Дата конвертації06.07.2017
Розмір90.22 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 90.22 Kb.

Методи аналізу факторів зовнішнього середовища підприємстві РУП ГЗ "Гідропром-вод"

Витрати на маркетингову, рекламну та виставкову діяльність наведені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 - Витрати на маркетингову, рекламну та виставкову діяльність.

Вид діяльності

період

2010

2011

2012

1. Рекламна діяльність:

Розміщення інформації в каталогах

2,3

2,5

2,5

Розробка і виготовлення рекламних проспектів і сувенірної продукції

11,8

12,2

12,2

Розсилка довідково-рекламної літератури

2,9

3,0

3,0

Разом

17

17,7

17,7

Супровід власного сайту в мережі Інтернет

1

1,5

1,5

Разом

1

1,5

1,5

2. Виставкова діяльність:

Оплата за участь у виставкових заходах

12,8

13,1

12,9

Витрати на відрядження

Разом

8,3

21,3

8,6

21,7

8,4

21,3

3. Маркетингова діяльність:

Витрати на збір інформації підприємств конкурентів

2,4

2,5

2,5

Витрати на проведення телефонних переговорів зі споживачами, надання консультаційних та інформаційних послуг

12,0

12,3

12,3

Прийом і обслуговування делегацій сторонніх організацій

5,8

5,9

5,9

Придбання довідково-інформаційної літератури

Разом

8,2

28,4

8,3

29

8,3

29

РАЗОМ

69,5

71,6

71,6

Джерело: дані підприємства

Проаналізувавши дану таблицю, можна сказати, що найбільші витрати за всіма трьома роками припадають на маркетингову діяльність, трохи менше на виставки і в останню чергу на рекламну діяльність. Це свідчить про те, що підприємство не особливо розвиває свою політику просування товарів.

З метою надання нової продукції виробництва РУП «Гомельський завод« Гідропривід »13.09.2012г. відбулася презентація шасі Беларус Ш-406. Приймали участь представники адміністрації Гомельського облвиконкому, директори великих будівельних, комунальних організацій, керівники машинобудівних і залізничних підприємств. Презентація висвітлювалася засобами масової інформації.

Стратегія маркетингу та збуту на РУП «Гомельський завод« Гідропривід »орієнтована на отримання максимально можливого прибутку, необхідної для створення бази подальшого розвитку підприємства. Завдання маркетингової діяльності - розширити ринки збуту, пошук нових ринків збуту, розширення дилерських і сервісних центрів в країнах СНД і далекого зарубіжжя.

Основними стратегічними напрямками маркетингової діяльності підприємства є:

1) Утримання своїх позицій на наявних ринках збуту і розвиток ринків збуту в країнах далекого зарубіжжя.

2) Досягнення максимального рівня обсягу продажів на внутрішньому і зовнішньому ринку.

3) Розширення існуючого ринку збуту за рахунок укладення контрактів з торговими будинками ПО МТЗ.

4) Реалізація на зовнішньому і внутрішньому ринках продукції, що має техніко-економічні переваги.

5) Забезпечити участь РУП «Гомельський завод« Гідропривід »у виставках.

6) Орієнтація і пристосування, що випускається до вимог ринку.

7) Максимальна відповідність цінами конкурентів.

8) Вивчення перспектив розвитку наявних і пошук нових ринків збуту.

9) Посилення рекламно-інформаційної діяльності.

10) Розвиток і вдосконалення товаропровідної мережі.

У перспективі планується збільшення обсягів поставок виробів як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Прогноз на збільшення попиту продукції заводу грунтується на виконанні плану підготовки виробництва нових імпортозамінних і експортоорієнтованих виробів, а так само за рахунок підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається і дотримання всіх вимог діючої системи менеджменту якості. Система менеджменту якості підприємства відповідає вимогам СТБ ІСО 9001-2001.

2.4 Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства РУП «ГЗ Гідропривід»

Розрахуємо показники платоспроможності і оборотності для аналізу фінансових ресурсів РУП ГЗ «Гідропривід».

У таблиці 2.8 представлені показники платоспроможності РУП ГЗ «Гідропривід».

Таблиця 2.8 - Показники платоспроможності РУП ГЗ «Гідропривід»

показник

Од. вим.

2010

2011

2012

Темп зростання, %

2011 До 2010

2012 До 2011

1. Необоротні активи

млн. руб.

21180

48546

55470

229,2

114,3

2. Оборотні активи

млн. руб.

12226

25609

38650

209,5

150,9

3. Капітал і резерви

млн. руб.

20755

31768

45511

153,1

143,3

4. Довгострокові зобов'язання

млн. руб.

480

660

550

137,5

83,3

5. Короткострокові зобов'язання

млн. руб.

6986

8325

9980

119,2

119,9

6. Резерви майбутніх витрат

млн. руб.

0

0

0

-

-

7. Валюта бухгалтерського балансу

млн. руб.

37 844

52 524

65 637

138,79

163,04

8. Грошові кошти

млн. руб.

400

149

380

37,3

255

9. Фінансові вкладення

млн. руб.

10

57

60

570

105,3

10. К-т поточної ліквідності (п.2 / (п.5-п.6))

-

1,75

3,1

3,9

-

-

11. К-т забезпеченості власними оборотними засобами ((п.3 + п.6-п.1) /п.2)

-

-0,3

-0,7

-0,3

-

-

12. К-т забезпеченості фінансових зобов'язань активами ((п.4 + (п.5-п.6)) / п.7)

-

0,20

0,17

0,16

-

-

13. Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((п.8 + п.9) / (п.5-п.6))

-

0,05

0,02

0,04

-

-

Джерело: звітність підприємства

Аналізуючи коефіцієнти, що характеризують платоспроможність за 2010 - 2012 рр., Необхідно відзначити, що протягом даного періоду коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами знижується. Його максимальне значення становило в 2010 р 0,20, а в 2012 вже 0,16.

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, наскільки покриваються короткострокові зобов'язання організації її оборотними активами. Нормальним вважається значення коефіцієнта не більше 1,7. У нашому випадку коефіцієнт поточної ліквідності з кожним роком збільшується. У 2010 р склав 1,75, в 2011р. - 3,1, а в 2012 р - 3,9, що може свідчити про нераціональну структуру капіталу. Це може бути пов'язано з уповільненням оборотності коштів, вкладених в запаси, невиправданим зростанням дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину кредиторської заборгованості можна погасити за рахунок грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень. Для коефіцієнта абсолютної ліквідності в якості середнього значення можна прийняти 0,2. На РУП ГЗ «Гідропривід» в 2010 році він становив 0,05, в 2011 р - 0, 02, в 2012 р - 0,04. Спостерігається значне відхилення даного коефіцієнта від середнього значення протягом аналізованих періодів.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами характеризує достатність у підприємства власних оборотних коштів, необхідних для фінансової стійкості. Нормативним вважається значення 0,1. На РУП ГЗ «Гідропривід» коефіцієнт забезпеченості власними коштами в 2010 році склав -0,3, в 2011 році він дорівнював -0,7 і в 2012 році -0,3. Негативне значення коефіцієнта, свідчить про те, що всі оборотні кошти організації і, можливо, частина необоротних активів сформовані за рахунок позикових джерел.

Охарактеризуємо показники оборотності РУП ГЗ «Гідропривід», дані представимо в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 - Показники оборотності РУП ГЗ «Гідропривід»

показник

Од. вим.

2010

2011

2012

Темп зростання, %

2011 До 2010

2012 До 2011

1

2

3

4

5

6

7

1. Виручка від реалізації

млн. руб.

41810

49119

79592

117,48

162,04

2. Оборотні активи

млн. руб.

12 226

25 609

38 650

209,5

150,9

3. Власний .капі.тал

млн. руб.

3 310

8 795

15 243

265,71

173,31

4. Довгострокові кредити і позики

млн. руб.

487

673

554

138,2

82,3

5. Основні засоби

млн. руб.

