• Малюнок 2.2 - Схема, яка пояснює роль менеджера в процесі прийняття рішення
 • 1. Які ситуації піддаються моделюванню.
 • 3. Що можна зробити, щоб отримати максимальну користь з інтерпретації моделі і реалізації рішення.


 • Дата конвертації01.06.2017
  Розмір147.83 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 147.83 Kb.

  Максимізація прибутку в умовах ТОВ "Бізон"

  / P>

  Розрахувавши фінансово-економічні показники, можна зробити наступні висновки:

  в майновий стан підприємства «Бізон» спостерігається тенденція спаду, тобто сума господарських коштів у розпорядженні підприємства зменшується з кожним півріччям;

  розглядаючи фінансовий стан підприємства, можна побачити, що співвідношення позикових і власних коштів вище норми, тобто переважання на фірмі позикового капіталу;

  коефіцієнти оборотності показують недостатній рівень ділової активності ТОВ «Бізон»;

  темп зростання виручки від реалізації продукції більше одиниці і збільшується. Це говорить про налагодження роботи підприємства, так як підприємство почало завойовувати своє місце на ринку, залучаючи велику кількість замовників;

  продажу збільшуються, а значить витрати на закупівлю теж ростуть;

  даючи оцінку прибутковості підприємства «Бізон» потрібно врахувати два фактори. Перший - чистий прибуток позитивна, значить підприємство покриває свої витрати і не несе збитків. Вона збільшується при зростанні продажів. Це підтверджують показники рентабельності. Однак треба врахувати й інший фактор - при темпі зростання більше одиниці спостерігається тенденція спаду прибутку до кінця 2005 року. Це вимагає підвищеної уваги, розгляду можливих причин з метою їх усунення.

  1.3.3 Аналіз факторів величини прибутку

  Прибуток підприємства - ціль його функціонування. Це основний показник діяльності підприємства в ринковій економіці. У загальному вигляді вона визначається як виручка від реалізації продукції мінус витрати. Отже, можна говорити про наступні фактори, що впливають на величину прибутку:

  Обсяг реалізованої продукції.

  Під цим фактором мається на увазі саме реалізована продукція оскільки грошовий дохід приносить тільки продана продукція.

  Проаналізуємо обсяги продажів одного виду продукції (свічка А11) за три роки на підприємстві ТОВ «Бізон»

  Малюнок 1.1 Обсяг продажів свічки запалювання А11

  За даним графіком видно, що протягом трьох років обсяги продажів були стабільними і зростали в міру споживання і збільшення частки ринку.

  Величина оплачених витрат на одиницю продукції

  Її зниження веде, за інших рівних умов, до збільшення прибутку, а підвищення - до скорочення.

  Розглянемо витрати підприємства, для прикладу візьмемо витрати постійні по всьому підприємству і питомі витрати на один вид товару (свічка А11)

  Таблиця №1.12 Витрати ТОВ «Бізон»

  2003

  2004

  2005

  24,2

  25,2

  30,6

  25,8

  24,8

  29,4

  26

  23,6

  30,5

  27,1

  25,5

  30

  27

  27,9

  30,5

  26,2

  27,5

  32,58

  23,4

  28,1

  31

  25,1

  26,5

  31,22

  23,5

  27,1

  31

  25,8

  27,8

  34,2

  22,6

  29,2

  35,5

  25

  25,8

  32,6

  301,7

  319

  379,1

  питомі витрати

  1,6512

  1,96

  2,024

  1,68

  1,968

  2,016

  1,76

  1,968

  2,024

  1,776

  1,984

  2,024

  1,776

  2

  2,032

  1,8

  2

  2,04

  1,808

  2,008

  2,04

  1,84

  2,008

  2,048

  1,84

  2,016

  2,048

  1,864

  2,016

  2,048

  1,92

  2,024

  2,048

  1,96

  2,024

  2,056

  З даних таблиць видно, що витрати зростали з кожним роком. Зростання питомих витрат обумовлено підйомом вхідної ціни постачальником. Розглянемо графік зростання цін на свічку А11.

  Малюнок 1.2 Ціни свічки А11 за 3 роки

  1.4 Формулювання мети і завдань дослідження

  В умовах ринкової економіки метою кожного виробництва є отримання максимально можливого прибутку. Можливість здійснювати свою виробничо-фінансову діяльність мають лише ті підприємства, які отримують високі економічні результати за умови найбільш ефективного використання ресурсів, економічного ризику, оригінальних ідей в бізнесі, удосконалення системи управління виробництвом. Управлінські рішення і дії повинні базуватися на аналітичних розрахунках, бути науково обгрунтованими. Впровадження організаційно-технічних заходів на підприємстві можливе тільки за умови обґрунтування їх економічної доцільності. Важлива роль в реалізації цих завдань належить економічному аналізу.

  Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства ТОВ «Бізон» показав деяке зменшення темпу зростання прибутку. Більш глибокий аналіз формування прибутку показав доцільність перегляду торговельної націнки на купується товар, або пошук альтернативного постачальника. Ціна і попит знаходяться в певній залежності, значить потрібно досліджувати докладніше дані фактори. Необхідно оцінити еластичність попиту за ціною, визначити можливу кількість товарів, яке можна продати на ринку протягом певного часу за цінами різного рівня, визначити постійні, змінні витрати підприємства при різних обсягах продажів і т.д. Отже, для правильного встановлення ціни, необхідно створити таку модель, яка буде враховувати не тільки витрати і попит, а й ситуацію на ринку.

  Таким чином, мета дослідження в дипломній роботі - максимізація прибутку на ТОВ «Бізон».

  Поставлена ​​мета досягається шляхом вирішення таких основних завдань:

  Розробка методики моделювання процесу отримання прибутку комерційним підприємством, що включає наступні положення:

  1.1 визначення ролі економічного моделювання в процесі прийняття рішень та роль менеджера в процесі моделювання;

  1.2 Розгляд етапів побудови економічної моделі;

  Розробка моделі отримання прибутку комерційним підприємством на прикладі ТОВ «Бізон», для чого:

  2.1 розробити діаграму впливу вхідних змінних для моделі отримання прибутку для ТОВ «Бізон»;

  2.2 спрогнозувати необхідні дані для моделі, для чого виконати аналіз відомих методів прогнозування;

  2.3 побудувати модель і розрахувати місячні обсяги прибутку в 2006 році.

  Виконати формалізовану постановку задачі максимізації прибутку в умовах ТОВ «Бізон».

  Вирішити оптимізаційних задач і отримати оптимальні значення місячного прибутку.

  Методом нормалізації вибрати нового постачальника, і спрогнозувати прибуток з урахуванням нового постачальника.

  Створення автоматизованої інформаційної системи:

  8.1 побудувати узагальнена структура СППР;

  8.2 створення основних елементів інформаційної системи;

  8.3 скласти методичні вказівки по використанню системи.

  Охорона праці і техніка безпеки на виробництві та при використанні ЕОМ в офісі підприємства. Інформаційна безпека.

  2 Економічна модель максимізації прибутку в умовах ТОВ «Бізон»

  Електронні таблиці Excel стали мовою повсякденного спілкування в менеджменті. Застосування електронних таблиць дозволило менеджерам самостійно створювати і аналізувати моделі. В даному розділі йтиметься про те, як за допомогою Excel створити моделі для аналізу ситуацій в сфері менеджменту. Мета полягає у вивченні моделей управління, заснованих на електронних таблицях: що вони собою являють, як створюються, використовуються, і що можна дізнатися з їх допомогою. Так, в основі успіху підприємства ТОВ «Бізон» буде лежати набір управлінських моделей для підтримки процесу прийняття рішень в сфері отримання максимального прибутку. Підхід буде складатися в розробці і наступному аналізі моделі максимізації прибутку. На підставі проведеного аналізу будуть пропонуватися рішення щодо поліпшення виробничо-господарської системності підприємства.

  2.1 Розробка методики моделювання процесу отримання прибутку комерційним підприємством

  Діяльність керуючого персоналу комерційного підприємства завжди спрямована на отримання прибутку. При наявності конфліктуючих або конкуруючих альтернатив менеджер аналізує ситуацію, що склалася, приймає рішення, що дозволяє вирішити конфлікт, реалізує рішення, в результаті чого організація отримує певний прибуток.

  Схема складається з верхньої і нижньої частин, розділених пунктирною лінією. Нижче пунктирною лінії знаходиться реальний світ, з яким щодня стикаються менеджери, покликані приймати рішення в складних ситуаціях (наприклад, розподіляти ресурси між конкуруючими завданнями виробництва, складати розклад дій або розробляти маркетингову стратегію). Процес моделювання починається з дослідження ситуації, що потребує вирішення (в лівому нижньому кутку діаграми).

  Малюнок 2.2 - Схема, яка пояснює роль менеджера в процесі прийняття рішення

  У минулому при прийнятті рішень менеджери звикли покладатися головним чином на свою інтуїцію. Хоча інтуїція, особливо досвідчених менеджерів, має велике значення, вона за визначенням позбавлена ​​раціонального аналітичного початку. Процес моделювання, представлений на рис. 2.2 над пунктирною лінією, рекомендує набір дій, які повинні доповнити (не замінить) інтуїцію при прийнятті рішень. При цьому створюється формалізована кількісна модель проблемних аспектів управлінської ситуації, що представляє суть проблеми.
  Побудована кількісна модель аналізується з метою отримання певних результатів або висновків, що випливають виключно з моделі, незалежно від того, які припущення та абстрактні побудови лежали в її основі. Після цього отримані результати інтерпретуються для існуючої реальної ситуації з урахуванням тих факторів, які не враховувалися раніше в процесі формалізації завдання. Процес моделювання, доповнений досвідом і інтуїцією менеджера, дозволяє прийняти більш вдале рішення.
  Економічне моделювання є науковим методом, реалізацією якого не повинні займатися тільки виключно фахівці з моделювання. Навпаки, міркування оперативного управління впливають на всі аспекти процесу, тому безпосереднє залучення менеджера до процесу моделювання є запорукою успішного застосування результатів моделювання в реальній дійсності.

  Менеджери грають дуже важливу роль як під час формування абстракцій, створення моделі і її інтерпретації, так і при реалізації рішень. Тому успішний менеджер повинен знати наступне:

  1. Які ситуації піддаються моделюванню.

  2. Як отримати потрібні для побудови моделі дані або як витягти їх з великих масивів даних, і які існують методи аналізу моделей, що допомагають у прийнятті управлінських рішень (причому в межах розумних витрат часу і коштів).

  3. Що можна зробити, щоб отримати максимальну користь з інтерпретації моделі і реалізації рішення.

