• 1.1.Понятие і принципи здійснення федеративних і міжбюджетних відносин.
 • 1.2.Межбюджетние відносини і міжбюджетні трансферти.
 • 1.3.Тенденціі розвитку міжбюджетних відносин в Російській Федерації.
 • 2.1.Рейтінг дотаційності регіонів РФ.
 • 2.2.Межбюджетние відносини: оптимізація потоків фінансової допомоги.
 • 2.3.Фінансовое забезпечення реформи місцевого самоврядування.
 • 2.4.Перспектіви розвитку міжбюджетних відносин.
 • 3.1.Общие характеристика поселення Варзуга Терського району Мурманської області.
 • 3.2.Муніціпальний бюджет селища і державні дотації в період кризи.
 • 3.3.Совершенствованіе системи міжбюджетних відносин в сучасних умовах.


 • Дата конвертації11.06.2018
  Розмір122.05 Kb.
  Типреферат

  Скачати 122.05 Kb.

  Міжбюджетні відносини, їх розвиток і вдосконалення

  ЗМІСТ:

  Введение ....................................................................................... .. 3

  1. Розвиток міжбюджетних відносин в Російській Федерації ............... ... 8

  1.1.Понятие і принципи здійснення федеративних і міжбюджетних відносин. 8

  1.2.Межбюджетние відносини і міжбюджетні трансферти. 14

  1.3.Тенденціі розвитку міжбюджетних відносин в Російській Федерації. 20

  2.Сучасні стан міжбюджетних відносин в Росії .................. .23

  2.1.Рейтінг дотаційності регіонів РФ. 23

  2.2.Межбюджетние відносини: оптимізація потоків фінансової допомоги. 26

  2.3.Фінансовое забезпечення реформи місцевого самоврядування. 30

  2.4.Перспектіви розвитку міжбюджетних відносин. 37

  3.Межбюджетние відносини на прикладі адміністративного муніципального освіти сільського поселення Варзуга Терського району Мурманської області. 44

  3.1.Общие характеристика поселення Варзуга Терського району Мурманської області. 44

  3.2.Муніціпальний бюджет селища і державні дотації в період кризи. 49

  3.3.Совершенствованіе системи міжбюджетних відносин в сучасних умовах. 53

  Висновок. 56

  Список використаних джерел та літератури .. 61

  Додаток. 63


  ВСТУП

  «Міжбюджетні відносини, їх розвиток і вдосконалення» - одна з важливих і актуальних тем на сьогоднішній день.

  Тема дипломної роботи актуальна тому, що відносини бюджетного федералізму є однією з найбільш динамічно розвиваються сфер.

  Взаємозв'язку ланок бюджетної системи реалізуються через механізм міжбюджетних відносин, в основу яких у федеративних державах повинні бути закладені принципи бюджетного федералізму.

  Найважливішою складовою бюджетної реформи, що проводиться в країні, є вдосконалення міжбюджетних відносин на основі принципів бюджетного федералізму в їх новій якості стосовно специфіки економічного становища Росії в даний час. Забезпечення реальної фінансової стабілізації в Росії неможливо без вирішення проблем збалансованості бюджетів різних рівнів, вирівнювання міжрегіональних відмінностей бюджетної забезпеченості, вдосконалення регулювання регіональних і місцевих бюджетів.

  За останні кілька років форми і методи міжбюджетного взаємодії в Російській Федерації зазнали істотних змін. Уточнено пропорції розподілу ресурсів між рівнями бюджетної системи, проведена коригування бюджетних взаємозв'язків, руху і напрямків фінансових потоків шляхом реалізації на практиці нових підходів до розмежування доходів і витрат, до розвитку механізму міжбюджетних трансфертів. У той же час аналіз розвитку бюджетної системи Російської Федерації демонструє незавершеність реформи міжбюджетних відносин. Зазначених перетворень недостатньо для приведення бюджетних взаємозв'язків відповідно до принципів бюджетного федералізму. Про це свідчать зберігається незбалансованість бюджетної системи, збільшується диференціація соціально-економічного становища суб'єктів Федерації, зростання числа дотаційних територій. На регіональному рівні організація міжбюджетних відносин взагалі не володіє достатньою теоретичної та методичної опрацюванням з урахуванням муніципальної реформи.

  Проблема пошуку оптимального фінансово-бюджетного взаємодії є актуальною не тільки для Росії, але і практично для всіх федеративних держав. При цьому світовий досвід не дає універсальних рішень - розподіл податкових і бюджетних повноважень, методи міжбюджетного взаємодії в кожній країні індивідуальні. Разом з тим, цілий ряд окремих проблем, які охоплюються темою дослідження, має рішення в світовій практиці, тому облік її досягнень і уроків представляється корисним, дозволяє визначити ті напрямки, за якими слід розробляти.

  У зв'язку з цим, важливими залишаються питання подальшого вдосконалення організації та регулювання міжбюджетних відносин, адекватного цілям і завданням соціально-економічного розвитку країни та її територій, розробки ефективного механізму реалізації потенціалу міжбюджетного перерозподілу.

  Гострою і важкою проблемою залишається оптимізація багаторівневої бюджетної системи, яка об'єднує федеральний бюджет, бюджети 89 суб'єктів Федерації і місцеві бюджети (міські, сільські, районні тощо). Основний принцип бюджетного федералізму полягає в тому, що кожен суб'єкт РФ має в своєму розпорядженні власний бюджет і діє в межах закріплених за ним бюджетних повноважень в суворій відповідності до законодавства.

  При цьому, по-перше, всі суб'єкти Федерації рівноправні в фінансових відносинах з центром, хоча форми цих взаємовідносин за погодженням можуть відрізнятися. По-друге, розмежовуються сфери діяльності і відповідальності між центром і суб'єктами Федерації, сфери фінансування витрат за рахунок бюджетів того чи іншого рівня. По-третє, бюджет кожного рівня має самостійні джерела фінансування, а орган влади має право самостійно приймати рішення про напрямки використання цих коштів.

  Але це в ідеалі. На практиці відносини між федеральним бюджетом і бюджетами суб'єктів Федерації, а також між останніми і місцевими (міськими, районними) бюджетами розпливчасті і нестійкі. Протиріччя виникають постійно, ніхто толком не знає, який рівень влади відповідає за витрачання податків на ті чи інші цілі. Бюджетна система занадто складна і заплутана.

  В даний час практично неможливо уявити жодного документа федерального, регіонального та муніципального рівнів, пов'язаного з соціально-економічним розвитком, без згадки або посилання на тему міжбюджетних відносин.

  Все більш очевидно, що проблеми міжбюджетних відносин мають як політичну, так і економічну складові, а ось на питання, яка з них є переважаючою, відповісти не завжди просто.

  Відсутність чіткого розуміння суті та значення терміна міжбюджетні відносини все частіше призводить до його некоректного вживання у випадках, далеко віддалених від реальних причин тієї чи іншої проблеми регіону або муніципального освіти.

  Сьогоднішній рівень розвитку міжбюджетних відносин дозволяє прийняти стратегію розвитку міжбюджетних відносин на період до 2020 р, що дасть можливість сформувати на цей термін єдині принципи і підходи до міжбюджетних відносин і як можна рідше вносити зміни в механізми розподілу трансфертів, закріплення доходів, розмежування повноважень. Та все це дозволить створити стабільну систему міжбюджетних відносин, а, отже, і стабільну основу формування регіональних і місцевих бюджетів.

  Дана тема досить докладно висвітлена в наукових працях таких авторів: сомо Р.Г., Селезньов О.З., Лексин В.М., Швецов А.Н., Цеглярів В.А., Данченко Є.Г. та ін.

  Таким чином актуальність теми дослідження не викликає сумнівів.

  Обов'язковим елементом даного пункту дипломної роботи є формулювання об'єкта і предмета дослідження.

  Об'єкт дослідження - сільське поселення Варзуга Терського району Мурманської області.

  Предмет дослідження - міжбюджетні відносини.

  Актуальність даного дослідження визначила мету і завдання дипломної роботи:

  Мета дипломної роботи - розглянути сутність міжбюджетних відносин, їх розвиток і вдосконалення.

  Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання:

  1.Ісследовать розвиток міжбюджетних відносин в Російській Федерації.

  2.На підставі теоретичного аналізу вивчення проблеми, систематизувати знання про сучасний стан міжбюджетних відносин в Росії.

  3.Рассмотреть міжбюджетні відносини на прикладі адміністративного муніципального освіти сільського поселення Варзуга Терського району Мурманської області.

  4.Сістематізіровать і узагальнити існуючі в спеціальній літературі, наукові підходи до цієї проблеми.

  5.Предложіть власне бачення на дану проблему і знайти шляхи її вирішення.

  Теоретична значимість проведеного дослідження полягає в узагальненні наукового знання з даної проблеми.

  Практична значимість дослідження полягає в тому, що його результати можуть бути використані при дослідженні міжбюджетних відносин на регіональному рівні.

  Успішність виконання завдань з написання дипломної роботи в найбільшою мірою залежить від обраних методів дослідження.

  В роботі використовувалися методи як емпіричного дослідження: порівняльно-порівняльний, спостереження, так і використовувані як на емпіричному, так і на теоретичному рівні дослідження: абстрагування, аналіз, синтез і дедукція.

  Структура дипломної роботи виражається в її змісті.

  Для розкриття поставленої теми визначена наступна структура: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку. Назва глав відображає їх зміст.


  1. Розвиток МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ.

  1.1.Понятие і принципи здійснення федеративних
  і міжбюджетних відносин.

  Міжбюджетні відносини - фінансові відносини між органами державної влади РФ, органами державної влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування з приводу перерозподілу між рівнями бюджетної системи дохідних джерел, витратних повноважень і обсягів фінансової допомоги для збалансованості бюджетної системи.

  Реалізація міжбюджетних відносин пов'язана з формуванням і виконанням бюджетів різного рівня бюджетної системи і здійсненням бюджетного регулювання.

  Міжбюджетні відносини можуть бути і безпосередньо між бюджетами одного і того ж рівня, наприклад, для об'єднання фінансових ресурсів з метою вирішення завдань, що мають взаємний інтерес. У Росії вони поки не отримали широкого застосування. У рідкісних випадках фінансова допомога надається з нижчестоящих в вищестоящі бюджети.

  У бюджетну систему Російської Федерації взаємодіють різні суб'єкти міжбюджетних відносин.

  Специфічний характер цих міжбюджетних зв'язків виражається поняттям бюджетного федералізму. У найбільш загальному, агрегованому вигляді під бюджетним федералізмом слід розуміти форму бюджетного устрою у федеративній державі, яка передбачає сукупність відносин між різними рівнями бюджетної системи, самостійно функціонуючої на основі закріплених Конституцією країни бюджетних прав і повноважень [1].

  Інструментом реалізації міжбюджетних відносин є бюджетне регулювання, яке в РФ здійснюється в напрямках і формах представлених на малюнку 1 (Див. Додаток).

  Сукупність компонентів, взаємодіючих в процесі здійснення повноваження, закріплених в Конституції РФ, утворює систему бюджетного федералізму.

  Відповідно до Конституції РФ і Бюджетним кодексом РФ бюджетна система України складається з наступних рівнів:

  - федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів;

  - бюджетів суб'єктів Російської Федерації (регіональних бюджетів) та бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів;

  - місцевих бюджетів;

  - бюджетів поселень (країв, областей).

  Всі бюджети, що входять до бюджетної системи країни, взаємопов'язані в рамках міжбюджетних відносин, які в даний час є головною проблемою не тільки у взаєминах федерального центру з суб'єктами федерації, а й між суб'єктами федерації і входять до їх складу муніципальними утвореннями.

  Модель бюджетного федералізму включає 3 складові:

  - повноваження за видатками рівнів влади розмежовані;

  - наділення рівнів влади достатніми фіскальними ресурсами для здійснення повноважень;

  - вертикальне і горизонтальне бюджетне вирівнювання з використанням механізму міжбюджетних відносин [2].

  У світі існують держави з різними типами федеративного устрою. Для кожного типу характерна своя модель бюджетного федералізму.

  Американська модель будується на відносно великий самостійності окремих штатів. Характерні риси системи міжбюджетних відносин в США - відносна гнучкість, міцність і стійкість. Відповідно до державним устроєм США система державних фінансів країни ділиться на три рівні: федеральний, рівень штатів і рівень місцевих органів влади. Важлива особливість: велика частина витрат на кожному з рівнів фінансується за рахунок власних джерел надходжень. При цьому в кінці XX століття за рахунок федерального бюджету забезпечувалося в сукупності 60-65% державних витрат по всіх рівнях.

  Розподіл доходів і витрат за рівнями між собою збігається не завжди. Через федеральний бюджет зараз перерозподіляється 19-20% ВВП (близько 2 трлн. Дол.), Через консолідований - 30-32%, але ще 12-13% ВВП "важать" федеральні податкові пільги. Так що держава на всіх рівнях прямо впливає на розподіл 43-44% ВВП.

  Основна частка бюджетних доходів кожного рівня доводиться на податки. Види податків, що стягуються, їх ставки, суми зборів розподіляються за рівнями так, щоб оптимально задовольнити потреби країни і громадян, уникаючи в той же час надмірного податкового тягаря. Структура і розміри всіх доходів і витрат складалися десятиліттями. Вони визначаються економічними і політичними цілями, які формуються керівництвом країни на основі розроблених концепцій національних інтересів.

  Сформована в США система міжбюджетних відносин не ідеальна, працює з напругою, піддається критиці. Але в цілому виконує поставлені завдання задовільно.

  Для німецької моделі бюджетного федералізму характерною рисою є зростаюча тенденція до однакового розподілу ресурсів між землями. Міжбюджетні відносини базуються на "загальних" податки, надходження від яких розподіляються між усіма її рівнями, при цьому здійснюється їх частковий перерозподіл так, щоб скоротити розрив між "багатими" і "бідними" землями. Пряма фінансова допомога з вищестоящих бюджетів відносно невелика, але зате є численні і вельми великі федеральні і спільні програми регіонального розвитку.

  Забезпечується соціальна справедливість, але кілька на шкоду економічній ефективності. Багато елементів близькі нині діючої російської системі (мабуть, не випадково: Росія і Німеччина - колишні імперії, федерації, сформовані "зверху").