20 781

24 638

35760

118,6

145,1

6. К-т оборотності оборотних активів (п.1 / п.2)

-

3,48

1,93

2,06

-

-

7. К-т оборотності власного капіталу (п.1 / п.3)

-

12,6

5,58

5,22

-

-

8. К-т оборотності інвестиційного капіталу (п.1 / (п.3 + п.4))

-

11,01

5,19

5,04

-

-

9. К-т оборотності основних засобів (п.1 / п.5)

-

2,01

1,99

2,11

-

-

Джерело: звітність підприємства

Проаналізувавши показники оборотності організації в 2010 -2012 рр., Слід зазначити, що:

- коефіцієнт оборотності оборотних активів показує скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна грошова одиниця активів. В даному випадку в період за 2010 - 2012 рр. коефіцієнт знижується, що говорить про уповільнення оборотності коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства .;

- коефіцієнт оборотності власного капіталу в 2010 році дорівнював 12,6, а 2012 уже 5,22. У цьому випадку відношення зобов'язань до власного капіталу знижується, знижується також ризик кредиторів;

- коефіцієнт оборотності основних засобів називається також коефіцієнтом фондовіддачі, характеризує ефективність використання підприємством основних засобів. У 2010 році даний коефіцієнт дорівнював 2,01, в 2011 - 1,99, в 2012 - 2,11. Низький рівень фондовіддачі свідчить про недостатній обсяг продажів або про занадто високою величиною капітальних вкладень. Однак в цілому цей показник збільшується, що говорить про поліпшення стану.

Аналіз основних засобів проводиться за кількома напрямками, розробка яких в комплексі дозволяє дати оцінку структури, динаміки та ефективності використання ОС.

Проаналізуємо наявність і рух основних засобів РУП ГЗ «Гідропривід» і результат аналізу представимо у вигляді таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 - Показники наявності та руху основних засобів РУП ГЗ «Гідропривід»

показник

Од. вим.

2010

2011

2012

Темп зростання, %

2011 До 2010

2012 До 2011

1. Середньорічна вартість основних засобів

млн. руб.

47 985

51 452

60 213

107,2

117,0

2. Вартість основних засобів на початок року

млн. руб.

60 939

65 938

71 120

108,2

107,9

3. Надійшло основних засобів

млн. руб.

15 265

22 458

45 398

147,1

202,1

4. Вибуло основних засобів

млн. руб.

2 103

987

5 142

46,9

520,9

5. Вартість основних засобів на кінець року

млн. руб.

74 101

87 409

111 376

118,0

127,4

6. Сума амортизації, нарахована за рік

млн. руб.

45 157

49 153

50 960

108,4

103,7

7. Залишкова вартість

млн. руб.

20 781

24 638

30 693

118,6

124,6

8. Коефіцієнт оновлення (п.3 / п.5)

-

0,21

0,26

0,41

-

-

9. Коефіцієнт вибуття (п.4 / п.2)

-

0,03

0,01

0,07

-

-

10. Коефіцієнт приросту ((п.3-п.4) /п.2)

-

0,21

0,34

0,57

-

-

11. Коефіцієнт зносу (п.6 / п.5)

-

0,68

0,56

0,46

-

-

12. Коефіцієнт придатності (п.7 / п.5)

-

0,28

0,28

0,28

-

-

Джерело: звітність підприємства

З таблиці 2.10 видно, що надходження ОС з кожним роком зростає (у 2010 році 15265, а в 2012 вже 45398). Це збільшення відбилося і на коефіцієнтах оновлення і приросту основних засобів. Це пов'язано з тим, що було оновлено верстатне, термічне обладнання, проведена заміна і модернізація обладнання ..

Спостерігається тенденція до зниження коефіцієнта зносу (з 0,68 у 2010 році до 0,46 у 2012 році) і тенденція до стабільності коефіцієнта придатності (дорівнює 0,28).

Проведемо оцінку показники інтенсивності та ефективності використання основних засобів, дані представимо в таблиці 2.11

Таблиця 2.11 - Показники інтенсивності та ефективності використання основних засобів РУП ГЗ «Гідропривід»

показник

Од. вим.

2010

2011

2012

Темп зростання, %

2011 До 2010

2012 До 2011

1. Середньорічна вартість основних засобів

млн. руб.

47 985

51 452

60 213

107,2

117,0

2. Прибуток від реалізації

млн. руб.

1 296

тисячі чотиреста тридцять чотири

5223

110,65

364,23

3. Товарна продукція в діючих цінах

млн. руб.

51279

93216

168560

181,78

180,73

4. Середньооблікова чисельність ППП

чол.

1 495

тисяча чотиреста сорок три

1420

96,52

98,41

5. Фондовіддача (п.3 / п.1)

млн. руб. / млн. руб.

1,07

1,8

2,8

-

-

6. Фондомісткість (п.1 / п.3)

млн. руб. / млн. руб.

0,9

0,6

0,4

-

-

7.Фондовооружённость (п.1 / п.4)

млн. руб. / чол.

32,09

35,66

42,40

-

-

8.Фондорентабельность (п.2 / п.1)

млн. руб. / млн. руб.

0,03

0,03

0,09

-

-

Джерело: звітність підприємства

Фондовіддача показує, скільки продукції (у вартісному вираженні) вироблено в даному періоді на 1 руб. вартості основних фондів. Чим краще використовуються фонди, тим вище показник фондовіддачі.

У 2010 році на 1 рубль вартості основних засобів доводилося 1,07 рубля продукції. У 2011 показник збільшився до 1,8, а в 2012 зріс до 2,8 рублів. Це говорить, що основні засоби використовуються раціонально.

Також в статистиці підприємства поряд з фондовіддачі використовується показник фондомісткості, зворотний фондовіддачі. Він характеризує вартість основних засобів, що припадає на 1 карбованець виробленої продукції. Показник фондомісткості в аналізованому періоді 2010-2012 рр .. знижується. У 2010 році цей показник дорівнював 0,9 р., А до 2012 знизився до 0,4 р.

Розраховуючи показник фондоозброєності, можна дізнатися скільки основних засобів припадає на одного працівника. Показник має тенденцію до різких збільшень.

Фондорентабельность характеризує величину прибутку, яку отримує підприємство з одного рубля основних засобів. Для РУП ГЗ «Гідропривід» цей показник поступово збільшується, що призводить до збільшення прибутку підприємства.

Проаналізуємо ефективність і інтенсивність використання трудових ресурсів підприємства і представимо дані в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12 - Показники ефективності та інтенсивності використання трудових ресурсів

показник

Од. вим.

2010

2011

2012

Темп зростання, %

2011 До 2010

2012 До 2011

1. Середньооблікова чисельність персоналу

чол.

1 495

тисяча чотиреста сорок три

1420

96,52

98,41

2. Фонд заробітної плати

млн. руб.

13088

16397

24840

116,03

110,83

3. Середньомісячна заробітна плата

руб.

826,7

986,3

1596,3

164,92

168,76

4.Проізводітельность праці

млн. руб. / чол.

34,7

66,1

103,2

190,5

110,9

5. Прибуток (збиток) звітного періоду

млн. руб.

766

1935

+1885

252,6

97,4

6. Індекс заробітної плати

-

-

1,62

1,69

-

-

7. Індекс продуктивності праці

-

-

1,09

1,1

-

-

8. Коефіцієнт випередження

-

-

0,67

0,65

-

-

Джерело: звітність підприємства

За даними таблиці 2.12 видно, що темпи зростання заробітної плати випереджають темпи зростання продуктивності праці, що є негативним явищем для отримання необхідного прибутку і рентабельності. Незважаючи на те, що за аналізований період темпи зростання чисельності персоналу зберігалися незмінними, тобто не спостерігалося різкі зміни в плинності кадрів, і постійно збільшувалася оплата праці, темпи зростання продуктивності праці збільшуються, але повільними темпами.

Вивчивши показники всіх вище представлених таблиць, можна виділити як плюси, так і мінуси в роботі підприємства. Як мінусів слід відзначити те, що собівартість продукції постійно зростає; коефіцієнт поточної ліквідності з кожним роком збільшується, що може свідчити про нераціональну структуру капіталу; коефіцієнт оборотності активів знижується, що говорить про уповільнення оборотності коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства; темпи зростання заробітної плати випереджають темпи зростання продуктивності праці, що є негативним явищем для отримання необхідного прибутку і рентабельності. Однак, незважаючи на велику кількість мінусів, є і плюси. Це: збільшення прибутку на підприємстві, збільшення показника фондовіддачі; зростання продуктивності праці; надходження ОС з кожним роком зростає; спостерігається тенденція до зниження коефіцієнта зносу і тенденція до стабільності коефіцієнта придатності.

