• Визначення дати здійснення операції в іноземній валюті
 • Порядок переходу права власності
 • Визначення первісної вартості основних засобів
 • Облік курсових різниць


 • Дата конвертації09.04.2018
  Розмір20.28 Kb.
  Типреферат

  Скачати 20.28 Kb.

  Оцінка активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті

  Всі організації, які є юридичними особами за законодавством Російської Федерації, при обліку активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті, повинні керуватися Положенням по бухгалтерському обліку «Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті» ПБУ 3/2000, затвердженим Наказом Мінфіну Російської Федерації від 10 січня 2000 року № 2н (далі ПБУ 3/2000).

  Оцінка активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті, має певні особливості, пов'язані з перерахунком вартості цих активів і зобов'язань в валюту Російської Федерації - рублі.

  Всі активи, вартість яких виражена в іноземній валюті та підлягає перерахуванню в рублі за курсом ЦБ РФ для цієї іноземної валюти по відношенню до рубля, можна розділити на дві групи.

  До першої групи активів відносяться основні засоби, нематеріальні активи, матеріально-виробничі запаси, товари, довгострокові цінні папери, а також величина статутного капіталу. Вартість цих активів приймається до бухгалтерського обліку в оцінці в рублях за курсом ЦБ РФ, що діяв на дату здійснення операції в іноземній валюті. Перерахунок вартості цих активів після прийняття їх до обліку, у зв'язку зі зміною курсу іноземних валют по відношенню до рубля, не проводиться.

  До другої групи активів відносяться:

  грошові знаки в касі організації;

  кошти на рахунках в кредитних організаціях;

  грошові і платіжні документи;

  короткострокові цінні папери;

  кошти в розрахунках (включаючи позикові зобов'язання) з юридичними і фізичними особами;

  залишки коштів цільового фінансування, отримані з бюджету або іноземних джерел у рамках технічної або іншої допомоги Російської Федерації відповідно до укладених договорів.

  Перерахунок вартості активів, віднесених до другої групи, вираженої в іноземній валюті, в рублі повинен проводитися не тільки на дату здійснення операції в іноземній валюті, але також на звітну дату складання бухгалтерської звітності.

  Крім цього виражена в іноземній валюті вартість грошових знаків у касі організації та коштів на рахунках в кредитних організаціях може перераховуватися в міру зміни курсів іноземних валют, що котируються ЦБ РФ.

  Визначення дати здійснення операції в іноземній валюті

  І перша, і друга група активів і зобов'язань оцінюється в рублях за курсом ЦБ РФ, що діяв на дату здійснення операції в іноземній валюті.

  Згідно з пунктом 3 ПБО 3/2000 датою здійснення операції в іноземній валюті визнається день виникнення у організації права відповідно до законодавства Російської Федерації або договором прийняти до бухгалтерського обліку активи та зобов'язання, які є результатом цієї операції. Перелік дат здійснення окремих операцій в іноземній валюті наведено в Додатку до ПБО 3/2000.

  Згідно з цим переліком датою здійснення банківської операції по рахунках вважається дата зарахування грошових коштів на валютний рахунок або їх списання з валютного рахунку організації.

  Датою здійснення касових операцій з іноземною валютою визнається дата оприбуткування грошових знаків до каси організації або їх видачі з каси організації.

  Датою відображення доходів і витрат організації в іноземній валюті визнається, відповідно, дата визнання доходів і витрат в іноземній валюті. В даний час при визначенні доходів і витрат організаціям слід керуватися ПБО 9/99 і ПБУ 10/99.

  Відповідно до пункту 12 ПБО 9/99 виручка в бухгалтерському обліку визнається за наявності таких умов:

  організація має право на отримання цієї виручки, що випливає з конкретного договору або підтверджений іншим відповідним чином;

  сума виручки може бути визначена;

  Є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації. Впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації, є у випадку, коли організація отримала в оплату актив або відсутня невизначеність відносно одержання активу;

  право власності (володіння, користування і розпорядження) на продукцію (товар) перейшло від організації до покупця або робота прийнята замовником (послуга надана);

  витрати, які вироблені або будуть проведені у зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені.

  Якщо по відношенню до грошових коштів та інших активів, отриманих організацією в оплату, не виконано хоча б одне з названих умов, то в бухгалтерському обліку організації визнається не виручка, а кредиторська заборгованість.

  Витрати організації згідно з пунктом 16 ПБО 10/99 визнаються в бухгалтерському обліку при наявності таких умов:

  Витрата проводиться відповідно до конкретного договором, вимогою законодавчих і нормативних актів, звичаями ділового обороту;

  сума витрат може бути визначена;

  Є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться зменшення економічних вигод організації. Впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться зменшення економічних вигод організації, є у випадку, коли організація передала актив або відсутня невизначеність щодо передачі активу.

