• КУРСОВА РОБОТА
 • 1. Поняття про впровадження інноваційних технологій на підприємстві.
 • 2. Основні показники впровадження технологій на підприємстві
 • 3. Організаційно-економічна характеристика
 • 4. Аналіз і оцінка показників фінансово-господарської діяльності підприємства ВАТ «Чебоксарский
 • 5. Шляхи підвищення ефективності впровадження нових технологій у виробництво на ВАТ «Чебоксарский
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації16.04.2018
  Розмір50.02 Kb.
  Типреферат

  Скачати 50.02 Kb.

  Організаційно-економічний механізм введення нових технологій на прикладі підприємства ВАТ Чеб

  Державна освітня установа

  ВИЩОЇ ОСВІТИ

  «Бєлгородський державний УНІВЕРСИТЕТУ»

  ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ ТА СЕРВІСУ

  КАФЕДРА ТУРИЗМУ І СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВІСУ

  КУРСОВА РОБОТА

  на тему: «Організаційно-економічний механізм введення нових технологій (на прикладі підприємства ВАТ« Чебоксарский агрегатний завод »)»

  виконала

  студентка групи 170906 А.М. С'едін

  Керівник к.е.н., ст. преп. І.В. Савенкова

  Білгород 2010

  зміст

  Введение .............................................................................. .. ...... 3

  1. Поняття про впровадження інноваційних технологій на підприємстві ......... .5

  2. Основні показники впровадження технологій на підприємстві .. ............ .... 9

  3. Організаційна характеристика ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод» ..................................................................................... ... .13

  4. Аналіз і оцінка показників фінансово-господарської діяльності підприємства ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод» ........................... .17

  5. Шляхи підвищення ефективності впровадження нових технологій у виробництво на ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод» ........................ 24

  Висновок ............................................................................ ...... 30

  Список використаних джерел ................................................. ... .33

  додатки

  Вступ

  Економічний процес, який відбувається в даний час в Росії, розвиток ринку і ринкових відносин, скорочення обсягів виробництва, зростання числа неплатоспроможних підприємств і організацій змінили механізм управління науково-технічним прогресом, вплинули на темпи і характер науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектно- вишукувальних робіт, на розробку і впровадження нововведень (інновацій), як основи економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності організації та економіки в цілому.

  Проблематика впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки в нашій країні у зв'язку з тим, що відбувається економічною кризою набуває особливого значення.

  Значна актуальність теми, і недостатність її дослідження визначили мету і завдання цієї курсової роботи.

  Метою даної курсової роботи є розгляд впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки, а також оцінка ефективності їх використання.

  Мета цього дослідження конкретизується в таких завданнях: розгляд основних техніко-економічних показників ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод»; вивчення теоретичних основ впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки; проаналізувати впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки на досліджуваному підприємстві; розглянути напрями вдосконалення впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки на досліджуваному підприємстві; оцінити ефективність впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки.

  Метою дослідження є вивчення впровадження прогресивних технологічний процесів і нової техніки на прикладі підприємства ВАТ «Чебоксарский Агрегатний завод». В якості основних методів дослідження в роботі використана спеціальна економічна література, матеріали періодичної преси.

  Мета і завдання дослідження визначили його структуру, що включає вступ, п'ять розділів, висновок, список використаної літератури, додатки.

  1. Поняття про впровадження інноваційних технологій на підприємстві.

  У промислово розвинених країнах, де кризи і спади виробництва повторюються періодично, зміни поточної кон'юнктури найменше зачіпають випуск новітньої високотехнологічної продукції, що створює певні імпульси для виходу з кризових ситуацій. Машинобудуванню Росії останнім часом властива діаметрально протилежна тенденція - випереджаюче зниження виробництва найбільш прогресивної техніки. В результаті можна повністю втратити накопичений за попередні роки технологічний потенціал, хоча й не дуже якісний, але все ж має принципове значення для подальшого функціонування економіки.

  Перехід до ринкових відносин вимагає глибоких зрушень в економіці - вирішальній сфері людської діяльності. Необхідно здійснити крутий поворот до інтенсифікації виробництва, переорієнтувати кожне підприємство, організацію, фірму на повне і першочергове використання якісних чинників економічного зростання. Повинен бути забезпечений перехід до економіки вищої організації і ефективності зі всесторонньо розвиненими продуктивними силами і виробничими відносинами, добре налагодженим господарським механізмом. В значній мірі необхідні умови для цього створюються ринковою економікою [4].

  Найважливішим фактором підвищення ефективності суспільного виробництва, забезпечення високої його ефективності був і залишається науково-технічний прогрес. До останнього часу науково-технічний прогрес протікав, по суті, еволюційно. Перевага віддавалася вдосконалення діючих технологічних процесів, часткової модернізації машин і устаткування, впровадження нової техніки. Такі заходи давали певну, але незначну віддачу.

  Недостатньо були стимули розробки та впровадження заходів з нової техніки. У сучасних умовах формування ринкових відносин потрібні революційні, якісні зміни, перехід до принципово нових технологій, до техніки наступних поколінь - докорінне переозброєння всіх галузей народного господарства на основі новітніх досягнень науки і техніки.

  Корінні перетворення в техніці і технології, мобілізація всіх, не тільки технічних, але і організаційних, економічних і соціальних факторів створять передумови для значного підвищення продуктивності праці. Має бути забезпечувати впровадження новітньої техніки і технології, широко застосовувати на виробництві прогресивні форми наукової організації праці, вдосконалювати його нормування, домагатися зростання культури виробництва, зміцнення порядку і дисципліни, стабільності трудових колективів [3].