2.5 Аналіз зовні середовища підприємства РУП «ГЗ Гідропривід»

Аналіз зовнішнього середовища являє собою оцінку стану і перспектив розвитку найважливіших, з точки зору організації, суб'єктів і чинників навколишнього середовища: галузі, ринків, постачальників і сукупності глобальних чинників зовнішнього середовища, на які організація не може безпосередньо впливати.

Провівши аналіз зовнішнього середовища і отримавши дані про фактори, які становлять небезпеку або відкривають нові можливості, керівництво повинно оцінити: чи володіє фірма внутрішніми силами, щоб скористатися можливостями, і які внутрішні слабкості можуть ускладнити майбутні проблеми, пов'язані із зовнішніми небезпеками.

Методи аналізу зовнішнього середовища:

1) SNW - АНАЛІЗ - це вдосконалений аналіз слабких і сильних сторін. SNW - Strength (сильна сторона), Neutral (нейтральноя сторона), і Weakness (слабка сторона). На відміну від аналізу слабких та сильних сторін SNW ​​- АНАЛІЗ так само пропонує середньоринкове стан (N). Основна причина додавання нейтральної сторони є, то що «часто для перемоги в конкурентній боротьбі може виявитися достатнім стан, коли дана конкретна організація щодо всіх своїх конкурентів за всіма окрім однієї ключових позиціях знаходиться в стані N, і тільки по одному в стані S».

2) Профіль середовища. Для аналізу середовища може бути застосований метод складання її профілю. Даний метод зручно застосовувати для складання профілю окремо макрооточення, безпосереднього оточення і внутрішнього середовища. За допомогою методу складання профілю середовища вдається оцінити відносну значимість для організації окремих факторів середовища.

Кожному з факторів експертним чином дається оцінка:

- важливість для галузі за шкалою: 3 - велика, 2 - помірна, 1 - слабка;

- впливу на організацію за шкалою: 3 - сильне, 2 - помірне, 1 - слабке, 0 - відсутність впливу;

- спрямованості впливу за шкалою: +1 - позитивна, -1 - негативна.

В ході застосування даного методу будується наступний малюнок (рисунок 2.1)

Малюнок 2.1 Профіль характеристик середовища

Споживач або організація може за затвердженою методикою проаналізувати і оцінити середовище будь-якого підприємства, в будь-якій галузі діяльності.

"Профіль" є засобом або інструментом візуального аналізу об'єкта. Для підвищення об'єктивності оцінки рекомендується проранжувати характеристики і проинтегрировать їх. Це дуже складна робота.

3) Методика аналізу загроз і можливостей макросередовища ETOM є ще одним варіантом аналізу зовнішнього середовища через складання переліку зовнішніх небезпек і можливостей організації є метод зважування кожного фактора (для вимірювання значущості кожного чинника для конкретної організації) ETOM.

Абревіатура «ETOM» Environmental Threats and Opportunities Matrix - матриця загроз і можливостей зовнішнього середовища. Перевагою даного аналізу є впровадження обмеженого числа виділяються експертами факторів і подій

Зважування фактора здійснюється від +5 (дуже позитивний) через 0 (нейтральний) до -5 (дуже негативне). Вплив фактора - від +15 (сильний вплив, можливість) через 0 (відсутність впливу, нейтральне) до -15 (сильний вплив, серйозна небезпека). Вплив на стратегію компанії отримують множенням значення ваги фактора на важливість. Знак отриманого результату залежить від позначки загроз або можливостей.

Найбільш сприятливі можливості забезпечуються технологічної міццю організації, найбільша небезпека полягає в конкуренції з боку зарубіжних фірм.

Після аналізу переліку керівництво повинно провести оцінку сильних і слабких сторін організації. При цьому вона повинна мати повне уявлення про внутрішній потенціал і про недоліки організації, а також про зовнішні проблеми.

4) EFAS-аналіз. Форма ЕFAS ( "Резюме аналізу зовнішніх стратегічних факторів") використовується західними фахівцями для узагальнення результатів роботи з аналізу стратегічних факторів зовнішнього середовища.

Приклад складання форми ЕFAS представлений на малюнку 2.2.

Малюнок 2.2 - Приклад складання форми ЕFAS

Дана форма являє собою метод аналізу готовності підприємства реагувати на стратегічні фактори зовнішнього середовища з урахуванням передбачуваної значущості цих факторів для майбутнього підприємства. Виділяють наступні етапи заповнення зазначеної форми:

- У першій колонці вказуються 5-10 можливостей і таке ж число загроз.

- Кожному фактору приписується вагове значення від одиниці (найважливіше) до нуля (незначне) на основі оцінки ймовірного впливу даного чинника на стратегічну позицію підприємств. Сума ваг повинна бути дорівнює одиниці, що може бути забезпечено нормуванням.

- Потім дається оцінка кожного фактора за 5-бальною шкалою:

- "п'ять" - видатний, "чотири" - вище середнього, "три" - середній, "два" - нижче середнього, "одиниця" - незначний. Оцінки засновані на специфічній реакції підприємства на цей фактор.

- Визначаються зважені оцінки кожного фактора шляхом множення його ваги на оцінку, і підраховується сумарна зважена оцінка для даного підприємства.

Сумарна оцінка (з тієї ж градацією, як оцінка кожного фактора) вказує на ступінь реакції підприємства на поточні і дозується фактори зовнішнього середовища. В даному випадку оцінка показує, що реакція підприємства знаходиться на середньому рівні.

Аналізуючи зовнішнє середовище РУП «ГЗ« Гідропривід »», слід розглянути його споживачів, постачальників, конкурентів.

Основними споживачами продукції РУП "Гомельський завод" Гідропривід "є підприємства виробники сільськогосподарської і мобільної техніки, підприємства загального машинобудування, виробники універсального і спеціалізованого верстатного обладнання Республіки Білорусь, СНД і країн далекого зарубіжжя.

В даний час основна частка продукції, що випускається підприємство поставляє на ринок Республіки Білорусь. Більшу частину вироблених нашим підприємством гідравлічних вузлів споживають

- РУП «Мінський тракторний завод»,

- РУП «Гомсельмаш»,

- РУП «Бобруйський завод тракторних деталей і агрегатів»,

- ВАТ «Бобруйскагромаш»,

- ВАТ «Белгалантерея»,

- ВАТ «ГУМ»,

- ВАТ «Брестський ЦУМ»,

- СП «Торговий дім« На Немизі »,

- ТКУП «Універмаг« Білорусь »(м.Мінськ);

- ГКОРУП «Облторгсоюз» м Гомель;

- ГТОУП «Галантерея», м Гродно,

- ВАТ «Торговий дім« Неман », м Гродно;

- ВАТ «Вітебський універмаг» м.Вітебськ

- ВАТ «Галантерея», м Могилів,

- ВАТ «Магазин« Ювілейний », м Могилів і др.і інші.

Основними споживачами гідровузлів для тракторів і сільгоспмашин, на ринках Республіки Білорусь є: РУП «Мінський тракторний завод», РУП «Бобруйський завод тракторних деталей і агрегатів», РУП «Гомсельмаш», ВАТ «Амкодор», РУП «САЗ»;

Основними споживачами верстатної гідравліки в Республіці Білорусь є: РУП «Мінський автомобільний завод», РУП «Верстатобудівний завод ім. Кірова », м.Мінськ, ППВП" Мінський завод колісних тягачів ", РУП" Гомельський верстатобудівний завод ім. С. М. Кірова; РУП "Кузлітмаш", РПУП "Могилевський завод" Строммашина ", ВАТ" Вітебський верстатобудівний завод "Вістан": РУП «Гомельський завод« Гідропривід »виробляє широку гаму товарів народного споживання, частка яких в загальному обсязі товарної продукції, за 2010р. складає 1,2%.

Основними споживачами на зовнішньому ринку є:

- ТОВ «Інтерагрозапчасть», м Липецьк, РФ

- ТОВ «Атріум», м Тольятті, РФ

- ТОВ «ОГМ-снаб», м.Москва, РФ

- ТОВ «Агроснабженческая компанія« БелАгро-Сервіс », м Ивантеевка, РФ

- ТОВ «Комбайновий завод« Ростсільмаш »м Ростов-на-Дону, РФ

- ТОВ «Пронар», Польща.

