• Баланс підприємства на 31.12 звітного року
 • Продовження таблиці 15
 • 18. На основі даних прогнозного балансу
 • Коефіцієнти рентабельності
 • Коефіцієнти ліквідності


 • Дата конвертації27.07.2017
  Розмір115.45 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 115.45 Kb.

  Міжнародна валютна система

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

  ФІЛІЯ

  Федерального державного освітнього закладу вищої професійної освіти

  «ПІВНІЧНО-ЗАХІДНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ»

  в м Северодвінську

  (Філія СЗАГС в м Северодвінську (Архангельська область))


  КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

  варіант 26

  тема: «Міжнародна валютна система»  студент

  Група 3 ФКТ-2

  науковий

  керівник

  Васильєва Анастасія Сергіївна

  оцінка

  Северодвинск

  2009

  Зміст

  Теоретична частина

  Вступ

  Основні поняття: валютна система, валютний курс, котирування і конвертованість валют

  Історія розвитку міжнародної валютної системи

  Особливості сучасної валютної системи

  висновок

  Список літератури

  розрахункова частина

  Вступ

  Початкові дані

  завдання

  Рішення

  висновок

  Теоретична частина

  Вступ

  Актуальність даної роботи обумовлена ​​тим, що в сучасних умовах інтернаціоналізації господарського життя і її глобалізації, все більш тісному взаємозв'язку і взаємозалежності національних економік все більше зростає роль міжнародної валютної системи.

  Оскільки ізольованих національних економік не існує, національні господарства пов'язані ланцюгом взаємних зобов'язань і в цьому сенсі валютні відносини постають перед нами як ключова форма міжнародних економічних зв'язків. Операції з валютою являють собою складову частину грошово-кредитної сфери, впливають на стан державного бюджету і економічне зростання. Товарообіг і рух факторів виробництва, науково-технічне і гуманітарне співробітництво, культурний обмін і туризм обслуговуються за допомогою валютних операцій, безпосередньо залежать від валютного курсу або валютної політики.

  З урахуванням вищесказаного можна пояснити те, що гроші, перетворюючись в валюту, набувають додаткову функцію - стають товаром, продаються і купуються, мають ціну в грошових одиницях іншої країни. Тому спекуляція на валютному ринку є сьогодні одним з основних джерел доходу сучасних банків і учасників валютних бірж у всьому світі. Наприклад, 80% від всього прибутку найбільшого швейцарського банку United Bank of Switzerland (UBS) отримано в результаті роботи на міжнародному валютному фінансовому ринку, і тільки близько 20% від всього прибутку складають доходи від кредитів, торгівлі цінними паперами і т. Д. Основне стан фінансиста Джорджа Сороса є результатом валютних спекуляцій.

  На світовому фінансовому ринку домінують операції на валютному ринку. Це зумовлено значними обсягами переливу капіталу в умовах лібералізації національних фінансових ринків. Валютний ринок є найбільшим сегментом фінансового ринку. Отже, знання структури, особливостей і законів функціонування валютного ринку є запорукою успіху проведених на ньому операцій.

  Метою курсового проекту є: вивчити поняття міжнародної валютної системи, принципи її функціонування.

  Досягнення поставленої мети передбачається шляхом вирішення наступних завдань:

  1. визначити основні поняття: валютна система, валютний курс, котирування і конвертованість валют;

  2. вивчити історію розвитку міжнародної валютної системи;

  3. вивчити особливості сучасної валютної системи.

  Основні поняття: валютна система, валютний курс, котирування і конвертованість валют

  Валютна система являє собою форму організації валютних відносин, закріплену національним законодавством (національна система) або міждержавною угодою (світова і регіональні системи). Валютні відносини, будучи продовженням грошових відносин, пов'язані з функціонуванням валюти при здійсненні зовнішньої торгівлі, економічного і технічного сприяння, надання та отримання за кордоном кредитів і позик, при здійсненні операцій з купівлі або продажу валюти. Названі та інші операції здійснюються за участю міжнародних та національних валютно-кредитних установ з використанням валютних курсів і паритетів, умов конвертованості, балансів міжнародних розрахунків та інших економічних елементів. Розрізняють національні, світову і регіональні валютні системи.

  Національні валютні системи сформувалися в рамках національних грошових систем, які спочатку регламентували порядок грошових розрахунків окремо взятої країни з іншими країнами. У міру розвитку і зміцнення валютні системи поступово відокремилися від грошових систем.

  Основними елементами національної валютної системи є: національна валюта; національне регулювання міжнародної валютної ліквідності; режим курсу національної валюти; національне регулювання валютних обмежень і умов конвертованості національної валюти; режим національних ринків валюти і золота; національні органи, що здійснюють валютне регулювання (законодавчі органи, центральний банк, Мінфін, Мінекономіки, митний комітет та ін.).

  У міру інтернаціоналізації господарських зв'язків на основі національних валютних систем сформувалися механізми міждержавного регулювання міжнародних валютних відносин у вигляді світової та регіональних валютних систем. Їх принципи юридично закріплені міждержавними угодами. Найважливішими елементами світової, а також регіональних валютних систем є: види грошей, що виконують функції міжнародного платіжного і резервного засобу; міждержавне регулювання міжнародної валютної ліквідності; міждержавна регламентація режимів валютного курсу; міждержавне регулювання валютних обмежень і умов валютної конвертованості; режим світових ринків валюти і золота; міжнародні валютно-кредитні організації, які здійснюють міждержавне регулювання валютних відносин (Міжнародний валютний фонд, Європейський центральний банк і ін.).

  Валютний курс - ціна (котирування) грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни, дорогоцінних металах, цінних паперах.

  Котирування - встановлення курсу цінних паперів, іноземних валют і цін товарів на біржах відповідно до чинних законодавчих норм, правил і сформованою практикою по результатом торгів на фондовій біржі. Котирування проводиться зазвичай котирувальний комітетом (комісією) товарної, фондовій або валютної біржі і публікується в біржових бюлетенях оптових цін товарів, курсів цінних паперів і курсів валют. Зазвичай дорівнює або ціною закриття біржової сесії, або середній ціні сесії. Котирування можуть проводити також великі компанії і банки.

  Поняття «обмін валюти» пов'язане з такою її характеристикою, як конвертованість. Ступінь конвертованості валюти визначається механізмом державного регулювання валютних операцій. Валюту називають вільно конвертованій, якщо в країні цієї валюти до резидентам і нерезидентам не застосовуються будь-які обмеження на здійснення валютних операцій, і неконвертованій, якщо в країні цієї грошової одиниці діють законодавчо встановлені обмеження майже на всі види операцій з нею. Частково конвертованою вважається валюта країн, в яких діють обмеження і регламентації на деякі види обмінних операцій або для деяких учасників цих операцій. Свобода конвертації валюти повинна спиратися на економічну стабільність країни, тобто одного законодавчого дозволу обміну валюти недостатньо, необхідні довіру до валюти і оцінка економічної спроможності країни. Таким чином, конвертованість - це здатність валюти вільно обмінюватися на інші валюти і назад на національну валюту на валютних ринках.

  Для конвертованих валют в основі курсу лежить валютний паритет. Однак курси валют майже ніколи не збігаються з їх валютним паритетом. В умовах міжнародної торгівлі та інших зовнішньоекономічних акцій відношення надходжень і платежів в іноземній валюті і, відповідно, попит і пропозиція іноземної валюти не знаходиться в рівновазі. При активному платіжному балансі курси іноземних валют на валютному ринку даної країни падають, а курс національної грошової одиниці підвищується. Зворотне відбувається у випадку, коли країна має пасивний платіжний баланс. Тому в більшості країн разом з твердим офіційним курсом національної валюти також існує вільний. За офіційним паритетом здійснюються розрахунки центральних національних банків і інших валютно-фінансових установ між різними країнами і з міжнародними організаціями. Розрахунки між приватними особами та організаціями здійснюються за вільним курсом.