  Якщо по відношенню до будь-яких витрат, здійснених організацією, не виконано хоча б одне з названих умов, то в бухгалтерському обліку організації визнається дебіторська заборгованість.

  Датою відображення імпорту матеріально-виробничих запасів і іншого майна вважається дата переходу права власності на товари, що імпортуються та інше майно до імпортера.

  Датою відображення імпорту послуг визнається дата фактичного споживання послуги.

  Датою погашення заборгованості в іноземній валюті за сумами, виданими працівникам організації під звіт визнається дата затвердження авансового звіту.

  Датою формування статутного (складеного) капіталу організації і виникнення заборгованості його власників за внесками до статутного (складеного) капіталу є дата придбання організацією статусу юридичної особи. Згідно зі статтею 51 Цивільного кодексу Російської Федерації юридична особа вважається створеною з дня внесення відповідного запису в єдиний державний реєстр юридичних осіб.

  Порядок переходу права власності

  Датою здійснення операції при імпорті матеріально-виробничих запасів і іншого майна відповідно до Додатку до ПБО 3/2000 вважається дата переходу права власності до імпортера на імпортовані товари та інше майно.

  У момент переходу права власності на придбаний за імпортним контрактом товар, у підприємства-імпортера виникає обов'язок відобразити цей товар в бухгалтерському обліку. В основному, право власності у набувача виникає з моменту передачі товару. До передачі прирівнюється передача коносамента, оскільки отримання цього документа дає право розпорядження товаром, або іншого документа.

  Продавець і покупець можуть вказати в контракті будь-який момент переходу права власності на товар, наприклад, відвантаження товарів перевізнику, оплата імпортних товарів, оформлення вантажної митної декларації, і вказаний момент переходу права власності може не збігатися з моментом переходу ризику випадкової загибелі товару. Таких ситуацій слід уникати, адже якщо право власності на товар перейде до імпортера на дату оформлення вантажної митної декларації, а ризик випадкової загибелі - в момент здачі товарів перевізнику і товар загине в дорозі або буде пошкоджений, покупець буде зобов'язаний виплатити постачальнику вартість товару. Це випливає зі статті 66 Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, відповідно до якої втрата або пошкодження товару після того, як ризик перейшов на покупця, не звільняють його від обов'язку сплатити ціну, якщо тільки втрата або пошкодження не були викликані діями або недоглядом продавця.

  У міжнародній практиці момент переходу права власності зазвичай пов'язують з переходом ризику випадкової загибелі або пошкодження товарів від продавця до покупця. Але якщо сторони при укладенні зовнішньоторговельного контракту не передбачили в ньому момент переходу права власності, він може бути визначений за допомогою правил тлумачення торгових термінів «ІНКОТЕРМС», які носять рекомендаційний характер. Ці правила стосуються порядку поставки товарів, їх страхування, оплати транспортних витрат, інших питань, але головним є те, що вони визначають перехід ризиків випадкової загибелі товарів від продавця до покупця.

  Правильне визначення моменту переходу власності при імпорті товарів дозволить уникнути помилок при відображенні на рахунках бухгалтерського обліку контрактної вартості товару, курсових різниць, що виникають у зв'язку зі зміною курсів валют по відношенню до рубля, транспортних витрат.

  Помилки часто виникають тоді, коли імпортери включають транспортні витрати з доставки імпортних товарів, право власності на які до них ще не перейшло, в вартість товарів. Така помилка призводить до заниження оподатковуваного прибутку та при виявленні помилки податковими органами - до нарахування пені та штрафних санкцій.

  Визначення первісної вартості основних засобів

  У зовнішньоторговельних контрактах вартість товарів, як правило, вказується в іноземній валюті, розрахунки за товари виробляються імпортерами з своїх валютних рахунків в банках і інших кредитних установах. Записи в бухгалтерському обліку за валютними рахунками організації, а також за операціями в іноземній валюті виробляються в рублях в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом ЦБ РФ, що діє на дату здійснення операції. Одночасно вказані записи здійснюються у валюті розрахунків і платежів.

  У зв'язку з введенням в дію з 1 січня 2004 року Методичних вказівок 91н, значно ускладнився порядок бухгалтерського обліку майна, придбаного за імпортними контрактами.

