• ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
 • Публікації за результатами участия у конференціях


 • Дата конвертації11.04.2017
  Розмір48.2 Kb.
  Типавтореферат

  Організаційно-економічний Механізм санації підприємств машинобудування

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Карвацький Наталія Станіславівна

  УДК 658.167: 338.45

  Організаційно-ЕКОНОМІЧНИЙ Механізм

  Санації ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

  Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління

  підприємствами (машинобудування)

  АВТОРЕФЕРАТ

  дисертації на здобуття наукового ступенів

  кандидата економічних наук

  Хмельницький - 2008

  Дісертацією є рукопис

  Роботу виконан у Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти и науки України (м. Хмельницький).

  Науковий керівник:

  кандидат економічних наук, доцент

  Тюріна Ніла Марківна,

  Хмельницький національний університет Міністерства освіти и науки України,

  завідувач кафедри економіки та менеджменту промислових підприємств.

  Офіційні опоненти:

  доктор економічних наук, професор

  Ситник Людмила Степанівна,

  Донецький національний університет Міністерства освіти и науки України;

  професор кафедри менеджменту

  кандидат економічних наук, доцент

  Квасницького Раїса Степанівна,

  Хмельницький національний університет Міністерства освіти и науки України, заступник декана факультету бізнесу.

  Захист состоится 15 травня 2008 р. про 10 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.01 Хмельницького національного університету Міністерства освіти и науки України за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, зал ЗАСіДАНЬ вченої ради.

  З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці Хмельницького національного університету Міністерства освіти и науки України за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Камянецька, 110.

  Автореферат розісланій 10 Квітня 2008 р.

  вчений секретар

  спеціалізованої вченої ради Н.В. Скринник


  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  Актуальність теми. Інтеграція України до світовіх політічніх та економічних структур требует інтенсіфікації трансформаційніх процесів. Одним Із найголовнішіх завдання на цьом шляху становится Відновлення ефектівної ДІЯЛЬНОСТІ та Підвищення конкурентоспроможності базової ланки економіки - промислових підприємств. Понад 40% Усього промислово-виробничого потенціалу України складає машинобудівний комплекс. Криза перехідного ПЕРІОДУ виявило, что ВІН є найбільш вразливе до негативних змін економічної ситуации. Галузь машинобудування - базова в економіці будь-якої країни, и забезпечення ее ефективного розвитку є пріорітетнім завдання. Тому існує реальна потреба в розробці дійового організаційно-економічного механізму санації для Відновлення економічного потенціалу підприємств машинобудівного комплексу.

  Базові теоретичні основи Антикризового управління підприємством висвітлено в наукових праць вітчізняніх та зарубіжніх вчених, а самє: С.Г. Бєляєва, І.О. Бланка, О.П. Градова, В.М. Гріньової, А.Г. Грязнової, Е.М. Короткова, В.І. Кошкіна, Л.О. Лігоненко, Е.С. Мінаєва, В.П. Панагушина, Л.С. Ситник, О.О. Терещенко, Н.М. Тюріної, Д.А. Уткіна, А.Д. Чернявського та других.

  Суттєвий внесок у Висвітлення вопросам банкрутства та санації підприємств Було Зроблено у роботах вітчізняніх науковців: О.І. Дацій, А.І. Дмитренко, Р.С. Квасніцької, Т.С. Клебанової, Л.О. Лігоненко, О.В. Мозенкова, Н.В. Несторенко, С.Я. Саліла, Л.С. Ситник, О.О. Терещенко, А.М. Штангрет.

  Правові питання неспроможності (банкрутства) були предметом ДОСЛІДЖЕНЬ таких вчених як: О.М. Бірюков, В.В. Джунь, Ю.І. Мартинюк, Б.М. Поляков, В.В. Радзівілюк, М.І. Тітов, О.Г. Тарасенко.

  Питання діагностики та основи управління підприємством в условиях кризиса розглянуті в Працюю західніх економістів, таких як: Е. Альтман, І. Ансофф, Дж. Аргенті, У. Бівер, Є. Брігхем, Дж. К. Ван Хорн, П.Ф. Друкер, Р. Лис, Р. Таффлер, А.А. Томпсон, Дж. Фулмер.

  Незважаючі на Значний ОБСЯГИ Накопичення у Цій сфере знань, бракує системного теоретико-методологічного підґрунтя для ефектівної организации санаційного процесса та контролю за его реалізацією. Актуальність и необходимость дослідження Теорії й практики у сфері попередження банкрутства та відновлення діяльності підприємств зумов вибір тими, мету и завдання дісертаційної роботи.

  Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дисертація виконан відповідно до планів науково-дослідніх робіт Хмельницького національного університету на 2004-2006 рр. за темою "Стратегія розвитку міста Хмельницького на 2006-2015 роки та Механізми ее реализации" (номер державної реєстрації ДР 0105U007229), особистий внесок автора Полягає у дослідженні стану неплатоспроможності підприємств м. Хмельницького; матеріали дисертації є складового ДОСЛІДЖЕНЬ на тему "Організаційно-економічний Механізм санації підприємств" (договір від 18.01.2006 р.), особисто автором розроблено Механізм санації машінобудівніх підприємств.

  Мета и завдання. Метою дослідження є поглиблення теоретико-методичних Положень банкрутства та відновлення ДІЯЛЬНОСТІ промислових підприємств, розробка організаційно-економічного механізму санації для підприємств машинобудівного комплексу.

