Дата конвертації01.04.2017
Розмір67.45 Kb.
ТипРубрика

Скачати 67.45 Kb.

Методика аналізу доходів і витрат підприємства за видами діяльності

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1 Економічна сутність доходів та витрат організації, їх склад

1.2 Методологічні основи аналізу доходів і витрат

2.2 Аналіз доходів і витрат по поточній діяльності організації

2.3 Аналіз доходів і витрат від інвестиційної, фінансової діяльності та іншої діяльності

2.4 Склад, структура і динаміка прибутку до оподаткування

3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ доходів і витрат СП ВАТ «ГЕТЗ»

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

ВСТУП

Незалежно від того, який профіль діяльності підприємства, в процесі діяльності завжди відбувається формування його доходів і витрат. Саме ці аспекти діяльності найбільш важливі для всіх зацікавлених сторін - власників підприємства, співробітників, держави, оскільки успішне їх формування і правильне планування дозволяють всім учасникам виробничої діяльності в кінцевому підсумку досягти своїх фінансових цілей - в першу чергу збільшення добробуту і якості життя, отримання прибутку.

Таким чином, прибуток є основною метою підприємницької діяльності, її кінцевим результатом.

При формуються ринкових відносинах орієнтація підприємств на отримання прибутку є неодмінною умовою для їх успішної підприємницької діяльності, критерієм вибору оптимальних напрямків і методів цієї діяльності. Прибуток - основа економічного розвитку, найважливіший показник ефективності роботи підприємства. Зростання прибутку створює фінансову основу для здійснення розширеного відтворення підприємства та задоволення соціальних і матеріальних потреб засновників і працівників. Економічною базою формування фінансових результатів є доходи і витрати організації.

Виявлення шляхів максимізації прибутку, зміцнення фінансового стану підприємства та зниження ймовірності банкрутства є одними з головних цілей фінансового аналізу, отже особливої ​​актуальності набуває аналіз доходів і витрат як важливих складових фінансово-господарської діяльності організації, які безпосередньо впливають на результати її діяльності, а також їх оптимізація.

Таким чином, актуальність і доцільність обраної теми не викликає сумнівів.

Аналітичне дослідження з даної теми було проведено для СП ВАТ «Гомельський електротехнічний завод», основним видом діяльності якого є виробництво механічного, електромеханічного обладнання для забезпечення безпечного руху на залізниці.

Метою даної роботи є вивчення складу, структури і динаміки доходів і витрат за видами діяльності, визначення впливу різних доходів і витрат на кінцевий результат діяльності підприємства, а також виявлення резервів зростання прибутку.

Для досягнення даної мети необхідно вирішити такі завдання:

- розкрити економічну сутність доходів і витрат;

- вивчити методику аналізу доходів і витрат за видами діяльності як складових фінансового результату підприємства;

- розглянути шляхи підвищення ефективності управління доходами і витратами.

Методологічною основою роботи є праці Савицької Г.В., Стражева В.І., Шеремета А.Д., Канке А.А., Кошовий І.П., Єршової С.А., Єрмолович Л.Л., Рибакової Е. Я. і ін., нормативні документи, а також журнальні статті по темі «Оптимізація доходів і витрат».

Інформаційною базою для проведення аналізу доходів і витрат організації є бухгалтерська і статистична звітність СП ВАТ «ГЕТЗ».

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.2 Економічна сутність доходів та витрат організації, їх склад

Найбільш важливим показником, що характеризує кінцевий результат діяльності промислового підприємства в умовах ринкової економіки є прибуток, який визначається як різниця між доходами і витратами підприємства.

Фінансові результати діяльності організації характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності, а також приростом власного капіталу. Чим більше величина прибутку і вище рівень рентабельності, тим ефективніше функціонує організація, тим більше стійко її фінансовий стан. [1, c. 225]

Прибутком, на думку Канке, [2, c.180] є частина чистого доходу підприємства, створеного в процесі виробництва і реалізованого в сфері обігу. Тільки після продажу продукції чистий дохід приймає форму прибутку. Кількісно вона являє собою різницю між виручкою і повною собівартістю реалізованої продукції. Виходить, чим більше рентабельної продукції реалізує підприємство, тим більше воно отримає прибутку, тим краще його фінансовий стан.

Найважливішими серед показників отриманого прибутку організації є показники прибутку, що створюють основу економічного розвитку фірми. Останні отримують прибуток головним чином від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів діяльності: здавання в оренду основних фондів, комерційної діяльності на фондових і валютних біржах і т.д. Кінцевим фінансовим результатом господарської діяльності підприємства, на думку Стражева, є прибуток, яка створюється додатковий працею і являє собою реалізовану частину чистого доходу. [3, с. 116]

На думку Шеремета А.Д. економічною базою формування фінансових результатів є доходи і витрати організації в ході господарської діяльності. Доходи - це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду, що відбувається у формі припливу або збільшення активів або зменшення зобов'язань, що виражається в збільшенні капіталу, не пов'язаного з внесками учасників акціонерного капіталу. Витрати визнаються в звітності, якщо виникає зменшення економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань, які можуть бути достовірно оцінити. [4, с. 170]

Мета аналізу доходів і витрат - виявлення чинників, що вплинули на формування прибутку (збитку) організації, а також виявлення резервів зростання прибутку.

Для того, щоб проаналізувати доходи і витрати організації необхідно знати визначення даних понять. В інструкції №102 з бухгалтерського обліку доходів і витрат даються такі визначення поняттям "доходи" і "витрати":

- доходи - збільшення економічних вигод протягом звітного періоду шляхом збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу організації, яка не пов'язана з вкладами власника її майна (засновників, учасників);

- витрати - зменшення економічних вигод протягом звітного періоду шляхом зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу організації, яка не пов'язана з його передачею власнику майна, розподілом між засновниками (учасниками).

Всі доходи і витрати організації в залежності від їх характеру, умов здійснення та напрямки діяльності діляться на:

- доходи і витрати по поточній діяльності;

-Доходи і витрати по інвестиційної діяльності;

-Доходи і витрати по фінансовій діяльності;

-інші доходи і витрати.

До доходів по поточній діяльності відноситься виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, а також інші доходи по поточній діяльності. [5]

У бухгалтерської звітності організації, зокрема в звіті про прибутки і збитки, доходи організації, отримані за звітний період повинні відображатися з підрозділом на виручку та інші доходи. Поняття «виручка від реалізації» відповідає поняттю «доходи від поточної діяльності».

Малюнок 1 - Склад доходів по поточній діяльності

Витрати по поточній діяльності включають в себе собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг; Управлінські витрати; витрати на реалізацію; інші витрати по поточній діяльності.

