• Класифікація інвестиційних ризиків лізингових проектів.
 • Формування структури інвестиційних ризиків.
 • Оцінка і вибір методів впливу на інвестиційний ризик
 • Зміст і структура Моніторингу інвестиційних ризиків
 • Застосування методів і оцінка результатів


 • Дата конвертації31.03.2018
  Розмір15.15 Kb.
  Типреферат

  Скачати 15.15 Kb.

  Методичні вказівки з управління інвестиційними ризиками

  Методичні вказівки з управління інвестиційними ризиками

  Вступ

  Ці Методичні вказівки містять вимоги і рекомендації по:

  виділенню інвестиційних ризиків в діяльності Компанії;

  з'ясування та аналізу ризиків лізингових проектів;

  організації ведення обліку реалізації проектних ризиків;

  підготовці звітності про результати управління ризиками лізингового проекту.

  загальні положення

  Інвестиції в лізингові проекти здійснюються в рамках реалізації місії Компанії і з метою підвищення конкурентоспроможності, приросту дохідності капіталу, зниження витрат і збільшення цінності Компанії. Зазначена діяльність організовується через інвестиційні проекти, при розгляді яких обов'язковий Моніторинг ризиків останнього. Управління інвестиційними ризиками проекту має на меті забезпечення обґрунтованого, ефективного використання ресурсів Компанії з урахуванням можливих сценаріїв реалізації проекту.

  Класифікація інвестиційних ризиків лізингових проектів.

  Ризики класифікуються для визначення значущості виявлених ризиків і ступеня необхідності управління інвестиційними ризиками лізингового проекту.

  При класифікації ризиків використовуються наступні критерії:

  наслідки ризику;

  ймовірність настання ризикової події.

  За величиною наслідків ризики проектів поділяються:

  незначні - втрати менше 4% від величини контракту та вартістю не більше середньомісячної виручки Компанії за попередній рік;

  істотні - втрати 4-20% величини контракту та вартістю не більше среднеквартальной виручки Компанії за попередній рік;

  катастрофічні - втрати понад 20% від величини контракту або вартістю понад среднеквартальной виручки Компанії за попередній рік.

  За ймовірністю настання ризикової події ризики підрозділяються на високій ймовірності (з 50% ймовірністю ризик реалізується протягом 1-го року), стандартні (з 50% ймовірністю ризик реалізується протягом дії лізингового договору) і малоймовірні (існує 33% вірогідність реалізації ризику на горизонті стратегічного планування Компанії).

  Робота з аналізу інвестиційного ризику лізингового проекту включає три окремих етапи: передінвестиційний, інвестиційний і експлуатаційний.

  Основними формами контролю реалізації проектів є:

  організаційний контроль ризику з боку Управління Справами;

  фінансовий контроль ризику з боку Фінансового Управління.

  Додатковими формами контролю реалізації ризиків є контроль лізингового контракту, що ведуться Куратором проекту в оперативному порядку, а також службові перевірки випадків нанесення шкоди інтересам Компанії.

  Формування структури інвестиційних ризиків.

  Керівники Підрозділів Компанії зобов'язані вести постійну діяльність з моніторингу потенційних ризиків в рамках загальної стратегії розвитку Компанії, визначати проблемні питання та пропонувати виділення конкретних заходів (робіт), спрямовані на усунення потенційних ризиків.

  3.1.1 Зазначена діяльність здійснюється на основі Плану стратегічного розвитку Компанії.

  Для дослідження можливостей і доцільності управління інвестиційними ризиками за окремими напрямами діяльності або окремим лізинговим проектам в Компанії організуються і проводяться попередні наукові дослідження, з обов'язковим залученням наукових організацій, вибір яких відбувається на основі проведення тендеру.

  З метою забезпечення довготривалого управління ризиками, що виникають в результаті інвестиційної діяльності, виявлення фінансових потреб і можливостей Компанії Управлінням Інвестиційних Ризиків щороку організовується підготовка зведеного звіту по Моніторингу ризиків лізингових проектів на майбутній рік. Відповідні Куратори повинні представляти в Управління до 1 жовтня поточного року розроблені на наступний рік пропозиції і моніторинг інвестиційних ризиків.

  В кінці поточного року Управлінням інвестиційних ризиків організовується щорічне коригування зведеного Моніторингу ризиків. При цьому за проектами проводиться уточнення реалізації потенційних ризикових подій, їх розмірів.

  Оцінка і вибір методів впливу на інвестиційний ризик

  Підготовка пропозицій щодо формування методів управління інвестиційними ризиками конкретного проекту здійснюється Ризик-менеджером спільно з Куратором. При цьому Ризик-менеджер проводить аналіз необхідності залучення до цієї роботи науково-дослідних (проектних та інших вишукувальних) організацій, визначає види необхідних досліджень і робіт, а також суму витрат на зазначені цілі. Як правило, це стосується особливо важливих проектів.

