• 2.2 Аналіз структури та використання фонду заробітної плати на підприємстві ТОВ «Жигулівський горілчаний завод»
 • 2.4 Аналіз середньої заробітної плати і її змін в співвідношенні з ростом продуктивності праці
 • ДОДАТКИ
 • 1.2 Аналіз використання фонду заробітної плати
 • ВАТ «Спиртовий комбінат»
 • 2.2 Аналіз структури та використання фонду заробітної плати на підприємстві ТОВ «Жигулівський горілчаний завод»
 • 2.3 Аналіз показників продуктивності праці та використання робочого часу
 • 2.4 Аналіз середньої заробітної плати і її змін в співвідношенні з ростом продуктивності праці
 • Розрахуємо вплив збільшення витрат заробітної плати на 1 карбованець товарної продукції на абсолютний перевитрата (+) фонду заробітної плати
 • Фактично в порівнянні з минулим роком
 • Розрахуємо питому вагу кожного фактора, вплинув на перевитрату фонду заробітної плати
 • Таким чином, весь перевитрата фонду заробітної плати отримано за рахунок збільшення обсягу товарної продукції та за рахунок збільшення витрат заробітної плати на випуск 1 рубля товарної продукції.
 • На основі проведених розрахунків можна зробити узагальнюючий висновок.
 • Необхідний аналіз середньої заробітної плати і її змін в співвідношенні з ростом продуктивності праці, який був проведений в даній роботі. Аналіз показав, що на підприємстві
 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 • В.В. Ковальов, О.М. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства. Підручник. Вид. Проспект, 2006 р
 • Г.В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навч. Закладів - 6 - е. Изд., Перераб. і доп. - М: Мн.
 • ІП «Екоперспектіва», 2007 р
 • 24. Ліференко Г.Н. Фінансовий аналіз підприємства: Теоретичні основи фінансового аналізу; Аналіз фінансових результатів підприємства;
 • Макальская А.К. Внутрішній аудит. М .: Річ навіть і сервіс, 2004.


 • Дата конвертації03.06.2017
  Розмір92.83 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 92.83 Kb.

  Окремі методологічні аспекти аналізу використання фонду заробітної плати

  ЗМІСТ

  ВСТУП

  1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

  1.1 Поняття, призначення та методологія аналізу господарської діяльності підприємства

  1.2 Аналіз використання фонду заробітної плати

  2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «Жигулівське ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД»

  2.1 Коротка техніко-економічна характеристика підприємства

  2.2 Аналіз структури та використання фонду заробітної плати на підприємстві ТОВ «Жигулівський горілчаний завод»

  2.3 Аналіз показників продуктивності праці та використання робочого часу

  2.4 Аналіз середньої заробітної плати і її змін в співвідношенні з ростом продуктивності праці

  ВИСНОВОК

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  ДОДАТКИ

  ВСТУП

  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства є важливою частиною, а, по суті, основою прийняття рішень на мікроекономічному рівні, тобто на рівні суб'єктів господарювання. За допомогою аналітичних процедур виявляються найбільш значущі характеристики і сторони діяльності підприємства і робляться прогнози його майбутнього стану, після чого на основі цих прогнозів будуються плани виробничої та ринкової активності і розробляються процедури контролю за їх виконанням.

  У літературних джерелах зустрічаються різні підходи до визначення того, що є предметом аналізу фінансово-господарської діяльності. Найпростіший (і найбільш розроблений ще в епоху соціалістичного господарювання) підхід має на увазі, що предметом аналізу є використання підприємством своїх матеріальних і трудових ресурсів з точки зору виконання «спущених зверху» виробничих планів [25]. Більш широкий підхід відносить до сфери аналізу фінансово-господарської діяльності всі господарські процеси, включаючи виробниче планування на підприємстві та оцінку результативності використання всіх ресурсів, в тому числі фінансових [27].

  Змістом аналізу фінансово-господарської діяльності є глибоке і всебічне вивчення економічної інформації про функціонування аналізованого суб'єкта господарювання з метою прийняття оптимальних управлінських рішень щодо забезпечення виконання виробничих програм підприємства, оцінки рівня їх виконання, виявлення слабких місць і внутрішньогосподарських резервів.

  Фінансово-господарську діяльність підприємства можна представити як безперервний процес залучення різного роду ресурсів, об'єднання їх в процесі виробництва для отримання деякого фінансового результату. Виходячи з цього, можна виділити три укрупнені сфери застосування аналізу: ресурси, виробничий процес, фінансові результати

  Аналіз повинен являти собою комплексне дослідження дії зовнішніх і внутрішніх, ринкових і виробничих факторів на кількість і якість виробленої підприємством продукції, фінансові показники роботи підприємства і вказувати можливі перспективи розвитку подальшої виробничої діяльності підприємства в певній галузі господарювання [13].

  При аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства вивчається динаміка і структура фінансових результатів його діяльності, виявляються фактори, які вплинули на формування величини чистого прибутку (збитку) підприємства.

  За результатами аналізу робиться висновок про прибутковість або збитковість діяльності підприємства, про тенденції зміни фінансових результатів діяльності підприємства в порівнянні з попередніми періодами, основних факторів, які вплинули на формування кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

  У процесі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства здійснюється аналіз ділової активності, що дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, яка характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства.

  Крім аналізу ділової активності здійснюється аналіз рентабельності підприємства, що дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність його використання.

  В умовах конкуренції і прагнення підприємств до максимізації прибутку аналіз фінансово-господарської діяльності є невід'ємною функцією управління. Цей аспект управління фірмою стає найбільш значущим в даний час, так як практика функціонування ринку показує, що без аналізу фінансово-господарської діяльності підприємство не може ефективно функціонувати.

  Сучасне підприємство являє собою не тільки майновий, але і економічний комплекс, що складається з певного набору систем, що забезпечують його нормальне функціонування і розвиток. В якості найбільш поширених систем можна назвати систему управління, систему контролю, систему обліку, систему постачання, систему виробництва, систему продажів, систему оплати праці. Кількість і склад цих систем залежать від видів діяльності, якими займається підприємство, розмірів бізнесу та інших властивих даному підприємству особливостей. Незмінними для кожного підприємства залишаються тільки базисні системи, однією з яких є система оплати праці.

  Система оплати праці, як і будь-яка з систем сучасного підприємства, повинна бути економічно обґрунтованою. В іншому випадку вона втрачає свою ефективність і не сприяє розвитку бізнесу, а часом і завдає йому значних втрат.

  Оплата праці, будучи обумовленою характером суспільного виробництва, зумовлює правовий механізм розподілу продукту праці між працівником і роботодавцем. Цей розподіл характеризується наступними моментами. По-перше, частина продукту розподіляється відповідно до величини праці, відданого працівником в процесі виробництва. Це забезпечує зацікавленість трудящих в найбільш повному, інтенсивному і продуктивному використанні свого робочого часу. По-друге, праця більш високої кваліфікації оплачується вище в порівнянні з некваліфікованим при однакових затратах робочого часу, що зацікавлює трудящих в підвищенні кваліфікації, загальноосвітнього рівня та професійної майстерності.

  Оплата праці осіб, які працюють за трудовим договором, здійснюється у вигляді заробітної плати. Трудовий кодекс РФ в статті 129 закріплює легальне визначення заробітної плати. Заробітна плата (оплата праці працівника) - винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи.

  У зв'язку з цим питання аналізу представляються досить актуальними, що і визначило вибір теми курсової роботи «Окремі методологічні аспекти аналіз використання фонду заробітної плати».

  Метою написання даної курсової роботи є висвітлення процедури аналізу використання фонду заробітної плати на підприємстві ТОВ «Жигулівський горілчаний завод».

  Виходячи з поставленої мети визначилися завдання курсової роботи, які полягають у наступному:

  розглянути економічні аспекти оплати праці в ринкових умовах;

  проаналізувати основні показники формування і використання фонду оплати праці на підприємстві.

  Об'єктом курсової роботи є підприємство ТОВ «ЖВЗ», яке розташоване на території міста Жигулевска. ТОВ «ЖВЗ», будучи юридичною особою, має самостійний баланс і діє відповідно до свого статуту. Підприємство, використовуючи засоби виробництва та інше майно, здійснює господарську діяльність з виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг відповідно до договорів, з споживачами на умовах повного комерційного розрахунку.