Малюнок 2 - Склад витрат по поточній діяльності

Доходи і витрати по інвестиційної діяльності формуються за рахунок доходів і витрат, пов'язаних з реалізацією та іншим вибуттям інвестиційних активів, реалізацією (погашенням) фінансових вкладень;

суми надлишків інвестиційних активів, виявлених в результаті інвентаризації; сум нестач і втрат від псування інвестиційних активів; доходів і витрат, пов'язані з участю в статутних фондах інших організацій; доходів і витрат за договорами про спільну діяльність; доходів і витрат по фінансових вкладеннях в боргові цінні папери інших організацій (в разі, якщо організація не є професійним учасником ринку цінних паперів);

сум створюваних резервів під знецінення короткострокових фінансових вкладень і відновлювані суми цих резервів (в разі, якщо організація не є професійним учасником ринку цінних паперів);

прибутків (збитків) минулих років з інвестиційної діяльності, виявлених в звітному періоді; інших доходів і витрат по інвестиційній діяльності. [5]

До складу доходів і витрат по фінансовій діяльності включаються:

- відсотки, що підлягають до сплати за користування організацією кредитами, позиками (за винятком відсотків за кредитами, позиками, які відносяться на вартість інвестиційних активів відповідно до законодавства);

- різниці між фактичними витратами на викуп акцій і їх номінальною вартістю (при анулювання викуплених акцій) або вартістю, за якою зазначені акції реалізовані третім особам (при подальшій реалізації викуплених акцій);

- витрати, пов'язані з отриманням у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) майна за договором фінансової оренди (лізингу) (якщо лізингова діяльність не є поточною діяльністю);

- доходи і витрати, пов'язані з випуском, розміщенням, обігом та погашенням боргових цінних паперів власного випуску (в разі, якщо організація не є професійним учасником ринку цінних паперів); - курсові різниці, що виникають від перерахунку активів і зобов'язань, виражених в іноземній валюті, за винятком випадків, встановлених законодавством; - прибуток (збиток) минулих років за фінансової діяльності, виявлена ​​у звітному періоді.

До складу інших доходів і витрат входять доходи і витрати, пов'язані з надзвичайними ситуаціями, інші доходи і витрати, не пов'язані з поточною, інвестиційної та фінансової діяльністю. [5]

Малюнок 3 - Модель формування прибутку

З метою обліку та аналізу виділяють наступні показники прибутку:

- валовий прибуток;

- прибуток (збиток) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- прибуток (збиток) від поточної діяльності;

- прибуток (збиток) від інвестиційної, фінансової та іншої діяльності;

- прибуток (збиток) до оподаткування;

- чистий прибуток (збиток).

На малюнку 3 представлена ​​модель формування даних показників.

Організації мають право самостійно відносити ті чи інші види надходжень до доходів від основних видів діяльності або до інших доходів в залежності від характеру діяльності організації, виду доходів і умов їх отримання.

1.2 Методологічні основи аналізу доходів і витрат

Аналіз доходів і витрат носить попередній характер по відношенню до подальшого аналізу фінансових результатів підприємства.

Основним джерелом інформації для аналізу доходів і витрат є ф. №2 «Звіт про фінансові результати», дані синтетичного та аналітичного обліку за рахунками 90 «Доходи і витрати по поточній діяльності», 91 «Інші доходи і витрати», 99 «Прибутки та збитки».

Судження про ефективність роботи фірми формується на підставі багатьох критеріїв; в їх число входить і найпростіший факторний аналіз прибутку, що дозволяє зрозуміти, який вид доходів або витрат вплинув на прибуток в більшій чи меншій мірі.

Аналіз може бути реалізований шляхом побудови двох таблиць: однієї - по доходах, другий - за видатками. Обидві таблиці формуються на основі даних форми №2 «Звіт про фінансові результати» і можуть мати однакову форму. Наведені в таблиці дані повинні бути розглянуті в динаміці. Вони можуть бути доповнені порівняльними характеристиками про темпи зміни доходів (витрат) в цілому і по окремих статтях, про зміну вкладу тієї чи іншої статті в загальну зміну доходів (витрат) підприємства (наприклад, має місце приріст доходів підприємства, але він забезпечується за рахунок зростання доходів за операціями фінансового характеру). [6, c. 80-81]

Аналіз доходів і витрат слід починати з вивчення їх складу, структури і динаміки.

Вивчення структури доходів полягає в розрахунку і аналізі питомих ваг кожної групи доходів у загальній сумі доходів. Більш детальний аналіз структури доходів проводиться шляхом визначення кожного виду доходу у відповідній йому групі доходів.

Методика аналізу динаміки доходів полягає у вивченні абсолютного приросту, темпів зростання і приросту кожного виду доходів підприємства і доходів підприємства в цілому.

Аналіз структури витрат грунтується на аналізі питомих ваг кожного виду витрат у їх загальній сумі.

Вивчення динаміки витрат полягає в розрахунку і аналізі темпів зростання і приросту, а також абсолютного приросту кожної групи витрат організації та її витрат в цілому. [9, с. 315]

Більш детальний аналіз доходів і витрат слід проводити в розрізі видів діяльності.

Методика аналізу доходів і витрат від поточної діяльності грунтується на аналізі доходів і витрат від реалізації продукції, а також інших доходів і витрат від поточної діяльності в розрізі їх видів.

Аналіз прибутку від реалізації продукції доцільно проводити за допомогою трехфакторной моделі аналізу прибутку від реалізації продукції.

Прибуток від реалізації продукції розраховується як різниця між виручкою від реалізації і собівартістю реалізованої продукції, а також управлінськими та витратами на реалізацію.

На прибуток від реалізації продукції впливає безліч факторів, основними з яких є: обсяг реалізації продукції; структура і асортимент реалізованої продукції; рівень витрат на карбованець реалізованої продукції. [12, с. 29-30]

Розрахунок впливу факторів на відхилення прибутку від реалізації проводиться за допомогою трехфакторной моделі:

а) вплив зміни обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) (П v):

П v = П 0 (До 1 -1) (1.1)

(1.2)

де П 0 - прибуток від реалізації базисного періоду;

З 1, З 0 - собівартість звітного і базисного періоду відповідно;

б) вплив зміни структури і асортименту реалізованої продукції (Пс):

Пс = П 02 1) (1.3)

(1.4)

де Q 1 - обсяг реалізації продукції за звітний період,

Q 0 - обсяг реалізації продукції за базисний період;

в) вплив зміни рівня витрат на 1 руб. реалізованої продукції на прибуток від реалізації продукції (Пр):

(1.5)

Метою аналізу прибутку від реалізації продукції є визначення впливу виручки від реалізації продукції і собівартості реалізованої продукції на величину показника прибутку від реалізації продукції. [13, c. 216]

Наступним етапом аналізу доходів і витрат від поточної діяльності є вивчення інших доходів і витрат від поточної діяльності. Методика аналізу інших доходів і витрат від поточної діяльності полягає у вивченні структури і динаміки кожного виду доходів і витрат в даній групі.