  Для Досягнення сформульованої мети були поставлені Такі завдання:

  - візначіті теоретичні, методичні та Практичні аспекти Здійснення санації підприємств; уточніті Зміст, мету, завдання процесса оздоровлення;

  - віявіті існуючі у Науковій Економічній літературі вітчізняні та зарубіжні методики проведення АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ неплатоспроможних підприємства, Розробити рекомендації зі Здійснення санаційного аудиту;

  - Встановити Особливості економічного Функціонування підприємств машинобудівного комплексу, проаналізуваті умови проведення санації підприємств Галузі;

  - віявіті, Узагальнити та доповніті методи оздоровлення підприємства и на Цій Основі Розробити організаційно-економічний Механізм санації для підприємств машинобудування;

  - Розробити науково обґрунтовані рекомендації для прийняття раціональних РІШЕНЬ относительно управління Кредиторська заборгованістю в условиях Фінансової кризиса;

  - удосконаліті теоретичні та методичні аспекти Здійснення санації балансу підприємств;

  - дослідіті існуючі, обґрунтувати та Розробити Нові підході Здійснення контролю за виконання санаційної процедури.

  Обєктом дослідження є процес Відновлення ДІЯЛЬНОСТІ субєктів господарювання за помощью санаційніх процедур.

  Предметом дослідження є теоретичні, методичні та Практичні засади Здійснення санації машінобудівніх підприємств.

  Методи дослідження. Теоретична та Методологічною основою дісертаційної роботи є наукові Концепції, теоретичні розробки вітчізняніх и зарубіжніх вчених.

  Для Досягнення поставленої мети в работе Використано сукупність методів и прійомів наукового Пізнання. Для узагальнення теоретико-методологічних положення та уточнення ключовими зрозуміти дісертаційної роботи застосовано Такі загальнонаукові методи як: абстрактно-теоретичний, індукції та дедукції, АНАЛІЗУ й синтезу. Метод логічного узагальнення Використано для обґрунтування необхідності віділення та! Застосування нового понятійного апарату досліджуваного обєкта. При дослідженні тенденцій розвитку машинобудівного комплексу, окремий підприємств - методи економіко-статистичного АНАЛІЗУ, порівняння. При розробці моделі моніторингу - методи економіко-математичного моделювання. Графічний метод Використано для наочно Подання статистичного матеріалу та схематичного відображення ряду теоретично и практичних Положень дісертаційної роботи.

  Інформаційною базою дослідження стали закони України, Нормативні документи, накази та методичні рекомендації Міністерства економіки України, державної госпрозрахункової установи "Агентство по вопросам банкрутства", розяснення ВИЩОГО господарського суду України у справах для про банкрутство, дані Держкомстату України, матеріали первинної звітності машінобудівніх підприємств, монографії, матеріали періодичних наукових видань.

  Обробка даних и розрахунки Здійснено с помощью персонального компютера з Використання програми Excel.

  Наукова новизна дослідження Полягає в розвитку та поглібленні теоретичного та методичних Положень механізму санації підприємств машинобудування:

  в Перше:

  - розроблено комплексну систему результатівної санації підприємства, представлену у виде організаційно-економічного механізму. На Відміну Від існуючіх підходів, реалізація запропонованого механізму предполагает Узгодження пріорітетніх інтересів підприємства з інтересами субєктів зовнішнього середовища, внутрішню гармонізацію ДІЯЛЬНОСТІ, Відновлення економічного потенціалу та создания передумов для сталого розвитку підприємства у довгостроковій перспектіві;

  - розроблено модель моніторингу Виконання санації, что базується на фіксації відмінностей Фактично тенденцій Зміни економічних показніків діяльності підприємств від сформованої еталонної системи. Обґрунтовано доцільність введення такого сертифіката № як "результатівність Виконання плану санації" для ОЦІНКИ якості Виконання санаційніх ЗАХОДІВ. Використання такого підходу дозволяє контролюваті та ефективного коордінуваті процес Виконання санації. Модель моніторингу Здійснення санації представлено у виде Автоматизованої системи, якові розроблено с помощью програмних ЗАСОБІВ Microsoft Excel;

  у Досконалий:

  - теоретичні аспекти визначення економічної сутності та змісту санації: уточнено й доповнено Поняття "санація підприємства", Пожалуйста розглядається як складового Антикризове управління; визначили завдання санації; сформульовано та аргументовано ЗАГАЛЬНІ принципи Здійснення санації підприємства;

  - процес реализации санації Шляхом ОЦІНКИ чінніх методів Відновлення ДІЯЛЬНОСТІ та ДОПОВНЕННЯ їх новімі, аналітичного узагальнення та віділення відповідніх етапів оздоровлення підприємств, а самє: виживання, забезпечення прібутковості, економічного зростання. Для шкірного етапу сформульовано кінцеву мету, розроблено систему оздоровчих ЗАХОДІВ для ее Досягнення;

  - методи управління Кредиторська заборгованістю в условиях Фінансової кризиса. Запропонованій підхід предполагает создание системи раціонального Вибори форм роботи з кредиторами, что базується на ранжуванні останніх залежних від положення шкірного у законодавчо візначеній черговості вимог кредіторів;

  д істалі Подальшого розвитку:

  - трактування Поняття "санація балансу", обґрунтовано доцільність віділення окремий складових "санація актівів балансу" та "санація пасівів балансу", визначили Сутність шкірного. Таке розмежування стало віхідною теоретико-методичні базою для сістематізування ЗАХОДІВ внутрішньої Фінансової стабілізації у розробленні механізмі санації;

  - вибір інструментарію проведення АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ неплатоспроможних підприємства. На Основі сістематізації вітчізняніх та зарубіжніх методів діагностики Виявлено спеціфіку та Недоліки шкірного, доведено необходимость Здійснення комплексного АНАЛІЗУ. Детальний аналіз усіх підсістем підприємства забезпечен необхідній рівень обґрунтованості при прійнятті решение Стосовно Впровадження санаційніх процедур.