  В ході написання курсової роботи використовувалася новітня література в області економіки підприємства, аналізу фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку, нормативно-правові акти, що регулюють бухгалтерський і цивільно-правові аспекти діяльності підприємства. [25; с.45-50;]

  1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

  1.1 Поняття, призначення та методологія аналізу господарської діяльності підприємства

  Економічний аналіз як наука являє собою систему спеціальних знань, що базуються на законах розвитку і функціонування систем і спрямованих на пізнання методології оцінки, діагностики та прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства.

  Кожна наука має свій предмет. Під предметом економічного аналізу розуміються господарські процеси підприємств, їх соціально-економічна ефективність і кінцеві фінансові результати діяльності, що складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, що знаходять відображення через систему економічної інформації.

  Предмет економічного аналізу визначає стоять перед ним завдання:

  - підвищення науково-економічної обгрунтованості бізнес-планів, бізнес-процесів і нормативів у процесі їх розробки;

  - об'єктивне і всебічне дослідження виконання бізнес-планів, бізнес-процесів і дотримання нормативів;

  - визначення ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів;

  - контроль за здійсненням вимог комерційного розрахунку;

  - виявлення і вимір внутрішніх резервів на всіх стадіях виробничого процесу;

  - перевірка оптимальності управлінських рішень.

  Характерними особливостями методу економічного аналізу є:

  - визначення системи показників, що всебічно характеризують господарську діяльність організацій;

  - встановлення співпідпорядкованості показників з виділенням сукупних результативних факторів і факторів (основних і другорядних), на них впливають;

  - виявлення форми взаємозв'язку між факторами;

  - вибір прийомів і способів для вивчення взаємозв'язку;

  - кількісний вимір впливу чинників на сукупний показник.

  Сукупність прийомів і способів, які застосовуються при вивченні господарських процесів, складає методику економічного аналізу.

  Методика економічного аналізу базується на перетині трьох областей знань: економіки, статистики та математики.

  До економічних методів аналізу відносять порівняння, угрупування, балансовий і графічний методи.

  Статистичні методи включають в себе використання середніх і відносних величин, індексний метод, кореляційний і регресивний аналіз і ін.

  Математичні методи можна розділити на три групи: економічні (матричні методи, теорія виробничих функцій, теорія міжгалузевого балансу); методи економічної кібернетики і оптимального програмування (лінійне, нелінійне, динамічне програмування); методи дослідження операцій та прийняття рішень (теорія графів, теорія ігор, теорія масового обслуговування).

  Порівняння - зіставлення досліджуваних даних і фактів господарського життя.Розрізняють горизонтальний порівняльний аналіз, який застосовується для визначення абсолютних і відносних відхилень фактичного рівня досліджуваних показників від базового; вертикальний порівняльний аналіз, який використовується для вивчення структури економічних явищ; трендовий аналіз, застосовуваний при вивченні відносних темпів росту і приросту показників за ряд років до рівня базисного року, тобто при дослідженні рядів динаміки.

  Обов'язковою умовою порівняльного аналізу є порівнянність порівнюваних показників, що припускає:

  - єдність об'ємних, вартісних, якісних, структурних показників;

  - єдність періодів часу, за які проводиться порівняння;
  порівнянність умов виробництва;

  - порівнянність методики обчислення показників.

  Середні величини - обчислюються на основі масових даних про якісно однорідних явищах. Вони допомагають визначати загальні закономірності і тенденції в розвитку економічних процесів.

  Угруповання - використовуються для дослідження залежності в складних явищах, характеристика яких відбивається однорідними показниками і різними значеннями (характеристика парку устаткування за термінами введення в експлуатацію, за місцем експлуатації, за коефіцієнтом змінності і т.д.)

  Балансовий метод полягає в порівнянні, соизмерении двох комплексів показників, які прагнуть до певного рівноваги. Він дозволяє виявити в результаті новий аналітичний (балансуючий) показник.

  Всі явища і процеси господарської діяльності підприємств знаходяться у взаємозв'язку і взаємозумовленості. Одні з них безпосередньо пов'язані між собою, інші побічно. Звідси важливим методологічним питанням в економічному аналізі є вивчення та вимірювання впливу факторів на величину досліджуваних економічних показників.

  Під економічним факторний аналіз розуміється поступовий перехід від вихідної факторної системи до кінцевої факторної системі, розкриття повного набору прямих, кількісно вимірюваних факторів, що впливають на зміну результативного показника.

  За характером взаємозв'язку між показниками розрізняють методи детермінованого і стохастичного факторного аналізу.

  Детермінований факторний аналіз являє собою методику дослідження впливу чинників, зв'язок яких з результативним показником носить функціональний характер.

  Основні властивості детермінованого підходу до аналізу:

  - побудова детермінованою моделі шляхом логічного аналізу;

  - наявність повної (жорсткої) зв'язку між показниками;

  - неможливість поділу результатів впливу одночасно діючих факторів, які не піддаються об'єднанню в одній моделі;

  - вивчення взаємозв'язків в короткостроковому періоді [28].

  1.2 Аналіз використання фонду заробітної плати

  Аналіз використання фонду заробітної плати починають з розрахунку абсолютного і відносного відхилення фактичної його величини від планової.

  Абсолютне відхилення (? ФЗП) визначається порівнянням фактично використаних коштів на оплату праці (ФЗПф) з базисним фондом заробітної плати (ФЗПпл) в цілому по підприємству, виробничим підрозділом і категоріям працівників:

  ? ФЗП = ФЗП1 - ФЗП0 (1)

  Однак абсолютне відхилення розраховується без обліку ступеня виконання плану по виробництву продукції. Врахувати цей фактор допоможе розрахунок відносного відхилення фонду заробітної плати (? ФЗПот).

  Для цього змінна частина фонду заробітної плати (ФЗПпер) коригується на коефіцієнт виконання плану по виробництву продукції (Кпп). До змінної частини фонду заробітної плати відносять зарплату робітників за відрядними розцінками, премії робітникам і управлінському персоналу за виробничі результати, суму відпускних, що відповідає частці перемінної зарплати, інші виплати, пов'язані з фонду заробітної плати і які змінюються пропорційно обсягу виробництва продукції.

  Постійна частина оплати праці (ФЗПпост) не змінюється при збільшенні або спаді обсягу виробництва - це зарплата робочих за тарифними ставками, зарплата службовців по окладів, всі види доплат, оплата праці працівників непромислових виробництв і відповідна їм сума відпускних. Відносне відхилення фонду заробітної плати:

  ? ФЗПот = ФЗП1 - (ФЗП0 - Iвп) (2)

  де Iвп - індекс випуску продукції

  У процесі подальшого аналізу визначають чинники, що викликали абсолютне і відносне відхилення по фонду заробітної плати.

  Факторна модель змінної частини фонду зарплати представлена ​​на рис. 1

  Мал. 1 Схема факторної системи змінного фонду зарплати

  Відповідно до цієї схеми модель буде мати такий вигляд.

  (3)

  Для розрахунку впливу цих факторів на абсолютне і відносне відхилення по фонду зарплати необхідні наступні дані:

  1. Фонд заробітної плати:

  - за планом:

  (4)

  - за планом, перерахованим на обсяг виробництва, при плановій структурі:

  (5)

  - за планом, перерахованим на фактичний обсяг виробництва продукції і фактичну структуру:

  (6)

  фактично при фактичної питомої трудомісткості і плановому рівні оплати праці:

  (7)

  - фактично:

  (8)

  2. Відхилення від плану:

  - абсолютне:

  (9)

  - відносне:

  (10)

  Розрахунок впливу факторів на зміну змінної частини фонду оплати праці проводять за формулами:

  - вплив обсягу виробництва продукції:

  (11)

  вплив зміни структури виробленої продукції:

  (12)

  - вплив зміни питомої трудомісткості продукції:

  (13)

  вплив зміни оплати праці:

  (14)

  В кінці аналізу необхідно провести перевірку проведених розрахунків:

  Факторна модель постійної частини фонду оплати праці представлена ​​на рис.2

  Відповідно до цієї схеми модель буде мати такий вигляд:

  (15)

  Аналогічно можна уявити факторну модель для фонду заробітної плати службовців.

  У процесі аналізу необхідно також встановити ефективність використання фонду заробітної плати.

  Для розширеного відтворення отримання необхідного прибутку і рентабельності необхідно, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання оплати. Якщо цей принцип не дотримується, то відбувається перевитрата фонду зарплати, підвищення собівартості продукції і, відповідно, зменшення суми прибутку.

