Дата конвертації02.01.2019
Розмір77.74 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 77.74 Kb.

Оборотні засоби підприємства

Зміст

вcтупила

Розділ 1. Теоретичні основи формирование та ефектівності использование оборотних ЗАСОБІВ підприємства

1. Значення та структура оборотних ЗАСОБІВ підприємства

2. Нормування оборотних ЗАСОБІВ підприємства

3. Показники ОЦІНКИ ефектівності использование оборотних ЗАСОБІВ підприємства

Розділ 2. досягнуть рівень економічної ефектівності использование оборотних ЗАСОБІВ підприємства

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2 Аналіз джерел формирование и структура оборотних ЗАСОБІВ

2.3 Оцінка уровня забезпеченості оборотних засоби та ефективність їх использование

Розділ 3. Шляхи Підвищення економічної ефектівності использование оборотних ЗАСОБІВ підприємства

3.1 Оптимізація структурі оборотних ЗАСОБІВ підприємства

3.2 Інноваційні напрями прискореного оборотності оборотних ЗАСОБІВ підприємства

3.3 Шляхи удосконалення системи управління оборотними засоби

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Вступ

В условиях розвитку ринкового отношений в Україні Загальний фінансово - господарський стан підприємств значний погіршівся. ОБСЯГИ матеріальніх запасів на вітчізняніх аграрних підпріємствах зменшівся на 1/3, копійчаний коштів та відвантаженої продукції - відповідно на 6 та 11%, а величина дебіторської заборгованості Зросла более, чем в 1,5 рази.

Зростання обсягів дебіторської заборгованості нібіто свідчіть про Поліпшення збуту продукції, прискореного Обертаном оборотних актівів, но це відбувається на фоні СКОРОЧЕННЯ матеріальніх запасів, тобто на фоні Зменшення обсягів виробництва продукції. У свою черга СКОРОЧЕННЯ залишків коштів свідчіть про Гостра дефіціт ціх коштів, зумовленій інфляцією, криз неплатежів, недосконалостей Податковий політікою.

Разом Із ЦІМ низька забезпеченість аграрних підприємств оборотних засоби супроводжується низьких рівнем їх использование. Тому сегодня одним з найактуальнішіх завдання у забезпеченні Підвищення ефектівності виробничої діяльності підприємств є суттєве Вдосконалення складу и структурі оборотних ЗАСОБІВ та Підвищення ефектівності їх использование.

Про Актуальність даної тими свідчіть и, что підприємництво в Україні потребує сучасного методологічного та методичного забезпечення по вопросам управління оборотними засоби, наукових рекомендацій относительно процесів їх оптімізації. Теоретичні засади формирование та использование оборотних ЗАСОБІВ вікладені у Працюю Ф. Кене, А. Маршала, Дж. Ст. Мілля, А. Сміта, С. Фішера, Й. Шумпетера.

Незважаючі на значний Кількість публікацій та теоретичного розробок, проблеми дослідження теоретичного засідок складу та структурі оборотних ЗАСОБІВ залішаються фрагментарно дослідженімі та потребують Подальшого наукового обґрунтування. Актуальність и важлівість вопросам оптімізації складу та структурі оборотних ЗАСОБІВ и ровері значення цього процесса для фінансово - господарської діяльності підприємств в СУЧАСНИХ ринкова условиях господарювання и обумовілі вибір даної теми для написання курсової роботи.

Метою написання даної курсової роботи є дослідження теоретичного аспектів складу та структурі оборотних ЗАСОБІВ підприємства, аналіз складу та структурі оборотних ЗАСОБІВ и показніків ефектівності їх использование, а такоже аналіз показніків, что є індікаторамі впліву Структури та складу оборотних актівів на фінансовий стан підприємства.

Мета даної роботи предполагает Виконання Наступний завдання:

- дослідіті економічну Сутність оборотних до ЗАСОБІВ підприємства та принципи їх организации;

- Розкрити склад та структуру оборотних ЗАСОБІВ підприємств; - візначіті економічну Сутність показніків стану та ефектівності использование оборотних коштів;

- провести аналіз складу та структурі оборотних ЗАСОБІВ ДП «ДГ« Степне », а такоже показніків ефектівності їх использование;

- візначіті основні проблемні питання у организации оборотних ЗАСОБІВ на ДП «ДГ« Степне »та Розглянуто Можливі шляхи оптімізації їх складу та структури.

Об'єктом дослідження курсової роботи є оборотні засоби підприємств. Предметом дослідження Виступає склад и структура оборотних ЗАСОБІВ, и як наслідок проблеми, пов`язані з ефектівністю їх использование, а такоже Можливі шляхи їх оптімізації.

При написанні даної курсової роботи вікорістовувалісь Такі загальнонаукові методи: аналітичний, табличний-графічний, статистичний. Дослідження сутності відбувалося з Використання принципу сістемності течение усієї роботи. Інформаційною базою для написання курсової роботи стали дослідження, монографії, статті відоміх науковців относительно даного питання, статистичні матеріали та дані річної Фінансової звітності ДП «ДГ« Степне ».

Розділ 1. Теоретичні основи формирование та ефектівності использование оборотних ЗАСОБІВ підприємства

нормування оборотний інноваційний актив

1.1 Значення та структура оборотних ЗАСОБІВ підприємства

Діяльність суб'єктів господарювання зі создания та реализации продукции здійснюється в процесі поєднання основних виробничих ЗАСОБІВ, оборотних виробничих ЗАСОБІВ, ФОНДІВ обігу и праці. Безперервність процесса виробничої та комерційної ДІЯЛЬНОСТІ потребує постійного інвестування коштів у ЦІ елементи та їх Розширене відтворення.

Оборотні виробничі засоби обслуговують сферу виробництва и їх основне призначення Полягає у забезпеченні Безперервна и рітмічного процесса виробництва. Смороду включаються в собі предмети праці: сировина, основні и Допоміжні матеріали, тару, паливо, напівфабрикати; знаряддя праці: МШП, інструменти, СПЕЦІАЛЬНІ пристрої, інвентар, запасні частини для поточного ремонту, робочий одяг. В оборотні виробничі активи такоже входять: затрати на незавершене виробництво и витрати майбутніх періодів. Засоби обігу забезпечують процес виробництва и реализации продукции. До них відносяться: готова продукція, відвантажені товари, віконані роботи та надані послуги, Грошові кошти в касі підприємства и на его рахунки, кошти в розрахунках у виде дебіторської заборгованості.

Вивченню оборотних коштів та оборотних ЗАСОБІВ присвячено значний Кількість наукових праць, проти в Економічній літературі немає однакової підходу до їх визначення. Науковці неоднозначно підходять до трактування ціх економічних категорій. Дехто з економістів спрощена трактує їх як «предмети праці», «матеріальні активи», «гроші, что перебувають в обігу».

Економіст Біла О.Г. у своєму Посібнику «Фінанси підприємств» візначає, что оборотні засоби це оборотні активи підприємств та ОРГАНІЗАЦІЙ. У торгівлі до них відносяться товари, Малоцінні и швидкозношувані предмети, витрати майбутніх періодів, Грошові кошти в касі, у дорозі, на рахунки у банку, кошти в розрахунках Із покупця, дебіторамі, інші оборотні активи [13, с. 168].

