• Вступ


 • Дата конвертації08.05.2018
  Розмір27.53 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 27.53 Kb.

  Методика аналізу показників собівартості продукції і витрат на один рубль продукції по факто

   Навігація по даній сторінці:
  • Вступ

  МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ

  «МОСКОВСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ»

  (Державний технічний університет)

  Волзький філія

  Курсова робота

  з дисципліни: Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності

  на тему: Методика аналізу показників собівартості продукції і витрат на один рубль продукції за факторами

  Виконала студентка: ________ курсу

  Спеціальність _________ гр .________

  ________________________________

  Перевірив (а): ____________________

  Чебоксари 2010

  зміст

  Введение ................................................................................. 3

  1.АНАЛИЗ собівартості продукції .............................. ..5

  1.1 Сутність собівартості як об'єкта аналізу ........................... ... 5

  1.2. Аналіз витрат на один карбованець товарної продукції ..................... ..10

  1.3. Метод аналізу витрат на один рубль продукції ........................ ..12

  2.ПРАКТІЧЕСКАЯ РОБОТА ................................................... ..19

  Висновок ........................................................................... ..27

  Список літератури .................................................................. .30

  Вступ

  Ринкові відносини на сьогоднішній день вимагають від фірм підвищення якості наданих послуг, а для досягнення даних вимог, необхідно, впровадження нових технологій, ефективні форми господарювання та управління фірмою. У свою чергу, вдосконалення економічного механізму через ринкові відносини, конкуренція фірм (підприємств) і форм власності підвищили зацікавленість у вивченні та практичному застосуванні аналізу фінансово-господарської діяльності.

  Проблема зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції - одна з актуальних для підприємств в умовах ринкових відносин. Основними вимогами для конкурентно-спроможної продукції є гарна якість і більш низькі витрати порівняно з іншими підприємствами. Можливості зниження витрат є на кожному підприємстві. Виявити ці можливості допомагає аналіз основних показників діяльності підприємства. Необхідність аналізу зміни витрат на продукцію зростає з розширенням робіт по економії всіх видів ресурсів, механізації та автоматизації виробництва, вдосконалення організації виробництва і управління.

  Значення зниження витрат на підприємстві є одним з головних аспектів планування і ведення фінансово-господарської діяльності. По-перше, це можливість збільшення прибутку, за рахунок якої можна розвивати власне виробництво, вирішувати соціальні завдання і т.д. По-друге це сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції, що виробляється - підприємство може запропонувати покупцеві більш низьку ціну в порівнянні зі своїми конкурентами і при цьому забезпечити собі не менший прибуток. По-третє, зниження витрат може призводити до прискорення оборотності оборотних коштів підприємства в сфері виробництва.

  Мета курсової роботи - це вивчення теоретичних і практичних питань формування та зміни витрат на підприємстві, їх складу і структури за допомогою розрахункового показника - витрати на 1 карбованець продукції. Для реалізації поставлених цілей в роботі вирішувалися наступні завдання:

  - визначення динаміки за основними показниками витрат;

  - визначення причин зміни витрат за такими чинниками, за видами продукції, за статтями калькуляції;

  - виявлення і оцінка невикористаних можливостей зниження витрат і розробка заходів щодо мобілізації резервів зниження витрат.

  Аналіз витрат на 1 рубль продукції, робіт і послуг має виключно важливе значення. В умовах ринку підприємства поряд з порівняльною продукцією виробляє незрівнянну продукцію, так як оновлення товарного асортименту є одним з основних конкурентних переваг. Показником порівнянної продукції є собівартість одиниці продукції, а непорівнянної продукції - витрати на 1 карбованець продукції. Він дозволяє з'ясувати тенденції зміни витрат, виконання плану за витратами, визначити вплив факторів на їх приріст і на цій основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей та встановити резерви зниження витрат на продукцію.

  1.АНАЛИЗ собівартості продукції

  1.1 Сутність собівартості як об'єкта аналізу

  Аналіз собівартості продукції, робіт і послуг має виключно важливе значення. Він дозволяє виявити тенденції зміни даного показника, виконання плану по його рівню, визначити вплив факторів на його приріст і на цій основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей та встановити резерви зниження собівартості продукції.