  Практичне значення отриманий результатів Полягає у розробці основних засад та обґрунтуванні методичних рекомендацій Здійснення санації підприємств машинобудування.Отрімані при досліджені результати вносять суттєвий вклад у розв'язання проблем адаптації машінобудівніх підприємств до ринкового умів господарювання, покращення їх фінансово-господарського стану, создание передумов для сталого розвитку у майбутнього.

  Розроблені в дисертації Механізм санації та програма моніторингу ее Виконання Використовують у работе ВАТ "Термопластавтомат" м. Хмельницький (довідка про Впровадження № 801 від 24.10.2006 р.), ВАТ "АК Адвіс" м. Хмельницький (довідка про Впровадження № 86 від 27.03 .2007 р.), ТОВ "Агентство по вопросам банкрутства та власності" м. Хмельницький (довідка про Впровадження № 904 від 11.09.2007 р.) та науково-виробничого обєднання "Віднова" м. Хмельницький (довідка про Впровадження № 3 від 25.01 .2008 р.).

  Особистий внесок здобувача. Дісертаційна робота є самостійно Виконання наукових праць. Наукові результати дослідження, Які віносяться на захист, отрімані дисертант особисто. З наукових праць, опублікованіх у співавторстві, у работе Використано лишь ті Ідеї та положення, что є результатом особістої роботи дисертант.

  Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та Практичні результати роботи виклади у наукових доповідях та обговорено на таких конференціях: ІІІ міжнародній науково-практічній конференции "Проблеми планування виробництва в условиях переходу до ринку" (1-3 жовтня 2004 р. М. Алушта); Пятій міжнародній науково-практічній конференции "Мотивація інноваційно-інвестіційної діяльності підприємств та Сайти Вся праці в контексті інтеграції України до ЄС" (18-21 травня 2005 р. М. Хмельницький); І міжнародній науково-практічній конференции "Управління організаційнімі змінамі в контексті формирование економіки знань" (17-19 листопада 2005 р. М. Хмельницький); ІI міжнародній науково-практічній конференции "Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції" (1-3 червня 2006 р. М. Луцьк).

  Публікації. Результати дослідження відображено у 12 наукових публікаціях Загальна ОБСЯГИ 3,69 др. Арк., З них 9 праць - у наукових фахових виданнях (ОБСЯГИ 3,22 др. Арк.). З публікацій у наукових фахових виданнях особисто автору Належить 2,86 др. Арк.

  ОБСЯГИ и структура дисертації. Дисертація викладу на 247 страницах машинописного тексту и складається Із вступления, трьох розділів, вісновків, Додатків та списку джерел, в т.ч. Основний текст роботи виклади на 170 страницах. Робота ілюстрована 19 таблицями, 26 малюнками та містіть 11 Додатків. Список використаних джерел містіть 186 найменувань и займає 17 сторінок.

  Основні ЗМІСТ РОБОТИ


  У вступі обґрунтовано Актуальність теми дісертаційної роботи, визначили проблемні питання, что потребують Подальшого дослідження і розробки, сформульовано мету, завдання, обєкт, предмет и методи дослідження, висвітлено наукову новизну, практичне значення отриманий результатів та їх апробацію.

  У Першому розділі "Теоретичні основи банкрутства та санації підприємств" розглянути процес становлення інституту банкрутства в Україні, проаналізовано термінологію цієї сфери, досліджено економічну Сутність санації та методи ее провадження, обґрунтовано базис, віділено основні засади формирование організаційно-економічного механізму санації підприємств.

  При дослідженні основних категорій регулювання отношений банкрутства та санації підприємств визначили, что в работе підлягають АНАЛІЗУ економічні аспекти реального банкрутства субєктів господарювання. Категорія "банкрутство" розглядається у работе як юридична фіксація неспроможності підприємства задовольніті вимоги кредіторів с помощью реабілітаційніх процедур. Аналіз Поняття "неплатоспроможність" виявило, что санація проводитися при абсолютній оборотній неплатоспроможності. При відносній неплатоспроможності кредитори реалізують свои майнові права через виконавче провадження, унікаючі інституту банкрутства.

  Дослідження законодавства про банкрутство та практики провадження справ показали пріорітетність процедури санації. Це доводити и основних мета Закону України "Про Відновлення платоспроможності боржника або Визнання его банкрутом" (далі - Закон), яка определена як: "відновлення ефектівної ДІЯЛЬНОСТІ ... Шляхом! Застосування реабілітаційніх процедур". Однако ефективність Виконання санації залішається низьких (незначна Відсоток в Україні, один випадок у Хмельницькій області - дані на початок 2006 р.).

  Дослідження економічної сутності Поняття "санація підприємства" показали неоднорідність думок науковців, недостатній рівень методологічного забезпечення цього процесса, что свідчіть про необходимость наукового опрацювання проблеми. У работе предложено авторське трактування терміна, визначили мету, завдання санації та основні принципи ее Здійснення.

  Санація підприємства як складового Антикризове управління предполагает! Застосування системи фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових, СОЦІАЛЬНИХ та екологічних важелів, спрямованостей на Досягнення узгодженості пріорітетніх інтересів підприємства з інтересами субєктів зовнішнього середовища та внутрішньої гармонізації его ДІЯЛЬНОСТІ з метою Відновлення платоспроможності та создания передумов для сталого розвитку підприємства у майбутнього. Сутнісні СКЛАДОВІ цього визначення були покладені за основу при створенні механізму санації и відображені в Науковій новізні.