  Підвищення технічного рівня виробництва особливо на підприємствах машинобудування досягається шляхом впровадження нової передової техніки і технології, комплексної автоматизації та механізації виробничих процесів, підвищення якості продукції, поліпшення використання матеріальних і енергетичних ресурсів та ін. В машинобудуванні до таких заходів належать, зокрема, підвищення рівня стандартизації та уніфікації конструкцій, впровадження прогресивних технологічних процесів в заготівельних цехах (об'ємне штампування, п ессованіе, точне лиття та ін.), збільшення частки пластичних мас і періодичного прокату (східчастих валів) для виготовлення елементів конструкцій, заміна універсального устаткування високопродуктивним, спеціалізованим і т.п.

  При обробці литих деталей з чавуну або сталі на агрегатних, спеціальних верстатах і верстатах з ЧПУ до заготовок пред'являються більш суворі вимоги щодо зменшення припусків на обробку, підвищенню точності габаритних розмірів литих деталей. У зв'язку з цим значний розвиток отримають методи лиття:

  - прецизійний;

  - кокильного;

  - по виплавлюваних моделях;

  - в оболонкові форми та інші, що забезпечують задані вимоги.

  Одним з нових видів технології буде застосування в металообробці лазерної техніки, особливо під час свердління, різання заготовок, зварюванні, поверхневому загартуванню, фрезеруванні. Лазери є «інструментом», не схильним до зносу. Лазерна технологія порівняно легко вбудовується в автоматизовані комплекси. Однак висока вартість лазерної техніки в даний час обмежує розширення сфери рентабельного використання лазерів.

  Бурхливий розвиток мікроелектроніки дає потужний імпульс впровадженню гнучкої автоматизації в виробництві деталей і в найближчій перспективі на складальних процесу [15].

  Впровадження в управління обладнанням ЕОМ, ЧПУ і інший мікропроцесорної техніки і прогресивних технологій може істотно скоротити потребу в верстатах [3].

  Більш широке застосування електроіскровий і лазерної техніки істотно скоротить обсяг свердлильних робіт.

  Дедалі більше застосування твердих матеріалів викликає збільшення витрат на шліфувальні операції, а отже, збільшує потребу в шліфувальних верстатах, в підвищенні твердості абразивних матеріалів і швидкості шліфування.

  Обробка тиском при виготовленні зубчастих коліс в значній мірі потіснить традиційне зубофрезерування. Застосування твердосплавного інструменту призведе до швидкісної зубообробки.

  Незважаючи на те, що з впровадженням нових видів конструкційних металів, сплавів, композиційних матеріалів, пластмас збільшуються обсяги отримання заготовок і готових деталей за допомогою прогресивних технологій (тиск, точне лиття, електрофізичні методи), буде переважати обробка виробів різанням.

  Становлення ринкової економіки повинно носити організований характер і передбачати модернізацію підприємств для переходу на випуск більш якісної продукції з високими споживчими властивостями. Модернізація повинна забезпечити підвищення якості продукції, можливість застосування ефективних методів і засобів контролю якості продукції. Розвиток виробництва для отримання обладнання з новими споживчими властивостями має йти по лінії вдосконалення, як продукції, так і способів її виготовлення. Найважливішим завданням підприємств є скорочення циклу освоєння нових виробів, впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки виробництва [10].

  Можна зробити висновок, що впровадження інноваційних технологій на підприємство є ключовим фактором. Впровадження технологій покращує якість і обсяги виробленої продукції, що в свою чергу, приносить підприємству більший прибуток.

  2. Основні показники впровадження технологій на підприємстві

  Фінансове становище підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. Прискорення оборотності оборотних коштів дозволяє або при тому ж обсязі продажів вивільнити з обороту частину обігових коштів, або при тій же величині оборотних коштів - збільшити обсяг продажів. Тому показники оборотності називають показниками ділової активності [14].

  Для оцінки ефективності використання активів застосовуються показники оборотності активів в цілому, оборотних активів, в тому числі запасів і дебіторської заборгованості.

  Коефіцієнт оборотності k про, А характеризує число оборотів скоєних певним видом активів, т. Е. Швидкість обороту даного виду активів:

  , (2.1)

  де Q р - обсяг продажів (виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг), тис. руб .;

  А - загальна вартість активів за звітний період або вартість відповідного виду активів: оборотних активів, запасів, дебіторської заборгованості (А про, А зап, А деб.), Тис. Руб.

  Тривалість одного обороту в днях Д про, А характеризує час, протягом якого гроші, вкладені в один з видів активів, повертаються в грошову готівку в результаті реалізації продукції:

  або або (2.2)

  де Д - число днів у звітному періоді (рік - 360 днів);

  Q р, дн - одноденний обсяг продажів за період.

  Переважно розглядати середню вартість активів, оборотних активів, запасів і коштів в розрахунках, розраховану за місячними даними як среднехронологіческую. При відсутності щомісячних даних середня величина активів визначається як середньоарифметична за даними на початок і кінець року.

  При розрахунку середньої величини активів за попередній рік необхідно мати вартість активів на початок попереднього року або бухгалтерський баланс за попередній рік [6].

