• Глава I. Теоретико-методологічні основи демографічної політики
 • 1.2 Цілі і завдання демографічної політики
 • Глава II. Механізм реалізації соціально-демографічної політики на муніципальному рівні
 • 2.2 Заходи по реалізації соціально-демографічної політики на муніципальному рівні
 • Глава III. Роль і завдання органів муніципального управління в сфері регулювання соціально-демографічних процесів на прикладі Козловського району Чуваської Республіки
 • 3.1 Основні напрямки демографічного розвитку Козловського району Чуваської Республіки
 • 3.2 Перспективи вирішення демографічних проблем в Козловському районі
 • СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 • Ресурсне забезпечення Програми «Діти і сімя» Козловського району


 • Дата конвертації24.03.2017
  Розмір70.44 Kb.
  ТипКурсова робота (т)

  Скачати 70.44 Kb.

  Муніципальна політика в сфері управління демографічними процесами

  КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

  МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ демографічних процесів

  ЗМІСТ


  ВСТУП

  ГЛАВА I. Теоретико-методологічні основи демографічної політики

  1.1 Сутність демографічної політики

  1.2 Цілі і завдання демографічної політики

  ГЛАВА II. Механізм реалізації соціально-демографічної політики на муніципальному рівні

  2.1 Соціально-економічні фактори демографічного розвитку.

  2.2 Заходи по реалізації соціально-демографічної політики на муніципальному рівні

  ГЛАВА III. Роль і завдання органів муніципального управління в сфері регулювання соціально-демографічних процесів на прикладі Козловського району Чуваської Республіки

  3.1 Основні напрямки демографічного розвитку Козловського району Чуваської Республіки

  3.2 Перспективи вирішення демографічних проблем в Козловському районі.

  ВИСНОВОК

  СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  ДОДАТОК


  Вступ


  Російські соціологи і демографи протягом останніх десятиліть відзначають, і необхідність вжиття ефективних заходів у сфері сімейно-демографічної політики. В даний час це визнано і керівництвом країни. Проблеми сім'ї і демографії були позначені як пріоритети політики держави. Ця тема має велике значення і в Чувашії Республіці. Президент ЧР Н.В.Федоров в Посланні Держраді ЧР особливу увагу приділив саме проблемам народжуваності і зміцнення сім'ї. Президент і Уряд Російської Федерації також приділяють демографічним процесам особливо пріоритетну увагу. До останнього часу управління розвитком народонаселення в Росії здійснювалося на основі вироблення рішень, орієнтованих на населення в цілому. При цьому не повною мірою враховувалися територіальні відмінності, етнічні особливості демографічних процесів, структура і сімейно-шлюбні відносини населення. Тим часом територіальний аспект вивчення демографічних проблем набуває великого значення, так як процеси відтворення і міграції народонаселення значно диференційовані. Тому при реалізації концепції демографічної політики необхідно враховувати значні відмінності в демографічній ситуації регіонів Росії і особливості окремих муніципальних утворень. У зв'язку з цим особливої ​​актуальності набуває аналіз демографічної ситуації на рівні муніципальних утворень і формування демографічної політики, виходячи з відмінностей у ситуації.

  Метою нашого дослідження є аналіз особливостей реалізації демографічної політики на муніципальному рівні і розробка рекомендацій по її вдосконаленню. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:

  - Розглянути сутність і методи демографічної політики;

  - Проаналізувати особливості демографічної політики на муніципальному рівні;

  - Оцінити роль і завдання місцевих органів управління в сфері регулювання соціально-демографічних процесів на прикладі Козловського району Чуваської Республіки і розробити рекомендації щодо вдосконалення заходів демографічної політики на муніципальному рівні.


  Глава I. Теоретико-методологічні основи демографічної політики

  1.1 Сутність демографічної політики


  Кризові явища останніх років в Росії знайшли свій вияв на тлі загальних для всіх країн тенденцій в демографічному розвитку. У Росії утворилася специфічна структура населення, яка в умовах гострої економічної і політичної кризи, інерційності процесів демографічного розвитку в умовах гострої політичної та економічної кризи надає блокуючу вплив на соціально-економічні перетворення. Все це призвело до глибокого зниження рівня народжуваності і різкого стрибка смертності та зміни режиму відтворення від патріархальної багатодітної родини до сучасної малодетной. У цих умовах стає необхідною стабілізація демографічної ситуації за допомогою демографічної політики.

  Під демографічною політикою розуміється цілеспрямована діяльність державних органів і інших соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення населення. Вона покликана впливати на формування бажаного для суспільства режиму відтворення населення, збереження або зміни тенденцій в області динаміки чисельності та структури населення, темпів їх змін, динаміки народжуваності, смертності, сімейного складу, розселення, внутрішньої і зовнішньої міграції, якісних характеристик населення. До завдань федерального рівня влади входить встановлення основ державної демографічної політики, правове регулювання в сфері управління соціально-демографічними процесами, розробка федеральних програм щодо поліпшення демографічної ситуації. Суб'єкти РФ розробляють основи регіональної демографічної політики з урахуванням з урахуванням історичних та культурних традицій території: встановлюють регіональні стандарти і норми. Муніципальний рівень покликаний конкретизувати методи, способи і механізми досягнення цілей, визначених у рамках федеральної та регіональної демографічної політики, в прив'язці до особливостей конкретних територій. Завданням органів місцевого самоврядування, як найбільш наближених до населення, є безпосереднє надання комплексу муніципальних послуг, що забезпечують умови для стабільного відтворення людини. На основі регіональних норм і нормативів органами місцевого самоврядування можуть розроблятися місцеві норми і нормативи, що враховують специфіку конкретного муніципального освіти.

  Структура демографічної політики, як і будь-який інший політичної діяльності, включає два найважливіших і взаємозалежних компонента: визначення і виклад системи цілей і розробку і реалізацію засобів для їх досягнення. Цілі і завдання демографічної політики формулюються, як правило, в політичних програмах і деклараціях, індикативних і директивних планах, в стратегічних цільових програмах і планах оперативної діяльності урядів та інших виконавчих органів, в законодавчих та інших правових актах, в постановах, що визначають введення нових або розвиток дієвих заходів політики.

  Метою демографічної політики Російської Федерації є поступова стабілізація чисельності населення та формування передумов подальшого демографічного зростання.

  Значимість соціально-демографічної сфери важко переоцінити, де б не проводилася політика - частина політики держави, яка своїми діями пом'якшує негативні процеси скорочення населення. Державне регулювання соціально-демографічних процесів, будучи однією з передумов розвитку суспільства виступає в якості найважливішої складової соціально-економічної політики держави.

  Виконання функцій з регулювання соціально-демографічних процесів, покладених на державу, здійснюється через систему законодавчих і виконавчих органів влади на рівні Федерації, суб'єктів РФ, муніципальних утворень.

  Саме чітка стратегія управління соціально-демографічними процесами забезпечує вирішення економічних і соціальних завдань розвитку суспільства.

  Управління соціально-демографічними процесами на всіх рівнях влади є складною комплексною системою. Комплексна система соціально-демографічної політики - діяльність держави, суспільства щодо погодження інтересів різних соціальних груп і соціально-територіальних спільнот в сфері регулювання соціально-демографічних процесів.

  Однією з головних завдань органів місцевого самоврядування є формування і реалізація муніципальної соціально-демографічної політики.

  Муніципальна соціальна політика будується в руслі соціально соціально-демографічної політики держави і у взаємодії з органами державної влади, в першу чергу з органами влади суб'єктів РФ. Через муніципальну соціально-демографічну політику реалізуються як власні повноваження місцевого самоврядування, так і передані на муніципальний рівень державні повноваження в сфері регулювання соціально-демографічних процесів.

  Управління соціальною сферою здійснюється на всіх рівнях публічної влади: федеральному, регіональному і муніципальному. Функції кожного рівня визначаються відповідно до законодавчо розмежовані повноваження.

  Таким чином, муніципальна соціальна політика спрямована на забезпечення населення соціальними послугами, на утримання і розвиток соціальної сфери муніципального освіти. Муніципальна соціальна політика будується в руслі соціальної політики держави і у взаємодії з органами державної влади.