- фірма «HABI Kft», Угорщина

- агрофірма «джейрана», Литва

Дилери в Російській Федерації: ТОВ «ОГМ-Снаб» м.Москва, ТОВ «Атріум» м Тольятті; а так само ФГУП ПО «Уралвагонзавод», м Нижній Тагіл, ВАТ «Копейский машинобудівний завод» м Копейськ, Челябінська обл ..

Аналізуючи ринок поставок гомельського заводу «Гідропривід», можна сказати, що основні конкуренти розташовані на території РФ і України.

Основними конкурентами на ринку сільськогосподарської та мобільної техніки, а також верстатної гідравліки є:

- ВАТ «Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів» Україна,

- ЗАТ «Гідросила» м Кіровоград, Україна,

- ВАТ «Гідравліка» м Грязі, Липецької обл., РФ,

- Ульяновський ВАТ «Гідроаппарат» м Ульяновськ, РФ,

- ВАТ «Ковровский електромеханічний завод» м Ковров, РФ,

- ТОВ «Комунар» м Саракташ, Оренбурзької обл., РФ.

Основними фірмами-конкурентами на ринку локомобілів є:

- Mercedes-Benz Unimog м.Москва, РФ;

- ВАТ НПК «Уралвагонозавод» м Нижній Тагіл, РФ;

- ТОВ «Ригель АВ» г. Харьков, Україна;

- Міасскій завод спеціалізованих автомобілів, Челябінська область, м Міас, РФ;

- УДС «Гермес», Челябінськ, РФ;

Аналіз конкурентних сил, що діють на підприємстві, здійснюється відповідно до моделі п'яти сил конкуренції, запропонованої професором Гарвардської школи бізнесу М. Портером. Оцінка існуючих загроз з боку фірм «центрального кола», покупців, постачальників, виробників товарів-замінників, потенційних конкурентів можна побачити на малюнку 2.1.

Основними постачальниками матеріалів і комплектуючих на Республіканське унітарне підприємство «Гомельський завод« Гідропривід »є:

- РУП «Мінський тракторний завод» поставляє 99,5% індивідуальних заготовок з сірого, високоміцного чавуну, заготовок виконаних методом гарячого штампування і точного сталевого лиття; 90% металопрокату застосовується на підприємстві;

- «ЕНА-Холдинг» м.Москва, ВАТ «Балаковорезінотехніка» г.Балаково, ТДВ «Домстроймаш» поставляють гумовотехнічні вироби. «ЕНА-Холдинг» та ТОВ «Домстроймаш» гумові кільця круглого перетину з високоякісних гумових сумішей. ВАТ «Балаковорезінотехніка» -ливарних вироби з гуми складної форми;

- РУП «Злін» г.Гомель поставляє 90% нормалей і метизної продукції необхідної підприємству;

- РУП «Гомельський ливарний завод« Центролит »поставляє в обсязі 100% заготовки з сірого і високоміцного чавуну виконаних методом безперервного лиття і на сьогодні є єдиним постачальником даної продукції;

- «СКС + А», «Імпульс» Смоленськ поставляють миючі та охолоджуючі рідини;

- «Конкордія» Бельгія поставляє тканину зонтичну;

- ЗАТ «ВАТИ АВТО» г.Волжскій- поставляє прокладки з пароніту.

Аналіз конкурентних сил, що діють на підприємстві, здійснюється відповідно до моделі п'яти сил конкуренції, запропонованої професором Гарвардської школи бізнесу М. Портером. Оцінка існуючих загроз з боку фірм «центрального кола», покупців, постачальників, виробників товарів-замінників, потенційних конкурентів можна побачити на малюнку 2.1.

Загрози з боку підприємств, що випускають товари-замінники

Товарами-замінниками можуть послужити Пневморозпилювачи

Загрози з боку постачальників

Загрози з боку фірм «центрального кола»

Загрози з боку покупців

1.Т.к. постачальниками сировини і матеріалів є як вітчизняні підприємства, так і зарубіжні (підприємства РФ, України, ЄС), можуть виникнути певні митні бар'єри і обмеження при ввезенні сировини, особливо з країнами Євросоюзу, з огляду на політичну ситуацію, що склалася на сьогоднішній день.

2. Підвищення цін на сировину через підвищення валютного курсу.

1. Поліпшення технологій виробництва гідровузлів для сільськогосподарської та мобільної техніки у конкурентів.

2.Повишеніе якості верстатної гідравліки, що випускається країнами СНД.

3.Модернізація виробництва з метою зниження витрат і підвищення якості.

1. Покупці легко можуть переходити на продукцію конкурентів з-за нижчої ціни або більш високої якості.

1. Зниження висоти бар'єрів для виходу на ринок за рахунок знаходження потенційними конкурентами необхідного капіталу.

2. Введення технічних нововведень, що дозволяють знизити ціну.

Загрози з боку потенційних конкурентів

Малюнок 2.1 - Модель п'яти сил конкуренції М. Портера

Слід зазначити, що організації стежать за зовнішньою обстановкою з метою виявити і використовувати її сприятливі можливості для досягнення корпоративних цілей, уникнути при цьому загрози перешкод. Цього домагаються пильним вивченням зовнішнього середовища на перспективу, складанням переліку можливостей і загроз, які в подальшому дозволять як використовувати сприятливі можливості, так і знайти дієві відповіді на виклики середовища. Даний процес називається аналізом факторів зовнішнього середовища.

Першим кроком з аналізу факторів зовнішнього середовища є збір інформації про соціальні, економічні, політичні та технологічних тенденціях в змінах середовища існування організацій. Для цього проводять PEST-аналіз. Методика проведення була описана в 1 главі. Таблиця з результатами проведеного аналізу зовнішнього середовища підприємства за допомогою PEST-аналізу представлена ​​в таблиці 2.13

Таблиця 2.13 - PEST-аналіз факторів зовнішнього середовища РУП «ГЗ« Гідропривід »»

фактор

Сила і напрям впливу

Зміст впливу, погрози, можливості

Реакція, необхідні дії

1

2

3

4

1. Політико-правові

1.1 Посилення законодавчих вимог щодо якості виробу

Сильне, +

Перешкоджає придбання продукції споживачами

Необхідність жорсткого контролю якості продукції на підприємстві.

1.2 Політика протекціонізму по відношенню до вітчизняного виробника

Сильне +, в перспективі сильне -

Збільшення конкуренції всередині країни

Організація «прив'язки» споживача знижками, організацією сервісного обслуговування

1.3Образованіе митного союзу

Середнє, +

Збільшення експорту в Росію або Казахстан

Налагодити довгострокові зв'язку з дилерами, торговими мережами, організація сервісного обслуговування

1.4 Підтримка державою підприємств машинобудування

Сильне, +

Збільшення попиту на продукцію машинобудування

Збільшення обсягів випуску

1.5Ізмененіе експортних мит на сировину

Сильне, -

Збільшення цін на продукцію

Поліпшення якості, стимулювання збуту

2. Економічні

2.1. вплив інфляції

Сильне, -

Збільшення цін на сировину призведе до подорожчання самої продукції; загроза втрати деяких клієнтів

Збільшення обсягів виробництва, знижки за обсяг, реклама

2.2Стоімость кредитів і їх доступність

Середнє, -

Висока вартість ресурсів, що не дозволяє залучати їх в достатній мірі, що уповільнює зростання обсягів виробництва, ступінь оновлення обладнання і технологій, випуск нових видів продукції

Підвищувати рентабель6ность через скорочення витрат, збільшення обсягів продажів, зміна структури асортименту

2.3 Зниження ставки рефінансування

Сильне, +

Зниження ставки рефінансування робить кредити більш доступними

Можливість взяти кредит на оновлення обладнання

2.4 Залучення іноземних інвестицій

Середнє, -

Скорочення можливостей для розширення виробництва

Підвищення іміджу підприємства, розширення особистих ділових контактів через участь у виставках, ярмарках, конференціях.

