• РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • 1.Накопленіе
 • 1.2 Структура і функції накопичення
 • 1.3 Первісне накопичення капіталу
 • 2. Економічне зростання
 • 2.2 Типи економічного зростання
 • 2.3 Фактори і показники економічного зростання
 • Показники економічного зростання
 • 3. Актуальні проблеми економічного зростання в Росії
 • 4. Іноземні інвестиції та їх переваги
 • I квартал 2008р.
 • зміни активів і зобовязань
 • 5. Протиріччя економічного зростання і способи їх вирішення


 • Дата конвертації28.05.2018
  Розмір57.17 Kb.
  Типреферат

  Скачати 57.17 Kb.

  Накопичення і економічне зростання

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ

  Державна освітня установа вищої професійної освіти

  РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  (РГТЕУ)

  Челябінський інститут (ФІЛІЯ)

  КУРСОВА РОБОТА

  з дисципліни «Економічна теорія»

  тема № 11: «Накопичення і економічне зростання»

  виконав:

  Студент 1 курсу заочної форми навчання

  Міхєєв Сергій Олександрович

  Спеціальність: Фінанси і кредит

  № залікової книжки: Фз-09-05

  Перевірив: ___________________

  Бардін Кирило Євгенович

  Челябінськ 2009

  План роботи

  Вступ. 3

  1.Накопленіе. 4

  1.1 Поняття, джерела та фактори накопичення. 4

  1.2 Структура і функції накопичення. 4

  1.3 Первісне накопичення капіталу. 6

  2. Економічне зростання. 9

  2.1 Економічне зростання і економічний розвиток. 9

  2.2 Типи економічного зростання. 15

  2.3 Фактори і показники економічного зростання. 16

  3. Актуальні проблеми економічного зростання в Росії. 26

  4. Іноземні інвестиції та їх переваги. 29

  5. Протиріччя економічного зростання і способи їх вирішення. 31

  Висновок. 33

  Бібліографічний список. 35

  Вступ

  У другій половині XX в. темпи і ефективність економічного зростання дедалі більше почали визначатися рівнем розвитку самого працівника, накопиченням «людського капіталу». Уряди країн, що вловили нові умови досягнення економічного прогресу, продиктовані науково-технічною революцією другої половини XX ст., Забезпечили зростання добробуту для своїх громадян.

  На актуальність теми роботи надали накопичилися проблеми розвитку реального сектора російської економіки.

  В умовах абсолютного скорочення виробленого національного доходу більш ніж в 2 рази, в Росії протягом десяти років розподілялися і перерозподілялися влада, матеріальні та фінансові ресурси. У «непрацюючої» економіці це послужило головним фактором зубожіння більшості населення і зосередження національного багатства у вельми незначною його частини. Виходячи зі значень фундаментальних показників, Росія має перспективи вийти на траєкторію довгострокового швидкого зростання. Однак для цього необхідний швидкий прогрес в таких напрямках як: розвиток системи акумуляції заощаджень, підвищення мобільності ресурсів, скорочення інвестиційних ризиків, підвищення загальної якості ринкового середовища, зміцнення державних інститутів, створення стимулів для високоефективних інвестицій.

  Метою даної курсової роботи є: розкрити сутність накопичення і економічного зростання.

  завдання:

  - виявити структуру і функції накопичення;

  - розглянути первісне нагромадження;

  - вивчити фактори, типи і показники економічного зростання;

  - виявити актуальні проблеми економічного зростання в Росії;

  - розглянути роль іноземних інвестицій;

  - знайти способи вирішення протиріч економічного зростання.

  1.Накопленіе

  1.1 Поняття, джерела та фактори накопичення

  Накопичення - відкладання частини доходу, прибутку на майбутні потреби, перетворення частини прибутку в капітал, збільшення запасів матеріалів, майна, нарощування капіталу, основних засобів державою, підприємствами, підприємцями, домашніми господарствами [1]. Розподіл доходу на частини, що витрачаються відповідно на накопичення і поточне споживання, представляє одну з найважливіших проблем структурної політики, що проводиться господарюючими суб'єктами всіх рівнів. Досвід показує, що на накопичення слід відкладати приблизно 20% доходу.

  Джерела накопичення: 1) частину прибутку, що вкладається в додатковий капітал. 2) амортизаційні відрахування. 3) частину національного доходу, яка використовується державою для накопичення. Розмір накопичення залежить від величини прибутку, від пропорцій, у яких прибуток ділиться на нагромаджувати і споживану частину. В умовах всередині та міжгалузевої конкуренції накопичення є умовою виживання і економічним законом ринкової економіки.

  Фактори накопичення: 1) зростання продуктивності праці. 2) підвищення якості засобу праці. 3) норма додаткової вартості. 4) різниця між застосовуваної і споживаної частиною капіталу.

  1.2 Структура і функції накопичення

  Накопичення на підприємстві (Нк), як правило, має наступну основну структуру: а) виробниче (Нп); б) невиробниче накопичення (Нн) і в) накопичення, що йде на залучення додаткових працівників і підвищення кваліфікації всіх зайнятих (Нр):

  Нк = Нп + Нн + Нр

  Виробниче накопичення (в економічній літературі його часто називають "інвестиції") витрачається: а) на збільшення кількості засобів виробництва (розширення виробничих площ і будівництво нових будівель, придбання обладнання і т.д.); б) приріст матеріальних запасів (резервів і страхових фондів).

  Невиробниче накопичення йде:

  а) на приріст невиробничих фондів (житлового фонду підприємства, медичних установ, установ культурно-побутового обслуговування);

  б) додаткові витрати на навчання і підвищення кваліфікації працівників (збільшення витрат на навчання робітничим професіям, зростання кваліфікації і перекваліфікацію зайнятих, що веде до підвищення продуктивності їхньої праці).

  На Заході витрати фірм і держави на зміцнення здоров'я людей і на підвищення освіти і професійної підготовки працівників отримали назву "інвестиції в людський капітал". Вперше серйозні дослідження таких інвестицій провів лауреат Нобелівської премії Геррі Беккер (США). У книзі "Людський капітал" (1964) Г. Беккер показав, що збільшення вкладень у підготовку майбутніх фахівців і навчання кваліфікованих працівників можуть приносить в майбутньому не менше прибутку, ніж витрати на машинну техніку.