  Людина виступає в муніципальному управлінні в трьох ролях:

  - Людина як мета управління;

  - Людина як об'єкт управління;

  - Людина як джерело влади

  Під людським потенціалом розуміється сукупність фізичних, духовних, культурних та інших якостей людини і населення в цілому в муніципальній освіті, а під людським ресурсом - сукупність властивостей людей, необхідних для відтворення життя на території муніципального освіти і для забезпечення самоврядування населення. Основною метою муніципального освіти є підвищення якості життя, розвиток людського потенціалу, збільшення людського капіталу.

  Основними напрямками розвитку людського потенціалу на місцевому рівні є

  - Забезпечення здоров'я людини;

  - освіта;

  - Культура;

  - Соціальний захист окремих груп населення;

  - Робота з молоддю.

  Орієнтація на розвиток людського потенціалу означає, що основною формою організації життя населення має бути поселення як самоцінність людини, як середовище проживання і спілкування.


  1.2 Цілі і завдання демографічної політики


  У загальному вигляді цілі демографічної політики зазвичай зводяться до формування бажаного режиму відтворення населення, збереження або зміни тенденцій в області динаміки чисельності та структури населення, темпів їх змін, динаміки народжуваності, смертності, сімейного складу, розселення, внутрішньої і зовнішньої міграції, якісних характеристик населення. Цілі можуть бути задані у вигляді цільового вимоги (словесний опис цілей), або цільового показника, системи показників, досягнення яких інтерпретується як реалізація цілей демографічної політики.

  Демографічну політику не можна розглядати у відриві від аналізу динаміки чисельності, структури і розселення населення. Конкретна демографічна ситуація, її тенденції та перспективи обумовлюють і певний характер, і цільову спрямованість політики.

  Принципова особливість демографічної політики полягає у впливі на динаміку демографічних процесів не прямо, а опосередковано, через демографічну поведінку, через прийняття рішень в сфері шлюбу, сім'ї, народження дітей, вибору професії, сфери зайнятості, місця проживання. Заходи демографічної політики впливають як на формування демографічних потреб, що обумовлюють специфіку демографічної поведінки, так і на створення умов для їх реалізації. Об'єктами демографічної політики можуть бути населення країни в цілому або окремих регіонів, соціально-демографічні групи, когорти населення, сім'ї певних типів або стадій життєвого циклу.

  Основні напрямки демографічної політики включають: державну допомогу сім'ям з дітьми, створення умов для поєднання батьківства з активною професійною діяльністю, зниження захворюваності та смертності, збільшення тривалості життя, поліпшення якісних характеристик населення, регулювання міграційних процесів, урбанізації та розселення і т.п. Ці напрямки повинні бути узгоджені з такими важливими сферами соціальної політики, як зайнятість, регулювання доходів, освіту та охорону здоров'я, професійна підготовка, житлове будівництво, розвиток сфери послуг, соціальне забезпечення інвалідів, літніх і непрацездатних, демографічна політика не може і не повинна підміняти собою соціальну та економічну політику.

  Завданнями демографічної політики Російської Федерації є:

  в області зміцнення здоров'я і збільшення очікуваної тривалості життя:

  • збільшення очікуваної тривалості життя населення за рахунок поліпшення якості життя, зниження передчасної, особливо предотвратимой смертності, в першу чергу, в дитячих віках, серед підлітків та осіб працездатного віку;

  • поліпшення репродуктивного здоров'я населення;

  • збільшення тривалості здорового (активної) життя, шляхом скорочення захворюваності, травматизму та інвалідності;

  • поліпшення якості життя хронічно хворих та інвалідів, шляхом надання їм умов для реалізації наявного (залишкового) потенціалу здоров'я.

  в області стимулювання народжуваності та зміцнення сім'ї:

  • створення передумов для підвищення рівня народжуваності шляхом поступового переходу від переважно малодетность до среднедетной типу репродуктивного поведінки сімей;

  • всебічне зміцнення інституту сім'ї як форми найбільш раціональної життєдіяльності особистості і її нормальної соціалізації;

  • створення умов для самореалізації молоді;

  • соціальний захист і матеріальне заохочення відповідального батьківства.

  • В області зміцнення здоров'я і збільшення тривалості життя населення визначені наступні пріоритети:

  • зміцнення стану здоров'я дітей і підлітків, насамперед за рахунок вдосконалення профілактичних заходів щодо зниження травм і отруєнь, куріння, алкоголізму та наркоманії, розвитку фізичної культури, відпочинку та оздоровлення;

  • збереження репродуктивного здоров'я населення шляхом вдосконалення профілактичної та лікувально-діагностичної допомоги;

  • поліпшення стану здоров'я населення в працездатному віці, в першу чергу за рахунок профілактичних заходів щодо зниження травм і отруєнь, а також раннього виявлення хвороб системи кровообігу, новоутворень та інфекційних хвороб;

  • збереження здоров'я літніх людей, для яких найбільш важливі профілактика серцево-судинних, онкологічних, ендокринних та інфекційних захворювань.

  У проведенні профілактичної роботи необхідно скоординувати дії органів виконавчої влади всіх рівнів з громадськими, благодійними та релігійними організаціями, а також передбачити активну участь самого населення.

  Найважливішим завданням є впровадження в практику жизнесохранительного поведінки, формування здорового способу життя у всіх категорій населення. У зв'язку з цим необхідно активізувати роботу по організації і проведенню пропагандистської роботи, в тому числі через засоби масової інформації, спрямованої на пропаганду здорового способу життя, що передбачає розвиток закладів фізичної культури, відпочинку та туризму, дозвіллєвих центрів (особливо для дітей, підлітків та молоді) .

  У сфері стимулювання народжуваності та зміцнення сім'ї визначені такі пріоритети:

  • орієнтація системи суспільних і особистісних цінностей на сім'ю, що складається з батьків з кількома дітьми, шляхом посилення пріоритетності інтересів даних сімей при формуванні та реалізації соціальної політики;

  • створення умов для життєдіяльності сім'ї, які дають можливість народження, утримання та виховання декількох дітей, і спрямованих на забезпечення поступового переходу від малодетной (1-2 дитини) до среднедетной (3-4 дитини) сім'ї, в першу чергу, шляхом підвищення матеріального добробуту, якості та рівня життя сімей;

  • забезпечення працівникам, які мають дітей, сприятливих умов для поєднання трудової діяльності з виконанням сімейних обов'язків;

  • підвищення виховного потенціалу сім'ї як основного суб'єкта соціалізації шляхом формування у дітей, підлітків і молоді орієнтації на повну сім'ю і народження двох і більше дітей;

  • формування громадської думки в напрямку необхідності зміцнення сім'ї з двома і більше дітьми, в першу чергу молодої сім'ї;

  • Розробка та реалізація стратегії деінституалізації дітей-сиріт, дітей-інвалідів, розвиток форм їх сімейного облаштування.

  Таким чином, необхідно проведення комплексної роботи, спрямованої на поліпшення якості життя населення, стабілізацію, а в подальшому підвищення народжуваності, зміцнення потенціалу сімей, підтримку молодих сімей, в якій повинні бути задіяні всі рівні державного управління.

  управління демографія муніципальна політика


  Глава II. Механізм реалізації соціально-демографічної політики на муніципальному рівні

  2.1 Соціально-економічні фактори демографічного розвитку


  Аналіз сучасної демографічної ситуації Чуваської Республіки показав, що основні проблеми розвитку населення регіону подібні з загальноросійськими: низький рівень народжуваності, недостатній для простого відтворення населення; високий рівень смертності, особливо у населення працездатного віку, в першу чергу чоловіків; скорочення тривалості майбутнього життя і великий її розрив між чоловіками і жінками; міграційний відтік працездатного і в тому числі кваліфікованого населення; зростання нестійкості сім'ї, зменшення її середнього розміру в зв'язку з поширенням малодетности; постаріння населення і підвищення демографічного навантаження на осіб працездатного віку. На рівні муніципальних освіті ця ситуація диференційована: деякі муніципальні райони Чуваської Республіки мають тенденцію до стабілізації демографічної ситуації, в інших же, навпаки, ситуація з низьким рівнем народжуваності та високою смертністю набуває досить гострий характер. Очевидно одне - демографічна ситуація на рівні окремих муніципальних утворень вимагає ретельного аналізу факторів демографічного розвитку, ступеня їх впливу і способів вирішення проблем, виходячи з місцевих особливостей.