  Моделі відіграють різну роль на різних рівнях управління компанією. На верхньому рівні моделі, як правило, пропонують інформацію і допомагають зрозуміти проблему, причому не обов'язково у формі рекомендованих рішень. Вони використовуються в якості засобів стратегічного планування: щоб передбачити майбутнє, досліджувати альтернативи, розробити кілька планів на випадок непередбаченого розвитку подій, підвищити гнучкість виробництва і скоротити час реакції на вимоги часу. На нижчому рівні моделі частіше використовуються для того, щоб запропонувати рекомендовані рішення.

  Моделі по-різному використовуються на різних рівнях управління компанією по ряду причин. Чим нижче рівень організації, тим простіше завдання і альтернативи. Взаємодії легше описати кількісно, ​​часто більш доступні точні дані, більш визначеною є і майбутня середовище реалізації рішення. Крім того, досить часто повторюються однакові або схожі ситуації для прийняття рішень, що дозволяє амортизувати витрати на збір даних і розробку моделі за рахунок її багаторазового використання.

  Способи використання моделей так само різноманітні, як і люди, які їх створюють. За допомогою моделей можна продати ідею або проект, замовити оптимальну кількість продукції або краще організувати роботу гігантської багатонаціональної корпорації. У будь-якому випадку моделі забезпечують структуру для цілісного логічного аналізу. Моделі широко використовуються завдяки тому, що змушують виконати наступні дії.

  1. Явно визначити цілі.

  2. Визначити і зафіксувати типи рішень, які впливають на досягнення цих цілей.

  3. Виявити і зафіксувати взаємозв'язку і компроміси між цими рішеннями.

  4. Ретельно вивчити що входять до них змінні і визначити можливість їх вимірювання.

  5. Розібратися, які дані потрібні для кількісного визначення значень змінних і знайти спосіб описати їх взаємний вплив.

  6. Усвідомити, які обмеження можуть накладатися на значення цих змінних.

  7. Обговорити ідеї, що допомагає членам групи управління в спільній роботі.

  8. Модель можна використовувати в якості цілісного кошти для оцінки та обговорення різних варіантів політики компанії, якщо кожен варіант або ряд рішень оцінюється з одних і тих же позицій, згідно з тими ж формулами, що описують взаємозв'язку і обмеження. Більш того, моделі можна перевірити безпосередньо на практиці і вдосконалити, використовуючи досвід, що є різновидом адаптивного навчання.

  9. Засновані на електронних таблицях моделі надають менеджерам можливість систематично використовувати потужні аналітичні методи, перш їм недоступні. Такі моделі дозволяють оперувати величезним числом змінних і описувати їх взаємозв'язку, що не під силу зробити в розумі. Моделі дозволяють одночасно використовувати аналітичні можливості електронних таблиць, можливості зберігання даних і обчислювальні ресурси комп'ютерів.

  Для пояснення викладених положень необхідно більш детально розглянути роль і місце моделей в реальному світі.

  Жодна модель не в змозі повністю охопити реальність. Кожна модель є якоюсь абстракцією, тобто описує тільки деякі можливі взаємозв'язки реального світу і лише приблизно уявляє відносини між ними. З цього випливає просте прагматичне правило, що визначає, коли слід використовувати моделі: модель слід використовувати в тому випадку, якщо з її допомогою приймаються більш вдалі рішення, ніж без неї.

  Успішне (і творче) використання моделей значною мірою грунтується на судженнях і інтуїції менеджера. Інтуїція грає важливу роль в усвідомленні проблеми і створення моделі. Спочатку потрібно визначити, де можна застосувати кількісну модель. Інтуїція не менш важлива при інтерпретації та реалізації рішення.

  Незважаючи на те, що в ході аналізу багатьох моделей виходять «оптимальні» рішення, важливо розуміти, що такі рішення є оптимальними для формальних абстракцій, але вони можуть і не бути такими в реальній ситуації. Термін «оптимальність» відноситься до моделей, а не до реальності. Те, що оптимально в моделі, аж ніяк не завжди оптимально в реальному житті.

  Лише іноді має сенс говорити про оптимальні рішення стосовно до реальних ситуацій в управлінні бізнесом. Саме тому так важливо, щоб менеджер переконався, що запропоновані моделлю рішення мають сенс і задовольняють його інтуїтивним вимогам. Якщо рекомендації не відповідають інтуїтивним міркувань менеджера, слід розібратися, чи вірна модель. Таким чином, для менеджера надзвичайно важливо оцінити модель і визначити, наскільки слід довіряти її рекомендаціям. Може знадобитися переглянути опис ситуації або навіть формулювання моделі. Важливо розуміти, що моделювання ні в якому разі не замінює інтуїцію менеджера. Для менеджера було б великою помилкою сліпо прийняти рішення на підставі моделі лише тому, що «так випливає з Excel». Могла змінитися ділове середовище, і модель, яка давала хороші рішення, може запропонувати погана порада. Завжди потрібно бути готовим до того, що виникнуть якісь зміни і старі рішення перестануть спрацьовувати. Проте, існує чимало доказів, що процес моделювання можна успішно застосовувати тоді, коли середовище навколо бізнес-ситуації змінюється настільки, що стандартна політика або чисто практичні методи стають неадекватними.

  Безумовно, не можна гарантувати, що використання «хорошою» моделі завжди дасть хороший результат, але, не дивлячись на його недосконалість, цей підхід - найбільш раціональний з усіх можливих. Більш того, як і сам процес моделювання, управлінські ситуації в дійсності розвиваються швидше циклічно, ніж послідовно. Це означає, що вони виникають повторно і мають потребу в повторному розгляді і обробці. Цей факт є основною мотивацією для вивчення кількісних моделей: шанси правильно передбачити, коли якась модель буде давати хороші реальні результати, а коли ні, істотно зростуть, якщо зрозуміти концепції, що використовуються в даній моделі.

  Існує три типи моделей: фізичні, аналогові і символічна моделі. Менеджерам доводиться працювати з усіма трьома типами моделей, найчастіше - з аналоговими моделями в формі діаграм і графіків, а також з символічними моделями у вигляді електронної таблиці або звітів інформаційно-керуючої системи.

  Всі моделі (і прості, і складні) створюються людиною.Можливо, коли-небудь революція в обчислювальній техніці і програмному забезпеченні призведе до створення автоматизованих пакетів для побудови моделей управління. Однак в даний час побудова моделей в значній мірі є мистецтвом, яке вимагає певного уяви, а також володіння технічними знаннями.

  Для моделювання ситуації спочатку потрібно представити її структурованим чином, тобто необхідно виробити якийсь спосіб, який дозволить систематично обміркувати цю ситуацію. Слід пам'ятати, що найчастіше доводиться мати справу з формулюваннями управлінських ситуацій у вигляді якихось ознак, а не в формі чіткої постановки проблем. Постановка проблеми включає в себе можливі рішення і метод вимірювання їх ефективності - дві ключові складові частини будь-якої моделі. Структурування - це мистецтво переходити від інтуїтивного розуміння до чіткої постановки проблеми. Це виключно важливе вміння, яким повинен володіти менеджер, щоб успішно розробляти моделі.

  При кількісному моделюванні бізнес-середовища необхідно описувати взаємодії багатьох змінних. Для цього потрібно сформулювати математичну модель.

  Процес побудови моделі можна умовно розділити на два етапи.

  1. Вивчення середовища з метою структурування управлінської ситуації.

  2. Формалізація уявлення про ситуацію.

  Розглянемо ці етапи більш детально.

  На першому етапі, при структуруванні управлінської ситуації використовуються математичні і табличні моделі, в якості яких творець моделі повинен вибрати і виокремити з зовнішнього середовища аспекти, властиві даної ситуації. Найважливішою складовою успіху є досвід - як створення моделей, так і роботи у відповідній середовищі.

  Другий етап: формалізація уявлення про ситуацію, полягає в концептуальному аналізі, під час якого необхідно прийняти певні припущення і спрощення. Оскільки розглянута управлінська ситуація включає в себе цілі та рішення, їх необхідно явно вказати і визначити. Може існувати кілька способів, визначити змінні рішення, і не завжди відразу вдається знайти найбільш відповідне визначення. Цілі також можуть бути не цілком ясні. Навіть самі здатні менеджери можуть не мати точного уявлення про те, які результати вони хочуть отримати. Проблеми виникають і в тому випадку, коли цілей занадто багато і необхідно вибрати одну з них.

  2.2 Розробка моделі отримання прибутку на комерційному підприємстві на прикладі ТОВ «Бізон»

  Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗОН», як уже згадувалося в розділі 1, спеціалізується на перепродажі автотоварів і запасних частин для сільгосптехніки. Засновники підприємства хочуть побачити модель в електронній таблиці Excel, щоб вивчити можливості подальшого розвитку своєї компанії з метою одержання максимального прибутку.

  2.2.1 Вивчення середовища, структурування ситуації і формалізація моделі

  Аналізуючи діяльність підприємства і ситуацію на ринку цих товарів, з огляду на бажання вищих органів управління підприємством отримувати максимальний прибуток (мається на увазі прибуток до оподаткування), робимо висновок, що найбільш важливим рішенням є зменшення витрат підприємства, а саме змінних витрат. Отже, змінні витрати є змінною рішення, і саме вони будуть визначати прибуток.

  Побудова моделі максимізації прибутку можна зобразити у вигляді схеми, що представлено на (рис. 2.3)

  78

  Мал. 2.3 Схема побудови моделі максимізації прибутку ТОВ «БІЗОН»

  Тепер розглянемо кожен пункт схеми докладно.

  Пункт «Збір інформації»:

  В даному пункті повинні міститися всі необхідні дані для розрахунку прибутку. Для цього необхідно вивчити складові формули прибутку. Дана формула (2.1).

  Пр. = ОПЦ - Зп - Зпер (2.1)

  У свою чергу Зпер. = Оп Уз (2.2)

  де: Пр. - прибуток;

  Оп - обсяг продажів;

  Ц - ціна;

  Зп - постійні витрати;

  Зпер - змінні витрати;

  Уз - питомі витрати.

  Всі необхідні дані зображені в таблицях 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

  Табл. 2.1 Ціни на свічку А11 за три роки

  місяць

  за 2003 рік

  за 2004 рік

  за 2005 рік

  Ціна, грн.

  Ціна, грн.

  Ціна, грн.

  Січень

  3,30

  3,92

  4,05

  Лютий

  3,36

  3,94

  4,03

  Березень

  3,52

  3,94

  4,05

  Квітень

  3,55

  3,97

  4,05

  Травень

  3,55

  4,00

  4,06

  червень

  3,60

  4,00

  4,08

  Липень

  3,62

  4,02

  4,08

  Серпень

  3,68

  4,02

  4,10

  вересень

  3,68

  4,03

  4,10

  Жовтень

  3,73

  4,03

  4,10

  Листопад

  3,84

  4,05

  4,10

  грудень

  3,92

  4,05

  4,11

  Табл. 2.2 Обсяг продажів свічки А11 за три роки

  місяць

  за 2003 рік

  за 2004 рік

  за 2005 рік

  Кількість, шт.