  Виникла в 1960-і роки економіка медичного обслуговування переконливо довела: регулярні заняття фізкультурою і спортом, хороша медична допомога дозволяють уникнути великих витрат на серйозне лікування хворих людей і заповнення втрат кваліфікованих професійних кадрів. Не випадково деякі великі корпорації навіть платять надбавку до заробітної плати тим працівникам, які систематично займаються фізичною культурою і спортом, створюють для цього необхідні умови (стадіони, спортивні зали з тренажерами і т. П.). Це економічно виправдовує себе хоча б тому, що зменшуються витрати фірми на страхову медицину Примітно, що витрати коштів на медицину в середньорозвинених країнах становлять приблизно 9% валового внутрішнього продукту, а в США досягають 12-13%. Про певне покращення охорони здоров'я населення свідчать такі дані. За період з 1980 по 1993 р чисельність населення на одного лікаря зменшилася, наприклад, в Японії з 740 до 608, Мексиці - з 1149 до 615, Італії-з 750 до 207, США - з 549 до 421, Франції - з 462 до 334, Німеччині - з 452 до 367, Швеціі- з 454 до 394, Росії- з 261 до 231.

  Нова наукова дисципліна - економіка освіти довела високу ефективність інвестицій в загальну і професійну освіту. Наприклад, для підрахунку вигідності витрат коштів на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах насамперед враховуються відповідні витрати (прямі витрати на навчання, плату за підручники і т. Д.). Потім зіставляються середньорічні заробітки працівників із середньою і вищою освітою. Згідно з американськими статистичними даними за середину 1980-х років, за 40 років роботи після закінчення вузу фахівець отримує заробітну плату приблизно на 0,5 млн дол. Більше, ніж працівник із середньою освітою.

  1.3 Первісне накопичення капіталу

  Образно кажучи, капітал можна уподібнити казкової курку, що несе золоті яйця: витрачені спочатку гроші породжують нові гроші (прибуток, що йде на новий капітал).

  Питається: що ж з'явилося історично раніше - "курка" (капітал) або "яйце" (накопичення як частина прибутку)?

  Перекладаючи істота цього завдання на мову економічної теорії, можна справа змалювати таку картину. З одного боку, капітал породжує прибуток, а за рахунок її накопичуваної частини збільшується початкова сума грошей. З іншого боку, накопичення передбачає прибуток, а вона може з'явитися в результаті функціонування капіталу. В результаті не зрозуміло, де ж початок процесу: все рухається по замкнутому колу. Як же вибратися з нього?

  Вихід знайшов А. Сміт. Він припустив, що звичайному накопиченню капіталу колись передувало "первісне нагромадження", що стало вихідним пунктом капіталістичної економіки. Таке накопичення сталося, зрозуміло, не з прибутку.

  Щоб капіталістичне виробництво могло виникнути, необхідні були дві історичні передумови: по-перше, скасування феодального закріпачення селян і формування великої кількості вільних працівників за наймом і, по-друге, утворення значних сум капіталу у підприємців. У Західній Європі ці процеси проходили в XV-XVIII ст.

  Люди накопичували попередню суму капіталу різними шляхами і методами. Так, на Заході широко поширена версія про двох типах власників. Одні з них - пусті люди, витрачали свій дохід на особисті потреби. Інші ж - ощадливі господарі: за рахунок доходів постійно нарощували своє майно. Правда, це був повільний процес збагачення.

  Прискорили первісне нагромадження капіталу відомі насильницькі способи збагачення: а) колоніальні війни і хижацька експлуатація населення колоній; б) работоргівля; в) застосування рабської праці на плантаціях і багатьох рудниках з видобутку дорогоцінних металів; г) торгові війни і ін. В ряді країн велику роль у формуванні буржуазії зіграло держава, фінансував будівництво великих заводів, шахт, рудників, залізниць.

  Специфічний характер набуло первісне нагромадження капіталу в сьогоднішній Росії. У нашій країні, зрозуміло, не було потрібно вперше створювати промислові підприємства. Завдання зводилася головним чином до того. щоб змінився власник державних підприємств, та й то не на всіх. Одночасно потрібно було швидко, як то кажуть, сколотити грошовий капітал.

  Вихідним пунктом первісного нагромадження стало утворення великих грошових сум у потенційних бізнесменів. Перші кроки в цьому напрямку були зроблені ще в роки "перебудови".

  З 1987 р в країні склалися сприятливі умови для появи перших мільйонерів: в той час брокер на біржі заробляв 1 млн руб. за 2 тижні, а підприємець у торгівлі і кооперації - за 4 місяці.

  Найбільшого розмаху нарощування капіталів прийняло з початком економічних реформ. Величезні суми були отримані за короткий термін за допомогою наживи на інфляційних процесах в торговельній справі, широкомасштабної спекуляції грошовими коштами і валютою на фондових біржах, видачі кредитних коштів під надзвичайно високі відсотки, створення фіктивних акціонерних товариств, інвестиційних фондів і т. П.Особое місце в даному процесі займає кримінальний варіант приватизації. Йдеться про декількох напрямках особистого збагачення за допомогою незаконних способів: багато керівників підприємств потай від трудових колективів перевели державне майно (за мізерну ціну) в свою приватну або підконтрольну форму власності; працівники деяких місцевих комітетів Держкоммайна незаконно продавали об'єкти федеральної власності; нерідко державні службовці брали хабарі за те, що приватизували майно на аукціонах за свідомо заниженою ціною; злочинні ділки створювали фіктивні чекові інвестиційні фонди (для ваучерної приватизації) з метою особистої наживи і пограбування вкладників (після збору та продажу ваучерів організатори фондів ховалися) і ін.

  Можна, можливо; припустити, що в міру подальшого розвитку економічних реформ будуть звужуватися можливості особистої іажіви за рахунок інфляції і спекуляції.Посилення правоохоронної діяльності дозволить зміцнити економічну безпеку держави. У зв'язку з цим все більшого розвитку отримають форми цивілізованого бізнесу. Шлях до процвітання і посилення його конкурентоспроможності лежить через підвищення науково-технічного рівня виробництва та ефективності накопичення.

  2. Економічне зростання

  2.1 Економічне зростання і економічний розвиток

  Економічне зростання являє собою кількісне зміна виробничої системи країни (галузі, підприємства), що виражається в збільшенні ВВП (ВНП) або чистого продукту (валового доходу) на підприємстві [2]. Він може відбуватися в одних випадках без якісної зміни виробничих систем, що традиційно визначалося як екстенсивний економічний ріст, в інших - супроводжуватися якісними вдосконаленнями в структурі та функціях виробничої системи того чи іншого рівня. За існуючою термінологією - це інтенсивний економічний ріст.

  Під економічним розвитком, на нашу думку, необхідно розуміти цілеспрямоване, прогресивне зміна складу, взаєморозташування і взаємодії елементів, рівня і якості функціонування виробничої системи, що підвищують її ефективність. Близька до поняття економічного розвитку модернізація виробництва, яка полягає в оновленні структури і функцій виробничої системи. Якщо це прогресивні зміни, які підвищують ефективність виробничої системи, то така модернізація - неодмінний складовий елемент економічного розвитку. Але нове по ефективності може виявитися рівним старому або навіть нижче його, тоді таку модернізацію необхідно рахувати не закономірним зміною, а одним з численних тупикових варіантів модифікації виробничої системи.