Економіст Гончаров В.М. візначає оборотні активи, як активи, Які за звичайний умів ДІЯЛЬНОСТІ Використовують підпріємством в течение одного операційного циклу або 12 місяців [42, с. 135].

Отже, оборотні активи є однією Із складових частин майна підприємств и знаходяться в постійному Русі, здійснюючі відповідній кругообіг, переходячі з копійчаними ЗАСОБІВ у виробничі запаси, з виробничих запасів у незавершене виробництво, з незавершеного виробництва у готову продукцію. Закінчівші один оборот смороду вступають в новий. Тім самим здійснюється, змінюючі форми руху, їх Безперервна оборот. При цьом відбувається Постійна и закономірна зміна форм авансованої вартості: з грошової вона переходити в товарну, потім у виробничу и снова у товарну и копійчаних, а Безперервна їх кругообіг требует одночасного перебування оборотних коштів на всех стадіях кругообігу оборотних виробничих ФОНДІВ и ФОНДІВ обігу.

Для Краще розуміння значення оборотних ЗАСОБІВ їх необходимо класіфікуваті. Широкого практичного! Застосування Набуль класифікація оборотних актівів за окремий їх видами. Ее Було засновано на міжнародніх стандартах бухгалтерського обліку і Положенні про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні. У найбільш узагальненому виде оборотні активи поділяються на Такі види:

1. запаси товарно-матеріальних цінностей;

2. дебіторська заборгованість;

3. Грошові кошти;

4. інші види оборотних актівів.

За формами Функціонування у конкретних период часу оборотні активи поділяються на матеріальні та фінансові. До матеріальніх оборотних актівів належати готова продукція, відвантажені товари, віконані роботи та надані послуги; Грошові кошти в касі підприємства и на его рахунки; кошти в розрахунках у виде дебіторської заборгованості. До ФІНАНСОВИХ зараховуються оборотні активи у форме копійчаних коштів, короткостроковіх ФІНАНСОВИХ вкладень та дебіторської заборгованості.

Особливо важліве значення при візначенні спожи в оборотних активах має їх класифікація за ступенями планування. За цією Ознакою оборотні активи класіфікуються на нормовані и Вільн.індекс. До ненормований оборотних актівів належати Такі, на Які нормативи Не обчислюють. Смороду безпосередно НЕ вплівають на процес виробництва. Например, при відсутності копійчаних коштів на рахунки в банку чи в касі підприємства процес виробництва и реализации продукции забезпечується за рахунок залучених и позіченіх коштів.

Капітал, авансований на формирование оборотних ЗАСОБІВ, складає оборотні кошти підприємства.

До оборотних ЗАСОБІВ аграрних підприємств Належить та частина ЗАСОБІВ виробництва, яка Цілком спожівається в его процесі, Повністю переносити свою ВАРТІСТЬ на новостворене продукт Упродовж одного циклу. В цьом и Полягає економічна суть оборотних ЗАСОБІВ.

Щоб процес виробництва повторювався, даже у межах простого відтворення, спожіті оборотні фонди та патенти замініті такими самими новімі, їх Кількість візначається відповідно до ОБСЯГИ віконуваніх робіт и норматівів витрат. Например, необхідну Кількість кормів розраховують на основе продуктівності тварин и норматівів витрат на одиниць продукції.

Організація, формирование и рух оборотних ЗАСОБІВ аграрних підприємств Суттєво відрізняються від аналогічного в промислових, что обумовлено спеціфікою СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва. Так, біологічний процес вирощування худоби, яка є складового оборотних ЗАСОБІВ, требует трівалого ПЕРІОДУ, а такоже великих запасів оборотних ФОНДІВ на зимово-стійловій период - кормів.

У зв'язку Із сезонністю аграрного виробництва в зимовий период доводитися зберігаті чімалі запаси насіння, добрив, паливно-мастильних матеріалів и використовуват їх в інші періоді. Має місце суттєва нерівномірність витрат оборотних ФОНДІВ и зміна їх структури в Різні періоді року. Велика Частка оборотних ФОНДІВ закладається восени и перебуває трівалій годину у незавершеному ВИРОБНИЦТВІ. Частина продукції, Вироблено аграрної підприємствами, які не реалізується, а вікорістовується у виде оборотних ЗАСОБІВ такому відтворенні: насіння, корми, молоко.

1.2 Нормування оборотних ЗАСОБІВ підприємства

Нормування це процес розрахунку тієї части оборотних актівів (запасів и витрат), что нужно Підприємству для забезпечення нормального, безперебійного процесса виробництва, реализации продукции й розрахунків.

Управління оборотними Кошта заклечається в забезпеченні безперервності процесса виробництва и реализации продукции з найменших розміром оборотних коштів.Це означає, что оборотні кошти підприємств повінні буті розподілені по всех стадіях кругообігу у відповідній форме й у мінімальному но Достатньо обсязі.

У СУЧАСНИХ условиях, коли підприємства знаходяться на повну самофінансуванні, правильне визначення споживи в оборотних коштах має особливе значення.

Процес розробки Економічно обґрунтованих величин оборотних коштів, необхідніх для организации нормальної роботи підприємства, назівається нормування оборотних коштів. Таким чином, нормування оборотних коштів Полягає у візначенні сум оборотних коштів, необхідніх для Утворення постійніх мінімальніх и в тій же година достатніх запасів матеріальніх цінностей, незніжуваніх залишків незавершеного виробництва й других оборотних коштів. Нормування оборотних коштів спріяє Виявлення внутрішніх резервів, скороченню трівалості виробничого циклу, більш швидкої реализации готової продукції.

Нормують оборотні кошти, что перебувають у виробничих запасах, незавершеному ВИРОБНИЦТВІ, Залишки готової продукції на складах підприємства. Це нормовані оборотні кошти. У процесі нормування оборотних коштів визначаються норму и норматив оборотних коштів.

Норми оборотних коштів характеризують мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей на підприємстві розраховуються в днях запасу, нормах запасу деталей, карбованцях на розрахунково одиниць и т.д.

Норматив оборотних коштів - добуток норми оборотних коштів на тій Показник, норма которого определена. Розраховується в карбованцях.

Норматив оборотних коштів установлює їхню мінімальну розрахунково суму, Постійно необхідну Підприємству для роботи. Фактічні запаси сировини, коштів и т.д. могут буті вищє або нижчих нормативу або ВІДПОВІДАТИ Йому. Це один з найбільш мінлівіх показніків поточної Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ.

Чи не Заповнення нормативу оборотних коштів может прізвесті до СКОРОЧЕННЯ виробництва, невиконання виробничої програми через перебої у ВИРОБНИЦТВІ и реализации продукции.

Наднорматівні запаси відволікають з обігу Грошові кошти, свідчать про Недоліки матеріально-технічного забезпечення, нерітмічності процесів виробництва и реализации продукции. Усе це приводити до омертвіння ресурсов, їхньому неефективно використаних. Застосовують следующие основні методи нормування оборотних коштів:

Метод прямого рахунка. Цей метод Полягає в тому, что спочатку візначається розмір авансування оборотних коштів у кожному елемент, потім їхнім підсумовуванням візначається загальна сума нормативу.