  Аналізуючи демографічну ситуацію в цілому по республіці, можна прийти до висновку, що визначальне значення на процеси відтворення населення надають соціально-економічні фактори.

  Аналіз ситуації показує, що молоді сім'ї республіки потребують підтримки, оскільки володіють мінімальною економічною самостійністю. Перш за все, мова йде про матеріальну і житлової невлаштованості молодих сімей, а також неможливості форсованого зростання доходів, який би дозволив забезпечити зростаючі потреби, особливо при народженні дитини. У зв'язку з цим підтримка з боку держави залишається необхідною компонентою забезпечення благополуччя і стійкості молодих сімей, при цьому існуючий рівень державної допомоги оцінюється як незадовільний.

  В даний час відзначається високий потенціал міграції. З визначальних причин виїзду за межі республіки найчастіше вказувалися варіанти: низький рівень заробітної плати, відсутність соціальних перспектив, матеріальна і житлова невлаштованість.

  Слід підкреслити, що більшість потенційних мігрантів хотіли б, потім повернутися в Чувашії. Також важливо відзначити, що можливість залишитися в республіці прямо пов'язується з вирішенням проблеми низьких зарплат і високого безробіття.

  Найбільший вплив на сучасні демографічні процеси в чинники соціально-економічного розвитку надають, насамперед, такі характеристики рівня життя, які відіграють помітну роль у формуванні регіональної демографічної ситуації. Так недостатня забезпеченість житлом в поєднанні з низькими доходами більшої частини жителів республіки, а також невисокі темпи зростання економіки з високою часткою збиткових підприємств і організацій чинять негативний вплив на характер відтворення населення.

  Демографічні процеси в республіці чутливі і до показника рівня безробіття, що впливає, в першу чергу, на середню тривалість майбутнього життя чоловіків і на рівень народжуваності, а також на коефіцієнт дитячої смертності і на коефіцієнт смертності населення в працездатному віці.

  Наступними за значимістю факторами виступають соціальні фактори. Аналіз показав, що державна підтримка у вигляді соціальної допомоги (в тому числі сімейних і материнських) робить позитивний вплив на демографічні процеси.

  Без урахування інших факторів, показник забезпеченості населення лікарями впливає, в першу чергу, на рівень народжуваності, смертності працездатного населення, на міграцію, а також на середню тривалість майбутнього життя чоловіків і жінок.

  Забезпеченість населення лікарняними ліжками впливає, перш за все, на дитячу смертність. Інші фактори на дитячу смертність не роблять ніякого впливу, крім рівня безробіття. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що дитяча смертність в значній мірі залежить від ряду інших факторів, таких, як здоров'я матері і її спосіб життя під час вагітності; ступінь її поінформованості про правила догляду за новонародженими і т.п.

  Таким чином, проведений аналіз свідчить про необхідність проведення ефективної соціально-демографічної політики з урахуванням територіальних особливостей.


  2.2 Заходи по реалізації соціально-демографічної політики на муніципальному рівні


  Організаційне та правове забезпечення нових заходів демографічної політики базується на наступних законах:

  Федеральний закон «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації в частині державної підтримки громадян, які мають дітей» від 5 грудня 2006 № 207-ФЗ (Прийнято Державної Думою 15 листопада 2006 року, схвалений Радою Федерації). Відповідно до нього

  • збільшено допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею віку 1,5 року, встановлено мінімальний і максимальний розміри допомоги (статья1, п. 14);

  • запроваджено диференційовані розміри допомоги по догляду за першою та другою дитиною (стаття 1, п. 14);

  • поширені права на допомогу на непрацюючих жінок (стаття 1, п. 12); 24 листопада 2006 р Відповідно до цього закону з 1 січня 2007р. встановлений максимальний розмір батьківської плати за утримання дитини в державних і муніципальних освітніх дошкільного установах (стаття 3, п.2),

  • введена часткова компенсація батьківської плати у відсотках від середнього розміру оплати, що стягується з батьків за відвідування дитиною дошкільного закладу: для першої дитини - 20%, для другої дитини - 50%, для третьої дитини - 70% (стаття 3, п.3) . Контроль за виконанням даного пункту віднесений до ведення муніципальних органів управління.

  Фінансові кошти на виплату компенсацій виділяються федеральним бюджетом бюджету суб'єкта федерації, а потім направляються в місцеві бюджети.

  Федеральний закон «Про додаткові заходи державної підтримки сімей, які мають дітей» від 29 грудня 2006 № 256-ФЗ (Прийнято Державної Думою 22 грудня 2008 р схвалений Радою Федерації 27 грудня 2006 р.)

  Відповідно до цього закону з 1 січня 2007 р

  • в запроваджується державний сертифікат на материнський (сімейний) капітал - іменний документ, що підтверджує право жінок, які народили (усиновили) другої дитини на додаткові заходи державної підтримки;

  • визначаються умови та порядок виникнення у громадян Російської Федерації права на використання материнського капіталу;

  • створюється Федеральний регістр осіб, які мають право на додаткові заходи державної підтримки та визначається міститься в регістрі перелік інформації про осіб, які мають право на додаткові заходи державної підтримки;

  • встановлюється розмір материнського (сімейного) капіталу, умови розпорядження ним, напрямки і порядок витрачання коштів; • визначається порядок передачі коштів федерального бюджету до бюджету Пенсійного фонду РФ і період дії закону.

  Відповідно до цього закону муніципальні установам охорони здоров'я повинні надавати послуги з медичної допомоги в період вагітності і пологів. Дані послуги оплачуються Фондом обов'язкового медичного страхування (ФОМС).

  Впровадження родових сертифікатів дало можливість поліпшити якість обслуговування жінок, підвищити рівень матеріально-технічної бази в муніципальні медичні заклади і підвищити зарплату персоналу.

  За рахунок коштів ФОМС буде здійснюватися оплата муніципальним установам охорони здоров'я, в яких в установленому законодавством Російської Федерації порядку розміщений державний і (або) муніципальне замовлення послуг в частині медичної допомоги, наданої жінкам в період вагітності, під час пологів і в післяпологовому періоді відповідно за кожну жінку , що отримала зазначені послуги, а також в частині диспансерного спостереження дитини протягом першого року життя за кожну дитину (234-ФЗ, Стаття 19).

  При цьому додатково запропоновано стимулювати якість диспансерного спостереження дитини протягом першого року життя. Для цього в бланку родового сертифікату з'явиться третя частина загальної, призначена для дитячих відділень муніципальних установ охорони здоров'я. Першу половину суми, медичний заклад отримає, за спостереження дитини протягом першого півріччя, другу - при досягненні ним віку один рік (з урахуванням стану здоров'я новонародженого). Отже, нова частина родового сертифікату повинна включати не 1, а 2 талона - на кожне півріччя.

  Додаткові кошти підуть на заохочення (оплату праці) медичного персоналу і покупку нового обладнання муніципальних установ охорони здоров'я, частина коштів - на забезпечення вагітних жінок медикаментами, а також вітамінами і мікроелементами, в тому числі препаратами заліза, йоду, кальцію. При цьому на оплату праці в консультаціях буде витрачено 35-45%, в пологових будинках 40-55%, в залежності від обсягу і якості надання медичних послуг. Отримані кошти в поліклініках підуть на збільшення зарплат медиків.

  Також був змінений принцип призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею півтора року, збільшено розміри допомог, розширено коло одержувачів.

  До січня 2007 р призначення допомоги по догляду за дитиною до 1,5 років регулювалося статтями 13-15 Закону «Про державну допомогу громадянам, які мають дітей» від 19 травня 1995 року, № 81-ФЗ (в пізніх редакціях, останні зміни були внесені Федеральним законом від 29 грудня 2004 року № 206-ФЗ) "

  Зокрема, Стаття 13 проголошувала, що право на щомісячну допомогу на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років мають: «... матері або батьки, інші родичі та опікуни, фактично здійснюють догляд за дитиною, що підлягають державному соціальному страхуванню ... ».

