• 4. Економічний аналіз


 • Дата конвертації24.03.2017
  Розмір31.88 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 31.88 Kb.

  Математична статистика

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  З ДИСЦИПЛІНИ

  "Математична статистика"


  Завдання до контрольної роботи

  1. Генеральна сукупність. Вибірка. Обсяг вибірки. Середнє значення. Дисперсія. Середньоквадратичне відхилення.

  2. Знайти коефіцієнт еластичності для зазначеної моделі в заданій точці X. Зробити економічний висновок. Модель : ; X = 4;

  3. Для представлених даних виконати наступне завдання:

  3.1 Провести економетричний аналіз лінійної залежності показника від першого фактора. Зробити прогноз для будь-якої точки з області прогнозу, побудувати довірчу область. Знайти коефіцієнт еластичності в точці прогнозу.

  3.2 Провести економетричний аналіз нелінійної залежності показника від другого чинника, скориставшись підказкою. Зробити прогноз для будь-якої точки з області прогнозу, побудувати довірчу область. Знайти коефіцієнт еластичності в точці прогнозу.

  3.3 Провести економетричний аналіз лінійної залежності показника від двох факторів. Зробити точковий прогноз для будь-якої точки з області прогнозу. Знайти часткові коефіцієнти еластичності в точці прогнозу.

  Продуктивність праці, фондовіддача і рівень рентабельності по хлібозаводам області за рік характеризуються такими даними:

  № заводу

  фактор

  Рівень рентабельності,

  %

  Фондовіддача, грн

  Продуктивність праці, грн

  1

  38,9

  3742

  10,7

  2

  33,3

  2983

  11,3

  3

  37,7

  3000

  12,2

  4

  31,1

  2537

  12,4

  5

  29,4

  +2421

  10,9

  6

  37,2

  3047

  11,3

  7

  35,6

  3002

  11,1

  8

  34,1

  2887

  14,0

  9

  16,1

  2177

  6,8

  10

  22,8

  2141

  7,1

  11

  21,7

  2005

  8,9

  12

  26,8

  1 843

  4,2

  13

  23,3

  2031

  7,4

  14

  24,5

  2340

  11,4

  15

  19,9

  1933

  4,8

  Нелінійну залежність прийняти


  1. Генеральна сукупність. Вибірка. Обсяг вибірки. Середнє значення. Дисперсія. середньоквадратичне відхилення

  Генеральна сукупність - вся досліджувана вибірковим методом статистична сукупність об'єктів і / або явищ суспільного життя, що мають спільні якісні ознаки або кількісні змінні.

  Вибіркова сукупність (вибірка) - частина об'єктів з генеральної сукупності, відібраних для вивчення, з тим щоб зробити висновок про всю генеральної сукупності.

  Для того, щоб висновок, отримане шляхом вивчення вибірки, можна було поширити на всю генеральну сукупність вибірка повинна мати властивість репрезентативності.

  Обсяг вибірки - загальне число одиниць спостереження в вибіркової сукупності. Визначення обсягу вибірки являє собою один з основних етапів її формування. Обсяг вибірки для генеральної сукупності обозначается- N, для вибірки - n.

  Середнє значення вибірки можна обчислити за формулою:

  Дисперсія (від лат. Dispersio - розсіювання), в математичній статистиці та теорії ймовірностей, найбільш вживана міра розсіювання, т. Е. Відхилення від середнього. Дисперсія обчислюється за формулою:

  - Проста дисперсія,

  - Зважена дисперсія.


  Дисперсія є середня величина квадратів відхилень. Для цього достатньо витягти з дисперсії корінь другого ступеня, вийде середнє відхилення ( ).

  або

  .

  Середнє квадратичне відхилення - це узагальнююча характеристика розмірів варіації ознаки в сукупності.

  2. Знайти коефіцієнт еластичності для зазначеної моделі в заданій точці X. Зробити економічний аналіз

  Відомо, що коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків зміниться в середньому результат, якщо фактор зміниться на 1%. Формула розрахунку коефіцієнта еластичності:

  Е = f '(x) X / Y,

  де f '(x) - перша похідна, що характеризує співвідношення приросту результату і фактора для відповідної форми зв'язку.

  ,

  .

  Отже отримаємо наступне математичний вираз

  .

  При заданому значенні X = 4 отримаємо, що коефіцієнт еластичності дорівнює Е = 0,25.

  Припустимо, що задана функція визначає залежність попиту від ціни. У цьому випадку із зростанням ціни на 4% попит підвищиться в середньому на 0,25%.