Аналітичний метод. ВІН застосовується в тому випадки, коли в планованому періоді НЕ предусмотрена істотніх змін в условиях роботи підприємства в порівнянні з попереднім. У цьом випадка розрахунок нормативу оборотних коштів здійснюється укрупнено, з урахуванням співвідношення между темпами росту ОБСЯГИ виробництва и розміру нормованіх оборотних коштів у попередня періоді.

Коефіцієнтній метод. При цьом методі новий норматив візначається на базі старого Шляхом внесення до него змін з урахуванням умов виробництва, постачання, реализации продукции (робіт, послуг), розрахунків.

На практике найбільш доцільне! Застосування методу прямого рахунка. Перевага цього методу є вірогідність, что дозволяє сделать найбільш Точні розрахунки частого и Сукупний норматівів. До частого відносяться нормативи оборотних коштів у виробничих запасах: сировини, основних и допоміжніх матеріалів, покупних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, паливо, тари, запасних частин; у незавершеному ВИРОБНИЦТВІ и напівфабрикатів власного виробництва; у витрати майбутніх періодів; готових вироби.

Особлівість шкірного елемента візначає спеціфіку нормування.

Норматив оборотних коштів, авансованих у сировина, основні матеріали и покупні напівфабрикати, візначається по Формулі

Н = РД (1.1)

Н - норматив оборотних коштів у запасах сировини, основних матеріалів;

Р - середньодобова витрат сировини, матеріалів и покупних напівфабрикатів;

Д - норма запасу в днях.

Середньодобова витрати по номенклатурі спожіваної сировини, основних матеріалів и покупних напівфабрикатів обчіслюється Шляхом ділення суми їхніх витрат за відповідній квартал на Кількість днів у кварталі.

Визначення норми запасу - найбільш трудомістка и важліва частина нормування. Норма запасу встановлюється по кожному виду або групі матеріалів. Если вжівається много відів сировини и матеріалів, то норма встановлюється по основних видах, что займає НЕ Менш чем 70-80% Загальної вартості.

Норма запасу в днях по окрема видах сировини, матеріалів и напівфабрикатів Установлюється віходячі з часу, необхідного для создания транспортного, підготовчого, технологічного, поточного складського и страхового запасів. Коефіцієнт наростання витрат візначається відношенням середньої собівартості вироби в незавершеному ВИРОБНИЦТВІ до Загальної суми витрат на виробництво. Візначається коефіцієнт різнімі способами для виробництва з рівномірнім и нерівномірнім наростанням витрат.

Если Основна Частка витрат Надходить у виробництво на самому качана виробничого циклу (одноразові), а інші (наростаючі) витрати розподіляються в течение виробничого циклу відносно рівномірно (у серійному ВИРОБНИЦТВІ), коефіцієнт візначається по Формулі

(1.2)

А - витрати, зроблені одноразово на качана виробничого циклу;

Б - інші витрати, что входять у собівартість продукції.

При нерівномірному наростанні витрат по днях виробничого циклу коефіцієнт візначається по Формулі:

ДО = (1.3)

Се- одноразові витрати першого дня виробничого циклу;

C2, C3, ... - витрати по днях виробничого циклу;

Т2, Т3 ... - час від моменту разових операцій до Закінчення виробничого циклу;

Cp - витрати, здійснені рівномірно в плане виробничого циклу;

С- витрати, здійснені рівномірно в плане виробничого циклу;

Т - длительность виробничого циклу.

Витрати, что наростають рівномірно (Ср), пріймаються в розрахунок середньої собівартості вироби в половинному размере, тому что на всех стадіях незавершеного виробництва смороду знаходяться одночасно.

Норматив по статті "Витрати майбутніх періодів" обчислюють за Формулі:

Н = Ро + Рn-Рс (1.4)

Ро- сума витрат майбутніх періодів на початок планованого ПЕРІОДУ;

Рn- витрати, здійсненні в плановому періоді по кошторису;

Рс- витрати, что включаються в собівартість продукції планованого ПЕРІОДУ.

Готова продукція, Виготовлена ​​на підприємстві, характерізує перехід оборотних коштів зі СФЕРИ виробництва в сферу обігу. Це єдиний нормованій елемент ФОНДІВ звертання обігу.

Норматив оборотних коштів на готову продукцію візначається по Формулі

Н = Р? Д (1.5)

Р- одноденній випуск товарної продукції по віробнічій собівартості;

Д- норма запасу в днях.

Норма оборотних коштів по річній продукції візначається окремо для готової продукції на складі и для товарів відвантаженіх, по якіх розрахункові документи знаходяться в оформленні.

1.3 Показники ОЦІНКИ ефектівності использование оборотних ЗАСОБІВ підприємства

Оборотні кошти підприємства Постійно перебувають в Русі, здійснюючі кругообіг. Смороду переходять Із однієї стадії в іншу: Із СФЕРИ обігу у сферу виробництва, Із СФЕРИ виробництва у сферу обігу и т. Д. Ефективне использование оборотних коштів є важлівім завдання підприємства и винне Забезпечувати прискореного їх оборотності на всех стадіях кругообігу.

Ефективність использование оборотних актівів на підприємстві має важліве значення, оскількі справляє Значний Вплив на Загальну ефективність всієї сукупності ЗАСОБІВ, залучених підпріємством. Це пояснюється тім, что длительность обороту основних и оборотних ЗАСОБІВ Суттєво відрізняється через прінціпові Відмінності за характером участия у виробничому процесі основних та оборотних ФОНДІВ. Если Перші Неодноразово беруть участь у процесі виробництва, то оборотні фонди - один раз, Повністю спожіваючісь у кожному его ціклі.

Оборот основних ФОНДІВ вимірюється рокамі, водночас як оборотні фонди и фонди обігу в течение року здійснюють, як правило, декілька оборотів. Ефективність использование оборотних коштів нельзя віміряті с помощью одного сертифіката №. Для цього необхідна Ціла система показніків, найважлівішім з якіх є ШВИДКІСТЬ Обертаном.

Ефективне использование оборотних коштів характерізується Наступний Показники.

Коефіцієнт оборотності, Який розраховується Шляхом ділення вартості реалізованої продукції за діючімі Оптова ценам за Певний период на середній Залишок оборотних коштів за тією самий период. Коефіцієнт оборотності показує, скільки оборотів здійснілі оборотні кошти за Певний период, и розраховується за формулою:

= Вр / ОК (1.6)

де Коб - коефіцієнт оборотності, оборотів;

BP - ВАРТІСТЬ реалізованої продукції, грн;

ОК - середній Залишок оборотних коштів, грн.

Середній Залишок оборотних коштів розраховують за формулою середньої хронологічної

(1.7)

де ОКпб - величина оборотних коштів на початок кожного (кварталу) розрахункового ПЕРІОДУ, грн;

ОКПО - величина оборотних коштів на початок первого місяця (кварталу) следующего ПЕРІОДУ, грн;

Кт - загальна Кількість місяців (кварталів).

Періодом, за Який визначаються ОБСЯГИ реалізованої продукції, Середні Залишки оборотних коштів, может буті місяць (30 дн.), Квартал (90 дн.), Рік (360 дн.).

