• Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства


 • Дата конвертації10.06.2017
  Розмір8.68 Kb.
  Типреферат

  Натуральне виробництво і його місце в історичному суспільстві

  РГТЕУ

  Реферат на тему:

  Натуральне виробництво і його місце в історичному суспільстві

  виконав:

  перевірив:

  Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства

  Натуральне виробництво - це тип господарства, в кото-ром виробництво направлено безпосередньо на удовлет-Ворен власних потреб виробництва. Натураль-ве господарство протилежно товарному, що проводить продукти для продажу. В умовах натурального господарства проявляються такі характерні риси економіки:

  1) продукт не приймає товарної форми;

  2) продукт являє фонд життєвих засобів для самого виробника;

  3) засоби виробництва і предмети споживання ис-користуються для поточного споживання і запасів.

  Економічною основою натурального виробництва яв-ляется сільське господарство (перш за все землеробство) і до-німи промисловість.

  Домашня промисловість являє виробництво в селянському господарстві готових продуктів, призначений-них для особистого споживання. Виготовляються вони з сировини, що видобувається в цьому ж господарстві. Домашні про-думкапредставляли необхідну приналежність нату-рального господарства. Домашня промисловість виникла в епоху первісного ладу, у більшості народів на ста-дии неоліту, коли формувалися галузі землеробства і скотарства.

  Найбільш ранніми й універсальними видами домашньої промисловості були: обробка шкур і вироблення шкіри, обробка дерева і деревної кори, виготовлення повсті, плетіння мотузок, корзин, мереж, гончарне виробництво і інше.

  Домашня промисловість була складовою частиною еко-номіки докапіталістичних способів виробництва, осо-бенно феодального. Промисловості як самостійної форми виробництва ще не існувало і продукція її не з'являлася на ринку. За межі селянського госпо-ства вироби домашньої промисловості надходили тільки у вигляді оброку землевласнику.

  В епоху розвинутого феодалізму домашня промисло-ність поступово переростала в ремесло. Однак ніде не була їм повністю витіснена. Домашня промисловість завжди зберігається там, де є селянське господарство. А в даний час домашня промисловість зберігає-ся в країнах, що розвиваються.

  Ремесло - це дрібне виробництво, засноване на лич-ном праці виробника і ручному інструменті. Це пер-вая в історії форма промисловості, яка відокремилася від на-натуральній землеробства. Ремесло було типовим для дока-капіталістичного способів виробництва, особливо для ФЕО-далізма. Ремесло представляло виробництво виробів з за-казу споживача. Праця або продукт праці ремісника оплачувався або грошима, або натурою.

  Реміснича промисловість прогресувала дуже повільно. У період раннього феодалізму ремесло в основ-ному було сільським. У період розвиненого феодалізму воно продовжувало доповнювати селянське господарство, але концен-лися головним чином в містах. Міський ремес-ленник ще довгий час залишався в значній мірі селянином, мав невелику ділянку, худобу, птицю.

  Розквіт міського ремесла (XI - XV ст.) Був тісно свя-зан з переходом від натуральної ренти до грошової та освоєння-бождение міст від влади феодалів в результаті «кому-комунальну революцій» (визвольний рух горо-жан проти сеньориального режиму). У Західній Європі по-лучила поширення цехова організація ремесла.

  Цехи являли собою замкнуті узкопрофессіо-нальні об'єднання ремісників. У них встановлювали-лась система підпорядкування майстрів - підмайстрів - вчених-ників. Вона була подібна до ієрархії сільського населення. З розвитком капіталізму ремесло було витіснено ману-фактурою і фабричної промисловістю. У розвинених ка-капіталістичного країнах ремесло збереглося головним об-разом в галузях, які обслуговують індивідуальні потреби споживачів або виробництво дорогих художніх виробів.

  На відміну від ремесла кустарне виробництво представ-ляло собою дрібнотоварне виробництво на невідомий ри-нок. У кустарному виробництві застосовувався ручна праця, ис-користувалися примітивні, століттями не змінюється ін-струментом.

