Дата конвертації25.06.2017
Розмір187.16 Kb.
ТипРубрика

Скачати 187.16 Kb.

Оцінка якості продукції та економічне обгрунтування шляхів його підвищення (на прикладі ВАТ "Беллакт")

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УО «Білоруський державний економічний університет»

Кафедра економіки промислових підприємств

Спеціальність економіка і управління на підприємстві

Допущена до захисту

Завідувач кафедри

д-р екон. наук, проф.

________ Л.М. Нехорошева

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: Оцінка якості продукції та економічне обгрунтування шляхів його підвищення (на прикладі ВАТ «Беллакт»)

студент

ФМ, 6-й курс, ЗКП-2 Н.А. Краснодемська

керівник

канд. екон. наук,

доцент Л.А. Лобан

Нормоконтролер С.Н. Зенько

МІНСЬК 2013

РЕФЕРАТ

Дипломна робота: 74 с., 6 рис., 29 табл., 31 джерело, 2 дод.

ЯКІСТЬ, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, СТАНДАРТ ISO 9000, ISO 14000

Об'єкт дослідження - якість продукції ВАТ «Беллакт».

Предмет дослідження - оцінка якості продукції ВАТ «Беллакт».

Мета роботи: аналіз якості продукції та пошук шляхів його підвищення в ВАТ «Беллакт», аналіз існуючого рівня якості.

Методи дослідження: порівняльний аналіз, економіко-математичні методи, ранговий аналіз, АВС-аналіз.

Дослідження і розробки: дана оцінка якості продукції ВАТ «Беллакт», розроблені конкретні пропозиції щодо підвищення якості продукції.

Елементи наукової новизни: запропоновані наступні заходи, які дозволять підприємству ВАТ «Беллакт» вдосконалювати якість молочної продукції і вийти на новий рівень конкурентоспроможності: вдосконалення дизайну упаковки сирних десертів; технічне переозброєння обладнання по вдосконаленню виробництва твердого сиру; вдосконалення технологічного процесу виготовлення питного молока 3,2%.

Область можливого практичного застосування: оцінка задоволеності споживачів рівнем якості продукції ВАТ «Беллакт».

Техніко-економічна, соціальна та (або) екологічна значимість: впровадження розробок дозволить значно поліпшити якість продукції ВАТ «Беллакт» за рахунок більш досконалої упаковки продукції, нового обладнання. Дані пропозиції дозволяють підвищити якість молочної продукції, а також підвищити імідж підприємства в очах споживачів.

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні та методичні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.

___________________

(підпис студента)

SUMMARY

Diploma paper: 74 p., 6 illustr., 29 tabl., 31 sources, 2 applic.

QUALITY, QUALITY CONTROL, QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, ISO STANDARD 9000, 14000

Object of research - the quality of the products of JSC «Bellakt».

The subject of the research-assessment of quality of products of JSC «Bellakt».

The aim of the work: the analysis of the quality of products and the search for ways of its increase in the OJSC «Bellakt», an analysis of the existing level of quality.

Research methods: a comparative analysis, economic and mathematical methods, rank analysis, ABC-analysis.

Research and development: the estimation is given to quality of products of JSC «Bellakt», developed specific proposals for its improvement of the quality of products.

Elements of the scientific novelty: the following actions which will allow the JSC Bellakt enterprise to improve quality of dairy production are offered and to come to new level of competitiveness: improvement of design of packing of cottage cheese desserts; equipment modernization on improvement of production of firm cheese; improvement of technological process of production of drinking milk.

Area of ​​possible practical application: assessment of satisfaction of consumers quality management system of JSC Bellakt.

The area of ​​possible practical application: an estimation of satisfaction of consumers of the quality of manufactured products in OJSC «Bellakt» Technical-and-economic, social and / or environmental importance: introduction of development will allow to improve considerably the quality of products of JSC «Bellakt» due to the more perfect packaging of the products, new equipment and development of the information system. These offers allow you to improve the quality of dairy products, as well as improve the company's image in the eyes of consumers.

The author of the work confirms that given in her calculation-analytical material correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all borrowed from the literature and other sources of theoretical, methodological and methodical positions and concepts are accompanied by links to their authors.

_______________________

(The signature of the student)

ЗМІСТ

 • Вступ
 • 1. Якість як економічна категорія та об'єкт управління
 • 1.1 Поняття і значення підвищення якості продукції
 • 1.2 Якість продукції та ефективність виробництва
 • 1.2.1 Залежність якості та ефективності виробництва
 • 1.2.2 Петля якості (цикл Демінга)
 • 1.2.3 Механізм управління якістю
 • 1.3 Система управління якістю на базі стандартів ISO 9000 та ISO 14000
 • 1.4 Стандартизація та сертифікація продукції
 • 2. Оцінка якості продукції в ВАТ «Беллакт»
 • 2.1 ВАТ «Беллакт» як суб'єкт господарювання
 • 2.2 Оцінка конкурентоспроможності та якості окремих видів продукції ВАТ «Беллакт»
 • 2.3 Контроль якості продукції в ВАТ «Беллакт»
 • 3. Шляхи підвищення якості продукції на ВАТ «Беллакт»
 • 3.1 Заходи щодо підвищення якості
 • 3.2 Удосконалення дизайну упаковки сирних десертів
 • 3.3 Технічне переозброєння виробництва сиру
 • 3.4 Оцінка ефективності впровадження автоматизованої системи ЕRP в ВАТ «Беллакт»
 • висновок
 • Список використаних джерел
 • Додаток А Нагороди ВАТ «Беллакт»
 • Додаток Б Програма заходів з виконання основних цільових показників прогнозу соціально-економічного розвитку
 • ВСТУП
 • Якість - поняття багатопланове, забезпечення його вимагає об'єднання творчого потенціалу і практичного досвіду багатьох фахівців. Проблема підвищення якості може бути вирішена тільки при спільних зусиллях держави, керівників і членів трудових колективів підприємств. Важливу роль у вирішенні цієї проблеми відіграють споживачі, які диктують свої вимоги і запити виробникам товарів і послуг.
 • Поліпшення якості продукції - найважливіший напрям інтенсивного розвитку економіки, джерело економічного зростання, ефективності суспільного виробництва. У цих умовах зростає значення комплексного управління якістю продукції та ефективністю виробництва.
 • Актуальність обраної теми дипломного дослідження безсумнівна тому, що одним з найважливіших факторів зростання ефективності виробництва є поліпшення якості продукції, що випускається.
 • Підвищення якості продукції, що випускається розцінюється в даний час, як вирішальна умова її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. Конкурентоспроможність продукції багато в чому визначає престиж країни і є вирішальним фактором збільшення її національного багатства.
 • Найважливішим джерелом зростання ефективності виробництва є постійне підвищення технічного рівня і якості продукції, що випускається. Для технічних систем характерна жорстка функціональна інтеграція всіх елементів, тому в них немає другорядних елементів, які можуть бути неякісно спроектовані і виготовлені. Таким чином, сучасний рівень розвитку НТП значно посилив вимоги до технічного рівня і якості виробів у цілому і їх окремих елементів. Системний підхід дозволяє об'єктивно вибирати масштаби і напрямки управління якістю, види продукції, форми і методи виробництва, що забезпечують найбільший ефект зусиль і коштів, витрачених на підвищення якості продукції. Системний підхід до поліпшення якості продукції, що випускається дозволяє закласти наукові основи промислових підприємств, об'єднань, плануючих органів.
 • Склад і сутність систем менеджменту якості регламентується низкою міжнародних стандартів з управління якістю продукції. Для споживачів наявність таких систем у виробників продукції є гарантією того, що їм буде поставлена ​​продукція необхідної якості в повній відповідності з договорами (контрактами). Тому нерідко споживач при укладанні контрактів вимагає перевірки наявної у виробника системи забезпечення якості на відповідність її вимогам міжнародних стандартів. Таким чином, вітчизняним підприємствам без подібного роду систем забезпечення якості продукції не обійтися.
 • Метою дипломної роботи є аналіз якості продукції та пошук шляхів його підвищення в ВАТ «Беллакт», оцінка існуючого рівня якості.
 • Об'єктом дослідження є якість продукції в ВАТ «Беллакт» (231900 р Валківська, вул. Жовтнева, 133). Вид діяльності: переробка молока. Орган управління: концерн «Белгоспищепром». Сума статутного фонду 31279 млн р.
 • «Беллакт» - підприємство з більш ніж 40-річною історією. Продуктова лінійка компанії включає різноманітні продукти з цільного і сухого молока. Якість продукції заводу відзначено безліччю нагород в Білорусі і за її межами. У вересні 2010 року Апеляційний рада при Національному центрі інтелектуальної власності Республіки Білорусь прийняв рішення про визнання товарного знака «Беллакт» загальновідомим.
 • Предметом дослідження є оцінка якості продукції ВАТ «Беллакт».
 • Методи дослідження обрані відповідно до необхідності вирішення поставлених завдань. Для вирішення поставлених завдань були використані методи економічного, статистичного і математичного аналізу, дані досліджуваного підприємства.
 • При підготовці роботи використовувалися базові наукові роботи вітчизняних і зарубіжних авторів, а також популярні навчальні посібники в галузі управління якістю, нормативні правові акти Республіки Білорусь, дані досліджуваного підприємства.
 • Дана дипломна робота складається з вступу, трьох розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури та додатку.

1. Якість як економічна категорія та об'єкт управління

1.1 Поняття і значення підвищення якості продукції

Аналіз літературних джерел показує, що до теперішнього часу ще не сформульовано єдине визначення якості.

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) визначає якість як сукупність властивостей і характеристик продукції (або послуги), яка забезпечує задоволення встановлених або передбачуваних потреб.

Подібні визначення дають і провідні в світі фахівці в області якості.Так У.Е. Демінг вважає, що управління якістю не означає досконалості. Воно означає отримання такого рівня якості, на який розраховує ринок. Дж.М. Джурдан визначає якість як відповідність призначенню. А.В. Фейгенбаум називає якість сукупністю складних ринкових, технічних, виробничих і експлуатаційних характеристик виробу (або послуги), завдяки яким використовується виріб (або послуга) відповідає очікуванням споживача [6, с. 9].

У маркетингу виділяють чотири різних підходи до розуміння категорії якості:

- метафізичний: якість - це ознака не знижується стандарту і високої продуктивності. Даний підхід розглядає якість як властивість, розпізнати яке можна тільки досвідченим шляхом;

- з позицій управління виробництвом: якість піддається об'єктивного виміру й зазвичай визначається як відповідність технічним специфікаціям;

- з позицій ідеального ринку: на ідеальних ринках вся продукція однакової якості і споживачі мають про продукцію повну інформацію;

- з позицій сприйняття якості: оцінка якості покупцем носить суб'єктивний характер і не має ні об'єктивних, ні абсолютних критеріїв.

Таким чином, в визначеннях, «якість» ототожнюється, з одного боку, з властивостями предмета, а з іншого - із задоволенням пред'являються до нього з боку споживача вимог.

Отже, якість - це поняття об'єктивно-суб'єктивне: об'єктивне, тому що воно (як властивість) притаманне його носію - «вроджена якість», а суб'єктивне, тому що залежить від пропонованих споживачем вимог до носія якості - «придбане якість» [26, с . 93-94].

Сьогодні виділяють чотири рівні розуміння категорії «якість»:

- відповідність стандарту;

- відповідність застосуванню;

- відповідність вартості;

- відповідність прихованим потребам.

Якщо всього кілька десятків років тому в нашій країні про якість можна було говорити тільки як про відповідність товару (або послуги) стандарту, то з появою ринкових відносин все більше уваги стало приділятися думку споживачів.

Необхідно розглянути поняття якості продукції. Під властивістю продукції розуміється об'єктивна особливість товару, яка може проявитися при його створенні, експлуатації або споживанні.

Кількісна характеристика одного або декількох властивостей продукції, які складають її якість, то розглядається відповідно до певних умов її створення, експлуатації або споживання, називається показником якості продукції.

За способом вираження показники якості продукції можуть бути натуральними (метри, кілограми), відносними (відсотки, коефіцієнти, бали, індекси) і вартісними.

За стадії визначення виділяють прогнозовані, проектні, нормативні, фактичні показники якості.

За характеризується властивостями застосовуються такі групи показників якості: призначення, надійності, транспортабельності, ергономічності, технологічності, патентно-правові, екологічні.

Якість продукції харчової промисловості характеризується наступними показниками: призначення, надійності, естетичними, технологічності, патентно-правові, безпеки [24, с. 90-91].

Показники призначення характеризують властивості продукції, що визначають основні функції, для виконання яких вона призначена. До показників призначення для харчових продуктів відносяться:

- органолептичні: зовнішній вигляд, смак, запах, колір, консистенція;

- фізико-хімічні: вміст сухих речовин, загальна кислотність, вміст корисних речовин, шкідливих домішок, солей важких металів;

- фасування, пакування, маркування: вид фасування і упаковки, вид таропакувальних матеріалів.

Показники надійності стосовно до харчових продуктів характеризують їх властивість зберігання - здатності продукції протягом певного часу зберігати поживну цінність і бути придатною до використання.

Естетичні показники характеризують інформаційну виразність, раціональність форми, цілісність композиції і досконалість виробничого виконання продукції.

Показники технологічності характеризують властивості продукції, що зумовлюють оптимальний розподіл витрат матеріалів, засобів праці і часу при технологічній підготовці, виготовленні та споживанні продукції [1, с. 20-23].

Патентно-правові показники характеризують ступінь оновлення технічних рішень, використаних в продукції, їх патентний захист.

Показники безпеки характеризують безпеку обслуговуючого персоналу, а також безпеку при вживанні і використанні продукту.

Таким чином, якість харчової продукції є досить складною категорією і характеризується великим числом показників, що відображають її різні властивості. Обов'язковою умовою при виборі номенклатури показників якості конкретних видів продукції харчової промисловості є прийняття до уваги сфери використання продукту. При цьому необхідно враховувати призначення і умови використання продукції, аналізувати вимоги споживачів, враховувати завдання управління якістю продукції, склад і структуру характеризуються властивостей, основні вимоги до показників якості [3, с. 5-6].

Таким чином, якість продукції є визначальним фактором ефективності виробництва.

1.2 Якість продукції та ефективність виробництва

1.2.1 Залежність якості та ефективності виробництва

Між якістю та ефективністю виробництва існує пряма залежність. Підвищення якості сприяє зростанню ефективності виробництва, призводить до зниження витрат і збільшення частки підприємства на ринку. Виробництво високоякісних товарів може вплинути не тільки на збільшення прибутку окремого підприємства, а й на підйом економіки в цілому.

Зв'язки між якістю продукції і ефективністю виробництва різноманітні. В економічній літературі поширення набула концепція, згідно з якою поліпшення якості продукції, як правило, вимагає підвищених витрат на її виробництво, а економічний ефект від цього виходить в сфері споживання [5, с. 9-11].

Зазвичай маються на увазі не тільки додаткові капітальні витрати на організаційно-технічні удосконалення, а й підвищення трудомісткості, зростання витрат на матеріали, подорожчання собівартості і т.д.

Висновок «вища якість - вище витрати на виробництво» використовується при встановленні цін на продукцію підвищеної якості, що не можна визнати правильним. Витрати на виробництво одиниці продукції поліпшеної якості зазвичай порівнюють з витратами на виробництво одиниці тієї ж продукції колишнього якості [10, с. 12].

Подібне зіставлення не можна визнати правомірним, бо суспільна корисність, значимість продукції різної якості в задоволенні відповідних потреб неоднакова.

Отже, при використанні продукції різної якості зіставлення необхідно проводити на однаковий обсяг задоволення потреб.

Треба порівнювати витрати на виробництво і відтворення одиниці споживчої вартості, суспільної корисності продукції.

Ефективність виробництва може зростати навіть при скороченні обсягів реалізації, якщо якість продукції підвищується швидше, ніж знижуються обсяги її випуску [8, с. 212].

Для визначення економічної ефективності поліпшення якості продукції необхідно враховувати наступне:

- підвищення якості вимагає додаткових поточних і одноразових витрат;

- економічний ефект від поліпшення якості продукції проявляється в основному не у виробника, а у споживача;

- слід розраховувати економію від зниження шлюбу;

- при підвищенні якості підприємство отримує економічну вигоду від збільшення реалізації продукції, зростання продажної ціни, зростання експорту, зниження шлюбу.

З огляду на чинники, що впливають на якість продукції, можна виділити основні шляхи його підвищення і зміцнення конкурентоспроможності підприємства:

- підвищення технічного рівня виробництва;

- підвищення кваліфікації персоналу;

- вдосконалення організації виробництва і праці, в тому числі поглиблення спеціалізації;

- впровадження вибіркового і суцільного вхідного контролю якості сировини, що надходить і матеріалів, комплектуючих деталей і вузлів;

- підвищення ефективності служб якості;

- виховання гордості за якість продукції, що випускається і її марку.

Таким чином, поліпшення якості продукції - одне з найважливіших напрямків підвищення ефективності суспільного виробництва в цілому та ефективності окремого підприємства, зокрема [25, с. 111-113].

1.2.2 Петля якості (цикл Демінга)

Об'єктами управління якістю продукції є всі елементи, що утворюють петлю якості.

Під петлею якості, відповідно до міжнародних стандартів ІСО, розуміють замкнутий у вигляді кільця життєвий цикл продукції, що включає наступні основні етапи:

1) маркетинг;

2) проектування і розробку технічних вимог, розробку продукції;

3) матеріально-технічне постачання;

4) підготовку виробництва і розробку технології;

5) виробництво;

6) контроль, випробування і обстеження;

7) упаковку і зберігання;

8) реалізацію і розподіл продукцію;

9) монтаж;

10) експлуатацію;

11) технічну допомогу і обслуговування;

12) утилізація (рисунок 1.1).

Малюнок 1.1 - Петля якості

Примітка - Джерело: [24, с. 46].

Потрібно мати на увазі, що в практичній діяльності з метою планування, контролю, аналізу та ін. Ці етапи можуть розбивати на складові.

Найбільш важливим тут є забезпечення цілісності процесів управління якістю на всіх етапах життєвого циклу продукції.