  3. Продуктивність праці, фондовіддача і рівень рентабельності по хлібозаводам області за рік характеризуються такими даними:

  № заводу

  фактор

  Рівень рентабельності,

  %

  Фондовіддача, грн

  Продуктивність праці, грн

  1

  38,9

  3742

  10,7

  2

  33,3

  2983

  11,3

  3

  37,7

  3000

  12,2

  4

  31,1

  2537

  12,4

  5

  29,4

  +2421

  10,9

  6

  37,2

  3047

  11,3

  7

  35,6

  3002

  11,1

  8

  34,1

  2887

  14,0

  9

  16,1

  2177

  6,8

  10

  22,8

  2141

  7,1

  11

  21,7

  2005

  8,9

  12

  26,8

  1 843

  4,2

  13

  23,3

  2031

  7,4

  14

  24,5

  2340

  11,4

  15

  19,9

  1933

  4,8

  Нелінійну залежність прийняти

  Послідовність виконання завдання 3

  1. Вводимо дані Визначається основні числові характеристики.

  2. Будуємо діаграму розсіювання (кореляційне поле).

  3. Визначаємо тісноту лінійного зв'язку за коефіцієнтом кореляції.

  4. Будуємо лінійну модель виду у = Bо + b 1 * х.

  5. Визначаємо загальну якість моделі за коефіцієнтом детермінації R 2. Перевіряємо отриману модель на адекватність за критерієм Фішера

  6. Перевіряємо статистичну значущість коефіцієнтів моделі.

  7. За отриманою моделі розраховуємо значення показника Y для всіх точок вибірки і в точці прогнозу (точку прогнозу вибираємо довільно з області прогнозу).

  8. Розрахуємо напівширину довірчого інтервалу d. =

  9. Розрахуємо довірчий інтервал для всіх точок вибірки і в точці прогнозу: (Yd, Y + d).

  10. Розраховуємо коефіцієнт еластичності:

  Для лінійної моделі y = b 1. отримаємо

  , Де у (х) - розраховане за моделлю значення показника.

  11. Будуємо, використовуючи «Майстер діаграм», кореляційне поле, графік еластичності і довірчу область.

  12. Робимо лист з формулами.

  Рішення 1:

  1. Вводимо дані. Визначаємо основні статистики. Будуємо кореляційне поле. По виду кореляційного поля висуваємо гіпотезу про нелінійної залежності між X і Y.

  2. За допомогою формул переходу лінеарізуем нелінійну модель: , V = у. Отримуємо лінійну модель щодо нових змінних

  V = b 0 + b 1 u

  3. Розраховуємо основні числові характеристики X, Y, V, U за допомогою «Майстра функцій» і функції «Описова статистика».

  4.Продовжимо регресійний аналіз за допомогою вкладки «Аналіз даних» та функції «Регресія».

  5. Обчислимо значення V (U), V min, V max.

  6. Розрахуємо напівширину довірчого інтервалу d.

  7. За формулами зворотного переходу перераховуємо значення Y, Ymin (ліва межа довірчого інтервалу », Ymaх (права межа довірчого інтервалу).

  8. Розраховуємо коефіцієнт еластичності

  ,

  9. Будуємо довірчі області V (U) і Y (х) і графік еластичності.

  10. Робимо лист з формулами.

  Рішення 2:

  1. Вводимо дані.

  2. Визначаємо основні статистики.

  3. За кореляційної таблиці перевіряємо фактори на коллінеарність.

  4. Будуємо лінійну модель виду y = b 0 + b 1 х + b 2 х.

  5. Визначаємо загальну якість моделі за коефіцієнтом детермінації R 2. Перевіряємо отриману модель на адекватність за критерієм Фішера.

  6. Перевіряємо статистичну значущість коефіцієнтів моделі.

  7. За отриманою моделі розраховуємо значення показника Y для всіх точок вибірки і в точці прогнозу (точку прогнозу вибрали довільно з області прогнозу).

  8. Розраховуємо часткові коефіцієнти еластичності:

  - За фактором X1

  - За фактором Х2


  4. Економічний аналіз

  Позначимо Фондоотдачу (грн.) - Х, Рівень рентабельності (%) - Y. Знайдемо основні числові характеристики.

  Обсяг вибірки n = 15 - сумарна кількість спостережень.

  Фондовіддача змінюється від 16,1 до 38,9 грн., Рівень рентабельності змінюється від 4,2 до 14%.

  Середнє значення фондовіддачі становить 28,83 грн, середнє значення рівня рентабельності становить 9,63%.

  Середнє значення можна обчислити за формулою: .

  дисперсія .

  середньоквадратичне відхилення 7,23, значить середнє відхилення фондовіддачі від середнього значення, становить 7,23 грн., 2,92, значить середнє відхилення рівня рентабельності від середнього значення, становить 2,92%.

  Визначимо, чи пов'язані X і У між собою, і, якщо так, то визначити формулу зв'язку.