2.5 зміна курсу національної валюти

Сильне, + -

- збільшення собівартості через збільшення витрат на імпортну сировину, зниження конкурентоспроможності

Пошук вітчизняних постачальників

3. Соціальні

3.1 Зростання рівня освіти серед населення (популяризація здобуття вищої освіти)

Середнє, +

Залучення кваліфікованих кадрів, збільшення продуктивності праці

Залучення гідних кадрів, навчання працівників підприємства

3.2 Старіння населення

Середнє, -

Через старіння населення менше робочої сили, що в кінцевому підсумку знижує продуктивність праці

Спеціальні семінари для майбутніх працівників, проведення лекцій за новими технологіями виробництва, залучення працівників з-за кордону

3.3 Зниження чисельності населення

Сильне, -

Зниження чисельності працівників, отже і зменшення обсягів виробництва

Матеріальна допомога працівникам

3.4. Зниження реального рівня доходу населення

Сильне, -

Зниження чисельності працівників з-за низької заробітної плати

Підвищення заробітньої плати

3.5. Зміна переваг покупців

Сильне, -

Зниження обсягів реалізації продукції

Розширення асортименту

4. Технологічні

4.1 Підвищення новизни устаткування на підприємстві

Сильне, +

Сприяє зниженню собівартості

Пошук і розробка поліпшують і модифікованих інновацій

4.2. Технологічний розвиток конкурентів

Середнє. -

Зниження конкурентоспроможності продукції

Пошук нових технологій, оновлення обладнання

4.3 Підвищення рівня технологій

Слабке, +

Збільшення можливості для виробництва поліпшеної продукції

Збільшення асортименту, пошук додаткових джерел фінансування, розробка нових технологій

4.4 Збільшення тарифів на енергоресурси

Середнє. -

Збільшення витрат на виробництво продукції, зниження обсягів виробництва

Пошук нових способів виробництва, придбання нового енергозберігаючого обладнання

4.5 НТП в сфері виробництва

Сильне, +

Поява нових матеріалів, ресурсів, скорочення термінів амортизації, збільшення продуктивності праці

Розробка нових способів виробництва за допомогою нових видів ресурсів

Джерело: власна розробка

Виходячи з проведеного PEST-аналізу, можна виділити найбільш істотні можливості та загрози для підприємства. В якості найбільш вагомих загроз виступають наступні фактори: посилення конкуренції з-за підтримки державою наших конкурентів, нестабільність курсу національної валюти, що означає труднощі в роботі з іноземними постачальниками; зміна експортних мит на сировину. Позитивним є такі моменти: митний союз (дозволяє реалізовувати більше продукції з більш низькими витратами), зростання рівня освіти.

2.6 SWOT-аналіз

SWOT-аналіз є необхідним елементом досліджень, обов'язковим попереднім етапом при складанні будь-якого рівня стратегічних і маркетингових планів. Дані, отримані в результаті даного аналізу, служать базисними елементами при розробці стратегічних цілей і завдань компанії.

Приведений нижче SWOT-аналіз складений у виді таблиці і містить не тільки перелік можливостей і загроз, а також перелік сильних і слабких сторін організації.

Складена матриця SWOT-аналізу дозволяє сформулювати перелік першочергових заходів, які повинна провести організація для вдосконалення системи управління маркетингом.

На підставі проведеного SWOT-аналізу, можна зробити висновок про те, що найбільш ефективною для підприємства буде наступна стратегія:

1. Пошук нових постачальників (із заміною старих)

2. Застосування системи знижок

3. Участь у виставці

Підводячи підсумок, можна виділити найбільш серйозні недоліки підприємства: проблеми з реалізацією продукції, проблеми з постачальниками сировини і матеріалів, слабо налагоджена товаропровідна мережу, слабо розвинена політика просування.

ГЛАВА 3.Розробка ЗАХОДІВ З ОБЛІКУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

3.1 Заміна постачальника - як спосіб вдосконалення факторів зовнішнього середовища підприємства

Постачальники є одним з факторів зовнішнього середовища прямого впливу. Вони забезпечують надходження необхідних для функціонування організації видів ресурсів. Надійність постачальника є важливою компонентою успіху і стійкості компанії. Особливо в кризу.

Важливість вибору постачальника пояснюється також функціонуванням на сучасному ринку великої кількості постачальників однакових матеріальних ресурсів і тим, що він повинен бути, перш за все, надійним партнером товаровиробника в реалізації його стратегії організації виробництва. Велика кількість і різноманітність потенційних постачальників, необхідних матеріальних ресурсів призводить до того, що особлива увага приділяється проблемі вибору тих, які могли б з найбільшим ефектом забезпечити успішну виробничо-збутову діяльність підприємства. Деякими найбільш важливими характеристиками постачальника, що свідчать про його здатність відповідати заявленим вимогам покупця, є попередня історія компанії, розвиненість інфраструктури, фінансове становище, організація і управління, репутація, місцезнаходження. З точки зору управління відносинами з постачальниками цінність - це остаточна (в довгостроковій перспективі) корисність придбаного споживачем товару або послуги. Це не обов'язково найнижча ціна покупки, мінімальні інвестиції в запаси, найшвидший час доставки, або найшвидший життєвий цикл, або найвищу якість; це оптимальне поєднання всього перерахованого. Можливі два напрямки вибору постачальника:

1) Вибір постачальника з числа компаній, які вже були вашими постачальниками (або є ними) і з якими вже встановлені ділові відносини. Це полегшує вибір, так як відділ закупівель компанії своєму розпорядженні точних даних про діяльність цих компаній.

2) Вибір нового постачальника в результаті пошуку і аналізу необхідного ринку: ринку, з яким компанія вже працює, або зовсім нового ринку (у разі прийняття рішення про диверсифікацію діяльності). Для перевірки потенційного постачальника часто необхідно багато часу і ресурсів, тому її слід здійснювати тільки щодо тих постачальників з невеликого списку, які дійсно мають серйозний шанс отримати велике замовлення. Від потенційного постачальника, що конкурує з існуючими, очікується більш висока ефективність.

При зміні наявного постачальника на іншого ситуація аналогічна.

Грунтуючись на висновках, наведених у 2 розділі (після таблиці 2.1), можна сказати, що у підприємства є необхідність вдосконалення даного чинника. Це пов'язано з тим, що собівартість продукції підвищується, і однією з можливостей її знизити є зниження вартості закуповуваного сировини. Крім цього, як видно з PEST-аналізу, в даний час є тенденція до підвищення експортних цін на сировину.

Одним з видів продукції, що закуповується на РУП ГЗ «Гідропривід» є прокладки з пароніту для продукції, що виготовляється. В даний час прокладки з пароніту закуповуються у ЗАТ «ВАТИ АВТО». Однак даний постачальник стає ненадійним. Це обумовлюється частими перебоями в поставках. Так само враховується і віддаленість даного постачальника, тому що він знаходиться в РФ, це створює додаткові витрати. Для недопущення зупинки виробництва, в зв'язку з нестабільністю роботи постачальника, можлива його заміна на іншого. У Республіці Білорусь постачальниками прокладок з пароніту є: ЗАТ «Белтепломашстрой», м.Мінськ і, ЗАТ «Чистий берег»,. Мінськ.

Є два основних критерії вибору постачальника: вартість придбання продукції або послуг; якість обслуговування і якість матеріалу. Вартість придбання включає в себе ціну продукції або послуг і не має грошового вираження іншу вартість, до якої можна віднести, наприклад, зміна іміджу організації, соціальну значущість сфери діяльності фірми, перспективи зростання і розвитку виробництва і т. П.

Крім основних критеріїв вибору постачальника існують і інші критерії, кількість яких може бути досить великий.

До них відносяться:

- віддаленість постачальника від споживача;

- терміни виконання поточних і екстрених замовлень;

- організація управління якістю продукції у постачальника;

- психологічний клімат в трудовому колективі постачальника;

- здатність постачальника забезпечити поставку запасних частин протягом усього терміну служби поставленого устаткування; кредитоспроможність і фінансове становище постачальника.

Розрахунок ефективності заміни постачальників паронитовой прокладки представлений в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 - Розрахунок ефекту від заміни постачальників паронитовой прокладки

показник

ЗАТ «Белтепломашстрой»

ЗАТ «Чистий берег»

ЗАТ «ВАТИ АВТО»

Досвід роботи на ринку, років

21

15

10

Фінансове положення

стабільне

стабільне

стабільне

Відстань від м Гомеля до постачальника, км

320

336

+1354

Вартість 1 км орендованого авт-ля для перевезення, руб.