Методика аналізу доходів і витрат від інвестиційної діяльності грунтується на вивченні складу, структури і динаміки кожної групи доходів і витрат в загальній сумі доходів і витрат по інвестиційній діяльності.

Так як прибуток за інвестиційної діяльності визначається як різниця між доходами і витратами по інвестиційної діяльності важливе значення набуває вивчення впливу доходів і витрат на показник прибутку по інвестиційної діяльності. Визначити вплив факторів на показник прибутку від поточної діяльності можна проводити способом ланцюгових підстановок за допомогою формул:

(1.6)

(1.7)

(1.8)

де П ІД - прибуток від інвестиційної діяльності;

доходи ВД - доходи по інвестиційної діяльності;

витрати ВД - витрати по інвестиційної діяльності.

Таким чином, зміна прибутку від інвестиційної діяльності за рахунок доходів по інвестиційної діяльності розраховується як:

. (1.9)

Зміна прибутку від інвестиційної діяльності за рахунок витрат по інвестиційній діяльності виглядає як:

. (1.10)

Аналіз доходів і витрат по фінансовій діяльності полягає у вивченні складу, структури і динаміки доходів і витрат по фінансовій діяльності як в цілому, так і в розрізі їх груп.

При аналізі доходів і витрат по фінансовій діяльності також доцільно провести аналіз впливу доходів і витрат по фінансовій діяльності на прибуток від фінансової діяльності. Визначити вплив доходів і витрат по фінансовій діяльності на прибуток від фінансової діяльності можна методом ланцюгових підстановок за допомогою формул:

(1.11)

(1.12)

(1.13)

де П ФД - прибуток від фінансової діяльності;

доходи ФД - доходи по фінансовій діяльності;

витрати ФД - витрати по фінансовій діяльності.

З перерахованих вище формул можна визначити вплив доходів по фінансовій діяльності на прибуток від фінансової діяльності в такий спосіб:

. (1.14)

Вплив витрат по фінансовій діяльності на прибуток від фінансової діяльності розраховується як:

. (1.15)

Методика аналізу прибутку до оподаткування полягає у вивченні структури і динаміки прибутку до оподаткування, яка складається з прибутку від поточної діяльності і прибутку від інвестиційної, фінансової та іншої діяльності.

Запропоновані методики аналізу доходів і витрат дозволяють виявити вплив доходів і витрат за різними видами діяльності на фінансовий результат, а також більш детально вивчити вплив всіх видів доходів і витрат на показник прибутку.

2. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ СП ВАТ "ГЕТЗ"

2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства

СП ВАТ «ГЕТЗ», створений в 1938 році і перетворений в 1993 році з державного підприємства у відкрите акціонерне товариство, маючи з квітня 2001 року статус підприємства з іноземними інвестиціями, виробляє гарнітури стрілочні, сигнальні приналежності (ліхтарі електричні всіх типів), електропривод стрілочний з внутрішнім замиканням неврезной типу СП-6Бел, апаратуру харчування електрообігріву стрілок, ремонтні комплекти і запчастини до гарнітурам стрілочним, зарядно-розрядні пристрої для тепловозних акумуляторних батарей. З товарів народного споживання, що випускаються підприємством, найбільшим попитом користуються сходи гвинтові. У невеликих кількостях з метою виконання заявок випускаються полки господарські. Підприємство, спеціалізуючись на випуску продукції для потреб залізничного транспорту, надає послуги населенню і організаціям з металообробки, автотранспорту та відпуску теплоенергії.

У 2009 році підприємство освоїло виробництво електроприводів стрілочних з внутрішнім замиканням і приступило до їх виготовлення.

СП ВАТ "ГЕТЗ" протягом багатьох років є в республіці основним виробником продукції для потреб залізниць і задовольняє попит на цю продукцію як всередині республіки, так і за її межами.

Спільне підприємство здійснює свою діяльність на підставі статуту, розробленого на основі і відповідно до Конституції РБ, положеннями Декретів і Указів Президента Республіки Білорусь «Про підприємства», «Про акціонерні товариства», «Суспільствах з обмеженою відповідальністю», інших нормативних і локальних актів і документів. Товариство є комерційною організацією - юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, товарний знак (знак обслуговування), розрахунковий рахунок і інші рахунки в установах банків. Метою діяльності товариства є господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку.

У таблиці 1 динаміка економічних показників діяльності СП ВАТ «ГЕТЗ» в 2011-2012 рр. Таблиця складена на основі бухгалтерської та статистичної звітності СП ВАТ «ГЕТЗ».

Таблиця 1

Динаміка економічних показників діяльності підприємства в 2011-2012 рр.

показник

2011 р

2012 р

відхилення

Темпи зростання,%

1

2

3

4

5

1. Обсяг виробництва продукції у фактичних цінах, млн. Руб.

31926

44524

12528

139,5

2. Виручка від реалізації продукції (за вирахуванням податків і зборів, що включаються до виручки), млн. Руб.

33108

45895

12897

138,6

3. Собівартість реалізованої продукції (включаючи управлінські витрати і витрати на реалізацію), млн. Руб.

25575

42133

16558

164,7

4.Прибуток від реалізації, млн. Руб.

7533

3762

-3771

49,9

5. Прибуток до оподаткування, млн. Руб.

4231

3471

-760

82,0

6. Середньорічна вартість основних засобів, млн. Руб.

15420

24351

8931

157,9

7. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

211

216

5

102,4

8. Матеріальні витрати, млн. Руб.

15886

25734

9848

161,9

9. Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу, млн. Руб.

4318

8347,4

4029,4

193,3

10. Фондовіддача, руб.

0,742

1,815

1,073

В 2,4 рази

11. Матеріаловіддача, руб.

2,0

1,81

0,19

90,5

12. Середньорічна продуктивність праці одного працівника, млн. Руб.

151,3

206,1

54,8

136,2

13. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, тис. Руб.

1653

3157

1504

191

14. Рентабельність реалізованої продукції,%

29,4

8,92

-20,48

Х

15. Рентабельність продажів,%

22,7

8,2

-14,5

Х

16. Власні оборотні кошти на кінець року, млн. Руб.