  У відповідність з Федеральним законом «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації в частині державної підтримки громадян, які мають дітей» від 5 грудня 2006 р № 207-ФЗ в Статтю 13 «Право на щомісячну допомогу по догляду за дитиною» - внесено суттєве додавання - в число тих, хто має право на допомогу включені особи, які не підлягають обов'язковому соціальному страхуванню: «... матері або батьки, опікуни, фактично здійснюють догляд за дитиною і не підлягають обов'язковому соціальному страхуванню (у тому числі навчаються за очною формою навчання в освітніх установах початкової професійної, середньої професійної та вищої професійної освіти та установах післявузівської професійної освіти і перебувають у відпустці по догляду за дитиною); інші родичі, які фактично здійснюють догляд за дитиною і не підлягають обов'язковому соціальному страхуванню, у разі, якщо мати і (або) батько померли, оголошені померлими, позбавлені батьківських прав ... і т.п. ».

  Що стосується заходів демографічної політики, що здійснюються безпосередньо на муніципальному рівні, то в даний час в завдання муніципальних органів управління входить відродження системи масового санітарно-гігієнічного освіти і навчання громадян. Найважливішим завданням є впровадження в практику жизнесохранительного поведінки, формування здорового способу життя у всіх категорій населення. У зв'язку з цим місцевими органами управління активізується пропагандистська робота, в тому числі через місцеві засоби масової інформації, спрямована на пропаганду здорового способу життя, що передбачає розвиток закладів фізичної культури, відпочинку та туризму, дозвіллєвих центрів (особливо для дітей, підлітків та молоді). Забезпечується підтримка благодійних акцій та ініціатив, що ставлять собі за мету зміцнення здоров'я населення. Ці індивідуальні ініціативи та благодійні акції можуть стати важливим резервом в боротьбі з факторами передчасною і запобіжної смертності населення. Необхідно розробити механізми підтримки подібних ініціатив.

  В рамках заходів щодо поліпшення психічного здоров'я населення на муніципальному рівні необхідне прийняття заходів щодо запобігання та профілактики самогубств, які можуть включати створення нових і підтримку існуючих телефонів довіри, вдосконалення методів роботи лікарів-психіатрів, медичних психологів, психотерапевтів, соціальних працівників.

  Також важливо подальший розвиток і зміцнення консультаційно-діагностичних служб муніципальних установ охорони здоров'я, відновлення роботи виїзних бригад поліклінік з метою забезпечення доступності медичної допомоги жителям віддалених населених пунктів, розвиток мережі реабілітаційних (відновлювальних) відділень центральних районних і районних лікарень, а також мережі лікарень та відділень медико -Соціальна допомоги в сільській місцевості.

  Першочерговим завданням є посилення ролі первинної медико-санітарної допомоги, структурно-економічні перетворення амбулаторно-поліклінічної ланки, раціональне використання ліжкового фонду (зменшення обсягів дорогої стаціонарної допомоги при одночасному збільшенні обсягів послуг денних стаціонарів).

  Муніципальними органами охорони здоров'я та соціального захисту населення повинні реалізовуватися комплексні заходи щодо подальшого розвитку психіатричної та наркологічної допомоги населенню, вакцинопрофілактики, боротьбі з ВІЛ-інфекцією, туберкульозом, хворобами, що передаються статевим шляхом.

  Особлива увага повинна бути звернена на профілактику і лікування безпліддя, в зв'язку, з чим представницькими органами муніципальних утворень розробляються відповідні програми, спрямовані на забезпечення ранньої діагностики і лікування порушень репродуктивного здоров'я.

  Також на муніципальному рівні підтримуються і контролюються механізми матеріального стимулювання сімей до народження дітей, що передбачають створення найбільш сприятливих умов для життєдіяльності сім'ї з кількома дітьми. Серед них - подальше вдосконалення системи виплати допомоги громадянам, які мають дітей, підвищення його адресності та значущості для сім'ї. В області стимулювання сім'ї до народження дітей необхідно використовувати можливості місцевої податкової політики щодо фізичних осіб, для чого передбачити податкові відрахування для працюючих батьків залежно від доходу сім'ї та кількості дітей.

  Також дієві заходи з підтримки молодих сімей. У завдання органів муніципального управління входить забезпечення молодих сімей гідними житловими умовами в разі народження дитини, а також можливість виділення безоплатних субсидій і кредитування молодих сімей з понижающейся кредитною ставкою в залежності від кількості дітей у родині.

  Для підтримки молодих сімей та їх орієнтації на народження дітей органи управління муніципальним освітою повинні забезпечити подальший розвиток центрів і клубів молодої сім'ї, центрів планування сім'ї та репродукції, а також соціальних служб для молоді, які здійснюють роботу в напрямку виховання відповідального батьківства та збереження репродуктивного здоров'я. Вимагає зміцнення система установ соціального обслуговування сім'ї та дітей, в рамках яких сім'ям, які опинилися у важкій життєвій ситуації, виявляється підтримка і соціальний патронаж. Необхідно розвивати установи, що спеціалізуються на роботі з дітьми та підлітками, які займаються їх соціалізацією, сімейним облаштуванням.

  Таким чином, введені заходи підтримки сімей з дітьми за задумом законодавців повинні створити умови для стимулювання додаткових народжень, для поліпшення умов утримання та виховання дітей в сім'ї. Але їх може бути недостатньо, щоб переломити ситуацію на краще, щоб забезпечити сім'ям з дітьми гідне життя. Має бути ще зробити дуже багато - і на федеральному рівні, і на рівні регіонів, і на місцевому рівні - щоб більшість сімей могли вільно і відповідально вирішувати питання про народження не одного, а двох-трьох (і більше) бажаних дітей.


  Глава III. Роль і завдання органів муніципального управління в сфері регулювання соціально-демографічних процесів на прикладі Козловського району Чуваської Республіки

  3.1 Основні напрямки демографічного розвитку Козловського району Чуваської Республіки


  Протягом останніх десяти років демографічна ситуація в Козловському районі повторює загальноросійські тенденції і характеризується триваючої природним спадом населення, що почалася з 90-х років. До кінця 2007 року чисельність населення Козловського району склала 24497. людина, в тому числі міського - 11851 осіб (48,3 відсотка), сільського - 12646 осіб (51.7 відсотка). Структура населення Козловського району характеризується переважанням жінок, чисельність яких становила 13804. людина, або 56,3 відсотка.

  В даний час спостерігається зміна вікової структури жителів Козловського району - відбуваються скорочення чисельності дітей і зростання населення старше працездатного віку. За 1996-2006 роки частка дітей і підлітків у віці 0-17 років скоротилася з 27,9 до 19.2 відсотка, їх чисельність склала 4700 чоловік. Станом на 1 січня 2007 р питома вага працездатного населення району 58.1 відсотка. У 2007 році природний спад склала -239 чол.

  Народжуваності в районі стабілізувалася, її рівень до 2007 року досяг 8.7 на 1000 населення.

  У період з 1996 по 2006 рік населення району скоротилося на 3243 людини.

  З 2004 року спостерігається зниження загальної смертності населення.

  У 2007 році в порівнянні з 2006 роком цей показник знизився на 5.5 відсотка і склав 19.9 проміле проти середнього показника по ЧР - 14.7 проміле і Приволзькому федеральному округу - 15,6 проміле. Основними причинами смертності населення були хвороби системи кровообігу (62,5 відсотка від усіх померлих), зовнішні причини (12.5 відсотка), новоутворення (9,1 відсотка). Відзначається висока смертність населення працездатного віку від неприродних причин (нещасні випадки, травми, вбивства, самогубства, отруєння), що становлять близько 12,1 відсотка всіх причин смертей.

  На території Козловського району на проживає 4471 дітей або 20,5% від чисельності всього населення; в тому числі дітей в багатодітних сім'ях - 682 і неповних сім'ях - 279; дітей сиріт - 2; 80 дітей-інвалідів.

  За підсумками минулого року народжуваність склала 7,6 (абс.ч.192). Показник природного приросту склав-12,0.

  Демографічна криза характеризується низькою народжуваністю і високою смертністю населення. Для подолання кризових процесів в районі реалізуються заходи щодо поліпшення охорони здоров'я дітей, зниження материнської та малюкової захворюваності і смертності, поліпшення соціально-економічного становища дітей, збереженню і розвитку системи дитячого відпочинку та оздоровлення, забезпечення дітей раннього віку повноцінним харчуванням.