  Кількість, шт.

  Кількість, шт.

  Січень

  36586

  51246

  59623

  Лютий

  43354

  52136

  59786

  Березень

  44523

  53693

  60235

  Квітень

  46253

  53986

  62458

  Травень

  47569

  54230

  63125

  червень

  49568

  54658

  63689

  Липень

  51236

  55100

  64582

  Серпень

  51369

  55362

  64879

  вересень

  52360

  55986

  65100

  Жовтень

  53245

  60101

  65423

  Листопад

  54000

  58976

  65689

  грудень

  54231

  59123

  65893

  Табл.2.3 Постійні витрати за три роки

  Постійні витрати

  2003

  2004

  2005

  24,2

  25,2

  30,6

  25,8

  24,8

  29,4

  26

  23,6

  30,5

  27,1

  25,5

  30

  27

  27,9

  30,5

  26,2

  27,5

  32,58

  23,4

  28,1

  31

  25,1

  26,5

  31,22

  23,5

  27,1

  31

  25,8

  27,8

  34,2

  22,6

  29,2

  35,5

  25

  25,8

  32,6

  301,7

  319

  379,1

  Табл. 2.4 Питомі витрати трьох річного періоду

  2003

  2004

  2005

  1,6512

  1,96

  2,024

  1,68

  1,968

  2,016

  1,76

  1,968

  2,024

  1,776

  1,984

  2,024

  1,776

  2

  2,032

  1,8

  2

  2,04

  1,808

  2,008

  2,04

  1,84

  2,008

  2,048

  1,84

  2,016

  2,048

  1,864

  2,016

  2,048

  1,92

  2,024

  2,048

  1,96

  2,024

  2,056

  Після збору необхідної інформації ставиться завдання максимізувати прибуток підприємства ( «БІЗОН»).

  Пункт 2 «Прогнозування« Сонячна енергія »»

  Для того щоб вибрати тип моделі отримання максимального прибутку необхідно спрогнозувати прибуток на період в один рік (2006). Для прогнозування був обраний метод «лінійного тренда» з урахуванням вільної складової.

  Для прогнозу цін ми використовуємо розрахунок рівняння лінії тренда побудова даної лінії тренда і рівняння зображено на малюнку 2.5

  y = 0.2595 Ln (x) +3.2044 (2.3)

  х - номер місяця.

  Таким чином, ми розраховуємо логарифмічну модель з урахуванням ціни на протязі трьох років помісячно. Це нам необхідно для розрахунку колебательной складової, побудова якої зображено на рис. 2.6.

  Прогнозування ціни на період в один рік відбувається з урахуванням логарифмічною моделі представлена ​​у формулі 2.3, тільки ми збільшуємо кількість місяців на 12, з урахуванням попередньої нумерації. Всі вище описані етапи представлені в таблиці 2.5.

  Табл. 2.5 Прогноз цін на 2006 рік свічка А11

  ...........

  місяць

  ЦІНА

  Об'єм продажу

  прогноз

  коливальна состовляющих

  Розрахунок логарифмічною моделі

  грн шт.

  2003

  1

  Січень

  3,30

  19979

  3,20

  0,10

  3,20

  2

  Лютий

  3,36

  29950

  3,38

  -0,02

  3,38

  3

  Березень

  3,52

  36408

  3,49

  0,03

  3,49

  4

  Квітень

  3,55

  41415

  3,56

  -0,01

  3,56

  5

  Травень

  3,55

  43827

  3,62

  -0,07

  3,62

  6

  червень

  3,60

  54102

  3,67

  -0,07

  3,67

  7

  Липень

  3,62

  50411

  3,71

  -0,09

  3,71

  8

  Серпень

  3,68

  36545

  3,74

  -0,06

  3,74

  9

  вересень

  3,68

  39254

  3,77

  -0,09

  3,77

  10

  Жовтень

  3,73

  36279

  3,80

  -0,07

  3,80

  11

  Листопад

  3,84

  31286

  3,83

  0,01

  3,83

  12

  грудень

  3,92

  29677

  3,85

  0,07

  3,85

  2004

  13

  Січень

  3,92

  28436

  3,87

  0,05

  3,87

  14

  Лютий

  3,94

  37491

  3,89

  0,05

  3,89

  15

  Березень

  3,94

  39989

  3,91

  0,03

  3,91

  16

  Квітень

  3,97

  42531

  3,92

  0,04

  3,92

  17

  Травень

  4,00

  56268

  3,94

  0,06

  3,94

  18

  червень

  4,00

  55983

  3,95

  0,05

  3,95

  19

  Липень

  4,02

  50396

  3,97

  0,05

  3,97

  20

  Серпень

  4,02

  43354

  3,98

  0,03

  3,98

  21

  вересень

  4,03

  42688

  3,99

  0,04

  3,99

  22

  Жовтень

  4,03

  40300

  4,01

  0,03

  4,01

  23

  Листопад

  4,05

  36115

  4,02

  0,03

  4,02

  24

  грудень

  4,05

  33461

  4,03

  0,02

  4,03

  2005

  25

  Січень

  4,05

  29529

  4,04

  0,01

  4,04

  26

  Лютий

  4,03

  35877

  4,05

  -0,02

  4,05

  27

  Березень

  4,05

  39372

  4,06

  -0,01

  4,06

  28

  Квітень

  4,05

  42077

  4,07

  -0,02

  4,07

  29

  Травень

  4,06

  45344

  4,08

  -0,01

  4,08

  30

  червень

  4,08

  48317

  4,09

  -0,01

  4,09

  31

  Липень

  4,08

  55484

  4,10

  -0,02

  4,10

  32

  Серпень

  4,10

  54860

  4,10

  -0,01

  4,10

  33

  вересень

  4,10

  43473

  4,11

  -0,02

  4,11

  34

  Жовтень

  4,10

  34861

  4,12

  -0,02

  4,12

  35

  Листопад

  4,10

  32731

  4,13

  -0,03

  4,13

  36

  грудень

  4,11

  29156

  4,13

  -0,02

  4,13

  37

  СРЗНАЧ

  4

  4,14

  38

  кдетям

  0,958136

  4,15

  39

  4,16

  40

  4,16

  41

  4,17  42

  4,17

  43

  4,18

  44

  4,19

  45

  4,19

  46

  4,20

  47

  4,20

  48

  4,21

  Для початку розглянемо зміна ціни протягом трьох років (2003-2005) на свічку запалювання А11. Побудуємо графік рис. 2.4

  Мал. 2.4 Графік зміни цін за три роки свічки запалювання А11.

  Після будується тренд з висновком на графік рівняння тренда і коефіцієнта детермінації. Для нашого графіка підходить тренд логарифмічного типу.

  Тренд логарифмічного типу підходить нам найбільше, оскільки коефіцієнт детермінації дорівнює 0,95. Оскільки коефіцієнт детермінації (R 2) дає наближену оцінку адекватності моделі. Практика моделювання показала, що коефіцієнт детермінації повинен бути більше ніж 0,7. А наш коефіцієнт більше. З цього можна зробити висновок, що наша модель адекватна. Графік з урахуванням лінії тренда зображений на малюнку 2.5.

  Мал. 2.5 Графік з урахуванням лінії тренду за ціною свічки запалювання А11.

  Побудова колебательной складової представлено на малюнку 2.6.

  Мал. 2.6 Графік з урахуванням колебательной складової ціни свічки А11.

  Тепер зобразимо побудова лінії прогнозу ціни свічки А11. При розгляді лінії прогнозу ми бачимо, що прогнозована ціна на 2006 рік буде збільшуватися. Даний графік зображений на малюнку 2.7.

  Мал. 2.7 Графік з урахуванням лінії прогнозу цін на свічки А11 2006 рiк.

  Тепер розглянемо прогноз обсягу продажів свічки А11.

  Як вже було сказано, для прогнозу використовується розрахунок рівняння лінії тренду в даному випадку це рівняння лінійного типу. Дане рівняння 2.4

  644,5х + 43893 (2.4)

  де: х - номер місяця.

  Дане рівняння також використовується для розрахунку колебательной складової і її побудови. Графік прогнозу обсягу продажів на 2006 рік свічки А11 з урахуванням колебательной складової і лінії тренду представлений на малюнку 2.8. Розрахунок прогнозу обсягу продажів свічки А11 на 2006 рік представлений в таблиці 2.6

  Табл. 2.6 Розрахунок прогнозу обсягу продажів свічки А11 на 2006 рік.

  року

  № місяці

  місяць

  за 3 роки

  коливальна состовляющих

  пргноз

  Кількість, шт.

  2003

  1

  Січень

  36586

  -7952

  44538

  2

  Лютий

  43354

  -1828

  45182

  3

  Березень

  44523

  -1304

  45827

  4

  Квітень

  46253

  -218

  46471

  5

  Травень

  47569

  454

  47116

  6

  червень

  49568

  1808

  47760

  7

  Липень

  51236

  2832

  48405

  8

  Серпень

  51369

  2320

  49049

  9

  вересень

  52360

  2667

  49694

  10

  Жовтень

  53245

  2907

  50338

  11

  Листопад

  54000

  3018

  50983

  12

  грудень

  54231

  2604

  51627

  2004

  13

  Січень

  51246

  -1026

  52272

  14

  Лютий

  52136

  -780

  52916

  15

  Березень

  53693

  133

  53561

  16

  Квітень

  53986

  -219

  54205

  17

  Травень

  54230

  -620

  54850

  18

  червень

  54658

  -836

  55494

  19

  Липень

  55100

  -1039

  56139

  20

  Серпень

  55362

  -1421

  56783

  21

  вересень

  55986

  -1442

  57428

  22

  Жовтень

  60101

  2029

  58072

  23

  Листопад

  58976

  260

  58717

  24

  грудень

  59123

  -238

  59361

  2005

  25

  Січень

  59623

  -383

  60006

  26

  Лютий

  59786

  -864

  60650

  27

  Березень

  60235

  -1060

  61295

  28

  Квітень

  62458

  519

  61 939

  29

  Травень

  63125

  542

  62584

  30

  червень

  63689

  461

  63228

  31

  Липень

  64582

  710

  63873

  32

  Серпень

  64879

  362

  64517

  33

  вересень

  65100

  -62

  65162

  34

  Жовтень

  65423

  -383

  65806

  35

  Листопад

  65689

  -762

  66451

  36

  грудень

  65893

  -1202

  67095

  37

  СРЗНАЧ

  55816

  67740

  38

  кдетям

  0,923087

  68384

  39

  69029

  40

  69673

  41

  70318

  42

  70962

  43

  71607

  44

  72251

  45

  72896

  46

  73540

  47

  74185

  48

  74829

  При розгляді даної таблиці ми можемо бачити, що коефіцієнт детермінації дорівнює 0,92, а як було сказано вище, це означає, що наша модель адекватна.