9621

13716

4095

142,5

17. Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець року

5,43

2,69

-2,74

Х

18. Коефіцієнт забезпеченості кратосрочних активів власними обіговими коштами на кінець року

0,82

0,63

-0,19

Х

19. Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами на кінець року

0,08

0,21

0,13

Х

20. Середньорічна вартість короткострокових активів, млн. Руб.

11438

18409

6971

160,9

21. Коефіцієнт оборотності короткострокових активів

2,89

2,47

-0,42

Х

Аналізуючи таблицю 1 зауважимо, що обсяг виробленої продукції в 2012 році зріс порівняно з попереднім на 39,5% і склав 44524 млн. Руб.

Виручка від реалізації продукції в 2012 і 2011 роках склала 45895 млн. Руб. і 33108 млн. руб. відповідно, тобто збільшилася на 38,6%.

Зі збільшенням обсягу реалізації збільшилася собівартість реалізованої продукції, в т.ч. витрати на енергоносії, сировину, матеріали, витрати на оплату праці, амортизаційні відрахування, відсотки по кредитах банку. Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг за січень-грудень 2012 року становила 42 133 млн. Руб., За аналогічний період 2011 року собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг 25 575 млн. Руб. У січні-грудні 2012 року собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшилася на 16 558 млн. Руб., Або на 64,7%.

Така динаміка виручки від реалізації і собівартості реалізованої продукції привела до того, що в 2012 році в порівнянні з 2011 роком значно знизився прибуток від реалізації (в 2 рази) і склала 3762 млн. Руб.

Середньорічна вартість основних засобів у 2012 році склала 24531 млн. Руб., А за аналогічний період попереднього року - 15420 млн. Руб.

Показник фондовіддачі за 2012 рік значно зріс (у 2,4 рази) і склав 1,815 руб. Це говорить про більш ефективне використання основних засобів.

Середньооблікова чисельність працюючих в 2012 році в порівнянні з аналогічним періодом 2011 зросла на 2,4% і склала 216 осіб; середньомісячна заробітна плата на одного працюючого зросла на 91,0% і склала 3 157 тис. руб. Однак продуктивність праці в 2012 році зросла лише на 36,2%.

Рентабельність реалізованої продукції за січень-грудень 2011 року склав 22,7%, за січень-грудень 2012 року - 8,2%; рентабельність продажів - 29,5%, 8,9% відповідно, це викликано зниженням прибутку і збільшення витрат на виробництво і реалізацію, що свідчить про зменшення даних показників.

Власні оборотні кошти на кінець 2011 і 2012 року склали 9621 млн. Руб. і 13716 млн. руб. відповідно.

Також збільшилася вартість короткострокових активів у порівнянні з 2011 роком на 6971 млн. Руб., Або на 60,9%.

Коефіцієнт забезпеченості короткострокових активів власними обіговими коштами у 2011 році дорівнює 0,82, а в 2012 році - 0,63 (норматив - 0,5). Це означає, що короткострокові активи сформовані за рахунок власного капіталу на 82% в 2011 році, а в 2012 році - на 63%. Хоча даний коефіцієнт знизився в порівнянні з 2011 роком на 0,186, все ж це свідчить про фінансову стійкість СП ВАТ «ГЕТЗ».

Коефіцієнт поточної ліквідності показує ступінь, в якій поточні активи покривають короткострокові зобов'язання. Даний коефіцієнт СП ВАТ «ГЕТЗ» в 2011 році склав 5,43, в 2012 році-2,69 при нормативі 1,3.

Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами в 2012 році дорівнює 0,21, а в аналогічному періоді попереднього року - 0,08 (норматив - не більше 0,85).

Розглянуті коефіцієнти свідчать про платоспроможність СП ВАТ «ГЕТЗ».

Коефіцієнт оборотності короткострокових активів в 2012 році дорівнює 2,47, а в 2011 році цей показник дорівнював 2,89. Це означає, що за 2011 рік короткострокові активи здійснювали 2, 89 обороту, а в 2012 році - 2,47. Таким чином, обороти короткострокових активів СП ВАТ «ГЕТЗ» знизилися на 0,42.

2.2 Аналіз доходів і витрат по поточній діяльності організації

Для того, щоб проаналізувати доходи і витрати по поточній діяльності СП ВАТ «ГЕТЗ» необхідно послідовно провести факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, проаналізувати склад, структуру і динаміку витрат від реалізації та інших доходів і витрат по поточній діяльності.

Вихідні дані для аналізу прибутку від реалізації представлені в таблиці 2, складеної на основі звіту про прибутки і збитки СП ВАТ «ГЕТЗ».

Таблиця 2

Формування прибутку від реалізації продукції млн. Руб.

показник

2011

2012

відхилення

Темп зростання,%

1. Виручка від реалізації продукції

33108

45895

12787

138,6

2. Собівартість реалізованої продукції

24927

34774

9847

139,5

3. Управлінські витрати

167

7004

6837

У 41,9 разів

4. Витрати на реалізацію

481

355

-126

73,8

5. Повна собівартість реалізованої продукції

25575

42133

16558

164,7

6. Прибуток від реалізації

7533

3762

-3771

49,9

З даних таблиці 2 видно, що виручка від реалізації збільшилася в 2012 році на 12787 млн. Руб. або на 38,6% і склала 45895 млн. руб.

Собівартість реалізованої продукції СП ВАТ "ГЕТЗ" за 2012 рік зросла в порівнянні з попереднім роком на 9847 млн. Руб.

Істотно збільшилися управлінські витрати підприємства у 2012 році: якщо в 2011 році вони становили 167 млн. Руб, то в 2012 році їх розмір склав 7004 млн. Руб.

Витрати на реалізацію у 2012 році знизилися і склали 355 млн. Руб.

Прибуток від реалізації в 2012 році знизилася в порівнянні з 2012 роком на 3771 млн. Руб. і склала 3762 млн. руб.

Визначимо вплив збільшення обсягу реалізованої продукції на зміну прибутку від реалізації:

* (42133/25575 - 1) = 4877,1 (млн. Руб.)

Під впливом збільшення обсягу реалізації на 38,6%, прибуток від реалізації збільшилася на 4877,1 млн.руб.

Визначимо вплив зміни структури і асортименту реалізованої продукції на зміну прибутку від реалізації:

* (45895/33108 -42133 / 25575) = -1967,7 (млн. Руб.)

Через зміни структури і асортименту реалізованої продукції, прибуток від реалізації знизилася на 1967 млн. Руб., Отже в 2012 році підвищилася питома вага управлінських витрат.

Визначимо вплив зміни витрат на карбованець реалізованої продукції на зміну прибутку від реалізації філії:

* (42133/45895 - 25575/33108) = -6680,4 (млн. Руб.)