  Собівартість - це витрати (витрати) організації при виконанні і реалізації продукції (робіт, послуг), виражені в грошовій формі. У собівартості, в кінцевому підсумку, відбивається ступінь використання всіх матеріально-технічних ресурсів (амортизація, вартість сировини, матеріалів, палива, енергії і т.д.), вартість живої праці, вартість покупних виробів і напівфабрикатів, послуги сторонніх організацій. [12, c115]. Собівартість - це основний ціноутворюючий і прібилеобразующій фактор, тому аналіз собівартості дозволяє, з одного боку, дати узагальнюючу оцінку ефективності використання ресурсів, з іншого - визначити резерви збільшення прибутку і зниження ціни одиниці продукції.

  Обчислення цього показника необхідно з багатьох причин, в тому числі для визначення рентабельності окремих видів продукції і виробництва в цілому, визначення оптових цін на продукцію, здійснення внутрішньовиробничого госпрозрахунку, обчислення національного доходу в масштабах країни. Собівартість продукції є одним з основних чинників формування прибутку. Якщо вона підвищилася, то при інших рівних умовах розмір прибутку за цей період обов'язково зменшиться за рахунок цього фактора на таку ж величину. Між розмірами величини прибутку і собівартості існує зворотна функціональна залежність. Чим менша собівартість, тим більший прибуток, і навпаки. Собівартість є однією з основних частин господарської діяльності й відповідно одним з найважливіших елементів цього об'єкта управління.

  В основі аналізу виробничих витрат лежить їх класифікація за тією або іншою ознакою або кількома ознаками одночасно. Нагадаємо класифікацію витрат на виробництво за різними підставами (табл.1.1).

  Таблиця 1.1

  Класифікація витрат на виробництво

  ознаки класифікації

  підрозділ витрат

  За економічними елементами

  За статтями собівартості

  По відношенню до технологічного процесу

  за складом

  За способом віднесення на собівартість продукту

  За ролі в процесі виробництва

  За доцільності витрачання

  По можливості охоплення планом

  По відношенню до обсягу виробництва

  За періодичністю возникнов-я

  По відношенню до готового

  продукту

  економічні елементи витрат

  статті калькуляції собівартості

  основні, накладні

  одноелементні, комплексні

  прямі, непрямі

  виробничі, внепроізводствен продуктивні, непродуктивна

  плановані, неплановані

  змінні, постійні

  поточні, одноразові

  витрати на незавершене вироб-во,

  витрати на готовий продукт

  Найбільш важливою ознакою для ланцюгів аналізу є поділ витрат за елементами витрат, за статтями витрат, за способом віднесення на собівартість продукції.

  На основі елементів витрат складаються кошториси витрат. Розподіл витрат за статтями собівартості дозволяє розрахувати витрати на одиницю продукції або партію, скласти калькуляцію.

  Витрати, згруповані за статтями собівартості, відрізняються від витрат по її елементів тим, що вони відображають витрати, які пов'язані з виробництвом і реалізацією товарної продукції за даний звітний період. Витрати ж за елементами показують всі вироблені підприємством витрати ресурсів за звітний період, включаючи витрати на зростання залишків незавершеного виробництва, витрати, віднесені за рахунок майбутніх періодів і т. П.

  Для підприємства, що працює в умовах ринкової економіки, часто мають місце економічні ситуації, пов'язані з коливаннями завантаження виробничих потужностей, що тягне за собою зміну виробництва і продажів, а це в свою чергу, суттєво впливає на собівартість продукції, а отже, на фінансові результати. З цим пов'язано розподіл витрат на постійні та змінні.

  Цьому поділу приділяється велика увага в західній системі обліку, яка носить назву "директ-костинг".

  Основні положення даної теорії:

  1.Поведеніе витрат в залежності від зміни обсягу виробництва.

  2.Относітельность (умовність) класифікації витрат на постійні і змінні.

  3.Методи поділу витрат на постійні та змінні.

  До постійних витрат відносять такі витрати, величина яких не змінюється зі зміною ступеня завантаження виробничих потужностей або обсягу виробництва (амортизація, орендна плата, певні види заробітної плати керівників організацій та ін.)