  Тепер зобразимо графічно прогноз обсягу продажів свічки запалювання А11 на 2006 рік. Представлений на малюнку 2.8.

  Мал. 2.8 Графік прогнозу обсягу продажів свічка А11 на 2006 рік з урахуванням факту, коливальної та прогнозу.

  На даному етапі для розрахунку прибутку необхідні постійні і змінні витрати. Прогнозування витрат вважається аналогічним чином, з урахуванням вільної складової. В даному випадку рівняння лінії тренду має поліноміальний тип. І коефіцієнт детермінації дорівнює 0,82 і наша модель адекватна. Уявімо прогноз постійних витрат в таблиці 2.7.

  Табл. 2.7 Розрахунок прогнозу постійних витрат на 2006 рік А11.

  №месяца

  витрати факт

  прогноз

  1

  24,2

  25,4206

  2

  25,8

  25,3162

  3

  26

  25,2328

  4

  27,1

  25,1704

  5

  27

  25,129

  6

  26,2

  25,1086

  7

  23,4

  25,1092

  8

  25,1

  25,1308

  9

  23,5

  25,1734

  10

  25,8

  25,237

  11

  22,6

  25,3216

  12

  25

  25,4272

  13

  25,2

  25,5538

  14

  24,8

  25,7014

  15

  23,6

  25,87

  16

  25,5

  26,0596

  17

  27,9

  26,2702

  18

  27,5

  26,5018

  19

  28,1

  26,7544

  20

  26,5

  27,028

  21

  27,1

  27,3226

  22

  27,8

  27,6382

  23

  29,2

  27,9748

  24

  25,8

  28,3324

  25

  30,6

  28,711

  26

  29,4

  29,1106

  27

  30,5

  29,5312

  28

  30

  29,9728

  29

  30,5

  30,4354

  30

  32,58

  30,919

  31

  31

  31,4236

  32

  31,22

  31,9492

  33

  31

  32,4958

  34

  34,2

  33,0634

  35

  35,5

  33,652

  36

  32,6

  34,2616

  37

  Кдетям = 0,8297

  35,22

  38

  35,914

  39

  36,631

  40

  37,371

  41

  38,134

  42

  38,92

  43

  39,729

  44

  40,561

  45

  41,416

  46

  42,294

  47

  43,195

  48

  44,119

  Графічний вид прогнозу постійних витрат з урахуванням лінії тренда і прогнозу представлений на малюнку 2.9.

  Мал. 2.9 Графік прогнозу постійних витрат на 2006 рік.

  Змінні витрати складаються як було сказано в формулі 2.2 складаються з питомих витрат і обсягу продажів. Прогноз обсягу продажів представлений в таблиці 2.6. Питомі витрати - витрати на одиницю продукції.

  Прогноз питомих витрат відбувається інакше. У нашому випадку питомі витрати це 50% від відпускної ціни. Уявімо прогноз питомих витрат у вигляді таблиці 2.8, відпускна ціна в нашому випадку прогнозована ціна з таблиці 2.5.

  Табл. 2.8 Прогноз питомих витрат свічки А11 на 2006 рік.

  питомі витрати

  Ціна

  2,070717

  4,14

  2,074177

  4,15

  2,077547

  4,16

  2,080832

  4,16

  2,084036

  4,17

  2,087163

  4,17

  2,090216

  4,18

  2,093199

  4,19

  2,096114

  4,19

  2,098966

  4,20

  2,101757

  4,20

  2,104488

  4,21

  На даному етапі всі необхідні складові прибутку розраховані. Наведемо розрахунки у вигляді таблиці 2.9.

  Табл. 2.9 Прогнозований прибуток 2006 року свічка А11.

  Об `єм

  Ціна

  витрати

  питомі витрати

  прибуток

  67740

  4,14

  35,22

  2,07

  140234,1

  68384

  4,15

  35,91

  2,07

  141804,6

  69029

  4,16

  36,63

  2,08

  143373,3

  69673

  4,16

  37,37

  2,08

  144940,4

  70318

  4,17

  38,13

  2,08

  146506,1

  70962

  4,17

  38,92

  2,09

  148070,3

  71607

  4,18

  39,73

  2,09

  149633,3

  72251

  4,19

  40,56

  2,09

  151195,1

  72896

  4,19

  41,42

  2,10

  152755,9

  73540

  4,20

  42,29

  2,10

  154315,7

  74185

  4,20

  43,20

  2,10

  155874,6

  74829

  4,21

  44,12

  2,10

  157432,6

  1786136

  Тепер порівняємо прибуток попереднього періоду 2005 року. Прибуток 2005 року представлена ​​в таблиці 2.10

  Табл. 2.10 Прибуток 2005 рік свічка А11.

  за 2005 рік

  питомі витрати

  прибуток

  Ціна, грн.

  Кількість, шт.

  витрати

  2005

  4,05

  59623

  30,6

  2,024

  120646,4

  4,03

  59786

  29,4

  2,016

  120499,2

  4,05

  60235

  30,5

  2,024

  121885,1

  4,05

  62458

  30

  2,024

  126385

  4,06

  63125

  30,5

  2,032

  128239,5

  4,08

  63689

  32,58

  2,04

  129893

  4,08

  64582

  31

  2,04

  131716,3

  4,10

  64879

  31,22

  2,048

  132 841

  4,10

  65100

  31

  2,048

  133293,8

  4,10

  65423

  34,2

  2,048

  133952,1

  4,10

  65689

  35,5

  2,048

  134495,6

  4,11

  65893

  32,6

  2,056

  135443,4

  1549290

  Прибуток до оподаткування 2005 року становить 1549290 гр-н., А 2006 року 1786136 гр-н.

  Таким чином, прогнозований прибуток підвищилася на 236845,8 гр-н.

  Але дане збільшення прибутку мало, тому необхідне рішення оптимізаційної задачі. Оптимізаційна задача вирішується методом лінійного тренда з урахуванням «Закону ринку». Дане завдання вирішується за допомогою пошуку рішення. Уявімо ці розрахунки у вигляді таблиці 2.11.

  Табл. 2.11 оптимізаційна задача січень 2006 рік свічка А11.

  Січень

  3,72729

  88061,35

  3,73

  4,141433

  67740

  4,555577

  44030,68

  Q

  88343,39

  П

  146780,1

  На малюнку 2.10 представлений графік функції попиту на січень 2006 року на свічку А11 за результатами маркетингових досліджень.

  Мал. 2.10 - Графік функції попиту на січень 2006 року на свічку А11

  У таблиці 2.11 Q це обсяг продажів П прибуток. Розглянемо формули.

  Q розраховується за формулою лінії тренду в разі розрахунку на січень вона виглядає так:

  y = -53159х + 286764 (2.5)

  Де: х - ціна оптимізаційна.

  А формула прибутку як вже було сказано в формулі 2.1, але ціна в даній формулі так само оптимізаційна. Таким чином, можна порівняти прибуток січня без оптимізації і оптимизационной.

  Чи не оптимізована = 140234,1

  оптимізована 146780,1

  Різниця між оптимізованої і не оптимізованої = 6545,987

  При вирішенні всієї оптимізаційної задачі (додаток Б) можна зробити висновок, що прибуток після оптимізації дорівнює 1807769 в рік по свічці А11. Різниця склала 21633,18.

  Але керівництву дане збільшення прибутку мало. Для того щоб збільшити прибуток прийнято рішення введення нового постачальника.

  Для того щоб визначити необхідного постачальника, ми вирішуємо нормалізаційного завдання. Для початку необхідно розглянути прайс - листи різних постачальників. Уявімо обраних постачальників у вигляді таблиці 2.12. Серед постачальників знаходиться і існуючий постачальник. Для того щоб побачити необхідність заміни його на нового постачальника.

  Табл. 2.12 Характеристики обраних постачальників

  постачальники

  Якість товару (балів)

  Ціна безНДС свічка А11

  Ціна без ПДВ свічка А17

  1

  «ЗАЗО» АТ

  9

  2,15

  2,16

  2

  "Сонячна енергія"

  8

  2,6

  2,85

  3

  «АГРО-СОЮЗ Техно»

  10

  2,13

  2,15

  4

  «Роберт Бош» ТОВ

  7

  2,19

  2,22

  5

  ТОВ «Руфус»

  6

  2,4

  2,35

  При розгляді постачальників ми можемо зробити висновок, що нам підходить 3 варіант, але 1 не набагато поступається 3-му. Для того щоб бути впевненими вирішується нормалізаційного завдання. Уявімо у вигляді таблиці 2.13.

  Табл. 2.13 нормалізаційного завдання вибору постачальника

  нормалізація

  Ціна безНДС свічка А11

  Ціна без ПДВ свічка А17

  сума

  1

  «ЗАЗО» АТ

  0,75

  -0,04

  -0,01

  0,69

  2

  "Сонячна енергія"

  0,50

  -1,00

  -1,00

  -1,50

  3

  «АГРО-СОЮЗ Техно»

  1,00

  0,00

  0,00

  1,00

  4

  «Роберт Бош» ТОВ

  0,25

  -0,13

  -0,10

  0,02

  5

  «Руфус»

  0,00

  -0,57

  -0,29

  -0,86

  Рішення даного завдання відбувається за формулою:

  X in = (X i -X imin) / (X imax -X imin) (2.6)

  Дане рівняння тільки з мінусом використовується для ціни. Тепер уявімо графічно рішення даного завдання малюнок 2.10.

  Мал. 2.11 Графік вибору постачальника.

  Виходячи з даного графіка, можна зробити висновок, що з представлених постачальників найбільш підходящим є «Агро - Союз Техно»

  Таким чином, після вибору постачальника проводиться аналогічний прогноз з цінами нового постачальника. Уявімо у вигляді таблиці 2.14

  Табл. 2.13 Прогноз цін нового постачальника свічка А11.

  місяць

  за 3 роки

  прогноз

  коливальна состовляющих

  Розрахунок логарифмічною моделі

  Кількість, шт.