За допомогою петлі якості здійснюється взаємозв'язок виробника продукції зі споживачем і з усіма об'єктами, що забезпечують рішення задач управління якістю продукції [29, с. 45-46].

Управління якістю продукції здійснюється циклічно і проходить через певні етапи, іменовані циклом Демінга. Реалізація такого циклу називається оборотом циклу Демінга.

Послідовність етапів циклу Демінга включає: планування (PLAN); здійснення (DO); контроль (CHECK); управління впливом (ACTION). Схематично описані процеси можна представити таким чином (рисунок 1.2).

Малюнок 1.2 - Цикл Демінга

Примітка - Джерело: [24, с. 47].

якість продукція ефективність конкурентоспроможність

Таким чином, при управлінні якістю з метою забезпечення системності цього процесу необхідно об'єднати кільце якості з циклом (кругом) Демінга, що буде характеризувати основні види дій протягом життєвого циклу продукції. Тоді повнота основних видів діяльності на всьому полі отриманої матриці буде характеризувати ступінь комплексності процесу управління якістю за окремими видами продукції [3, с. 13].

Управління якістю відрізняється від контролю, який в основному зводиться до відокремлення хороших виробів від поганих.Якість продукту після завершення процесу виробництва не може бути змінено в результаті контролю.

Управління якістю має справу з усією системою розробки, виробництва, експлуатації (споживання) і утилізації товару [21, с. 212].

1.2.3 Механізм управління якістю

В даний час, управління якістю відбувається на державному, регіональному та галузевому рівнях, а також на рівні підприємства.

Під управлінням якістю продукції розуміються дії, здійснювані при створенні, експлуатації або споживанні продукції з метою встановлення, забезпечення і підтримки необхідного рівня її якості.

Безпосередніми об'єктами управління в даному випадку є споживчі характеристики продукції, фактори і умови, що впливають на їх рівень, а також процеси формування якості продукції на різних стадіях її життєвого циклу [19, с. 90-91].

Суб'єктами управління є різні органи управління та окремі особи, що функціонують на різних ієрархічних рівнях і реалізують функції управління якістю відповідно до загальноприйнятих принципів і методами управління.

Механізм управління якістю продукції являє собою сукупність взаємопов'язаних об'єктів і суб'єктів управління, використовуваних принципів, методів і функцій управління на різних етапах життєвого циклу продукції і рівнях управління якістю.

Він повинен забезпечувати ефективну реалізацію основних функцій управління якістю:

- прогнозування потреб ринку, технічного рівня і якості продукції;

- технологічна підготовка виробництва;

- організація взаємин за якістю продукції між постачальниками сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів, підприємствами-виробниками і споживачами продукції;

- контроль якості і випробування продукції;

- профілактика шлюбу у виробництві;

- внутрипроизводственная атестація продукції, технологічних процесів, робочих місць, виконавців і ін .;

- сертифікація продукції, робіт, послуг, систем управління якістю та виробництв;

- стимулювання і відповідальність за досягнутий рівень якості;

- внутрішньовиробничий облік і звітність за якістю продукції;

- техніко-економічний аналіз зміни якості продукції;

- спеціальна підготовка і підвищення кваліфікації кадрів;

- технологічне забезпечення управління якістю продукції;

- фінансове забезпечення управління якістю продукції.

Розглядаючи механізм управління якістю продукції, доцільно використовувати поширений методологічний підхід до структуризації складних господарських систем, що передбачає виділення в складі даного механізму ряду загальних, спеціальних і забезпечувальних підсистем.

До числа загальних підсистем механізму управління якістю продукції необхідно віднести підсистеми прогнозування і планування технічного рівня і якості продукції, регулювання якості продукції безпосередньо у виробництві, контролю якості продукції, обліку та аналізу зміни рівня якості, стимулювання і відповідальності за якість [27, с. 49].

До складу спеціальних підсистем механізму управління якістю продукції входять підсистеми стандартизації, випробувань продукції, профілактики браку у виробництві, атестації та сертифікації.

Забезпечити підсистеми механізму управління якістю продукції включають в свій склад підсистеми правового, інформаційного, матеріально-технічного, метрологічного, кадрового, організаційного, технологічного і фінансового забезпечення управління якістю продукції і представлені (малюнок 1.3).

Малюнок 1.3 - Склад механізму управління якістю

Примітка - Джерело: [12, с. 51].

Сутність будь-якого управління полягає у виробленні управлінських рішень та подальшої їх реалізації на певному об'єкті управління.

При управлінні якістю продукції безпосередніми об'єктами управління, як правило, є процеси, від яких залежить якість продукції. Вони організовуються і протікають як на допроізводственной, так і на виробничій і післявиробничий стадіях життєвого циклу продукції [1, с. 44].

Управлінські рішення виробляються на підставі зіставлення інформації про фактичний стан керованого процесу з його характеристиками, заданими програмою (прогнозом, планом) управління.

Нормативну документацію, яка регламентує значення параметрів або показників якості продукції (технічні завдання на розробку продукції, стандарти, технічні умови, креслення, умови поставки), слід розглядати як важливу частину програми управління якістю продукції.

Вимоги до якості і безпеки продуктів харчування в Республіці Білорусь регламентовані певними законами:

- Про захист прав споживачів [15];

- Про радіаційної безпеки населення [17];

- Про безпеку генно-інженерної діяльності [14];

- Про якість та безпеку продовольчої сировини і харчових продуктів для життя та здоров'я людини [16];

- Про оцінку відповідності вимогам технічних нормативних правових актів у галузі технічного нормування та стандартизації [20];

- Про санітарно-епідемічне благополуччя населення [18];

- Про технічне нормування та стандартизації [19].

Основним завданням кожного підприємства (організації) є підвищення якості виробленої продукції і послуг, що надаються.

1.3 Система управління якістю на базі стандартів ISO 9000 та ISO 14000

Ефективна система менеджменту якості повинна бути спроектована і функціонувати так, щоб задовольняти запити і очікування як зовнішніх споживачів (в продукції необхідного рівня), так і виробників (в забезпеченні умов ефективного використання ресурсів) шляхом контролю над технічними, адміністративними і людськими ресурсами, спрямованого на зниження , запобігання і усунення відхилень від встановлених стандартів.

У 1987 р з'явилася Система міжнародних стандартів якості ISO 9000, які визнані в більшості країн. Комплекс ISO 9000 складається з 7 стандартів, згрупованих від загальних до приватних на основі системного підходу. Вони регламентують вимоги до якості по всіх стадіях життєвого циклу продукції [2, с. 47].

Концептуальною основою ІСО 9000 є організація процесів формування, створення, забезпечення і поліпшення якості продукції під керівництвом спеціального відповідального за нього особи.

Стандарти ISO 9000 покликані створити умови для постійного вдосконалення технологічних процесів і випускалася з їх допомогою продукції, зокрема:

- запобігання випуску та унеможливлення потрапляння неякісної продукції до споживача;

- створення умов постійного підвищення якості товарів і послуг, які задовольняють поточні і перспективні потреби людей;

- забезпечення відповідальності за це конкретних керівників і персоналу фірм як виробників, так і постачальників;

- сертифікації систем менеджменту якості на підприємстві;

- оцінки постачальників.

Система ISO 9000 включає:

1) загальні (базові) стандарти, що описують вимоги до якості, відповідно до яких будь-яка продукція повинна відповідати:

- потребам суспільства і своєму призначенню;

- сертифікатами і технічними умовами виробництва і експлуатації;

- законодавчим і іншим обов'язковим вимогам;

- завданням охорони навколишнього середовища;

- умовам економічності, вигідності, прийнятності за ціною;

2) стандарти базових характеристик якості, що враховують вимоги, що пред'являються:

- попитом;

- конструкцією;

- завданнями забезпечення надійності;

- конкурентоспроможності;

- здійснення аудиту.

3) методичні рекомендації з управління якістю:

- плани і програми;

- способи розподілу персональної відповідальності.

На основі стандартів ІСО 9000 стали створюватися системи управління якістю продукції, елементами яких є:

1) Общефирменная політика в області якості, яка регламентує:

- вимоги до нього стосовно до різних сфер і об'єктів (продукції, діяльності, спеціальними програмами та ін.);

- вироблення і здійснення стратегій досягнення якості;

- області відповідальності різних осіб (контролюючих та керуючих якістю, що відповідають за його систематичне підвищення і зниження витрат);

- шляхи створення відповідних організаційних структур.

2) Методичні матеріали, що визначають набір заходів і технологій, що забезпечують якість;

3) Робочі інструкції, правила дій, процедури.

В рамках системи виділяють стратегічне і оперативне управління якістю.

Стратегічне управління здійснюється відповідно до стандарту ISO 9000 ( «Загальне керівництво якістю») і полягає у визначенні політики і відповідальності в області якості, цілей, планування (наприклад, створення програм якості - документів, що регламентують конкретні заходи в області його досягнення).

Оперативне управління якістю передбачає контроль над дотриманням вимог до нього, організацією праці, усунення причин незадовільного функціонування організації в цих сферах, регулювання відповідних витрат. В результаті споживачі завжди отримують продукцію цікавить їх якості, а організація підвищує ефективність використання ресурсів. Слабкою стороною системи є недостатня орієнтація на економічність і ігнорування проблеми своєчасності поставок.

У 1990-і рр. посилився вплив суспільства на підприємство, а останнім стало більше враховувати соціальні інтереси. В результаті з'явилася система стандартів ІСО-14000, що відображає вимоги до системи управління з боку охорони навколишнього середовища - «Екологія якості» і безпеки продукції [13, с. 58].

У 2000 р введені нові стандарти ISO, які грунтуються на наступних принципах:

- орієнтація на споживача;

- підвищення ролі керівника в забезпеченні якості;

- залучення працівників в боротьбу за якість, його постійне поліпшення;

- системність і процесний підхід до управління якістю;

- підтримка взаємовигідних відносин з постачальниками.

1.4 Стандартизація та сертифікація продукції

Важливим елементом в управлінні якістю продукції є стандартизація. Стандартизація - це діяльність по встановленню норм, правил і характеристик (вимог) з метою забезпечення:

- безпеки продукції та послуг;

- технічної та інформаційної сумісності;

- взаємозамінності;

- якості продукції;

- відповідність рівню техніки і технології;

- єдності вимірювань;

- безпеки господарської діяльності;

- обороноздатності і мобілізаційної готовності країни.

Головне завдання стандартизації - створення системи нормативно-технічної документації, яка визначає прогресивні вимоги до продукції.

Нормативні вимоги до якості продукції встановлюються державним стандартом і технічними умовами, необхідними для розробки виробництва і споживання високоякісної, безпечної, конкурентоспроможної продукції.

Стандарти визначають порядок і методи планування підвищення якості на всіх етапах життєвого циклу.

Стандарт (від англ. Норма, зразок), в широкому сенсі слова - зразок, еталон, модель, прийняті за вихідні для зіставлення з ними інших подібних об'єктів.

Стандарт - нормативно-технічний документ, який встановлює основні вимоги до якості продукції, правила її розробки, виробництва і застосування [2, с. 9].

Стандарти якості повинні узгоджуватися кожним підприємством при укладенні договорів на поставку продукції на ринок, участь у тендерах, конкурсах, отримання держзамовлення, пільгового кредитування. Згідно із законодавством, розробка державних стандартів доручається ведучому в галузі підприємству.

Розроблений проект отримує відгуки, коригується, затверджується

і стає обов'язковим для всіх господарюючих суб'єктів.

Продукція, що відповідає вимогам стандартів Республіки Білорусь, заноситься до державного реєстру і маркується знаком відповідності Держстандарту.

Мета стандартизації - досягнення оптимального ступеня впорядкування в тій чи іншій області за допомогою широкого і багаторазового використання встановлених положень, вимог, норм для вирішення реально існуючих, планованих або потенційних завдань. Основними результатами діяльності по стандартизації повинні бути підвищення ступеня відповідності продукту (послуги), процесів їх функціональному призначенню, усунення технічних бар'єрів в міжнародному товарообміні, сприяння науково-технічному прогресу і співпраці в різних областях.

Об'єктом (предметом) стандартизації зазвичай називають продукцію, процес або послугу, для яких розробляють ті чи інші вимоги, характеристики, параметри, правила і т.п. Стандартизація може стосуватися або об'єкта в цілому, або його окремих складових характеристик [10, с. 10-11].

Сертифікація продукції є одним із способів підтвердження

відповідності продукції заданим вимогам.

Сертифікована продукція повинна мати підтверджує доказ - клеймо, спеціальний знак, етикетку, супровідний документ, сертифікат.

Сертифікація може бути:

- обов'язкової (для продукції, потенційно небезпечної для здоров'я людини і навколишнього середовища, а також може завдати шкоди майну споживачів);

- добровільної (за ініціативою юридичних осіб та громадян на основі договору між заявником і органом по специфікації. Сертифікат, отриманий при цьому, є додатковою гарантією якості продукції, що підвищує її конкурентоспроможність).

Можна погодитися з думкою М.Г. Карасьова, яка зазначає, «що в умовах Республіки Білорусь сертифікація є формальним явищем, при якому отриманий ефект не є адекватним до виробничих витрат. Не завжди реалізується очікуване підвищення якості продукції та зниження її вартості. Звісно ж, що сертифікація повинна бути більшою мірою добровільним явищем для виробників продукції »[6, с. 128].

Основними цілями сертифікації є:

1) забезпечення реалізації прав громадян на безпеку продукції для життя, здоров'я, майна і навколишнього середовища;

2) створення умов для діяльності юридичних осіб і індивідуальних підприємців на єдиному товарному ринку, а також для участі в міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі;

3) сприяння споживачам в компетентному виборі продукції;

4) захист споживача від несумлінності виробника (продавця, виконавця);

5) підтвердження характеристик продукції, заявлених виробником.

У зв'язку з цим необхідно відзначити, що як і обов'язкова, так і добровільна сертифікація застосовується в сфері виробництва та обігу продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках [22, с. 114].

Об'єктами сертифікації може бути не тільки конкретна продукція, але і стан виробництва, система менеджменту якості [26, с. 33].

Термін дії сертифіката встановлює орган по сертифікації з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, а також терміну, в межах якого сертифіковані виробництво або система якості. У будь-якому випадку термін дії сертифіката не перевищує трьох років. Якщо виріб має термін служби (термін придатності), то дія сертифіката поширюється на партію продукції або кожне виріб.

2. Оцінка якості продукції в ВАТ «Беллакт»

2.1 ВАТ «Беллакт» як суб'єкт господарювання

Будівництво підприємства почалося в 1967 році і завершилося через три роки - відкриттям Волковиського молочно-консервного комбінату дитячого харчування, який в майбутньому став Волковиського ВАТ «Беллакт».

1970 рік - рік випуску першої продукції. Через п'ятнадцять років, в 1985 році, спільно з французькою фірмою «Сіфаль» всього за чотири роки було проведено реконструкцію підприємства. У лютому 1991 року Волковиський комбінат по виробництву дитячого харчування був перетворений в орендне підприємство «Беллакт». З цього моменту торгову марку стали дізнаватися за назвою. В кінці 1991 року «Беллакт» знову змінив форму власності, ставши народним підприємством. А в 1995 році підприємство перетворено в Волковиське ВАТ «Беллакт».

ВАТ «Беллакт» є торгово-виробничою фірмою. Сьогодні ВАТ «Беллакт» пропонує покупцям понад 200 видів різних молочних продуктів. Асортимент продукції ВАТ «Беллакт» представлено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Продукція ВАТ «Беллакт» у 2011 році

Найменування продукту

Основні види і призначення

Продукти для вагітних

Беллакт-МАМА біфідо і Беллакт-МАМА (для харчування вагітних жінок і матерів-годувальниць, а також інших осіб, які потребують додаткового білковому харчуванні)

Дитяче харчування

Суміші для вигодовування здорових дітей

Лікувально-профілактичні суміші

лікувальні суміші

продукти прикорму

Фруктові та овочеві дитячі пюре

Молочні і безмолочні каші

Молочна продукція

«Село Бурьонкіно»

Сир

сметана

Масло

сирна група

Торти сирні «Замилування»

Креми сирні йогуртні

сирки глазуровані

Творожниетістечка

Продукти для спортсменів

«Енергія» 25, «Фітнес-Актив» 50, «Ефект ПРО» 75 (для харчування спортсменів в період інтенсивних фізичних навантажень)

Примітка - Джерело: складено на підставі даних ВАТ «Беллакт».

У ВАТ «Беллакт» особливе місце займають продукти дитячого харчування. Розробка нових видів ведеться в тісній співпраці з міністерством охорони здоров'я, білоруськими та російськими інститутами. Склад продуктів, призначених для вигодовування дітей першого року життя, регламентований документом СанПин 11-63 РБ, вимоги якого збігаються з міжнародними вимогами ЄС, ЄЕС, САС / RCP і стандартом кодексу Аліментаріуса. В асортименті підприємства сьогодні більше 50 видів сухих продуктів для дитячого харчування, популярних не тільки в Білорусі.

Волковиське ВАТ «Беллакт» - єдиний в Республіці Білорусь виробник сухого молочного дитячого харчування. Продукція підприємства займає до 70% вітчизняного ринку дитячого харчування. Конкуренцію продукції підприємства становить продукція провідних світових виробників дитячого харчування: «Friso», «Semper», «Hipp», «Heinz» та інших.

Крім дитячого харчування, ВАТ "Беллакт" виробляє продукти для збалансованого харчування вагітних жінок і матерів-годувальниць, а також для поліпшення складу грудного молока. В даний час проводиться два таких продукту - «Беллакт-МАМА» і «Беллакт-МАМА біфідо». Крім того, Волковиське ВАТ «Беллакт» пропонує 15 видів швидкорозчинних каш, які не потребують варіння, рекомендованих для харчування дітей з 4-7 місяців.

Поряд з сухими продуктами для дитячого харчування Волковиське ВАТ «Беллакт» виробляє і широку гаму молочної продукції. Це торти сирні «Замилування», креми сирні йогуртні, сирки глазуровані, йогурти. У 2009 році був освоєний випуск сирної маси 15% і 23% жирності з ваніліном, родзинками і з цукатами полуниці. У 2010 році почався продаж нових сирних тістечок з ваніліном, какао і грушею.