  Мал. 2 Детермінована факторная система фонду заробітної плати робітників-почасовиків

  Зміна середнього заробітку працюючих за період характеризується його індексом (JЗП):

  (16)

  Зміна середньорічного виробітку визначається аналогічно на основі індексу продуктивності праці (Jпт):

  (17)

  Темп зростання продуктивності праці повинен випереджати темп зростання середньої заробітної плати. Для цього розраховують коефіцієнт випередження Коп і аналізують його в динаміці:

  (18)

  Потім проводять підрахунок суми економії (перевитрати) (Е) фонду заробітної плати у зв'язку зі зміною співвідношень між темпами зростання продуктивності праці та її оплати:

  (19)

  В умовах високої інфляції при аналізі індексу росту середньої заробітної плати необхідно базисний показник середньої зарплати (СЗ0) скорегувати на індекс зростання цін на споживчі товари і послуги (jу)

  де СЗ1 - середня зарплата в звітному періоді.

  У процесі аналізу доцільно розрахувати і порівняти в динаміці або з міжзаводський даними такі показники, як виробництво товарної продукції, суму валового прибутку, суму відрахувань до фонду накопичення на рубль зарплати.

  Організації можуть встановлювати такі системи оплати праці своїх працівників:

  1) погодинна (тарифна) (оплачується той час, яке працівник фактично відпрацював):

  - проста;

  - почасово-преміальна;

  2) відрядна (оплачується ту кількість продукції, яку працівник виготовив):

  - проста;

  - відрядно-преміальна;

  - відрядно-прогресивна;

  - побічно-відрядна;

  - акордна;

  3) бестарифная (праця оплачується виходячи з трудового вкладу конкретного працівника в діяльність організації);

  4) система плаваючих окладів (праця оплачується виходячи із суми коштів, яку організація може направити на виплату заробітної плати);

  5) система виплат на комісійній основі (розмір оплати праці встановлюється у відсотках від виручки, отриманої організацією).

  Системи оплати праці комерційна організація встановлює самостійно.

  Встановлені системи оплати праці фіксуються в колективному договорі, Положенні про оплату праці або трудові договори з конкретними працівниками.

  Різним категоріям працівників можуть бути встановлені різні системи оплати праці.

  Наприклад, загальногосподарського персоналу праця може оплачуватися почасово, а робітникам основного виробництва - відрядно.

  Положення про оплату праці затверджується наказом керівника організації і узгоджується з відповідною профспілкою.

  За погодинною системою оплати праці працівникам оплачується той час, який вони фактично відпрацювали.

  При цьому праця працівників може оплачуватися:

  - по годинних тарифних ставок;

  - по денним тарифними ставками;

  - виходячи зі встановленого окладу.

  Розміри годинних (денних) тарифних ставок і окладів для різних працівників організації встановлюються в Положенні про оплату праці і вказуються в штатному розкладі.

  Загальний порядок обчислення середнього заробітку встановлений в ст.139 Трудового кодексу РФ.

  Так, Трудовий кодекс визначає, що при будь-якому режимі роботи розрахунок середнього заробітку працівника провадиться виходячи з фактично нарахованої йому заробітної плати і фактично відпрацьованого ним часу за 12 місяців, що передують моменту виплати.

  На підприємстві ТОВ «ЖВЗ» встановлена ​​проста погодинна система заробітної плати працівників, і визначається множенням годинної або денної тарифної ставки на кількість відпрацьованого за відповідний період часу.

  Працівник основного виробництва ТОВ «ЖВЗ» відпрацював 120 год. Його годинна тарифна ставка становить 100 руб. У березні працівнику буде нараховано заробітну плату в сумі 100 руб. x 120 ч = 12 000 руб.

  Оклад працівника ТОВ «ЖВЗ» відділу маркетингу - 20 000 руб.У березні працівник відпрацював 16 робочих днів, в той час як за графіком (по виробничому календарем) в березні був 21 робочий день. Сума нарахованої заробітної плати працівнику за березень розраховується наступним чином:

  - середньоденний заробіток працівника в березні складе: 20 000 руб. / 21 дн. = 952 руб. 38 коп .;

  - сума заробітної плати за березень: 952 руб. 38 коп. x 16 дн. = 15 238 руб. 08 коп.

  Почасово-преміальна система оплати праці на підприємстві ТОВ «ЖВЗ» застосовується до працівників допоміжних виробництв, тоді до суми заробітної плати, обчисленої за простій погодинній системі, додають суму премії, розраховану відповідно до встановленого в організації порядком преміювання працівників (колективний договір, положення про преміювання, трудовий договір з конкретним працівником). Найчастіше величина премії визначається у відсотках до тарифної ставки (окладу).

  За високі показники у праці працівникам відділу автогосподарства в розмірі 20% від окладу. Згідно зі штатним розкладом оклад спеціаліста відділу автогосподарства становить 20 000 руб. У березні фахівець був нагороджений премією, сума якої склала 4000 руб. (20 000 руб. X 20%). Отже, сума нарахованої заробітної плати за березень фахівця - 24 000 руб.

  При розрахунку враховуються всі передбачені системою оплати праці види виплат, застосовувані в організації, незалежно від джерел цих виплат [24, с.89-97; 35, с.101-112;].

  Раціоналізація структури фонду заробітної плати дозволяє не тільки виключити необгрунтовані фінансовими ресурсами виплати, а й отримати економію по фонду заробітної плати, за рахунок збільшення норм виробітку і зон обслуговування. У процесі аналізу використання коштів на оплату праці, здійснюється систематичний контроль над використанням фонду заробітної плати (оплати праці), виявляються можливості економії коштів за рахунок зростання продуктивності праці і зниження трудомісткості продукції.

  2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «Жигулівське ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД»

  2.1 Коротка техніко-економічна характеристика підприємства

  «Жигулівський горілчаний завод» - найбільша в Самарській області горілчана компанія. Успіх компанії будується на підтримці багатовікових традицій горілки, один з найсучасніших і технічно оснащених в галузі, "ЖВЗ" впевнено тримає марку передового горілчаного підприємства 21 століття.

  Компанія націлена на власний розвиток шляхом задоволення запитів споживачів, гарантуючи високу якість і унікальність продукту, що випускається. Компанія виробляє горілчану продукцію на будь-який смак, представляючи свою продукцію в більшості сегментів горілчаного ринку.

  Основною стратегією компанії є розробка і просування на ринок горілки, що відповідають міжнародним стандартам якості.

  Позиція компанії полягає в забезпеченні високого рівня заробітної плати для своїх працівників. Компанія дотримується принципів соціальної корпоративної відповідальності та реалізує комплекс заходів в інтересах самих різних соціальних груп. Компанія здійснює відкриту політику корпоративних відносин, спрямовуючи значні кошти на різні соціально значимі заходи.

  Політика компанії в області управління персоналом полягає в забезпеченні професійного і кар'єрного зростання співробітників, при заміщенні вакансій використовується внутрішній ресурс, а також залучаються висококваліфіковані фахівці з зовнішнього кадрового резерву.

  Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

  Основними видами діяльності Товариства є:

  - виробництво, зберігання і постачання виробленого етилового спирту, в тому числі денатурату;

  - виробництво, зберігання і постачання виробленої алкогольної і спиртовмісної харчової

  - продукції;

  - закупівля, зберігання та експорт етилового спирту і алкогольної продукції;

  - зберігання етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної харчової продукції;

  - закупівля, зберігання і постачання алкогольної і спиртовмісної харчової продукції;

  - експорт алкогольної продукції;

  - імпорт, зберігання і постачання етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної харчової

  - продукції;

  - виробництво, зберігання і постачання спиртовмісної нехарчової продукції, а також інші

  - види виробничої діяльності, при здійсненні яких в якості сировини або

  - допоміжний матеріал використовується етиловий спирт;

  - роздрібний продаж алкогольної продукції;

  - виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції.

  Суспільство має цивільні права і несе обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених федеральними законами.

  Окремими видами діяльності, перелік яких визначається федеральними законами, Суспільство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

  Якщо умовами надання спеціального дозволу (ліцензії) на заняття певним

  - видом діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як

  - винятковою, то Товариство протягом терміну дії спеціального дозволу (ліцензії) немає

  - має право здійснювати інші види діяльності, за винятком видів діяльності,

  - передбачених спеціальним дозволом (ліцензією) і їм супутніх.

  Суспільство має право в установленому порядку відкривати банківські рахунки на території Російської Федерації і за її межами.

  У 2008 році підприємство, як і багато інших підприємств галузі дещо погіршило свої виробничі показники в порівнянні з 2007 роком.