  Розвиток суспільства - більш широке поняття, ніж економічний розвиток. Воно, на нашу думку, полягає в удосконаленні соціальної структури, поліпшення матеріальних і духовних основ життя, формуванні більш досконалого типу особистості, як правило, на основі розвитку виробничих систем (або економіки). Можна сказати, що розвиток суспільства - це сукупність закономірних, взаємодоповнюючих, прогресивних кількісних і якісних змін побудови і функціонування суспільства.

  Для визначення характеру суспільних змін найбільш широко застосовується індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП), який відображає розмір середньодушового ВВП на одного жителя, тривалість життя і стан освіти в вигляді середньозваженої величини індексу грамотності і частки учнів у віці до 24 років.

  Проведений аналіз складових ІРЛП індексів показує, що не зовсім вірно розраховується частка учнів у віці до 24 років. Якщо при розрахунку індексу очікуваної тривалості життя і індексу ВВП на душу населення бралися мінімальне і максимальне значення показника, близькі до реальних, то необгрунтовано брати максимальне значення частки учнів до 24 років в розмірі 100%, оскільки до 5-7 років дітей, як правило, ще не навчають, та й у багатьох країнах, в тому числі і в Росії, максимальний термін навчання - 15 років (10 років у школі і 5 років у вузі), і закінчується він в 22 роки. Тому індекс освіти за часткою учнів до 24 років, на наш погляд, повинен мати величину 62,5%, визначену як відношення 15 років навчання до 24 років, помноженим на 100%.

  З огляду на, що всі індекси розрахунковим шляхом об'єднуються в єдиний (ІРЛП), неправомірно при розрахунку індексів грамотності і ВВП на душу населення брати (як це прийнято) реально досягнуті значення показників, а в індексі очікуваної тривалості життя - прогнозне значення. Ми пропонуємо назвати його індексом тривалості життя і брати в якості першої цифри чисельника фактичне значення тривалості життя в тій чи іншій країні.

  Разом з тим дані показники лише частково розкривають реалізацію людського потенціалу і ще менше - рівень розвитку суспільства. Важливим показником суспільного розвитку в даний час є турбота про майбутні покоління, яку можна виміряти ощадливістю використання невідтворюваних природних ресурсів і зростанням відтворюваних, станом і тенденціями зміни екології. Необхідно також врахувати хоча б основні показники, що відображають якість життя людей. Це може бути частка дорослого населення, зайнятого творчою працею (в%), питома вага громадян, задоволених життям і роботою. Слід оцінити і моральний стан суспільства, наприклад, через питома вага громадян, що не здійснювали злочинів (несудимих), частку забезпечених за міжнародними нормами житлом. У сукупності з показниками, що увійшли в ІРЛП (індексів грамотності, душового споживання, тривалості життя) пропоновані показники будуть більш повно відображати рівень розвитку суспільства.

  Інтегральний індекс пропонованих показників можна назвати індексом розвитку суспільства і розраховувати його пропонується як середньоарифметична величину всіх приватних індексів. У майбутньому можна перейти до розрахунку індексу розвитку суспільства як середньозваженої величиною з урахуванням коефіцієнта значущості кожного з включених в нього показників.

  Між економічним зростанням і економічним розвитком як кількісними і якісними змінами економіки існує складна діалектична зв'язок. Уявімо економічне зростання в трьох варіантах: позитивний - зі збільшенням обсягу виробництва; нейтральний - без зміни обсягу виробництва; негативний - зі зменшенням обсягу виробництва. Розвиток: прогресивне; без зміни якісного рівня виробництва; регресивний.

  Найбільшого поширення мають варіанти зростання: на основі або в поєднанні з розвитком; без розвитку; при регресивному розвитку. Розвиток як якісне вдосконалення виробництва частіше буває: в поєднанні з економічним зростанням - при зростаючому попиті; при знижуються обсяги виробництва - при зменшенні попиту; без економічного зростання - при стабільному попиті. Разом з тим можливий і будь-який інший варіант, в тому числі і найбільш несприятливий: зниження обсягів виробництва з регресивними процесами в рівні розвитку виробничої системи. І такий варіант реально існував в економіці Росії з 1991 по 1998 г. При цьому руйнується матеріально-технічна база, падає продуктивність праці, підвищується матеріало- і енергоємність одиниці продукції, зростає собівартість, і навіть при зростанні цін знижується рентабельність виробництва. Разом з тим економічне зростання без розвитку хоча і збільшує кількість товарів, але при відсутності якісних змін виробництва це вимагає пропорційного збільшення витрат ресурсів.

  Такий економічне зростання не супроводжується підвищенням продуктивності праці, зниженням матеріало- і фондомісткості. Собівартість і ціни при цьому мають тенденцію до збереження постійної величини, хоча при погіршенні умов виробництва можуть і зрости. При відсутності збільшення обсягу попиту на продукцію окремих галузей підвищення економічної ефективності можливо при розвитку без зростання. При цьому обсяг виробництва залишається незмінним, але технічне, технологічне та кадрове оновлення, організаційне вдосконалення виробництва викликають поліпшення економічних показників: підвищується продуктивність праці, знижується фондомісткість і собівартість, за рахунок чого при невеликому відносне зниження цін зростає рентабельність виробництва.

  При низькому рівні споживання продуктів харчування в Росії, застосуванні застарілих технологій найбільш підходящим був би зростання більшості галузей комплексу на основі розвитку. Поєднання позитивних кількісних і прогресивних якісних змін у виробництві сприятиме в цьому випадку більш повному задоволенню потреб населення в продуктах харчування при переважаючих тенденції до зниження цін на них і підвищенню конкурентоспроможності та ефективності виробництва.

  Нарощування обсягу випуску продукції за рахунок одноразової комплексного оновлення виробництва практично неможливо, оскільки вимагає величезних інвестицій, та й можливості і плани окремих виробників можуть не збігатися. Тому навіть в окремій галузі ми маємо справу як з оновленням виробничих потужностей в частині підприємств, так і збереженням або збільшенням обсягу випуску продукції на основі традиційних технологій в іншій частині підприємств.

  На сучасній стадії розвитку економіки РФ найбільшого поширення повинен мати зростання в поєднанні з розвитком. Після завершення оновлення матеріально-технічної бази він може наближатися до варіанту зростання без розвитку, а при стабілізації обсягів виробництва, але триває процес його відновлення - до варіанту розвитку без зростання.

  З позиції нового тлумачення основних понять дещо по-іншому представляються і рушійні сили економічного зростання. На нашу думку, роль і вплив одних і тих же факторів на економічне зростання і розвиток непостійні і міняються в залежності від варіанту поєднання різних умов і конкретної економічної ситуації.