  Впровадження сучасних методів профілактики внутрішньоутробного інфікування своєчасної діагностики та санування вагітних дозволило пролонгувати вагітність до оптимальних термінів розродження у 97,4% жінок; в 2,5 рази знизити перинатальну захворюваність і смертність.Завдяки послідовній та цілеспрямованій діяльності закладів охорони здоров'я щодо вдосконалення організації медичної допомоги матерям і дітям в минулому році дитяча смертність по Козловському району склало 0% (по Чуваської Республіці 7,8%); перинатальна смертність по Козловському району 0% (по Чуваської Республіці -8,1%). Збільшення виживання дітей, перш за все, пов'язано з удосконаленням системи виходжування новонароджених в родопомічних закладах, зі створенням відділень реанімації та інтенсивної терапії; оснащених сучасним медичним обладнанням, підвищенням якості професійної підготовки медичних кадрів.

  Однак, внаслідок низького рівня здоров'я жінок дітородного віку, продовжує збільшуватися кількість випадків вагітності і пологів, що протікають з різними ускладненнями.

  За останні роки захворюваність вагітних анемією зросла 3 рази; частота хвороб нирок в 4 рази; серцево-судинних захворювань в 1,5 рази. Кількість нормальних пологів становить тільки 30% від загальної кількості.

  Аналіз результатів профілактичних оглядів свідчить про зростання відхилень у стані здоров'я дітей.

  Загальна захворюваність дітей в минулому році склало 1261,7.

  У структурі захворюваності переважають хвороби органів дихання; хвороби нервової системи; хвороби шлунково-кишкового тракту; хвороби ока; хвороби кістково-м'язової системи.

  Діти шкільного віку в Козловському районі становлять 68%, більше половини з них мають різні функціональні порушення і хронічні захворювання. До моменту закінчення школи майже чверть дітей страждає на короткозорість або має патологію кістково-м'язової системи.

  Не зменшується кількість юнаків мають за станом здоров'я обмеження до військової служби на момент призову. Показники придатності до військової служби за підсумками минулого року склав 72%, за підсумками весняного призову 76,2%. Аналіз структури захворюваності, що послужив звільнення громадян від військової служби за станом здоров'я показує, що перше місце займають захворювання кістково-м'язової системи становить 32,5%. З урахуванням ситуації, що негативної тенденції погіршення якості здоров'я осіб допризовного віку важливим напрямком в діяльності лікувально-профілактичних установ слід вважати організацію реабілітації 15-16 річним юнакам до їх первісної постановки на військовий облік, а також проведення лікувально-оздоровчих заходів нужденним юнакам, поставленим на військовий облік . Серйозну медико-соціальну проблему представляє наркоманія, токсикоманія та алкоголізм серед дітей, підлітків та їх батьків. Для своєчасного виявлення серед неповнолітніх осіб, які вживають алкогольні напої, наркотичні та інші психоактивні речовини необхідно посилити міжвідомчу взаємодію суб'єктів профілактики.

  Основними завданнями реабілітації дітей-інвалідів є повне або часткове відновлення їх здібностей до побутової, суспільної та професійної діяльності.

  Кількість дітей-інвалідів по Козловському району - 80 дітей.

  Для створення комплексної реабілітації дітей інвалідів, що включає медичну, професійну, соціальну реабілітацію психолого-педагогічну корекцію необхідно подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, соціального захисту, освіти.

  Все вищевикладене свідчить про необхідність комплексного вирішення проблем дитинства, залучення додаткових фінансових ресурсів для створення умов і попередження соціального сирітства, бездоглядності та безпритульності, фізичного і морального, інтелектуального розвитку дітей та підлітків, захисту прав дітей, охорони і зміцнення здоров'я матері і дитини.

  Таким чином, демографічна ситуація в районі є несприятливою і вимагає реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для життєдіяльності та комплексного розвитку населення, забезпечення його прав і законних інтересів.

  Для поліпшення демографічної ситуації в районі реалізуються цільові районні програми. У їх числі - програма «Здорове покоління», метою якої є створення умов для збереження і зміцнення здоров'я дітей та їх батьків.

  Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішення наступних завдань:

  -забезпечення безпечного материнства, створення умов для народження здорових дітей;

  -розвиток і впровадження сучасних методів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань;

  -розвиток матеріально-технічної бази установ допомоги породіллі і дитинства;

  -підвищення професійної підготовки медичних кадрів.

  Цілями програми «Діти і сім'я» є зміцнення та розвиток системи профілактики бездоглядності і правопорушень неповнолітніх, поліпшення становища дітей та сімей, які перебувають у важкій життєвій ситуації; попередження соціального сирітства; розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, комплексне вирішення проблем соціалізації дітей-інвалідів та їх сімей.

  Завдання програми:

  -профілактика соціального неблагополуччя сімей з дітьми;

  -вдосконалення системи профілактичної роботи щодо попередження соціального сирітства;

  -проведення реабілітації дітей опинилися у важкій життєвій ситуації, і їх адаптації в соціальному оточенні;

  -соціалізація дітей-сиріт, дітей, що залишилися без піклування батьків;

  -забезпечення повноцінної життєдіяльності дітей-інвалідів.

  Програма «Здорове покоління» включає заходи за такими напрямками:

  -підвищення ефективності надання акушерської та неонатальної допомоги за рахунок впровадження передових лікувально-діагностичних технологій;

  -використання нових організаційних форм медичного обслуговування та реабілітації в систему охорони здоров'я матері і дитини;

  -вдосконалення здоров'я зберігаючих технологій в освітніх установах;

  -Зміцнення матеріально технічної бази установ допомоги породіллі і дитинства;

  -Поліпшення системи підготовки та підвищення кваліфікації медичних кадрів;

  -вдосконалення інформаційних технологій в галузі охорони здоров'я матері і дитини.

  Рішення задач, поставлених в підпрограмі «Діти і сім'я» відбувається за наступними напрямками:

  - Створення умов для реабілітації та адаптації дітей, які перебувають у важкій життєвій ситуації;

  - Створення умов для духовного і фізичного розвитку дітей;

  - Профілактика бездоглядності;

  - Соціалізація дітей-сиріт;

  - Профілактика дитячої інвалідності.

  Реалізація програми сприяє:

  - Посилення профілактичної та лікувально - діагностичної спрямованості служб допомозі породіллі і дитинства;

  - Збереження та зміцнення здоров'я матерів і дітей;

  - Стабілізації показників малюкової смертності на рівні 10%;

  - Зниження частоти ускладнень вагітності на 3%;

  - Збільшення питомої ваги дітей-інвалідів, які отримали реабілітацію в спеціалізованих установах;

  - Скорочення кількості дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків.

  Для вирішення демографічних проблем розроблена районна цільова програма демографічного розвитку Козловського району на 2008-2010 роки (далі - Програма) (відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 9 жовтня 2007 р № 1351 «Про затвердження Концепції демографічної політики Російської Федерації на період до 2025 року »).

  Програма враховує основні положення державної демографічної політики, викладені в Посланні Президента Російської Федерації В.В. Путіна Федеральним Зборам Російської Федерації від 10 травня 2007 року, Посланні Президента Чуваської Республіки Н.В. Федорова Державній Раді Чуваської Республіки 2007 року «Цінувати часом, служити людям», республіканських цільових програмах «Попередження та боротьба з соціально значимими захворюваннями в Чувашії Республіці (2008-2011 роки)», «Удосконалення спеціалізованих видів медичної допомоги населенню Чуваської Республіки на 2007-2010 роки »,« Здорове харчування (2006-2010 роки) »,« Удосконалення первинної медико-санітарної допомоги за основними напрямками пріоритетного національного проекту в сфері охорони здоров'я в Чуваської Респу лику на 2006-2010 роки »,« Удосконалення кардіологічної допомоги населенню в Чувашії Республіці на 2006-2010 роки »,« Діти Чувашії »на 2007-2010 роки, Республіканської цільової програми поліпшення умов, охорони праці та здоров'я працюючих в Чувашії Республіці на 2008- 2010 роки.