Під впливом зміни витрат на карбованець реалізованої продукції прибуток від реалізації знизилася на 6680,4 млн. Руб.

Складемо баланс відхилень:

4871,1-1967,7- 6680,4 = 3771 (млн. Руб.)

Під впливом розглянутих факторів прибуток від реалізації знизилася на 3771 млн. Руб.

Наступним етапом проведення аналізу доходів і витрат по поточній діяльності є аналіз витрат від реалізації ВАТ "ГЕТЗ". У таблиці 3 представлено склад, структура та динаміка витрат від реалізації СП ВАТ «ГЕТЗ» за 2011 і 2012 рік. Таблиця складена на основі звіту про прибутки і збитки СП ВАТ «ГЕТЗ».

Таблиця 3

Склад, структура і динаміка витрат від реалізації СП ВАТ «ГЕТЗ» за 2011 і 2012 рік млн. Руб.

показник

2011 рік

Уд. вага,%

2012 рік

Уд. вага,%

Вимкнути-е

Темп зростання,%

Собівартість реалізованої продукції

24927

97,5

34774

82,5

9847

139,5

Управлінські витрати

167

0,7

7004

16,6

6837

У 41,9 разів

Витрати на реалізацію

481

1,8

355

0,9

-126

73,8

Всього витрати від реалізації

25575

100

42133

100

16558

164,7

Аналізуючи цю таблицю можна зробити висновок про те, що собівартість реалізованої продукції СП ВАТ "ГЕТЗ" за 2012 рік зросла в порівнянні з попереднім роком на 9847 млн. Руб.

Істотно збільшилися управлінські витрати підприємства у 2012 році: якщо в 2011 році вони становили 167 млн. Руб., То в 2012 році їх розмір склав 7004 млн. Руб.

Витрати на реалізацію у 2012 році знизилися і склали 355 млн. Руб.

У структурі витрат від реалізації в 2011 і в 2012 році найбільшу питому вагу займає собівартість реалізованої продукції (97,5% і 82,5%). Але в порівнянні з 2011 роком частка собівартості реалізованої продукції в загальній сумі витрат від реалізації знизилася на 15 п.п.

Це пов'язано зі збільшенням питомої ваги управлінських витрат в загальній сумі витрат від реалізації: в 2011 році їх питома вага дорівнює 0,7%, а в 2012 році - 16,6%. Також порівнюючи структуру витрат від реалізації підприємства за 2011 і 2012 рік бачимо, що незначно знизилася частка витрат на реалізацію (на 0,9 пп.).

В цілому можна зробити висновок про те, що на формування витрат від реалізації СП ВАТ «ГЕТЗ», а отже і прибутку від реалізації в 2012 році вплинуло збільшення управлінських витрат в 41,9 раз або на 6837 млн. Руб.

Тепер проведемо аналіз інших доходів і витрат від поточної діяльності. Дані для аналізу представлені в таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка інших доходів і витрат по поточній діяльності СП ВАТ «ГЕТЗ» млн. Руб.

показник

2011 рік

2012 рік

Вимкнути-е

Темп зростання,%

Інші доходи за поточною діяльності

8435

10612

2177

125,8

Інші витрати по поточній діяльності

8913

11830

2917

132,7

Прибуток (збиток) від реалізації продукції

7533

3762

-3371

49,9

Прибуток (збиток) від поточної діяльності

7055

2544

-4511

36,06

З таблиці видно, що за 2012 рік інші доходи по поточній діяльності склали 10612 млн. Руб., А за 2011 рік-8435 млн. Руб. Тобто за 2012 рік інші доходи СП ВАТ «ГЕТЗ» збільшилися на 2177 млн. Руб. або на 25,8%.

Інші витрати по поточній діяльності за 2011 рік склали 8913 млн. Руб. У 2012 році інші витрати по поточній діяльності також збільшилися і склали 11830 млн. Руб. Темп зростання інших витрат по поточної діяльності за аналізований період склав 132,7%.

Порівнюючи темпи зростання інших доходів і витрат по поточній діяльності слід зазначити, що темп зростання інших витрат перевищує темп зростання інших витрат на 6,9 п.п., також як і інші витрати перевищують інші доходи по поточній діяльності в абсолютному вираженні.

В результаті цього прибуток від поточної діяльності знижується набагато швидше прибутку від реалізації.

2.3 Аналіз доходів і витрат від інвестиційної, фінансової діяльності та іншої діяльності

Аналіз доходів і витрат від інвестиційної, фінансової діяльності та іншої діяльності ґрунтується на вивченні складу, структури і динаміки доходів і витрат від інвестиційної, фінансової та іншої діяльності, а також на визначенні впливу доходів і витрат по інвестиційній, фінансової та іншої діяльності на показник прибутку від інвестиційної, фінансової та іншої діяльності СП ВАТ «ГЕТЗ». Склад і динаміка доходів і витрат за даними видам діяльності представлені в таблиці 5.

Таблиця 5

Склад і динаміка доходів і витрат по інвестиційній, фінансової та іншої діяльності СП ВАТ «ГЕТЗ» в 2011 і 2012 рр. млн. руб.

показник

2011 рік

2012 рік

відхилення

Темп зростання,%

1

2

3

4

5

Доходи по інвестиційної діяльності:

42

52

10

123,8

доходи від вибуття основних засобів, нематеріальних активів та інших довгострокових активів

42

52

10

123,8

доходи від участі в статутному капіталі інших організацій

-

-

-

-

відсотки до отримання

-

-

-

-

Витрати по інвестиційній діяльності

-

18

-

-

витрати від вибуття основних засобів, нематеріальних активів та інших довгострокових активів

-

18

-

-

інші витрати по інвестиційної діяльності

-

-

-

-

Доходи по фінансовій діяльності:

-

1 449

-

-

курсові різниці від перерахунку активів і зобов'язань

-

1 449

-

-

інші доходи по фінансовій діяльності

-

-

-

-

Витрати по фінансовій діяльності:

2866

556

2310

19,3

відсотки до сплати

-

44

курсові різниці від перерахунку активів і зобов'язань

2866

512

2354

17,8

інші витрати по фінансовій діяльності

-

-

-

-

Інші доходи і витрати

-

-

-

-

Прибуток (збиток) від інвестиційної, фінансової деят-ти

(2824)

927

3751

32,8

За даними таблиці можна зробити висновок про те, що доходи по інвестиційної діяльності СП ВАТ «ГЕТЗ» представлені тільки доходами від вибуття основних засобів, нематеріальних активів та інших довгострокових активів в розмірі 52 млн.руб. за 2012 рік, тим самим перевищивши доходи з інвестиційної діяльності за 2011 рік на 10 млн. руб або на 23,8%. Витрати підприємства по інвестиційній діяльності складаються тільки з витрат від вибуття основних засобів, нематеріальних активів та інших довгострокових активів в розмірі 18 млн. Руб. за 2012 рік. Слід зазначити, що в 2011 році завод не ніс витрат по інвестиційній діяльності.

