• ВИСНОВОК
 • 2.2 Фактори, що впливають на показник ефективності
 • 3.1 Загальна характеристика Тешского родовища вугілля


 • Дата конвертації25.04.2017
  Розмір120.87 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 120.87 Kb.

  Оцінка ефективності розробки родовища вугілля


  Чиста поточна вартість проекту. Значення чистого потоку грошових коштів за час життя проекту, наведене в такий же вид відповідно до фактором часу, є показник, званий чистої поточної теперішньою вартістю проекту (NPV- Net Present Value).

  У загальному вигляді формула розрахунку виглядає наступним чином:

  (3.3)

  Де: Рі обсяг генеруються проектом коштів в періоді?

  d - норма дисконту;

  n - тривалість періоду дії проекту в роках;

  I0 - початкові інвестиційні витрати.

  Множник називають коефіцієнтом дисконтування і він відображає ступінь знецінення грошових потоків з плином часу при заданій ставці дисконтування.

  У разі якщо інвестиційні витрати здійснюються протягом ряду років, формула розрахунку прийме наступний вигляд:

  (3.4)

  Де: It, - інвестиційні витрати в період t;

  при цьому якщо:

  NPV> 0 - прийняття проекту доцільно;

  NPV <0 - проект слід відкинути;

  NPV = 0 - проект не є збитковим, але і не приносить прибутку.

  Отже, при розгляді декількох варіантів реалізації проекту потрібно вибрати той, у якого NPV вище.

  Одним з факторів, що визначають величину чистої поточної вартості проекту, є масштаб діяльності, який виражається в «фізичних» обсягах інвестицій, виробництва чи продажів. Тому застосування даного методу обмежена для зіставлення різних проектів: більше значення NPV не завжди буде відповідати більш ефективному використанню інвестицій Інвестиції: навчальний посібник / Г.П. Подшіваленко, Н.І. Лахметкіна, М.В. Макарова [и др.]. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: КНОРУС, 2006. - 200 с ..

  Показник внутрішньої норми прибутку. Більш точно, ніж інші, ефективність вкладень в проект, підприємство і т.д. на певному етапі часу характеризує показник внутрішньої норми прибутку (IRR-- Internal Rate of Return).

  На практиці внутрішня норма прибутку є такою ставку дисконту, при якій ефект від інвестицій, тобто чиста теперішня вартість (NPV), дорівнює нулю.

  Інакше кажучи, приведена вартість майбутніх грошових потоків дорівнює наведених капітальних витрат. Це означає, що передбачається повна капіталізація отриманих чистих доходів, тобто всі утворюються вільні грошові кошти повинні бути реінвестовані або спрямовані на погашення зовнішньої заборгованості.

  У загальному вигляді, коли інвестиції і віддача від них задаються у вигляді потоку платежів, IRR визначається як рішення наступного рівняння:

  (3.5)

  Якщо інвестиційні витрати здійснюються протягом ряду років, то формула прийме наступний вигляд:

  (3.6)

  Існують і інші трактування розрахунку внутрішньої норми прибутку. Показник IRR визначає максимальну ставку плати за залучені джерела фінансування, при якому проект залишається беззбитковим. Разом з тим його можна розглядати як мінімальний гарантований рівень прибутковості інвестиційних витрат. Якщо IRR перевищує середню вартість капіталу в даній галузі з урахуванням інвестиційного ризику конкретного проекту, то даний проект може бути рекомендований до реалізації Игошин, Н. В. Інвестиції. Організація управління та фінансування: підручник для вузів / Н. В. Игошин. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2009. - 413 с ..

  Внутрішня норма прибутку знаходиться зазвичай методом ітераційного підбору значень ставки порівняння (дисконту) при обчисленні показника чистої поточної вартості проекту. Однак цей процес трудомісткий і пов'язаний з помилками. Тому для розрахунків внутрішньої норми прибутку використовують спеціальні фінансові калькулятори. Крім того, всі ділові пакети програм для персональних калькуляторів містять вбудовану функцію для розрахунку IRR.

  Алгоритм визначення IRR методом підбору можна представити в наступному вигляді:

  - вибираються два значення норми дисконту і розраховуються NPV; при одному значенні NPV має бути нижче нуля, при іншому - вище нуля;

  - значення коефіцієнтів і самих NPV підставляються в наступну формулу (відому ще як інтерполяція) Игонина, Л. Л. Інвестиції: навч. посібник / Л. Л. Игонина; під ред. д-ра екон. наук, проф. В. А. Слепова. - М.: Економіст, 2004. - 478 с .:

  (3.7)

  Де: d1 - норма дисконту, при якій NPV позитивна;

  NPV1 - величина позитивної NPV;

  D2 - норма дисконту, при якій NPV негативна;

  NPV2 - величина негативної NPV.

  Визначення IRR - популярний метод оцінки інвестиційних проектів, оскільки даний показник легко зіставляється з бар'єрним коефіцієнтом фірми (це мінімальний рівень доходу, на який фірма згодна піти при інвестуванні коштів). Якщо IRR менше, ніж бар'єрний коефіцієнт, обраний фірмою, то проект капіталовкладення буде відхилений. Однак через складність розрахунку IRR немає гарантії отримання вірних результатів. Іншим недоліком цього методу є те, що IRR не дозволяє порівнювати розміри доходів різних варіантів проектів.

  Всі розглянуті вище показники оцінки ефективності інвестиційних проектів знаходяться в тісному взаємозв'язку і дозволяють оцінити їх ефективність з різних сторін. Тому при оцінці ефективності реальних інвестиційних проектів їх слід розглядати в комплексі.

  Але якщо прості методи абсолютно незалежні один від одного, оскільки інвестори можуть встановлювати різні порогові значення для показників простий норми прибутку (ефективності капітальних вкладень) і терміну окупності, то взаємозв'язку між показниками, заснованими на дисконтованих оцінках, більш складні. Істотну роль при цьому відіграє та обставина, чи йде мова про єдиний проект або про інвестиційний портфель, в якому можуть бути і незалежні, і виключають один одного проекти.

  Одиничний проект є окремим випадком незалежних проектів. В цьому випадку NPV, PI і IRR дають однакові рекомендації прийняти або не прийняти проект, тобто проект, прийнятний по одному з цих показників, буде прийнятним і за іншими.

  Це пояснюється тим, що між NPV, PI і IRR є очевидний взаємозв'язок:

  якщо NPV> 0, то одночасно IRR> HR і PI> 1,

  якщо NPV <0, то одночасно IRR

  якщо NPV = 0, то одночасно IRR = HR і PI = 1,

  Де: HR (hurdle rate) - бар'єрний коефіцієнт, обраний фірмою як рівень бажаної рентабельності інвестицій Дамодоран А. Інвестиційна оцінка. Інструменти і техніка оцінки будь-яких активів / Пер. з англ. - М .: Альпіна Бізнес Букс, 2008. - 1 342 с ..

  Але дуже часто інвестору доводиться вибирати з декількох інвестиційних проектів. Причини можуть бути різними (наприклад, обмеженість фінансових ресурсів або ситуація, коли їх величина або доступність заздалегідь не визначені).

  Незважаючи на зазначену взаємозв'язок між показниками NPV, PI, IRR при оцінці альтернативних інвестиційних проектів проблема вибору критеріїв залишається.

  Основна причина цього в тому, що NPV-- абсолютний показник, а PI і IRR - відносні.

  При наявності декількох взаємовиключних (альтернативних) інвестиційних проектів оцінки ефективності проектів на основі методів NPVn IRR можуть не збігатися.

  3.3 Визначення показників ефективності  Розріз знаходиться в стадії будівництва і дослідно-промислової експлуатації. Протягом 1,5 років планується будівництво адміністративно-побутових приміщень і об'єктів виробничого призначення (табл. 3.7).

  Таблиця 3.7 Капіталовкладення в будівництво

  Найменування етапу

  Руб.

  $ US

  Підготовчі роботи

  977 250

  160 205

  Будівництво об'єктів виробничого призначення

  11 486 596, 5

  1 883 049

  Будівництво автодороги

  3 257 500

  534 016

  ВСЬОГО:

  15 721 346, 5

  2 577 270


  Загальна сума капітальних витрат наведена в наступній таблиці (табл. 3.8).

  Таблиця 3.8 Загальна сума капітальних витрат

  Найменування етапу

  вартість етапу

  Руб.

  $ US

  Підготовчі роботи

  977 250

  160 205

  Будівництво об'єктів виробничого призначення

  11 486 596, 5

  1 883 049

  Будівництво автодороги

  3 257 500

  534 016

  Устаткування виробничого призначення

  5 720 821, 5

  937 839

  Транспортні засоби для гірських

  32 513 000

  5 330 000

  ВСЬОГО:

  53 955 168

  8 845 109


  Календарний план введення в дію основних фондів наведено в табл. 3.9.

  Таблиця 3.9 Календарний план проекту

  етап проекту

  Вартість ($ US)

  Дата

  1.

  Підготовчі роботи

  160 205

  01.04.11 - 29.11.12

  2.

  Будівництво об'єктів виробничого призначення

  2 420 196

  01.04.11 - 20.12.12

  3.

  Придбання обладнання виробничого призначення

  937 840

  05.04.11 - 27.11.12

  4.

  Придбання гірничо-транспортного обладнання

  5 330 000

  01.04.11 - 16.08.12

  ВСЬОГО

  8 848 241


  Для реалізації проекту необхідно 6 800 000 $ US.

  Грошові кошти будуть використані в основному для придбання гірничо-транспортного обладнання. Фінансувати проект буде за рахунок соственних коштів ВАТ «УК Кузбасрозрізвугілля». Це обумовлено позитивною динамікою результатів діяльності ВАТ «УК Кузбасрозрізвугілля» (табл. 3.10).

  Таблиця 3.10 Аналіз динаміки результатів діяльності і фінансового становища компанії

  найменування показника

  2008 рік

  2009 рік

  відхилення

  Абсолютна.

  відносне%

  Виручка від реалізації, млн.руб.

  43230

  49717

  6487

  15

  Собівартість реалізованої продукції, млн.руб.

  26409

  24715

  -1694

  -6

  Прибуток від реалізації, млн.руб.

  8015

  15233

  7218

  90

  Прибуток до оподаткування, млн.руб.

  1785

  9706

  7921

  444

  Чистий прибуток, млн.руб.

  +1097

  7407

  6310

  575

  Рентабельність витрат,%

  23

  44

  21

  94

  Рентабельність продажів, %

  19

  31

  12,1

  65

  Рентабельність активів (ROTA),%

  2,4

  15,4

  13,0

  545

  Рентабельність власного капіталу,%

  11,6

  43,9

  32,3

  279

  Чисті активи, млн.руб.

  9 483

  16 891

  7408

  78

  У тому числі активи, що приймаються до розрахунку

  46 006

  48 130

  2124

  5

  Пасиви, що приймаються до розрахунку

  36 523

  31 239

  -5284

  -14

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  0,76

  1,51

  0,8

  99

  Забезпеченість власними коштами

  0,21

  0,35

  0,1

  67


  У 2009 році виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг зросла на 6 487 млн.руб. (+ 15%) щодо рівня, досягнутого в 2008 році. Основною причиною зростання стало збільшення виручки від реалізації вугілля власного виробництва, обумовлене збільшенням середньорічної ціни реалізації вугілля.

