Дата конвертації12.06.2018
Розмір15.86 Kb.
Типреферат

Скачати 15.86 Kb.

Облік грошових коштів, грошових документів і фінансових вкладень

Облік грошових коштів, грошових документів і фінансових вкладень

Для обліку касових операцій застосовуються такі типові міжвідомчі форми первинних документів і облікових регістрів: прибутковий касовий ордер (форма N КО-1), видатковий касовий ордер (форма N КО-2), журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів (форма N КО-3 ), касова книга (форма N КО-4), книга обліку прийнятих і виданих касиром грошових коштів (форма N КО-5). Ці форми затверджені наказом Мінстату України від 18 серпня 1998 р. N 88 за погодженням з Міністерством фінансів Росії і введені в дію з 1 січня 1999р.

Надходження грошей в касу і видачу з каси оформляють прибутковими та видатковими касовими ордерами. Підчищення, помарки і виправлення, хоча б і обумовлені, в цих документах не допускаються. Прийом і видача грошей за касовими ордерами можуть проводитися тільки в день їх складання.

Заробітну плату, пенсії, допомоги по тимчасовій непрацездатності, премії, стипендії видають з каси не за касовими ордерами, а за платіжними або розрахунково-платіжними відомостями, підписаним керівником організації та головним бухгалтером.

Прибуткові та видаткові касові ордери або замінюючі їх документи до передачі в касу реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.

Всі операції з надходження і витрачання грошових коштів касир записує в касову книгу, яка повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана сургучною або мастичної печаткою. Кількість листів на ній повинно бути завірено підписами керівників організації і головного бухгалтера. В кінці робочого дня касир підраховує в касовій книзі підсумки операцій за день і виводить залишок грошей в касі на наступний день. Записи в касовій книзі ведуть кульковою ручкою або чорнилом через копіювальний папір на двох аркушах. Один лист книги відривний, його здають в кінці дня з усіма прибутковими та видатковими документами в якості звіту по касових операціях під розписку в касовій книзі. Підчищення і необумовлені виправлення в касовій книзі забороняються. Зроблені виправлення завіряються підписами касира і головного бухгалтера організації.

Грошові кошти, що зберігаються в касі, враховують на синтетичному рахунку 50 "Каса". У дебет його записують надходження грошових коштів в касу, а в кредит - вибуття грошових коштів з каси.

До рахунку 50 "Каса" можуть побут відкриті субрахунки:

50-1 "Каса організації";

50-2 "Операційна каса";

50-3 "Грошові документи" та ін.

На субрахунку 50-1 "Каса організації" враховують грошові кошти в касі. Якщо організація проводить касові операції з іноземною валютою, то до рахунку 50 "Каса" відкривають субрахунки для відокремленого обліку руху кожної готівкової іноземної валюти.

На субрахунку 50-2 "Операційна каса" обліковують наявність та рух грошових коштів у касах товарних контор (пристаней) і експлуатаційних ділянок, зупиночних пунктів, річкових переправ, судів, у квиткових і багажних касах портів, вокзалів і т.п. Цей субрахунок відкривається організаціями при необхідності.

На субрахунку 50-3 "Грошові документи" враховують перебувають у касі організації поштові та вексельні марки, оплачені авіаквитки, марки державного мита та інші грошові документи.

Перебувають у касі організації поштові та вексельні марки, оплачені авіаквитки, марки державного мита та інші грошові документи враховують на субрахунку 50-3 "Грошові документи" рахунки 50 "Каса" в сумі фактичних витрат на їх придбання.

Облік надходження та вибуття грошових документів оформляють прибутковими та видатковими касовими ордерами. Дані касових ордерів касир записує в книгу руху грошових документів, що є регістром аналітичного обліку грошових документів. Аналітичний облік грошових документів ведуть за їх видами. Один-два рази на місяць касир складає в касовій книзі звіт за що надійшли і вибули документами.

