• Лист 2: Аркуш2
 • 1 Облік вкладень у необоротні активи
 • 1.2 Джерела фінансування вкладень у необоротні активи
 • 1.3 Оцінка вкладень у необоротні активи
 • 1.4 Синтетичний і аналітичний облік вкладень
 • 2 Введення бухгалтерського обліку
 • ВИПИСКА З НАКАЗУ
 • 2.2 Здійснення обліку за березень і складання форми
 • 2.3 Відображення процесу продажів на рахунках обліку та складання форми фінансової звітності № 2 «Звіт про фінансові результати»
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації01.05.2017
  Розмір183.14 Kb.
  Типкурсова

  Скачати 183.14 Kb.

  Облік поза оборотних активів ВАТ «Хлібозавод»


  огляд

  Лист1
  Аркуш2


  Лист 1: Лист1


  додаток

  до наказу Мінфіну РФ від 22 липня 2003 № 67н

  (з урахуванням наказу Держкомстату РФ і Мінфіну РФ

  від 14 листопада 2003 № 475 / 102н)
  Бухгалтерський баланс

  на 01 квітня 20 10 м

  коди

  Форма № 1 по ОКУД 0710001

  Дата (рік, місяць, число)


  організація ВАТ "Хлібозавод"

  по ОКПО
  Ідентифікаційний номер платника податків

  ІПН
  Вид діяльності

  виробництво хлібо-булочних виробів

  по КВЕД
  Організаційно-правова форма / форма власності приватна


  відкрите акціонерне товариство по ОКОПФ / ОКФС
  Одиниця виміру: тис. Руб. / млн. руб. (непотрібне закреслити) по ОКЕІ
  Місцезнаходження (адреса)


  Дата затвердження

  Дата відправлення (прийняття)


  актив код по- на початок На кінець звіт-

  показника звітного року ного періоду
  1 2 3 4
  I.НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
  100 98
  Нематеріальні активи 110
  Основні засоби 120 58500 58000
  незавершене будівництво 130 ------------ ------------
  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності 135 ------------ ------------
  Довгострокові фінансові вкладення 140 ------------ ------------
  відкладені податкові активи 145 ------------ ------------
  Інші необоротні активи 150 ------------ ------------
  Разом у розділі I 190 58600 58098
  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
  15540 28801
  запаси 210
  в тому числі:
  9700 9790
  сировину, матеріали та інші аналогічні цінності 211
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 212 ------------ ------------
  витрати в незавершеному виробництві 213 2600 8971
  готову продукцію і товари для перепродажу 214 3200 10000
  товари відвантажені 215 ------------ ------------
  витрати майбутніх періодів 216 40 40
  інші запаси і витрати 217 ------------ ------------
  Податок на додану вартість по придбаних
  -----------
  цінностям 220
  Дебіторська заборгованість (платежі по якій
  ------------
  очікуються більш ніж через 12 місяців після
  звітної дати) 230
  в тому числі покупці і замовники 231 ------------ ------------
  Дебіторська заборгованість (платежі по якій
  5100 2050
  очікуються протягом 12 місяців після звітної
  дати) 240
  в тому числі покупці і замовники 241 ------------ ------------
  Короткострокові фінансові вкладення 250 ------------ ------------
  Грошові кошти 260 21640 14599
  Інші оборотні активи 270 70 70
  Разом у розділі II 290 42350 45520
  БАЛАНС 300 100950 103618

  Лист 2: Аркуш2


  Форма 0710001 с. 2
  пасив код по- на початок На кінець звіт-

  показника звітного періоду ного періоду
  1 2 3 4
  III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ
  80000 80000
  Статутний капітал 410
  Власні акції, викуплені в акціонерів 411 (------------) (-----------)
  Додатковий капітал 420 ------------ ------------
  Резервний капітал 430 2300 2300
  в тому числі:
  2300 2300
  резерви, утворені відповідно
  до законодавства 431
  резерви, утворені відповідно
  ------------ ------------
  з установчими документами 432
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 470 3830 3830
  Разом у розділі III 490 86130 86130
  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  ------------ ------------
  Позики і кредити 510
  Відкладені податкові зобов'язання 515 ------------ ------------
  Інші довгострокові зобов'язання 520 ------------ ------------
  Разом у розділі IV 590 ------------ ------------
  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  200 200
  Позики і кредити 610
  Кредиторська заборгованість 620 14620 17288
  в тому числі:
  6900 3720
  постачальники та підрядники 621
  заборгованість перед персоналом організації 622 6400 8900
  заборгованість перед державними
  20 2568
  позабюджетними фондами 623
  заборгованість з податків і зборів 624 100 900
  інші кредитори 625 1200 1200
  Заборгованість перед учасниками (засновниками)
  ------------ ------------
  по виплаті доходів 630
  Доходи майбутніх періодів 640 ------------ ------------
  Резерви майбутніх витрат 650 ------------ ------------
  Інші короткострокові зобов'язання 660 ------------ ------------
  Разом у розділі V 690 14820 17488
  БАЛАНС 700 100950 103618
  ДОВІДКА про наявність цінностей,
  ------------ ------------
  які обліковуються на позабалансових рахунках
  Орендовані основні засоби 910 ------------ ------------
  в тому числі по лізингу 911 ------------ ------------
  Товарно-матеріальні цінності, прийняті на
  ------------ ------------
  відповідальне зберігання 920
  Товари, прийняті на комісію 930 ------------ ------------
  Списана у збиток заборгованість
  ------------ ------------
  неплатоспроможних дебіторів 940
  Забезпечення зобов'язань і платежів отримані 950 ------------ ------------
  Забезпечення зобов'язань і платежів видані 960 ------------ ------------
  Знос житлового фонду 970 ------------ ------------
  Знос об'єктів зовнішнього благоустрою та інших
  ------------ ------------
  аналогічних об'єктів 980
  Нематеріальні активи, отримані в користування 990 ------------ ------------

  керівник
  Полуянов А.Г. Головний бухгалтер
  Тюріна І.В.  (Підпис)
  (розшифровка підпису)


  (Підпис)
  (розшифровка підпису)

  « 25 » квітня 20 10 м
  Введення бухгалтерського обліку

  1 Облік вкладень у необоротні активи

  1.1 Поняття і класифікація необоротних активів

  Вкладення у необоротні активи - то капітальні вкладення, які свідчать про обсяг довгострокових інвестицій в розвиток, розширення, оновлення, реконструкцію основних засобів і нематеріальних активів. Це окремий вид діяльності організації, відмінний про основну діяльність. Для здійснення капітальних вкладень організація повинна створити додаткові від основної діяльності, фінансові джерела у вигляді нерозподіленого прибутку, позик, кредитів і т.д.

  Необоротні активи, не маючи матеріальної форми і не володіючи фізичними властивостями, забезпечують підприємству можливість отримання доходу протягом тривалого часу або постійно.

  Вкладення у внеобортние активи є головним джерелом появи у підприємства об'єктів основних засобів.

  Таким чином вкладення у необоротні активи представляють собою сукупність витрат на здійснення довгострокових інвестицій.

  Згідно з Положенням з бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій, під довгостроковими інвестиціями розуміються - витрати на створення, збільшення розмірів, а також придбання необоротних активів тривалого користування понад один рік, не призначених для продажу, за винятком довгострокових фінансових вкладень в державні цінні папери, цінні папери та статутні капітали інших організацій.

  Основними нормативними актами, що регулюють склад вкладень у необоротні активи та порядок їх обліку, є:

  - Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ;

  - План рахунків бухгалтерського обліку;

  - ПБО 6/01 «Положення з бухгалтерського обліку основних засобів»;

  - ПБО 14/2007 «Облік нематеріальних активів»

  - Положення з бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій ».

  За своїм складом вкладення у необоротні активи поділяються на:

  1. Довгострокові інвестиції, пов'язані з придбанням, будівництвом основних засобів:

  - будівельні роботи;

  - роботи з монтажу обладнання;

  - придбання обладнання вимагає монтажу, зданого в монтаж;

  - придбання обладнання, що не потребує монтажу;

  - придбання обладнання, що вимагає монтажу, але призначеного для постійного запасу;

  - придбання земельних ділянок;

  - інші капітальні витрати.

