• ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Основні ЗМІСТ дисертації
 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ АВТОРОМ Працюю за темою дисертації


 • Дата конвертації28.08.2018
  Розмір62.27 Kb.
  Типреферат

  Скачати 62.27 Kb.

  Малий бізнес України в розвіткові национальной економіки

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

  УДК 330.564.22

  АЗАРОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

  МАЛИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ В РОЗВІТКОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  Спеціальність 08.00.03 - Економіка та управління національнім господарством

  АВТОРЕФЕРАТ

  дисертації на здобуття наукового ступенів

  кандидата економічних наук

  Донецьк - 2008


  Дісертацією є рукопис.

  Робота виконан в Донецький державний університеті управління Міністерства освіти и науки України (м. Донецьк).

  Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Ларіна Рена Рінатівна, Донецький державний університет управління Міністерства освіти и науки України, завідувач кафедри логістики.

  Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Дмитриченко Лілія Іванівна, Донецький національний університет Міністерства освіти и науки України (м. Донецьк), професор кафедри економічної теорії;

  кандидат економічних наук Назаров Валерій Вікторович, Східноукраїнській національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти и науки України (м. Луганськ), доцент кафедри менеджменту.

  Захист дисертації відбудеться "6" березня 2008 р. про 11 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.128.01 в Донецький державний університеті управління Міністерства освіти и науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, просп. Б. Хмельницького, 108, ауд. 201.

  З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці Донецького державного університету управління Міністерства освіти и науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а.

  Автореферат розісланій "5" лютого 2008 р.

  вчений секретар

  спеціалізованої вченої ради Р.Р. Ларіна


  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  Актуальність теми. На сучасности етапі ринкового трансформування економіки України одним Із головного чінніків стабільності досягнуть позитивних соціально-економічних тенденцій у державі є забезпечення сталого економічного зростання та розвитку соціальної сфери в регіонах на основе мобілізації й ефективного использование Всього комплексу ресурсов та умов. Серед Шляхів Зміцнення национальной економіки слід Визнати розвиток малого підприємництва. Рінкові трансформаційні процеси економіки України, правове визначення пріватної власності за об'єктивно віклікалі до життя та відроділі в Україні, як и в других пострадянськіх и постсоціалістічніх странах, активно підпріємніцьку діяльність. За ціх умів провідною формою господарювання становится малий бізнес як Особливий вид господарської ДІЯЛЬНОСТІ та один Із важелів формирование и Функціонування национальной економіки з ринковим механізмом господарювання, что відіграє важліву роль у соціально-економічному розвитку держави.

  Всебічне Проникнення малого підприємництва до соціально-економічної системи країни є необхідною Передумови переходу национальной економіки на рінкові рейки, ефектівної реструктуризації виробництва та підприємств, розвитку інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ, розв'язання проблем зайнятості, Підвищення уровня життя населення як в кожному окремий РЕГІОНІ зокрема, так и у державі в цілому. Постійний розвиток конкурентного середовища, невід'ємною складового которого є мале підприємництво, ставши запорукою економічного зростання держави, раціонального й ефективного использование ее ресурсов. З урахуванням значної роли малого бізнесу в розвитку Окремо територій та держави в цілому вісвітлюється потреба в державному та регіональному регулюванні цього інституту ринкового відносі. Про це свідчіть и тієї факт, что практично в усіх странах світу держава бере активну участь у формуванні й розвитку підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, в підтрімці найбільш доцільніх та ефективних ее направлений, самперед малого бізнесу. Тому значної актуальності за нінішніх умів розвитку национальной економіки набуває формирование державної та регіональної РЕГУЛЯТОРНОЇ політики у забезпеченні успішного Функціонування сфері малого бізнесу. Аджея, на мнение більшості вітчізняніх науковців та практіків, у Нашій стране й досі немає системи наукових досліджень, адаптованості до ДІЯЛЬНОСТІ малого бізнесу як на Рівні підприємств і бізнес-процесів, так и на Рівні ОЦІНКИ підпріємніцького середовища в цілому. Відповідно, відсутні ефектівні Механізми державної ПІДТРИМКИ малого підприємництва, Які б дозволяли Йому активно та успешно розвіватіся на будь-якому Рівні.

  Концептуальні положення дісертаційного дослідження базується на підставі не просто механічного Розширення державного впліву на процеси розвитку малого бізнесу, воно ґрунтується на відповідному вівченні системи знань про мале підприємництво, что пріпускає поглиблення и Розширення ДОСЛІДЖЕНЬ самого підпріємніцького середовища и зовнішніх чінніків, что его визначаються та вплівають на розвиток национальной економіки. Важлівою є проблема ОЦІНКИ реального уровня развития малого предпринимательства в масштабах всієї держави и в окремий регіонах. Існуюча система ОЦІНКИ діяльності підприємств малого бізнесу спірається на Стандартні, трудомісткі моделі розрахунків для Середніх и великих підприємств, что много в чому є стрімуючім Чинник для розвитку малого підприємництва. До того ж більшість розрахункових моделей не орієнтована на Виявлення особливо ДІЯЛЬНОСТІ малих підприємств з врахування СОЦІАЛЬНИХ та інноваційніх ефектів. Недостатнє пророблення ціх вопросам в теоретико-методологічну и практичному планах зумов и визначили ціль, завдання та зміст дисертації.

  Зв`язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота є складового Частина наукових розробок относительно создания та впровадження інноваційніх підходів до управління малімо бізнесом в условиях развития национальной економіки, что віконані безпосередно автором та за его участь в межах державної бюджетної тими кафедри логістики Донецького державного університету управління "Теоретичні засади Впровадження логістики у діяльність економічних систем "(номер державної реєстрації 0105U006624) та державної бюджетної тими Інституту економіко-правових ДОСЛІДЖЕНЬ НАН України" Економік о-правове забезпечення розвитку міськіх систем промислового регіону "(номер державної реєстрації 0103U005967). В рамках тими 0103U005967 автором проведено аналіз розвитку малого підприємництва та здійснена оцінка его впліву на розвиток территории. В межах тими 0105U006624 автором візначені Головні завдання, что формують напрями регулювання розвитку малого бізнесу. Спіраючісь на принципи комплексного підходу до АНАЛІЗУ та синтезу економічних систем, предложено технологію їх! Застосування при формуванні показніків розвитку национальной економіки.

  Мета и задачі дослідження. Метою дісертаційної роботи є обґрунтування и розробка теоретичного становищем, методичних підходів и науково-практичних рекомендацій по удосконалення методики проведення ДОСЛІДЖЕНЬ та системи ОЦІНКИ впліву малого бізнесу на розвиток национальной економіки.

  Досягнення поставленої мети дослідження зумов необходимость вирішенню таких завдань:

  дослідіті теоретичні підході та еволюцію розвитку малого підприємництва в Загальній структурі национальной економіки;

  проаналізуваті світовий досвід розвитку малого бізнесу та обґрунтувати можлівість его адаптації до умов национальной економіки з врахування особливо розвитку малого підприємництва в Україні;

  проаналізуваті економічний Зміст категорії "підприємницька діяльність" і сформулюваті адекватно сучасним уявленням Зміст цього Поняття;

  Розкрити та оцініті стан малого бізнесу в Україні та в Донецьк РЕГІОНІ;

  візначіті роль малого бізнесу в економічному, інноваційному та соціально-культурному розвитку национальной економіки;

  проаналізуваті існуючі методи Фінансової ОЦІНКИ малого бізнесу, Особливості їх! застосування та надаті рекомендації з использование комбінованіх методів ОЦІНКИ малого бізнесу з урахуванням відів ДІЯЛЬНОСТІ;

  Сформувати та обґрунтувати показатели ОЦІНКИ впліву малого бізнесу на економічну, інноваційну та соціально-культурній сфері розвитку держави.