  У китайській моделі податки збираються регіональною владою, центр визначає (частково за формулами, але в основному за домовленістю), кому скільки залишити. Доводяться завдання по перерахуванню податкових платежів до центрального бюджету. У справи провінцій, справляються із завданням, ніхто особливо не втручається, фактично вони віддані регіональної влади. Чи не впоралися з податковим "оброком" намісників знімають з посади, навіть виключають з компартії.

  Канадська модель. У Канаді відсутня єдина система збору податків. Місцеві органи влади мають власні податки. У країні є і загальнофедеральних податкові відрахування. При поділі податкових надходжень широко застосовується метод "добудовування" ставок: провінції і муніципалітети мають право додавати свої ставки до базової федеральної ставкою.

  У той же час в цій моделі важливу роль відіграють процеси повсюдного вирівнювання соціально-економічних умов життєдіяльності населення [3].

  Цілковитий прагматизм ставлення до асиметричним федераціям. До її складу, як визначено в Конституції РФ, входять всього 89 суб'єктів: 21 республіка, 10 автономних округів, 6 країв, 1 автономна область, 49 областей і 2 міста федерального значення - Москва і Санкт-Петербург. Згідно ст.5 Конституції РФ всі суб'єкти РФ рівні між собою. Асиметричність федерації не є відступом від принципів федералізму. Коли вона викликана об'єктивною необхідністю, то це є обов'язковою умовою для збалансованості інтересів її суб'єктів, а, отже, і для збереження єдності федеративної держави.

  Розвиток федералізму в Росії передбачає врахування регіональних особливостей у господарському житті при проведенні економічних реформ і особливо дотримання федеральних законів Російської Федерації, підвищення виконавчої дисципліни, забезпечення єдиного правового простору РФ. Одним з недоліків в реалізації федералізму спостерігається в невідповідність законів і рішень суб'єктів РФ нормам федерального законодавства, недотримання федеральних законів в ряді регіонів.

  Прийнято розрізняти унітарні і федеративні бюджетні системи.

  Унітарні бюджетні системи передбачають високий рівень централізації бюджетних коштів, відсутність або незначний обсяг бюджетних прав нижчестоящих органів влади.

  Федеративної бюджетні системи будуються на прямо протилежних засадах. Їм притаманний високий ступінь самостійності територіальних бюджетів і дотримання єдності загальнодержавних інтересів.

  Існують наступні принципи міжбюджетних відносин, що регламентуються бюджетним кодексом Російської Федерації, які з більшою часткою впевненості можна віднести до принципів бюджетного федералізму:

  -розподіл і закріплення видатків бюджетів за певним рівням бюджетної системи Російської Федерації;

  -разграніченіе (закріплення) на постійній основі і розподіл по тимчасовим нормативам регулюючих доходів за рівнями бюджетної системи Російської Федерації;

  - рівність бюджетних прав суб'єктів Російської Федерації, рівність бюджетних прав муніципальних утворень;

  - вирівнювання рівнів мінімальної бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень;

  - рівність всіх бюджетів Російської Федерації у взаєминах з федеральним бюджетом;

  - рівність місцевих бюджетів у взаєминах з бюджетами суб'єктів Російської Федерації [4].

  Перелік інструментів міжбюджетних відносин включає розмежування дохідних джерел, витратних зобов'язань і фінансування, а також надання фінансової допомоги. Важливо відзначити, що самим «об'ємним» напрямком міжбюджетних відносин залишається розподіл (розщеплення) регулюючих доходів.

  Одним їх напрямків міжбюджетних відносин є передача витрат і доходів з одного рівня бюджетної системи на інший. Бюджетний кодекс РФ встановлює, що окремі види витрат можуть передаватися з федерального бюджету до бюджетів суб'єкта РФ шляхом включення відповідних норм (положень) у федеральний закон про федеральний бюджет з одночасним внесенням змін до Бюджетного кодексу РФ. Аналогічно вирішуються питання про передачу видатків з бюджету суб'єкта РФ до місцевих бюджетів.

  З огляду на теоретичні аспекти міжбюджетних відносин, на наш погляд, їх можна визначити як сукупність взаємодій органів державної влади Російської Федерації, з органами державної влади суб'єктів РФ і місцевого самоврядування з приводу розмежування і закріплення бюджетних правочинів, дотримання прав, обов'язків і відповідальності влади в області складання, затвердження і виконання бюджетів, що забезпечують проведення відповідними органами влади і управління ефективною розподільчою і перерас ределітельной економічної політики.

  Дане визначення міжбюджетних відносин, відображаючи їх взаємозв'язку з організацією державного управління і досягненням цілей економічної політики держави, дозволяє охарактеризувати їх як складову частину механізму державної фінансової політики.

  1.2.Межбюджетние відносини і міжбюджетні трансферти.

  Основними функціями міжбюджетних відносин є:

  - вирівнювання бюджетної забезпеченості територіальних утворень, де вона менше мінімально необхідного рівня (що забезпечує дотримання конституційних та інших державних соціальних гарантій на всій території країни);

  - стимулювання нарощування податкового потенціалу, своєчасного і повного збору платежів до бюджету на підвідомчій території, а також раціонального і ефективного їх витрачання.

  Обидві ці функції підлягають реалізації в поєднанні як двоєдиний процес, тому, коли вирівнює функція стає переважаючою, вступаючи в суперечність із стимулюючою функцією, потрібне внесення коректив в діючий механізм міжбюджетних відносин.

  Принцип бюджетного федералізму (відповідальність регіонів за забезпечення надходження доходів до федерального бюджету для вирішення спільних проблем і відповідальність центру за реалізацію його повноважень на місцях) здійснюється за допомогою розробки і реалізації політики доходів і витрат, а також на основі міжбюджетних трансфертів.

  Трансферти - здійснювані на безоплатній основі фінансові потоки з федерального бюджету до бюджетів суб'єктів Федерації, а також з бюджетів суб'єктів Федерації в місцеві бюджети. З цього загального правила є винятки [5].

  Ряд суб'єктів Федерації (Пермська область, Архангельська область і ін.) Були моносуб'ектамі і включали автономні утворення. У Пермській області був Комі-Перм'яцький округ, в Архангельській - Ненецький округ. Ці округу мали власні бюджети. Але в зв'язку зі створенням з початку 2006 р Пермського краю округ був скасований. Аналогічно вирішено питання і про статус Архангельської області, і Ненецького округу. Багаті розробляються родовищами корисних копалин такі округи (в тому числі і входили до складу Красноярського краю Таймирський і Евенкійський національно-автономні округи, а також поки що входять до складу Тюменської області Ханти-Мансійський і Ямало-Ненецький національно-автономні округи) виявилися утворюють основу дохідної бази всій області або краю. У подібних випадках складаються ситуації, коли округ за угодою з областю направляє фінансові потоки "вгору". Так було в 2008 р і на початку 2009 року, коли Ненецький округ за основним і додатковим угодам з адміністрацією області направляв до бюджету області 650 і 700 млн. Руб. відповідно двома траншами.

  Подібні факти (прагнення ліквідувати національно-автономні утворення і сформувати єдиний бюджет області або краю) свідчать про концептуальної незрілості російської моделі бюджетного федералізму. У діючих бюджетних законодавчих актах ці питання не мають адекватної відповіді.

  Правовою основою практикуються сьогодні міжбюджетних трансфертів є конституційне і законодавче закріплення певних повноважень за всіма рівнями бюджетної системи, а також фінансування їх реалізації кожним рівнем державного управління. Економічною основою міжбюджетних трансфертів є економічна єдність країни, державна власність на надра та інші природні багатства, а також на інфраструктуру, а в зв'язку з цим - наявність бюджетного сектора в економіці і соціальній сфері.

  Оскільки діють історичні, природно-кліматичні та інші фактори, наприклад розміщення виробництва, то природно було б і залишається наявність умов, що зумовлюють значну і, разом з тим, об'єктивно обумовлену диференціацію виробництва ВВП на душу населення по регіонах країни. У 2009 році валовий регіональний продукт на душу населення становив від 17 до 500 тис. Руб. в рік [6]. З цієї причини існує об'єктивна необхідність вирівнювання забезпеченості регіонів засобами для їх соціально-економічного розвитку.

  У російській практиці міжбюджетні трансферти здійснюються в основному по вертикалі (тобто зверху вниз), в зв'язку з чим в федеральному бюджеті щорічно передбачається виділення коштів суб'єктам Федерації по розділу функціональної структури видатків бюджету "Міжбюджетні трансферти". До 2004 року включно цей розділ називався "Міжбюджетні відносини", а в бюджетній класифікації - "Фінансова допомога бюджетам інших рівнів". У новій редакції Бюджетного кодексу РФ поняття "міжбюджетні відносини" замінено поняттям "міжбюджетні трансферти". У зв'язку з цим з даного розділу міжбюджетні кредити виключені, оскільки надаються на поворотній основі, тобто не є трансфертами. Це більш точно відображає суть відносин центру і регіонів. Насправді в понятті "трансферти" підкреслюється не факт найрізноманітніших відносин центру і регіонів, а факт фінансових потоків "зверху вниз". Між бюджетами (це всього лише фінансові плани) відносин бути не може, фінансові відносини можуть бути між органами влади федерального, субфедерального і муніципального рівнів.

  У таблицях 1 і 2 представлені дані про розміри відповідних фінансових потоків (Див.Додаток).

  Міжбюджетні трансферти включають також трансферти з Федерального бюджету до бюджетів державних позабюджетних фондів, що пов'язано і з нестачею коштів єдиного соціального податку для фінансування потреб цих фондів, і з необхідністю передачі коштів федерального бюджету та інших бюджетів до бюджетів позабюджетних фондів (наприклад, з місцевих бюджетів в бюджет медичного страхування кошти надходять для страхування непрацюючого населення).

  Роль міжбюджетних відносин в реалізації принципу федералізму визначається якістю цих відносин, їх обгрунтованістю, урахуванням особливостей державного устрою Росії і регіональних особливостей розвитку її економіки. В даний час робиться чимало зусиль по обгрунтуванню різних моделей бюджетного федералізму, однак моделі, параметри якої задовольняли б і федеральний центр, і суб'єкти РФ, і муніципальні освіти, поки не створено. Це пов'язано з надзвичайною складністю механізму економічного вирівнювання умов життя в регіонах.

  Найважливішою ознакою федеративної держави є рівноправність його суб'єктів, яке має два аспекти:

  1. Суб'єкти Федерації - рівноправна сторона взаємин, в тому числі бюджетних, з Федерацією. На відміну від унітарних держав в Федерації відсутня адміністративне супідрядність регіональних влад центральним: ті і інші наділені владними повноваженнями безпосередньо населенням і тому в рамках своєї компетенції самостійно виконують покладені на них функції.

  2. Суб'єкти Федерації рівноправні по відношенню один до одного. Це передбачає використання єдиних принципів і механізмів розмежування предметів ведення і повноважень в податково-бюджетній сфері. Неприпустимі як надання на індивідуальній основі пільг і привілеїв окремим суб'єктам Федерації, так і дискримінація тих чи інших регіонів. Це не означає, що не можуть бути зроблені ті чи інші виключення, але всі вони повинні базуватися на дотриманні загальних для всіх регіонів критеріїв, умов і процедур [7].

  Трансферти з федерального бюджету надаються як без попередньо визначених умов, так і за певних умов. Наприклад, без умов надаються кошти з федерального бюджету для перерахування до бюджетів суб'єктів Федерації у зв'язку з виконанням функцій, що випливають з норм федеральних законів (наприклад, цільові кошти для соціальної підтримки інвалідів, а також громадян, які постраждали під час аварії на Чорнобильській АЕС, і т .п.).

  При певних умовах виділяються трансферти, що направляються на інші форми фінансової допомоги. Наприклад, трансферти для вирівнювання бюджетної забезпеченості надаються за умови дотримання суб'єктами Федерації податкового законодавства.

  Бюджетні кредити з федерального бюджету надаються бюджетам суб'єктів Федерації тільки за умови відсутності у них простроченої заборгованості за раніше отриманими з федерального бюджету кредитами. Якщо протягом двох з трьох останніх років дотації і бюджетні кредити з федерального бюджету перевищують 50% власних доходів суб'єктів Федерації, то органи влади суб'єктів Федерації зобов'язані укласти з Мінфіном Росії угоду про те, що вони вживуть заходів для підвищення ефективності бюджетних витрат, а також заходи щодо поліпшення адміністрування податків і зборів. Для високодотаціонних регіонів умовою отримання трансфертів з федерального бюджету є переклад цих регіонів на касове обслуговування Федеральним казначейством.

  Принципова схема міжбюджетних трансфертів представлена ​​в таблиці 3 (Див. Додаток).

  Найгострішою проблемою міжбюджетних відносин є обгрунтоване виділення коштів федерального бюджету усім регіонам, які мають прибутковість нижче мінімальної бюджетної забезпеченості. Фінансування в рамках мінімальної бюджетної забезпеченості здійснюється в рамках стандартів з надання цих послуг. Такі потоки коштів ідуть в усі регіони, що мають доходи нижче мінімальної бюджетної забезпеченості.

  Незалежно від прибутковості усі регіони, в тому числі і регіони, які мають надприбутки в порівнянні з дотаційними регіонами, отримують фінансування з федерального бюджету на оплату так званих федеральних мандатів. Наприклад, в якому б регіоні не проживав громадянин, що піддався радіаційному опроміненню під час чорнобильської катастрофи, цьому громадянину в той чи інший регіон на його ім'я кошти надійдуть з федерального бюджету.

  Форми міжбюджетних відносин в Російській Федерації та напрямки їх розвитку. Державна підтримка територій здійснюється в даний час в різноманітних формах. Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету надаються у формі:

  - фінансової допомоги бюджетам суб'єктів Російської Федерації, в тому числі дотацій з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації відповідно до ст.131 Бюджетного кодексу РФ і субсидій відповідно до ст.132 Бюджетного кодексу РФ;

  - субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду компенсацій відповідно до ст.133 Бюджетного кодексу РФ та інших субвенцій;

  - фінансової допомоги бюджетам окремих муніципальних утворень, що надається у випадках і в порядку, встановлених федеральними законами;

  - інших безоплатних та безповоротних перерахувань (Див. Додаток, рис. 2) [8].

  Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету (за винятком субвенцій з Федерального фонду компенсацій) надаються за умови дотримання органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування бюджетного законодавства Російської Федерації і законодавства Російської Федерації про податки і збори.

  Дотації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації і бюджетні кредити з федерального бюджету бюджетам суб'єктів Російської Федерації, для яких в двох з трьох останніх звітних років частка зазначених дотацій в загальному обсязі власних доходів перевищувала 50%, протягом трьох фінансових років починаючи з чергового фінансового року надаються за умови підписання і дотримання умов угод з Міністерством фінансів РФ про заходи щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів і збільшення алогових і неподаткових доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації. Порядок укладення зазначених угод і контролю за їх виконанням встановлюється Урядом РФ.

  1.3.Тенденціі розвитку міжбюджетних відносин в Російській
  Федерації.

  Аналіз розвитку міжбюджетних відносин в Російській Федерації представлений на основі співвідношення вирівнює і стимулюючої їх функцій, з урахуванням перерозподільній і структурної державної фінансової підтримки регіонального розвитку, а також з точки зору узагальнення проблем і протиріч, які позначилися в процесі реалізації сучасного етапу реформування міжбюджетних відносин.

  Сучасному етапу розвитку міжбюджетних відносин в Російській Федерації властивий ряд тенденцій, які свідчать про незавершеність реформи міжбюджетних відносин. Суть даних тенденцій полягає в наступному.

  По-перше, «рамкову» закріплення формальних ознак бюджетно-податкової автономії: проголошення самостійності територіальних бюджетів, розмежування видаткових зобов'язань і доходних джерел за рівнями бюджетної системи супроводжується істотним дисбалансом в можливостях субнаціональних властей проводити самостійну політику територіального розвитку, зростанням залежності територіальних бюджетів від міжбюджетних трансфертів (Див. Додаток, табл. 4), формуванням системи обмежень діяльності органів дер жавної влади суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень в бюджетному процесі.

  По-друге, формування єдиних принципів побудови міжбюджетних відносин в суб'єктах Російської Федерації при наявності регіоналізації методичних підходів до надання фінансової допомоги муніципалітетам з бюджетів суб'єктів Федерації.

  По-третє, незважаючи на процес формалізації розподілу фінансової допомоги, значна її частина як і раніше розподіляється без чітких критеріїв і процедур. Відповідно до чинної редакції БК РФ поняття «міжбюджетні трансферти» визначається як перерахування коштів одного бюджету іншому. Тут особливу увагу приділено змінилося підходу до переліку форм міжбюджетних трансфертів: перелік є відкритим, оскільки допускається наявність «інших безоплатних та безповоротних перерахувань». До міжбюджетними трансфертами відносяться: фінансова допомога нижчестоящим бюджетам, в тому числі дотації з фонду фінансової підтримки бюджету; субвенції з фонду компенсації; бюджетні кредити; фінансова допомога бюджетам окремих муніципальних утворень і т.д. [9]

  Зараз піднімається проблематика «м'яких» бюджетних обмежень, а також досліджуються питання, пов'язані з дією дотацій на збалансованість нижчестоящих бюджетів, їх впливом на поведінку субнаціональних властей. При цьому підкреслюється що, з одного боку, цей вид фінансової допомоги має низку властивостей, дестимулюючу якість і самостійність управління субнаціональними фінансами, а, з іншого боку, - стає все більш значущим в структурі міжбюджетних трансфертів.

  Проблеми формалізації розподілу фінансової допомоги проявляються і в побудові уніфікованих міжбюджетних відносин на регіональному рівні, що пов'язано з особливостями організації міжбюджетного регулювання в ході реалізації муніципальної реформи в кожному окремому суб'єкті Російської Федерації. При цьому очевидно зростання значущості міжбюджетних трансфертів для муніципалітетів, що вимагає подальшого вдосконалення їх законодавчого забезпечення, адміністрування та моніторингу.

  По-четверте, питання підвищення якості управління регіональними та муніципальними фінансами в даний час стають базовими у процесі підвищення ефективності міжбюджетних відносин. Формується інструментарій підвищення якості управління субнаціональними фінансами грунтується на «додаткових» і «жорстких» бюджетних обмеженнях, які покликані підвищити відповідальність регіональних і місцевих властей за результати власної діяльності.


  2.Сучасні СТАН МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В РОСІЇ.

  2.1.Рейтінг дотаційності регіонів РФ.

  Міністерство регіонального розвитку Росії представило рейтинг регіонів за ступенем дотаційності їх бюджетів. Дані проаналізовані напередодні обговорення проведеної в даний час політики міжбюджетних відносин. За даними Мінрегіонрозвитку РФ, обсяг фінансової допомоги суб'єктам Російської Федерації з федерального бюджету в січні-жовтні 2010 року досяг майже 440 млрд. Рублів. Ця сума в середньому по країні становить 14,61% в доходах консолідованих бюджетів суб'єктів Російської Федерації.

  Проте, аналіз соціально-економічних показників в поточному році показує, що нерівномірність у розвитку суб'єктів Російської Федерації продовжує зберігатися, а проведена політика міжбюджетних відносин не забезпечує належною мірою зниження диференціації в соціально-економічному розвитку регіонів.

  Тільки 16 суб'єктів Російської Федерації з 87 можуть найближчим часом піти від дотаційності. Це м.Москва і м.Санкт-Петербург, Ямало-Ненецький, Ненецький і Єврейська автономна, Ханти-Мансійський автономні округи, Пермський край, Республіка Комі, Тюменська, Самарська, Липецька, Вологодська, Свердловська, Ленінградська, Ярославська, Челябінська, Оренбурзька області . У 2009 році вони мали в консолідованих доходах своїх бюджетів менш 10% федеральних коштів.

  Ще 37 суб'єктів отримали фінансову допомогу у вигляді дотацій з федерального бюджету, які становили від 10% до 30% [10].

  Більше 30% склали кошти федерального бюджету в консолідованих бюджетах Приморського і Ставропольського країв, Чуваської Республіки і Республіки Саха (Якутія), Псковської, Ульяновської, Амурської, Іванівської, Брянської, Тамбовської областей.

  В Алтайському краї, Республіках Марій Ел і Бурятія, Чукотському АТ, Пензенської, Курганській, Магаданської, Читинської областях і Республіці Калмикія, Камчатської області, Єврейської АТ фінансова допомога з федерального бюджету склала від 40% до 60%.

  У Республіках Північна Осетія-Аланія, Адигея, Карачаєво-Черкесія, Кабардино-Балкарія та Корякском АТ - понад 60%.

  Понад 70% - в Республіці Тива, Республіці Дагестан, Республіці Алтай, Усть-Ординського Бурятського АО.

  У Чеченській Республіці та Республіці Інгушетія обсяг дотацій становив понад 80%.

  За 10 місяців 2010 року міжбюджетні трансферти з федерального бюджету надавалися як у вигляді дотацій на вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації, так і у вигляді дотацій бюджетам суб'єктів Російської Федерації на забезпечення збалансованості бюджетів та ін.

  Основною формою надання фінансової допомоги як і раніше залишаються дотації на вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації. Це найбільший фонд; згідно федеральному бюджету на 2010 рік, Фонд фінансової підтримки був затверджений в розмірі 228,2 млрд. рублів. За період січень-жовтень 2010 року з цього Фонду суб'єктам перераховано дотацій в обсязі 201,7 млрд. Рублів (88,4%) [11].

  При цьому найбільші дотації (більше 80% від загальної суми перерахованої Фондом фінансової підтримки) надходять до бюджетів Республік Саха (Якутія) і Тива, Камчатської області, Чукотського автономного округу.

  Значний обсяг дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості також присутній в консолідованих доходах бюджетів Пермського краю (50,8%), Чеченської Республіки (54,15%), Республіки Алтай (54,74%), Республіки Дагестан (59,41%), Республіки Тива (64,73%), Республіки Інгушетія (65,81%).

  Регіони-донори допомоги з цього фонду не отримують.

  Як відзначають в Міністерстві регіонального розвитку РФ, висока частка дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості в консолідованому бюджеті свідчить про низький податковому потенціалі і високу питому вагу бюджетних витрат в суб'єкті.

  Тим часом, обсяг міжбюджетних трансфертів на 2011 рік збільшується в порівнянні з 2010 роком на 187,4 млрд. Рублів (на 31,4%). Вперше з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації виділяється 9 млрд. Рублів на стимулювання регіонів, які розвивають власну дохідну базу. [12]

  Для того щоб бюджет Російської Федерації став реальним інструментом державної політики щодо реалізації поставлених державою цілей і завдань, необхідна довгострокова стратегія або програма соціально-економічного розвитку, з єдиними пріоритетними і національними цілями, відповідно до яких в подальшому діють різні відомства. В даний час, окремі відомства самі собі формулюють мету своєї діяльності. Головні розпорядники бюджетних коштів не завжди розуміють і правильно оцінюють справжню завдання своєї діяльності. Середньострокові фінансові плани складаються суб'єктами Російської Федерації окремо від власних стратегій соціально-економічного розвитку. На федеральному рівні також немає прикладу, який показав би, яким чином це повинно бути взаємопов'язане. Вирішити цю проблему можна за рахунок встановлення мінімального рівня бюджетної забезпеченості. У багатьох державах саме цей рівень є законодавчо встановленої мети міжбюджетних відносин і міжбюджетних трансфертів.

  У той же час вкрай важливо дотримати соціальні гарантії, передбачені Конституцією Росії, які відносяться до повноважень суб'єктів Російської Федерації.

  Питання про міжбюджетні відносини - один з найбільш гострих на сьогоднішній день. Його неможливо вирішити, не враховуючи і не погоджуючи з власне регіонами, провідними експертами, бізнесом, залученим в цей процес, всіма зацікавленими групами громадськості.

  2.2.Межбюджетние відносини: оптимізація потоків фінансової допомоги.

  Основними напрямками підвищення ефективності міжбюджетних відносин та якості управління державними і муніципальними фінансами на 2010-2012 роки були визначені: зміцнення фінансової самостійності суб'єктів РФ, створення стимулів для збільшення надходжень доходів до регіональних і місцевих бюджетів та покращення управління суспільними фінансами, підвищення прозорості регіональних і місцевих бюджетів .

  Всього 3-4 роки тому велися запеклі дискусії на тему, а чи зможуть взагалі муніципальні освіти мати власні бюджети і виконувати повноваження, які визначені законодавством для цього рівня влади. Сьогодні можна з упевненістю сказати: так, вони змогли. Доходи бюджетів місцевих органів влади, як і доходи бюджетів суб'єктів РФ, ростуть темпами, значно випереджають інфляцію. Так, у 2009 році податкові і неподаткові доходи (без урахування фінансової допомоги) регіональних бюджетів зросли на 28,5%, місцевих - на 28%.

  Видаткова база цих бюджетів зростає такими ж темпами. І хоча нерідко ще виникає питання про недостатність коштів, особливо при виконанні бюджетів муніципального рівня, очевидно значне збільшення фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію повноважень, які чотири роки тому виконувалися з набагато більш низькою якістю.

  Головною на сьогоднішній день стає проблема не стільки зростання обсягу фінансових ресурсів, скільки ефективності витрачання бюджетних коштів, що якраз і є запорукою успіху в виконанні суб'єктами РФ і муніципалітетами їх повноважень.

  Нові методики міжбюджетних відносин створили додаткові стимули до збільшення податкових і неподаткових доходів на регіональному та муніципальному рівнях. Наприклад: уточнена методика розподілу дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості з тим, щоб обсяг фінансової підтримки не знижувався тим суб'єктам РФ, рівень бюджетної забезпеченості яких підвищився завдяки зростанню їх економічного потенціалу. Всі ці заходи себе виправдали, і ті результати виконання регіональних бюджетів, які зараз спостерігаються, досягнуті.

  Одночасно з цим прийнятий ряд заходів, спрямованих на стимулювання суб'єктів РФ і муніципалітетів до підвищення якості управління громадськими фінансами. За останні чотири роки розширено список учасників конкурсу на звання регіону, що дотримується в управлінні фінансами кращої практики. Крім того, в число учасників включені десять муніципалітетів. Учасники, які отримали найвищі оцінки, удостоїлися фінансового заохочення. [13]

  Звичайно, за роки здійснення реформи щодо вдосконалення міжбюджетних відносин якість управління регіональними фінансами істотно покращився. Однак все ще залишаються регіони з низьким рівнем фінансового управління. Таких регіонів близько 10. Бюджети там приймаються з нереалістичними показниками. Витратні зобов'язання не виконуються в повному обсязі, допускається зростання кредиторської заборгованості. Неритмічно виконуються зобов'язання перед громадянами. Але кількість таких регіонів скорочується.

  Незважаючи на значне зростання доходів регіональних бюджетів у 2009 році, обсяг їх профіциту, в порівнянні з 2008 роком, знизився більш ніж на 70%, при цьому найбільше падіння зафіксоване у суб'єктів РФ, в доходах яких допомога з федерального бюджету складає менше 5%, тобто у найсильніших. Загальна кількість профіцитних бюджетів скоротилася на 4%, а дефіцитних виросло на 3%.

  Більш точним показником достатності фінансових ресурсів є перевиконання плану по доходах бюджету і скорочення кредиторської заборгованості, накопиченої у попередні роки. Останній показник говорить про те, що регіон, крім здійснення поточних витрат, погашає свої борги. На початок 2010 р обсяг кредиторської заборгованості консолідованих бюджетів суб'єктів РФ становить 41,6 млрд. Руб., Або скоротився за рік на 14%. У 11 регіонах вона зовсім відсутня, а в 52 становить вкрай незначну величину. [14]

  Те, що скоротилася кількість профіцитних регіональних бюджетів, що не свідчить про зниження рівня збалансованості бюджетів регіонів. Було б дивно, якби, отримуючи додаткові доходи, влади суб'єктів РФ не брали б рішень про витрачання цих коштів.