2. Показники, оберненім коефіцієнту оборотності, є коефіцієнт завантаження оборотних коштів, Який показує, скільки оборотних коштів пріпадає на одну копійчану одиниць (гривню) реалізованої продукції за Певний период. Величина цього сертифіката № обчіслюється за формулою

(1.8)

3. длительность одного обороту оборотних коштів візначається за формулою:

(1.9)

де Тоб - длительность одного обороту, днів;

Д - дні ПЕРІОДУ.

4. Для характеристики економічної ефектівності использование оборотних коштів может буті використаних Показник віддачі (рентабельності) оборотних коштів, Котре представляет собою відношення прибутку від реализации продукції до Середніх залишків оборотних коштів:

(1.10)

де Рок - рентабельність оборотних коштів,%;

Пр - прибуток від реализации продукції, грн.

Показники оборотності оборотних коштів могут розраховуватіся за всіма оборотними Кошта, что беруть участь в обігу за окремий їхнімі елементами.

Зміну оборотності оборотних коштів віявляють через порівняння Фактично показніків з плановими або сертифіката № Попередній период. Порівнюючі показатели оборотності коштів, віявляють прискореного ее чи сповільнення

Унаслідок прискореного оборотності оборотних коштів частина їх вівільняється, а при сповільненні в обороті залучаються додаткові кошти. Вівільнення оборотних коштів Завдяк прискореного їх оборотності может буті абсолютним або відноснім.

Абсолютне вівільнення оборотних коштів відображує Пряме Зменшення залишків оборотних коштів порівняно з їх нормативом (або Із залишком попередня ПЕРІОДУ) при збереженні або підвіщенні обсягів реализации продукции за розрахунковий период.Відносне вівільнення оборотних коштів з обороту відображає стабільність або зростання оборотних коштів при зростанні обсягів реализации продукции. При цьом Темпи зростання обсягів реализации продукции віпереджають Темпи зростання залишків оборотних коштів.

Сума вівільненіх оборотних коштів может буті розрахована за формулою

(1.11)

ОКвт - сума вівільненіх оборотних коштів, грн;

Вр - ОБСЯГИ реалізованої продукції за розрахунковий период, грн;

Те и T1 - длительность обороту відповідно в попередня та розрахунковому періодах, днів.

Ефективне использование оборотних коштів є одним Із першочерговіх завдання підприємства в СУЧАСНИХ условиях; забезпечується це прискореного їхньої оборотності на всех стадіях кругообігу.

Розділ 2. досягнуть рівень економічної ефектівності использование оборотних ЗАСОБІВ підприємства

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Державне підприємство «Дослідне господарство« Степне »Полтавської сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавілова інституту свинарства и агропромислового виробництва национальной академии аграрних наук України »розміщене в с. Степне Полтавського району Полтавської області. Підприємство є державною власністю и входити до СФЕРИ управління Міністерства аграрної політики та продовольства України. При здійсненні господарської ДІЯЛЬНОСТІ Підприємство керується Констітуцією України, чіннімі законами Як науковий центр сільськогосподарської науки, ДП «ДГ« Степне »має добрі продуманий цикл СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва від обробітку ґрунту до переробки продукції. Тут віробляють свои ковбасні вироби, віпікається хліб, а елітне насіння всегда найвищої якості. Для успішної дослідніцької роботи наукових ПРАЦІВНИКІВ в галузь землеробства, рослинництва та тваринництва у господарстві Діє три ферми и потужного тракторна бригада. Вірощене поголів'я Великої рогатої худоби и свиней на м'ясо переробляється на власному ковбасний цеху. Господарство такоже є виробник насіння зернових та зернобобових сільськогосподарських культур високих репродукцій, а такоже багаторічних трав. У господарстві у утрімується 1100 голів Великої рогатої худоби, з них 400 корів, 2000. голів свиней, в тому чіслі 140 основних свиноматок, пасіка налічує 200 бджіл.

Види економічної діяльності:

- Вирощування зернових та технічних культур.

- Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадніків.

- Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв та прянощів.

- Розведення Великої рогатої худоби.

- Розведення свиней.

- Виробництво м'яса.

- Продукція: М'ясні продуктів.

- Виробництво продуктів борошномельно-крупяної промісловості.

- Роздрібна торгівля в неспеціалізованіх магазинах з перевага продовольчих асортименту.

- Діяльність автомобільного вантажного транспорту.

- Дослідження і розробки в Галузі природничих наук.

Товари та послуги, Які безпосередно надає ДП «ДГ« Степне »: розведення свиней та Великої рогатої худоби, організаційно - господарське забезпечення умов для проведення наукових досліджень, свині Великої білої породи, верхньої рогатої худоби української чорно - рябої молочной породи, вирощування зернових, бобових , олійних культур, зерно, зернобобові, кукурудза, пшениця, соняшник, соя, буряк, овочі, фрукти, коренеплоди, силос, сіно, молоко, мед, хлібобулочні вироби, ковбасні вироби.

Підприємство безпосередно віробляє:

- Вироби ковбасні печінкові.

- Вироби ковбасні варені.

- Суміші для годівлі тварин.

- Борошно люцернового (у т. Ч. Гранули).

ДП «ДГ« Степне »має 3350 га с / г угідь їх склад и структура зазначені в табл .. 1.1« динаміка складу и Структури сільськогосподарських угідь ДП «ДГ« Степне »за 201 - 2014 рр.». Можна сделать Висновок, что ДП «ДГ« Степне »це сільськогосподарське підприємство державної форми власності за, спеціалізується на виробництві продукції та наданні послуг по виробництву та реализации продукции рослинництва та тваринництва. У господарстві утрімується 1100 голів Великої рогатої худоби, з них 400 корів, 2000. свиней, в тому чіслі 140 основних свиноматок та має у своєму розпорядженні 3568 га землі. Такоже у господарстві Діє три ферми та потужного тракторна бригада. ДП «ДГ« Степне »має свой ковбасний цех, хлібопекарню, ятір магазинів, де реалізуються продукти харчування власного виробництва.

Таблиця 2.1 ДИНАМІКА складу и Структури сільськогосподарських угідь У ДП «ДГ« Степне »квiтня, 2012 - 2014 рр.

Показники

роки

2014р. до 2012 р.

2012

2013

2014

Абсолютне відхилення (+, -)

Відносне відхилення,%

Усього з / г угідь, га

3350

3350

3350

0,0

0,0

У т.ч. рілля

3326

3326

3326

0,0

0,0

Сінокосі, пасовища

5

5

132

127

У 26р.б.

Багаторічні насадження

19

19

19

0,0

0,0

площа лісу

66

66

66

0,0

0,0

Структура угідь,%

100

100

100

0,0

0,0

У.т.ч. рілля

99,2

99,2

99,2

0,0

0,0

Сінокосі

0,15

0,15

3,9

3,75

У 26р.б.

Багаторічні насадження

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

площа лісу

1,9

1,9

1,9

0,0

0,0

З табл. 2.1. ми бачим, что найбільшу частко сільськогосподарських угідь ДП «ДГ« Степне »займає рілля 99,3%, протягом досліджуваного ПЕРІОДУ склад и структура угідь почти НЕ змінілася, окрім незначна коливання.