  На сьогоднішній день завод - це потужне сучасне підприємство, оснащене за останнім словом техніки, на якому постійно ведеться робота в області технічного переозброєння і нових розробок. Підприємство характеризується динамічним зростанням технологічних і виробничих можливостей, підвищенням компетентності всього персоналу, створенням необхідних умов праці для працюючих, постійним підвищенням якості і безпеки продукції. Підприємство одним з перших серед російських виробників лікеро-горілчаної продукції впровадило та сертифікувало систему управління якістю на відповідність вимогам МС ІСО 9001: 2000 і систему управління якістю та забезпечення безпеки харчової продукції, засновану на принципах ХАССП.

  Обсяг продажів алкогольної продукції на внутрішньому ринку:

  Найменування продукції (робіт, послуг)

  Схема продажів продукції (робіт, послуг)

  2008р.

  I кв.

  II кв.

  III кв.

  IV кв.

  Реалізація лікеро-горілчаної продукції,% від загального обсягу продажів (тис. Дал)

  Торговельні організації (прямі продажі),%

  98,8

  99,0

  99,1

  98,4

  Власна торгова мережа,%

  1,2

  1,0

  0,9

  1,6

  Реалізація лікеро-горілчаної продукції,% від загальної виручки (тис. Руб.)

  Торговельні організації (прямі продажі),%

  98,3

  98,6

  98,8

  97,6

  Власна торгова мережа,%

  1,7

  1,4

  1,2

  2,4

  Відомості про постачальників, на частку яких припадає 10 і більше відсотків всіх поставок товарно-матеріальних цінностей (дані за III квартал 2009 р):

  ПЛЯШКА

  %

  Постачальник

  ТОВ «Кристал Ресурс»

  42,14

  ЗАТ «Раритет»

  13,08

  СПИРТ

  Постачальник

  ВАТ «Спиртовий комбінат»

  92,09

  етикеткової продукції

  Постачальник

  ТОВ «Кристал Ресурс»

  90,31

  ВАТ «Європак»

  48,86

  КОВПАЧОК

  Постачальник

  ТОВ «Кристал Ресурс»

  59,98

  ЗАТ «Пласткеп»

  35,95

  гофрокартону

  Постачальник

  ТОВ «Кристал Ресурс»

  75,91

  ВАТ «Європак»

  14,53

  Основні напрямки діяльності підприємства в 2009 році - збільшення обсягів виробництва продукції відповідно до потреб ринку, підвищення якості продукції, що виробляється; розробка і впровадження нових лікеро-горілчаних виробів.

  На діяльність підприємства впливають наступні фактори:

  - наявність в кожному регіоні власних лікеро-горілчаних виробництв, що випускають менш дорогу продукцію;

  - вихід на вітчизняний ринок зарубіжних виробників;

  - зростання цін на енергоносії, сировинні матеріали, підвищення транспортних тарифів;

  - сезонні коливання ринку;

  - можливе збільшення митних зборів, податкових ставок;

  - знос основних фондів і потреби в модернізації виробництва і продукції.

  Сучасний стан ринку ставить перед ТОВ «ЖВЗ» першорядні завдання:

  - утримання своїх позицій на ринку;

  - збільшення частки ринку;

  - просування своєї продукції;

  - створення і виведення на ринок нових видів продукції;

  - розробка паралельних супутніх продуктів під маркою підприємства, так як товари, об'єднані однією відомою торговою маркою, знаходять позитивний відгук у споживача;

  - створення мережі фірмової роздрібної торгівлі;

  - експорт продукції за межі країни;

  - розробка і реалізація спільних з ФГУП «Росспиртпром», дистриб'юторами емітента, роздрібною торговельною мережею і ін. Програм зі створення, виробництва і реалізації нової продукції;

  - розробка нового дизайну пляшки і етикетки, що відповідають вимогам сучасного ринку алкогольної продукції.

  Таблиця 1

  Техніко-економічні показники ТОВ «ЖВЗ» за 2006-2008 рр.

  Найменування

  Факт 2006 р

  Факт 2007 р

  Факт 2008 р

  Відхилення,%

  2007р. до 2006р.

  2008р. до 2006р.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Виручка від продажу продукції, тис. Руб.

  95902,00

  97735,00

  99075,00

  101,91

  103,31

  Собівартість проданої продукції, тис. Руб.

  66708,00

  60396,00

  65893,00

  90,54

  98,78

  Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

  319

  460

  516

  116,46

  130,63

  Фонд оплати праці працюючих, тис. Руб.

  25325,00

  20380,00

  26611,00

  80,47

  105,08

  Середньорічна вартість ОПФ, тис. Руб.

  18567,00

  24814,00

  57916,00

  133,65

  311,93

  Прибуток (збиток) до оподаткування, тис. Руб.

  11136,00

  14654,00

  7237,00

  131,59

  64,99

  Чистий прибуток (збиток), тис. Руб.

  8735,00

  11335,00

  5500,00

  129,77

  62,97

  Середньорічне виробництво робочого

  242,79

  212,47

  192,01

  87,51

  79,08

  Витрати на 1 карбованець товарної продукції

  0,70

  0,62

  0,67

  88,84

  95,61

  Середньомісячна заробітна плата робітника

  5,34

  3,69

  4,30

  69,10

  80,44

  Витрати заробітної плати на 1 карбованець товарної продукції

  0,26

  0,21

  0,27

  78,96

  101,71

  Фондовіддача, руб. / Руб.

  5,17

  3,94

  1,71

  76,25

  33,12

  Фондомісткість, руб. / Руб.

  0,19

  0,25

  0,58

  131,14

  301,94

  Фондоозброєність праці

  47,01

  53,94

  112,24

  114,76

  238,78

  Рентабельність загальна,%

  0,17

  0,24

  0,11

  145,34

  65,79

  Рентабельність розрахункова,%

  0,13

  0,19

  0,08

  143,33

  63,74

  Аналізуючи цю таблицю видно, що за період з 2006 по 2008 роки, виручка від продажу продукції збільшилася динаміка зростання склала 103%. Собівартість проданої продукції зменшилася, темп зниження становив 99%. Знизилася середньорічна вироблення працюючого і склала 79% по відношенню до 2006 року. Разом з тим зменшилися витрати на 1 карбованець товарної продукції - темп зниження становив 96% по відношенню до 2006 року. Середньомісячна заробітна плата працюючих скоротилася, і склала 80% відносно 2006 року. Зменшилася фондовіддача, і склала всього 33% в 2008 році відносно 2006 року, на це вплинуло збільшення середньорічної вартості ОПФ. Так, як ТОВ «ЖВЗ» придбав у 2008 році обладнання вартістю 31815 тис.руб., В тому числі автоматизовану лінію фасування. Рентабельність виробничої діяльності зменшилася і склала всього 66% в 2008 році відносно 2006 року. На це вплинуло зменшення суми прибутку, що залишилася в розпорядженні підприємства. Так прибуток до оподаткування склав всього 65% відносно 2006 року, що повністю узгоджується з показниками зниження рентабельності підприємства. В цілому діяльність підприємства можна охарактеризувати як задовільну.

  2.2 Аналіз структури та використання фонду заробітної плати на підприємстві ТОВ «Жигулівський горілчаний завод»

  Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою праці.З ростом продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня його оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи зростання продуктивності праці обганяли темпи зростання оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення. У зв'язку з цим аналіз використання коштів на оплату праці на кожному підприємстві має велике значення. У процесі його варто здійснювати систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати (оплати праці), виявляти можливості економії коштів за рахунок зростання продуктивності праці і зниження трудомісткості продукції. Аналіз структури фонду заробітної плати працюючих підприємства представлений в таблиці 2.

  Таблиця 2

  Структура фонду заробітної плати працюючих підприємства ТОВ «Жигулівський горілчаний завод»

  показники

  2006 р Тис.руб.

  2006 р%

  2007 р Тис.руб.

  2007р

  %

  2008 р

  Тис. руб.

  2008р

  %

  Абсл.откл.

  2007

  / 2006

  2008

  / 2006

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1. Фонд оплати праці всього персоналу тис. Руб.