  Об`єктом дослідження є процеси удосконалення ДОСЛІДЖЕНЬ та системи ОЦІНКИ впліву малого бізнесу на розвиток национальной економіки.

  Предметом дослідження є теоретичні положення, основоположні принципи, методи и Прикладні аспекти удосконалення ДОСЛІДЖЕНЬ та системи ОЦІНКИ впліву малого бізнесу на розвиток национальной економіки.

  Методи дослідження. Дослідження теоретичного и методологічних Положень дісертаційної роботи ґрунтується на загальнонаукові принципи проведення комплексних ДОСЛІДЖЕНЬ, основи економічної теорії, роботах провідніх вітчізняніх и зарубіжніх вчених-економістів по вопросам розвитку национальной економіки. Зокрема, при встановленні закономірностей розвитку национальной економіки вікорістовуваліся методи логіки, діалектики, системного підходу; при оцінці малого бізнесу - Кластерний аналіз та анкетні опитування, комбіновані методи; при аналізі стану малого бізнесу - методи статистичного та техніко-економічного аналізу; при дослідженні особливо розвитку малого бізнесу України - системно-структурний аналіз; у дослідженні СВІТОВОГО досвіду та особливо розвитку малого бізнесу регіонів - метод порівняльного АНАЛІЗУ.

  Інформаційною базою дослідження є діючі ЗАКОНОДАВЧІ та Нормативні документи, что регулюють питання управління розвитку национальной економіки Взагалі та малого бізнесу в частковості, статистичні дані про соціально-економічне становище окремий регіонів України, Які дозволили сделать відповідні Висновки относительно наявності та причин Виникнення існуючіх проблем у розвіткові малого бізнесу та его впліву на національну економіку. Як джерела информации Використано теоретичні и методичні розробки вчених, результати проведених автором наукових досліджень, матеріали науково-практичних конференцій.

  Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дісертаційної роботи Полягає у вірішенні наукового завдання относительно розробки теоретико-методологічних засад удосконалення ДОСЛІДЖЕНЬ та формирование системи ОЦІНКИ впліву малого бізнесу на розвиток национальной економіки.

  Основні положення дісертаційної роботи, что визначаються ее наукову новизну, полягають у такому:

  Вперше:

  Розроблено матриця факторних НАВАНТАЖЕННЯ, что зумовлюють певні ризики для розвитку малого підприємництва в РЕГІОНІ. ЦІ ризики умовно поділено на групи та оцінено їх рівень за данімі, отриманий в результате опитування підприємців регіону;

  адаптовано Кластерний аналіз в обробці анкетних опитувань при оцінці впліву малого бізнесу на розвиток национальной економіки та надані рекомендації относительно использование комбінованіх методів ОЦІНКИ малого бізнесу з урахуванням відів ДІЯЛЬНОСТІ, для чого розроблено блок-схема, яка пріпускає комплексну оцінку малого бізнесу на основе трьохрозрахункового методу та результатів Анкетування, отриманий за помощью кластерного АНАЛІЗУ;

  удосконалено:

  термінологічній апарат за рахунок Надання АВТОРСЬКОГО трактування терміну "підприємницька діяльність", під Якою предложено розуміті самостійну, систематичність, на власний ризико и під Власний майновий відповідальність господарську діяльність окремий індівідів чи їх груп з виробництва та реализации товарів та Надання послуг, что здійснюється Задля Отримання максимального прибутку та найефектівнішого удовольствие суспільніх потреб, а такоже з метою самовіраження та Підвищення суспільного статусу підприємців Шляхом продукування та впро вадження новаторськіх Ідей, новітніх технологій, новой техніки та СУЧАСНИХ управлінськіх РІШЕНЬ;

  підході до визначення показніків, Які характеризують соціальні процеси в РЕГІОНІ за рахунок Впровадження комплексного № сертифіката № "соціальні ефект", что Включає Зовнішні и внутрішні соціальні ЕФЕКТ;

  дісталі Подальшого розвитку:

  систематизація чінніків и умів розвитку малого підприємництва, что ма ють візначатіся на базових безпосередньо (економічні, соціокультурні, Інноваційні) та Можливі Регіональні ЕФЕКТ, что очікуються від розвитку та ПІДТРИМКИ малого підприємництва як вагомий сектора розвитку национальной економіки;

  методичний підхід до розрахунку копійчаних потоків за рахунок использование аналітичної платформа "Аналітичні технології",! застосування якої дозволяє: візначіті Оптимальний набір показніків для ОЦІНКИ малого бізнесу; віробіті систему рекомендацій для малих підприємств у Світлі інноваційніх технологій; надаваті органам власти будь-которого уровня аналітичні огляд з рекомендаціямі на підтрімку малого бізнесу; інтегруваті результати обстеження в Регіональні й Державні програми розвитку малого бізнесу; создать ефективного систему моніторингу впліву малого бізнесу на економіко-соціальну політику регіонів и держави для прийняття ефективних управлінськіх РІШЕНЬ.

  Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів дослідження Полягає у тому, что теоретичні положення и Висновки безпосередно доведено до уровня конкретних практичних пропозіцій и РІШЕНЬ. Розроблені в дисертації підході, засоби й отрімані результати являються собою методичну базу удосконалення ДОСЛІДЖЕНЬ та системи ОЦІНКИ впліву малого бізнесу на розвиток национальной економіки.

  До числа результатів, Які ма ють найбільше практичне значення, належати Пропозиції относительно формирование та реализации методики ОЦІНКИ малого бізнесу з Використання комбінованіх методів та з врахування відів ДІЯЛЬНОСТІ; ОЦІНКИ впліву малого підприємництва на розвиток национальной економіки.

  Значущість и Цінність одержаних у дисертації результатів підкреслює їх практичне Впровадження на державному и регіональному рівнях управління. Так, Набуль практичного использование Пропозиції автора относительно розвитку малого бізнесу в части розробки теоретичного, методологічних та практичних засад механізму державного регулювання розвитку підпріємніцького середовища та направлений формирование его раціональної структури. Пропозиції относительно розвитку направлений ПІДТРИМКИ підприємств, діагностування станів розвитку, ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ в РЕГІОНІ та Галузі, а такоже "Методичні рекомендації по розробці регіональної Концепції ПІДТРИМКИ малого та СЕРЕДНЯ бізнесу" були враховані при обґрунтуванні соціально-економічних програм Донецької області в части розвитку малих та Середніх підприємств вугільної Галузі (довідка Управління вугільної промісловості Донецької обласної державної адміністрації № 2-6 / 162 від 10.10.2007 р.). Результати дослідження вікорістані Центром розвитку малого та СЕРЕДНЯ бізнесу Донецької торгово-промислової палати при запровадженні Нових прогресивних підходів до класіфікації, діагностування та ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ малих и Середніх підприємств (довідка Донецької торгово-промислової палати № 2373 від 14.10.2007 р.), А такоже при розробці планів соціально-економічного розвитку м. Волноваха Волноваський району Донецької області (довідка Волноваської міської ради Волноваський району Донецької області № 2015 від 05.10.07 р.).

  Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки та Висновки дісертаційної роботи є результатом самостійно проведених ДОСЛІДЖЕНЬ автора в Галузі розробки методичних підходів до ОЦІНКИ малого бізнесу та удосконалення ДОСЛІДЖЕНЬ і системи ОЦІНКИ его впліву на розвиток национальной економіки. Із наукових Ідей, отриманий здобувачем у співавторстві, у дисертації вікорістані лишь ті, что становляться его індивідуальний внесок. Внесок автора в колективно опубліковані роботи конкретізованій у списку публікацій.

  Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні результати проведених ДОСЛІДЖЕНЬ, Висновки та рекомендації, Які вікладені в дісертаційній работе, доповідаліся и були схвалені на VІІІ Всеукраїнській науково-методічній конференции "Проблеми економічної кібернетики" прісвяченої 35-річчю кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету (м. Алушта, 6-8 жовтня 2003 р.), на Всеукраїнській науково-практічній конференции вчених та фахівців "Проблеми управління підпріємніцтвом у СУЧАСНИХ умовах" (м. Сімферополь, 2005 р.), на науково-практічній конференции "Економіка України: стратегія, відродження и трансформаційні превращение" (м. Полтава, 26-27 квітня 2005 р,), на VІ науково-практічній конференции "Соціально-економічний розвиток України на качана ХХІ століття" (м. Полтава, 2006 г.. ).

  Публікації. Основні положення дисертації Опубліковано в 10 наукових праць, среди якіх - 1 монографія, 1 стаття - в науковому Журналі, 4 статті - у збірніках наукових праць і 4 Публікації - в Матеріалах наукових конференцій. Загальний ОБСЯГИ публікацій 20,73 д.а., з якіх особисто автору належати 7,87 д.а.

  Структура та ОБСЯГИ роботи. Дисертація складається зі вступления, трьох розділів и вісновків, викладеня на 186 страницах Друкований тексту, у тому чіслі 14 таблиць и 20 рисунків, Які наведені на 16 страницах. Список використаних джерел Із 140 найменувань приведений на 12 страницах и 13 Додатків на 28 страницах.


  Основні ЗМІСТ дисертації

  Розділ 1. "Теоретичні основи ДІЯЛЬНОСТІ малого підприємництва та его Вплив на розвиток национальной економіки" присвячено дослідженню теоретичного підходів та етапів розвитку малого підприємництва в Загальній структурі национальной економіки, Здійснено аналіз СВІТОВОГО досвіду розвитку малого бізнесу та можливіть его адаптації до умов України та ее регіонів з урахуванням особливо розвитку вітчізняного малого підприємництва.

  Дослідження досвіду провідніх стран світу та СУЧАСНИХ тенденцій економічного прогресу показало, что підприємництво є одним з найважлівішіх факторів розвитку национальной економіки з ринковим механізмом господарювання. Аналіз ДОСЛІДЖЕНЬ ряду вчених Надав можлівість стверджуваті, что вівчання такого складного та багатовімірного явіща, як підприємництво, потребує міждісціплінарного синтезу дисциплін - економіки, соціології, правознавства, культурології, управління, психології та ін. Проведень аналіз різніх підходів до розуміння підприємництва дозволить надаті его визначення з урахуванням роли підприємництва в Загальній структурі национальной економіки. Отже, підприємницька діяльність - це самостійна, систематична, на власний ризико и під Власний майновий відповідальність господарська діяльність окремий індівідів чи їх груп з виробництва та реализации товарів та Надання послуг, что здійснюється Задля Отримання максимального прибутку та найефектівнішого вдоволення потреб національного господарства, а такоже з метою самовіраження та Підвищення суспільного статусу підприємців Шляхом продукування та впровадження новаторськіх Ідей, новітніх технологій, новой техніки та СУЧАСНИХ управлінсь ких РІШЕНЬ в сфері управління національною економікою.

  Аналіз СВІТОВОГО досвіду показавши, что актівізація підприємництва є суттєвім фактором успішного розвитку ринкового отношений и стабільності национальной економіки. Тому практично в усіх странах світу держава бере активну участь у формуванні та розвитку підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ й підтрімці найбільш доцільніх та ефективних ее направлений, самперед малого бізнесу. Підсумком АНАЛІЗУ досвіду ДІЯЛЬНОСТІ малого підприємництва та направлений его использование в Україні, стало тверджень про необходимость Підвищення роли державного та регіонального регулювання в розвитку малого бізнесу, сприяння Впровадження інноваційніх технологій в підпріємніцьку сферу. Дослідження особливо розвитку вітчізняного малого бізнесу показало, что державній підтрімці підприємництва в Україні на Рівні регіонів перешкоджають макроекономічні умови: недосконалість системи оподаткування; нестабільність бюджетного фінансування державних и регіональніх програм ПІДТРИМКИ малого підприємництва; нерозвіненість механізмів фінансово-кредитної ПІДТРИМКИ и страхування різіків малих підприємств; Відсутність механізмів самофінансування (кредитні союзи, товариства взаємного страхування ТОЩО); обмеження доступу малих підприємств до виробничих потужного и майна реструктурізованіх підприємств; Відсутність надійної соціальної захіщеності и безпеки підприємців; організаційні проблеми взаємодії малого бізнесу з РІНКОМ и з державн структурами; Адміністративні бар'єри на шляху розвитку малого підприємництва. Систематизація вищє переліченіх чінніків и умів розвитку малого підприємництва, дозволила візначіті базові напрямки розвитку та ПІДТРИМКИ даного сектора (економічні, соціокультурні, Інноваційні).

  В работе доведено, что для успішного розвитку малого бізнесу в Україні та патенти враховуваті історичні реалії его становлення та Функціонування в національній економіці, а такоже Особливості шкірного окремий регіону. Така необходимость зумовлена ​​тім, что Україна є сукупністю дуже неоднорідніх територій, шкірні з якіх має неповторні, прітаманні только їй РІСД та характеристики. Тому розвиток малого підприємництва та розробка відповідніх державних програм его регулювання потребує регіонального підходу до ОЦІНКИ Функціонування цієї СФЕРИ и має базуватіся на вікорістанні таких методологічних прійомів, як Галузевий та факторний аналіз, использование інтегрованіх показніків розвитку малого бізнесу на окремий теріторіях (у регіонах, районах), вівчання впліву підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ на економічну, соціальну, наукову сферу. Для формирование та становлення державної системи ПІДТРИМКИ підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ набуває великого значення Вивчення та адаптація СВІТОВОГО досвіду в Цій Галузі, де малий бізнес є провідною сферою рінкової економіки. Так, позитивним для України є досвід американской дворівневої моделі регулювання підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ; іспанської системи Надання шірокої адміністратівної та господарської автономії в Галузі малого підприємництва місцевім органам власти; фінської моделі сприяння інноваційному підпріємніцтву; системи фінансування Впровадження новітніх технологій в малому бізнесі Японії; использование АНАЛІЗУ бізнесового потенціалу регіонів країни та поділення їх на "більш" та "менших" пріорітетні за прикладом Турции; Впровадження російської системи моніторингу стану малого бізнесу в кожному окремий РЕГІОНІ країни. Велике значення в українській практике сприяння розвитку малого підприємництва может мати создания спеціальніх інстітутів - інноваційніх центрів та центрів розвитку підприємництва (передачі технологій, бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів, технологічних парків), что забезпечуватімуть підтрімку підприємництва та стімулюватімуть использование інноваційніх технологій в їх ДІЯЛЬНОСТІ. Провідне завдання державної та регіональної політики України Полягає в адаптації Світової практики регулювання малого підприємництва до СУЧАСНИХ умів українського Сайти Вся, Аджея від всебічної ПІДТРИМКИ малого бізнесу з боку державних ОРГАНІВ Залежить докорінна ринкова трансформація економіки України та формирование постіндустріального Суспільства.

  У розділі 2. "Аналіз територіальних особливо розвитку малого бізнесу в Україні" розглянути стан малого бізнесу в Україні, наведена оцінка стану малого бізнесу Донецького регіону, что є складового національного господарства країни, определена роль малого бізнесу в інноваційному розвіткові национальной економіки.

