• 2.1. система змінних
 • 1.4. Підготовка вхідної інформації
 • КУРСОВА РОБОТА


 • Дата конвертації23.03.2017
  Розмір83.51 Kb.
  Типреферат

  Скачати 83.51 Kb.

  Оптимізація виробничої структури сільськогосподарського підприємства на прикладі господарства Шлях Леніна

  Вступ

  Раціональна організація виробництва сільськогосподарських підприємств має величезне значення в даний час. При все більш посилюється кризою, коли відбувається скорочення виробництва, найбільш важливим стає знайти ті можливості, ті ресурси, які б відновили рівень і темп розвитку виробництва. Оцінивши ефективність своєї діяльності, сільськогосподарські підприємства можуть вибрати економічно вигідний напрямок, яке б відповідало б можливостям підприємства і сформованим економічним умовам.

  У зв'язку з цим особливого значення набуває оптимізація виробничої структури підприємства. Економіко-математична модель дає можливість визначити основні параметри розвитку виробництва для поточного і перспективного планування, може використовуватися для аналізу сформованої структури виробництва, що дозволяє виявити більш доцільні шляхи використання ресурсів і можливості збільшення обсягів виробництва продукції, спираючись на фактичні дані за попередні роки. Склад змінних і обмежень даної моделі, характер вхідної інформації і використовуються прийоми моделювання в значній мірі аналогічні багатьом іншим важливим економіко-математичних моделей. Таким чином, підготовка курсового проекту з даної теми сприяє поглибленню і закріпленню знань в області економіки і організації сільськогосподарського виробництва та математичного моделювання економічних процесів у сільському господарстві.

  Таким чином, метою даного курсового проекту є:

  • поглиблення теоретичних знань з математичного моделювання економічних процесів у сільському господарстві;

  • отримання практичних навичок постановки, рішення та аналізу економіко-математичних задач на конкретних матеріалах.

  Джерелами вихідної інформації для розробки числової економіко-математичної моделі є дані бізнес-плану, річний звіт підприємства та нормативні довідники з рослинництва і тваринництва.

  Глава 1. Розробка економіко-математичної моделі оптимізації виробничої структури господарства

  1.1. Постановка задачі

  Розробка економіко-математичної моделі проводиться на при-міру господарства Московської області, Раменського району «Шлях Леніна». Цифровий матеріал таблиць розраховується на основі даних за 2000 рік.

  Потрібно визначити оптимальну виробничо-галузеву структуру, план використання і поповнення ресурсів, рівень ефективності виробництва на сільськогосподарському підприємстві.

  Для розробки моделі необхідно знати:

  1. спеціалізацію господарства і можливості її зміни;

  2. джерела поповнення ресурсів і ті їх види, обсяги яких визначаються в процесі виконання завдання; основними ограни-Чіва ресурсами є земельні та трудові, враховуються їх зміни (трансформація земельних угідь); деякі види ресурсів виробляються в самому господарстві і споживаються в процесі виробництва (корми);

  3. джерела задоволення потреб тварин в кормах (за рахунок кормів власного виробництва); види тварин, для яких передбачається оптимізація кормових раціонів;

  4. організація зеленого конвеєра, додаткові умови, що впливають на структуру витрат кормів;

  5. види продукції, за якими встановлюється державне замовлення, обсяги реалізації на ринку, продажу робітникам і службовцям, внутрішньогосподарських потреб;

  6. розміри галузей, які слід обмежити (в рослинництві, наприклад, вимогами сівозмін, в тваринництві - місткістю капітальних приміщень або можливостями відтворення поголів'я).

  Щоб правильно здійснити постановку завдання, а також обґрунтувати вхідну інформацію, необхідно вивчити об'єкт моделювання. Для цього потрібно проаналізувати рівень розвитку виробництва за наступними напрямками:

  • вартість і структура товарної продукції;

  • посівні площі і структура сільськогосподарських культур;

  • наявність і використання поліпшених і природних угідь;

  • поголів'я тварин;

  • витрати праці на одиницю продукції, використання залученого праці;

  • матеріально-грошові витрати;

  • обсяг реалізації продукції;

  • рівень інтенсивності виробництва;

  • собівартість одиниці продукції;

  • витрата кормів на один центнер продукції, питома вага покупних кормів;

  • питома вага витрат на корми в собівартості тваринницької продукції, структура витрати кормів за видами тварин, питома вага основного молочного стада в загальному поголів'я тварин, виробництво тваринницької продукції на 100 га сільськогосподарських угідь, ефективність виробництва кормів та інші економічні показники.

  Критерій оптимальності - максимум прибутку. У цьому показнику знаходять відображення рівень організації виробництва, ефективність використання ресурсів, економічні взаємини між сільськогосподарськими підприємствами і державою, покупцями, постачальниками. Виконання і перевиконання плану прибутку створюють сприятливі умови для розширення виробництва, матеріального стимулювання працівників, проведення соціально-культурних заходів і т.д.

  2.1. система змінних

  Основні змінні даної моделі відображають склад і розміри галузей і видів діяльності підприємства з виділенням інтенсивних технологій, диференціацією за напрямками використання продукції (на товарні та фуражні цілі), ступеня інтенсивності і трудомісткості виробництва (велика рогата худоба при стійловому утриманні, в пасовищний період) та іншим ознаками.

  Крім основних в модель вводяться допоміжні змінні з метою оптимізації кормових раціонів, визначення додатково залучених ресурсів, а так же обсягів деяких ресурсів, вартісних показників.

  Система змінних моделі визначається відповідно до постановкою завдання і включає наступні групи:

  • посівні площі сільськогосподарських культур товарного призначення (га);

  • посівні площі зернофуражних і кормових культур (га);

  • площі кормових угідь (га);

  • поголів'я тварин за видами і статево-віковими групами (гол.);

  • прибавка груп кормів в раціонах тварин понад мінімальної межі (ц корм. од.);

  • розміри поповнення ресурсів у відповідних одиницях виміру;

  • визначаються обсяги ресурсів;

  • вартісні показники (тис. руб.).