  25325

  100

  20380

  100

  26611

  100

  в тому числі:

  1.1 ППП - всього, з них:

  24078

  95,1

  19210

  94,3

  24452

  91,9

  -2,37

  -3,19

  робочих

  18058,5

  71,3

  15368

  75,4

  19561,6

  73,5

  -1,90

  +2,20

  службовців

  6019,5

  23,8

  3842

  18,9

  4890,4

  18,4

  -0,47

  -5,39

  1.2.Непромишленний персонал

  1247

  4,9

  1170

  5,7

  2159

  8,1

  2,37

  3,19

  Аналізуючи отримані дані можна зробити висновок, що за аналізований період з 2006 по 2008 рр. відбулися деякі зміни в структурі фонду заробітної. За аналізований період, спостерігається скорочення фонду заробітної плати промислово-виробничого персоналу в загальній структурі фонду оплати праці підприємства. Так, в 2006 році скорочення склало -2,37%, за весь аналізований період фонд оплати праці ППП скоротився на -3,19%. У структурі ППП на кінець аналізованого періоду змінилося співвідношення фонду заробітної плати робітників і службовців. Спостерігається збільшення фонду заробітної плати робітників в структурі ППП на + 2,2%, і зниження фонду заробітної плати службовців на -5,4% в структурі ППП. Разом з тим, спостерігається збільшення фонду оплати праці в загальній структурі непромислового персоналу на + 3,19%. За даними таблиці 2 побудуємо графік, що характеризує структуру фонду заробітної плати працюючих підприємства та їх середньорічну заробітну плату за аналізований період (Додаток 3). [26; с.89-102;] Розрахунок використання фонду заробітної плати представлений в аналітичній таблиці 3.


  Таблиця 3

  Використання фонду заробітної плати на підприємстві в цілому і за категоріями працюючих

  2006 р

  2007 р

  2008 р

  Темп зростання, %

  2007 до 2006 р

  2008 до 2006 р

  1

  2

  3

  4

  6

  7

  1. Фонд оплати ...........  праці всього персоналу тис. руб.

  25325

  20380

  26611

  80

  131

  1.1 ППП - всього, з них:

  24078

  19210

  24452

  79,78

  127,29

  робочих

  18058,5

  15368

  19561,6

  85,10

  127,29

  службовців

  6019,5

  3842

  4890,4

  63,83

  127,29

  1.2.Непромишленний персонал

  1247

  1170

  2159

  93,83

  184,53

  2.Среднеспісочная чисельність всього персоналу, людина

  319

  460

  486

  144,20

  105,65

  2.1.ППП - всього, з них:

  311

  451

  474

  145,02

  105,10

  робочі

  239

  364

  401

  152,30

  110,16

  службовці

  72

  87

  73

  120,83

  83,91

  2.2 Непромисловий персонал

  8

  9

  12

  112,50

  133,33

  3. Середньорічна заробітна плата всього персоналу, тис. Руб.

  79,39

  44,30

  54,76

  55,81

  123,59

  3.1 ППП - всього, з них:

  77,42

  42,59

  51,48

  55,02

  120,86

  робочих

  73,11

  57,13

  66,09

  78,14

  115,68

  службовців

  94,05

  21,11

  27,32

  22,44

  129,42

  3.2 Непромисловий персонал

  155,88

  130,00

  196,3

  83,40

  150,98

  Розрахунок показників використання фонду заробітної плати починають з визначення економії чи перевитрати фонду заробітної плати за категоріями персоналу і по всьому промислово - виробничого персоналу (ППП) (визначаються абсолютні відхилення):

  Аналізуючи дані таблиці 3, можна зробити висновок, що фонд заробітної плати по підприємству збільшився за аналізований період. Але, в 2007 році спостерігається темп зниження ФЗП, який склав 80% відносно 2006 року, і в 2008 році відносно базового 2006 року спостерігається збільшення - темп зростання склав 131%. Загалом за період з 2006 по 2008 рік, ФЗП збільшився, темп приросту склав (131% -100%) + 31%.

  У тому, числі: ФЗП промислово-виробничого персоналу в 2008 році відносно базового 2006 року збільшився, тим зростання склав 127%.

  ФЗП непромислового персоналу в 2008 році відносно 2006 року так само збільшився темп зростання склав 185%.

  Середньооблікова чисельність всього персоналу збільшувалася протягом усього аналізованого періоду. Так в 2007 році темп зростання середньооблікової чисельності всього персоналу склав 144%, і в 2008 році відносно базового 2006 року -темп зростання склав -106%.

  При цьому, темп зростання середньооблікової чисельності непромислового персоналу склав на кінець аналізованого періоду 133%, а темп зростання промислово виробничого персоналу на цей же період склав 105%. У тому числі спостерігається незначне зниження середньооблікової чисельності службовців у складі промислово-виробничого персоналу на кінець аналізованого періоду, темп зниження 84%.

  Середньорічна заробітна плата за аналізований період мала тенденцію до скорочення в 2007 році, темп зниження становив 56%, щодо базового 2006 року. Але, в 2008 році тим зростання склав 124% відносно 2006 року. За весь аналізований період з 2006 по 2008 рік темп приросту склав (124% -100%) + 24%. Причому, темп зростання середньорічної зарплати робітників в 2008 році склав 116% відносно 2006 року. Темп зростання середньорічної заробітної плати службовців у 2008 році склав 124% відносно 2006 року.

  Середньорічна заробітна плата непромислового персоналу за весь аналізований період мала тенденцію до скорочення в 2008 році, темп зниження становив 83% щодо базового 2006 року. І в 2008 році темп зростання склав 151%.

  Таким чином, приріст середньорічної заробітної плати за весь аналізований період непромислового персоналу склав (151% -100%) + 51%.

  Більш детальний розрахунок вищенаведених розрахунків дозволить виявити вплив зміни чисельності працюючих і їх середньорічної заробітної плати на перевитрату фонду заробітної плати фактично у звітному періоді в порівнянні з минулим роком.

  Для цього розподілимо абсолютне відхилення фонду заробітної плати за факторами, тобто за відхиленнями чисельності працівників та рівня їх середньорічної заробітної плати.

  Таблиця 4

  Вплив факторів зміни чисельності і середньорічної заробітної плати персоналу підприємства на перевитрату фонду заробітної плати в 2007 році

  показники

  Абс. пер-хід ФЗП, тис. руб.

  вплив чисельності

  Вплив середньорічної заробітної плати

  Відхилення чисельності, чол. Чфакт - Ч прош.год

  Середньорічна заробітна платапрошлого року, тис. Руб. СЗП прош.год

  Сума впливу чинників, тис. Руб., Гр.3 * гр.4

  Відхилення середньорічної ЗП, тис. Руб., СЗПфакт - СЗП прош.год

  Фактична

  чисельність, чол., Чфакт

  Сума впливу чинників, тис. Руб., Гр.6 * гр.7

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.ППП - всього,

  з них

  -4868,00

  +140

  77,42

  10838,9

  -34,83

  451

  -15706,97

  робочих

  -2690,50

  +125

  75,56

  9444,82

  -33,34

  364

  -12135,32

  службовців

  -2177,50

  +15

  83,60

  1254,06

  -39,44

  87

  -3431,56

  2.Непромишлен. персонал

  -77,00

  +1

  155,88

  155,875

  -25,88

  9

  -232,875

  Разом (стор.1 + стор.2)

  -4945,00

  141,0

  -

  10994,8

  -

  460

  -15939,85

  Розрахунки, наведені в таблиці 4, показують, що в порівнянні з 2006 роком економія фонду заробітної плати сталася за рахунок впливу двох факторів: - зниження середньорічної заробітної плати працюючих підприємства в розмірі -15939,8 тис. Руб., За рахунок збільшення чисельності працюючих, отриманого перевитрати на +10994,8 тис. руб.

  Розрахунки, наведені в таблиці 5, показують, що в порівнянні з 2007 роком весь перевитрата фонду заробітної плати в 2008 році допущено за рахунок збільшення середньорічної заробітної плати працюючих підприємства в розмірі +4861,33 тис. Руб., За рахунок збільшення чисельності працюючих отриманий так ж перевитрата аналізованого показника в сумі +1369,67 тис. руб.

  Таблиця 5

  Вплив факторів зміни чисельності і середньорічної заробітної плати персоналу підприємства на перевитрату фонду заробітної плати в 2008 році

  показники

  Абсолютний перерас-хід ФЗП, тис.руб.

  вплив чисельності

  Вплив середньорічної заробітної плати

  Відхилення чисельності, чол. Чфакт - Ч прош.год

  Середньорічна заробітна плата минулого року, тис. Руб.

