Дата конвертації17.05.2017
Розмір20.08 Kb.
ТипКонтрольна робота

Скачати 20.08 Kb.

Облік інфляції вартості будівельних робіт в бізнес-плані

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Предмет: «Економіка підприємства»

На тему: «Облік інфляції вартості будівельних робіт в бізнес-плані»

Мінськ

2009

ЗМІСТ

1. Облік інфляції вартості будівельних робіт в бізнес-плані 3

Список використаних джерел 12

1. ОБЛІК ІНФЛЯЦІЇ ВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ В БІЗНЕС ПЛАН

Будівельна галузь відноситься до найбільш тривалого виробничого циклу і тому в найбільшій мірі страждає від інфляції. Проблема прогнозування зміни індексу цін і обсягів виробництва є надзвичайно складною навіть для умов стабільно працюючої економіки. Цим і зумовлена ​​актуальність даної теми.

Під інфляцією в світовому співтоваристві маються на увазі певна реакція економіки на виниклі фінансові розбалансування, спроба подолати їх і досягти оптимального стану між попитом і пропозицією, товарами і грошима. Інфляція являє собою одну з найважчих економічних проблем.

Інфляція вимірюється за допомогою індексу цін, який, в свою чергу, визначає їх загальний рівень по відношенню до базисного періоду. Для вартісної оцінки результатів і витрат можна використовувати такі види цін, як: базисні, світові, прогнозні, розрахункові, поточні, які виражаються, як правило, в рублях або валюті.

Базова ціна на будь-яку продукцію або ресурси вважається незмінною протягом усього розрахункового періоду в бізнес-плані. Прогнозна ціна визначається за формулою

Цt = Цb * Jt, tH, (1)

де Цt - прогнозна ціна продукції або ресурсу в кінці t-го кроку розрахунку;

Цb - базисна ціна продукції (робіт, послуг);

Jt - індекс зміни цін продукції (робіт, послуг) в кінці t-го кроку розрахунку по відношенню до початкового моменту розрахунку [6].

Для розрахунків впливу фактора інфляції необхідно проводити величезну кількість прогнозів. Забезпечення достовірності прогнозування - складне завдання навіть в умовах нормально функціонуючої економіки. Тим часом саме від точності очікуваного (прогнозного) параметра темпу інфляції залежать коректність оцінки всього інвестиційного проекту і якість бізнес-планування.

Слід враховувати, що при високих темпах інфляції величиною очікуваного темпу інфляції нехтувати не можна, як це зазвичай роблять при невеликих темпах інфляції. Для аналізу впливу інфляції на прогноз грошових потоків недостатньо просто збільшувати статті за поточним році, тому що темп інфляції з різних видів ресурсів неоднаковий (неоднорідність інфляції за видами продукції і ресурсів). Облік чинника інфляції може надати як позитивне, так і негативний вплив на фактичну ефективність інвестиційного проекту. Наприклад, інфляція веде до зміни впливу запасів і заборгованостей: вигідним стає збільшення запасів і кредиторської заборгованості, а невигідним - зростання запасів готової продукції і дебіторської заборгованості. Прикладом позитивного впливу інфляції може бути збільшення залишкової вартості активів у міру зростання цін [7, с.544].

Інфляція несе з собою зміни фактичних умов надання позик і кредитів, причому часто буває неможливо передбачити, на чию користь змінюються умови кредитування, що впливає на інвестиційні проекти, що фінансуються за рахунок позикових джерел. Іншим прикладом негативного впливу інфляції на параметри інвестиційного проекту є невідповідність амортизаційних відрахувань підвищується рівня цін, і як наслідок - завищення оподатковуваної бази.

Теорія інфляції, зумовлена ​​зростанням витрат, пояснює зростання цін такими чинниками, які призводять до збільшення витрат на одиницю продукції. Підвищення витрат на одиницю продукції в економіці скорочує прибутки й обсяг продукції, який фірми готові запропонувати при існуючому рівні цін. В результаті зменшується пропозиція товарів і послуг в масштабі всієї економіки. Це зменшення пропозиції, в свою чергу, підвищує рівень цін, тобто за цією схемою витрати роздувають ціни, а не попит на продукцію.