Кожна організація має право відкривати в будь-якому банку розрахункові та інші рахунки для зберігання вільних грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій.

З розрахункового рахунку банк оплачує зобов'язання, витрати і доручення організації, що проводилися порядку безготівкових розрахунків, а також видає кошти на оплату праці та поточні господарські потреби. Операції по зарахуванню сум на розрахунковий рахунок або списанню з нього банк виробляє на підставі письмових розпоряджень власників розрахункового рахунку (грошових чеків, оголошень на внесок грошей готівкою, платіжних вимог) або за їх згодою (оплата платіжних вимог постачальників і підрядників).

Грошові кошти підприємства, що зберігаються на розрахункових рахунках, враховують на синтетичному рахунку 51 "Розрахункові рахунки". У дебет цього рахунку записують надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, а в кредит - зменшення грошових коштів на розрахунковому рахунку. Підставою для записів по розрахунковому рахунку служать виписки банку з прикладеними до них виправдувальними документами.

Організації мають право відкривати валютні рахунки на території Російської Федерації в будь-якому банку, уповноваженому Центральним банком на проведення операцій з іноземними валютами.

Для узагальнення інформації про наявність та рух коштів в іноземній валюті використовують рахунок 52 "Валютні рахунки". За дебетом цього рахунку відображають надходження грошових коштів на валютні рахунки організації, а по кредиту - списання грошових коштів з валютних рахунків. Операції по валютних рахунках відображаються на підставі виписок банку та доданих до них грошово-розрахункових документів. Суми, помилково віднесені в дебет або кредит валютних рахунків і виявлені при перевірці виписок банку, відображають на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 2 "Розрахунки за претензіями".

Аналітичний облік за рахунком 52 ведуть по кожному рахунку, відкритого в установах банку для зберігання грошових коштів в іноземних валютах.

До рахунку 52 "Валютні рахунки" відкривають такі субрахунки:

52-1 "Транзитні валютні рахунки";

52-2 "Поточні валютні рахунки";

52-3 "Валютні рахунки за кордоном".

Субрахунок 52-1 "Транзитні валютні рахунки" відкривається для зарахування в повному обсязі надходжень в іноземній валюті, в тому числі і не підлягають обов'язковому продажу. Виняток становлять такі надходження іноземної валюти, що зараховуються відразу в дебет рахунку 52-2 "Поточні валютні рахунки":

1) переклад посередницькою організацією після обов'язкового продажу нею частини валютної виручки з відміткою в платіжному дорученні про виробленої продаж частини валютної виручки;

2) іноземна валюта, придбана на внутрішньому валютному ринку за російські рублі і за іноземну валюту іншого виду.

З кредиту рахунку 52-1 "Транзитні валютні рахунки" іноземна валюта списується в дебет рахунку 52-2 "Поточні валютні рахунки" і в ряді інших випадків (при поверненні коштів в іноземній валюті тієї організації, від якої вони надійшли, при перерахуванні експортної валютної виручки посередницькими зовнішньоекономічними організаціями організаціям, які не є резидентами Російської Федерації, за вирахуванням комісійної винагороди, і ін.).

Субрахунок 52-2 "Поточні валютні рахунки" відкривається організаціями для обліку коштів, що залишилися в розпорядженні організації після обов'язкового продажу експортної виручки та здійснення інших операцій за рахунком у відповідності з валютним законодавством. За дебетом рахунка 52-2 "Поточні валютні рахунки" відображаються суми в іноземній валюті, перераховані з кредиту рахунку 52, субрахунок 1 "Транзитні валютні рахунки", а також суми, які зараховуються відразу на поточний валютний рахунок, минаючи транзитний рахунок. З кредиту рахунку 52, субрахунок 2 "Поточні валютні рахунки", валюта списується в безготівковому і готівковому порядку.