  СЗП прош.год

  Сума впливу чинників, тис. Руб., Гр.3 * гр.4

  Відхилення середньорічної заробітної плати, тис. Руб., СЗПфакт - СЗП прош.год

  Фактична чисельність, чол., Чфакт

  Сума впливу чинників, тис. Руб., Гр.6 * гр.7

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.ППП - всього,

  з них

  +5242,0

  +23

  42,59

  979,67

  +8,99

  474

  4262,33

  робочих

  +4193,6

  +37

  42,22

  1562,13

  +6,56

  401

  2631,47

  службовців

  +1048,4

  -14

  44,16

  -618,25

  +22,83

  73

  1666,65

  2.Непромишлен. персонал

  +989,00

  +3

  130,00

  390,00

  +49,92

  12

  599,00

  Разом (стор.1 + стор.2)

  +6231,0

  +26

  -

  +1369,6

  -

  486

  +4861,33

  Таблиця 6

  Вплив факторів зміни чисельності і середньорічної заробітної плати на перевитрату фонду заробітної плати за період з 2006 по 2008 рік.

  показники

  Абсолютний перерас-хід ФЗП, тис.руб.

  вплив чисельності

  Вплив середньорічної заробітної плати

  Відхилення чисельності, чол. Чфакт - Ч прош.год

  Середньорічна заробітна плата минулого року, тис. Руб. СЗП прош.год

  Сума впливу чинників, тис. Руб., Гр.3 * гр.4

  Відхилення середньорічної заробітної плати, тис. Руб.,

  СЗПфакт - СЗП прош.год

  Фактична чисельність, чол., Чфакт

  Сума впливу чинників, тис. Руб., Гр.6 * гр.7

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.ППП - всього,

  з них

  374,00

  +163

  77,42

  12619,6

  -25,83

  474

  -12245

  робочих

  1503,10

  +162

  75,56

  12240,4

  -26,78

  401

  -10737

  службовців

  -1129,10

  +1

  83,60

  83,60

  -16,61

  73

  -1212,7

  2.Непромишлен. персонал

  912,00

  +4

  155,88

  623,50

  +24,04

  12

  +288,50

  Разом (стор.1 + стор.2)

  +1286

  167,0

  +13243

  486

  -11957

  Таким чином, в 2008 році в порівнянні з 2006 роком перевитрата фонду заробітної плати в сумі +1286 тис.руб., Стався за рахунок впливу двох факторів: - зниження середньорічної заробітної плати працюючих підприємства в розмірі -11957 тис. Руб., За рахунок отриманого перевитрати, від збільшення чисельності працюючих, на +13243 тис. руб. [33;]

  2.3 Аналіз показників продуктивності праці та використання робочого часу

  Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним працівником за аналізований період часу, а також за рівнем використання фонду робочого часу.

  Підвищення продуктивності праці знаходиться в прямій залежності від використання робочого часу. Максимальне скорочення втрат робочого часу є найдоступнішим шляхом зростання середньорічного виробітку, що не вимагає капітальних витрат. Величина середньорічної вироблення продукції одним робочим залежить від їх питомої ваги в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу, а також від кількості відпрацьованих ними днів і тривалості робочого дня [29, с.118-121;].

  Таблиця 7

  Аналіз продуктивності праці та використання робочого часу на підприємстві

  показники

  2006

  2007

  2008

  відхилення

  2007 ДО 2006

  2008 ДО 2006

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.Товарна продукція, тис.руб

  95902

  97735

  99075

  101,9

  103,3

  2. Середньооблікова чисельність робітників, чол.

  395

  460

  486

  116,5

  123,0

  3. Кількість відпрацьованих усіма робітниками чол. - днів

  144175

  138920

  146772

  96,4

  101,8

  4. Кількість відпрацьованих усіма робітниками чол. - годин

  1182235

  1118306

  1159498,8

  94,6

  98,1

  5. Середня кількість відпрацьованих одним робочим днів

  1225,32

  884,1

  812

  72,2

  66,3

  6. Середня кількість відпрацьованих одним робочим годин

  8144,29

  6984,36

  6495,97

  85,8

  79,8

  7. Середня прод-сть робочого дня, годин

  6,65

  7,9

  8

  118,8

  120,3

  8. Середньорічне виробництво одного робітника, тис. Рублів

  242,8

  212,5

  192,0

  87,5

  79,1

  9. Середньоденна вироблення одного робочого, тис. Рублів

  0,1981

  0,2403

  0,2365

  121,3

  119,4

  10. Середньогодинна виробіток одного робітника, тис. Рублів

  0,0298

  0,0304

  0,0296

  102,0

  99,3

  З таблиці 7 наочно видно, що в 2008 році і в 2007 році відносно 2006 року відбувалося збільшення середньооблікової чисельності робітників. Темпи зростання склали в 2007 році 116%, і в 2008 році 123%, відносно 2006 року. Разом з тим, кількість відпрацьованих усіма робітниками днів скоротилося в 2007 році відносно 2006 року. Темп зниження в 2007 році склав 96%, а в 2008 році спостерігається незначне збільшення відносно 2006 року, темп росту склав 102%. І кількість відпрацьованих людино-годин практично не змінилося відносно 2006 року, спостерігається незначне зниження -менш 1% за весь аналізований період. Ці показники характеризують екстенсивні фактори -збільшення середньооблікової кількості працюючих та скорочення кількості відпрацьованих днів одним робочим.

  Аналізуючи інтенсивні фактори, можна зробити висновок, що середньорічна вироблення одного робочого скорочувалася в усі наступні роки за 2006 р Так, темп зниження в 2007 році склав 87% і в 2008 році 79%. При цьому збільшилася середньоденна вироблення одного робітника. Темп росту склав 121% в 2007 році і 119% в 2008 році відносно 2006 року. На це вплинуло зменшення середньої кількості відпрацьованих одним робочим днів. Так темп зниження в 2007 році склав 72%, а за весь аналізований період темп зниження становив 66%.

  Проведемо факторний аналіз середньорічний, середньоденний і середньогодинної вироблення. Проаналізуємо вплив екстенсивних та інтенсивних факторів, наведених в аналітичній таблиці 8 на обсяг виробництва товарної продукції на підприємстві ТОВ «Жигулівський горілчаний завод» за період з 2006 по 2008 рр .. При цьому для аналізу необхідно використовувати більш точні значення розрахункових показників таблиці 7. У 2008 році, в порівнянні з базовим 2006 роком, через зниження середньорічної вироблення на -38,931849 тис. руб. недоотримано товарної продукції на суму -18920,88 тис. руб., але при цьому через збільшення чисельності робочих на 91 людина, отримано додатково товарної продукції на суму +22093,881 тис. руб., в сумі збільшення обсягу товарної продукції склало + 3173 тис. руб


  Таблиця 8

  Вплив факторів чисельності робітників, продуктивності праці, використання робочого часу на відхилення фактичного рівня товарної продукції від базового року

  показники

  Фактично за минулий рік

  Фактично за звітний період

  відхилення

  розрахунок

  Абсолютне значення факторів

  тис. руб.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Середньооблікова чисельність робітників, чол.

  395

  486

  91

  22093,878

  +3173

  Середньорічна виработка1 робочого, руб.

  242,79

  203,86

  -38,931849

  -18920,88

  Колич відпрацьованих усіма робітниками людино-днів

  484003

  418990

  -65013

  -12881,9

  +3210,140

  Середньоденна вироблення 1 робочого, руб.

  0,20

  0,24

  0,0383180

  16054,897

  Кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-годин

  3216996

  3351920

  134924

  4020,7352

  +3350,351

  Середньогодинна вироблення 1 робочого, руб.

  0,0298

  0,0296

  -0,0002

  -670,384

  Середня тривалість робочого дня, годин

  6,65

  8

  1,35

  16855,968

  -6851,691

  Середня кількість отработанних1 робочим, днів

  1225,32

  812

  -413,32

  4,4035259

  Середня кількість відпрацьованих 1 робітником, годин

  8144,29

  6495,97

  -1648,32

  -23712,07

  За рахунок збільшення тривалості робочого дня на + 1,35 години, додатково випущено товарної продукції на суму +16855,968 тис.руб., Не дивлячись на зниження кількості відпрацьованих днів за рік одним робочим на -413,32 днів обсяг виробництва товарної продукції не зменшився, абсолютний приріст склав 4,413 тис. руб. Разом з тим середня кількість відпрацьованих 1 робітником годин, знизилося і це вплинуло на зниження випуску додаткового продукції на -1648,32 тис.грн. в сумі вплив даних чинників зумовило скорочення додаткового випуску товарної продукції на -6851,691

  В даному випадку факторний аналіз показує, що зниження кількості відпрацьованих одним робочим людино-днів і людино-годин негативно вплинуло на виробництво товарної продукції і призвело до зниження її обсягу. Зниження обсягу виробництва товарної продукції з-за скорочення інтенсивного фактора середньорічної вироблення є негативним фактором, отже, підприємству в умовах ринкової економіки слід вибирати інтенсивний шлях розвитку, тобто краще було б зростання обсягу виробництва товарної продукції за рахунок зростання продуктивності праці, а не за рахунок зростання чисельності і кількості відпрацьованого часу [28, с.118-121;].