  Повний перелік змінних величин представлений в таблиці 1.


  Таблиця 1 Змінні величини


  змінні Од. виміру Рослинництво Тваринництво поповнення ресурсів Визначені обсяги ресурсів вартісні показники
  товарні культури зернофуражні і кормові культури кормові угіддя види тварин формування оптимальних раціонів
  Овес га
  Х1

  Картопля га
  Х2

  Кукурудза на силос га
  Х3

  багаторічні:
  на сіно га
  Х4

  на сінаж га
  Х5

  на з / корм га
  Х6

  Однорічні на з / корм 1срока га
  Х7

  Однорічні на з / корм 2срока га
  Х8

  природні сінокоси га

  Х9
  природні пасовища га

  Х10
  солома вівсяна ц
  Х11

  покупної комбікорм руб


  Х12
  молочне стадо гол


  Х13  молодняк ВРХ гол


  Х14  Прирости кормів для корів:
  концентратів ц.к.ед  Х15


  грубих ц.к.ед  Х16


  силосу ц.к.ед  Х17


  сінажу ц.к.ед  Х18


  зелених ц.к.ед  Х19


  Прирости кормів для молодняку ​​ВРХ:
  концентратів ц.к.ед  Х20


  грубих ц.к.ед  Х21


  силосу ц.к.ед  Х22


  сінажу ц.к.ед  х23


  зелених ц.к.ед  Х24


  Товарні культури:
  озима пшениця га Х25


  Овес га х26


  Картопля га Х27


  Реалізація молока гос-ву ц

  Х28
  Реалізація молока підприємствам і організаціям ц

  Х29
  Реалізація ВРХ в живий масі гос-ву ц

  Х30
  Реалізація ВРХ в живий масі підприємствам і організаціям ц

  Х31
  Реалізація м'яса гос-ву ц

  Х32
  Реалізація м'яса підприємствам і організаціям ц

  Х33
  Сума витрат праці руб


  Х34
  Витрати на товарну продукцію руб


  Х35
  Загальна вартість реалізованої продукції руб


  х36

  1.3. система обмежень

  Перелік умов завдання в числовий моделі логічно випливає з постановки задачі і конкретної інформації про специфіку господарства та перспективи його розвитку.

  Групи обмежень:

  1. по використанню земельних ресурсів (га);

  2. по використанню трудових ресурсів, (ч \ ч);

  3. по виробництву і використанню кормів, (ц корм.ед.);

  4. по реалізації продукції, (ц);

  5. за максимально можливими розмірами поповнення ресурсів;

  6. за додатковими вимогами до розмірів рослинницьких і тваринницьких галузей;

  7. по визначенню основних вартісних показників (руб.).

  Щоб уникнути повторення привожу лише перелік основних груп обмежень, оскільки вся система обмежень є в роздруківках числовий економіко-математичної моделі та оптимального рішення.

  1.4. Підготовка вхідної інформації

  Для підготовки вхідної інформації необхідно розрахувати наступні таблиці:


  Таблиця 2. виробничі ресурси


  ресурси 1999р. 2000р.
  1. Земельні угіддя, га:

  рілля 2699 2699
  природні сінокоси 215 215
  природні пасовища 128 128
  2. Відпрацьований в с \ г всього, тис. Люд.-год 583 552
  3. Куплені корми, ц:

  комбікорм 13000 14500
  за ціною руб. за ц
  230

  Таблица3. Реалізація сільськогосподарської продукції, ц


  Вид продукції Продається все Фактично продано в 2000р
  Д-ві, ц за ціною, руб підприємствам і організа- заціям, ц за ціною, руб
  Озима пшениця 3604

  3604 199,2
  Овес 1392

  1392 165,2
  Картопля 3461 3329 258,9 132 258,9
  молоко 23317 22333 404 984 404
  ВРХ в живій масі 416 398 1070,4 18 1070,4
  М'ясо та м'ясопродукція ВРХ 774 167 1688,6 607 1688,6

  Надалі матеріал таблиць розраховується на основі денних 2000р.


  Таблица4. Урожайність і витрати на 1 га с \ г культур і угідь
  Культури і угіддя Урожайність, ц \ га Витрати на 1 га
  трудових ресурсів, люд.-год Матеріально-грошових коштів, руб.
  Озима пшениця 31 25,00 3308,3
  Овес 17 30,77 2715,4
  Картопля 102 185,00 17770,0
  Кукурудза на силос 209 13,33 1666,7
  Багаторічні трави:


  на сіно 23 10,00 953,3
  на сінаж 75 9,50 828,5
  на зелений корм 87 3,61 496,4
  Однорічні трави на зелений корм 268 10,26 1564,1
  природні сінокоси 31 4,65 232,6
  природні пасовища 55


  Таблица5. Розподіл продукції рослинництва (ц / га)
  Культура, угіддя врожайність Відходи, втрати при зберіганні норма висіву Страхові запаси Продукція на реалізацію Продукція на корм в т.ч. страхові запаси кормів Використовується на корм з 1 га
  Озима пшениця 31 1,55 2,8 0,42 26,23


  Овес 17 0,85 2,5 0,38 8,71 4,91 0,41 4,5
  солома вівса 8,5 0,85


  7,65 0,96 6,69
  Картопля 102 5,1

  96,9


  Кукурудза на силос 209 52,25


  156,75
  156,75
  Багаторічні трави:  на сіно 23 2,3


  20,7 2,59 18,11
  на сінаж 75 41,25


  33,75
  33,75
  на зелений корм 87  87
  87
  Однорічні трави на зелений корм 268  268
  268
  природні сінокоси 31 3,1


  27,9 3,49 24,41
  природні пасовища 55  55
  55

  Табліца6. Вихід поживних речовин з 1 га с / г культур і угідь


  Культури і угіддя Продукція на корм, ц Зміст в 1ц корму, ц Вихід з 1 га, ц
  корм.ед перетравного протеїну корм.ед перетравного протеїну
  Овес 4,5 1 0,085 4,5 0,38
  солома вівса 6,69 0,31 0,014 2,07 0,09
  Кукурудза на силос 156,75 0,2 0,014 31,35 2,2
  Багаторічні трави: на сіно 18,11 0,52 0,079 9,42 1,43
  на сінаж 33,75 0,35 0,034 11,81 1,15
  на зелений корм 87 0,21 0,027 18,27 2,35
  Однорічні трави на зелений корм 268 0,16 0,025 42,88 6,7
  природні сінокоси 24,41 0,46 0,051 11,23 1,25
  природні пасовища 55 0,16 0,021 8,8 1,16

  Для отримання всієї необхідної інформації по комам в рослинництві слід розрахувати вихід зеленої маси по місяцях пасовищного періоду.


