• I. ЗАГАЛЬНА Харктеристики РОБОТИ
 • Теоретичні та методологічні основи дослідження.
 • II.Основная ЗМІСТ РОБОТИ


 • Дата конвертації18.04.2017
  Розмір11.75 Kb.
  Типавтореферат

  Скачати 11.75 Kb.

  Організаційно-економічний механізм взаємодії учасників сфери управління об'єктами житлової нерухомості

  / 17

  2

  _ _

  на правах рукопису

  БАБЕНКО РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ Взаємодія УЧАСНИКІВ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ

  Спеціальність 08.00.05 - Економіка та управління народним господарством: економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (будівництво)

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

  Ростов-на-Дону 2006

  Робота виконана в Ростовському державному будівельному університеті

  Науковий керівник доктор економічних наук, професор Сіміонова Н.Є.

  Офіційні опоненти: доктор технічних наук,

  професор Зеленцов Л.Б.

  кандидат економічних наук, доцент Фоміна І.Б.

  Провідна установа Воронезький державний архітектурно-будівельний університет

  Захист відбудеться «__» листопада 2006 року в __ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.212.207.01 Ростовського державного будівельного університету за адресою: 344022, Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 162.

  З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Ростовського державного будівельного університету.

  Автореферат розісланий «______» жовтня 2006 р

  Вчений секретар

  спеціалізованої вченої ради Теренін І.В.

  I. ЗАГАЛЬНА Харктеристики РОБОТИ

  Актуальність теми дослідження. Будівельний комплекс і житлово-комунальна сфера Російської Федерації включають понад 270 тис. Організацій, які забезпечують будівництво, технічне переозброєння об'єктів всіх галузей економіки, експлуатацію житлово-комунального господарства.

  Загальне поліпшення ситуації по ряду найважливіших параметрів соціально-економічного розвитку країни відбилося і на результатах інвестиційно-будівельної діяльності, активізувало житлове будівництво. Проте, аналіз показників діяльності підрядних будівельних організацій і підприємств житлово-комунального господарства, свідчить про наявність значного числа невирішених проблем організаційно-економічного, правового, технічного, технологічного і соціального характеру. Відтворювальні процеси в обох сферах не задовольняють сучасним вимогам до ділової активності організацій, які не забезпечують оновлення основного капіталу. Можливості залучення зовнішніх джерел фінансування обмежені. Поряд з цим, відсутня спряженість економічних інтересів учасників сфери управління житловою нерухомістю.

  Одним з ефективних шляхів вирішення проблем, що накопичилися є створення інтегрованих бізнес-груп, які, проводячи активну амортизаційну політику, забезпечуючи високу якість будівництва житла та прийнятні витрати на його експлуатацію, зуміли б забезпечити фінансову стійкість і збалансований розвиток ресурсного потенціалу.

  Реальний внесок інтеграційних процесів в розвиток сфери управління житловою нерухомістю залежить від ступеня теоретичного осмислення підходів, обгрунтованості механізмів інтеграції, врахування специфіки функціонування житлової сфери.

  Ступінь розробленості проблеми. Сучасні концепції і методи вдосконалення організаційно-економічного механізму в інвестиційно-будівельній сфері знайшли відображення в працях О.М. Осавула, Ю.Б. Вінслава, М.І. Кам'янецького, Н.Ф. Костецького, І.І. Мазура, А.Д. Радигіна, І.М. Рахмана, В.М. Сєрова, Н.Є. Сіміоновой, В.Н.Тренева, Е.А. Уткіна, В.Д. Шапіро та інших вчених.

  Основні ідеї теорії корпоративного управління, управління організаційними змінами, бізнес-інжинірингу, управління інвестиціями, знайшли відображення в працях таких зарубіжних вчених, як С. Бір, Р. Брейлі, Х. Виссема, Л. Грейнер, Т. Девенпорт, П. Друкер, Д. Клиланд, Р. Коуз, С. Майерс, М. Робсон, А. Томпсон, А. Стрікленд, Ф. Модільяні, М. Міллер, Ф. Уллах, М. Хаммер, К. Уолш, Р. Уотермен, Дж. Чампі, А. Чандлер.

  Аналіз і узагальнення теоретичних концепцій інтеграції та організації інтеграційних процесів, дозволяють зробити висновок про те, що прив'язка до сфери управління житловою нерухомістю недостатня, не в повній мірі відображає зміну відносин власності в житлово-комунальному комплексі. Необхідність розробки теоретичних і методичних положень механізму інтеграції господарюючих суб'єктів сфери управління житловою нерухомістю, здатного забезпечити створення структури, яка має фінансовою стійкістю і здатної виробляти продукт з високими споживчими властивостями, зумовили вибір теми, постановку мети і завдань дослідження.

  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму інтеграції господарюючих суб'єктів сфери управління житловою нерухомістю.

  Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  виявити основні організаційно-економічні проблеми інтегрованих організацій-учасників сфери управління житловою нерухомістю;

  узагальнити теорію і практику управління інтеграційними процесами на рівні господарюючих суб'єктів як в Росії, так і за кордоном;

  досліджувати загальноекономічні і галузеві фактори, що впливають на формування і стійкість функціонування інтегрованих структур;

  обґрунтувати науково-практичні рекомендації щодо формування організаційно-економічного механізму інтеграції господарюючих суб'єктів у сфері житлової нерухомості.