Продукція підприємства поставляється в усі регіони республіки. Поставка продукції на ринок Гродненської і Брестської області здійснюється безпосередньо, а в усі інші регіони:

- через власну мережу регіональних представництв:

- ТОВ «Беллакт-Столиця» (м.Мінськ);

- Філія № 1 ТОВ «Беллакт-Столиця» (м Гомель);

- Філія № 2 ТОВ «Беллакт-Столиця» (м Вітебськ);

- Філія № 3 ТОВ «Беллакт-Столиця» (м Могилів);

- Філія № 4 ТОВ «Беллакт-Столиця» (м Брест).

- представництв за кордоном:

- ТОВ «Торговий дім« Беллакт », (Росія, м.Москва);

- ТОВ «Беллакт-Україна» (Україна, м Київ).

- дистриб'ютора в Республіці Казахстан ТОО «Славекс-Азія» (м Кустанай).

Близько половини продукції підприємства експортується. В даний час підприємство експортує дитяче харчування, сухе незбиране і хінізірованное молоко, сухе знежирене молоко, масло тваринне, сир, молоко згущене і ін. Основний торговий партнер - Росія. У 2010 році експорт в даний регіон склав 50% від загального обсягу експорту. У 2010 році підприємством проведено велику роботу по диверсифікації ринків збуту і протягом року продукція експортувалася в інші країни СНД - Казахстан, Узбекистан, а також в країни далекого зарубіжжя - Республіку Венесуела, Пакистан, Саудівську Аравію.

Експорт в загальному обсязі реалізованої продукції становить понад 45%. За 2011 рік випущено нову продукцію на 239,2 млрд р., Що становить 52,5% від загального обсягу виробництва. Частка нової продукції збільшена до рівня минулого року на 20,5 процентних пункту. За 2011 рік випущено сертифікованої продукції на 435,8 млрд р., Що становить 95,5% від загального обсягу виробництва. Частка сертифікованої продукції збільшена до рівня минулого року на 7,4 процентних пункту.

Частка продуктів в загальному обсязі експорту представлена ​​в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 - Основні види продукції, що експортується

Найменування

Частка,%

сухе знежирене молоко

сухе незбиране молоко

43,2

сухе вітамінізоване молоко

26,4

сироватка суха молочна

14,3

масло солодковершкове

16,1

Джерело: складено на підставі даних ВАТ «Беллакт».

Основною метою і предметом діяльності організації є господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку для задоволення економічних і соціальних інтересів трудового колективу і інтересів власника.

Управління підприємством здійснюється відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства на підставі поєднання інтересів трудового колективу і власників майна. Органами управління Товариством є: загальні збори акціонерів товариства; Наглядова рада; виконавчий орган - генеральний директор, Повноваження органів управління визначені Статутом Товариства.

Організаційна структура підприємства має чітко виражене лінійне управління з функціональними службами, що обслуговують і впливають на роботу виробничих цехів і дільниць.

Облікова чисельність працівників Волковиського ВАТ «Беллакт» на 1 січня 2011 року склала 1251 чоловік, з них 623 особи - жінки. Структура кадрів ВАТ «Беллакт», що характеризує співвідношення різних категорій, за станом на 1 січня 2011 року приведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 - Структура кадрів ВАТ «Беллакт»

Категорія працівників

Кількість осіб

% Від загального числа працівників

всього

жінки

працівників

жінок

керівники

93

59

7,4

4,7

фахівці

191

138

15,3

11,0

інші службовці

2

2

0,0

0,0

робочі

965

424

77,1

33,9

Разом

1251

623

100

49,8

Джерело: складено на підставі даних ВАТ «Беллакт».

З даних таблиці 2.3 видно, що на підприємстві керівники складають невелику питому вагу в загальній чисельності (8,1% від загального числа працівників). Основна частка припадає на робітників (75,9%).

Якість трудових ресурсів визначається рівнем освіти і практичним досвідом (стажем роботи за фахом). Відомості про освітній рівень працівників ВАТ «Беллакт» станом на 1 січня 2011 року приведені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 - Відомості про освітній рівень працівників ВАТ «Беллакт»

Категорія працівників

Освіта, людина

Разом

вища

середнє

спеціальне

Професійно-технічне

середнє базове

базова загальна

1. Керівники рренhyhtu767Hhh.Руководітелі

60

28

-

5

-

93

2. Фахівці

110

69

-

12

-

191

3. Інші службовці

1

1

-

-

-

2

4. Робочі

45

367

322

225

6

965

Разом

216

465

322

242

6

1251

Джерело: складено на підставі даних ВАТ «Беллакт».

Аналізуючи дані таблиці 2.4, можна зробити висновок про те, що апарат управління в Волковиського ВАТ «Беллакт» в основному укомплектований кваліфікованими кадрами, які мають переважно вища (64,5% від загального числа керівників) та середню спеціальну (30,1%) освіту.

За 2010 р на підприємстві підвищили кваліфікацію і пройшли професійну підготовку 232 працівника, що становить майже 20% від загального числа працюючих. У 2011 році передбачалося направити на навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів понад 250 осіб.

Основні техніко-економічні показники ВАТ «Беллакт» за 2010-2011 рр. представлені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Основні показники діяльності ВАТ «Беллакт» за 2009-2011 рр.

показники

Од. вим.

2009 р

2010 р

2011 р

Обсяг виробництва промислової продукції в порівнянних цінах

млн р.

228839

260057

305033

Обсяг виробництва промислової продукції в поточних цінах

млн р.

200889

228282

275366

Собівартість реалізованої продукції

млн р.

205012

227139

251321

Частка нової продукції в загальному обсязі промислового виробництва

%

32,0

52,4

57,0

Частка сертифікованої продукції в загальному обсязі промислового виробництва

%

88,1

95,5

95,8

Рівень рентабельності реалізованої продукції

%

9,3

9,6

10,2

Рівень рентабельності продажів

%

5,7

6,1

6,8

Експорт (з урахуванням відвантаження до Венесуели через ЗАТ «Белагроінторг»)

тис. дол.

59048,0

59502,6

61992,6

ЗПМ Тут і далі в таблиці - завантаження виробничих потужностей. (Сухі продукти і каші для дитячого харчування)

%

51,9

77,5

78,2

ЗПМ (з незбираного молока)

%

74,7

94,1

95

ЗПМ (СОМ, ЗНМ, суха сироватка)

%

96,2

97,1

97,9

ЗПМ (сухе молоко і інші сухі консерви)

%

88,2

95,2

97,1

ЗПМ (масло тваринне)

%

42,3

93,4

95

Примітка - Джерело: власна розробка на основі даних підприємства.

Дані, представлені в таблиці 2.5, характеризують загальні результати і ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства. Як видно, всі дані показники збільшилися, що свідчить про позитивну роботу і розвитку ВАТ «Беллакт».

Також в ВАТ «Беллакт» щорічно генеральним директором затверджується програма заходів з виконання основних цільових показників прогнозу соціально-економічного розвитку. Приклад однієї з таких програм наведено в додатку Б.

Реалізація продукції є найважливішим економічним показником, що характеризує господарсько-фінансову діяльність переробних підприємств. Реалізованої вважається продукція, відпущена за межі промислового підприємства і оплачена споживачем, збутовою або торговельною організацією. Факт реалізації продукції свідчить про те, що вироблена продукція необхідна народному господарству для задоволення певних суспільних потреб.

У таблиці 2.6 представлені дані по реалізації продукції ВАТ «Беллакт». На підставі даних, відображених в таблиці 2.6, можна зробити висновок про те, що в період з 2009 р по 2011 р підвищилася реалізація наступних видів вироблених товарів: продукції з незбираного молока, сухого молока, сухих продуктів і каш для дитячого харчування нежирної молочної продукції, сирів м'яких, СОМ, ЗНМ, сухої сироватки. А особливо значно збільшилася реалізація нежирної молочної продукції в перерахунку на обрат і масла тваринного в 2011 році по відношенню до 2009 р і склала 66,0% і 247,1% відповідно. Також істотно виросла реалізація вершків пастеризованих в 2011 році по відношенню до 2011 року на 171%.

Таблиця 2.6 - Реалізація продукції, тонн

показники

роки

2011 р до 2009 р%

2009

2010

2011

незбираного молока

29978

39604

40755

135,9

Сухе молоко і інші сухі консерви

6812

7569

8954

131,4

Сухі продукти і каші для дитячого харчування

3348

3562

3760

112,3

Нежирна молочна продукція в перерахунку на обрат

1482

2101

2461

166,0

масло тваринне

+1222

2699

3020

247,1

сири м'які

185

198

230

124,3

вершки пастеризовані

0

953

1630

-

СОМ, ЗНМ, суха сироватка

3897

3944

4010

102,9

Примітка - Джерело: власна розробка на основі даних підприємства.

Продукція ВАТ «Беллакт» має високу якість і реалізується як і на вітчизняному, так і на зарубіжному ринку. Дані по реалізації представлені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 - Реалізація продукції по каналах збуту, 2011 р

Найменування продукції

всього

В т.ч. по каналах всередині республіки

За межами республіки

т.

млн р.

т.

млн р.

т.

млн р.

незбираного молока

40755

65024

40755

65024

-

-

Сухе молоко і інші сухі консерви

8954

99108

4000

4020

4954

4934

Сухі продукти і каші для дитячого харчування

3760

75321

1300

30445

2460

44876

Нежирна молочна продукція в перерахунку на обрат

2461

1330

2461

1330

-

-

масло тваринне

3020

21422

506

4021

2014

17412

сири м'які

230

22825

2260

22825

-

-

вершки пастеризовані

1630

24055

630

24055

-

-

СОМ, ЗНМ, суха сироватка

4010

9400

9400

9400

-

-

морозиво

1000

4500

4500

4500

-

-

Примітка - Джерело: власна розробка на основі даних підприємства.

Аналізуючи дані таблиці 2.7, видно, що реалізація продукції по каналах збуту нерівномірна. Частина продукції ВАТ «Беллакт» реалізує як і на вітчизняному, так і на зарубіжному ринку. Є також товари, які реалізуються на локальному ринку, що пов'язано з недостатньо високим терміном зберігання.

Далі слід провести АВС-аналіз по прибутку. Дані про прибуток товарних одиниць ВАТ «Беллакт» представлені в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 - Обсяг прибутку по товарах, р.

товар

прибуток

сметана

812365

молоко

5453785

сирки

1856063

сирки глазуровані

3399522

Сир

6804875

майонез

1060850

сир плавлений

1307722

біокефір

3923102

вершки

316380

сироватка

324911

біоритм напій

128997

Примітка - Джерело: власна розробка на основі даних підприємства.

АВС-аналіз прибутку представлений в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 - АВС-аналіз прибутку

товар

Прибуток за спаданням, р.

Уд. вага в прибутку,%

Накопичений уд. вага,%

зона

Сир

6804875

26,8

26,8

А

молоко

5453785

21,5

48,3

А

біокефір

3923102

15,5

63,8

А

сирки глазуровані

3399522

13,4

77,2

В

сирки

1856063

7,3

84,5

В

сир плавлений

1307722

5,2

89,7

В

майонез

1060850

4,1

93,8

З

сметана

812365

3,2

97

З

сироватка

324911

1,3

98,3

З

вершки

316380

1,2

99,5

З

«Биоритм» напій

128997

0,5

100

З

Разом

25388572

100

-

-

Примітка - Джерело: власна розробка на основі даних підприємства.

З таблиці 2.9 видно, що потрібно вести пильний контроль за дорогими товарами групи А, можна слабкіше відстежувати стан товарів групи В і менше за все дбати про товари групи С.

Група А включає обмежену кількість найбільш цінних видів позицій, які вимагають ретельного планування, постійного (можливо, навіть щоденного) і скрупульозного обліку і контролю. Товарних позицій цієї групи - основні в роботі підприємства.

Група В складена з того асортименту, який в меншій мірі важливий для підприємства, ніж група А, і вимагає звичайного контролю, налагодженого обліку (можливо, щомісячного).

Група С включає широкий асортимент залишилися малоцінних позицій, що характеризуються спрощеними методами планування, обліку і контролю.

Графічно АВС-аналіз представлений на малюнку 2.1.

Малюнок 2.1 - Графічний АВС-аналіз прибутку

Примітка - Джерело: власна розробка.

З графіка видно, що в групу А потрапили три товара: сир, молоко, біокефір, до групи В потрапили три товара: сирки глазуровані, сирки, сир плавлений, що говорить про раціональну структуру. Можна збільшувати обсяги продажів і рентабельність товарів, які потрапили в зону В і розглянути питання про зняття з виробництва товарів із зони С.

2.2 Оцінка конкурентоспроможності та якості окремих видів продукції ВАТ «Беллакт»

Сучасне обладнання, закуплене і встановлене кілька років тому (2003-2009 роки), дозволило випускати широку гаму високоякісних, що відповідають вимогам ринку продуктів з тривалим терміном зберігання, розфасованих в герметичну упаковку. Крім того, реконструкція консервного цеху в ці роки дозволила організувати випуск швидкорозчинних сухих продуктів, удосконалити формулу дитячого харчування.

На підприємстві здійснюється оцінка конкурентоспроможності сил ВАТ «Беллакт» і його конкурентів, представлена ​​в таблиці 2.10. Найбільш важливими показниками є:

- смакові якості;

- свіжість;

- ціна;

- асортимент пропонованої продукції;

- дизайн і упаковка;

- популярність виробника і його продукції;

- якість продукту.

Таблиця 2.10 - Аналізовані показники конкурентоспроможності

Фірми-конкуренти

Показників-ли конку-рентоспо-ності якості

ВАТ «Савуш-кін про-дукт»

ВАТ «Бел-лакто»

ВАТ

«Гомель-ський молочний

завод »

ВАТ «Мінський молочний завод

№ 1 »

ТОВ «Кам-Піна»

ТОВ «Ер-Манн»

ВАТ «Мінс-кий мо-молочного завод»

Сум-мар-ний бал

Средневзве-шенний коефі-цієнт

Смако-ші

5

5

4

5

4

5

4

32

14,41

свіжість

5

5

5

5

5

5

5

35

15,77

Ціна

4

3

3

4

5

4

3

26

11,71

Асортимент продукції

5

5

5

5

5

5

5

35

15,77

Дизайн і упаковка

5

5

4

5

4

5

4

32

14,41

Відомому ність вироб-уря

5

5

4

3

5

4

3

29

13,06

якість продукту

5

5

4

5

5

4

5

33

14,87

Суммар-ний бал

34

33

29

32

33

32

29

222

100%

Примітка - Джерело: власна розробка на основі даних підприємства.

Розрахунок середньозваженого індексу конкурентоспроможності проводився з метою визначення поточної ринкової ситуації та оцінки ринкового потенціалу підприємства. Так як конкурентне середовище є одним з важливих факторів, що впливають на стійку роботу товариства.

Необхідно підкреслити, що збільшення частки ВАТ «Беллакт» на внутрішньому ринку відбувається не тільки за рахунок витіснення імпорту та вітчизняних виробників, а головним чином, за рахунок підвищення якості, збільшення ємності внутрішнього ринку шляхом випуску асортименту абсолютно нових видів молочної продукції з додаванням йоду, селену , лактулози, біфідодобавок з тривалими термінами придатності і в покращеній, привабливій упаковці.

Корисність - впізнаваність торгової марки. За цими характеристиками основними конкурентами є ВАТ «Савушкін продукт», ТОВ «Ерманн», які виробляють тільки так звані «живі» кисломолочні продукти, поквашених відповідними мікроорганізмами, і мають термін зберігання не більше 30 діб в холодильнику. Саме ці йогурти мають лікувальні властивості, інші йогурти відносяться до категорії «пастеризованих» - такі йогурти проходять спеціальну теплову обробку (пастеризацію чи стерилізацію), що дозволяє їх зберігати достатню тривалий час при кімнатній температурі. При такій тепловій обробці, природно, все молочнокислі бактерії і ферменти руйнуються. У своїх рекламних кампаніях виробники «живих» йогуртів неодмінно вказують на лікувальні властивості продукту.

Широкий асортимент продукції, що випускається - відома всім марка. За цим категоріям попереду йдуть ті ж лідери: ВАТ «Савушкін продукт», ТОВ «Ерманн», ВАТ «Беллакт» і ТОВ «Кампіна». Тільки ці компанії випускають широкий сучасний асортимент продукції, розробляючи нові різні смаки. Всі інші компанії обмежуються 2-3 смаками, які не розробляючи нові.

Різноманітність упаковки - впізнаваність торгової марки. Знову це ВАТ «Савушкін продукт», ТОВ «Ерманн», ВАТ «Беллакт», ТОВ «Кампіна». Потрібно відзначити, що упаковка йогуртів згаданих виробників має відмітний фірмовий стиль, сучасна і легко впізнавана серед інших упаковок, що набагато спрощує завдання з «впізнавання і пригадування» продукту.

Висока якість продукції, що випускається - впізнаваність торгової марки. Лідери ті ж - ВАТ «Савушкін продукт», ТОВ «Ерманн», ВАТ «Беллакт», ТОВ «Кампіна». У решти білоруських компаній-виробників є досить великий потенціал для виробництва якісної продукції, але більшості з них потрібно зробити модернізацію виробничого обладнання та розробити маркетингову стратегію збуту продукції.

Високий термін зберігання продукції - впізнаваність торгової марки. У цій області лідерами є - ВАТ «Савушкін продукт», ВАТ Волковиське «Беллакт», Однак слід зазначити, що ця характеристика дуже умовна. Високі терміни зберігання вказують на те що, або в продукт додано багато консервантів, або - продукт піддавався термічній обробці. Природно, все молочнокислі бактерії і ферменти в такої продукції зруйновані, що позбавляє такий продукт його лікувальних і частини смакових якостей.