  Табліца7. Розподіл зелених кормів по місяцях пасовищного періоду,%


  Культури і угіддя Місяці пасовищного періоду
  травень червень Липень Серпень вересень
  Багаторічні на зелений корм 20 45
  25 10
  Однорічні на зелений корм

  100 100
  природні пасовища 10 30 25 20 15

  Надходження зелених кормів по місяцях пасовищного періоду визначається за допомогою таблиць 6 і 7 (табл8).


  Табліца8. Надходження зеленої маси по місяцях пасовищного періоду, ц корм.ед з 1га


  Культури і угіддя Місяці пасовищного періоду всього
  травень червень Липень Серпень вересень
  багаторічні трави 3,654 8,222
  4,568 1,827 18,27
  Однорічні трави 1-ого терміну

  42,88

  42,88
  Однорічні трави 2-ої терміну


  42,88
  42,88
  природні пасовища 0,88 2,64 2,2 1,76 1,32 8,8

  Табліца9. Техніко-зкономические коефіцієнти по виходу продукції і витрат в розрахунку на 1 га с \ г к-р (на 1га корм угідь), на 1 ц корму


  Культура, корм угіддя, види кормів товарна продукція рівень товарності Витрати на товарну продукцію, руб
  ц руб
  Озима пшениця 26,23 5225 84,6 2799,2
  Овес 8,71 1438,9 51,2 1217,3
  Картопля 96,9 25087,4 95 16881,5
  Кукурудза на силос


  1450
  Багаторічні трави:  на сіно


  829,4
  на зелений корм


  720,8
  Однорічні трави на зелений корм


  431,9
  природні сінокоси


  1360,8
  природні пасовища  солома вівсяна


  173,9

  Розрахуємо вихідні показники по тваринництву.

  Табліца10. Вихідні показники по тваринництву (в розрахунку на 1 середньорічну гол.)
  показник молочне стадо молодняк ВРХ
  Середньорічний удій молока від 1 корови, ц 37,9
  Вихід м'яса на 1 середньорічну гол., Ц 1 1,5
  Витрати праці, чол-год 192,6 35,9
  Виробничі витрати-всього, руб 10699 3718
  в т.ч. без вартості кормів 6770,7 2997,7
  Витрати на товарну продукцію (без вартості кормів), руб 5873,2 2463,8
  Річна потреба, ц в корм. од. 39,65 20,45
  в перетравного протеїну 4,22 2,23
  Вартість товарної продукції, руб 15311,6 2532,9

  Табліца11. Витрата кормів за видами худоби (в середньому за 1999-2000рр.)


  корми Зміст корм.ед в 1ц корму, ц молочне стадо молодняк ВРХ
  за все, ц
  за все, ц
  в натурі корм.ед % Від виробленого в натурі корм.ед % Від виробленого
  Овес 1 615 615 1,82 203 203 1,03
  комбікорм 0,92 9917,01 9123,7 26,95 4429,34 4075 20,69
  Разом концентратів
  10532,01 9738,7 28,77 4632,34 4278 22,6
  Сіно 0,5 3031,33 1515,67 4,48 1625,31 812,66 4,12
  солома 0,3 490,4 147,12 0,43 109,1 32,73 0,17
  Разом грубих
  3521,73 1662,79 4,91 1734,41 845,39 4,5
  силос 0,2 33000,54 6600,108 19,5 16042,76 3208,55 17
  сінаж 0,35 18307,6 6407,66 18,93 12499,6 4374,86 23,1
  зелені корми 0,18 23515,8 4232,84 12,51 15415,7 2774,83 14,09
  пасовищні корми 0,16 32536,9 5205,9 15,38 21492,6 3438,85 17,46
  Разом зелених
  56052,7 9438,74 27,89 36908,3 6213,68 32,8
  всього кормів

  33848 100
  18920,48 100

  Заповнивши таблиці 11 і 12, маємо основну частину інформації по тваринництву. Іншу необхідну інформацію можна отримати, розрахувавши оптимальну структуру витрати кормів і оптимальні річні раціони для кожної групи худоби. Вони визначаються виходячи з фактичної структури витрат кормів (представлених в таблиці 11) і повинні відповідати зоотехнічним вимогам годування тварин (табл. 12 і 13).


  Табліца12. Допустимі межі вмісту окремих груп кормів в раціонах тварин,%


  Групи кормів молочне стадо молодняк ВРХ
  min max min max
  концентровані 26 32 20 23
  грубі 4 5 4 5
  силос 18 22 15 18
  сінаж 17 21 20 24
  зелені 25 31 28 35
  Разом 80 111 87 105

  Табліца13. Допустимі межі вмісту окремих груп кормів в раціонах, ц корм.ед


  Групи кормів молочне стадо молодняк ВРХ
  min max приріст понад min min max приріст понад min
  концентровані тисячі тридцять один 12,69 2,38 4,09 4,7 0,61
  грубі 1,59 1,98 0,39 0,82 1,02 0,2
  силос 7,14 8,7 1,56 3,07 3,68 0,61
  сінаж 6,74 8,3 1,56 4,09 4,91 0,82
  зелені 9,91 12,29 2,38 5,73 7,16 1,43
  Разом 35,69 43,96 8,27 17,8 21,47 3,67

  Потреба тварин в зелених кормах по місяцях пасовищного періоду визначається пропорційно питомій вазі кожного місяця в загальній тривалості пасовищного періоду (табл. 14).