12200

11800

10600

Кількість авто, задіяних при поставці, шт.

1

1

1

Потреба РУП ГЗ «Гідропривід» в сировині, шт

350

350

350

Вартість 1 паронитовой прокладки, руб.

24 969

22 252

15 427

Форма оплати

100% передоплати

50% передоплати протягом 10 днів, інші 50% протягом 15 днів після відвантаження

100% передоплати

Термін постачання

протягом 30 днів після отримання постачальником попередньої оплати

протягом 20 днів після отримання передоплати

протягом 30 днів після отримання передоплати постачальником

Загальна вартість придбаних матеріалів тис.руб.

350 * 24969 = 8 739 150

350 * 22252 =

= 7 788 200

350 * 15427 =

= 5 399 450

Транспортні витрати, руб.

320 * 12200 = 3 904 000 1 664 000

336 * 11800 =

= 3 964 800

+1354 * 10600 =

= 14 352 400

Загальна сума витрат, руб.

8 739 150 + 3 904 000 =

= 12 643 150

7 788 200 + 3 964 800

= 11 753 000

5 399 450 + 14 352 400

= 19 751 850

Джерело: власна розробка

Виходячи з першого показника, можна сказати, що найкращим є ЗАТ «Белтепломашстрой» тому його досвід роботи на ринку найбільший, а значить дане підприємство більш дослідно. Фінансове становище всіх фірм на ринку стабільне, що вельми радує. Показник «Відстань від м Гомеля до постачальника» вельми важливий, тому що чим менше відстань, тим менше транспортні витрати. Найменша відстань до підприємства ЗАТ «Белтепломашстрой», однак воно не набагато більше, ніж до ЗАТ «Чистий берег». Наступний показник «Вартість 1 км орендованого автомобіля для перевезення» також чим менше, тим краще, тому що він теж впливає на транспортні витрати (найменша вартість у ЗАТ «Чистий берег»). Таким чином, грунтуючись на двох останніх показниках, можна розрахувати транспортні витрати.

Розрахунки і результат представлені в таблиці 3.1. Виходячи з них, найкращим варіантом буде ЗАТ «Чистий берег».

Наступним важливим показником є ​​«Вартість 1 паронитовой прокладки». Безумовно, для нас краще то підприємство, яке продає товар за нижчою ціною, до того ж, що нам відомо, що якість продукції даних постачальників знаходиться на одному рівні. Найменша вартість у ЗАТ «ВАТИ АВТО», але дане підприємство не влаштовує нас по ряду причин, наведених вище. Тому найбільш оптимальний вибір для нас це підприємство це ЗАТ «Чистий берег». Виходячи з вартості 1 паронитовой прокладки і потреби заводу в даному виді сировини, можна розрахувати загальну вартість придбаних матеріалів. Розрахунки і значення представлені в таблиці 3.1.

Далі розглянемо терміни поставки. Для підприємства найкращим варіантом буде постачальник з найкоротшими термінами поставки. Оскільки при тривалих термінах на підприємстві може закінчитися запас сировини і початися простий обладнання, а це додаткові непотрібні витрати. Тому найкращим варіантом буде ЗАТ «Чистий берег».

Крім цього, в силу того, що ЗАТ «Чистий берег» не вимагає 100% передоплати, а 50% (це 3 894 100 руб.), А решта протягом 30 календарних днів, то другу половину (3 894 100 руб.) Можна покласти в Беларусбанк за вкладом «Гарантований дохід» під відсоток (45%) на 25 днів, і сума виросте до 4147650 крб. Т. о., Підприємство буде мати додатковий дохід 253 550руб .. Якщо ж ми виберемо ЗАТ «Белтепломашстрой», то такої можливості у нас не буде.

Підрахуємо додатковий дохід РУП ГЗ «Гідропривід»:

872 850+ 253 550 = 1 126 400 руб.

Підрахувавши загальну суму витрат, включаючи транспортні витрати і витрати на придбання сировини, а також беручи до уваги інші критерії, можна зробити висновок, що заміна існуючого постачальника на альтернативного - ЗАТ «Чистий берег» скоротить розмір запасів, що знаходяться в стані доставки за рахунок скорочення протяжності матеріальних потоків від їх джерела (ближчого місцезнаходження альтернативного постачальника), зменшить транспортні витрати, а також знизить збитки від простою обладнання. Якщо з ЗАТ «ВАТИ АВТО» витрати на поставку продукції становили 19 751 850, то з ЗАТ «Чистий берег» вони становлять 11 753 000, що на 7 998 850 менше (19 751 850- 11 753 000 = 872 850).

Виходячи з усього вищесказаного, можна зробити висновок про те, що найбільш прийнятною заміною постачальника ЗАТ «ВАТИ АВТО» є ЗАТ «Чистий берег». Це обумовлюється тим, що РУП ГЗ «Гідропривід» буде витрачати на 7 998 850руб. менше ніж на ЗАТ «ВАТИ АВТО», причому наше підприємство буде мати додатковий прибуток в розмірі 1 126 400 руб ..

3.2 Удосконалення політики просування, як міра боротьби з конкурентами, а також спосіб привернути покупців

З таблиці 2.1 видно, що у підприємства є деякі проблеми з реалізацією продукції.

Виставка є одним з просування і реалізації продукції, способів укладення нових договорів, а отже і збільшення обсягів реалізації продукції. Крім цього, виходячи з даних пункту 2.2 даної курсової роботи, видно, що у підприємства є проблеми з реалізацією продукції на ринках країн далекого зарубіжжя. Звідси можна припустити, що участь у виставці допоможе «проштовхнути» продукцію підприємства на ринок цих країн, т..к. на виставці присутні представники підприємств з різних країн. в т.ч. і країн далекого зарубіжжя. І якщо завод буде брати участь у виставці, то це дасть додатково укладені договори на зовнішньому ринку. Але також будемо сподіватися на отримання прибутку від участі в даному заході. Також слід зазначити, що виставкова діяльність допоможе завоювати не тільки нові ринки, а й закріпиться на старих.

Метою щорічних виставок і ярмарків є зміцнення своїх позицій на ринку, вивчення попиту на продукцію при прямому контакті зі споживачами, а також укладення прямих і довгострокових договорів з оптовими покупцями.

17-я міжнародна виставка машинобудування та металообробки Mashex 2014 відбудеться в період з 28 жовтня - 31 жовтень 2014 року на території МВЦ «Крокус Експо». Mashex - це найбільше в Росії і країнах СНД осіннє подія, яка приваблює тисячі професійних відвідувачів. Щорічно провідні компанії світу представляють свою інноваційну продукцію, технології майбутнього для підтримки вітчизняної науки і бізнесу. Є попередні згоди про підтримки згаданого виставково-конгресного заходи шляхом безпосередньої участі Асоціації виробників гідравлічного обладнання (АПГО) і Європейського комітету з гідравліки та пневматики (СЕТОР), Асоціації компресорних заводів, Науково-промислової асоціації арматуробудівників. Високий рівень організації та проведення виставки підтверджує почесний знак Всесвітньої асоціації виставкової індустрії (UFI).

Попередня виставка успішно пройшла в жовтні цього року також в Москві. В рамках виставки російські та зарубіжні виробники представили свої досягнення і кращі розробки в галузі машинобудування, нанотехнологій і нанотехніки, інжинірингу та консалтингу. На ній були присутні 200 учасників і 7000 відвідувачів з різних країн світу, в тому числі з Росії, Великобританії, Німеччини, Італії, США, країн Південно-Східної Азії, України, Білорусі.

Так, як показує досвід підприємства, який на цій виставці в 2010 році зайняв призові місця (був нагороджений грамотою), за підсумками проведення подібних тематичних виставок, як правило, полягають мінімально 18 контрактів, при цьому середня виручка за одним контрактом становить 360 млн.руб.

Таким чином, додаткова виручка (? В) в результаті участі в вищевикладеної «Міжнародній виставці машинобудування і металообробки Mashex» складе:

? В = Чк · Вк · Ч, (3.1)

де Чк - число контрактів, що укладаються на виставці, од .;

Вк - середня виручка за одним контрактом, млн. Руб .;

Ч - число виставок, в яких додатково буде брати участь підприємство, од.

