• Вступ
 • Структура і порядок формування фінансових результатів і нерозподіленого прибутку
 • Облік фінансових результатів від продажів і іншої реалізації
 • Облік розрахунків з податку на прибуток
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації18.07.2017
  Розмір66.5 Kb.
  ТипКурсова робота

  Облік фінансових результатів і використання прибутку (2)

  З одержание

  Вступ

  Структура і порядок формування фінансових результатів і нерозподіленого прибутку

  Облік фінансових результатів від продажів і іншої реалізації

  Облік розрахунків з податку на прибуток

  висновок

  Список використаної літератури

  додатки

  Вступ

  Бухгалтерський облік займає важливе місце в системі управління підприємством.

  Нові умови господарювання зумовили суттєві зміни методології та організації бухгалтерського обліку.

  Аналіз бухгалтерської звітності дозволяє судити лише про діяльність підприємства, про його майновий та фінансовий стан. Крім того, бухгалтерський звіт служить джерелом інформації, як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів.

  В умовах ринкової економіки основа економічного розвитку - прибуток, найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерела його життєдіяльності. Отримання прибутку є основною метою підприємницької діяльності організацій, зайнятих у всіх галузях народного господарства і незалежно від організаційно-правової форми. Прибуток є однією з різновидів фінансового результату (іншим є збиток), який формується на рахунках обліку продажів і обліку інших доходів і витрат. Зростання прибутку створює фінансову основу для здійснення розширеного відтворення підприємства та задоволення соціальних і матеріальних потреб засновників і працівників. За рахунок прибутку виконуються зобов'язання підприємства перед бюджетом, банками, іншими організаціями.

  У сучасних умовах зведений (інтегруючий) показник, що характеризує фінансовий результат діяльності організації - валова (балансова) прибуток або збиток.

  Головною метою діяльності організації будь-якої організаційно-правової форми є отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності. Пошуки резервів для збільшення прибутковості підприємства становлять основну задачу управлінця. Саме кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток) діяльності підприємства цікавить власників (акціонерів) підприємства, його ділових партнерів, податковий органи. Фінансовий результат відображає зміну власного капіталу за певний період в результаті виробничо-фінансової діяльності підприємства. Інформація про фінансові результати діяльності організації потрібно, щоб оцінити потенційні зміни в ресурсах, які, ймовірно, буде контролювати організація в майбутньому, при прогнозуванні здатності викликати грошові потоки на основі наявних ресурсів при обгрунтуванні ефективності, з якою організація може використовувати додаткові ресурси. Підприємства, фінансовим результатом діяльності яких є прибуток, приносять дохід не тільки своїм власникам, але і вносять істотний внесок в розвиток економіки, соціальної сфери і т.д.

  Якщо справи на підприємстві йдуть самопливом, а стиль управління в нових ринкових умовах не змінюється, то боротьба за виживання стає безперервною.

  Тема даної курсової роботи - "Облік фінансових результатів і використання прибутку".

  З огляду на вищесказане, вважаю, що тема "Облік фінансових результатів і використання прибутку" є дуже актуальною в даний час.

  Фінансові результати займають восьмий розділ плану рахунків. Вони призначені для узагальнення, а також виявлення кінцевого фінансового результату діяльності організації за звітний період, що є вкрай необхідним для будь-якого організації з метою оцінки ефективності її діяльності.

  Метою даної курсової роботи є дослідження організації обліку формування фінансових результатів і використання прибутку.

  У бухгалтерському обліку структура та порядок формування фінансового результату є одним з найважливіших питань. Від того, наскільки грамотно ведеться облік фінансових результатів, будуть залежати виплати в бюджет і позабюджетні фонди, розрахунки з засновниками та акціонерами, формування фондів спеціального призначення. Достовірна звітність про фінансові результати та використання прибутку може служити хорошою основою для аналізу фінансового стану підприємства, виявлення його сильних і слабких сторін, допоможе намітити заходи щодо його зміцнення або виходу зі складної фінансової ситуації. Тому дуже важливо, щоб в бухгалтерському обліку були достовірно відображені всі господарські операції організації, враховані всі витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) і доходи, отримані від реалізації статутної діяльності підприємства та інших операцій.

  Структура і порядок формування фінансових результатів і нерозподіленого прибутку

  Бухгалтерська прибуток (збиток) - це кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток), виявлений за звітний період на підставі бухгалтерського обліку всіх господарських операцій [17, C.244]. Фінансовий результат відображає зміну власного капіталу за певний період в результаті виробничо-фінансової діяльності організації. Для узагальнення відомостей про формування кінцевого фінансового результату діяльності організації в звітному році призначений рахунок 99 "Прибутки і збитки", за дебетом якого відображаються збитки (втрати, витрати), а по кредиту - прибуток (доходи) організації. Фінансовий результат (чистий прибуток або чистий збиток) визначається, як різниця між доходами і витратами від звичайних видів діяльності (реалізації продукції (робіт, послуг)), операційними, позареалізаційними і надзвичайними доходами організації та витратами по ним.

  Перевищення доходів над видатками означає приріст майна організації - прибуток, а перевищення витрат над доходами, означає зменшення майна - збиток.

  Фінансовий результат господарської діяльності організації формується з двох складових: реалізаційний фінансовий результат, отриманий від продажу продукції, товарів і послуг, а також від господарських операцій, які становлять предмет діяльності організації; інший фінансовий результат.

  Фінансові результати та їх використання відображаються на рахунках розділу VIII Плану рахунків. Рахунки цього розділу призначені для узагальнення інформації про доходи та витрати організації, а також виявлення кінцевого фінансового результату діяльності організації за звітний період.

  Основні вимоги до обліку доходів і витрат в РФ встановлені в додатках з бухгалтерського обліку "Доходи організації" (ПБУ 9/99) і "Витрати організації" (ПБО 10/99), затверджених наказами Мінфіну Росії від 6 травня 1999 № 32н і 33н (в ред. на 27 листопада 2006 р) відповідно [9, C.147-169].

  Доходами організації визнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів і погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком внесків учасників [21, C.270].

  Витратами організації визнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників (власників майна) [21, C.270]. Доходами не визнаються надходження від юридичних і фізичних осіб, а витратами вибуття активів, представлені в додатку №1 [17, C.245].

  Доходи і витрати організації, в залежності від їх характеру, умови отримання (здійснення) і спрямованої діяльності організації, поділяються на такі групи.

  Доходами від звичайних видів діяльності є виручка від продажу продукції і товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг (далі - виручка). Узагальнення інформації про доходи та витрати, пов'язані зі звичайними видами діяльності організації, відбувається на рахунку 90 "Продажі". Слід звернути увагу на те, що цей рахунок закривається щомісяця і сальдо на звітну дату не має. Оборот по дебету показує витрати, пов'язані з основною діяльністю організації, оборот по кредиту - доходи, пов'язані з основною діяльністю.