  Проте, для забезпечення порівнянності показників оборотності з їх середньогалузевими значеннями або з показниками підприємств-конкурентів, що подаються інформаційними компаніями, наприклад «Dun & Bradstreet», доцільно використовувати моментні дані про вартість активів - дані на початок і кінець звітного року. При цьому при розрахунку показників оборотності на початок року обсяг продажів береться за попередній рік, а на кінець року - за звітний рік [3].

  На підставі тривалості обороту запасів, дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості розраховується тривалість операційного та фінансового циклів, і дається оцінка тенденцій їх зміни.

  Коефіцієнт оборотності оборотних активів характеризує ефективність використання фінансових ресурсів підприємства. Тому в роботі необхідно розрахувати вплив факторів на його зміну (способом ланцюгових підстановок) і дати оцінку впливу факторів.

  Розраховуються на основі пасиву бухгалтерського балансу і характеризують структуру використовуваного капіталу [9].

  В умовах ринку, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюється як за рахунок власних коштів, так і за рахунок позикових коштів, важливу аналітичну характеристику набуває фінансова незалежність підприємства від зовнішніх позикових джерел. Запас джерел власних коштів - це запас фінансової стійкості підприємства, за тієї умови, що його власні кошти перевищують позикові.

  Розрізняють такі показники фінансової стійкості:

  - коефіцієнт автономії (коефіцієнт незалежності);

  , (2.3)

  де Кір - капітал і резерви;

  РПР - резерви майбутніх витрат;

  СБ - валюта бухгалтерського балансу.

  - коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (коефіцієнт фінансування);

  , (2.4)

  де СК - власний капітал підприємства;

  ЗК - позиковий капітал.

  - коефіцієнт маневреності;

  , (2.5)

  де ФО - фінансові зобов'язання;

  РПР - резерви майбутніх витрат;

  ЗІЗ - запаси і витрати.

  Перші два показники характеризують структуру капіталу підприємства в цілому, а другі два показника - забезпеченість власним оборотним капіталом [11].

  Для аналізу і оцінки фінансової стійкості підприємства необхідно:

  - розрахувати показники фінансової стійкості підприємства;

  - порівняти отримані значення показників з рекомендованими значеннями і дати оцінку тенденції зміни фінансової стійкості підприємства;

  - вказати шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства.

  Після проведення аналізу та оцінки всіх показників виробництва стає чітко видно рентабельно підприємство чи ні. так після

  всіх розрахунків можна буде зробити висновки про кількість прибутку і збитків за звітний період.

  3. Організаційно-економічна характеристика

  ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод»

  Будівництво заводів тракторного і сільськогосподарського машинобудування в післявоєнні роки було оголошено першочерговим завданням, а самі будівництва ударними. Рішення про будівництво заводу тракторних запасних частин в Чебоксарах було прийнято в 1951 році. За рік підготували проектно-кошторисну документацію і вже в 53-му почали будівництво промислової бази і житла для майбутніх працівників заводу.

  ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод» є виробничим підприємством, що випускає продукцію, як промислового призначення, так і продукцію для споживчого ринку. ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод» є одним з найбільших підприємств тракторобудівної галузі Росії, лідируючим у виробництві запасних частин до ходових систем тракторної техніки, майже всі інновації, розроблені в Росії для ходових систем, освоюються в першу чергу на ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод». Щорічно випускається товарної продукції на суму понад 3 млрд. Руб. Виробничі площі підприємства складають - 80 га, кількість співробітників підприємства перевищує 10000 чоловік.

  Повне найменування: ВАТ «Чебоксарский Агрегатний завод».

  Місце знаходження та поштову адресу: Проспект Миру, 1, Чебоксари, Чуваська Республіка, Росія, 428022.

  Статутний капітал Товариства становить 321 382 рубля.

  Кількість розміщених звичайних акцій номінальною вартістю 1 рубль відвідувань - 321 382 штуки.

  Кількість акціонерів на 01.01.2007 р - 947 зареєстрованих осіб.

  Акціонери, які володіють більш ніж 5% голосуючих акцій Товариства:

  - Номінальний утримувач ЗАТ «Депозитарно-клірингова компанія» - 6,04%;

  - ТОВ «Бізнес-Інвест» - 7,97%;

  - ТОВ «Інвестиції і менеджмент» - 13,61%;

  - ТОВ «Негоціант-XXI» - 60,14%.

  На річних зборах акціонерів 30 червня 2006 р прийнято рішення про передачу повноважень одноосібного виконавчого органу ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод» керуючої організації - Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія корпоративного управління« Концерн «Тракторні заводи» [17].

  У зв'язку з передачею повноважень одноосібного виконавчого органу керуючої організації, з 18 вересня 2006 року достроково припинені повноваження Генерального директора ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод» Млодік Семена Геннадійовича.

  ТОВ «Компанія корпоративного управління« Концерн «Тракторні заводи» виконує функції одноосібного виконавчого органу ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод» з 18 вересня 2006 року на підставі Договору передачі повноважень від 30 серпня 2006 р

  Генеральним директором ТОВ «Компанія корпоративного управління« Концерн «Тракторні заводи» є Млодик Семен Геннадійович.

  Завод виробляє продукцію для різних галузей економіки:

  - Золото-алмазодобувна галузь

  - Сільське господарство

  - Дорожне будівництво

  - Нафтогазовидобувна галузь

  - Лісозаготівельна галузь

  - Вугледобувна галузь

  - Виробники автотракторної техніки

  - Залізничний транспорт

  - Будівельні організації та населення

  Відкрите акціонерне товариство «Чебоксарский агрегатний завод» належить до підгалузі «Тракторне і сільськогосподарське машинобудування», яка входить в галузь «Машинобудування та металообробка» економіки Російської Федерації [8].