  Зараз в засобах масової інформації йде дискусія про те, яким чином ліквідувати таке явище, як дотаційні регіони. Деякі економісти висловлюються на користь збереження за регіональними бюджетами частини федеральних податків, за рахунок чого ці регіони могли б досить швидко розвинути власну податкову базу.

  Згідно з чинним законодавством з федерального бюджету надаються дотації тим регіонам, у яких рівень бюджетної забезпеченості, тобто рівень бюджетних доходів на душу населення, нижче середнього по Росії. З огляду на значну диференціацію економічних потенціалів суб'єктів РФ, що виникла в результаті відмінностей в такій структурі економіки, чисельності проживаючого населення та інших самих різних об'єктивних і суб'єктивних причин, домогтися однакового рівня доходів на душу населення, на мій погляд, неможливо. Тому тема вирівнювання бюджетної забезпеченості за рахунок надання дотацій з федерального бюджету буде довго зберігати актуальність. З цього зовсім не випливає, що не потрібно створювати умов для того, щоб суб'єкти РФ заробляли власні кошти. Завдання щорічного зниження рівня залежності регіональних бюджетів від допомоги федерального центру теж ніхто не знімає. Її потрібно ставити і вирішувати шляхом розвитку економічного потенціалу регіонів.

  У зв'язку з цим можна навести приклад Республіки Тива, одного з високодотаціонних суб'єктів РФ (в обсязі доходів бюджету фінансова допомога з федерального бюджету наближається до 90%). З тим, щоб підвищити власну дохідну базу республіки, там заплановано реалізувати ряд інвестиційних проектів з використанням коштів Інвестиційного фонду. Ці кошти, по суті, є каталізатором для залучення в економіку регіону інвесторів. Прийдуть інвестори - зросте економічний потенціал, а, значить, збільшиться дохідна база бюджету регіону.

  Передача додаткових доходних джерел до бюджетів суб'єктів РФ призведе лише до зростання доходів міцних регіонів з уже сформованим економічним, податковим потенціалом.

  Особливо наочно ця ситуація проявляється на рівні муніципальних утворень. Наприклад, поселенню, у якого немає власної доходної бази, скільки податків ні передавай, бюджет не приросте. І навпаки, навіть незначна частка, наприклад, податку на прибуток, передана міцному з економічної точки зору регіону, тільки зміцнить його позиції.

  Бюджетний кодекс РФ забороняє приймати рішення про передачу будь-яких повноважень з одного рівня бюджетної системи РФ на інший без відповідного забезпечення фінансовими ресурсами. Останнім часом деякі регіональні лідери і глави муніципалітетів зверталися в федеральні органи влади з проханням дозволити їм ряд повноважень, закріплених за федеральним рівнем влади. Такі дозволи були надані, при цьому в законах записано, що суб'єкт РФ або муніципалітет «вправі» виконувати таке-то повноваження. Але «право» - не є обов'язок. Дозвіл передбачає, що на виконання даного повноваження у відповідного рівня влади є власні кошти.

  Що ж стосується твердження, що дохідна база місцевих бюджетів не переглядалася, це теж не зовсім так. У новій редакції Бюджетного кодексу РФ передбачено додаткове закріплення за муніципальними утвореннями:

  - держмита за вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування поселень і міських округів (раніше зараховувалася до бюджетів суб'єктів РФ);

  - плати за користування водними об'єктами в залежності від права власності (раніше плата зараховувалася до федерального бюджету, тепер - до бюджетів поселень, муніципальних районів, міських округів).

  Збільшено нормативи зарахування до місцевих бюджетів доходів від розпорядження земельними ділянками до розмежування державної власності на землю: в межах міських округів - з 70% до 80% до бюджетів міських округів, в межах поселень - з 10% до 50% до бюджетів поселень, на межселенних територіях - з 70% до 100% до бюджетів муніципальних районів [15].

  2.3.Фінансовое забезпечення реформи місцевого самоврядування.

  Особливістю поточного етапу бюджетного реформування в Росії є його переломний характер: у 2005 р завершився черговий програмний період розвитку міжбюджетних відносин і почався новий, який характеризується початком перехідного етапу муніципальної реформи в Росії.

  Фінансове забезпечення муніципальних утворень є одним з найскладніших питань реформи місцевого самоврядування, незбалансованість місцевих бюджетів протягом ряду років привела до погіршення соціально-економічного становища муніципальних утворень, а також зниження рівня і якості надаваних населенню муніципальних послуг. Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» закріпив нові принципи організації місцевого самоврядування в Росії, в тому числі що стосуються економічної його основи. Однак цих принципів було недостатньо для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку муніципальних утворень в умовах проведення реформи. Формування двухзвенной системи муніципальних бюджетів зумовили необхідність визначення відповідної фінансової бази для виконання ними своїх видаткових повноважень, формування якої пов'язано тепер з новою системою перерозподілу доходів між субфедеральними і муніципальними бюджетами. Нова система устрою державної влади і її взаємин з місцевим самоврядуванням заснована на принципах чіткого розмежування повноважень, бюджетної забезпеченості цих повноважень, а також відповідальності за їх належне виконання. Ці зміни знайшли відображення і в системі законодавства РФ і її суб'єктів.

  Вже сьогодні можна говорити, що реалізація муніципальної реформи на початковій її стадії виявила ряд проблем, за якими в суспільстві і в системах виконавчої і законодавчої влади йде досить активний обмін думками. Пілотні проекти з реалізації цієї реформи в двох суб'єктах РФ в 2009 р, а також попередні результати формування бюджетів 2010 р всій території Росії дозволяють всі заходи щодо вдосконалення реформи місцевого самоврядування умовно згрупувати в чотири основні проблемні блоки: фінансове забезпечення муніципальних утворень; питання розмежування повноважень органів державної влади суб'єктів Федерації і органів місцевого самоврядування; питання розмежування власності на державне та муніципальне майно і підвищення ефективності його використання, а також питання підготовки та перепідготовки муніципальних кадрів.

  Варто зазначити, що однією з ідей реформи була ідея зміцнення і розвитку місцевого самоврядування, умовою реалізації якої повинна стати фінансова стабільність муніципальних утворень, відповідність їх видаткових повноважень і дохідних джерел місцевих бюджетів. Однак, по-перше, і розробники реформи, і чиновники, що відповідають за її реалізацію, і практичні працівники сходяться на думці, що розмір фінансових ресурсів, необхідний для виконання витратних зобов'язань муніципальних утворень, був визначений Урядом РФ на рівні нижче їх мінімальних потреб. По-друге, закріплення за субфедеральними і муніципальними органами додаткових питань регіонального і місцевого значення не супроводжувався, як правило, передачею бюджетам відповідних дохідних джерел. Це, наприклад, підтримка розвитку курортів місцевого значення, організація здійснення заходів з цивільної оборони, з мобілізаційної підготовки муніципальних підприємств і установ, зміст і організація діяльності аварійно-рятувальних служб та інші досить затратні витрати бюджету. [16]

  Крім того, в проекті федерального бюджету на 2011 р не передбачено коштів на проведення заходів по опису меж муніципальних утворень відповідно до вимоги містобудівного та земельного законодавства, компенсацію витрат муніципальних утворень, пов'язаних з інвентаризацією, реєстрацією земельних ділянок іншого муніципального майна, проведення заходів по організації навчання посадових осіб місцевого самоврядування, підвищення заробітної плати працівникам муніципальних бюджетних організацій, ра работку податкової звітності системи показників регіональної і муніципальної статистики, що відповідають потребам прогнозування і планування доходів регіональних і місцевих бюджетів, та інші витрати. Реалізація даних питань місцевого значення вимагає додаткових витрат місцевих бюджетів на їх здійснення, що служить додатковим фактором порушення збалансованості бюджетів муніципальних утворень і обмеження можливості органів місцевого самоврядування щодо ефективного вирішення інших питань місцевого значення.

  Безумовно, багато в чому успіх реформи місцевого самоврядування залежить від повноти фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення. У зв'язку з цим очевидна актуальність проведення аналізу виконання місцевих бюджетів.

  Однак можна відзначити, що в 2008-2009 рр. в результаті позитивної динаміки зростання економічних показників в регіонах і муніципальних утвореннях відзначався істотний ріст доходів місцевих бюджетів. Якщо в 2008 р власні доходи місцевих бюджетів (без урахування субвенцій) склали 1084,2 млрд. Руб. і зросли в порівнянні з 2007 роком на 235,4 млрд. руб. (27,7%), то в 2009 р їх обсяг склав 1387,2 млрд. Руб. з ростом до рівня 2008 р на 303,0 млрд. руб. (27,9%). [17]

  У 55 суб'єктах РФ зростання власних доходів місцевих бюджетів перевищив середній рівень по країні. Так, найбільший темп зростання відзначається в місцевих бюджетах Сахалінської області (95,4%), Астраханській області (86,7%), Кабардино-Балкарської Республіки (79,2%), Республіки Калмикія (61,5%), Ненецького автономного округу (61,2%), Волгоградської області (54,7%), Курської області (53,7%), Чуваської республіки (52,4%), і Тульської області (50,7%). Незначне зниження темпів зростання власних доходів місцевих бюджетів відзначається в 4 суб'єктах РФ.

  Значне зростання доходів протягом 2009 р дозволив перевиконати спочатку заплановані показники місцевих бюджетів за власними доходами на 20,9%.

  За суб'єктам РФ виконання плану власних доходів місцевих бюджетів склалося наступним чином:

  - доходи виросли з 20,9% до 50% початкового плану в 44 суб'єктах РФ;

  - понад 50% - в 3 суб'єктах РФ;

  - нижче 20,9% - в 39 суб'єктах РФ.

  У загальному обсязі надійшли в 2009 р власних доходів місцевих бюджетів податкові та неподаткові доходи становлять 59,1% (819,2 млрд. Руб.), Міжбюджетні трансферти (без урахування субвенцій з фондів компенсацій) - 40,9% (568,0 млрд. руб.), у 2008 році - 58,9% і 41,1% відповідно.

  Дуже актуальним залишається питання про зміцнення доходної, і, перш за все, податкової бази місцевого самоврядування. Податкові доходи місцевих бюджетів в 2009 р виконані в сумі 579,5 млрд. Руб. з перевиконанням початкового плану на 24,2%, або 62,5 млрд. руб. [18]

  У структурі власних доходів місцевих бюджетів в середньому по РФ 41,8% (579,5 млрд. Руб.) Доводиться на податкові доходи. У 36 суб'єктах РФ їх ​​питома вага в загальному обсязі власних доходів перевищив вищевказане середнє значення. Найбільша частка податкових доходів відзначається в місцевих бюджетах Тюменської області (78,0%), Республіки Хакасія (56,9%), Калузької області (56,2%), Приморському краї (56,0%), Самарської області (54,4 %), Курської області (53,6%), Липецької області (53,5%), Архангельської області (51,8%), Волгоградської області (51,2%), Орловської області (51,2%).

  У порівнянні з 2008 р темп зростання податкових доходів, закріплених за місцевими бюджетами на постійній основі Бюджетного та Податкового кодексів РФ, і передані суб'єктами РФ додатково за єдиними і диференційованим нормативам відрахування від федеральних і регіональних податків і зборів в рамках формалізованих методик розподілу дотацій з регіональних фондів фінансової підтримки поселень і муніципальних районів (міських округів), становить 24,2%.

  Розподіл податкових доходів за типами муніципальних утворень здійснюється вкрай нерівномірно: в бюджетах міських округів акумулюється 64,5% (373,5 млрд. Руб.) Податкових доходів, у бюджетах муніципальних районів - 30,1% (174,5 млрд. Руб.) і лише 5,4% (31,4 млрд. руб.) - в бюджетах поселень.

  Аналіз наведених у таблиці 5 (Див. Додаток) даних показує, що в структурі податкових доходів в місцевих бюджетів основним бюджетоутворюючим податком в 2009 р продовжує залишатися податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 66,8% або 388,7 млрд. руб. (У 2008 році - 61,4% ілі286,4 млрд. Руб.).

  У 2009 р надходження до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб в порядку виконання суб'єктами РФ оцінюється в 90,1 млрд. Руб. [19]

  Загальний обсяг доходів, отриманих місцевими бюджетами у зв'язку з закріпленням суб'єкта РФ податку на доходи фізичних осіб (обов'язкового і додаткового понад установлений Бюджетним кодексом), склав 127,9 млрд. Руб.

  Позитивні властивості цього податку як інструменту міжбюджетного регулювання (більш рівномірно розміщена податкова база в порівнянні з іншими податками, немобільності, точність розрахунку надходжень), роблять його переважним для закріплення за місцевими бюджетами на постійній основі.

  Разом з тим, додаткові і єдині нормативи відрахувань понад установлений Бюджетним кодексом рівня в 40% закріплені лише в 50 суб'єктах РФ.

  Доходи від податків, передбачених спеціальними податковими режимами і закріплених за бюджетами муніципальних утворень Бюджетним кодексом РФ, склали 50 млрд. Руб., З них податок на поставлений дохід, що зараховується до бюджетів міських округів і муніципальних районів - 48,9 млрд. Руб., Або 8,4% податкових доходів місцевих бюджетів, єдиний сільськогосподарський податок - 1,1 млрд. руб., або 0,2%, відповідно.

  Загальний обсяг доходів, що надійшли за рахунок податків, нормативи за якими встановлені на федеральному рівні, оцінюється в 489,1 млрд. Руб.

  Надходження податків, які були передані на муніципальний рівень відповідно до законів суб'єктів РФ, оцінюються в 90,4 млрд. Руб., Або 15,6% від загального обсягу податкових доходів.

  З метою формування податкової статистики, необхідної для здійснення міжбюджетних відносин на регіональному рівні, в 2009 році Мінфіном Росії були підготовлені зміни до чинного порядку взаємодії органів державної влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування. Так відповідно до постанови Уряду РФ податкові органи на додаток до 5 видів податків почнуть формування звітності про податкову базу і структурі нарахувань ще по 16 видам податків і зборів, які відповідно до Бюджетного кодексу беруть участь у формуванні доходів бюджетів суб'єктів РФ.