  Бюджет Моніторингу ризиків лізингового контракту визначається Ризик-менеджером за погодженням з Підрозділом Компанії, відповідальним за даний проект.

  При неможливості проведення Моніторингу без залучення наукових організацій і додаткових фінансових витрат, Ризик-менеджер спільно з Профільним підрозділом розробляє комплекс робіт і заходів, які направляє на узгодження відповідно до встановленої процедури узгодження інвестиційних витрат.

  Після узгодження проект направляються для затвердження Президенту Компанії, з додатком Пояснювальної записки.

  Зміст і структура Моніторингу інвестиційних ризиків

  Зміст документа залежить від виду напрями діяльності, характеру придбаних для передачі в лізинг фондів, умов і особливостей реалізації проекту.

  Для Моніторингу встановлюється наступна структура:

  титульна сторінка;

  зміст;

  Вступ;

  структура ризиків проекту;

  оцінка інвестиційних ризиків;

  обгрунтування методів впливу на ризик;

  резюме;

  додатки.

  Титульний лист, зміст і бізнес-план в цілому оформляються відповідно до встановлених правил (шрифт, стилі, Шаблон).

  У розділі «Вступ» наводяться загальні відомості про лізингові проект:

  визначається мета проекту і шлях її досягнення;

  визначаються потенційні проблеми проекту, вирішення яких необхідне для стійкого досягнення мети проекту;

  аналізуються переваги і недоліки можливих шляхів досягнення поставленої мети, і обгрунтовується вибір оптимального з них.

  У розділі «Структура ризиків Проекту» наводиться розроблена система інвестиційних ризиків, потенційно реалізованих в рамках лізингового Проекту. При цьому:

  ступінь деталізації робіт визначається з урахуванням можливості документального підтвердження і аналізу їх результату;

  включення ризиків проводиться з урахуванням взаємозв'язків між ними;

  аналізується необхідність включення в структуру інвестиційних ризиків, пов'язаних з:

  проведенням будівельно-монтажних робіт, отриманням проектно-кошторисної і робочої документації, оформлення дозвільної документації;

  при необхідності, з розробкою техніко-економічного обгрунтування проекту;

  залученням до робіт по проекту сторонніх організацій (підрядників, постачальників, проектувальників і ін.); проведенням торгів, конкурсів для їх оптимального вибору.

  Структура цих ризиків ґрунтується на наявних результатах досліджень.

  У розділі «Оцінка інвестиційних ризиків» наводяться зведені показники, що визначають значимість розглянутих ризиків для проекту та Компанії в цілому.

  Оцінка значущості інвестиційних ризиків проекту здійснюється на стадіях:

  прийняття інвестиційного рішення;

  реалізації проекту.

  Принципи оцінки ризиків однакові на всіх стадіях. Основними з них є:

  розгляд ризиків проекту протягом горизонту стратегічного планування Компанії;

  оцінка величини наслідків ризику виробляється шляхом зіставлення ситуації "без ризику" і "з ризиком";

  оцінка ймовірності настання проводиться на основі досвіду, накопиченого Управлінням інвестиційних ризиків, і на основі проведених досліджень, висновків експертів;

  облік чинника часу.

  Для визначення значущості інвестиційних ризиків застосовуються такі методи (рекомендується застосовувати відразу кілька або, при доцільності, навіть всі з них):

  Методи побудови дерев;

  Аналіз чутливості;

  Метод сценаріїв;

  Метод Монте-Карло;

  експертний метод

  Метод побудови сценаріїв найбільш ефективний при техніко-виробничих ризиків, пов'язаних з відмовою взятих у лізинг устаткування і проводиться в такий спосіб:

  лізинговий проект розбивається на етапи (роботи), кожен наступний з яких залежить від попереднього;

  передбачається можливість прийняття рішення на кожному етапі в точці (вузлі) прийняття рішення, наступного за отриманням результату попереднього етапу;

  варіацій підсумків кожного етапу не повинно перевищувати 3-4;

  проводиться оцінка ймовірностей кожного з результатів (сума ймовірностей повинна дорівнювати 1);

  визначаються точки прийняття рішень із зазначенням варіантів рішень;

  за допомогою програмних засобів наводиться графічне відображення гілок і вузлів прийняття рішень і отримання результатів.

  Аналіз чутливості - найбільш ілюстративний метод для розгляду ступеня впливу окремих факторів на ризикованість проекту. Алгоритм дій в цьому випадку наступний:

  вибираються параметри проекту, вплив яких необхідно враховувати при аналізі значущості сукупного ризику;

  мінімальне значення кожного фактора вибирається таким чином, щоб за експертною оцінкою реальне значення чинника могло виявитися рівним або менше цього значення не більше ніж в 5% випадків;

  максимальне значення фактора вибирається таким, щоб за експертною оцінкою реальне значення чинника могло виявитися рівним або більш за це значення не більше ніж в 5% випадків;

  проводиться розрахунок значень ліквідності лізингоодержувача окремо по кожному фактору від мінімального до максимального значення;