Доходи по фінансовій діяльності в розмірі тисячу чотиреста сорок дев'ять млн.руб. СП ВАТ «ГЕТЗ» у 2012 році отримало в результаті позитивних курсових різниць від перерахунку активів і зобов'язань. За попередній рік підприємство не отримало доходів по фінансовій діяльності. Витрати по фінансовій діяльності заводу за 2012 рік складаються з відсотків до сплати і негативних курсових різниць від перерахунку активів і зобов'язань в розмірі 44 млн. Руб. і 512 млн. руб. відповідно, що в загальній сумі склало 556 млн.руб. У 2011 році витрати СП ВАТ «ГЕТЗ» представлені тільки негативними курсовими різницями в розмірі 2866 млн. Руб. і перевищують витрати по фінансовій діяльності 2012 року на 2310 млн. руб.

Прибуток Гомельського електротехнічного заводу від інвестиційної, фінансової та іншої діяльності в 2012 році склала 927 млн. Руб., В той час як за 2011 рік підприємство за даними видам діяльності зазнало збитків у розмірі 2824 млн. Руб. Прибуток СП ВАТ «ГЕТЗ» по інвестиційної, фінансової та іншої діяльності в 2012 році збільшився в порівнянні з попереднім роком на 3751 млн. Руб.

Наступним етапом аналізу доходів і витрат СП ВАТ «ГЕТЗ» є визначення впливу доходів і витрат по інвестиційній діяльності методом ланцюгових підстановок.

Визначимо прибуток від інвестиційної діяльності за 2011 рік, 2012 рік, а також прибуток умовну першу:

(млн. руб.)

(млн. руб.)

(млн. руб.)

Визначимо вплив доходів і витрат від інвестиційної діяльності на прибуток від інвестиційної діяльності:

= 5242 = 10 (млн. Руб)

(млн. руб).

За рахунок доходів прибуток від інвестиційної діяльності в 2012 році збільшилася на 10 млн. Руб. За рахунок видатків прибуток від інвестиційної діяльності в 2012 році знизилася на 18 млн. Руб. Таким чином, під впливом всіх факторів прибуток від інвестиційної діяльності заводу в 2012 році знизилася на 8 млн. Руб.

Аналогічно визначимо вплив доходів і витрат по фінансовій діяльності на прибуток від фінансової діяльності.

(млн. руб.)

(млн. руб.)

(млн. руб.)

Розрахуємо вплив доходів і витрат по фінансовій діяльності на прибуток від фінансової діяльності:

(млн. руб.)

(млн. руб.).

Після проведення розрахунків можна зробити висновок про те, що прибуток від фінансової діяльності в 2012 році СП ВАТ «ГЕТЗ» збільшилася на 1449 млн. Руб. за рахунок зростання доходів по фінансовій діяльності. За рахунок зниження витрат по фінансовій діяльності прибуток від фінансової діяльності збільшилася на 2310 млн. Руб. Під впливом усіх факторів прибуток від фінансової діяльності підприємства збільшилася на 3759 млн. Руб.

2.4 Склад, структура і динаміка прибутку до оподаткування

Проаналізувавши доходи і витрати по поточній діяльності, а також доходи і витрати по інвестиційної, фінансової та іншої діяльності підприємства необхідно провести заключний етап аналізу доходів і витрат організації.

Заключним етапом в аналізі доходів і витрат СП ВАТ «ГЕТЗ» є вивчення складу, структури і динаміки прибутку до оподаткування.

У таблиці 6 представлена ​​динаміка показників, що характеризують фінансові результати діяльності організації.

Таблиця 6

Динаміка прибутку до оподаткування СП ВАТ «ГЕТЗ» млн. Руб.

показник

2011 рік

2012 рік

відхилення

Темп зростання, %

1. Прибуток (збиток) від поточної деят-ти

7055

2544

-4511

36,05

2. Прибуток (збиток) від інвестиційної, фінансової та іншої діяльності

(2824)

927

3751

32,83

3. Прибуток (збиток) до оподаткування

4231

3471

-760

82,03

З даної таблиці видно, що прибуток від поточної діяльності за 2012 рік знизилася в порівнянні з попереднім роком на 4511 млн. Руб. і склала 2544 млн. руб.

СП ВАТ «ГЕТЗ» у 2011 році отримало збитки від інвестиційної, фінансової та іншої діяльності в розмірі 2824 млн. Руб. За 2012 рік за цією ж діяльності підприємство отримало прибуток в розмірі 927 млн. Руб.

В цілому прибуток до оподаткування за 2012 рік знизилася в порівнянні з попереднім на 760 млн.руб.: За 2011 рік вона склала 4231 млн.грн., А за 2012 рік - 3471 млн.руб.

дохід витрата прибуток оподаткування

3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ доходів і витрат СП ВАТ «ГЕТЗ»

Метою діяльності будь-якої комерційної організації є отримання прибутку.

Якщо сума доходу впливає на величину прибутку прямо-пропорційно, отже, організація повинна прагнути до її збільшення, то величина витрат назад-пропорційна величині прибутку, що є причиною для розробки ефективної системи контролінгу витрат підприємства.

Стратегія максимізації доходів може будуватися на пошуку нових ринків збуту продукції за допомогою участі в тендерах, в конкурсах, державних програмах, біржових торгах і застосуванні інших альтернативних способів реалізації продукції. Крім того організації слід використовувати наявні фінансові ресурси для стимулювання своєї фінансової та інвестиційної діяльності, а саме:

- здійснення ефективних фінансових вкладень;

- здійснення інвестицій в об'єкти з мінімальним ризиком і максимальною нормою прибутку.

Управління витратами організації повинно грунтуватися на виявленні потреб організації в здійсненні кожного виду витрат, а також на забезпеченні збалансованості бюджету витрат і витрат. Це забезпечить недопущення перевитрати коштів за рахунок неефективного їх використання.

Вивчивши бухгалтерський баланс, а також звіт про прибутки і збитки СП ВАТ «ГЕТЗ» можна виявити, що дане підприємство має невигідні довгострокові фінансові вкладення, так як ці вкладення не приносять ніякого доходу.