  Додаткове закріплення нормативів відрахувань за місцевими бюджетами призвело до змін (у порівнянні з 2008 р) в структурі податкових доходів консолідованих бюджетів суб'єктів РФ.

  Поряд з податковими доходами слід зазначити і суттєве зростання неподаткових доходів місцевих бюджетів, що почали надходити в значній мірі на відміну від податків і зборів залежать від ефективності діяльності органів місцевого самоврядування. Фактичні надходження неподаткових доходів у 2009 році склали 239,7 млрд. Руб., Що вище рівня 2008р. на 39,4%, або на 67,7 млрд. руб.

  Розподіл неподаткових доходів за типами муніципальних утворень здійснюється вкрай нерівномірно. Основний обсяг неподаткових доходів (69,5%) надійшов до бюджетів міських округів, частка неподаткових муніципальних районів становить 25,2%, поселень - 5,3%. [20]

  2.4.Перспектіви розвитку міжбюджетних відносин.

  Перспективи розвитку міжбюджетних відносин на найближчу перспективу будуть визначатися Концепцією розвитку міжбюджетних відносин та підвищення якості управління бюджетним процесом в суб'єктах Російської Федерації та муніципальних утвореннях. Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду напрямків розвитку міжбюджетних відносин та вдосконалення якості управління бюджетним процесом, необхідно зупинитися на передумовах формування політики в цій сфері на найближчий період.

  Безумовно, слід враховувати досягнутий рівень розвитку міжбюджетних відносин.Як відомо, з 2000 р в країні було реалізовано три програми, які мали різні назви, але були пов'язані з розвитком міжбюджетних відносин. В результаті реалізації цих програм в Російській Федерації сформована система міжбюджетних відносин, яка передбачає набір інструментів міжбюджетного регулювання, повністю відповідає потребам федеративної держави. Тому пропонована концепція не передбачає серйозних змін в наборі інструментів і в механізмах міжбюджетних відносин. Основний упор зроблений на те, щоб зберегти діючі інструменти і механізми, посиливши їх регулюючу і стимулюючу роль. Деякі сучасні інструменти не завжди стимулюють і ефективно регулюють рівень бюджетної забезпеченості.

  Другий фактор, що вплинув на вибір напрямків вдосконалення міжбюджетних відносин, - це сформована економічна ситуація: готується чимало новацій, пов'язаних з антикризовими заходами. Вони передбачають створення якогось набору інструментів, що застосовуються в управлінні бюджетним процесом в умовах кризи.

  Економічна ситуація впливає не тільки на федеральний і регіональні бюджети, а й на місцеві бюджети, хоча з їх виконанням проблем істотно менше. Це в першу чергу пов'язано з набором податків, закріплених за місцевими бюджетами. З початку 2009 р зниження податкових і неподаткових доходів консолідованих бюджетів суб'єктів РФ склало 17%. Найбільше зниження йде з податку на прибуток: якщо в січні - квітні спостерігалося падіння на 41%, то вже в травні - на 68%. Податок на доходи фізичних осіб з початку року надходив відносно стабільно: у порівнянні з 2008 р зниження не було, зафіксований навіть приріст на 3%. Але в травні також спостерігалося погіршення надходження цього податку. [21]

  У бюджетах декількох десятків суб'єктів РФ серйозний питому вагу займає податок на доходи корисних копалин. Протягом січня - квітня спостерігалося зниження надходжень доходів з цього джерела на 18%, але в травні намітився деякий ріст. На жаль, значно знизився рівень спостерігається по неподаткових доходів, які в деяких суб'єктах РФ і муніципальних утвореннях є основним доходним джерелом. Можливо, причиною тому послужило падіння прибутку унітарних підприємств, а також зниження ставок орендної плати, які були здійснені в рамках антикризових заходів для підтримки підприємців.

  У січні - квітні ми спостерігали збереження рівнів бюджетних витрат і навіть деякий їх зростання, що забезпечувалося наявністю залишків бюджетних коштів на початок року. Однак в травні намітилося зниження витрат бюджетів суб'єктів Російської Федерації, що, очевидно, пов'язано з вичерпанням можливості використання цих залишків. В першу чергу знижуються витрати інвестиційного характеру (в травні майже на 50%).

  Загальний дефіцит бюджетів суб'єктів РФ в порівнянні з відповідним періодом минулого року значно зріс - в три рази. У I кварталі 2008 р він склав 8 млрд. Руб., А в I кварталі поточного року вже 24 млрд. Руб. У той же час, як і прогнозувалося, можливості залучення в якості джерела покриття дефіциту запозичень в комерційних банках обмежені. Тому на відміну від аналогічного періоду 2008 р склалася ситуація, коли сума отриманих кредитів в точності дорівнює сумі кредитів погашених. Тобто все знову взяті кредити пов'язані з погашенням раніше отриманих позик.

  Така ситуація прогнозувалася, тому федеральна влада прийняли рішення, відповідно до якого обсяг кредитів бюджетам суб'єктів Федерації з федерального бюджету збільшений до 150 млрд. Руб. При цьому важливе значення має те, що ці кредити будуть видаватися терміном на три роки, а не на рік, як це передбачено за бюджетними кредитами, що видаються на покриття касового розриву. У Бюджетний кодекс внесені зміни, відповідно до яких отримання таких кредитів не буде впливати на обмеження в частині встановлення дефіциту бюджету і на рівень граничного обсягу державного і муніципального боргу. Крім того, передбачені додаткові кошти на забезпечення збалансованості бюджетів суб'єктів Російської Федерації. В даний час розробляються методики, пов'язані з виділенням цих коштів.

  Переходячи безпосередньо до концепції розвитку міжбюджетних відносин, виділимо кілька моментів, що стосуються антикризових заходів. Найбільш значущим є те, що проект передбачає обов'язкове формування резервних фондів в тих суб'єктах Російської Федерації, бюджети яких залежать від окремих, орієнтованих на експорт галузей економіки або від великих платників податків. У наступні роки ці регіони будуть зобов'язані створювати такі фонди. Вся практика нашої роботи свідчить про те, що у важкі періоди ми оптимізуємо свої витрати, а в благополучні часи забуваємо про те, що витрати повинні бути оптимальними завжди - і починаємо витрачати всі наявні засоби. Тому вважаємо правильним, щоб регіони, залежні від видобувних галузей, від експорту і відчувають найбільше падіння під час криз, створювали відповідні резерви. Ці суб'єкти Федерації в період підйому економіки мають значно більше доходів, ніж суб'єкти зі структурою економіки, орієнтованої на задоволення попиту на внутрішньому ринку. Адже не випадково в багатьох суб'єктах РФ витрати капітального характеру становили до 50% всіх витрат бюджету. Значить, там можливість створення подібних резервів була.

  Другий істотний момент пов'язаний з посиленням механізмів централізованого фінансового адміністрування в випадках виникнення кризових ситуацій в економіці окремих суб'єктів Федерації. Якщо в якихось суб'єктах в ході виконання бюджету буде спостерігатися серйозне падіння доходів (таким рівнем падіння поки визначений рівень 30%), то федеральна влада укладатиме з ними угоди про особливості виконання їх бюджетів на період до відновлення темпів надходження доходів. [22]

  Ще одну міру, закладену в проект концепції, також можна віднести до антикризових. Йдеться про вдосконалення механізму введення тимчасової фінансової адміністрації. В даний час, як відомо, вона вводиться в разі, коли прострочена заборгованість суб'єкта РФ перевищує 30% його доходів. Така ситуація вже досить важка, і вивести суб'єкт з таким глибоким неплатоспроможності буде вкрай складно. Доцільно починати заходи щодо відновлення платоспроможності на більш ранніх стадіях. Концепція пропонує починати розгляд питань відновлення платоспроможності при виникненні простроченої заборгованості в розмірі 10% від доходів бюджету суб'єкта Федерації. У цьому випадку суб'єкт повинен представити програму відновлення платоспроможності в Мінфін Росії, який буде контролювати її виконання. Якщо відновлення платоспроможності йде за програмою, то введення тимчасової адміністрації не передбачається. У разі якщо неплатежі зростають, ставиться питання про її запровадження. Крім того, пропонується знизити діючий рівень неплатежів, при якому розглядається питання про введення тимчасової адміністрації, з 30% до 20% обсягу власних доходів. При цьому сам факт простроченої заборгованості в обсязі 20% власних доходів ще не є безумовною підставою для введення зовнішньої фінансової адміністрації: вона вводиться в тому випадку, якщо протягом 90 днів рівень заборгованості, яка досягла 20% і більше, не знижується.

  Що стосується поліпшення якості організації бюджетного процесу і міжбюджетних відносин, то концепція передбачає введення системи моніторингу якості управління бюджетним процесом. Міністерство фінансів розробить показники цього моніторингу, і в залежності від якості управління суб'єкти Федерації будуть виділені в три групи. Якщо регіон потрапляє в третю групу - з низькою якістю управління - то він повинен буде розробити план заходів щодо поліпшення якості управління та укласти угоду про особливості здійснення бюджетного процесу в суб'єкті Федерації з Міністерством фінансів. Крім того, пропонується розглядати питання про відповідність керівника фінансового органу такого суб'єкта кваліфікаційним вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України для осіб, що заміщають такі посади. Зараз така перевірка проводиться при призначенні на посаду, а тепер пропонується повертатися до цих питань, якщо якість управління бюджетним процесом в суб'єкті Федерації виявляється низьким. [23]

  Концепція передбачає формування стандартів державних і муніципальних послуг та нормативів фінансових витрат на надання державних та муніципальних послуг. Можливо, в перспективі міжбюджетні відносини будуть будуватися на основі цих стандартів і нормативів фінансових витрат. Але на початковому етапі нормативи нормативи будуть використовуватися для визначення рівня збалансованості бюджетів суб'єктів РФ і муніципальних утворень.

  Ще один важливий напрямок розвитку міжбюджетних відносин пов'язане з вдосконаленням системи негативних трансфертів. Сьогоднішня система негативного трансферту неефективна і не виконує ні вирівнює, ні стимулюючої функції. Тому пропонується встановити іншу шкалу справляння негативного трансферту. В даний час йде вивчення діючої системи, збір пропозицій від регіонів.

  Великий блок концепції присвячений вдосконаленню системи надання субсидій. Усвідомлюючи, що субсидії - серйозний і важливий інструмент як регулювання рівня бюджетної забезпеченості, так і стимулювання суб'єктів, ми все ж повинні визнати, що вони не завжди переслідують конкретну мету і ми не завжди можемо управляти відповідними результатами. У зв'язку з цим передбачається розглянути питання про кількість та обсяги субсидій. В даний час ми маємо більше 90 субсидій, загальний обсяг яких становить 470 млрд. Руб. Деякі з них викликають серйозні сумніви в частині їх стимулюючої і вирівнює ролі. Треба визнати, що основна фінансова допомога повинна виділятися суб'єктам РФ на загальне вирівнювання бюджетної забезпеченості, тобто в формі необумовлені фінансових трансфертів з одночасним введенням відповідальності суб'єктів РФ за якість управління бюджетним процесом і за ефективність використання коштів.

  Великий обсяг фінансової підтримки сьогодні виділяється муніципальних утворень з особливими статусами - наукоград і закритим адміністративно-територіальним утворенням (ЗАТО). Аналіз використання цих трансфертів показує, що вони не завжди ефективні, часом сприяють розвитку утриманства. Тому тут також необхідна певна модернізація. Зокрема, пропонується встановити конкретні цілі, які повинні бути досягнуті в результаті виділення фінансової допомоги наукоград, а також змінити критерії, на підставі яких присвоюється статус наукового міста. Що стосується ЗАТО, то визнається доцільним перехід від багатоканальної системи підтримки закритих міст до одноканальної, яка має на увазі виділення їм єдиного трансферту на компенсацію витрат, пов'язаних з особливими умовами функціонування. Однак ці трансферти повинні бути пов'язані з досягненням конкретних цілей, чого в даний час, на жаль, немає. [24]


  3.МЕЖБЮДЖЕТНИЕ ВІДНОСИНИ НА ПРИКЛАДІ
  АДМІНІСТРАТИВНОГО МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ Варзуги Терський район
  Мурманська область.

  3.1.Общие характеристика поселення Варзуга Терського району
  Мурманської області.

  Офіційне найменування муніципального освіти - муніципальне утворення сільське поселення Варзуга Терського району Мурманської області.

  Муніципальне утворення сільське поселення Варзуга наділене статусом сільського поселення з адміністративним центром село Варзуга Законом Мурманської області від 08.12.2004 №545-01- змо «Про статус, номінованих і складі територій муніципального освіти Терський район і муніципальних утворень, що входять до його складу».

  Варзуга - село в Терском районі Мурманської області.Населення - 351 житель. Відстань від районного центру 140 км. Село розташоване на двох берегах річки Варзуге в 22 км від її впадіння в Біле море. Ліва, давніша сторона села носить назву Микільської, а права - Пречистенською, або Успенської боку (за назвами храмів).

  Колись Варзуга була найбільшим селом Кольського півострова. Одна з перших згадок про неї міститься в грамоті 1466 року, коли варзужанін Тимофій Ермолініч передав Соловецькому монастирю свої угіддя в річці Варзуге і по морському березі - ловища і ліси.

  У ранній період існування Варзуги важливу роль в житті селища грав Соловецький монастир, який побудував в Варзуге подвір'ї, став вести в річці лов сьомги, а також в березні 1491 року було освячено церкву в ім'я Святого Миколая Чудотворця - покровителя мореплавців.

  Після падіння самостійності Новгорода (1478 рік) Терская земля перейшла під владу Москви. Варзуга іменується «волостю» - окремою адміністративною одиницею, підпорядкованою Двинскому наміснику великого князя з резиденцією в Холмогорах.

  Докладні відомості про Варзужской волості містяться в описі 1563 року. У государевому селі налічувалося 167 сімей в 124 дворах. За масштабами Російської Півночі це - досить багатолюдне село. Промислові та сільськогосподарські угіддя (луки і сінешні покоси) в волості перебували в спільному володінні місцевої сільської громади, церковних (Соловецький, Ніколо-Корельський і Антоніо-Сийский монастирі) і світських власників.