  По таблиці будуємо кореляційне поле (діаграму розсіювання) - завдамо точки (X, Y) на графік. Точка з координатами ( ) = (28,83; 9.63) називається центром розсіювання.

  По виду кореляційного поля можна припустити, що залежність між Y і X лінійна.

  Для визначення тісноти лінійного зв'язку знайдемо коефіцієнт кореляції (з таблиці регресійна статистика):

  .

  Так як , То лінійний зв'язок між X і Y достатня.

  Намагаємося описати зв'язок між X і Y залежністю .

  параметри знаходимо за методом найменших квадратів.

  Так як , То залежність між X і Y пряма: зі зростанням фондовіддачі рівень рентабельності підвищується. Перевіримо значущість коефіцієнтів .

  Значимість коефіцієнта може бути перевірена за допомогою критерію Стьюдента:

  .

  значимість дорівнює . Це менше 5%. коефіцієнт статистично значимий.

  .

  значимість дорівнює , Що практично дорівнює 0%. Це менше 5%. коефіцієнт статистично значимий.

  Перевіримо модель на адекватність. Проаналізувавши таблицю Дисперсійний аналіз можна сказати, розкид даних, що пояснюється регресією . Залишки, непояснений розкид . Загальний розкид даних . коефіцієнт детермінації . Розкид даних пояснюється на 50,49% лінійній моделлю і на 49,51% - випадковими помилками.

  Перевіримо модель за допомогою критерію Фішера. Для перевірки знайдемо величини: і . обчислюємо і . Знаходимо спостережуване значення критерію Фішера . Значимість цього критерію , Тобто відсоток помилки практично дорівнює 0%, що менше ніж 5%. Модель вважається адекватною з гарантією понад 95%.

  Знайдемо прогноз.

  Приймемо за точку прогнозу значення фондовіддачі 33 грн.

  Розраховуємо прогнозні значення за моделлю для всіх точок вибірки і для точки прогнозу:

  .

  Побудуємо довірчу область для точки прогнозу і всіх точок.

  Знайдемо напівширину довірчого інтервалу в кожній точці вибірки:

  ,

  де - Середньоквадратичне відхилення вибіркових точок від лінії регресії; ;

  - Критична точка розподілу Стьюдента для надійності і ; .

  Прогнозований довірчий інтервал для будь-якого x такий , де , Тобто довірчий інтервал для складе від 6,0157 до 15,6503 з гарантією 95%., тобто при фондовіддачі 33 грн. Рівень рентабельності складе від 6,0157% до 15,6503%.

  Знайдемо еластичність.

  Для лінійної моделі

  Коефіцієнт еластичності показує, що при зміні фондовіддачі на 1% рівень рентабельності збільшиться з 10,83% на 0,876%. Тобто при збільшенні фондовіддачі рентабельність зростає.

  Завдання № 3.2

  Позначимо продуктивність праці в розрахунку на одного працівника (грн.) - Х, Рівень рентабельності (%) - Y. Побудуємо нелінійну залежність показника від фактора виду . Проаналізуємо фактор X, використовуючи таблицю описова статистика.

  Продуктивність праці в розрахунку на одного працівника змінюється від +1843 до 3742 грн. Середня продуктивність складає 2535,27 грн. Відхилення від середнього становить 546,96.

  Визначимо, чи пов'язані X і У між собою, і, якщо так, то визначити формулу зв'язку.

  По таблиці будуємо кореляційне поле (діаграму розсіювання) - завдамо точки (X, Y) на графік.

  По виду кореляційного поля можна припустити, що залежність між Y і X нелінійна.

  Намагаємося описати зв'язок між X і Y залежністю .

  Перейдемо до лінійної моделі. Робимо лінеарізующую підстановку: . Отримаємо нові дані U і V. Для цих даних будуємо лінійну модель: . Перевіримо тісноту лінійного зв'язку U і V. Знайдемо коефіцієнт кореляції (з таблиці Регресійна статистика): Між U і V достатня зв'язок.

  параметри знаходимо за методом найменших квадратів.


  Значимість коефіцієнта може бути перевірена за допомогою критерію Стьюдента:

  .

  значимість дорівнює 0,0021, що практично дорівнює 0%. Це менше 5%. коефіцієнт статистично значимий.

  .

  значимість равна0,00083, що практично дорівнює 0%. Це менше 5%. коефіцієнт статистично значимий.

  Отримали лінійну модель .

  Перевіримо модель на адекватність. Проаналізувавши таблицю дисперсійний аналіз можна сказати, розкид даних, що пояснюється регресією . Залишки, непояснений розкид . Загальний розкид даних . коефіцієнт детермінації . Розкид даних пояснюється на 59,92% лінійній моделлю і на 40,08% - випадковими помилками.