  Загальний економічний аналіз сучасного стану малих підприємств в Україні дозволить сделать низьку вісновків, что поділено на два блоки. Перший блок стосується процесса розвитку та зростання малого бізнесу в Україні. За період з 1999-2006 роки спостерігалося активне зростання кількості малих підприємств, Які в основній масі відносіліся до СФЕРИ бізнесу и малі в Основі підпріємніцьку діяльність. Їх Функціонування Повністю підпорядковано ринковим законам и закономірностям. Здійснюється процес активного Залучення населення регіону до сфери малого бізнесу, что сприятливі впліває на его економічний стан та спріяє Подолання проблеми Безробіття. Дінамічно розвівається інфраструктура малого бізнесу: з'являються Нові фірми по Надання консультаційних послуг малому підпріємніцтву; банківські установи, Які віділяють фінансові кошти для розвитку бізнесу; фірми-постачальника, перевізники, посередники, что стають постійнімі партнерами для малого підприємства. Зростають основні економічні показатели підпріємніцької діяльності: збільшується Питома вага малого бізнесу в реализации продукции, робіт та послуг в РЕГІОНІ; растет Кількість основних та обіговіх коштів малих фірм; збільшуються інвестиції в малий бізнес, что дозволяє Здійснювати технічне переобладнання малих підприємств.

  Другий блок вісновків характерізує негатівні сторони в економічному розвитку малого підприємництва. Разом Із зростанням кількості малих підприємств збільшується розрив между кількістю зареєстрованіх та Дійсно діючіх підприємств в РЕГІОНІ, что представляет собою процес дробіння підприємств на більш малі з метою переходу на спрощений систему оподаткування. Це, в свою черга, стрімує процес приросту Капіталу - головного сертифіката № економічного зростання в рінковій економіці. Розвиток малого бізнесу відбувається нерівномірно на территории регіону. Найбільша Кількість підприємств та найефектівніші Показники діяльності малого бізнесу спостерігаються у великих промислових містах, в тій годину як у невеликих селищах та містах відбувається банкрутство малих підприємств та Зменшення їх кількості. Така ситуация зумовлює нерівномірній розвиток регіону, спричиняє відтік РОБОЧОЇ сили з періферійніх населених пунктів до центральних. Спостерігається Переважно орієнтація суб'єктів малого підприємництва на швідкопрібуткові види економічної діяльності, тоді як зовсім відсутній Інтерес до довгострокового інвестіцій у виробництво продукції з Використання інноваційніх технологій, что гальмує інноваційний розвиток регіональної економіки. Несприятливим є інвестиційний клімат, что проявляється в таких проблемах для розвитку малого бізнесу, як висока конкуренція з боку великих вітчізняніх та зарубіжніх віробніків, Труднощі з реалізацією продукції, нестача коштів, Високі податки. Все це виробляти до Збільшення витрат малих підприємств та негативних ФІНАНСОВИХ результатів їх ДІЯЛЬНОСТІ. Недосконалість податкової системи, велика Кількість и розмір податків та обов'язкових зборів виробляти до штучного заниження малими підприємствами своих оборотів та прибутку з метою переходу на спрощений систему оподаткування. Таким чином, прибуток малого підприємництва, як Одне з джерел поповнення місцевіх бюджетів, втрачає своє значення, а результатом цього є тією факт, что в бюджеті практично відсутні кошти на фінансування програм розвитку підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ як на обласному, так и на місцевому рівнях. Відсутні дійові Механізми ПІДТРИМКИ малого бізнесу з боку державних та регіональніх ОРГАНІВ власти.

  Основними данімі, что розглядаються Донецький обласний управлінням статистики, и аналізуючі Які можна Говорити про соціальні процеси, є рівень зайнятості населення в даній сфері и оплата праці робітніків.Проти у статістіці практично відсутня низка таких показніків, як: зростання числа зайнятості та їх соціальна забезпеченість и захіщеність; масштаби Розширення послуг, что Надаються в соціальній сфере; наявність елементів зовнішніх СОЦІАЛЬНИХ ефектів ТОЩО. У сфері малих підприємств предложено розглядаті Зовнішні и внутрішні соціальні ЕФЕКТ (рис.1), Які характеризують спеціфіку взаємодії в малих СОЦІАЛЬНИХ групах.


  Мал. 1. Соціальні ЕФЕКТ малого бізнесу

  Отже, можна Говорити про соціальну ефективність малих підприємств з подивимось внутрішнього СОЦІАЛЬНОГО середовища, а такоже зовнішніх, суспільніх ефектів. Смороду тісно зв'язані и взаємообумовлені, но Найбільший Інтерес ма ють Суспільні ЕФЕКТ як найактуальніші для реальних СОЦІАЛЬНИХ процесів. У підсумку зазначилися, что сегодня сфера малого бізнесу потребує активного розвитку, а це є можливий лишь при зростанні роли державних ОРГАНІВ власти в даного процесі. Так, зусилля ОРГАНІВ власти ма ють буті націленімі на фінансування розвитку малих підприємств, Надання Фінансової допомоги передусім підпріємствам, что Використовують Інноваційні технології, підприємцям періферійніх, невеликих містечок та селищ; Вдосконалення податкової системи Шляхом Введення діференційованої (шості- та десятірозрядної) системи Сплата податків у залежності від торгового обороту та отриманий прибутку; Надання консультаційних та освітніх послуг малімо підпріємствам; Спрощення системи Отримання дозвільної документації та ліцензій на винаходи, Впровадження Прозоров схем Надання державної допомоги у реализации інноваційніх проектів та ін. ЦІ заходь повінні буті втілені у державній Програмі розвитку малого підприємництва, яка б передбачало перехід від екстенсивних важелів Реформування економіки до інтенсівніх, что стімулюють приватну ініціатіву, підприємництво та інновації.

  У розділі 3. "Розробка методичних підходів до ДОСЛІДЖЕНЬ та ОЦІНКИ впліву малого бізнесу на розвиток национальной економіки" на прикладному Рівні досліджено и сформульовано підході до розробки методів Фінансової ОЦІНКИ малого бізнесу, возможности! Застосування кластерного АНАЛІЗУ в обробці анкетних опитувань при оцінці малого бізнесу, надані рекомендацій з использование комбінованіх методів его оцінки з урахуванням відів ДІЯЛЬНОСТІ та сформульовані показатели ОЦІНКИ впліву малого бізнесу на економічний, інноваційний та соціально-кул ьтурній розвиток держави.

  В работе візначені Головні завдання, что формують основні напрями державного регулювання розвитку малого бізнесу. Доведена доцільність использование трьох основних методів ОЦІНКИ малого бізнесу: метод дисконтованих копійчаних потоків, метод капіталізації доходів, порівняльній підхід. Доцільність РОЗГЛЯДУ такой ОЦІНКИ пояснюється тім, что всі Державні й Регіональні програми ОЦІНКИ й розвитку малого бізнесу ґрунтуються, як правило, на макроекономічніх Показники, а розглянуті методики дозволяють оперуваті економічнімі Показники даже на Рівні суб'єктів малого бізнесу; у методиках ОЦІНКИ малого бізнесу відсутня диференціація за теріторіальною и виробничою ознака регіонів - обрані методики дозволяють усунуті Цю Ваду; доступність математичного апарату для ОЦІНКИ малого бізнесу за обраності методиками дозволяє Виконувати процедуру ОЦІНКИ на Рівні НЕ только регіональному, но и окремий суб'єкту малого бізнесу.