Проаналізувавші дані табл. 2.2, можна сделать Висновок про Зменшення трудових ресурсов за досліджуваній период. В цілому на підприємстві Працюють 304 особи, что на 5 осіб менше, чем цею ж Показник в 2012 году. Чісельність осіб, Які задіяні в сільському господарстві ставити 267 чол ..

Таблиця 2.2 ДИНАМІКА середньооблікової чісельності ПРАЦІВНИКІВ ДП «ДГ« Степне »за 2012 - 2014 рр.

Показники

роки

2014р. до 2012р.

2012

2013

2014

абсолютне відхилення, (+, -)

Відносне відхилення,%

Середньооблікова чісельність ПРАЦІВНИКІВ, осіб

309

306

304

-5

-1,16

Середньооблікова чісельність ПРАЦІВНИКІВ, зайнятий у сільському господарстві, осіб

272

269

267

-5

-1,838

у т.ч. в рослинництві

120

121

137

17

14,167

тваринництві

152

148

130

-22

-14,474

Варто Зазначити, что НЕ Дивлячись на ті, что предприятие спеціалізується на продукції тваринництва, різніця между робітнікамі рослинництва та тваринництва незначна и ставити 7 чол. (За данімі 2014рр.). Если Говорити, про чісельність ПРАЦІВНИКІВ в Галузі рослинництва у дінаміці за три роки, то вона збільшілася на 14,67%, а від у тваринництві навпаки при порівняні поточного та базисного року цею Показник ставити 85,33%, что свідчіть про Зменшення кількості зайнятості у даній Галузі. Стан забезпеченості осиковий виробничими засоби Було Розглянуто у табл. 2.3.

Таблиця 2.3 Забезпеченість основними виробничими засоби та ефективність їх использование у ДП «ДГ« Степне »квiтня, 2012 - 2014 рр.

Показники

роки

2014 р. до 2012 р.

2012

2013

2014

Абсолютне відхилення, (+, -)

Відносне відхилення,%

Фондозабезпеченість, тис.грн / га

4,2

4,5

5,3

1,1

126,2

Фондоозброєність праці, тис. грн / особу

3,65

3,05

3,02

-0,63

82,7

Фондомісткість, грн

3,2

3,5

2,8

0,4

87,5

Фондовіддача, грн

1,65

1,92

2,54

0,89

159,9

Здобуто на 100 грн.вартості основних засобів, грн .: товарної продукції

566,5

587,9

768,9

202,4

135,7

прибутку

74,3

71,96

125,5

51,2

168,9

Отже, як бачим підприємство забезпечен основними засоби в цілому, динамка - стріпкоподібна. Бачим Тенденції до зростання у Наступний Показники: фондозабезпеченість, фондовіддача та «здобуто на 100 га ...», інші показатели зменшіть своє значення. Для більш повної характеристики об'єкта дослідження та патенти проаналізуваті стан его виробничо-комерційної ДІЯЛЬНОСТІ у табл. 2.4.

Таблиця 2.4 Результати виробничо-комерційної ДІЯЛЬНОСТІ ДП «ДГ« Степне »квiтня, 2012 - 2014 рр.

Показники

роки

2014 до 2012 рр.

2012

2013

2014

(+ ;-)

%

Валова продукція сільского господарства (в постійніх цінах), тис грн

18394

22316

25316

6922

137,6

у т.ч. На 100 га сільскогосподарськіх угідь

5,491

6,661

7,557

2,07

137,63

на одного середньоблікового працівника

59,528

72,928

83,276

23,75

139,90

Виручка від реализации продукції та послуг, тис. грн

20195

20958

27418

7223

135,77

чистий прибуток

476

588

1135

659

238,45

Коєфіціент автономії

0,47

0,49

0,47

0,00

100,00

Загальний коефіцієнт ліквідності

1,32

1,39

1,55

0,23

117,42

Рівень рентабельності,%

2,7

3,2

5,3

2,60

196,30

Норма прибутку,%

5,4

5,1

8,1

2,70

150,00

Проаналізувавші результати виробничо-комерційної ДІЯЛЬНОСТІ ДП «ДГ« Степне »за досліджуваній период Можемо Побачити Збільшення значення усіх показніків, что звісно є позитивним явіщем. . Зокрема, коефіцієнт автономії у 2013 рр. підвіщів своє значення на 0,02, а у 2014 рр. повернувши попереднє значення - 0,47; Загальний коєфіціент ліквідності збільшів своє значення на 0,23; рівень рентабельності збільшівся почти у 2 р., а норма прибутку у + 50%.

2.2 Аналіз джерел формирование и структура оборотних ЗАСОБІВ

Зміст организации АНАЛІЗУ оборотних коштів підприємства візначається его предметом. Предметом организации АНАЛІЗУ оборотних коштів є господарські процеси, Які здійснюються на підприємстві за участю оборотних коштів та фактори, что вплівають на формирование и Хід процесів. Значення АНАЛІЗУ оборотних коштів Полягає в тому, что ВІН є інструментом ефективного управління оборотними Кошта підприємства. Аналіз стану оборотних коштів підприємства дозволяє оцініті в короткостроковому періоді структуру оборотних коштів, его абсолютну величину та абсолютну величину окремий відів оборотних коштів.

Для того, щоб зрозуміті Наскільки підприємство забезпечення оборотних активів на основе Даних балансу проаналізуємо склад та структуру оборотних ЗАСОБІВ в ДП «ДГ« Степне »в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Склад и структура оборотних ЗАСОБІВ у ДП ДГ "Степне" 2012-2014 рр

Показники

2012р.

2013р.

2014р.

Абсолютне відхилення 2014 до 2012 рр. (+ ;-)

сума, тис. грн

Питома вага,%

сума, тис. грн

Питома вага,%

сума, тис. грн

Питома вага,%

виробничі запаси

2624

77,817

3706

79,460

3701

73,961

одна тисяча сімдесят сім

Незаверешене виробництво

748

22,183

958

20,540

1303

26,039

555

Всього оборотних ФОНДІВ

3372

100,0

4664

100,0

5004

100,0

тисяча шістсот тридцять два

готова продукція

726

20,856

+1082

43,367

1455

47,658

729

товари

15

0,431

9

0,361

9

0,295

-6

Поточна дебіторська заборгованність

2662

76,472

тисячу триста шістьдесят дві

54,589

1472

48,215

-1190

Поточні фінанонсові інвестиції

-

-

-

-

-

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленті

78

2,241

42

1,683

117

3,832

39

інші оборотні активи

-

-

-

Всього ФОНДІВ обігу

3481

100,0

2495

100,0

3053

100,0

-428

оборотний капітал

7753,5

100,0

9894

100,0

10856,5

100,0

3103

Віходячі з Даних табліці 2.5, в Якій ми аналізувалі склад и структуру оборотного капіталу оборотний капітал має в цілому тенденцію до зростання впродовж досліджуваного ПЕРІОДУ. ДП «ДГ« Степне »з шкірних роком має тенденцію до Зменшення дебіторської заборгованості, та Збільшення суми копійчаних коштів, что безсумнівно є позитивною тенденцією. Такоже, негативно явіщем, Пожалуйста спостерігається у структурі досліджуваного підприємства є велика Питома вага ФОНДІВ обігу в Загальній структурі, что негативно впліває на діяльність нашого підприємства.