Зняття готівкової іноземної валюти з рахунку 52, субрахунок 2 "Поточні валютні рахунки", дозволяється на оплату витрат, пов'язаних з відрядженням працівників організацій в іноземні держави, а також за спеціальним дозволом Банку Росії.

На рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках" обліковують наявність та рух грошових коштів у валюті Російської Федерації та іноземних валютах, що знаходяться в акредитивах, чекових книжках, інших платіжних документах (крім векселів), на поточних, особливих та спеціальних рахунках, а також рух коштів цільового фінансування у тій їхній частині, яка підлягає відокремленому зберіганню. До рахунку 55 можуть бути відкриті такі субрахунки:

55-1 "Акредитиви";

55-2 "Чекові книжки";

55-3 "Депозитні рахунки" і ін.

Акредитивна форма розрахунків застосовується в двох випадках: коли вона встановлена ​​договором і коли постачальник переводить покупця на цю форму розрахунків відповідно до положень про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання. Особливість акредитивної форми розрахунків в тому, що оплату платіжних документів виробляють за місцем знаходження постачальника відразу після відвантаження ним продукції.

Акредитив може бути виставлений за рахунок власних коштів і за рахунок банківського кредиту. У першому випадку виставлення акредитива оформляють наступній бухгалтерської записом:

Дебет рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках", субрахунок 1 "Акредитиви"

Кредит рахунку 52 "Розрахункові рахунки"

Коли акредитив виставляють за рахунок банківського кредиту, складають такий запис:

Дебет рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках", субрахунок 1 "Акредитиви"

Кредит рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"

Оплату рахунків постачальників з аккредитивного рахунку оформляють наступній записом:

Дебет рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Кредит рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках", субрахунок 1 "Акредитиви"

Розрахунковий чек містить письмове доручення власника рахунку (чекодавця) обслуговуючому його банку на перерахування зазначеної в чеку суми грошей з його рахунку на рахунок отримувача коштів (чекодержателя).

Депонування коштів при видачі чекових книжок у платника обліковується на рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках", субрахунок 2 "Чекові книжки", з кредиту рахунків 51 "Розрахункові рахунки", 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" та інших подібних рахунків. У міру оплати заборгованості чеками їх списують з кредиту рахунку 55 в дебет рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та інших рахунків. Суми за чеками, виданими, але не сплаченим банком (не пред'явлені до оплати), залишаються на рахунку 55-2.

Суми залишилися невикористаних чеків і повернутих у банк списують з кредиту рахунку 55, субрахунок 2, в дебет рахунків 51, 52, 66 або інших рахунків.

Аналітичний облік по субрахунку 55-2 ведуть з кожної отриманої чекової книжці.

На субрахунку 55-3 "Депозитні рахунки" враховують рух коштів, вкладених організацією в банківські та інші вклади. Перерахування грошових коштів у внески відображають за дебетом рахунка 55 і кредитом рахунка 51 "Розрахункові рахунки" або 52 "Валютні рахунки". При поверненні кредитною організацією сум вкладів виробляють зворотні бухгалтерські записи.

Аналітичний облік по субрахунку 55-3 "Депозитні рахунки" ведуть за кожним вкладом.

Грошові кошти, що надходять до каси організації, підлягають здачі на рахунки в кредитних організаціях. Порядок і терміни здачі готівки встановлюються кредитною організацією з урахуванням територіального розташування організації, режиму роботи і специфіки діяльності. При цьому грошові кошти можуть бути здані в каси кредитної організації, інкасаторам, в ощадні каси або в каси поштових відділень.

У період з моменту передачі грошових коштів інкасаторам або безпосередньо кредитним організаціям, ощадних кас або поштовим відділенням здані грошові кошти враховують на активному синтетичному рахунку 57 "Переклади в шляху". Підставою для прийняття грошових коштів на облік за рахунком 57 є квитанції кредитної організації, ощадної каси або поштового відділення, копії супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам або інші подібні документи.

