• 1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ
 • 1.2 Оцінка платоспроможності
 • 1.3 Оцінка ймовірності банкрутства
 • «Автостиль»
 • 2.2 Оцінка ймовірності банкрутства підприємства «Автостиль»
 • довгострокові активи
 • Довгострокові зобовязання
 • Найменування


 • Дата конвертації27.07.2018
  Розмір30.09 Kb.
  Типреферат

  Скачати 30.09 Kb.

  Оцінка платоспроможності та ймовірності банкрутства

  есе

  на тему

  Оцінка платоспроможності та ймовірності банкрутства

  ВСТУП

  Вибір теми «Оцінка платоспроможності та ймовірності банкрутства» не випадковий, оскільки в даний час одними з ключових питань, яке хвилює більшість підприємств Росії, чи буде друга хвиля кризи, наскільки він торкнеться Росії і як вийти з кризи. На практиці з кризою, як правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства. Зовнішнім ознакою банкрутства підприємства виступає припинення його поточних платежів, тобто втрата ліквідності і платоспроможності.

  Незважаючи на те, що в ринковій економіці банкрутство підприємств - це нормальне явище. З кожних 100 новостворених підприємств на ринку залишається від 20 до 30, але в період кризи дані цифри значно зростають. Число заяв про банкрутство в 2008 році, збільшилися на 22%, в 2009 році - до 40%. Офіційна статистика за кількістю банкрутств за перший квартал 2010 року державними органами поки не опублікована.

  Проблема запобігання банкрутства і розробка методик оцінки ймовірності банкрутства є дуже актуальними як для економічної науки, так і для практики, що визначило вибір теми.

  Мета даної роботи розкрити тему «Оцінка платоспроможності та ймовірності банкрутства»

  У зв'язку з цим поставлені завдання:

  - розкрити теоретичні аспекти питань: оцінки платоспроможності та ймовірності банкрутства і їх відображення в сучасній літературі і періодичних виданнях;

  - на прикладі фірми «Автостиль» дати оцінку платоспроможності та ймовірності банкрутства;

  - зробити висновки про необхідність оцінки платоспроможності та ймовірності банкрутства.

  1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ

  1.1 Аналіз літературних джерел

  Оцінка платоспроможності та ймовірності банкрутства розглядається в багатьох джерелах наукової літератури.

  Для написання даної роботи були використані наступні навчальні посібники: Ковальова В. В. «Фінансовий аналіз», Савицької Г. Б. «Аналіз господарської діяльності».

  Перевага роботи Ковальова В. В. полягає в тому, що він дає найбільш повну характеристику фінансових коефіцієнтів, зокрема показників платоспроможності, наведено логічний план, відповідно до якого зручно проводити аналіз фінансового стану підприємства.

  Савицька Г. Б. досить чітко і зрозуміло викладає аспекти аналізу платоспроможності та прогнозування банкрутства, а також наводить практичні приклади.

  У книгах по загальному управлінню фінансами, наприклад І.А.Бланк «Основи фінансового менеджменту», антикризового управління відводять цілі розділи, де розглядаються питання усунення неплатоспроможності, відновлення фінансової стійкості, забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періоді і уникнути банкрутства.

  Крім того з'явилася величезна кількість статей і монографій присвячених управлінню підприємствами і банкрутства підприємств, як наслідок глибокої фінансової кризи.

  Деякі з авторів розглядають дане питання з точки зору проблем фінансів на мікрорівні, інші ж намагаються розглянути комплекс проблем пов'язаних не тільки в рамках окремого підприємства, але в економіці в цілому.

  Деякі точки зору і розкриття питань оцінки платоспроможності та ймовірності банкрутства розглянемо далі.

  1.2 Оцінка платоспроможності

  Як ми вже встигли помітити, індикатором банкрутства є порушення фінансової рівноваги на підприємстві. Про це свідчать такі показники показника: платоспроможність, ліквідність, рентабельність.

  Платоспроможність - це готовність підприємства погасити борги у разі одночасного пред'явлення вимоги про платежі з боку всіх кредиторів підприємства [1]. Йдеться лише про короткострокових позикових коштах - за довгостроковими термін повернення відомий заздалегідь і не відноситься до даного періоду.

  Попередня оцінка стану підприємства по платоспроможності здійснюється на підставі даних бухгалтерського балансу, звіту про доходи та витрати і звіту про фінансові результати та їх використання (Додаток 1 і 2).