Кількість регіональних представництв - впізнаваність торгової марки. У цій області лідирують - ВАТ «Савушкін продукт», ВАТ «Молоко», Волковиське ВАТ «Беллакт». Завдяки цьому продукція цих компаній безперебійно доставляється по всій республіці, практично в усі пункти продажу кисломолочної продукції. Позиції ВАТ «Беллакт» в цій категорії вельми невтішні, і при розробці маркетингової стратегії компанії слід звернути увагу на цей аспект.

Отже, підводячи підсумок вищесказаному, можна відзначити, що ВАТ «Беллакт» лідирує за такими позиціями:

- впізнаваність марки і висока популярність пропонованих брендів;

- наявність широкого сучасного асортименту, різноманітність смаків пропонованої продукції;

- велика різноманітність різних варіантів сучасної упаковки;

- висока якість продукції, що випускається;

- корисність пропонованої продукції для здоров'я.

Вітчизняною промисловістю випускається велика різноманітність молочних продуктів, в тому числі і стерилізованого молока. Асортимент стерилізованого молока провідних білоруських виробників наведено в таблиці 2.11.

Таблиця 2.11 - Асортимент стерилізованого молока провідних білоруських виробників

Виробник

Торгова марка

(при наявності)

Жирність,%

упаковка

Термін зберігання

ВАТ «Бабусин глечик» (м Могилів)

«Бабусин глечик»

1,5; 1,6;

2,3; 2,5;

3,1; 3,2

Тетра

Брик Асептік

6 місяців

(To 0. + 10оС;)

4 місяці

(To 0. + 20оС)

ВАТ «Беллакт»

(МВалківська)

«Беллакт»

1,5; 2,3;

3,1; 6

Тетра

Брик Асептік

6 місяців

(To +2 .. + 25оС)

КУП «Міський молочний завод № 1» (м.Мінськ)

«Перший молочний»

1,5; 2,5; 3,2

Тетра

Брик Асептік

4 місяці

(To +2 .. + 6 ° С)

ВАТ «Молочний світ» (м Гродно)

«Молочний світ»

1,5; 2,5;

3,2; 6

Тетра

Брик Асептік

6 місяців

(To + 2. + 25 ° С)

ЧПУП «Мозирський молочні продукти» (м Мозир)

-

1,5; 2,5; 3,2

Тетра

Брик Асептік

6 місяців

(To 0. + 10оС;)

4 місяці

(To 0. + 20оС)

Примітка - Джерело: власна розробка на основі даних підприємства.

Виходячи з таблиці, можна відзначити, що білоруський ринок стерилізованого молока характеризується великою різноманітністю. Вітчизняні виробники пропонують молоко з різною масовою часткою жиру від 1,5% до 6%.

Однак, в ВАТ «Беллакт» є такі різновиди стерилізованого молока з додаванням деяких компонентів, які, безсумнівно, підвищують якість продукції, що виробляється:

- збагачене вітамінно-мінеральними комплексами;

- збагачене лактулозою або йодоказеіном;

- функціональні продукти для харчування певних груп населення (вагітних і годуючих жінок, спортсменів);

- безлактозную стерилізоване молоко (для людей, які страждають непереносимістю лактози).

Йодоказеін - це біологічно активна харчова добавка, яка легко засвоюється організмом і є аналогом природного з'єднання йоду з білком молока. Молоко, збагачене йодованим білком, створено спеціально для профілактики захворювань, пов'язаних з йодною недостатністю.

Лактулоза - продукт переробки молочної сироватки, вибірково стимулює ріст і розвиток захисної (корисної) мікрофлори кишечника - біфідобактерій, лактобактерій та ін. Використовується в фармацевтиці та харчової промисловості для лікування і профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту, терапії дисбактеріозів кишечника, захворювань печінки, хронічних закрепів.

Проведення оцінки молока починається з огляду стану упаковки і перевірки відповідності маркування вимогам ТНПА. Відібрані для визначення стану і якості упаковки в ВАТ «Беллакт» зразки мали чисту герметичну упаковку. Маркування досліджених зразків відповідала вимогам СТБ 1100-2007 і включала такі загальні реквізити:

1) найменування продукту;

2) найменування та місцезнаходження виробника;

3) товарний знак;

4) кількість продукту;

5) склад продукту;

6) термін придатності;

7) дата виготовлення;

8) позначення ТНПА (СТБ 1746і ін.);

9) штриховий ідентифікаційний код;

10) інформація про підтвердження відповідності.

Також були присутні і спеціальні для молока реквізити:

- спосіб термічної обробки (стерилізоване);

- значення масової частки жиру в процентах;

- харчова цінність;

- умови зберігання.

Також в ВАТ «Беллакт» проводиться аналіз енергетичної цінності і перевірка правильності її розрахунку виробниками для оцінки рівня якості своєї продукції по порівняння з конкурентами (результати розрахунку наведені в таблиці 2.12).

Таблиця 2.12 - Перевірка розрахунку енергетичної цінності

Найменування товару, виробник

Хімічний склад по маркуванню

Енергетична цінність по маркуванню, ккал

Розрахункова енергетична цінність, ккал

«Молочний гостинець», 1,5%

Жири - 1,5 г;

білки - 2,8г;

вуглеводи - 4,7г

44 ккал

43,5 ккал

«Беллакт», 1,5%

Жири - 1,5 г;

білки - 2,8г;

вуглеводи - 4,7г

43,5 ккал

43,5 ккал

«Простоквашино», 3,2%

Жири - 3,2г;

білки - 2,9г;

вуглеводи - 4,7г

59 ккал

59ккал

«Беллакт», 3,1%

Жири - 3,1г;

білки - 2,8г;

вуглеводи - 4,7г

57,9 ккал

57,9 ккал

«Бабусин глечик», 3,2%

Жири - 3,2г;

білки - 2,8г;

вуглеводи - 4,7г

58,8 ккал

57,9 ккал

«Беллакт», 6%

Жири - 6,0г;

білки - 2,8г;

вуглеводи - 4,7г

84,2 ккал

84 ккал

Примітка - Джерело: власна розробка на основі даних підприємства.

На упаковках вказана (частіше з округленням) теоретична енергетична цінність, тобто без урахування коефіцієнтів засвоюваності білків, жирів, вуглеводів. Невірні значення енергетичної цінності були вказані тільки на упаковках «Молочний гостинець» 3,2% і «Бабусин глечик» 3,2%, де вказані значення розходилися з розрахунковими приблизно на 1 ккал.

Також відділом якості ВАТ «Беллакт» було відзначено, що зазначена на маркуванні харчова цінність 100 г молока відповідає вимогам СТБ 1746-2007. Вимоги даного нормативного документа до харчової цінності наведені в таблиці 2.13.

Таблиця 2.13 - Харчова цінність 100 г молока (відповідно до СТБ 1746)

Жири, г

Білки, г, не менше

Вуглеводи, г

Енергетична цінність, ккал

Від 0,5 до 4,5

2,8

4,7

Від 34 до 70

Від 4,6 до 9,0

2,6

4,7

Від 70 до 111

Примітка - Джерело: власна розробка на основі даних підприємства.

За результатами органолептичної оцінки, проведеної в ВАТ «Беллакт», відділ якості прийшов до висновку, що досліджені зразки стерилізованого молока відповідають вимогам СТБ 1746 «Молоко питне. Загальні технічні умови ». Крім цього, було відзначено, що зразки молока «Беллакт» мають більш виражені смак і запах, ніж інші зразки.

Таким чином, досліджувані зразки стерилізованого молока відповідають вимогам ТНПА за фізико-хімічними та органолептичними показниками, але мають деякі відмінності за смаком і запахом (таблиця 2.14).

Таблиця 2.14 - Результати органолептичної оцінки

Найменування молока, жирність

Зовнішній вигляд, консистенція

колір

Смак і запах

Висновок про відповідність вимогам ГОСТ

«Молочний гостинець», 1,5%

Однорідна непрозора рідина без осаду, пластівців білка і відстою вершків

білий

Властиві коров'ячого молока, зі слабким присмаком і запахом кип'ятіння

Відповідає

«Беллакт», 1,5%

Однорідна непрозора рідина без осаду, пластівців білка і відстою вершків

білий

Властиві коров'ячого молока, зі слабким присмаком і запахом кип'ятіння

Відповідає

«Простоквашино», 3,2%

Однорідна непрозора рідина без осаду, пластівців білка і відстою вершків

білий

Властиві коров'ячого молока з присмаком і запахом кип'ятіння

Відповідає

Примітка - Джерело: власна розробка на основі даних підприємства.

Випуск продуктів харчування для дітей вимагає особливо ретельного контролю якості. Сировина надходить на «Беллакт» з екологічно чистих районів. Постачальниками є 40 господарств з Волковиського, Мостовського, Зельвенська і Свіслоцький район Гродненської області. Сировина і компоненти проходять кілька температурних обробок: спочатку бафтофугірованіе, потім температурні обробки при сприятливих режимах. Для забезпечення заготівлі молока необхідної якості на 2012 р передбачені наступні заходи, що стимулюють постачальників сировини до підвищення якості молока:

- організація виїзду фахівців в господарства для контролю за роботою ферм;

- забезпечення постачальників сировини замінниками цільного молока, що підвищують товарність молока;

- надання допомоги постачальникам сировини в придбанні концентрованих кормів, приладів і тестів для визначення якості молока;

- проведення своєчасних розрахунків за здане молоко, преміювання кращих молокосборщіков районів.

ВАТ «Беллакт» завжди ставить за мету - мати високу якість продукції. Однак шлюб, що є його протилежністю, виникає на підприємстві, як і на будь-якому іншому і його необхідно враховувати. У структурі підприємства крім ВТК є також і лабораторія технічного контролю. В обов'язки цього підрозділу входять: проведення аналізів і випробувань, необхідних для нормального технологічного процесу, науково-дослідних робіт, спрямованих на вдосконалення технології виробництва і якості продукції. Далі необхідно простежити динаміку браку і рекламацій на підприємстві за останні 5 років (таблиця 2.15).

Таблиця 2.15 Динаміка браку і рекламацій на підприємстві

рік

Середній відсоток браку

Загальна кількість пред'явлених рекламацій

2008

3,3

28

2009

3,3

32

2010

3,1

22

2011

2,6

18

2012

2,3

13

Примітка - Джерело: власна розробка на основі даних підприємства.

Таким чином, очевидно, що за останні 5 років спостерігається істотне зниження, як шлюбу, так і кількості пред'явлених підприємству рекламацій, що обумовлено як підвищенням ефективності діяльності служб технічного контролю на підприємстві, так і вдосконаленням технології, підвищенням технічного рівня виробництва, поліпшенням організації виробництва і праці.

Таблиця 2.16 - Основні причини браку продукції за 2011 рік

Причина шлюбу

кількість випадків

знос обладнання

856

Якість сировини і комплектуючих

38

несумлінність працівників

446

Порушення технологічного процесу

84

Непередбачені обставини

232

інша

72

РАЗОМ

+1728

Примітка - Джерело: власна розробка на основі даних підприємства.

Найважливішим показником якості молока є сортність. Молоко, отримане від здорових корів, має бути свіжим, цільним і не мати сторонніх присмаків і запахів, невластивих свіжому молоку. За зовнішнім виглядом і консистенцією воно повинно представляти однорідну рідину білого або слабожелтого кольору, без осаду і пластівців. Воно не повинно містити інгібуючих і нейтралізуючих речовин (антибіотиків, аміаку, соди, перекису водню та ін.) Наявність в молоці важких металів, миш'яку, афлатоксину М1 не повинно перевищувати допустимого рівня, затвердженого Держстандартом. Залежно від фізико-хімічних і мікробіологічних показників молоко поділяють на три сорти, які повинні відповідати наступним вимогам (таблиця 2.16).

Молоко, яке не відповідає вимогам стандарту, наказано приймати як несортовое, а згідно СТБ 1598-2006, сорт «екстра» повинен мати найкращі показники якості за змістом соматичних клітин, мікроорганізмів і т.д. і повинен бути втричі чистіше молока першого ґатунку.

Таблиця 2.16 - Вимоги, що пред'являються до молока в залежності від сорту

показник

сорт

вищий

1-й

2-й

запах і смак

Властиві для молока, без сторонніх запахів і смаків. Допускається слабовиражений кормової запах і присмак у зимово-весняний період року

кислотність, Т0

16-18

16-18

16-20

ступінь чистоти за еталоном, не нижче групи

1

1

2

бактеріальна забрудненість, тис. / куб.см

до 300

300-500

500-4000

вміст соматичних клітин, тис. / куб.см, не більше

500

1000

1000

щільність, кг / м кв., не менше

1028,0

1027,0

1027,0

температура замерзання

не вище мінус 0,520

Примітка - Джерело: власна розробка на основі даних підприємства.

З таблиці 2.17 випливає, що в ВАТ «Беллакт» найбільшу питому вагу, а саме 46,6%, припадає на використання молока вищого сорту, що підтверджує високу якість продукції.

Таблиця 2.17 - Відомості про якісні параметри молока, що надійшов на Волковиське ВАТ «Беллакт» в 2009-2011 рр. (Заготівлі молока без урахування молока, що надходить від населення)

сортність

2007 р

2008 р

2009 р

Об `єм

(В перерахунку на 3,4%), т

%

Обсяг (в перерахунку на 3,4%), т

%

Обсяг (в перерахунку на 3,6%), т

%

сорт Екстра

-

-

39

0,03

45

0,03

Вищий сорт

69381

57,8

81340

60,9

70200

46,6

Перший сорт

49209

41,0

50939

38,2

60927

40,4

Другий гатунок

тисячу двісті тридцять шість

1,0

1206

0,9

7576

5,0

несортовое

224

0,2

-

-

-

-

всього

120050

100

133524

100

138748

100

Примітка - Джерело: власна розробка на основі даних підприємства.

На підприємстві діє положення про порядок матеріального заохочення працівників ВАТ «Беллакт» за своєчасне і правильне пред'явлення, оформлення і розгляд претензій до постачальників за поставку неякісної продукції. Це положення введено з метою матеріальної зацікавленості працівників. За даним Положенням преміюються працівники, які беруть безпосередню участь у виявленні дефектної продукції; оформленні, розгляді та пред'явленні претензій до постачальників неякісної продукції. Преміювання здійснюється за результатами роботи кварталу за умови наявності коштів, отриманих в результаті задоволення Постачальниками пред'явлених претензій.

Джерелом для заохочення є грошові кошти, отримані за рахунок штрафних санкцій за задоволеними претензіями. Сума премії розподіляється щокварталу в межах 50% від стягнутих з постачальників штрафних санкцій.

2.3 Контроль якості продукції в ВАТ «Беллакт»

Контроль якості продукції - найважливіший аспект діяльності підприємства. Усі які сировину, матеріали, технологічні процеси і готова продукція проходять суворий багатоступеневий лабораторний контроль на всіх стадіях виробництва. У виробництво допускається тільки ту сировину, яка пройшла хімічний, мікробіологічний і радіаційний контроль. Крім того, на комбінаті використовується закритий тип виробничого процесу, контакт персоналу з продукцією при виробництві дитячого харчування відсутня, при виробництві продукції з незбираного молока - зведений до мінімуму.

Головним завданням кожного співробітника - від робітника до генерального директора - є сумлінну працю та виробництво якісної продукції, що задовольняє споживача.

На підприємстві впроваджені і функціонують:

- система менеджменту якості на відповідність вимогам СТБ ISO 9001-2009;

- система управління якістю та безпекою харчових продуктів на основі аналізу ризиків і критичних контрольних точок СТБ HACCP 1470-2004.

Виконання вимог систем ISO і НАССР - це найбільш ефективна форма контролю якості та безпеки продуктів харчування, визнана у всьому світі і встановлена ​​в більшості країн Європейського Союзу.

З 2006 року Волковиське ВАТ «Беллакт» працює на основі принципів системи управління навколишнім середовищем ISO 14001-2005, що дозволяє мінімізувати негативний вплив виробництва на навколишнє середовище, раціонально використовувати природні ресурси.

У 2009 році на підприємстві впроваджена система управління охороною праці відповідно до вимог СТБ 18001-2005.

Працює система менеджменту безпеки харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000-2006.

Таким чином, в Волковиського ВАТ «Беллакт» створені всі умови для виробництва високоякісної продукції, що відповідає міжнародним стандартам.

В даний час на підприємстві триває подальша модернізація виробництва. Будуть збільшені виробничі потужності з виробництва швидкорозчинних каш, затребуваних в Білорусі і за кордоном. Зміниться і зовнішній вигляд товару, що важливо для сучасного покупця. З установкою нового обладнання по асептичної фасування продуктів дитячого харчування продукція знайде зручну упаковку, що забезпечує багаторазове відкриття-закриття. У кожен пакет буде вкладатися нова ложка для точного дозування, оновлені інструкції по застосуванню. Вже йдуть переговори з постачальниками, укладаються контракти.

Система забезпечення якості продукції в ВАТ «Беллакт» заснована на виконанні вимог нормативних документів структурними підрозділами, відділами та службами за всіма видами робіт.

При виробництві продукції використовується тільки сертифіковане або минуле гігієнічну реєстрацію за показниками безпеки сировину, а також таропакувальні матеріали, що пройшли гігієнічну реєстрацію в МОЗ Республіки Білорусь. З метою запобігання надходження у виробництво сировини і таропакувальних матеріалів, які не відповідають вимогам нормативної документації, вони піддаються вхідному контролю за показниками, встановленими в цій документації.

Структурна схема управління якістю продукції передбачає взаємодію всіх підрозділів і служб.

Відповідальність за організацію, забезпечення та здійснення технохімічного, мікробіологічного та радіометричного контролю за якістю що надходить на підприємство сировини, компонентів, матеріалів, за якість і стабільність проведення технологічних процесів на всіх стадіях виробництва продукції і за якість готових до реалізації продуктів несе випробувальний центр, в структуру якого входять: приймальна лабораторія; лабораторія фізико-хімічних досліджень; лабораторія бактеріологічних досліджень; лабораторія токсикологічних досліджень; аналітична лабораторія.

Випробувальний центр є структурним підрозділом Волковиського ВАТ «Беллакт». Атестат з акредитації випробувального центру № ВУ / 112 02.2.0.1623 дійсний до 28.04.2013 року на відповідність вимогам ДСТУ ISO 17025 (був підтверджений і продовжений в квітні 2009 року).