  В організаціях, предметом діяльності яких є надання за плату тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів за договором оренди, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов'язане з цією діяльністю (орендна плата). В організаціях, предметом діяльності яких є надання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов'язане з цією діяльністю (ліцензійні платежі (включаючи роялті) за користування об'єктами інтелектуальної власності). В організаціях, предметом діяльності яких є участь у статутних капіталах інших організацій, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов'язане з цією діяльністю.

  Доходи, одержувані організацією від надання за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів, прав виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, і від участі в статутних капіталах інших організацій, коли це не є предметом діяльності організації, ставляться операційних доходів.

  Відповідно витратами по звичайних видах діяльності є витрати, пов'язані з отриманням доходів за звичайними видами діяльності.

  Всі інші доходи і витрати, які не є основними, називають іншими доходами та витратами. Класифікація інших доходів і витрат показана в додатку №2 [18, C.298]. Узагальнення інформації про інші доходи та витрати звітного періоду відбувається на рахунку 91 "Інші доходи і витрати". Цей рахунок також повинен бути закритий в кожному місяці і не мати сальдо наростаючим підсумком до кінця року.

  Для обліку доходів, витрат і освіти сальдо на рахунках 90 і 91 виділені окремі субрахунки, а закриття відбувається в спеціальному порядку: сальдо заключними оборотами списується на рахунок 99 "Прибутки і збитки".

  Фінансовий результат може також виникнути як різниця між надзвичайними доходами і витратами. Облік таких витрат здійснюється безпосередньо на рахунку 99. Крім того, протягом звітного року на рахунку 99 відображаються нараховані платежі податку на прибуток і платежі за перерахунками з цього податку з фактичного прибутку, а також суми належних податкових санкцій в кореспонденції з рахунком 68 "Розрахунки по податків і зборів ". Зіставлення дебетового і кредитового оборотів рахунку 99 "Прибутки і збитки" за звітний період показує кінцевий фінансовий результат звітного періоду. Критерії визнання доходів і витрат в бухгалтерському обліку встановлені ПБО 9/99.

  Виручка і надходження від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів, відсотки, отримані за надання в користування коштів організації (коли це не є основним предметом діяльності організації) визнаються в бухгалтерському обліку при одночасній наявності наступних умов: організація має підтверджене відповідним чином право на отримання цієї виручки (надходжень); сума виручки (надходжень) може бути визначена; організація отримала в оплату актив або відсутня невизначеність щодо його отримання; право власності на продукцію (товар), інший актив перейшло від організації до покупця або робота прийнята замовником (послуга надана); витрати, які вироблені або будуть проведені у зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені.

  Для виручки від надання за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності і від участі в статутних капіталах інших організацій повинні бути одночасно дотримані перші три з перерахованих умов .

  Критерії визнання витрат у бухгалтерському обліку визначено в ПБО 10/99. Витрати визнаються в бухгалтерському обліку, якщо: витрата проводиться відповідно до конкретного договором, вимогою законодавчих і нормативних актів, звичаями ділового обороту; сума витрат може бути визначена; Є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться зменшення економічних вигод організації.

  Якщо по відношенню до будь-яких витрат, здійснених організацією, не виконано хоча б одне з цих умов, то в бухгалтерському обліку організації визнається дебіторська заборгованість. Амортизація визнається як витрати виходячи з величини амортизаційних відрахувань, яка визначається на основі вартості активів, що амортизуються, строку корисного використання та прийнятих організацією способів нарахування амортизації. Витрати визнаються в бухгалтерському обліку незалежно від наміру отримати виручку, інші або інші доходи і від форми здійснення витрат (грошової, натуральної та іншої).

  Визнання як доходів, так видатків проводиться відповідно до допущенням тимчасової визначеності фактів господарської діяльності (методів нарахування). Але якщо організацією прийнятий (в дозволених випадках) порядок визнання в бухгалтерському обліку виручки від продажу продукції і товарів не в міру передачі прав володіння, користування і розпорядження на поставлену продукцію (товар, роботу, послугу), а після надходження оплати, то і витрати визнаються після погашення заборгованості. Цей підхід називається "касовим методом". Він дозволений для суб'єктів малого підприємництва, які можуть вибирати між методом нарахування і касовим методом, закріплюючи вибір у своїй обліковій політиці [20, C.359].

  В ході обліку особливу увагу слід звернути на використання чистого прибутку - частини прибутку, що залишається в розпорядженні організації після сплати податку на прибуток, відрахувань на розширене відтворення, об'єкти соціальної сфери, соціальні потреби та інші цілі. Порядок відображення в обліку господарських операцій з використання чистого прибутку визначається установчими документами або облікової політикою організації на поточний рік. Для систематизації однорідних операцій доцільно рекомендувати організувати аналітичний облік за рахунком 84 таким чином, щоб забезпечити формування інформації за напрямками використання коштів.

  У бухгалтерському балансі фінансовий результат звітного періоду відображається як нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тобто як кінцевий фінансовий результат за звітний період за мінусом податків та інших обов'язкових платежів за рахунок прибутку. Нерозподілений прибуток звітного року називається чистим прибутком, а непокритий збиток звітного року - чистим збитком.

  Інші доходи показуються в звіті про прибутки і збитки за мінусом пов'язаних з цими доходами сум нарахованого ПДВ (обороту по проводках Д 91-2 - До 68 - ПДВ). Відповідно оборот по указананним проводках до складу інших витрат не включається. Це дозволить забезпечити зіставлення інших доходів і виручки від продажу, яка також показується за мінусом нарахованого ПДВ і акцизів.

  При складанні річної бухгалтерської звітності рахунок 99 закривається, при цьому сума чистого прибутку (збитку) звітного року списується в кредит (дебет) рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" службовця для узагальнення інформації про наявність та рух сум нерозподіленого прибутку організації. Господарські операції відображаються на рахунку 99 по так званим принципом кумулятивного, тобто наростаючим підсумком з початку року. Зіставленням кредитового і дебетового оборотів по рахунку 99 визначають кінцевий фінансовий результат за звітний період. Перевищення кредитового обороту над дебетовим відбивається в якості сальдо по кредиту рахунку 99 і характеризує розмір прибутку організації, а перевищення дебетового обороту над кредитовим записується як сальдо за дебетом рахунка 99 і характеризує розмір збитку організації. Рахунок 99 має односторонній сальдо.

  Облік фінансових результатів від продажів і іншої реалізації

  Організації отримують основну частину прибутку від продажу продукції, товарів, робіт і послуг (фінансовий результат від звичайних видів діяльності). Прибуток (збиток) від продажу продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від продажу продукції, товарів (робіт, послуг) в діючих цінах без ПДВ і акцизів, експортних мит і інших відрахувань, передбачених законодавством Російської Федерації, і витратами на виробництво і продаж продукції і товарів, виконання робіт, надання послуг.