  Під змінними розуміють витрати, величина яких змінюється зі зміною ступеня завантаження виробничих потужностей або обсягів виробництва (витрати на сировину, основні матеріали, заробітна плата основних виробничих робітників, витрати на технічну енергію та ін.)

  Залежно від цієї класифікації загальні сумарні витрати на виробництво продукції (С) можна представити у вигляді такої формули:

  С = å N i · І пер + І пост (1.1)

  де С - собівартість;

  N - кількість i-того виду продукції в матеріальних одиницях;

  І пер - ставка змінних витрат на одиницю продукції;

  І пост - сума постійних витрат;

  Тоді витрати на одиницю продукції (С од.) Слід записати у вигляді:

  З од =

  І пер i

  + І пост

  N i

  Графічно це можна представити таким чином (ріс.1.1,1.2):

  Рис.1.1. Залежність загальної суми витрат від обсягу виробництва

  Мал.12. Залежність собівартості одиниці продукції від обсягу її виробництва

  На графіках добре видно, що змінні витрати в собівартості всього випуску зростають пропорційно зміні обсягу виробництва, а в собівартості одиниці продукції вони становлять постійну величину. Величина постійних витрат, навпаки, не змінюється зі збільшенням обсягу виробництва в загальній сумі витрат, а в розрахунку на одиницю продукції витрати зменшуються пропорційно його росту. Всі вищевикладені положення використовуються при проведенні аналізу собівартості.

  Аналіз собівартості проводять за наступними напрямками:

  · Аналіз динаміки і структури узагальнюючих показників собівартості і факторів її зміни.

  · Аналіз витрат на 1 руб. товарної продукції.

  · Аналіз собівартості найважливіших виробів.

  · Аналіз прямих матеріальних і трудових витрат.

  · Аналіз непрямих витрат.

  Більш докладно зупинимося на аналізі витрат на 1 руб. товарної продукції.

  1.2. Аналіз витрат на один карбованець товарної продукції

  Витрати на один рубль продукції - найбільш відомий на практиці узагальнюючий показник собівартості продукції, що виражає її прямий зв'язок з прибутком. Він відображає собівартість одиниці продукції у вартісному вираженні знеособлено, без розмежування її по конкретних видах. Він широко використовується при аналізі зниження собівартості і дозволяє, зокрема, характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості. [13 c 218]

  Показник витрат на 1 рубль продукції - універсальний показник. Він може розраховуватися в будь-якій галузі економіки, наочно показує зв'язок між собівартістю і прибутком. Обчислюється він відношенням загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції до вартості виробленої товарної продукції в діючих цінах. На його рівень впливають як об'єктивні, так і суб'єктивні, як зовнішні, так і внутрішні чинники.

  Безпосередній вплив на зміну рівня витрат на 1 руб. товарної продукції становлять фактори, які знаходяться з ним в прямий функціональної зв'язку: зміна обсягу випущеної продукції, її структури, зміна рівня цін на продукцію, зміна рівня питомих змінних витрат, зміна суми постійних витрат. Схема факторної системи витрат на 1 руб. товарної продукції представлена ​​на рис.1.3

  Рис.1.3. Взаємозв'язок факторів, що визначають рівень витрат на карбованець товарної продукції

  На зміну витрат на 1 рубль продукції впливають такі фактори:

  · Зміна структури асортименту окремих виробів;

  · Зміна витрат в собівартості окремих виробів;

  · Зміна оптових цін на продукцію;

  · Зміна цін на споживані ресурси.

  å N i · І пер + І пост

  З W


  å N i · Ц i

  (1.3)

  де З W - витрати на 1 рубль продукції;

  N - кількість виробленої продукції в натуральних одиницях;

  І пер - ставка змінних витрат на одиницю продукції;

  І пост - сума постійних витрат;

  Ц - ціна одиниці продукції.

  Показник витрат на 1 рубль продукції висловлює сукупність матеріальності, трудомісткості (зарплатоемкости) і фондомісткості (амортізаціоемкості) продукції, а його аналізу дозволяє розкласти загальне відхилення фактичних витрат на 1 руб. продукції від витрат попереднього періоду по питомій вазі окремих елементів виробничого процесу і визначити напрямок пошуку резервів зниження витрат.