  Табліца14. Розрахунок потреби тварин в зелених кормах по місяцях пасовищного періоду, ц. корм. од. на 1 середньорічну голову


  показники Місяці пасовищного періоду всього
  травень червень Липень Серпень вересень
  Кількість днів пасовищного періоду 16 30 31 31 30 138
  Частка потреби в зелених кормах 0,116 0,217 0,225 0,225 0,217 1
  Потреба в зелених кормах по молочному стаду 1,15 2,15 2,23 2,23 2,15 9,91
  по молодняку ​​ВРХ 0,66 1,24 1,3 1,3 1,24 5,73

  1.5. Економіко-математична модель у формі лінійних рівнянь і нерівностей і в загальному вигляді

  I. Обмеження по виробничих ресурсів

  1. Щодо використання земельних ресурсів:

  Площа ріллі, га:

  Х 1 + Х 2 + ... + Х 13  2699

  Змінні Х 1 - Х 13 - площі посіву культур.

  2699- наявність ріллі в господарстві.

  Обмеження щодо використання пасовищ записуються аналогічно.

  1. Щодо використання трудових ресурсів, ч \ ч

  30,77Х 1 + 185Х 2 + ... + 192,6Х 13 + 35,9Х 14 + ... + 185Х 27-Х 34 = 0,

  де Х 39 - сума витрат праці.

  Х 1  Х 27 - площі посіву сільськогосподарських культур і кормових угідь, га;

  Х 13  Х 14 - середньорічне поголів'я тварин.

  Коефіцієнти при змінних означають витрати праці на одиницю J-й галузі.

  У загальному вигляді математична запис даних груп обмежень може бути записана так:

   a i j x j  b i (i  I 1)

  j  J

  де i- індекс обмеження;

  I 1 - безліч номерів обмежень по виробничим ресурсів;

  j - індекс змінної;

  J - Безліч номерів змінних, що пропагують кормові і товарні культури, угіддя, поголів'я сільськогосподарських тварин;

  Х j - змінні, що позначають розміри посівних площ, угідь, поголів'я сільськогосподарських тварин j-го виду;

  а ij - витрати j - го виду ресурсу на одиницю j-го виду змінної (галузі рослинництва або тваринництва).

  II. Обмеження по кормовим балансам

  1. Баланс кормових одиниць, ц корм.ед.

  -4,5Х 1 - 31,35Х 3 - ... Х 12 + 39,65Х 13 + 20,45Х 14  0,

  де Х 1 - Х 12 - площі посіву сільськогосподарських культур і кормових угідь, (га). Коефіцієнти в такому разі означають вихід кормових одиниць (ц) з 1 га. Змінні Х 13 - Х 14 - поголів'я тварин. Коефіцієнти в такому разі означають потреба тварин в кормових одиницях для 1 голову ВРХ;

  Баланс перетравного протеїну записується аналогічно.

  Математична запис даних обмежень виглядає наступним чином:

  v ij x j + r ij x j   a ij x j (i  I 2)

  j  J 1 j  J 2 j  J 3

  де: I 2 - безліч номерів обмежень за поживними речовинами;

  J 1 - безліч номерів змінних, які включають кормові культури та угіддя;

  J 2 - безліч номерів змінних, які включають куплені корми, побічну продукцію галузей рослинництва;

  J 3 - безліч номерів змінних, які включають галузі тваринництва;

  v i j - вихід i-го поживної речовини в розрахунку на одиницю (1 га) j-ї культури або угіддя;

  r i j - зміст i-го поживної речовини в одиниці (1 ц) j-го виду корму;

  a ij - потреба в i-му виді поживної речовини одиниці (1 гол) j-ї галузі тваринництва.

  III. Обмеження з балансів окремих груп кормів

  1. Баланс концентрованих кормів, ц корм.ед.

  -4,5Х 1-Х 12 + 11,41Х 13 + 4,62Х 14 + Х 15 + Х 20  0

  Аналогічно будуть формуватися обмеження по балансам грубих кормів, силосу, корнеклубнеплодов, зелених кормів.

  У загальному вигляді математична запис даних обмежень запишеться:

  v i j. x j + r i j. x j  a ij h. x j + x jh (h  H, i  I 2)

  h h h h

  j  J 1 j  J 2 j  J 3 j  J 3,

  де h - індекс групи кормів;

  H - безліч номерів обмежень по балансам груп кормів;

  I 2 - безліч номерів обмежень за певним видом поживної речовини (кормовим одиницям);

  J h - безліч номерів змінних, які включають кормові культури та угіддя, від яких отримують корми h- групи;

  J h - безліч номерів змінних, які включають куплені корми і побічну продукцію галузей рослинництва, використовувану на корм, які відносяться до h- групи;

  a ij h - мінімальна потреба в i-вигляді поживної речовини по h-групі кормів в розрахунку на одиницю (1 гол.) j-галузі тваринництва;

  x jh - змінні, що позначають прирости h-групи кормів для j-галузі тваринництва понад мінімальної межі.

  IV. Обмеження по максимально можливим приростам груп кормів за видами тварин

  1. Приріст концентрованих кормів для молочного стада, ц корм. од.

  -2,38Х 13 + Х 15  0

  Техніко-економічний коефіцієнт 2,38 при змінної Х 13 означає величину приросту концентрованих кормів понад мінімальної межі в розрахунку на 1 середньорічну голову молочного стада (з таблиці 13).

  Аналогічно записуються обмеження по приростам грубих кормів, силосу, корнеклубнеплодов, зелених кормів.

  Всі ці обмеження розглядаються для тих видів тварин, за якими дані допустимі межі вмісту окремих груп кормів в раціонах. У нашому випадку обмежуються прирости окремих груп кормів для корів, молодняку ​​ВРХ.