  Метою санації субєктів господарювання є Усунення чи попередження Загрози банкрутства, забезпечення найбільш ефективного использование потенціалу з метою адаптації підприємств до Нових умов господарювання та создания передумов для Відновлення конкурентоспроможності у довгостроковій перспектіві.

  Завдання санації є реалізація мети за рахунок Краще использование чи додаткова Залучення ресурсов, Збереження підприємства діючім, у тому чіслі Збереження робочих Місць, создание возможности проведення розрахунків з кредиторами та Отримання прибутку підприємства на основе наявний ФІНАНСОВИХ, організаційніх, правових, виробничих, техніко-технологічних можливости .

  Аналіз чінніх методів Здійснення санації підприємства показавши, что вітчізняні Вчені-економісти розглядають санаційній процес в основному з позіцій, представлених у "класічній моделі", запозіченій за кордоном. Вітчізняне методологічне забезпечення процедури санації практично відсутнє.

  Аналіз Методології ОЦІНКИ ефектівності санації показавши Відсутність загально-визначених крітеріїв. Вітчізняні науковці, досліджуючі процедуру санації, предлагают Проводити оцінку за окремий економічнімі Показники або Взагалі НЕ порушують питання ОЦІНКИ ефектівності санації. В работе обґрунтовано, что більш доцільнім є создания моделі моніторингу за виконання санаційніх ЗАХОДІВ для забезпечення результатівності процесса, а не фіксації кінцевого результату.

  Для визначення базису формирование механізму санації підприємств автором проведено аналіз особливо та спеціфікі Здійснення СУДОВОЇ та досудової санації, визначили основні їх ознака й Відмінності. У работе доведено доцільність проведення СУДОВОЇ санації керівніком боржника, оскількі у цьом випадка керівництво Опис НЕ втрачає контролю над підпріємством та может використовуват додатковий інструментарій Відновлення платоспроможності, Який надає Судовий процес (мораторій на удовольствие вимог кредіторів (ст. 12.2-12.5 Закону), відмова від збітковіх Контрактів (ст. 17.10 Закону), прощення заборгованості у сплаті податків (ст. 36.2 Закону) ТОЩО).

  За результатами проведених теоретично ДОСЛІДЖЕНЬ сутності та змісту процедури санації у работе віділено основні засади, на якіх, на мнение автора, повинен базуватісь організаційно-економічний Механізм санації підприємств (рис. 1).

  Мал. 1. Основні засади формирование організаційно-економічного механізму санації підприємств

  У іншому розділі "Формування інформаційної бази для розробки механізму санації підприємств машинобудування" проведено оцінку існуючого інструментарію АНАЛІЗУ Фінансової діяльності підприємств, визначили Особливості розвитку машинобудування в Україні, досліджено діючу практику Здійснення санації машінобудівніх підприємств.

  У дисертації визначили напрями та етапи проведення АНАЛІЗУ Фінансової діяльності підприємств, представлені у виде Виконання таких блоків:

  1) створення інформаційної бази дослідження;

  2) експрес-діагностика вірогідності банкрутства підприємства;

  3) ретроспективна діагностика;

  4) Аналіз діяльності на Основі вартісного менеджменту;

  5) узагальнення результатів.

  Для визначення санаційної спроможності підприємств машинобудівного комплексу у работе проведено аналіз тенденцій розвитку Галузі в цілому та досліджено фінансовий стан 11 підприємств різніх областей України. Для проведення АНАЛІЗУ у дисертації Здійснено розрахунок ряду економічних коефіцієнтів, обєднаніх автором у Такі групи: показатели Фінансової стійкості (12 показніків), ліквідності та платоспроможності (8), ділової актівності (17), заборгованості (4), рентабельності (10), прогнозування банкрутства (8 моделей), динаміки виробництва та реализации (3), собівартості (4), использование трудових ресурсов (4), использование основних виробничих ФОНДІВ (6), использование оборотних коштів (4).

  За результатами дослідження підприємств Галузі у работе визначили та згруповано Основі Позитивні та негатівні Чинник впліву зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність машінобудівніх підприємств.

  Аналіз результатів практичного провадження справ про банкрутство та умов санації машінобудівніх підприємств показавши, что заходь Розглянуто планів санації в основному спрямовувалісь на швидке Відновлення платоспроможності (погашення боргів інвестором, продаж майна), СКОРОЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (СКОРОЧЕННЯ чісельності ПРАЦІВНИКІВ, безоплатна передача обєктів невіробнічого призначення у комунальну власність ТОЩО). У Розглянуто планах оздоровлення практично відсутні заходи относительно Відновлення економічного потенціалу боржника. За результатами дослідження автором визначили Спільні РІСД Розглянуто справ про банкрутство машінобудівніх підприємств (рис. 2).

  Мал. 2. Характеристика процесса банкрутства та санації підприємств машинобудування Хмельницької області

  Результати проведених теоретичного та практичних ДОСЛІДЖЕНЬ враховано та покладаючи за основу в процесі формирование організаційно-економічного механізму санації підприємств машинобудування.

  У третини розділі "Науково-методичні та Практичні підході до розробки організаційно-економічного механізму санації підприємств машинобудування" визначили Сутність економічного механізму, сформульовано авторське трактування Поняття "механізм санації підприємства", сформувати організаційно-економічний Механізм санації підприємств машинобудівного комплексу.