  Чим більше диспропорція в економіці через недостатнє забезпечення тих чи інших фактором, тим більше позитивний вплив він робить на темпи економічного зростання при його зміні в бік досягнення збалансованості всіх елементів виробництва.

  Наприклад, інфляція, фіскальна і монетарна політика і політична нестабільність не розглядаються в більшості моделей в якості найважливіших макроекономічних факторів економічного зростання. І це вірно для високорозвинених країн, де дані показники несуттєво відхиляються від норми і надають невеликий вплив на економічне зростання і розвиток. Але в Росії в 1990-і рр. спостерігалися високі темпи інфляції через використання монетарної політики, крайня економічна і політична нестабільність, тому вони мали істотний негативний вплив на економічне зростання народного господарства і розвиток суспільства, викликавши дворазове скорочення обсягів виробництва, зниження рівня життя населення і більшості інших соціальних показників.

  Деякі фактори є більш простими (рівень заробітної плати, ставка банківського відсотка і т. П.), Інші - більш складними, т. Е. Визначаються рядом простих факторів. Наприклад, продуктивність праці залежить від рівня механізації, технології та організації виробництва, організації праці, ступеня його стимулювання, професійної підготовки працівників. Також поруч інших, більш простих факторів визначаються попит і пропозиція, що впливають на темпи економічного розвитку.

  В цілому всі фактори економічного зростання та розвитку ми пропонуємо розподілити на шість великих груп: ресурсні, виробничі, мотиваційні, структурні, ринкові та інституційні. Кожна з виділених груп включає кілька факторів, перелік яких можна збільшити за рахунок їх розбивки на більш дрібні складові. Наприклад, до природних ресурсів необхідно віднести землю, воду, ліси, нафту, газ, кам'яне вугілля, мінерали і т. П .; до трудових - кількість населення, ставлення до праці, рівень освіти; до грошових - величину національного доходу, нагромадження, інвестиції; до матеріальних - виробничі будівлі та споруди, машини і механізми, сировину і матеріали.

  Між цими факторами існують складні взаємозв'язки і взаємозалежності. Частина їх є взаимозаменяемой в певних розмірах: трудові фактори - матеріальними (т. Е. Машинами, автоматами, роботами), природні - грошовими ресурсами (т. Е. За відсутності мінералів, нафти, газу їх можна закупити). Від виробничих і мотиваційних чинників залежить ефективність використання ресурсних факторів, а структурні та інституційні впливають на прояв ресурсних, виробничих і мотиваційних. Використання різних груп факторів для підвищення темпів економічного зростання залежить від різних суб'єктів. Так, ступінь впливу виробничих факторів залежить від керівників, фахівців і всього складу трудових колективів підприємств, тоді як значущість мотиваційних та інституційних визначається економічною політикою держави.

  В умовах, коли проблеми економічного зростання і розвитку набули в Росії більшої актуальності, вивчення теоретичних і прикладних питань даної теми заслуговує більш глибокого дослідження.Це може сприяти вибору ефективних напрямків розвитку виробництва, досягненню більш високих темпів економічного зростання, підвищення рівня матеріального добробуту населення.

  2.2 Типи економічного зростання

  Розрізняють два типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний.

  При екстенсивному типі розвитку економічне зростання досягається шляхом кількісного збільшення факторів виробництва, а при інтенсивному - шляхом якісного їх вдосконалення і кращого використання. Більш того, в цьому випадку економічне зростання можливе і при зменшуються темпи капітальних вкладень, і навіть при зменшенні їх фізичного обсягу.

  В умовах екстенсивного зростання зміна співвідношення між його чинниками відбувається порівняно рівномірно і досягнення максимуму виробництва продукції ставиться в залежність головним чином від стану економічних ресурсів, особливо від поєднання витрат праці і капіталу, і лише певною мірою від науково-технічного прогресу.

  У першому випадку збільшення суспільного продукту відбувається за рахунок

  кількісного збільшення факторів виробництва: залучення у виробництво додаткових ресурсів праці, капіталу (засобів виробництва), землі. При цьому технологічна база виробництва залишається незмінною. Так, розорювання цілинних земель з метою отримання великої кількості зернових культур, залучення усе більшої і більшої кількості робітників для будівництва електростанцій, виробництво все більшої кількості зернозбиральних комбайнів - усе це приклади екстенсивного шляху збільшення суспільного продукту. При цьому типі економічного зростання приріст продукції досягається за рахунок кількісного зростання чисельності і кваліфікаційного складу працівників і за рахунок збільшення потужності підприємства, тобто збільшення встановленого обладнання. В результаті випуск продукції в розрахунку на одного працівника залишається незмінним. При інтенсивному типі росту головне - підвищення виробничої ефективності, зростання віддачі від використання всіх чинників виробництва, хоча кількість застосованої праці, капіталу та ін. Може залишатися незмінним. Головне тут - вдосконалення технології виробництва, підвищення якості основних чинників виробництва.

  Найважливіший фактор інтенсивного економічного зростання -

  підвищення продуктивності праці. Цей показник можна уявити у вигляді дробу: ПТ = П / Т, де ПТ продуктивність праці, П - створений продукт у натуральному або грошовому вираженні, Т-витрати одиниці праці (наприклад, людино-годину). Інтенсивний тип економічного зростання характеризується збільшенням масштабів випуску продукції, який грунтується на широкому використанні більш ефективних і якісно зроблених чинників виробництва. Зростання масштабів виробництва, як правило, забезпечується за рахунок застосування більш досконалої техніки, передових технологій, досягнень науки, більш економічних ресурсів, підвищення кваліфікації працівників. За рахунок цих чинників досягається підвищення якості продукції, зростання продуктивності праці, ресурсозбереження і т.п.

  В умовах науково - технічної революції, що розгорнулася з середини ХХ століття, переважним типом розвитку в західних індустріальних країнах стає інтенсивний економічний ріст.

  2.3 Фактори і показники економічного зростання

  Економічне зростання визначається рядом факторів. В економічній науці широке поширення отримала теорія трьох факторів виробництва.

  Фактори виробництва:

  - праця;

  - земля;

  - капітал.

  Пізніше трактування виробничих факторів отримала більш глибоке і

  розширене тлумачення.

  До них зазвичай відносять:

  - праця;

  - землю;

  - капітал;

  - підприємницьку здатність;

  - науково-технічний прогрес.

  Фактори економічного зростання взаємопов'язані і переплетені. Наприклад, так праця дуже продуктивний, якщо працівник використовує сучасне обладнання та матеріали під керівництвом здатного підприємця в умовах добре працює господарського механізму. Тому точно визначити частку того чи іншого фактора економічного зростання досить складно. Більш того, всі ці великі чинники є комплексними, складаються з ряду дрібніших

  елементів, внаслідок чого чинники можна перегруповують.

