участие государственных и частных предприятий в обеспечении работников жильем, медицинским обслуживанием, что изменяет социальную сферу различных форм собственности.

Комбинированные формы. Выше был рассмотрен процесс усложнения внутреннего содержания отдельных форм собственности. Современная экономика в поисках эффективного функционирования и реализации проектов приходит к объединению различных форм собственности при сохранении каждой из них своего особого содержания. В результате образуются комбинированные формы. К ним могут быть отнесены современные предприятия, холдинги, финансово-промышленные группы, концерны, тресты и другие формы с равными правомочиями по управлению, распределению доходов и распоряжению имуществом. Образуя комбинированные формы, каждый участник, представляющий ту или иную форму собственности, делегирует такой объем своих полномочий, который не ведет к утрате базового качества каждой из форм, в ином случае происходит преобразование форм собственности.

Родовым признаком любой формы собственности может быть ее индивидуализм, который выступает основой двух важнейших функций собственности:

1) собственность определяет и фиксирует исключительную принадлежность определенных предметов тем или иным лицам, группам;

2) собственность порождает не только интерес к активному использованию средств производства, но и ответственность за их судьбу, за их эффективное использование.

Огромное практическое значение имеют экономические формы реализации собственности, система экономических интересов, доходы в виде прибыли, ренты, заработной платы, процента.

Для экономики важно не выделение и развитие отдельной формы собственности, какой бы эффективной она ни казалась, а создание и поддержание подвижной в своих рамках системы, включающей целый спектр организации предпринимательской деятельности, основанной на различных формах собственности. Классификация форм собственности на основе различных критериев приведена на рис. 3.1.

Мал. 3.1. Классификация форм собственности на основе различных критериев


Многообразие современных потребностей в обществе может быть достаточно полноценно и эффективно удовлетворено лишь на основе всей совокупности форм собственности и возникающей на их основе структуры отношений и мотиваций. Современная экономика – это многоукладная экономика.

Виды и формы собственности, характер отношений собственности служат определяющими признаками экономической системы. Рассмотрим основные типы экономических систем, сложившихся в современных цивилизациях, а также реальные экономические модели, функционирующие в рамках этих систем.


контрольні завдання


Вопросы для повторение темы


Дайте определение понятию собственность.

Дайте классификацию форм собственности.

Что называют отношениями собственности?

Какими правами наделен субъект собственности?

В чем состоит экономический смысл распоряжения собственностью?

Что означают понятия владение, пользование, распоряжение по отношению к объекту собственности?

Какова специфика экономического содержания собственности?

Какие существуют подходы к описанию структуры форм собственности? Опишите их.

Какие формы собственности вам известны? Наведіть приклади.

Сформулируйте функции собственности.


Тесты и задачи


Каким образом могут быть приобретены различные блага:

а) обмен;

б) распределение;

в) производство.

г) все перечисленные варианты.

2. Собственность характеризует принадлежность:

а) субъекта к объекту собственности;

б) объекта к субъекту собственности.

3. Верно ли следующее утверждение: субъекты, монопольно владеющие условиями производства, обладают экономической властью?


література


Основна


1. Економічна теорія. Мікроекономіка- 1,2: Підручник / за заг. ред. Журавльової Г.П. – М.: «Дашков и К», 2004.- С. 198-221.

2. Попов А.І. Економічна теорія. – СПб.: «Питер», 2001. С. 30-38, 311-324.

3. Баликоев В.З. Загальна економічна теорія. Навчальний посібник. – М.: «ПРИОР», 1999. С. 90-97.


Додаткова


1. Базылев Н.И., Гурко С.П., Базылева М.Н. Економічна теорія: Підручник. – ИНФРА-М, 2003.

2. Нуреев Р.М. Основы экономической теории: микроэкономика.- М., 1997.


Темы рефератов
по курсу «Введение в экономическую теорию»

для студентов заочной формы обучения


Зарождение и этапы развития экономической теории. Основные направления современной экономической мысли.

Предмет экономической теории, ее функции и связь с другими науками. Экономическая теория и экономическая политика. Экономическое мышление: обыденное и научное.

Методология экономической науки. Принципы экономического анализа и экономические модели.

Производственные возможности общества:

а) факторы производства. Проблемы распределения экономических ресурсов;

кривая производственных возможностей;

б) альтернативные издержки и закономерности их изменения.

5. Основные вопросы экономики и модели экономическихсистем (традиционная, рыночная, смешанная и административная).

Современная рыночная система и ее структура.

Спрос и закономерности его изменения:

а) закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос;

б) факторы изменения спроса;

в) ценовая эластичность спроса и факторы на нее влияющие;

г) перекрестная эластичность и эластичность спроса по доходу.

Предложение и его функция:

а) закон предложения. Индивидуальное и рыночное предложение;

б) факторы изменения предложения;

в) эластичность предложения.

Рыночное равновесие и равновеснаяцена;

а) понятие равновесия;

б) нарушение рыночного равновесия и механизм его восстановления. Устойчивость равновесия;

в) мгновенное, краткосрочное и долгосрочное равновесие;

г) выгоды рыночного обмена: излишки потребителя и производителя.

Применение теории спроса и предложения:

а) оценка экономических последствий государственного контроля над ценами;

б) анализ результатов налогообложения.

Теория предельной полезности и закон спроса:

а) цели и ограничения потребительского выбора,

б) общая и предельная полезность благ. Закон убывающей предельной полезности и кривая спроса;

в) условие равновесия потребителя.

Сущность и функции конкуренции. Внутриотраслевая и межотраслевая, ценовая и неценовая конкуренция.

Понятие рыночной структуры и ее типы.


Тема презентации выбирается в соответствии с номером студента в списке группы


Глава 1. Предмет и метод экономической теории 17

Глава 1. Предмет и метод экономической теории 17


Глава 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Глава 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 1

1.1. Экономика: хозяйство, наука, 1

отношения между людьми 1

1.2. Эволюция предмета экономической теории 3

1.3. Структура экономической теории 5

1.4. Функции экономической теории 7

1.5 Методология экономической теории 7

1.6. Моделирование экономики 10


Ключові поняття

Экономика Политическая экономия

Экономическая теория Микроэкономика

Экономикс Макроэкономика

Национальное богатство Мезоэкономика

Производственные отношения Мировая экономика

Экономическая политика Позитивная экономическая
Анализ и синтез теория

Дедукция и индукция Нормативная экономическая
Научная абстракция теория

Экономический эксперимент


1.1. Экономика: хозяйство, наука, отношения между людьми

На протяжении всей истории человечества экономика была неотъемлемой частью повседневной жизни людей. В то же время само понятие «экономика» не имеет однозначной трактовки. Экономика — настолько общее, емкое, многозначное понятие, что ее определить одной фразой не представляется возможным.

Считается, что термин «экономика» изобрел греческий поэт Гесиод (8—7 вв. до н.э.), соединив два слова: «ойкос» (дом, хозяйство) и «номос» (знаю, закон), что дословно означает искусство, знание, свод правил ведения домашнего хозяйства. В научный оборот этот термин был введен представителями древнегреческой экономической мысли Ксенофонтом (ок. 430—355 или 354 г. до н.э.), написавший труд под названием «Экономиксе», и Аристотелем (384—322 гг. до н.э.). Последний науку о богатстве делил на «экономию» (науку о рациональном ведении домашнего хозяйства) и «хрематистику» (искусство делать деньги).

Но времена меняются, а вместе с ними меняется и смысл старых слов. В настоящее время термин «экономия» получил широкое распространение, но уже в несколько измененном виде. Сегодня под ним обычно понимают сокращение затрат, бережливость при расходовании каких-либо ресурсов. Для общества в целом экономия означает такое использование экономических ресурсов, которое ведет к максимальному повышению уровня жизни в данном обществе.

Термин «экономика» используется в различных значениях:

1) народное хозяйство данной страны или его часть, включающая отдельные отрасли (экономика промышленности, сельского хозяйства и т.д.); хозяйство района, региона, страны, группы стран или всего мира (региональная экономика, мировая экономика, экономика России и т.д.);

2) исторически определенная совокупность экономических отношений между людьми, складывающихся в процессе хозяйственной деятельности, соответствующих данной ступени развития производительных сил и образующих определенную экономическую систему (рабовладельческая, капиталистическая и др. экономики);

3) научная дисциплина, занимающаяся изучением деятельности людей, ее законов и закономерностей (теоретическая экономика, политическая экономика), некоторых условий и элементов производства (экономика народонаселения, труда, управления и т.д.), отдельных отраслей и видов хозяйственной деятельности (экономика животноводства, образования и т.п.).

Если же попытаться дать современное определение экономики одной фразой, то тогда экономика — это хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение потребностей людей и общества путем создания и использования необходимых жизненных благ.

Различные стороны экономической жизни общества изучаются различными конкретными экономическими науками, но все они строятся на основе науки, которую сейчас в России называют чаще всего экономической теорией или просто экономикой, в большинстве стран мира — экономикс.

Экономика представляет собой особый мир с присущими ему экономическими законами, проблемами и противоречиями. Слово «экономика» имеет древнегреческое происхождение, оно состоит из двух слов «хозяйство» и «закон». В дословном переводе экономику следовало бы трактовать как хозяйство, ведущееся на основе закона. В тот период в Греции было распространено натуральное хозяйство, поэтому ясно, что речь не шла о национальном хозяйстве. Экономика была скорее о домохозяйстве. В экономической литературе, в толковых словарях термин «экономика» в его изначальной трактовке характеризуют как «искусство ведения домашнего хозяйства». За прошедшее время слово «экономика» введенное в оборот греческим философом Ксенафоном обогатилось и вошло во все языки мира.

В современных условиях слово «экономика» имеет несколько значений. Приведем основные из них.

Экономика это само хозяйство в широком смысле этого слова. То есть совокупность всех вещей, средств, предметов, используемых людьми с целью удовлетворения своих нужд. В таком варианте экономику можно рассматривать как систему жизнеобеспечения, воспроизводства жизни людей.

Экономика это наука как совокупность знаний о хозяйстве и связанной с ним деятельности людей, использующих ограниченные ресурсы с целью удовлетворения своих потребностей.

Для того, чтобы разделить терминологически экономику как хозяйство и экономику как науку, в англоязычной литературе были введены два понятия: «экономика» – в его натуральном проявлении и «экономикс» – экономическая наука, экономическая теория. Это способствовало большей точности, определенности в понимании экономики, но являлось некорректным в русском написании. Поэтому в русской транскрипции «экономикс» часто переводится словосочетанием «экономическая теория».

Ряд экономистов рассматривают экономику как отношения, которые возникают между людьми в связи с процессами воспроизводства.

Таким образом, экономика – это хозяйство, наука о хозяйстве и хозяйствовании, отношения людей в этом процессе.


1.2. Эволюция предмета экономической теории

С развитием экономики как науки менялись и взгляды на ее предмет и практическую функцию. Рассмотрим основные этапы эволюции представлений экономистов о предмете экономической теории.

Меркантилисты, отражавшие интересы торговцев эпохи первоначального накопления капитала, предметом научных исследований считали национальное богатство. Источником богатства объявлялась торговля. Само же богатство отождествлялось чаще всего с деньгами. Основная функция этого учения сводилась к активизации товарно-денежных отношений, привлечению в страну золота и серебра в связи с возрастающей потребностью в деньгах. Главный практический вывод из этого учения – необходимость воздействия на экономическую политику государства, которое играет важнейшую роль в хозяйственной жизни.

Школа физиократов перенесла предмет политической экономии – национальное богатство – из сферы обращения в сферу производства. Это было величайшим достижением экономистов, хотя они ошибочно считали источником богатства труд только в сельском хозяйстве. Отсюда практическая функция данной науки сводилась к стимулированию развития сельскохозяйственного производства, а главный практический вывод состоял в утверждении необходимости ограничения вмешательства государства в естественный ход развития экономики.

Представители английской классической школы политической экономии расширили предмет политической экономии до исследования условий производства и накопления (А. Смит), а также распределения (Д. Рикардо) национального богатства, создаваемого во всех отраслях материального производства, куда включались промышленность, сельское хозяйство, строительство, лесное хозяйство и др.

Аналогичного мнения о предмете политической экономии придерживаются и отдельные современные экономисты, рассматривая политическую экономию как науку о производстве, распределении и потреблении национального богатства. Но понимание последнего в процессе исторического развития экономической мысли менялось. Первоначально национальное богатство представляли в виде денег, затем — в виде результата производства, а сегодня в национальное богатство включают и самого человека, его интеллект, информацию как источники последующего развития общества.

Практическая функция классической политической экономии сводилась к обоснованию факторов увеличения национального богатства (углубление общественного разделения труда, расширение производства, рост занятости и производительности труда, сведения к минимуму доли государственных расходов в национальном доходе общества и т.д.). В этом учении выделяются позитивная (как есть) и нормативная (как должно быть) функции экономической теории. Практический вывод — предостережение от любых форм вмешательства государства в естественный ход рыночных процессов.

Предметом исследования марксистской политэкономии в соответствии с классовым подходом к анализу общественной жизни являются производственные отношения, основу которых составляют отношения собственности. Это имеет существенное значение, так как из системы производственных отношений выводились экономические законы, противоречия, классовые конфликты, необходимость диктатуры пролетариата и господство административно-командной системы хозяйствования.

Производственные отношения – это объективно складывающиеся отношения, взаимосвязи между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления жизненных благ.

«В производстве люди вступают в отношения не только к природе. Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только в рамках этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство»1.

Мысль о том, что предметом экономической теории являются общественные отношения, создаваемые трудом, и законы, которым труд подчинен, была высказана еще в XVIII в. рядом экономистов, в том числе французом Кокленом. Наибольшее распространение она получила среди русских экономистов начала XX в. Многое для этого сделал Г.В. Плеханов. Он не только определил предмет политической экономии как науки о развитии производственных отношений, но и внес существенное уточнение, различая собственно производственные отношения – отношения социально-экономические, имущественные, отношения собственности, и отношения производственно-организационные.

Практическая функция марксизма сводилась к необходимости вскрыть органически присущие капитализму недостатки и противоречия, обосновать объективность экономической и политической борьбы пролетариата для достижения своих целей. Практический вывод из этого учения – замена капитализма социализмом, неизбежность пролетарской революции.

Результатом развития марксизма в XX в. явилась политическая экономия социализма. Ее предметом были признаны производственные отношения и экономические законы новой хозяйственной системы – социализма. Практическая функция этого учения сводилась к обоснованию развитого социализма, неизбежности победы социализма в экономическом соревновании с капитализмом. Политэкономия социализма носила чисто теоретический характер, в результате произошел отрыв теории от практики.

Главный практический вывод – необходимость огосударствления экономики, совершенствования отдельных сторон, звеньев сложившейся системы хозяйствования (которая по существу была далека от теоретической модели социализма), реформирования этой системы в рыночную экономику.

Возникшая в конце 19 века школа маржиналистов придерживалась точки зрения, что предметом политической экономии является поведение индивидуумов и социальных институтов (фирм, групп людей и т.д.), пути и средства достижения ими своих целей. Практическая функция сводилась к тщательному изучению мотивов поведения субъекта в конкретной экономической ситуации. Главный практический вывод – обоснование экономической политики фирмы. С этим направлением связано появление микроэкономики.