? В = 18 · 360 = 6,5млрд. руб.

Середній рівень рентабельності продажів на зарубіжних ринках становить 9,3%.

Таким чином, додатковий прибуток від реалізації складе:

? Пр * = 6,5 · 9,3 / 100 = 602,7 млн. Руб.

Витрати на участь у виставці будуть складатися з транспортних витрат, витрат на відрядження, витрат на оренду, плату за участь у виставці, витрат на виставковий стенд і витрат на рекламно-інформаційні матеріали.

Транспортні витрати (РТР) для участі в одній подібній виставці складають близько 6,5 млн. Руб .. Для роботи на виставці досить двох працівників служби маркетингу. Витрати на відрядження складають 310 у.о. на людину в добу (сюди включені добові витрати і витрати на проживання в готелі).

З огляду на, що час проведення однієї виставки з урахуванням підготовчого часу становить в середньому чотири дні, відрядження (Рк) складуть:

Рк = Чр · (Рс + Рг) · Д · К, (3.2)

де Чр - число працівників на виставці, чол .;

Рс - добові витрати, у.о .;

Рг - витрати на проживання в готелі, у.о .;

Д - час проведення однієї виставки з урахуванням підготовчого часу, дн .;

К - курс долара США, руб.

Рк = 2 · 310 · 4 · 9270 = 23 млн. Руб.

Середня вартість оренди 1 м2 експозиційної площі на час проведення виставки становить 400 у.о. Необхідна площа для експозиції - 10 м2. Витрати на оренду (Ра) складуть:

Ра = С · S · К, (3.3)

де С - середня вартість оренди 1 м2 експозиційної площі, у.о .;

S - необхідна площа для експозиції, м2.

Рк = 400 · 10 · 9270 = 37,1 млн. Руб.

Плата за участь у виставці (Ру) становить в середньому 2,5 млн. Руб.

Витрати на рекламно-інформаційні матеріали (Рр) складуть близько 0,8 млн. Руб. (Продукція підприємства)

Таким чином, загальні витрати на участь в одній виставці (Р) дорівнюватимуть:

Р = РТР + Рк + Ра + Ру + Рр. (3.4)

Р = 6,5+ 23 + 37,1 + 2,5 + 0,8 = 69,9 млн. Руб.

Отже, економічний ефект (Е), отриманий від участі в одній виставці, складе:

Е = 602,7 - 69,1 = 533,6 млн. Руб.

Розрахуємо коефіцієнт ефективності за формулою 1.5

Ке = Е / З (3.5)

Ке = 602,7 / 69,9 = 8,7 руб.

Таким чином, за рахунок участі в галузевих виставках РУП ГЗ «Гідропривід» може отримати додатковий прибуток 602,7 млн. Руб.

Виходячи з наведених розрахунків, можна зробити висновок, що даний захід буде економічно вигідним. На 1 карбованець витрат на проведення заходу припадає 8,7 рублів додаткового прибутку.

3.3 Надання знижок при здійсненні замовлення на додатковий обсяг продукції, як спосіб стимулювання покупців

Виходячи з даних статистичного збірника РБ, кількість підприємств машинобудування збільшується щорічно. Т.е.колічество конкурентів РУП «ГЗ» Гідропривід »зростає. Тому виникає небезпека втрати існуючих і потенційних клієнтів (покупців). Ця загроза явно проглядається з 2 глави (обсяги реалізації продукції знижуються, особливо на зарубіжних ринках).

У зв'язку з цим я пропоную організувати застосування системи знижок як стимулювання покупців.

Як відомо, покупці - один з факторів зовнішнього середовища. Від них залежить отримання підприємством прибутку, а знижки - це зниження витрат у споживачів. Вони є непрямим засобом, що дозволяє варіювати цінами для окремих клієнтів. Для підприємця важливо визначити користь від надання знижок. Величина знижки, безумовно, впливає на прийняття клієнтом рішення про покупку.

Знижки являють собою зниження ціни товарів і послуг, коли потрібно диференціювати єдину ціну пропозиції для різних покупців. При цьому з фактичної ціни віднімається або абсолютна величина, або процентна ставка від ціни пропозиції. Знижки дозволяють проводити більш гнучку політику цін. Популярність знижок пояснюється найчастіше їх психологічним ефектом. Клієнти відчувають, що їм надають перевагу, у них виникає враження, що покупка пропонованих товарів і послуг зі знижкою їм особливо вигідна.

Надаючи знижки, переслідують певні цілі:

- збільшення обсягу продажів (знижки за кількість);

- регулювання надходження замовлень в часі (тимчасові знижки);

- зміцнення зв'язку з клієнтами (знижки за «вірність»);

- розширення переваг від раціоналізації виробництва і збуту;

- переважне обслуговування клієнтів;

- більш вигідну пропозицію товарів;

- диференціація цін.

Підприємець може надати одну або одночасно декілька знижок. Солідні клієнти вимагають від деяких підприємств цілий ряд знижок.

Знижки за кількість припускають зниження ціни покупцям великих кількостей при кожній поставці. Знижки за кількість повинні стимулювати купівлю великих кількостей в рамках одного замовлення. Тим самим постачальник може знизити витрати, що припадають на замовлення, і зменшити витрати з оформлення замовлень. Ці знижки надаються у вартісному або натуральному вираженні (поставка додаткової кількості).

Знижкою за кількість є також бонус, який найчастіше надається один раз на рік за певну кількість купленого товару. База для розрахунку бонусу - досягнутий в кінці кожного року рівень продажу визначеному покупцеві в натуральному або вартісному вираженні.

Знижки за кількість повинні пропонуватися всім покупцям, але в цьому випадку постачальник / продавець повинен стежити за тим, щоб сума знижок не перевищувала його суми економії по витратах в зв'язку зі збільшенням обсягів товару, що продається. Ця економія може складатися за рахунок скорочення витрат з продажу (торгової обробці), складування, підтримці товарного запасу і транспортування товару.

У 2010р. РУП «ГЗ» Гідропривід »застосовував знижки з метою збільшення обсягу продажів. Даний захід виявилося ефективним, збільшивши тим самим товарообіг продукції, що принесло додатковий прибуток.

Так як знижки збільшують обсяг продажів тільки в короткостроковому періоді, необхідно регулярно проводити подібні акції з метою збільшення товарообігу. Як показала практика попередніх років, даний захід принесло підприємству додаткові обсяги продажів і прибуток, тому застосування таких знижок економічно обґрунтовано.

Зробимо розрахунок ефективності застосування знижок за обсяг покупки від 250 шт.ізделій, на прикладі одного покупця, одного виду продукції (гідророзподільник). Вихідні дані, які використовуються для розрахунку представлені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 -Ісходние дані для розрахунку

показник

дані

Ціна за 1 шт, руб.

2 609 200

Собівартість 1шт, руб.

2 113 603

Середній обсяг покупки, шт.

250

Собівартість середнього обсягу покупки, руб.

528 400 750

Ціна за середній обсяг покупки, руб.

652 300 000

Джерело: власна розробка

РУП «ГЗ» Гідропривід »у 2010 році використовувало знижки за обсяг покупки з метою збільшення обсягу продажів, найбільший прибуток і додатковий обсяг продажів принесли знижки на 5% - 15%.

Таким образам пропоновані знижки: 5%, 10% і 15%. При зниженні ціни підприємству необхідно збільшити обсяг продажів, щоб розрахувати необхідну збільшення обсягу продажів в натуральному вираженні при зниженні ціни використовуємо формулу (3.6):

Необхідне збільшення партії = (Ціна за середній обсяг -

- (Ціна зі знижкою * колишній обсяг)) / Ціна за 1 од. (3.6)

Припустимо, пропонована знижка дорівнює 5%. Середній обсяг дорівнює 250 шт, при цьому ціна за середній обсяг дорівнює 652 300 000 (з таблиці 3.2). Для того, щоб знайти ціну зі знижкою використовуємо формулу (3.7):

Ціна зі знижкою = Ціна за 1 шт - (Ціна за 1 шт * 5%) / 100% (3.7)

Розрахуємо ціну зі знижкою за формулою (3.7):

Ціна зі знижкою = 2 609 200 - (2 609 200 * 5) / 100 = 2 478 740 руб. 2 217 820

Розрахуємо необхідну збільшення розміру партії за формулою (3.6):

Необхідне збільшення партії = (652 300 000 - (2 478 740 * 250) / 2 609 200 = 13 шт

Таким чином, попередній середній обсяг становив 250 шт., А зі знижкою 5% обсяг повинен збільшитися на 13 шт, то новий обсяг закупівлі повинен скласти 263 шт. У цьому випадку ціна за новий обсяг буде дорівнює 686 219 600 руб., (263 * 2 609 200). Собівартість нового обсягу буде дорівнює 555 877 589 руб., (263 * 2 113 603).