  Так, за зовні і внутрішньоекономічних елементів можна виділити:

  - зовнішні;

  - внутрішні чинники.

  Наприклад, капітал ділиться на що надходить в країну ззовні і на мобілізуються всередині країни, а останній можна розділити на використовуваний всередині країни і вивозиться за її межі і т.д.

  Також існує поділ факторів залежно від характеру росту

  (Кількісного або якісного):

  1. Інтенсивні фактори:

  1. прискорення науково-технічного прогресу (впровадження нової техніки,

  технологій, шляхом оновлення основних фондів і т.д.);

  2. підвищення кваліфікації працівників;

  3. Удосконалення використання основних і оборотних фондів;

  4. підвищення ефективності господарської діяльності за рахунок кращої її організації.

  2. Екстенсивні фактори:

  1. збільшення обсягу інвестиції при збереженні існуючого рівня

  технології;

  2. збільшення числа зайнятих працівників;

  3. зростання обсягів споживаного сировини, матеріалів, топлю та інших елементів

  оборотного капіталу.

  Інтенсивні фактори ще називають факторами сукупної пропозиції. Від них залежить виробництво національного продукту.

  Екстенсивні фактори ще називають факторами сукупного попиту. Від цих факторів залежить реалізація виріс національного продукту, тобто вони повинні забезпечувати повну зайнятість усіх збільшуються ресурсів. Також до факторів пов'язаним із сукупним попитом відносять і ефективний розподіл ресурсів.

  Найважливішим із чинників є витрати праці. Цей фактор перш

  визначається чисельністю населення країни. Треба врахувати те, що частина населення включається в число працездатних і не виходить на ринок праці. До неї відносяться учні, пенсіонери, військовослужбовці і т.д. бажаючі працювати утворюють так звану робочу силу. Крім того, в складі робочої сили виділяються безробітні, тобто ті, хто має бажання працювати, але не може знайти роботу. Даний показник витрат праці (тобто чисельність зайнятих) не відображає дійсний стан речей. Найбільш точним показником затрат праці є показник кількості відпрацьованих людино-годин, що дозволяє врахувати сумарні витрати робочого

  часу. Всі чинники змінюються в часі і по країнах, створюючи початкові відмінності в темпах і рівнях економічного розвитку.

  Поряд з кількісними чинниками важливу роль грає якість робочої сили і відповідно витрат праці в процесі виробництва. У міру зростаючого освіти і кваліфікації працівників відбувається підвищення продуктивності праці, що сприяє підвищенню рівня і темпів економічного зростання. Інакше кажучи, витрати праці можуть розширяться без якого-небудь збільшення робочого часу і чисельності зайнятих, а лише за рахунок підвищення якості робочої сили.

  Іншим важливим фактором економічного зростання є капітал - це обладнання, будівлі і товарні запаси. Основний капітал включає і житловий фонд, тому що люди, які живуть в будинках, витягують вигоду з послуг, що надаються будинками. Витрати капіталу залежать від величини накопиченого капіталу. У свою чергу, накопичення капіталу залежить від норми накопичення: чим вище норма накопичення, тим більше (за інших рівних умов) розміри капіталовкладень. Приріст капіталу також залежить і від розмаху накопичених активів - чим вони більші, тим

  менше, при інших рівних умовах, швидкість збільшення капіталу, темп його зростання. Так, наприклад, розміри накопиченого капіталу в США і країнах Західної Європи великі і темпи його зростання в 3-5 разів нижче, ніж в таких країнах, як Південна Корея, Бразилія, Тайвань та інші, де процес накопичення почався порівняно недавно.

  При цьому слід мати на увазі, що обсяг основного капіталу, що приходить на одного працівника, тобто капиталовооруженность, є вирішальним фактором, що визначає динаміку продуктивності праці. Якщо за певний період зростав обсяг капіталовкладень, а чисельність робочої сили збільшилася в більшій мірі, то продуктивність праці буде падати, оскільки скорочується капиталовооруженность кожного працівника.

  Важливим фактором економічного зростання є земля, а точніше, кількість і якість природних ресурсів. Очевидно, що великі запаси різноманітних природних ресурсів, наявність родючих земель, сприятливі кліматичні і погодні умови, значні запаси мінеральних і енергетичних ресурсів вносять вагомий внесок в економічне зростання країни. Але потрібно сказати, що наявність багатих природних ресурсів не завжди є самодостатнім чинником економічного зростання. Наприклад, деякі країни Африки і Південної Америки володіють істотними запасами природних ресурсів, але досі перебувають в списках відсталих країн. Це означає, що тільки ефективне використання ресурсів веде до економічного зростання.

  Науково-технічний прогрес є важливим двигуном економічного зростання. Він охоплює цілий ряд явищ, що характеризують вдосконалення процесу виробництва. Науково-технічний прогрес включає в себе вдосконалення технологій, нові методи і форми управління і організації виробництва. Науково-технічний прогрес дозволяє по-новому комбінувати дані ресурси з метою збільшення кінцевого випуску продукції, в зв'язку з чим при цьому виникають нові, більш ефективні галузі. Збільшення ефективного виробництва стає основним чинником економічного зростання.

  Також важливий ефективний економічний ріст.

  Він визначається наступними факторами:

  - природні ресурси (земля);

  - капітал;

  - трудові ресурси;

  - технології.

  Кожен фактор окремо, а також вони в сукупності визначають рівень і

  швидкість економічного зростання.

  3.Фактори прискорення:

  За рахунок яких саме факторів можна все-таки прискорити економічне зростання?

  Таких факторів кілька:

  1) підвищення капіталоозброєності праці. Якщо в країні є заощадження

  і якщо ці заощадження інвестуються в її економіку, то можна домогтися того, щоб накопичення фізичного виробничого капіталу відбувалося швидше, ніж зростання чисельності зайнятих у господарській діяльності. Цей процес призводить у результаті до підвищення капіталоозброєності праці. Зростання капіталоозброєності праці веде, в свою чергу, до зростання продуктивності праці, а отже, до обганяє збільшення обсягу вироблених благ в порівнянні з числом зайнятих цим виробництвом людей.

  Але одне тільки підвищення капіталоозброєності праці не могло б забезпечити можливостей для стійкого зростання добробуту громадян на основі економічного зростання. Для цього необхідно, щоб діяли й інші чинники;

  2) прогрес науки і техніки. Двадцяте століття стало століттям науково-технічної

  революції. І не стільки в силу лавиноподібного зростання наукових знань, скільки в силу їх швидкого і масового використання для виробництва товарів і надання послуг.

  Останнє призвело до принципової зміни безлічі технологій і гігантського збільшення на цій основі продуктивності праці. Крім того, науково-технічний прогрес відкрив можливості для пом'якшення наслідків тієї обмеженості природних ресурсів, яка колись стала основою для песимістичних висновків Томаса Мальтуса.