Основними завданнями випробувального центру є:

- постійно підтримувати відповідність вимогам акредитації, регламентованим керівними документами Системи акредитації Республіки Білорусь;

- забезпечувати повноту і правильність проведення випробувань, достовірність, об'єктивність і точність їх результатів;

- дотримуватися встановлених термінів проведення випробувань та інших робіт, що виконуються;

- забезпечувати впровадження передових методів і засобів випробувань.

Основними функціями випробувального центру є:

1) проведення випробувань відповідно до галузі акредитації;

2) проведення лабораторних аналізів в системі вхідного контролю сировини, компонентів, матеріалів і продукції, що випускається по ходу технологічного процесу;

3) участь у заходах щодо поліпшення якості продукції;

4) проведення аналізів тільки за методиками, передбаченим ТНПА;

5) проведення перевірок, актуалізації системи якості та вироблення коригувальних дій.

Випробувальний центр проводить дослідження молока заготовляється по:

- фізико-хімічними показниками (органолептика, температура, масова частка жиру, білка, сухого знежиреного речовини, кислотність, щільність, ступінь чистоти, термостійкість по алкогольній пробі);

- мікробіологічними показниками (кількість мікроорганізмів при 30 ° С в 1 мл молока, редуктазная проба, наявність інгібуючих речовин і ін.);

- вміст токсичних елементів (ртуть, миш'як, свинець, кадмій);

- залишкова кількість пестицидів; зміст мікотоксинів.

Досліджувані показники проводяться за договорами з ГУ «Волковиський зональний центр гігієни та епідеміології», РУП «Гродненський ЦСМС», ДДУ «Гродненська обласна ветеринарна лабораторія», ДУ «Республіканський науково-практичний центр гігієни», ДУ «Білоруський державний ветеринарний центр».

Випробувальний центр має в своєму розпорядженні персоналом достатньої чисельності, який має спеціальну професійну підготовку, технічні знання, досвід роботи, необхідні для проведення випробувань відповідно до галузі акредитації та для виконання запропонованих функцій.

Функції, обов'язки, права, відповідальність, вимоги до професійних знань і компетентності фахівців визначені посадовими інструкціями.

Контроль діяльності випробувального центру, дотримання порядку проведення випробувань і об'єктивності їх результатів здійснює Уповноважений орган з акредитації (Гродненський ЦСМС).

Основні недоліки в діяльності ВТК на підприємстві:

- контроль здійснюється не досить оперативно;

- контроль якості матеріалів і комплектуючих проводиться не завжди;

- нечітко розмежовані повноваження і відповідальність між працівниками ВТК на підприємстві.

Основні позитивні сторони в роботі випробувального центру:

- використання високоефективних методів контролю якості;

- наявність сучасних приладів, що забезпечують ефективність контролю;

- висока кваліфікація працівників.

Таким чином, в ВАТ «Беллакт» створені умови для виробництва продукції високої якості. Однак в сучасних умовах існує об'єктивна необхідність підвищення рівня якості продукції, яка обумовлена ​​наступними причинами:

- якість продукції стає одним з вирішальних факторів підвищення ефективності виробництва та інтенсивного розвитку економіки в цілому;

- випуск неякісної продукції завдає великих економічних збитків як окремим підприємствам, так і всієї національної економіки;

- змінюється психологія споживача і його вимоги до якості продукції;

- якість є одним з найважливіших факторів конкурентоспроможності продукції в умовах посилення конкурентної боротьби за ринки збуту.

3. Шляхи підвищення якості продукції на ВАТ «Беллакт»

3.1 Заходи щодо підвищення якості

Підвищення якості продукції є найважливішим шляхом збільшення ефективності виробництва. Ефективність виробництва визначається співвідношенням отриманих результатів і зроблених витрат. Підвищити ефективність можна двома шляхами: зниженням витрат виробництва або підвищенням суспільної значимості результатів праці, яка може зростати не тільки за рахунок збільшення кількості продукції, але і внаслідок підвищення її якості [29, с. 14]. Перший шлях має певні межі, другий - практично не обмежений.

Підвищення якості продукції є процес, орієнтований на найбільш повне задоволення потреб в даній продукції, який включає в себе поліпшення якісних параметрів вже освоєної продукції, а також створення і освоєння якісно нових її видів [4, c. 25].

Для поліпшення якості продукції, що випускається і забезпечення її високої конкурентоспроможності на підприємстві в комплексі вирішуються завдання, які визначаються щорічною програмою «Якість», яка затверджується генеральним директором підприємства.

Основними заходами, які дозволяють підвищити якість продукції, в рамках Програми на 2012 р є:

- підвищення технічного рівня виробництва - придбання нового технологічного, фасувального обладнання, автотранспорту з доставки молока;

- розвиток метрологічного забезпечення виробництва і технічної бази випробувань - впровадження комплексної автоматизації бізнес-процесів підприємства, придбання нового лабораторного обладнання, освоєння нових методик проведення досліджень;

- підтвердження сертифіката системи менеджменту якості на відповідність вимогам стандарту СТБ 9001, підтвердження сертифіката системи управління якістю і безпекою на основі принципів НАССР СТБ 1470, підтвердження сертифіката системи управління навколишнім середовищем на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 14001;

- створення нових видів продукції;

- розвиток системи оцінки відповідності;

- розвиток інформаційного забезпечення підприємства;

- проведення навчання персоналу Волковиського ВАТ «Беллакт» щодо основних принципів і вимог стандарту СТБ 9001, по принципам системи НАССР відповідно до вимог СТБ 1470, підготовка керівників, фахівців з вивчення вимог СТБ ІСО 22000;

- семінари і конкурси в області якості - «Кращі товари Республіки Білорусь», «Кращі товари Республіки Білорусь на ринку Російської Федерації», інші міжнародні, республіканські, регіональні і галузеві конкурси;

- пропаганда в області якості - рекламні блоки в періодичних виданнях, проведення дегустацій, презентацій продукції;

- виставки, ярмарки - участь в щорічних спеціалізованих міжнародних та національних виставках;

- обмін досвідом в області якості - участь в галузевих Днях якості, в роботі семінарів і конференцій.

Планомірна реалізація заходів щодо підвищення якості і конкурентоспроможності продукції дозволить підприємству:

1) удосконалити контроль технологічних процесів;

2) розширити асортимент продукції, що випускається;

3) підвищити професійний рівень фахівців;

4) підвищити конкурентоспроможність продукції на світовому ринку;

5) розширити ринки збуту;

6) підвищити якість продукції і аналізу контролю критичних точок;

7) підвищити ефективність роботи, спрямованої на підвищення якості продукції;

8) підвищити впізнаваність торгової марки.

Висока якість продукції підприємства підтверджено нагородами (додаток А).

Забезпечення конкурентоспроможності продукції, що випускається, а також розширення виробничо-господарської діяльності підприємства багато в чому залежить від здатності підтримувати оптимальний рівень собівартості продукції. Що в свою чергу неможливо без аналізу сформованого рівня показників виробничо-господарської діяльності, виявлення причин відхилень показників від запланованого рівня, і здійснення планування виробничо-господарської діяльності з урахуванням виявлених недоліків, і пошуку заходів щодо усунення впливу негативних факторів.

3.2 Удосконалення дизайну упаковки сирних десертів

Перше речення по вдосконаленню якості продукції на досліджуваному підприємстві пов'язано з удосконаленням дизайну упаковки сирних десертів - сирні тістечка з ваніліном, какао і грушею (2010 р). Вибір продукції пов'язаний з досить високим попитом на них в даний час.

Упаковка надає важливе вплив на якість і збереження продукції ВАТ «Беллакт». Зараз в ВАТ «Беллакт» використовуються для упаковки виробів як традиційні, так і сучасні пакувальні матеріали. Зокрема, для упаковки сирних десертів в даний час використовуються наступні пакувальні матеріали: 1) пергамент і етикетка; 2) плівка флоу-пак.

Плівка флоу-пак - це сучасна герметична упаковка, що не допускає потрапляння повітря, вологи, стороннього запаху і мікроорганізмів ззовні. Внаслідок цього поліпшується якість продукту (це виражається в збереженні хрустких і смакових властивостей продукту) і його зовнішній товарний вигляд.

Що стосується упаковки в пергамент і етикетку, то цей процес технологічно є більш складним і трудомістким, ніж упаковка в плівку флоу-пак. При цьому пергаментний упаковка може пропускати жир (який входить до складу начинки), в результаті чого на поверхні етикетки з'являються маслянисті плями до закінчення терміну придатності виробу, тобто псується зовнішній вигляд продукту.

До того ж, внаслідок негерметичності упаковки, виникає ймовірність попадання повітря, вологи і мікроорганізмів ззовні, що негативно впливає на якість виробів.Тобто губляться такі важливі характеристики продукту, як смакові якості (в результаті попадання повітря разом зі сторонніми запахами) і хрусткі властивості (в результаті попадання вологи).

Упаковка сирних десертів в пергамент і етикетку проводиться на чотирьох пакувальних автоматах К-467, які були введені в дію в 2002 році. Нормативний термін служби обладнання в кондитерській промисловості, згідно з класифікатором основних засобів (затвердженого постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь від 30.09.2011 № 161), обладнання фізично зношене і давно вже Замортизований свою вартість. Можна говорити і про моральний знос, так як деякі конкуренти ВАТ «Беллакт» з виробництва аналогічної продукції вже перейшли до використання сучасної герметичної упаковки.

У ВАТ «Беллакт» є один автомат «Каррера-1000», упаковують продукцію в плівку флоу-пак. Він був введений в дію в 2008 році і досить добре зарекомендував себе. Процес упаковки на ньому відбувається з більш швидким темпом і менш трудомісткий порівняно зі старими пакувальними автоматами.

Таким чином, було б доцільно закупити ще один пакувальний автомат «Каррера-1000». Вартість автомата відносно невелика і складає 737,63 млн р. При цьому чотири автомати «К-467» слід демонтувати, вивільнивши тим самим площу.

При розрахунку річної економії від впровадження даного заходу будуть попарно порівнюватися два варіанти процесу упаковки:

1) чотирма автоматами «К-467» і одним автоматом «Каррера-1000»;

2) двома автоматами «Каррера-1000».

Норма обслуговування пакувальних автоматів і годинні тарифні ставки робітників представлені в таблиці 3.1 і таблиці 3.2.

Таблиця 3.1 - Норма обслуговування пакувального автомата «К-467» і годинні тарифні ставки робітників

Категорія робітників, чол.

на 1 автомат, р.

на 4 автомати, р.

Машиніст расф.-упак. - 1 (4 р.)

12287,5 * 1

49150

2. Різьбяр - 1 (3 р.)

11109,5 * 1

44438

3. Укладальник-пакувальник - 2 (3 р.)

10565,7 * 2

84525,6

РАЗОМ

44525,3

178113,6

Джерело: власна розробка.

Таблиця 3.2 - Норма обслуговування пакувального автомата «Каррера-1000» і годинні тарифні ставки робітників

Категорія робітників

на 1 автомат, р.

на 2 автомати, р.

1. Оператор лінії - 1 (5 р.)

12610,6 * 1

25211,2

2. Виробник - 3 (3 р.)

10565,7 * 3

63394,2

3. Укладальник-пакувальник - 6 (3 р.)

10565,7 * 6

126788,4

РАЗОМ

107701,9

215403,8

Джерело: власна розробка.

Загальна годинна тарифна ставка при роботі:

1) чотирьох автоматів «К-467»:

178113,6р.

2) одного автомата «Каррера-1000»:

107701,9р.

Річна економія на витратах, спрямованих на оплату праці:

(178113,6 - 107701,9) * 264 * 8 = 70411,7 * 264 * 8 = 148709510,4 р. = 148,7 млн ​​р.

Річна норма виробітку (норма вироблення десертів в зміну на: «К-467» - 950 кг, «Карррера-1000» -4000 кг):

1) на чотирьох автоматах «К-467»:

950 * 264 * 4 = 1003200 = 1003,2 т

2) на одному автоматі «Каррера-1000»:

4000 * 264 = 1056000 кг = 1056 т

Річна норма витрати пакувальних матеріалів (норма витрати на завертку 1 т десертів: пергаменту - 20 кг, етикеток - 102 шт., Плівки флоу-пак - 17,1 кг):

1) на чотирьох автоматах «К-467» і одному автоматі «Каррера-1000»:

1003,2 * 20 * 4 = 80256 кг пергаменту

1003,2 * 102 * 4 = 409306 шт. етикеток

2) на автоматі «Каррера-1000»:

4000 * 17,1 = 68400 кг плівки флоу-пак

Вартість пакувальних матеріалів (ціна: 1 кг пергаменту - 12600 р., 1 шт. Етикетки - 180 р., 1 кг плівки флоу-пак -2500 р.):

1) для чотирьох автоматів «К-467» річна вартість:

пергаменту = 80256 * 12600 = 1011 млн р.

етикеток = 409306 * 180 = 74 млн р.

всіх пакувальних матеріалів = 1085 млн р.

2) для автомата «Каррера - 1000»:

річна вартість плівки флоу-пак = 68400 * 2500 = 171 млн р.

Економія за рахунок упаковки:

1085 - 171 = 914 млн р.

Річна економія при реалізації заходу:

148,7 + 914 - 737,63 - 2,52 - 0,92 = 321,63 млн р.

3.3 Технічне переозброєння виробництва сиру

В даний час на підприємстві застосовується традиційна технологічна схема виробництва твердого сиру. Виробнича потужність - 2,9 т сиру в зміну.

Технічне переоснащення дозволить збільшити обсяг виробництва сиру, знизити витрату електроенергії і пара, збільшити продуктивність праці, знизити собівартість продукції, підвищити її конкурентоспроможність за рахунок підвищення якості як всередині Республіки Білорусь, так і за її межами.

Згідно комерційної пропозиції фірми OBRAM Sp.z oo. в Ольштині (Польща), передбачається поставка лінії для виробництва сиру «Голландський» продуктивністю 150 тис. літрів переробки молока на добу.

Лінія забезпечує автоматичний цикл випуску твердого сиру з застосуванням комп'ютерного управління. Сир виробляється з використанням у технологічному процесі форм і індивідуальним пресуванням кожного бруска.

Розміри бруска 300х300х100 мм, вага близько 9 кг, передбачається розрізання брусків з розміром 300х150х100 мм вагою 4,5 кг.

Для обгрунтування проекту в якості аналога прийнято обладнання фірми «OBRAM Sp.z oo.» (Польща). Комерційна пропозиція містить основні техніко-економічні та цінові параметри. Продуктивність лінії - 150 тис. Л переробки молока на добу. Готова продукція (сир Голландський) являє собою брусок 300х300х100 мм, масою близько 9 кг.

Пропозиція охоплює розробку технічної і технологічної документації сироізготовітельной лінії відповідно до європейських вимог, доставку технологічного обладнання, його монтаж і обв'язку, а також введення в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу.

Комплектація лінії забезпечує автоматизацію процесу виготовлення сиру закритим способом від приготування зерна, формування і механізацію фінішних операцій пресування і спорожнення форм. Закритий спосіб виготовлення продукції забезпечить наявність більш високих якісних показників продукції - таких як:

- органолептичні (смак, запах, колір);

- хіміко-фізичні (масова частка жиру, кислотність, щільність);

- мікробіологічні (відсутність патогенних мікроорганізмів і токсичних елементів).

Встановлення автоматизованої лінії по виробництву твердих сичужних сирів також дозволить довести такий важливий для якості продуктів харчування фактор як людський (особисті речі та продукти життєдіяльності персоналу, залишковий вміст миючих і дезінфікуючих речовин, гнійничкові та кишкові захворювання і т.п.) до мінімального значення, що безпосередньо вплине на рівень якості готової продукції.

В інвестиційні витрати ВАТ «Беллакт» включена сума основних капітальних витрат, а також витрати, які відносять на приріст чистого оборотного капіталу.

Обсяг капітальних вкладень, необхідних для реалізації проекту, визначений виходячи з потреби в коштах на будівельно-монтажні роботи та придбання технологічного обладнання.

Капітальні витрати складають 3658,3 тис. У.о., в т.ч. ПДВ - 520,4 тис. І мито - 141,6 тис. У.о .:

- витрати на розробку проектно-кошторисної документації - 47,4 тис. У.о., в т.ч. ПДВ - 7,2 у.о .;

- витрати на будівельно-монтажні роботи - 139,8 тис. У.о., в т.ч. ПДВ - 21,3 у.о .;

- витрати на придбання технологічного обладнання - 3 471,1 тис. У.о., в т.ч. ПДВ - 520,4 тис. У.о. і мито - 141,6 у.о.

Загальні інвестиційні витрати по роках реалізації проекту зведені в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 - Інвестиційні витрати за проектом

Інвестиційні витрати за проектом

і джерела фінансування

Од. вим.

всього

2013 р

2014 р

Вартість інвестиційного проекту

тис. у.о.

3658,3

3257,1

362,1

Джерела фінансування проекту:

тис. у.о.

3658,3

3257,1

362,1

Власні кошти

тис. у.о.

750,6

624,3

87,2

Позикові і залучені кошти

тис. у.о.

2907,7

2632,8

274,9

валютний кредит

тис. у.о.

2907,7

2632,8

274,9

Короткострокові кредити

тис. у.о.

-

-

-

Частка власного капіталу в обсязі інвестицій

%

-

19,2

24,1

Примітка - Джерело: власна розробка.

Дані таблиці 3.3 показують, що фінансування проекту передбачається здійснити за рахунок позикових і частково за рахунок власних коштів.

Позикові кошти в сумі 2907,7 ​​тис. У.о. планується залучити у вигляді валютного кредиту.

Засоби вітчизняного банку:

- сума кредиту: 2907,7 ​​тис. У.о .;

- кошти надаються частинами, у міру необхідності;

- дата отримання першого траншу: январь 2013 р .;

- відстрочка погашення основного боргу: 13 місяців;

- основний борг погашається щомісяця, рівними частинами;

- кошти надаються під 12% річних;

- відсотки погашаються щомісячно;

- частина відсотків за користування кредитом, тобто 6% буде відшкодовуватися з коштів бюджету.