  Підприємство є найбільшим виробником комплектуючих для виробництва машин та устаткування для видобутку корисних копалин, сталевих і чавунних виливків і товарів народного споживання. Протягом останніх п'яти років ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод» зберігає домінуюче становище на ринках запасних частин і заготовок до ходових систем промислових тракторів вітчизняного виробництва, запасних частин і заготовок до ходових систем екскаваторної техніки, запасних частин і заготовок до сільськогосподарської техніки. Іншими словами, необхідно динамічна рівновага. Очевидно, що для досягнення такої рівноваги організація повинна мати досить гнучку структуру (Рис.3.1).


  Мал. 3.1. Організаційна структура підприємства

  З аналізу організаційної структури можна виявити, що управління підприємством ведеться по матричному типу. Ключовими фігурами в управлінні організацією є менеджери, що очолюють виробничі відділення. Структуризація, як правило, проводиться по одному з критеріїв: по продукції, що випускається - продуктова спеціалізація; по орієнтації на певні групи споживачів - споживча спеціалізація; по які обслуговує територіям - регіональна спеціалізація. У нашій країні аналогічні структури управління широко впроваджувалися, починаючи з 60-х років у формі створення виробничих об'єднань [8].

  Виходячи із зроблених спостережень можна зробити висновок що дане підприємство є основним постачальником деталей для тракторного обладнання не тільки на території Російської Федерації, а й так само воно співпрацює з західними компаніями.

  4. Аналіз і оцінка показників фінансово-господарської діяльності підприємства ВАТ «Чебоксарский

  агрегатний завод »

  Після вивчення таких основних питань як доходи, витрати і відповідно прибуток, необхідно провести їх економічний аналіз, який дозволить зробити висновки про зміну в результатах і результативності діяльності підприємства, а також виявити причини, що викликали зміни.

  В ході аналізу доходів і витрат виробничого підприємства необхідно:

  1. порівняти структуру освіти доходів і витрат;

  2. розрахувати їх динаміку;

  3. визначити і дати кількісну оцінку факторів, що впливають на прибуток.

  Ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності комерційної організації виражається в досягнутих фінансових результатах, які характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності [3].

  Відомо, що головною метою діяльності підприємства є прибуток. За рівнем прибутку, по тенденції збільшення або зниження цього показники можна дати оцінку ефективності управління підприємством, тобто, якщо точно оцінити відповідність даної мети реальних дій менеджменту, то отриманий результат і буде найбільш точним критерієм ефективності управління [15].

  Основним напрямком технічного розвитку ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод» в 2007 р стало вдосконалення існуючого виробництва за рахунок впровадження нових прогресивних технологій і обладнання. За звітний період впроваджено 57 прогресивних і вдосконалених технологічних процесів.

  Відповідно до Плану технічного розвитку підприємства на 2007 р основними напрямками реалізації були освоєння виробництва високоміцного чавуну, розвиток і вдосконалення виробництва гусениць до промислових тракторів, підтримку і розвиток інфраструктури діючого виробництва.

  За звітний період отримано 162 од. обладнання на суму 63,4 млн. руб. без НДС.

  За 2007 р створені потужності з виробництва 92-х найменувань нових виробів і 1-му найменуванню по збільшенню потужностей в обсязі 447,59 млн. Руб. на рік.

  В умовах ринкової - економіки прибуток виступає найважливішим чинником стимулювання виробничої і підприємницької діяльності підприємства і створює фінансову основу для її розширення. задоволення соціальних і матеріальних потреб трудового колективу. Податок на прибуток стає також основним джерелом формування доходів бюджету (федерального, республіканського, місцевого). За рахунок прибутку гасяться боргові зобов'язання підприємства перед банком та інвесторами.

  Отже, прибуток є найважливішим узагальнюючим показником в системі оціночних показників ефективності виробничої, комерційної та фінансової діяльності підприємства. Сума прибутку, яку підприємство отримує, обумовлена:

  1.об'ємом продажів продукції;

  2. якістю і конкурентоспроможністю на внутрішньому та зовнішньому ринках;

  3. асортиментом;

  4. рівнем витрат;

  5. інфляційними процесами, якими неминуче супроводжується становлення ринкових відносин.

  Головне завдання підприємства - максимізація прибутку. Оскільки прибуток - це різниця між доходами і витратами, то збільшити прибуток можна або за рахунок збільшення доходів або за рахунок зменшення витрат. Який внесок у збільшення прибутку внесли ті чи інші зміни в діяльність фірми можна сказати, тільки вивчивши вихідні дані.

  При розгляді фінансових результатів використовуються такі поняття: Виручка від реалізації характеризує загальний фінансовий результат (валовий дохід) від реалізації робіт, послуг і включає: виручку (доходи) від реалізації готової продукції, напівфабрикатів власного виготовлення робіт і послуг; покупних виробів (придбаних для комплектації), будівельних, науково-дослідних робіт; товарів в торгових, постачальницьких і збутових підприємствах; послуг з перевезення вантажів і пасажирів на підприємствах транспорту [6].

  Різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість і акцизів і витратами на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) є валовий прибуток від реалізації.

  Організація може мати витрати, як пов'язані, так і не пов'язані з основною діяльністю, що враховується при визначенні загального фінансового результату її діяльності.

  Загальний фінансовий результат (прибуток, збиток) на звітну дату отримують балансуванням загальної суми всіх прибутків і всіх збитків.