Найважливішими джерелами інфляції є збільшення номінальної зарплати працюючих і цін на сировину і енергію, що зумовлює зростання витрат на виробництво, також можлива ситуація, коли інфляція викликається збільшенням попиту. У реальному світі інфляція поділяється набагато складніше, ніж ці два простих типу.

Особливо сильний вплив на показники ефективності інвестиційного проекту надають такі чинники, як неоднорідність інфляції за видами продукції і ресурсів, але якщо припустити, що інфляція має однорідний характер, то вона все одно впливає на показники проектів. Хоча б за рахунок того, що відбувається зміна запасів і заборгованостей. В умовах такої інфляції стає вигіднішим мати великі запаси готової продукції і велику дебіторську заборгованість [10, с.64].

Якщо розглядати ті проекти, які вже існують і реалізуються у нас, то багато з них розраховуються в доларах США. Розробники бізнес-планів таким чином намагаються обійти проблему обліку інфляції і її прогнозування. Однак в разі врахування інфляції можна отримати результати, адекватні реальності.

Один з варіантів розрахунку прогнозної зміни вартості будівельно-монтажних робіт (БМР) здійснюється на основі аналізу та виявлення тенденцій, що склалися з урахуванням зміни індексів споживчих цін (ІСЦ) за певні періоди. Треба відзначити, що в світовому співтоваристві ІСЦ відображає фактичну інфляцію або інфляційні очікування на прогнозний період.

В даний час в країнах СНД можна виділити кілька методів, покликаних врахувати фактор інфляції в оцінці інвестиційних проектів - метод постійних цін і метод поточних цін.

Однак існує ще один дієвий механізм прогнозування інфляції в області інвестицій. Так, з метою запобігання фінансових втрат і врахування інфляційних очікувань в будівництві спільною постановою Міністерства економіки та Міністерства архітектури і будівництва Республіки Білорусь від 24 червня 2004 № 153/14 затверджено Інструкцію про порядок визначення прогнозних індексів вартості будівельно-монтажних робіт і інвестицій в основний капітал (далі - Інструкція).

Інструкцією встановлено порядок розрахунку прогнозних індексів зміни вартості СМР та інвестицій в основний капітал до рівня базисних цін 1991 року, а також до грудня попереднього року. Таким чином, із застосуванням розрахункових індексів з'являється можливість розрахувати необхідні обсяги інвестицій на перспективу п'ятирічку, реалізацію конкретного інвестиційного проекту. Тому прогнозні індекси зміни вартості СМР та інвестицій в основний капітал становлять великий інтерес як для інвестора-замовника, так і для будівельників. Вони застосовуються Міністерством економіки, республіканськими органами державного управління та іншими державними організаціями, підпорядкованими Уряду Республіки Білорусь при:

- підготовці щорічних прогнозів інвестиційної діяльності в рамках прогнозів соціально-економічного розвитку;

- визначенні бюджетних коштів на фінансування Державної інвестиційної програми в цілому по республіці, а також за окремими об'єктами програми;

- підготовці дво-, трирічних планів фінансування і будівництва житлових будинків, в т.ч. для громадян, які здійснюють будівництво житлових приміщень з державною підтримкою;

- підготовці бізнес-планів розвитку і реалізації інвестиційних проектів [6].

Інструкцією також регламентований порядок розрахунку прогнозного індексу вартості СМР на основі виявлення та аналізу сформованих тенденцій зміни структури СМР по ціноутворюючих-щим факторам і елементами витрат з урахуванням показників Програми соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь та річного проекту прогнозу соціально-економічного розвитку республіки. Для прогнозування річного (грудень до грудня) індексу вартості СМР використовуються наступні дані:

- макроекономічні параметри Програми соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006-2010 роки та проекту річного прогнозу соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на планований рік (темп зростання реальної заробітної плати, ІСЦ і ін.), Що розраховуються Міністерством економіки Республіки Білорусь;