  Відповідно до пункту 16 ПБУ 6/01 оцінка об'єкта основних засобів, вартість якого при придбанні виражена в іноземній валюті, провадиться в рублях шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом ЦБ РФ, що діє на дату прийняття об'єкта до бухгалтерського обліку. До прийняття об'єкта до бухгалтерського обліку в складі основних засобів він протягом якогось часу може значитися або на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», або на рахунку 07 «Устаткування до установки». Це призводить до того, що курс іноземної валюти, встановлений на день отримання основного засобу, може не збігатися з курсом, встановленим на день включення об'єкта до складу основних засобів. У цій ситуації виникає питання, за якою вартістю оцінювати придбане основний засіб.

  Для того щоб отримати відповідь, звернемося до пункту 33 Методичних вказівок № 91н. У ньому сказано, що оцінка основних засобів, придбаних за іноземну валюту, здійснюється в рублях за курсом, що діє на дату прийняття основних засобів до бухгалтерського обліку. Виникає при цьому різниця між оцінкою основних засобів, відображеної на рахунку 01 «Основні засоби» і оцінкою на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи» списується на рахунок прибутків і збитків як операційних доходів або витрат, причому виникає різниця не включається до складу курсових різниць .

  З метою визначення податку на прибуток, згідно з пунктом 10 статті 272 Податкового кодексу Російської Федерації, зобов'язання і вимоги в іноземній валюті перераховуються в рублі за офіційним курсом, встановленим на дату переходу права власності, припинення (виконання) зобов'язань та вимог залежно від того, що відбулося раніше. Тобто, придбані основні засоби оцінюють за курсом, встановленим на день, коли до покупця перейшло право власності на цей об'єкт, або на день, коли покупець погасив свою заборгованість перед продавцем в залежності від того, яка з подій відбулася раніше.

  Розглянувши порядок оцінки основних засобів, придбаних за імпортним контрактом, ми бачимо, що в бухгалтерському та податковому обліку основний засіб буде оцінено за різними курсами, що призведе до різної вартості цього основного засобу в бухгалтерському обліку та з метою оподаткування прибутку, а значить і до різних сумам нарахованої амортизації.Тобто в бухгалтерському обліку необхідно буде відображати різниці, що призводять до утворення постійних податкових активів або зобов'язань.

  Приклад 1.

  Підприємство, яке здійснює ремонтно-будівельні роботи, придбало у іноземного постачальника об'єкт основних засобів, контрактна вартість якого склала 120 000 євро. За умовами контракту право власності на об'єкт переходить до покупця 19 травня на дату оформлення вантажної митної декларації. Курс євро на дату оформлення декларації склав 33,20 рубля за 1 євро (курс євро узятий умовно). Митна вартість, на підставі якої розраховуються митні платежі, збігається з контрактною вартістю об'єкта основних засобів. Мито становить 10 відсотків від вартості основного засобу. Оплата основного засобу проведена 24 травня, курс євро на дату оплати склав 33,50 рубля за 1 євро (курс узятий умовно), в цей же день придбаний об'єкт включено до складу основних засобів.

  Для відображення митних платежів будемо використовувати в даному прикладі субрахунка:

  76-1 «Мито»;

  76-2 «Митний збір в рублях»;

  76-3 «Митний збір у валюті»;

  76-4 «Розрахунки з митницею по ПДВ».

  кореспонденція рахунків Сума, рублів зміст операцій
  Дебет кредит
  Бухгалтерські записи на дату оформлення митної декларації (19 травня)
  08 60 3 984 000 Оприбутковано основний засіб на дату оформлення ВМД (120 000 євро х 33,2 рубля)
  08 76-1 398 400 Нараховано мито (3 984 000 х 10%)
  08 76-2 3 984 Нараховано митний збір в рублях (3 984 000 х 0,1%)
  08 76-3 1 992 Нараховано митний збір у валюті (120 000 євро х 0,05% х 33,20 рубля)
  76-1 51 398 400 Перераховано мито
  76-2 51 3 984 Перераховано митний збір, нарахований в рублях
  76-3 51, 52 1 992 Перераховано митний збір, нарахований у валюті
  19 76-4 788 832 Нараховано ПДВ по ввезене основному засобу ((3 984 000 + 398 400) х 18%)
  76-4 51 788 832 Перераховано ПДВ митним органам
  68 19 788 832 ПДВ, перерахований митним органам, прийнятий до відрахування
  Бухгалтерські записи на день погашення заборгованості перед постачальником (24 травня)
  60 51 4 020 000 Оплачено придбане основний засіб (120 000 євро х 33,5 рубля)
  91 60 36 000 Враховано курсову різницю за кредиторською заборгованістю перед постачальником (120 000 євро х (33,5 рубля - 33,2 рубля))
  01 91 36 000 Враховано в складі операційних доходів різниця між курсами євро на дату, коли придбаний об'єкт прийнятий до обліку, і на дату, коли цей об'єкт врахований в складі основних засобів
  01 08 4 388 376 Основний засіб введено в експлуатацію (3 984 000 + 398 400 + 3 984 + 1 992)

  Приклад 2.