  Фінансовий результат від продажу продукції (робіт, послуг) формується на рахунку 90 "Продажі" ". Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про доходи та витрати, пов'язані зі звичайними видами діяльності організації, а також для визначення фінансового результату по них. На цьому рахунку відображаються , зокрема, виручка і собівартість.

  За кредитом рахунку 90 "Продажі" відображаються суми виручки (доходів від продажу), а за дебетом - суми витрат, пов'язаних з продажем. Зіставленням сум і кредитового оборотів рахунку визначається величина фінансового результату - прибутку або збитку від продажів [14, C.26].

  Для деталізації доходів і витрат, пов'язаних з продажем, до рахунку 90 "Продажі" відкриваються такі субрахунки: 90-1 "Виручка"; 90-2 "Собівартість продажів"; 90-3 "Податок на додану вартість"; 90-4 "Акцизи"; 90-9 "Прибуток / збиток від продажу".

  У бухгалтерському обліку операції з продажу продукції, товарів, робіт і послуг відображаються наступними записами: Дебет (Д) 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" Кредит (К) 90-1 "Виручка" - на суму виручки від продажів; Д 90-2 "Собівартість продажів" До 41 "Товари" - на собівартість проданих товарів; Д 90-2 "Собівартість продажів" До 43 "Готова продукція" - на собівартість проданої продукції; Д 90-2 "Собівартість продажів" До 20 "Основне виробництво" - на собівартість виконаних робіт, наданих послуг; Д 90-3 "Податок на додану вартість" До 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - на суму нарахованого за проданої продукції, товарів, робіт, послуг податку на додану вартість; Д 90-4 "Акцизи" До 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Розрахунки по акцизах" - на суму акцизів, що включені до ціни проданої продукції.

  Записи за субрахунками 90-1 "Виручка", 90-2 "Собівартість продажів", 90-3 "Податок на додану вартість", 90-4 "Акцизи" виробляють накопичувально протягом звітного року. Щомісяця зіставленням сукупного дебетового обороту за субрахунками 90-2 "Собівартість продажів", 90-3 "Податок на додану вартість", 90-4 "Акцизи" і кредитового обороту по субрахунку 90-1 "Виручка" визначають фінансовий результат від продажів за звітний місяць . Виявлену прибуток або збиток щомісячно заключними проводками списують із субрахунка 90-9 "Прибуток / збиток від продажу" на рахунок 99 "Прибутки і збитки": Д 90-9 "Прибуток / збиток від продажу" До 99 "Прибутки і збитки" - сума прибутку від продажів; Д 99 "Прибутки і збитки" К 90-9 "Прибуток / збиток від продажу" - сума збитку від продажів.

  Таким чином, синтетичний рахунок 90 "Продажі" щомісячно закривається і сальдо на звітну дату не має. Після закінчення звітного року всі субрахунки, відкриті до рахунку 90 "Продажі" (крім субрахунка 90-9 "Прибуток / збиток від продажу"), закриваються внутрішніми записами на субрахунок 90-9 "Прибуток / збиток від продажу": Д 90-1 " виручка "До 90-9" Прибуток / збиток від продажу "- закриття субрахунку 90-1" виручка "; Д 90-9 "Прибуток / збиток від продажу" До 90-2 "Собівартість продажів", 90-3 "Податок на додану вартість", 90-4 "Акцизи" - закриття субрахунків 90-2 "Собівартість продажів", 90-3 "Податок на додану вартість", 90-4 "Акцизи".

  Аналітичний облік за рахунком 90 "Продажі" ведуть по кожному виду проданої продукції, товарів, виконаних робіт і наданих послуг, а при необхідності і за іншими напрямами (по регіонах продажів і т.п.).

  Фінансовий результат від інших операцій, не пов'язаних з процесом продажів, формується на рахунку 91 "Інші доходи і витрати". Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про інші доходи та витрати (операційних і позареалізаційних) звітного періоду, крім надзвичайних доходів і витрат.

  Іншими доходами і витратами є операційні і позареалізаційні. Операційні являють собою не пов'язані зі звичайними видами діяльності. До них можуть ставитися отримані і понесені доходи, і витрати, в тому числі від участі в спільній діяльності, за договором простого товариства, від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів.

  Позареалізаційними доходами і витратами вважаються такі, які не є для даної організації постійними. Ними можуть бути штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, активи, отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування, надходження до відшкодування заподіяних організації збитків, прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році. Витратами, що відносяться до позареалізаційних, вважаються штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, відшкодування заподіяних збитків, збитки минулих років, визнані у звітному році, інші борги, нереальні для стягнення та курсові різниці [19, C.533].

  Сплачені організацією суми штрафів, пені, неустойок та суми від інших санкцій відображають за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати" з кредиту рахунків обліку грошових коштів. При цьому суми, внесені до бюджету у вигляді санкцій, до складу витрат від позареалізаційних операцій не включають, а відносять на зменшення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Функції рахунку 91 "Інші доходи і витрати" аналогічні функціям рахунку 90 "Продажі". Він служить виключно для виявлення величини фінансового результату від інших доходів і витрат. До цього рахунку відкриваються такі субрахунки: 91-1 "Інші доходи"; 91-2 "Інші витрати"; 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат".

  На субрахунку 91-1 "Інші доходи" враховуються надходження активів, визнаних іншими доходами (крім надзвичайних). На субрахунку 91-2 "Інші витрати" враховуються операційні і позареалізаційні витрати, визнані іншими витратами. Субрахунок 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат" використовується для виявлення сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць. Записи за субрахунками 91-1 "Інші доходи" і 91-2 "Інші витрати" виробляють накопичувально протягом звітного року. Щомісяця зіставленням дебетового обороту по субрахунку 91-2 "Інші витрати" і кредитового обороту по субрахунку 91-1 "Інші доходи" визначається сальдо інших доходів і витрат. Це сальдо щомісяця списується з субрахунку 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат" на рахунок 99 "Прибутки і збитки". Таким чином, на звітну дату рахунок 91 "Інші доходи і витрати" сальдо не має.

  Після закінчення звітного року субрахунка 91-1 "Інші доходи" і 91-2 "Інші витрати" закриваються внутрішніми записами на субрахунок 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат". Надзвичайні доходи і витрати відразу відносяться на рахунок 99 "Прибутки і збитки" без попереднього запису на проміжних рахунках в кореспонденції з рахунками обліку матеріальних цінностей, розрахунків з персоналом по оплаті праці, грошових коштів тощо [15, C.297].

  Таким чином, кінцевий фінансовий результат діяльності організації (чистий прибуток / збиток) формується на рахунку 99 "Прибутки і збитки" в результаті відображення на цьому рахунку прибутку (збитку) від продажів, прибутку (збитку) від інших операцій, надзвичайних доходів і витрат, нарахованих платежів з податку на прибуток і належних податкових санкцій. Фінансовий результат на цьому рахунку формується накопичувально з початку звітного року. Аналітичний облік за рахунком 99 "Прибутки і збитки" повинен забезпечити формування даних, необхідних для складання звіту про прибутки і збитки.