  У балансовий прибуток включають:

  1. прибуток (збиток) від реалізації продукції, робіт, послуг;

  2. прибуток (збиток) від реалізації товарів;

  3. прибуток (збиток) від реалізації матеріальних оборотних коштів і інших активів;

  4. прибуток (збиток) від реалізації та іншого вибуття основних засобів;

  5. доходи і потерн від валютних курсових різниць;

  6. доходи від цінних паперів та інших довгострокових фінансових вкладень, включаючи вкладення в майно інших підприємств;

  7. витрати і втрати, пов'язані з фінансовими операціями;

  8. позареалізаційні доходи (втрати).

  З балансового прибутку відповідно до законодавства про податки на прибуток проводяться обов'язкові платежі, різниця між прибутком від звичайної діяльності і сумою пільг з податку на прибуток являє собою оподатковуваний прибуток.

  Балансовий прибуток за мінусом податків називається чистим прибутком. Ця частина прибутку залишається в розпорядженні підприємства.

  Мета аналізу фінансових результатів діяльності підприємства - оцінка минулої діяльності і положення підприємства на даний момент, а також оцінка майбутнього потенціалу підприємства.

  Основним джерелом інформації для аналізу формування і використання прибутку є форма №2 бухгалтерської звітності «Звіт про фінансові результати» [15].

  Дані для розгляду динаміки формування та використання прибутку ВАТ «Чебоксарсікй агрегатний завод» представлені в таблиці 4.1

  Таблиця 4.1

  Динаміка доходів і витрат ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод», тис. Руб.

  показники На кінець року Відхилення (+, -) Темп зміни,%
  2007 2008 2009 2008 році від 2007 р 2009р. від 2008 р 2008 до 2007 р 2009 до 2008 г
  1 2 3 4 5 6 7 8
  Виручка від реалізації товарів 5661981 6408975 2791302 746994 - 3617673 113,2 43,6
  собівартість 4737015 5149999 2695361 412984 - 2454638 108,7 52,3
  Комерційні витрати 24103 27342 19989 3239 - 7353 113,4 73,1
  Управлінські витрати 380173 412022 308750 31849 - 103272 108,4 74,9

  Продовження таблиці 4.1

  1 2 3 4 5 6 7 8
  Прибуток (збиток) від реалізації 520690 819612 232798 298922 - 586814 157,4 28,4
  відсотки до отримання 46217 221 131 570510 174914 349379 478,5 258
  Відсотки до сплати 186183 376759 796744 190576 419985 202,4 211,5
  Інші операційні доходи 2844030 1483581 1385275 - 1360449 - 98306 52,2 93,4
  Інші операційні витрати 2825264 1447343 1479012 - 1377921 31669 50,7 102,2
  Прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності 399490 700224 552767 300734 - 147457 175,3 78,9
  Податок на прибуток 109156 169601 0 60445 - 169601 155,4 0
  Чистий прибуток 312132 501071 465471 188939 - 35600 160,5 92,9

  На будь-якому успішно функціонує підприємстві настає момент самоокупності виробництва.

  В процесі виробничого циклу і циклу звернення відбувається накопичення витрат. По завершенню накопичення витрат настає момент реалізації продукції і поточної самоокупності виробництва.

  Після реалізації продукції з усієї виручки відняти загальні витрати прибутку виробництва, то в залишку буде прибуток, отриманий від цього виробництва.

  Багато економістів, висловлюють думку, що однією з головних причин кризи є недосконалість системи управління, і головним чином слабке використання внутрішніх резервів підприємств. Багато просто називають цю обставину кризою менеджменту, підприємства перестали бути державними, але методи управління, стиль керівництва багато в чому залишилися колишніми.

  При аналізі і плануванні витрат і собівартості продукції найбільшого поширення набули два класифікаційних ознаки: економічний елемент і стаття калькуляції [16].

  Під економічним елементом розуміється економічно однорідний вид витрат на виробництво і реалізацію продукції, який на рівні підприємства не представляється доцільним до більш докладної деталізації. Наприклад, елемент Амортизація основних засобів узагальнює всі амортизаційні відрахування незалежно від того, для яких цілей використовувався той чи інший основний засіб.

  У 2007 році в ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод» стартувало впровадження системи «Упорядкування / 5С». Пілотними майданчиками стали механічний цех -15 (МЦ-15) і інструментальний цех (ІЦ).

  У зазначених цехах виконані заходи кроку 1 «Підготовка», кроку 2 «Видалення непотрібного». В рамках реалізації кроку 3 «Раціональне розміщення предметів» проводяться роботи по раціональної перестановці обладнання, виготовлення стелажів і мірних тар, організації робочих місць, що відповідають принципам 5С. За МЦ-15 проект реалізований на 28%, по ІЦ на 36%.

  Наступним показником для розрахунку є рентабельність. Рентабельність - це відносний показник рівня прибутковості бізнесу.

  Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами,

  Показники рентабельності застосовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.

  Всі ці показники можуть розраховуватися на основі:

  1. балансового прибутку;

  2. прибутку від реалізації продукції;

  3. чистого прибутку.

  Завдання аналізу рентабельності фінансово-господарської діяльності полягають у наступному:

  1. дається оцінка показників рентабельності звітного року і в динаміці;

  2. виконується оцінка ефективності роботи підприємства в цілому, а також з різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної) та окупності витрат;

  3. визначається вплив факторів на величину показників рентабельності;

  4. розробляються рекомендації щодо підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності.