  Фіксація валютного курсу здійснюється або відповідно до золотого паритету (гарантованим золотим змістом національної грошової одиниці), або за міжнародним договором. При класичному золотому стандарті, тобто при вільному розміні валют на золото в центральному банку, валютний курс встановлюється в пропорціях до його золотому змісту.

  В тій чи іншій мірі уряд країни встановлює офіційні обмінні курси (так звані облікові), регулярно публікуються в спеціальних бюлетенях. У Росії офіційний курс рубля встановлюється Центральним Банком РФ для використання в розрахунках доходів і видатків державного бюджету, всіх видів платіжно-розрахункових відносин держави з організаціями і громадянами, а також цілей оподаткування та бухгалтерського обліку.

  Фіксування національної грошової одиниці в іноземній називається валютної котируванням. Прийнято розрізняти пряму та зворотну (непряму) котирування. Пряме котирування - це ціна іноземної валюти, що склалася на національному ринку. Вона показує кількість валюти-вимірювача, що припадає на одиницю котируемой валюти. Зворотна (непряма) котирування відображає кількість одиниць котируваної валюти, що припадає на одиницю валюти-вимірювача. Курс однієї валюти по відношенню до іншої може бути визначений також через третю валюту. У цьому випадку він називається крос-курсом. Необхідність в таких котируваннях виникає в тих випадках, коли обсяг прямих обмінних операцій між двома валютами відносно малий, і, отже, не складаються досить представницькі прямі котирування. Крім того, навіть при наявності надійних прямих котирувань розрахунок крос-курсу може дати дещо відмінну величину курсу. При спостереженні за рівнем валютного курсу фіксують два курси:

  Курс продавця (за яким банк продає валюту);

  Курс покупця (за яким банк купує валюту).

  Вони розрізняються, оскільки тут валютні операції розглядаються як засіб отримання прибутку. Різниця між цими курсами утворює маржу.

  Форми валютного курсу:

  Коливний - вільно змінюється під впливом попиту та пропозиції і заснований на використанні ринкового механізму.

  Плаваючий - різновид валютного курсу, який коливається, що обумовлено використанням механізму валютного регулювання.Так, для обмеження різких коливань курсів національних валют, які викликають неприємні наслідки валютно-фінансових і економічних відносин, країни, що ввійшли в європейську валютну систему, ввели в практику узгодження відносних взаємних коливань валютного курсу.

  Фіксований - офіційно встановлене відношення між національними валютами, засноване на визначених у законодавчому порядку валютних паритетах. Він допускає закріплення змісту національних грошових одиниць безпосередньо в золоті або доларах США при строгому обмеженні коливань ринкових курсів валют в обумовлених межах (близько одного відсотка).

  Історія розвитку міжнародної валютної системи

  «Поділ між внутрішньою, або національної, сферою товарного обігу і загальної сферою світового ринку» зажадало виділення системи, щодо самостійної по відношенню до грошової, - валютної системи, яка представляє і самостійну сферу міжнародних економічних відносин. У той же час валютну систему не можна відривати від грошової, оскільки в основі тієї та іншої лежать торговельні, платіжні, розрахункові та інші відносини, опосредствуемие або національними представниками дійсних грошей (в грошовій системі), або світовими грошима, а також міжнародними кредитними знаряддями платежу ( у валютній системі).

  У вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, на жаль, єдиний підхід до визначення як грошової, так валютної системи відсутня.

  Національну валютну систему можна визначити як особливу форму організації і регулювання обміну між резидентами даної держави і нерезидентами в інших господарських системах, що склалася історично і закріплену законами держави і положеннями міжнародного права, а міжнародну - як форму організації і регулювання міжнародних валютних відносин, оформлену міжнародними угодами.

  Серед головних елементів національної валютної системи слід виділяти валютну політику, режим валютного курсу, організаційно-правову форму валютного регулювання (характеризується як сукупність принципів і механізмів реалізації директивного або ліберального валютного регулювання). У міжнародну валютну систему поряд з цими елементами входять міждержавні валютні угоди, що визначають форми і умови міжнародних валютних відносин, міжнародні і регіональні валютно-фінансові інститути.

  У період золотомонетного обігу великої відмінності національної грошової системи від валютної не було. Золото було всесвітньо визнаним засобом платежу у зовнішньоекономічному обороті. Одночасно золоті монети були єдино прийнятим засобом обміну і платежу на внутрішньому ринку. Регламентація міжнародних розрахунків не була складною: регулювання платіжних балансів здійснювалося головним чином шляхом руху золота з однієї країни в іншу. Особливо великих його резервів не було потрібно. Регулювання валютної системи було мінімальним.

  На початку ХХ-го століття золотомонетного звернення перестало існувати. Відмінності між грошової і валютної системою збільшувалися, росла і відносна самостійність останньої. Виникли нові форми валютної системи: золотослітковий і золотодевізного. Регламентація та регулювання цієї системи значно ускладнилися. З'явилися спеціальні органи валютного регулювання, невідомі раніше. Валютні обмеження і контроль стали органічним елементом валютної системи. Виник так званий «диспаритет валют», почалися валютні війни (на основі тих, хто вагається валютних курсів), виник валютний демпінг, девальвації стали розглядатися як засіб валютної політики. У сферу розрахунків стали проникати девізи (іноземні валюти та інші міжнародні засоби платежу), які стали складати і все збільшується частина загальних державних резервів.

  Ситуація після другої світової війни була специфічною. Виникла соціалістична валютна система, і почалося формування національної валютної системи в країнах, що звільнилися від колоніальної залежності.

  Витіснення золота зі сфери міжнародних економічних відносин, посилення девизного характеру валютної системи зажадали посилення державного регулювання.

  Правда, серед зарубіжних економістів на цей рахунок існували різні думки. У 30-х роках ХХ-го століття Кейнс відстоював необхідність заміни автоматичного стандарту на регульовані форми - виникло «дирижистських напрямок». З точки зору інших економістів, які стояли на ліберальних позиціях, оскільки грошова система домінує над валютної, ні про яке серйозне регулювання останньої не може бути й мови. Третя позиція полягала у відстоюванні значення як дирижизму, так і лібералізму, четверта - в повному запереченні необхідності регулювання валютних відносин.

  У 70-ті роки ХХ ст. був здійснений перехід до девизной світовій валютній системі. Долар США став обслуговувати процес виробництва понад 60% світового ВВП. Девальвація курсу долара США привела до подорожчання імпортованих в США товарів. Відбулася юридична демонетизація золота (припинений розмін долара на золото, скасовані золоті паритети і офіційна ціна на золото). З'явилося вільне право вибору режиму валютного курсу. Усталилася чільна роль МВФ в міждержавному валютне регулювання. Стандарт СДР фактично означав наявність стандарту американського долара. Відносна стабільність валютної системи з введенням СПЗ і переходом до девизной валютній системі була порушена, що змусило національні органи валютного регулювання вводити системи валютного регулювання директивного характеру (в т.ч. посилювати валютний контроль за операціями учасників валютного ринку).

  На думку американських дослідників К. Редхема і С. Хьюса, саме перехід до плаваючих валютних курсів став джерелом великої невизначеності для всіх учасників міжнародних валютно-кредитних відносин, оскільки в політиці від кейнсіанства, який віддав перевагу стабільним відсотковими ставками за рахунок нестабільності грошової маси, перейшли до монетаризму, який стверджував необхідність контролю за грошовою масою. Скасування золотодевизного стандарту для багатьох країн означала збільшення залежності між рухом валютних курсів, банківського відсотка і котируваннями акцій в різних країнах. Посилення взаємозалежності національних і регіональних фінансових ринків призвело одночасно до нестійкості процентних ставок і обмінних курсів різних валют у світовій економіці. Теорія економічної рівноваги, застосовна до умов фіксованих валютних курсів, відкритих фінансових ринків, з переходом до плаваючих курсів вже не могла босновать напрямки змін валютних котирувань.