  Реалізація комплексних медико-соціальних заходів в сфері охорони материнства і дитинства дозволила Козловського районі досягти більш сприятливих показників малюкової та перинатальної смертності, які за останні 10 років знизилися в 2 рази. У січні - листопаді 2007 року коефіцієнт дитячої смертності у порівнянні з січнем - листопадом 2006 року зменшився на 32.9 відсотка і склав 9.4 на 1000 народжених живими. Головними причинами малюкової смертності залишаються окремі стани, що виникають у перинатальному періоді, і вроджені аномалії розвитку.

  Прогнозні оцінки демографічного розвитку Козловського району вказують, що при відсутності комплексних заходів, спрямованих на поліпшення здоров'я, населення району до 2010 року скоротиться на 750 осіб. Починаючи з 2009 року, у міру досягнення працездатного віку котрі народилися на початку 1990-х років, віковий склад населення зміниться в сторону зменшення частки осіб працездатного віку і збільшення осіб старше працездатного.

  Програма розроблена з урахуванням ситуації, що в районі демографічної ситуації, з метою створення умов для стабілізації чисельності населення на основі зростання народжуваності, скорочення смертності, підвищення ефективності регулювання міграційних процесів і в подальшому буде продовжена відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 9 жовтня 2007 р № тисячу триста п'ятьдесят одна «Про затвердження Концепції демографічної політики Російської Федерації на період до 2025 року».

  Основна мета Програми - оптимізація кількісних і якісних параметрів відтворення населення і покращення демографічної ситуації в Козловському районі.

  Для досягнення зазначеної мети Програми необхідно вирішити такі завдання:

  - Стимулювання народжуваності та зміцнення інституту сім'ї;

  - Вдосконалення системи охорони здоров'я населення;

  - Зниження смертності населення від предотвратімих причин;

  - Регулювання міграційних процесів.

  Для стимулювання народжуваності та зміцнення інституту сім'ї передбачається:

  - Посилення системи додаткових заходів державної підтримки сімей з дітьми, неповних сімей з дітьми, багатодітних сімей з низькими доходами, сімей, які беруть на виховання дітей, які залишилися без піклування батьків;

  - Забезпечення потреби сімей в послугах дошкільної освіти на основі розвитку всіх форм дошкільних освітніх установ;

  - Організація і проведення культурно-масових заходів, спрямованих на пропаганду цінностей сім'ї, різних форм сімейного влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, профілактику сімейного неблагополуччя;

  - Впровадження в практику родопомічних установ нових медичних технологій діагностики, лікування і реабілітації вагітних, породіль та дітей раннього віку.

  Удосконалення системи охорони здоров'я населення передбачає:

  - Вдосконалення комплексної профілактики, впровадження в практику закладів охорони здоров'я нових медичних технологій діагностики, лікування і реабілітації хворих;

  - Підвищення якості періодичних профілактичних оглядів працюючого населення та подальше оздоровлення осіб, які мають відхилення в стані здоров'я, впровадження ефективних форм роботи в збереженні та відновленні репродуктивного здоров'я;

  - Розширення доступності для населення високотехнологічних (дорогих) видів медичної допомоги;

  - Проведення комплексних заходів з раннього виявлення порушень стану здоров'я дітей і підлітків, забезпечення їх висококваліфікованою медичною допомогою, розвиток комплексної системи реабілітації осіб з функціональними відхиленнями і хронічними захворюваннями;

  - Формування у населення мотивації до ведення здорового способу життя, залучення різних груп населення до занять фізичною культурою, спортом, впровадження різних форм активного відпочинку і дозвілля населення;

  - Розвиток геронтологічної допомоги, продовження працездатного періоду життя літніх людей.

  Для зниження смертності населення від предотвратімих причин необхідно:

  - Оснащення сучасним медичним обладнанням і реанімобілями лікувально-профілактичних закладів, які надають медичну допомогу постраждалим в дорожньо-транспортних пригодах, внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій;

  - Створення системи моніторингу впливу умов праці на здоров'я працівників, розробка заходів з управління професійними ризиками і скорочення захворюваності і смертності від виробничого травматизму і професійних захворювань.

  Регулювання міграційних процесів включає:

  - Створення умов для добровільного переселення в Чувашії співвітчизників, які проживають за кордоном;

  проведення заходів щодо легалізації незаконних мігрантів;

  розробку комплексу заходів для залучення висококваліфікованих кадрів в республіку;

  створення умов для запобігання відтоку кваліфікованих кадрів в інші регіони і зарубіжні країни.

  Досягнення мети і вирішення завдань Програми здійснюються шляхом скоординованого виконання комплексу взаємопов'язаних за термінами, ресурсами, виконавцями і результатами заходів.

  Заходи Програми розподілені по шести напрямках:

  - Моніторинг демографічної ситуації та заходи щодо її оптимізації;

  - Впровадження сучасних здоровьеукрепляющіх технологій;

  - Адресна підтримка сімей, які мають дітей, зміцнення інституту сім'ї;

  - Створення умов для забезпечення активної життєдіяльності громадян похилого віку та інвалідів;

  - Пропаганда духовно-моральних і сімейних цінностей;

  - Регулювання міграційних процесів.

  До заходів, що реалізується в рамках програми відносяться:

  - Підготовка щорічної доповіді про стан здоров'я населення Козловського району

  - Проведення комплексу заходів щодо зниження захворюваності від інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики

  - Розробка і забезпечення реалізації спільно з відповідними організаціями і відомствами конкретних заходів, спрямованих на зниження запобіжної смертності від алкогольних отруєнь, дорожньо-транспортних пригод, побутового і виробничого травматизму та інших причин

  - Розробка і реалізація додаткових заходів щодо профілактики зловживання алкоголем, тютюнопалінням, наркоманії та токсикоманії серед жінок

  - Забезпечення виконання комплексу заходів щодо реалізації пріоритетних національних проектів у сфері охорони здоров'я, освіти, забезпечення житлом громадян ЧР, розвитку агропромислового комплексу

  - Реалізація пілотного проекту, спрямованого на підвищення якості послуг в сфері охорони здоров'я

  - Укладення контрактів зі студентами мед. інституту на 5 років, які отримують бюджетні цільові направлення

  - Оснащення сучасним медичним обладнанням кабінетів долікарського прийому;

  - Впровадження нових форм роботи шкіл здоров'я в муніципальних лікувально-профілактичних установах;

  - Проведення циклу семінарів для лікарів і фельдшерів поліклінік станцій швидкої медичної допомоги та лікарів загальної практики;

  - Створення телеметричної передачі ЕКГ з клінічними консультаціями кардіолога для персоналу швидкої медичної допомоги та муніципальних лікувально-профілактичних установ;

  - Організація системи оперативного моніторингу надання екстреної допомоги при хворобах системи кровообігу;

  - Впровадження протоколів надання допомоги хворим у підрозділах швидкої медичної допомоги муніципальних утворень;

  - Проведення скринінгів на виявлення захворювань системи кровообігу на промислових підприємствах;

  - Ремонт покрівлі лікувального корпусу ЛПУ Реалізація заходів з первинної і вторинної профілактики та удосконалення надання допомоги хворим на онкологічні захворювання:

  - Проведення цільової диспансеризації населення з метою активного раннього виявлення онкологічної патології;

  - Проведення цитологічного скринінгу по раку шийки матки у жінок старше 18 років;

  - Створення постійно діючої інформаційно-пропагандистської системи з метою ранньої профілактики онкологічної патології (створення теле- і радіопередач, матеріалів санітарно-просвітницької спрямованості);

  - Оснащення сучасним лікувально-діагностичним обладнанням муніципальних лікувально-профілактичних установ

  - Реалізація заходів щодо зниження смертності від неприродних, в тому числі насильницьких, причин і удосконалення надання допомоги хворим при травмах, отруєннях та інших впливах зовнішніх факторів:

  - Організація допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах, переважно в спеціалізованих відділеннях;

  - Підвищення якості періодичних профілактичних оглядів працюючого населення, в тому числі при вступі на роботу, з метою профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань;

  - Забезпечення диспансеризації хворих з числа працюючого населення;

  - Наближення і вдосконалення надання першої допомоги постраждалим на місці аварії шляхом розробки методичних матеріалів та навчання співробітників різних відомств правилам і прийомам надання долікарської медичної допомоги;

  - Розвиток системи надання допомоги особам, які постраждали в результаті дорожньо-транспортних пригод;

  - Розробка питань профілактики, діагностики та лікування артеріальної гіпертонії;

  - Поліпшення екстреної діагностики отруєнь, в тому числі наркотиками, алкоголем і його сурогатами, технічними спиртовмісними рідинами;

  - Вдосконалення лікувально-діагностичного процесу при наданні медичної допомоги хворим з травматичними ушкодженнями, отруєннями та ін .;

  - Своєчасне інформування органів внутрішніх справ про випадки отруєнь спиртовмісної продукцією для своєчасного виявлення джерел її розповсюдження.