  результати розрахунку чутливості відбиваються з допомогою діаграми торнадо і (або) діаграми павука;

  в діаграмі торнадо базове значення платоспроможності відбивається у вигляді товстої вертикальної лінії (осі торнадо), а відхилення, що виникають внаслідок зміни значень факторів, відкладаються вправо і вліво від осі і утворюють «воронку торнадо» (попередньо чинники необхідно ранжирувати за ступенем впливу на платоспроможність);

  діаграма павука відображає характер впливу факторів на результат проекту і являє собою графік. відкладений на осях «відхилення чинника від базового значення (%) - платоспроможність»

  Метод сценаріїв полягає в імітації декількох варіантів розвитку лізингового проекту, по кожному з яких оцінюються інвестиційні ризики

  розглядаються три сценарії розвитку подій, певні як песимістичний, найбільш ймовірний і оптимістичний

  Метод Монте-Карло - полягає в побудові моделі, що містить випадкові величини, над якою згодом проводиться серія чисельних експериментів, з метою оцінки впливу різних вихідних величин на ймовірність збереження платоспроможності лізингоодержувача.

  першим етапом визначається функція розподілу кожного з вхідних параметрів моделі;

  далі між вхідними параметрами встановлюються взаємозв'язку, що дають на виході рівень ризикованості даного проекту;

  проводиться серія з (100 * n) чисельних експериментів моделі, де n - кількість факторів моделі;

  будується функція розподілу результату моделі, і розраховуються параметри ризику.

  Експертний метод застосовується для побудови інтегрального показника ризикованості лізингового проекту щодо чинників, що мають нечислову природу, і складається з наступних етапів:

  формулювання мети експертного опитування;

  визначення Експертної групи;

  затвердження програми експертного опитування;

  проведення збору експертної інформації;

  аналіз експертної інформації.

  Отримані в результаті застосування кожного з методів результати аналізуються в аспекті впливу ризикових подій на платоспроможність лізингоодержувача, прийнятності даного ризику, ймовірності реалізації інвестиційних ризиків і можливих шляхів і методів впливу на дане наслідок ризикового події.

  Ступінь значущості інвестиційного ризику для лізингової компанії визначається двома критеріями: величиною наслідків і ймовірність настання ризикової події.

  Величина наслідків визначається як різниця приведених лізингових платежів без реалізації ризикової події і з його реалізацією.

  Імовірність настання є неотрицательную числову характеристику шансів реалізації ризикового події, що дає в сумі з імовірністю зворотного події 1.

  Висновки відображаються на карті ризиків з осями «наслідки ризику - ймовірність настання».

  В результаті аналізу відбувається вибір ризиків, за якими потрібно вибір методів впливу:

  катастрофічні ризики незалежно від ймовірності їх настання;

  істотні високій ймовірності і стандартні ризики;

  незначні високій ймовірності ризики.

  У розділі «Обгрунтування методів впливу на ризик» проводиться аналіз економічної доцільності проведення тих чи інших методів впливу на ризик.

  в якості стандартних методів впливу на ризик слід розглянути можливість застосування страхування, резервування, хеджування, диверсифікації, щоб уникнути і мінімізація;

  застосування інших методів можливо за погодженням з Куратором, Управлінням інвестиційними ризиками, Фінансовим управлінням і відповідальним підрозділом;

  обрані методи впливу на ризик повинні змінювати його ступінь до прийнятною.

  в ситуації вибору між декількома методами впливу на один і той самий ризик вибирається найменш витратний (для всіх учасників контракту) з точки зору лізингового проекту.

  У розділі "Резюме" наводяться:

  мета проекту, обраний варіант управління ризиками проекту;

  структура ризиків проекту із зазначенням значимості останніх;

  зведена оцінка ризикованості проекту;

  короткий опис вибраних методів на ризики і передбачувані результати управління ризиком.

  Застосування методів і оцінка результатів

  Куратор проекту зобов'язаний організувати контроль над реалізацією ризикових подій.

  Після закінчення планових періодів (за місяць, квартал або рік) рекомендується на основі фактичних даних і, при необхідності, додаткових розрахунків складати звітну форму, яка повинна зіставляти потенційні і фактичні показники по інвестиційним ризикам проекту.

  У висновках кожного звіту повинні міститися пропозиції щодо зміни структури управління інвестиційними ризиками.

  При організації контролю перш за все рекомендується використовувати дані бухгалтерського обліку, додаткові обсяги продукції (фізичні показники), що фактично отримуються від реалізації проекту, що досягається економія за витратами, середньоринкові ціни на продукцію (роботи, послуги) у відповідному періоді часу і т.д., а також інші показники і матеріали, що обґрунтовують реалізацію ризиків проекту.

  Періодичність подання зазначених звітних форм, визначаються Куратором проекту та Фінансовим Управлінням. Однак в обов'язковому порядку ці форми додаються до звіту про завершення конкретного проекту.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Методичні вказівки з управління інвестиційними ризиками

  Скачати 15.15 Kb.