  З метою ОЦІНКИ впліву малого бізнесу на розвиток национальной економіки предложено відійті від стандартної ОБРОБКИ анкет, Використана аналітічну платформу "Аналітичні технології", В якій поєднано комбінований математико-статистичний апарат кластерного АНАЛІЗУ, парціальну обробка, дерево РІШЕНЬ, багатошарову нейронну ятір, карти Кохонена. ! Застосування аналітичної Платформи дозволити: візначіті Оптимальний набір показніків для ОЦІНКИ малого бізнесу; віробіті систему рекомендацій для малих підприємств у Світлі інноваційніх технологій; надаваті органам власти будь-которого уровня аналітичні огляд з рекомендаціямі на підтрімку малого бізнесу; інтегруваті результати обстеження в Регіональні й Державні програми розвитку малого бізнесу; создать ефективного систему моніторингу впліву малого бізнесу на економіко-соціальну політику регіонів и держави для прийняття ефективних управлінськіх РІШЕНЬ.

  Доведено, что вибір методу ОЦІНКИ малого бізнесу повинен ґрунтуватися на порівнянності ОЦІНКИ різнімі методами з експертними оцінкамі. Предложено укрупнення блок-схему алгоритму Вибори методу ОЦІНКИ малого бізнесу, что пріпускає его комплексну оцінку на основе трьохрозрахункового методу та результатів Анкетування, отриманий за помощью кластерного АНАЛІЗУ. Доведено, что НЕ слід ігноруваті Жодний з наведення методів, а на підставі порівняльної ОЦІНКИ малого бізнесу за трьома методами з експертно оцінкою візначіті найбільш прийнятною. Важлівім є такоже питання про принципи создания експертних груп (тобто оцінювачів), Які б Кваліфіковано дали оцінку малого бізнесу. Доведено, что експертна група оцінювачів винна складатіся з 26-32 експертів, Які ма ють Розробити шкалу експертних оцінок и алгоритм їх зв'язку: частковий (або відсоткову); рейтингове; вартісну; натуральну; індікаторну. Умовно розділено види ДІЯЛЬНОСТІ малого бізнесу на две групи: види ДІЯЛЬНОСТІ, что представляються виробничу та невіробнічу сфері. Це обумовлено наявністю інформаційної бази й спрощений системою обліку й звітності, Які НЕ дозволяють здобудуть всю необхідну інформацію для ОЦІНКИ малого бізнесу с помощью того або Іншого методу. После відповідніх розрахунків здійснюється вибір методу ОЦІНКИ малого бізнесу. Перевага віддається тому методу, коефіцієнт ОЦІНКИ которого дорівнює k> = 0,8 (рівень довіри 80%). После розрахунку коефіцієнта ОЦІНКИ як відношення результату за шкірних варіантом до експертної ОЦІНКИ візначається K = min (k1, k2, k3, k4, k5). Далі віконується перевірка умови K> = 0,8. Если відповідь позитивна, то обірається відповідній метод ОЦІНКИ малого бізнесу. При негатівній ВІДПОВІДІ візначається K = min max (k1, k2, k3, k4, k5).

  После підтвердження результатів ОЦІНКИ відповідно до запропонованої блок-схеми можливий перехід до Прийняття РІШЕНЬ. Суть Прийняття РІШЕНЬ, что входити у Вдосконалення концептуальну модель експертних оцінок, Полягає у такому: Груп аналітіків порівнюються результати ОЦІНКИ малого бізнесу і обробка анкетних опитувань; визначаються найбільш істотні відхилення в результатах ОЦІНКИ и діапазон розкіду ціх відхілень у трьох напрямку (за видами ДІЯЛЬНОСТІ малого бізнесу; Регіональній ознаці; у відповідності з експертними оцінкамі); аналізується значущість факторів, что істотно вплівають на результати ОЦІНКИ; у випадка реальної значущості факторів віконується новий розрахунок, результати которого пріймаються як відносно остаточні; Груп оцінювачів віробляється залишкової решение про Прийняття результатів ОЦІНКИ й відповідніх рекомендацій и вісновків. Відповідно до алгоритму ОБРОБКИ анкет ОТРИМАНО набір правил у виде табліці. Кожне правило можна подати як "Умова-Наслідок-Показники". На підставі дерева РІШЕНЬ за анкетними Опитування отриманий Певний результат значущості факторів (рис.2). Далі будується карта Кохонена (кластерізація факторів), де Кожна ее область розглядається як Показник впліву того або Іншого фактора на розвиток малого бізнесу на підставі оброблення анкетних опитувань. Так, если переміщатіся заключний картою "Регіон", можна простежіті зв'язок факторів у кластерах, Які показують, як далеко або около перебувають області кластерів (чарунок) від тих або других Відповідей на запитання анкети. Таким чином, карти Кохонена візуально відображають Вплив факторів на досліджуваній процес, у даного випадка - на результати ОЦІНКИ малого бізнесу в розрізі регіонів.

  В работе доведено, что формирование повної та достовірної інформаційної бази про стан малого підприємництва та Особливості его розвитку є провіднім завдання державних та місцевіх ОРГАНІВ власти, бо ця інформація служити основою для прогнозів и перспективних планів ПІДТРИМКИ малого бізнесу, для Вироблення стратегії и тактики розвитку национальной економіки . Структурним елементом цієї бази має стати система спеціально розроблення індікаторів стану малого бізнесу та перспектив его развития - показніків ОЦІНКИ впліву малого підприємництва на розвиток окремий регіону.


  Рис.2. Значущість факторів

  Відповідні показатели предложено згрупуваті в ОКРЕМІ категорії у залежності від впліву на Певної сферу розвитку регіону та розділіті їх з відокремленням показніків інноваційного, економічного розвитку, а такоже показніків впліву на соціально-культурну сферу (табл.1). Такий підхід дозволяє здійсніті комплексну діагностику малого підприємництва, віявіті "слабкі" та "сильні" сторони его Функціонування та подальші напрями розвитку, мати повну та багатоаспектності картину впліву малого бізнесу на формирование та розвиток ринкового отношений, Подолання соціальної напруги в стране та розвиток национальной економіки. У рамках цього підходу показатели в Кожній окремій сфере повінні такоже поділятіся за характером вираженості на кількісні та якісні.

  Ключовими Показники, что розкривають якісну характеристику економічної складової впліву малого бізнесу на розвиток территории, могут стати Такі Індикатори: фінансовий стан підприємств малого бізнесу; Індикатори сталого розвитку підприємництва в РЕГІОНІ; Можливі ризики та фактори - бар'єри, что стрімують розвиток підпріємніцької ініціативи, а такоже пов'язані з цімі факторами перспективи підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ. Щодо інноваційної складової, то провіднімі Показники ее якісної ОЦІНКИ є рівень та динаміка наукоємності виробництва у сфері малого бізнесу, ефективність реализации малими підприємствами інноваційніх проектів, технічне та технологічне оснащення праці на малих підпріємствах, рівень автоматизації та механізації виробничих и КОМЕРЦІЙНИХ процесів, рівень Впровадження Нових інформаційних технологій та использование міжнародніх и вітчізняніх стандартів якості у підпріємніцькій ДІЯЛЬНОСТІ, доля малих підприємств у спеціально створі їх інноваційніх інстітуціях. Як складових елемент ОЦІНКИ роли малого бізнесу в розвитку окремої территории віділено якісну характеристику впліву підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ на соціально-культурну сферу.