  Перевіримо модель за допомогою критерію Фішера. Для перевірки знайдемо величини: і . обчислюємо і . Знаходимо спостережуване значення критерію Фішера . Значимість цього критерію , Тобто відсоток помилки практично дорівнює 0%, що менше ніж 5%. Модель вважається адекватною з гарантією понад 95%. Так як лінійна модель адекватна, то і відповідна їй нелінійна модель адекватна. Знаходимо параметри вихідної нелінійної моделі: ; .

  Вид нелінійної функції: . Таким чином, можна сказати, що залежність рівня рентабельності від продуктивності праці можна описати наступною функцією: .

  Знайдемо прогноз. Приймемо за точку прогнозу значення продуктивності праці 2500 грн.

  Розраховуємо прогнозні значення за моделлю для всіх точок вибірки і для точки прогнозу:.

  .

  Побудуємо довірчу область для точки прогнозу і всіх точок.

  Знайдемо напівширину довірчого інтервалу в кожній точці вибірки:

  ,

  де - Середньоквадратичне відхилення вибіркових точок від лінії регресії; ;

  - Критична точка розподілу Стьюдента для надійності і ; .

  Прогнозований довірчий інтервал для будь-якого x такий , де , Тобто довірчий інтервал для складе від 5,35 до 14,03 з гарантією 95%., тобто при продуктивності 2500 грн. Рівень рентабельності складе від 5,35% до 14,03%.

  Для нелінійної моделі знайдемо довірчий інтервал, скориставшись зворотного заміною: . Сукупність довірчих інтервалів для всіх X з області прогнозів утворює довірчу область.

  Знайдемо еластичність.

  Для лінійної моделі тоді .

  Коефіцієнт еластичності для точки прогнозу:

  Коефіцієнт еластичності показує, що при збільшенні продуктивності на 1% рівень рентабельності збільшиться з 9,69% на 1.1%. Тобто при збільшенні продуктивності праці рентабельність зростає.

  Завдання № 3.3

  Позначимо Фондоотдачу (грн.) - Х1, Продуктивність праці в розрахунку на одного працівника (грн) - X2, Рівень рентабельності (%) - Y. Побудуємо лінійну залежність показника від факторів.

  Перш ніж будувати модель перевіримо фактори на коллінеарність. За вихідними даними будуємо кореляційну матрицю. Коефіцієнт кореляції між X1 і X2 дорівнює 0,87. Так як , Значить X1 і X2 - неколінеарна чинники. Намагаємося описати зв'язок між X і Y залежністю .

  параметри знаходимо за методом найменших квадратів.

  .

  Перевіримо значущість коефіцієнтів .

  Значимість коефіцієнта може бути перевірена за допомогою критерію Стьюдента:

  .

  значимість дорівнює 0,99, тобто 99% більше 5%. коефіцієнт статистично незначну.

  .

  значимість дорівнює , Тобто 39,6%, що більше 5%. коефіцієнт статистично незначну.

  .

  значимість дорівнює , Тобто 35%, що більше 5%. коефіцієнт статистично незначну.

  Перевіримо модель на адекватність.

  Проаналізувавши таблицю дисперсійний аналіз можна сказати, розкид даних, що пояснюється регресією . Залишки, непояснений розкид . Загальний розкид даних . коефіцієнт детермінації . Розкид даних пояснюється на 54,11% лінійній моделлю і на 45,89% - випадковими помилками.

  Перевіримо модель за допомогою критерію Фішера. Для перевірки знайдемо величини: і . обчислюємо і . Знаходимо спостережуване значення критерію Фішера . Значимість цього критерію , Тобто відсоток помилки практично дорівнює 0%, що менше ніж 5%.

  Модель вважається адекватною з гарантією понад 95%.

  З отриманої моделі можна зробити висновок, що рівень рентабельності від фондовіддачі та продуктивності праці описується наступною залежністю:

  Знайдемо прогноз.

  Приймемо за точку прогнозу значення продуктивності праці 25000 грн, фондовіддачі 33 грн. Отримали за даних умов рівень рентабельності

  Розраховуємо прогнозні значення за моделлю для всіх точок вибірки і для точки прогнозу:

  .

  Знайдемо еластичність по кожному фактору.

  Для лінійної моделі , Тобто при продуктивності праці 2500 грн. і збільшенні фондовіддачі з 33 грн. на 1% рівень рентабельності знижується на 0,4736%.

  , Тобто при фондовіддачі 33 грн і збільшення продуктивності праці з 2500 грн. на 1% рівень рентабельності збільшується на 0,5243%.

  Значить для збільшення рентабельності доцільніше збільшувати продуктивність праці.