  Розрахунок основних показників фінансово-господарської діяльності ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод» наведено в таблиці 4.2

  Таблиця 4.2

  Основні показники діяльності підприємства ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод»

  показники На кінець року Відхилення (+, -) Темп зміни,%
  2007 2008 2009 2008 році від 2007 р 2009р. від 2008 р 2008 до 2007 р 2009 до 2008 г
  1 2 3 4 5 6 7 8
  Середня величина активів, тис.руб 5927705 7286234 9131936 1358529 1845702 122,9 125,3
  Капітал і резерви, тис.руб. 4299961 3032264 3007050 - 1237697 -25214 70,5 99,2
  Довгостроковий зобов'язання, тис.руб. 1244389 1276318 1397275 31929 120957 102,6 109,5
  Середня величина поточних активів, тис.руб. 5927700 7286234 9131939 1358534 1845702 122,9 125,3
  Виручка від реалізації, тис.руб 5661981 6408975 2791302 746994 -3617673 113,2 43,5
  Собівартість, тис.руб. 4737015 5149999 3024100 412984 -2125899 108,7 58,7

  Продовження таблиці 4.2

  1 2 3 4 5 6 7 8
  Середньо-річна вартість основних виробничих фондів, тис.руб. 5927690 7286234 9131936 1358529 1845702 122,9 125,3
  Прибуток від реалізації, тис.руб. 520690 819612 232798 298922 -586814 157,4 28,4
  Рентабельність активів * 100% 8,7 11,2 2,5 2,5 -8,7 128,7 22,3
  Рентабельність поточних активів * 100% 14,8 1,9 58,6 -12,9 56,7 12,8 3084,2
  Рентабельність собвственного капіталу * 100% 63,2 82,5 61,2 19,3 -21,3 130,5 74,2
  Рентабельність реалізованої продукції * 100% 10,9 15,9 7,6 5 -8,3 145,9 47,8
  Рентабельність об'йма продажів * 100% 5,5 7,8 16,7 2,3 8,9 141,8 214,1
  Рентабельність підприємства (виробничих фондів) * 100% 8,8 11,2 2,5 2,4 -8,7 127,3 22,3
  коефіцієнт фондомісткості 1,04 1,14 3,27 0,1 2,1 109,6 286,8
  Коефіцієнт закріплення оборотних коштів 0,76 0,45 2,45 -0,31 2 34,2 544,4
  Рентабельність виробничої діяльності * 100% 7,6 8,5 0,5 0,9 -8 111,8 5,9
  Рентабельність перманентного капіталу * 100% 9,4 19 5,3 9,6 -13,7 202,1 27,9
  оборотність активів 0,86 1,22 0,30 0,36 -0,92 141,9 24,6

  Аналізуючи отримані дані, ми бачимо, що середня величина активів з року в рік, незмінно зростає, що сприяє збільшенню виробництва.У період з 2007 по 2009 рр. вони зросли на 248,2%, що є відмінними показниками продуктивності підприємства.

  Виручка ж від реалізації продукції, склала 11 862 258 тис.руб. Виходячи з даного показника видно, що витрати на продукцію окупилися, і підприємство отримує значиму чистий прибуток

  Коефіцієнти механізації і автоматизації виробництва на кінець 2008 року в порівнянні з початком року значно збільшилися. Механізація виробництва на кінець року склала 33%, що більше показника на початок року на 3%. Автоматизація виробництва на кінець року склала 7,4%, що більше показника на початок року на 2,4%. Аналіз механізації і автоматизації виробництва говорить про те, що за звітний рік підприємство активно впроваджувало нову техніку.

  За проектом «Тотальної оптимізації виробництва» в 2009 році впроваджено 230 заходів з економічним ефектом 29,19 млн. Руб.

  Зниження на 5% рівня виробничого травматизму 2007 році в порівнянні з 2008 р стало результатом виконання заходів «Угоди з охорони праці в 2008 г.», заходів річного плану з промислової безпеки, а також заходів, розроблених за результатами комплексних та цільових перевірок стану промислової безпеки заводу. Витрати на виконання зазначених заходів склали 19,5 млн. Руб.

  Рентабельність обсягу продажів характеризує:

  1. ефективність підприємницької діяльності;

  2. яку суму прибутку від реалізації має підприємство з кожної гривні реалізованої продукції.

  Розраховується рентабельність розподілом прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг на суму отриманої виручки. Зробимо висновки:

  1. Як видно з таблиці, рентабельність обсягу продажів постійно зростає, причому, збільшується і темп зростання.

  2. Це вказує на ефективну підприємницьку діяльність ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод».

  Провівши всі розрахунки ми можемо зробити висновок що підприємство рентабельно, але не в значній мірі, так як в до і після кризові роки попит на їх продукцію помітно знижувався.

  5. Шляхи підвищення ефективності впровадження нових технологій у виробництво на ВАТ «Чебоксарский

  агрегатний завод »

  Основними напрямками вдосконалення в даній області можуть бути:

  - модернізація (удосконалення) освоєного виробництвом і випускається серійно обладнання, спрямована перш за все на підвищення продуктивності машин, збільшення ступеня їх автоматизації, надійності, ергономічності і якості, а також економію сировини;

  - модернізація діючого на підприємствах обладнання шляхом заміни окремих вузлів, модулів, оснащення машин і агрегатів засобами автоматизації та приладового контролю, виготовлених машинобудівними підприємствами на замовлення конкретних споживачів;

  - створення і освоєння нової техніки, в першу чергу, з тієї номенклатурі устаткування, яка в даний час з тих чи інших причин в Росії не проводиться (перш за все, мова йде про машини серійного і масового виробництва).