  2003

  1

  Січень

  3,30

  3,20

  0,10

  3,20

  2

  Лютий

  3,36

  3,38

  -0,05

  3,41

  3

  Березень

  3,52

  3,49

  -0,01

  3,53

  4

  Квітень

  3,55

  3,56

  -0,06

  3,61

  5

  Травень

  3,55

  3,62

  -0,13

  3,68

  6

  червень

  3,60

  3,67

  -0,13

  3,73

  7

  Липень

  3,62

  3,71

  -0,16

  3,78

  8

  Серпень

  3,68

  3,74

  -0,14

  3,82

  9

  вересень

  3,68

  3,77

  -0,17

  3,85

  10

  Жовтень

  3,73

  3,80

  -0,16

  3,88

  11

  Листопад

  3,84

  3,83

  -0,07

  3,91

  12

  грудень

  3,92

  3,85

  -0,02

  3,94

  2004

  13

  Січень

  3,92

  3,87

  -0,04

  3,96

  14

  Лютий

  3,94

  3,89

  -0,05

  3,98

  15

  Березень

  3,94

  3,91

  -0,07

  4,00

  16

  Квітень

  3,97

  3,92

  -0,05

  4,02

  17

  Травень

  4,00

  3,94

  -0,04

  4,04

  18

  червень

  4,00

  3,95

  -0,06

  4,06

  19

  Липень

  4,02

  3,97

  -0,06

  4,07

  20

  Серпень

  4,02

  3,98

  -0,07

  4,09

  21

  вересень

  4,03

  3,99

  -0,07

  4,10

  22

  Жовтень

  4,03

  4,01

  -0,08

  4,12

  23

  Листопад

  4,05

  4,02

  -0,08

  4,13

  24

  грудень

  4,05

  4,03

  -0,09

  4,14

  2005

  25

  Січень

  4,05

  4,04

  -0,11

  4,15

  26

  Лютий

  4,03

  4,05

  -0,13

  4,17

  27

  Березень

  4,05

  4,06

  -0,13

  4,18

  28

  Квітень

  4,05

  4,07

  -0,14

  4,19

  29

  Травень

  4,06

  4,08

  -0,13

  4,20

  30

  червень

  4,08

  4,09

  -0,13

  4,21

  31

  Липень

  4,08

  4,10

  -0,14

  4,22

  32

  Серпень

  4,10

  4,10

  -0,13

  4,23

  33

  вересень

  4,10

  4,11

  -0,14

  4,24

  34

  Жовтень

  4,10

  4,12

  -0,15

  4,24

  35

  Листопад

  4,10

  4,13

  -0,16

  4,25

  36

  грудень

  4,11

  4,13

  -0,15

  4,26

  37

  СРЗНАЧ

  4

  4,14

  38

  кдетям

  0,958136

  4,15

  39

  4,16

  40

  4,16

  41

  4,17

  42

  4,17

  43

  4,18

  44

  4,19

  45

  4,19

  46

  4,20

  47

  4,20

  48

  4,21  td>

  Виходячи з того, що вхідна ціна нового постачальника менше на 18%, то підприємство збільшує торгову націнку на 18% відповідно. Таким чином, ми досягаємо ціни старого постачальника з націнкою. Прогноз цін відповідно збігається з прогнозом цін старого постачальника. Рівняння прогнозу збігається з рівнянням прогнозу старого постачальника (2.3)

  Уявімо графічно малюнок 2.12.

  Мал. 2.12 графік прогнозу цін свічка А11 2006 рік новий постачальник.

  Обсяг продажів використовується той, який прогнозується за попереднім постачальнику.

  Зобразимо його в таблиці 2.14.

  Табл. 2.14 Прогноз обсягу продажів свічка А11.

  року

  № місяці

  місяць

  за 3 роки

  коливальна состовляющих

  пргноз

  Кількість, шт.

  2003

  1

  Січень

  36586

  -7952

  44538

  2

  Лютий

  43354

  -1828

  45182

  3

  Березень

  44523

  -1304

  45827

  4

  Квітень

  46253

  -218

  46471

  5

  Травень

  47569

  454

  47116

  6

  червень

  49568

  1808

  47760

  7

  Липень

  51236

  2832

  48405

  8

  Серпень

  51369

  2320

  49049

  9

  вересень

  52360

  2667

  49694

  10

  Жовтень

  53245

  2907

  50338

  11

  Листопад

  54000

  3018

  50983

  12

  грудень

  54231

  2604

  51627

  2004

  13

  Січень

  51246

  -1026

  52272

  14

  Лютий

  52136

  -780

  52916

  15

  Березень

  53693

  133

  53561

  16

  Квітень

  53986

  -219

  54205

  17

  Травень

  54230

  -620

  54850

  18

  червень

  54658

  -836

  55494

  19

  Липень

  55100

  -1039

  56139

  20

  Серпень

  55362

  -1421

  56783

  21

  вересень

  55986

  -1442

  57428

  22

  Жовтень

  60101

  2029

  58072

  23

  Листопад

  58976

  260

  58717

  24

  грудень

  59123

  -238

  59361

  2005

  25

  Січень

  59623

  -383

  60006

  26

  Лютий

  59786

  -864

  60650

  27

  Березень

  60235

  -1060

  61295

  28

  Квітень

  62458

  519

  61 939

  29

  Травень

  63125

  542

  62584

  30

  червень

  63689

  461

  63228

  31

  Липень

  64582

  710

  63873

  32

  Серпень

  64879

  362

  64517

  33

  вересень

  65100

  -62

  65162

  34

  Жовтень

  65423

  -383

  65806

  35

  Листопад

  65689

  -762

  66451

  36

  грудень

  65893

  -1202

  67095

  37

  СРЗНАЧ

  55816

  67740

  38

  кдетям

  0,923087

  68384

  39

  69029

  40

  69673

  41

  70318

  42

  70962

  43

  71607

  44

  72251

  45

  72896

  46

  73540

  47

  74185

  48

  74829

  Графік прогнозу обсягу продажів свічки А11 на 2006 рік зображений на малюнку 2.13.

  Мал. 2.13 Графік прогнозу обсягу продажів свічка А11 2006 рiк.

  Постійні витрати підприємства незмінні, тому подаємо їх в таблиці 2.15.

  Табл. 2.15 Постійні витрати підприємства ТОВ «Бізон»

  Постійні витрати

  Ціна

  2003

  2004

  2005

  4,14

  24,2

  25,2

  30,6

  4,15

  25,8

  24,8

  29,4

  4,16

  26

  23,6

  30,5

  4,16

  27,1

  25,5

  30

  4,17

  27

  27,9

  30,5

  4,17

  26,2

  27,5

  32,58

  4,18

  23,4

  28,1

  31

  4,19

  25,1

  26,5

  31,22

  4,19

  23,5

  27,1

  31

  4,20

  25,8

  27,8

  34,2

  4,20

  22,6

  29,2

  35,5

  4,21

  25

  25,8

  32,6

  301,7

  319

  379,1

  Розглянемо зміну змінних витрат. Через те що вхідна ціна зменшилася на 18% відповідно змінні витрати зменшилися на 18%.

  Уявімо розрахунок питомих витрат у вигляді таблиці 2.16

  Табл. 2.16 Питомі витрати підприємства з урахуванням заміни постачальника свічка А11 2006 рiк.

  нов уд

  Ціна

  1,490916

  4,141433

  1,493407

  4,148354

  1,495834

  4,155094

  1,498199

  4,161664

  1,500506

  4,168072

  1,502757

  4,174325

  1,504955

  4,180431

  1,507103

  4,186397

  1,509202

  4,192229

  1,511256

  4,197932

  1,513265

  4,203513

  1,515232

  4,208977

  Для розрахунку прибутку з урахуванням нового постачальника є всі необхідні дані. Тепер розрахуємо прибуток підприємства, представимо у вигляді таблиці 2.17.

  Табл. 2.17 Прибуток підприємства з урахуванням нового постачальника свічка А11 2006 рік

  Об `єм

  Ціна

  витрати

  нов уд

  прибуток нова

  67740

  4,14

  35,22

  1,490916

  179509,49

  68384

  4,15

  35,91

  1,493407

  181519,93

  69029

  4,16

  36,63

  1,495834

  183528,12

  69673

  4,16

  37,37

  1,498199

  185534,23

  70318

  4,17

  38,13

  1,500506

  187538,44

  70962

  4,17

  38,92

  1,502757

  189540,90

  71607

  4,18

  39,73

  1,504955

  191541,75

  72251

  4,19

  40,56

  1,507103

  193541,13

  72896

  4,19

  41,42

  1,509202

  195539,14

  73540

  4,20

  42,29

  1,511256

  197535,92

  74185

  4,20

  43,20

  1,513265

  199531,55

  74829

  4,21

  44,12

  1,515232

  201526,13

  2286386,73

  Виходячи з таблиці 2.17 видно, що прибуток дорівнює 2286386,73, а це більше оптимізованої прибутку попереднього постачальника на 500250,68 гр-н. Знову ж проведемо оптимізацію, щоб упевнитися в правильності вибору ціни, визначити, на скільки можна варіювати ціну і визначити систему знижок.

  Вирішимо цю задачу методом лінійного тренда з урахуванням «Закону ринку».

  На малюнку 2.14 представлений графік функції попиту на січень 2006 року на свічку А11 за результатами маркетингових досліджень.

  Мал. 2.14 Графік функції попиту на січень 2006 року на свічку А11

  Рішення оптимізаційної задачі дало результат, оскільки вже в січні, різниця між прогнозованою прибутком і оптимізованої прибутком склала 731,8663. А підсумком всієї оптимізаційної задачі на рік можна сказати, що прибуток збільшився на 16231,9.

  Для підтвердження максимізації прибутку розглянемо різницю прибутку 2005 року і прогнозованого прибутку на 2006 рік з урахуванням усіх проведених заходів.

  Тепер розглянемо на скільки прибуток 2006 року найбільше прибутку 2005 року.

  Рп = Пр2006 - Пр2005 (2.7)

  де: Рп - різниця прибутків;

  Пр2006 - прибуток 2006 року (до оподаткування);

  Пр2005 - прибуток 2005 року (до оподаткування).

  Рп = 1786136 гр-н -1549290 гр-н = 236845,78 гр-н

  Після рішення оптимізаційної задачі 2006 року прибуток збільшилася на 21633,176 гр-н і становить 1807769 гр-н.

  Дане збільшення прибутку не задовольнило керівництво, тому було введено новий захід, заміна постачальника.

  Тепер розглянемо збільшення прибутку після заміни постачальника.

  Рп = Пр2006 н.п. - Пр2006опт. (2.8)

  де: Пр2006 н.п. - прибуток з урахуванням нового постачальника;

  Пр2006опт. - прибуток 2006 року оптимізована.

  Різниця прибутку склала 478617,5 гр-н. Таким чином, прибуток дорівнює 2286387 гр-н.

  Для оптимізації виробничого процесу, була вирішена оптимізаційна задача з урахуванням заміни постачальника.

  Рп = Пр опт. н.п. - Пр н.п (2.9)

  де: Пр опт. н.п. - прибуток нового постачальника після оптимізації;

  Пр н.п. - прибуток нового постачальника (до оподаткування).