Далі Проведемо характеристику показніків, что є індікаторамі впліву Структури та складу оборотних актівів на фінансовий склад підприємства (середньорічна ВАРТІСТЬ) у табл. 2.6.

Таблиця 2.6 Вплив Структури та складу оборотних актівів на фінансовий стан ДП «ДГ« Степне »2012-2014 рр.

Показники

роки

Відхилення 2014рр. До 2012 рр

2012

2013

2014

Абсолютне (+, -)

Відносне (%)

Коефіцієнт забезпечення Власний оборотних кошті

0,894

0,908

0,901

0,007

0,751

Коефіцієнт покриття

4,816

5,460

5,045

0,229

4,755

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,048

0,046

0,108

0,060

123,483

Проаналізувавші дані, наведені в табліці 2.7 можна сделать Висновок, что склад и структура оборотних коштів є незбалансованімі, та потребують оптімізації, что в свою черга негативно впліває на фінансовий стан підприємства. Коефіцієнт забезпечення Власний оборотних кошті характерізує наявність власного оборотних коштів необхідніх для забезпечення Фінансової стабільності підприємства та незалежності від позіковіх коштів, и за нормативом значення повинності бути> 0,1.

У нашому випадка, Ми можемо Бачити Збільшення даного сертифіката № у дінаміці, та его значення відповідає нормативу. Наше підприємство функціонує за рахунок Власний коштів. Коефіцієнт покриття показує достатність ресурсов підприємства, Які могут буті вікорістані для погашення его потокової зобов`язання, за нормативом повинен буті меншим Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства может буті сплачена Негайно. У даного випадка коефіцієнт відповідає нормативу в течение Всього аналізованого ПЕРІОДУ, тобто підприємство має Достатньо Кількість ресурсов для погашення зобов`язання.

З Даних табліці бачим, что наше підприємство может Негайно погасіті 10,8% своих потокової зобов'язання, что НЕ відповідає нормативу.

Отже, необходимо Розглянуто показатели джерел формирование Капіталу у ДП «ДГ« Степне »за досліджуваній период, ЦІ дані наведенні у табл. 2.7.

Таблиця 2.7 Показники джерел формирование Капіталу у ДП "ДГ" Степне ", 2012-2014р.

види актівів

2012рр.

2013рр.

2014рр.

Відносне 2014 у%

сума,

Питома вага,

сума,

Питома вага,

сума,

Питома вага,

до 2012 рр.

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

Джерела формирование майна

49220

100

50342

100

55693

100

13,151

Власний капітал

48415

98,4

49436

98,2

54617

98,1

10,78

у т.ч. статуного капітал

10978

22,7

10978

22,2

10978

20,1

-77,794

зобовязання

805

1,7

906

1,8

тисяча сімдесят шість

2

-97,55

з них: забезпечення Наступний

16

0

5

0

6

0

-99,996

витрат и платежів

Довгострокові забовязання

-

-

-

-

-

-

-

Поточні забовзяання

789

1,6

901

1,8

1070

2

-97,528

у т.ч кредиторська заборгованість

255

0,5

901

1,8

1070

2

-92,352

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

Аналіз Даних табліці засвідчів Загальну тенденцію до Збільшення власного Капіталу. В цілому за три роки власний капітал збільшів своє значення від 48415 грн до 54617 грн, або на 10,78%. Для Здійснення своєї ДІЯЛЬНОСТІ підприємство здебільшого спірається на Власні кошти, тому зобов'язання займають у Загальній структурі 2%.

Позікові оборотні кошти формуються у виде Банківських кредитів, а такоже кредіторської заборгованості. Смороду Надаються Підприємству у ТИМЧАСОВЕ Користування. Частина з них платна (кредити и позики), Інша - безкоштовна (кредиторська заборгованість).

2.3 Оцінка уровня забезпеченості оборотних засоби та ефективність їх использование

Ефективне использование оборотних коштів є важлівім завдання підприємства и винне Забезпечувати прискореного їх оборотності на всех стадіях кругообігу. Ефективність использование оборотних актівів на підприємстві має важліве значення, оскількі справляє Значний Вплив на Загальну ефективність всієї сукупності ЗАСОБІВ, залучених підпріємством. Це пояснюється тім, что длительность обороту основних и оборотних ЗАСОБІВ Суттєво відрізняється через прінціпові Відмінності за характером участия у виробничому процесі основних та оборотних ФОНДІВ. Если Перші Неодноразово беруть участь у процесі виробництва, то оборотні фонди - один раз, Повністю спожіваючісь у кожному его ціклі. Для характеристики економічної ефектівності использование оборотних ЗАСОБІВ Використовують много показніків, одним з них є Показник рентабельності оборотних ЗАСОБІВ, Який розраховується діленням прибутку на середньорічну ВАРТІСТЬ оборотних ЗАСОБІВ, и показує величину прибутку, что пріпадає на одиниць вартості оборотних ЗАСОБІВ. Характеристика раціонального использование оборотних ЗАСОБІВ наведена у табліці 2.8.

Таблиця 2.8 Показники раціонального использование оборотних ЗАСОБІВ у ДП "ДГ" Степне "у 2012-2014 рр.

Показники

роки

2012рр. до 2014рр.

2012

2013

2014

Абсолютне відхилення (+ ;-)

Відносне відхилення%

Наявність оборотного капіталу на початок року, тис. грн

6361

9146

10642

4281

67,301

Наявність оборотного капіталу на кінець року, тис.грн

9146

10642

11071

1925

21,047

Середьорічна ВАРТІСТЬ оборотного капіталу, тис.грн

7753,5

9894

10856,5

3103

40,021

Виручка від реализации продукції, тис.грн

20195

20958

27418

7223

35,766

Стоимость молодняку, Який переведено в основне стадо, тис.грн.

5383

6841

7966

2583

47,984

Стоимость тварин, Які вібракувані з основоного стада, тис.грн

807,45

1026,15

1194,9

387,45

47,984

Сума обороту оборотного капіталу, тис.грн

6190,450

7867,150

9160,900

2970,450

47,984

Аналізуючі дані табліці нами Було Виявлено Загальну тенденцію до Підвищення показніків. Зокрема оборотний капітал збільшівся на 40%, при одночасному збільшенні виручки на 35,766%. Оборот оборотного капіталу ставити 9160,900 тис. грн. (2014р)., Що перевіщує Сейчас Показник 2012 р на 2970,450 тис. грн. Для характеристики забезпеченості использование оборотного капіталу та патенти обрахуваті следующие показатели табл. 2.10.

Таблиця 2.9 Показники забезпеченості оборотного капіталу ДП «ДГ« Степне »2012 р.-2014р.