  2. Довгострокові інвестиції, пов'язані з придбанням, створенням нематеріальних активів:

  - придбання виняткових прав і патенти, винаходи та інші об'єкти;

  - роботи з розробки об'єктів нематеріальних активів;

  - роботи, пов'язані з доведенням об'єктів щодо стану, в якому він може експлуатуватися.

  3. Довгострокові інвестиції, пов'язані з придбанням, вирощуванням тварин.

  Зазначені роботи пов'язані в першу чергу зі створенням основних засобів, тому їх види та приблизна вартість повинні бути забезпечені проектно-кошторисною документацією.

  Здійснюватися вкладення у необоротні активи можуть підрядним, господарським способом, або змішаним, коли частина роботи виконується підрядником, а частина - власними силами.

  До завдань обліку довгострокових інвестицій відносяться:

  - своєчасне, повне і достовірне відображення всіх виробничих витрат при будівництві об'єктів за їх видами та враховуються об'єктах;

  - забезпечення контролю за ходом виконання будівництва, введенням в дію виробничих потужностей і об'єктів основних засобів;

  - правильне визначення і відображення інвентарної вартості вводяться в дію і придбаних об'єктів основних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування і нематеріальних активів;

  - здійснення контролю за наявністю і використанням джерел фінансування довгострокових інвестицій.

  Організація будівництва об'єктів, контроль за його ходом і ведення бухгалтерського обліку вироблених при цьому витрат здійснюються забудовниками.

  Під забудовниками розуміються підприємства, що спеціалізуються на виконанні зазначених функцій, зокрема підприємства з капітального будівництва в містах, дирекції споруджуваних підприємств і т.п., а також діючі підприємства, що здійснюють капітальне будівництво.

  Витрати за змістом забудовників виробляються за рахунок коштів, призначених на фінансування капітального будівництва, і включаються в інвентарну вартість вводяться в експлуатацію об'єктів.

  При виконанні будівельних робіт підрядним способом забудовник по відношенню до підрядної будівельної організації виступає в ролі замовника.

  Відповідно до ПБО 6/01 і ПБУ 14/2007, крім довгострокових інвестицій, пов'язаних з придбанням об'єктів, до складу вкладень у внеобортние активи включається вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів, що надійшли безоплатно або внесених засновниками до статутного капіталу та ін.

  1.2 Джерела фінансування вкладень у необоротні активи

  Фінансування капітальних вкладень здійснюється інвесторами за рахунок власних, позикових і залучених коштів (рисунок 1).

  Малюнок 1. Джерела фінансування капітальних вкладень

  Основним джерелом фінансування довгострокових інвестицій організації є її власні кошти, до яких відносяться:

  - прибуток, включаючи фонди спеціального призначення в разі їх утворення за рахунок прибутку;

  - амортизаційні відрахування на повне відновлення основних засобів;

  - кошти, які виплачуються органами страхування у вигляді відшкодування втрат від аварій, стихійних лих і т.д.

  До власних джерел інвестицій організації відноситься, перш за все чистий прибуток, що залишається в її розпорядженні після сплати податків. У бухгалтерському балансі власні джерела коштів, які можуть бути спрямовані на здійснення інвестицій, знаходять відображення в розділі 3 «Капітал і резерви», рядки «Додатковий капітал», «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)».

  У складі додаткового капіталу основним джерелом інвестицій є емісійний дохід - сума різниці між продажною і номінальною вартістю акцій, вирученої за рахунок продажу додаткових акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість. Аналітичний облік за рахунком 83 «Додатковий капітал» організується таким чином, щоб забезпечити формування інформації за джерелами утворення та напрямками використання коштів.

  Аналітичний облік за рахунком 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» організовується так, щоб забезпечити формування інформації за напрямками використання коштів. При цьому в аналітичному обліку кошти нерозподіленого прибутку, використані в якості фінансового забезпечення виробничого розвитку організації і інших аналогічних заходів з придбання або створення нового майна і ще не використані, можуть розділятися.

  Джерелом власних коштів є також амортизаційні відрахування, що дорівнюють сумі зносу, нарахованого за період з початку поточного року. Амортизаційні відрахування як джерело інвестування мають велике значення. У сучасних умовах виникає необхідність постійного оновлення основних фондів, що змушує підприємства виробляти прискорене списання обладнання з метою освіти накопичень для подальшого їх вкладення в інновації. Внаслідок цього амортизація набуває власні форми існування і руху і перестає бути вираженням фізичного зносу основного капіталу - в цьому випадку вона перетворюється в інструмент регулювання інвестиційної діяльності.

  Амортизаційні відрахування відображаються на рахунку 02 «Амортизація основних засобів» і згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку списуються при вибутті об'єктів основних засобів.

  Амортизаційні відрахування, будучи включені в собівартість виробленої продукції (робіт, послуг), входять до складу виручки від реалізації цієї продукції (робіт, послуг) і числяться або в розрахунках, або на рахунках обліку грошових коштів після надходження на них грошей від покупців і замовників. На придбання оборотних активів вони використані бути не можуть і, отже, використовуються на відновлення основних засобів.

  До позикових засобів організації, які фінансують довгострокові інвестиції відносяться:

  - кредити банків, інвестиційних фондів і компаній, страхових товариств, пенсійних фондів та інших організацій;

  - кредити іноземних інвесторів;

  - облігаційні позики, векселі.

  До залучених коштів організації, які фінансують довгострокові інвестиції відносяться:

  - кошти організацій від продажу акцій, житлових сертифікатів;

  - благодійні та інші внески;

  - кошти, що виділяються вищестоящими холдинговими та акціонерними компаніями, промислово-фінансовими групами та іншими організаціями на безоплатній основі;

  - кошти, передані в порядку пайової участі.

  Кошти, що надходять головним забудовникам на будівництво об'єктів виробничого та невиробничого призначення від учасників будівництва в порядку пайової участі, враховуються як цільові фінансування і надходження.

  У тих випадках, коли будівництво здійснюється за рахунок залучення грошових накопичень і заощаджень фізичних та юридичних осіб, по ступають кошти доцільно акумулювати.

  Для цих цілей використовується рахунок 86, призначений для узагальнення інформації про рух коштів, призначених для здійснення заходів цільового призначення, коштів, що надійшли від інших організацій та осіб, бюджетних коштів та ін.

  Крім того, до джерел фінансування капітальних вкладень відносяться іноземні інвестиції, надані у формі фінансової чи іншої участі в статутному капіталі спільних підприємств, а також у формі прямих вкладень міжнародних організацій, держав, підприємств та ін.

  1.3 Оцінка вкладень у необоротні активи

  Облік довгострокових інвестицій ведеться за фактичними витратами:

  - в цілому по будівництву і по окремих об'єктах: будівлі, споруди та ін., Що входять в нього;

  - за об'єктом придбання окремих об'єктах основних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування і нематеріальних активів.

  При будівництві об'єктів забудовник веде облік витрат наростаючим підсумком з початку будівництва, в розрізі звітних періодів до введення об'єктів в дію або повного виробництва відповідних робіт і витрат.

  Поряд з урахуванням витрат за фактичною вартістю забудовник незалежно від способу виробництва будівельних робіт веде облік проведених капітальних вкладень за договірною вартістю.

  При організації обліку витрат по будівництву об'єктів забудовнику необхідно передбачати отримання інформації про відтворювальної і технологічної структурі витрат, способі виробництва будівельних робіт, а також призначення споруджуваних об'єктів та інших придбань.

  Бухгалтерський облік довгострокових інвестицій ведеться на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи". На цьому рахунку відображаються інвестиції за їх видами на спеціально відкритих субрахунках відповідного найменування:

  - "Будівництво об'єктів основних засобів";

  - "Придбання окремих об'єктів основних засобів";

  - "Придбання земельних ділянок";

  - "Придбання об'єктів природокористування" та "Придбання нематеріальних активів", незалежно від джерел їх фінансування.