  3) підвищення освітнього рівня працівників. «Освічена працівник

  - кращий працівник ». Ця істина стала особливо очевидною в XX в., Коли головним двигуном підвищення продуктивності виявляється освоєння досягнень науково-технічного прогресу. Робота на новому, більш продуктивному обладнанні, а також швидке оволодіння навичками виготовлення нових видів продукції зажадали не просто професійної кваліфікації, а й підвищення рівня освіченості працівників. Тому в нашому столітті в економічну науку увійшло поняття людський капітал, інвестиції в збільшення якого часто дають більше прискорення економічного зростання, ніж інвестиції у фізичний капітал;

  4) поліпшення методів розподілу обмежених ресурсів.Країна не

  може швидко збільшити обсяг наявних в її розпорядженні ресурсів виробництва, таких, як чисельність кваліфікованих працівників, площа придатних для використання земель або природні багатства (часом це неможливо і в довгостроковій перспективі). Але використовувати ці обмежені ресурси можна краще або гірше.

  Це залежить від застосовуваних в даній країні методів розподілу таких

  ресурсів між різними галузями і видами виробництв. Саме в

  організації подібного розподілу полягає головне завдання різних

  економічних механізмів. Тому вдосконалення економічних механізмів грає дуже велику роль в тому, яких темпів економічного зростання країні вдається домогтися.

  Часто ця роль навіть важливіше багатства країни природними ресурсами. Наприклад, СРСР, володіючи величезними природними ресурсами, гігантської промисловістю і

  висококваліфікованими робітниками самих різних професій, так і не зміг забезпечити високий рівень добробуту своїх громадян. Країні не вдалося вирішити навіть найпростіше завдання - нагодувати своє населення за рахунок продукції власного сільського господарства. У 1983 р - напередодні перебудови - СРСР мав реальний ВНП на душу населення в

  2,08 рази менше, ніж в США. При цьому жителі СРСР були забезпечені менше, ніж американці, легковими автомобілями - в 14,4 рази, телевізорами - в 11,3 і м'ясом - в 1,6. Дитяча смертність в нашій країні була вище, ніж в США, в 10,7 рази (а в порівнянні з Японією - навіть в 14,7 рази). У той же час СРСР по виробництву електроенергії поступався США лише на 49%, але зате виробляв стали в розрахунку на душу населення в 1,72 рази і витрачав на оборону в 2,14 рази більше, ніж США. Іншими словами, на виробництво кінцевих благ витрачалося занадто багато ресурсів, тобто економіка країни була технічно неефективною і при тому - непосильно для народу мілітаризованої.

  Причина настільки невеселих підсумків економічного зростання нашої країни в XX в полягала в тому, що в радянській державі були повністю зруйновані ринкові механізми розподілу обмежених ресурсів. А ці механізми - при всіх їх недоліках - поки краще, що зміг створити людський розум. Придумані на заміну їм механізми планового управління економікою вирішували завдання розподілу ресурсів куди гірше. І це стало головною причиною все більш помітного падіння темпів економічного зростання СРСР у другій половині століття, коли ослабли імпульси підйому, народжені індустріалізацією і урбанізацією 20-30х років;

  5) прояв ефекту масштабу виробництва. збільшення масштабів

  виробництва (на основі організації масового випуску продукції) дає

  можливість економити ресурси і нарощувати випуск продукції швидше, ніж зростають обсяги деяких з використовуваних для цього ресурсів.

  Наприклад, у великому цеху великого заводу можна поставити таке потужне

  обладнання, яке не разом в цеху маленького підприємства. І тоді на

  один метр площі цеху заводу-гіганта буде припадати більше готової

  продукції, ніж на малих підприємствах. А значить, створення великого заводу

  дозволить збільшити випуск продукції в більшій мірі, ніж можна було б

  зробити, організувавши кілька дрібних підприємств з тієї ж загальною площею цехів. Тому створення великих виробництв стало важливим джерелом прискорення економічного зростання. Однак важливо, щоб масштаби виробництва не стали занадто великі, народжуючи монополізм, який, навпаки, є гальмом

  економічного зростання.

  Щоб оцінити вплив перерахованих вище факторів на темпи економічного зростання, скористаємося даними відомого американського економіста Едварда Денисона. Він зумів розкласти загальне економічне зростання США за період 1929-1982гг. за факторами.

  Найбільший внесок в економічне зростання США в XX ст. внесли два фактори:

  збільшення числа зайнятих і використання нових науково-технічних знань. Перший з цих факторів відноситься до числа факторів екстенсивного зростання, а другий - до факторів інтенсивного зростання.

  Сьогодні в Росії вже не можна робити ставку на екстенсивне зростання - ці

  можливості ми вичерпали в основному в 30-50-х роках, коли у величезних

  масштабах проводилася індустріалізація та урбанізація. Останній імпульс екстенсивного зростання наша країна отримала в 60-70-х роках

  при розробці нових величезних родовищ нафти і газу. Але коли

  можливості екстенсивного зростання були вичерпані, а фактори інтенсивного зростання діяти не почали, темпи зростання в нашій країні почали неухильно падати. Сьогодні наша країна може досягти високих темпів економічного зростання тільки за рахунок інтенсивних чинників. Для цього необхідно:

  1) прискорено створювати сучасні економічні механізми ринкового типу, щоб поліпшити розподіл обмежених ресурсів Росії;

  2) оновити обладнання для підвищення ефективності технологій;

  3) зберегти науково-технічний потенціал країни і систему освіти, щоб не скоротився людський капітал.

  Показники економічного зростання

  Показниками економічного зростання є темпи зростання або приросту ВВП (ВНП) або національного доходу (НД) за певний проміжок часу, або ті ж показники, але співвіднесені з чисельністю населення країни, тобто ВВП (ВНП) або національний дохід, що припадають на душу населення.

  Абсолютні і питомі показники дозволяють оцінити економічне зростання з різних позицій. Темпи зростання ВВП (ВНП) і їх абсолютна величина більшою мірою підходять для оцінки нарощування економічної могутності держави, його військово-стратегічного потенціалу, політичного впливу на міжнародні відносини, його місця і ролі в геополітичній розстановці сил.

  Питомі показники дозволяють більш точно визначити соціально-економічне благополуччя нації, рівень життя населення окремих країн, регіональних та інших їх угруповань.

  Однак необхідно мати на увазі, що дані показники відображають в переважній своїй частині рівень розвитку матеріального виробництва і матеріального благополуччя. Іншими словами; дані показники орієнтують в основному на розвиток споживчого товариства. Це - суспільство, яке формує культ матеріального достатку. Воно у вирішальній мірі ігнорує ті цінності, які є сутністю людського духовного буття і які ніяк не можуть стати об'єктом купівлі-продажу, отримати вартісну оцінку. якщо таке

  трапляється (забуття почуттів честі, власної гідності, совісності під тиском «грошового мішка»), то ці духовні цінності просто зникають і трансформуються в свою протилежність.