  В умовах плаваючих валютних курсів з'явилася можливість розробки теорії «розумних очікувань», згідно з якою учасники ринку можуть передбачити зміни в напрямках руху капіталу. Однак реально ймовірність валютних ризиків неухильно зростає, відповідно, ступінь їх передбачуваності зменшується.

  Нестабільність міжнародної, регіональних і національних валютних систем і в даний час викликана тим, що за стандартом СДР ховається доларовий стандарт.

  Фінансовий криза 1997 року в країнах Південно-Східної Азії і 1998 року в Росії поставив питання про необхідність посилення заходів по штучної підтримки валютних курсів. Його негативний вплив на національні валютні та фінансові системи багатьох країн зробило необхідним послідовну координацію заходів для його подолання. Спробою координації дій по виходу з кризи стало рішення країн «Великої сімки» про погоджений зниження облікових ставок. Піддалася критиці діяльність міжнародних валютно-фінансових інститутів, ефективність яких в умовах дерегулювати світової валютної системи значно знизилася. Змінилися зовнішньополітичні та геополітичні умови розвитку світової валютної системи зумовили необхідність посилення валютного регулювання: з одного боку, для подолання процесів дерегулювати валютних ринків, з іншого - для забезпечення економічної безпеки і ефективного розвитку національних економік.

  Результати функціонування сучасної девизной валютної системи з 1970 року по 2002 рік свідчать про те, що спеціальні права запозичення (СДР) далекі від того, щоб виступати в ролі світових грошей. Це можливо тільки в тому випадку, якщо вони стануть еквівалентом інтернаціональної вартості. Обмежена кількість валют, які прикріплені до спеціальних прав запозичення, не сприяє виконанню СДР цієї ролі. У 2003 році до СДР були взагалі прикріплені лише 4 валюти, проти 15 в 1980 році. Крім того, стандарт СДР - прихований доларовий стандарт, що веде до недооцінки або переоцінки валют.

  Проблеми СДР сприяли зміцненню регіональних валютних систем і валютно-економічних позицій країн Західної Європи і Японії і не в малому ступені сприяли введенню єдиної європейської валюти - євро. Однак жоден з валютних центрів (США, Західна Європа, Японія) не має переваги над іншим, що дозволяє встановити безроздільне домінування однієї з відповідних валют (долара, євро, ієни). Зберігається тенденція полицентризма в валютних відносинах. У зв'язку з цим країни з ринками, що розвиваються просто не має права недооцінювати роль такого елемента валютної системи як валютне регулювання, повинні передбачати комплекс заходів, спрямованих на захист національних економічних інтересів.

  Розвиток міжнародної валютної системи є еволюційним, суперечливим, незакінченою. «Золотий механізм» усунутий неостаточно. Чи не виникла принципово нова валютна система. Сучасна валютна система, будучи кредитно-грошової, - різновид золото-девизной системи. На неї, безумовно, впливають, хоча і виявляються в модифікованому вигляді, закони товарно-грошового обігу. Валютна система становить частину грошової системи.

  Однак в сучасних умовах золото не може бути основою валютної системи. По-перше, розміри видобутку золота несумірні з ростом світового виробництва і споживання. За даними «Cоnsolidated Gold Filds. Ltd »і« Gold Filds Mineral Servis. Ltd »(GFMSL), протягом останніх 25 років щорічне виробництво золота стабілізувався на рівні 2380 т. Але, за даними Світового банку, за даний період світової обсяг ВВП збільшився в 3 рази, експортно-імпортні операції також в 3 рази. По-друге, частка золота в резервах 92 країн світу, за даними Банку міжнародних розрахунків США, коливається в межах від 0,1 до 53,6%. По-третє, ціна золота на міжнародних ринках, досягнувши свого апогею в січні 1980 року (близько 700 $ за тройську унцію), протягом останніх 20 років ХХ-го століття мала тенденцію до зниження і знаходиться на рівні 280-420 $ за тройську унцію, станом на 1.01.2004 р (за даними «Cоnsolidated Gold Filds. Ltd» і «Gold Filds Mineral Servis. Ltd» (GFMSL) і інформаційно - ділінгової системи Рейтер).

  Подальша еволюція міжнародної валютної системи в напрямку збільшення «паперового елемента» при наявності трьох світових валютних центрів вимагає все більш збалансованого міждержавного і внутрішньодержавного регулювання.

  У зарубіжній і вітчизняній літературі домінує структурний підхід до визначення валютної системи, при якому виділяється функціональний склад її елементів: порядок встановлення валютного курсу, умови конвертованості національної валюти, вартість валюти, рівень допустимості валютних обмежень, валютний контроль, національне регулювання міжнародної валютної ліквідності, регламентація розрахунків з валютних операцій, режим елементів національного фінансового ринку, органи державного валютного регулювання і до нтроля. Але при такому підході валютне регулювання розглядається як другорядний елемент валютної системи.

  Більш грунтовний підхід, згідно з яким до основних елементів валютної системи відносяться валютна політика, режим валютного курсу і валютне регулювання.При відсутності регулювання всіх складових валютних систем вони схильні до систематичних криз, значних трансформацій, нестійкі, оскільки механізми основних їх елементів не регламентовані законами. Пропонована трьохелементна характеристика системи робить її «прозорої» і передбачуваною (як для резидентів, так і для нерезидентів). «Прозорість» трьохелементної валютної системи забезпечується саме в зв'язку з тим, що механізми елементів валютної системи закріплюються в законодавчому порядку. Такий підхід частково був закріплений в плані Ж. Делора (голови Комісії Європейського союзу) і у квітні 1989 р послужив відправним моментом для введення єдиної європейської валюти.

  Особливості сучасної валютної системи

  У теперішній час світова економіка переживає сильний криза, і світова громадськість судорожно шукає шляхи вирішення ситуації, що склалася.

  Нинішня економічна рецесія в світі обіцяє виявитися «надзвичайно довгою і суворою», побоюється Міжнародний валютний фонд (МВФ). Це пов'язано з тим, що поточний економічний спад виникає з фінансової кризи, йдеться в новій доповіді МВФ, присвяченій ситуації в світовій економіці.

  Проаналізувавши цикли ділової активності в провідних економіках з 1960р., МВФ стверджує, що нинішня рецесія «нетипова», оскільки проявилася в синхронному спаді економічної активності по всьому світу, викликаному фінансовою кризою. Комбінація цих чинників означає, що вихід з рецесії буде тривалим і важким.

  На думку експертів фонду, в нинішніх умовах методи монетарної політики виявляються менш ефективними, тоді як на перший план повинні вийти заходи фіскального стимулювання. При цьому антикризові заходи повинні бути «координованими і агресивними».

  Дані МВФ свідчать, що типова рецесія триває близько 1 року, проте спади, подібні нинішньому, виявляються в середньому в півтора рази більше тривалим.

  висновок

  Валютна система - той елемент в світовій економіці, найменші збої, в роботі якого здатні сьогодні призвести до економічних і політичних потрясінь у розвитку всіх країн світу, що в теперішній час ми і спостерігаємо. У зв'язку з цим стає зрозумілим виконання міжнародними валютними організаціями функцій контролю, а в разі необхідності - допомоги, якими вони наділені світовою спільнотою.