А. Маршалл, попытавшийся синтезировать основные положения классической политической экономики и маржинализма, определял предмет экономической теории или политической экономии как исследование нормальной жизнедеятельности человеческого общества: исследование богатства и частично человека, точнее, стимулов к действию и мотивов к противодействию. В таком определении подчеркивается роль человека в экономике.

Предметом экономики как науки, согласно кейнсианской школе, становится национальная экономика как единое целое. Практическая функция видится в разработке экономической политики государства. Главный практический вывод – необходимость стимулирования совокупного спроса населения и частного предпринимательства.

П. Самуэльсон, осуществивший синтез микро- и макроэкономики, в своем учебнике «Экономикс», известном всему миру, среди множества определений предмета экономической теории (политэкономии) указывает, что экономикс - это наука о повседневной деловой жизни и деятельности людей.

В современной экономической литературе распространено понимание предмета политической экономии как изучение «редкости», ограниченности ресурсов. Так, Дж. Робинсон пишет, что политическая экономия – это наука, которая исследует поведение людей как связь между целями и ограниченными средствами, имеющими альтернативные пути применения, а П. Самуэльсон рассматривает ее как науку о путях использования ограниченных производственных ресурсов, допускающих альтернативные способы применения или достижения поставленных целей. И в российской экономической литературе появляются определения экономической теории в качестве науки о том, как использовать ограниченные ресурсы в производстве товаров и услуг, рационально распределяя и обменивая их, пытаясь удовлетворить безграничные потребности людей с целью всестороннего развития способностей и расширения возможностей человека.

В настоящее время бурно развивается неоинституциональная экономическая теория, представители которой имеют свой взгляд на предмет изучения экономики как науки. Они считают, что ее предметом являются институты и институциональные изменения, определяющие экономическое поведение людей, фирм, государства. Практическая функция науки им видится в обосновании экономической политики, направленной на оптимизацию институциональных взаимоотношений между экономическими агентами.

Перечень определений предмета экономической теории (политической экономии) можно было бы продолжать, но в этом, думается, нет необходимости. Имеет смысл согласиться с П. Самуэльсоном о том, что все определения экономической теории (политэкономии) как науки раскрывают ее предмет с разных сторон, ибо берут различные аспекты жизнедеятельности человека. Предмет этой науки чрезвычайно сложен и многообразен, потому что сложна и многообразна жизнедеятельность человека, в том числе и экономическая, что не позволяет дать ему краткое и в то же время всеобъемлющее определение.


1.3. Структура экономической теории

Экономическая теория состоит из следующих основных частей:

1) общая экономическая теория;

2) микроэкономика;

3) мезоэкономика;

4) макроэкономика;

5) мировая экономика.

В общей экономической теории дается характеристика понятия общества и экономики, материального производства как основы жизни человеческого общества; обосновывается необходимость изучения законов и закономерностей развития общественного производства, раскрываются предмет и объект экономической теории, показывается исторический процесс развития данной науки. Поскольку объектом экономической теории выступают экономические отношения, в данном разделе исследуются природа экономической системы общества, место и роль отношений собственности в экономической системе и в совокупности экономических отношений. Здесь же раскрываются природа и направление деятельности производства как важнейшей фазы воспроизводственного процесса. Наконец, в первом разделе характеризуется форма, в которой может функционировать система экономических отношений. Такой формой в современном цивилизованном мире выступает товарная форма производства, природа которой показана посредством анализа сущности товара и денег, механизма функционирования рынка.

Микроэкономика объясняет, как и почему принимаются экономические решения на низшем уровне, каким образом фирмы планируют численность рабочих, как потребители принимают решения о покупке товара и как на его выбор влияют изменения цен и доходов потребителей. Микроэкономика помогает понять взаимодействие субъектов экономики и в отраслях промышленности. Она вызывает интерес к стратегическому взаимодействию фирм, процессу ценообразования на товары и услуги в условиях рынка.

Мезоэкономика изучает экономические процессы на уровне отдельных отраслей национального хозяйства. В отличие от микроэкономики, в которой рассматриваются локальные рынки, в мезоэкономике исследуется весь национальный рынок определенного товара (услуги). Мезоэкономика занимается вопросами концентрации производства и капитала, структуры отраслевых рынков, взаимодействия фирм на них и государственного регулирования.

Макроэкономика рассматривает экономические процессы на уровне национальной экономики. Она изучает в агрегированном, совокупном виде такие величины, как национальный объем производства, валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, национальный доход. Макроэкономика занимается изучением взаимосвязи совокупного спроса и предложения; их влияния на национальный объем производства; проблем установления общего равновесия на товарном, денежном и ресурсном рынках; государственного вмешательства в экономику; проблем инфляции, безработицы, социальной защищенности населения. Основными макроэкономическими показателями являются национальный объем производства, производительность труда, общий уровень цен, процентная ставка и занятость.

Мировая экономика рассматривает экономические отношения в мировом сообществе. Она изучает объективные предпосылки развития связей в мировом сообществе, процессы международной экономической интеграции, современные экономические структуры в международных отношениях, противоречия интересов субъектов мирового сообщества, мировой рынок и механизм его функционирования, формы международных экономических отношений, экономические аспекты глобальных проблем. Важнейшими категориями здесь являются экспорт и импорт, торговый и платежный баланс, тарифы, квоты, валютные курсы.

Также в экономической теории структурно выделяют две составляющие:

Позитивная экономика ориентирована на объективное, научное объяснение экономических явлений и процессов и направлена на построение гипотез, выявление экономических закономерностей. Она фиксирует уже отобранные и перешедшие на уровень теории факты и положения. Позитивная экономика отвечает на вопросы: что есть и что может быть в экономике? Основной продукт позитивной экономики – знания, обобщения, экономический анализ, аналитический прогноз.
Нормативная экономика рекомендует действовать, опираясь на субъективные оценочные суждения людей относительно того, какой должна быть экономика.

На основании выводов и рекомендаций, сформулированных нормативной экономикой, строится система мероприятий государства в области общественного производства, распределения, обмена и потребления благ, направленная на повышение общественного благосостояния. Эта система мероприятий называется экономической политикой.

Экономическая политика — целенаправленная система мероприятий государства и фирмы в области производства, распределения, обмена и потребления благ.

Государственная экономическая политика призвана отражать интересы общества, всех его социальных групп и направлена на укрепление национальной экономики.

Экономическая политика занимается нахождением вариантов решения экономических проблем и приведением в действие их механизмов. Политики, пользуясь экономической теорией, должны считаться также с культурным, социальным, правовым и политическим аспектами решаемой проблемы, если хотят, чтобы принимаемые ими решения были успешными. Осуществление задач экономической политики может привести к изменению экономической системы, ее совершенствованию или разрушению.


1.4. Функции экономической теории

Вопрос о функциях экономической теории – это вопрос о границах ее использования. В экономической теории выделяют методологическую и познавательную функции.

Методологическая функция заключается в том, что экономическая теория является методологическим фундаментом целого комплекса наук:

отраслевые науки (экономика торгового дела, промышленности, транспорта, строительства, торговли);

функциональные науки (бухгалтерский учет, управленческий учет, финансы, кредит, маркетинг, менеджмент, прогнозирование);

межотраслевые науки (экономическая география, демография, экономическая статистика);

историко-экономические науки (экономическая история, история экономических учений);

Познавательная функция состоит в том, что установленные экономической теорией законы функционирования экономических систем могут использоваться для познания окружающего мира, в том числе и для целей прогнозирования.


1.5 Методология экономической теории

Методология – это наука о методе. Метод не может быть произвольным, он должен соответствовать особенностям предмета. Таким образом, он является производным от предмета. Отличительная особенность метода экономической теории по сравнению с естественными науками проистекает из специфики экономических процессов. Каждый из них – социальное явление, и поэтому экономические закономерности всегда носят вероятностный характер. Например, если второй закон Ньютона действует применительно ко всем объектам материальной природы, то такой фундаментальный экономический закон, как закон спроса, действует только при определенных допущениях, при так называемых «прочих равных условиях».

Методология исследования экономической теории представляет собой систему, состоящую из двух основных частей:

1) теоретико-познавательные категории, наиболее общие ключевые понятия экономической теории;

2) научный инструментарий, то есть совокупность общих и локальных методов исследования.

К числу основных теоретико-познавательных категорий экономической теории относят: закон, принцип, факт, модель, эмпирическое и теоретическое знание, теория, гипотеза и др. Рассмотрим, что включает в себя каждая категория.

Экономические законы предполагают высокую степень точности, всеобщности их применения.

Экономические принципы – это основные положения, вытекающие из законов и теорий.

Факты – это исходная основа экономической реальности. Факты могут выступать в виде информации о событиях, поведении людей, данных статистики.

Любое описание того, как факты связаны между собой, называется моделью. Модель – это упрощенная картина реальности, абстрактное обобщение действительного поведения статистических данных.

Принципами построения экономической модели являются:

Формулировка взаимосвязи между ограниченным количеством величин.

Все остальные факты являются прочими, равными, неизменными по отношению к рассматриваемой модели.

Модель строится для определенной цели и не является полным отображением действительности.

Модель может быть представлена в описательной, аналитической, графической или табличной форме.

Если взять совокупность фактов и описать их, можно получить знание о конкретной действительности. Такое знание называется описательным или эмпирическим.

Если установить зависимости и связи внутри массива фактов, то мы получим новое знание, которое будет теоретическим.

Однако не всякое теоретическое знание является теорией. Теория – это целостное (системное) знание о предмете науки, выраженное категориями, принципами и законами. Теоретические и эмпирические знания находятся в тесной зависимости и взаимосвязи.

Научный инструментарий экономической теории. Общие методы выражают наличие общих подходов к научному освоению экономической действительности в целом, дают общую философско-методологическую базу, мировоззренческий, методологический стержень исследования экономики. Эти методы могут быть определены и как методологические подходы и как направления экономической методологии.

Уже первые развернутые научные системы экономики 18–19 вв. опирались на ту или иную философскую основу. Так, экономическая система А. Смита, реализованная в его «Богатстве народов», во многом базировались на принципах философа-эмпирика Дж. Локка; экономическая система Д. Рикардо, воплощенная в его «Началах политической экономики», имела заметную связь с выводами философа-рационалиста Б. Спинозы; экономическая система К. Маркса, представленная в его «Капитале», явно имела своей методологической основой учение философа-диалектика Г. Гегеля.

Тесная связь философского и экономического знания, находящая свое отражение в общих методах экономической теории, проявляла себя на всех этапах развития экономической теории. В настоящее время общей методологической основой, мировоззренческим методом экономической теории является материалистическая диалектика – единый для всех наук метод. Особенность его в том, что все процессы и явления изучаются во взаимосвязи и развитии, причем развитие осуществляется от высшего к низшему.

Следующий уровень методов экономической теории – общенаучные методы. Они представляют собой инструменты и приемы, с помощью которых исследуются те или иные стороны и аспекты экономической системы. Они являются универсальными методами, которые могут использоваться при анализе различных ситуаций. К ним относятся: анализ, синтез, метод абстракции, дедуктивный (гипотетический) и индуктивный методы, математические методы и др.

Анализ есть расчленение объекта на отдельные элементы и изучение взаимосвязей между ними, а синтез – соединение отдельных элементов в единое целое.

Экономические процессы невозможно изучить так, как исследуются процессы в естественных науках. Они не протекают в «чистом виде», а вплетаются в сложную ткань реальной общественной жизни. Понять их можно, только используя метод абстракции. Абстракция есть отвлечение от того, что не соответствует природе объекта. Она не уводит от анализа реальной действительности, а за нагромождением отдельных факторов раскрывает истинный порядок и смысл. На основе абстрактного анализа раскрываются понятия, отражающие содержание экономических явлений (экономических категорий).

При исследовании действительности экономическая мысль идет постепенно от накопления фактов, систематизации и обобщений к формулировке теоретических принципов и положений. Этот процесс получил название метода индукции, то есть выделение теоретических положений и принципов из факторов, движение человеческой мысли от частного к общему.

Экономисты часто решают задачи, начиная с уровня теории, а затем проверяют или отвергают данную теории, обратившись к фактам. Не проверенная фактами теория называется гипотезой, а данный подход в познании называется методом дедукции. Дедукция означает движение человеческой мысли от теории к фактам, от общего к частному.

Хотя индукция и дедукция есть противоположные способы анализа явлений, в процессе познания их сложно бывает разделить. Они взаимосвязаны и обеспечивают двойственность метода науки: сформулированные дедуктивным методом гипотезы служат экономистам ориентирами при сборе и систематизации эмпирических данных. В свою очередь, известное представление о фактах, о реальном мире является предпосылкой для формулирования весьма сложных содержательных теорий.

В экономической теории применяются также различные специфические методы, применимые к анализу только экономических процессов. Среди них выделяют графические и статистические методы, методы математического моделирования и экономического эксперимента.

Графические методы заключаются в использовании графических способов обработки и представления данных для анализа экономических процессов.

Методы математического моделирования заключаются в построении и анализе математических моделей реальных экономических процессов. Вследствие сложности реальных экономических процессов они зачастую применяются совместно с методом абстракции. Практическое использование данные методы получили в моделировании различных экономических ситуаций и процессов, а также в теории деловых игр.

Экономический эксперимент – научно поставленный опыт в экономической области с целью проверки эффективности намечаемых хозяйственных мероприятий.

Таким образом, методы, используемые экономической теорией, достаточно разнообразны, они позволяют проводить всестороннее изучение экономических явлений и процессов.


1.6. Моделирование экономики

Мод е ли в экономике используются начиная с 18 в. В «Экономических таблицах» Ф. Кенэ, которые К. Маркс назвал идеей «...бесспорно самой гениальной из всех, какие только выдвинула до сего времени политическая экономия», по существу была впервые сделана попытка формализации всего процесса общественного воспроизводства. Непосредственным следствием этого подхода явилась теория межотраслевого баланса.

Особенно широко модели употребляются в экономических исследованиях начиная с середины 20 в., когда возник ряд новых областей математики и были созданы электронные вычислительные машины. Экономико-математические модели используют за рубежом такие учёные, как Л. Вальрас, Дж. Нейман (создатель первой ЭВМ и один из основоположников теории игр и вообще математической экономики), Дж. М. Кейнс, Р. Фриш, Я. Тинберген, П. Самуэльсон, К. Эрроу, В. Леонтьев, а также Г. Дж. Данциг, Дж. Дебре, Т. Купманс, Х. Никайдо, М. Морисима, Р. Харрод, Дж. Хикс.

В СССР развитие метода моделированя в экономике связано, прежде всего, с именами Л. В. Канторовича (впервые в мировой науке сформулировал модель социалистической экономики в виде математической задачи линейного программирования), А. Л. Лурье, В. С. Немчинова, В. В. Новожилова, а также А. Г. Аганбегяна, А. Л. Вайнштейна, В. А. Волконского, Л. М. Дудкина, А. А. Макарова, В. Л. Макарова, С. М. Мовшовича, Ю. А. Олейника, В. Ф. Пугачёва, Е. Ю. Фаермана, Н. П. Федоренко, С. С. Шаталина.