  Після закінчення звітного року заключній записами грудня рахунок 99 "Прибутки і збитки" закривається. Закриття цього рахунку проводиться записами: Д 99 "Прибутки і збитки" К 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" - на суму чистого прибутку звітного року; Д 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" До 99 "Прибутки і збитки" - на суму збитку, отриманого в звітному році.

  Приклад [12, C.18]: В звітному періоді в організації мали місце такі доходи і витрати:

  доходи і витрати по звичайних видах діяльності: виручка від продажу продукції - 590 000 руб., в тому числі ПДВ-90 000 руб .; собівартість проданої продукції - 400 000руб .; витрати на продаж продукції - 20 000руб .;

  операційні доходи і витрати доходи від продажу матеріалів - 11 800руб., в тому числі ПДВ - 1 800 руб .; собівартість проданих матеріалів - 8 000 руб .; витрати у вигляді відсотків за користування банківським кредитом - 15 000 руб .;

  позареалізаційні доходи і витрати: ринкова вартість необлікованих матеріалів, виявлених в процесі інвентаризації цінностей, - 500 руб .; пені, які підлягають сплаті за порушення термінів оплати придбаної сировини і матеріалів - 1 000 руб .;

  надзвичайні доходи і витрати: собівартість зіпсованої в результаті повені готової продукції - 40 000 руб., страхове відшкодування - 20 000руб.,

  платежі з прибутку: нарахований податок на прибуток - 11 160 руб.

  У бухгалтерському обліку протягом звітного періоду доходи і витрати відображаються наступними записами:

  доходи і витрати по звичайних видах діяльності:

  Д 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" К 90-1 "Виручка" - 590 000 руб. - виручка від продажу продукції; Д 90-2 "Собівартість продажів" До 43 "Готова продукція" - 400 000 руб. - собівартість проданої продукції; Д 90-3 "Податок на додану вартість" До 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 90 000 руб. - сума податку на додану вартість; Д 90-2 "Собівартість продажів" До 44 "Витрати на продаж" - 20 000 руб. - витрати на продаж продукції;

  операційні і позареалізаційні доходи і витрати:

  Д 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" К 91-1 "Інші доходи" - 11 800 руб. - доходи від продажу матеріалів; Д 91-2 "Інші витрати" К 10 "Матеріали" - 8 000 руб. - собівартість проданих матеріалів; Д 91-2 "Інші витрати" К 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 1 800 руб. - сума податку на додану вартість; Д 91-2 "Інші витрати" К 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" - 15 000 руб. - витрати у вигляді відсотків за користування банківським кредитом;

  надзвичайні доходи і витрати:

  Д 10 "Матеріали" До 91-1 "Інші доходи" - 500 руб. - ринкова вартість необлікованих матеріалів, виявлених в процесі інвентаризації; Д 91-2 "Інші витрати" К 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 1 000 руб. - пені, які підлягають сплаті за порушення термінів оплати придбаної сировини і матеріалів;

  надзвичайні доходи і витрати:

  Д 99 "Прибутки і збитки" К 43 "Готова продукція" - 40 000 руб. - собівартість зіпсованої в результаті повені готової продукції; Д 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" К 99 "Прибутки і збитки" - 20 000 руб. - страхове відшкодування за зіпсовані цінності.

  В кінці звітного періоду визначається фінансовий результат і нараховується податок на прибуток. Фінансовий результат за звичайними видами діяльності розраховується на підставі інформації, відображеної на рахунку 90 "Продажі" в розрізі субрахунків. За умовами прикладу по звичайних видах діяльності отримано прибуток у сумі 80 000 руб. (590 000 руб - 400 000 руб. - 90 000 руб. - 20 000 руб.). У обліку відображається записом: Д 90-9 "Прибуток / збиток від продажу" До 99 "Прибутки і збитки" - 80 000 руб.

  Потім визначається сальдо інших доходів і витрат як різниця між дебетовим оборотом субрахунка 91-2 "Інші витрати" - 25 800 руб. (8 000 руб +1 800 руб. + 15 000 руб. +1 000 руб.) І кредитовим оборотом субрахунка 91-1 "Інші доходи" - 12 300 руб. (11 800 руб. + 500 руб.). В даному випадку отримано збиток в сумі 13 500 руб. (25 800 руб. - 12 300 руб.). Обчислена сума збитку відображається: Д 99 "Прибутки і збитки" К 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат" - 13 500 руб.

  Фінансовий результат від всіх операцій за звітний період розраховується як різниця між кредитовим і дебетовим оборотами рахунка 99 "Прибутки і збитки". Кредитовий оборот рахунки дорівнює 100 000 руб., В тому числі прибуток від продажів - 80 000 руб. і страхове відшкодування за зіпсовану під час повені продукцію - 20 000 руб. Дебетовий оборот дорівнює 53 500 руб., В тому числі збиток від інших операцій - 13 500 руб. і вартість зіпсованої під час повені готової продукції - 40 000 руб.

  Таким чином, фінансовий результат становить прибуток в сумі 46 500 руб. (100 000 руб. - 53 500 руб). З отриманого прибутку організація сплачує податок на прибуток в сумі 11 160 руб .: Д 99 "Прибутки і збитки" К 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток" - 11 160 руб.

  Чистий прибуток організації за звітний період (сальдо рахунку 99 "Прибутки і збитки") дорівнює 35 340 руб. (46 500 - 11 160 руб.). В кінці року чистий прибуток приєднується до нерозподіленого прибутку: Д 99 "Прибутки і збитки" К 84 "Нерозподілений прибуток" - 35 340 руб.

  Крім того, в кінці року закриваються субрахунка до рахунку 90 "Продажі" і до рахунку 91 "Інші доходи і витрати": Д 90-9 "Прибуток / збиток від продажу" До 90-2 "Собівартість продажів", 90-3 "Податок на додану вартість "- 510 000 руб. (400 000 + 90 000 + 20 000 руб.); Д 90-1 "Виручка" До 90-9 "Прибуток / збиток від продажу" - 590 000 руб .; Д 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат" До 91-2 "Інші витрати" - 25 800 руб .; Д 91-1 "Інші доходи" До 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат" - 12 300 руб.

  В результаті зроблених записів в кінці року рахунок 99 "Прибутки і збитки", а також субрахунки до рахунків 90 "Продажі" і 91 "Інші доходи і витрати" не матимуть сальдо. По закінченню звітного року останній проводкою грудня рахунок 99 "Прибутки і збитки" закривається. При цьому складається одна з двох записів:

  1) на суму чистого прибутку (нерозподіленого прибутку звітного року): Д 99 "Прибутки і збитки" К 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)";

  2) на суму чистого збитку: Д 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" До 99 "Прибутки і збитки".