  3. Актуальні проблеми економічного зростання в Росії

  Сьогодні чітко видно проблеми, що перешкоджають стабільному і довгостроковому економічному зростанню:

  а) низька ефективність державного управління.

  Одним з найбільш серйозних перешкод економічному зростанню в Росії в даний час є слабка інституційне середовище, в тому числі недостатньо високий рівень захисту прав власності та неефективне функціонування судової системи. Надмірною і обтяжливим залишається втручання органів влади в діяльність господарюючих суб'єктів. При цьому держава не забезпечує надання в достатній мірі високої якості послуг. Відсутні ефективні механізми цивільного контролю за прийняттям рішень з основних напрямів соціально-економічного розвитку;

  б) відсутність умов і стимулів для розвитку людського капіталу.

  Демографічна ситуація в країні характеризується вкрай низьким рівнем народжуваності, що не забезпечує простого відтворення населення, високим рівнем смертності, неефективним використанням міграційного потенціалу, що не відповідає стратегічним інтересам Російської Федерації і становить загрозу національній безпеці Росії.

  Скорочення чисельності населення не дозволяє забезпечити формування кваліфікованих трудових ресурсів, необхідних для розвитку матеріального і інтелектуального потенціалу Російської Федерації, і сприяє посиленню технологічної залежності Росії від іноземних держав.

  З метою забезпечення доступності та підвищення якості медичних, соціальних і освітніх послуг потрібно модернізація охорони здоров'я, освіти та соціальної сфери, спрямована на забезпечення відповідності державних гарантій медичної допомоги, освітніх стандартів, форм соціальної підтримки наявним фінансовим ресурсам;

  в) низький рівень конкуренції і висока частка неринкового сектора.

  Залишається досить високою частка неринкового сектора в окремих галузях економіки, зберігається непрозорість діяльності суб'єктів природних монополій, що не дозволяє повністю сформувати ринкове середовище;

  г) нерівномірне здійснення реформ на регіональному та муніципальному рівнях.

  Існуючі обмеження на міжрегіональне переміщення факторів виробництва, пов'язані з нерозвиненістю ринків житла, капіталу і транспортної інфраструктури, знижують ефективність економічних зв'язків між регіонами Російської Федерації.

  Однією з важливих завдань є розвиток територій, що мають геополітичне значення і потребують розроблення окремих програм, які враховують особливості їх територіального і політичного становища;

  д) низький рівень інтеграції російської економіки в міжнародні економічні відносини.

  Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується зростанням рівня глобалізації. Важливу роль відіграє не тільки обсяг зовнішньоторговельного обороту, а й участь в міжнародних економічних процесах, місце російської економіки в світових "ланцюжках" створення доданої вартості.

  Російська економіка характеризується вкрай невисоким ступенем диверсифікації експорту, неефективним використанням конкурентних переваг в експорті послуг і продукції наукомістких галузей;

  е) слабка диверсифікація російської економіки, що створює високу залежність від світової кон'юнктури цін на основні експортні товари.

  Необхідно змінити структуру російської економіки і знизити її залежність від зовнішньоекономічної кон'юнктури, перш за все від кон'юнктури цін на паливно-сировинні ресурси.

  Крім того, структура російської економіки характеризується низькою часткою продукції малих і середніх підприємств у валовому внутрішньому продукті. Значна частина малого бізнесу залишається "в тіні", без реєстрації та не сплачуючи податки.

  Відсутність ефективних зв'язків між наукою та виробництвом не дозволяє російській економіці ефективно конкурувати в високотехнологічних галузях - галузях з найбільш високим рівнем доданої вартості. Використання наукових досягнень у виробництві залишається на низькому рівні;

  ж) інфраструктурні обмеження економічного зростання.

  Останнім часом економічне зростання все більше стикається з проблемами розвитку транспортної мережі та енергетики. Прийняті за останні роки заходи, в тому числі щодо реформування природних монополій, не привели до істотного збільшення інвестицій в зазначені сектора економіки. Почасти це пов'язано з відсутністю інституційних умов, що забезпечують прозорість їх діяльності, а також контроль за ефективним витрачанням коштів.

  З метою вирішення зазначених проблем Уряд Російської Федерації буде вживати заходів, спрямованих на подальше здійснення інституційних перетворень і стимулювання темпів економічного зростання.

  4. Іноземні інвестиції та їх переваги

  Іноземним інвестиціям відводиться особливе місце в загальній масі інвестицій підприємства, оскільки їх вплив на нього вельми неоднозначно.

  Інвестиції підприємства являють собою вкладення капіталу в усіх його формах в різні об'єкти (інструменти) господарської діяльності підприємства з метою отримання прибутку, а також досягнення іншого економічного або позаекономічного ефекту, здійснення якого базується на ринкових принципах і пов'язане з факторами часу, ризику і ліквідності.

  - можливість додаткового фінансування інвестиційних проектів;

  - використання досвіду країни-інвестора в сфері підприємництва;

  - іноземні інвестиції стимулюють розвиток і зростання внутрішніх інвестицій, сприяють розширенню та диверсифікації експортного потенціалу і розвитку імпортозамінних виробництв;

  - отримання доступу до новітніх технологій, техніки і передових методів організації виробництва, а також просування своїх досягнень на зовнішній ринок;

  - в тому випадку, якщо підприємство відчуває тимчасові фінансові труднощі, іноземні інвестиції допомагають ці труднощі дозволити, хоча при цьому збільшується борг підприємства;

  - інтеграція підприємства на світовий ринок, що забезпечує їй стійкий економічний розвиток.Станом на кінець березня 2008 р накопичений іноземний капітал в економіці Росії склав 221 млрд. Доларів США, що на 45,9% більше в порівнянні з відповідним періодом попереднього року. Найбільшу питому вагу в накопичений іноземному капіталі припадав на інші інвестиції, здійснювані на поворотній основі (кредити міжнародних фінансових організацій, торгові кредити тощо.) - 48,8% (на кінець березня 2007 року - 50,0%), частка прямих - 48,2% (48,2%), портфельних - 3,0% (1,8%).

  У I кварталі 2008 р в економіку Росії надійшло 17,3 млрд. Доларів іноземних інвестицій, що на 29,9% менше, ніж в I кварталі 2007 року.