  Термін "механізм санації підприємства" Визначення автором як упорядкована система санаційніх важелів, что охоплює процес Відновлення діяльності підприємства у комплексі, від моменту визначення кри до контролю за виконання санаційної процедури, использование якіх спріятіме ефективного оздоровлення субєкта господарювання.

  Механізм санації підприємства, сформованому автором, предполагает Здійснення всебічного ґрунтовного АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ; визначення основних цілей та розробки Концепції санації; містіть систему Прийняття раціональних санаційніх РІШЕНЬ та важелів контролю за виконання санаційної процедури. Структурно-логічну схему організаційно-економічного механізму санації підприємств машинобудування представлено на рис. 3.

  У дисертації визначили Загальні вимоги до организации процесса реализации ЗАХОДІВ санації (рис.4).

  Управління процесом реализации оздоровчих ЗАХОДІВ розглядається у работе як гнучка система, что потребує постійного контролю та коригування, оскількі розвиток економіки підприємства в условиях Сайти Вся неминучий супроводжується Вплив змін зовнішнього середовища. Із зростанням невізначеності цього впліву ускладнюються завдання управління, и центр тяжіння переходити від управління власне виробничим процесом та его развития до взаємодії виробничої системи Із зовнішнім середовище.

  Технологія реализации санації автором определена Шляхом проходження таких етапів:

  1) розробка стратегічніх направлений санації підприємства;

  2) визначення оперативних ЗАХОДІВ оздоровлення на перший квартал согласно з планом санації;

  3) реалізація та моніторинг оздоровчих ЗАХОДІВ;

  4) аналіз информации про Виконання санаційніх ЗАХОДІВ, оцінка результатівності відповідно до цілей та завдання на цею период;

  5) адаптація (коригування) запланованіх ЗАХОДІВ на Наступний период. Для следующего кварталу вікорістовується технологія 2-5 етапів.

  Визначення квартальних годин рамок Виконання окремий етапів санації зумовлено законодавчо встановлений нормами. Длительность ПЕРІОДУ реализации стратегії фінансового оздоровлення встановлюється в процесі ее розробки и візначається трудоємністю процесса Виконання плану санації.

  Мал. 3. Організаційно-економічний Механізм санації

  После Закінчення встановлення рядок санації підприємства візначається степень Досягнення поставленої мети.

  Мал. 4. Управління процесом реализации оздоровчих ЗАХОДІВ та їх моніторинг

  У результате АНАЛІЗУ ефектівності проведення ЗАХОДІВ пріймається решение относительно припиненням процедури санації у звязку з відновленням платоспроможності; продовження встановлення рядок процедури санації; припиненням СУДОВОЇ процедури санації и укладання мірової догоди, продовження оздоровлення у позасудовому порядку; припиненням процедури санації, Визнання боржника банкрутом и Відкриття ліквідаційної процедури.

  Процес Виконання санації підприємства у дисертації представлено як послідовне проходження таких етапів: виживання, забезпечення прібутковості, економічне зростання (рис. 5). Для шкірного етапу автором визначили мету, сформувати систему оздоровчих ЗАХОДІВ, обґрунтованих за крітеріямі доцільності та возможности Здійснення у Певний час.

  Мал. 5. Етап Здійснення санації

  До первого етапу автором Було віднесено Оперативні заходи. Тут зусилля спрямовуються на поиск та Залучення внутрішніх резервів Відновлення платоспроможності, Які слугуватімуть підґрунтям, базою для Здійснення основного процесса. Це создания служби контролінгу, удосконалення чи розробка платіжного календаря, санація балансу підприємства. У работе дано рекомендації Стосовно розробки платіжного календаря неплатоспроможних підприємства, визначили Сутність та напрями проведення санації балансу. Автором дано таке трактування терміна:

  Санація балансу - система ЗАХОДІВ, спрямованостей, по-Перш, на реальне покриття збитків підприємства за рахунок генерування Достатньо за розмірамі притоку копійчаних коштів Шляхом переведення окремий актівів у копійчаних форму; по-друге, формально - Завдяк реструктуризації та списання боргів, зміні розміру Статутного капіталу.

  Санацію балансу предложено Здійснювати за такими напрямки: санація актівів балансу та санація пасівів балансу, визначених автором як:

  Санація актівів балансу - складового санації балансу, что предполагает проведення АНАЛІЗУ складу актівів та переведення "зайвих" у копійчаних форму з метою акумулювання копійчаних коштів для Здійснення розрахунків з кредиторами підприємства.

  Санація пасівів балансу підприємства Полягає у формальному покрітті збитків минуло років, створенні необхідніх резервних ФОНДІВ за рахунок Отримання санаційного прибутку Шляхом Зміни Розмірів та структура пасивів балансу.

  Таке розмежування стало віхідною теоретико-методичні базою для сістематізування ЗАХОДІВ внутрішньої Фінансової стабілізації у розробленні механізмі санації.

  Мету іншого етапу у работе визначили як забезпечення стійкого фінансового стану Завдяк внутрішнім якісним змінам в организации роботи підприємства, де зусилля спрямовано на ліквідацію внутрішніх причин поглиблення кри та Досягнення підпріємством беззбіткової ДІЯЛЬНОСТІ.

  Метою третього етапу є создания конкурентних перевага и забезпечення розвитку бізнесу с помощью ефектівної інвестіційної політики. На цьом етапі керівництво Опис підприємства формує ПЕРЕЛІК необхідніх нововведень и оцінює витрати, ризики та ефективність капіталовкладень.

  Віділення окремий етапів, забезпечення альтернативою Вибори санаційніх ЗАХОДІВ, дает уявлення про Загальну систему оздоровлення підприємства та полегшує процес Прийняття раціональних санаційніх РІШЕНЬ.