Процесс экономического исследования с помощью модели можно условно подразделить на ряд этапов (рис. 1.2). На первом этапе формулируется общая задача, в соответствии с которой фиксируется объект исследования (например, мировая экономика в целом, экономика мирового капиталистического и социалистического хозяйства, отдельные страны, отрасли, предприятия, фирмы или определённый аспект функционирования экономических систем: спрос и потребление, распределение доходов, ценообразование и т. п.). Далее выдвигаются требования к характеру исходной информации, которая может быть статистической (получаемой в результате наблюдений за ходом экономических процессов) или нормативной (коэффициенты затрат выпуска, рациональные нормы потребления). Затем изучаются наиболее простые (исходные) свойства моделируемого объекта и выдвигаются гипотезы о характере его развития. Так, для решения ряда задач эффективного управления экономической системой фундаментальное значение имеют такие свойства, как ограниченность в каждый момент времени материальных, трудовых и природных ресурсов, достигнутый уровень научно-технических знаний общества, определяющий набор технологических способов получения нужных продуктов из имеющихся ресурсов, а также многовариантность допустимых траекторий экономического развития (диктующая задачу выработки критерия выбора наиболее эффективной траектории).

Информация, полученная на первом этапе, нужна для создания модели экономической системы, которая и составляет содержание второго этапа. Для изучения различных аспектов функционирования экономических систем используются разные модели. Наиболее общие закономерности развития экономики исследуются при помощи народно-хозяйственных моделей (балансовых, оптимизационных, равновесных, игровых и др.). Для анализа и прогнозов динамики и соотношения различных синтетических показателей (национального дохода, занятости, процента на фонды, потребления, сбережений, инвестиций и т. п.) применяются макроэкономические модели, а исследование конкретных хозяйственной ситуации производится с помощью микроэкономической модели производства, транспорта, торговли, снабжения и сбыта и т. п. Для исследования модели, ибо они лучше всего приспособлены для анализа простейших экономических процессов (например, на транспорте), — так называемые аналоговые модели (электрические, механические, гидравлические). Начиная с 1960-х гг. большую известность приобрели так называемые имитационные модели, используемые для изучения реальных процессов функционирования экономических систем в тех случаях, когда их математический анализ затруднён или невозможен (и в определенной степени заменяющие экспериментальное изучение экономических систем), а также применяемые для обучения руководителей правилам наиболее эффективного ведения хозяйства (деловые игры). Экономические модели классифицируются по следующим основным критериям: целям и задачам, объекту, применяемому аппарату исследования, характеру исходной информации. С точки зрения последнего критерия различаются статистические и нормативные модели. Все эти классификации, разумеется, весьма условны, т. к. реальные модели могут занимать промежуточное положение (например, часть информации задаётся нормативно, а часть из статистического анализа поведения экономической системы). Кроме того, более общие модели могут включать в себя частные. Например, элементом модели народного хозяйства страны могут быть модели отраслей, предприятий (субмодели) и т. д., и, наоборот, в локальные модели вводятся требования, вытекающие из анализа всей экономики.

На этапе построения экономико-математических моделей результаты эмпирического исследования переводятся со специфического языка исследуемого объекта на универсальный математический язык, выбирается схема модели (конструкция), вводятся основные переменные, параметры и функциональные зависимости. Затем полученная модель сопоставляется с уже имеющимися. Если оказывается, что модели данного класса достаточно хорошо изучены и существуют готовые методы их анализа, то можно решать соответствующую математическую задачу. В противном же случае возникает вопрос, нельзя ли так упростить предпосылки модели, чтобы она не утратила существенных специфических черт исследуемого объекта, и в то же время подвести её под класс структур, уже изученных математикой. В свою очередь, построение модели с ещё не изученными свойствами стимулирует развитие новых математических направлений.

Третий этап — математический анализ модели, служащий средством получения не только количественных, но и качественных выводов. (Здесь важно уяснить, на какие вопросы можно получить ответ с помощью модели, а на какие — нет; типичная ошибка — попытка объяснить с помощью анализа модели круг явлений, выходящих за её пределы.) Качественные выводы, получаемые из анализа экономических модели, позволяют обнаружить неизвестные ранее свойства экономической системы: её структуру, динамику развития, устойчивость, соотношения макроэкономических параметров, свойства ценностных показателей и т. п. На основе т. н. модели сбалансированного роста удалось выяснить асимптотические свойства эффективных экономических траекторий — тенденцию к стационарному развитию с максимальным темпом. С помощью модели оптимального планирования исследуются теоретические проблемы ценообразования.

К количественным выводам из экономических моделей относятся оптимальные планы развития тех или иных хозяйственных ячеек, прогнозы экономической динамики, расчёты цен, уже сейчас дающие большой экономический эффект. Соответствующие экономические модели являются важным элементом автоматизированных систем управления. Требования к разным моделям различны. От теоретических (абстрактных) моделей требуется отображение лишь самых общих свойств экономических систем. С помощью математических методов здесь доказывается существование эффективного (равновесного, оптимального) состояния (траектории) системы, а затем изучаются его свойства. Если возможно, определяется также алгоритм отыскания эффективного состояния (алгоритмом решения экономической задачи часто служит отображение процессов, реально протекающих в моделируемом объекте). Модели, используемые для конкретных расчётов, имеют в качестве своей теоретической базы абстрактные модели и результаты их анализа. Конкретные модели достаточно полно отражают специфические особенности исследуемого объекта, ибо в противном случае расчёты, осуществляемые на их основе, не могут быть использованы на практике. Рассматриваемый этап завершается экономической интерпретацией полученных результатов: математические понятия переводятся на язык изучаемого объекта. Качественные результаты интерпретируются как свойства и закономерности развития экономической системы, алгоритм — как механизм её планирования и функционирования, числовые результаты — как планы или прогнозы.

Прежде чем использовать полученные выводы в теории или на практике, необходимо провести четвёртый этап моделирования — проверку полученных результатов. Здесь перед исследователем встают огромные трудности. Обычные способы естественных наук — эксперимент, сопоставление полученных результатов с характеристиками реальных процессов — применимы далеко не всегда. Например, если программа развития хозяйственного объекта, полученная с помощью модели, показывает возможности улучшения практики, то ещё не ясно, вызвано ли это действительно несовершенством существующих методов планирования, управления и стимулирования или тем, что в исходной модели не учтены некоторые существенные условия, имеющие место в реальности, и намеченные улучшения неосуществимы. Поэтому особо важна теоретическая проверка правильности исходных предпосылок модели, которую необходимо провести ещё на первом этапе исследования. Гораздо реже применяется эксперимент на объекте или на имитирующей его модели (например, аналоговом устройстве), дающий возможность проверить результаты моделирования, т. к. это связано с большими затратами, а натурный эксперимент — ещё и с рядом трудностей социально-экономического характера.

Последний, пятый этап — внедрение — должен приводить (в случае положительного исхода предшествующего этапа) к совершенствованию экономической теории и методов управления экономическими процессами, цен, планов хозяйственного развития. В противном случае необходимо уточнить исходные предпосылки модели, т. е. вновь пройти все перечисленные этапы. Таким образом, исследование экономических систем с помощью модели носит конструктивный характер. В капиталистическом обществе модели дают определённый эффект, главным образом в пределах фирмы.

Использование модели в экономике имеет определённые границы применения: не вся информация об экономических процессах может быть полностью формализована и не вся является доступной, не всякая модель поддаётся теоретическому анализу. Поэтому применение модели должно дополняться др. методами, в том числе использованием опыта хозяйственных руководителей. В свою очередь, результаты расчётов, проведённых на основе модели, могут оказать существенную помощь хозяйственным руководителям в деле управления.


контрольні завдання


Питання на повторення теми


В каких значениях используется термин «экономика»?

Что отличает два понятия: «экономика» и «экономикс»?

Какие существовали взгляды на предмет экономической теории с точки зрения различных экономических школ?

Какова структура экономической теории? Дайте краткую характеристику каждого элемента.

В чем заключается методологическая и познавательная функции экономической теории?

Перечислите основные принципы построения экономической модели.

По каким критериям классифицируют экономические модели?

Какие этапы выделяют в процессе экономического исследования при помощи построения модели?


Тести і завдання для самостійного рішення


1. Какие категории можно использовать для описания термина «экономика»?

а) научная дисциплина;

б) совокупность экономических отношений между людьми;

в) народное хозяйство;

г) все перечисленные.

2. Что являлось направлением научных исследований меркантилистов?

а) национальное богатство;

б) ограничение вмешательства государства в развитие экономики;

в) условия производства и накопления;

г) производственные отношения.

3. Представители какого направления исследования экономики изучали распределение национального богатства?

а) меркантилистов;

б) английской классической школы;

в) физиократы;

г) марксистской политэкономии.

4. Микроэкономика изучает:

а) процессы, происходящие на уровне отраслей народного хозяйства;

б) принятие решений на уровне фирмы;

в) процессы, происходящие на уровне национальной экономики;

г) экономические отношения в мировом сообществе.

5.Назовите две функции которые относятся к функциям экономической теории:

а) познавательная;

б) методологическая;

в) ознакомительная;

г) развивающая.

6. При формулировке теоретических принципов в экономике используется метод индукции. Что он собой представляет?

а) движение человеческой мысли от частного к общему;

б) движение человеческой мысли от общего к частному;


література


Основна


1. Журавльова Г.П. Экономика: Учебник.– М.: «Юристъ», 2001.- С. 40-57.

2. Економічна теорія. Мікроекономіка- 1,2: Підручник / за заг. ред. Журавльової Г.П. – М.: «Дашков и К», 2004.- С. 64-97.


Додаткова


1. Базылев Н.И., Гурко С.П., Базылева М.Н. Економічна теорія: Підручник. – ИНФРА-М, 2003.

2. Общая экономическая теория. Учебное пособие.- М.: «Издательство Приор», 1999.

3. Протас В.Ф. Экономическая теория: структурно-логические схемы. Навчальний посібник. – М.: «Экзамен», 2001.


1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 6. С. 441.


Глава 2. Экономические системы и модели 53

Глава 2. Экономические системы и модели


2.1. Сущность экономической системы.

2.2. Основные характеристики и структура экономической системы.

2.3. Экономическая система и цивилизация.

2.4. Основные вопросы, стоящие перед экономической системой.

2.5. Экономические модели в рамках систем.


Ключові поняття

економічна система

Домохозяйство

Предприятие

галузь

Открытость и закрытость национальной экономики

Формы регулирования экономической жизни

Форма власності

Ринкова економіка

Командно-административная экономика

Смешанная экономика

Формация

цивілізація

Индустриальная система

Корпорация

Постиндустриальное общество

Собственность

Экономические потребности

Экономические ресурсы

Предпринимательская способность

Альтернативные издержки

Производственные возможности

Экономические агенты

Экономические модели


2.1. Сущность экономической системы.

Главной проблемой современного периода формирования научных экономических систем в отечественной экономической науке можно считать проблему совмещения универсальных экономических систем, выработанных мировой экономической мыслью, с необходимостью отражения сложной картины современной экономической действительности в России.

В переводе с греческого “система” означает некое целое, состоящее из частей, связанных между собой и образующих целостность.


Экономическая система - исторически возникшая или установленная, действующая в стране совокупность принципов, правил, законодательно закрепленных норм, определяющих форму и содержание основных экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления экономического продукта.

Таким образом, экономическая система есть совокупность взаимосвязанных и определенным образом упорядоченных элементов экономики, образующих экономическую структуру общества.

Для характеристики любой системы обычно выделяют ее элементы, уровни организации, структуру и функции.

Собственно говоря, если экономику рассматривать как системное образование, то она и предстает как экономическая система. Но такой «прием» все же не освобождает от ее специального анализа.

Основными элементами экономической системы являются:

– социально-экономические отношения, базирующиеся на сложившихся в каждой экономической системе формах собственности;

– организационные формы хозяйственной деятельности;

– хозяйственные механизмы.

Установление связей между составляющими систему элементами означает определение ее структуры. Для системы характерно наличие функций, которые не в состоянии выполнить ни один из ее элементов в отдельности, а только объект в целом.

Экономика представляет собой сложную многоуровневую, развивающуюся систему. Экономическая система общества состоит из малых экономических систем – домохозяйств и предприятий. Домохозяйство – это малая система, которая представляет владельцев ресурсов и потребителей в рамках семьи. Основная функция домохозяйства – потребление конечных продуктов и услуг, производимых предприятиями.

Предприятие – малая система, в рамках которой создаются экономические блага и услуги с помощью совокупности необходимых ресурсов. Группы взаимосвязанных предприятий объединены в отрасли.

Отрасль – это более крупная система, объединяющая все предприятия, выпускающие определённые продукты. Отрасли объединяются в более крупные системы – межотраслевые.

Кроме того, экономическая система общества может включать и другие элементы: социально-экономические системы (экономико-политические, экономико-демографические, природно-экономические системы); технико-экономические системы (отраслевые, межотраслевые, региональные системы).

Все системы обслуживают друг друга, объединены единой структурой общественной организации и управления, связаны между собой посредством продуктообмена, находятся в постоянном взаимодействии.

Рассматриваемая с точки зрения формационного подхода структура экономической системы выступает как внутренняя организация общественного производства. Поэтому она на разном уровне всегда проявляется через людей, их производственную деятельность. Следовательно, структуру экономической системы образуют отношения взаимодействия людей в процессе производства материальных и духовных благ и услуг, т.е. совокупность производственных отношений.

В любой экономической системе существует два вида отношений: отношение людей к природе и отношение людей друг к другу. В соответствии с этим можно выделить в экономической системе общества две крупные подсистемы: производительные силы и производственные отношения.

Экономическая система – сложная, упорядоченная совокупность всех экономических отношений и видов хозяйственной деятельности общества, осуществляющаяся в формах определенных производственных и социальных отношений и социальных институтов, целью которой является удовлетворение потребностей общества в материальных благах и услугах.

2.2. Основные характеристики и структура экономической системы

Экономическая система может рассматриваться и анализироваться на разных уровнях: фирмы, макроэкономики или мировой экономики. Для каждого уровня могут быть характерные и общие черты, характеризующие как экономическую систему в целом, так и ее отдельные звенья.

Одним из признаков деления экономики на типы может служить ее открытость или закрытость. Если национальная экономика и ее звенья активно включаются в систему международных экономических связей, такая экономическая система считается открытой. Если система замкнута на внутренних ресурсах производства и ограничивается внутренним потреблением, если она не доступна для новых фирм, то она является закрытой системой.

Другим признаком деления системы на типы являются формы регулирования экономической жизни. Ими могут быть традиции, команды администрации и рынок. Соответственно экономическая система может быть традиционной, рыночной и командно-административной. В экономике могут сочетаться различные элементы систем, тогда можно говорить о смешенной экономике.

Еще одним признаком деления экономической системы на типы является форма собственности. Она может быть частной или государственной, а в традиционном обществе – общинной. Господствующая форма собственности определяет формы производства и распределения.

Характерными чертами рыночной экономической системы являются:

Частная собственность на факторы производства.