  Предмет і об'єкт дослідження. Предметом дисертаційної роботи є організаційно-економічні відносини у сфері управління житловою нерухомістю, а об'єктом дослідження - організації-учасниці, які здійснюють будівництво і експлуатацію об'єктів житлово-комунальної сфери г.Ростова-на-Дону.

  Теоретичні та методологічні основи дослідження.

  Теоретичну і методологічну основу проведеного дослідження складають діалектичний метод пізнання, основні економічні закони, сучасні теорії перехідної економіки, праці вітчизняних і зарубіжних вчених в області управління перехідними процесами в організаціях, антикризового менеджменту, управління нерухомістю, законодавчі та нормативні акти Російської Федерації, що регулюють економічні відносини в житлово-комунальній сфері. Інформаційною основою дослідження стали репрезентативні дані федеральної та регіональної статистики.

  У дисертації знайшли застосування методи системного аналізу, економіко-математичного моделювання, економічного аналізу, експертних оцінок, оцінки бізнесу.

  Робоча гіпотеза дисертації. Попит на продукцію будівельних організацій, що спеціалізуються на зведенні об'єктів житлової нерухомості, істотно зростає, якщо споживачам пропонується об'єкт з наступним технічним обслуговуванням. Дана проблема може бути вирішена шляхом створення вертикально-інтегрованих організацій, що включають підприємства житлово-комунального комплексу. Розробка науково обґрунтованого організаційно-економічного механізму інтеграції дозволить не тільки підвищити конкурентоспроможність самих господарюючих суб'єктів, але і прискорити перетворення в житлово-комунальній сфері.

  Наукова новизна. Наукова новизна даного дослідження полягає в наступному:

  1. Розвинені і доповнені теоретичні положення управління процесом інтеграції в сфері житлової нерухомості, що відображають специфіку перетворень відносин власності у зазначеній сфері.

  2. Запропоновано організаційно-економічний механізм управління формуванням інтегрованих структур, заснований на методології управління проектами.

  3. Визначено й систематизовано зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на процес формування, підтримки в стійкому стані і розвитку інтегрованої організації.

  4. Розроблено систему показників оцінки поточного і довгострокового ефектів інтеграції учасників сфери управління житловою нерухомістю.

  Визначено основні характеристики та структура проекту інтеграції.

  Практична значимість дисертації полягає в можливості застосування розробленого організаційно-економічного механізму для управління інтеграційними процесами в сфері житлової нерухомості, а також для оцінки економічних результатів структурних перетворень такого масштабу. Застосування розроблених моделей, методів і механізмів дозволять підвищити фінансову стійкість інтегрованих організацій за рахунок більш високих споживчих властивостей їх продукції.

  Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на науково-практичних конференціях Ростовського державного будівельного університету (1999-2003гг.).

  Результати виконаних теоретичних досліджень знайшли застосування в розробці проекту інтеграції будівельної організації ЗАТ «Тріада» з підприємством житлово-комунального господарства, реалізація якого дозволила підвищити фінансову стійкість і посилити конкурентні позиції організації.

  Результати дослідження впроваджені також в навчальний процес при підготовці фахівців вищої кваліфікації за фахом «Експертиза і управління нерухомістю» та професійну перепідготовку за програмою «Оцінка вартості підприємств (бізнесу)» в Ростовському державному будівельному університеті.

  Склад і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів та списку використаної літератури. Робота викладена на 157 сторінках, містить 24 таблиці і 25 рисунків.

  II.Основная ЗМІСТ РОБОТИ

  У вступі обгрунтовується актуальність теми дослідження та дається оцінка ступеня вивченості проблеми управління інтеграційними процесами в сфері житлової нерухомості, визначено мету, завдання, предмет і об'єкт дослідження, показані наукова новизна і практичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи.

  У першому розділі «Аналіз організаційно-економічних проблем учасників сфери управління житловою нерухомістю» визначено основні організаційно-економічні проблеми будівельних підприємств і підприємств житлово-комунального господарства як потенційних суб'єктів інтеграції, узагальнені теорія і практика інтеграційних перетворень в Росії і за кордоном, виявлені найбільш стійкі форми , проаналізовано теоретичні підходи, методи і механізми інтеграції в сфері управління житловою нерухомістю.

  У другому розділі «Організаційно-економічний механізм інтеграційних перетворень у сфері будівництва та експлуатації житлового фонду» проаналізовано та систематизовано чинники, що впливають на характер інтеграційних процесів, процеси інтеграції та сталий розвиток інтегрованих організацій, визначені і змодельовані основні елементи механізму інтеграції, обгрунтована система показників оцінки результатів інтеграційних перетворень.

  У третьому розділі «Розробка і реалізація механізму інтеграції організацій-учасників сфери управління житловою нерухомістю» на основі декомпозиції бізнес-процесів інтегрованих організацій сформована модель бізнес-процесів інтегрованої організації, визначена структура проекту інтеграції будівельної та експлуатаційної організацій, наведено зміст експериментального проекту інтеграції та визначено його основні економічні результати.

  У висновку викладені основні положення і результати дисертаційної роботи.

  Список використаної літератури складається з 120 джерел, що включають монографії та інші наукові публікації зарубіжних і вітчизняних вчених.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Організаційно-економічний механізм взаємодії учасників сфери управління об'єктами житлової нерухомості

  Скачати 11.75 Kb.