  У дисертації удосконалено методи управління Кредиторська заборгованістю підприємства, что представлено схематично на рис. 6.

  Мал. 6. Структурно-логічна схема Прийняття решение Стосовно Вибори інструментарію зниженя уровня кредіторської заборгованості

  Запропонованій підхід предполагает создание системи раціонального Вибори інструментарію зниженя уровня кредіторської заборгованості, что базується на ранжуванні кредіторів залежних від знаходження шкірного у законодавчо візначеній черговості вимог останніх.

  Предложено математічній апарат для ОЦІНКИ результатів проведення ЗАХОДІВ зниженя уровня кредіторської заборгованості, а самє:

  1) Зменшення кредіторської заборгованості:

  ? Б = Б заст + Б 3 ч пеня, штр + Б 4 ч пеня, неустой + Б сп.под + Б сп.кр + Б акц + Б зал (грн.),

  де Б заст - сума Погашення заборгованості Заставний майном, грн .;

  Б 3 ч пеня, штр. - сума списання пені та штрафів за третьою черга вимог, грн .;

  Б 4 ч пеня, неустой. - сума списання пені, неустойки за четвертою Черга вимог, грн .;

  Б сп.под - сума списання податкового Боргу, грн .;

  Б сп.кр. - сума списання Боргу других кредіторів, грн .;

  Б акц - сума заборгованості, трансформованої у власність, грн .;

  Б зал - сума заліку взаємніх платіжніх вимог, грн.

  2) зниженя суми Боргу на перший рік:

  ? Б 1 =? Б + Б пр + Б нов + Б в (грн.),

  де Б пр - сума пролонгованої кредіторської заборгованості, грн .;

  Б нов - сума заборгованості, переоформленої у позікове зобовязання, грн .;

  Б в - сума заборгованості, забезпечен векселем Із трівалім Строком погашення, грн.

  Для создания середовища ефектівної реализации Функції контролю санації у работе розроблено автоматизоване варіант моделі моніторингу Виконання санації.

  Процес моніторингу предполагает Здійснення порівняння та фіксацію відхілень Фактично тенденцій Зміни економічних показніків діяльності підприємств від сформованої еталонної системи СПІВВІДНОШЕНЬ їх темпів динаміки. Встановлення Еталон СПІВВІДНОШЕНЬ темпів Зміни показніків засновано на класичну економічних підходах Стосовно ОЦІНКИ динаміки ФІНАНСОВИХ відносніх показніків.

  Для ОЦІНКИ якості Виконання санаційніх ЗАХОДІВ у работе введено показники "результатівність Виконання плану санації", Який розглядається автором як степень відповідності фактичного фінансового стану підприємства Еталон. Оцінку Пропонується розраховуваті як відношення суми кількості відповідностей Фактично Еталон співвідношенням темпів Зміни i -го та j -го показніків до Загальної суми Еталон СПІВВІДНОШЕНЬ между темпами Зміни i - го та j -го показніків:

  (Част. Од.),

  де R - оцінка результатівності Виконання плану санації, част. од .;

  e ij - елемент матриці Еталон СПІВВІДНОШЕНЬ между темпами Зміни i -го та j -го показніків, знач .;

  v ij - елемент матриці, что показує відповідність фактичного та Еталон СПІВВІДНОШЕНЬ между темпами Зміни показніків, знач.

  Окрім розрахунку інтегрального № сертифіката №, модель моніторингу оцінює степень впліву частково показніків на зниженя результатівності в окремий период. А самє:

  а) оцінка впліву шкірного чинника на зміну сертифіката № результатівності (? R (p i)):

  (Част. Од.),

  де v зв ij - елемент матриці, что віражає відповідність фактичного и Еталон СПІВВІДНОШЕНЬ темпів Зміни показніків у звітному періоді, знач .;

  v б ij - елемент матриці, что віражає відповідність фактичного и Еталон СПІВВІДНОШЕНЬ темпів Зміни показніків у базовому періоді, знач .;

  б) оцінка зниженя результатівності Виконання плану санації у відповідній период під впливи і -го сертифіката № (R * (p i)):

  (Част. Од.),

  де h ij - елемент матриці, что показує невідповідність фактичного та Еталон СПІВВІДНОШЕНЬ между темпами Зміни показніків, знач .;

  в) оцінка ступенів впліву і -го сертифіката № на зниженя ОЦІНКИ результатівності в окремий период (в i):

  (%).

  Модель моніторингу надає кож Додатковий інформацію для прийняття управлінськіх РІШЕНЬ Завдяк розрахунку основних економічних коефіцієнтів.

  Спостереження за дінамікою сертифіката № результатівності Виконання плану санації та результатами факторного АНАЛІЗУ дозволяють Здійснювати Ефективний контроль за процесом оздоровлення, Вчасно вносіті Зміни для забезпечення результатівної санації.

  ВИСНОВКИ

  У дисертації узагальнено науково-теоретичний апарат и предложено нове вирішенню актуальної проблеми относительно Відновлення діяльності підприємств машинобудування с помощью процедури санації. За результатами віконаної роботи можна сделать Такі Висновки:

  1. Аналіз законодавства про банкрутство показавши, что основних мета Закону України "Про Відновлення платоспроможності боржника або Визнання его банкрутом" определена як: "відновлення ефектівної ДІЯЛЬНОСТІ ... Шляхом! Застосування реабілітаційніх процедур". Тому, Вважаємо, что для Досягнення цієї мети одним з пріорітетніх завдання винне буті проведення санації підприємств базових галузь економіки.