  У висновку слід також зазначити, що стійкість і прогресивне вплив міжнародної системи на розвиток світового господарства обумовлено стійкістю національних валютних систем. Валютна система кожної країни є відображенням її реальних економічних процесів. Темпи і ефективність економічного зростання, національний дохід, сукупний попит, державний бюджет та інші внутрішньоекономічні агрегатні показники, безсумнівно, мають прямий вплив на валютну систему країни: платіжний баланс, валютний курс, конвертованість національної валюти. Разом з тим, будучи відносно самостійною і виконуючи свої специфічні функції, валютна система має потужну як творчої, так і руйнівною силою. Криза призведе до неминучого перерозподілу ролей великих країн на світовій арені.

  Список літератури

  1. http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/MEZHDUNARODNAYA_VALYUTNAYA_SISTEMA.html

  2. http://www.profibank.ru/?Valyutnye__sistemy

  3. Аналіз господарської діяльності підприємства, Савицька В.Г., 2-е изд., Перераб. і додат. Мн .: ІП «Екоперспектіва», 1998..

  4. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит, Под ред. Л.А. Дробозиной, М., 2004.

  5. Економічна теорія., Під ред. В.Д. Камаева, М., ВЛАДОС, 2006.


  розрахункова частина

  Вступ

  В умовах ринку потреба у фінансовому плануванні на рівні підприємства не втрачається, а навпаки, зростає. Ринок більш вимогливий до якості фінансового плану, ніж колишня система директивного планування. У нових економічних умовах за все несприятливі наслідки своєї діяльності відповідальність несе саме підприємство.

  При розробці фінансового плану фахівці підприємства керуються основною метою - досягненням високої ефективності господарювання. Фінансове планування орієнтується на реальне отримання фінансових джерел, як власних, так і залучених, і можливості їх капіталізації. Даний процес зводиться, з одного боку, до точних розрахунків фінансових показників на найближчий час і їх балансової ув'язці в фінансовому документі, а з іншого боку, до прогнозними розрахунками, що носять імовірнісний характер.

  Фінансові процеси в рамках року відображаються у фінансовому плані підприємства, який в основному будується в формі балансу доходів і витрат. Фінансовий план розробляється на основі планів по виробництву, збуту, матеріально-технічного постачання, інвестицій і так далі.

  Якісний фінансовий план складається з цілого ряду планових фінансових документів: планової кошторису витрат, прогнозу фінансових результатів, плану грошових потоків, плану капіталовкладень і ін.

  Однією з головних завдань фінансового планування є забезпечення запланованого обсягу виробництва і збуту продукції фінансовими ресурсами. У разі нестачі власних ресурсів заздалегідь вишукуються можливості залучення коштів на фінансовому ринку на найвигідніших умовах. Фінансовий план компанії включає і основні заходи, що стосуються фінансів, і прогнозування прийнятих рішень.

  Справжній курсової проект являє собою спрощений варіант розробки річного фінансового плану машинобудівного підприємства. Залишені тільки деякі види податків. Кошторис витрат складається з груп витрат (5 елементів витрат). Чи не передбачається: розробка платіжного календаря і облік існуючої інфляції.

  Основні документи фінансового плану підприємства:

  1. Кошторис витрат на виробництво

  Кошторис витрат на виробництво відображає всі витрати підприємства на випуск річного обсягу продукції. Витрати групуються за статтями калькуляції і економічними елементами, взаємно доповнюють один одного і дають можливість більш повно розкрити зміст окремих видів витрат у собівартості продукції. На основі кошторису витрат на виробництво визначається структура витрат.

  В даному курсовому проекту планова кошторис витрат складається за п'ятьма економічними елементами.

  2. Прогноз фінансових результатів діяльності підприємства

  Метою даного прогнозу є визначення прогнозних фінансових показників діяльності підприємства, і перш за все чистого прибутку. Цей документ зазвичай готується одним з перших серед фінансових прогнозів, тому що сума прибутку залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків, надалі відбивається в прогнозному балансі в якості показника «нерозподілений прибуток».

  Вихідною точкою для розробки прогнозу фінансових результатів є плани по виробництву і реалізації продукції в натуральному і вартісному вираженні.

  3. План грошових потоків

  План грошових потоків (касовий бюджет) є інструментом щоквартального, щомісячного планування грошових надходжень і відрахувань. Він показує суму надлишку або нестачі грошових коштів на протязі планового періоду. При цьому вказівки на кінець періоду за касовим бюджету буде відповідати аналогічному показнику по прогнозним балансом.

  План грошових потоків - це матрична форма балансу доходів і витрат. Він забезпечує спеціальне детальне планування надходжень і відрахувань коштів, дозволяє побачити піки їх дефіциту і скласти графік отримання інформації, необхідної для аналізу фінансового стану підприємства на перспективу.

  4. Прогнозний баланс

  Прогнозний баланс - це заключний документ фінансового плану. При його складанні спираються на баланс за звітний період, план грошових потоків, прогноз фінансових результатів роботи підприємства, а також прогнози щодо надходження та використання коштів (по виробничим запасам, незавершеному виробництву, готової продукції, кредиторської заборгованості та ін.). Так само має бути дотримано вимоги про збалансованість показників балансу, тобто сума активів повинна дорівнювати сумі пасивів.

  Початкові дані

  У фінансовий відділ підприємства, що здійснює масовий випуск продукції, надійшла така інформація про вжиті планах виробництва, реалізації продукції, закупівель матеріалів та сировини на майбутній рік. Виробничий цикл нетривалий і їм можна знехтувати.

  1. Обсяг реалізації продукції приймається рівним обсягу виробництва і представлений в таблиці 1.

  Середня ціна реалізації 1 виробу представлена ​​в таблиці 2 (без ПДВ):

  Таблиця 2

  варіант

  26

  Ціна, руб.

  6300

  У листопаді та грудні минулого року реалізовано продукції на суму:

  Таблиця 3

  Обсяг реалізації продукції в листопаді і грудні минулого року, тис.руб.

  варіант

  листопад

  грудень

  26

  500

  700

  2. Норми витрати основних матеріалів і їх вартість по кварталам представлені в таблицях 4 і 5:

  Допоміжні матеріальні витрати представлені в таблиці 6.

  Таблиця 1

  Обсяг виробництва продукції на запланований рік, шт.

  місяць

  варіант

  26

  січень

  160

  Лютий

  120

  Березень

  200

  Квітень

  160

  Травень

  172

  червень

  240

  Липень

  240

  Серпень

  200

  вересень

  220

  Жовтень

  280

  Листопад

  320

  грудень

  320

  Таблиця 4

  Норми витрати основних матеріалів, кг / шт.

  варіант

  1 квартал

  2 квартал

  3 квартал

  4 квартал

  26

  0,1

  0,5

  0,5

  0,4

  Таблиця 5

  Вартість основних матеріалів, тис.руб. / Кг

  варіант

  1 квартал

  2 квартал

  3 квартал

  4 квартал

  26

  9

  8

  5

  2

  Таблиця 6

  Допоміжні матеріальні витрати в квартал

  варіант

  Сума, тис. Руб.

  26

  45

  3. Річні витрати на оплату праці плануються усереднено: по середньої годинної тарифної ставки, за середньою трудомісткості, за середнім окладу. Підприємство працює в умовах крайньої Півночі і користується всіма передбаченими законодавством РФ пільгами.

  Виплата заробітної плати та відрахувань на соціальні потреби здійснюється не пізніше 10 числа наступного місяця.

  Заплановані витрати на оплату праці представлені в таблицях 7 і 8:

  Таблиця 7

  Витрати часу на виробництво одиниці продукції і вартість 1 години роботи

  варіант

  Годинна тарифна ставка, руб.

  Трудомісткість виготовлення виробу, нормо-годину.

  26

  10

  10

  Таблиця 8

  Місячний оклад і кількість допоміжного та адміністративно-управлінського персоналу (АУП)

  варіант

  Середньомісячний оклад, руб.