  Собівартість реалізації продукції, товарів, робіт, послуг у 2009 році в порівнянні з рівнем 2008 року знизилася на 1 694 млн.руб. Основне зниження відбулося за собівартістю реалізації вугілля власного виробництва, що викликано зниженням обсягів виробництва продукції по даному виду діяльності.

  Збільшення прибутку від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг у 2009 році щодо рівня попереднього року пов'язано, в основному, з ростом виручки і зниженням витрат від реалізації вугілля.

  Зростання прибутку до оподаткування в 2009 році щодо рівня попереднього року склав 7 921 млн.руб, зростання чистого прибутку - 6 310 млн.руб., Нарахований поточний податок на прибуток збільшився на 1 516 млн.руб.

  У 2009 році рентабельність витрат досягла 44%, зростання до аналогічного показника минулого року склав 94%.

  Рентабельність продажів в 2009 році склала 31%, зростання до аналогічного показника минулого року склав 65%.

  Таким чином, показники витрати і сума загальних витрат представлена ​​в табл. 3.11

  Таблиця 3.11

  Витрати на розробку Тешского родовища, тис. Руб.

  вид витрат

  1

  2

  3

  4

  5

  Матеріальні витрати

  138338

  167436

  167436

  167436

  167436

  Заробітня плата

  54936

  63558

  63558

  63558

  63558

  Страхові внески в ПФР, ФСС, федеральний і територіальні ФОМС

  16591

  19195

  19195

  19195

  19195

  амортизація

  85130

  96686

  96686

  96686

  96686

  Інші витрати

  165223,14

  201879,78

  200071,86

  200657,33

  201237,72

  ВСЬОГО витрат

  405282,14

  485196,78

  483388,86

  483974,33

  484554,72

  вид витрат

  6

  7

  8

  9

  10

  Матеріальні витрати

  176380

  176380

  176380

  176380

  176380

  Заробітня плата

  64741

  64741

  64741

  64741

  64741

  Страхові внески в ПФР, ФСС, федеральний і територіальні ФОМС

  19552

  19552

  19552

  19552

  19552

  амортизація

  101365

  101365

  101365

  101365

  101365

  Інші витрати

  199114,99

  200889,24

  202174,10

  201582,26

  201286,34

  ВСЬОГО витрат

  496411,99

  498186,24

  499471,10

  498879,26

  498583,34

  вид витрат

  11

  12

  13

  14

  15

  Матеріальні витрати

  176380

  176380

  167605

  171275

  171275

  Заробітня плата

  64741

  64741

  59959

  59959

  59959

  Страхові внески в ПФР, ФСС, федеральний і територіальні ФОМС

  19552

  19552

  18108

  18108

  18108

  амортизація

  101365

  101365

  95330

  94135

  94135

  Інші витрати

  201582,26

  200991,69

  173532,30

  174201,82

  174201,82

  ВСЬОГО витрат

  498879,26

  498288,69

  454575,30

  457719,82

  457719,82

  вид витрат

  16

  17

  18

  19

  20

  Матеріальні витрати

  171275

  171275

  154340

  154340

  154340

  Заробітня плата

  64741

  64741

  59959

  59959

  59959

  Страхові внески в ПФР, ФСС, федеральний і територіальні ФОМС

  18108

  18108

  16007

  16007

  16007

  амортизація

  94135

  94135

  77042

  77042

  77042

  Інші витрати

  194865,99

  184308,48

  150141,71

  148442,45

  149033,00

  ВСЬОГО витрат

  478383,99

  467826,48

  397530,71

  395831,45

  396422,00


  Вихідні дані для визначення ефективності інвестиційного проекту розробки Тешского родовища наведені в табл.3.12.

  Таблиця 3.12 Вихідні дані для реалізації інвестиційного проекту з розробки Тешского родовища

  № п / п

  Найменування показників

  Од. вим.

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Річна вартість товарної продукції

  Тис. руб.

  751102,5

  869100

  869700

  869700

  869700

  2

  Середня ціна реалізації

  тис. руб / т

  0,5891

  0,5794

  0,5798

  0,5798

  0,5798

  3

  Річна продуктивність підприємства

  т

  1275000

  1500000

  1500000

  1500000

  1500000

  4

  сукупні витрати

  тис. руб.

  405282,1

  485197

  483389

  483974

  484555

  5

  Податок на прибуток

  тис. руб.

  86455,09

  95975,8

  96577,8

  96431,4

  96286,3

  6

  Податок на імущесво

  тис. руб.

  6916,407

  7678,06

  7726,22

  7714,51

  7702,91

  № п / п

  Найменування показників

  Од. вим.

  6

  7

  8

  9

  10

  1

  Річна вартість товарної продукції

  Тис. руб.

  871650

  863550

  857700

  860400

  861750

  2

  Середня ціна реалізації

  тис. руб / т

  0,5811

  0,5757

  0,5718

  0,5736

  0,5745

  3

  Річна продуктивність підприємства

  т

  1500000

  1500000

  1500000

  1500000

  1500000

  4

  сукупні витрати

  тис. руб.

  496412

  498186

  499471

  498879

  498583

  5

  Податок на прибуток

  тис. руб.

  93809,5

  91340,9

  89557,2

  90380,2

  90791,7

  6

  Податок на майно

  тис. руб.

  7504,76

  7307,28

  7164,58

  7230,41

  7263,33

  № п / п

  Найменування показників

  Од. вим.

  11

  12

  13

  14

  15

  1

  Річна вартість товарної продукції

  Тис. руб.

  860400

  863100

  861750

  861750

  861750

  2

  Середня ціна реалізації

  тис. руб / т

  0,5736

  0,5754

  0,5745

  0,5745

  0,5745

  3

  Річна продуктивність підприємства

  т

  1500000

  1500000

  1500000

  1500000

  1500000

  4

  сукупні витрати

  тис. руб.

  498879,3

  498289

  454575

  457720

  457720

  5

  Податок на прибуток

  тис. руб.

  90380,19

  91202,8

  сто один тисячі сімсот дев'яносто чотири

  101008

  101008

  6

  Податок на майно

  тис. руб.

  7230,415

  7296,23

  8143,49

  8080,6

  8080,6

  № п / п

  Найменування показників

  Од. вим.

  16

  17

  18

  19

  20

  1

  Річна вартість товарної продукції

  Тис. руб.

  861750

  861750

  861750

  861750

  861750

  2

  Середня ціна реалізації

  тис. руб / т

  0,5745

  0,5745

  0,5745

  0,5745

  0,5745

  3

  Річна продуктивність підприємства

  т

  1500000

  1500000

  1500000

  1500000

  1500000

  4

  сукупні витрати

  тис. руб.

  478384

  467826

  397531

  395831

  396422

  5

  Податок на прибуток

  тис. руб.

  95841,5

  98480,9

  116055

  116480

  116332

  6

  Податок на майно

  тис. руб.

  7667,32

  7878,47

  9284,39

  9318,37

  9306,56


  Як ставки дисконтування беремо 15 і 10%. За формулами 3.3 і 3.4 розраховуємо показник NPV. Для полегшення розрахунків формуємо таблицю 3.13.

  Таблиця 3.13 Розрахунок дисконтування грошових потоків

  найменування показника

  1

  2

  3

  4

  5

  Грошові надходження

  751102,5

  869100

  869700

  869700

  869700

  Сукупні витрати і податкові платежі

  498653,64

  588850,65

  587692,87

  588120,26

  588543,95

  Коефіцієнт дисконтування (1+ d) t, d = 15%

  1,15

  1,32

  1,52

  1,75

  2,01

  Коефіцієнт дисконтування (1+ d) t, d = 10%

  1,10

  1,21

  1,33

  1,46

  1,61

  Дисконтований генерований грошовий потік Рt, d = 15%

  219520,75

  212310,11

  185531,01

  160902,71

  139878,63

  Дисконтований генерований грошовий потік Рt, d = 10%

  229498,96

  231611,03

  212035,44

  192862,84

  174631,09

  найменування показника

  6

  7

  8

  9

  10

  Грошові надходження

  871650

  863550

  857700

  860400

  861750

  Сукупні витрати і податкові платежі

  597726,25

  596834,46

  596192,90

  596489,86

  596638,34

  Коефіцієнт дисконтування (1+ d) t, d = 15%

  2,31

  2,66

  3,06

  3,52

  4,05

  Коефіцієнт дисконтування (1+ d) t, d = 10%

  1,77

  1,95

  2,14

  2,36

  2,59

  Дисконтований генерований грошовий потік Рt, d = 15%

  118581,71

  100269,00

  85459,84

  74974,47

  65459,67

  Дисконтований генерований грошовий потік Рt, d = 10%

  154759,18

  136777,20

  122199,58

  111826,33

  102359,71

  найменування показника

  11

  12

  13

  14

  15

  Грошові надходження

  860400

  863100

  861750

  861750

  861750

  Сукупні витрати і податкові платежі

  596489,86

  596787,74

  564512,47

  566807,97

  566807,97

  Коефіцієнт дисконтування (1+ d) t, d = 15%

  4,65

  5,35

  6,15

  7,08

  8,14

  Коефіцієнт дисконтування (1+ d) t, d = 10%

  2,85

  3,14

  3,45

  3,80

  4,18

  Дисконтований генерований грошовий потік Рt, d = 15%

  56754,87

  49777,99

  48331,31

  41658,48

  36233,66

  Дисконтований генерований грошовий потік Рt, d = 10%

  92600,05

  84812,82

  86155,81

  77616,32

  70560,29

  найменування показника

  16

  17

  18

  19

  20

  Грошові надходження

  861750

  861750

  861750

  861750

  861750

  Сукупні витрати і податкові платежі

  581892,81

  574185,83

  522869,92

  521629,46

  522060,56

  Коефіцієнт дисконтування (1+ d) t, d = 15%

  9,36

  10,76

  12,38

  14,23

  16,37

  Коефіцієнт дисконтування (1+ d) t, d = 10%

  4,59

  5,05

  5,56

  6,12

  6,73

  Дисконтований генерований грошовий потік Рt, d = 15%

  29899,27

  26725,29

  27373,19

  23901,65

  20750,73

  Дисконтований генерований грошовий потік Рt, d = 10%

  60971,07

  56943,40

  60949,65

  55575,25

  50473,91

  Всього дисконтований генерований грошовий потік Рt, d = 15%

  1724294,35

  Всього дисконтований генерований грошовий потік Рt, d = 10%

  2365219,94


  Таким чином, чистий приведений дохід для ставки дисконтування 15% складе:

  NPV = 1724294,35-53955,168 = 1670339,182

  Аналогічно для ставки дисконтування 10%:

  NPV = 2365219,94-53955,168 = 2311264,772

  За формулою 3.2 розраховуємо період окупності інвестицій при ставці дисконтування 15%:

  РР = 53955,168 / 219520,75 = 0,25 року або 0,23 * 360/30 = 2,95 місяця.

  Аналогічно для ставки дисконтування 10%

  РР = 53955,168 / 229498,96 = 0,24 року або 0,22 * 360/30 = 2,82 місяця.