  Чим вище цей показник, тим менше частка прибутку в обсязі продукції, що випускається. Максимально він може дорівнювати 1. Якщо за періодами цей коефіцієнт знижується, то діяльність підприємства, спрямована на зменшення витрат на вироблену продукцію (по економії ресурсів), ефективна.

  1.3. Метод аналізу витрат на один рубль продукції

  При аналізі витрат на 1 рубль продукції використовуються два методу: метод порівняння і зіставлення елементів (метод алгебраїчної суми приватних показників кошторису витрат) і метод ланцюгових підстановок.

  Порівняння - це науковий метод пізнання, в процесі якого досліджуваного явища, предмети зіставляються з уже відомими, досліджуваними раніше показниками, з метою визначення загальних рис або розходжень між ними. За допомогою порівняння визначається загальне і специфічне в економічних явищах, вивчаються зміни досліджуваних об'єктів, тенденції і закономірності їх розвитку. [10 c 72]

  Порівняння використовуються при:

  - зіставлення планових і фактичних показників для оцінки ступеня виконання плану

  - зіставлення фактичних показників з нормативними дозволяє провести контроль за витратами і сприяє впровадженню ресурсозберігаючих технологій.

  - порівняння фактичних показників з показниками минулих років для визначення тенденцій розвитку економічних процесів

  - зіставлення показників аналізованого підприємства з досягненнями науки і передового досвіду роботи інших підприємств чи підрозділів необхідно для пошуку резервів

  - порівняння показників аналізованого господарства із середніми показниками по районі, зоні, області для оцінки досягнутих результатів і визначення невикористаних резервів

  - зіставлення паралельних динамічних рядів для вивчення взаємозв'язків досліджуваних показників. (Аналізуючи одночасно динаміку зміни обсягу виробництва валової продукції, основних виробничих фондів та фондовіддачі, можна обґрунтувати взаємозв'язок між цими показниками)

  - зіставлення різних варіантів управлінських рішень з метою збору найбільш оптимального з них

  - зіставлення результатів діяльності до і після зміни фактора застосовується при розрахунку впливу факторів при підрахунку резервів.

  розрізняють:

  - горизонтальний (використовується для визначення абсолютних і відносних відхилень фактичного рівня досліджуваних показників від базового),

  - вертикальний (вивчається структура економічних явищ і процесів шляхом розрахунку питомої ваги частин у загальному цілому, співвідношення частин цілого між собою, вплив чинників на рівень результативних показників шляхом порівняння їхньої величини до і після зміни відповідного фактора),

  - трендовий (застосовується при вивченні відносних темпів росту і приросту показників за ряд років до рівня базисного року, тобто при дослідженні рядів динаміки),

  - одновимірний (зіставлення робляться по одному або декількох показниках одного об'єкта або декількох об'єктів по одному показнику),

  - багатовимірний (проводиться зіставлення результатів діяльності декількох підприємств по широкому спектрі показників) порівняльний аналіз.

  При проведенні аналізу витрат на 1 рубль продукції метод порівняння застосовується при аналізі за елементами витрат (кошторису витрат). Проводиться вертикальний порівняльний аналіз елементів витрат у загальній сумі кошторису витрат шляхом розрахунку питомої ваги кожного елемента в 1 карбованець продукції. Для цього застосовується формула:

  А


  W T

  Уд. вага = (1.4)

  де Уд.вес - питома вага статті кошторису в 1 рубль випуску продукції

  А - величина статті кошторису в руб.

  W T - обсяг випуску продукції в руб.

  Необхідно пам'ятати, що при проведенні вертикального аналізу кошторису за періодами виключається вплив зміни ціни, тобто поточний випуск продукції обчислюється за базисним цінами.

  Потім проводиться горизонтальний порівняльний аналіз розрахованих показників - виявлення абсолютного зміни величин поточного періоду в порівнянні з базисним. Для цього показники базисного періоду через підрядник віднімаються з показників поточного періоду:

  Зміна = Поточний - Базовий (1.5)

  Як видно з формули (1.2) витрати на 1 рубль продукції - модель змішана і аналізується за методом ланцюгових підстановок.