  Показники, що характеризують рівень платоспроможності, це ставлення ліквідних оборотних засобів від суми короткостроковій заборгованості.

  Оцінка платоспроможності підприємства базується на розрахунку наступних показників: маневреність функціонуючого капіталу, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності), частка власних оборотних коштів у покритті запасів. Крім того, аналізуючи платоспроможність підприємства, необхідно розглядати причини фінансових труднощів, частоту їх утворення та тривалість прострочених боргів.

  Ліквідні оборотні кошти включають дані 2 і 3 розділів активу балансу підприємства за вирахуванням витрат майбутніх періодів та інших активів, тому що кошти за цими двома статтями не можуть бути перетворені в гроші для погашення боргів.

  1.3 Оцінка ймовірності банкрутства

  Одним з розглянутих нами авторів була висловлена ​​думка, що банкрутство підприємства - це є наслідок глибокої фінансової кризи. Причиною банкрутства російських підприємств в період загальної кризи є занадто несприятливі макроекономічні умови: порушення традиційних господарських зв'язків, спад попиту, різкі важко прогнозовані зміни економічної політики уряду, нестабільність фінансового ринку. Але це не завжди так, практика показує, що успішна фінансово-господарська діяльність підприємства залежить приблизно на 70% від стратегічної спрямованості, на 20% - від ефективності оперативного управління і на 10% - від якості виконання поточних завдань. Основними, типовими помилками або причинами банкрутства підприємців можуть бути [2]:

  1) недостатність капіталу;

  2) нераціональне управління запасами;

  3) порушення законодавства, некомпетентність в комерції та
  управлінні;

  4) інші (марнотратство, мала популярність фірми для
  споживачів і т.д.).

  Для підприємців з досвідом характерні в основному такі помилки:

  1) несвоєчасний вихід на ринок;

  2) моральний знос устаткування і застосування застарілої
  технології;

  3) невдала зміна керівника фірми;

  4) інші (пожежа, розкрадання, катастрофи і т.д.).

  Тому в даній роботі ми говоримо про своєчасну оцінки ймовірності банкрутства. Даної проблематики присвячені роботи таких російських і зарубіжних вчених як Акоффа Р., Ансоффа І., Балабанова І., Друкера П., Ильенковой С., Уткіна Е. та багатьох інших.

  У зарубіжних країнах для оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності підприємств широко використовуються факторні методики відомих західних фахівців - Е. Альтмана, Р. Тафлера і Г. Тішоу, Р. Лиса, Д. Фулмера, Д. Дюрана, А. Аргента і ін., Розроблені за допомогою багатовимірного дискримінантного аналізу.

  Серед найбільш відомих зарубіжних методик визначення ймовірності банкрутства приділяється найбільша увага розгляду трьох моделей Е. Альтмана.

  Розроблені Альтманом моделі протягом його досліджень були як двохфакторну, так і семіфакторние. Найпопулярніша - пятифакторная. Дана модель також не позбавлена ​​недоліків в плані застосовності в Росії, проте, на її основі в нашій країні розроблена і використовується на практиці комп'ютерна модель прогнозування ймовірності банкрутства.

  Z 2 = 1,2х 1 + 1,4х 2 + 3,3х 3 + 0,6х 4 + 0,999х 5,

  де х 1 = відношення оборотного капіталу до суми активів;

  х 2 = відношення нерозподіленого прибутку до суми активів;

  х 3 = відношення операційного прибутку до суми активів;

  х 4 = відношення ринкової вартості акцій до позикових пасивів;

  х 5 = відношення виручки від реалізації до суми активів.

  Залежно від значення Z 2 дається оцінка ймовірності банкрутства підприємства за певною шкалою:

  Z 2 ≤ 1,8 - Дуже висока

  1,8

  2,7

  Z2 ≥ 2,9 - Дуже низька

  Застосування даної моделі для російських умов було досліджено в роботах М.А. Федотової, яка вважає, що вагові коефіцієнти слід скорегувати стосовно до місцевих умов і що точність прогнозу моделі збільшиться, якщо додати до неї показник - рентабельність активів.