  Облік розрахунків з податку на прибуток

  Основою оподаткування прибутку комерційних організацій (крім кредитних, страхових організацій та бюджетних установ) є методика формування фінансового результату в системі бухгалтерського обліку. Бухгалтерська прибуток являє кінцевий фінансовий результат за звітний період на підставі бухгалтерського обліку всіх господарських операцій організації та оцінки статей бухгалтерського балансу відповідно до прийнятих правил.

  Прибуток, виявлена ​​у звітному році, але відноситься до операцій минулих років, включається у фінансові результати звітного року. Якщо в звітному періоді організацією отримані доходи, що відносяться до наступних звітних періодів, то в бухгалтерському обліку вони відображаються на окремому синтетичному рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів", а в бухгалтерській звітності (бухгалтерський баланс) показуються окремою статтею. Такі доходи будуть віднесені на фінансові результати діяльності комерційної організації при настанні звітного періоду, до якого вони належать [12, C.55].

  Методика бухгалтерського обліку фінансових результатів передбачає їх роздільне відображення відповідно до періодом отримання і віднесення до звітного періоду відповідно до вимоги тимчасової визначеності фактів господарської діяльності. Для цього передбачені рахунки 99 "Прибули і збитки" і 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

  Рахунок 99 "Прибутки і збитки" використовується для обліку фінансового результату в звітному періоді і забезпечення формування даних для складання звіту про прибутки і збитки (форма № 2), а рахунок 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" - для обліку результату минулих років в бухгалтерському балансі (форма № 1) і в звіті про зміни капіталу (форма № 3).

  Операційні і позареалізаційні доходи і витрати враховуються на рахунку 91 "Інші доходи і витрати", а прибуток за ним списується бухгалтерським записом: До рахунку 99 "Прибутки і збитки" і Д 91 "Інші доходи і витрати". При виникненні втрат і збитків з надзвичайних обставин дебетується рахунок 99 "Прибутки і збитки", а по надходженнях дебетуються рахунки майна і кредитується рахунок 99.

  Протягом звітного року на рахунку 99 "Прибутки і збитки" відображаються також нараховані платежі податку на прибуток, платежі по перерахунках з фактичного прибутку з цього податку, а також суми належних податкових санкцій. Ці нарахування відображаються на рахунках записом за дебетом рахунка 99 "Прибутки і збитки" і кредиту рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах". Кредиторська заборгованість за рахунком 68 "Розрахунки по податках і зборах" показує зобов'язання організації перед бюджетом по податку на прибуток звітного періоду за даними податкової декларації.

  З введенням Податкового кодексу РФ (НК РФ) законодавством визначена можливість сплати протягом перехідного періоду нарахованого в даному податковому періоді податку на прибуток не одноразово, а протягом декількох податкових періодів. Тому в наказі про облікову політику організації до рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах" необхідно відкрити рахунки аналітичного обліку податку на прибуток за строками погашення заборгованості до бюджету, а зобов'язання повинні бути поділені на короткострокові та довгострокові відповідно до прийнятих в бухгалтерському обліку критеріями.

  Якщо організація визнала суму нарахованого податку на прибуток витратою звітного року, то на всю його суму в бухгалтерському обліку здійснюється запис за дебетом рахунка 99 "Прибутки і збитки" і кредиту рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах". Однак можлива ситуація, коли визнання повної суми податку на прибуток в звітному році може негативно позначитися на показниках, які характеризують фінансовий стан організації. Тоді сума зобов'язань з податку на прибуток звітного року, у відповідність до прийнятої облікової політики, може бути віднесена за рахунок прибутку наступних звітних періодів. У звітному році сума зобов'язань з податку на прибуток, сплата якої перенесена на майбутні звітні періоди, буде відображатися за дебетом рахунків 97 "Витрати майбутніх періодів" або 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" в кореспонденції з кредитом рахунка 68 "Розрахунки за податками і зборів ". Наступ терміну платежів з податку на прибуток в подальшому супроводжується записом за дебетом 99 "Прибутки і збитки" і кредиту рахунків 97 "Витрати майбутніх періодів" або 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

  Можлива ситуація, коли організація в попередніх звітних періодах відповідно до прийнятої облікової політики виробляла резервування сум для сплати податку на прибуток в бюджет за рахунок чистого прибутку. У цьому випадку нарахування відкладеного податкового зобов'язання буде проводитися записом за дебетом рахунка 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" і кредиту рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах".

  Кінцевий фінансовий результат роботи в звітному році, обчислений на рахунку 99 "Прибутки і збитки", заключній записами грудня списується на рахунок 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)", а рахунок 99 закривається. Після цього дані рахунку 84 використовують для заповнення в бухгалтерському балансі даних про прибуток або збиток звітного року за статтями "Нерозподілений прибуток звітного року" або "Непокритий збиток звітного року" в залежності від фінансового результату.

  Починаючи з наступного року при веденні бухгалтерського обліку чистого прибутку і складання періодичної та річної бухгалтерської звітності організації повинні використовувати норми, встановлені Положенням з бухгалтерського обліку (ПБО 18/02) "Облік розрахунків з податку на прибуток" (наказ Мінфіну РФ № 114н від 19 листопада 2002 р) [9, C.242-258].

  Відомо, що показник бухгалтерського прибутку (збитку) розраховується в порядку, встановленому нормативними актами з бухгалтерського обліку, а оподатковуваний прибуток (збиток) - за нормами Глави 25 "Податок на прибуток організацій" НК РФ. На відміну від передбаченої попередніми національними стандартами з бухгалтерського обліку системи відображення податку на прибуток в обліку і звітності ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток" вводить порядок відображення в бухгалтерському обліку сум, здатних вплинути на величину податку на прибуток наступних звітних періодів . Для цього передбачені розрахунки постійних і тимчасових різниць; і постійних податкових зобов'язань.

  У зв'язку з різними правилами визнання доходів і витрат в бухгалтерському та податковому обліку, між бухгалтерським і податковим прибутками одного звітного періоду виникають постійні і тимчасові різниці.Постійні різниці представляють доходи і витрати, що формують бухгалтерський прибуток (збиток) звітного періоду і виключаються з розрахунку податкової бази по податку на прибуток як звітного, так і наступних звітних періодів. ПБО 18/02 передбачені наступні причини виникнення постійних різниць: перевищення фактичних витрат, що враховуються при формуванні бухгалтерського прибутку (збитку), над витратами, прийнятими для цілей оподаткування, за якими передбачено обмежень щодо витрат. Такі види витрат не враховуються з метою оподаткування прибутку відповідно до п.16 ст.270 НК РФ; освіту збитку, перенесеного на майбутнє, який не може бути прийнятий в цілях оподаткування в звітному і наступних звітних періодах; інші аналогічні відмінності.