  Кількість працівників, чол.

  допоміжні робочі

  АУП

  допоміжні робочі

  АУП

  26

  3100

  6800

  14

  13

  4. Інші витрати включаються до кошторису витрат - таблиця 9:

  Таблиця 9

  варіант

  Річна сума, тис. Руб.

  26

  920

  5. Оплата рахунків покупцями відбувається із затримкою. У планованому році передбачається скоротити заборгованість покупців за рахунками з 60 днів до 30 згідно з наступним графіком:

  Таблиця 10

  Термін оплати рахунків покупцями, дні

  Дата

  Термін, дні

  Дата

  Термін, дні

  Дата

  Термін, дні

  на 30.11 бавовняні. року

  60

  на 30.04

  50

  на 30.09

  40

  на 31.12 бавовняні. року

  60

  на 31.05

  50

  на 31.10

  30

  на 31.01

  60

  на 30.06

  50

  на 30.11

  30

  на 28.02

  60

  на 31.07

  40

  на 31.12

  30

  на 31.03

  60

  на 31.08

  40

  6. Закупівля і оплата матеріальних ресурсів здійснюється щомісячно і рівномірно протягом року. Термін оплати закуповуваних ресурсів у постачальників становить 30 днів.

  7. Норми незавершеного виробництва на 1 і 2 півріччя представлені в таблиці 11:

  Таблиця 11

  Норми незавершеного виробництва, дні

  варіант

  1 півріччя

  2 півріччя

  26

  4

  3

  8. Комерційні витрати складають 2% від виручки від реалізації.

  Управлінські витрати становлять 0,5% від виручки від реалізації.

  9. Величина амортизаційних відрахувань визначається лінійним методом, виходячи з терміну служби об'єктів основних засобів. Термін служби - 10 років.

  10. У планованому році підприємство повинно провести виплати за пред'явленими векселями - таблиця 12. А також отримати за векселями від боржників - таблиця 13.

  Таблиця 12

  Виплати за векселями

  варіант

  Сума, тис.руб.

  26

  березень-400

  Таблиця 13

  Надходження платежів за векселями

  варіант

  Сума, тис. Руб.

  26

  березень-150, червень-150

  11. У березні планованого року підприємство збирається залучити короткостроковий кредит строком на 9 місяців. Виплату відсотків і повернення кредиту передбачається почати з квітня планованого року. Відсотки нараховуються на залишок боргу на початку кожного кварталу. Виплата відсотків і погашення основної суми боргу відбувається щоквартально в поточному кварталі. Кредит погашається рівними сумами. Сума кредиту і відсоткова ставка представлені в таблиці 14:

  Таблиця 14

  варіант

  Сума кредиту, тис.руб.

  Процентна ставка, %

  26

  1600

  18

  12.Баланс підприємства на 31.12 звітного року - таблиця 15.

  Таблиця 15

  Баланс підприємства на 31.12 звітного року

  варіант

  26

  АКТИВ

  I. Необоротні активи

  нематеріальні активи

  0

  основні засоби

  5600

  незавершене будівництво

  0

  довгострокові фінансові вкладення

  1600

  Інші необоротні активи

  0

  РАЗОМ по розділу I

  7200

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  незавершене виробництво

  300

  дебіторська заборгованість

  1200

  виробничі запаси

  1260

  готова продукція

  1230

  векселі до отримання

  500

  грошові кошти

  640

  інші поточні активи

  25

  РАЗОМ по розділу II

  5155

  БАЛАНС

  12355

  Продовження таблиці 15

  варіант

  26

  ПАСИВ

  III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

  статутний капітал

  8945

  нерозподілений прибуток

  180

  РАЗОМ по розділу III

  9125

  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Довгострокові зобов'язання

  780

  РАЗОМ по розділу IV

  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  короткострокові кредити

  0

  рахунки до оплати

  720

  заборгованість за векселями

  590

  розрахунки з бюджетом:

  з податку на прибуток

  40

  з податку на майно

  27

  по ЄСП

  48

  розрахунки по заробітній ...........  платі

  185

  інші кредитори

  840

  РАЗОМ по розділу V

  2450

  БАЛАНС

  12355

  Знос основних засобів

  8400

  завдання

  1. Розрахувати щомісячний обсяг продажів в планованому році на основі даних про ціну і обсязі виробництва.

  2. Розрахувати матеріальні витрати.

  Матеріальні витрати являють собою суму основних та допоміжних матеріальних витрат.

  Основні матеріальні витрати за квартал розраховуються як добуток обсягу продажів на питому норму витрати матеріалів і їх вартості. Квартальний обсяг продажів являє собою суму обсягу продажів за відповідні місяці.

  3. Розрахувати величину річних амортизаційних відрахувань за умови, що амортизація нараховується лінійним методом:

  ,

  де А - величина річних амортизаційних відрахувань, тис.руб .;

  Т - термін служби основних засобів, років;

  З пер - первісна вартість основних засобів, тис.руб .;

  З ост - залишкова вартість основних засобів, тис.руб .;

  І - накопичений знос основних засобів, тис.руб.

  4. Розрахувати витрати на оплату праці персоналу.

  Щомісячні витрати на оплату праці основних робітників (таблиця 17) розраховуються виходячи із середньої годинної тарифної ставки, середньої трудомісткості виготовлення одиниці продукції з урахуванням кількості вироблених виробів:

  ОЗ = ГТС * Т * Q,

  де ОЗ - витрати на оплату праці основних робітників, тис.руб .;

  ГТС - середня годинна тарифна ставка, тис.руб .;

  Т - середня трудомісткість виготовлення виробу, нормо-год .;

  Q - обсяг виробництва, шт.

  Витрати на оплату праці допоміжних робітників і АУП розраховуються шляхом множення середньої величини окладу на кількість працівників.

  При розрахунку витрат на оплату праці необхідно врахувати районний коефіцієнт і пільги крайньої Півночі.

  5. Розрахувати річний кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції (таблиця 18).

  При складанні річного кошторису витрат всі дані необхідно брати з умов курсової роботи в тому числі балансу. Всі елементи витрат згрупувати за п'ятьма економічними статтями.

  Підсумок за кошторисом витрат показує собівартість річного випуску продукції.

  6. Розрахувати середньомісячний обсяг матеріальних витрат за формулою:

  ,

  Даний показник З м показує, скільки підприємство буде витрачати коштів на оплату рахунків постачальників без урахування місячного коливання обсягів виробництва.

  7. Скласти графік погашення кредиту на планований рік (таблиця 19).

  8. Провести розрахунок сум податку на майно, оформивши в таблицях 20 і 21.

  Середньорічна вартість майна визначається як частка від ділення суми, отриманої в результаті складання величин залишкової вартості майна на 1-е число кожного місяця звітного періоду і 1-е число наступного за звітним періодом місяця, на кількість місяців у звітному періоді, збільшене на одиницю. Сума платежу з податку обчислюється за підсумками кожного звітного періоду (кварталу) у розмірі однієї четвертої твори відповідної податкової ставки і середньорічної вартості майна, визначеної за звітний період.

  9. Скласти прогноз фінансових результатів на кінець кожного кварталу планованого року (таблиця 22).

  Показник виручки від реалізації за квартал відображає суми обсягів реалізації за три відповідних місяці.

  Собівартість продукції розраховується аналогічно річним кошторисом витрат:

  - в основу розрахунку покладено квартальна оплата праці працівників підприємства;

  - амортизаційні відрахування та інші витрати однакові для кожного кварталу;

  - матеріальні витрати - беруться розраховані вище дані.