Сума кредиту вітчизняного банку покриває величину витрат, необхідних на будівельно-монтажні роботи та придбання технологічного обладнання.

Сплата ПДВ і митного збору буде здійснюватися за рахунок власних коштів.

На діаграмі (рисунок 3.1) представлена ​​динаміка чистого прибутку підприємства з урахуванням двох варіантів: без і з реалізацією проекту.

Малюнок 3.1 - Динаміка чистого прибутку підприємства.

Примітка - Джерело: власна розробка.

З малюнка видно, що чистий прибуток з урахуванням реалізації проекту значно перевищує цей же показник без реалізації проекту. Так в 2014 р чистий прибуток з урахуванням реалізації проекту складає 763,7 у.о., а без реалізації - 443,1 у.о.

Розрахунок прибутку проведений в табличній формі (таблиця 3.4).

Таблиця 3.4 - Розрахунок чистого прибутку, тис. У.о.

Доходи і витрати за видами діяльності

2013 р

2014 р

2015 р

Виручка від реалізації

11476,7

13804,8

15398,8

Податки, що включаються до виручки від реалізації

537,1

699,5

767,5

Виручка від реалізації за мінусом непрямих податків

10939,6

13105,3

14631,2

У тому числі бюджетні субсидії

на покриття різниці в цінах і тарифах

-

-

-

Умовно-змінні витрати

8698,4

10040,0

11169,0

Маржинальна (змінна) прибуток

2241,2

3065,3

3462,2

Умовно-постійні витрати

1794,2

2126,1

2385,0

Прибуток (збиток) від реалізації

447,0

939,2

1077,3

Прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат

-

-

-

Прибуток (збиток) від позареалізаційних доходів і витрат

2,5

7,0

7,0

Прибуток (збиток) за звітний період

449,4

946,2

1084,3

Податки, збори, платежі з прибутку

148,0

271,9

320,6

Сума пільги з податку на прибуток

0,0

0,0

0,0

Прибуток (збиток) до розподілу

301,4

674,3

763,7

У тому числі за напрямами використання:

-

-

-

На цілі споживання

-

56,3

62,0

На цілі накопичення

-

618,0

701,7

Чистий дохід

441,3

842,2

1055,6

Погашення заборгованості за кредитами, позиками

-

144,4

833,9

Примітка - Джерело: власна розробка.

Як видно з таблиці 3.4, чистий дохід підприємства вже в 2014 р в порівнянні з 2013 р збільшиться на 400,9 у.о. Різниця суми погашення заборгованості за кредитами в 2015 р в порівнянні з 2014 р складе 689,5 у.о.

У приплив грошових коштів включені обороти від реалізації продукції і позикові кошти. В відтоку грошових коштів враховані витрати на виробництво і збут, податок на додану вартість (що підлягає заліку і сплаті в бюджет), щорічні суми погашення основного боргу і відсотків за отриманими кредитами, а також інші плановані витрати.

Чистий оборотний капітал являє собою різницю поточних активів і поточних пасивів. Його розрахунок здійснюється виходячи з планованих витрат виробництва, відвантаження і норми запасів за статтями витрат поточних активів і короткострокових зобов'язань. Фінансування приросту потреби в чистому оборотному капіталі планується здійснювати за рахунок власних коштів.

Оцінка інвестицій базується на зіставленні очікуваного чистого доходу від реалізації проекту з інвестованих в проект капіталом.

Приведення майбутніх потоків і відтоків грошових коштів до моменту здійснення інвестицій вироблено методом дисконтування.

Простий термін окупності проекту - це період часу, після закінчення якого чистий обсяг надходжень (доходів) перекриває обсяг інвестицій (витрат) в проект. Простий термін окупності введення цеху і технологічної лінії:

- з моменту введення обладнання - 3 роки 9 місяців;

- з моменту здійснення інвестицій - 5 років 3 місяці.

Розрахунок динамічного строку окупності проекту здійснюється за накопичувальним дисконтованою чистого потоку готівки. Для розглянутого проекту динамічний термін окупності інвестицій:

- з моменту введення обладнання - 5 років 3 місяці;

- з моменту здійснення інвестицій - 6 років 7 місяців.

Чиста поточна вартість показує абсолютну величину чистого доходу, наведеного до початку реалізації проекту. Чиста поточна вартість за період реалізації проекту з 2013 по 2017 рр. складе 106,5 у.о.

На відміну від чистого дисконтованого доходу, індекс рентабельності є відносним показником, що робить його зручним у плануванні при виборі одного проекту з кількох альтернативних. Індекс рентабельності (прибутковості) за даним проектом дорівнює 1,03.

Аналіз показників ефективності інвестицій справжнього пропозиції дозволяє зробити висновок, що при прогнозованих обсягах виробництва, капітальних вкладеннях, цінах на готову продукцію і виробничих витратах проект є надійним і рентабельним.

Успішна реалізація цього проекту створює сприятливі перспективи для зміцнення позицій підприємства на ринку за основними показниками, отримання і збільшення в подальшому обсягів чистого прибутку по основній діяльності, збереження і підвищення соціально-економічного благополуччя колективу підприємства і власника.

Молочна продукція характеризується високою матеріаломісткістю. У структурі собівартості молочну сировину займає 62-85%, частка енерговитрат становить 4-15%. До найбільш матеріаломістким продукції відносяться технічний казеїн, масло, сири, до найбільш енергоємної - сухе знежирене молоко (енерговитрати більше 15%).

Високою енергоємністю характеризуються процеси пастеризації молока, вершків, їх сепарація, згущення суміші в вакуум-апаратах, сушіння в сушильній установці.

До енергоємним допоміжним виробництвам належить отримання холоду на холодильно-компресорної станції. До основного енергоспоживаючого обладнання відноситься також насосне обладнання, включаючи технологічні насоси, насоси охолоджувачів, насоси водозабору, охолодження обладнання та ін.

Аналіз динаміки питомих норм витрат електричної і теплової енергії на випуск продукції за основними групами за останні роки показує тенденцію до зниження фактичного питомого споживання ПЕР, що обумовлено проведеної на підприємстві роботою по впровадженню енергозберігаючих заходів.

З метою зниження енерговитрат на заводі цілеспрямовано впроваджується енергоефективне холодильне обладнання, яке працює на азонобезопасном фреоне, в даний час технологічний холод виробляють 15 локальних фреонових установок, в 2013 році планується вести в експлуатацію фреонові холодильні агрегати в камері дозрівання сиру.

Водозабір на підприємстві здійснюється з трьох власних артезіанських свердловин, розташованих на його території. Відцентровими зануреними насосами вода подається в резервуари і водонапірні башти, звідки розподіляється на технологічні і власні потреби. Основні споживачі води: всі виробничі цехи, компресорна, котельня, господарсько-побутові споживачі (умивальники, душові, їдальня).

Витрата гарячої води на виробничі потреби становить 30-37% від загальної витрати, графік споживання щодо рівномірний по місяцях. На потреби котельні споживається 63-70% води, причому в літній період споживання води більше, що обумовлено великою кількістю сировини (молока), а відповідно, більшою потребою в парі на потреби сушки.

Заходами з енергозбереження на 2013 р передбачається заміна енергоємного живить і мережевого насосного обладнання з висновком встановленій електричній потужності 59 кВт.

Реалізація запланованих на 2013 ренергозберігаючих заходів забезпечує економію енергоресурсів в перерахунку на умовне паливо в обсязі 231,6 тут.

Економії матеріально-сировинних ресурсів планується досягти послідовної роботою по залученню у виробництво вторинних ресурсів, удосконаленням структури переробки сировини, трудові витрати будуть знижені в результаті введення в експлуатацію нової технологічної лінії з виробництва сирів, де за рахунок автоматизації очікується зменшення чисельності обслуговуючого персонал з 27 до 10 людина.

3.4 Оцінка ефективності впровадження автоматизованої системи ЕRP в ВАТ «Беллакт»

На жаль, історично так склалося, що білоруська промисловість в основному пішла по шляху так званої «клаптикової» автоматизації, коли облікові програми, встановлені в окремих службах, ніяк не пов'язані один з одним. Але на нинішньому етапі більшість вітчизняних підприємств усвідомило, що «клаптева» автоматизація стала гальмом виробництва. Вона не тільки породжує дублювання даних і помилки в розрахунках, а й не дає змоги вчасно і в повному обсязі забезпечити керівництво інформацією, без якої неможливо підвищити ефективність і прибутковість підприємства. Мова як про стандартну звітності: даних про рух всіх видів ресурсів, собівартості виробництва, дебіторської та кредиторської заборгованості і т. Д., Так і специфічних для молочної галузі показниках і звітах. Таким чином, якщо керівництво підприємства відчуває гостру потребу в щоденних аналітичних звітах, що дозволяють скласти об'єктивну картину процесів на підприємстві в цілому і на окремих ділянках, значить, на підприємстві дозріли не лише об'єктивні, а й суб'єктивні фактори для впровадження ERP-системи. Як випливає з назви, основна ідея ERP, полягає в автоматизації діяльності.

Переваги ERP-системи:

- можливість легкого зміни планів;

- зниження ймовірності зриву виробництва через недостачу необхідної сировини;

- зниження рівня запасів товарно-матеріальних цінностей, що зберігаються на складах;

- можливість збільшення кількості та підвищення якості своєчасно виконаних замовлень.

«Галактика ERP для молочної промисловості» забезпечує комплексну автоматизацію управління матеріальними, фінансовими та кадровими ресурсами, виробництвом, технічним обслуговуванням і ремонтами обладнання, якістю сировини та готової продукції та ін. Це галузеве рішення повністю враховує специфіку молочного виробництва в білоруських умовах. При розробці ERP-системи величезну увагу було приділено прийманні сировини, планування виробництва для продукції зі складною рецептурою і малим терміном зберігання, роботі з великою номенклатурою продукції та ін. Так, система управління виробництвом враховує яке надійшло сировину в фізичному і базисному вазі, дозволяє контролювати якість сировини по різноманітним показникам (відсоток жирності, вмісту білка, соматичних клітин, температура, кислотність, щільність і ін.), формувати проби з перевіркою коректності введених значень. Можливий розрахунок послуг заготівлі молока у населення і доставки на переробне підприємство. За підсумками роботи за період формуються звіти за якістю, в тому числі - в розрізі постачальників. Ціна на молочну сировину встановлюється автоматично з урахуванням сортності молока і в залежності від того, хто є сдатчиком: фізична або юридична особа. У процесі приймання сировини система розраховує знижки / надбавки за якість сировини, зокрема за охолоджене молоко, і відхилення в змісті білка від базисної норми.

Дані системи «Галактика ERP» допомагають молочному підприємству стимулювати своїх постачальників на підвищення якості сировини (збільшення відсотка білка, жиру, зниження кількості мікрофлори і ін.). А це дозволяє підвищити якість і урізноманітнити рецептуру кінцевого продукту. Завдяки системі «Галактика ERP» також вирішується така критична для галузі проблема, як невисокий термін зберігання сировини і самої продукції. Доставка готової продукції споживачеві вважається одним з найбільш складних етапів роботи підприємств харчової промисловості. Практично всі види виробів повинні «покинути» ворота підприємства буквально в лічені дні і навіть години. Це означає, що всі дії з прийому заявок, виробництва продукції і відвантаження споживачеві повинні бути строго організованими, швидкими і чіткими. Однак найчастіше зробити це буває досить непросто, так як для підприємств харчової промисловості характерна велика кількість контрагентів - підрозділу служби замовлень щодня доводиться обробляти до декількох десятків заявок. При цьому необхідно враховувати як індивідуальні «особливості» кожного клієнта, так і «капризи» ринку. Крім того, більшість підприємств харчової галузі не мають резервними площами для зберігання швидкопсувної продукції. Тому несподівані повернення на склад, спровоковані неточністю доставки, можуть спричинити серйозні проблеми, що впливають на ефективність бізнесу в цілому. Складнощі виконання логістичного ланцюжка також можуть виникнути і в результаті НЕ прогнозованого зростання попиту на той чи інший вид продукції. Це жорстке обмеження робить актуальним завдання синхронізації поставок сировини і виробництва, виробництва і дистрибуції, жорсткого контролю термінів і температурних режимів зберігання і транспортування молока і молочних продуктів.

Система управління виробництвом ERP в свою ж чергу забезпечує повну синхронізацію всіх бізнес-процесів підприємства. При цьому забезпечується оптимальне завантаження виробництва на основі планів по закупівлі сировини і реалізації готової продукції. Швидкість виробництва збільшується і, відповідно, зростає оборотність капіталу і прибутковість підприємства. Попутно підвищується рівень клієнтського сервісу, ефективність використання основних фондів, скорочується рівень складських запасів і незавершеного виробництва, згладжується негативна сезонна кореляція між ринками продукції та сировини. Керівництво підприємства отримує можливість аналізувати реальну картину роботи всього підприємства і перейти від обліку «від зворотного» до обліку за фактом.

Таким чином, можна припустити, що впровадження системи «Галактика ERP для молочної промисловості» в ВАТ «Беллакт» є доцільним, так як ERP-система гарантує систематичне калькулювання використання сировини і матеріалів, а також оптимізацію загальних процесів переробки і підвищення якості продукції і вносить вирішальний внесок в забезпечення стовідсоткової гарантії поставок. Поряд з інтеграцією спеціальних форм постачання, повністю відображається процес розрахунку якості всіх компонентів молока.

В результаті переходу на автоматизоване планування класу ЕRP ВАТ «Беллакт» понесе значні капітальні витрати на придбання і впровадження програмного засобу. Однак, якщо придбане програмне засіб буде в достатній мірі ефективніше колишнього методу планування, то додаткові капітальні витрати швидко окупляться.

При розрахунку ефекту від впровадження в даній роботі використовується метод дисконтування грошових потоків. Методика дисконтування заснована на порівнянні грошових надходжень в різні моменти часу. Саме процедура дисконтування дозволяє максимально повно врахувати інфляцію, ризики та альтернативну вартість капіталу на різних стадіях інвестиційного проекту.

Даний метод оцінки вважається найбільш прийнятним з точки зору інвестиційних мотивів, оскільки будь-який інвестор, який вкладає гроші в діюче підприємство, в кінцевому рахунку купує не набір активів, що складається з будівель, споруд, машин, устаткування, нематеріальних цінностей і т. Д., А потік майбутніх доходів, який дозволить йому окупити вкладені кошти, отримати прибуток і підвищити свій добробут [30, с. 75].

На підставі чистого потоку готівки розраховуються основні показники оцінки інвестицій:

- чистий дисконтований дохід (NPV);

- індекс прибутковості (IP);

- термін окупності (DD).

Впровадження автоматизованого програмного засобу дозволить ВАТ «Беллакт» заощадити на поточних витратах, тобто практично отримати на цю суму додатковий прибуток. Як економічного ефекту виступає чистий прибуток - додатковий прибуток, що залишається в його розпорядженні (ДПЧ), яка визначається за формулою

, (3.1)

де З - загальна річна економія поточних витрат, р .;

Нп - ставка податку на прибуток,%.

У процесі використання нового програмного засобу чистий прибуток в кінцевому підсумку відшкодовує капітальні витрати. Однак, отримані при цьому суми результатів (прибутку) і витрат (капітальних вкладень) за роками призводять до єдиного часу - розрахункового року шляхом множення результатів і витрат за кожен рік на коефіцієнт привиди (коефіцієнт дисконтування).

Коефіцієнт дисконтування розраховується за такою формулою

(3.2)

де r - ставка дисконтування (норма дисконту);

t - період реалізації проекту, рік.

Ставка дисконтування приймається на рівні ставки рефінансування Національного банку або фактичної ставки відсотка за довгостроковими кредитами банку.

Чиста поточна вартість (NPV) характеризує інтегральний ефект від реалізації проекту і визначається як величина, отримана дисконтуванням (при постійній ставці відсотка окремо від кожного року) різниці між всіма річними відтоками і притоками реальних грошей, накопичуваних протягом горизонту розрахунку проекту:

, (3.3)

де Pt - чисті потоки готівки, р .;

n - горизонт розрахунку, рік;

IC - капітальні вкладення, р.

Капітальні вкладення являють собою капітальні витрати, які складаються з витрат підприємства на придбання програмного засобу за відпускною ціною розробника з урахуванням вартості послуг з експлуатації і супроводу, витрат користувача на освоєння програмного засобу, витрат на поповнення оборотних коштів у зв'язку з використанням нового програмного засобу.

Приплив готівки являє собою суму чистого прибутку, одержуваної за рік, і амортизаційних відрахувань.

Чиста поточна вартість показує абсолютну величину прибутку, наведену до початку реалізації проекту і повинен мати позитивне значення, інакше інвестиційний проект не можна розглядати як ефективний.

Індекс рентабельності (прибутковості) (ІР) являє собою відношення суми наведених ефектів до величини капітальних вкладень і визначається за формулою

, (3.4)

де - сумарний дисконтований потік, тис. р.

Інвестиційні проекти ефективні, якщо IP 1.

Розрахунок динамічного строку окупності проекту здійснюється за накопичувальним дисконтованою чистого потоку готівки. Дисконтований термін окупності (DD) на відміну від простого враховує вартість капіталу і показує реальний період окупності. Його можна визначити за формулою:

, (3.5)

де t1 - номер останнього року з негативним NPV;

t2 - номер останнього року з позитивним NPV.

Термін окупності служить для визначення ступеня ризиків реалізації проекту та ліквідності інвестицій.

Створення та впровадження нового програмного засобу виявиться економічно доцільним лише в тому випадку, якщо всі капітальні витрати окупляться за рахунок одержуваної економії в найближчі 1-3 роки.

Витрати, пов'язані з впровадженням і експлуатацією автоматизованої системи ЕRP, включають в себе капітальні (одноразові) і поточні витрати

До капітальних витрат відносяться: вартість обладнання, вартість програмного і прикладного забезпечення, вартість розробки та впровадження безпосередньо самого програмно-апаратного комплексу, вартість навчання персоналу [31, c.18].