  До закінчення робіт з будівництва об'єктів витрати на їх зведення, враховані на рахунку "Вкладення у необоротні активи", складають незавершене будівництво. У бухгалтерському обліку витрати з будівництва об'єктів групуються по технологічній структурі витрат, обумовленою кошторисною документацією. Облік рекомендується вести за такою структурою витрат:

  - на будівельні роботи;

  - на роботи по монтажу обладнання;

  - на придбання обладнання, зданого в монтаж;

  - на придбання обладнання, що не потребує монтажу; інструменту та інвентарю; обладнання, що вимагає монтажу, але призначеного для постійного запасу;

  - на інші капітальні витрати;

  - на витрати, що не збільшують вартості основних засобів.

  Порядок обліку витрат на будівельні роботи та роботи по монтажу обладнання залежить від способу їх виробництва - підрядного чи господарського.

  При підрядному способі виробництва, виконані і оформлені в установленому порядку будівельні роботи та роботи по монтажу обладнання відображаються у забудовника-замовника на рахунку «Вкладення у необоротні активи» за договірною вартістю згідно оплаченим або прийнятим до оплати рахунків підрядних організацій.

  При виявленні завищення вартості будівельних і монтажних робіт по оплаченим або прийнятим до оплати рахунків підрядних організацій замовник зменшує на суму завищення прийняті від них витрати з відповідним відшкодуванням, за рахунок отриманих підрядниками сум, використаних джерел фінансування або зменшення заборгованості по прийнятому до оплати рахунку від підрядної організації за виконані роботи.

  При господарському способі виробництва зазначених робіт облік витрат ведеться забудовником також на рахунку «Вкладення у необоротні активи» і здійснюється відповідно до порядку, встановленого Типових методичних рекомендацій з планування та обліку собівартості будівельних робіт. При цьому на рахунку «Вкладення у необоротні активи" відображаються фактичні забудовником витрати.

  При укладанні договору на будівництво, в якому забезпечення будівництва обладнанням покладено на забудовника, бухгалтерський облік його придбання, монтажу і введення в експлуатацію здійснює забудовник.

  В обліку забудовника обладнання, яке потребує монтажу, відображається на рахунку «Вкладення у необоротні активи» за фактичними витратами, пов'язаними з його придбанням, починаючи з того місяця, в якому розпочато роботи з його встановлення на постійному місці експлуатації.

  Монтаж обладнання фіксується наявністю витрат у довідці про обсяги виконаних робіт по монтажу цього обладнання, оформленої в установленому порядку.

  Витрати з придбання обладнання складаються з його вартості по рахунках постачальників, транспортних витрат з доставки обладнання і заготівельно-складських витрат, включаючи націнки, комісійні винагороди, сплачені постачальницьким і зовнішньоекономічним організаціям, вартості послуг товарних бірж, митних зборів і т.п.

  Витрати з доставки обладнання до приоб'єктного складу та заготівельно-складські витрати враховуються попередньо на рахунку обліку обладнання в загальній сумі відхилень фактичної вартості придбання обладнання від їх вартості за рахунками постачальників і включаються до складу витрат по будівництву об'єкта пропорційно вартості зданого в монтаж обладнання з урахуванням суми даних витрат, що припадає на вартість обладнання, що значиться в залишку на кінець звітного періоду. У тих випадках, коли зазначені витрати становлять значну величину, забудовники можуть враховувати транспортні і заготівельно-складські витрати до їх списання на рахунок "Устаткування щодо встановлення" на рахунку "Витрати обігу".

  Транспортні і заготівельно-складські витрати враховуються у складі витрат по будівництву окремо від вартості обладнання.

  При забезпеченні будівництва обладнанням силами будівельних організацій згідно з договорами на будівництво його вартість відображається в обліку забудовника в складі витрат по будівництву об'єкта за договірною їх вартості згідно оплаченим або прийнятим до оплати рахунків будівельних організацій.

  Облік витрат на придбання обладнання, що не потребує монтажу, інструменту та інвентарю; обладнання, що вимагає монтажу, але призначеного для постійного запасу проводиться в такому порядку:

  У разі забезпечення забудовником будівництва зазначеними матеріальними цінностями він здійснює облік їх придбання, включення до складу витрат по будівництву об'єктів і введення в експлуатацію.

  Вартість обладнання, що не потребує монтажу, інструменту та інвентарю, а також обладнання, що вимагає монтажу, але призначеного для постійного запасу, відбивається на рахунку «Вкладення у необоротні активи» згідно оплаченим або прийнятим до оплати рахунків постачальників після надходження зазначених матеріальних цінностей на місце призначення і оприбуткування.

  У разі неприбуття оплаченого обладнання та інвентарю на склад забудовника їх вартість відображається на рахунках обліку обладнання і малоцінних та швидкозношуваних предметів як знаходяться в дорозі.

  При забезпеченні будівництв зазначеними матеріальними цінностями згідно з договорами на будівництво безпосередньо будівельними організаціями забудовник відображає їх в обліку в складі витрат по будівництву за договірною вартістю згідно оплаченим або прийнятим до оплати рахунків будівельних організацій.

  Інші капітальні витрати, що передбачаються в кошторисах, обліковуються за їх видами і відображаються на рахунку «Вкладення у необоротні активи» в розмірі фактичних витрат у міру їх виробництва або за договірною вартістю на підставі оплачених або прийнятих до оплати рахунків сторонніх організацій.

  Витрати, що не збільшують вартості основних засобів, обліковуються на рахунку «Вкладення у необоротні активи» окремо від витрат на будівництво об'єктів, що визначають з вартість, згідно з оформленими в установленому порядку оплаченим або прийнятим до оплати документів, з підрозділом їх в обліку на витрати, передбачені і непередбачений в зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва.

  До витрат передбаченим в зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва, відносяться:

  - витрати на підготовку експлуатаційних кадрів для основної діяльності споруджуваних підприємств;

  - витрати перспективного характеру: геологорозвідувальні, пошукові та інші, пов'язані з будівництвом об'єктів, в разі неможливості їх включення в подальшому в вартість будівництва об'єктів;

  - кошти, які передаються на будівництво об'єктів, в порядку пайової участі, якщо побудовані об'єкти будуть прийняті щодо введення їх в експлуатацію у власність іншими організаціями;

  - витрати, пов'язані з відшкодуванням вартості будівель і посадок, що зносяться при відведенні земельних ділянок під будівництво.

  До витрат, не передбачених в зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва, відносяться:

  - витрати забудовника по об'єктах, не закінченим будівництвом, а також вартість інших матеріальних цінностей, переданих безоплатно іншим підприємствам;

  - витрати по оплаті відсотків по кредитах банків понад дисконтних ставок, встановлених Центральним банком Російської Федерації;

  - збитки по основних засобів будівництва, а також від руйнувань не закінчених будівництвом будинків і споруд, що виникли від стихійних лих;

  - витрати на консервацію будівництва;

  - витрати по знесенню, демонтажу та охороні об'єктів, припинених будівництвом;

  - витрати, пов'язані зі сплатою відсотків, штрафів, пені та неустойок за порушення у фінансово-господарській діяльності;

  - інші витрати.

  Тимчасові будівлі і споруди, які зводяться за рахунок кошторисної вартості об'єктів (в частині коштів на будівельні роботи), враховуються окремо за вартістю робіт, оплачених підрядним організаціям.

  У інвентарну вартість цих будівель і споруд, у разі їх ліквідації в процесі або після закінчення будівництва основного об'єкта, інші капітальні витрати можуть не включатися.

  Тимчасові будівлі і споруди по їх введенню в експлуатацію зараховуються до складу основних засобів на баланс забудовника.

  При використанні підрядною організацією тимчасових будівель і споруд, що значаться на балансі замовника, амортизаційні відрахування за цими коштами і отримується від підрядної організації орендна плата відносяться забудовником на рахунок обліку прибутків і збитків.