  Слід звернути увагу, що матеріальні витрати, місячний обсяг яких використовується при прогнозі фінансових результатів, не завжди відповідає середньомісячним обсягом матеріальних витрат 3 м. Це пояснюється тим, що підприємство отримує сировину, матеріали та інші ресурси відповідно до укладених договорів рівномірно, а обсяг виробництва коливаються в залежності від кон'юнктури ринку. В даному прогнозі матеріальні витрати в різних кварталах будуть не однакові.

  Комерційні і управлінські витрати розраховуються як відповідний відсоток від виручки від реалізації продукції.

  Рядок «Відсотки до сплати» включає відсотки по кредиту за відповідний квартал.

  Рядок «Інші витрати» включає суми податку на майно за відповідний квартал.

  10. Скласти графік надходження грошових коштів від покупців з урахуванням запланованого часу затримки оплати відвантаженої продукції (таблиця 23).

  11. Скласти план грошових потоків на планований рік по кварталах (таблиця 24).

  При складанні плану грошових потоків необхідно враховувати:

  · Надходження грошових коштів по сплачених рахунках відбувається згідно з графіком надходження оплати продукції від покупців;

  · Надходження і виплата грошових коштів за векселями відбувається згідно з запланованим графіком;

  · Сплата податків на прибуток і на майно здійснюється протягом місяця після закінчення кварталу;

  · Виплата заробітної плати і відрахувань на соціальні потреби здійснюється не пізніше 10 числа наступного місяця;

  · Комерційні та управлінські витрати, інші платежі вироб

  · Дяться протягом періоду, за яким вони нараховуються;

  · Амортизація в план грошових потоків не включається;

  · Виплата відсотків за кредит і погашення основного боргу виробляються згідно з графіком їх нарахування.

  Зверніть увагу, що значення в рядку «Грошові кошти наростаючим підсумком» повинні бути позитивні. Негативне значення свідчить про нестачу коштів.

  12. Зробити прогноз рівня стану виробничих запасів на кінець кожного півріччя планового періоду (таблиці 25).

  При розрахунку закуповуваного обсягу матеріальних ресурсів слід використовувати середньомісячна кількість ресурсів 3 м, при розрахунку витраченого обсягу матеріальних ресурсів - обсяг використаних ресурсів з прогнозу фінансових результатів.

  13. Зробити прогноз рівня стану незавершеного виробництва на кінець кожного півріччя планового періоду (таблиці 26).

  При розрахунку випуску продукції по собівартості слід використовувати дані по собівартості з прогнозу фінансових результатів. Розрахунок одноденного випуску продукції призвести виходячи з середньої тривалості кварталу 90 днів. Потреба в оборотних коштах по незавершеному виробництву визначається множенням одноденного випуску продукції на норму незавершеного виробництва в днях.

  14. Зробити прогноз рівня стану готової продукції на кінець кожного півріччя планового періоду (таблиці 27).

  При розрахунку собівартості реалізованої продукції слід обчислити суму собівартості продукції, виготовленої протягом даного півріччя за даними прогнозу фінансових результатів.

  Якщо рівень незавершеного виробництва скорочується, то на цю величину повинен збільшиться рівень готової продукції і навпаки.

  15. Скласти прогноз заборгованості підприємства за розрахунками з бюджетом по податку на прибуток і з податку на майно (таблиці 28 і 29).

  16. Скласти прогноз заборгованості підприємства за розрахунками за короткостроковим кредитом на кінець півріччя планового періоду (таблиця 30).

  17. Скласти прогнозний баланс підприємства на 30 червня і 31 грудня планового року.

  Форма прогнозного балансу повинна відповідати тій, що представлена ​​у вихідних даних (якщо є доцільність, можна вносити додаткові статті балансу). При її заповненні слід використовувати показники, розраховані в попередніх таблицях.

  18. На основі даних прогнозного балансу:

  розрахувати зміни за рік коефіцієнта рентабельності;

  визначити зміну за рік коефіцієнта незалежності;

  проаналізувати ліквідність підприємства.

  Методики розрахунку названих показників і аналізу кредитоспроможності наводяться в зазначеній нижче літературі. За результатами запланованих заходів зробити висновок.

  Рішення

  1. Розрахувати щомісячний обсяг продажів в планованому році на основі даних про ціну і обсязі виробництва.

  місяць

  тис. руб.

  січень

  1008

  Лютий

  756

  Березень

  1260

  Квітень

  1008

  Травень

  1083,6

  червень

  1512

  Липень

  1512

  Серпень

  1260

  вересень

  тисячі триста вісімдесят шість

  Жовтень

  1764

  Листопад

  2016

  грудень

  2016

  разом

  16581,6

  2. Розрахувати матеріальні витрати.

  Таблиця 16

  Щоквартальні матеріальні витрати

  період

  Обсяг продажів, шт.

  Основні матеріали

  Допоміжні матеріальні витрати, тис.руб.

  Разом матеріальні витрати, тис.руб.

  питому норму витрати, кг / шт.

  вартість, тис.руб. / кг

  витрати, тис.руб.

  1 кв

  480

  0,1

  9

  432

  45

  477

  2 кв

  572

  0,5

  8

  2288

  45

  2333

  3 кв

  660

  0,5

  5

  1650

  45

  1695

  4 кв

  920

  0,4

  2

  736

  45

  781

  всього

  2632

  -

  -

  5100

  180

  5286

  3. Розрахувати величину річних амортизаційних відрахувань за умови, що амортизація нараховується лінійним методом:

  ,

  А = (5600 + 8400) / 10 = 1400.

  4. Розрахувати витрати на оплату праці персоналу.

  ОЗ = ГТС * Т * Q,

  Таблиця 17

  Щомісячні витрати на оплату праці основних робітників, тис.руб.

  період

  Обсяг виробництва, шт.

  Всього годин на виробництво продукції, ч.

  Витрати на оплату праці основних робітників, тис.руб.

  Витрати на оплату праці персоналу з районним коефіцієнтом і пільгами крайньої Півночі, тис.руб.

  Відрахування на соц.нужди, тис.руб.

  основних робочих

  допоміжних робітників

  АУП

  всього

  січень

  160,00

  1600,00

  16,00

  35,20

  95,48

  194,48

  325,16

  84,54

  Лютий

  120,00

  1200,00

  12,00

  26,40

  95,48

  194,48

  316,36

  82,25

  Березень

  200,00

  2000,00

  20,00

  44,00

  95,48

  194,48

  333,96

  86,83

  Квітень

  160,00

  1600,00

  16,00

  35,20

  95,48

  194,48

  325,16

  84,54

  Травень

  172,00

  1720,00

  17,20

  37,84

  95,48

  194,48

  327,80

  85,23

  червень

  240,00

  2400,00

  24,00

  52,80

  95,48

  194,48

  342,76

  89,12

  Липень

  240,00

  2400,00

  24,00

  52,80

  95,48

  194,48

  342,76

  89,12

  Серпень

  200,00

  2000,00

  20,00

  44,00

  95,48

  194,48

  333,96

  86,83

  вересень

  220,00

  2200,00

  22,00

  48,40

  95,48

  194,48

  338,36

  87,97

  Жовтень

  280,00

  2800,00

  28,00

  61,60

  95,48

  194,48

  351,56

  91,41

  Листопад

  320,00

  3200,00

  32,00

  70,40

  95,48

  194,48

  360,36

  93,69

  грудень

  320,00

  3200,00

  32,00

  70,40

  95,48

  194,48

  360,36

  93,69

  всього

  2632,00

  26320,00

  263,20

  579,04

  1145,76

  2333,76

  4058,56

  1055,23

  5. Розрахувати річний кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції (таблиця 18).

  Таблиця 18

  Річний кошторис витрат

  Стаття витрат

  Сума, тис.руб.