  Найважливіші напрями вдосконалення впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки на ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод»:

  - широке освоєння прогресивних технологій, мембранної, лазерної, плазмової, технологій з використанням надвисоких тисків та імпульсних навантажень та ін .;

  - автоматизація виробництва - швидкий розвиток робототехніки, роторних і роторно-конвеєрних ліній, гнучких автоматизованих виробництв, що забезпечує високу продуктивність праці;

  - створення і використання нових видів металопродукції, пластичних мас, композитів, металевих порошків, кераміки та інших прогресивних конструкційних матеріалів.

  ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод» можна запропонувати розгляд наступних робіт з проектування нового обладнання і модернізації наявного на 2010 р .:

  - розробка гідросистеми для затиску деталей;

  - розробка гідросистем для установки гарту;

  - проектування кінематики з метою зміни режимів різання;

  - проектування гідросистеми для установки видавлювання стрижнів;

  - модернізація сверлильного трансу.

  В результаті реалізації проекту будуть вирішені наступні завдання:

  - збільшення обсягів виробництва і підвищення його ритмічності;

  - підвищення якості продукції та забезпечення своєчасного виконання замовлень;

  - організація управління виробничими процесами на рівні цеху;

  - оптимізація технологічних маршрутів;

  - зниження і оперативний контроль собівартості готової продукції;

  - скорочення незавершеного виробництва;

  - скорочення простоїв / недовикористання потужностей.

  Одним з основних напрямків сучасної технології машинобудування є вдосконалення як традиційних технологічних процесів, так і створення нових високоефективних. Одним з основних напрямків для збільшення продуктивності обробки є інтенсивні комбіновані технології.

  Сучасний розвиток машинобудування пов'язано все з великим застосуванням важкооброблюваних матеріалів, велика частина з яких має низьку продуктивність при механічній обробці. Одним з перспективних напрямків нових технологій, що дозволяють значно збільшити продуктивність обробки, а також стійкість інструментів є електромеханічні методи обробки, сутністю яких є створення штучного джерела тепла в зоні стружкообразования від введення технологічного струму, що, в свою чергу, веде до зниження контактних навантажень на передню і задню поверхні інструменту, підвищенню стійкості і продуктивності обробки в кілька разів.

  Залежно від виду обробки і виробничих умов вибирається одна зі схем підведення технологічного струму «один електрод-зона стружкообразования», «два електроди - зона стружкообразования», «два електроди - зона стружкообразования - деталь». Для обробки важкооброблюваних матеріалів застосовується установка УТМ-I, що складається з системи управління, силової електричного кола, електроконтактного пристосування. На такій установці можливо виробляти точіння, фрезерування і інші види робіт.

  При цьому враховувалися мінімальні витрати на модернізацію існуючого обладнання, зручність підведення струму.

  Даний напрямок вдосконалення технологічних процесів також можна запропонувати ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод».

  ВАТ «Чебоксарсікй агрегатний завод» є лідером вітчизняного машинобудування у виробництві запасних частин до ходових систем промислової, сільськогосподарської та трелювальної гусеничної техніки; деталей зчеплення для тракторів, комбайнів і автомобілів, а також займає провідні позиції на ринку замкової продукції та опалювальних радіаторів.

  Радою директорів ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод» прийнята стратегічна програма розвитку підприємства, яка передбачає отримання конкурентних переваг за рахунок зниження собівартості при підвищенні якості продукції, що випускається шляхом вдосконалення технології виробництва і впровадження сучасної інтегрованої корпоративної інформаційної системи [17].

  З метою поширення позитивного досвіду та залучення персоналу до створення на виробництві комфортних умов, максимального зниження всіх видів втрат і подальшого підвищення ефективності роботи прийнято рішення про впровадження системи 5С у всіх підрозділах ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод».

  В рамках плану технічного розвитку підприємства (ПТР) в 2007-2009 рр. планується придбати таке обладнання:

  - шліфувальний верстат для шліфування торців осей;

  - вертикальний обробний центр з ЧПУ для обробки ковальських штампів;

  - технічні характеристики верстата для обробки полузвеньев (виробництво ходових систем промислових тракторів);

  - технічні характеристики верстата для нарізки секретів на ключах;

  - необхідні технічні характеристики верстата для обробки втулок (виробництво ходових систем промислових тракторів);

  - вертикально-фрезерний обробний центр;

  - фарбувальне обладнання для фарбування гусениць промислових тракторів.

  В рамках програми розвитку виробництва планується модернізація фарбувального ділянки гусениць промислових тракторів для потреб народного господарства і на експорт.

  - Установка для газового різання черевиків.

  З метою реалізації проекту підвищення ефективності виробництва планується модернізація ділянки виготовлення черевиків для гусениць промислових тракторів. В рамках даного заходу передбачається впровадження високоефективної (продуктивної і маловитратною) технології для обробки черевиків. Установки індукційного нагріву заготовок.

  Вивчивши шляхи вдосконалення впровадження інноваційних технологій на підприємство можна зробити висновок що це дуже трудомісткий і тривалий процес, але виконавши всі умови щодо здійснення даних розпоряджень, підприємство може збільшити свій прибуток, що приверне нових інвесторів і збільшення цін на акції даного підприємства.