  Спосіб ланцюгових підстановок полягає у визначенні ряду проміжних значень узагальнюючого показника шляхом послідовної заміни базисних значень факторів на звітні. Даний спосіб заснований на елімінування. Елімінувати - значить усунути, виключити вплив усіх факторів на величину результативного показника, крім одного. При цьому виходять з того, що всі фактори змінюються незалежно один від одного, тобто спочатку змінюється один фактор, а всі інші залишаються без зміни, потім змінюються два при незмінності інших і т.д. [10 c 50]

  Недолік методу полягає в тому, що, в залежності від обраного порядку заміни факторів, результати факторного розкладання мають різні значення. Це пов'язано з тим, що в результаті застосування цього методу утворюється якийсь нерозкладний залишок, який додається до величини впливу останнього фактора. На практиці точністю оцінки факторів нехтують, висуваючи на перший план відносну значимість впливу того чи іншого фактора. Однак існують певні правила, що визначають послідовність підстановки: при наявності в факторної моделі кількісних і якісних показників в першу чергу розглядається зміна кількісних факторів; якщо модель представлена ​​кількома кількісними та якісними показниками, послідовність підстановки визначається шляхом логічного аналізу.

  Витрати на 1 рубль продукції залежать від наступних факторів:

  1. Обсяг випуску продукції

  2. Структура продукції - це співвідношення окремих видів виробів у загальному обсязі її випуску.

  3. Змінні витрати

  4. Постійні витрати

  5. Ціна продукції

  Так як модель пятифакторная, аналіз буде містити шість ланцюжків (одна базисна і п'ять поступових змін за такими чинниками). Перша частина аналізу проводиться шляхом поступового підставляння поточних значень факторів в базисну ланцюжок.

  1) Витрати на 1 рубль продукції в базисному періоді:

  З W 0 = ==


  å N i 0 · Ц i 0

  (1.6)

  2) Витрати на 1 рубль продукції при впливі зміни обсягу продукції, що випускається. Для цього розраховуються два додаткових коефіцієнта:

  a) Коефіцієнт зміни обсягу випуску однаково по всіх виробах (за цінами)

  å N i 1 · Ц i 0


  å N i 0 · Ц i 0

  K N = (1.7)

  b) Коефіцієнт зміни обсягу випуску однаково по всіх виробах (за собівартістю)

  å N i 1 · C i 0


  å N i 0 · C i 0

  K N = (1.8) У базисну ланцюжок підставляються розраховані коефіцієнти, і формула буде виглядати наступним чином:

  З W N = ==


  K N å N i 0 · Ц i 0

  (1.9)

  3) Витрати на 1 рубль продукції при впливі зміни структури:

  З W стр =


  å N i 1 · Ц i 0

  (1.10)

  4) Витрати на 1 рубль продукції при впливі зміни змінних витрат:

  З W Іпер = ==


  å N i 1 · Ц i 0

  (1.11)

  5) Витрати на 1 рубль продукції при впливі зміни постійних витрат:

  З W іпостась = ==


  å N i 1 · Ц i 0

  (1.12)

  6) Витрати на 1 рубль продукції при впливі зміни цін:

  = З W1

  З W Ц = ==


  å N i 1 · Ц i 1

  (1.13)

  Друга частина аналізу полягає у визначенні впливу зміни кожного фактора на зміну витрат на 1 рубль продукції. Аналіз проводиться шляхом вирахування попередньої ланцюжка з подальшою.

  1. Вплив зміни обсягу

  WN = З WN - З W 0 (1.14)

  2. Вплив зміни структури

  W стр = З W стр - З W N (1.15)

  3. Вплив зміни змінних витрат

  W Іпер = З W Іпер - З W стр (1.16)

  4. Вплив зміни постійних витрат

  W іпостась = З W іпостась - З W Іпер (1.17)

  5. Вплив зміни ціни

  W Ц = З W Ц - З W Іпер (1.18)

  Сума впливу всіх факторів:

  åDЗ W L = З W 1 - З W 0 (1.19)

  На основі порівняння отриманих показників робиться висновок про ефективність використання ресурсів і діяльності підприємства по зниженню собівартості продукції.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Методика аналізу показників собівартості продукції і витрат на один рубль продукції по факто

  Скачати 27.53 Kb.