  Для отримання сум постійних різниць між бухгалтерським та оподатковуваним прибутком повинен бути організований окремий облік доходів і витрат, що включаються і не включаються до складу оподатковуваного прибутку. За нормами ПБО 18/02 таку інформацію слід формувати за даними первинних облікових документів або в регістрах бухгалтерського обліку, або в іншому порядку, визначеному організацією і затвердженому в наказі про облікову політику для цілей бухгалтерського обліку.

  У бухгалтерському обліку доходів і витрат максимально наближені бухгалтерська і податкова облікова політика. Регістри бухгалтерського обліку мають додаткові реквізити, що дозволяють без додаткової роботи отримувати дані для розрахунку оподатковуваного прибутку. Тому розрахуватися загальної суми постійних різниць в бухгалтерському та податковому обліку не становить труднощів. Такий підхід дасть можливість відокремлено враховувати різниці в аналітичному обліку відповідного рахунку активів і зобов'язань, в оцінці яких виникла постійна різниця, а також реалізувати вимоги п.6 ПБО 18/02.

  У зв'язку з формуванням в системі бухгалтерського обліку постійних різниць за доходами і видатками, які належать на бухгалтерський прибуток, але виключається з розрахунку оподатковуваного прибутку, ПБО 18/02 передбачає розрахунок і бухгалтерський облік постійного податкового зобов'язання.

  Постійним податковим зобов'язанням є сума податку, яка веде до збільшення податкових платежів з податку на прибуток в звітному періоді і визнана в тому звітному періоді, в якому виникає постійна різниця. Постійне податкове зобов'язання розраховується як добуток постійної різниці в звітному періоді на ставку податку на прибуток за чинним законодавством. В системі бухгалтерського обліку вони враховуються бухгалтерським записом за дебетом рахунка 99 "Прибутки і збитки", субрахунок "Постійне податкове зобов'язання" і кредиту рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах".

  Крім постійних різниць, облік яких дає можливість розрахувати і відобразити в бухгалтерському обліку постійне податкове зобов'язання, ПБО 18/02 передбачає при розрахунках податку на прибуток у бухгалтерському обліку обчислювати тимчасові різниці. Під тимчасовими різницями розуміються доходи і витрати, що формують бухгалтерський прибуток (збиток) в одному звітному періоді, а податкову базу по податку на прибуток - в іншому або інших звітних періодах. Тоді в бухгалтерському обліку утворюється відкладений податок на прибуток. Відкладений податок на прибуток - це сума, яка впливає на величину податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним періодом або в наступних звітних періодах.

  Тимчасові різниці в залежності від характеру їх впливу на оподатковуваний прибуток можуть бути віднімається і оподатковуваними. Тимчасові різниці при формуванні оподатковуваного прибутку утворюють відкладений податок на прибуток. Він повинен зменшити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету в наступних звітних періодах.

  Оподатковувані тимчасові різниці при формуванні оподатковуваного прибутку утворюють відкладений податок на прибуток. Відкладений податок на прибуток збільшує суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету в наступних звітних періодах.

  Тимчасові різниці, що збільшують або зменшують бухгалтерський прибуток (збиток) в одному звітному періоді, а оподатковуваний - в інших звітних періодах і утворюють в бухгалтерському обліку відкладений податок на прибуток, відокремлюються в аналітичному обліку. Для цього в аналітичному обліку активів і зобов'язань слід вести рахунки для відображення віднімається або оподатковуваного тимчасових різниць.

  Відкладений податок на прибуток дозволяє виділити в бухгалтерському обліку і відобразити на синтетичних рахунках відкладені податкові активи і відкладені податкові зобов'язання.

  Відкладені податкові активи представляють частину відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до зменшення податку на прибуток, що сплачується до бюджету, в наступних звітних періодах. Відкладені податкові активи обчислюються за даними про всіх тимчасових різницях.

  Відкладені податкові активи розраховуються шляхом множення тимчасових різниць звітного періоду на ставку податку на прибуток за податковим законодавством РФ і враховуються на окремому синтетичному рахунку "Відкладені податкові активи". Аналітичний облік до нього організовується за видами активів, в оцінці яких виникла тимчасова різниця.

  Наведемо приклад розрахунку відстроченого податкового активу за даними про тимчасовою різниці, аналогічний представленому в п.14 ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток".

  Якщо для оподаткування прибутку організації за звітний рік сума нарахованої амортизації по об'єкту основних засобів (використовується лінійний спосіб) склала 30 000 руб., А для цілей бухгалтерського обліку (використовується спосіб зменшуваного залишку) - 35 000 руб., Сума тимчасовою різниці складе 5 000 руб. (35 000 руб. - 30 000 руб). Сума відстроченого податкового активу, відображеного в бухгалтерському обліку в зв'язку з наявністю тимчасовою різниці за звітний рік, буде обчислена в такий спосіб: 5 000 руб. x 24%: 100 = 1 200 руб. Відкладені податкові зобов'язання представляють частину відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до збільшення податку на прибуток, що сплачується до бюджету, в наступних звітних періодах і визнаються в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, коли виникли оподатковувані тимчасові різниці. Відкладені оподатковувані зобов'язання розраховуються як добуток оподатковуваних тимчасових різниць звітного періоду на ставку податку на прибуток за податковим законодавством РФ і враховуються в бухгалтерському обліку на окремому синтетичному рахунку "Відкладені податкові зобов'язання". Аналітичний облік таких зобов'язань організовується за тими видами, в оцінці яких виникла тимчасова різниця.

  Наведемо приклад розрахунку відстроченого податкового зобов'язання на підставі даних про оподатковуваної тимчасової різниці, аналогічний представленому в п.15 ПБО 18/02.

  Якщо для оподаткування прибутку організації за звітний рік сума нарахованої амортизації по об'єкту основних засобів (використовується нелінійний спосіб) склала 16 000 руб., А для цілей бухгалтерського обліку (використовується лінійний спосіб) - 10 000 руб., Сума оподатковуваного тимчасової різниці при визначенні податкової бази з податку на прибуток складе 6 000 руб. (16 000 руб. - 10 000 руб.). Відкладене податкове зобов'язання при визначенні податкової бази по податку на прибуток за звітний рік буде перелічені в такий спосіб: 6 000 x 24%: 100 = 1 224 руб. Коли податковим законодавством передбачені різні ставки податку на прибуток за видами доходів, розрахунок відстрочений податковий актив або відкладеного податкового зобов'язання необхідно проводити відповідно до встановлених ставок.

  Якщо в звітному періоді виникли відкладені податкові активи, їх суми буде відображено за дебетом рахунка "Відкладені податкові активи" і кредитом рахунка "Розрахунки по податках і зборах". При зменшенні або погашенні тимчасових різниць в поточному звітному періоді будуть зменшуватися або погашатися відкладені податкові активи цього періоду. Суми зменшення або погашення відкладених податкових активів в бухгалтерському обліку будуть представлені за дебетом рахунка "Розрахунки по податках і зборах" і кредиту рахунку "Відкладені податкові зобов'язання".