  Більш надійним методом інтегральної оцінки загрози банкрутства є використовуваний в зарубіжній практиці фінансового менеджменту є «коефіцієнт фінансування малоліквідні активів». Для цього визначається, якою мірою ці активи (сума всіх необоротних активів та оборотних активів у формі запасів товаро-матеріальних цінностей) фінансується власними і позиковими засобами (позикові кошти при цьому підрозділяються на кредити довго- і короткострокового залучення).

  Оціночна шкала для моделі малоліквідні активів.

  Значення коефіцієнта фінансування малоліквідні активів

  вірогідність банкрутства

  ВА + 3m <С дуже низька
  ВА + З m <С + Бд можлива
  ВА + 3m <С + Бд + Бк висока
  ВА + З m> З + Бд + Бк Дуже висока

  ВА - середня вартість необоротних активів;

  З m - середня сума поточних запасів товаро-матеріальних цінностей (без запасів сезонного зберігання);

  С - середня сума власного капіталу;

  Бд - середня сума довгострокових банківських кредитів;

  Бк - середня сума короткострокових банківських кредитів.

  Побудова подібних моделей для російської економіки поки проблематично по багатьом факторам: відсутність статистики банкрутств; відсутність обліку багатьох факторів, що впливають на фінансову стійкість підприємств; нестабільність і неотработанность нормативної бази банкрутства російських підприємств.

  Крім того, поряд з професіоналізмом і інтуїцією аналітика, досліджує підприємство, значну роль відіграє також якість фінансово-звітної документації та ступінь інформативності статистичних даних і коефіцієнтів, на які спираються моделі. Крім того, так як дані моделі будуються на основі дискримінантного методу за статистичними даними підприємств даної країни, то використання моделей обмежена рамками цієї країни (або країн, схожих за системою бухгалтерського обліку, податків, розрахунку коефіцієнтів). Дані моделі можуть бути використані як підхід до побудови системи оцінки ймовірності банкрутства.

  Методики визначення можливого банкрутства для умов функціонування російських підприємств були розроблені так само О.П. Зайцевої, Р.С. Сайфуллин і Г.Г. Кадиковим. Вітчизняні економісти (А. Ковальов, В.П. Привалов) пропонують наступний перелік неформалізованих критеріїв для прогнозування банкрутства підприємства:

  1) незадовільна структура майна, в першу чергу активів;

  2) уповільнення оборотності коштів підприємства;

  3) скорочення періоду погашення кредиторської заборгованості при уповільненні оборотності поточних активів;

  4) тенденція до витіснення у складі зобов'язань дешевих позикових коштів дорогими і їх неефективне розміщення в активі;

  5) наявність простроченої кредиторської заборгованості та збільшення її питомої ваги в складі зобов'язань підприємства;

  6) значні суми дебіторської заборгованості, що відносяться на збитки;

  7) тенденція випереджаючого зростання найбільш термінових зобов'язань в порівнянні зі зміною високоліквідних активів;

  8) стійке падіння значень коефіцієнтів ліквідності;

  9) нераціональна структура залучення і розміщення коштів, формування довгострокових активів за рахунок короткострокових джерел коштів;

  10) збитки, що відображаються в бухгалтерському балансі;

  11) стан бухгалтерського обліку на підприємстві.

  Далі в роботі буде зроблена спроба, застосувати розглянуті методики для російського підприємства «Автостиль»

  2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

  2.1 Аналіз платоспроможності підприємства «Автостиль»

  Аналіз платоспроможності підприємства проводився я з допомогою коефіцієнтів, запропонованих методикою Ковальова В. В., т. Е. За формулами, за винятком коефіцієнт відновлення платоспроможності.

  Уявімо розрахунок деяких показників

  Чим вище коефіцієнт загального покриття, тим більше довіри викликає підприємства у кредиторів. Якщо даний коефіцієнт менше 1, то таке підприємство неплатоспроможним. Загальний коефіцієнт покриття (поточної ліквідності) До ло показує, якою мірою оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання:

  До ЛО = (ТА) / КО,

  де ТА - підсумок другого розділу активу балансу.

  За 2007 рік Кло = 1,67;

  За 2008 рік Кло = 1,74;

  За 2009 рік Кло = 1,22.

  Прийнято вважати, що нормальний рівень коефіцієнта загального покриття повинен бути рівний 1,5 - 3 і не повинен опускатися нижче 1. У нашому випадку коефіцієнт в 2007-2008 році відповідає нормі, а в 2009 має незначне зниження до 1,22.