Довгострокові фінансові вкладення являють собою вкладення в цінні папери інших організацій, облігації державних та місцевих позик (якщо встановлений термін їх погашення перевищує 12 місяців), статутні фонди інших організацій і т.п., а також надані іншим організаціям позик (на термін більше 12 місяців ), вклади учасників договору про спільну діяльність в спільне майно простого товариства. [8]

СП ВАТ «ГЕТЗ» володіє пакетом акцій ряду підприємств на суму 1521 млн. Руб., Однак доходи від участі в статутних фондах інших організацій не отримує.

У зв'язку з цим, було б доцільно відмовитися від участі в статутних фондах інших організацій шляхом продажу наявного пакета акцій.

У сформованих ринкових умовах фінансові вкладення доцільно здійснювати в короткостроковому періоді з метою зниження ризикованості фінансових вкладень через високі темпів ростов і нестабільності валютного курсу. Проаналізуємо можливі варіанти короткострокових фінансових вкладень СП ВАТ «ГЕТЗ» в 2013 році, вибравши в якості виду фінансових вкладень короткостроковий банківський вклад. У таблиці 7 представлений розрахунок сум доходів від фінансової діяльності, отриманих за кожним видом вкладу.

Для початку необхідно перевести наявну суму білоруських рублів в долари США за курсом ВАТ «АСББеларусбанка» на 01.01.2013:

1521млн. руб. / 8570 = 177479 доларів США.

Таблиця 7

Розрахунок доходів, отриманих по кожному виду вкладу, долари США

Банк / внесок

ставка

Валюта

термін

сума

прибуток

Ефективність тако. ставка

Доп. внески

Кап-я відсотків

Бєлгазпромбанку ВАТ «Стандарт» в доларах США і євро (5,5% плаваюча) на 1 рік

5,5%

долари США, євро

12

177470

10010

5,64%

да

да

Белагропромбанк ВАТ «Лінія росту 2.0» від 5 001 і більше дол. США / євро до 1 року (5,4% плаваюча)

5,4%

долари США, євро

12

177470

9824

5,54%

да

да

Беларусбанк АСБ ВАТ «Новорічний» в доларах США і євро на 3 місяці (до 6% плаваюча)

5,5%

долари США, євро

12

177470

9760

5,5%

да

немає

Банк БелВЕБ ВАТ Універсальний з плаваючою ставкою в доларах США від 10 000 і більше (5,1%) на 12 місяців

5,1%

Долари США, євро

12

177470

9265

5,22%

да

да

З наведеної таблиці можна зробити висновок про те, що найбільш вигідним вкладенням тимчасово вільних грошових коштів є вклад «Стандарт» в доларах США і євро, пропонований Беєгазпромбанку терміном на 12 місяців. При такому вкладенні СП ВАТ «ГЕТЗ» може отримати дохід в розмірі 10010 доларів США. Також даний внесок є найбільш вигідним при вкладенні євро.

Витрати підприємства можна знизити, використовуючи одну з моделей підвищення ефективності витрат. Моделі підвищення ефективності витрат, а також їх переваги та недоліки представлені в таблиці 8. [18]

Таблиця 8

Переваги і недоліки моделей зниження витрат

Модель підвищення ефективності витрат

переваги

недоліки

приклад

«Чисте» зниження витрат

Реальне зниження витрат за рахунок позбавлення від непродуктивних витрат;

збільшення рентабельності

Потрібен серйозний аналіз витрат компанії; ризик невдоволення персоналу;

ризик зниження продуктивності праці за рахунок усунення дійсно необхідних витрат;

ризик втрати бізнесу

Позбавлення від непрофільного активу

інтенсифікація витрат

Збільшення виручки за рахунок впровадження нових технологій і збільшення випуску продукції;

підтримка більшістю персоналу;

збільшення рентабельності

Можливо лише в разі доступності нових ринків збуту і споживачів;

вимагає інвестицій і їх обгрунтувань

Зниження витрат на доставку продукції

фіксація витрат

Збільшення рентабельності при фіксованих витратах;

варіант - збільшення випуску при зниженні витрат

Підняття цін далеко не завжди можливо;

в разі збільшення випуску продукції не уникнути збільшення витрат

Встановлення чіткого плану витрат і скорочення змінних витрат, витрат на зв'язок, паливо тощо.

При підвищенні ефективності витрат необхідно проаналізувати інформаційні послуги, які отримує підприємство. Можливо, деякі з них дублюють один одного, наприклад недоцільно оплачувати послуги декількох аналітичних і консалтингових компаній. Найбільш оптимальним рішенням є вибір однієї, яка може проінформувати в усіх напрямках бізнесу. Такий же принцип застосовується у випадку використання баз даних. При виборі постачальників, необхідно віддавати перевагу тим, які не обмежують кількість запитів від замовників.

У разі користування організацією страховими послугами доцільно проаналізувати власність фірми з метою активів, за якими страхування від крадіжки або нещасних випадків неактуально.

У частині витрат, пов'язаних зі службовими відрядженнями, необхідно розуміти, що службове відрядження - це підхід до вирішення конкретної ділової завдання, а не спосіб змінити обстановку. Слід відмовитися від відряджень з сумнівним економічним ефектом.

Управління витратами підприємства призведе до скорочення неефективних витрат, що знайде також своє відображення в збільшенні прибутку підприємства.

ВИСНОВОК

Результатом проведеного дослідження за обраною темою курсової роботи є обгрунтування загальних висновків та практичних зауважень, які можна звести до наступного.

Підсумки фінансово-господарської діяльності СП ВАТ «ГЕТЗ» виражаються її фінансовими результатами, тобто прибутком або збитками. Показник прибутку характеризує в узагальненій формі ефективність діяльності організації. Економічною базою для формування прибутку СП ВАТ «ГЕТЗ» є доходи і витрати за видами діяльності.

У звітності доходи і витрати відображаються в формі №2 «Звіт про фінансові результати».

Прибуток від реалізації СП ВАТ «ГЕТЗ» в 2012 році знизилася в порівнянні з 2012 роком на 3771 млн. Руб. і склала 3762 млн. руб. Таке зниження прибутку від реалізації відбулося за рахунок збільшення обсягу реалізованої продукції на 12787 млн. Руб або на 38,6%, зміни структури і асортименту реалізованої продукції (збільшення питомої ваги управлінських витрат в 2012 році), а також зміни витрат на карбованець реалізованої продукції. Собівартість реалізованої продукції СП ВАТ «ГЕТЗ» зросла в порівнянні з попереднім роком на 9847 млн. Руб. і склала 34774 млн. руб.