Тепер необхідно порівняти прибуток до і після введення знижки за формулою (3.8):

Прибуток = ціна за середній обсяг покупки - собівартість (3.8)

Спочатку необхідно знайти прибуток до впровадження знижок за формулою (3.8):

Прибуток = 652 300 000- 528 400 750 = 123 899 250руб.

Далі розрахуємо прибуток після впровадження знижки в розмірі 5% за формулою (3.8):

Прибуток = 686 219 600- 555 877 589 = 130 342 011

Розрахуємо різницю прибутку до і після впровадження знижки в розмірі 5%.

130 342 011- 123 899 250 = 6 442 761руб.

Можна зробити висновок, що впровадження системи знижок на гідророзподільник призведе до зростання обсягу продажів, а також до збільшення прибутку.

Розрахунки показників при впровадженні інших знижок представлені в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 - Розрахунок показників при впровадженні знижок

показники

Знижки,%

5

10

15

Середній обсяг покупки, шт.

250

250

250

Ціна за 1 од.продукції, руб.

2 609 200

2 609 200

2 609 200

Ціна за середній обсяг, руб.

652 300 000

652 300 000

652 300 000

З / С за середовищ. Обсяг купівлі, руб.

528 400 750

528 400 750

528 400 750

Прибуток, руб.

123 899 250

123 899 250

123 899 250

Додатковий обсяг в шт.

13

25

38

Новий обсяг покупки, шт.

263

275

288

Ціна за новий обсяг покупки, руб.

686 219 600

717 530 000

751 449 600

З / С за нов. обсяг покупки, руб.

555 877 589

581 240 825

608 717 664

Нова прибуток, руб.

130 342 011

136 289 175

142 731 936

Приріст прибутку, руб.

6 442 761

12 389 925

18 832 686

Джерело: власна розробка

Для визначення кількості покупців, які погодилися б збільшити обсяги купуються партій було проведено опитування.

У таблиці 3.4 представимо результати опитування 10 покупців.

Таблиця 3.4 - Результат опитування

Назва організації

відповіді

1

2

1. ВАТ «Амкодор»

Погодився збільшити обсяг купується партії на 13 шт зі знижкою в 5%

2. ТОВ «ІнтерАгроЗапчасть»

Погодився збільшити обсяг купується партії на 13 шт зі знижкою в 5%

3. РУП «Гомсельмаш»

Відмовився збільшувати обсяг купується партії

4. ТОВ «Пронар»

Відмовився збільшувати обсяг купується партії

5. фірма «HABI Kft»

Погодився збільшити обсяг купується партії на 25 шт зі знижкою в 10%

6. агрофірма «джейрана»

Погодився збільшити обсяг купується партії на 13 шт зі знижкою в 5%

7. РУП «Бобруйський завод тракторних деталей і агрегатів»

Відмовився збільшувати обсяг купується партії

8. РУП «Мінський тракторний завод»

Погодився збільшить обсяг купується партії на 38 шт зі знижкою в 15%

9. ТОВ «Агроснабженческая компанія« БелАгроСервіс »

Погодився збільшити обсяг купується партії на 25 шт зі знижкою в 10%

10. РУП «САЗ»

Відмовився збільшувати обсяг купується партії

Джерело: власна розробка

З таблиці 3.4 видно, що 3 організації погодилися збільшити обсяг купованих партій на 13 шт зі знижкою в 5%, ще 2 погодилися збільшити на 25 шт зі знижкою в 10%, 1 погодився збільшити на 38 шт зі знижкою в 15%, 4 відмовилися збільшувати обсяги партії. У таблиці 3.8 представлений питома вага оптових покупців.

Таблиця 3.5 - Питома вага покупців

Знижка,%

Збільшення обсягу, шт.

Згідно всього оптових покупців, чол.

Питома вага покупців, чол.

5

13

3

0,3

10

25

2

0,2

15

38

1

0,1

Разом

76

6

-

Джерело: власна розробка

Вище зроблені розрахунки показують, що при впровадженні будь-якої знижки, підприємство РУП «ГЗ» Гідропривід »отримає прибуток, але це не говорить про ефективність використання даного методу, для цього потрібно розрахувати коефіцієнт ефективності від знижки. Знаючи питому вагу покупців, можна розрахувати ефективність впровадження знижок за формулою (3.9):

Еф = удел.вес * приріст прибутку (3.9)

Результати розрахунку наведені в таблиці 3.6

Таблиця 3.6 - Розрахунок ефективності впровадження знижок

Знижка,%

Доля. Вага, чол.

Приріст прибутку, руб.

Ефективність, руб.

5

0,3

6 442 761

1 932 828

10

0,2

12 389 925

2 477 985

15

0,1

18 832 686

1 883 269

Разом:

-

-

6 294 082

Джерело: власна розробка

З таблиці 3.6 видно, що вводити знижки за обсяг товару, що купується економічно ефективно. Так як при введенні знижок РУП «ГЗ» Гідропривід »отримає прибуток у розмірі 6 294 082 білоруських рублів. Так само збільшитися товарообіг гідророзподільників на 76 шт.

Таким чином, всі запропоновані заходи щодо вдосконалення організації руху товару економічно ефективні.

Розрахуємо сукупний потенційний економічний ефект як суму потенційних економічних ефектів за всіма проектами.

СПЕЕ = 1 126 400 + 533 600 000+ 6 294 082 = 541 020 482 бел.руб.

Сукупний потенційний економічний ефект від усіх запропонованих заходів становить 541 020 482 бел.руб.

ВИСНОВОК

Аналіз факторів зовнішнього середовища - це дуже важливий для вироблення стратегії організації і дуже складний процес, що вимагає впливового відстеження в середовищі процесів, оцінки факторів і встановлення зв'язків між ними, сильними і слабкими сторонами, а також можливостями і погрозами, які укладені в зовнішньому середовищі.

Всі фактори зовнішнього середовища знаходяться в стані сильного взаємовпливу. Зміна одного з факторів обов'язково приводить до того, що відбувається зміна інших факторів. Тому їх вивчення і аналіз повинні вестися не окремо, а системно з відстеженням не тільки власне зміни одного фактора, але і з умовою того, як вони зміни позначаться на інших факторах.

Також ступінь впливу окремих факторів на різні організації різна. Зокрема, ступінь впливу проявляється по-різному в залежності від розміру організації і галузей приналежності. Крім цього, організація повинна скласти список тих зовнішніх факторів, які є потенційними відвідувачами загроз для організації. Також необхідно мати список тих зовнішніх факторів, зміни в яких можуть відкрити додаткові можливості для організації.

Для того щоб організація могла результативно вивчати стан факторів, повинна бути створена спеціальна система відстеження зовнішнього середовища. Дана система повинна здійснювати як проведення спеціальних спостережень, пов'язаних з якимись - то особливими подіями, так і проведення регулярних спостережень за станом важливих для організації зовнішніх факторів.

Очевидно, що, не знаючи як існують і взаємодіють фактори зовнішнього середовища, організація не зможе існувати. Організація вивчає середовище, щоб забезпечити собі успішне просування до своїх цілей. У цій роботі розглядалася методи аналізу факторів зовнішнього середовища підприємстві РУП ГЗ «Гідропривід».

Аналізованому підприємству слід грунтовно підходити до аналізу даних факторів, щоб більш ефективно і раціонально використовувати можливості, які дозволять підприємству функціонувати більш прогресивно.


Головна сторінка


    Головна сторінкаМетоди аналізу факторів зовнішнього середовища підприємстві РУП ГЗ "Гідропром-вод"

Скачати 90.22 Kb.