  Ліквідація тимчасових будівель і споруд, що значаться на балансі замовника і використовуваних тільки в період будівництва основного об'єкта, виробляється в загальновстановленому порядку з віднесенням результату на рахунок обліку прибутків і збитків.

  Вартість виконаних будівельних робіт на об'єктах приймається до оплати замовниками від підрядних організацій в повному обсязі згідно з даними, що відображаються в довідках про їх виконання або актах приймання, а оплачується за мінусом вартості зворотних матеріалів, що вказуються за підсумком зведеного кошторисного розрахунку, якщо матеріали згідно з договором на будівництво залишаються у підрядній організації.

  Суми дооцінки майна забудовника, виробленої в установленому порядку, а також вартість робіт, обладнання та інших матеріальних цінностей, отриманих забудовником безоплатно, збільшують відповідно його майно, незавершене будівництво та джерела їх фінансування.

  Забудовники, що передають кошти на будівництво об'єктів у порядку пайової участі основного забудовнику, списують їх з перерахування за рахунок встановленого джерела фінансування.

  У разі зарахування після закінчення будівництва побудованих об'єктів до складу основних засобів забудовника кошти, перераховані основному забудовнику, відображаються у нього на розрахунках до закінчення будівництва і зарахування побудованих об'єктів до складу основних засобів.

  Основний забудовник, який отримав ці кошти, відображає їх в обліку як додаткові цільові кошти для фінансування капітального будівництва.

  Закінчені будівництвом будівлі та споруди, встановлене обладнання, закінчені роботи по реконструкції об'єктів, що збільшують їх первісну вартість, приймання в експлуатацію яких оформлена в установленому порядку, зараховуються до складу основних засобів. Підставою для їх зарахування є "Акт приймання-передачі основних засобів".

  До закінченому будівництву відносяться прийняті в експлуатацію об'єкти, приймання яких оформлена в установленому порядку. В обліку забудовника витрати за даними об'єктам в розмірі їх інвентарної вартості, а також інші витрати списуються з рахунку «Вкладення у необоротні активи на рахунку обліку оприбутковується майна або джерел їх фінансування.

  По об'єктах, які вводяться в дію відповідно до договору на будівництво по частинах, в основні засоби зараховується вартість введеної в дію частини об'єкта, приймання якої оформлена в установленому порядку, виходячи з суми фактично вироблених забудовником витрат по даному об'єкту, в частці, що відноситься до введеної його частини , яка визначається пропорційно відношенню договірної вартості введеної частини об'єкта до повної договірної вартості даного об'єкта.

  Малоцінний і швидкозношуваний інструмент і інвентар, передбачених у кошторисах на будівництво і призначені в якості першого комплекту для вводяться в дію об'єктів, зараховуються з приймання об'єктів в експлуатацію до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів.

  Витрати, що не збільшують вартості основних засобів, списуються з рахунку «Вкладення у необоротні активи» за рахунок передбачених джерел фінансування в міру повного виробництва відповідних робіт або здійснення операцій.

  Вартість будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів та інших окремих об'єктів основних засобів, придбаних підприємством окремо від будівництва об'єктів, відбивається на рахунку «Вкладення у необоротні активи» згідно оплаченим або прийнятим до оплати рахунків продавців після їх оприбуткування та постановки на облік.

  Вартість земельних ділянок та об'єктів природокористування, придбаних підприємствами у власність, відображається на рахунку "Капітальні вкладення" згідно оплаченим або прийнятим до оплати рахунків продавців після їх оприбуткування та постановки на облік.

  Вартість нематеріальних активів: патентів, ліцензій, програмних продуктів, прав користування земельними ділянками, природними ресурсами, науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, проектно-вишукувальних робіт тощо, придбаних підприємствами, відбивається на рахунку «Вкладення у необоротні активи» згідно оплаченим або прийнятим до оплати рахунків продавців після їх оприбуткування та постановки на облік.

  При створенні підприємствами окремих видів нематеріальних активів на рахунку «Вкладення у необоротні активи" відображаються фактичні при цьому витрати.

  Інвентарна вартість закінчених будівництвом об'єктів визначається в наступному порядку:

  Інвентарна вартість будівель і споруд складається з витрат на будівельні роботи та припадають на них інших капітальних витрат.

  Інші капітальні витрати включаються в інвентарну вартість об'єктів за прямим призначенням. У разі, якщо вони відносяться до декількох об'єктів, їх вартість розподіляється пропорційно договірної вартості вводяться в дію об'єктів.

  Якщо введення об'єктів здійснюється частинами, то інші капітальні витрати включаються в інвентарну вартість об'єктів, що вводяться за нормативами, виходячи зі співвідношення асигнувань на ці цілі в кошторисі на будівництво об'єкта в цілому і загальної договірної вартості об'єктів, що зводяться. У цьому випадку після закінчення будівництва і визначення фактичних сум інших капітальних витрат доцільно зробити перерахунок інвентарної вартості введених в дію об'єктів.

  Інвентарна вартість обладнання, що вимагає монтажу, складається з фактичних витрат з придбання обладнання, а також витрат на будівельні і монтажні роботи, інші капітальні витрати, що відносяться на вартість вводиться в експлуатацію обладнання за прямим призначенням.

  Якщо витрати на будівельні і монтажні роботи, а також інші витрати відносяться до декількох видів обладнання, то їх вартість розподіляється між окремими видами обладнання пропорційно їх вартості за цінами постачальників.

  Інвентарна вартість обладнання, що не потребує монтажу, малоцінного і швидко зношується інструменту та інвентарю, призначеного для об'єктів, що вводяться в якості першого комплекту, а також обладнання, що вимагає монтажу, але призначеного для постійного запасу, складається з покупної вартості по рахунках постачальників, витрат з доставки до приоб'єктного складу і інших витрат, пов'язаних з їх придбанням.

  Введення в дію обладнання, інструментів та інвентарю і списання їх інвентарної вартості з рахунку «Вкладення у необоротні активи» проводяться одночасно з введенням в дію об'єктів, що будуються або закінченням робіт по розширенню, реконструкції або технічного переозброєння діючих об'єктів, приймання яких в експлуатацію оформлена в установленому порядку .

  Інвентарна вартість придбаних окремих видів основних засобів та інших довгострокових активів визначається в наступному порядку:

  Інвентарна вартість будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів та інших окремих об'єктів основних засобів, придбаних окремо від будівництва об'єктів, складається з фактичних витрат на їх придбання і витрат за їх доведення до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях.

  Інвентарна вартість земельних ділянок і об'єктів природокористування складається з витрат на їх придбання, включаючи витрати по поліпшенню їх якісного стану, комісійних винагород та інших платежів.

  Витрати по будівництву на придбаних земельних ділянках різних споруд враховуються окремо від вартості цих ділянок і по завершенні робіт з будівництва споруд визначається їх вартість при зарахуванні споруд як окремих об'єктів до складу основних засобів.

  Будівлі, споруди та інші об'єкти основних засобів, придбані окремо від будівництва об'єктів, а також земельні ділянки, об'єкти природокористування зараховуються в розмірі інвентарної вартості до складу основних засобів по надходженні їх на підприємство і закінчення робіт за їх доведення до стану, в якому вони придатні до використання в запланованих цілях, на підставі акту приймання-передачі основних засобів.

  Інвентарна вартість нематеріальних активів складається з витрат по їх створення або придбання і витрат по доведенню їх до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях.

  У міру створення або надходження нематеріальних активів на підприємство і закінчення робіт з доведення їх до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях, нематеріальні активи зараховуються на підставі акту приймання до складу нематеріальних активів.

  1.4 Синтетичний і аналітичний облік вкладень

  у необоротні активи

  Бухгалтерський облік довгострокових інвестицій ведуть на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи".