  Таблиця 1

  Показники ОЦІНКИ впліву малого бізнесу на розвиток национальной економіки

  Показник

  порядок розрахунку

  Економічні:

  -кількість МП

  , N-Кількість робітніків на МП; S - Кількість населення в даного населеного пункті, районі, РЕГІОНІ

  - індекс динаміки змін кількості МП на 1 000 чол. населення территории

  -обсяг реалізованої продукції

  , Де Z - собівартість одиниці продукції; G - Кількість одиниць продукції; J - індекс змін собівартості продукції при ее Ланового Рівні та фактичність обсязі

  -частка платежів МП в загально обсязі

  , Де ОП МП - ОБСЯГИ платежів, перерахованого підприємствами малого бізнесу; ОНБ - Загальний ОБСЯГИ надходження до бюджету

  Інноваційні:

  -економічній ефект від інновацій

  Е н = (В 1 + В 2) * Q н - В н, В 1 і В 2 -вітраті создания одиниці продукції без! Застосування та Із ЗАСТОСУВАННЯ науково-технічних знань; Q н - Кількість одиниць наукомісткої продукції; В н - витрати на проведення НДКР

  бюджетна ефект інноваційного проекту

  , Де Т - сумарна длительность життєвого циклу проекту; Р t - Щорічна різніця виплат и надходження у бюджет; t - роки реализации проектов (1, 2, 3); d - коефіцієнт дисконтування

  Соціально-культурні

  -рівень Загальна обороту кадрів

  У - Кількість звільненіх; П - Кількість прийнятя; Р - середньоспискова чісельність ПРАЦІВНИКІВ

  -частка Створення робочих Місць

  , Де ЄАН - чісельність економічно активне населення регіону; КСРМ - Кількість Створення робочих Місць в сфері малого бізнесу

  -рівень середньої з / п

  , Де ЗП МБ - середня заробітна плата в сфері малого бізнесу; ЗП рег - середня заробітна плата в РЕГІОНІ

  -ефект від працевлаштування

  або , N-Кількість працевлаштованіх у сфері малого бізнесу; z - середній розмір заробітної плати в Цій сфере; k - Загальний рівень умов праці у малому бізнесі

  -соціальна ефективність програм розвитку

  З n -кількість працевлаштованіх Завдяк реализации програми ПІДТРИМКИ МБ в РЕГІОНІ; З - загальна Кількість населення регіону

  Важлівім моментом при цьом має стати Аналіз діяльності малих підприємств та їх впліву на соціально-культурне середовище за такими Показники: ефект працевлаштування населення у сфері малого бізнесу; рівень умов праці на малих підпріємствах; професійний рівень підприємців та ПРАЦІВНИКІВ малого бізнесу, рівень Підвищення їх кваліфікації; доля малих підпріємніцькіх структур у соціально-культурних проектах, меценатство; підприємницька Активність та ін.Для визначення якісніх показніків стану та впліву малого бізнесу на розвиток территории недостатньо аналізуваті только статистичні дані, треба Проводити комплекс спеціальніх маркетингових та СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, что включатімуть Різні види опитування підприємців з метою Виявлення стану та основних перспектив розвитку малого бізнесу, формирование сприятливого соціально-економічного середовища . Результатом якісного АНАЛІЗУ розвитку малого підприємництва є визначення принципова рис и характеристик его впліву на розвиток территории, Зміст та направление цього впліву, а такоже ефективність реалізацій ЗАХОДІВ ПІДТРИМКИ підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ з боку державних та регіональніх ОРГАНІВ власти та недержавних структур. Завдання кількісного АНАЛІЗУ є визначення конкретних числові значення і тенденцій змін характеристик, что віявлені в ході якісного АНАЛІЗУ розвитку малого підприємництва. Однако для повнотіла та більш достовірної информации кількісні показатели, что на сегодня активно Використовують в практике АНАЛІЗУ розвитку малого бізнесу, слід скорегуваті. Для більш детального АНАЛІЗУ щільності підприємств на регіональному Рівні слід розрахуваті цею Показник нема на 10 000 наявний населення, а на 1000 чол .; для уявлення Структури зайнятості на малих підпріємствах треба вести статистику зайнятості за такими категоріямі, як працівники-найманці та підприємці-ВЛАСНИКИ бізнесу; для розуміння характеру розвитку інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ малих підприємств та патенти кількісній аналіз їх роли в інноваційному розвитку розглядаті за напрямами інноваційніх змін на ціх підпріємствах (использование новой техніки, розробка та впровадження новой технології, использование новой сировини, Нових каналів збуту, модернізація продукції та ін.).

  Таким чином, аналіз розвитку малого підприємництва та оцінка его впліву на розвиток национальной економіки повінні проводитись як в кількісному, так и в якісному аспектах та стосуватись розвитку економічної, інноваційної, соціальної сфери, тобто мати системний та комплексний характер. Такий підхід повинен буті втіленій в розробці та впроваджені спеціальніх програм державної ПІДТРИМКИ підпріємніцької ініціативи.


  ВИСНОВКИ

  У дісертаційній работе на основе проведення ДОСЛІДЖЕНЬ Здійснено вирішенню наукового завдання относительно розробки теоретико-методологічних засад удосконалення ДОСЛІДЖЕНЬ та формирование системи ОЦІНКИ впліву малого бізнесу на розвиток национальной економіки. Результати проведених ДОСЛІДЖЕНЬ дали можлівість автору сделать Висновки и Предложения теоретичного, методичного и практичного характеру.

  1. Дослідження теоретичного підходів та еволюції розвитку малого підприємництва в Загальній структурі национальной економіки показавши, что воно представляет собою багатогранності явіще економічного та СОЦІАЛЬНОГО життя українського Суспільства, має історичні та національні РІСД розвитку, а такоже Відмінності Функціонування в кожному окремий РЕГІОНІ. Малий бізнес є необхіднім елементом рінкової економіки, стабілізатором СОЦІАЛЬНИХ отношений в суспільстві, важлівою складових інноваційного розвитку Окремо регіону та держави в цілому. Разом з тим, в вітчізняній практике державного регулювання национальной економіки НЕ сформовані та не реалізовані ЗАГАЛЬНІ принципи и підході до ОЦІНКИ впліву малого підприємництва на ее розвиток. Тому предложено системний комплексний підхід до визначення та впровадження єдиної системи ОЦІНКИ стану и впліву малого бізнесу на розвиток национальной економіки.

  2. Аналіз СВІТОВОГО досвіду розвитку малого бізнесу показавши, что ВІН є найбільш Розповсюдження формою Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ й корістується великою популярністю в багатьох странах світу. В работе обґрунтована можлівість его адаптації до умов национальной економіки з врахування особливо розвитку малого підприємництва в Україні. Доведено, что НЕ існує єдініх крітеріїв віднесення підприємств до цього сектору господарських отношений. Віходячі з особливими, стану и розвитку малого підприємництва в окремій стране ЦІ Критерії ма ють візначатіся по-різному. Для України найбільш прідатнім є розуміння малого бізнесу як підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, что здійснюється фізічнімі особами-підприємцями та юридичними особами - підприємствами, в якіх середньо облікова чісельність працюючих за календарний рік НЕ перевіщує 50 осіб та ОБСЯГИ річного валового доходу не перевіщує 500 000 євро. Такий стандарт Близько до стандартів Європейського Союзу, что зумовлює Зовнішній вектор розвитку національного господарства. В условиях становлення та дінамічного розвитку підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ в Нашій стране необхідною є адаптація Світової практики регулювання малого бізнесу.

  3. Аналіз економічного змісту категорії "підприємницька діяльність" показавши, что воно потребує міждісціплінарного синтезу ряду дисциплін: економіки, соціології, правознавства, культурології, управління, психології та ін. В узагальненому віді під підпріємніцькою діяльністю предложено розуміті самостійну, систематичність господарську діяльність окремий індівідів чи їх груп по виробництву та реализации товарів та Надання послуг, что здійснюється з метою Отримання максимального прибутку та найефектівнішого удовольствие суспільніх потреб, а такоже з метою самовіраження та Підвищення суспільного статусу підприємців на власний ризико и під Власний майновий відповідальність Шляхом продукування та впровадження новаторськіх Ідей, новітніх технологій, новой техн ки та СУЧАСНИХ управлінськіх РІШЕНЬ. Такий підхід максимально відображає всю Різноманітність розуміння підприємництва І, відповідно, багатоаспектність его впліву на Суспільні відносини та на розвиток национальной економіки.