  За формулою 3.7 і за допомогою засобів Microsoft Excel розраховуємо внутрішню норму рентабельності. Для ставки дисконтування 10% вона склала 458%, а для ставки дисконтування 15% - 434%

  Для більш детальної оцінки ефективності проекти, прорахуємо показники ефективності. Результати розрахунків наведені в табл. 3.14.

  Таблиця 3.14 Показники ефективності проекту

  показник

  рублі

  рублі

  Ставка дисконтування, %

  10%

  15%

  Період окупності - PB, міс.

  2,82

  2,95

  Чистий приведений дохід - NPV

  +2311264,772

  +1670339,182

  Внутрішня норма рентабельності - IRR,%

  458

  434


  З розрахунків бачимо, що проект має позитивний NPV, достатню внутрішню норму рентабельності. При цьому термін окупності проекту значно менше терміну реалізації проекту. Все це свідчить про доцільність реалізації проекту.

  ВИСНОВОК  На сучасному етапі розвиток вітчизняної економіки можливо тільки за рахунок глибокої модернізації всіх основних галузей і сфер промислового виробництва і пошуку нових напрямків зростання, пов'язаних, перш за все, з подоланням інноваційної відсталості і впровадженням сучасних технологій, підвищенням ефективності використання наявних ресурсів, оновленням зношеного парку основних фондів , освоєнням конкурентоспроможних видів продукції та пошуком шляхів виходу на нові перспективні ринки збуту.

  Реалізація цих стратегічних народногосподарських завдань стає реальним тільки в результаті прискорення в економіці процесів, пов'язаних з пошуком нових джерел фінансування інвестицій, розробкою і впровадженням економічно і соціально ефективних інвестиційних проектів.

  Вирішення цих проблем стає ще більш важливим завданням з урахуванням триваючої рецесії світової економіки і одночасного посилення конкуренції на міжнародних ринках як з боку традиційних економічно розвинених країн, так і з боку нових і динамічних економік Південно-Східної Азії і Латинської Америки. Економіки цих країн відрізняються високим рівнем інвестиційної активності і таким, що відповідає сучасним вимогам якістю управління інвестиційною діяльністю, за рахунок чого розробляються проекти реалізуються в короткі терміни і з високим ступенем ефективності, що дозволяє їх інвесторам швидко реагувати на зміни ринкової кон'юнктури і домагатися конкурентних переваг на світових ринках.

  Саме в зв'язку з цим в російській промисловості увага повинна приділятися не тільки процесам пошуку та оцінки нових перспективних інвестиційних проектів і ідей, але також і питань організації управління їх впровадженням на всіх етапах і фазах інвестиційного циклу.

  Проблема ефективного і якісного управління інвестиційними проектами ще більш актуальна для компаній вугільного сектора промисловості. На компанії цієї галузі економіки покладені складні і відповідальні завдання щодо реалізації дорогих соціально і економічно важливих інвестиційних проектів і програм, а також пошуку нових форм і джерел свого розвитку для підтримки і посилення конкурентоспроможності вітчизняної економіки на міжнародному ринку. У зв'язку з цим тема цього дослідження є досить актуальною як в теоретичному, так і в практичному аспектах.

  В рамках роботи була оцінена ефективність розробки Тешского родовища вугілля.

  Цілі даного проекту:

  Основні цілі, які ставить перед собою підприємство в рамках даного проекту:

  Збільшити обсяг видобутку вугілля до 1500 тис. Тонн / рік до 2012 року.

  Планований обсяг продажів - 1275 тис. Т / рік з 2011 року.

  Реалізовувати 50% обсягу видобутку на зовнішньому ринку.

  Стратегія реалізації проекту:

  Для досягнення поставлених цілей підприємство планує провести ряд заходів:

  - розширити виробництво;

  - поліпшити якісні характеристики вугілля шляхом збагачення, сортування на класи (по великій);

  - вийти на нові ринки збуту.

  Сировина і постачання:

  Для здійснення виробничого процесу використовуються такі основні види сировини, матеріалів і комплектуючих:

  - паливно-мастильні матеріали;

  - запчастини для ремонту.

  Для реалізації проекту необхідно 53955,168 тис. Руб ..

  Грошові кошти будуть використані в основному для придбання гірничо-транспортного обладнання. Фінансувати проект буде за рахунок власних коштів ВАТ «УК Кузбасрозрізвугілля». Це обумовлено позитивною динамікою результатів діяльності ВАТ «УК Кузбасрозрізвугілля» З розрахунків бачимо, що проект має позитивний NPV, достатню середню норму рентабельності. При цьому термін окупності проекту значно менше терміну реалізації проекту. Все це свідчить про доцільність реалізації проекту.

  Показники ефективності інвестиційного проекту вищі при ставки дисконтування 10%, тому рекомендується прийняти саме цей варіант проекту.

  Список використаних джерел  1. Цивільний кодекс РФ. Ч.1. Введено в дію з 1 січня 1995 Федеральним законом РФ від 30.11.94.

  2. Цивільний кодекс РФ. Ч.2. Введено в дію з 1 березня 1996 Федеральним законом РФ від 26.01.96.

  3. Про інвестиційну діяльність в РФ, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень. Закон №39-ФЗ від 25 лютого 1999 р

  4. Про іноземні інвестиції в РФ. Закон №160 -Ф3 від 9 липня 1999 р

  5. Закон про угоди про розподіл продукції №226-ФЗ від 30.12.95

  6. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів / Міністерство економіки РФ, Міністерство фінансів РФ, Державний комітет РФ по будівельної, архітектурної та житлової політики 21.06.1999 N ВК 477 [Електронний ресурс] // Інформаційно-правова система "КонсультантПлюс". - М., 2006.

  7. Артем'єв В.Б., Галкін В.А. Результати спільної роботи НТЦ-НІІОГР і вугледобувних підприємств щодо підвищення ефективності системи управління промисловою безпекою. Пропозиції щодо подальших дій / Ростехнагляд-НТЦ-НІІОГР Кемерово, 2006. - 36 с.

  8. Великий економічний словник / За ред. А. Н. Азріліяна. - М .: Інститут нової економіки, 2008. - 1280 с.

  9. Віленський П.Л., Лівшиць В.М., Смоляк С.А. Оцінка ефективності інвестиційних проектів: теорія і практика. Монографія. Третє видання. - М .: Справа, 2008. - 203 с.

  10. Воронцовський, А. В. Інвестиції і фінансування: Методи оцінки та обгрунтування / А. В. Воронцовський. - СПб. : Изд-во С.-Петербурзького ун-ту, 2008. - 528 с.

  11. Воскобойник М.П. Проблеми розвитку вугільної промисловості Росії // Гірнича промисловість. - 2010. - №10 С.12-18

  12. Галасюк В., Галасюк В., Вишневська А. Метод NPV: фундаментальні недоліки // Фінансовий директор.- 2005. - №2. - С. 31-42.

  13. Галкіна Н.В., Макаров А.М. Дисбаланс інтересів і відповідальності - головне гальмо розвитку вугледобувного підприємства // Уголь.- 2006. - №9. - С.14-16.

  14. Генкін, Б. М. Про показниках ефективності і принципових схемах мотивації ефективної роботи / Б. М. Генкін, М. І. Козлова // Вісник ІНЖЕКОНа. - Сер. Економіка. - 2009. - Вип. 4 (5). - С. 3-9.

  15. Гизатуллин, Х. Н. До проблеми створення системи управління підприємством в умовах перехідної економіки // Праці Всеросійського симпозіуму з економічної теорії. - Єкатеринбург: Інститут економіки УрО РАН, 2008. - С. 31-44.

  16. Городничев П. Н., Городничева К. П. Фінансове іінвестіціонное прогнозування. Москва: Видавництво «Іспит», 2005. 224 с.

  17. Дамодоран А. Інвестиційна оцінка. Інструменти і техніка оцінки будь-яких активів / Пер. з англ. - М .: Альпіна Бізнес Букс, 2008. - 1 342 с.

  18. Завлін, П. М. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів (сучасні підходи) / П. Н. Завлін, А. В. Васильєв, А. І. Кноль. СПб. : Наука, 2010. - 168 с.

  19. Игонина, Л. Л. Інвестиції: навч. посібник / Л. Л. Игонина; під ред. д-ра екон. наук, проф. В. А. Слепова. - М.: Економіст, 2004. - 478 с.

  20. Игошин, Н. В. Інвестиції. Організація управління та фінансування: підручник для вузів / Н. В. Игошин. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2009. - 413 с.

  21. Інвестиції: навчальний посібник / Г.П. Подшіваленко, Н.І. Лахметкіна, М.В. Макарова [и др.]. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: КНОРУС, 2006. - 200 с.

  22. Кисільов, Н.В. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник / Н.В. Кисільов [и др.] - М .: КНОРУС, 2006. - 432с

  23. Козовій Г.І, Галкін В.А. Роль персоналу в забезпеченні конкурентоспроможності вугільної шахти // Вугілля. - 2006. - №1. - С. 7-9.

  24. Козовій Г.І. Організаційно-технологічне забезпечення інноваційної діяльності угледобьшающего підприємства: Дисс .... докт. техн. наук. - СПб, 2008. - 244 с.

  25. Крилов Е. І. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності підприємства. Москва: Фінанси і статистика, 2008. 608 с.

  26. Кузнецов, Б. Л. Введення в економічну синергетику. - Набережні Човни: Изд-во Кампо 2009. - 304 с.

  27. Кузнецов, Б. Л. Ефективність корпоративного розвитку / Б. Л. Кузнецов, С. Б. Кузнєцова, Ф. І. Андрєєва // Економічна синергетика: Відповіді на виклики і загрози XXI століття: зб. науч. тр. / Під ред. д-ра техн. наук, проф. Б. Л. Кузнєцова. - Набережні Човни: Изд-во Камською держ. инж.-екон. акад., 2005. - С. 119-126.

  28. Кузнєцов В.І. Наукове обгрунтування перетворення виробничого об'єднання по відкритій розробці вугільних родовищ в ефективну компанію: Дисс. ... докт. техн. наук у вигляді наукової доповіді. - Кемерово, 2007. - 51 с.

  29. Кузьміна, Л. Аналіз виробничих інвестицій / Л. Кузьміна // Фінансова газета. - 2007. - № 10-13.

  30. Кулешов, В. Моделювання зростання російської економіки / В. Кулешов, В. Маршак // Питання економіки. - 2010. - № 12. - С. 54-60.

  31. Липсиц, І. В. Економічний аналіз реальних інвестицій: навч. посібник / І. В. Липсиц, В. В. Косов. - М.: Економіст, 2008. - 347 с.

  32. Мелкумов, Я.С. Організація і фінансування інвестицій: навчальний посібник / Я.С. Мелкумов. - М .: ИНФРА-М, 2010. - 248с.

  33. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів: [Друга редакція] / М-во екон. РФ, М-во фін. РФ, ГК по стр-ву, архіт. і жив. політиці; рук. авт. кол. : В. В. Косів, В. Н. Лівшиц, А. Г. Шахназарова. - М.: Економіка, 2010. - 421 с.

  34. НБФ «Експертна інститут» доповідь «Інвестиційний клімат Росії» // Питання економіки. - 2009. - №12.

  35. Новожилов, В. В. Проблеми вимірювання витрат і результатів при оптимальному плануванні. - М.: Наука, 2010 року.