  У 1568 селища Північно-Західного Беломорья піддалися опричная погрому, вчиненого загоном Басарге Леонтьєва, Варзуга теж не залишилася осторонь. Ця подія увійшла в історію як «Басаргін правёж» (правёж - стягнення боргів або податей за допомогою мук). Донесення про правёже не збереглося, але результати і наслідки цього злодіяння чітко видно в описі села, проведеної в травні 1575 року. Через сім років після «Басаргина правёжа» в Варзуге було 79 порожніх дворів і 33 порослих бур'яном місця, на яких до погрому стояли селянські хати; ніким не використовувалися 11 семужьіх Тонь, а Успенська і Микільська церкви «стояли без співу» [25].

  У 1614-1619 роках Варзужская волость стала вотчиною Соловецького і Новоспасского монастирів і Патріаршого Дому. За користування тонямі і сіножатями варзужскіе селяни платили своїм власникам оброчну подати. Але Катерина II в 1764 році своїм указом ліквідувала духовні вотчини, перевела монастирських і патріарших селян в розряд державних з передачею їм в общинне володіння всіх волосних угідь. Село стала вільною і швидко розбагатіла.

  За переписом 1897 року в Варзуге налічувалося 793 жителя, а в 1910 в селі вже проживало +1001 житель, діяли училище Міністерства народної освіти і церковно-парафіяльна школа.

  Революція 1917 року не пройшла для Варзуги непомітно. Життя почало перебудовуватися і 1 травня 1930 року чотирнадцять сімей варзужан об'єдналися в колгосп, який назвали «Сходи комунізму». Сільське поселення має право мати офіційні символи, що відображають історичні, культурні, національні та інші місцеві традиції, які затверджуються Радою депутатів сільського поселення Варзуга.

  Порядок використання офіційних символів встановлюється рішенням Ради депутатів сільського поселення Варзуга.

  Економічну основу місцевого самоврядування сільського поселення становлять перебуває в муніципальній власності майно, кошти місцевого бюджету сільського поселення Варзуга, а також майнові права сільського поселення Варзуга.

  Структура адміністрації муніципального освіти сільське поселення Варзуга Терського району представлена ​​на малюнку 3 (Див. Додаток).

  Муніципальна власність визнається і захищається державою нарівні з іншими формами власності.

  У власності сільського поселення Варзуга знаходиться майно, призначене:

  1) для вирішення питань місцевого значення;

  2) для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування, у випадках, встановлених федеральними законами і законами Мурманської області;

  3) для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, муніципальних службовців, працівників муніципальних підприємств і установ відповідно до нормативних правових актів Ради депутатів сільського поселення Варзуга. [26]

  У власності сільського поселення Варзуга можуть перебувати:

  1) об'єкти культурної спадщини (пам'ятки історії та культури) незалежно від категорії їх історико-культурного значення в разі, якщо такі об'єкти необхідні для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування сільського поселення, а також в інших випадках, встановлених федеральним законом;

  2) майно, необхідне для здійснення повноважень, право здійснення яких надано органам місцевого самоврядування федеральними законами.

  У власності сільського поселення знаходиться майно, призначене для вирішення питань місцевого значення:

  1) майно, призначене для електро-, тепло-, газо- і водопостачання населення, водовідведення, постачання населення паливом, для освітлення вулиць населених пунктів поселення;

  2) автомобільні дороги загального користування, мости та інші транспортні інженерні споруди в межах населених пунктів поселення, за винятком автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних інженерних споруд федерального і регіонального значення, а також майно, призначене для їх обслуговування;

  3) житловий фонд соціального використання для забезпечення незаможних громадян, які проживають в сільському поселенні і потребують поліпшення житлових умов, житловими приміщеннями на умовах договору соціального найму, а також майно, необхідне для утримання муніципального житлового фонду;

  4) пасажирський транспорт та інше майно, призначені для транспортного обслуговування населення в межах поселення;

  5) майно, призначене для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах поселення;

  6) об'єкти, а також пожежне обладнання та спорядження, призначені для забезпечення первинних заходів з гасіння пожеж;

  7) майно бібліотек поселення;

  8) майно, призначене для організації дозвілля та забезпечення жителів поселення послугами організацій культури;

  9) об'єкти культурної спадщини (пам'ятки історії та культури) незалежно від категорії їх історико-культурного значення відповідно до законодавства Російської Федерації;

  10) майно, призначене для розвитку на території поселення фізичної культури і масового спорту;

  11) майно, призначене для організації благоустрою та озеленення території поселення, в тому числі для облаштування місць загального користування та місць масового відпочинку населення;

  12) майно, призначене для збору та вивезення побутових відходів та сміття;

  13) майно, включаючи земельні ділянки, призначені для організації ритуальних послуг та утримання місць поховання;

  14) майно, призначене для офіційного оприлюднення (опублікування) муніципальних правових актів, іншої офіційної інформації;

  15) земельні ділянки, віднесені до муніципальної власності поселення відповідно до федеральними законами;

  16) відокремлені водні об'єкти на території поселення;

  17) ліси, розташовані в межах населених пунктів поселення;

  18) майно, призначене для створення, розвитку та забезпечення охорони лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів місцевого значення на території поселення;

  19) майно, призначене для організації захисту населення і території поселення від надзвичайних ситуацій природного техногенного характеру;

  20) майно, призначене для забезпечення безпеки людей на водних об'єктах, охорони їх життя і здоров'я [27].

  Особливості виникнення, здійснення і припинення права муніципальної власності, а також порядок обліку муніципального майна встановлюються федеральним законом.

  Сільське поселення Варзуга має власний бюджет (місцевий бюджет).

  Бюджет сільського поселення розробляється і затверджується у формі рішення Ради депутатів сільського поселення. В якості складової частини бюджету сільського поселення можуть бути передбачені кошторису доходів і витрат окремих населених пунктів сільського поселення, що не є поселеннями.

  Порядок розробки, затвердження і виконання місцевого бюджету визначається Положенням про бюджетний устрій і бюджетний процес в сільському поселенні Варзуга, яке затверджується Радою депутатів сільського поселення Варзуга.

  3.2.Муніціпальний бюджет селища і державні дотації в період кризи.

  Доходи бюджету сільського поселення Варзуга формуються за рахунок власних доходів і відрахувань від федеральних і регіональних регулюючих податків і зборів, інших доходів, в безоплатному і безповоротній порядку надходять відповідно до законодавства Російської Федерації, Мурманської області, рішеннями Ради депутатів сільського поселення в розпорядження органів місцевого самоврядування .

  У дохід бюджету сільського поселення зараховуються:

  1) місцеві податки і збори;

  2) відрахування від федеральних і регіональних податків і зборів відповідно до нормативів, встановлених федеральними законами і законами Мурманської області;

  3) субвенції, що подаються для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих федеральними законами і законами Мурманської області;

  4) доходи у вигляді безоплатних перерахувань з бюджетів інших рівнів, включаючи дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості сільського поселення, що подаються відповідно до федеральним законодавством і законодавством Мурманської області;

  5) інші кошти фінансової допомоги з бюджетів інших рівнів для часткового фінансування інвестиційних програм і проектів розвитку суспільної інфраструктури сільського поселення;

  6) частину прибутку муніципальних підприємств, що залишається після сплати податків і зборів та здійснення інших обов'язкових платежів, в розмірах, що встановлюються рішенням Ради депутатів сільського поселення, і частина доходів від надання органами місцевого самоврядування та муніципальними установами платних послуг, що залишається після сплати податків і зборів;

  7) штрафи, встановлення яких у відповідності з федеральним законом віднесено до компетенції органів місцевого самоврядування;

  8) доходи від майна, що знаходиться в муніципальній власності;

  9) доходи від платних послуг, що надаються бюджетними установами, що перебувають у віданні органів місцевого самоврядування;

  10) кошти самооподаткування громадян;

  11) добровільні пожертвування;

  12) інші джерела доходів відповідно до федеральними законами, законами Мурманської області і рішеннями органів місцевого самоврядування, що встановлюються Радою депутатів сільського поселення. [28]

  Витрати бюджету сільського поселення здійснюються в формах, передбачених Бюджетним кодексом Російської Федерації.

  Адміністрація сільського поселення веде реєстр витратних зобов'язань сільського поселення в порядку, встановленому рішенням Ради депутатів сільського поселення.

  Рішенням Ради депутатів визначаються розміри і умови оплати праці депутатів, які здійснюють свої повноваження на постійній основі, глави сільського поселення, встановлюються муніципальні мінімальні соціальні стандарти та інші нормативи витрат місцевого бюджету на вирішення питань місцевого значення.

  Розміри і умови оплати праці муніципальних службовців, працівників муніципальних підприємств і установ встановлюються постановою глави сільського поселення.

  Витрачання коштів бюджету сільського поселення здійснюється за напрямками згідно з бюджетною класифікацією і в межах, встановлених рішенням Ради депутатів сільського поселення про бюджет сільського поселення на черговий фінансовий рік.

  Порядок здійснення видатків місцевого бюджету на здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними законами і законами Мурманської області, встановлюється відповідно федеральними органами державної влади та органами державної влади Мурманської області.

  У випадках і порядку, передбачених зазначеними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації і Мурманської області, здійснення витрат місцевого бюджету на здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами Мурманської області, може регулюватися нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування.

  Склад території СП Варзуга

  с. Варзуга (адміністративний центр поселення),

  н.п. Маяк Нікодімскій,

  с. Кузомень,

  с. Кашкаранци,

  с. Тетріно,

  с. Чаваньга,

  с. Пялица,

  с. Чапома

  Населення сільського поселення - 0,9 тис.осіб.

  Промисловість і транспорт СПК РК "Сходи комунізму" (сільськогосподарський виробничий кооперативний риболовецький колгосп), СПК РК "Чапома", РК "Біломорський рибалка".

  Автомобільні дороги відсутні (крім с. Олениця, с.Кашкаранци, с.Варзуга).

  Майже вся економічне життя села пов'язана з колгоспом, який до цих пір носить назву - «Сходи комунізму». Колгосп має статус риболовецького і займається виробництвом, переробкою, збутом сільськогосподарської та рибної продукції. Колгосп входить в Союз риболовецьких колгоспів Мурманської області (Мурманський рибакколхозсоюз), на обліку в реєст мурманських судів складається п'ять його промислових суден: Перлина, Аметист, Катрін, Таврійський, Усма, і три транспортних: Катран, лоухи, Смольнинский. На них працюють 300 моряків. [29]

  Новим напрямком діяльності колгоспу в 1990-х роках став розвиток риболовного туризму. На річках Варзуга, Умба, Кица і інших було зведено 14 спортивно-туристичних таборів для російських і іноземних туристів. Їх відвідують туристи з 97 країн світу, головним чином з Великобританії. Одним з відомих гостей був Ерік Клептон. Для обслуговування туристів є вертоліт. Колгосп внесений в єдиний федеральний реєстр туроператорів Федерального агентства по туризму Російської Федерації (Свідоцтво номер МВТ 002864).

  В кінці 2000-х років колгосп вирішив розширити сферу любительського рибальства і орендував 12 озер по всьому Терському березі. Путівки на вилов риби поширюються, в основному, серед жителів Мурманської області; найбільш популярний зимовий підлідний лов [30].

  Колгосп займається також тваринництвом і переробкою сільськогосподарської продукції. У селі проводиться масло, ковбаса. Крім того, він здійснює житлове будівництво в селі, в його відомстві знаходяться два дитячих садки, дві загальноосвітні школи.

  Бюджет поселення в 2009 році склав 32037,73 тис. Рублів. Джерела доходів представлені в таблиці 6 (Див. Додаток).

  За даними таблиці 6 побудуємо діаграму структуру доходів бюджету в 2009 році (Див. Додаток, рис. 4). [31]

  З даної діаграми можна зробити висновок, що найбільш істотну частку в доходах бюджету поселення займають дотації на вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості з ФФПП ГМР - 38%, на другому місці Податок на доходи фізичних осіб - 30%.

  При цьому найменші частки мають субвенції з бюджету ГМР на виконання частини повноважень щодо розпорядження земельними ділянками, менше 3 га - 0,33%, доходи від здачі в оренду майна, що знаходиться в оперативному управлінні органів державної влади, органів місцевого самоврядування та створених ними установ та в господарському віданні МУП - 0,28%.

  3.3.Совершенствованіе системи міжбюджетних відносин
  в сучасних умовах.

  Основна причина хронічної кризи міжбюджетних відносин і регіональних фінансів Росії - різка диспропорція між переданими на регіональний рівень фінансовими ресурсами і відповідальністю за їх використання. Офіційна (легальна) система міжбюджетних відносин залишається надмірно централізованою навіть за мірками унітарних держав, явна нездійсненність (нераціональність) її вимог дозволяє регіональним властям перекласти основну політичну і фінансову відповідальність на федеральний центр, зберігши за собою майже необмежені тіньові повноваження.

  Також однією з основних причин є недостатньо ефективна система розподілу міжбюджетних трансфертів між регіонами, що не стимулює регіони посилено працювати в плані оптимізації своїх фінансово-господарських ресурсів і заохочує утриманство. Звичайно, певні позитивні зрушення в даному напрямку є, але вони все ще недостатні, щоб найближчим часом істотно змінити ситуацію на краще.

  Реформування міжбюджетних відносин в найближчі 3-4 роки буде йти в тому напрямку, який визначено в «Концепції підвищення ефективності міжбюджетних відносин та якості управління державними і муніципальними фінансами в Російській Федерації в 2009-2011 рр.» Та бюджетному посланні Президента Російської Федерації Федеральних зборів від 9 березня 2007 р., хоча не так швидко і ефективно, як би цього хотілося.

  В даній Концепції визначено такі основні завдання:

  1) зміцнення фінансової самостійності суб'єктів Федерації;

  2) створення стимулів для збільшення надходжень доходів до регіональних і місцевих бюджетів;

  3) створення стимулів для поліпшення якості управління регіональними та муніципальними фінансами;

  4) підвищення прозорості регіональних і муніципальних фінансів;

  5) надання методологічної та консультаційної допомоги суб'єктам Федерації з метою підвищення ефективності та якості управління регіональними та муніципальними фінансами, а також з метою реалізації реформи місцевого самоврядування [32].