  Рахунок 08 "Вкладення у необоротні активи" призначений для узагальнення інформації про витрати організації в об'єкти, які згодом будуть прийняті до бухгалтерського обліку в якості основних засобів, земельних ділянок та об'єктів природокористування, нематеріальних активів, а також про витрати організації по формуванню основного стада продуктивного і робочої худоби, крім птиці, хутрових звірів, кролів, сімей бджіл, службових собак, піддослідних тварин, які враховуються у складі коштів в обороті.

  До рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" можуть бути відкриті субрахунки:

  - 08-1 "Придбання земельних ділянок";

  - 08-2 "Придбання об'єктів природокористування";

  - 08-3 "Будівництво об'єктів основних засобів";

  - 08-4 "Придбання об'єктів основних засобів";

  - 08-5 "Придбання нематеріальних активів";

  - 08-6 "Переклад молодняку ​​тварин в основне стадо";

  - 08-7 "Придбання дорослих тварин";

  - 08-8 "Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт" та ін.

  За дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи" відображаються фактичні витрати забудовника, що включаються до первісної вартості об'єктів основних засобів, нематеріальних активів та інших відповідних активів. Сформована первісна вартість об'єктів основних засобів, нематеріальних активів та ін., Прийнятих в експлуатацію та оформлених у встановленому порядку, списується з рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" в дебет рахунків 01 "Основні засоби", 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", 04 "Нематеріальні активи" та ін.

  На субрахунку 08-1 "Придбання земельних ділянок" враховуються витрати з придбання організацією земельних ділянок.

  На субрахунку 08-2 "Придбання об'єктів природокористування" враховуються витрати з придбання організацією об'єктів природокористування.

  На субрахунку 08-3 "Будівництво об'єктів основних засобів" враховуються витрати зі зведення будинків і споруд, монтажу обладнання, вартість переданого в монтаж обладнання та інші витрати, передбачені кошторисами, кошторисно-фінансовими розрахунками та титульними списками на капітальне будівництво (незалежно від того, здійснюється це будівництво підрядним або господарським способом).

  На субрахунку 08-4 "Придбання об'єктів основних засобів" враховуються витрати з придбання обладнання, машин, інструменту, інвентарю та інших об'єктів основних засобів, які потребують монтажу.

  На субрахунку 08-5 "Придбання нематеріальних активів" враховуються витрати на придбання нематеріальних активів.

  На субрахунку 08-6 "Переклад молодняку ​​тварин в основне стадо" враховуються витрати з вирощування в організації молодняку ​​продуктивної і робочої худоби, перекладного в основне стадо.

  На субрахунку 08-7 "Придбання дорослих тварин" враховується вартість дорослого і робочої худоби, придбаного для основного стада або отриманого безоплатно, включаючи витрати на його доставку.

  Молодняк тварин, що перекладається в основне стадо, оцінюється за фактичною собівартістю. Молодняк всіх видів продуктивного та робочої худоби, що переводиться в основне стадо, списується протягом року з рахунку 11 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" в дебет рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" за вартістю, яка значиться на початок звітного року, з приєднанням планової собівартості приросту або приросту за період з початку звітного року до моменту переведення тварин в основне стадо.

  При переведенні молодняку ​​в основне стадо дебетується рахунок 01 "Основні засоби" і кредитується рахунок 08 "Вкладення у необоротні активи". В кінці звітного року після складання звітної калькуляції різниця між вказаною вартістю перекладеного протягом звітного року молодняка худоби і його фактичною собівартістю списується додатково або сторнується з рахунку 11 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" на рахунок 08 "Вкладення у необоротні активи" при одночасному уточнення оцінки худоби на рахунку 01 "Основні засоби".

  Придбані дорослі тварини оприбутковуються за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи" за фактичною собівартістю їх придбання, включаючи витрати з доставки. Дорослі тварини, отримані безоплатно, приймаються до бухгалтерського обліку за ринковою вартістю, до якої додаються фактичні витрати з доставки їх в організацію.

  Витрати по завершених операцій формування основного стада списуються з рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" в дебет рахунку 01 "Основні засоби". На субрахунку 08-8 "Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт" враховуються витрати, пов'язані з виконанням науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт.

  Витрати по науково-дослідним, дослідно-конструкторським і технологічним роботам, результати яких підлягають застосуванню у виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) або для управлінських потреб організації, списуються з кредиту рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" в дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи ".

  Витрати по науково-дослідним, дослідно-конструкторським і технологічним роботам, результати яких не підлягають застосуванню у виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг), або для управлінських потреб, або щодо яких не отримано позитивні результати, списуються з кредиту рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи "в дебет рахунку 91" Інші доходи і витрати ".

  Сальдо за рахунком 08 "Вкладення у необоротні активи" відображає величину вкладень організації у незавершене будівництво, незакінчені операції придбання основних засобів, нематеріальних та інших необоротних активів, а також формування основного стада.

  При продажу, передачі безоплатно та ін. Вкладень, які обліковуються на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", їх вартість списується в дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

  Аналітичний облік за рахунком 08 "Вкладення у необоротні активи" ведеться:

  - за витратами, пов'язаними з будівництвом і придбанням основних засобів;

  - по кожному будується або купується об'єкта основних засобів. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання даних про витрати на: будівельні роботи та реконструкцію; бурові роботи; монтаж обладнання; обладнання, яке потребує монтажу; обладнання, яке не потребує монтажу, а також на інструменти та інвентар, передбачені кошторисами на капітальне будівництво; проектно-вишукувальні роботи; інші витрати по капітальних вкладеннях;

  - за витратами, пов'язаними з придбанням нематеріальних активів, - по кожному придбаному об'єкту;

  - за витратами, пов'язаними з формуванням основного стада, - за видами тварин (велика рогата худоба, свині, вівці, коні і т.д.);

  - по видатках, що з виконанням науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт - за видами робіт, договорами (замовленнями).

  Рахунок 08 кореспондує з такими рахунками бухгалтерського обліку:

  за дебетом

  за кредитом

  02 Амортизація основних засобів

  01 Основні засоби

  05 Амортизація нематеріальних активів

  03 Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  07 Устаткування до установки

  04 Нематеріальні активи

  10 Матеріали

  76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

  11 Тварини на вирощуванні та відгодівлі

  79 Внутрішньогосподарські розрахунки

  16 Відхилення у вартості матеріальних цінностей

  80 Статутний капітал

  19 Податок на додану вартість придбаних цінностей

  91 Інші доходи і витрати

  23 Допоміжні виробництва

  94 Нестачі і втрати від псування цінностей

  26 Загальногосподарські витрати

  99 Прибутки і збитки

  60 Розрахунки з постачальниками та підрядниками

  66 Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках

  67 Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками

  68 Розрахунки по податках і зборах

  69 Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню

  70 Розрахунки з персоналом з оплати праці

  71 Розрахунки з підзвітними особами

  75 Розрахунки з засновниками

  76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

  79 Внутрішньогосподарські розрахунки

  80 Статутний капітал

  86 Цільове фінансування

  91 Інші доходи і витрати

  94 Нестачі і втрати від псування цінностей

  96 Резерви майбутніх витрат

  97 Витрати майбутніх періодів

  98 Доходи майбутніх періодів

  Регістрами аналітичного обліку довгострокових інвестицій, пов'язаних з придбанням або створенням основних засобів, при журнально-ордерній формі обліку є:

  - відомість № 18 «Витрати по капітальних вкладеннях», яку відкривають на весь період виконання і здачі робіт і об'єктів в експлуатацію в розрізі об'єктів і найменування робіт: по кошторисної і фактичної собівартості; витрати за місяць з кредиту різних рахунків; загальні витрати з початку року і списання витрат - в двох оцінках кошторисної і фактичної. Відомість заповнюють на основі таких первинних документів, як: накладні, вимоги на відпуск матеріальних цінностей, таблиці розподілу заробітної плати і відрахувань, розрахункові документи (платіжні доручення, рахунки, вимоги), авансові звіти, видаткові касові ордери і акти прийому-здачі об'єктів в експлуатацію або на списання їх з різних причин;

  - відомість № 18/1 «Відомість витрат на закінчені капітальні вкладення» заповнюється пооб'єктно на основі відомості № 18 за сумами списаних витрат за переданими в експлуатацію об'єктів в розрізі структури капітальних вкладень.