  Для придбання імпортного устатковання 3 лютого підприємство отримало банківський кредит в сумі 2 600 000 рублів. Процентна ставка по кредиту становить 1,3% на місяць, відсотки нараховуються щомісяця 28 числа. В цей же день проведена конвертація отриманих коштів в іноземну валюту і проведена передоплата іноземному постачальнику в розмірі 100% контрактної вартості обладнання.

  Контрактна вартість обладнання становить 80 000 євро, умови поставки Інкотермс-2000 DES Новоросійськ. Момент переходу права власності в контракті не обговорений, але відповідно до Інкотермс-2000 умови поставки DES передбачають перехід ризиків втрати або пошкодження товару в момент поставки обладнання в узгоджений сторонами порт призначення. Устаткування доставлено в порт Новоросійськ 14 квітня, в цей же день імпортер представив вантажну митну декларацію та право власності на обладнання перейшло до нього.

  28 квітня устаткування прийнято до обліку.

  Припустимо, що курс євро не змінювався і становив на момент доставки обладнання в порт призначення і на момент прийняття обладнання до обліку 33,70 рубля за 1 євро (курс євро узятий умовно).

  кореспонденція рахунків Сума, рублів зміст операцій
  Дебет кредит
  60 66 35 048

  28 лютого

  Нараховані відсотки по кредиту за лютий

  (2 600 000 х 1,3%)

  60 66 35 048

  31 березня

  Нараховані відсотки по кредиту за березень

  (2 600 000 х 1,3%)

  08 60 2 696 000 Відображено вартість обладнання на дату переходу права власності (80 000 євро х 33,70 рублів / євро)
  08 60 70 096 Враховано сума відсотків по кредиту, нарахованих у лютому і березні
  08 76 269 ​​600 Нараховано мито (2 696 000 х 10%)
  08 76 2 696 Нараховано митний збір в рублях (2 696 000 х 0,1%)
  08 76 1 348 Нараховано митний збір у валюті (80 000 євро х 0,05% х 33,70 рубля / євро)
  19 76 533 808

  Нараховано ПДВ по ввезене обладнання

  (2 696 000 + 269 600) х 18%

  На дату прийняття обладнання до обліку
  08 66 35 048 Нараховані відсотки по кредиту за квітень (2 600 000 х 1,3%)
  01 08 3 074 788 Обладнання введено в експлуатацію (2 696 000 + 35 048 х 2 місяці + 269 600 + 2 696 + 1 348 + 35 048)

  Після фактичної оплати нарахованої суми ПДВ митним органам, вона може бути прийнята до відрахування і відображена записом за дебетом рахунка 68 «Розрахунки з податків і зборів» субрахунок «Розрахунки по ПДВ» і кредитом рахунка 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностях". Як видно з цього прикладу первісна вартість основного засобу для цілей бухгалтерського обліку склала 3 074 788 рублів, але в податковому обліку ця сума буде іншою, оскільки в неї не увійдуть відсотки по кредиту. Для цілей податкового обліку первісна вартість придбаного обладнання буде рівна 2 969 644 рублів і складеться вона з контрактної вартості устаткування і сум нарахованих митних платежів. В даному випадку також утворюється постійна різниця, а, відповідно, і постійний податковий актив, який повинен враховуватися відповідно до вимог ПБО 18/02.

  Облік курсових різниць

  При переоцінці активів і зобов'язань, віднесених нами до другої групи, а також при повному або частковому погашенні заборгованості, вираженої в іноземній валюті, якщо курс ЦБ РФ на дату виконання зобов'язання по оплаті відрізняється від його курсу на дату прийняття дебіторської або кредиторської заборгованості до бухгалтерського обліку , можуть виникати позитивні і негативні курсові різниці.

  Виниклі курсові різниці підлягають відображенню в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, до якого належить дата виконання зобов'язання по оплаті і підлягають зарахуванню на фінансові результати організації як позареалізаційні доходи або витрати.

  Виняток з цього правила становлять курсові різниці, пов'язані з формуванням статутного (складеного капіталу) і виникають в момент погашення заборгованості засновників, які підлягають віднесенню на додатковий капітал організації. Дані курсові різниці представляють собою різницю між рубльової оцінкою заборгованості засновника (учасника) за вкладом до статутного (складеного) капіталу організації, оціненого в установчих документах в іноземній валюті, обчисленої за курсом ЦБ РФ на дату надходження суми вкладу, і рублевої оцінкою цього вкладу в установчих документах.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Оцінка активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті

  Скачати 20.28 Kb.