  Різниця прибутків склала 16231,896 гр-н. Прибуток після оптимізації дорівнює 2302619 гр-н.

  Підсумком максимізації прибутку є збільшення прибутку на 753328,35 гр-н. Разом прогнозований прибуток на 2006 рік складе 2302619 гр-н.

  3. Інформаційна система підтримки прийняття рішень (СППР) по максимізації прибутку на підприємстві ТОВ «Бізон»

  3.1 Узагальнена структура і вимоги до СППР

  Мистецтво прийняття найкращих рішень, засноване на досвіді та інтуїції, є сутністю будь-сфери людської діяльності. Наука про вибір прийнятного варіанту вирішення склалася порівняно недавно. Основи теорії прийняття рішень розроблені Джоном фон Нейманом і Отто Моргенштерн. В міру ускладнення задач з'явилося багато різних напрямків цієї науки, які мають справу з однією і тією ж проблемою аналізу можливих способів дії з метою знаходження оптимального в даних умовах рішення проблеми.

  Як самостійна дисципліна теорія підтримки прийняття рішень сформувалася на початку 60-х років, тоді ж була сформульована основна мета цієї теорії - раціоналізувати процес прийняття рішень.

  Необхідність використання підходів і методів СППР в управлінні очевидна: швидкий розвиток і ускладнення економічних зв'язків, виявлення залежності між окремими складними процесами і явищами приводить до різкого зростання труднощів при прийнятті обґрунтованих рішень. Витрати на їх здійснення безперервно збільшуються, наслідки помилок стають все серйозніше, а звернення до професійного досвіду і інтуїції не завжди призводить до вибору найкращої стратегії. Використання системи підтримки прийняття рішень дозволяє вирішити цю проблему, причому швидко і з достатнім ступенем точності.

  В даний час система підтримки прийняття рішень застосовується в основному для аналізу тих ділових проблем, які можна легко і однозначно формалізувати, а результати дослідження адекватно інтерпретувати.

  Менеджер в процесі прийняття управлінських рішень традиційно користується інтуїтивними методами. Однак використання СППР, що містить сховище даних про продажі, ціни, постійних і змінних витратах за різні інтервали часу (місяць, квартал, рік) і по різним видам продукції (багатовимірна база даних), а також систему моделей: прогнозування, отримання і максимізації прибутку, об'єднані єдиним призначеним для користувача інтерфейсом, дозволяє приймати управлінські рішення з використанням результатів моделювання, реалізуючи які може бути отримана максимальна прибуток, тобто найефективніше досягнута мета діяльності комерційного підприємства.

  Виходячи з структурної схеми, слід, що СППР повинна містити наступні елементи: сховище даних, базу моделей і інтерфейс користувача. Останній включає в себе наступні елементи:

  заставку;

  основну керуючу форму (основне меню);

  основні розроблені та подані на робочих аркушах підсистеми інформаційної системи у вигляді графіків і таблиць.

  Елементи інформаційної системи поєднуються між собою за допомогою призначеного для користувача інтерфейсу, що забезпечує зручний перегляд вихідних, проміжних даних і результатів.

  Інформаційна система розробляється в табличному процесорі Microsoft Excel. Він є найбільш потужним засобом розробки інформаційних систем, що об'єднує в собі переваги, як табличного процесора, так і засобів візуального програмування - убудованої мови Visual Basic for Applications (VBA). За допомогою VBA розроблювачі можуть поєднувати більш 100 об'єктів і близько 400 інших вбудованих додатків (функцій, надбудов і т.п.), що дозволяє створювати гнучкі і розвинені інформаційні системи. В Exсel можна також об'єднувати частини систем, розроблені в інтерактивному режимі, і за допомогою програмного коду, легко інтегрувати їх з іншими офісними додатками.

  Exсel може бути використаний для будь-якої інформаційної системи, що містить аналіз даних, тому що включає набір об'єктів обробки даних, що є найбільш передовим. В даний час на базі інструментальних засобів Exсel уже створені тисячі інформаційних систем, які успішно використовуються у всьому світі. З огляду на зазначені переваги, слід очікувати, що потреба в інформаційних системах, створених на основі Exсel і VBA, значно зросте найближчим часом і все більше число компаній прийдуть до розуміння того, що використовуючи Exсel, вони зможуть створювати інформаційні системи з меншими витратами часу і грошових коштів.

  3.2 Створення основних елементів інформаційної системи

  Інтерфейс користувача є невід'ємною частиною будь-якої інформаційної системи, що визначає всі можливі шляхи і зручність доступу до її окремих компонентів. Існують різні типи інтерфейсу користувача, що реалізується засобами VBA Exсel:

  Кнопковий інтерфейс робочого листа.

  Розробник інформаційної системи заповнює робочу книгу Exсel потрібною кількістю аркушів, після чого кожен робочий лист перетвориться в діалогову форму. Перший лист зазвичай служить для виведення на екран заставки інформаційної системи, другий лист використовується для відображення основної керуючої форми (основного меню), з якого здійснюється виклик основних компонентів інформаційної системи, розташованих на інших робочих аркушах. Всі необхідні компоненти, в основному, можна створювати засобами Exсel в інтерактивному режимі роботи без програмування на VBA. Ці робочі листи, як правило, містять тексти, таблиці, діаграми, карти, а також на них наносяться найпростіші елементи управління - кнопки повернення в основне меню. Крім кнопок можуть використовуватися і інші елементи управління, що містяться на панелях інструментів Форми і Елементи управління, які зазвичай носять допоміжні функції і не зв'язуються з доступом до інших компонентів і основному меню інформаційної системи. Цей тип інтерфейсу є найпростішим для реалізації і досить наочним. Доречно зазначити, що механізм гіперпосилань в Internet, присутній на сотнях мільйонів Web-сторінок, являє собою різновид кнопкового інтерфейсу, що говорить про його практичності і значне поширення. До недоліків інтерфейсу робочого листа слід віднести складність представлення робочих листів в надбудовах Exсel, що трохи знижує захист інформації в системі.

  Інтерфейс користувача форм.

  Цей тип інтерфейсу використовує діалогові вікна, коли від користувача потрібно внести вихідну інформацію для виконання додатком різних задач, алгоритми рішення яких, зазвичай приховані від користувача і реалізуються програмним шляхом в надбудовах. Результати рішення звичайно виводяться на робочі аркуші, як це виконано, наприклад, в програмі «Пошук рішення» в Exсel. Перевагою інтерфейсу користувальницьких форм є поліпшений захист програм і більш професійний вид додатка. До недоліків інтерфейсу користувальницьких форм варто віднести порівняльну складність розробки і необхідність виконання користувачем додаткових операцій по відкриттю і закриттю діалогових вікон, що ускладнює експлуатацію системи.

  Інтерфейс панелей команд робочого листа.

  Цей тип інтерфейсу дозволяє розташовувати на робочих аркушах кнопки і пункти меню у вигляді лінійок на користувальницьких панелях команд. Кнопки зв'язуються з процедурами, а пункти меню поєднують групи кнопок. На відміну від кнопкового інтерфейсу робочого листа використання панелей команд дозволяє досягти більшої структурованості та впорядкування елементів управління на робочому аркуші, особливо для випадків, коли окремі компоненти інформаційної системи досить складні і їх неможливо уявити на окремому аркуші або користувальницької формі. Кращим прикладом даного типу інтерфейсу є сам табличний процесор Exсel, в якому використовується основне меню з вкладеними меню і кнопками, що викликають окремі процедури обробки або призначені для користувача форми для завдання вихідних параметрів обчислень. В Exсel також представлений широкий набір панелей інструментів, які є різновидами інтерфейсу панелей команд робочого листа. Всього використовується більше 200 різновидів користувальницьких форм, що викликаються для завдання вихідних даних. Розробниками Exсel передбачено два режими створення панелей команд: програмний і інтерактивний (без програмування). При програмному режимі панелі команд, окремі вкладені меню і кнопки розробляються шляхом складання програми на мові VBA. Це найбільш загальний спосіб створення інтерфейсу, в якому можна передбачити як побудова, так і управління окремими елементами панелей команд, зокрема їх заборона, видалення, відновлення і приховування. Для створення менш складних інформаційних систем передбачений інтерактивний режим, в якому легко створити структурований інтерфейс меню і панелей інструментів, в який, зокрема, можна додавати елементи самого Exсel, однак цими елементами неможливо керувати в процесі виконання додатка без програмування. З усіх перерахованих різновидів, інтерфейс панелей команд робочого листа є найбільш професійним, так як дозволяє створювати і управляти інтерфейсними елементами в будь-яких частинах додатка і створювати необхідні інтерфейсні структури будь-якої складності. Однак, з цього твердження не слід що його необхідно застосовувати повсюдно для всіх без винятку інформаційних систем.

  Крім вибору типу і структури інтерфейсу, а також створення керуючих елементів, є також і інші питання, які потребують свого вирішення для будь-якого типу інтерфейсу, що пов'язано в першу чергу з необхідністю установки і відновлення властивостей середовища Exсel.

  Програма, що працює під управлінням VBA, не є закінченим додатком і не може бути представлена ​​у вигляді виконуваного (* .exe) файлу. Ця програма працює завжди усередині самого Exсel, а це значить, що її розробник при проектуванні повинен передбачити кошти видалення ознак Exсel з програми, щоб у користувача створювалося враження, що працює не Exсel, а закінчена програма, яка виконує строго певні дії. Мова йде про такі елементи, як: вертикальна і горизонтальна лінійки прокрутки, рядок формул, рядок стану, панелі інструментів, основне меню Exсel, ярлички робочих аркушів, сітка, системне меню, назва робочої книги і вікна а також повідомлення Exсel, що виводяться в діалогових вікнах . Деякі з цих елементів можуть бути видалені інтерактивно, однак найбільш загальним підходом є програмний спосіб. Видалення всіх елементів виконується при завантаженні робочої книги з оперативної пам'яті, тоді відразу ж після завантаження Exсel, будуть установлені інтерфейсні елементи додатка.

  У даній дипломній роботі створюється «Інформаційна система максимізації прибутку на ТОВ« БІЗОН ». У системі використовується кнопковий інтерфейс робочого листа Excel.

  Для ініціалізації інформаційної системи використовується заставка. Вона виводиться відразу ж під час запуску програми. На ній зазвичай відображається назва, призначення додатка, розробника і кнопки відповідають назві кожного завдання.

  3.3 Методичні вказівки по використанню системи

  Для перегляду рішення задач необхідно вибрати відповідну кнопку. У додатках використовується велика кількість графіків. Подання інформації в графічному вигляді дозволяє користувачеві краще її сприймати. Якщо дані, наприклад про продажі, представлені в таблиці у вигляді числових рядів, то на цьому ж робочому аркуші відображені ці дані графічно, що спрощує їхнє сприйняття користувачем.