  Синтетичний облік по кредиту рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи організовують в журналі-ордері № 16 на основі актів прийому-передачі основних засобів, нематеріальних активів в експлуатацію, накладних, вимог на передачу в монтаж обладнання.

  2 Введення бухгалтерського обліку

  2.1 Характеристика підприємства ВАТ «Хлібозавод»

  Дане підприємство за своєю організаційно-правовою формою є відкритим акціонерним товариством. Також підприємство є комерційною організацією, основною метою діяльності якого є отримання прибутку. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має власне майно, самостійний баланс, розрахунковий банківський рахунок, фірмове найменування, круглу печатку і штамп зі своїм найменуванням. Суспільство несе відповідальність всім своїм майном. Суспільство може від свого імені набувати і здійснювати майнові та немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді.

  Майном товариства є належні йому на праві власності основні і оборотні кошти.

  Так як оборотні кошти підприємства являють собою грошовий вираз оборотних виробничих фондів і фондів обігу, вони повинні забезпечувати необхідні для безперебійної роботи підприємства матеріально грошові запаси.

  Джерелами фінансових ресурсів підприємства є прибуток і амортизаційні відрахування підприємства.

  Виробнича діяльність ВАТ «Хлібозавод» ґрунтується на випуску хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів. Виробнича потужність підприємства становить 8 тонн продукції на добу.

  На підприємстві є кондитерський цех, який виробляє більше 12 найменувань кондитерських виробів. В даний час підприємство виробляє хліб з житнього та із суміші житнього та пшеничного борошна, пшеничного борошна всіх сортів, булочні і бубличні вироби. Освоєно і користуються попитом такі види продукції, як: хліб «Подовий», хліб «Йодований», житній хліб.

  Основними цілями діяльності підприємства є:

  - виробництво та реалізація хлібобулочних виробів через торгуючі організації сіл та міста;

  В даний час на підприємстві освоюється випуск нового асортименту, зокрема: печива низькокалорійного, пряників, булочок кондитерських. Вся продукція, що випускається користується великим попитом у покупців. Великі труднощі хлібозавод відчуває через несвоєчасну оплату за продукцію. В результаті чого немає можливості закупити сировину, нове обладнання. Хлібозавод відпускає свою продукцію під реалізацію і за договором міни.

  Загальна чисельність працівників ВАТ «Хлібозавод» становить 154 людини. Так само на підприємстві є сезонний випуск такої специфічної продукції як хлібний квас, в результаті чого влітку чисельність персоналу зростає, а взимку зменшується. Персонал підприємства ділиться на адміністративно - управлінський та обслуговуючий і робочий персонал.

  Управління справами на підприємстві розподілені між директором, головним бухгалтером та начальником виробництва. Перед кожним працівником ставляться конкретні завдання, за виконання яких вони несуть відповідальність. Політика оплати праці працівників будується на залежності розміру заробітку від обсягів виробництва.

  Організація має ієрархічну структуру управління, яка представлена ​​на малюнку 1.

  Мал. 1 Організаційна структура управління підприємства

  Як юридична особа, підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і статистичний облік і звітність в установленому чинним законодавством України порядку.

  Бухгалтерський облік в організації ведеться у валюті РФ - в рублях і копійках.

  Ведення регістрів в бухгалтерській звітності здійснюється російською мовою. Бухгалтерська звітність складається в організації на підставі даних аналітичного і синтетичного обліку.

  Бухгалтерський облік в організації здійснюється за журнально-ордерною формою бухгалтерського обліку.

  Бухгалтерський облік є автоматизованим. Автоматизація бухгалтерського обліку грунтується на єдиному взаємопов'язаність технологічному процесі обробки документації по всіх розділах обліку з складанням балансу відповідно до Плану рахунків, передбаченим Інструкцією з бухгалтерського обліку та типовими проектними рішеннями по комплексній автоматизації бухгалтерського обліку.

  Витяг з наказу «Про облікову політику підприємства»:

  ВИПИСКА З НАКАЗУ

  № 1 від 01.01.2010р.

  «Про облікову політику

  підприємства на 2010 рік »

  ЧАСТИНА 2 «Облікова політика для цілей бухгалтерського обліку»

  2.1. Бухгалтерський облік в організації здійснюється централізованою бухгалтерією на чолі з головним бухгалтером.

  2.2. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться по мемореально-ордерній формі бухгалтерського обліку.

  2.2. Строк корисного використання за основними засобами визначається на підставі Класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи, затвердженої постановою Уряду РФ від 1 січня 2002р. № 1.

  2.3. Нарахування амортизації за основними засобами ведеться лінійним способом.

  2.4. Нарахування амортизації по нематеріальних активів ведеться лінійним способом із застосуванням рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів».

  2.4. Малоцінні об'єкти основних засобів вартістю не більше 20000 крб., А також книги, брошури та інші видання списуються до витрат у міру їх відпуску в експлуатацію.

  2.5. Щорічна переоцінка основних засобів і нематеріальних активів не проводиться.

  2.6. При списанні оцінка матеріалів і товарів проводиться методом ФИФО.

  2.7. Підприємство не створює резерви по сумнівних боргах і майбутніх витрат і платежів.

  Генеральний директор

  ВАТ «Хлібозавод» А.В. Потапов

  2.2 Здійснення обліку за березень і складання форми

  фінансової звітності № 1 «Бухгалтерський баланс»

  У таблиці 2.2.1 представлений брутто-баланс ВАТ «Хлібозавод» станом на 1 березня.

  Таблиця 2.2.1

  Брутто-баланс або залишки по рахунках на 1 березня п.р.

  Найменування рахунку

  номер рахунку

  сальдо на початок місяця

  Дт

  КТ

  Первісна вартість ОЗ

  01

  79600

  ------

  Амортизація основних засобів

  02

  ------

  21100

  Нематеріальні активи

  04

  180

  ------

  Амортизація нематеріальних активів

  05

  ------

  80

  матеріали

  10

  9700

  ------

  Незавершене основне виробництво

  20

  2600

  ------

  Готова продукція на складі

  43

  3200

  ------

  каса

  50

  40

  ------

  Розрахунковий рахунок

  51

  21600

  ------

  Спеціальні рахунки в банку

  55

  ------

  --------

  Розрахунки з постачальниками та підрядниками (кредит. Задолж.)

  60

  ------

  6900

  Розрахунки з покупцями (дебіт. Заборгованість.)

  62

  5100

  ------

  Короткострокові кредити банку

  66

  ------

  200

  Довгострокові кредити і позики

  67

  ----

  --------

  Кредиторська заборгованість перед бюджетом

  68

  ------

  100

  Кредиторська заборгованість по соц. страхуванню

  69

  ------

  20

  Заборгованість працівникам з оплати праці

  70

  ------

  6400

  Дебіторська заборгованість підзвітних осіб

  71

  70

  ------

  Інші кредитори

  76

  ------

  1200

  Статутний капітал

  80

  ------

  80000

  Резервний капітал

  82

  ------

  2300

  Нерозподілений прибуток (збиток) минулих років

  84

  ------

  3530

  Витрати майбутніх періодів

  97

  40

  ------

  Прибуток (збиток) звітного року

  99

  ------

  300

  РАЗОМ БАЛАНС

  122130

  122130

  Далі в таблиці 2.2.2 представлені господарські операції виконані підприємством за березень.

  Таблиця 2.2.2

  Журнал реєстрації господарських операцій

  п / п

  опер

  дата

  госп.

  опер.