  Математична запис даної групи обмежень виглядає наступним чином:

  x jh  (a ijh - a ijh). x j (i  I 2, j  J 3, h  H),

  де a ij h - максимальна потреба в i-вигляді поживної речовини по h-групі кормів в розрахунку на одиницю (1 гол. по ВРХ) j-галузі тваринництва.

  V. Обмеження по сумарним приростам кормів

  1. Сумарний приріст для молочного стада, ц корм. од.

  -3,96Х 13 + Х 15 + Х 16 + Х 17 + Х 18 + Х 19 = 0

  Х 15  Х 19 - прирости понад мінімальної межі відповідно концентрованих., Грубих кормів, силосу, коренеплодів, зелених кормів, ц корм. од.

  Техніко-економічний коефіцієнт при змінної Х 13 являє собою різницю між річною потребою в кормових одиницях на середньорічну корову і сумою мінімально допустимих меж за групами кормів (з таблиці 13).


  У загальному вигляді обмеження по сумарним приростам груп кормів можна записати:

  x jh = (a ij - a ijh x j). x j (i  I 2, j  J 3)

  h  H h  H

  VI. Обмеження по балансам зелених кормів по місяцях пасовищного періоду ( «зелений конвеєр»)

  1. Баланс зелених кормів в травні, ц корм. од.

  -3,65Х 6 -0,88Х 10 + 1,15Х 13 + 0,66Х 14 + 0,006Х 19 + 0,116Х 24 ≤0,

  де Х 6 - площа багаторічних трав на зелений корм, га,

  Х 10-площа природних пасовищ;

  Х 13 - поголів'я корів, гол;

  Х 14 - поголів'я молодняка ВРХ, гол.

  Х 19 - приріст зелених кормів понад мінімальної потреби для молочного стада, ц ком. од .;

  Х 24 - приріст зелених кормів понад мінімальної потреби для молодняка ВРХ, ц ком. од .;

  Коефіцієнти при змінних Х 13, Х 14, Х 19, Х 24 беруться з таблиці 14.

  Аналогічно записуються обмеження по балансам зелених кормів по інших місяцях пасовищного періоду.

  Математична запис «зеленого конвеєра» виглядає наступним чином:

  d j t. v ij. x j    j t. a ij h. x j +  j t. x jh (t  T, i  I 2, h  H ),

  j  J 1 j  J 3 j  J 3

  де t - індекс місяці пасовищного періоду;

  T - безліч обмежень по місяцях пасовищного періоду;

  H  - безліч обмежень по зелених кормів;

  d j t - Частка виходу зелених кормів в t-місяць пасовищного періоду від j-культури або угіддя;

  j t - Частка потреби в зелених кормах в t-місяць пасовищного періоду по j-галузі тваринництва.

  VII. Органиченно по поповненню кормових ресурсів

  1. Баланс соломи ячмінної, ц

  -6,69Х 1 + Х 12  0

  Техніко-економічний коефіцієнт при змінної Х 1 є вихід соломи з 1 га пшениці (виходячи зі співвідношення виходу соломи і зерна) за вирахуванням норми убутку при зберіганні грубих кормів і створення страхових запасів кормів (з таблиці 5).

  Аналогічно записуються обмеження по балансу соломи вівса.

  Математична запис їх виглядає так:

  x j   q ij x j (i  I 3, j  J 2),

  j  J 1  J 4

  де I 3 - безліч номерів обмежень по поповненню ресурсів;

  J 2 - безліч номерів змінних, які включають побічну продукцію галузей рослинництва;

  J 4 - безліч номерів змінних, які включають галузі рослинництва, продукція яких має товарне призначення;

  x j - обсяг поповнюється кормового ресурсу;

  q ij - вихід побічної продукції з одиниці (1 га) j-культури.

  1. Купівля комбікорми, ц

  Х 13  44500

  У загальному вигляді математична запис виглядає наступним чином:

  a ij x j  B i (i  I 3, a ij  1),

  j  J 2

  де J 2 - безліч номерів змінних, які включають куплені корми;

  B i - максимально можливий обсяг покупки корму.

  IX. Обмеження щодо реалізації продукції

  1. У даній моделі існує кілька каналів реалізації, тому обмеження записуються в два етапи.

  Наприклад, розподіл молока, ц

  -37,9Х 13 + 1,5х 14 + Х 28 + Х 29  0,

  де 37,9 середньорічна удій молока від однієї корови, ц;

  1,5 - норма випоювання телят, ц;

  Х 13, Х 14 - середньорічне поголів'я відповідно корів і молодняка;

  Х 28, Х 29 - обсяги реалізації молока відповідно державі та підприємствам і організаціям.

  1.1 Реалізація молока гос-ОКМ, ц

  Х 28  22333і т.д.

  Математична запис обмежень має вигляд:

  x ik   v ij. x j (i  I 5),

  до  К j  J 4  J 3

  x ik Q ik i  I 5

  = До  К

  де - безліч, що включає номери обмежень за обов'язковим обсягом поставки продукції;

  до - індекс каналу реалізації;

  К - безліч номерів змінних, що пропагують різні канали реалізації продукції;

  x ik - змінні, що позначають обсяг i-виду продукції, що розподіляється по k-каналу реалізації;

  v ij - товарний вихід ( «чиста» врожайність, продуктивність) i- виду продукції з одиниці j-галузі;

  Q ik - обсяг поставки i-виду продукції по k-каналу реалізації.

  Х. Обмеження щодо визначення спільних економічних показників

  1. Витрати на товарну продукцію, руб.

  1217,3Х 1 + 16881,5Х 2 + ... + 202,4Х 10 + 173,9Х 11 + 230х 12 + 2799,2Х 25 + 1217,3Х 26 + 16881,5Х 27 - Х 35 = 0

  Техніко-економічні коефіцієнти при змінних, що пропагують площі товарних культур, є витрати на товарну продукцію в розрахунку на 1 га, при змінних, що пропагують поголів'я тварин - витрати на товарну продукцію в розрахунку на 1 середньорічну голову без вартості кормів, при змінних, що пропагують обсяги купуються кормів - витрати на покупку з урахуванням рівня товарності тваринництва, при змінних, що пропагують площі кормових культур - матеріально грошові витрати, скорректіруемие на рівень товарності тваринництва.