- зміна курсів валют (долар США, євро, російський рубль) по відношенню до білоруського рубля, прийнятих на підставі даних Національного банку Республіки Білорусь;

- структура БМР за елементами витрат, тобто питомі ваги елементів витрат у вартості СМР на дату розробки прогнозу, представляється Міністерством архітектури і будівництва Республіки Білорусь у встановлені терміни Міністерству економіки Республіки Білорусь. Структура вартості СМР підлягає щорічному уточненню;

- питомі ваги ціноутворюючих факторів в витратах на СМР на дату розробки прогнозу, розраховуються Міністерством архітектури і будівництва Республіки Білорусь і представляються Міністерству економіки Республіки Білорусь у встановлені терміни.

Зазначений метод розрахунку прогнозування індексу вартості СМР полягає в тому, що спочатку визначаються прогнозні індекси вартості ціноутворюючих факторів на основі значень проекту річного прогнозу з урахуванням аналізу динамічних рядів індексів вартості відповідних факторів. Потім проводиться обчислення річного прогнозного індексу вартості кожного з елементів витрат вартості СМР (заробітна плата, експлуатація машин і механізмів, транспортні витрати, матеріали, вироби і конструкції, тепло- і електроенергія, амортизаційні відрахування та ін.) За формулою:

IЕЛГ = d1 * I1г + d1 * I1г + ... + dn * Inг, (2)

де IЕЛГ - прогнозний індекс вартості елементів витрат до попереднього року (грудень до грудня);

I1г,... Inг - прогнозні індекси вартості ціноутворюючих факторів;

d1 ... dn - коефіцієнти при ціноутворюючих чинниках (питомі ваги вартості факторів у вартості елементів витрат). Сума коефіцієнтів в наведеній вище формулі дорівнює одиниці.

Прогнозний індекс вартості СМР на рік по ціноутворюючим факторів включає індекси зміни: заробітної плати, вартості паливних ресурсів, тепло- і електроенергії, транспортних витрат, амортизаційних відрахувань до попереднього року, імпортованої продукції (за курсом валют, установленим Національним банком Республіки Білорусь) - і визначається за формулою:

IСМР = dзп * Iзп + dТР * iТР + dте * Iте + dтрз * Iтрз + dао * Iао + dімп * Iімп, (3)

де - прогнозний індекс вартості СМР до ​​попереднього року;

Iзп, iТР, Iте, Iтрз, Iао, Iімп - відповідно прогнозні індекси вартості ціноутворюючих факторів: заробітної плати, вартості паливних ресурсів, тепло- і електроенергії, транспортних витрат, амортизаційних відрахувань, що імпортується до попереднього року;

dзп, dТР, dте, dтрз, dао, dімп - відповідно коефіцієнти при ціноутворюючих чинниках (питомі ваги вартості факторів у вартості СМР). Сума коефіцієнтів в наведеній вище формулі дорівнює одиниці.

Прогнозний індекс вартості СМР за елементами витрат визначається за формулою:

I = Iзп + Iмм + Iтрз + Iтрз + Iмат + Iте + Iел, (4)

де Iзп, Iмм, Iтрз, Iтрз, Iмат, Iте, Iел - відповідно прогнозні індекси вартості елементів витрат (заробітна плата, експлуатація машин і механізмів, транспортні витрати, матеріали, вироби і конструкції, тепло- і електроенергія, амортизаційні відрахування) [6] .

На підставі прогнозного індексу вартості СМР на рік, розрахованого відповідно до Інструкції, при необхідності обчислюється середньомісячний індекс вартості СМР який дорівнює:

(5).

З 1 січня 2008 року відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 16 листопада 2006 № 676 «Про деякі питання управління будівельною галуззю і її функціонування» в будівельному комплексі республіці здійснено перехід на базисні ціни 2006 року (замість кошторисно-нормативної бази цін 1991 року). Вважаємо, що перехід на нові ціни істотно не вплине на методику розрахунку, запропоновану Інструкцією, проте в подальшому потребуватиме проведення більш детального аналізу її положень.