Соблюдение принципа свободы предпринимательства и выбора.

Мотивация поведения участников системы личными интересами.

Каждый хозяйствующий субъект стремится к получению максимума прибыли, действуя на свой страх и риск, хозяйственные решения принимает лично.

В системе наличествует множество производителей и потребителей одного и того же продукта, притом в такой степени, что банкротство или приход в нее десятков новых производителей существенного значения для рынка не имеет.

Экономическая власть отдельных производителей и потребителей столь рассеяна, что отдельные из них не имеют реальной экономической власти, чтобы как-то менять ситуацию на рынке.

В результате действия чистой, или совершенной, конкуренции достигается максимальная эффективность использования ресурсов и обеспечивается господство принципа: максимум прибыли при минимуме издержек.

Характерными чертами командно-административной экономической системы являются :

Государственная собственность на средства производства.

Коллективное принятие хозяйственных решений путем централизации планирования экономической деятельности.

Централизованное фондирование предприятий ресурсами для выполнения государственных планов.

Отсутствие какой-либо конкуренции, так как планом предусматривается производство ровно такого количества продукции, которое необходимо для удовлетворения потребностей. Отсюда - монополизм производителей.

Отсутствие рыночной системы стимулирования и мотивации производителей.

Характерными чертами традиционной экономической системы являются:

Производство, распределение и обмен, которые базируются на обычаях, традициях, культовых обрядах.

Социально-экономический застой четко выражен, ибо темп воспроизводства заметен только в течение нескольких десятков лет.

Технический прогресс резко ограничен, так как объективно несет угрозу устоям традиционного общества.

Существует устойчивое превышение темпов роста населения над темпами роста промышленного производства.

Гигантская внешняя финансовая задолженность. Притом, в таких масштабах, что эти страны никогда не смогут ее ликвидировать традиционными способами.

В силу всего сказанного выше - исключительно высокая роль государства и силовых структур в экономике и политике этих стран.

Под смешанной экономикой системой подразумевается тип общества, синтезирующий элементырыночной экономики и командной экономики , то есть механизм рынка дополняется активной деятельностью государства.

В реальней жизни нет чисто плановой экономики. В централизованной плановой экономике, какой была экономика бывшего СССР и стран Восточной Европы, можно было найти некоторые черты рыночной экономики.

Сравнение основных характеристик рыночной, командно-административной и смешанной экономических систем представлено в таблице 2.1.

Там, где есть экономическая деятельность, всегда присутствует проблема собственности. Отношения собственности пронизывают всю систему экономических отношений и сопровождают человека с момента его рождения до смерти.

Для більш повного уявлення про власність слід визначити те місце, яке належить їй в системі суспільних відносин.

Во-первых, собственность (в соответствии с формационным подходом) - это основа, фундамент всей экономической системы. От характера утвердившихся форм собственности зависят и формы распределения, обмена, потребления. Так, в ринковій економіці переважає приватна власність.

По-друге, від власності залежить положення певних груп, класів, прошарків в суспільстві, можливості їх доступу до використання всіх факторів виробництва.

По-третє, власність є результат історичного розвитку. Її форми змінюються зі зміною способів виробництва. Причем, главной движущей силой этого изменения является развитие производительных сил. Так выделение периодов общинной, частной и общественной собственности была наиболее тщательно разработана в трудах основоположников марксизма.

По-четверте, хоча в межах кожної економічної системи існує якась основна специфічна для неї форма власності, це не виключає існування і інших її форм, як старих, які перейшли з колишньої економічної системи, так і нових, своєрідних паростків переходу до нової системи. Переплетення і взаємодія всіх форм власності надає позитивний вплив на весь хід розвитку суспільства.


Таблица 2.1.

Сравнительная характеристика

основных типов рыночных систем

Основные черты Ринкова економіка Командно-административная экономика Смешанная экономика
Масштабы обобществления производства Обобществление производства в рамках предприятия Экспроприацию трудовой частной собственности, насильственное объединение частных товаропроизводителей в колхозы и совхозы Обобществление и огосударствление части хозяйства в национальном и интернациональном масштабах
Преобладающая форма собственности Экономическая деятельность единоличных предпринимателей-капиталистов Господствует государственная собственность Экономическая деятельность на базе коллективной частной и государственной собственности
Форма бюджетного ограничения Жесткая Мягкая -
Стимул к производительному труду Факторные доходы (заработная плата, прибыль и т.д.) Социалистическое соревнование Факторные доходы
Основной принцип производства Принцип соответствия спроса и предложения Воля центрального органа власти, материализующая принятые политические и идеологические решения. Принцип соответствия спроса и предложения
Регулирование экономики Саморегулирование индивидуальных капиталов на основе свободного рынка при слабом вмешательстве государства Жесткий контроль централизованным государством, полностью монополизировавшим экономику и власть. Активное государственное регулирование национальной экономики для стимулирования потребительского спроса и предложения, предотвращения кризисов и безработицы и т.д.
конкуренція є немає є
Тіньова економіка Відсутнє присутній Только на запрещенный государством товар (наркотики)
Координация Роль координации действий экономических субъектов и размещения благ в экономике выполняет рыночный механизм, и, прежде всего, система цен, Правила и параметры экономического поведения, и соответствующее размещение благ определяются воздействием командующей (управляющей) подсистемы, которой является, государство Роль координации действий экономических субъектов и размещения благ определяется и рыночным механизмом и государственным регулированием.
Ценообразование Ориентируется на предотвращение спада в производстве. Государство устанавливает постоянные (фиксированные) цены Гибкие цены
Заробітня плата Устанавливается в процессе конкуренции при соотношении спроса и предложения на рынке труда Административное установление заработной платы Устанавливается в процессе конкуренции при соотношении спроса и предложения на рынке труда, но государство устанавливает минимальную заработную плату.
Социальные гарантии Социальная незащищенность граждан в случаях безработицы, болезни и старости Гарантированное трудоустройство, бесплатная медицина и образование, социальное обеспечение Создание государственных и частных фондов социального страхования и социального обеспечения

По-п'яте, перехід від одних форм власності до інших може йти еволюційним шляхом, на основі конкурентної боротьби за виживання, поступовим витісненням всього того, що відмирає, і посиленням того, що доводить свою життєздатність у відповідних умовах. У той же час мають місце і революційні шляхи зміни форм власності, коли нові форми насильно стверджують своє панування.

Западные экономисты и юристы чаще видят в собственности отношения человека к вещи.

Одним из признаков деления экономических систем на типы является форма собственности. Так между капитализмом и социализмом часто проводят простое различие: капитализм сравнивают с частной, а социализм с общественной собственностью.

Можно сделать вывод, что собственность является основным звеном экономических отношений, на котором держатся все остальные звенья экономической системы.

Рыночная система функционирует в качестве механизма, посредством которого индивидуальные решения и предпочтения предаются гласности и координируются. Тот факт, что товары и услуги производятся, а ресурсы предлагаются в условиях конкуренции, означает, что существует много самостоятельно действующих покупателей и продавцов каждого продукта и ресурса. В результате экономическая власть широко рассеяна.

Защитники чистого капитализма утверждают, что такая экономическая система благоприятствует эффективности использования ресурсов, стабильности производства и занятости, быстрому экономическому росту. Вот почему здесь очень мала или вовсе отсутствует необходимость в правительственном планировании, в правительственном контроле и вмешательстве в экономический процесс. Резон здесь в том, что такое вмешательство подрывает эффективность функционирования рыночной системы. Роль правительства, поэтому ограничивается защитой частной собственности и установлением надлежащей правовой структуры, облегчающей функционирование свободных рынков.

Необходимо заметить, что такой экономической системы, отвечающей всем этим требованиям, не существовало никогда и не существует сейчас. Это, скорее всего, некий идеал рыночной системы, к которому капиталистическая система должна была стремиться. В наибольшей степени ему отвечал капитализм первой половины XIX в.


2.3. Экономическая система и цивилизация

В экономической литературе существует множество подходов к периодизации общественного развития экономических систем. Однако наиболее известными являются формационный и цивилизационный подходы.

Начнем с общего понимания формационного и цивилизационного подходов и их соотношения.

Формационный подход трактует уровень развития производственных сил в качестве общего и высшего критерия экономического процесса. С позиции этого подхода выделяют 5 типов экономических систем:

1) первобытнообщинный; 2) рабовладельческий; 3) феодальный; 4)капиталистический; 5) коммунистический.

Однако традиционное пятизвенное деление истории общества на формации давно уже подвергается сомнению. Первобытнообщинный строй изучен крайне слабо, и мы имеем о нем весьма нечеткое представление. Можно ли его считать формацией, если он не был даже обществом в полном смысле этого слова? Неясно также, можно ли считать закономерной и обязательной формацией рабовладение. Но если первобытнообщинный строй, рабовладение, и как многие считают, коммунизм, не являются обязательными ступенями общественного развития, то вся традиционная формационная схема рушится.

Уже сегодня с ней конкурируют концепции четырех формаций (без рабовладения, а в другом варианте без коммунизма), существует и трехформационное деление (первобытнообщинный строй, рабовладение и капитализм или, по-иному, первобытнообщинный строй, рабовладение — феодализм — капитализм и коммунизм). Вспомним, что и Маркс говорил о двух крупных социальных формациях — первичной и вторичной, в которых господствуют две различные формы экономической связи производителей. Для первичной формации характерны непосредственные личные связи, а потому непосредственно общественный характер труда. Вторичная формация характеризуется обособленным частным трудом и основой связи служит обмен товарами.

В своем развитии формации проходят различные стадии. Иначе говоря, в своей эволюции каждая формация повторяет некоторые черты предшествующего общественного развития, точно так же как зародыш повторяет всю эволюцию вида. Действительно, феодализм во многих странах долгое время сохранял явные черты рабовладения. Капитализм (если речь идет не о привитом, пересаженном капитализме) прежде чем развиться на собственной основе сначала прошел нечто похожее на стадии рабовладения и феодализма.

Как известно, черты последующей формации возникают в рамках предыдущей. Но может быть меньше известно, что в рамках более прогрессивных формаций остаются ниши, в которых продолжают существовать отношения, типичные для прежних формаций. Это связано с тем, что формации сменяли друг друга не посредством отмены форм экономических отношений, присущих предшествующим способам производства, а путем сокращения сферыих действия. Сегодня в развитых капиталистических странах существуют элементы феодальных отношений, но важно, что центр тяжести развития системы перенесен в другую сферу.

В последние годы развитие общественных наук нередко сопровождается разработкой новых мировоззренческих подходов и концепций. Необходимость нового методологического подхода к анализу тех эволюционных, а нередко и революционных изменений, которые претерпевают социально-экономические системы в различных странах, очевидна. Эта эволюция явно не вписывается в строгую концепцию формационного развития. Цивилизационный подход чаще всего рассматривается, как альтернатива формационному.

Прежде чем перейти к рассмотрению цивилизационного подхода, надо четко определить, что такое цивилизация и чем цивилизация отличается от формации. Само понятие цивилизации употребляется в разных значениях. Однако чаще всего цивилизация означает просто определенную эпоху в историческом (экономическом, социальном, культурно-психологическом) развитии общества.

К примеру, в ходе истории выделяют цивилизации — локальные, особенные и всемирную; доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную; западно-христианскую, европейскую, техногенную, капиталистическую и т.д.

В этом смысле цивилизация и формация по своему содержанию, сути дела, однородные понятия. Цивилизация, как и формация, включает в себя и материально-производственную основу, и весь комплекс экономических, политических, правовых, культурных, религиозных и прочих форм человеческого общения, характерных для исторически определенных этапов развития общества.

Нередко трактовка понятия цивилизация отождествляется смировой цивилизацией, подход к определению которой может быть двояким. Во-первых, можно принять, что мировая цивилизация это сумма многообразных черт разных обществ и, во-вторых, что она сосредоточена лишь в нескольких странах, которые идут в авангарде прогресса. В первом случае мировая цивилизация представляет собой механическое единство всех, весьма различных обществ, во втором она оказывается движимой вперед усилиями лишь нескольких стран и обществ.

Практический вывод из двух последних подходов в самом общем виде примерно одинаков — независимо от того, как определяется цивилизация и какая оценка по шкале цивилизованности выносится нашей стране, речь идет о том, что она должна перенять опыт передовых стран.

Этот вывод, вообще говоря, практически никем не отрицается, даже теми, кто не разделил бы такие представления о цивилизации.

Признание цивилизационного подхода не означает автоматического отрицания формационного. Их соподчинение зависит от того, как определяется цивилизация и, следовательно, само существо цивилизационного подхода. Понятия «цивилизация» и «формация» чаще всего; характеризуют развитие общества с различных сторон и в разных системах координат. Именно поэтому можно говорить о том, что смена формаций — путь развития человеческой цивилизации.

На основе рассмотренных подходов можно сделать вывод, что формационный подход основное внимание в экономической системе уделяет формам собственности на средства производства и присвоению результатов производства.

Формационный подход позволил выявить закономерные ступени в историческом развитии общества и выделитьпять способов материального производства (первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический) на основе утверждения о том, что решающая роль в общественном производстве принадлежит непосредственному процессу производства или способу производства.

Цивилизационный подход основное внимание уделяет общечеловеческим ценностям: свободе, демократии, культуре и направления развития экономических процессов.

Цивилизационный подход означает необходимость изучения эволюции капиталистической экономики, трансформации ее структуры, анализ успехов и недостатков. Этот подход позволяет обосновать новую концепцию эволюции капитализма, а, следовательно, и его современного облика.

Теория "индустриального общества" возникла в 40-х гг. ХХ ст. Ее родоначальником можно считать американского экономиста П. Дракера, который опубликовал ряд трудов: "Будущее индустриального человека" (1942), "Новое общество. Анатомия индустриального строя" (1949) и другие.

Капиталистическое общество XIX в. Дракер называет "прединдустриальным". Появление индустриального общества он связывает с ХХ в., с появлением и ростом корпораций.

"Свободное индустриальное общество", по Дракеру, есть сочетание следующих элементов: 1) машинизированное массовое производство со специализацией и интеграцией работ в рамках крупных корпораций; 2) частная собственность на средства производства и деление хозяйства страны на автономные предприятия; 3) сосредоточение управления предприятиями в руках менеджеров; 4) координация деятельности различных хозяйственных единиц и отраслей через рынок, играющий роль регулятора производства и обмена.

В 50-х гг. теория индустриального общества находит широкое распространение, однако наиболее законченное и развернутое выражение эта теория получила в трудах американского социолога и экономиста У. Ростоу, французского социолога Р.Арона и американского экономиста Дж. Гэлбрейта.

«Стадии экономического роста» - так называлась книга Ростоу, вышедшая в 1960 г. Замысел автора - противопоставить марксистскому учению об историческом процессе развития общества свою концепцию. Марксистскому делению общества на пять исторических формаций он противопоставляет свое деление на следующие пять стадий экономического роста: 1) традиционное общество; 2) подготовка предпосылок для взлета или подъема; 3) взлет или подъем; 4) движение к зрелости; 5) эра высокого массового потребления.