  36. Орлова, Є. Р. Інвестиції: курс лекцій / Є. Р. Орлова. - М.: Омега-Л, 2009. - 192 с.

  37.Пуряев А.С., Юсупова Г.Ф., Назмутдинов А.М. Сутність поняття «ефективність» і основні методи її оцінки // Вісник Іжевського державного технічного університету. 2008. № 3. С. 83-87.

  38. Ример М.І., касатся А. д., Матієнко Н. Н. Економічна оцінка інвестицій. 2 e изд. I За заг. ред. М. І. Рімера. СПб .: Пітер, 2008. 480 с.

  39. Сидоров, І. І. Логістична концепція управління підприємством. - СПб. : ДНТП товариства «Знання»: ІВЕСЕП, 2010. - 168 с.

  40. Станіславчик, Е. Основи інвестиційного аналізу / Є. Станіславчик Фінансова газета. - 2006. - № 11. - C. 7-12

  41. Управління перетворенням виробничого об'єднання по відкритій вуглевидобутку в ефективну компанію / Под ред. В. І. Кузнецова. - Челябінськ: Рекпол, 2007. - 50 с.

  42. Чистов, Л. М. Теорія ефективного управління соціально-економічними системами. - СПб. : Астерион, 2005. - 575 с.

  43. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: Дослідження підприємницького прибутку, капіталу, кредиту і циклу кон'юнктури. - М .: Прогрес, 2009. - 455 с.

  44. Економічна оцінка інвестицій. М.П.Астафьева. Російський державний геологорозвідувальний університет. М., 2005. - 84 с.

  45. Яновський А. Б. Про стан і заходи щодо розвитку вугільної промисловості Росії // Вугілля. №8, 2010. С. 22-31.  У доперестроічний період при плановій соціалістичній економіці діяло за наближеною оцінкою фахівців понад 500 типових методик, інструкцій і вказівок за розрахунками економічної ефективності. В їх основі лежить метод наведених витрат, який характеризує повну вартість виробництва в конкретних умовах і дозволяє порівнювати експлуатаційні (поточні) та капітальні (одноразові) витрати за варіантами.

  Метод приведених витрат може служити тільки для дуже наближеною оцінки ефективності довгострокових складних програм.

  Тому в наступні роки при вирішенні проектних і виробничих завдань все ширше застосовується метод інтегрального ефекту. Цей метод на відміну від методу наведених затрат дозволяє розглядати виробничі процеси в їх розвитку, врахувати вплив зміни доходів і витрат у часі, динаміку ефекту. Застосування методу інтегрального ефекту означає перехід від статистичних методів дослідження ефективності виробництва і капітальних вкладень до динамічним. В результаті цього підвищилася точність прогнозування довгострокового ефекту. Крім того, він має більш універсальний характер і має досить високу інформативність в порівнянні з методом приведених витрат. Цей метод полягає в тому, що при економічному обгрунтуванні різних виробничих (в першу чергу інвестиційних) завдань в якості критерію оптимальності використовується інтегральний економічний ефект.

  Інтегральний економічний ефект - чистий дохід, що отримується в результаті розробки, впровадження та використання будь-якого заходу протягом тривалого часу. Він визначається, як чистий дохід розглядається господарської одиниці, тобто як різниця її доходів і витрат, які мають місце в зв'язку з даним заходом. Капітальні вкладення при цьому слід вважати як один з видів витрат.

  При розрахунках інтегрального ефекту кількість елементів, на які поділяється виробничий процес для прогнозування його ефективності, може бути прийняти довільно великим. Прогнозування може підлягати зміна всіх змінних факторів окремо. Так, витрати на капітальний ремонт і реновацію треба розглядати не в вигляді щорічних амортизаційних відрахувань, а разових капітальних витрат, і їх передбачувані суми слід відносити до років, в які вони згідно з прогнозами будуть виконуватися. Враховувати слід витрати на заміщення обладнання на час капітальних ремонтів і його заміни, втрати в зв'язку з недоотриманням продукції і доходу внаслідок простоїв обладнання через його низьку надійність, тривалих ремонтів, погіршення виробничих показників під час експлуатації і т.п.

  Крім доходів від реалізації продукції необхідно також вести облік доходів від реалізації матеріалу, замінних запасних частин і ліквідованого устаткування після його часткового або повного зносу.

  Можливість обліку будь-яких видів витрат і доходів в поєднанні з конкретним часом їх звершення - цінна якість методу інтегрального ефекту. Однак в застосування методу інтегрального ефекту зустрічаються певні труднощі. Найбільш серйозне ускладнення - це довгострокове прогнозування витрат і доходів. Поточні витрати витрат і доходів залежать з одного боку, від обсягу виробництва, цін і тарифів, а з іншого боку від якості об'єкта: продуктивності, довговічності, надійності, економічності, ремонтованих і т.д.

  Розвиток методів оптимізації гірничого виробництва за кордоном почалося ще в кінці минулого століття, коли Хоскольда в 1877 році була запропонована формула, відповідно до якої сучасна вартість рудника визначається величиною майбутніх прибутків від розробки родовища, наведеної до теперішнього часу по складним відсоткам.

  Цей принцип набув широкого поширення в практиці і застосовується до цих пір у вигляді різних формул і методик, так чи інакше заснованих на визначенні та аналізі потоку грошових коштів (доходів і витрат) або, іншими словами, потоку грошей (cash flow) за певний період часу оцінюваного варіанту технічного рішення.

  У 1994р. урядовими органами, в тому числі Міністерством фінансів РФ, були затверджені «Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів та їх відбору для фінансування«, в яких офіційно рекомендуються дисконтування витрат і прибутків і засновані на цьому наступні критерії:

  | Чистий дисконтований дохід (ЧДД) або інтегральний ефект;

  | Індекс прибутковості (ІД), як відношення наведених ефектів до величини капіталовкладень;

  | Внутрішня норма прибутковості (ВНД);

  | Термін окупності (Ток).

  При економічній оцінці ефективності функціонування діючих розрізів в умовах ринкової економіки в якості оціночного показника повинен використовуватися показник величини грошових потоків по підприємству за аналізований період t.

  На величину грошового потоку (cash flow) функціонують розрізів в першу чергу будуть впливати зміни поточного коефіцієнта розкриву (Кt) і питомі поточні витрати на розкривні роботи. Управління величиною цих показників на рівні розрізу досить складно, оскільки потрібен час і значні інвестиції на зміну технічних і технологічних параметрів підприємства.

  Тому для діючих і проектованих підприємств ці показники в першу чергу представляють інтерес для потенційної можливості підприємства, а на рівні акціонерних компаній, таких як «Кузбасрозрізвугілля», дозволяє виробляти перерозподіл навантаження по розрізах і раціонально розподіляти інвестиції з підтримки діючих потужностей розрізів.

  2.2 Фактори, що впливають на показник ефективності  В узагальненому вигляді всі фактори, що впливають на ефективність розробки вугільних родовищ в вигляді схеми, наведеної в табл. 2.1.

  Таблиця 2.1 Фактори, що впливають на ефективність розробки вугільних родовищ

  Фактори, що позитивно впливають на розвиток вугільних родовищ

  Фактори, що негативно впливають на розвиток вугільних родовищ

  Зовнішні економічні умови:

  Фактори, пов'язані із зовнішніми умовами

  1. Динаміка світового енергетичного комплексу

  1. Ліквідація диспропорції цін на газ і вугілля

  2. Розвиток технології спалювання вугілля

  2.? Реструктуризація кредиторської заборгованості по платежах до бюджету і позабюджетні фонди;

  3. Високий рівень цін на нафту і газ

  3.? Тарифна транспортна політика

  4. Збільшення обсягів виробництва сталеливарних компаній Азіатського регіону

  4.? Проблеми оподаткування

  5. Зростання цін на вугілля на світових ринках

  5. Проблема якості вугільної продукції

  Внутрішні економічні умови:

  1. Висока рентабельність видобутку вугілля

  2. Дефіцит коксівного вугілля на вільному ринку


  В першу чергу до них слід віднести зовнішні економічні умови, тому що динаміка розвитку світового енергетичного комплексу свідчить, що період падіння попиту на вугілля і, відповідно, зниження його видобутку, змінився помітним зростанням того і іншого, причому як за типами вугілля, так і за основними країнами-виробниками.

  Розвинені зарубіжні країни в результаті досягнутих успіхів в області технологій екологічно чистого спалювання вугілля і зниження собівартості виробленої на вугільних електростанціях електроенергії, активно використовують вугілля як основне паливо. Для багатьох країн, що розвиваються з їх швидким зростанням населення енергія вугілля має вирішальне значення для розвитку промисловості і задоволення потреби в побутовому паливі.

  З цього випливає, що постійне підвищення ролі вугілля у світовій енергетиці - стабільна тенденція, яка б знизила залежність і вразливість економіки від того, що відбувається в останні роки постійного і досить значного зростання цін на нафту.

  Високий рівень цін на нафту і газ та очікуваний перехід до прискорених темпів економічного зростання в більшості країн світу і, особливо в країнах Азіатського регіону, призведе до використання альтернативних джерел енергії, причому вугіллю, завдяки його величезним запасам і повсюдної поширеності буде належати зростаюча роль в диверсифікації виробництва електроенергії.

  Значно розширюється попит на світових ринках на коксівне вугілля, що пов'язано зі збільшенням обсягів виробництва сталеливарних компаній Азіатського регіону (особливо інтенсивно розвивається металургійної промисловості Індії і Китаю).

  Тому, на нашу думку, зовнішні умови розвитку світової економіки позитивно впливатимуть на зростання видобутку російського вугілля через зростання його експорту.

  Це призведе до припливу інвестицій іноземних інвесторів, які зацікавлені в надійності експортних поставок вугілля.

  Крім того, інвестиційна привабливість вугільної галузі Росії для іноземних інвесторів пов'язана з спостерігається в останні два роки зростанням цін на вугілля на світових ринках. Так, наприклад, якщо у вересні 2007 р тонна енергетичного вугілля CIF коштувала 47.5 дол. США, то в грудні 2008 р - вже 79, а сьогодні доходить до 90-100 дол. США (табл. 2.2) Воскобойник М.П. Проблеми розвитку вугільної промисловості Росії // Гірнича промисловість. - 2010. - №10 С.12-18.

  Таблиця 2.2 Динаміка експортних цін (наростаючим підсумком до 1999 г.)

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  Середня,%

  100

  121.0

  108.8

  120.0

  178.9

  182

  Енергетичне вугілля,%

  106.9

  134.5

  118.0

  132.7

  198.5

  210

  Вугілля для коксування,%

  93.3

  100.3

  100.2

  99.2

  148.8

  160


  Тому, вже в даний час зацікавленість в інвестиційні вкладення у вугільну промисловість Росії проявляють компанії Китаю, Японії і Південної Кореї в розробці нових родовищ в Якутії і Тиві. Прикладом може служити проект розробки Елегестського родовища високоякісного коксівного вугілля в Тиві, в якому висловили бажання взяти участь південнокорейська металургійна група Posko і японська Sumitomo.

  Другим важливим моментом, який можна віднести до сприятливих факторів, є внутрішні економічні умови.