Показники

роки

Відхилення 2014рр. До 2012 рр

2012

2013

2014

Абсолютне (+, -)

Відносне (%)

Фондозабезпеченність виробництва, тис. грн / га

2,31

2,95

3,24

0,93

40,02

Фондомістькість оборотного капіталу, тис.грн

2,37

2,26

2,33

-0,04

-1,71

Фондовіддача оборотних ФОНДІВ, тис. грн

0,42

0,44

0,43

0,01

1,74

Матеріаловіддача, грн

0,99

1,06

1,02

0,03

2,77

Матеріаломісткість, грн

1,01

0,94

0,98

-0,03

-2,69

Аналіз Даних табліці 2.9 показавши покращення забезпеченості досліджуваного підприємства оборотних КАПІТАЛОМ. Фондозабезпеченість та фондовіддача оборотних ФОНДІВ зросли на 40,02% та 1,74% відповідно, а від фондомісткість зменшіть своє значення на 1,71%, что означає Виникнення економії праці. Показник матеріаловідачі збільшівся на 2,77%, что зумовлено Збільшення матеріальніх витрат на виготовлення продукції. Показник матеріаломісткості зменшівся у дінаміці, что пов'яне з Зменшення собівартості віготовлюваної продукції.

Ефективність использование оборотних коштів характерізується швідкістю їхнього Обертаном та оборотністю. Прискореного оборотності ціх коштів зумовлює Збільшення ОБСЯГИ продукції на шкірні копійчаних одиниць потокових витрат підприємства; вівільнення части коштів и Завдяк цьом створюються додаткові резерви для Розширення виробництва. Для визначення ефектівності использование оборотних коштів на підприємстві за аналізованій период, розрахуємо у табліці 2.10 показатели наведені Ранее в підрозділі 1.3.

Таблиця 2.10 Показники ефектівності использование оборотних ЗАСОБІВ ДП «ДГ« Степне »за период 2012 - 2014 рр.

Показники

роки

Відхилення 2014р. / 2012 р

2012

2013

2014

Абсолютне (+, -)

Відносне (%)

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (ШВИДКІСТЬ Обертаном)

2,605

2,118

2,525

-0,079

-3,038

Період одного обороту оборотних коштів, днів

140,135

172,312

144,526

4,391

3,134

Коефіцієнт завантаження (НАВАНТАЖЕННЯ) оборотних коштів

0,384

0,472

0,396

0,012

3,134

Коефіцієнт ефектівності использование оборотних коштів

0,342

0,259

0,412

0,070

20,621

Абсолютне Залучення оборотних коштів

0

2140,500

962,500

962,500

0

Відносне Залучення оборотних коштів

0

763,000

6460,000

6460,000

0

Ефект Залучення оборотних коштів

0

1873,221

-837,924

-837,924

0

Аналізуючі дані табліці, можна стверджуваті, что в цілому за аналізованій период показатели ефектівності оборотних коштів зростають, кроме коефіцієнта оборотності оборотних коштів та ЕФЕКТ оборотних коштів. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів показує Кількість оборотів за рік. Чим более оборотів здійснюють оборотні кошти, то ефектівніше смороду Використовують. Зважаючі на спеціфіку сільського господарства Сейчас Показник показує 2,5 обороти, при цьом Зменшення на 3,038% при порівняні з 2012 рр. Длительность обороту оборотних коштів показує длительность одного обороту оборотних коштів у днях, в нашому випадка цею Показник ставити 143 дні. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів показує скільки оборотних актівів авансовано в 10 грн. реалізованої продукції. Чим менше оборотних коштів пріпадає на 10 грн. реалізованої продукції, тим краще смороду Використовують. З Даних табліці, бачим, что в течение аналізованого ПЕРІОДУ найефектівніше оборотні кошти вікорістовуваліся у 2012 р. ЗВ'ЯЗОК , Де Сейчас коефіцієнт стає 0,384. Коефіцієнт ефектівності использование оборотних коштів характерізує ефективність использование оборотних актівів и в дінаміці винен збільшуватіся, Спостерігаємо, что в течение аналізованого ПЕРІОДУ Сейчас Показник збільшівся на 20,621%, что є позитивним для підприємства, відповідає нормативу, и свідчіть, что оборотні кошти Використовують ефективного.

Отже, проаналізувавші показатели ефектівності использование оборотних коштів, можна стверджуваті, что несмотря на деякі Недоліки и невідповідність нормативним значенням Деяк коефіцієнтів, загаль оборотні кошти Використовують ефективного. А для Підвищення 38 ефектівності использование оборотних коштів на підприємстві можливо застосовуваті оптімізацію запасів ресурсов и незавершеного виробництва; СКОРОЧЕННЯ трівалості виробничого циклу; Поліпшення организации матеріально-технічного забезпечення; або прискореного реализации товарної продукції. Саме з оптімізацією зв'язані найбільші резерви СКОРОЧЕННЯ запасів на підпріємствах, особливо з матеріаломісткім виробництвом.

Характеристика рентабельності оборотних ЗАСОБІВ ДП «ДГ« Степне »за досліджуваній период представлена ​​на рис. 1.

Віходячі з Даних рис. 1 Рівень рентабельності (збітковості) оборотних ЗАСОБІВ ДП «ДГ« Степне »МАВ коливання. Так, Рівняння прямої Лінії показує, что за досліджуваній период рівень рентабельності оборотних ЗАСОБІВ середня за рік збільшувався на 2,1577%. Рівень рентабельності оборотних ЗАСОБІВ за 2014рр. досягнув свого максимального значення та стають 10,45%.

Рис 1. Рівень рентабельності оборотних ЗАСОБІВ ДП «ДГ« Степне »за 2012-2014 р.,%

Розділ 3. Шляхи Підвищення економічної ефектівності использование оборотних ЗАСОБІВ підприємства

3.1 Оптимізація структурі оборотних ЗАСОБІВ підприємства

Економічна категорія оборотні активи є комплексною и візначає ефективність использование матеріальніх, трудових и ФІНАНСОВИХ ресурсов. Для забезпечення торгово-технологічної та Фінансової діяльності підприємства та патенти точно візначаті ОБСЯГИ и структуру оборотних актівів. Раціональна організація оборотних актівів? основа Фінансової стійкості підприємства, тому успішне решение економічних завдання підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ Залежить від ефектівності їх відтворення, Пожалуйста здійснюється в процесі кругообігу.

Під циклом кругообігу обіговіх актівів торговельного підприємства Прийнято мати на увазі процес Зміни їх матеріально? речової форми, что систематично повторюється. Кругообіг обіговіх актівів зумовленій зміною матеріально-речової форми актівів у процесі обслуговування потреб торговельного підприємства та проведення торгово-технологічних операцій. Основні стадії кругообіг обіговіх актівів складаються Із: придбання товарних запасів у постачальніків; реализации товарів споживачам; отріманні копійчаних коштів від реализации товарів.

Ефективність відтворення оборотних актівів может оцінюватіся швідкістю, З якою спочатку авансована ВАРТІСТЬ проходити усі стадії кругообігу и может візначатіся коефіцієнтом оборотності. При цьом оборотність всієї величини оборотних актівів складається з оборотності окремий елементів за окремий фазами кругообігу (товарних запасів, дебіторської заборгованості, копійчаний коштів, других оборотних актівів).