Суми готівкових коштів, зданих кредитним організаціям, ощадним банкам або поштовим відділенням, списують в дебет рахунку 57 з кредиту рахунку 50 "Каса".

З кредиту рахунку 57 грошові кошти списують в дебет рахунку 51 "Розрахункові рахунки" (згідно з випискою банку) або інших рахунків в залежності від їх використання (50, 52, 62, 73).

Рух грошових коштів (переказів) в іноземній валюті враховують на рахунку 57 відокремлено.

До фінансових інвестицій належать витрати організації на придбання цінних паперів з метою отримання додаткового доходу, вклади в статутні капітали інших організацій, дебіторська заборгованість у вигляді наданих позик іншим підприємствам.

Облік фінансових інвестицій здійснюється на активному рахунку 58 «Фінансові вкладення» по субрахунках.

На субрахунку 58-1 «Паї й акції» враховуються наявність і рух інвестицій в акції акціонерних товариств, статутні (складеному) капітали інших організацій у вигляді грошових коштів, матеріальних цінностей, готової продукції та ін.

Дебет рахунку 58 «Фінансові вкладення»

Кредит рахунку 51 «Розрахункові рахунки» (52 «Валютні рахунки», 10 «Матеріали», 43 «Готова продукція», 20 «Основне виробництво» і ін.) - відбиті вклади в статутний капітал у вигляді грошових коштів (валютних коштів, матеріальних цінностей , готової продукції та ін.).

На субрахунку 58-2 «Боргові цінні папери» враховуються наявність і рух інвестицій в державні і приватні боргові цінні папери (облігації та ін.). Цінні папери приймаються до обліку за купівельною вартістю придбання (ринкова ціна), яка може бути дорівнює, більше або менше номінальної. Якщо ринкова вартість перевищує номінальну, то отримана різниця підлягає списанню або донарахування.

Дебет рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» (на суму належної до отримання з цінних паперів доходу)

Кредит рахунку 58 «Фінансові вкладення» (на частину різниці між ринковою та номінальною вартістю), 91 «Інші доходи і витрати» (на різницю між сумами, віднесеними на рахунки 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» і рахунку 58 «Фінансові вкладення» ).

Донарахування суми перевищення номінальної вартості придбаних організацією облігацій та інших боргових цінних паперів над їх купівельною вартістю відображається наступним записом:

Дебет рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» (на суму належної до отримання з цінних паперів доходу)

Кредит рахунку 58 «Фінансові вкладення» (на частину різниці між ринковою та номінальною вартістю), 91 «Інші доходи і витрати» (на загальну суму, віднесену на рахунки 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» і 58 «Фінансові вкладення»).

Продаж або погашення цінних паперів відображається:

Дебет рахунку 91 «Інші доходи і витрати»

Кредит рахунку 58 «Фінансові вкладення».

У бухгалтерському балансі фінансові вкладення відображаються за найменшою вартістю - облікової або ринкової. Оскільки ситуація на фондовому ринку нестабільна, багато створюють резерв під знецінення вкладень у цінні папери.

Рахунок 59 «Резерви під знецінення вкладень у цінні папери» призначений для узагальнення інформації про резерви під знецінення вкладень організації в цінні папери. За кредитом цього рахунку здійснюється формування резерву, за дебетом - використання резерву.

1. Освіта резерву:

Дебет рахунку 91 «Інші доходи і витрати» Кредит рахунку 59 «Резерви під знецінення вкладень у цінні папери».

2. Зменшення резерву внаслідок вибуття акцій, за якими раніше був створений резерв: Дебет рахунку 59 «Резерви під знецінення вкладень у цінні папери»

Кредит рахунку 91 «Інші доходи і витрати».

Аналітичний облік по даному рахунку ведеться по кожному резерву.


Головна сторінка


    Головна сторінкаОблік грошових коштів, грошових документів і фінансових вкладень

Скачати 15.86 Kb.