  Інвестиційна привабливість вугільної галузі з точки зору внутрішніх інвесторів визначається рентабельністю видобутку вугілля, тобто співвідношенням собівартості його видобутку і ціною реалізації.

  Так, наприклад, в 2007 році в порівнянні з 2006 р, зростання собівартості 1 тонни видобутку вугілля склав 21.1%, а за середню ціну реалізації тільки 22.6%. Приблизно таке ж співвідношення спостерігалося і в попередні роки. Природно, що через це вугільний бізнес до 2006 року вважався мало привабливим, і увага до нього було залучено в основному металургійними компаніями, що споживають кокс і зацікавленими в надійності поставок коксівного вугілля.

  Однак, вже в кінці 2007 р ситуація змінилася. У 2008 р в порівнянні з 2007 р ціни на енергетичне вугілля зросли на 17.9%, а собівартість 1 тонни видобутку вугілля на 14.9%. Ще більш значними темпами відбувалося збільшення цін на коксівне вугілля - майже в 2 рази. У 2009 р почався новий виток зростання цін на вугілля, який викликаний почалася тенденцією поступового заміщення на внутрішньому ринку нафти і газу в зв'язку з різким зростанням цін на них Воскобойник М.П. Проблеми розвитку вугільної промисловості Росії // Гірнича промисловість. - 2010. - №10 С.12-18.

  Різке зростання цін на коксівне вугілля пов'язаний з його дефіцитом на вільному ринку. В останні роки провідні металургійні компанії Росії придбали у власність практично всі ефективні вугільні підприємства, які видобувають вугілля для коксо-вання дефіцитних і особливо цінних марок. В результаті вони монополізували ринок коксівного вугілля.

  Дефіцит коксівного вугілля є тенденцією, яка збережеться на доступну для огляду перспективу, так як:

  - відсутні суттєві резерви для приросту коксівного вугілля в традиційних районах їх видобутку (Печорський і Кузнецький басейни);

  - попит на коксівне вугілля буде зростати навіть при зниженні виробництва металургійної продукції на внутрішньому ринку, так як метою реалізації може стати експорт;

  - металургійні та коксохімічні підприємства та в подальшому будуть прагнути до створення власної сировинної бази шляхом придбання і будівництва нових шахт і розрізів, які видобувають коксівне вугілля.

  Таким чином, всі зовнішні і внутрішні чинники показують, що інвестування у вугільну промисловість стає привабливим і ця тенденція збережеться в довгостроковому періоді.

  Однак, успішному розвитку вугільної промисловості та перетворенню галузі в високорентабельне виробництво перешкоджає ряд проблем, які не вирішуються протягом останніх років.

  З численних проблем, що стоять перед вугільною промисловістю в своєму перспективному розвитку, слід звернути увагу на ті проблеми, які пов'язані з зовнішніми умовами господарювання, так як виробничі проблеми ефективного функціонування вугільних шахт і розрізів вирішують і будуть успішно вирішувати і надалі власники вугільних компаній та акціонерних товариств.

  Найважливіші з проблем, які вимагають свого вирішення на державному рівні, можна поділити на 5 груп:

  - ліквідація диспропорції цін на газ і вугілля;

  - реструктуризація кредиторської заборгованості по платежах до бюджету і позабюджетні фонди;

  - тарифна транспортна політика;

  - проблеми оподаткування;

  - поліпшення якості вугільної продукції.

  Центральною проблемою галузі, яка в значній мірі визначає конкурентоспроможність вугілля, а також стабільний розвиток галузі, є диспропорція в цінах на природний газ і енергетичне вугілля. Як відомо, в основі цієї диспропорції лежать регульовані ФЕК Росії оптові ціни на газ і вільне ціноутворення на вугілля.

  Незважаючи на те, що ціни на газ щорічно підвищуються, відбувається і зростання цін на енергетичне вугілля. При цьому ціни на газ зростають все ж більш високими темпами, ніж ціни на вугілля. В результаті відбувається повільне поліпшення співвідношення цін «газ-вугілля» на користь вугілля.

  Якщо в 2000 р співвідношення цін на придбання 1 т умовного палива газу до енергетичного вугілля було 0.67, то в 2006 р - 0.92, в 2008 р - 0.92, а в 2009 р дорівнювало 1.

  Таким чином, в 2004 р 1 т умовного палива енергетичного вугілля була дорожче газу майже в 1.5 рази, в 2005 р майже в 1.2 рази, в 2008 р дорожче на 10% і в 2009 ціни зрівнялися Воскобойник М.П. Проблеми розвитку вугільної промисловості Росії // Гірнича промисловість. - 2010. - №10 С.12-18.

  За прогнозом Мінекономрозвитку Росії подальше поступове збільшення тарифу на газ, темпи зростання якого повинні випереджати темпи зростання цін на вугілля, призведе до перевищення ціни на газ над ціною на вугілля. Причому фахівцями міністерства співвідношення цін «газ-вугілля» вважається прийнятним на рівні 1 до 1.3 або 1 до 1.6, що, на нашу думку, є недостатнім, так як таке співвідношення не є стимулом для перекладу роботи електростанцій з газу на вугілля.

  Слід зазначити, що в даний час в США ціни на газ перевищують ціни на вугілля в 3 рази, а в Європейських країнах намічається перевищення в 2.2 рази.

  В Енергетичній стратегії Росії співвідношення цін «газ-вугілля» прогнозується до 1.4 до 2011 року і до 1.6-2 рази в наступні роки.

  Вихід на оптимальне, відповідне світовій практиці, співвідношення цін буде активізувати використання вугілля в електроенергетиці і сприяти формуванню оптимальної структури паливно-енергетичного балансу країни.

  Другою важливою проблемою галузі є кредиторська заборгованість по платежах до бюджету і позабюджетні фонди, що накопичилася за роки, коли багато підприємств вугільної промисловості були збитковими і які в даний час після проведення організаційних і технічних перетворень, стали рентабельними. Однак, вантаж минулих років у вигляді накопиченої заборгованості до бюджету і позабюджетні фонди не дає можливості поліпшити їх фінансовий стан. Станом на 01 січня 2005 р прострочена кредиторська заборгованість у федеральний бюджет, до бюджетів суб'єктів Російської Федерації і державні позабюджетні фонди склала 826 млн. Дол. США.

  Встановлені принципи реструктуризації простроченої кредиторської заборгованості (включаючи пені і штрафи) перед федеральним бюджетом і позабюджетними фондами передбачають погашення заборгованості протягом 5 років, а нарахованих пені і штрафів протягом наступних 2-х років. Незважаючи на тривалі терміни погашення заборгованості, багато вугільних підприємств, які мають заборгованість, що накопичилася, насилу можуть витримати цю досить вагому фінансову навантаження з урахуванням виплат пені, штрафів та необхідних виплат податків поточного періоду.

  Для успішного вирішення цієї проблеми принципово можливі 3 варіанти реструктуризації простроченої кредиторської заборгованості в залежності від поточного фінансового стану вугільної компанії:

  - підприємствам зі стійким фінансовим становищем слід встановити проведення реструктуризації заборгованості відповідно до чинних принципами;

  - підприємствам з менш стійким фінансовим становищем для стабілізації їхнього фінансового становища слід встановити списання суми кредиторської заборгованості еквівалентній сумі (або її частини) інвестицій, що вкладаються в основний капітал за рахунок власних коштів;

  - підприємствам з нестійким фінансово-економічним станом, але мають народно-господарське значення, слід повністю списати прострочену кредиторську заборгованість. Поліпшення фінансового стану вугільних підприємств шляхом реструктуризації простроченої кредиторської заборгованості за пропонованою схемою дозволить перетворити вугільну промисловість в сукупність конкурентоспроможних і рентабельних підприємств.

  Конкурентоспроможність вугілля в перспективі значною мірою буде залежати і від тарифної транспортної політики держави.

  В даний час транспортні витрати є одними з найбільш значних складових вартості вугілля і досягають в середньому від 25 до 30%. Високий рівень залізничних тарифів і при розтягнутих відстанях вантажопотоків обмежують ареали рентабельною торгівлі вугіллям на внутрішньому і зовнішніх ринках. Так, наприклад, поставки вугілля на відстань понад 1200 км при сформованому рівні тарифів роблять перевезення нерентабельними, при поставці вугілля на відстань 2500 км вартість перевезення 1 т ковальського енергетичного вугілля вже дорівнює його існуючої ціни. При перевезенні цього вугілля на Урал і в європейську частину транспортна складова в ціні дорівнює 45-60%. Транспортна складова в ціні споживання воркутинських вугілля коливається від 23 до 29%, Кансько-Ачинський вугілля від 25 до 70%.

  При перевезенні на експорт енергетичного вугілля через порти Тихого океану транспортна складова дорівнює 44- 49% від вартості вугілля ФОБ, через порти Чорного та Азовського морів - 45- 53%, а через порти Північно-Західного басейну - 40-45% Воскобойник М.П . Проблеми розвитку вугільної промисловості Росії // Гірнича промисловість. - 2010. - №10 С.12-18.

  Беручи до уваги віддаленість основних виробників вугілля від його споживачів в Європейській частині, Уральському і Далекосхідних районах, а також від морських портів, необхідно переглянути основні принципи формування тарифів на залізничні перевезення з урахуванням специфіки вугілля як масового вантажу і його народногосподарської значущості, що буде сприяти зниженню вартості палива у споживачів вугільної продукції.

  Дуже складною проблемою, яку все ж необхідно вирішувати, є діюча система оподаткування, яка не сприяє ефективному розвитку вугільної галузі.

  В даний час частка всіх видів податків, т. Е. Податки, що включаються в собівартість видобутку вугілля, і податки, що сплачуються з прибутку, складають в балансового прибутку 50-60%. В результаті у багатьох вугільних підприємств залишаються фінансові кошти, необхідні тільки для мінімального підтримки видобутку вугілля на існуючому рівні.

  Освоєння нових ділянок, а тим більше будівництво нових підприємств, здійснюється переважно за рахунок зовнішніх джерел.

  У зв'язку з цим, важливе значення для формування необхідних інвестиційних ресурсів за рахунок власних коштів мало б запровадження наступних заходів податкового стимулювання:

  - відновлення діяла до прийняття Податкового Кодексу РФ пільги по податках на інвестиції. Скасування цієї пільги, як показала практика останніх років господарювання, істотно збільшує термін окупності капіталомістких гірських проектів і зменшує можливості їх фінансування. Тому необхідно відновити принцип зниження оподатковуваного прибутку на суму інвестиційних витрат, витрачених за рахунок прибутку;

  - звільнення від виплат податку на майно неліквідних, що не мають споживчої цінності об'єктів, таких як капітальні гірничі виробки, відвали розкривних порід, хвостосховища, кар'єрні автодороги і т.п .;

  - введення пільгових ставок плати за землю. Діючі ставки ростуть постійно і швидкими темпами, стаючи для багатьох підприємств вугільної галузі непосильним тягарем, особливо якщо є значні площі для складування вугілля і розкривних порід.

  Особливе значення має вирішення питання з податку на видобуток вугілля при освоєнні вугільних родовищ в складних гірничо-геологічних умовах. В даний час у вугільній галузі реальні рентні відносини відсутні, хоча в їх формуванні є висока потреба. Діюча єдина ставка податку на видобуток вугілля ставить вугледобувні підприємства в нерівні умови. Цим податком не враховується, що природно-геологічні чинники мають вирішальний вплив на вибір методу видобутку вугілля, на економічні та фінансові показники і ефективність виробничо-господарської діяльності вугільних підприємств.