  2.4 Аналіз середньої заробітної плати і її змін в співвідношенні з ростом продуктивності праці

  Таблиця 9

  Товарна продукція, чисельність і фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу (ППП)

  показники

  2006 р

  2008 р

  відхилення

  Абсолютна сума, тис. Руб., Гр.3-гр.2

  %,

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Товарна продукція, тис. Руб.

  95902,0

  99075,0

  +3173,0

  +3,3

  2. Чисельність ППП, людина

  395,0

  486,0

  +91,0

  +23,0

  3. Фонд заробітної плати ППП, тис. Руб.

  25325,0

  26611,0

  +1286,0

  +5,1

  На підставі розрахунків, проведених в таблиці 9, розрахуємо індекс зростання продуктивності праці: Фактично в порівнянні 2006 роком:

  Цей індекс показує зниження або підвищення продуктивності праці

  Індекс зростання середньорічної заробітної плати:

  Фактично в порівнянні з 2005 роком:

  Iсзп =

  Цей індекс показує зростання або зниження середньорічної заробітної плати.

  Відносини показників зарплатоемкости виражаються відповідними індексами:

  Індекс середньорічної заробітної плати визначаємо за формулою:

  , (4)

  де ЗЗП - витрати заробітної плати на 1 карбованець товарної продукції, рублів;

  ЗЗПфакт - фактичні витрати заробітної плати на 1 карбованець товарної продукції, рублів

  ЗЗПпрош.год - витрати заробітної плати минулого року на 1 карбованець товарної продукції, рублів.

  Таблиця 10

  Співвідношення показників продуктивності праці і заробітної плати

  найменування показника

  значення

  1

  2

  Індекс зростання продуктивності праці

  84%

  Індекс зростання середньорічної заробітної плати

  85%

  Індекс зростання витрат із заробітної плати на виробництво одного рубля товарної продукції

  101,7%

  Індекс зростання продуктивність праці показує зниження продуктивності праці на (100% -84%) -16%. Індекс зростання середньорічної заробітної плати, вказує на зниження середньорічної заробітної плати на -15%. Зростання середньої заробітної плати економічно доцільний лише за умови, що продуктивність праці зростає швидше, чим середня заробітна плата. Витрати заробітної плати на випуск 1 рубля товарної продукції в порівнянні з минулим роком дещо збільшилися, темп зростання склав 101,7%. Підвищення рівня зарплатоемкости означає зниження прибутку в тій же пропорції, в якій підвищується зарплатоемкость. Співвідношення темпів зростання продуктивності праці і витрат заробітної плати на випуск 1 рубля товарної продукції покажемо на малюнку (Додаток 4). На графіку наочно видно, що продуктивність праці зростає повільніше, ніж заробітна плата.

  За формулою (1), розрахуємо, співвідношення між зростанням продуктивності праці і середньою заробітною платою працюючих фактично в порівнянні з 2006 роком:

  , або

  З розрахунку видно, що зростання продуктивності праці відстає від зростання середньої заробітної плати на -2%. На підставі даних, наведених у таблиці 10, можемо зробити висновки про зниження продуктивності праці, зниженні середньорічної заробітної плати, а оскільки зниження продуктивності праці випереджає зниження середньорічної заробітної плати, як наслідок, підвищення зарплатоемкости. Про це нам говорять розраховані індекси. Такий стан несприятливо для фінансового стану підприємства [34, с.98;].

  Розрахуємо вплив збільшення витрат заробітної плати на 1 карбованець товарної продукції на абсолютний перевитрата (+) фонду заробітної плати:

  Фактичний перевитрата порівняно з 2006 роком:

  , (5)

  де ЗЗП2007 - фактичні витрати заробітної плати на 1 карбованець товарної продукції в 2007 році, руб.

  ТП2006 - товарна продукція 2006 року, тис. Руб.

  +448,1 тис. Руб.

  Розрахуємо вплив зниження обсягу виробництва товарної продукції на абсолютну економію (-) фонду заробітної плати:

  Фактично в порівнянні з минулим роком:

  ФЗП2, (6)

  де ТП2008 - фактично товарна продукція, рублів

  ЗЗП2007 - витрати заробітної плати 2007 року на 1 карбованець товарної продукції, рублів

  ФЗП2 +837,9 тис. Руб.

  Розрахунок впливу факторів зведемо в таблицю 11.

  Розрахуємо питому вагу кожного фактора, вплинув на перевитрату фонду заробітної плати:

  Вплив збільшення витрат заробітної плати

  Вплив збільшення обсягу товарної продукції:


  Таблиця 11

  Вплив факторів зміни товарної продукції і зміни витрат заробітної плати на один рубль товарної продукції на перевитрату фонду заробітної плати

  показники

  Абсолютна сума, тис. Руб.

  1

  2

  1.Вліяніе зміни обсягу товарної продукції, Тис. Руб.

  2.Вліяніе зміни витрат заробітної плати на 1 карбованець товарної продукції, тис. Руб.

  3. Перевитрата фонду заробітної плати, тис. Руб.

  +448,1

  +837,9

  +1286

  Таким чином, весь перевитрата фонду заробітної плати отримано за рахунок збільшення обсягу товарної продукції та за рахунок збільшення витрат заробітної плати на випуск 1 рубля товарної продукції.

  На основі проведених розрахунків можна зробити узагальнюючий висновок. За аналізований період збільшився обсяг товарної продукції на +3173 тис. Руб., При цьому збільшилася чисельність працюючих на +91 людини, відбулося збільшення фонду заробітної плати на +1286 тис. Руб., Однак за цими даними можна зробити однозначного висновку про поліпшення або погіршення фінансового становища підприємства. Необхідний аналіз середньої заробітної плати і її змін в співвідношенні з ростом продуктивності праці, який був проведений в даній роботі. Аналіз показав, що на підприємстві ТОВ «ЖВЗ» спостерігається відставання зростання продуктивності праці над зростанням середньої заробітної плати, що становить -1%. Це є чинником підвищення собівартості виробництва продукції, зниженням його рентабельності і негативно відбивається на фінансовому становищі підприємства [39;].

  ВИСНОВОК

  Заробітна плата являє собою складне економічне явище, що відбиває взаємодію багатьох соціально-економічних процесів. Вона займає центральне місце не тільки в структурі сукупних доходів працівників, а й залишається основним і часто єдиним джерелом доходу більшості людей, що працюють за наймом, а в ряді випадків і для цілих сімей. За даними Росстату, частка доходу в РФ у вигляді оплати праці найманих працівників в 2006 році становила 62,8%, а в 2007 році - 64,9% в структурі загальної наявного доходу сектору домашніх господарств. За період в 5 років цей показник варіювався в зазначеному діапазоні, що відображає його певну стабільність і підтверджує значущість заробітної плати як ключового джерела доходу для працівників за наймом. Ця обставина свідчить про те, що заробітна плата відіграє важливу роль в економіці, розвиток якої в значній мірі залежить від діяльності економічно активного населення, перш за все, працівників найманої праці. Заробітна плата є одним з найбільш потужних стимулів підвищення результативності праці та виробництва в цілому.

  Рівень зацікавленості працівника в високопродуктивному працю на основі забезпечення залежності розмірів його доходу від фактичного трудового вкладу, частки його участі у власності, а також від кінцевих результатів роботи підприємства може сприяти виходу з тривалої кризи економіки нашої країни, вивести її на новий шлях економічного розвитку, заснований на зростанні продуктивності праці.Для цього необхідно здійснити реформування системи заробітної плати, оскільки сучасний етап розвитку Росії характеризується низкою серйозних проблем в сфері праці, серед яких: низький рівень продуктивності праці, знецінення такого фактора виробництва, какрабочая сила, високий рівень нерівності доходів. Разом з тим має місце ігнорування проблем продуктивності праці, що посилює становлення і розвиток ринкових відносин, перш за все, в області формування заробітної плати.