У структурі витрат від реалізації в 2011 і в 2012 році найбільшу питому вагу займає собівартість реалізованої продукції (97,5% і 82,5%). Але в порівнянні з 2011 роком частка собівартості реалізованої продукції в загальній сумі витрат від реалізації знизилася на 15 п.п.

Це пов'язано зі збільшенням питомої ваги управлінських витрат в загальній сумі витрат від реалізації: в 2011 році їх питома вага дорівнює 0,7%, а в 2012 році - 16,6%. Також порівнюючи структуру витрат від реалізації підприємства за 2011 і 2012 рік бачимо, що незначно знизилася частка витрат на реалізацію (на 0,9 п.п.).

За 2012 рік інші доходи по поточній діяльності склали 10612 млн. Руб., А за 2011 рік-8435 млн. Руб. Тобто за 2012 рік інші доходи СП ВАТ «ГЕТЗ» збільшилися на 2177 млн. Руб або на 25,8%.

Інші витрати по поточній діяльності за 2011 рік склали 8913 млн. Руб. У 2012 році інші витрати по поточній діяльності також збільшилися і склали 11830 млн. Руб. Темп зростання інших витрат по поточної діяльності за аналізований період склав 132,7%.

Інші витрати по поточній діяльності перевищують інші доходи по поточній діяльності, що свідчить про те, що прибуток від поточної діяльності знижується набагато швидше прибутку від реалізації СП ВАТ «ГЕТЗ».

Прибуток від поточної діяльності за 2012 рік знизилася в порівнянні з попереднім роком на 4511 млн. Руб. і склала 2544 млн. руб.

Прибуток СП ВАТ «ГЕТЗ» від інвестиційної, фінансової та іншої діяльності в 2012 році склала 927 млн. Руб., В той час як за 2011 рік підприємство за даними видам діяльності зазнало збитків у розмірі 2824 млн. Руб. Прибуток СП ВАТ «ГЕТЗ» по інвестиційної, фінансової та іншої діяльності в 2012 році збільшився в порівнянні з попереднім роком на 3751 млн. Руб.

В цілому прибуток до оподаткування СП ВАТ «ГЕТЗ» за 2012 рік знизилася в порівнянні з попереднім на 760 млн.руб.: За 2011 рік вона склала 4231 млн.грн., А за 2012 рік - 3471 млн.руб.

СП ВАТ «ГЕТЗ» володіє пакетом акцій ряду підприємств на суму 1521 млн. Руб., Однак доходи від участі в статутних фондах інших організацій не отримує.

У зв'язку з цим, було б доцільно відмовитися від участі в статутних фондах інших організацій шляхом продажу наявного пакета акцій. Це пов'язано з отриманням додаткового доходу шляхом короткострокових фінансових вкладень.

Управління витратами СП ВАТ «ГЕТЗ» має ґрунтуватися на виявленні потреб організації в здійсненні кожного виду витрат, а також на забезпеченні збалансованості бюджету витрат і витрат. Це забезпечить недопущення перевитрати коштів за рахунок неефективного їх використання.

Список використаних джерел:

1. Савицька, Г.В. Аналіз господарської діяльності [Текст]: навч. / Г.В. Савицька. - 2-е изд., Испр. і доп. - Мінськ: РІГТО, 2012. - 367 с.

2. Канке, А.А., Кошова І.П. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства [Текст]: навч посібник / А.А. Канке, І.П. Кошова. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2007. - 288 с.

3. Стражев, В.І. Аналіз господарської діяльності в промисловості [Текст]: підручник / В.І. Стражев [и др.]; під заг. ред. В.І. Стражева, Л.А. Богданівської. - 7-е изд., Испр. - Мн .: Виш. шк., 2008. - 527 с.

4. Шеремет, А.Д. Теорія економічного аналізу [Текст]: підручник / А.Д. Шеремет. - 2-е ід., Доп. - М .: ИНФРА-М, 2006. - 366 с.

5. Інструкція з бухгалтерського обліку доходів і витрат: затв. Пост-му Мінфіну РБ 30.09.2011; Мінськ: Дикта, 2012. - 14 с.

6. Єршова, С.А. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства [Текст]: навчальний посібник / СПбГАСУ. - СПб., 2007. - 155 с.

7. Інструкція по застосуванню типового плану рахунків бухгалтерського обліку [Текст]: затв. поста. Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 29.06.2011 р №50 (в ред. Постанови Мінфіну від 08.02.2013г., №11) // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 2013. - №8 / 24548.

8. Про затвердження форм бухгалтерської звітності. Інструкції щодо заповнення та подання форм бухгалтерської звітності і визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів Республіки Білорусь [Текст]: затв. постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 11 грудня 2008 р №187 // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 2012. - №8 / 24675.

9. Єрмолович, JI.JI. Аналіз господарської діяльності підприємств / Л.Л .. Єрмолович. Мінськ: Сучасна школа, - 2010.-315 с.

10. Осмоловський, В.В. Теорія аналізу господарської діяльності [Текст]: навч. посібник / В.В. Осмоловський, Л.І. Кравченко, Н.А. Русак. - Мн .: Нове знання, 2001. - 318 с.

11. Заєць, Н.Є. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посібник / Н.Є. Заєць [и др.]; під заг. ред. Н.Є. Заєць, Т.І. Василевської. - 3-е изд., Испр. - Мн .: Виш. шк., 2006. - 528 с.

12. Рибакова, Є.Я. Економічний аналіз: аналіз виробничо-господарської діяльності організації: практ. посібник / Є.Я. Рибакова; М-во освіти РБ, Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини. - Гомель: ГГУ ім. Ф. Скорини, 2012. - 48 с.

13. Савицька, Г.В. Теорія аналізу господарської діяльності [Текст]: навч. посібник / Г.В. Савицька. - М .: ИНФРА - М, 2007. - 288 с 14. Пронін, С. Як зменшити витрати компанії / С. Пронін // Облік і отчетность.- 2012.

15. Кірєєва, Н.В. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: навч. посібник / Н.В. Кіреева.М .: Видавничий дім «Соціальні відносини», 2007.

16. Рекшінскій, А. Виправдана економія. Як безболісно скоротити постійні витрати / А. Рекшінскій // Фінансовий директор.- 2009. - №2 - 16-22.

17. Єлісєєва, Т.П. Економічний аналіз господарської діяльності [Текст]: навч. допомога. / Т.П. Єлісєєва. - Мінськ, 2007. - 944 с.

18. Шестакова, Е. Як скоротити витрати / Е. Шестакова // Планово-економічний відділ. - 2011. - №4 - 5-11.


Головна сторінка


    Головна сторінкаМетодика аналізу доходів і витрат підприємства за видами діяльності

Скачати 67.45 Kb.