  У перспективі частка видобутку вугілля відкритим способом з низькими виробничими витратами буде зростати. Разом з тим найбільш цінні і дефіцитні коксівне вугілля - основна сировинна база металургії і вугле-хімії, можуть розроблятися переважно підземним способом. При цьому витрати при підземному способі видобутку внаслідок великої глибини розробок і високих витрат на забезпечення безпечних умов праці значно вищі в порівнянні з відкритим способом. А найважливіші для металургійного виробництва марки вугілля залягають в найбільш складних гірничо-геологічних умовах.

  Виходячи з цього, ставка податку на видобуток вугілля повинна бути диференційована залежно від об'єктивних чинників, що утворюють витрати, і, в першу чергу, від способу розробки родовища і гірничо-геологічних умов його розробки.

  Одним з важливих чинників підвищення конкурентоспроможності вугілля є докорінне поліпшення якості вугільної продукції. Необхідно сформувати дієву систему управління якістю вугілля, яка повинна забезпечити захист російського ринку від неякісної (некондиційної) вугільної продукції. Вугілля має точно відповідати вимогам різних груп споживачів, які формують сегмент ринку однорідної продукції. Розробка і запровадження заходів щодо підвищення якості вугільної продукції повинна бути спрямована на скорочення постачання незбагаченого вугілля.

  Для цього необхідно довести охоплення збагаченням коксівного вугілля з 80% в даний час до 100%, а також збільшити частку збагачення кам'яних енергетичного вугілля Воскобойник М.П. Проблеми розвитку вугільної промисловості Росії // Гірнича промисловість. - 2010. - №10 С.12-18.

  Поряд з технічними заходами (селективна виїмка вугілля і породи, збільшення частки збагачення і розсортування вугілля) необхідне впровадження державних стандартів за видами споживання і обов'язкової сертифікації вугілля.

  Об'єктивна оцінка ситуації в паливно-енергетичному комплексі Росії свідчить про необхідність значного підвищення ролі вугілля, як основного паливного ресурсу, покликаного забезпечити очікуваний приріст вироблення електроенергії і тепла, і як гарантованого сировинного ресурсу, необхідного для виробництва продукції металургійної промисловості.

  2.3 Бюджетна ефективність  При оцінці бюджетної ефективності акцент робиться на потенційну здатність інвестиційного проекту зберегти купівельну цінність вкладених коштів і забезпечити достатній темп їх приросту. Даний аналіз будується на визначенні різних показників ефективності інвестиційних проектів, які є інтегральними показниками.

  Центральне місце в оцінці інвестицій займає оцінка фінансової спроможності проектів, яку часто називають капітальним бюджетуванням (capital budgeting). Якість будь-якого прийнятого рішення буде залежати від правильності оцінок витрат і надходжень, представлених у вигляді грошових потоків. В ході оцінки зіставляють очікувані витрати і можливі вигоди (відтоки і притоки) і отримують уявлення про рух грошових коштів (cash flow).

  До очікуваних витрат відносяться витрати, пов'язані з інвестуванням.

  Вони включають в себе витрати на придбання обладнання та матеріалів і експлуатаційні витрати. Витрати на придбання включають в себе грошові кошти, що направляються на отримання права власності, а також будь-які інші витрати, пов'язані з продовженням життя активів, наприклад на капітальний ремонт. Експлуатаційні витрати - це періодичні (зазвичай щорічні) витрати, пов'язані з використанням фондів (активів) і є звичайними повторюваними витратами, тоді як капітальний ремонт такими витратами не є Станіславчик, Е. Основи інвестиційного аналізу / Є. Станіславчик // Фінансова газета. - 2006. - № 11. - C. 7-12.

  Вигоди від інвестицій можна розглядати як джерело коштів. Вони включають в себе зниження витрат виробництва, додаткові доходи, економію на податках, грошові кошти від продажу активів, що підлягають заміні, і передбачувану ліквідаційну (залишкову) вартість нових активів в кінці терміну їх служби. Оцінки майбутньої ліквідаційної (залишкової) вартості досить складні і ненадійні і не повинні використовуватися для обгрунтування ефективності капіталовкладень. Узагальнена картина очікуваних витрат і можливих вигод приведена в табл. 2.3 Орлова, Є. Р. Інвестиції: курс лекцій / Є. Р. Орлова. - М.: Омега-Л, 2009. - 192 с ..

  Таблиця 2.3 Очікувані вигоди та витрати

  вигоди

  витрати

  Кошти від продажу застарілих фондів

  Витрати на придбання, необов'язково за купівельною ціною

  Економія витрат завдяки заміні застарілих фондів

  Щорічні витрати виробництва і поточні експлуатаційні витрати

  Нові амортизаційні відрахування, умовно-грошові (номінальні) витрати

  Збитки від втрати амортизаційних відрахувань при продажу списаних фондів

  Пільги з оподаткування

  Податки на доходи від продажу застарілих фондів: зростання податків внаслідок зростання прибутковості

  Додатковий дохід, отриманий завдяки інвестуванню

  Втрата доходу від проданих застарілих фондів

  Ліквідаційна вартість нових фондів

  Капітальний ремонт


  Багато компаній помилково включають у вартість проектів, які підлягають оцінці, попередні грошові витрати (наприклад, витрати на наукові дослідження і розробки), вироблені до того, як капіталовкладення здійснено. Якщо компанія робить якісь грошові витрати, незалежно від того, будуть чи не будуть зроблені ті чи інші капіталовкладення, то в ході аналізу такі витрати не слід розглядати як додаткові витрати. Подібні попередні витрати відносяться до безповоротним витратам або в разі реалізації проекту на функціонуючому підприємстві - на витрати одноразово або з використання рахунку 98 «Витрати майбутніх періодів».

  Фінансова спроможність інвестиційного проекту оцінюється шляхом складання звіту про рух грошових коштів, що дозволяє отримати реальну картину стану коштів на підприємстві і визначити їх достатність для конкретного інвестиційного проекту.

  Грошовий потік зазвичай складається з потоків від окремих видів діяльності (табл. 2.4) Крилов Е. І. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності підприємства. Москва: Фінанси і статистика, 2008. 608 с .:

  1) потік коштів від виробничої або оперативної діяльності (виробництво і збут товарів і послуг);

  2) потік коштів від інвестиційної діяльності;

  3) потік коштів від фінансової діяльності.

  Таблиця 2.4 Характеристика грошових потоків

  Вид діяльності підприємства

  Вигоди (приплив)

  Витрати (відтік)

  інвестиційна


  Продаж активів.

  Надходження за рахунок зменшення оборотного капіталу


  Капітальні вклади.

  Витрати на пусконалагоджувальні роботи.

  Ліквідаційні витрати в кінці проекту.

  Витрати на збільшення оборотного капіталу.

  Кошти, вкладені в додаткові фонди

  Операційна


  Виручка від реалізації.

  Інші позареалізаційні доходи ,, в тому числі надходження від засобів, вкладені в додаткові фонди


  Виробничі витрати.

  податки

  фінансова


  Вкладення власного (акціонерного) капіталу.

  Залучення коштів: субсидій, дотацій, позикових коштів, в тому числі за рахунок випуску підприємством власних боргових цінних паперів


  Витрати на повернення і обслуговування позик і випущених підприємством боргових цінних паперів.

  Виплати дивідендів.


  Інформаційним забезпеченням розрахунку потоків реальних грошових коштів служать наступні вхідні форми:

  * Таблиця інвестиційних витрат, в якій відображаються капіталовкладення в період будівництва і виробництва;

  * Програма виробництва і реалізації за видами продукції, що включає обсяг виробництва в натуральному і вартісному вираженні, обсяг реалізації в натуральному вираженні, ціну реалізації за одиницю продукції, завершальній позицією даної форми є виручка від реалізації;

  * Середньооблікова чисельність працюючих за основними категоріями працівників;

  * Поточні витрати на загальний обсяг випуску продукції (робіт і послуг), що включають матеріальні витрати, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби, обслуговування і ремонт технологічного обладнання та транспортних засобів, адміністративні накладні витрати, заводські накладні витрати, а також витрати по збуту продукції; витрати на повернення та обслуговування позик і випущених підприємством боргових цінних паперів

  Вся зазначена інформація міститься в таблицю, яка відображає потік готівки (реальних грошових коштів) при здійсненні інвестиційного проекту. В динаміці звіт про рух грошових коштів являє собою фактичний стан рахунку компанії, що реалізує проект, і показує сальдо на початок і кінець розрахункового періоду. Умовою успіху інвестиційного проекту є позитивне значення загального сальдо грошового потоку у всіх періодах.

  Необхідним критерієм прийняття інвестиційного рішення на даному етапі оцінки проекту є позитивне сальдо накопичених реальних грошей (сальдо трьох потоків) в будь-якому часовому інтервалі, де даний учасник здійснює витрати або отримує доходи. У даному проекті ця умова дотримується. Крім того, ні в одному часовому інтервалі не виникає потреба в додаткових коштах. Попередній аналіз структури потоку реальних грошей показує, що проект в цілому є економічно привабливим, оскільки забезпечує отримання доходів, що перевищують інвестиції в проект.

  У разі отримання негативної величини сальдо накопичених грошей необхідне залучення додаткових власних або позикових коштів і відображення цих коштів у розрахунку ефективності Дамодоран А.Інвестиційна оцінка. Інструменти і техніка оцінки будь-яких активів / Пер. з англ. - М .: Альпіна Бізнес Букс, 2008. - 1 342 с ..

  У процесі інвестиційного проектування оцінка фінансової спроможності може доповнюватися вибором варіанту в залежності від умов і цілей проекту. При виконанні ТЕО розрахунок потоків реальних грошей здійснюється, як правило, в декілька етапів. Величина і час залучення позикових коштів визначаються розмірами і періодами появи дефіциту грошей. Те ж відноситься до повернення позик, пов'язаних з величиною накопиченого сальдо реальних грошей. Порядок і терміни залучення коштів та їх повернення впливають на загальний обсяг інвестицій і величину витрат, так як відсотки за позиками становлять фінансові витрати.

  ГЛАВА 3 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ РОДОВИЩА ВУГІЛЛЯ  3.1 Загальна характеристика Тешского родовища вугілля  Тешскій розріз розташований в Калтане (південь області). Річна проектна потужність - 1.5 млн т вугілля. Обсяг видобутку в 2006 році - 90 тис. Т вугілля, 2007 рік - 650 тис. Т, а до 2010-го - вихід на проектну потужність. У перспективі розріз замінить Калтанскій.

  Розріз належить ВАТ КК «Кузбасразреуголь».

  У відкрите акціонерне товариство «Вугільна компанія« Кузбасрозрізвугілля »входить 6 вугледобувних розрізів.

  У 2009 році ВАТ «УК« Кузбасразрезуголь »видобуто 46 097,0 тис.тонн вугілля, що на 3 934,3 тис.тонн менше відповідного періоду 2008 року. Обсяг розкриву склав 318 019 тис. М3 і 261 075 тис. М3 обсяг підірваної гірничої маси. На 5 843,9 тис.т. виріс обсяг переробки вугілля, який склав 80,8% до загального обсягу видобутку вугілля Компанією.

  Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу Компанії зменшилася відносно 2008 року на 1 516 осіб і склала 20 058 чоловік.

  Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку вугілля збільшився з 248,3 т. До 270,6 тонни (109,0%).

  Серед всіх вугледобувних компаній Росії ВАТ «УК« Кузбасрозрізвугілля »за підсумками 2009 року посідає II місце по видобутку вугілля, на I місці - ВАТ" СУЕК ".

  Частка Компанії в обсязі загальноросійської видобутку в порівнянні з рівнем відповідного періоду 2008 року збільшилася на 0,15% і склала за 2009 рік 15,4%. В обсязі видобутку вугілля відкритим способом по Росії за 2009 рік частка Компанії склала 23,9%.

  Частка Компанії в обсязі видобутку вугілля по Кузбасу за 2009 рік склала 25,6% і зменшилася до відповідного періоду минулого року на -1,56% (рис. 3.1).

  Рис.3.2 Частка ВАТ «УК« Кузбасрозрізвугілля »у видобутку вугілля по Росії

  Техпромфінпланом за 2009 рік планувалося видобути 46 000 тис.тонн вугілля, фактично видобуто 46 097 тис. Тонн (+ 97 тис.тонн або 100,2% до плану). У тому числі вугілля коксівних марок 2 688,9 тис.тонн (+638,9 тис. Тонн до плану або 131,2%) (табл. 3.1).

  Філії «Кедровський вугільний розріз», Моховскій вугільний розріз »і« Тешскій вугільний розріз »за 2009р. не виконали встановлені параметри плану з видобутку вугілля.

  Невиконання техпромфинплана по філії «Тешскій вугільний розріз» обумовлено оперативним плануванням, в зв'язку зі зміною попиту до марочним складом вугілля на внутрішньому і зовнішньому ринку.

  До рівня 2008 року зниження обсягів видобутку вугілля по компанії склало -3934,3 тис.тонн. (92,1%), що обумовлено прийнятою програмою гірських робіт на 2009 рік з урахуванням зниження попиту на внутрішньому і зовнішньому ринках вугілля.

  Таблиця 3.1 Видобуток вугілля

  Товарний вугілля Тешского родовища характеризується наступними показниками (табл. 3.2):

  Таблиця 3.2 Характеристика вугілля

  період

  товарний вугілля

  зольність

  волога

  сірка

  вихід летючих

  Теплота згоряння, ккал / кг

  тепловий еквівалент

  ти ст.

  Ad,%

  Wr,%

  Std,%

  Vdaf,%

  Вища, Qsdaf

  Нижча, Qir

  2009р.

  45 216,6

  12,9

  9,6

  0,3

  30,6

  8078

  6110

  0,873

  2008р.

  49 440.4

  13,1

  9,4

  0,3

  30,0

  8072

  6115

  0,874

  (+/-) 2009р. до 2008р.

  -4 223,8

  -0,2

  +0,2

  0

  + 0,6

  + 6

  - 5

  - 0,001


  Обсяг видобутку умовного палива з урахуванням теплового еквівалента в 2009 році склав 39 611,9 тис.тонн умовного палива, на 3 715,6 тис.тонн умовного палива менше ніж у 2008 році. Зниження обсягу умовного палива пов'язано зі зменшенням видобутку на 3 934,3 тис.т. Тепловий еквівалент збережений на рівні 2008 року.

  Щодо ТПФП не виконано видобуток марки Т на 362,5 тис.тонн і низькокалорійної марки Д на 1 334,8 тис.тонн в зв'язку з обмеженням попиту і споживання цих марок.

  Значно перевищено план з видобутку марок ДГ і Г (+ 723,8 тис.тонн), марки СС (+431,4 тис.тонн), також коксівних марок (+638,9 тис.тонн). Відхилення від плану пояснюється незадовільним прогнозом ринку вугілля в період економічної кризи.

  Щодо 2008р. спостерігається падіння обсягу видобутку по всіх марках за винятком марки ДГ і Г, приріст яких склав на 834,7 тис.тонн в зв'язку з високим попитом цього вугілля на зовнішньому ринку.

  За підсумками роботи Компанії за 2009р. зольність і волога вугілля, що добувається знижена до плану на 0,3%, і на 0,1% відповідно, за рахунок поліпшення марочного складу вугілля для збільшення обсягів експортного ринку.

  До факту 2008 року зола залишилася без зміни 13,9%, а волога збільшена на 0,1% Видобуток окислених вугілля за 2009р. щодо плану збільшена на 477,9 тис.тонн, і зменшена на 86,2 тис.тонн щодо факту 2008 року.

  За 2009 року на установках філій перероблено 37280,6 тис.тонн вугілля, що на 837,9 тис.тонн більше плану, випуск сорту перевиконано на 239,2 тис.тонн, Для забезпечення експортного ринку високолетких вугілля збагачення проводилося як на власній Кедровський ОФ в обсязі 663 тис.тонн, так і на орендованій ОФ «Каро» - 446,9 тис.тонн.

  Щодо 2008р. обсяг переробки збільшено на 5843,9 тис.тонн. Збільшення обсягу переробки пов'язано з введенням сортувально-навантажувальних комплексів на філіях «Тешскій вугільний розріз» і «Моховскій вугільний розріз», освоєнням потужності ОФ «Коксова» на філії «Бачатскій вугільний розріз» і експлуатацією орендованих пересувних угруповань. У той же час випуск сортових вугілля зменшено на 399,1 тис.тонн. В цілому частка переробленого вугілля в 2009 році склала 80,9% від видобутку. У 2008 році частка переробки склала 62,8%.

  Обсяг випуску сортових вугілля за рік склав 5553,1 тис.тонн на 245,3 тис.тонн більше встановленого плану. Відносно 2008 року випуск сорту знижений на 399,0 тис.тонн в зв'язку зі зниженням попиту на сортові вугілля на ринку.

  Випуск коксівного концентрату на ОФ «Коксова» склав 1436,8 тис.тонн при плані ТПФП 1230 тис.тонн (+ 206 тис.тонн), в т.ч. отримано концентрату з привізного вугілля з філії «Краснобродський вугільний розріз» - 110,1 тис.тонн. Унаслідок зміни експортного ринку: зниження попиту на сорт в лютому - травні 2009р зменшений обсяг переробки марки СС. З цієї ж причини і з метою зниження витрат з березня 2009р. скасований завезення сортових вугілля для вторинної переробки на ОФ «Південь-Сиб» (табл. 3.3, 3.4, рис. 3.2).

  Таблиця 3.3 Видобуток вугілля за марками на підприємствах ВАТ «УК« Кузбасрозрізвугілля »

  Марка

  2008 рік

  2009 рік

  темп зростання

  вугілля

  ТПФП

  факт

  до плану

  + -

  %

  ти ст

  %

  ти ст.

  %

  ти ст

  %

  + -

  %

  КС

  4 325,4

  8,6

  550,0

  1,2

  991,7

  2,2

  441,7

  180,3

  -3 333,7

  22,9

  КСН

  233,2

  0,5

  -233,2

  КО

  58,1

  0,1

  1 500,0

  3,3

  1 697,3

  3,7

  197,3

  113,2

  1 639,2

  2 921,3

  Всього коксующ.

  4 616,7

  9,2

  2 050,0

  4,5

  2 688,9

  5,8

  638,9

  131,2

  -1 927,7

  2 944,2

  СС

  16 023,8

  32,0

  14 608,0

  31,8

  15 039,4

  32,6

  431,4

  103,0

  -984,4

  93,9

  Т

  6 418,2

  12,8

  6 198,0

  13,5

  5 835,5

  12,7

  -362,5

  94,2

  -582,7

  90,9

  Г

  2 705,7

  5,4

  2 805,0

  6,1

  2 849,8

  6,2

  44,8

  101,6

  144,1

  105,3

  ДГ

  11 332,5

  22,7

  11 344,0

  24,7

  12 023,0

  26,1

  679,0

  106,0

  690,6

  106,1

  Д

  8 934,4

  17,9

  8 995,0

  19,6

  7 660,2

  16,6

  -1 334,8

  85,2

  -1 274,2

  85,7

  всього:

  50 031,3

  100,0

  46 000,0

  100,0

  46 097,0

  100,0

  97,0

  100,2

  -3 934,3

  92,1

  в т.ч. оксиди.

  1 244,1

  2,5

  680,0

  1,5

  1 157,9

  2,5

  477,9

  170,3

  -86,2

  93,1


  Таблиця 3.4 Якість видобутого вугілля

  Марка

  Видобуто, 2009р., Тис.т

  Показники якості

  Ad,

  Wr,

  Sdt,

  Vdaf,

  Qdafs,

  Qri,

  тепловий еквівалент

  %

  %

  %

  %

  ккал / кг

  компанія

  46 097

  13,9

  9,5

  0,3

  30,6

  8 065

  6 028

  0,861

  У товарі (з урахуванням збагачення)

  45 217

  12,9

  9,6

  0,3

  30,7

  8 078

  6 110

  0,873

  КС

  853

  13,3

  6,6

  0,3

  23,0

  8 425

  6 598

  0,943

  КС концентрат

  110

  6,3

  7,9

  0,3

  23,2

  8 450

  7 026

  1,004

  КО концентрат

  1 327

  7,2

  7,4

  0,38

  23,6

  8 400

  6 977

  0,997

  СС

  15 039

  13,1

  7,8

  0,3

  23,9

  8 323

  6 412

  0,916

  в т.ч.СС (збагачений)

  14 567

  11,1

  7,7

  0,3

  23,9

  8 337

  6 564

  0,938

  Т

  5 836

  16,8

  7,0

  0,3

  14,7

  8 379

  6 290

  0,899

  Г

  2 850

  14,1

  8,4

  0,5

  39,6

  8 040

  6 061

  0,866

  ДГ

  12 023

  13,2

  10,4

  0,4

  39,1

  7 877

  5 848

  0,835

  Д

  7 660

  13,3

  14,6

  0,3

  41,6

  7 522

  5 287

  0,755

  в т.ч. окислені

  1 158

  18,6

  14,4

  0,3

  31,8

  7 512

  4 974

  0,711


  Рис.3.2 Структура марок у видобутку вугілля Тешского родовища

  За 2009 рік планом передбачалося переробити 311 347 тис.м3 загальної розкриву. Фактичне виконання плану по загальній вскрише склало 318 019 тис.м3 (+6 672 тис.м3 або 102,1% до плану) (табл. 3.5).

  Таблиця 3.5 Фактичний обсяг загальної розкриву за 2009 рік, тис.м3

  Зростання до рівня 2008 року по Тешскому вугільному розрізі пояснюється забезпеченням підготовки необхідних експортних ресурсів вугілля.

  Запланований обсяг підготовки підірваної гірничої маси відповідно до ТПФП за 2009 рік виконано на 103,8% (+ 9472 т.м3.), Обсяг бурових робіт на 106% (+ 458,7 т.п.м.), до 2008 року виконання склало відповідно 94,5% і 94,8%.