  1. Вартість товарної продукції, руб.

  15311,6Х 1 3+ 2532,9Х 14 + 5225Х 25 + 1217,3Х 26 + 16881Х 27-Х 36 = 0

  Техніко-економічні коефіцієнти при змінних, що пропагують площі культур і поголів'я тварин, являють собою вартість продукції в розрахунку на 1 га і 1 гол., А при змінних, що пропагують обсяги реалізації продукції, - вартість одиниці продукції (1ц).

  Математична запис обмежень по підрахунку загальних економічних показників в загальному вигляді має вигляд:

  а ij x j = x j (i  I 6),

  j  J  J 2

  де i - індекс економічного показника;

  I 6 - безліч номерів обмежень за підрахунком загальних економічних показників;

  x j - змінна, що позначає сумарне значення показників i-виду;

  а ij - коефіцієнт витрат - виходу показника i-виду на одиницю j-галузі, j-виду корму.

  Цільова функція задачі: максимум прибутку

  Z = Х 35 + Х 36  max або в математичній формі Z max = x i - x i ,

  i  I 6 i  I 6

  де I 6 - безліч, у тому числі номер обмеження з підрахунку вартості товарної продукції;

  I 6 - безліч, у тому числі номер обмеження з підрахунку витрат на товарну продукцію.

  Умова невід'ємності змінних:

  Х = {x j, x i, x jh, x ik, x i}  0


  Глава 2. Аналіз результатів рішення економіко-математичної задачі

  2.1. Аналіз оптимального рішення

  Для проведення економічного аналізу необхідно заповнити наступні таблиці.


  Табліца15. Реалізація сільськогосподарської продукції (ц)
  Вид продукції фактично Оптимальне вирішення Відхилення (+, -)
  Озима пшениця 3604 3604 0
  Овес 1392 1392 0
  Картопля 3461 7708 4247
  молоко 23317 23317 0
  ВРХ в живій масі 416 416 0
  М'ясо та м'ясопродукція ВРХ 774 тисячу вісімсот тридцять дві 1 058

  По даній таблиці видно, що для отримання максимального прибутку необхідно збільшити реалізацію картоплі на 4247 ц і м'ясопродукції на 1058 ц.


  Табліца16. Розмір і структура товарної продукції
  Вид продукції Вартість, тис.руб Структура,%
  фактично за рішенням фактично за рішенням
  Озима пшениця 718,0 718,0 6,4 5,2
  Овес 230,0 230,0 2,0 1,7
  Картопля 896,0 998,0 7,9 7,2
  молоко 9022,0 9899,0 79,9 71,5
  ВРХ в живій масі і м'ясо і м'ясопродукти 426,0 2001,0 3,8 14,5
  Разом 11292,0 13846,0 100 100

  Загальна вартість товарної продукції в оптимальному рішенні більше на 2554 тис.руб. Це збільшення відбулося внаслідок збільшення вартості картоплі, молока і м'ясопродукції.

  Як фактично, так і за рішенням в товарної продукції переважає молоко.

  Табліца17. Посівні площі і площі кормових угідь (га)


  Культура, вид угіддя фактично За рішенням Відхилення (+, -)
  Озима пшениця 120,0 137,4 17,4
  Овес 130,0 159,8 29,8
  Картопля 200,0 39,8 -160,2
  Кукурудза на силос 150,0 287,0 137,0
  Багаторічні трави: 1130,0 2022,3 892,3
  на сіно 150,0 0,0 -150,0
  на сінаж 150,0 781,2 631,2
  на зелений корм 830,0 1241,0 411,0
  Однорічні трави на зелений корм 195,0 52,7 -142,3
  природні сінокоси 215,0 213,5 -1,5
  природні пасовища 128,0 128,0 0,0

  Для отримання максимального прибутку в господарстві необхідно провести значні зміни в структурі посівних площ. Ці зміни відображені в таблиці 17.


  Табліца18. Розмір і структура витрат праці


  Культура і галузь Витрати праці, чол-год У% від виробленого
  фактично за рішенням фактично за рішенням
  товарні культури 44000,1 15710,5 20,9 8,5
  кормові культури 9921,5 16268,7 4,7 8,8
  природні сінокоси 999,8 992,9 0,5 0,5
  Разом з рослинництва 54921,4 32972,1 26,0 17,7
  молочне стадо 130005,0 124515,4 61,6 67,0
  молодняк ВРХ 26027,5 28366,9 12,3 15,3
  Разом по тваринництву 156032,5 152882,3 74,0 82,3
  всього 210953,85 185854,35 100 100

  Табліца19.Виробництво і розподіл продукції (ц)
  Продукція Виробництво продукції Відходи, втрати при зберіганні розподіл Реалізація
  основний фонд страховий фонд д-ві підприємствам і організаціям
  насіння фураж насіння фураж
  Зерно за все 6976,3


  в т.ч. озима пшениця 4259,4 213 384,7
  57,7

  3604
  овес 2716,9 135,8 399,5 719 60,7 65,5
  1392
  Коренеплоди 4056,8 202,8  3854 3854
  силос 59990,1 14997,5
  44992,6  Сіно 6619 661,9
  5211,9
  745,2

  сінаж 58591,7 32225,4
  26366,2  зелений корм 122097,1

  107970,9  молоко 24502,2
  22333 984
  м'ясо 1831,7
  1225 607
  ВРХ в живій вазі

  398 18
  Витрати праці на виробництво продукції за рішенням на 25 тис.чол-ч менше, ніж фактично. Витрати в оптимальному плані знизилися як у рослинництві, так і в тваринництві. Структура їх змінилася незначно.

  Далі проаналізуємо виробництво і розподіл продукції по оптимальному вирішенню в таблиці 19.


  Табліца20. Поголів'я тварин (гол.)