  4. Оцінка стану малого підприємництва показала, что воно представляет собою Унікальний феномен суспільного життя, что має Певний соціальний, економічний, психологічний, правовий контекст. Аналіз розвитку та Функціонування малого підприємництва Донецької області, показавши, что в цілому за останні роки спостерігається его Стійкий розвиток. Однако існують певні проблеми та негатівні явіща, Які предложено усунуті за рахунок Впровадження основних засад державної Концепції регулювання малого бізнесу: надання Фінансової допомоги тім підпріємствам, что у життя без ДІЯЛЬНОСТІ Використовують Інноваційні технології, підприємцям невеликих міст та селищ; Введення діференційованої системи Сплата податків; Надання консультаційних та освітніх послуг; Спрощення системи Отримання дозвільної документації та ліцензій на винаходи; Впровадження Прозоров схем Надання державної допомоги у реализации інноваційніх проектів; создания спеціальніх інноваційніх центрів та центрів розвитку підприємництва.

  5. Дослідження довело, что малий бізнес, будучи невід'ємнім елементом такой складної системи як регіон, Здійснює всебічній Вплив на економічну, соціальну сферу, а такоже на інноваційний розвиток регіону. Разом з тим, малий бізнес сам Виступає як доладна система економічних, СОЦІАЛЬНИХ, правових отношений. Розвиток малого бізнесу є магістральною лінією рінкової трансформації национальной економіки, что стімулює становлення середня класу, Подолання соціальної напруги в суспільстві та впровадження інноваційніх РІШЕНЬ в підпріємніцьку діяльність. Малий бізнес, будучи невід'ємною складового регіональної економічної системи, стімулює розвиток регіону, спріяє зниженя залежності периферії від центру та послаблення гостроті економічних и СОЦІАЛЬНИХ проблем в кожному окремий РЕГІОНІ. Для формирование Концепції регулювання малого бізнесу Державним органам власти необходимо мати повну характеристику его стану та можлівість оцініті Вплив малого бізнесу на розвиток национальной економіки. Доведено, что ця характеристика має спіратіся на повну та достовірну інформаційну базу, в якості структурних елементів якої предложено взяти систему спеціально розроблення індікаторів стану малого бізнесу та перспектив его развития - показніків ОЦІНКИ впліву малого підприємництва на розвиток окремої территории, что характерізуватімуть роль малого бізнесу в розвитку соціальної, інноваційної, економічної СФЕРИ окремий регіону та країни в цілому.

  6. В работе доведено, что аналіз малого підприємництва та оцінка его впліву на розвиток национальной економіки повінні проводитись як в кількісному, так и в якісному напрямку, что дозволити візначіті прінціпові РІСД и характеристики, Зміст та напрямок цього впліву, а такоже ефективність реализации питань комерційної торгівлі ЗАХОДІВ ПІДТРИМКИ підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ з боку державних ОРГАНІВ власти. Обґрунтована необходимость использование системного та комплексного підходу, что дозволити вівчаті економічну, соціальну та інноваційну складових цього впліву. Запроваджен методичний підхід до розрахунку копійчаних потоків за рахунок использование аналітичної платформа "Аналітичні технології",! Застосування якої дозволяє візначіті Оптимальний набір показніків для ОЦІНКИ малого бізнесу; віробіті систему рекомендацій для малих підприємств у Світлі інноваційніх технологій; надаваті органам власти будь-которого уровня аналітичні огляд з рекомендаціямі на підтрімку малого бізнесу; інтегруваті результати обстеження в Регіональні й Державні програми розвитку малого бізнесу; создать ефективного систему моніторингу впліву малого бізнесу на економіко-соціальну політику регіонів и держави для прийняття ефективних управлінськіх РІШЕНЬ.

  7. Дослідження довело, что оцінка впліву малого підприємництва на показатели розвитку як національного господарства, так и регіонів, можлива лишь на основе комплексних ДОСЛІДЖЕНЬ (експертні ОЦІНКИ, Анкетування з різноманітніх направлений господарчої ДІЯЛЬНОСТІ, удосконалення ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ в межах самого малого бізнесу). Розроблено матриця факторних НАВАНТАЖЕННЯ, отриманий окремий ознаками-бар'єрамі за факторами, что зумовлюють певні ризики для розвитку малого підприємництва в РЕГІОНІ. ЦІ ризики умовно поділено на групи та оцінено їх рівень за данімі, отриманий в результате опитування підприємців регіону. Адаптовано Кластерний аналіз в обробці анкетних опитувань при оцінці малого бізнесу та надані рекомендацій относительно использование комбінованіх методів з урахуванням відів ДІЯЛЬНОСТІ, для чого предложено блок-схема, яка пріпускає комплексну оцінку малого бізнесу на основе трьохрозрахункового методу та результатів Анкетування, отриманий за помощью кластерного АНАЛІЗУ. Все це в підсумку спріятіме розвіткові национальной економіки.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ АВТОРОМ Працюю за темою дисертації

  Монографії

  1. Ларіна Р.Р., Азаров О.В. Малий бізнес в Україні: роль та Особливості розвитку в національній економіці (монографія). - Донецьк: "Вебер" (Донецька філія), 2007. - 300 с.

  Особистий внесок: проведено оцінка стану малого бізнесу Взагалі в Україні та в ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ окремо, надані Практичні рекомендації относительно удосконалення ДОСЛІДЖЕНЬ та системи ОЦІНКИ впліву малого бізнесу на розвиток национальной економіки та відносно использование комбінованіх методів ОЦІНКИ малого бізнесу з урахуванням відів ДІЯЛЬНОСТІ.

  Статті у наукових фахових виданнях

  2. Амітан В.Н., Фінагіна О.В., Азаров А.В. Специфіка формування концепції підтримки малого і середнього підприємництва // Зб. наук. тр. ДонНУ "Моделі управління в ринковій економіці", Том 1; загальна редакція і Предис. Ю.Г. Лисенко. - Донецьк: ДонНУ, 2003. - С.256-261.

  Особистий внесок: визначили напрями формирование ПІДТРИМКИ малого и СЕРЕДНЯ бізнесу, надані рекомендації по вопросам діагностування розвитку підпріємніцького середовища.

  3. Азаров О.В. Проблеми розвитку та інвестування малого та СЕРЕДНЯ підприємництва // Зб.наук.праць ДНУ "Економіка: проблеми Теорії та практики". Віп.190. - Т.1. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. - С.209-213.

  4. Азаров О.В. Особливості формирование державного регіонального управління розвитку малого підприємництва // Сб.научн.тр. ІЕП НАН України "Проблеми підвищення ефективності функціонування підприємств різних форм власності". - Донецьк: ІЕП НАНУ, 2004. - С.171-175.

  5.Азаров О.В. Особливості ОЦІНКИ впліву малого підприємництва на розвиток соціально-культурної сфері // Зб.наук.праць ДонДУУ "Актуальні проблеми управління економічнімі системами". Т.VІІ, вип. 63, серія "Економіка". - Донецьк: ДонДУУ, 2006. - С.29-37.

  6. Ларіна Р.Р., Азаров О.В. Проблеми ОЦІНКИ місця и роли малого бізнесу в розвитку территории // Менеджер, 2006. - № 4 (38). - С.81-85.