У зв'язку зі значною часткою витрат на БМР в загальному обсязі інвестицій Інструкцією для прогнозування індексу вартості інвестицій використовуються наступні дані:

- накопичені (базисні) середньорічні індекси вартості інвестицій, СМР і обладнання за період c 1991 року по рік, що передує поточному.

- розрахований відповідно до Інструкції прогнозний річний індекс вартості СМР;

- індекси вартості СМР обладнання в році; попередньому поточного, і на дату розробки прогнозу.

На основі вищевикладеного можна зробити наступні висновки.

1. При наявності факторів збільшення цін протягом року (наприклад, зростання цін на газ, цемент і ін.) Індекси зростання вартості СМР та КВ підлягають уточненню в безспірному порядку.

2. Для правильності прийняття рішення про інвестування при проведенні експертизи інвестиційних проектів необхідний облік інфляційних тенденцій в економіці, тому що від цього багато в чому залежить коректність проведення фінансового аналізу. Безпосередній спосіб обліку інфляційної складової визначається розробником проекту і обгрунтовується в аналітичній записці.

3. Слід враховувати, що при високих темпах інфляції величиною очікуваного темпу інфляції нехтувати не можна, як це можливо при невеликих темпах інфляції. У бізнес-плані проекту інфляція не може бути врахована повністю, тому її наявність в економіці є додатковим фактором ризику для інвестора при прийнятті рішення про інвестування коштів.

4. Для того щоб аналіз інвестиційного проекту був дійсно ефективний, слід зробити кілька видів прогнозів показників інфляції по роках протягом всього життєвого терміну проекту, як песимістичних, так і оптимістичних.

5. У зв'язку з тим, що інвестор ризикує своїми грішми, йому необхідно самостійно спрогнозувати майбутню ситуацію при реалізації інвестиційного проекту, тому що можна залучати прогнозну інформацію і результати досліджень найавторитетніших організацій, але повністю покластися на ці прогнози небезпечно, адже існує ймовірність помилок. Тільки сам інвестор може прийняти остаточне рішення, а результат при цьому буде залежати від професіоналізму, інтуїції, схильності до ризику.

Список використаних джерел

1. Барановська Н.І., Казанський Ю.Н. Економіка будівництва. Кіров .: АСА, 2003. - 96 с.

2. Дєєва А.І. Економіка ремонтно-будівельного виробництва. Москва .: Перспектива, 2005. - 591 с.

3. Єфименко І.Б. Економіка будівництва. Навчально-практичний посібник. Москва .: ГроссМедиа, 2008. - 200 с.

4. Кайль А.Н. Інвестиції в будівництво: договори пайової участі. Москва .: ГроссМедиа, 2008. - 216 с.

5. Матлин Ф.М. Основи економіки будівельного виробництва. Москва .: Academia, 2003. - 112 с.

6. Постанова Міністерства економіки та Міністерства архітектури і будівництва Республіки Білорусь від 24.06.2004 р № 153/14 «ПРО затвердження Інструкції про порядок визначення прогнозних індексів вартості будівельно-монтажних робіт і інвестицій в основний капітал» [Електронний ресурс] / ТОВ «Юрспектр », Національний центр правової інформації Республіки Білорусь. - Мн. 2009.

7. Степанов І.С. Економіка будівництва. Москва .: Вища освіта, 2009. - 620 с.

8. Указ Президента Республіки Білорусь від 16.11.2006 р № 676 «Про деякі питання управління будівельною галуззю і її функціонування» [Електронний ресурс] / ТОВ «Юрспектр», Національний центр правової інформації Республіки Білорусь. - Мн. 2009.

9. Управління інвестиційно-будівельним циклом (на прикладі реалізації програм житлового будівництва міста Москви). Під ред. А.Н. Дмитрієва, Н.Л. Карданская. Москва .: АСВ, 2007. - 160 с.

10. Черняк В.З. та ін. Економіка і управління на підприємстві (будівництво). Москва .: КноРус, 2009. - 736 с.

1


Головна сторінка


    Головна сторінкаОблік інфляції вартості будівельних робіт в бізнес-плані

Скачати 20.08 Kb.