  Матеріальні витрати

  5286,00

  Витрати на оплату праці

  4058,56

  Відрахування на соціальні потреби

  1055,23

  амортизація

  1400,00

  Інші

  920,00

  всього

  12719,79

  6. Розрахувати середньомісячний обсяг матеріальних витрат за формулою:

  ,

  З м = 5286/12 = 440,50

  7. Скласти графік погашення кредиту на планований рік (таблиця 19).

  Таблиця 19

  Щоквартальні витрати позичальника з погашення кредиту, тис.руб.

  місяць

  Залишок боргу на початок періоду

  Погашення основного боргу

  Среднеквартальная сума відсотків

  Всього витрати позичальника з погашення кредиту

  2 квартал

  1600,00

  533,33

  72,00

  605,33

  3 квартал

  1066,67

  533,33

  48,00

  581,33

  4 квартал

  533,33

  533,33

  24,00

  557,33

  Разом

  -

  1600,00

  144,00

  1744,00

  8.Провести розрахунок сум податку на майно, оформивши в таблицях 20 і 21.

  Таблиця 20

  Розрахунок залишкової вартості основних засобів

  01.01 план.года

  01.02 план.года

  01.03 план.года

  01.04 план.года

  01.05 план.года

  01.06 план.года

  01.07 план.года

  01.08 план.года

  01.09 план.года

  01.10 план.года

  01.11 план.года

  01.12 план.года

  01.01 план.года

  Залишкова вартість основних засобів

  5600,00

  5483,33

  5366,67

  5250,00

  5133,33

  5016,67

  4900,00

  4783,33

  4666,67

  4550,00

  4433,33

  4316,67

  4200,00

  Таблиця 21

  Розрахунок податку на майно

  показник

  1 квартал

  2 квартал

  3 квартал

  4 квартал

  Середньорічна вартість основних засобів

  5425

  5250

  5075

  4900

  Податок на майно

  29,84

  28,88

  27,91

  26,95

  9. Скласти прогноз фінансових результатів на кінець кожного кварталу планованого року (таблиця 22).

  Таблиця 22

  Форма прогнозу фінансових результатів

  показник

  квартал

  всього

  I

  II

  III

  IV

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Доходи і витрати по звичайних видах

  діяльності

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  3024,0

  3603,6

  4158,0

  5796,0

  16581,6

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

  2286,10

  4167,61

  3554,00

  2712,07

  12719,79

  В тому числі:

  оплата праці

  975,48

  995,72

  1015,08

  1072,28

  4058,56

  відрахування на соціальні потреби

  253,62

  258,89

  263,92

  278,79

  1055,23

  амортизаційні відрахування

  350

  350

  350

  350

  1400,00

  матеріальні витрати

  477

  2333

  1695

  781

  5286,00

  Інші витрати

  230

  230

  230

  230

  920

  Валовий прибуток

  737,90

  -564,01

  604,00

  3083,93

  3861,81

  Комерційні витрати

  60,48

  72,07

  83,16

  115,92

  331,63

  Управлінські витрати

  15,12

  18,02

  20,79

  28,98

  82,91

  Прибуток (збиток) від продажу

  662,30

  -654,10

  500,05

  2939,03

  3447,27

  Інші доходи і витрати

  відсотки до отримання

  Відсотки до сплати

  0

  72,00

  48,00

  24,00

  144,00

  Доходи від участі в інших організаціях

  інші доходи

  Інші витрати

  29,84

  28,88

  27,91

  26,95

  113,58

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  632,46

  -754,97

  424,14

  2888,08

  3189,70

  Податок на прибуток

  126,49

  0,00

  84,83

  577,62

  788,93

  чистий прибуток (збиток)

  505,97

  -754,97

  339,31

  2310,46

  2400,77

  10.Скласти графік надходження грошових коштів від покупців з урахуванням запланованого часу затримки оплати відвантаженої продукції (таблиця 23).

  Таблиця 23

  Графік надходження грошових коштів від покупців

  надходження коштів

  продажі

  Надійшло всього за декаду

  Надійшло всього в квартал

  нояб бавовняні. м

  грудня бавовняні. м

  січень

  лютого

  Березень

  квітня

  травень

  червень

  Липень

  серпня

  сент

  жовтень

  нояб

  грудня

  1-10 січ.

  166,67

  166,67

  500,00

  11-20 січ.

  166,67

  166,67

  21-31 січ.

  166,67

  166,67

  1-10 лют.

  233,33

  233,33

  700,00

  11-20 лют.

  233,33

  233,33

  21-31 лют.

  233,33

  233,33

  1-10 березня

  336

  336,00

  1008,00

  11-20 березня

  336

  336,00

  21-31 березня

  336

  336,00

  1-10 квіт.

  252

  252,00

  756,00

  11-20 квіт.

  252

  252,00

  21-30 квіт.

  252

  252,00

  1-10 травня

  420

  420,00

  1596,00

  11-20 травня

  420

  420,00

  21-31 травня

  420

  336

  756,00

  1-10 червня

  336

  336,00

  1033,20

  11-20 червня

  336

  336,00

  21-30 червня

  361,2

  361,20

  1-10 липня

  361,2

  361,20

  1226,40

  11-20 липня

  361,2

  361,20

  21-31 липня

  504

  504,00

  1-10 серп.

  504

  504,00

  2016,00

  11-20 серп.

  504

  504

  1008,00

  21-31 серп.

  504

  504,00

  1-10 верес.

  504

  504,00

  1344,00

  11-20 сент.

  420

  420,00

  21-30 сент.

  420  = "Left">

  420,00

  1-10 жовт.

  420

  420,00

  1344,00

  11-20 жовт.

  462

  462,00

  21-31 жовт.

  462

  462,00

  1-10 листоп.

  462

  588

  1050,00

  2226,00

  11-20 нояб.

  588

  588,00

  21-30 нояб.

  588

  588,00

  1-10 груд.

  672

  672,00

  2016,00

  11-20 груд.

  672

  672,00

  21-30 груд.

  672

  672,00

  1-10 січ.

  672

  672,00

  2016,00

  11-20 січ.

  672

  672,00

  21-31 січ.

  672

  672,00

  ВСЬОГО

  500

  700

  1008

  756

  1260

  1008

  1083,6

  1512

  1512

  1260

  тисячі триста вісімдесят шість

  1764

  2016

  2016

  17781,60

  17781,60

  11. Скласти план грошових потоків на планований рік по кварталах (таблиця 24).

  Таблиця 24

  Форма плану грошових потоків (тис. Руб.)

  Надходження і відрахування

  квартали

  1

  2

  3

  4

  всього

  Грошові надходження:

  по сплачених рахунках

  по оплаченим векселях

  надходження кредиту

  інші надходження

  2208,00

  150,00

  1600

  3385,20

  150,00

  4586,40

  5586,00

  15765,60

  300,00

  1600

  РАЗОМ:

  3958,00

  3535,20

  4586,40

  5586,40

  17665,60

  Грошові відрахування:

  оплата рахунків постачальників

  оплата праці

  відрахування на соціальні потреби

  комерційні витрати

  Управлінські витрати

  інші витрати, що включаються до кошторису витрат

  оплата векселів

  виплата відсотків за кредит і погашення основного боргу

  сплата податку на майно

  сплата податку на прибуток

  інші відрахування

  1601,00

  826,52

  214,80

  60,48

  15,12

  230,00

  400,00

  27,00

  40,00

  1321,50

  986,92

  256,60

  72,07

  18,02

  230,00

  605,33

  29,84

  126,49

  1321,50

  1019,48

  265,06

  83,16

  20,79

  230,00

  581,33

  28,88

  1321,50

  1050,28

  273,07

  115,92

  28,98

  230,00

  557,33

  27,91

  84,83

  5565,50

  3883,20

  1009,53

  331,63

  82,91

  920,00

  400

  1744,00

  113,63

  251,32

  РАЗОМ:

  3414,92

  3646,77

  3550,20

  3689,83

  14301,72

  Надлишок (+), нестача (-) грошових коштів

  543,08

  -111,57

  1036,20

  1896,17

  3363,88

  Грошові кошти наростаючим підсумком (з урахуванням залишку на кінець попер.року)

  1183,08

  1071,51

  2107,71

  4003,88

  8366,19

  12. Зробити прогноз рівня стану виробничих запасів на кінець кожного півріччя планового періоду (таблиці 25).