  Іноземні інвестиції за видами економічної діяльності

  I квартал 2008р. Накопичено на кінець
  надійшло погашено переоцінка березня 2008 р.
  (вибуло) та інші
  зміни активів і зобов'язань
  всього в% від виробленого
  всього 17255 14249 1229 221045 100
  в тому числі: 143 43 0,6
  сільське господарство, мисливство та лісове господарство -0,2 тисячу триста дев'яносто сім
  рибальство, рибництво 3 3 1 161 0,1
  видобуток корисних копалин +2232 779 12 43101 19,5
  обробні виробництва 4248 3524 1209 70658 32
  виробництво і розподіл електроенергії, газу та води 1965 102 -223 3615 1,6
  будівництво 474 141 9 4614 2,1
  оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 5473 7361 9 50440 22,8
  готелі та ресторани 12 12 0 388 0,2
  транспорт і зв'язок 361 669 11 15773 7,1
  фінансова діяльність 513 545 31 9285 4,2
  операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг одна тисяча сімсот сімдесят дев'ять 1051 170 20444 9,3
  державне управління і забезпечення військової безпеки; обов'язкове соціальне забезпечення - 16 - 76 0
  освіта 0 - - 7 0
  охорона здоров'я та надання соціальних послуг 2 2 - 127 0,1
  надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг 50 1 -0,4 959 0,4

  5. Протиріччя економічного зростання і способи їх вирішення

  До недавнього часу економічне зростання вважався безперечним благом. Чим більше товарів і послуг виробляється, тим більшою кількістю благ у своєму розпорядженні люди, тим, відповідно, вище їх рівень життя. Тільки швидко розвиваються в стані витрачати кошти на великі соціальні програми, наприклад допомогу малозабезпеченим верствам населення або навіть іншим країнам. Як показує досвід, економічне зростання забезпечує ще більшу політичну стабільність усередині країни і в світі в цілому.

  Правда, економісти завжди сперечалися про те, яким має бути економічне зростання в ідеалі. Одні стверджували, що він повинен бути врівноваженим: розвиватися пропорційно зростанню попиту повинні всі галузі економіки. Тоді необхідні перебудови в економіці будуть менш хворобливими для населення. Інші вважали таке зростання недостатньо швидким. Для слаборозвинених країн, наприклад, рекомендували прискорене зростання лише окремих галузей, які називаються провідними ланками. Зростання останніх повинен змусити підтягуватися й інші галузі народного господарства.

  Сутність реального економічного зростання полягає у вирішенні та

  відтворенні на новому рівні основного протиріччя економіки: між обмеженістю виробничих ресурсів і безмежністю суспільних потреб. Вирішуватися це протиріччя може двома основними способами: по-перше, за рахунок збільшення виробничих можливостей, по-друге, за рахунок найбільш ефективного використання наявних виробничих можливостей і розвитку суспільних потреб.

  Однак на цьому процес не закінчується: на кожному новому етапі розвитку при розширенні виробничих можливостей знову не всі суспільні потреби задовольняються. Громадські потреби завжди первинні по відношенню до виробничих ресурсів, хоча виникають вони тільки тоді, коли виробництво продуктів, що задовольняють ці потреби, вже освоєно або виробниками даної країни, або постачальниками продукції, що імпортується. Це пояснюється тим, що виникає потреба поступово перетворюється в масову, що передбачає безперервний розвиток виробництва.

  висновок

  З усього вищевикладеного можна зробити наступні висновки:

  Накопичення - відкладання частини доходу, прибутку на майбутні потреби, перетворення частини прибутку в капітал, збільшення запасів матеріалів, майна, нарощування капіталу, основних засобів державою, підприємствами, підприємцями, домашніми господарствами. Джерелами накопичення є: частина прибутку, що вкладається в додатковий капітал; амортизаційні відрахування; частина національного доходу, яка використовується державою для накопичення. Розмір накопичення залежить від величини прибутку, від пропорцій, у яких прибуток ділиться на нагромаджувати і споживану частину. В умовах всередині та міжгалузевої конкуренції накопичення є умовою виживання і економічним законом ринкової економіки.

  Економічне зростання можна визначити як зростання реального ВНП або зростання реального ВНП на душу населення. Він забезпечує приріст виробництва, використовуваний для вирішення внутрішніх і міжнародних соціально-економічних проблем. Економічне зростання визначається наступними факторами: природні ресурси, трудові ресурси, капітал, технології.

  Економічне зростання визначається факторами різного роду.

  До екстенсивних чинників зростання відносяться: збільшення обсягу інвестиції при збереженні існуючого рівня технології; збільшення числа зайнятих працівників; зростання обсягів споживаного сировини, матеріалів, топлю та інших елементів оборотного капіталу.

  До інтенсивних факторів росту відносяться: прискорення науково-технічного прогресу (впровадження нової техніки, технологій, шляхом оновлення основних фондів і т. Д.); підвищення кваліфікації працівників; поліпшення використання основних і оборотних фондів; підвищення ефективності господарської діяльності за рахунок кращої її організації.

  Також в економічному зростанні важливу роль відіграють іноземні інвестиції, які мають ряд переваг, наприклад таку перевагу як, в тому випадку, якщо підприємство відчуває тимчасові фінансові труднощі, іноземні інвестиції допомагають ці труднощі дозволити, хоча при цьому збільшується борг підприємства.

  І, нарешті, економічне зростання - важлива мета кожної країни. Незалежно від ідеології і рівня розвитку всі країни мають на меті розвитку економіки і підвищення життєвого рівня. Кожна країна досягла неоднакових успіхів в економічному розвитку, але прогрес світової економіки в цілому досить значний.

  бібліографічний список

  1. Економічна теорія. Миколаєва Л.А., Чорна І.П. М., 2008 р

  2. Малишев, В. Ларін А., Росія і світ: тренди економічного зростання. "Питання економіки", 2008, №4.

  3. Абалкін Л. і ін. Інвестиційна політика: програма на завтра Інвестиції в Росії, 2007, №9, с. 45-46.

  4. Економічна теорія: Підручник / Видяпин В.І., Добринін А.І., Журавльова Г.П., Тарасевич Л.С. - ИНФРА-М, 2008. - 672 с.

  5. Економічне зростання і розвиток. - М .: Юрист, 2008.

  6. Булатов А.С. Економіка - М: Бек, 2007.

  7. Економічна теорія. Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. Під ред. Е. Ф. Борисова. М. 2008 р

  8. Сучасний економічний словник »Лазовский Л.Ш. Москва - видавництво «Инфра - М», 2008р., З 497.

  9. Популярна економічна енциклопедія. / Гол. ред. А. Д. Некипелов. - М.:, 2008. стор. 311-313.

  10. Економічна теорія: Підручник для вузів. / Под ред. проф. І. П. Ніколаєвої. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - стор. 279-293.


  [1] Сучасний економічний словник »Лазовский Л.Ш. Москва - видавництво «Инфра - М», 2008р., З 497

  [2] Популярна економічна енциклопедія / Гол. ред. А. Д. Некипелов., 2008. стор. 311-313.