  При відсутності у підприємства грошових коштів та коштів розрахунках, воно може погасити частину короткострокових зобов'язань, реалізованих товарно-матеріальних цінності:

  Де До лтмц - коефіцієнт ліквідності товарно-матеріальних цінностей;

  ТМЗ - запаси;

  За 2007 рік До лтмц = 2,82;

  За 2008 рік До лтмц = 1,62;

  За 2009 рік До лтмц = 2,08.

  Ліквідність товарно-матеріальних цінностей на протязі трьох років дуже динамічна і до кінця 2009 року має зниження на 0,74.

  - відношення обсягу реалізації до власного капіталу:

  де СК - власний капітал.

  - відношення короткострокової заборгованості до власного капіталу.

  де Д к - короткострокова заборгованість.

  - відношення ліквідних активів до короткострокової заборгованості підприємства:

  де А л - ліквідні активи.

  За 2007 рік До 5 = -0,43;

  За 2008 рік До 5 = 17,88;

  За 2009 рік До 5 = 6,74.

  Таким чином, можна сказати, що ліквідними активами ми зможемо покрити лише, частина короткострокової заборгованості і ця частина з кожним роком збільшується - це позитивне явище.

  Таблиця ... -Сводная таблиця показників платоспроможності

  найменування показника 2007 2008 2009
  1 коефіцієнт покриття 1,67 1,74 1,22
  2 Коефіцієнт ліквідності товарно-матеріальних цінностей 2,82 0,24 0,27
  3 Ефективність використання оборотних активів 2,60 5,60 3,89
  4 Оборотність власних джерел коштів 14,12 8,37 10,14
  5 Частка короткострокової заборгованості у власному капіталі -3,79 0,09 0,45
  6 Відношення дебіторської заборгованості до виручки від реалізації -0,27 0,01 0,04
  7 Ставлення ліквідності активів до короткострокової заборгованості -0,43 17,88 6,74
  8 Загальний коефіцієнт покриття -0,66 1,87 4,08

  2.2 Оцінка ймовірності банкрутства підприємства «Автостиль»

  Визначимо ймовірність банкрутства за формулою Е. Альтмана описаної в теоретичній частині.

  Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.0X5

  Дані розрахунку занесемо в таблицю ...

  Таблиця ... - Імовірність банкрутства підприємства «Автостиль»

  xl 0,78 0,81 0,67
  х2 -0,10 1,69 -1,44
  хз 1,16 1,84 -1,49
  х4 0,40 0,45 0,13
  х5 5,6 3.6 1,9
  Z 7,89 8,36 -0,27

  Поєднавши дані наших розрахунків і таблиці 1.1. робимо висновок, що ймовірність банкрутства підприємства «Автостиль» в 2002 і 2003 році - дуже низька, а в 2004 падає до дуже високої (-0,27).

  Більш надійним методом інтегральної оцінки загрози банкрутства є використовуваний в зарубіжній практиці фінансового менеджменту «коефіцієнт фінансування малоліквідні активів». Користуючись цим методом, отримали наступні дані (Таблиця 2.6)

  Таблиця .. - Коефіцієнти фінансування малоліквідні активів

  В А 488229 570398 524489
  З т 2367849 285067 403150
  З 559000 751 074 217080
  бд 0 0 0
  Бк 839731 1008591 971730

  Порівняємо показники і виберемо рівняння з відповідними нерівностями і визначимо ймовірність банкрутства. (Таблиця 2.7).

  Таблиця .... - Загроза банкрутства за коефіцієнтами фінансування малоліквідні активів

  Порівнянні показники 2007 2008 2009
  BA + 3m 2856078 <559000 855465 <751074 927639 <217080
  ВА + З т <С + Бд 2856078 <559000 855465 <751074 927639 <217080
  ВА + З т <С + Бд + Б до 2856078 <1398731 855465 <1759665 927639 <1188810
  ВА + З т> З + Бд + Б до 2856078> 1398731 855465> 1759665 927639> 1188810
  вірогідність банкрутства Дуже висока висока висока

  За своєю економічною сутністю ця модель відображає використовувану підприємством політику фінансування активів.

  Можна сказати, що проведене нами дослідження ймовірності банкрутства з метою виявлення ознак його розвитку виявили загрозу в 2007 році - як дуже високу, в 2008-2009 р.р. - висока.