Традиционное общество, по Ростоу, характеризуется примитивной ручной техникой, незначительными размерами производства на душу населения, высоким удельным весом сельского хозяйства в производстве, иерархической социальной структурой и наличием политической власти в руках землевладельцев.

Вторая стадия - характеризуется проникновением научных открытий в производство, расширением национальных и мировых рынков, накоплением капиталов, появлением нового типа предприимчивых людей и т.п.

Третья стадия - подъем. Она характеризуется тем, что резко повышается технологический уровень промышленности и сельского хозяйства, образуется капитал общехозяйственного назначения, увеличивается число фабрик, растут города и новый промышленный класс.

В конце ХIX в. Западная Европа, по Ростоу, переживает четвертую стадию экономического роста - движение к зрелости. Для него типично следующее: хозяйство страны становится частью мирового хозяйства. 10-20% национального дохода инвестируется, от чего рост продукции обгоняет рост населения. Центр тяжести с отраслей угольной, металлургической промышленности, тяжелого машиностроения переносится на станкостроение, химическую и электротехническую промышленность.

Пятая стадия - век высокого массового потребления. Здесь Ростоу показывает экономику современного капитализма, полностью подчиненную задачам личного потребления, в ней нет ни погони за максимальной прибылью, ни концентрации капитала, ни господства монополии, ни эксплуатации рабочего класса.

Наиболее разработанный вариант теории индустриального общества принадлежит американскому экономисту Джону Гэлбрейту. Среди основных его работ: «Общество изобилия», «Новое индустриальное общество» (1967), «Экономическая теория и общественные цели» (1973).

В своей концепции Гэлбрейт выделяет такие характерные черты индустриального общества, как функционирование «индустриальной системы», ведущий институт — корпорация, активная роль государства, использование планирования, слияние крупных корпораций с государством.

Гэлбрейт вводит понятие индустриальная система, которую считает главным элементом западного общества и под которой понимает «ту часть экономики, которая характеризуется наличием крупных корпораций», где корпорация — крупное предприятие, занимающее сильные, близкие к господствующим, позиции в той или иной хозяйственной области. Характерной чертой «нового индустриального общества» выступает также существенное усиление экономической активности государства. Оно регулирует совокупный доход, цены, заработную плату, стремясь обеспечить реализацию всей производимой в стране продукции, воздействует на объем занятости.

Особенностью экономики индустриального общества является ее плановый характер. В условиях конкуренции, по мнению Гэлбрейта, использование планирования на уровне корпораций является необходимостью.

Для индустриального общества, по мнению Гэлбрейта, характерно слияние мира крупных корпораций с государством. Этот процесс он непосредственно выводит из требований современной техники. Он пишет: "Требования, диктуемые технической организацией общества… - вот что определяет облик экономического общества".

Позднее в работе «Экономическая теория и общественные цели» (1973) Гэлбрейт включает в индустриальное общество не только индустриальную систему, которую в новой работе он именует плановой, но и рыночную систему. Рассматривая противоречия, возникающие между этими двумя секторами индустриального общества, он объясняет многие проявления кризисных процессов современной западной экономики.

Около тридцати лет назад в западной социологической теории оформилась новая концепция, основатели которой пришли к выводу, что к концу 60-х годов XX столетия общество стало утрачивать многие важные характеристики индустриального строя и приобретать новые признаки, позволяющие, если оценивать их в совокупности, говорить о становлении качественно иного социума.

Выдающийся вклад в определение важнейших характеристик западного общества последней четверти XX века принадлежит Д. Беллу. Он, в частности, всесторонне обосновал обусловленность этих черт новой ролью теоретического знания, превратившегося в главный источник технологических нововведений, переходом от производства преимущественно товаров к производству преимущественно услуг, доминированием профессионального и технического класса над традиционным пролетариатом, а также появлением интеллектуальных технологий, дающих ключ к рациональному планированию технологического и социального развития.

Постиндустриальному обществу присущи следующие признаки:

– человек выведен из непосредственного производства (как и предвидел это Маркс), становится рядом с производством, контролирует и регулирует его, используя то, что дано только человеку — разум;

– изменяется общественная организация производства в соответствии с его научно-техническим характером: массовый интеллектуальный труд требует приоритета личности работника, а это значит, что обезличенное экономическое принуждение эпохи «классического» капитализма вытесняется, поскольку становится экономически невыгодным;

– интеллектуальный труд восстанавливает доминирование работника над средствами производства, а это влечет за собой и уменьшение в жизни общества экономической значимости отношений собственности на средства производства;

– в результате возникает новая экономически однородная структура общества (ведь теперь в сфере непосредственного материального производства занято только 10—15% трудоспособного населения, тогда как 80—85% — интеллектуальным трудом и сервисным обслуживанием), это формирует и социальную однородность на основе преобладания акционерных форм производства;

– экономическая и социальная однородность порождает политическую стабильность общественной жизни;

– важным признаком постиндустриального общества выступает удовлетворение материальных потребностей основной массы населения (в еде, жилье, одежде, транспорте), а это, между прочим, единственный вид человеческих потребностей, имеющий предел насыщения (такой уровень насыщения отечественная экономическая теория связывала с приходом «коммунизма», а оказалось, что справиться с этой задачей под силу уже постиндустриальному производству).

Конечно, «постиндустриальное общество» — это не социально-экономическая характеристика: одни считают его по-прежнему капиталистическим, другие — подлинным социализмом, третьи — «смешанным» обществом, в котором имеются и капиталистические, и социалистические признаки.


2.4. Основные вопросы, стоящие перед экономической системой

Перед любой экономической системой стоят определенные экономические вопросы. В нахождении ответа на эти вопросы заключается решение основных экономических проблем организации любого общества.

Основные вопросы, которые необходимо решить обществу :

Что, то есть какие товары и услуги, и в каком количестве, производить

Как, то есть с помощью каких ограниченных ресурсов и способов их соединения, производить нужные людям блага.

Для кого производить эти экономические блага.

Эти вопросы лишь расшифровка альтернатив, лежащих в основе кривой производственных возможностей.

В условиях ограниченности ресурсов проблема экономического выбора неустранима, однако в различных экономических системах она решается по-разному. В традиционном обществе выбор зависит от традиций и обычаев, в командной экономике - от воли правящей элиты, в рыночном хозяйстве - от рыночной конъюнктуры.

Экономические блага движутся не сами по себе. Они выступают как средства связи между экономическими агентами.

Экономические агенты (economic agents) - субъекты экономических отношений, участвующие в производстве, распределении, обмене и потреблении экономических благ.

Основными экономическими агентами являются индивиды (домохозяйства), фирмы, государство и его подразделения. В свою очередь, среди фирм выделяют прежде всего индивидуальные деловые предприятия, партнерства и корпорации. Современная экономическая теория исходит из предпосылки о рациональном поведении агентов. Это означает, что целью является максимизация результатов при данных затратах либо минимизация затрат при заданном результате. Индивиды стремятся к максимальному удовлетворению потребностей при данных издержках, государство - к наивысшему росту общественного благосостояния при определенном бюджете. В качестве экономических агентов выступают также, например, профсоюзы, целью которых является повышение зарплаты и улучшение социальных условий жизни их членов, средством - борьба за выгодные условия заключения коллективных договоров.

В современных теориях, развивающих принципы классического либерализма, единственно реальным экономическим агентом признается индивид. Все остальные агенты рассматриваются как производные от него формы: фирмы - как юридические фикции, а государство - как агентство по спецификации и защите прав собственности. Традиционная для микроэкономики раздвоенность на теорию поведения индивида и теорию фирмы тем самым преодолевается, а принцип максимизации полезности приобретает универсальное значение. В теории прав собственности фирма рассматривается, прежде всего, как определенная форма, сеть контрактов, по которым передаются пучки правомочий. Фирма возникает как необходимая реакция на дороговизну рыночной координации, как своеобразный способ минимизации трансакционных издержек.

В теории общественного выбора принципы методологического индивидуализма доводятся до логического завершения: государство рассматривается исключительно как совокупность индивидов, преследующих личные цели. Поэтому государственная политика, по мнению сторонников этой теории, определяется не столько общественными потребностями, сколько бесконечно меняющейся чехардой частных интересов. Абсентеизм избирателей объясняется принципом рационального невежества, принятие решений в интересах меньшинства - лоббизмом, продажность и беспринципность депутатов - практикой логроллинга, коррупция бюрократии - поиском политической ренты.

Экономические агенты осуществляют связи друг с другом с помощью экономических благ. Движение их образует своеобразный кругооборот.


2.5.Экономические модели в рамках систем

К каждой системе можно отнести различные национальные модели. Например, характерным примером социалистической цивилизации и, соответственно, административно-командной экономической системы была советская модель экономики. В настоящее время к системам такого типа можно отнести северокорейскую и кубинскую модели.

Однако подавляющее большинство современных моделей функционируют в условиях смешанной экономики. В настоящее время можно выделить следующие типы характерных национальных моделей (табл. 2.2).


Таблица 2.2

Модели смешанной экономической системы

Наименование модели Основные характеристики
Американская модель: «либеральная модель капитализма»

Малый удельный вес государственной собственности и минимальная регулирующая роль государства

Всемерное поощрение предпринимательства (80 % новых рабочих мест создается за счет малого предпринимательства)

Резкая дифференциация на богатых и бедных приемлемый уровень жизни малообеспеченных групп населения

Японська
Модель

Высокий уровень государственного воздействия на основные направления экономики

Составление планов развития экономики

Незначительное различие в уровне заработной платы (17-кратное) , между главой фирмы и служащим

Социальная направленность модели

Немецкая
Модель

Высокий уровень государственного воздействия на экономику

Прогнозирование основных макроэкономических показателей

Различия в уровне заработной платы незначительны (23-кратное)

Шведская
Модель

Социальная направленность, сокращение имущественного неравенства, забота о малообеспеченных слоях населения

Государство активно вмешивается в процесс ценообразования, устанавливая фиксированные цены

Высокий удельный вес государственного сектора

Французская модель

Высока регулирующая роль государства (с 1947 г. составляются 5-летние планы развития)

Значительные масштабы прямой предпринимательской деятельности государства

Вмешательство государства в процесс накопления капитала

Южнокорейская модель

Широко используется планирование экономического развития (с 1962 г. разрабатываются 5-летние планы)

Длительное время действовала государственная монополия в кредитно-финансовой сфере

Регулирование внешнеэкономической сферы направлено на стимулирование экспорта и ограничение импорта

китайська
Модель

Осуществлен переход от модели «централизованной плановой экономики» к модели «социалистической плановой товарной экономики»

Сочетание рыночных отношений с государственным планированием

В сельском хозяйстве осуществлен переход от «народных коммун» к системе «семейного подряда»

Оживление хозяйственной деятельности предприятий госсектора путем отделения «права собственности» от «права хозяйствования»

Установление прямых хозяйственных связей между предприятиями

Создание системы рынков (фондовые рынки, рынки услуг, рынки информации, техники, технологии)


Можно сказать, что национальные модели отличаются друг от друга разной структурой «смешанности» по всем рассмотренным критериям. Эта особенность зависит от многих факторов: уровня и характера материально-технической базы, исторических и геополитических условий формирования общественного устройства, национальных и социокультурных особенностей страны.

Возможности формирования смешанной экономики существуют и в России. Они связаны, прежде всего, со сравнительно развитым индустриальным базисом, сочетающимся с отдельными элементами постиндустриализма, с возникшими в современной экономике формами собственности и хозяйствования, с наличием традиций регулирования и социальности, а также интенсивным развитием в годы реформ рынка и предпринимательства. На это все наслаиваются, тем самым, усиливая ее смешанный характер, технологическая многоукладность и переходный общественный характер современной отечественной экономики.


контрольні завдання


Питання на повторення теми


Дайте определение экономической системы.

Какие основные элементы экономической системы?

Перечислите отличия открытости и закрытости национальной экономики.

Назовите основные черты рыночной экономики, командно-административной экономики, смешанной экономики.

Дайте определение формация.

Что представляет собой индустриальная система?

Перечислите основные отличия постиндустриального общества.

Что представляют собой экономические потребности?

Определите взаимосвязь экономических ресурсов и предпринимательской способности.

Дайте определение альтернативных издержек. Экономические агенты.


Тести і завдання для самостійного рішення


В чем заключаются основные отличия рыночной экономики, командно-административной экономики, смешанной экономики?

Что происходит в обществе, если большая часть экономических благ потребляется меньшей частью населения?

Какие экономические агенты функционируют в процессе высшего образования? Перечислите их.

4. Если национальная экономика и ее звенья активно включаются в систему международных экономических связей, то как называется такая экономика?

а) открытая;

б) закрытая.

5. Как называется экономика в которой существует: государственная собственность на средства производства, отсутствие конкуренции, отсутствие системы стимулирования и мотивации производителей?

а) традиционная экономика;

б) смешанная экономика;

в) командно-административная экономика;

г) рыночная экономика.


література


Основна


1. Журавльова Г.П. Экономика: Учебник.– М.: «Юристъ», 2001.- С. 70-80.

2. Економічна теорія. Мікроекономіка- 1,2: Підручник / за заг. ред. Журавльової Г.П. – М.: «Дашков и К», 2004.- С. 98-136.


Додаткова


1. Паршаков Е., Экономическое развитие общества, М., 1997.

2. Лукинов И.И., Эволюция экономических систем, М., 2002.

3. Нейман Дж., Теория игр и экономическое поведение, пер. с англ., М., 2000;

4. Моргенштерн О., Воспроизводство и экономический оптимум, М., 2002;

5. Агrow К., Hahn F., General competitive analisis, SF, 1998.


Глава 3. Производительные силы. Ресурсы и потребности. Проблема выбора в экономической системе 85

Глава 3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ. РЕСУРСЫ И ПОТРЕБНОСТИ. ПРОБЛЕМА ВЫБОРА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
3.1. Производительные силы и производственные отношения 3.2. Сущность проблемы выбора. Типология потребностей и ресурсов 3.3. Производственные возможности и ограниченность ресурсов. Модель кривой производственных возможностей (КПВ)
Ключові поняття

Производительные силы Факторы производства

Экономический продукт Интеллектуальные ресурсы

Экономическая система Природные ресурсы

Материальные ресурсы Трудовые ресурсы

Информационные ресурсы Парето-эффективность

Абсолютная ограниченность ресурсов Финансовые ресурсы

Относительная ограниченность ресурсов Ресурсы производства

Универсальность ресурсов

3.1. Производительные силы и производственные отношения

Совокупность средств производства и людей, обладающих знаниями, производственным опытом, навыками к труду и приводящих средства производства в действие, называют производительными силами.

Главная производительная сила общества – люди, участники общественного производства. Средства производства есть результат деятельности разума, труда, хозяйственной деятельности человека. Совершенствование средств производства, освоение природных богатств, овладение законами развития природы и общества – определяющие факторы непрерывного развития производительных сил.

Человек всегда был и остается центральной фигурой экономики. Вне человека нет, и не может быть никакой экономики. Экономика, хозяйственная деятельность возникли вместе с человеком, с помощью человека и во имя человека. Но созданная человеком экономика оказывает очень сильное влияние на формирование и развитие человеческой личности.