  Реалізація Програми здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету, республіканського бюджету Чуваської Республіки, місцевих бюджетів та позабюджетних джерел.

  Державним замовником - координатором програми є адміністрація Козловського району.

  Виконавці заходів Програми щорічно до 15 лютого до 2011 року подають інформацію про хід реалізації заходів Програми в адміністрацію Козловського району.

  Реалізація комплексу заходів, передбачених Програмою, дозволить поліпшити якісні і кількісні показники демографічної ситуації в Козловському районі.

  Соціальна ефективність Програми досягається за рахунок підвищення народжуваності не менше ніж на 10 відсотків; збільшення очікуваної тривалості життя не менше ніж на 1,2 відсотка; зниження природного спаду населення не менше ніж на 20 відсотків; зниження смертності населення працездатного віку не менше ніж на 3 відсотки; зниження дитячої смертності не менше ніж на 23 відсотки; збільшення міграційного приросту населення не менше ніж на 50 чоловік в рік. Економічна ефективність Програми виражається в збереженні життя населення працездатного віку і зниженні матеріальних витрат, пов'язаних з професійною захворюваністю. Оцінка ефективності програми проводиться відповідно до методики затвердженої Республіканської цільовою програмою.


  3.2 Перспективи вирішення демографічних проблем в Козловському районі


  Усі розглянуті раніше заходи щодо поліпшення демографічної ситуації на місцевому рівні можуть привести до позитивних змін. Але необхідно їх подальше вдосконалення.

  Так, наприклад, для профілактики патології вагітності та пологів, збереження здоров'я новонароджених проектується впровадження паспорта здоров'я сім'ї, передбачені можливості підвищення якості харчування вагітних.

  Важливим напрямком є ​​розробка і проведення заходів з охорони репродуктивного здоров'я; проведення заходів щодо профілактики небажаної вагітності, абортів та інфекцій, що передаються статевим шляхом. До таких заходів можна віднести організацію відкритих лекцій і зустрічей з лікарями для всіх бажаючих на вищевказані теми.

  Особливу увагу слід приділити охороні репродуктивного здоров'я підлітків, створенню і розвитку нових підходів до гігієнічному і моральному їх вихованню.

  У зв'язку з широким розповсюдженням серед дітей і підлітків алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, інфекцій, що передаються статевим шляхом передбачається створення таких нових структурних підрозділів, як кабінети медико-соціальної допомоги в амбулаторних - поліклінічних установах і навчальних закладах.

  З метою запобігання ризику порушення репродуктивного здоров'я працюючих, повинен бути здійснений комплекс заходів, які передбачають атестацію робочих місць для виявлення та усунення впливу несприятливих факторів на здоров'я працівників, проведення сертифікаційних робіт з охорони праці.

  З метою проведення медико-соціальної реабілітації категорій населення, які в силу життєвих обставин потрапили в складні умови існування, необхідно передбачити розвиток нових форм медико-соціального обслуговування громадян з числа звільнених з місць позбавлення волі, а також бездомних, спрямованих в установи соціального обслуговування з приймачів -розподільник органів внутрішніх справ. Слід передбачити розвиток Центру нічного перебування, в якому виявляється соціально-психологічна допомога громадянам, які опинилися у важкій життєвій ситуації, які не мають місця проживання і роботи.

  Для поліпшення якості і доступності медичної допомоги сільському населенню істотне значення має зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-діагностичних комплексів, що працюють в сільській місцевості. Необхідне проведення комплексної роботи, спрямованої на зміцнення потенціалу сімей, підтримку молодих сімей. Тут особливу увагу варто приділити розвитку програми «Житло молодим сім'ям».

  Для забезпечення сприятливих умов поєднання зайнятості в суспільному виробництві з виконанням сімейних обов'язків, необхідно подальший розвиток гарантій для працівників із сімейними обов'язками з одночасним посиленням контролю за дотриманням інтересів працюючих членів сім'ї, забезпечення доступності для всіх сімей, що мають дітей, послуг дитячих дошкільних установ і літніх оздоровчих таборів.

  Таким чином, для стабілізації демографічної ситуації в Козловському районі належить зробити багато. Головне при цьому - скоординувати дії муніципальних органів управління з громадськими, благодійними та релігійними організаціями, а також передбачити активну участь самого населення.


  висновок


  Розгляд заходів демографічної політики на муніципальному рівні показало, цілі та системи заходів з регулювання відтворення населення повинні визначатися не тільки пануючими ідеологічними концепціями, особливостями сформованої соціальної системи, типом державного управління, рівнем економічного розвитку і ресурсними можливостями, а й особливостями окремих муніципальних утворень. Демографічну політику не можна розглядати у відриві від аналізу ситуації в муніципальному освіті демографічної ситуації. Конкретна демографічна ситуація, її тенденції та перспективи обумовлюють і певний характер, і цільову спрямованість політики.

  Демографічна політика повинна бути спрямована на комплексне вирішення всіх демографічних проблем і пов'язана з соціально-економічною політикою. Важливу роль при цьому відіграє реалізація напрямів демографічної політики на місцях. Муніципальний рівень покликаний конкретизувати методи, способи і механізми досягнення цілей, визначених у рамках федеральної та регіональної демографічної політики, в прив'язці до особливостей конкретних територій. Завданням органів місцевого самоврядування, як найбільш наближених до населення. є безпосереднє надання комплексу соціальних послуг, що забезпечують умови для відтворення населення. На основі регіональних норм і нормативів органами місцевого самоврядування можуть розроблятися місцеві норми і нормативи, що враховують специфіку конкретного муніципального освіти.

  Звісно ж, що з економічної і соціальної точки зору головний пріоритет в демографічній політиці муніципальних органів управління повинен бути відданий боротьбі зі смертністю, тим більше що в цьому напрямку є значні резерви.У зв'язку з цим основним методологічним принципом демографічної політики має бути проголошення цінності людини і сім'ї, а також його потреб як основних орієнтирів регіонального розвитку. Економічне зростання має бути засобом досягнення головної мети - людського розвитку, створення гідних умов життя для людини.

  Очевидно, що вкладення в профілактику підвищеної смертності найбільш виправдані. Вони дозволяють продовжити життя вже народилися, зменшити число вдів і дітей-сиріт. І багато що тут залежить від самого населення. Необхідно формувати в населенні жизнесохранительного поведінку, розвивати фізичну культуру, особливо серед дітей та молоді. Вище було розглянуто комплекс заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в Козловському районі Чуваської Республіки. Їх основний напрямок - забезпечення доступності якісної медичної допомоги, лікарських препаратів, зміцнення невідкладної медичної допомоги, забезпечення безпечного материнства, створення умов для народження здорових дітей. В рамках їх реалізації в Козловському районі реалізуються наступні заходи: впровадження сучасних зміцнюють здоров'я технологій; адресна підтримка сімей, які мають дітей, зміцнення інституту сім'ї; створення умов для забезпечення активної життєдіяльності громадян похилого віку та інвалідів; пропаганда духовно-моральних і сімейних цінностей та інші. Введені нові заходи повинні створити умови для скорочення смертності, стимулювання додаткових народжень, для поліпшення умов утримання та виховання дітей в сім'ї.

  Таким чином, пропоновані нами вищеназвані заходи як на регіональному, так і на муніципальному рівні, повинні сприяти створенню умов для подальшого демографічного зростання населення. Але необхідна подальша розробка заходів, спрямованих на підвищення духовного освіти населення, адже низький духовний рівень населення багато вчених-демографів називають однією з причин зниження чисельності населення в країні. Крім того, необхідно об'єднувати зусилля органів державної влади, місцевого самоврядування, організацій, інститутів громадянського суспільства, для того домагатися значних результатів у поліпшенні демографічної ситуації.


  СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  джерела

  1. Послання Федеральним Зборам РФ Президента В.В. Путіна від 8 липня 2000 р

  2. Послання Федеральним Зборам РФ Президента В.В. Путіна від 13 травня 2006 р

  3. Розпорядження Уряду РФ від 24.09.2001. №1270-Р Про концепцію демографічного розвитку Російської Федерації на період до 2015 року.

  4. Послання Державній Раді ЧР Президента Н. В. Федорова від 25 січня 2007 р

  5. Постанова Кабінету Міністрів ЧР від 21 вересня 2006 року «Про республіканської цільової програми« Діти Чувашії »на 2007-2010 роки».

  6. Указ Президента Чуваської Республіки від 20 листопада 2006 року № 105 про «Годе дитини»

  7. Розпорядження Кабінету Міністрів Чуваської Республіки від 16 березня 2006 № 44-р «Про створення робочої групи для контролю за реалізацією пріоритетного національного проекту в сфері охорони здоров'я в Чувашії Республіці»

  8. Районна програма «Підтримка молодих сімей у вирішенні житлової проблеми на 2005-2010 роки», затверджена Постановою Глави адміністрації Козловського району Чуваської Республіки № 376 від 15 липня 2005 р


  література

  1. Андрюшина Є.В. Народжуваність і громадське здоров'я / Е. В. Андрюшина, І. П. Каткова, В. І. Катков // Народонаселення. - 2007. - № 2. - С. 54-75.

  2. Антонов А.І., Медков В.М., Архангельський В.М. Демографічні процеси в Росії XXI століття. М., 2008.

  3. Архангельський В.М., Іванова А.Є., Кузнецов В.Н., Рибаковський Л.Л., Рязанцев С.В. Стратегія демографічного розвитку Росії / Под ред. Проф. Л.Л. Рибаківська. М., 2008.

  4. Борисов В.А. Демографія: Підручник / В.А. Борисов. - М .: NOTA BENE, 2003.

  5. Бровчак С.В.Вліяніе стану здоров'я населення на демографію в Російській Федерації / С.В. Бровчак, М.В. Віганд // Регіональна економіка: теорія і практика. - 2007. - № 11. З - 53-61.

  6. Вишневський А.Г. Демографічна реальність: теорія і ідеологія // Екологія і життя. - 2006. - № 7.

  7. Вишневський А.Г., Кваша О.О., Харкова Т.Л. Пріоритети і політика в області зниження смертності в Росії. Доповідь на семінарі «Демографічна криза в Росії: стратегія і тактика його подолання», 9 листопада 2008 р

  8. Демографія. Підручник / За заг ред. Н.А. Волгіна. - М .: Изд-во РАГС, 2003.

  9. Єлізаров, В. В. Нові заходи демографічної політики і їх внесок у збільшення підтримки сімей з дітьми: Організаційне та правове забезпечення нових заходів демографічної політики / В. В. Єлізаров // Рівень життя населення регіонів Росії. - 2007. - N 5.10. Зурабов М. Ю. Пріоритетний національний проект «Здоров'я»: можливості, виклики та перспективи // Державна служба. - 2007. № 6. - С. 24-27.

  11. Іванова А.Є., Семенова В.Г. Нові явища російської смертності // Народонаселення. 2007. № 3.

  12. Медков В. М. Демографія: Підручник / В. М. Медков. - М .: ИНФРА-му, 2007.

  13. Основи демографії та державної політики народонаселення: навчальний посібник / А. І. Щербаков; М. Г. Мдінарадзе. - М .: Академічний Проект, 2007.

  14. Проблеми оптимізації взаємодії федерального, регіонального та місцевого рівнів влади в сучасній Росії / Матеріали II регіональної науково-практичної конференції. - Чебоксари: «Новий час», 2007.

  15. Руткевич М.Н. Відтворення населення і соціально-демографічна ситуація в Росії / М.Н. Руткевич // Соціологічні дослідження. - 2008.

  16. Рибаковський Л.Л. Демографічна політика: сутність, структура, досвід розробки / Л. Л. Рибаківська // Народонаселення. - 2008. - № 2. - С. 45-57.

  17. Суханова Л. П. Відтворення населення Росії: патологія і втрати / Л. П. Суханова // Народонаселення. - 2005. - № 4. С. - 66-84.

  18. Статистичний щорічник Чуваської Республіки. Чебоксари, 2008.

  19. Татаркін, А.І. Методологічні підходи до розробки доктрини демографічного розвитку Росії на сучасному етапі / А.І.Татаркін // Соціальна політика і соціальне партнерство. - 2008. - N8.

  20. Фролова Н. К. Національний проект «Здоров'я» як елемент державної політики // Фінанси. - 2007. - № 6. - С. 12-16.

  21. Халтуріна Д.А., Коротаєв А.В. Російський хрест. Фактори, механізми та шляхи подолання демографічної кризи в Росії. М .: УРСС, 2008.

  22. Шевяков О.Ю., Кірута А.Я. Вплив соціально-економічних факторів на демографічні процеси. // Народонаселення. 2007. № 4. С. 4-20.

  23. Щербаков А. І. Основи демографії та державної політики народонаселення: Навчальний посібник / А. І. Щербаков; М. Г. Мдінарадзе. - М .: Академічний Проект, 2008.

  24. Економічна та соціальна географія Росії: Підручник для вузів / Під ред. А.Т. Хрущева.- М .: Дрофа, 2008.

  25. Офіційний портал органів влади Чуваської Республіки - www.cap.ru

  26. Офіційний сайт пріоритетних національних проектів - www.rost.ru

  додаток

  Перелік основних заходів щодо реалізації районної програми

  «Підтримка молодих сімей у вирішенні житлової проблеми на 2005-2010 роки»


  № п / п

  найменування заходів

  Термін виконання

  відповідальні виконавці

  1.

  Удосконалення правових, фінансових і організаційних механізмів для підтримки молодим сім'ям, які потребують поліпшення житлових умов

  2005-2010 роки

  Управління освіти, відділ культури і у справах національностей, відділ фізичної культури, спорту і туризму

  2.

  Удосконалення механізму взаємодії з кредитними організаціями з питань пільгового довгострокового іпотечного кредитування молодих сімей на (будівництво) придбання житла


  Управління освіти;

  обслуговуючі банки

  3.

  Розробка комплексу заходів, спрямованих на використання вторинного ринку житла для поліпшення житлових умов молодим сім'ям

  2005-2010 роки

  Відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства

  4.

  Визначення форм та методів підтримки сільської молоді в будівництві свого будинку, в першу чергу через надання будівельних матеріалів і лісосічного фонду, пріоритетного виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво


  Сільські адміністрації, відділ економіки та майна

  5.

  Залучення підприємств і організацій до вирішення житлових проблем молодих фахівців

  2005-2010 роки

  Управління освіти, відділ культури і у справах національностей

  6.

  Розробка методичного та програмного забезпечення інформаційної системи, призначеної для моніторингу ходу реалізації Програми та підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів

  2005 рік

  Управління освіти, відділ культури і у справах національностей, сільські адміністрації

  7.

  Організація інформаційної та роз'яснювальної роботи серед населення щодо висвітлення цілей і завдань Програми

  2005-2010 роки

  Управління освіти, Сільські адміністрації


  Ресурсне забезпечення Програми «Діти і сім'я» Козловського району


  Загальна сума фінансування програми

  всього

  У тому числі за роками

  2007

  2008

  2009

  2010

  Підпрограма «Здорове покоління»


  Разом

  24921343

  6230335,7

  6230335,7

  6230335,7

  6230335,7

  Федеральний бюджет

  3920000

  980000

  980000

  980000

  980000

  Республіканський бюджет

  14733559

  3683389,7

  3683389,7

  3683389,7

  3683389,7

  місцевий бюджет

  6267784

  1566946

  1566946

  1566946

  1566946

  Підпрограма Діти і сім'я:


  Федеральний бюджет


  Республіканський бюджет

  96000

  24000

  24000

  24000

  24000

  місцевий бюджет

  поточне фінансування
  Головна сторінка


      Головна сторінка  Муніципальна політика в сфері управління демографічними процесами

  Скачати 70.44 Kb.