  В останньому випадку дуже висока ймовірність банкрутства виникає в зв'язку з тим, що загальна сума грошових активів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості підприємства не дозволяє задовольнити його зобов'язання по поточної кредиторської заборгованості за товарними операціями і внутрішніх розрахунків.

  ВИСНОВКИ

  Таким чином, нами розглянуті теоретично аспекти оцінки платоспроможності та ймовірності банкрутства.

  У першій частині роботи ми говоримо про те, що рівень поточної загрози банкрутства визначають за допомогою показників платоспроможності, за допомогою яких оцінюють перспективи задоволення вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та виконання зобов'язань по платежах до бюджету і в позабюджетні фонди відповідно до передбачених законодавством про банкрутство термінами порушення фінансових зобов'язань.

  Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства засноване на оцінці його фінансового стану можливо з використанням різних підходів діагностики загрози банкрутства за моделями російських і зарубіжних вчених.

  У літературі як вітчизняної, так і зарубіжної розглянуто безліч методик оцінки, але застосовні далеко не всі. На багатьох підприємствах створені аналітичні групи, які адаптую різні методики оцінки для конкретного підприємства.

  На практиці ми застосували дві зарубіжних моделі для російського підприємства і прийшли до висновку, що в принципі дані методи застосовні, з урахуванням деяких коригувань, але вимагають більш глибокого вивчення.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Александров, Г.А. Антикризове управління: теорія, практика, інфраструктура. - М .: БЕК, 2002. - 532 с.

  Антикризове управління под.ред. Короткова Е.М. - М .: ИНФРА-М, 2000.

  Антикризовий менеджмент / под.ред. проф. Грязнова А.Г. - М .: Асоціація авторів і видавців "ТАНДЕМ". Видавництво ЕКМОС, 1999..

  Бланк И.А. "Основи фінансового менеджменту" - К.: Ніка-Центр, 1999..

  Брігхем Ю., Гапенскі Л. "Фінансовий менеджмент" - СПб .: "Економічна школа", 1998..

  Вороніна, В.М. Прогнозування банкрутства промислових підприємств за допомогою кількісних і якісних методів аналізу: проблеми теорії і практики // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2007. - №18. - С. 5 - 17.

  Донцова Л.В. Аналіз фінансової звітності: підручник. - М .: Річ навіть і Сервіс, 2008. - 358 с.

  Дягель О.Ю. Діагностика ймовірності банкрутства організації: сутність, завдання і порівняльна характеристика методів // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2008. - №13. - С. 4 - 27.

  Евстропов М.В. Оцінка ефективності моделей прогнозування банкрутства підприємств // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2008. - №13. - С. 28 - 34.

  Захаров, А.О. Антикризове управління: теорія і практика. - М .: ЮНИТИ, 2006. - 287 с.

  Ковальов, В.В. Фінансовий аналіз: управління капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності. - М .: Фінанси і статистика. 2004. - 428 с.

  Кожевникова, М.М. Основи антикризового управління підприємством. - М .: Академія А, 2006. - 495 с.

  Кола, З.А. Аналіз взаємодії глибини кризи і загрози банкрутства підприємства // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2008. - №21. - С. 2 - 21.

  Крюкова А.Ф. Аналіз методик прогнозування та кризової ситуації комерційних організацій з використанням фінансових індикаторів // Менеджмент в Росії і за кордоном. - 2006. - №2. - С. 14 - 26.

  Кудрін О.М. світова фінансова криза та її вплив на Росію // Питання економіки. - 2009. - №1. - С. 8 - 13.

  Маслов Б.Г. Світова фінансова криза та шляхи подолання його наслідків // Проблеми теорії і практики управління. - 2008. - №12. - С. 15 - 28.

  Патласов, О.Ю. Множинний дискримінаційний аналіз в моделях прогнозування банкрутства Альтмана: інтерпретації та обмеження використання // Сибірська фінансова школа. - 2007. - №1. - С. 3 - 12.

  Постанова Уряду Російської Федерації «Про деякі заходи щодо реалізації законодавства про неспроможність (банкрутство) підприємств» від 20.05.1994 № 498 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 49. - Ст. 4908.

  Пчеленок, Н.В. Зарубіжні і російські методики прогнозування банкрутства. // УПРАВЛІНСЬКИЙ облік. - 2005. - №5. - С. 2 - 18.

  Савицька, Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2000. - 688 с.

  Селезньова М.М. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: навч. посібник / М.М. Селезньова, А.Ф. Іонова. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 639 с.