  2.Неоднозначність підходів до визначення сутності санації зумов уточнення автором економічного трактування терміна, поглиблення уровня науково-теоретичного опрацювання проблеми санації, визначення мети, завдання, формулювання Принципів ее Здійснення.

  3. З метою сістематізації та впровадження ЗАХОДІВ внутрішньої Фінансової стабілізації удосконалено трактування Поняття "санація балансу", віділено окремо и визначили Сутність складових "санація актівів балансу", "санація пасівів балансу".

  4. Критичний аналіз інструментарію проведення ОЦІНКИ діяльності підприємств давши змогу віявіті спеціфіку та основні Недоліки існуючіх підходів. Доведено, что только детальна діагностика ДІЯЛЬНОСТІ усіх підсістем підприємства забезпечен необхідній рівень вірогідності информации для розробки плану санації.

  6. Виявлено Тенденції розвитку Галузі та фінансового стану підприємств машинобудівного комплексу, обґрунтовано необходимость розробки механізму санації для підприємств Галузі, узагальнено Позитивні и негатівні фактори у зовнішньому та внутрішньому середовіщі підприємств машинобудування, что склалось інформаційну основу розробки організаційно-економічного механізму санації.

  7. Аналіз практики! Застосування санаційніх процедур на машінобудівніх підпріємствах показавши Відсутність у планах санації ЗАХОДІВ относительно Відновлення та нарощування їх економічного потенціалу. На мнение автора, це и стало однією з головних причин низьких уровня результатівності санаційного процесса.

  8. обґрунтовано необходимость Впровадження комплексного підходу до Відновлення ДІЯЛЬНОСТІ субєктів господарювання. На Основі проведення теоретичного та практичних ДОСЛІДЖЕНЬ сформувати організаційно-економічний Механізм санації підприємств машинобудівного комплексу, Який, На Відміну Від традіційного (класичного), візначає ЗАГАЛЬНІ принципи управління процесом реализации санації та містіть важелі контролю за ее Виконання.

  9. Для забезпечення ефективного Виконання Функції контролю розроблено модель моніторингу Виконання плану санації як складового організаційно-економічного механізму. Автоматизоване варіант моніторингу Здійснення санації виконан с помощью програмних ЗАСОБІВ Microsoft Excel.

  Отрімані результати могут буті вікорістані при здійсненні санаційніх ЗАХОДІВ, розробці та реализации Антикризова систем управління на підпріємствах машінобудівного комплексу. Практичне! Застосування запропонованіх у дисертації Положень підвіщує результатівність санаційніх РІШЕНЬ.

  Подалі дослідження проблеми может Виконувати за напрямком удосконалення та адаптації розроблення організаційно-економічного механізму санації для підприємств других галузь промісловості, відів ДІЯЛЬНОСТІ, розробки методологічного інструментарію процесса.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

  Статті у провідніх фахових виданнях

  1. КАРВАЦЬКА Н.С. Аналіз методичних підходів до визначення фінансового стану неплатоспроможних підприємства // Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. - Черкаси: ЧДТУ, 2005. - Випуск 15. - С. 180-185. - (ОБСЯГИ 0,64 др. Арк.).

  2. КАРВАЦЬКА Н.С. Дослідження неплатоспроможності підприємств Хмельницької області // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2005. - № 5, Ч. 2, Т. 3. - С. 78-81. - (ОБСЯГИ 0,22 др. Арк.).

  3. КАРВАЦЬКА Н.С. Зарубіжній досвід регулювання процесів банкрутства // Вісник технологічного університету Поділля. Економічні науки. - 2004. - № 4, Ч. 1, Т. 2. - С. 168-170. - (ОБСЯГИ 0,23 др. Арк.).

  4. КАРВАЦЬКА Н.С. Зовнішня санація як метод Антикризового державного регулювання: вітчизняний та зарубіжній досвід // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2005. - № 3, Т. 2. - С. 180-184. - (ОБСЯГИ 0,57 др. Арк.).

  5. КАРВАЦЬКА Н.С., Тюріна Н.М. Методичні аспекти Здійснення санації промислових підприємств // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2006. - № 2, Т. 2. - С. 158-162. - (ОБСЯГИ 0,32 др. Арк., Особисто автору Належить 0,16 др. Арк.).

  Автором внесено Пропозиції Стосовно механізму реализации санації, підході относительно Здійснення ОЦІНКИ ефектівності санації на Певної ее етапі.

  6. КАРВАЦЬКА Н.С. Формування організаційно-економічного механізму Фінансової санації підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2005. - № 6, Т. 1. - С. 62-66. - (ОБСЯГИ 0,41 др. Арк.).

  7. КАРВАЦЬКА Н.С. Оздоровлення промислових підприємств: судова чи досудова санація? // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2006. - № 4, Т. 3. - С. 175-178. - (ОБСЯГИ 0,31 др. Арк.).

  8. КАРВАЦЬКА Н.С., Тюріна Н.М. Показники ліквідності в системе ОЦІНКИ фінансового стану підприємств // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2005. - № 5, Ч. 2, Т. 2. - С. 68-72. - (ОБСЯГИ 0,40 др. Арк., Особисто автору Належить 0,20 др. Арк.).

  Автором проведено дослідження наявності звязку низьких значень показніків ліквідності та збіткової діяльності підприємств.

  Публікації за результатами участия у конференціях

  9. КАРВАЦЬКА Н.С. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємства // Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конференции "Наука і освіта` 2005 ". Економіка підприємства. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. - Т. 87. - С. 46-48. - (ОБСЯГИ 0,12 др. Арк.).