  Таблиця 25

  Форма прогнозу рівня виробничих запасів, тис. Руб.

  найменування показника

  1 півріччя

  2 півріччя

  Залишок на початок півріччя

  Закупівлі матеріальних ресурсів

  Використання матеріальних ресурсів

  Залишок на кінець півріччя

  1260

  2643

  2810

  1093

  1093

  2643

  2476

  1260

  13. Зробити прогноз рівня стану незавершеного виробництва на кінець кожного півріччя планового періоду (таблиці 26).

  Таблиця 26

  Форма прогнозу рівня незавершеного виробництва

  найменування показника

  1 півріччя

  2 півріччя

  Залишок на початок півріччя, тис.руб.

  Випуск продукції за собівартістю, тис.руб.

  Одноденний випуск продукції за собівартістю, тис.руб.

  Норма незавершеного виробництва, дн.

  Потреба в оборотних коштах по незавершеному виробництву (залишок на кінець півріччя), тис.руб.

  300,00

  6453,71

  35,85

  4

  143,42

  143,42

  6266,07

  34,81

  3

  104,43

  14. Зробити прогноз рівня стану готової продукції на кінець кожного півріччя планового періоду (таблиці 27).

  Таблиця 27

  Форма прогнозу рівня готової продукції, тис. Руб.

  найменування показника

  1 півріччя

  2 півріччя

  Залишок на початок півріччя

  Виготовлення продукції по собівартості

  Приріст за рахунок незавершеного виробництва

  Собівартість реалізованої продукції

  Залишок на кінець півріччя

  1230,00

  6453,71

  156,58

  6453,71

  1386,58

  1386,58

  6266,07

  38,98

  6266,07

  1425,57

  15. Скласти прогноз заборгованості підприємства за розрахунками з бюджетом по податку на прибуток і з податку на майно (таблиці 28 і 29).

  Таблиця 28

  Форма прогнозу заборгованості підприємства

  за розрахунками з бюджетом по податку на прибуток, тис. руб.

  найменування показника

  1 півріччя

  2 півріччя

  Залишок на початок півріччя

  Нарахування податку на прибуток

  Сплата податку на прибуток

  Залишок на кінець півріччя

  40,00

  126,49

  166,49

  0,00

  0,00

  662,44

  84,83

  577,62

  Таблиця 29

  Форма прогнозу заборгованості підприємства

  за розрахунками з бюджетом по податку на майно, тис. руб.

  найменування показника

  1 півріччя

  2 півріччя

  Залишок на початок півріччя

  Нарахування податку на майно

  Сплата податку на майно

  Залишок на кінець півріччя

  27,00

  58,71

  56,84

  28,88

  28,88

  54,86

  56,79

  26,95

  16. Скласти прогноз заборгованості підприємства за розрахунками за короткостроковим кредитом на кінець півріччя планового періоду (таблиця 30).

  Таблиця 30

  Форма прогнозу заборгованості підприємства

  за короткостроковим кредитом, тис. руб.

  найменування показника

  1 півріччя

  2 півріччя

  Залишок на початок півріччя

  взято кредит

  нараховані відсотки

  Виплата кредиту і відсотків за кредит

  Залишок на кінець півріччя

  0,00

  1600,00

  72,00

  605,33

  1066,67

  1066,67

  0,00

  72,00

  1138,67

  0,00

  17. Скласти прогнозний баланс підприємства на 30 червня і 31 грудня планового року.

  АКТИВ

  30.06

  31.12

  I. Необоротні активи

  нематеріальні активи

  0,00

  0,00

  основні засоби

  4900,00

  4200,00

  незавершене будівництво

  0,00

  0,00

  довгострокові фінансові вкладення

  1600,00

  1600,00

  Інші необоротні активи

  0,00

  0,00

  РАЗОМ по розділу I

  6500,00

  5800,00

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  незавершене виробництво

  143,42

  104,43

  дебіторська заборгованість

  2234,40

  2016,00

  виробничі запаси

  1093,00

  1260,00

  готова продукція

  1386,58

  1425,57

  векселі до отримання

  200,00

  200,00

  грошові кошти

  1071,51

  4003,88

  інші поточні активи

  25,00

  25,00

  РАЗОМ по розділу II

  6153,91

  9034,88

  БАЛАНС

  12653,91

  14834,88

  ПАСИВ

  III.КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

  статутний капітал

  8945,00

  8945,00

  нерозподілений прибуток

  -69,01

  2580,77

  РАЗОМ по розділу III

  8875,99

  11525,77

  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Довгострокові зобов'язання

  780,00

  780,00

  РАЗОМ по розділу IV

  780,00

  780,00

  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  короткострокові кредити

  1066,67

  0,00

  рахунки до оплати

  440,50

  440,50

  заборгованість за векселями

  190,00

  190,00

  розрахунки з бюджетом:

  з податку на прибуток

  0,00

  577,62

  з податку на майно

  28,88

  26,95

  по ЄСП

  89,12

  93,69

  розрахунки по заробітній платі

  342,76

  360,36

  інші кредитори

  840,00

  840,00

  РАЗОМ по розділу V

  2997,92

  2529,12

  БАЛАНС

  12653,91

  14834,88

  Знос основних засобів

  9100

  9800

  18. На основі даних прогнозного балансу:

  розрахувати зміни за рік коефіцієнта рентабельності;

  визначити зміну за рік коефіцієнта незалежності;

  проаналізувати ліквідність підприємства.

  Коефіцієнти фінансової стійкості:

  Дата

  01.01

  30.06

  31.12

  Коефіцієнт фінансової незалежності.

  73,86%

  70,14%

  77,69%

  Коефіцієнт власного і позикового капіталу

  2,83

  2,35

  3,48

  Коефіцієнти рентабельності:

  Дата

  01.01

  30.06

  31.12

  Коефіцієнт рентабельності капіталу.

  1,46

  -0,55

  17,40

  Рентабельність власного капіталу

  1,97

  -0,78

  22,39

  Коефіцієнти ліквідності:

  Дата

  01.01

  30.06

  31.12

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

  0,26

  0,36

  1,58

  Коефіцієнт термінової ліквідності

  0,96

  1,17

  2,46

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  2,10

  2,05

  3,57

  висновок

  Стан підприємства фінансовоустойчівое. Протягом періоду незначно коливається.

  Обсяг власного капіталу переважає над позиковим, що говорить про фінансову стійкість підприємства.

  На 01 січня підприємство рентабельно, кожен рубль капіталу приносить по 1,46 копійки. В середині року рентабельність негативна, зате в кінці року вона склала 17,4 копійки на кожен рубль капіталу.

  Кожен карбованець власного капіталу приносить 1,97 копійки прибутку на початку. На кінець червня на кожен рубль власного капіталу припадає 0,78 копійки збитку. Але в кінці року на гривню капіталу припадає 22,39 копійки прибутку.

  На початку і середині року абсолютна платоспроможність в межах 0,26-0,36, але в кінці року показник становить 1,58, що говорить про погане використання активів.

  Коефіцієнти термінової і поточної ліквідності говорять про те ж, в першому півріччі становище підприємства стабільно, але в кінці другого півріччя активи використовуються не ірраціонально.

  ...........