  На базі ручного виробництва прогрес техніки міг осу-суспільством тільки у формі по товарного і по детального поділу праці. Система по товарного поділу праці між кустарями виражалася в спеціалізації окремих сіл і цілих районів на виробництві одного якогось виро-лія. При по детальному поділі праці виробництво одно- го продукту розчленовувалося на кілька операцій і на каж-дой з них спеціалізувалися цілі родини, а іноді навіть вулиці, села. Серед детальщіков-кустарів було багато вир-туозов. Однак масовим результатом застосування цієї сис-теми було виснаження фізичних і розумових сил рабо-чих.

  Розвиток кустарної промисловості викликало диффе-диференціацію і розшарування кустарів. В умовах зростання товар-

  ного господарства більша частина кустарів біднішала, втрачала хо-ську самостійність і була змушена перехо-дить на роботу за наймом. Незначне ж меншість кустарів збагачувалося, заощадження яких перетворювалися в капітал.

  В рамках натурального господарства, незважаючи на відмінності, і сільське господарство, і домашня промисловість, і ре-месла, і кустарне виробництво мали багато спільного. Каж-дое окреме господарство являло собою відокремлений, замкнутий світ. Суспільство, в якому панувало на-натуральній господарство, складалося з маси роздроблених, ра-зобщенія і однорідних господарських одиниць:

  - патріархальних селянських родин,

  - примітивних сільських громад,

  - феодальних маєтків.

  Кожна така одиниця виробляла всі види госпо-дарських робіт, починаючи від добування різних видів сировини і закінчуючи підготовкою їх до споживання.

  Натуральне господарство - історично перший тип хо-дарської діяльності людей. Воно виникло в далекій давнині, в період становлення первіснообщинного ладу. У цей час почалася виробнича діяльність людини, з'явилися перші галузі господарства - землеробство-лиє і скотарство. У докапіталістичних формаціях на-натуральній господарство займало переважне місце в про-суспільній виробництві. Воно панувало в государ-ствах Стародавнього Сходу. В античних рабовласницьких го-Сударства, поряд з натуральним господарством, мало місце досить розвинене товарне виробництво.

  В епоху раннього феодалізму натуральне господарство знову стало пануючим. Натуральне господарство пре-володіє на базисі всякої системи особистої залежності, як рабської, так і кріпосницької. Натуральне господарство - одна з головних рис феодальної економіки:

  1) натуральну форму мав додатковий продукт, ко-торий присвоювався феодалам. Він виступав у вигляді багато-образних натуральних повинностей, податей і платежів;

  2) натуральний характер носило господарство феодально залежного селянина. Селянська родина займалася землеробством, скотарством і переробкою їх продуктів в готові предмети споживання - обмолотом зерна, випекти-кою хліба, прядінням, виготовленням льняних і вовняних тканин, дублением шкір, будівництвом і ремонтом житла

  і господарських приміщень, виготовленням інструментів і знарядь праці. Натуральне господарство селянина слу-жило джерелом засобів виробництва, робочої сили і предметів споживання для поточних потреб феодального по-місць. Воно забезпечувало поповнення його запасів.

  Натуральне господарство створювало безпосередній зв'язок виробництва зі споживанням. Це забезпечувало його відому стійкість. Для натурального господарства ти-пічних:

  1) традиційність виробництва;

  2) постійний характер виробленої продукції;

  3) постійний рівень галузевих пропорцій, які відтворювалися без істотних змін протягом ве-ков і виступали для виробників як обов'язкова, ос-вященной звичаєм господарська норма;

  4) рутинна техніка, застій, повільні темпи розвитку;

  5) просте відтворення, т. Е. Повторення виробниц-ства в колишніх розмірах, на колишній основі.

  З розвитком товарно-грошових відносин при феоду-лізм відбувалося перетворення натуральної ренти в де-ніжну. Панування натурального господарства, таким обра-зом, не виключало наявності елементів товарно-грошового господарства. Але тільки в міру перетворення товарного про-ництва в капіталістичне натуральне господарство начи-нает руйнуватися, хоча його пережитки ще довго зберігаючи-ються в селянських господарствах.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Натуральне виробництво і його місце в історичному суспільстві