  Особистий внесок: визначили проблеми ОЦІНКИ місця и роли малого бізнесу в розвитку територій, окреслено особливо вплівові напрями оціночної ДІЯЛЬНОСТІ.

  Тези доповідей та матеріали конференцій

  7. Азаров А.В. Проблеми формування підтримки малого і середнього підприємництва // Тези доповідей VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-методичної конференции "Проблеми економічної кібернетики" прісвяченої 35-річчю кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету. Алушта, 6-8 жовтня 2003 р. - Донецьк: ТОВ "Юго-Восток", Лтд, 2003. - С.245-246.

  8. Азаров О.В. Малий бізнес як Чинник сталого розвитку держави та регіонів // Проблеми управління підпріємніцтвом у СУЧАСНИХ условиях: матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-практичної конференции вчених та фахівців: в 2 ч. - Сімферополь: ПП "Кільбер", 2005. - С.38-39.

  9. Азаров А.В. Мале підприємництво Донецької області // Економіка України: стратегія, відродження и трансформаційні превращение. Матеріали наук.-практ. конференции. Полтава, 26-27 квітня 2005 р. - Полтава: ПІБ МНТУ, 2005. - С.105-108.

  10. Азаров О.В. Проблеми віміру СОЦІАЛЬНИХ характеристик розвитку малого підприємництва // Соціально-економічний розвиток України на качана ХХІ століття. Матеріали VІ наук.-практ. конференции. - Полтава: ПІБ МНТУ, 2006. - С.128-130.


  Анотація

  Азаров О.В. Малий бізнес України в розвіткові национальной економкі. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національнім господарством. - Донецький державний університет управління Міністерства освіти и науки України, Донецьк, 2008.

  Дісертаційну роботу присвячено розробці теоретико-методологічних засад удосконалення ДОСЛІДЖЕНЬ та формирование системи ОЦІНКИ впліву малого бізнесу на розвиток национальной економіки. Досліджено теоретичні основи ДІЯЛЬНОСТІ малого бізнесу та визначили его Вплив на розвиток национальной економіки. Проведено аналіз СВІТОВОГО досвіду розвитку малого бізнесу та его адаптація до розвитку малого бізнесу в Україні з урахуванням особливо национальной економіки. Проаналізовані територіальні Особливості ДІЯЛЬНОСТІ малого бізнесу в Україні. Запропоновані методичні підході до ОЦІНКИ розвитку малого бізнесу та надані Пропозиції относительно удосконалення ДОСЛІДЖЕНЬ і системи ОЦІНКИ впліву малого бізнесу на розвиток национальной економіки. Розроблено матрицю факторних НАВАНТАЖЕННЯ, что дозволяє візначіті ризики для розвитку малого підприємництва в РЕГІОНІ. Адаптовано Кластерний аналіз в обробці анкетних опитувань при оцінці малого бізнесу та надані рекомендацій относительно использование комбінованіх методів ОЦІНКИ малого бізнесу з урахуванням відів ДІЯЛЬНОСТІ.

  Ключові слова: розвиток национальной економіки, малий бізнес, підприємництво, система та показатели ОЦІНКИ, інноваційний розвиток.


  АНОТАЦІЯ

  Азаров А.В. Малий бізнес України в розвитку національної економіки. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. - Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2008.

  У дисертації проаналізовано існуючі теоретичні підходи та етапи розвитку малого підприємництва, що дозволило систематизувати класифікацію факторів і умов розвитку малого бізнесу. На основі проведеного аналізу зарубіжного досвіду розвитку малого бізнесу розроблені рекомендації по його адаптації в Україні з урахуванням особливостей розвитку національної економіки. Показано, що малий бізнес є найбільш поширену форму здійснення підприємницької діяльності і користується великою популярністю в багатьох країнах світу, є необхідним елементом ринкової економіки, стабілізатором соціальних відносин в суспільстві, важливою складовою інноваційного розвитку окремої території і країни в цілому.

  Виходячи з особливостей, стану і ступеня розвитку малого підприємництва в Україні запропонована авторське трактування поняття "підприємницька діяльність". Оцінка стану малого бізнесу в Україні та окремо в Донецькій області дозволила визначити переваги і недоліки в його організації, і, разом з тим, проілюструвала сталий розвиток малого бізнесу за останні роки. Обґрунтовано необхідність державного і регіонального регулювання підприємницької діяльності, яку запропоновано засновувати на введенні системи індикаторів стану малого бізнесу та перспектив його розвитку - показників оцінки впливу малого підприємництва на розвиток соціальної, інноваційної та економічної сфери національної економіки. Надані рекомендації щодо адаптації кластерного аналізу в обробці анкетних опитувань при оцінці малого бізнесу, а також по використанню комбінованих методів оцінки малого бізнесу з урахуванням видів діяльності.

  В роботі визначені основні напрямки державного регулювання розвитку малого бізнесу в Україні. Доведено необхідність використання трьох основних методів оцінки малого бізнесу: дисконтування грошових потоків, капіталізації доходів, порівняльний. З метою оцінки впливу малого бізнесу на розвиток національної економіки запропоновано використовувати аналітичну платформу "Аналітичні технології", який включає комбінований математико-статистичний апарат кластерного аналізу, парциальную обробку даних, дерево рішень, багатошарову нейронну мережу, карти Кохонена. Доведено, що використання аналітичної платформи дозволить створити ефективну систему моніторингу впливу малого бізнесу на економіко-соціальну політику регіонів і держави для прийняття ефективних управлінських рішень.

  Запропоновано укрупненная блок-схема алгоритму вибору методу оцінки малого бізнесу, яка передбачає його комплексну оцінку на основі трехрасчетного методу і результатів анкетування, отриманих за допомогою кластерного аналізу. Основні пропозиції та рекомендації, сформульовані в процесі дисертаційного дослідження, запропоновано покласти в основу оцінки стану і впливу малого бізнесу на розвиток, як окремих територій, так і всієї системи національного господарства.

  Результати дослідження мають теоретичне і практичне значення і можуть бути використані в подальших теоретичних дослідженнях з даної проблеми, а також при розробці стратегії економічного розвитку національного господарства.

  Ключові слова: розвиток національної економіки, малий бізнес, підприємництво, система і показники оцінки, інноваційний розвиток.


  ANNOTATION

  Azarov AV Small business in the development of national economics - Manuscript.

  Dissertation for the degree of candidate of economical sciences on the speciality 08.00.03 - economics and management of the national economy - Donetsk state university of management Ministry of education and science of Ukraine, Donetsk, 2008.

  Dissertation is dedicated to the scientific foundation of one of the current scientific-practical objectives - development of theoretical-methodological basics of the improvement of studies and formation of the system of assessment of the impact of small business on the development of national economy. Theoretical basics of the small business activities were studied and the impact of small business on the development of national economy was specified. World experience of the development of small business was also studied and adopted to the development of small business in Ukraine with the consideration of the characteristics of the national economy. Territorial characteristics of the small business activities in Ukraine on the example of Donetsk region and their role in the development of the national economy were explored. Methodical approaches for the assessment of small business development were proposed and recommendations for applying combined methods were given. Proposals as to the improvement of studies and system of assessment of influence of the small business on the development of national economy were suggested. Matrix of factorial burdens, obtained by the separate indicators-barriers each having certain risks for the development of small businesses in the region, was proposed and developed. Cluster analysis was adopted for small business inquirer surveys for the purpose of its application for the assessment of small business and usage of the combine methods of the assessment with the consideration of types of activities.

  Key words: development of the national economy, small business, entrepreneurship, system and indicators of the assessment, innovative development.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Малий бізнес України в розвіткові национальной економіки

  Скачати 62.27 Kb.