Человек для получения средств существования воздействует на природу (обрабатывает землю, добывает полезные ископаемые, выращивает сады и т.д.). Но и природа оказывает влияние на человека, его способности, внешний вид. Вообще отделить человека от природы можно только мысленно.

Современная наука о жизнедеятельности людей подчеркивает связь человека с космосом. Мысль о жизни и жизнедеятельности людей как космическом явлении существовала уже давно. В конце XVII в. голландский ученый X. Гюйгенс в своей работе «Космотерос» отмечал, что жизнь – это космическое явление. Эта идея получила всестороннее развитие в работах русского ученого В.И. Вернадского о ноосфере. Ноосфера – это новое явление на Земле, в ней человек впервые становится крупнейшей геологической силой, ибо он своим трудом и мыслью может коренным образом перестраивать свою жизнь, менять условия жизнедеятельности по сравнению с прошлым. Мощь человека на Земле, согласно этому учению, связана не с его материей, а с его мозгом, его разумом и его трудом, направленным этим разумом.

Экономика – это взаимодействие человека с природой, с окружающей его средой в интересах обеспечения жизненного процесса, существования и развития человека и человечества.

Человек в экономике играет три основные роли. С одной стороны, он выступает в качестве хозяйственника, производителя или продавца товаров и услуг, с другой – в качестве основного потребителя, покупателя этих товаров и услуг, с третьей стороны – человек управляет производством, распределением, обменом и потреблением, т.е. экономикой на всех уровнях.

Роль человека в экономике в отдельные периоды его жизни различна, и определяется это тем, сколько человек получает для себя различных благ от семьи, общества и сколько им возвращает.

Таким образом, с чисто экономической точки зрения человек создает доход, значительно превышающий объемы использованных им благ и этим самым как бы возвращает семье и обществу своего рода «долги», которые образовались естественным путем в пору его детства и частично юношества. Он также «авансирует» свое материальное благополучие в старости.

Особое место в производительных силах занимает земля. В одних отраслях она используется преимущественно как предмет труда (добывающая промышленность), в других – как средство труда (в сельском хозяйстве). Но везде она служит материальным условием производства.

Производительные силы образуют ведущую сторону общественного производства. Каждой ступени развития производительных сил соответствуют (согласно марксизму) определенные производственные отношения, выступающие в качестве социально-экономической формы их движения.

Производственные, или экономические, отношения образуют каркас экономической организации общества, а совместно с производительными силами определяют специфические формы и виды экономических систем.

Результатом хозяйственной деятельности, взаимодействия производительных сил и производственных (экономических) отношений экономической системы является экономический продукт.

Экономический продукт – это то, что производится, создается и используется в экономике.

Различают экономические и технологические отношения. Экономические отношения включают отношения, связанные со всеми стадиями хозяйственной деятельности: производством, распределением, обменом и потреблением. Технологические отношения складываются в процессе взаимодействия между человеком и средствами труда, человеком и предметом труда, между людьми при осуществлении производственного процесса.

Сложившуюся в данный отрезок времени систему производительных сил и технологических отношений называют технологическим способом производства.


3.2. Сущность проблемы выбора.
Типология потребностей и ресурсов

Экономическая система. Совокупность всех экономических процессов, которые совершаются в обществе на основе действующих в нем отношений собственности и организационно-правовых форм, представляет собой экономическую систему.

Под экономическими процессами понимаются процессы производства, распределения, обмена и потребления благ. Необходимость изучать экономические процессы обусловлена тем, что каждый из них основан на противоречии, на столкновении разнонаправленных интересов экономических субъектов. Экономическая теория и занимается, собственно, поиском ответа на вопрос: какой вариант действия был или будет принят (при позитивном подходе), или какой вариант действия следует принять, чтобы получить требуемый результат (при нормативном подходе).

Основные проблемы экономической системы связаны с двумя краеугольными положениями:

1) потребности людей разнообразны и безграничны;

2) производственные ресурсы ограниченны.

Из этих положений следует, что перед человеком всегда стоит проблема выбора: какие из своих потребностей удовлетворить в первую очередь. При всем многообразии потребностей можно провести определенную классификацию, дающую представление об очередности выбора.

Потребности: сущность и классификация. Потребность в общем смысле – это желание иметь что-либо. Каждому человеку в определенное время присущ определенный индивидуальный набор потребностей. Поэтому задача прогнозирования потребительского поведения является достаточно сложной. Ее решением занимается теория потребительского выбора.

Самая простая классификация структурирует потребности по степеням их насущности и возможности реализации. В соответствии с ней потребности делятся на следующие виды:

те, которые необходимо удовлетворить в настоящее время;

те, которые возможно удовлетворить в ближайшем будущем, хотя в этом нет необходимости;

те, удовлетворение которых в настоящее время технически невозможно.

Другим распространенным способом классификации потребностей является теория потребностей Маслоу. Ее схематическая интерпретация известна как «пирамида Маслоу» (рис. 3.1). Суть теории в том, что ни одна потребность более высокого уровня не может быть удовлетворена до тех пор, пока не будут удовлетворены все потребности низшего уровня.

Первые два уровня относятся к первичным потребностям, обеспечивающим жизнедеятельность, а более высокие – к производным. Уровень и структура потребностей характеризуется уровнем благосостояния и индивидуальными предпочтениями потребителей.

Р
ис.
3.1. Пирамида потребностей Маслоу.Снизу вверх: 1) физиологические потребности – те, которые человек должен удовлетворить, чтобы выжить (воздух, вода, пища и т.п.); 2) потребности в безопасности – те, которые связаны со стремлением находиться в стабильном и безопасном состоянии, защищающем от страха, боли, болезней и других страданий; 3) потребности причастности (принадлежности) – те, которые связаны со стремлением в совместных действиях (любовь, дружба, участие в общественных мероприятиях); 4) потребности уважения – те, которые отражают желание людей быть в глазах окружающих компетентными, сильными, способными, уверенными в себе; 5) потребности самоуважения – это те, которые выражают стремление человека к наиболее полному использованию своих знаний, способностей, умений, навыков, подкрепленное верой в достижение намеченной цели

Экономическая теория исходит из гипотезы о рациональном человеке, стремящемся максимизировать свое благосостояние, получить максимум удовольствия. Субъективность этой категории порождает значительные различия в структуре потребностей. Прикладной наукой, изучающей поведение потребителей и механизмы его корректировки, является маркетинг.

Средства, удовлетворяющие потребности, называются благами (goods).

Одни из них имеются в почти неограниченных масштабах (например, воздух), другие - в ограниченном размере. Последние называются экономическими благами. Они состоят из вещей и услуг.

Экономические блага делятся на долговременные, предполагающие многоразовое использование (автомобиль, книга, электроприборы, видеофильмы и т.д.), и недолговременные, исчезающие в процессе разового потребления (хлеб, мясо, напитки, спички и т.п.). Среди благ выделяют взаимозаменяемые (субституты) и взаимодополняемые (комплементарные). К субститутам относятся не только многие потребительские товары и производственные ресурсы, но и услуги транспорта (поезд - самолет - автомобиль), сферы досуга (кино - театр - цирк) и т. д. Примерами комплементарных товаров являются стол и стул, автомобиль и бензин, ручка и бумага. Экономические блага также могут быть разделены на настоящие и будущие, прямые (потребительские) и косвенные (производственные).

Согласно теории Маркса, стоимость (ценность) экономического блага определяется затратами общественно необходимого труда, т.е. труда, совершаемого при средних общественно-нормальных условиях производства и средней интенсивности труда. Согласно неоклассическим воззрениям, ценность благ зависит от их редкости, прежде всего от интенсивности потребности и количества благ, способных данную потребность удовлетворить. При этом предполагается, что любая потребность может быть удовлетворена несколькими благами, а любое экономическое благо может использоваться для удовлетворения разных потребностей. Если q1q2...,qn - совокупность определенных количеств каждого из n благ, а р1,р2...,рn - их цены, то стоимость совокупного набора благ может быть записана как piqi, где i = 1,...n.

Для получения недостающих потребительских благ, как правило, нужны косвенные экономические блага – ресурсы.

Производственные ресурсы. Экономическая система вырастает из производства, которое образует ее материальную основу. Любое производство, прежде всего, базируется на развитии и разработке ресурсов, которыми располагает экономическая система. Что же понимается под ресурсами производства?

Ресурсы производства (производственные ресурсы) – это совокупность природных, социальных и духовных сил, которые люди могут использовать в процессе создания блага.

В зависимости от типа носителя экономической теории выделяют следующие группы ресурсов:

Природные ресурсы (носитель – нерукотворные объекты) – это естественные блага, потенциально пригодные для производства. Они, в свою очередь, подразделяются на «неисчерпаемые» и «исчерпаемые», а в последних можно выделить «возобновляемые» и «невозобновляемые».

Материальные ресурсы (носитель – рукотворные объекты) – это те ресурсы, которые созданы человеком в ходе его естественной эволюции как результат его производственной деятельности;

Трудовые ресурсы (носитель – человеческий организм)– это те ресурсы, которые включают население в трудоспособном возрасте. К ним относится как возможность физической (мускульной) работы, так и интеллектуальный потенциал. Трудовые ресурсы оценивают через следующие параметры: социально-демографические, профессионально-квалификационные и культурно-образовательные.

Финансовые ресурсы (носитель – деньги и финансовые активы) – так называемая «кровь экономики», которые служат для обеспечения взаимодействия остальных групп ресурсов, в частности, в качестве оборотных средств предприятия.

Природные, материальные и трудовые ресурсы называют базовыми, а финансовые – производными.

В процессе перехода экономических систем от индустриальной к постиндустриальной технологии изменяется роль и структура ресурсов. Особое значение приобретают интеллектуальные и информационные ресурсы.

К интеллектуальным ресурсам относят человеческий интеллектуальный потенциал (средства, инвестированные в образование), а также результаты умственной деятельности, не являющиеся готовым продуктом (открытия, изобретения, ноу-хау).

Под информационными ресурсами понимают прежде всего информацию, а также технологии ее хранения, обработки и представления. Возросшая роль информационных ресурсов объясняется революционными изменениями, произошедшими в последние годы в отраслях производства компьютеров и программного обеспечения.

Некоторые ресурсы невозможно рассматривать безотносительно времени их использования. Прежде всего это относится к категории средств производства. Зависимость объясняется тем, что такие группы ресурсов могут использоваться многократно.

Однако возможность использования ресурсов еще не делает его источником создания блага. Необходимо реализовать такую возможность. В случае, если мы используем имеющиеся в наличии ресурсы в производстве, мы говорим о них как о факторах производства.

Факторы производства – это ресурсы, используемые непосредственно в процессе производства при создании благ.

Производство определяется как единство и взаимодействие его факторов. Экономическая теория выделяет три основных фактора производства.

Земля как фактор производства может рассматриваться:

как используемые естественные ресурсы (в широком смысле);

как объект хозяйства, где она одновременно может выступать как предмет и как средство труда (в ряде отраслей);

как объект собственности (в границах всей экономики).

Капитал – совокупность материальных и финансовых ресурсов в системе факторов производства;

Труд как фактор производства означает совокупность способностей и навыков человека, которые используются им в процессе производства благ. Труд сам по себе, как понятие, абстрактен, и он связан с материальным носителем в виде человека, который в экономических системах является носителем этих способностей к труду и проявляется в качестве рабочей силы. Потребление рабочей силы в процессе производства и есть труд как фактор производства.

Однако сами по себе факторы производства ничего не создают, для организации производства необходимы люди или группы людей, способные обеспечить их взаимодействие. Возникает еще один ресурс в виде субъекта хозяйства: предприниматель – это экономическая фигура, которая в рамках ограниченных ресурсов, с учетом риска наилучшим образом соединяет все факторы производства. Следовательно, эффективность хозяйственной системы зависит от предпринимательских способностей ее носителей, а сами накопленные способности (физические и духовные) могут выступать в виде определяющего фактора производства в постиндустриальном обществе.

Каждый фактор производства способен принести доход его носителю (см. рис 3.2).

Р
ис.
3.2. Взаимосвязь ресурс – фактор – доход

Доходность всех факторов предполагает, что их собственники выступают как независимые и равноправные партнеры. Всякий собственник фактора может принимать участие в процессе производства либо отчуждать их в виде земли и капитала в пользу третьих лиц. Собственность по труду передать невозможно, поэтому статус наемного работника объективен, однако это не мешает ему владеть различными ресурсами.

Мера доходности каждого фактора в конкретных экономических условиях – одна из главных проблем экономической теории.

Стоимость одного фактора производства в разных странах или в разное время может значительно отличаться. Это приводит к национальной специализации. Следствием дешевизны рабочей силы в Юго-Восточной Азии является размещение там трудоемких производств.

Из этого следует, что доходность определяется не столько самими факторами, сколько их наличием или редкостью.

На представленной ниже схеме нашел отражение механизм удовлетворения потребностей (рис. 3.3).

Каждый субъект общества выступает в процессе производства либо как собственник материальных, финансовых или природных ресурсов, либо как носитель трудовых ресурсов, которые в процессе производства: могут реализовываться в качестве факторов производства труд (если человек – наемный работник) или предпринимательские способности (если он – предприниматель).В дальнейшем факторы производства объединяются для производства определенного обществом или волей предпринимателя блага.

Результат функционирования системы – максимальное удовлетворение потребностей членов общества и общества целиком. Иногда цели общества и индивида не совпадают, и возникает новая проблема, связанная с определением и реализацией общественного выбора. Ей в современных экономических системах занимается государство.

Проблема выбора в обществе может принимать различные формы (выбор структуры, способа очередности производства и т.п.) и применительно к каждому аспекту экономической жизни формализовываться в различные вопросы.

Основные вопросы экономики. Любая экономика как хозяйственная система в процессе функционирования сталкивается с необходимостью решения следующих вопросов:

Что производить?

Как производить?

Для кого производить?

Фактически все проблемы экономики можно свести к решению этих вопросов. В последнее время, в связи с тотальным использованием ресурсов, особенно природных, к этим вопросам добавляется еще один: «Когда производить?». Отвечая на него, люди осуществляют выбор очередности получения благ. Рассмотрим, что означает каждый вопрос:

Что производить? В рамках отдельного хозяйства можно легко определиться с потребностями во благах и в соответствии с этим выдвинуть предложение о производстве определенного набора благ, то есть ответить на первый вопрос.

Однако общество состоит из множества таких субъектов с различными интересами. Кроме того, если что-то является благом для индивида, то оно совсем необязательно будет полезно для общества. В связи с этим данная проблема решается на уровне общества с учетом интереса его членов.

Невозможность произвести столько благ, сколько людям хотелось бы, есть следствие редкости производственных ресурсов. Ресурсы, используемые при производстве одного блага, не могут в то же самое время быть использованы при производстве другого. Производство каждого блага влечёт за собой потерю возможности производить другие.

Альтернативная стоимость блага – это стоимость потерянной возможности производства альтернативного блага, требующая тех же самых ресурсов, что и для производства данного.

Та экономическая единица, которая производит данное благо, обладающее наименьшей альтернативной стоимостью, имеет сравнительное преимущество в его производстве.