  вид худоби фактично За рішенням Відхилення (+, -)
  молочне стадо 675 646 -29
  молодняк ВРХ 725 790 65

  У цьому завданню по оптимального рішення спостерігається зниження поголів'я корів і збільшення поголів'я молодняку ​​ВРХ. Обсяг реалізації м'яса при зміні чисельності поголів'я не змінився.


  Табліца21. Потреба ВРХ в кормах (ц.корм.ед)


  Група худоби, вид корму мінімальна потреба Надбавка кормів до мінімальної потреби всього
  концентрованих грубих силосу сінажу зелених
  молочне стадо
  концентровані 7376,53 1538,66  8915,19
  грубі 1260,67
  252,13


  1512,8
  силос 4997,42

  769,33

  5766,75
  сінаж 4848,73
  4848,73
  зелені 7150,26
  7150,26
  Разом 25633,61 1538,66 252,13 769,33 0 0 28193,73
  молодняк ВРХ
  концентровані 3650,55 482,00  4132,6
  грубі 726,95
  158,03


  885,0
  силос 2749,77

  482,00

  3231,8
  сінаж 3729,57


  647,93
  4377,5
  зелені 5302,00  323,97 5626,0
  Разом 16158,84 482,00 158,03 482,00 647,93 323,97 18252,8

  Таблиця 21 є допоміжною для складання кормового балансу таблиці 22.

  Табліца22. кормової баланс


  Вид худоби, вид корму Корми, ц.корм.ед. Перетравний протеїн, ц
  концентрованих грубих силосу сінажу зелених всього
  потреба
  молочне стадо 7376,53 1260,67 4997,42 4848,73 6406,79 24890,14 2728,22
  молодняк ВРХ 3650,55 727,0 2749,77 3729,57 4535,53 15392,37 1762,06
  Разом 11027,08 1987,62 7747,19 8578,3 10942,32 40282,51 4490,28
  Виробництво і покупка
  Кукурудза на силос

  8998,52

  8998,52 631,48
  Сіно природних сіножатей
  2397,79


  2397,79 266,9
  Сінаж багаторічних трав


  9226,23
  9226,23 898,41
  Зелений корм багаторічних трав  22673,89 22673,89 2916,46
  Зелений корм однорічних трав  2260,19 2260,19 353,16
  Зелений корм пасовищ  1126,4 1126,4 148,48
  Комбікорм (купівля) 13047,75  13047,75 1526,59
  всього 13047,75 2397,79 8998,52 9226,23 26060,48 59730,77 6741,48
  Перевищення виробництва над потребою 2020,67 410,17 1251,33 647,93 15118,16 19448,26 2251,2

  При аналізі таблиці 22 слід зазначити, що всі корми виробляються з перевищенням над їх потребою, як в кормових одиницях, так і в перетравного протеїну.

  Далі складемо баланс зелених кормів (таблиця 23).


  Табліца23. Баланс зелених кормів (ц.корм.ед)


  Вид худоби, культура Травень червень Липень Серпень вересень всього
  потреба
  молочне стадо 743,47 1389,97 1441,69 1441,69 1389,97 6406,79
  молодняк ВРХ 521,51 979,8 1027,21 1027,21 979,8 4535,53
  Разом 1264,98 2369,77 2468,9 2468,9 2369,77 10942,32
  виробництво
  багаторічні трави 4529,81 10201,39
  5671,58 2271,11 22673,89
  однорічні трави

  2260,19

  2260,19
  природні пасовища 112,64 337,92 281,6 225,28 168,96 1126,4
  Разом 4642,45 10539,31 2541,79 5896,86 2440,07 26060,48
  Перевищення виробництва над потребою 3377,47 8169,54 72,89 3427,96 70,3 15118,16

  Виробництво зелених кормів, як уже зазначалося вище, перевищує потребу.Перевищення спостерігається за всіма місяцями пасовищного періоду. За виробництвом зелених кормів лідирує червень.

  Далі проаналізуємо розмір і структуру витрат кормів.

  Табліца24. Розмір і структура кормів за видами тварин


  корми Молочне стадо корів молодняк ВРХ
  за умовою, % за рішенням за умовою, % за рішенням
  min max Всього, ц.к.ед % Від виробленого min max всього, % Від виробленого
  концентровані 26 32 7376,53 28,8 20 23 3650,55 22,6
  грубі 4 5 1260,67 4,9 4 5 726,95 4,5
  силос 18 22 4997,42 19,5 15 18 2749,77 17,0
  сінаж 17 21 4848,73 18,9 20 24 3729,57 23,1
  зелені 25 31 7150,26 27,9 28 35 5302 32,8
  Разом 80 111 25633,61 100 87 105 16158,84 100

  Табліца25. Собівартість 1ц корм.ед по групам кормів


  корми Витрати на корми, руб Всього корм.ед, ц Собівартість 1ц к.ед, руб
  концентровані 3000982,5 12711,52 236,08
  грубі 43215,67 2084,88 20,73
  силос 416199,59 8527,4 48,81
  сінаж 563104,88 9240,7 60,94
  зелені 607734,73 17768,1 34,20

  По таблиці 25 видно, що найбільш дорогими кормами є концентрати, потім йде сінаж, потім силос і зелені. Найбільш дешевими кормами в даній задачі є грубі корми. Тепер використовуючи таблицю 25 розрахуємо витрата кормів і витрати на їх виробництво.


  Табліца26. Витрата кормів і витрати на корми (на 1 середньорічну голову)


  корми Собівартість 1 ц к.ед, руб Витрата кормів, ц.корм.ед Витрати на корми, руб
  на 1 Голи молочного стада на 1 Голи молодняка ВРХ на 1 Голи молочного стада на 1 Голи молодняка ВРХ
  концентровані 236,08 11,4 4,6 2695,79 1090,93
  грубі 20,73 2,0 0,9 40,45 19,07
  силос 48,81 7,7 3,5 377,57 169,88
  сінаж 60,94 7,5 4,7 457,38 287,68
  зелені 34,20 11,1 6,7 378,58 229,55
  Разом 400,76 39,7 20,5 3949,78 1797,13

  У висновку необхідно порівняти фінансові результати, які були отримані в господарстві фактично і по оптимальному вирішенню. Для цього складемо таблицю 27 і розглянемо зміна прибутку.