  Вибуття активів, за якими було нараховано відкладені податкові активи, повинно супроводжуватися списанням останніх на рахунок обліку прибутків і збитків. Виник відстрочене податкове зобов'язання враховується в бухгалтерському обліку записом за дебетом рахунка "Розрахунки по податках і зборах" і кредиту рахунку "Відкладені податкові зобов'язання". Зменшення і повне погашення оподатковуваних тимчасових різниць призводить до зменшення або повного погашення відкладених податкових зобов'язань, яке фіксується в бухгалтерському обліку записом за дебетом рахунка "Відкладені податкові зобов'язання" і кредиту рахунку "Розрахунки по податках і зборах".

  Вибуття активу або виду зобов'язання, за якими було нараховано відкладене податкове зобов'язання, відбивається на рахунку обліку прибутків і збитків в сумі, на яку за законодавством РФ про податки і збори не збільшується оподатковуваний прибуток звітного та наступних звітних періодів.

  Суми постійного податкового зобов'язання, відкладеного податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання, згідно з ПБО 18 \ 02 "Облік розрахунків з податку на прибуток", використовуються для розрахунку поточного податку на прибуток (збиток). Поточним податком на прибуток (збиток) є податок на прибуток для цілей оподаткування.

  Для розрахунку поточного податку на прибуток (збитку), вже обчисленого в податковому обліку за нормами законодавства про податки і збори, Положенням вводиться поняття умовний витрата (дохід) з податку на прибуток. Умовний витрата (дохід) з податку на прибуток являє суму податку на прибуток, розраховану від суми облікового прибутку, і відображається у бухгалтерському обліку. Сума облікового прибутку не залежить від суми оподатковуваного прибутку, а умовний витрата (умовний дохід) з податку на прибуток обчислюється множенням бухгалтерської прибутку звітного періоду на ставку податку на прибуток за законодавством РФ про податки і збори.

  Умовний витрата з податку на прибуток враховується на рахунку прибутків і збитків субрахунку умовних витрат (доходів) з податку на прибуток. Нарахований умовний витрата з податку на прибуток за звітний період відображається за дебетом рахунка прибутків і збитків, субрахунок умовних витрат з податку на прибуток і кредитом рахунка розрахунків з податків і зборів.

  Розрахунок поточного податку на прибуток ведеться за даними про величину умовного витрати (доходу), скоригованого на наступні суми звітного періоду: постійного податкового зобов'язання; відстрочений податковий актив; відкладеного податкового зобов'язання.

  Уявімо розрахунок поточного податку на прибуток, сума якого відображається в звіті про прибутки і збитки (форма № 2) [Додаток №3]. За даними додатка № 3 [17, C.253-254] амортизаційні відрахування по нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку склали 3 000 руб. Для цілей оподаткування приймається 2 500 руб. Ця тимчасова різниця зменшить базу для розрахунку податку на прибуток в майбутніх звітних періодах.

  Витрати на відрядження, фактично мали місце в звітному періоді, перевищили норматив для цілей оподаткування на суму 4 000 руб. Обчислена сума, що не приймається для цілей оподаткування, тобто не збільшує оподатковуваний прибуток, є постійною різницею. Вона відповідає одному з критеріїв постійних різниць п.4 ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток".

  За безоплатно наданими послугами сума доходу, яка приймається для цілей бухгалтерського обліку, склала 700 руб. Надані послуги використані в господарській діяльності організації-платника податків, але акт прийому-здачі послуг не складено. В цьому випадку виникла тимчасова різниця, яка призвела до формування відкладеного податку на прибуток.

  У звіті про прибутки та збитки за звітний рік прибуток до оподаткування (бухгалтерський прибуток) організації склала 120 000 руб.Ставка податку на прибуток - 24%. За цими даними відповідно до ПБО 18/02 розраховується умовний податок на прибуток. Він складе 28 800 руб. (120 000 руб. X 24%: 100). Отримана сума використовується для розрахунку поточного податку на прибуток, який відображається у звіті про прибутки і збитки (форма № 2). Поточний податок на прибуток також проставляється в податковій декларації з податку на прибуток за звітний податковий період і розраховується наступним чином. Відстрочений податковий актив складе 125 руб. (500 руб. X 24%: 100), постійне податкове зобов'язання - 960 руб. (4 000 руб. X 24%: 100), відстрочене податкове зобов'язання - 168 руб. (700 руб. Х 24%: 100). Поточний податок на прибуток буде дорівнював 29 717 руб. (28 800 + 125 + 960 - 168 руб.). Таким чином, податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету в звітному податковому періоді, за нормами ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток" буде формуватися в системі бухгалтерського обліку. Подібний порядок бухгалтерського обліку податку на прибуток дозволить зблизити бухгалтерський і податковий облік, знизити трудомісткість їх ведення.

  висновок

  В умовах розвиненої ринкової економіки роль бухгалтерського обліку полягає у формуванні максимально достовірної інформації про фінансовий стан і фінансові результати діяльності організації.

  У цій роботі показано облік формування фінансового результату і використання прибутку підприємства. Можна зробити висновок, що фінансовий результат являє собою приріст (або зменшення) вартості власного капіталу організації, що утворився в процесі її підприємницької діяльності за звітний період.

  Він визначається як: прибуток (збиток) від реалізації продукції + відсотки до отримання - відсотки до сплати + доходи від участі в інших організаціях + інші операційні доходи - інші операційні витрати + інші позареалізаційні доходи - інші позареалізаційні витрати.

  Для обліку прибутку (збитків) використовується інформаційна база, що включає первинні документи: головна книга, журнал-ордер №11, відомість обліку продажів рахунок 90, №15, довідка бухгалтерії та ін.

  Для звітності використовуються:

  форма №2 "Звіт про фінансові результати",

  форма №3 "Звіт про рух капіталу",

  форма №4 "Звіт про рух грошових коштів".

  На закінчення даної курсової роботи, вважаю, необхідним зробити висновок про те, що облік фінансових результатів дозволяє розкривати причини досягнутих і недосягнутого успіхів, приймати рішення, що сприяють усуненню недоліків в діяльності підприємства.

  Облік використання прибутку, в свою чергу, містить інформацію про суми і цілі, на які були витрачені з метою контролю за рухом грошових коштів підприємства.

  Список використаної літератури

   Нормативно-правові матеріали:

  1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Ч.1,2.

  2. Податковий кодекс Російської Федерації. Ч.1. від 31.07.98г.146-ФЗ

  3. Податковий кодекс Російської Федерації. Ч.2. від 5.08.00 117 - ФЗ

  4. Інструкція МНС РФ ВІД 15.06.00 62 Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на прибуток підприємств і організацій.