  Зростання продуктивності праці має своїм наслідком підвищення рівня споживання країни або скорочення частки витрат, необхідних для підтримки рівня життя працівників за наймом. Саме підвищення продуктивності праці дозволяє знизити собівартість вироблених товарів і послуг, і передбачає зниження рівня цін на споживані людьми матеріальні і нематеріальні блага, сприяючи, тим самим, підвищення реальної заробітної плати, що є актуальним і практично значимим для економіки нашої країни.

  Звісно ж важливим дослідження широкого спектру питань, пов'язаних з аналізом заробітної плати та визначення її основних тенденцій? Використання фонду заробітної плати в умовах зміни продуктивності праці для забезпечення найбільш повного задоволення потреб працівників за наймом, а також для економічного розвитку російської економіки.

  Метою написання даної курсової роботи є аналіз використання фонду заробітної плати на підприємстві ТОВ «ЖВЗ.

  Об'єктом курсової роботи є підприємство ТОВ «ЖВЗ», яке розташоване на території міста Жигулевска. ТОВ «ЖВЗ» є виробничим підприємством, що випускає вино-горілчану продукцію.

  Як відрядна, так і преміальна оплата праці може здійснюватися індивідуально і колективно, коли в процесі роботи необхідні суміщення професій і взаємозв'язок виконавців.

  В аналітичній частині розглянуті ряд показників характеризують використання фонду заробітної плати на підприємстві ТОВ «ЖВЗ»,

  Фонд заробітної плати по підприємству збільшився за аналізований період. У 2008 році відносно базового 2006 року темп росту склав 131%. Середньооблікова чисельність всього персоналу збільшувалася протягом усього аналізованого періоду. У 2008 році відносно базового 2006 року - темп зростання склав 106%.

  Середньорічна заробітна плата за аналізований період мала тенденцію до скорочення, але за весь аналізований період з 2006 по 2008 рік темп приросту склав + 24%.

  У 2008 році в порівнянні з 2006 роком перевитрата фонду заробітної плати в сумі +1286 тис.руб., Стався за рахунок сумарного впливу двох факторів: - зниження середньорічної заробітної плати працюючих підприємства в розмірі -11957 тис. Руб., За рахунок отриманого перевитрати, від збільшення чисельності працюючих, на +13243 тис. руб.

  У 2008 році, в порівнянні з базовим 2006 роком, через зниження середньорічної вироблення на -38,931849 тис. Руб., Але при цьому через збільшення чисельності робочих на +91 чоловік, отримано додатково товарної продукції на суму +22093, 881 тис. руб., в сумі збільшення обсягу товарної продукції склало +3173 тис. руб.

  Зниження обсягу виробництва товарної продукції з-за скорочення інтенсивного фактора середньорічної вироблення є негативним фактором, отже, підприємству в умовах ринкової економіки слід вибирати інтенсивний шлях розвитку, тобто краще було б зростання обсягу виробництва товарної продукції за рахунок зростання продуктивності праці, а не за рахунок зростання чисельності і кількості відпрацьованого часу.

  Індекс зростання продуктивність праці показує зниження продуктивності праці на (100% -84%) -16%. Індекс зростання середньорічної заробітної плати, вказує на зниження середньорічної заробітної плати на -15%. Зростання середньої заробітної плати економічно доцільний лише за умови, що продуктивність праці зростає швидше, чим середня заробітна плата. Витрати заробітної плати на випуск 1 рубля товарної продукції в порівнянні з минулим роком дещо збільшилися, темп зростання склав 101,7%. Підвищення рівня зарплатоемкости означає зниження прибутку в тій же пропорції, в якій підвищується зарплатоемкость.

  Аналіз показав, що на аналізованому підприємстві спостерігається відставання зростання продуктивності праці над зростанням середньої заробітної плати, що становить -1%. Це є чинником підвищення собівартості виробництва продукції, зниженням його рентабельності і негативно відбивається на фінансовому становищі підприємства.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Цивільний кодекс РФ. Частини 1 і 2.

  2. Податковий кодекс РФ. Частини 1 і 2

  3. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств Серія: Вища освіта, Изд .: Инфра-М, 2008 р

  4. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств Серія: Вища освіта, Изд .: Инфра-М, 2008 р

  5. Архипов В.М. Проектування виробничого потенціалу об'єднань. Л .: Вид-во ЛДУ, 2004.

  6. Бєлєнький П.Ю., Гіттік Ю.П., Ладіна Т.В. Управління технічним і організаційним розвитком підприємства. - Вид-во: Техніка, 2004.

  7. Бочаров В. Б. Фінансовий аналіз., Изд .: Питер Пресс 2008 р

  8. Бичкова А.С. Конкурентоспроможність підприємства: Вид-во: Уфа, 2006.

  9. В.В. Ковальов, О.М. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства. Підручник. Вид. Проспект, 2006 р

  10. В.П. Грузинів, В.Д. Грибов. Економіка підприємства: Навчальний посібник. 2 - е. Видання, перераб. і доп. - М: ЮНИТИ, 2005 р

  11. В.С. Найдьонов. Планування інтенсивного розвитку суспільного виробництва. Підручник для Вузів - М: «Фінанси і статистика», 2003

  12. Василик С. Оцінка ефективності діяльності підприємства. Вид-во: Бизнесинформ. - 2007.

  13. Вигдорчик М., Нещадин А., Липсиц І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств Изд-во: Економіст. - 2005.

  14. Воложанин В.В. Удосконалення методів економічної оцінки виробничої діяльності підприємств в системі галузевого розвитку: 4 - е. Изд., Перераб. і доп., Вид-во: М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

  15. Г.В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навч. Закладів - 6 - е. Изд., Перераб. і доп. - М: Мн. ІП «Екоперспектіва», 2007 р

  16. Галицька С.В. Фінансовий менеджмент. Фінансовий аналіз. Фінанси підприємств., 2-е вид., Доп. і перераб. Вид-во: - М .: Фінанси і статистика, 2006.

  17. Гуккаев В.Б. Фінансові вкладення. Бухгалтерський облік та оподаткування., Вид .: Податковий вісник, 2007 р

  18. Ендовицкий Д.А., Бочарова І.В. Аналіз і оцінка кредитоспроможності позичальника Изд .: КноРус, 2008 р

  19. Ендовицкий Д.А., Бочарова І.В. Аналіз і оцінка кредитоспроможності позичальника Изд .: КноРус, 2008 р

  20. Захар'їн В.Р. Формування і зміна статутного капіталу організації., Вид .: Податковий вісник, 2007 р

  21. К.І. Владимирова. Прогнозування та планування в умовах ринку. 3 - є. Изд., Перераб. і доп. Вид-во: М., ИНФРА - М, 2007 р

  22. Комплексна оцінка ефективності заходів, спрямованих на прискорення науково-технічного прогресу - Вид-во: Інформелектро, 2005 р

  23. Круглов М.І. Стратегічне управління компанією. - М .: Російська ділова література, 2008.

  24. Ліференко Г.Н. Фінансовий аналіз підприємства: Теоретичні основи фінансового аналізу; Аналіз фінансових результатів підприємства; Аналіз структури вартості підприємства; Аналіз динаміки і структури джерел формування майна; Оцінка фінансового стану., Вид .: Іспит, 2006 р

  25. Литнева Н.А., Парушіна Н.В. Оцінка і інвентаризація майна, зобов'язань і капіталу., Вид .: Бухгалтерський облік, 2007 р

  26. Любушин Н.П. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Учеб. допомога. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 448 с.

  27. Макальская А.К. Внутрішній аудит. М .: Річ навіть і сервіс, 2004.

  28. Неудачин В.В. Реалізація стратегії компанії. Фінансовий аналіз і моделювання., 4 - е. Изд., Перераб. і доп .: Изд. «Економіст" 2005 р

  29. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємств АПК Вид .: Нове знання, 2007 р

  30. Соснаускене О.І., Драгункина Н.В. Фінансовий аналіз організації за даними бухгалтерськой (фінансової) звітності: Бухгалтерська (фінансова) звітність як основне джерело оцінки та аналізу фінансового стану організації; Загальна схема комплексного аналізу діяльності організації., Вид .: «Діалектика» 2008 р

  31. Хіггінз Роберт. Фінансовий аналіз: інструменти для прийняття бізнес-рішень, 8-е видання., Вид .: «Діалектика« 2007 р

  32. Черняк В.З. Фінансовий аналіз. Підручник., Вид .: Іспит 2007 р

  33. Економіка підприємства. Конспект лекцій. Вид. ПРІОР. М., 2007. р

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Окремі методологічні аспекти аналізу використання фонду заробітної плати

  Скачати 92.83 Kb.