  Вихід гірської маси з 1 пог. метра підірваних свердловин менше планового на 1,5 м3 і знижений до рівня 2008 року на 0,4 м3, Зниження виходу гірської маси до плану допущено по шести підприємствам: філіям: Кедровський, Бачатскій, Талдинские, Сартакінскому полю, Караканского полю і Краснобродський полю. Зменшення виходу гірської маси з 1 пог. метра пов'язано з необхідністю зміни параметрів буріння для поліпшення якості підготовки підірваної гірничої маси.

  План по використанню найпростіших і емульсійних ВВ по компанії виконаний на 100%. Обсяг використання найпростіших і емульсійних вибухових речовин в загальному обсязі ВВ склав 99,5%. Обсяг використання найпростіших і емульсійних ВВ у 2009 році зменшений в порівнянні з 2008 роком на 1029,4 тонни (94,6%), що пов'язано з меншою витратою вибухових речовин в 2009 році.

  Обсяг механізованого заряджання свердловин виконаний на 100,2% (+335,6 т.). До рівня 2008 року зниження обсягів механічної зарядки склало 4363 тонни і від рівня минулого року склало 97,5%. за рахунок зниження загального споживання ВВ.

  Продуктивність облікового бурового верстата за 2009 рік по Компанії збільшилася на 574 п.м. або 0,4% в середньому на один буровий верстат і склала 142 463 п.м. за 2009 рік протів141889 п.м. в 2008 році (табл. 3.6).

  Таблиця 3.6 Обсяг підривання гірничої маси

  Найменування підприємств

  Обсяг підривання гірничої маси, тис. м3

  2008 р

  2009 р

  +/-

  %

  факт

  план

  факт

  +/- до пл

  %

  до 2008р

  до 2008 р

  КОМПАНІЯ

  466 680

  432 459

  451 233

  18 774

  104,3

  -15 447

  96,7

  Кедровський

  39 000

  34 000

  32 320

  -1 680

  95,1

  -6 680

  82,9

  Моховскій

  31 456

  35 390

  35 280

  -110

  99,7

  3 824

  112,2

  Бачатскій

  46 990

  36 747

  38 597

  1 850

  105,0

  -8 393

  82,1

  Краснобродський

  68 110

  50 770

  54 756

  3 986

  107,9

  -13 354

  80,4

  Тешскій

  65 530

  71 934

  76 156

  4 222

  105,9

  10 626

  116,2

  Калтанскій

  25 249

  22 762

  23 966

  1 204

  105,3

  -1 283

  94,9


  ВАТ «УК« Кузбасрозрізвугілля »здійснює поставку вугілля на ринок, основними покупцями якого виступають компанії енергетики, металургії, ЖКГ та промисловості, що використовують вугілля для виробництва електроенергії, тепла або як сировинний компонент при виробництві промислової продукції (глинозем, цемент і т.д.) .

  Компанія здійснює поставку, укладаючи прямі договори з кінцевими покупцями, використовуючи залізниці транспорт для доставки вугілля і прагне збільшити частку ринку, покращуючи якість вугілля і призначаючи конкурентоспроможну ціну (рис. 3.3).

  Мал. 3.3 Структура поставок вугілля Тешскім родовищем в 2009 р

  Структура поставок вугілля на Російському ринку складається таким чином, що основним споживачем є Сибірський Федеральний Округ, його частка становить 67,5% в 2009 році і 79,1% в 2008р. Кемеровська область споживає 39,6% від обсягу поставки вугілля на внутрішньому ринку Сибірського Федерального округу, Новосибірська область 30,7%, Алтайський край 16,7%.

  Незначне зниження поставок вугілля в Кемеровську область відбулося через збільшення поставок вугілля в інші області. У звітному періоді збільшилася частка Уральського Федерального округу в 4,2 рази в порівнянні з 2008 роком.

  Річний план розвитку передбачає виробничі показники в 2010 рпо Тешскому родовищу на рівні показники 2009 р

  Основні цілі, які ставить перед собою підприємство в рамках даного проекту:

  Збільшити обсяг видобутку вугілля до 1500 тис. Тонн / рік до 2012 року.

  Планований обсяг продажів - 1275 тис. Т / рік з 2011 року.

  Реалізовувати 50% обсягу видобутку на зовнішньому ринку.

  Стратегія реалізації проекту:

  Для досягнення поставлених цілей підприємство планує провести ряд заходів:

  - розширити виробництво;

  - поліпшити якісні характеристики вугілля шляхом збагачення, сортування на класи (по великій);

  - вийти на нові ринки збуту.

  Сировина і постачання:

  Для здійснення виробничого процесу використовуються такі основні види сировини, матеріалів і комплектуючих:

  - паливно-мастильні матеріали;

  - запчастини для ремонту.

  В даний час забезпечення виробництва ПММ здійснюється за довгостроковим контрактом через ТОВ "МАККОЙ".

  Контракт укладено на прийнятних для підприємства умовах - розстрочка платежів до 1,5 місяця, ціна ПММ 4400 руб. / Тн. Запчастини для ремонту поставляються в достатній кількості, у міру необхідності.

  3.2 Розрахунок показників ефективності  З економічної точки зору оцінка ефективності розробки вугільного родовища зводиться до оцінки ефективності капітальних вкладень дану розробку, тобто до оцінки ефективності інвестицій.

  Методи, які використовуються при оцінці економічної ефективності інвестиційних проектів, можна об'єднати в дві основні групи: прості і складні.

  До простих методів оцінки відносяться ті, які оперують окремими, точковими значеннями вихідних даних, але при цьому не враховується вся тривалість терміну життя проекту і нерівнозначності грошових потоків, що виникають в різні моменти часу. Ці методи прості в розрахунку і досить ілюстративний, внаслідок чого досить часто використовуються для швидкої оцінки проектів на попередніх стадіях їх аналізу.

  Складні методи застосовуються для більш глибокого аналізу інвестиційних проектів: вони використовують поняття часових рядів, вимагають застосування спеціального математичного апарату і більш ретельної підготовки вихідної інформації.

  Прості методи. На практиці для визначення економічної ефективності інвестицій простим методом найчастіше використовується розрахунок простий норми прибутку і періоду окупності Кузьміна, Л. Аналіз виробничих інвестицій / Л. Кузьміна // Фінансова газета. - 2007. - № 10-13 ..

  Проста норма прибутку - показник, аналогічний показнику рентабельності капіталу, однак її основна відмінність полягає в тому, що проста норма прибутку (ROI - Return on Investments) розраховується як відношення річного чистого прибутку (Рг) до загального обсягу інвестиційних витрат (I):

  ROI = Pr / I (3.1)

  В даному випадку сума чистого прибутку може не коригуватися на величину процентних виплат.

  Економічно сенс простий норми прибутку полягає в оцінці того, яка частина інвестиційних витрат відшкодовується (повертається) у вигляді прибутку протягом одного інтервалу планування.

  При порівнянні розрахункової величини простий норми прибутку з мінімальним або середнім рівнем прибутковості інвестор може зробити попередні висновки про доцільність даної інвестиції, а також про те, чи слід продовжувати проведення аналізу інвестиційного проекту. Крім того, на цьому етапі можлива і приблизна оцінка терміну окупності даного проекту.

  Період окупності - ще один, дещо складніший показник в групі простих методів оцінки ефективності. За допомогою цього показника розраховується період, протягом якого проект буде працювати «на себе», тобто весь обсяг генеруються проектом коштів, куди входять суми чистого прибутку і амортизації, направляється на повернення спочатку інвестованого капіталу Кузьміна, Л. Аналіз виробничих інвестицій / Л. Кузьміна // Фінансова газета. - 2007. - № 10-13 ..

  Формула для розрахунку періоду окупності може бути представлена ​​в наступному вигляді:

  PP = I0 / P (3.2)

  Де: РР (Payback Period) - показник окупності інвестицій (період окупності);

  I0 (Investment) - початкові інвестиції;

  Р - чистий річний потік грошових коштів від реалізації інвестиційного проекту.

  Розрахунок періоду окупності може здійснюватися також шляхом поступового, крок за кроком, вирахування суми амортизаційних відрахувань і чистого прибутку за черговий інтервал (як правило, за рік) планування із загального обсягу капітальних витрат. Інтервал, в якому залишок обнуляється або стає негативним, і є тим самим періодом окупності. Якщо такий результат не досягнутий, значить, термін окупності перевищує встановлений термін життя проекту. Так як отриманий результат повинен бути досить наочний, то показник терміну окупності іноді використовується як простий спосіб оцінки ризику інвестування.

  Точність результатів представленого методу багато в чому залежить від частоти розбивки терміну життя проекту на інтервали планування і не припускає тимчасової упорядкованості грошових надходжень. Його істотним недоліком є ​​те, що він не враховує діяльність проекту за межами терміну окупності і, як наслідок, не може застосовуватися при виборі варіантів, різних за тривалістю здійснення.

  Однак є ситуації, коли застосування методу, заснованого на розрахунку періоду окупності, може бути доцільним.

  Зокрема, це ситуація, коли керівництво підприємства в більшому ступені стурбовано вирішенням проблеми ліквідності, а не прибутковості проекту - головне, щоб інвестиції окупалися якомога швидше. Метод гарний також в ситуації, коли інвестиції сполучені з високим ступенем ризику, тому, чим коротше термін окупності, тим менш ризикованим є проект. Така ситуація характерна для галузей або видів діяльності, яким притаманна велика ймовірність достатньо швидких технологічних змін.

  Використання простих методів, таких, як розрахунок простий норми прибутку і терміну окупності, виправдано з точки зору відносної дешевизни розрахунків і простоти обчислень.

  Головний же недолік простих методів оцінки ефективності інвестицій - ігнорування факту нерівноцінності однакових грошових потоків (сум надходжень або платежів) в часі Кисільов, Н.В. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник / Н.В. Кисільов [и др.] - М .: КНОРУС, 2006. - 432с.

  У реальному житті усвідомлення і облік цього чинника мають велике значення для вірної оцінки проектів, які потребують довгострокового вкладення капіталу. Очевидно, що цінність суми грошових коштів в даний момент буде вище цінності рівній суми грошових коштів в майбутньому.

  Складні (динамічні) методи. Для отримання вірної оцінки інвестиційної привабливості проекту, пов'язаного з довгостроковим вкладенням коштів, необхідно адекватно визначити, наскільки майбутні надходження виправдовують сьогоднішні витрати.

  Інакше кажучи, необхідно відкоригувати всі показники майбутньої діяльності інвестиційного проекту з урахуванням зниження цінності грошових потоків у міру віддалення в часі пов'язаних з ними операцій. Це може бути здійснено шляхом приведення всіх величин, що мають відношення до фінансовий бік проекту, в «сьогоднішній масштаб» цін і носить назву дисконтування. Оцінка капіталовкладень методами дисконтування грошових надходжень є більш науковою порівняно з вищенаведеними методами.

  В цілому методи дисконтування можуть бути віднесені до стандартних методів оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. На практиці використовуються різні їх модифікації, але при цьому найбільшого поширення набули розрахунки показників чистої поточної вартості проекту (NPV) і внутрішньої норми прибутку (IRR). Таким методом, тобто з урахуванням фактору часу, може бути розрахований і показник окупності проекту Кисільов, Н.В. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник / Н.В. Кисільов [и др.] - М .: КНОРУС, 2006. - 432с.