  Інформаційна система максимізації прибутку призначена для вирішення завдання «Максимізації прибутку на ТОВ« БІЗОН ». Вона здійснює автоматизоване обчислення розміру прибутку від продажів автотоварів, в нашому випадку об'єктом дослідження є свічка запалювання А11.

  Призначення і умови використання.

  Програма надає можливість ручного й автоматичного розрахунку прибутку. Всі дані по калькульованих одиницям статей заносяться в форму для розрахунку прибутку, а далі програма автоматично виконує розрахунок прибутку від одного виду продукції (свічки запалювання А11). Розрахунки ведуться в вартісному вираженні.

  На підставі введених даних може бути виконаний розрахунок результатів, тобто прибутку. Результати далі аналізуються, моделі уточнюються і за допомогою Пошуку рішення виводяться остаточні значення прибутку за місяць.

  Підготовка до роботи.

  Необхідно запустити «Максимізація прибутку на ТОВ «Бізон». При виклику цієї програми на екрані з'являється заставка. При натисканні кнопки Старт на екрані заставки можна перейти до Головного меню, де представлені всі необхідні додатки системи для розрахунку максимального прибутку.

  Опис операцій.

  Для того, щоб вирішити головну задачу, необхідно занести вихідні дані в таблиці додатка і спрогнозувати майбутні значення, на підставі яких буде проводитися розрахунок прибутку.

  Програма дозволяє вести розрахунок прибутку по свічці А11, перепродувати на даному підприємстві. Програма дозволяє коригувати формули для розрахунку, формат первинного документа.

  Для того щоб перейти до прогнозів не обходимо натиснути кнопку необхідного прогнозу, таку як «Прогноз цін А11», «Прогноз продажів А11», «Прогноз витрат», «Прогноз цін нового постачальника».

  Для перегляду результатів не обходимо натиснути кнопку «Модель», тога з'явиться підсумок максимізації прибутку по свічці А11 на підприємстві «Бізон».

  Рекомендації з освоєння

  Програма може бути повністю побудована бухгалтером або економістом, що володіють навичками роботи з пакетом MS Excel.

  В даному розділі диплома була розроблена автоматизована інформаційна система розрахунку прибутку від продажів свічки запалювання А11 на підприємстві ТОВ «БІЗОН».

  Дана система була розроблена для підвищення ефективності роботи підприємства.

  В основу алгоритмів обробки даних покладені методи математичної статистики і оптимізаційні моделі. Для проектування і реалізації автоматизованої інформаційної системи використовується персональний комп'ютер на базі процесора AMD Samptron. Отримана в результаті інформаційна система може бути адаптована на інших підприємствах і в той же час може бути адаптована в інші види діяльності.

  Зараз, в умовах становлення ринкових відносин, особливо важливо вдосконалити систему обліку витрат, і тим самим регулювати величину одержуваного прибутку. Тому система, розроблена в дипломній роботі, заснована на підвищенні ефективності роботи ТОВ «БІЗОН» - збільшенні прибутку.

  Розроблена інформаційна система призначена для використання планово-економічним відділом ТОВ «БІЗОН».

  ІС включає в себе наступні компоненти:

  Заставку, на якій відображається назва, логотип розробника і дві кнопки Старт і Закінчення роботи.

  Головне меню, яке містить:

  Ціни А11, Продажі А11, Прогноз цін А11, Прогноз продажів А11, Прогноз витрат, Нормалізація, Прогноз цін нового постачальника, Питомі витрати нові, Прибуток нового постачальника, Прибуток попереднього постачальника не оптимізована, Оптимізація попереднього постачальника, Оптимізація нового постачальника, Модель максимізації.

  4. Охорона праці та техніка безпеки

  4.1 Поняття про охорону праці та безпеки життєдіяльності

  Охорона праці - одна з найбільш гострих проблем сучасного суспільства, що має глобальний характер. Це обумовлено в першу чергу тим, що в XX столітті різко зросли масштаби промислового виробництва, пов'язані з появою нових технологій і відповідних видів трудової діяльності, збільшенням кількості підприємств і т.д. В результаті значно зросла кількість небезпечних виробничих об'єктів. Великі промислові аварії на таких об'єктах не тільки призводять до їх руйнування, припинення виробничої діяльності та загибелі працівників, а й перетворюють величезні території в зони не придатні або мало придатні для проживання.

  В силу цього питання безпеки праці та його охорони придбали міжнародний характер.

  Охорона праці - це система збереження життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності, що включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи.

  Таким чином, охорона праці містить не тільки правові норми, що регулюють певну сторону трудових відносин, а й включає комплекс фактичних заходів, спрямованих на реалізацію права кожної людини на працю в певних умовах.

  Мета цих заходів - створення умов праці, що відповідають вимогам збереження життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності.

  Здорові та безпечні умови праці в значній мірі забезпечуються технічним прогресом, удосконаленням техніки і технології виробництва (наприклад, заміна важкої фізичної праці машинами, впровадження роботів, які вигідно відрізняються людини там, де це небезпечно для його життя і здоров'я, герметизація технологічних процесів на хімічних підприємствах). Але якщо на сучасному рівні розвитку техніка і технологія виробництва даної продукції самі по собі не виключають шкідливих умов, то для їх усунення повинні застосовуватися заходи, передбачені в нормах трудового права з охорони праці та спрямовані на запобігання або нейтралізацію впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

  У вузькому сенсі під охороною праці розуміється створення і розвиток нормативної бази правового регулювання відносин у цій галузі, а також застосування норм і правил охорони праці в процесі трудової діяльності, в тому числі передбачають відповідальність за їх порушення.

  У будь-якому випадку охорона праці є одним з найважливіших елементів трудового відносини між працівником і роботодавцем. Она заключается в обязанности работодателя обеспечить на рабочем месте работника безопасные условия труда, предоставить необходимые средства индивидуальной и коллективной защиты, а также в обязанности работника соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

  4.2 Правила охраны труда при эксплуатации ЭВМ

  Данные правила устанавливают:

  Требования к производственным помещениям, в которых эксплуатируются ЭВМ, и выполняется их обслуживание.

  Обустройство рабочих мест, оборудованных видеотерминалами, должно обеспечивать:

  надлежащие условия освещения помещения и рабочего места, отсутствие отблесков;

  оптимальные параметры микроклимата;

  надлежащие эргономические характеристики основных элементов рабочего места;

  учитывать такие опасные и вредные факторы, как наличие шума и вибрации, рентгеновское, электромагнитное, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, наличие пыли, озона, оксидов азота и аэроионизации.

  В помещениях с ЭВМ следует ежедневно проводить влажную уборку, должны быть медицинские аптечки первой помощи, иметь естественное и искусственное освещение. Помещения, в которых располагаются ЭВМ, оборудуются системой автоматической пожарной сигнализации и средствами пожаротушения, системами отопления, кондиционирования воздуха уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах должны соответствовать требованиям ГОСТа 12.1.003.

  Требования к оборудованию на соответствие государственной системе сертификации УКРСЕПРО.

  Відеотермінали, ЕОМ, спеціальні периферійні пристрої ЕОМ, вітчизняні та імпортні, що знаходяться в експлуатації, підлягають обов'язковій сертифікації в Україні проходять експертизу в органах стандартизації по параметрах, на які є вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей.

  Вимоги до розміщення обладнання та організації робочих місць.

  Площа, виділена для одного робочого місця з відеотерміналом або персональною ЕОМ, повинна складати не менше 5 кв. м, а обсяг - не менше 20 куб. м.

  Робочі місця з відеотерміналами відносно світлових прорізів повинні розташовуватися так, щоб природне світло падало з боку, переважно зліва.

  Рекомендовані розміри робочого столу: висота 725 мм, ширина - 600-1400 мм, глибина - 800-1000 мм. Він повинен бути обладнаний підставкою для ніг.

  Робоче сидіння користувача відеотерміналу та персональної ЕОМ повинно мати такі основні елементи: сидіння, спинку та стаціонарні або знімні підлокітники. Воно повинно бути підйомно-поворотним, таким, яке регулюється по висоті, куту нахилу сидіння, висотою підлокітників.

  Екран відеотермінала та клавіатура мають розташовуватися на оптимальній відстані від очей користувача, але не ближче 600 мм.

  Вимоги безпеки під час експлуатації та обслуговування ЕОМ.

  Користувачі ЕОМ повинні слідкувати за тим, щоб відеотермінали, ЕОМ, периферійні пристрої ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ були справними. Щодня перед початком роботи необхідно проводити очищення екрану відеотерміналу від пилу та інших забруднень, а після закінчення роботи все повинно бути відключено від електричної мережі.

  Монтаж, обслуговування, ремонт та налагодження ЕОМ, заміна деталей, пристосування блоків повинні здійснюватися тільки при повному відключенні живлення. Промивання деталей, блоків, плат повинні проводитись за допомогою етилового спирту або спеціальних негорючих промивних рідин.

  Вимоги до виробничого персоналу.

  Всі працівники, які виконують роботи, пов'язані з експлуатацією, обслуговуванням, налагодженням та ремонтом ЕОМ, підлягають обов'язковому медичному огляду (попередньою під час оформлення на роботу та періодичному на протязі трудової діяльності). До роботи безпосередньо на ЕОМ допускаються особи, які не мають медичних протипоказань.

  Працівники зобов'язані проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів з охорони праці.

  Працівники, які виконують роботи з експлуатації, обслуговування, налагодження та ремонту ЕОМ відповідно до статті 10 Закону України «Про охорону праці» забезпечуються належними засобами індивідуального захисту відповідно до діючих норм. [19]

  Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

  4.3 Правила пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища

  За пожежною безпекою виробничі приміщення повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.

  Санітарно-гігієнічні параметри повітря в виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005 і ДСН 3.3.6.042.

  4.4 І нформаціонная безпеку

  Теоретичні основи побудови систем захисту виключно складні і, незважаючи на інтенсивність досліджень у цій предметній області, ще далекі від досконалості.

  Приклад типової політики безпеки компанії має вихід в Інтернет і володіє ресурсами до яких Ви хочете отримати з Інтернет.

  мережева безпека

  1 Головний файрвол. Обов'язковий антивірусний контроль трафіку на брандмауера (АВП з щотижневим оновленням через Інтернет). Файрвол адмініструється локально або віддалено.

  З операційної системи на брандмауера видаляються всі необхідні послуги і протоколи, ставляться і регулярно оновлюються необхідні патчі, створюється максимально безпечна конфігурація ОС. Користувач є тільки один - адміністратор.

  Фільтрація на головному брандмауера.