  короткий зміст господарської операції

  сума

  кореспонденція рахунків

  Дт

  Кт

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Отримано матеріали на склад від постачальників

  400

  10

  60

  2

  Відпущені матеріали зі складу в основне виробництво

  310

  20

  10

  3

  Оплачені з розрахункового рахунку рахунки постачальників

  3580

  60

  51

  4

  Отримані грошові ср-ва з розрахункового рахунку в касу на виплату заробітної плати

  6400

  50

  51

  5

  З розрахункового рахунку перераховані грошові кошти на сплату податків до бюджету

  100

  68

  51

  6

  З каси виплачена заробітна плата працівникам підприємства

  6400

  70

  50

  7

  Видані з каси грошові кошти в під звіт на відрядження керівнику підприємства

  8

  71

  50

  8

  Нараховано амортизацію за основними засобами і віднесена на витрати основного виробництва

  500

  20

  02

  9

  Нараховано амортизацію по нематеріальних активів і віднесена на витрати основного виробництва

  2

  20

  05

  10

  Здано авансовий звіт керівника підприємства про відрядження, суми віднесені на витрати основного виробництва

  11

  20

  71

  11

  Видані з каси гроші в відшкодування перевитрати за авансовим звітом, або внесені в касу невикористані суми

  3

  71

  50

  12

  Нарахована заробітна плата працівникам підприємства

  9800

  20

  70

  13

  З заробітної плати утримано податок на доходи фізичних осіб

  900

  70

  68

  14

  Нараховано страхові внески на ЗП працівників (таріф26%) - 9800 х 26%

  2548

  20

  69

  Продовження Таблиці 2.2.2

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  15

  Готова продукція з основного виробництва оприбуткована на склад

  6800

  43

  20

  16

  На розрахунковий рахунок надійшли грошові кошти від покупців

  3050

  51

  62

  Разом

  40812

  Синтетичні рахунки бухгалтерського обліку представлені в таблицях 2.2.3 - 2.2.24

  Таблиця 2.2.3

  Облік основних засобів

  ДТ

  Рахунок 01 - Основні засоби

  КТ

  Сальдо на початок: 79600

  обороти:

  обороти:

  Сальдо на кінець: 79600

  Таблиця 2.2.4

  Облік зносу основних засобів

  ДТ

  Рахунок 02 - Знос основних засобів

  КТ

  Сальдо на початок:

  21100

  обороти:

  Обороти: 500

  Сальдо на кінець:

  21600

  Таблиця 2. 2.5

  Облік нематеріальних активів

  ДТ

  Рахунок 04 - нематеріальні активи

  КТ

  Сальдо на початок: 180

  обороти:

  обороти:

  Сальдо на кінець 180

  Таблиця 2. 2.6

  Облік зносу нематеріальних активів

  ДТ

  Рахунок 05 - Знос нематеріальних активів

  КТ

  Сальдо на початок:

  80

  обороти:

  Обороти: 2

  Сальдо на кінець:

  82

  Таблиця 2. 2.7

  облік матеріалів

  ДТ

  Рахунок 10 - Матеріали

  КТ

  Сальдо на початок: 9700

  Обороти: 400

  Обороти: 310

  Сальдо на кінець: 9790

  Таблиця 2. 2.8

  Облік витрат в основне виробництво

  ДТ

  Рахунок 20 - Основне виробництво

  КТ

  Сальдо на початок 2600

  Обороти: 310

  500

  2

  11

  9800

  2548

  Разом обертів: 13171

  Обороти: 6800

  Сальдо на кінець: 8971

  Таблиця 2. 2.9

  Облік готової продукції

  ДТ

  Рахунок 43 - Готова продукція

  КТ

  Сальдо на початок 3200

  Обороти: 6800

  обороти:

  Сальдо на кінець: 10000

  Таблиця 2. 2.10

  Облік грошових коштів в касі

  ДТ

  Рахунок 50 - Каса

  КТ

  Сальдо на початок: 40

  Обороти: 6400

  Обороти: 6400

  8

  3

  Разом обертів: 6411

  Сальдо на кінець: 29

  Таблиця 2. 2.11

  Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку

  ДТ

  Рахунок 51 - Розрахунковий рахунок

  КТ

  Сальдо на початок: 21600

  Обороти 3050

  Обороти: 3580

  6400

  100

  Разом обертів: 10080

  Сальдо на кінець: 14570

  Таблиця 2. 2.12

  Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

  ДТ

  Рахунок 60 - Розрахунки з постачальниками та підрядниками

  КТ

  Сальдо на початок:

  6900

  Обороти: 3580

  Обороти: 400

  Сальдо на кінець:

  3720

  Таблиця 2. 2.13

  Облік розрахунків з покупцями і замовниками

  ДТ

  Рахунок 62 - Розрахунки з покупцями і замовниками

  КТ

  Сальдо на початок 5100

  обороти:

  Обороти 3050

  Сальдо на кінець: 2050

  Таблиця 2. 2.14

  Облік розрахунків по короткострокових кредитах і позиках

  ДТ

  Рахунок 66 - Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках

  КТ

  Сальдо на початок:

  200

  обороти:

  обороти:

  Сальдо на кінець:

  200

  Таблиця 2. 2.15

  Облік розрахунків з бюджетом

  ДТ

  Рахунок 68 - Розрахунки з бюджетом

  КТ

  Сальдо на початок:

  100

  Обороти: 100

  Обороти: 900

  Сальдо на кінець:

  900

  Таблиця 2. 2.16

  Облік розрахунків по соціальному страхуванню

  ДТ

  Рахунок 69 - Розрахунки по соціальному срахованію

  КТ

  Сальдо на початок:

  20

  обороти:

  Обороти: 2548

  Сальдо на кінець:

  2568

  Таблиця 2. 2.17

  Облік розрахунків по оплаті праці

  ДТ

  Рахунок 70 - Розрахунки з оплати праці

  КТ

  Сальдо на початок:

  6400

  Обороти: 6400

  900

  Разом обертів: 7300

  Обороти: 9800

  Сальдо на кінець:

  8900

  Таблиця 2. 2.18

  Облік розрахунків з підзвітними особами

  ДТ

  Рахунок 71 - Розрахунки з підзвітними особами

  КТ

  Сальдо на початок: 70

  Обороти: 8

  3

  Разом обертів: 11

  Обороти: 11

  Сальдо на кінець: 70

  Таблиця 2. 2.19

  Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

  ДТ

  Рахунок 76 - Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами

  КТ

  Сальдо на початок:

  1200

  обороти:

  обороти:

  Сальдо на кінець:

  1200

  Таблиця 2. 2.20

  Облік статутного капіталу

  ДТ

  Рахунок 80 - Статутний капітал

  КТ

  Сальдо на початок:

  80000

  обороти:

  обороти:

  Сальдо на кінець:

  80000

  Таблиця 2. 2.21

  Облік резервного капіталу

  ДТ

  Рахунок 82 - резервний капітал

  КТ

  Сальдо на початок:

  2300

  обороти:

  обороти:

  Сальдо на кінець:

  2300

  Таблиця 2. 2.22

  Облік нерозподіленого прибутку

  ДТ

  Рахунок 84 - Нерозподілений прибуток

  КТ

  Сальдо на початок:

  3530

  обороти:

  обороти:

  Сальдо на кінець:

  3530

  Таблиця 2. 2.23

  Облік витрат майбутніх періодів

  ДТ

  Рахунок 97 - витрати майбутніх періодів

  КТ

  Сальдо на початок: 40

  обороти:

  обороти:

  Сальдо на кінець: 40

  Таблиця 2. 2.24

  Облік прибутку і збитків

  ДТ

  Рахунок 99 - Прибутки і збитки

  КТ

  Сальдо на початок:

  300

  обороти:

  обороти:

  Сальдо на кінець:

  300

  Далі представимо оборотно -сальдовую відомість за березень (Табл. 2. 2.25).