  10. Карвацький Н.С. ! Застосування методів економіко-математичного моделювання для прийняття РІШЕНЬ в процесі оздоровлення підприємства // Матеріали міжнар. наук.-практ. конференции "Розвиток економіки в трансформаційній период: глобальний та національний аспекти". - Запоріжжя: Наука і освіта, 2004. - Т. 5. - С. 20-22. - (ОБСЯГИ 0,14 др. Арк.).

  11. Карвацький Н.С. Аналіз крітеріїв ОЦІНКИ ефектівності санації підприємств // Зб. наук. праць третьої міжнар. наук.-практ. конференции "Альянс наук: вчений - вчений". - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. - Т. 1. - С. 8-10. - (ОБСЯГИ 0,14 др. Арк.).

  12. Карвацький Н.С. ЗАКОНОДАВЧІ Особливості банкрутства окремий категорій субєктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції "Наукові дослідження і їх практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку '2007 ", Одеса, 2007. - Т. 10. - С. 42-45. - (ОБСЯГИ 0,19 др. Арк.).

  Анотація

  Карвацький Н.С. Організаційно-економічний Механізм санації підприємств машинобудування. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (машинобудування). Хмельницький національний університет, Хмельницький, 2008.

  Дисертація присвячено розробці дійового механізму Відновлення діяльності підприємств машинобудування с помощью санаційніх процедур.

  Визначили сутність, мету, завдання санації. Розроблено систему Прийняття раціональних санаційніх РІШЕНЬ на машінобудівніх підпріємствах. Удосконалено методи до управління Кредиторська заборгованістю підприємства в условиях Фінансової кризиса. Предложено проведення автоматизованого моніторингу процесса Відновлення ДІЯЛЬНОСТІ боржника с помощью програмних ЗАСОБІВ Microsoft Excel. Розроблено комплексну систему результатівної санації підприємства, представлену у работе як організаційно-економічний Механізм.

  Ключові слова: підприємство-боржник, санація, організаційно-економічний Механізм, санація балансу, система санаційніх РІШЕНЬ, фінансова криза, моніторинг Виконання плану санації.

  АНОТАЦІЯ

  Карвацька Н.С. Організаційно-економічний механізм санації підприємств машинобудування. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (машинобудування). Хмельницький національний університет, Хмельницький, 2008.

  Дисертація присвячена розробці дієвого механізму відновлення діяльності підприємств машинобудування за допомогою санаційних процедур.

  Визначено сутність, мета, завдання санації. Розроблено систему прийняття раціональних санаційних рішень на машинобудівних підприємствах. Удосконалено методи управління кредиторською заборгованістю підприємства в умовах фінансової кризи. Запропоновано проведення автоматизованого моніторингу процесу відновлення діяльності за допомогою програмних засобів Microsoft Excel. Розроблено комплексну систему результативної санації підприємства, представлена ​​в роботі у вигляді організаційно-економічного механізму.

  Ключові слова: підприємство-боржник, санація, організаційно-економічний механізм, санація балансу, система санаційних рішень, фінансова криза, моніторинг виконання плану санації.

  ANNOTATION

  Karvatska NS Organization and economical mechanism of machine building enterprises sanation. - Manuscript.

  Candidate Degree (Ph.D.) Thesis on Economics, the specialty 08.00.04 - economics and enterprises management (machine building). - Khmelnytsky National University, Khmelnytsky, 2008.

  The Thesis concerns the elaborations of machine building enterprises work renovation mechanism by means of active sanation procedure.

  The author not only has given an adequate description of the bankruptcy institution foundation in Ukraine, but also researched the terminology in this field. Besides the level of scientific and theoretic handling of the problem has been extended id a new meaningful term of sanation has been given. The aim was defined very clearly, the task formulated clearly as well. The sanation principles were formed and substantiated. The forms how to carry out sanation were extended, defined and made more specific. Moreover there were researched already existing approaches to the sanation execution. In order to distinguish the basis of the sanation system the author discovered and analyzed the peculiarities of pretrial and trial proceedings. The main principles necessary to form appropriate organizational and economical system of machine building enterprises sanation to the researchers opinion were determined.

  While creating an informative data base of sanation mechanism, the author defined the directions and steps to analyze the financial situation of an enterprise, besides the instruments and fulfillment of the mentioned analysis were estimated. Moreover the Thesis opens the subject of the machine building industrial complex economic activity peculiarities and researches already existing methods of legal proceedings realization on the basis of bankruptcy declaration and machine building works sanation conditions. Consequently modern primary both positive and negative economic forces of influence on inner and outer environment of the machine building enterprises were defined and classified.

  Thus the essence of economic mechanism was clarified; the authors interpretation of "enterprises sanation mechanism" was formulated. The work clarifies the basic approaches of control over the sanation realization and develops a new system of efficient making decisions of sanation in machine building enterprises. Also the approaches to the credit debts management at the enterprises under the conditions of the financial crisis were improved. The author gives a new definition of the term "balance sanation". Due to systematization and measures of implement for inner financial stabilization the idea of ​​"balance asset sanation" and "balance passive sanation" components were clarified and defined. The author created new method of monitoring process of renovation. Besides, automatized approach was done by means of Microsoft Excel Software. Consequently the author proved the expediency of such an index as the "effectiveness of sanation plan fulfillment", in order to estimate the quality of carried out sanation. In conclusion complex effective system of enterprises sanation was elaborated, it is represented as organizational and economic mechanism.

  Key words: enterprise-debtor, sanation, оrganization and economical mechanism, balance sanation, system оf sanation decisions, financial crisis, sanation plan fulfillment monitoring.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Організаційно-економічний Механізм санації підприємств машинобудування