  висновок

  Наприкінці даної курсової роботи модно зробити наступні висновок висновок, що впровадження інноваційних технологій на підприємство є ключовим фактором. Впровадження технологій покращує якість і обсяги виробленої продукції, що в свою чергу, приносить підприємству більший прибуток.

  Після проведення аналізу та оцінки всіх показників виробництва стає чітко видно рентабельно підприємство чи ні. так після

  всіх розрахунків можна буде зробити висновки про кількість прибутку і збитків за звітний період.

  Впровадження прогресивних технологій ми розглядали на прикладі ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод».

  Виходячи із зроблених спостережень можна зробити висновок що дане підприємство є основним постачальником деталей для тракторного обладнання не тільки на території Російської Федерації, а й так само воно співпрацює з західними компаніями.

  Основним напрямком технічного розвитку ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод» стало вдосконалення існуючого виробництва за рахунок впровадження нових прогресивних технологій і обладнання.

  Провівши всі розрахунки ми можемо зробити висновок що підприємство рентабельно, але не в значній мірі, так як в до і після кризові роки попит на їх продукцію помітно знижувався.

  Вивчивши шляхи вдосконалення впровадження інноваційних технологій на підприємство можна зробити висновок що це дуже трудомісткий і тривалий процес, але виконавши всі умови щодо здійснення даних розпоряджень, підприємство може збільшити свій прибуток, що приверне нових інвесторів і збільшення цін на акції даного підприємства.

  Таким чином, в цій роботі ми розглянули основні техніко-економічні показники ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод», теоретичні основи впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки, проаналізували впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки на досліджуваному підприємстві, розглянули напрямки вдосконалення впровадження прогресивних технологічних процесів , а так само оцінили їх ефективність.

  Список використаних джерел

  1. Баканов, М.С.Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства [Текст] / М.С. Абрютіна. - М .: Річ навіть і Сервіс, 2001. - 288 с.

  2. Булатова, А.С. Закон «Про бухгалтерський облік» [Текст] / А.С. Бакаєв. - М .: Міжнародний центр економічного розвитку, 2002. - 69 с.

  3. Бакаєв, А.С. Російський облік та міжнародні стандарти фінансової звітності [Текст] / А.С. Бакаєв. - М .: Азбука, 2003. - 87 с.

  4. Баканов, М.І. Теорія економічного аналізу [Текст] / М.І. Баканов. - М .: Фінанси і статистика, 2001. - 210 с.

  5.Белоліпепкій, В.Г. Фінанси фірми [Текст] / В.Г. Белоліпепкій. - М .: МГУ, 2005. - 145 с.

  6. Булатова, А.С. Економіка [Текст] / А.С. Булатова. - М .: МАУП, 2004. - 896 с.

  7. Ворст, П.І. Фінансовий аналіз в комерційних та некомерційних організаціях [Текст] / П.І. Вахрін. - М .: Аграф, 2001. - 253 с.

  8. Глушков, І.Є. Бухгалтерський облік на сучасному підприємстві [Текст] / І.Є. Глушков. - М .: КноРус, 2001. - 175 с.

  9. Глушков, І.Є. Управлінський облік на сучасному підприємстві [Текст] / І.Є. Глушков. - М .: КноРус, 2004. - 384 с.

  10. Видяпин, В.І. Економічний розвиток Росії і світові тенденції на рубежі століть [Текст] / В.І. Видяпин. - М .: РІОР, 2005. - 261 с.

  11. Кравець, М.А. Проблеми, успіхи і труднощі перехідної економіки [Текст] / М. А. Кравець. - М .: АСТ, 2003. - 198 с.

  12. Єфімова, О.В. Фінансовий аналіз [Текст] / О.В. Єфімова. - М .: Бухгалтерський облік, 2002. - 215 с.

  13. Кузякин, А.П. Світова економіка [Текст] / А.П. Кузякин. - М .: ТК Велбі, Проспект, 2003. - 224 с.

  14. Зімін, Н.Є. Аналіз і діагностика фінансового стану підприємств [Текст] / Н.Є. Зімін. - М .: ЕКМОС, 2003. - 496 с.

  15. Райзберг, Б.А. Посткомуністична трансформація: досвід п'яти років [Текст] / Б.А. Райзберг. - М .: Гнозис, 2005. - 185 с.

  16. Коледова, В.С. Оздоровлення підприємства: економічний аналіз [Текст] / В.С. Ківачук. - М .: Амалфея, 2002. - 257 с.

  17. Комісаров, В.В. Аналіз господарської діяльності підприємства [Текст] / В.В. Ковальов. - М .: Велбі, 2002. - 127 с.

  18. Ковальов, В.В. Фінанси підприємств [Текст] / В.В. Ковальов. - М .: Велбі, 2004. - 240 с.

  19. Косів, Н.С. Основи макроекономічного аналізу [Текст] / Н.С. Косів. - Тамбов: ТДТУ, 2007. - 140 с.

  20. Поршнев, В.Ф. Основний капітал і оборотні матеріальні активи [Текст] / В.Ф. Палій. - М .: Бенатор-Пресс, 2003. - 200 с.

  21. Абалкін, Л.І. Питання економіки [Періодичне видання] / Л.І. Абалкін. - М .: Інститут економіки РАН, 2005. - 110 с.

  22. Газізуллін, Н.Ф. Проблеми сучасної економіки [Періодичні видання] / Н.Ф. Газізуллін. - М .: «НПК« РОСТ »», 2007. - 243 с.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Організаційно-економічний механізм введення нових технологій на прикладі підприємства ВАТ Чеб

  Скачати 50.02 Kb.