Первоначально этот принцип был предложен Давидом Рикардо при анализе процессов обмена и торговли между странами. На его основании происходит разделение труда на предприятиях, реализуется механизм международной торговли государств.

Альтернативная стоимость может измеряться как в показателях объёма выпуска альтернативных товаров, так и в стоимостных показателях.

Но к измерению альтернативных стоимостей в денежном выражении следует подходить очень осторожно, так как не все денежные расходы представляют собой жертвование возможностью поступить как-то иначе (к их числу относятся оплата за жильё, расходы на питание).

Научное экономическое мышление предполагает измерение всех благ в терминах альтернативной стоимости.

Поэтому необходимо определиться с приоритетами в производстве: что необходимо произвести немедленно, с производством чего можно повременить, а от чего можно отказаться. Проблема выбора сложна, ее решение зависит как от экономических факторов (производственные возможности, взаимодействие с другими экономическими системами), так и от социальных, политических и многих других. Например, развитые страны наращивают производство в некоторых отраслях сверх своих потребностей, чтобы выиграть конкурентную борьбу, а слаборазвитые в состоянии удовлетворять только первичные потребности.

Как производить? При ответе на этот вопрос общество и его субъекты решают, с помощью какой технологии производить тот или иной товар. Этот вопрос стоял перед обществом всегда, поскольку уникальность технологии может заключаться и в определенном выборе между количеством и качеством ресурсов. Например, на строительство египетских пирамид могли или отобрать 10 тысяч здоровых крестьян, или же согнать 30…40 тысяч изможденных пленных рабов. В зависимости от этого расходы на строительство были бы различными.

С развитием техногенной цивилизации количество способов производства одного товара значительно возросло. Однако сейчас технология рассматривается не как способ производства товара, а как способ удовлетворения потребности человека. В свете данного подхода количество альтернативных технологий возрастает не на один порядок.

Раздел экономической теории, который занимается решением вопроса о выборе технологии производства, называется теорией издержек.

Для кого производить? Комплекс вопросов, встающих перед экономической системой, был бы неполон без вопроса о потреблении произведенных благ. В конечном итоге любая экономическая система существует для того, чтобы удовлетворять потребности людей и их групп. Поэтому определения оптимального сочетания производимых благ невозможно без учета системы потребительских предпочтений.

Вопрос распределения продукта между членами общества может быть рассмотрен как в терминах эффективности, так и с точки зрения справедливости.

С точки зрения эффективности распределение любого данного количества блага может быть улучшено посредством обмена, в результате которого предпочтения нескольких людей будут удовлетворены более полно. До тех пор, пока возможен обмен существующих благ, такой, что некоторые люди могут удовлетворить свои желания, не нанося ущерба другим людям, эффективность в распределении может быть улучшена, даже если суммарное количество благ остается неизменным.

Эффективность – это не единственная проблема, возникающая при решении вопроса о том, для кого производить товары. Мы можем также поинтересоваться, является ли данное распределение справедливым и честным. На практике вопрос справедливости часто доминирует в дискуссиях о распределении. Согласно одной очень распространенной точке зрения равенство есть основа справедливости. Эта концепция справедливости основана на той идее, что все люди, по самому факту принадлежности к человечеству, заслуживают того, чтобы получить определенное количество товаров и услуг, производимых экономикой. Существует много вариантов этой теории. Некоторые полагают, что весь доход и богатство должны распределяться поровну. Другие считают, что люди имеют право на «минимально необходимый» уровень дохода, но что всякий излишек свыше этого уровня должен распределяться на основе уже других стандартов. Существует также мнение, что определенные блага, такие как пища и образование, должны распределяться поровну, в то время как другие могут распределяться не поровну.

Альтернативная точка зрения, имеющая много приверженцев, состоит в том, что справедливость зависит от образа действия данного механизма распределения. Исходя из этой точки зрения, должны быть соблюдены определенные принципы, такие, как право частной собственности и отсутствие расовой и половой дискриминации. Если эти принципы соблюдены, то любое возникшее на их основе распределение считается приемлемым. Равенство возможностей с этой позиции важнее, чем равенство доходов.

Таким образом, отвечая на вопрос «что производить?», экономика определяет свои возможности, при ответе на вопрос «как производить?» – выбирает технологию производства, а при ответе на вопрос «для кого производить?» – решает вопрос распределения доходов. Ответ на первый из этих вопросов можно получить в модели кривой производственных возможностей.


3.3. Производственные возможности
и ограниченность ресурсов. Модель кривой производственных возможностей (КПВ)

Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов. Ограниченность ресурсов – отправная точка экономической теории. Она подразумевает невозможность одновременного удовлетворения всех потребностей человека или общества. Однако некоторые ресурсы способны удовлетворить множество потребностей, но в разное время, другие же удовлетворяют потребность лишь единожды. В соответствии с этим различают абсолютную и относительную ограниченность ресурсов.

Под абсолютной ограниченностью понимают недостаток ресурса производства для покрытия всех нужд общества.

Под относительной ограниченностью понимают объем ресурса производства достаточный для удовлетворения некоторых нужд в определенный период времени.

Следовательно, субъекты хозяйства всегда находятся в процессе выбора в сфере производства. Каждый участник производства должен иметь выбор согласно его экономическим притязаниям. С этой точки зрения возникает экономика как производство, реализующее выбор субъекта хозяйства.

Выбор очередности удовлетворения каких-либо нужд превращает абсолютную ограниченность ресурсов в относительную, а само производство в экономику. В том случае, если ограниченность ресурсов была бы абсолютной, выбор не мог состояться. Выбор как процесс возникает при условии относительной ограниченности ресурсов. Поэтому экономическая наука анализирует использование относительно ограниченных ресурсов.

Выбирая, общество всегда от чего-то отказывается, принося некоторую жертву, чтобы получить какой-то результат. То, от чего отказывается общество, принято называть скрытыми издержками достижения выбранного результата. Однако если возникает выбор, он не сводится к какому-то одному решению, а предполагает их множественность. Зададимся вопросом: между чем идет выбор? Выбор идет между экономическими соотношениями “результат – затраты”. Ведь каждый ресурс может быть применен для удовлетворения различных нужд. Цель: найти лучший выбор (оптимальный результат) соотношения затраты – результат.

Данный выбор есть экономическая проблема. Оптимальный выбор в экономике в общем виде будет представлять тот вариант, когда максимальный результат будет получен при минимизации затрат. Для субъектов рыночной экономики (продавец, покупатель, правительство) оптимальный экономический результат будет специфичен.

Экономический аспект проблемы выбора сводится к анализу: какой вариант использования ресурсов обеспечивает максимальную доходность?


Модель кривой производственных возможностей. Выбор как экономическая проблема рассматривается в модели, графическую интерпретацию которой называют кривой производственных возможностей или кривой трансформации. Модель носит фундаментальный характер и лежит в основе других моделей и выводов.

Говоря о принципах построения экономической модели, мы заострили внимание на том, что модель отражает взаимосвязь ограниченного числа величин и что остальные факторы считаются неизменными. Основными исходными положениями (упрощениями) в данной модели являются:

1) неизменность количества и качества ресурсов в обществе;

2) нейтральность научно-технического прогресса;

3) возможность деления всех производимых в обществе товаров на две агрегированные группы (средства производства и предметы потребления).

Кривая производственных возможностей (кривая трансформации) – множество точек, характеризующих максимально возможные объемы производства каждого продукта при неизменных ресурсах и технологиях.

Для построения модели производственных возможностей первоначально определяются максимально возможные объемы производства каждой категории товаров при заданном объеме производства другой категории.

Полученные на основе статистических или экспериментальных данных точки на графике могут располагаться произвольным образом (рис 3.4). Причиной этого является дискретность производимых благ (например, автомобилей) или же ограничения при перераспределении ресурсов между работами.

В математике известно множество методов аппроксимации функции, и можно без труда экстраполировать имеющиеся числовые данные на всю область определения.

Сложность заключается в том, что отсутствие одной-двух ключевых точек может сыграть решающую роль в формировании сглаживающей функции. Поэтому важно подвести теоретическую базу под определение вида кривой производственных возможностей.

Для этого необходимо определить форму кривой. Во-первых, введем предпосылку, что зависимость между максимальными объемами производства носит функциональный характер, и функция

(3.1)

определена на множестве допустимых значений. Множество определения, как и множество допустимых значений, может быть как непрерывным (объемы производства муки, сахара, нефтепродуктов), так и дискретным (объемы производства автомобилей, вычислительной техники и т.п.)

В силу ограниченности ресурсов даже при использовании всех ресурсов для производства одной категории будет существовать определенный предел объема производства. Таким образом, мы получаем крайние точки нашего графика А и В (рис. 3.5).

С другой стороны, поскольку для производства всех благ используются одни и те же ресурсы, то при увеличении производства одной категории объем производства другой либо уменьшается, либо остается без изменения (если производство благ второй категории обходится без привлечения ресурсов, использующихся в производстве благ первой). Вследствие этого кривая будет иметь невозрастающий характер.

Теперь нам осталось определить характер выпуклости кривой. Ранее нами было введено понятие альтернативной стоимости. Очевидно, что в данной модели альтернативной стоимостью производства дополнительной единицы блага будет то количество другого блага, которым следует для этого пожертвовать.

Определим альтернативную стоимость производства дополнительной единицы средств производства:

. (3.2)

Знак «минус» показывает, что мы сравниваем то, что теряем и что получаем при изменении структуры производства, мы сравниваем разнонаправленные изменения. В дальнейшем будем называть эту величину предельными альтернативными издержками или просто альтернативными издержками1.

Любые ресурсы являются неоднородными и первоначально концентрируются там, где дают лучшую отдачу, а при трансформации структуры производства (в случае увеличения использования ресурса) начинают подключаться все худшие и худшие ресурсы. Под словом «худшие» понимается:

1) для фактора труд – менее квалифицированная рабочая сила;

2) для фактора капитал – менее приспособленное для выполнения определенных операций оборудование и кредиты под более высокий процент;

3) для фактора земля – либо содержащие полезное вещество в малом количестве, либо требующие доработки.

Вследствие падения эффективности использования ресурсов для производства дополнительной единицы одного продукта требуется все больше ресурсов. Следовательно, происходит отказ от все большего количества альтернативного продукта. Таким образом, по мере увеличения производства товара альтернативные издержки его производства возрастают.

Мы вывели один из фундаментальных экономических законов:

По мере увеличения производства определенного продукта эффективность использования ресурсов падает. Этот закон называется законом убывающей отдачи факторов производства2.

При переходе к предельным величинам альтернативные издержки производства дополнительной единицы продукта будут равны производной объема производства второго продукта по первому:

. (3.3)

Известно, что характер выпуклости кривой определяется знаком второй производной: отрицательное значение свидетельствует о выпуклом вверх (вогнутом) характере кривой, а положительное – о выпуклом вниз (выпуклом) 3.

Для определения знака второй производной достаточно установить, является первая производная возрастающей или убывающей. Возрастание первой производной будет соответствовать положительному знаку второй производной, а убывание – отрицательному знаку.

Рассмотрим, как поведет себя вторая производная. Из формулы (3.3) видно, что альтернативные издержки производства блага равны по модулю и противоположны по знаку первой производной Qпп по Qсп. Как следует из закона убывающей отдачи факторов производства, альтернативные издержки по мере роста объемов производства возрастают. Поэтому первая производная будет иметь убывающий характер (учитывая знак «минус»), а вторая производная, соответственно, положительные значения. Следовательно, кривая производственных возможностей будет иметь вогнутый (выпуклый вверх) характер.

Исходя из вышеизложенного, кривая производственных возможностей обладает следующими свойствами.

Кривая определена на некотором конечном (дискретном или непрерывном) множестве значений объемов альтернативных товаров. Это значит, что она пересекает и ось абсцисс, и ось ординат в точках максимальных значений объемов производства товаров.

Кривая является непрерывной на области определения. Это значит, что каждому допустимому значению объема производства одного товара соответствует определенное значение объема производства другого.

Кривая является невозрастающей на области определения. Это является следствием использования одних и тех же ресурсов для производства альтернативных ресурсов.

Кривая является выпуклой вверх (вогнутой) на области определения. Это является следствием закона возрастания альтернативных издержек. Крутизна кривой определяется степенью различия факторов производства, которые используются при производстве товаров. Предельные случаи: наклонная прямая – в случае полного совпадения набора факторов производства и пересекающиеся горизонтальная и вертикальная кривые, в случае их полного различия.

Теперь мы можем построить кривую производственных возможностей (рис. 3.5).

Необходимо отметить, что данная модель может использоваться не только для анализа национальных экономик с агрегированными показателями объемов по осям (группы средств производства и предметов потребления). Если понимать экономику как производство, реализующее выбор хозяйственного субъекта, то можно рассматривать кривую производственных возможностей отдельного предприятия. Тогда на осях будут обозначены альтернативные варианты производства (например, автомобили и тракторы).

Эффективность производства . Эффективность – также одно из базовых экономических понятий. Оно имеет свое четкое определение. Применительно к кривой производственных возможностей оно будет звучать следующим образом:

Эффективной считается такая комбинация производимых товаров, при которой невозможно увеличение объемов производства одного товара без уменьшения производства альтернативного.

Подобное определение эффективности носит название эффективности по Парето, по имени итальянского экономиста Вильфредо Парето (1848–1923), который ввел данное понятие в экономическую теорию.

Необходимо выяснить, какие точки на графике кривой производственных возможностей обладают свойством эффективности. Во-первых, все точки самой кривой характеризуют максимально возможный объем производства комбинации товаров, поэтому невозможно увеличение производства одного товара без уменьшения объема производства другого. Следовательно, все точки кривой обладают свойством эффективности.

Рассмотрим точки внутри кривой, то есть лежащие внизу и слева от линии кривой трансформации.

Для экономики, находящейся в точке D (рис. 3.6а), существует возможность увеличения производства одного из альтернативных благ без уменьшения производства другого (точки F и G) или одновременного увеличения производства обоих благ (точка С).

Поэтому данное положение будет неэффективным. Практически это означает, что экономика неполностью использует свои производственные мощности, и такое положение характерно для кризисных ситуаций в экономике, периодов экономического спада.

Долгосрочное нахождение экономики в точке А приводит к сокращению производственного потенциала экономической системы и, соответственно, сжатию кривой трансформации к началу координат.

Другим вариантом положения экономической системы на графике является ситуация, представленная на рис. 3.6б.


СП

ПП

D

G

C

F

а)

б)

СП

ПП

Е

ПП2

ПП1

Мал. 3.6. Различные случаи положение экономики на графике кривой трансформации: а) неэффективное; б) недостижимое

Как видно из рисунка, точка E характеризует одновременное производство такого количества благ каждой категории, которое не может осуществиться при данных производственных возможностях. В частности, превышение производства предметов потребления над возможным объемом характеризуется разницей ПП2 – ПП1. Необходимо отметить, что краткосрочно экономическая система может находиться и за границей производственных возможностей. Практически это возникает в периоды бурного экономического роста, восстановления страны после войн и катаклизмов, индустриализации.