  Довідник кризового керівника под.ред. проф. Уткіна Е.А. - М .: Асоціація авторів і видавців "ТАНДЕМ". Видавництво ЕКМОС, 1999..

  Федеральний закон Російської Федерації «Про неспроможність (банкрутство)» від 26.10.2002 № 127-ФЗ // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 0. - Ст. 4859.

  Шеремет А.Д. Методика фінансового аналізу / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулін. - М .: ИНФРА-М, 2001. - 256 с.

  Ейтшгтон В.Н. Прогнозування банкрутства: основні методики і проблеми / В.М. Ейтінгтон, С.А. Анохін. - М .: ИНФРА - М, 2007. - 124 с.

  http://www.rg.ru/2009/04/24/bankrotstva.html

  ДОДАТОК 1

  Бухгалтерський баланс

  активи рік
  довгострокові активи 2007 2008 2009
  Нематеріальні активи
  Первісна вартість 52902 52902 52902
  накопичений знос 31113 42891 52902
  Залишкова вартість 21789 10011 0
  Основні засоби
  земля 151165 151165 151165
  Будівлі та споруди 391906 391906 391906
  Машини та обладнання
  Інші основні засоби 123135 273135 292485
  накопичений знос 199766 255819 311067
  Залишкова вартість 466440 560387 524489
  Незавершене капітальне будівництво
  Витрати майбутніх періодів
  Довгострокова дебіторська заборгованість
  Довгострокові фінансові інвестиції
  РАЗОМ 488229 570398 524489
  поточні активи
  матеріали 2252589 237123 260576
  Незавершене виробництво
  Готова продукція, товари 115260 47944 142574
  Дебіторська заборгованість 2120007 66499 98583
  Дебіторська заборгованість без ПДВ 2120007 66499 98583
  Дебіторська заборгованість по ПДВ
  Витрати майбутніх періодів 8778 0 0
  Короткострокові фінансові інвестиції
  Грошові кошти 103878 831967 162350
  Інші поточні активи 550005 5733 238
  РАЗОМ 910503 1189266 664321
  ВСЬОГО 1398732 1759664 1188810
  Зобов'язання і власний капітал
  Власний капітал
  Статутний капітал 77500 77500 77500
  Додатковий оплачений капітал
  Додатковий не оплачений капітал
  Резервний капітал
  Чи не розподілений прибуток (непокритий збиток) 481500 673574 139580
  РАЗОМ 559000 751 074 217080
  Довгострокові зобов'язання
  довгострокові кредити
  відстрочені податки
  РАЗОМ 0 0 0
  поточні зобов'язання
  Короткострокові кредити
  Поточна частина довгострокових кредитів
  Кредиторська заборгованість 388500 8074 2972
  Заборгованість по податках -99532 57546 31456
  Заборгованість по ПДВ -276332 -5125
  Заборгованість за іншими податками 176800 36581
  відстрочені податки -392000
  нараховані витрати 942763 942971 937302
  Доходи майбутніх періодів
  Нараховані платежі за непередбаченими зобов'язаннями
  РАЗОМ 839731 1008591 971730
  ВСЬОГО 1398731 1759665 1188810

  ДОДАТОК 2

  Звіт про доходи та витрати

  Найменування 2007 2008 2009
  Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) 7891700 6284628 2202021
  Собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг) 4936100 4135992 1601262
  валових дохід 2955600 2148636 600759
  витрати періоду 2462000 1167984 1138599
  Загальні і адміністративні витрати 1231200 1167984 1138599
  Витрати по реалізації 1149000 0 0
  Витрати на виплату відсотків 81800 0 0
  Дохід (збиток) від основної діяльності 493600 980652 -537840
  Дохід (збиток) від неосновної діяльності
  Дохід (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 493600 980652 -537840
  Витрати по податках 528200 292063
  Дохід (збиток) від звичайної діяльності після оподаткування -34600 688589 -537840
  Дохід (збиток) від НС
  Чистий дохід (збиток) -34600 688589 -537840

  [1] Селезньова М.М. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: навч. посібник / М.М. Селезньова, А.Ф. Іонова. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 639 с

  [2] Вороніна, В.М. Прогнозування банкрутства промислових підприємств за допомогою кількісних і якісних методів аналізу: проблеми теорії і практики // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2007. - №18. - С. 5 - 17.