Для установки системи ЕRP ВАТ «Беллакт» необхідно придбати наступне обладнання:

- комп'ютерне забезпечення для серверів баз даних, webсерверов (при реалізації програм для самообслуговування в інтернет);

- комунікаційне обладнання для підтримки необхідної ІТ інфраструктури та вимог до безпеки передачі даних;

- інше допоміжне комп'ютерне забезпечення, включаючи кошти резервування даних, принтери, факс-модеми і т.п.

Також слід придбати системне програмне забезпечення:

- операційна система для серверів;

- операційна система для робочих станцій;

- система управління базами даних.

Необхідно придбати також прикладне програмне забезпечення та ліцензію на користування ЕRP системою.

Вартість програмного комплекту складає 22680000 рублів. У цю вартість включено: вартість обладнання, вартість програмного і прикладного забезпечення, вартість розробки, впровадження та установки безпосередньо самого програмно комплексу. Розробку програмного комплексу здійснює корпорація «Галактика».

Вартість навчальної літератури, інструкцій операторів і програмістів, а також різних пам'яток не входить у вартість розробки програми. На їх розробку необхідно додатково витратити 245000 рублів.

Необхідно провести навчання двох співробітників, які потім навчать трьох інших співробітників на підприємстві, що не потребує додаткових витрат. Навчання буде проводитися фахівцями корпорації «Галактика». Договірна вартість навчання на підприємстві корпорації «Галактика» становить 1634000 рублів. Навчання триватиме 11 днів. Витрати на відрядження для двох співробітників складуть 1960800 рублів.

Всі дані по розрахунку капітальних витрат представлені в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 - Капітальні витрати на впровадження системи MRP

показник

позначення

Сума, р.

Вартість придбання ПЗ і установка системи

зрп

22680000

Вартість літератури, інструкцій

зли

2451000

Навчання персоналу

зоб

1634000

Витрати на відрядження

ЗКР

1960800

Примітка Джерело: власна розробка.

Таким чином, загальні капітальні витрати (Зк) складаються з суми придбання ПЗ та установки системи (ЗРП), вартості навчальної літератури, різних інструкцій і пам'яток (Злий), витрат на навчання персоналу (Зоб) і відрядних витрат (ЗКР):

Зк = 22680000 + 2451000 + 1634000 + 1960800 = 28725800 р.

Величина загальних капітальних витрат складає 28725800 р.

До поточних витрат віднесемо: амортизаційні відрахування по новому програмному продукту, витрати на супровід розробленого програмного продукту.

При розрахунку поточних витрат необхідно враховувати витрати по супроводженню програмно-апаратного комплексу. Вони включають в себе витрати на виявлення та виправлення програмних помилок в процесі супроводу; витрати на доопрацювання і вдосконалення програми (модифікацію); витрати на тиражування і впровадження нових версій. Згідно з укладеною угодою, в рік витрати на супровід складуть 7% від вартості розробки програми, тобто 1587600 р.

Амортизаційні відрахування на програмне забезпечення вартістю 22680000 біл руб. розраховуються за такою формулою

(3.6)

де На - річна норма амортизації, встановлюється виходячи з корисного строку використання програми,%;

Фа - вартість, яка амортизується програмного забезпечення, р.

Вартість, яка амортизується програми становить 22680000 р. Строк корисного використання (СПІ) програми встановлений в 5 років. Тоді норма амортизації (На) за кожен рік терміну корисного використання складе 20% згідно з формулою

, (3.7)

Тоді, річна сума амортизаційних відрахувань, визначена за формулою 3.6, складе:

Ао = 22680000 * 20/100 = 4536000 р.

Таким чином, поточні витрати в даному випадку будуть включати амортизаційні відрахування по новому програмному продукту і витрати по супроводженню. Отримані результати зведемо в таблицю 3.6.

Таблиця 3.6 - Розрахунок поточних витрат на експлуатацію ЕRP - системи за рік

розрахунковий показник

Сума, р.

Амортизаційні відрахування на програмне забезпечення

4536000

Витрати по супроводу програмного забезпечення

1587600

Поточні витрати (Зт)

6123600

Примітка Джерело: власна розробка.

Слід зазначити, що система ЕRP буде впроваджуватися на 5 робочих місцях. До впровадження кількість працівників ВТК становило 10. Так як все управління буде автоматизованим, не буде потрібно складання трудомістких плановграфіков, прогнозів і виконання розрахунків вручну.

Розрахуємо абсолютну економію чисельності за такою формулою

ЕЧ абс = Ч баз Ч отч, (3.8)

де ЕЧ абс абсолютна економія чисельності, чол .;

Чбаз чисельність працівників в базовому періоді, чол .;

Чотч чисельність працівників у звітному періоді, чол.

ЕЧ абс = 1251 1246 = 5 чол.

Розрахуємо відносну економію чисельності персоналу за формулою

ЕЧ отч = Чбаз Iвп Чотч, (3.9)

де ЕЧ отч відносна економія чисельності, чол .;

Чбаз чисельність працівників в базовому періоді, чол .;

Чотч чисельність працівників у звітному періоді, чол.

Iвп індекс випуску продукції.

ЕЧ отч = 12511,17 1246 = 217,67 чол.

Розрахуємо економію витрат на виробництво продукції (робіт, послуг), обумовлену скороченням чисельності працівників в результаті переходу на автоматизовану систему планування.

Середньомісячна заробітна плата працівника становить 3676500 р.

Таким чином, витрати на оплату праці становитимуть:

РОТ = 53676500 = 18382500 р.

Відрахування до фонду соціального захисту населення (ОСН) розраховуються за такою формулою

ОСН = РОТ Сосна, (3.10)

де Сосна - процентна ставка відрахувань на соціальні потреби, рівна 34%.

Таким чином, розмір відрахувань на соціальні потреби складе:

ОСН = 18382500 0,34 = 6250049 р.

Відрахування за страховими платежами розраховуються за такою формулою

СП = РОТ Ссп, (3.11)

де СП - страхові платежі, р .;

Ссп - процентна ставка за страховими платежами,%.

З огляду на те, що процентна ставка за страховими платежами дорівнює 0,6%, розрахуємо суму страхових платежів:

СП = 18382500 0,006 = 110295 р.

Економія витрат на заробітну плату Ез за рахунок скорочення чисельності персоналу за місяць визначимо як суму витрат на оплату праці, відрахувань до фонду соціального захисту населення та відрахувань за страховими платежами:

Ез = 18382500 + 6250049 + 110295 = 24742844 р.

Тоді економія витрат на заробітну плату за рік складе 296914128 р.

Таким чином, впровадження ЕRP-системи дозволить заощадити на витратах 296914128 р. в рік, а значить отримати на цю суму додатковий прибуток.

Розрахуємо приріст прибутку від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг ДПР за такою формулою

ДПР = Ез Зт (3.12)

Таким чином, одержуваний приріст прибутку від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг на рік складе:

ДПР = 24742844 - 6123600 = 18619844 р.

Приріст чистого прибутку ДПЧ розрахуємо за формулою:

ДПЧ = ДПР НП (3.13)

де НП податок на прибуток, р.

Податок на прибуток визначається за формулою:

НП = Пр Снп, (3.14)

де Снп - процентна ставка податку на прибуток, що дорівнює 18%.

Таким чином, податок на прибуток складе:

НП = 18619844 0,18 = 3351571 р.

Отже, приріст чистого прибутку згідно з формулою (3.13), складе:

ДПЧ = 18619844 - 3351571 = 15268273 р.

Таким чином, ВАТ «Беллакт» після впровадження ЕRP-Системи протягом року додатково отримає 15268273 р.

Розрахуємо основні показники оцінки інвестицій:

- чистий дисконтований дохід (NPV);

- індекс прибутковості (IP);

- термін окупності (DD).

Для розрахунку цих показників застосовується коефіцієнт дисконтування, який використовується для приведення майбутніх потоків і відтоків грошових коштів до початкового періоду часу.

При розрахунку коефіцієнта дисконтування в даній дипломній роботі ставка дисконтування дорівнює ставці рефінансування 36%. Норма дисконту 0,36. Коефіцієнт розраховується за формулою 3.2.

Відповідно до формули 3.3 за кожен рік приплив готівки однаковий і в числовому вираженні дорівнюватиме:

Pt = 1526827 + 4536000 = 19804273 р.

Підсумкові дані зведемо в таблицю 3.3, при цьому всі значення переведемо в тисячі рублів.

За формулою 3.3 визначимо чистий дисконтований дохід для першого року:

NPV1 = 19804,3 0,74 - 28725,8 = 14070,6 тис.р.

Визначимо чистий дисконтований дохід для другого року:

NPV2 = 19804,3 0,54 - 14070,6 = 3376,3 тис.р.

Визначимо чистий дисконтований дохід по іншим рокам в таблиці 3.7.

Таблиця 3.7 Дисконтовані грошові потоки

найменування показника

Значення показника за рік

0

1

2

3

4

5

Капітальні вкладення IC, тис. Р.

28725,8

Приплив наличностей, тис.р.

19804, 3

19804, 3

19804, 3

19804, 3

19804, 3

коефіцієнт дисконтування

0,74

0,54

0,4

0,3

0,1

Дисконтований потік, тис.р.

14655,2

10694,3

7921,7

5941,3

1980,4

Чиста поточна вартість (NPV), тис. р.

28725,8

14070,6

3376,3

4545,4

10486,7

14645,6

Примітка Джерело: власна розробка.

Аналізуючи таблицю 3.7, можна зробити висновок, що інвестований капітал окупиться через 2 роки і вже на 3 році підприємство ВАТ «Беллакт» отримає додатковий прибуток від впровадження системи ЕRP.

Термін окупності (DD) проекту за формулою (3.5):

DD = 2, 29 років

Таким чином, впровадження нового програмного продукту окупиться через 2,29 року.

Використовуючи таблицю 3.7, виходить, що сумарний дисконтований потік відповідно до формули 3.4 становить 41 193 тисячі рублів.

Розрахуємо індекс прибутковості за формулою 3.4. Він складе:

Впровадження ЕRP-системи в ВАТ «Беллакт» є ефективним, так як:

- чистий дисконтований дохід має позитивне значення;

- індекс рентабельності> 1 і дорівнює 1,43;

- капітальні вкладення окупляться через 2,29 року.

Таким чином, отриманий прибуток від впровадження ERP-системи ВАТ «Беллакт» може направити на реалізацію заходів щодо вдосконалення якості продукції, запропонованих в даній роботі.

ВИСНОВОК

1. У ринковій економіці проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної та екологічної безпеки. Якість - комплексне поняття, що характеризує ефективність усіх сторін діяльності: розробка стратегії, організація виробництва, маркетинг і ін. Найважливішою складовою всієї системи якості є якість продукції. Якість продукції харчової промисловості характеризується наступними показниками: призначення, надійності, естетичними, технологічності, патентно-правові, безпеки. [12, с. 204].

2. Між якістю та ефективністю виробництва існує пряма залежність. Підвищення якості сприяє зростанню ефективності виробництва, призводить до зниження витрат і збільшення частки підприємства на ринку. Виробництво високоякісних товарів може вплинути не тільки на збільшення прибутку окремого підприємства, а й на підйом економіки в цілому. Поліпшення якості продукції - одне з найважливіших напрямків підвищення ефективності суспільного виробництва в цілому та ефективності окремого підприємства, зокрема [13, с. 24-27].

3. Під управлінням якістю продукції розуміються дії, здійснювані при створенні, експлуатації або споживанні продукції з метою встановлення, забезпечення і підтримки необхідного рівня її якості. Безпосередніми об'єктами управління в даному випадку є споживчі характеристики продукції, фактори і умови, що впливають на їх рівень, а також процеси формування якості продукції на різних стадіях її життєвого циклу. Важливим елементом в управлінні якістю продукції є стандартизація та сертифікація [2, с. 158].

4. Ефективна система менеджменту якості повинна бути спроектована і функціонувати так, щоб задовольняти запити і очікування як зовнішніх споживачів (в продукції необхідного рівня), так і виробників (в забезпеченні умов ефективного використання ресурсів) шляхом контролю над технічними, адміністративними і людськими ресурсами, спрямованого на зниження, запобігання і усунення відхилень від встановлених стандартів. Важливим елементом в управлінні якістю продукції є стандартизація та сертифікація [25, с. 93].

5. Аналіз співвідношення темпів зростання виручки від реалізації і темпів зростання обсягів виробництва на досліджуваному підприємстві показує, що в 2009-2010 рр. спостерігалася позитивна динаміка. Це пояснюється товарною політикою підприємства в області асортименту - розвитком і рухом власного «бренду», розширенням продуктової лінійки, проходженням загальногалузевим тенденціям. Близько половини продукції підприємства експортується. В даний час підприємство експортує дитяче харчування, сухе незбиране і хінізірованное молоко, сухе знежирене молоко, масло тваринне, сир, молоко згущене і ін. Основний торговий партнер - Росія. У 2010 році експорт в даний регіон склав 50% від загального обсягу експорту. У 2010 році підприємством проведено велику роботу по диверсифікації ринків збуту і протягом року продукція експортувалася в інші країни СНД - Казахстан, Узбекистан, а також в країни далекого зарубіжжя - Республіку Венесуела, Пакистан, Саудівську Аравію. Питома вага експорту в загальному обсязі реалізованої продукції становить понад 45%. За 2011 рік випущено нову продукцію на 239,2 млрд р., Що становить 52,5% від загального обсягу виробництва. Частка нової продукції збільшена до рівня минулого року на 20,5 процентних пункту. За 2011 рік випущено сертифікованої продукції на 435,8 млрд р., Що становить 95,5% від загального обсягу виробництва.

6. Випуск продуктів харчування для дітей вимагає особливо ретельного контролю якості. У ВАТ «Беллакт» створені всі умови для виробництва високоякісної продукції, що відповідає міжнародним стандартам. Однак в сучасних умовах існує об'єктивна необхідність підвищення рівня якості продукції, яка обумовлена ​​наступними причинами: якість продукції стає одним з вирішальних факторів підвищення ефективності виробництва та інтенсивного розвитку економіки в цілому; випуск неякісної продукції завдає великих економічних збитків як окремим підприємствам, так і всієї національної економіки; змінюється психологія споживача і його вимоги до якості продукції; якість є одним з найважливіших факторів конкурентоспроможності продукції в умовах посилення конкурентної боротьби за ринки збуту.

7. Для поліпшення якості продукції, що випускається і забезпечення її високої конкурентоспроможності на підприємстві в комплексі вирішуються завдання, які визначаються щорічною програмою «Якість», яка затверджується генеральним директором підприємства. Планомірна реалізація заходів щодо підвищення якості і конкурентоспроможності продукції дозволить підприємству: вдосконалити контроль технологічних процесів; розширити асортимент продукції, що випускається; підвищити професійний рівень фахівців; підвищити конкурентоспроможність продукції на світовому ринку; розширити ринки збуту; підвищити якість продукції і аналізу контролю критичних точок; підвищити ефективність роботи, спрямованої на підвищення якості продукції; підвищити впізнаваність торгової марки. Висока якість продукції підприємства підтверджено численними нагородами.

8. Перше речення по вдосконаленню якості продукції на досліджуваному підприємстві пов'язано з удосконаленням дизайну упаковки сирних десертів - сирні тістечка з ваніліном, какао і грушею (2010 р). Вибір продукції пов'язаний з досить високим попитом на них в даний час. Економічний ефект, який може бути отриманий від реалізації заходи щодо переходу до упаковки тільки в плівку флоу-пак, становить 321,63 млн р. в рік і дозволяє найбільш повно задовольняти запити споживачів, приділяючи при цьому першочергову увагу питанням забезпечення якості та безпеки продукції, виробленої в ВАТ «Беллакт».

9. Друга пропозиція пов'язано з технічним переозброєнням виробництва твердого сиру. В даний час на підприємстві застосовується традиційна технологічна схема виробництва твердого сиру. Виробнича потужність - 2,9 т сиру в зміну. Технічне переоснащення дозволить збільшити обсяг виробництва сиру, знизити витрату електроенергії і пара, збільшити продуктивність праці, знизити собівартість продукції, підвищити її конкурентоспроможність за рахунок підвищення якості як всередині Республіки Білорусь, так і за її межами. Економії матеріально-сировинних ресурсів планується досягти послідовної роботою по залученню у виробництво вторинних ресурсів, удосконаленням структури переробки сировини, трудові витрати будуть знижені в результаті введення в експлуатацію нової технологічної лінії з виробництва сирів, де за рахунок автоматизації очікується зменшення чисельності обслуговуючого персонал з 27 до 10 людина.

10. Також запропоновано впровадження ERP-системи. «Галактика ERP для молочної промисловості» забезпечує комплексну автоматизацію управління матеріальними, фінансовими та кадровими ресурсами, виробництвом, технічним обслуговуванням і ремонтами обладнання, якістю сировини та готової продукції та ін. Це галузеве рішення повністю враховує специфіку молочного виробництва в білоруських умовах. При розробці ERP-системи величезну увагу було приділено прийманні сировини, планування виробництва для продукції зі складною рецептурою і малим терміном зберігання, роботі з великою номенклатурою продукції і ін. Дані системи «Галактика ERP» допомагають молочному підприємству стимулювати своїх постачальників на підвищення якості сировини (збільшення відсотка білка, жиру, зниження кількості мікрофлори і ін.). А це дозволяє підвищити якість і урізноманітнити рецептуру кінцевого продукту. Система управління виробництвом ERP забезпечує повну синхронізацію всіх бізнес-процесів підприємства. При цьому забезпечується оптимальне завантаження виробництва на основі планів по закупівлі сировини і реалізації готової продукції. Швидкість виробництва збільшується і, відповідно, зростає оборотність капіталу і прибутковість підприємства.

Впровадження запропонованих заходів в ВАТ «Беллакт» має сприяти зниженню ціни на виріб при одночасному зростанні його якості. Досягнення цієї мети має супроводжуватися задоволенням запитів і очікувань споживача, дотриманням інтересів організації.

Список використаних джерел

1. Алексєєнко, Н.А. Економіка промислового підприємства: навч. посібник / Н.А. Алексєєнко, І.М. Гурова. - Мінськ: Вид-во Гревцова, 2009. - 264 с.