  Таблиця 2. 2.25

  Оборотно -сальдовая відомість за березень

  Шифр рахунків

  Найменування рахунків

  Залишок на початок

  обороти

  Залишок на кінець

  Дт

  Кт

  Дт

  Кт

  Дт

  Кт

  А

  Б

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  01

  Основні засоби

  79600

  79600

  02

  Знос основних засобів

  21100

  500

  21600

  04

  Нематеріальні активи

  180

  180

  Продовження Таблиці 2. 2.25

  А

  Б

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  05

  Знос нематеріальних активів

  80

  2

  82

  10

  матеріали

  9700

  400

  310

  9790

  20

  Основне виробництво

  2600

  13171

  6800

  8971

  43

  Готова продукція

  3200

  6800

  10000

  50

  каса

  40

  6400

  6411

  29

  51

  Розрахункові рахунки

  21600

  3050

  10080

  14570

  55

  спеціальні рахунки

  60

  Розрахунки з постачальниками та підрядниками

  6900

  3580

  400

  3720

  62

  Розрахунки з покупцями і замовниками

  5100

  3050

  2050

  66

  Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках

  200

  200

  67

  Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками

  68

  Розрахунки по податках і зборах

  100

  100

  900

  900

  69

  Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню

  20

  2548

  2568

  70

  Розрахунки з персоналом з оплати праці

  6400

  7300

  9800

  8900

  71

  Розрахунки з постачальниками та підрядниками

  70

  11

  11

  70

  76

  Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами

  1200

  1200

  80

  Статутний капітал

  80000

  80000

  82

  Резервний капітал

  2300

  2300

  84

  Нерозподілений прибуток

  3530

  3530

  97

  Витрати майбутніх періодів

  40

  40

  99

  Прибутки та збитки

  300

  300

  РАЗОМ

  122130

  122130

  40812

  40812

  125300

  125300

  На підставі оборотно - сальдової відомості складемо баланс на 1 квітня (Додаток 1)

  2.3 Відображення процесу продажів на рахунках обліку та складання форми фінансової звітності № 2 «Звіт про фінансові результати»

  У таблиці 2.3.1 представлені залишки по рахунках на 1 червня п.р. ВАТ «Хлібозавод».

  Таблиця 2.3.1

  Залишки по рахунках на 1 червня п.р.

  Найменування рахунку

  номер рахунку

  Останткі

  Виручка від продажу

  90.1

  15812

  Собівартість продажів

  90.2

  10434

  Комерційні витрати

  90.5

  320

  Управлінські витрати

  90.6

  1200

  Податок на додану вартість

  90.3

  2412

  Прибуток (збиток) від продажу

  90.9

  1446

  РАЗОМ БАЛАНС

  31624

  У таблиці 2.3.2 представлені операції з продажу продукції покупцям за червень місяць.

  Таблиця 2.3.2

  Журнал реєстрації господарських операцій

  п / п

  опер

  дата

  госп.

  опер.

  короткий зміст господарської операції

  сума

  кореспонденція рахунків

  Дт

  Кт

  1

  Відвантажена зі складу покупцям готову продукцію на суму

  1652

  62

  90.1

  2

  В тому числі ПДВ

  252

  90.3

  68

  3

  Списується собівартість реалізованої продукції

  1040

  90.2

  43

  4

  Комерційні витрати

  40

  90.5

  44

  5

  Управлінські витрати

  210

  90.6

  26

  6

  Відображено результат від продажу

  110

  90.1

  90.9

  7

  Закриття рахунків фінансових результатів в кінці звітного періоду

  1556

  90.9

  99

  Разом

  4860

  Синтетичні рахунки бухгалтерського обліку представлені в таблицях 2.3.3 - 2.3.10

  Таблиця 2.3.3

  облік продажів

  ДТ

  Рахунок 90 - Продажі

  КТ

  Сальдо на початок:

  1446

  Обороти: 252

  1040

  40

  210

  110

  1556

  Обороти: 1652

  110

  Сальдо на кінець:

  Таблиця 2.3.4

  Облік виручки від продажів

  ДТ

  Рахунок 90.1 - виручка від продажів

  КТ

  Сальдо на початок:

  15812

  Обороти: 110

  Обороти: 1652

  Сальдо на кінець:

  17354

  Таблиця 2.3.5

  Облік собівартості реалізованої продукції

  ДТ

  Рахунок 90.2 - собівартість продажів

  КТ

  Сальдо на початок: 10434

  Обороти 1040

  обороти:

  Сальдо на кінець: 11474

  Таблиця 2.3.6

  Облік ПДВ з продажів

  ДТ

  Рахунок 90.3 - пдв

  КТ

  Сальдо на початок: 2412

  Обороти: 252

  обороти:

  Сальдо на кінець: 2664

  Таблиця 2.3.7

  Облік комерційних витрат при реалізації

  ДТ

  Рахунок 90.5 - комерційні витрати

  КТ

  Сальдо на початок: 320

  Обороти: 40

  обороти:

  Сальдо на кінець: 360

  Таблиця 2.3.8

  Облік управлінських витрат при реалізації

  ДТ

  Рахунок 90.6 - управлінські витрати

  КТ

  Сальдо на початок 1200

  Обороти: 210

  обороти:

  Сальдо на кінець: 1410

  Таблиця 2.3.9

  Облік прибутку / збитку від продажів

  ДТ

  Рахунок 90.9 - прибуток / збиток від продажу

  КТ

  Сальдо на початок:

  1446

  Обороти: тисяча п'ятсот п'ятьдесят-шість

  Обороти: 110

  Сальдо на кінець:

  Таблиця 2.3.10

  Облік фінансового результату

  ДТ

  Рахунок 99 - Прибутки і збитки

  КТ

  Сальдо на початок:

  обороти:

  Обороти: тисяча п'ятсот п'ятьдесят-шість

  Сальдо на кінець:

  висновок

  У цій роботі було розглянуто теоретичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку.

  У теоретичному розділі були розглянуті вкладення у необоротні активи як об'єкти бухгалтерського обліку.

  Необоротні активи, не маючи матеріальної форми і не володіючи фізичними властивостями, забезпечують підприємству можливість отримання доходу протягом тривалого часу або постійно.

  Вкладення у необоротні активи є головним джерелом появи у підприємства нових об'єктів основних засобів. Вони являють собою сукупність витрат на здійснення довгострокових інвестицій. Для узагальнення інформації про витрати організації в об'єкти, які згодом будуть прийняті до бухгалтерського обліку в якості основних засобів, земельних ділянок та об'єктів природокористування, нематеріальних активів призначений рахунок 08 «Вкладення у необоротні активи».

  За дебетом рахунка 08 відображаються фактичні витрати, що включаються до первісної вартості об'єктів основних засобів, нематеріальних та інших відповідних активів.

  В результаті виконання практичного завдання були придбані навички ведення бухгалтерського обліку та складання на його основі бухгалтерської звітності.

  Список використаної літератури

  1. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік»: від 21 листопада 1996 року № 129 - ФЗ (остання редакція)

  2. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації (в ред. Наказів Мінфіну РФ від 30.12.1999 № 107н, від 24.03.2000 № 31н, від 18.09.2006 № 116н)

  3. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкції по його застосуванню: Наказ Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 № 94 н.

  4. ПБО 6/01 «Положення з бухгалтерського обліку основних засобів»;

  5. ПБО 14/2007 «Облік нематеріальних активів»

  6. Положення з бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій.

  7. Астахов В.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник "Економіка і управління". - М.: ИКЦ "Март", 2005

  8. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / за ред. Проф. В. Г. Гетьмана. М .: Фінанси і статистика, 2008.

  9. Багата І.М., Хахонова М.М. Бухгалтерський облік. Серія "Вища освіта". - Ростов: 2006

  10. Гусєва Т.М., Шєїна Т. Н. Самовчитель з бухгалтерського обліку: навч. допомога. - 2-е изд.-М .: Проспект 2009.

  11. Дементьєв А.Ю. Бухгалтерський облік та оподаткування в будівництві - СПб .: Питер; М .: Видавничий дім БИНФА, 2008.

  12. Кондраков Н.П. Бухгалтерський учёт.- М .: ИНФРА-му, 2008.

  13. Пошерстнік Н.В. Бухгалтерський облік на сучасному підприємстві: учеб.- практ.пособіе. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2007.

  41