  У Бюджетному посланні визначено такі основні завдання на 2009-2011 роки:

  - перетворення федерального бюджету в ефективний інструмент макроекономічного регулювання;

  - забезпечення довгострокової збалансованості бюджетів усіх рівнів

  - подальше подовження горизонту бюджетного планування.

  Висновок. Основними напрямками вдосконалення міжбюджетних відносин в Росії повинні стати:

  1) зміцнення фінансової самостійності суб'єктів Федерації;

  2) укрупнення регіонів на взаємовигідній, економічно доцільною основі;

  3) створення чіткої нормативно-правової основи, об'єктивно оцінює зусилля потребують регіонів, спрямовані на зростання своєї соціально-економічної бази;

  4) запровадження ефективної диференційованої системи виділення трансфертів нужденним регіонах в залежності від результатів їх фінансово-економічної діяльності

  5) забезпечення певних фінансові переваг для регіонів-донорів, за рахунок яких живуть регіони, які отримують федеральну допомогу [33].


  ВИСНОВОК

  Підводячи підсумок роботи, можна зробити наступні висновки.

  Міжбюджетні відносини - це відносини між органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування, пов'язані з формуванням і виконанням відповідних бюджетів.

  Здійснення політичних та економічних перетворень в Росії вимагає формування якісно нової моделі бюджетної системи, адекватної федеративного устрою держави, здатної забезпечувати ефективний розподіл і перерозподіл суспільних фінансових ресурсів на всіх рівнях влади. Адже в кінцевому підсумку від цього залежить не тільки соціально-економічний розвиток країни, а й взаємини між федеральним центром і регіонами.

  Основними напрямками вдосконалення міжбюджетних відносин в Росії повинні стати:

  1) зміцнення фінансової самостійності суб'єктів Федерації;

  2) укрупнення регіонів на взаємовигідній, економічно доцільною основі;

  3) створення чіткої нормативно-правової основи, об'єктивно оцінює зусилля потребують регіонів, спрямовані на зростання своєї соціально-економічної бази;

  4) запровадження ефективної диференційованої системи виділення трансфертів нужденним регіонах в залежності від результатів їх фінансово-економічної діяльності;

  5) забезпечення певних фінансові переваг для регіонів-донорів, за рахунок яких живуть регіони, які отримують федеральну допомогу.

  У своєму нинішньому вигляді російська система бюджетного устрою поєднує в собі риси унітарної, федеративної і навіть конфедеративної держави. Ресурси для її вдосконалення практично вичерпані, необхідна реформа податково-бюджетних взаємовідносин між федеральними, регіональними та місцевими органами влади, але реформа не революційна, а еволюційна, що припускає поетапне вирішення конкретних завдань, такі як:

  - у використанні бюджетних ресурсів немає економічної ефективності, тому що у регіональних і особливо місцевої влади відсутні стабільні дохідні джерела, а розподіл фінансової допомоги карає регіони, що підвищують власні доходи і скорочують нераціональні витрати;

  - не досягається соціальна справедливість, оскільки фінансова підтримка регіонів не має чіткої стратегії критеріїв вирівнювання міжрегіональних відмінностей;

  - розмежування дохідних джерел між рівнями бюджетної системи є нестабільним. Можливість щорічного зміни нормативів відрахувань від федеральних податків дестимулює регіональні та місцеві влади розвивати економічну і податкову базу територій.

  Рішення багатьох першочергових завдань бюджетної політики в значній мірі залежить від модернізації міжбюджетних відносин, які покликані стимулювати регіональні органи влади та органи місцевого самоврядування до підвищення прибутковості територій, більш раціонального використання бюджетних коштів.

  Згідно з концепцією федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації", що проводяться зміни територіальних основ місцевого самоврядування спрямовані на забезпечення ефективності діяльності муніципальних утворень у вирішенні питань місцевого значення та здійснення окремих державних повноважень. У зв'язку з цим змінилися і вимоги до системи міжбюджетних відносин, які можна визначити таким чином:

  - формування двох рівнів місцевих бюджетів (районного та поселенського);

  - визначення переліку власних повноважень органів влади;

  - введення субвенцій на делегування державних повноважень;

  - довгострокове закріплення доходів за бюджетами всіх рівнів;

  - використання принципу об'єктивності при вирівнюванні бюджетної забезпеченості регіонів і муніципалітетів; введення "негативних трансфертів";

  - встановлення інституту тимчасової фінансової адміністрації.

  До основних інструментів міжбюджетного регулювання відносяться:

  - встановлення нормативів відрахувань до місцевих бюджетів від податків, що підлягають зарахуванню до вищестоящого бюджету (бюджет суб'єкта РФ або муніципального району);

  - дотації місцевим бюджетам на вирівнювання їх бюджетної забезпеченості через фонди фінансової підтримки та інша фінансова допомога;

  - субвенції з бюджетів найбільш забезпечених доходами муніципальних утворень у вищі бюджети ( "негативні трансферти").

  Серед основних заходів щодо підвищення ефективності міжбюджетних відносин та якості управління громадськими фінансами можна виділити наступні: вдосконалення системи формування і розподілу міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету та інших видів фінансової допомоги; розвиток моніторингу та контролю реалізації федеральних повноважень, переданих регіональним і муніципальним органам влади; підвищення значення стимулюючих видів фінансової допомоги; попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, що тягнуть за собою збільшення бюджетних витрат; підвищення результативності бюджетних витрат і вдосконалення середньострокового планування; підвищення прозорості регіональних і муніципальних фінансів; розширення аудиту сектора державного управління на регіональному та муніципальному рівнях; вдосконалення законодавства суб'єктів Федерації та ін.

  У той же час реформа міжбюджетних відносин на даному етапі розглядає такі основоположні блоки системи міжбюджетних відносин, як розмежування видатків і доходів між рівнями бюджетної системи, поширення реформи на рівень суб'єктів Федерації (взаємини регіональних і місцевих властей), розвиток нормативно-правової бази бюджетного процесу на регіональному та місцевому рівнях.

  Основна причина хронічної кризи міжбюджетних відносин і регіональних фінансів Росії - різка диспропорція між переданими на субнаціональний рівень фінансовими ресурсами і відповідальністю за їх використання. Офіційна (легальна) система міжбюджетних відносин залишається надмірно централізованою навіть за мірками унітарних держав, явна нездійсненність (нераціональність) її вимог дозволяє субнаціональним владі перекласти основну політичну і фінансову відповідальність на федеральний центр, зберігши за собою майже необмежені тіньові повноваження. Відсутність легальних повноважень з управління громадськими фінансами означає відсутність легальної відповідальності за його результати, наслідком чого є прийняття рішень за принципом політичної доцільності та неефективне управління суспільними фінансами.

  Прийняті в 2007 році поправки до Бюджетного кодексу Російський Федерації завершили закріплення на довгостроковій основі доходів за суб'єктами РФ і муніципальними утвореннями. Поряд із закладеними в методиках вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів стимулами, це стало одним із чинників сталого зростання податкових і неподаткових доходів консолідованих бюджетів РФ.

  В цілому виправдовує себе і механізм делегування суб'єктам РФ виконання федеральних повноважень, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок субвенцій з федерального бюджету.

  Виправдав себе механізм сприяння позитивним структурним змінам в регіонах, що передбачає надання суб'єктам РФ федеральних субсидій.

  Починаючи з 2008 року вперше на законодавчому рівні створені стимули для скорочення дотаційності бюджетів суб'єктів РФ і місцевих бюджетів за рахунок розширення бюджетних повноважень суб'єктів РФ і муніципальних утворень з високим ступенем бюджетної самозабезпеченості.

  Далеко не завжди органами державної влади суб'єктів РФ дотримуються встановлені Бюджетним кодексом Російської Федерації принципи фінансових взаємин з муніципальними утвореннями, в тому числі - закріплення за місцевими бюджетами на довгостроковій основі відрахувань від податків, що підлягають зарахуванню до бюджетів суб'єктів РФ. Насилу долаються традиції «централізованого регулювання» доходів і витрат місцевих бюджетів.

  Проведена реформа місцевого самоврядування є однією з найбільш кардинальних за останній час. Проте, треба буде розв'язати ще ряд серйозних проблем в напрямку вдосконалення міжбюджетних відносин і підвищенні якості та ефективності управління регіональними та муніципальними фінансами.


  Список використаних джерел І ЛІТЕРАТУРИ:

  Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації»

  Бюджетний кодекс Російської Федерації

  Закон Мурманської області «Про статус, номінованих і складі територій муніципального освіти Терський район і муніципальних утворень, що входять до його складу»

  Концепція підвищення ефективності міжбюджетних відносин та якості управління державними і муніципальними фінансами в Російській Федерації в 2009-2011 рр.

  Александров І.М. Бюджетна система Російської Федерації [Текст]: підручник / І.М. Александров. - М .: Дашков і К, 2008.

  Бабич А.М., Павлова Л.М. Державні і муніципальні фінанси. М .: Фінанси ЮНИТИ, 2007.

  Балашов Д.М. Казки Терського берега Білого моря - М .: Наука, 2005. С. 94.

  Берлін С.І. Теорія фінансів: Учеб. посібник / С.І. Берлін. - М .: Фінанси і статистика, 2007..

  Богів Х.М. Розвиток міжбюджетних відносин і передумов економічного зростання [Текст] / Х.М. Богів // Фінанси і кредит. - 2009. - № 28.

  Бюджетна система Росії [Текст]: підручник / під ред.Г.Б. Поляка. - М .: Фінанси і статистика 2009.

  Бюджетна система РФ [Текст]: підручник / О.В. Врублевська [и др.]; під ред. О.В. Врублевської, М.В. Романовського. - М .: Юрайт-Издат, 2008.

  Бюджетна система суб'єктів Російської Федерації [Текст]: навч. посібник / В.Ю. Налівайскій, Н.К. Дворецкова, В.Ф. Костюченко [и др.]. - Ростов н / Д .: РГЕА, 2008.

  Вахрін П.І., Нешітой А.С. Бюджетна система Російської Федерації: Підручник / П.І. Вахрін, А.С. Нешітой. - 3-е изд., Испр. і доп. - М .: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і Ко», 2007.

  Вишегородцев М.М. Управління бюджетом [Текст]: курс лекцій / М.М. Вишегородцев. - М .: Річ навіть і сервіс, 2007.

  Гардеев А.М. Бюджетне управління. Курс лекцій, М .: Річ навіть і сервіс, 2007.

  Гвоздікова А.В. Основні напрямки бюджетно-податкової політики в період реформування бюджетного процесу в РФ [Текст] / А.В. Гвоздікова, Є.Г. Данченко // Тенденції розвитку фінансово-кредитного механізму в Російській Федерації: матеріали Ювілейної межвуз. наук.-практ. конференції; Південно-Рос. держ. ун-т економіки і сервісу. - Шахти: Вид-во ЮРГУЕС 2009.

  Годін А. М., Подпоріна І. В. Бюджет і бюджетна система РФ. М .: Дашков і К., 2008.

  Годін А.М. Бюджетна система Російської Федерації [Текст]: підручник / А.М. Годін, Н.С. Максимова, І.В. Подпоріна. - М .: Дашков і К, 2008.

  Данченко Є.Г. Деякі аспекти нових міжбюджетних відносин [Текст] / О.Г. Данченко // Вісник гуманітарного інституту: науч. журнал. - 2008.

  Данченко Є.Г. Формування місцевих бюджетів в Російській Федерації [Текст]: монографія / О.Г. Данченко; Південно-Рос. держ. ун-т економіки і сервісу. - Шахти: Вид-во ЮРГУЕС, 2008.

  Журавльов В.В., Саврук М. Т. Державний бюджет. Конспект лекцій. СПб .: Політехніка, 2008.

  Іванова О.Б. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах становлення бюджетного федералізму [Текст]: наук.-практ. посібник / О.Б. Іванова, Л.В. Богославцева, Ю.Д. Джамурзаев. - Ростов н / Д., 2007.

  Ігудін А.Г. Чому не знижується гострота протиріч в міжбюджетних відносинах [Текст] / А.Г. Ігудін // Фінанси. - 2008. - № 2.

  Карчевська С.А., Хворостухина Д.С. Фінансове забезпечення реформи місцевого самоврядування / С.А. Карчевська, Д.С. Хворостухина // Фінанси. - 2008. - №4.

  Качанова Е.А. Державні і муніципальні фінанси // http://www.humanities.edu.ru

  Кирилов А.П. Поліпшення якості організації бюджетного процесу // http://bujet.ru/

  Цеглярів В.А. Бюджетний федералізм і місцеве самоврядування [Текст] / В.А. Цеглярів // Фінанси. - 2009. - № 6.

  Ковальова Т.М. Бюджет і бюджетна політика в Російській Федерації [Текст]: навч. посібник / Т.М. Ковальова, С.В. Барулин. - М .: КНОРУС, 2008.

  Костюченко В.Ф. Реалізація принципів міжбюджетних відносин регіональними органами федерального казначейства [Текст] / В.Ф. Костюченко, Н.В. Лазарева // Фінанси. - 2009. - № 11.

  Лавров А.М. Перехід до нової системи міжбюджетних відносин в суб'єктах Російської Федерації [Текст] / А.М. Лавров // Фінанси. - 2007. - № 9.

  Лексин В. Стереотипи та реалії бюджетного федералізму [Текст] / В. Лексин, А. Швецов // Питання економіки. - 2009. - № 1.

  Лексин В.М., Швецов А.Н. Бюджетні відносини в Російській Федерації. - М .: Формула права, 2007.

  Міжбюджетні відносини: потоки фінансової допомоги будуть оптимізовані (Інтерв'ю заступника міністра фінансів РФ А.Г. Силуанова) // Фінанси. - 2008. - № 4.

  Мурманська область. Путівник / Видавництва: Авангард, Ле Пті Фюте, - 2009 рр С. 21.

  Понамарьов В.А. Перспективи розвитку міжбюджетних відносин // http://bujet.ru/

  Сажина М.А. Бюджетна політика держави [Текст] / М.А. Сажина // Фінанси і кредит. - 2008. - 27.