  Табліца27. Прибутки та збитки від реалізації с.-г продукції


  Вид продукції Прибуток, тис.руб Оптимальне рішення,% до фактичних даних
  фактично за рішенням відхилення (+, -)
  Пшениця 382 333 -49,1 87,2
  Овес 72 35 -36,8 48,8
  Картопля -2480 326 2806,3 -13,1
  молоко 5058 6102 1044,4 120,7
  М'ясо та ВРХ в живій вазі -1078 55 1133,3 -5,1
  всього 1953 6851 4898,1 350,8

  В оптимальному рішенні прибуток більше фактичної на 4898,1 тис.руб. Значно зріс прибуток від реалізації картоплі, молока, м'яса та м'ясопродуктів. Зниження прибутку відбулося за зерновим культурам, зокрема по пшениці та вівса.


  Табліца28. Основні економічні показники


  показник фактично За рішенням Оптимальне рішення,% до фактичних даних
  Вартість товарної продукції, тис.руб 11574 13845 119,6
  Матеріально-грошові витрати на товарну продукцію, тис.руб 9621 6994 72,7
  Витрати праці, тис.чол-ч 211 186 88,2
  Прибуток (збиток), тис.руб 1953 6851 350,8
  Прибуток (збиток), руб .: на 100га с.-г угідь 64 225 350,8
  на 1чел.-ч праці 9 37 397,9
  Рівень рентабельності,% 20,30 97,96

  Даний оптимальний план виробничої структури господарства «Шлях Леніна» дозволяє отримати максимальний прибуток при наявності наявних ресурсів в розмірі 2,22 млн.руб. При цьому витрати праці необхідно зменшити на 11,8%, вартість товарної продукції зростає на 19,6%, прибуток зросте на 250,8%, а рівень рентабельності на підприємстві досягне 97,96%.

  2.2. Аналіз двоїстих оцінок

  У висновку необхідно провести аналіз двоїстих оцінок.

  Площі ріллі і пасовищ використовуються повністю. Оцінки цих обмежень показують, що при збільшенні на одиницю площі ріллі або площі пасовищ прибуток збільшиться на 8205,9 і 6721,4 рубля відповідно. Площа сіножатей в оптимальному рішенні використовується не повною мірою. Невикористаними є 1,5га.

  Негативний знак двоїстої оцінки за балансу праці говорить про те, що при збільшенні витрат праці прибуток буде знижуватися.

  Так як кормів виробляють і купують з надлишком, в обмеженнях по балансам кормових одиниць і перетравного протеїну, а також з балансів окремих груп кормів двоїсті оцінки рівні нулю, тобто корми недовикористовуються.

  Реалізація пшениці і вівса виробляється по нижній межі. Двоїсті оцінки негативні, отже, при збільшенні реалізації цих продуктів на одиницю прибуток знижуватиметься відповідно на 220,4 та 916,7 рублів.

  Реалізація картоплі виробляється понад мінімальної межі, але перевищення цього оптимального обсягу також призведе до зниження прибутку.

  Решта товарна продукція реалізується також у встановлених обсягах і перевищення цих обсягів призведе до зниження прибутку.


  2.3. Висновки і пропозиції

  В процесі проведення даної курсової роботи був розроблений план оптимальної виробничої структури для радгоспу «Шлях Леніна». На підставі розробленої економіко-математичної моделі для господарства можна змінити структуру виробництва з метою отримання максимального прибутку, на підставі наявного ресурсного потенціалу.

  Тобто необхідно змінити структуру посівних площ під кормовими і товарними культурами. А також змінити структуру поголів'я тварин. Для отримання максимального результату потрібно скоротити поголів'я корів до 646 і збільшити молодняк великої рогатої худоби до 790 голів.

  Всі ці зміни дозволяючи скоротити витрати і збільшити виручку, а отже і максимізувати прибуток до 2220352,75 рублів.


  36  Список літератури

  1. Математичне моделювання економічних процесів у сільському господарстві. За редакцією А.М. Гатаулина. М .: ВО «Агропромиздат" 1990.

  2.Романов М.Т., Філатов А. І., Єрмакова О.А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Моделювання соціально-економічних процесів». М.2001.

  3. Річний звіт за 2000 р радгоспу «Шлях Леніна».

  4. Первинні бухгалтерські документи радгоспу «Шлях Леніна».

  37  зміст

  Введение ........................................................................... .3

  Глава 1. Розробка економіко-математичної моделі оптимізації виробничої структури господарства .......................................... ..5

  1.1. Постановка завдання ......................................................... .5

  1.2. Система змінних ...................................................... .7

  1.3. Система обмежень ................................................... ..10

  1.4. Підготовка вхідної інформації .................................... ..11

  1.5. Економіко-математична модель у формі лінійних рівнянь і нерівностей і в загальному вигляді .......................................... .19

  Глава2. Аналіз результатів вирішення економіко-математичної задачі .................................................................................... ..28

  2.1. Аналіз оптимального рішення ....................................... ... 28

  2.2. Аналіз двоїстих оцінок .......................................... .35

  2.3. Висновки і пропозиції ................................................ ... 36

  Список літератури ............................................................ .37


  Московська сільськогосподарська академія імені К.А. Тімірязєва.


  Кафедра економічної кібернетики


  КУРСОВА РОБОТА


  На тему: Оптимізація виробничої структури сільськогосподарського підприємства на прикладі господарства «Шлях Леніна»


  виконала:

  Станина О.Г.

  1. група

  економічний факультет

  перевірив:

  Головна сторінка


      Головна сторінка  Оптимізація виробничої структури сільськогосподарського підприємства на прикладі господарства Шлях Леніна

  Скачати 83.51 Kb.