  ДОСТУП з Інтернет в корпоративну мережу:

  Ш У внутрішню приватну мережу доступ ззовні заборонений;

  Ш К файрвол доступ ззовні заборонений;

  Ш У ДМЗ (демілітаризована зона) доступ арзрешен ТІЛЬКИ до наступних портів на об'єктах:

  § Веб-сервер.

  1. анонімний доступ всім дозволений тільки до 80 порту.

  2. дозволений авторизований FTP-доступ на 21 порт і 20 порт (можливо з попередньою ідентифікацією / аутентифікацією на брандмауера)

  адміністратору веб-сервера тільки з сегмента адміністративного управління (з приватного ІП-адреси адміністратора).

  3. з приватної мережі, тільки з сегмента адміністративного управління (з ІП-адреси адміністратора) можливий віддалений термінальний доступ по протоколу на веб-сервер

  § Мейл сервер (SMTP and POP3

  1. Дозволено доступ тільки з приватної корпоративної мережі до сервісу РОР3-110 порт, виключаючи навчальну сіть.

  2. Дозволено доступ до SMTP сервісу - 20 порт тільки з приватної мережі, виключаючи навчальну сіть.

  Доступ з корпоративної мережі в ітернет дозволений без обмежень.

  2 Свитч

  - доступ з навчальної мережі на всю робочу мережу (три сегменти) заборонений (але доступ з вченого сегмента в Інтернет дозволений)

  - доступ з мережі персоналу в мережі менеджерів і адміністративного управління заборонений.

  3 Електронна пошта

  Необхідно забезпечити можливість безпечної відправки - прийому пошти через корпоративний сервер через Інтернет

  4 Система виявлення атак (IDS - Intrusion Detection System)

  Можна використовувати ISS Real Secure або будь-яку іншу програму даного типу (в тому випадку, якщо застосовується файрвол Check Point має можливість сполучення з ISS Real Secure яка має можливість автоматичної реконфігурації даного файрвола в разі виявлення атаки) або безкоштовна юнікс програма Snort. Контроль управління RS знаходиться в сегменті адміністративного управління.

  5 Контроль підтримки трафіку

  Для контролю вмісту трафіку встановлюється система аналізу і контролю трафіку типу MIMEsweeper (Baltimor)

  Локальна безпека (безпека робочих станцій і серверів)

  1. Антивірусний контроль обов'язковий.

  2. Захист від несанкціонованого доступу

  Необхідно поставити апаратну систему захисту від несанкціонованого доступу яка повинна контролювати і розмежовувати доступ до кожної робочої станції і сервера на апаратному рівні (при завантаженні)

  3. Криптографічний захист даних.

  Співробітники компанії повинні зберігати інформацію починаючи з рівня «Строго конфіденційно»

  4. Захист персональних файрволом.

  Всі робочі станції і мобільні комп'ютери повинні бути захищені персональним файрволом.

  5. Резервування даних.

  Обов'язковою є резервування користувачами важливих даних на персональних комп'ютерах на внутрішньому сервері даних компанії.

  6. Протоколювання доступу.

  - Локальний доступ користувача ведеться лог-файл

  - Локальний доступ адміністратора ведеться лог-файл

  висновок

  Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства ТОВ «Бізон» показав деяке зменшення темпу зростання прибутку. Більш глибокий аналіз формування прибутку показав доцільність перегляду торговельної націнки на купується товар, або пошук альтернативного постачальника. Ціна і попит знаходяться в певній залежності, значить потрібно досліджувати докладніше дані фактори. Необхідно оцінити еластичність попиту за ціною, визначити можливу кількість товарів, яке можна продати на ринку протягом певного часу за цінами різного рівня, визначити постійні, змінні витрати підприємства при різних обсягах продажів і т.д. Отже, для правильного встановлення ціни, необхідно створити таку модель, яка буде враховувати не тільки витрати і попит, а й ситуацію на ринку.

  1. Розроблено методику моделювання процесу отримання прибутку комерційним підприємством, що включає наступні положення:

  1.1. Визначено роль економічного моделювання в процесі прийняття рішень та роль менеджера в процесі моделювання на різних рівнях управління.

  1.2. На основі аналізу і ролі моделей в реальній дійсності визначена послідовність дій менеджера в процесі прийняття рішень з використанням моделювання.

  1.3. Систематизовані етапи побудови економічної моделі.

  2. Розроблено модель отримання прибутку комерційним підприємством на прикладі ТОВ «Бізон», для чого:

  2.1. На основі аналізу даних за попередні 3 роки спрогнозовані дані по витратах в поточному році.

  2.2. З метою прогнозування попиту на продукцію ТОВ «Бізон» виконаний аналіз прогнозування. Використано методи лінійного тренда. Виробився прогноз цін і обсягу продажів.

  2.3. Вироблено рішення оптимізаційної задачі з урахуванням попереднього постачальника.

  2.4. Прийнято рішення заміни постачальника. Проведено прогнози розрахунки змінних витрат з урахуванням нового постачальника. Розрахованих прогнозовані ціни на 2006 рік.

  2.5. Рішення оптимізаційної задачі з урахуванням нового постачальника.

  3. Виконано формалізована постановка задачі максимізації місячного прибутку в умовах ТОВ «Бізон». Отримано вираз для максимізувати функціоналу (цільової функції - прибутку), введені обмеження. Отримана задача є задачею нелінійного програмування, як має нелінійну цільову функцію і лінійні обмеження у вигляді рівностей і нерівностей.

  4. Виконано рішення оптимізаційної задачі з використанням надбудови «Пошук рішення». Отримано оптимальні значення місячних цін на продукцію.

  Підраховано економічна ефективність використання оптимальних цін, отриманих на основі рішення оптимізаційної задачі максимізації прибутку, яка склала 16231,896 гр-н. Визначено раціональний діапазон можливої ​​варіації ціни по відношенню до оптимальної. Таким чином, прибуток 2006 року після заміни постачальника і рішення оптимізаційної задачі склала 2302619 гр-н.

  У розділі СППР диплома була розроблена автоматизована інформаційна система розрахунку прибутку від продажів свічки запалювання А11 на підприємстві ТОВ «БІЗОН».

  Дана система була розроблена для підвищення ефективності роботи підприємства.

  В основу алгоритмів обробки даних покладені методи математичної статистики і оптимізаційні моделі. Для проектування і реалізації автоматизованої інформаційної системи використовується персональний комп'ютер на базі процесора AMD Samptron. Отримана в результаті інформаційна система може бути адаптована на інших підприємствах і в той же час може бути адаптована в інші види діяльності.

  Зараз, в умовах становлення ринкових відносин, особливо важливо вдосконалити систему обліку витрат, і тим самим регулювати величину одержуваного прибутку. Тому система, розроблена в дипломній роботі, заснована на підвищенні ефективності роботи ТОВ «БІЗОН» - збільшенні прибутку.

  Розроблена інформаційна система призначена для використання планово-економічним відділом ТОВ «БІЗОН».

  ІС включає в себе наступні компоненти:

  Заставку, на якій відображається назва, логотип розробника і дві кнопки Старт і Закінчення роботи.

  Головне меню, яке містить:

  Ціни А11, Продажі А11, Прогноз цін А11, Прогноз продажів А11, Прогноз витрат, Нормалізація, Прогноз цін нового постачальника, Питомі витрати нові, Прибуток нового постачальника, Прибуток попереднього постачальника не оптимізована, Оптимізація попереднього постачальника, Оптимізація нового постачальника, Модель максимізації.

  Матеріал дипломного проекту був успішно використаний на підприємстві ТОВ «БІЗОН», про що свідчить Рецензія №22-06 від 05 травня 2006 року.

  Список використаної літератури

  Ван дер Варден Б.Л., «Математична статистика», іноземна література, Москва, 1960 р

  Галузинский Г.П., Гордієнко І.В., «Сучасні технологічні способи обробки інформації», навчальний посібник, Київ, КНЕУ, 1998 г.

  Гальперін В.М., Ігнальев С.М., Моргунов В.І., «Мікроекономіка», том 2, Вища школа економіки, Санкт-Петербург, 1998 г.

  Голосів О.В., Дрогобицький І.М., Герасимов Б.І., Дякин В.Н., «Тематичний огляд по областях досліджень наукової спеціальності« математичні та інструментальні методи економіки », Тамбов, видавництво ТДТУ, 2004 р

  Ханк Д.Е., Уічерн Д. У., Райтс А.Дж. «Бізнес прогнозування» 7-е видання.: Пер. з англ. - М .: Видавничий дім «Вільямс», 2003. - 656 с.

  Кочура Є. В., Косарєв В.М. «Моделювання макроекономічної динаміки» .Навчальній посібник. - Київ. Центр навчальної літератури, 2003. - 236 с.

  Задоя А.А., Петруня Ю.Є., «Основи економічної теорії», навчальний посібник, рибалки, Москва, 2000 р

  Іванілов Ю.П., Лотів А.В., «Математичні моделі в економіці», Наука, Москва, 2003 р

  Лисенко Л.М., «Економічна кібернетика», изд. Донецького державного університету, 2003 р

  Мур Джеффрі, Уедерфорд Ларрі Р. Уедерфорд і ін, «Економічне моделювання в Microsoft Excel», 6-е изд., Перев. з англ., видавничий дім «Вільямс», 2004 р

  Палій В.Ф., Палій В.В., «Фінансовий облік», «Прес», Москва 1998 г.

  Пустильнік Є.І., «Статистичні методи аналізу і обробки спостережень», Наука, Москва, 1968 р

  Пушкіна Є.І., Ричкова С.Б., «Ціни і економіка капіталізму», пров. з англ., Прогрес, Москва, 1989 г.

  Роберт С. Пиндайк, Деніел Л. Рубінфельд, «Мікроекономіка», перев. з англ., изд. «Дело», Москва, 2000 р

  Скоун Т., під ред. Ернашвілі М.Д., «Управлінський облік: як його ис-користувати для контролю бізнесу», пров. з англ., Аудит, ЮНИТИ, 1997 г.

  Соляник Л.Г., «Економічний аналіз», навчальний посібник, НГУ, 2003 р

  Титаренко Г.А., «Автоматизовані інформаційні технології в економіці», підручник, ЮНИТИ, Москва, 2000 р

  Ткаченко Н.М., «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України», изд. 5-е, Київ, А.С.К., 2000 г.

  Фатхутдінов Р.А., «Стратегічний маркетинг». підручник, Москва, 2000 р

  Газета «Все про бухгалтерський облік» №83 (386), спецвипуск 35, «Правила охорони праці при експлуатації ЕОМ», 06.09.1999 р

  Медведовський Ілля «Практичне застосування стандарту безпеки інформаційних систем», том 3, Електронна версія

  ...........