То количество товаров, которые могут быть потеряны при максимизации производства, в условиях неэффективного использования ресурсов, называется “альтернативными затратами”. При неполном применении ресурсов максимизация возможна в любом направлении, но выбранное направление исключает другие варианты, которые были бы возможны. Возникает проблема “альтернативных затрат”, под которыми понимаются несостоявшиеся расходы ресурсов (это реальные издержки), а потенциальную потерю тех товаров, которые могли бы произвести из израсходованных ресурсов. Экономисты привыкли считать реальные затраты, но мало кто задумывается, что затраты при определенных условиях есть потери ресурсов при определенном их использовании. Далее возникает вопрос, какому из вариантов в точке М необходимо отдать предпочтение. В этом случае определяется тот оптимальный вариант, который при прочих равных условиях обеспечивает максимальную эффективность использования ресурсов. Согласно универсальной формуле рыночной экономики и логике действия ее субъектов, эффективность действия сведется к отношению максимально возможного дохода к минимально необходимым расходам. Если результаты и затраты выражаются в денежной форме, то появляется возможность расчета ожидаемой доходности на единицу затрат ресурсов в любом альтернативном варианте. При такой методике расчетов все альтернативные затраты становятся приведенными, сопоставимыми, что позволяет определить максимальную доходность на единицу расходов. Перед субъектами рыночной экономики возникает возможность выбора оптимального варианта на основе альтернативных затрат. Ясно, что любой предприниматель максимизирует объемы производства, но он должен руководствоваться тем, что всегда возникает предельность, которая характеризует границу доходного увеличения объема производства. В конце концов наступает предел, когда дополнительный результат (дополнительный доход) становится равным необходимым для его достижения дополнительным затратам (дополнительным расхода). Это тот момент, когда дополнительное становится предельным, поскольку достигается экономический предел максимизации объема производства. Обратим внимание на два обстоятельства:

1) речь идет прежде всего об экономическом пределе;

2) всякая «предельная» есть «дополнительная», но не всякая «дополнительная» есть «предельная».

Если расчленим издержки и доходы на составляющие их единицы, то можно сформулировать следующий принцип: общий объем дохода может достигнуть максимума тогда, когда величина дохода от новой дополнительной единицы используемого ресурса становится равной величине расхода на эту единицу.

Из этого принципа следуют два вывода.

1) Если производитель предполагает использовать различные ресурсы, то максимальная эффективность их использования достигается тогда, обеспечена предельная доходность от каждой единицы каждого ресурса. Возникает «микроэкономическая предельная эффективность».

2) Если все экономические субъекты добьются предельной доходности по всем единицам применяемых ресурсов, то общество войдет в точку наивысшей экономической эффективности. Речь пойдет о макроэкономической предельной эффективности.

Ограниченность (редкость) ресурсов влияет на весь процесс производства и порождает предельность.

Рассмотрим некоторые положения концепции предельности. Основные ее положения сводятся к тому, что между количеством и полезностью блага возникает обратная зависимость. Мера полезности любого блага подвижна. Но каждая новая дополнительная (или убывающая) единица блага изменяет величину его полезности. Полезность последней единицы блага и определяет полезность всех единиц блага. Полезность же той единицы блага, которая равна расходам на нее, получила название предельной полезности.

Отсюда проистекает экономическая логика действия субъектов рыночного хозяйства – получить максимум прибыли при наиболее рациональном использовании ограниченных, находящихся в его распоряжении ресурсов.

Универсальность ресурсов и вид кривой. Важнейшей характеристикой ресурсов является их универсальность, то есть возможность использования для производства обоих товаров. В зависимости от степени универсальности вид кривой будет различным. Рассмотрим типичные случаи.

1. Полная универсальность. Наблюдается, когда ресурс с одинаковым эффектом может использоваться как для производства одного товара, так и для производства другого. График – прямая линия, соединяющая крайние точки максимального производства каждого блага. Пример: кожа при производстве мужской и женской обуви.

2. Абсолютная уникальность. Эта ситуация характерна для ресурсов, которые можно использовать только в производстве одного из благ. График – горизонтальная и вертикальная прямые, исходящие из объемов максимального производства каждого блага. Эффективным будет только одно сочетание – точка пересечения прямых. Пример: металлопрокат используется при производстве автомобилей, но не может быть использован для производства кондитерских изделий. Точно также сливочное масло может использоваться только в одной из названных альтернатив.

3. Частичная универсальность. Самый часто встречающийся тип ресурсов, особенно если рассматривать их агрегированные группы. Как правило, один ресурс можно использовать для производства нескольких благ (но с неодинаковой эффективностью). Пример: паркетные блоки могут быть использованы как для производства высококачественных полов, так и для обогрева помещений в качестве дров. Однако эффективность их использования, естественно, будет различной.


Необходимо также отметить, что кривая может быть (и даже скорее всего будет) несимметричной. Это обусловлено тем, что имеющиеся ресурсы с разным успехом могут быть использованы в производстве благ. Особенно это относится к КПВ не национальной экономики, где выбор идет между абстрактными возможностями производства благ двух категорий, а к КПВ субъекта экономической системы (фирмы), которая в условиях ограниченных ресурсов рассматривает альтернативные возможности производства двух конкретных товаров или услуг (рис. 3.7).

Любую экономику после того, как для нее составлена кривая производственных возможностей, можно охарактеризовать точкой на графике. Причем по виду кривой и положению (или его динамике) экономической системы на графике можно дать достаточно точную характеристику системы.


Изменения положения экономики на кривой. Как мы выяснили, точки кривой производственных возможностей показывают максимально возможные объемы производства. Любая экономическая система стремится повысить эффективность своего функционирования, поэтому будет стремиться оказаться на кривой. Однако в зависимости от приоритетов общества и его членов расположение точки на кривой может быть различным. Приоритеты общества или правящей группы со временем меняются, и может возникнуть необходимость в перемещении экономики с одной точки на другую. Интересным представляется вопрос о том, как именно осуществится такой переход.

Первым предположением, естественно, является гипотеза о скольжении точки по кривой. Однако так ли это на самом деле? Скольжение означает сохранение эффективности, а при структурной перестройке неизбежно возникают дополнительные издержки, с этим связанные. Вследствие этого траектория движения будет выглядеть так, как на рис. 3.8.

Прохождение экономической системы через точку В означает потерю части производственных факторов (рабочей силы, оборудования), задействованных в процессе трансформации структуры производства.

Необходимо также отметить, что под максимально возможным использованием ресурсов в экономической теории понимается не стопроцентное их использование. Всегда должен существовать запас производственных мощностей и других факторов, который обеспечит необходимую гибкость при реагировании на изменения внешней среды. Таким запасом по фактору производства труд является нормальная (структурная) безработица, по фактору капитал – различные запасы материалов и резервы оборудования, по фактору земля – земля под паром.

Изменения формы кривой. Если снять ограничения, введенные нами в начале параграфа (касающиеся неизменности количества ресурсов и технологий), то изменится вид кривой. В зависимости от характера изменений в показателях вид кривой будет меняться по-разному. Рассмотрим возможные варианты.


1. Открытие новых технологий в производстве одного из благ. В данном случае произойдет увеличение возможных объемов производства этого блага при неизменных объемах производства альтернативного. Это приведет к вытягиванию кривой вдоль оси того товара, для производства которого появилась новая технология.

2. Гармоничное действие научно-технического прогресса. Упрощенно это означает, что появятся новые, более эффективные способы производства всех благ. Вследствие этого экономический потенциал системы возрастет и кривая производственных возможностей сдвинется вверх и вправо.

3. Истощение ресурсов. По мере использования ресурсов в производстве их количество уменьшается. Это относится как к предметам труда (материалам), к средствам производства (производственному оборудованию), так и к людским ресурсам. Результат истощения ресурсов на графике отразится сжатием КПВ к началу координат. Причем сжатие будет больше по оси того блага, для производства которого ресурсы значительнее истощились.

4. Открытие новых источников ресурсов или их расширенное воспроизводство. Ситуация, обратная к истощению ресурсов. При производстве средств производства выше объемов, необходимых для воспроизводства основных фондов, со временем будет наблюдаться рост возможностей экономической системы. Это приведет к сдвигу КПВ вверх и вправо (рис. 3.9а). Если же объемы производства средств производства будут меньше, чем необходимо для компенсации износа существующего оборудования, то произойдет обратный процесс (смещение КПВ вниз и влево – см. рис. 3.9б). То же относится и к остальным ресурсам.

Положение экономики на кривой влияет, таким образом, на вид КПВ в будущем. При прочих равных условиях, чем выше находится точка, тем больше производится средств производства, тем больше потенциальные возможности экономики. Поскольку количество природных и трудовых ресурсов – величина быстроменяющаяся, то если увеличится количество средств производства, то производственные ресурсы возрастут практически пропорционально.


Развитие модели кривой производственных возможностей. Дальнейшее исследование производственных возможностей экономики на основе модели КПВ ведется по следующим направлениям:

1) анализ в динамике практических ситуаций с позиции КПВ. Например, интересным представляется анализ переходных экономик, процессов индустриализации, промышленных революций и других экстремальных ситуаций;

2) поиск оптимального положения экономики (особенно предприятия) на кривой. Несмотря на то, что существуют различные Парето-эффективные комбинации производимых благ, не каждое сочетание будет оптимальным. Для определения наилучшего положения экономики необходимо учитывать цены товара;

3) поиск аналитического выражения для функции, выражающей зависимость между производимыми объемами благ. По внешнему виду функции можно сделать определенные выводы по поводу ее аналитического выражения. Однако они не будут обоснованы, и возможные коэффициенты могут не иметь экономического смысла;

4) анализ производственных возможностей экономик с количеством производимых продуктов больше двух. Для выполнения этой задачи необходимо найти функциональную зависимость между объемами производимых благ.

Однако эта модель изначально является теоретической, фундаментальной, и поэтому главная ее ценность является именно в иллюстрации ограниченности ресурсов, понятий альтернативной стоимости и альтернативных издержек и закономерности их изменений. Остальные ее приложения представляют в большей степени теоретический характер.

Таким образом, ограниченность ресурсов имеет относительный характер. Она заключается в принципиальной невозможности одновременного и полного удовлетворения всех потребностей всех людей.

Я. Корнаи по этому поводу в книге «Дефицит» пишет: «Истина заключается в том, что общество, может быть, и способно удовлетворить все потребности отдельных людей, но тогда оно лишает этого других, вынуждая их перейти на более низкий уровень потребления. Либо оно способно удовлетворить отдельные потребности всех людей, но тогда уровень удовлетворения других потребностей будет гораздо ниже уровня насыщения. Общества, которое может удовлетворить все потребности всех граждан, нет не только в настоящее время, но не будет и в перспективе. Как бы ни возрастало благосостояние, развитие техники и культуры всегда будет способствовать дальнейшему увеличению материальных потребностей» (Корнаи Я. Дефицит. – М.: Издательство «Филинъ», 1990. – С. 437.).

Последнее утверждение получило название закония возрастания потребностей.

Ближайшим следствием недостаточности ресурсов является конкуренция за их использование. Это не только конкуренция между людьми за ресурсы удовлетворенияих личных или групповых потребностей. Это, прежде всего конкуренция между альтернативными целями, возможными направлениями использования ресурсов, хотя каждая из таких альтернативных целей может быть и персонифицирована.

В процессе выбора, навязываемого обществу ограниченностью ресурсов, оно сталкивается с необходимостью решения трех фундаментальных задач: что, т.е. які товари і послуги і в якій кількості виробляти? как, т.е. за допомогою яких обмежених ресурсів і технологічних способів виробляти потрібні людям блага? для кого производить эти ограниченные жизненные блага?

В последнее время к этим трем фундаментальным вопросам добавился четвертый: когда будут потреблены те или иные блага или ресурсы? Чи будемо ми споживати їх або зберігати? Используем ли мы наши невоспроизводимые природные ресурсы сами или сохранимих для будущих поколений?

В современной экономической системе весьма важно, кто и каким способом осуществляет от имени общества выбор положения на одной и той же границе производственных возможностей. Этот выбор в конечном счете и предопределяет распределение наличных ресурсов между конкурирующими или альтернативными целями. В зависимости от субъектов экономики, которые дают ответы на эти вопросы, проводится основная классификация экономических систем.


контрольні завдання


Питання на повторення теми


Дайте определение понятию производительных сил.

Какие основные функции выполняет человек в экономике?

Что представляет собой технологический способ производства?

С какими основными проблемами сталкивается экономическая система?

Какие ресурсы принято относить к факторам производства?

Что играет решающую роль при определении доходности фактора производства?

Сформулируйте закон убывающей отдачи факторов производства.

Перечислите свойства кривой производственных возможностей.

Что называют эффективной комбинацией производимых товаров?

Сформулируйте закон предельной полезности.

Охарактеризуйте состояние частичной универсальности ресурсов.

Рассмотрите все возможные ситуации изменения формы кривой производственных возможностей.


Тести і завдання для самостійного рішення


1. Полное использование всех ресурсов на кривой производственных возможностей показывает:

а) точка лежащая вне кривой производственных возможностей;

б) точка, лежащая на кривой производственных возможностей;

в) точка, лежащая внутри кривой производственных возможностей.

2. Что для студента отражает альтернативную стоимость обучения в университете?

а) стипендия;

б) заработок, который можно получать, бросив учебу;

в) затраты родителей на содержание студента.

3. Верно ли следующее утверждение: доходность определяется не столько самими факторами производства, сколько их наличием или редкостью?

4.Что произойдет с кривой производственных возможностей если будет применена новая технология в производстве одного из благ?

а) вытягивание кривой вдоль оси того товара, в технологии производства которого произойдет улучшение;

б) кривая производственных возможностей сожмется вдоль оси того товара в технологии производства которого произойдет улучшение;

в) вытягивание кривой вдоль оси того товара, в технологии производства которого не предвидится улучшения.

5. при постановке вопроса, «что производить?» экономика должна определить:

а) свои возможности;

б) технологию производства;

в) распределение доходов.

література

Основна

1. Журавльова Г.П. Экономика: Учебник.– М.: «Юристъ», 2001.- С. 58-70.

2. Попов А.І. Економічна теорія. – СПб.: «Питер», 2001. С.18-29.

3. Любимов Л.Л. Введение в экономическую теорию: Учебник для студентов пед. Университетов / Гос. Унив. Высшая школа экономики.- В 2-х книгах. – М.: Вита-Пресс, 1999. Кн. 1. С. 5-25.


Додаткова


1. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. – СПб.: «Экономическая школа», 2002. Т.2. С. 414-117.

2. Самуэльсон П.Э. Нордхаус В.Д. Экономика: Пер. с англ.: 16-е изд.: - М.: «Вильямс», 2001.

1 Это отношение известно как предельная норма трансформации.

2 В экономической теории определена еще одна закономерность, называемая законом убывающей отдачи факторов производства. Она изучается в теории издержек. Названный же здесь закон известен также как закон возрастания альтернативных издержек.

3 Под выпуклостью в западной экономической науке понимают прямо противоположное тому, как трактуется это понятие в математике: выпуклой считается кривая, все точки которой лежат ниже прямой, соединяющей крайние точки. В данном пособии решено не отклоняться от экономической традиции.