2. Бузов, Б.А. Технічний регламент, стандартизація і сертифікація: навч. посібник для студентів вузів / Б.А. Бузов. - 3-е изд., Доп. - М .: Академія, 2008. - 173 с.

3. Виханский, О.С. Менеджмент: навч. посібник / О.С. Виханский, А.І. Наумов. - М .: Економіст, 2010. - 288 с.

4. Волков, О. І., Економіка підприємства (фірми): навч. посібник / О.І. Волков, О.В. Девяткин. - М .: ИНФРА-М, 2011. - 601 с.

5. Головачов, А.С. Економіка підприємства: навч. посібник / А.С. Головачов. - Мінськ: Вища. шк., 2008. - 447 с.

6. Карасьова, М.Г. Креативні уявлення про інструмент вітчизняної сертифікації / М.Г. Карасьова // Економіка і управління. - 2011. - № 1. - С. 125-128.

7. Карпенко, Е.М., Комков С.Ю. Менеджмент якості: навчальний посібник / О.М. Карпенко, С.Ю. Комков. - Мінськ: ІОЦ Мінфіну, 2007. - 208 с.

8.Карпов, В.А. Організація виробництва: курс лекцій / В.А. Карпов, Н.А. Бичков. - Гродно: ГрГУ, 2010. - 407 с.

9. Якість в XXI столітті. Роль якості в забезпеченні конкурентоспроможності та сталого розвитку / За ред. Т. Конті, Е. Кондо, Г. Ватсона / Пер. з англ. А. Раскіна. - М .: РІА «Стандарти та якість», 2005. - 280 с.

10. Кревенс, Д. Стратегічний маркетинг: пров. з англ. / Д. Кревенс. - М .: Вільямс, 2008. - 742 с.

11. Мазур, І.І. Шапіро, В.Д. Управління якістю: навч. посібник для студентів вузів / І.І. Мазур, В.Д. Шапіро. - 4-е изд., Стер. - М .: Омега - Л, 2007. - 400 с.

12. Мескон, М. Основи менеджменту: пров. з англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі. - 3-е изд. - М .: Справа, 2011. - 800 с.

13. Мішин, В.М. Управління якістю: навч. посібник / В.М. Мішин. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Юніті-Дана, 20012. - 463 с.

14. Про безпеку генно-інженерної діяльності: Закон Респ. Білорусь, 9 січня. 2006 року, № 96-З: в ред. 04.01.2011 р, № 109-З // Консультант Плюс: Білорусь [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. - Мінськ, 2011. - Дата доступу: 03.01.13.

15. Про захист прав споживачів: Закон Респ. Білорусь, 9 січня. 2002 року, № 90-З: в ред. 02.05.2012 р, № 353-З // Консультант Плюс: Білорусь [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. - Мінськ, 2012. - Дата доступу: 03.01.13.

16. Про якість та безпеку продовольчої сировини і харчових продуктів для життя та здоров'я людини: Закон Респ. Білорусь 29 червня 2003 року, № 217-З: в ред. 07.01.2012 р, № 340-З // Консультант Плюс: Білорусь [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. - Мінськ, 2012. - Дата доступу: 03.01.13.

17. Про радіаційної безпеки населення: Закон Респ. Білорусь 5 Січня. 1998 р № 122-З: в ред. 06.11.2008 р, № 440-З // Консультант Плюс: Білорусь [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. - Мінськ, 2008. - Дата доступу: 03.01.13.

18. Про санітарно-епідемічне благополуччя населення: Закон. Респ. Білорусь, 7 Січня. 2012, № 340-З // Консультант Плюс: Білорусь [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. - Мінськ, 2012. - Дата доступу: 03.01.13.

19. Про технічне нормування та стандартизації: Закон. Респ. Білорусь 5 Січня. 2004 року, № 262-З: в ред. 07.01.2012 р, № 340-З // Консультант Плюс: Білорусь [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. - Мінськ, 2012. - Дата доступу: 03.01.13.

20. Про оцінку відповідності вимогам технічних нормативних правових актів у галузі технічного нормування та стандартизації: Закон Респ. Білорусь 5 Січня. 2004 року, № 269-З: в ред. 31.12.2010 р, № 228-З // Консультант Плюс: Білорусь [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. - Мінськ, 2010. - Дата доступу: 03.01.13.

21. Огвоздін, В.Ю. Управління якістю. Основи теорії і практики / В.Ю. Огвоздін. - 6-е видання. - М .: Річ навіть і Сервіс, 2009. - 304 с.

22. Організація, планування і проектування виробництва. Операційний менеджмент / Н. Слак [и др.]. - Пер. з 5-го англ. изд. - М .: Инфра-М, 2010. - 790 с.

23. Орлов, А.І. Менеджмент: підручник / А.І. Орлов. - М .: КомКнига, 2009. - 200 с.

24. Салимова, Т.А. Управління якістю: підручник / Т.А. Салимова, Н.Ш. Ватолкіна. - М .: Омега-Л, 2008. - 414 с.

25. Титович, А.А. Менеджмент якості: навч. посібник / А.А. Титович. - Мінськ: Вища. шк., 2008. - 254 с.

26. Управління якістю: навч. посібник / Ю.Т. Шестопал [и др.]; під ред. Ю.Т. Шестопала. - М .: Инфра-М, 2011. - 331 с.

27. Фатхутдінов, Р.А. Стратегічний менеджмент: навч. посібник / Р.А. Фатхутдінов. - 2-е вид. - М .: Справа, 2012. - 448 с.

28. Шевчук, Д.А. Управління якістю: навчальний посібник - М .: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. - 216 с.

30. Townsend, Patrick L. Quality is Everybody`s Business / Patrick L. Townsend, Joan E. Gebhardt. - CRC Press, 2009. - 392 p.

31. Hoyle, David. Quality Management Essentials / David Hoyle. - Butterworth-Heinemann, 2007. - 216 p.

32. Todd, James K. On Track to Quality / James K. Todd. - Lighthouse Point Press, 2010. - 144 p.

Додаток А

Нагороди ВАТ «Беллакт»

рік

нагороди

1

2

1995

диплом міжнародної організації «Факел Бірмінгема»

1 998

торгова марка стала «Продуктом року»

2002

диплом «За професіоналізм в роботі з відвідувачами» на 4-й багатогалузевий виставці-ярмарку «Єврорегіон Неман-2002»

2003

диплом лауреата конкурсу «Кращі товари Республіки Білорусь-2003»

2004

диплом «За ефективне просування торгової марки на території Республіка Білорусь і за кордоном» на міжнародному ярмарку «Продекспо-2004».

2005

Престижний кубок конкурсу-огляду «Кращі продукти дітям» в номінації «За високу якість продукції» на міжнародній спеціалізованій виставці «Індустрія дитячого і шкільного харчування», м.Москва, РФ.

1 місце в групі «Сухі молочні продукти для дітей раннього віку» (сухі молочні продукти «Тонус-1», «Алеся», «Продукт сухий низьколактозний»).

Диплом 1 ступеня «За високу якість, великий асортимент і доступність виробленої продукції» на 5 спеціалізованій виставці «Мать и дитя-2005».

Диплом «За внесок в розвиток соціально-значущого проекту« Світ дитинства ».

Диплом Лауреата конкурсу «Кращі товари Республіка Білорусь на РФ». (Молоко сухе вітамінізоване «Беллакт». Каші для дитячого харчування швидкого приготування «Беллакт». Продукт сухий молочний «Беллакт з 3-місячного віку»).

Диплом переможця конкурсу «Кращі товари Республіка Білорусь». (Сметана «Традиційна». Торт сирний «Насолода». «Тонус»).

Диплом переможця конкурсу «Краща продукція-2005». ( «Алеся». «Беллакт з 3-місячного віку». Масло «Селянське»).

2006

Диплом «За оновлення і вдосконалення асортименту товарів, що випускаються» на 12-й Міжнародній спеціалізованій оптової виставки-ярмарки «Продекспо-2006».

Диплом і медаль Лауреата конкурсу «Білоруське якість - 2006» м Москва в номінації «Товари народного споживання» за продукт сухий молочний «Беллакт» для дитячого харчування.

Диплом «За багаторічну співпрацю і великий внесок у розвиток виставки» на 8-й багатогалузевий виставці-ярмарку «Єврорегіон Неман-2006».

Диплом переможця конкурсу «Краща продукція року-2006» в номінації «Сухе молоко». Продукт сухий молочний «Беллакт 0-5». Продукт сухий молочний «Беллакт 5-12» для дитячого харчування.

Диплом за 1 місце в конкурсі «Кращий харчовий продукт для харчування дошкільнят та школярів в організованих колективах» на виставці «Індустрія дитячого і шкільного харчування». Продукти сухі молочні для дитячого харчування «Беллакт».

Диплом Організаційного комітету Міжнародного науково-промислового форуму «Росія Єдина» «За широкий асортимент та стабільно високу якість виробленої продукції».

Диплом переможця конкурсу «Кращі товари Республіка Білорусь». Продукт сухий «Беллакт-соя». Масло «Селянське».

Лауреат конкурсу «Кращі товари Республіка Білорусь на ринку РФ». Продукт сухий молочний «Беллакт 0-5», «Беллакт 5-12», «Беллакт-біфідо 0-5», «Беллакт-біфідо 5-12». Молоко сухе. цільні. 25% жирності.

Диплом переможця конкурсу «Краща продукція-2006» в номінації «ДетПіт». Продукт сухий молочний «Беллакт 0-5», «Беллакт 5-12», «Беллакт-біфідо 0-5», «Беллакт-біфідо 5-12». У номінації «Сири» торт сирний «Насолода».

Диплом переможця конкурсу «Продукт року» в номінації «ДетПіт» «Тонус».

Диплом «За кращу презентацію продукції і індивідуальний стиль» виставки «Єврорегіон Неман-2006», м Гродно.

2007

Диплом «За досягнення в області нових розробок у виробництві товарів дитячого харчування» 3-й Міжнародної спеціалізованої виставки «Світ дитинства», м.Мінськ.

Диплом за 1 місце в конкурсі «Кращі продукти - дітям» Міжнародного Форуму по дитячому, шкільному та оптимальному харчуванню «За продукти сухі молочні« Беллакт »для дитячого харчування» виставки «Дет Піт», м.Москва.

Медаль за участь у конкурсі «Новинка-2007» Міжнародного Форуму по дитячому, шкільному та оптимальному харчуванню за продукт «Каші сухі швидкорозчинні для дитячого харчування« Беллакт »виставки« ДетПіт », м.Москва.

Диплом «За професійне просування товарів на ринок республіки» Національної виставки Республіки Білорусь «Білорусь 2007» в Узбекистані.

Диплом «За активну участь у виставці і багаторічну співпрацю» виставки «Єврорегіон Неман 2007», м Гродно.

Диплом «За активну участь, дизайн стенду та широкий асортимент представленої продукції» 8-ї Міжнародної спеціалізованої виставки-ярмарки «ПРОДЕКСПО-2007», м.Мінськ.

Диплом «За коктейль йогуртний високожирний термізованний 9% з наповнювачами» конкурсу «Краща продукція року-2007», м.Мінськ.

Диплом «За продукти молочні сухі« Беллакт »для дитячого харчування з борошном» конкурсу «Краща продукція року-2007», м.Мінськ.

Диплом «За продукт молочний сухий низьколактозний для дитячого харчування« Беллакт-НЛ »конкурсу« Краща продукція року-2007 », м.Мінськ.

Гран-прі конкурсу «За стабільно високу якість продукції, що випускається» конкурсу «Краща продукція року-2007», м.Мінськ.

Диплом «За активну участь, кращу організацію і високу культуру обслуговування» виставки-ярмарки-шоу «Нашим дітям», м.Мінськ.

2008

Диплом «За стабільну якість і оновлення асортименту продуктів дитячого харчування» на 4-ї Міжнародної спеціалізованої виставки «Світ Дитинства», м.Мінськ.

Дипломом «За активну участь у Московському Міжнародному Сімейному Фестивалі BabyTime. Час материнства і дитинства-2008 ».

Диплом «За професійне просування на білоруський ринок продукції підприємства» багатогалузева виставка-ярмарок «Єврорегіон Неман 2008» у м Гродно.

Диплом «За активну участь, кращу організацію і високу культуру обслуговування» виставки-ярмарки «Нашим дітям» в м Мінську.

Три Золоті медалі і дипломи лауреата конкурсу в номінації «Краща продукція дитячого асортименту-2008» на II-му Московському міжрегіональному форумі «Країна дитинства» в Москві, РФ.

Знак якості «Краще - дітям!» На однойменній московській виставці отримали каші сухі швидкорозчинні «Беллакт» для дитячого харчування з молоком.

Диплом «За оновлення і вдосконалення асортименту товарів, що випускаються» ХIV Міжнародній спеціалізованій оптової виставки-ярмарки «Продекспо-2008» в м Мінську.

«Натуральний продукт» - таким знаком компанія «Беллакт» отримала право маркувати свою продукцію (молоко сухе незбиране і сир). Купуючи продукти з таким знаком, споживачі можуть бути впевнені в їхній якості, натуральності та екологічної безпеки.

Гран-прі конкурсу «Продукт року» в номінації «Вибір споживачів» за продукти сухі молочні «Беллакт» для дитячого харчування.

2009

Диплом «За активну участь у виставці і високий рівень демонстрації товарів і послуг», Республіканська виставка-ярмарок продажу споживчих товарів «Зроблено в Білорусі», м.Мінськ, Республіка Білорусь.

Диплом «За просування на білоруський ринок високоякісних екологічно безпечних продуктів для дитячого харчування», 3-тя Міжнародна спеціалізована виставка-ярмарок товарів і послуг для дітей «Нашим дітям», м.Мінськ, Республіка Білорусь.

Диплом «За високу якість і постійно розширюваний асортимент продукції, що виробляється для дитячого харчування», 5-а міжнародна спеціалізована виставка «Світ дитинства-2009».

Диплом «За професійне просування на білоруський ринок продукції підприємства» на 11-ій багатогалузевий виставці-ярмарку «Єврорегіон Неман-2009», м Гродно, РБ

Диплом «За оновлення і вдосконалення асортименту товарів, що випускаються» на 15-ій Міжнародній спеціалізованій оптової виставці-ярмарку «Продекспо-2009», м.Мінськ, РБ

Золота медаль і почесний диплом «За відмінну якість продукції» на 9-ій Міжнародній виставці «АрмПродЕкспо-2009», м Єреван, Вірменія.

Премія Гродненського обласного виконавчого комітету за досягнення в області якості.

Лауреат конкурсу «Кращі товари Республіки Білорусь». Кращими в номінації «Продовольчі товари» були визнані: крем сирковий йогуртний з фруктовим наповнювачами, тістечко сирне «Замилування» і масло солодковершкове «Селянське».

Лауреат конкурсу «Краща продукція року 2009». Кращими в Республіці стали в номінації «Дитяче харчування»: продукт молочний сухий «Беллакт 1 біфідо +» і «Беллакт 2 біфідо +» для дитячого харчування, а також продукт молочний сухий антірефлюксний «Беллакт АР +». Сир, сметана та йогурт ТМ «Беллакт» нагороджені дипломами переможця конкурсу.

Лауреат конкурсу «Продукт року 2009». ГРАН ПРІ конкурсу отримали сухі молочні продукти для дитячого харчування під ТМ «Беллакт». Дипломами нагороджені молоко сухе незбиране і масло солодковершкове «Селянське».

2010

Отримано свідоцтво про визнання ТМ «Беллакт» як загальновідомою на території Республіки Білорусь.

Гран-прі конкурсу «Продукт Року 2010» (вибір споживачів): за стабільну якість і оновлення асортименту продуктів дитячого харчування; за широкий асортимент продукції, що випускається; за ефективне просування торгової марки на території Республіки Білорусь і за кордоном.

Дипломи I ступеня в номінаціях «Дитяче харчування» «За широкий асортимент та високу якість продукції», «Молоко сухе» «За широкий асортимент та якість продукції».

Бронзова медаль і диплом переможця у професійній номінації «Дитяче харчування», конкурс «Бренд Року 2010», РБ.

Лауреат конкурсу «Кращі товари Республіки Білорусь на ринку Російської Федерації». Кращими були визнані продукти молочні сухі для дитячого харчування: 0-5 місяців; 0-12 місяців; 6-12 місяців.

Лауреат конкурсу «Кращі товари Республіки Білорусь». Кращими були визнані: крем сирковий з масовою часткою жиру 5,0%; тістечка глазуровані «Беллакт» 20% жирності з вафель з начинками; йогурт молочний з масовою часткою жиру 0,1% з фруктами.

2011

Диплом «За вдосконалення асортименту», 7-а Міжнародна спеціалізована виставка «Світ Дитинства-2011», м.Мінськ, РБ.

Диплом учасника, виставка «Материнство і дитинство», Єкатеринбург, РФ.

Диплом учасника, виставка 1-ої Науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педіатрії на сучасному етапі», м.Івано-Франківськ, Україна.

Лауреат конкурсу «Кращі товари РБ на ринку РФ», продукти-переможці: каші молочні для дитячого харчування.

Лауреат конкурсу «Краща продукція року 2011». Кращими були визнані: каші молочні для дитячого харчування, каші безмолочні для дитячого харчування, фруктові та овочеві пюре для дитячого харчування, тістечка сирні з вафель «Беллакт», сир зернения з фруктовим наповнювачем.

Гран-прі конкурсу «Краща продукція року 2011», м.Мінськ, РБ.

Сертифікат учасника, XIII Всеросійський Конгрес дієтологів і нутриціології з міжнародною участю «Персоніфікована дієтологія: сьогодення і майбутнє», V Всеросійська науково-практична конференція дитячих дієтологів, м.Москва, РФ.

Диплом переможця, конкурс «Кращі товари Республіки Білорусь». Кращими були визнані: сир зернения, ряжанка 4% -ної жирності, суміш суха гіпоалергенна для дитячого харчування ».


Головна сторінка


    Головна сторінкаОцінка якості продукції та економічне обгрунтування шляхів його підвищення (на прикладі ВАТ "Беллакт")

Скачати 187.16 Kb.