Для оптімізації складу та структурі оборотних ЗАСОБІВ можна Запропонувати:

1) зниженя Пітом витрат матеріалів и паливо без Шкоди для якості продукції (товарів, робіт, послуг);

2) більш Широке использование місцевіх матеріалів, а такоже заміна дорогих матеріалів більш дешевими.

Отже, для оптімізації складу та структурі оборотних ЗАСОБІВ ДП «ДГ« Степне »Було вірішено оптимізувати посівну площу. Аджея, при оптімізації посівної площади структура оборотних актівів такоже змініться, Аджея змініться потреба в них.

Таблиця 3.1 Віхідна інформація для визначення оптімальної площади посіву товарних культур у ДП "ДГ" Степне "на 2016 рр.

Показники

Озима пшениця

Кукурдзою НЕ зерно

ярий ячмінь

Овес

соняшник

Соя

Урожайність, ц / га

48,2

66,7

50,8

21,8

19,4

23

Реалізаційна ціна, грн / ц

171,066

270,816

236,4075

232,9215

372,0045

464,43

Виробнича собівартість

116,046

72,6285

110,964

133,3185

245,2905

277,0425

Прибуток на 1 ц, грн

55,02

198,1875

125,4435

99,603

126,714

187,3875

Посвіна площа, га

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Математична модель:

Де - шукай площа посіву озимої пшениці, - шукай площа кукурудзи на зерно, - площа ярого ячменю, - площа посіву овес, - площа посіву соняшнику, - площа посіву сої.

Провівші необхідні розрахунки у середовіщі MS Exel з використаних засоби «Пошук рішення» (додаток Б) визначили, что оптимальним для підприємства ДП «ДГ« Степне »буде посіяті пшениці - 600 га, кукурудзи - 650 га, соняшнику - 425 га, сої -500 га, ярого ячменю - 250 га, овес - 0. Це прізведе до Отримання максимального ОБСЯГИ валової продукції у размере 17041,562 тис. грн. В результате проведених змін ми отрімаємо економічний ефект наведень в табл. 3.3.

Таблиця 3.3 Економічний ефект від оптімізації посівніх площ в ДП «ДГ« Степне »2012-2014 рр

Культура

Посівна площа га

Структура посівів,%

Фактична урожайність у Середньому за 3 роки, ц / га

Резерв Збільшення виробництва продукції

2 014р.

2016р

2014р.

2016р.

у натуральному виразі, ц

валового прибутку, тис.грн

Озима пшениця

590

600

28,57

24,74

48,2

10

82,45

Кукурдзою на зерно

300

650

14,53

26,80

66,7

350

3993,54

ярий ячмінь

300

250

14,53

10,31

50,8

-50

-600,48

Овес

10

0

0,48

0,00

21,8

-10

-50,78

соняшник

375

425

18,16

17,53

19,4

50

360844,37

Соя

490

500

23,73

20,62

23

10

106,82

Всього

2065

2425

100

100

360

364,375

Як свідчать дані табліці, оптимізація посівніх площ, прізвела до Збільшення виробництва продукції та в результате буде ОТРИМАНО 364375,92 грн валового прибутку.

3.2 Інноваційні напрями прискореного оборотності оборотних ЗАСОБІВ підприємства

Прискореного оборотності оборотних ЗАСОБІВ дозволяє вівільніті значні суми, Завдяк чому можна збільшити ОБСЯГИ виробництва без Додатковий фінансування, а вівільнені кошти вікорістаті відповідно до потреб..підпріємства. Великий Вплив на прискореного оборотності оборотних коштів (зростання числа оборотів) Надаються Впровадження Досягнення науково-технічного прогресу и організація матеріально-технічного постачання и збуту, яка візначає велічіну..реалізованої..продукції. При пріскоренні оборотності оборотних коштів з обороту вівільняються матеріальні ресурси и джерела їх Утворення, при уповільненні в оборот утягуються додаткові кошти. Одним з основних вісновків Зроблений мною в результате курсової роботи є ті, что на моєму підприємстві ДП «ДГ« Степне »резерви та шляхи прискореного оборотності оборотних коштів в узагальненому виде залежався від двох факторів: ОБСЯГИ товарообігу и розміру оборотних коштів.

Прискореного оборотності оборотних ЗАСОБІВ, у підсумку є результатом прискореного проходження матеріальнімі цінностямі через послідовні стадії процесса виробництва и обігу. Проблема покращання использование оборотних ЗАСОБІВ Полягає в тому, щоб скоротіті рядки їх Обертаном Шляхом удосконалення организации СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва, правильного формирование оборотних ЗАСОБІВ, ліквідації непотрібних запасів товарно-матеріальних цінностей, витрат виробництва и приведення їх у відповідність Із встановленим нормативом. ШВИДКІСТЬ обороту ЗАСОБІВ НЕ только характерізує ефективність їх использование, но и много в чому візначає фінансовий стан підприємств У свою черга прискореного оборотності оборотних коштів є першочерговою задачею підприємств у СУЧАСНИХ условиях и может досягатіся різнімі шляхами. Таким чином для кожної окремо узятої стадії можна Запропонувати Такі заходи:

- на стадії создания виробничих запасів: ліквідація Наднормативні запасів матеріалів; удосконалення нормування; Поліпшення организации постачання, у тому чіслі через установлення чіткіх договірніх умів и забезпечення їх Виконання, оптимальний вибір постачальніків, налагодження роботи транспорту; Поліпшення организации складського господарства;

- на стадії виробництва: упровадження прогресивної техніки та технології, зокрема безвідходної та маловідходної; розвиток стандартизації й уніфікації; удосконалення форм организации виробництва; удосконалення системи економічного стимулювання; заохочення більш економного использование Сировина та паливно-енергетичних ресурсов; удосконалення использование основних ФОНДІВ, самперед, їх актівної части;

- на стадії реализации готової продукції: раціональна організація збуту готової продукції; ! застосування прогресивних форм розрахунків; своєчасне оформлення документації та прискореного ее руху; Дотримання договірної та Платіжної дисципліни. Зазначені заходи дозволяти пріскоріті оборотність оборотних коштів, что в свою черга надасть можлівість збільшити ОБСЯГИ виробництва та реализации продукции без Додатковий ФІНАНСОВИХ вливань. Управління дебіторською заборгованістю підприємства процес цілеспрямованого, комплексного, систематичного проведення ЗАХОДІВ относительно оптімізації обсягів дебіторської заборгованості та забезпечення своєчасної інкасації Боргу, что досягається Шляхом розробки ефектівної кредитної політики, использование СУЧАСНИХ форм рефінансування, Здійснення моніторингу за дебіторською и кредиторська заборгованності, врахування впліву факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, и спрямованостей на максімізацію прибутку та Підвищення уровня фінан сової безпеки підприємства. Отже, для прискореного оборотності оборотних ЗАСОБІВ, Було обраховано показатели управління дебіторської заборгованістю.

Таблиця 3.2

Показники управління дебіторською заборгованістю ДП «ДГ« Степне »

Показники

роки

відхилення

2014

2015

(+, -)

(%)

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1471,5

1250,78

-220,73

-15

Коефіцієнт відволікання оборотних актівів

0,13554

0,1057

-0,0298

?

Середній период інкасації дебіторської заборгованості

19,3209

12,6329