  5. Методичні вказівки з бухгалтерського обліку основних засобів. Затверджено наказом Мінфіну Росії від 20.07.98 р ЗЗн.

  6. Про бухгалтерський облік. Федеральний закон від 21.11.96 г.129-ФЗ.

  7. Про річної бухгалтерської звітності організації. Наказ Мінфіну РФ від 12.11 1996р. № 97 (в ред. Наказів Мінфіну РФ від 03.02.97 р №8, від 21.11.97 №81н).

  8. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств. Затверджено Наказом Мінфін СРСР від 01.11.1991 №56 в редакції змін і доповнень, повідомленими Наказами Мінфіну РФ №№ 173, 81,31,15, 81н і відомчими

  9. нормативними документами, погодженими з Мінфіном РФ.

  10. 22 положення з бухгалтерського обліку: зб. док. - 4-е изд., Испр. - Москва: Видавництво "Омега - Л", 2007.

  11. Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку. Затверджено постановою Уряду РФ від 01.07.95г. №661 зі змінами і доповненнями №№ 1211, 1387, 273, 1672, 509.

   Спеціальна література:

  12. "Аналіз прибутку" Щербініна Ю.В., журнал "Бухгалтерський облік" №7, 1998р.

  13. "Особливості формування прибутку в бухгалтерському обліку", В.І. Макарьевна. "Російська газета" №12, 2003.

  14. "Прибуток - основа економічного розвитку підприємства", Е.В. Нікольська. "Російська газета" №5, 2008.

  15. "Успішність діяльності фірми визначається фінансовим результатом", М.А. Климова. "Російська газета" №6, 2006.

  16. Бєлов А.А. Бухгалтерський облік. Теорія і практика: підручник / А.А. Бєлов. - М .: ЕКСМО, 2006.

  17. Бухгалтерський облік. Офіційні матеріали. М .: ИНФРА-му, 2006.

  18. Галкіна Є.В. Бухгалтерський облік і аудит: навчальний посібник / Є.В. Галкіна. - М. КНОПУС 2009.

  19. Зонова А.В. Бухгалтерський облік і аналіз: навч. посібник / А.В. Зонова, Л.А. Адамайтіс, І.М. Бачурінская; під ред. А.В. Зонової. - М .: Ексмо 2009.

  20. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - 5-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-му, 2008.

  21. Литнева Н.А., Малявкіна Л.І., Федорова Т.В. Бухгалтерський облік: Підручник. - М .: ФОРУМ: ИНФРА - му, 2006.

  22. Макальская М.Л., Фельдман І.А. Бухгалтерський облік: підручник. - М .: Вища освіта, 2007.

  23. Наказ Міністерства фінансів Російської Федерації від 27 грудня 2007р. N 153н Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку "Облік нематеріальних активів" (ПБУ 14/2007), "Російська газета" №4579, 02.02.2008.

  24. www.afga.ru, www.konbuh.ru, www.rg.ru

  додатки

  Додаток № 1

  Надходження і вибуття, які не визнані відповідно доходами та витратами організації.

  Надходження, які не визнані доходами

  Вибуття, які не визнані витратами

  Сум податку на додану вартість, акцизів, податку з продажів, експортних мит і інших аналогічних обов'язкових платежів

  У зв'язку з придбанням (створенням) необоротних активів (основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів тощо)

  -

  Вклади до статутних (складеному) капітали інших організацій, придбання акцій акціонерних товариств та інших цінних паперів не з метою перепродажу (продажу)

  За договорами комісії, агентськими та іншим аналогічним договорами на користь комітету, принципу і т.п.

  За договорами комісії, агентськими та іншим аналогічним договорами на користь комітету, принципу і т.п.

  В порядку попередньої оплати продукції, товарів, робіт і послуг

  В порядку попередньої оплати матеріально-виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг

  Авансів в рахунок оплати продукції, товарів, робіт, послуг, завдатку

  У вигляді авансів, задатку в рахунок оплати матеріально виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг

  В заставу, якщо договором передбачена передача заставленого майна заставодержателю

  -

  В погашення кредиту, позики, наданого позичальнику

  В погашення кредиту, позики, отриманих організацією

  Додаток № 2

  Класифікація інших доходів і витрат.

  № п / п

  Перелік інших доходів

  Перелік інших витрат

  1

  Надходження, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації

  Витрати, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації

  2

  Надходження, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій (включаючи відсотки та інші доходи за цінними паперами)

  Витрати, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності

  3

  Прибуток, отриманий організацією в результаті спільної діяльності (за договором простого товариства)

  Витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій

  4

  Надходження від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти) продукції, товарів

  Витрати, пов'язані з продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), товарів, продукції

  5

  Відсотки, отримані за надання в користування коштів організації, а так само за використання банком грошових коштів, що знаходяться на рахунку організації в цьому банку

  Відсотки, сплачувані організацією за надання їй в користування грошових коштів (кредитів, позик)

  6

  -

  Витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються кредитними організаціями

  7

  Штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів

  Штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів

  8

  Активи, отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування

  Відрахування в оціночні резерви, створювані відповідно до правил бухгалтерського обліку (резерви по сумнівних боргах, під знецінення вкладень в цінні папери і т.д.

  9

  Надходження до відшкодування заподіяного організацією збитків

  Відшкодування заподіяного організацією збитків

  10

  Прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році

  Збитки минулих років, визнані у звітному році

  11

  Суми кредиторської і депонентської заборгованості, за якими минув строк позовної давності

  Суми дебіторської заборгованості, за якими минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення

  12

  Позитивні курсові різниці

  Негативні курсові різниці

  13

  Сума дооцінки активів

  Сума уцінки активів

  14

  -

  Перерахування коштів (внесків, виплат і т.д.), пов'язаних з благодійною діяльністю, витрати на здійснення спортивних заходів, відпочинку, розваг, заходів культурно-просвітницького характеру та інших аналогічних заходів

  15

  Надходження, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації і т.п.): вартість матеріальних цінностей, що залишаються від списання непридатних до відновлення і подальшого використання активів і т.п.

  Витрати, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації майна тощо)

  Додаток № 3

  Розрахунок поточного податку на прибуток в звіті про прибутки і збитки (в руб.).

  № п / п

  Види доходів і витрат

  Суми для розрахунку бухгалтерського прибутку (збитку)

  Суми для визначення оподатковуваного прибутку (збитку)

  Різниці звітного періоду

  1

  Амортизація нематеріальних активів

  3 000

  2 500

  500 (тимчасова різниця)

  2

  Витрати на відрядження

  20 000

  16 000

  4 000 (постійна різниця)

  3

  Безоплатно надані послуги

  700

  -

  700 (тимчасова різниця)  Головна сторінка


      Головна сторінка  Облік фінансових результатів і використання прибутку (2)