  Селезньов О.З. Бюджетна система Російської Федерації [Текст]: навч. посібник / О.З. Селезньов; під ред. проф. В.Ю. Катасонова. - М .: Магістр, 2007.

  Силуанов А.Г. Міжбюджетні відносини: напрями вдосконалення [Текст] / А.Г. Силуанов // Фінанси. - 2008. - № 6.

  Сомо Р.Г. Бюджетний федералізм і розвиток міжбюджетних відносин в Російській Федерації [Текст] / Р.Г. Сомо. - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ 2009.

  Сомо Р.Г. Дефіцит бюджету: принципи, динаміка, регулювання [Текст] / Р.Г. Сомо. - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ 2009.

  Федеральний бюджет і регіони: досвід аналізу фінансових потоків [Текст] / Моск. центр ін-ту "Схід-Захід". - М .: Диалог-МГУ 2009.

  Федоткин В. Федералізм і місцеве самоврядування [Текст] / В. Федоткин // Питання економіки. - 2008. - № 1.

  Фінанси [Текст]: підручник / під ред.В.М. Родіонової. - М .: Фінанси і статистика, 2008.

  Фінанси і кредит: Підручник / За ред. проф. М.В. Романовського, проф. Г.Н. Бєлоглазова. - М .: Юрайт-Издат, 2007.

  Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Під ред. Дробозиной А. А. та ін. М: Фінанси, ЮНИТИ, 2006.

  Фінанси. Під ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевської, Б.М., Сабантуй М .: Перспектива Юрайт, 2007.

  Христенко В.Б. Міжбюджетні відносини та управління регіональними фінансами / В.Б. Христенко. - М .: Університет, 2008.

  Христенко В.Б., Лавров А.М .. Новий етап реформи міжбюджетних відносин / В.Б. Христенко, А.М. Лавров // Фінанси. - 2009. - №2.

  Економічна теорія [Текст]: підручник для студ. вищ. навч. закладів / під ред.В.Д. Камаева. - М .: ВЛАДОС 2009.

  Юрін А.В. Про концепцію підвищення ефективності міжбюджетних відносин в 2009-2011 роках / А.В. Юрін // Фінанси. - 2008. - № 6.  ДОДАТОК

  Мал. 1.Бюджетное регулювання

  Таблиця 1. Обсяг фінансової допомоги бюджетам суб'єктів Федерації з федерального бюджету в 2002-2009 рр.

  показники

  2002 р

  2003 р

  2004 р

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  2008 р

  2009 р

  Витрати федерального бюджету, млрд. Руб.

  472,05

  575,4

  855,1

  1193,4

  1771,8

  2345,6

  2659,45

  3047,9

  в тому числі фінансова допомога регіонам:

  млрд. руб.

  38,5

  39,9

  69,1

  208,7

  245,3

  711,4

  810,6

  938,9

  в% до витрат

  8,16

  6,93

  8,08

  17,49

  13,84

  30,33

  30,48

  30,80


  Таблиця 2.Міжбюджетні трансферти в порівнянні з доходами
  і витратами консолідованого бюджету Російської Федерації в 2008-2009 рр., млрд. руб.

  показники

  Федеральний

  бюджет

  бюджети

  територій

  консолідований бюджет

  2008 р

  2009 р

  2008 р

  2009 р

  2008 р

  2009 р

  всього доходів

  4525,6

  6188,1

  3172,2

  4335,5

  7697,8

  10523,5

  податкові доходи

  3167,8

  4242,9

  2432,4

  3289,2

  5600,5

  7532,1

  неподаткові доходи

  1878,2

  2721,8

  219,3

  269,1

  2097,5

  2990,9

  всього витрат

  3749,6

  4686,2

  3102,6

  4257,4

  6852,2

  8943,6

  В тому числі:

  міжбюджетні

  трансферти

  906,6

  1064,0

  906,6

  1064,0

  профіцит

  776,0

  1501,8

  69,6

  78,0

  845,6

  1579,8

  Таблиця 3. Подання про міжбюджетних трансфертах

  Обов'язкові платежі суб'єктів Федерації в бюджет РФ (податки і збори)

  Вносять всі регіони в формі обов'язкових платежів до бюджету

  Частина доходів, в тому числі власні, надходять до бюджетів суб'єктів Федерації

  Доходи отримують усі регіони відповідно до прийнятого порядку закріплення доходів

  Всі суб'єкти Федерації в рамках міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету отримують кошти відповідно до федеральним законодавством, якщо федеральний центр зобов'язаний фінансувати відповідні витрати

  Всі регіони в рамках федеральних зобов'язань і відповідно до бюджетних повноваженнями в частині фінансування соціально-економічного розвитку регіонів має право розраховувати на субсидії та субвенції за рахунок коштів фондів, що формуються для фінансування по розділу "міжбюджетні трансферти", за винятком фонду фінансової підтримки регіонів (ФФПР)

  Частина регіонів отримує кошти з федерального бюджету в рамках міжбюджетних трансфертів у разі їх нестачі для покриття бюджетних витрат на нормативному рівні - не більше, встановлених законодавством

  Фінансування здійснюється за рахунок коштів ФФПР


  Мал. 2.Форми фінансової допомоги з федерального бюджету
  бюджетам суб'єктів РФ

  Таблиця 4. Співвідношення витратних зобов'язань, податків і доходів федерального, регіональних і місцевих бюджетів в Російській
  Федерації в 2009 р

  бюджет

  Витратні зобов'язання,%

  Частка податків у загальній їх сумі,%

  Частка податкових доходів,%

  Частка доходів з урахуванням міжбюджетного регулювання

  Федеральний

  49

  92,2

  67,4

  50,4

  регіональний

  35

  5,6

  26

  34,7

  місцевий

  16

  2,2

  6,6

  14,9

  Разом

  100

  100

  100

  100

  Без субвенцій з фондів компенсацій.


  Таблиця 5.Налоговие доходи муніципальних утворень в 2009 р

  види доходів

  міські округу

  муніципальні райони

  поселення

  всього

  план

  факт

  % виконання

  план

  факт

  %

  виконання

  план

  факт

  % виконання

  план

  факт

  % виконання

  Податкові доходи, всього

  338,0

  373,4

  110,5

  151,7

  174,5

  115,0

  27,3

  31,6

  115,4

  517,0

  579,5

  112,1

  з них:

  ПДФО

  219,5

  243,3

  110,8

  109,5

  126,6

  115,6

  15,9

  18,8

  117,6

  344,9

  388,7

  112,7

  Податок на майно фізичних осіб

  3,5

  4,4

  125,7

  0,7

  0,8

  114,3

  1,3

  1,6

  123,1

  5,5

  6,8

  123,6

  Земельний податок

  41,1

  45,0

  109,5

  7,7

  8,7

  112,9

  9,4

  10,2

  108,5

  58,2

  63,9

  109,8

  Ріс.3.Структура адміністрації муніципального освіти сільського поселення Варзуга Терського району


  Таблиця 6.Бюджет поселення Варзуга Мурманської області в 2009 році

  джерело доходів

  Сума, тисяч рублів

  Частка,%

  Податок на доходи фізичних осіб

  954083,6

  29,78

  Податок на майно фізичних осіб

  73046,02

  2,28

  Земельний податок

  206002,6

  6,43

  Орендна плата за землі, що перебувають у державній власності до розмежування державної власності на землю і надходження від продажу права на укладення договорів оренди зазначених земельних ділянок

  58949,42

  1,84

  Доходи від здачі в оренду майна, що знаходиться в оперативному управлінні органів державної влади, органів місцевого самоврядування та створених ними установ та в господарському віданні МУП

  8970,564

  0,28

  Інші доходи від надання платних послуг та компенсації витрат держави (Найм)

  173644,5

  5,42

  Дотації на вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості з обласного ФФПП

  449809,7

  14,04

  Дотації на вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості з ФФПП ГМР

  1224482

  38,22

  Субвенції з обласного бюджету навиполненіе частини повноважень з первинного військового обліку

  22106,03

  0,69

  Субвенції з бюджету ГМР на виконання частини повноважень щодо розпорядження земельними ділянками, менше 3 га

  10572,45

  0,33

  Доходи від продажу послуг

  22106,03

  0,69

  Разом

  32038

  100


  Мал.4. Структуру доходів бюджету с. Варзуга Мурманської області в 2009 році


  [1] Бюджетна система РФ [Текст]: підручник / О.В. Врублевська [и др.]; під ред. О.В. Врублевської, М.В. Романовського. - М .: Юрайт-Издат, 2008. С. 54.

  [2] Ковальова Т.М. Бюджет і бюджетна політика в Російській Федерації [Текст]: навч. посібник / Т.М. Ковальова, С.В. Барулин. - М .: КНОРУС, 2008. С. 112.

  [3] Данченко Є.Г. Деякі аспекти нових міжбюджетних відносин [Текст] / О.Г. Данченко // Вісник гуманітарного інституту: науч. журнал. - 2008. С. 61.

  [4] Гардеев А.М. Бюджетне управління. Курс лекцій, М .: Річ навіть і сервіс, 2007. С. 132.

  [5] сомо Р.Г. Бюджетний федералізм і розвиток міжбюджетних відносин в Російській Федерації [Текст] / Р.Г. Сомо. - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ, 2009. С. 105-106.

  [6] Христенко В.Б., Лавров А.М .. Новий етап реформи міжбюджетних відносин / В.Б. Христенко, А.М. Лавров // Фінанси. - 2009. - №2. С. 18.

  [7] Селезньов О.З. Бюджетна система Російської Федерації [Текст]: навч. посібник / О.З. Селезньов; під ред. проф. В.Ю. Катасонова. - М .: Магістр, 2007. С. 151.

  [8] Журавльов В.В., Саврук М. Т. Державний бюджет. Конспект лекцій. СПб .: Політехніка, 2008. С. 178.

  [9] Данченко Є.Г. Формування місцевих бюджетів в Російській Федерації [Текст]: монографія / О.Г. Данченко; Південно-Рос. держ. ун-т економіки і сервісу. - Шахти: Вид-во ЮРГУЕС, 2008. С. 84.

  [10] Лексин В. Стереотипи та реалії бюджетного федералізму [Текст] / В. Лексин, А. Швецов // Питання економіки. - 2009. - № 1. С. 27-28.

  [11] Кирилов А.П. Поліпшення якості організації бюджетного процесу // http://bujet.ru/

  [12] Міжбюджетні відносини: потоки фінансової допомоги будуть оптимізовані (Інтерв'ю заступника міністра фінансів РФ А.Г. Силуанова) // Фінанси. - 2010. - № 4. С. 19-20.

  [13] Годін А.М. Бюджетна система Російської Федерації [Текст]: підручник / А.М. Годін, Н.С. Максимова, І.В. Подпоріна. - М .: Дашков і К, 2008. С. 194.

  [14] Цеглярів В.А. Бюджетний федералізм і місцеве самоврядування [Текст] / В.А. Цеглярів // Фінанси. - 2009. - № 6. С. 52.

  [15] Бюджетна система суб'єктів Російської Федерації [Текст]: навч. посібник / В.Ю. Налівайскій, Н.К. Дворецкова, В.Ф. Костюченко [и др.]. - Ростов н / Д .: РГЕА, 2008. С. 216.

  [16] Лексин В.М., Швецов А.Н. Бюджетні відносини в Російській Федерації. - М .: Формула права, 2007. С. 171.

  [17] Понамарьов В.А. Перспективи розвитку міжбюджетних відносин // http://bujet.ru/

  [18] Богів Х.М. Розвиток міжбюджетних відносин і передумов економічного зростання [Текст] / Х.М. Богів // Фінанси і кредит. - 2009. - № 28. С. 42-43.

  [19] Карчевська С.А., Хворостухина Д.С. Фінансове забезпечення реформи місцевого самоврядування / С.А. Карчевська, Д.С. Хворостухина // Фінанси. - 2008. - №4. С. 36-37.

  [20] Годін А. М., Подпоріна І. В. Бюджет і бюджетна система РФ. М .: Дашков і К., 2008. С. 185-186.

  [21] Костюченко В.Ф. Реалізація принципів міжбюджетних відносин регіональними органами федерального казначейства [Текст] / В.Ф. Костюченко, Н.В. Лазарева // Фінанси. - 2009. - № 11. С. 51-52.

  [22] Вахрін П.І., Нешітой А.С. Бюджетна система Російської Федерації: Підручник / П.І. Вахрін, А.С. Нешітой. - 3-е изд., Испр. і доп. - М .: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і Ко», 2007.

  [23] Іванова О.Б. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах становлення бюджетного федералізму [Текст]: наук.-практ. посібник / О.Б. Іванова, Л.В. Богославцева, Ю.Д. Джамурзаев. - Ростов н / Д., 2007. С. 168.

  [24] Вишегородцев М.М. Управління бюджетом [Текст]: курс лекцій / М.М. Вишегородцев. - М .: Річ навіть і сервіс, 2007. С. 92.

  [25] Балашов Д.М. Казки Терського берега Білого моря - М .: Наука, 2005. С. 94.

  [26] Силуанов А.Г. Міжбюджетні відносини: напрями вдосконалення [Текст] / А.Г. Силуанов // Фінанси. - 2008. - № 6. С. 37.

  [27] Качанова Е.А. Державні і муніципальні фінанси // http://www.humanities.edu.ru

  [28] сомо Р.Г. Дефіцит бюджету: принципи, динаміка, регулювання [Текст] / Р.Г. Сомо. - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ, 2009. С. 208.

  [29] Мурманська область. Путівник / Видавництва: Авангард, Ле Пті Фюте, - 2009 рр С. 28.

  [30] Мурманська область. Путівник / Видавництва: Авангард, Ле Пті Фюте, - 2009 рр С. 21.

  [31] Бабич А.М., Павлова Л.М. Державні і муніципальні фінанси. М .: Фінанси ЮНИТИ, 2007.

  [32] Бюджетна система Росії [Текст]: підручник / під ред.Г.Б. Поляка. - М .: Фінанси і статистика, 2009. С. 107.

  [33] Фінанси [Текст]: підручник / під ред.В.М. Родіонової. - М .: Фінанси і статистика, 2008. С. 224.