• Фінансові показники
 • Історія


 • Дата конвертації30.04.2018
  Розмір42.67 Kb.
  Типреферат

  Скачати 42.67 Kb.

  Організація фінансів фінансово-промислових груп Росії і Казахстану

  Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан

  Костанайский університет ім. А.Байтурсинова

  Економічний факультет

  Кафедра фінансів

  реферат

  На тему: "Організація фінансів фінансово-промислових груп Росії і Казахстану"

  Виконала: Студентка 3 курсу ОтаА-33

  Шишкіна Олеся

  Перевірила: ст. викладач Айсіна А.Г.

  Костанай 2010 р

  план

  Вступ

  1 Сутність фінансово-промислових груп. Способи їх освіти. Організаційну будову фінансово-промислових груп.

  1.1 Організаційне будова фінансово-промислових груп

  2 Розвиток фінансово-промислових груп в Росії

  2.1 Розвиток фінансово-промислових компаній Тюменської області

  2.2 Розвиток фінансово-промислового автомобілебудування

  2.3 Розвиток фінансово-промислового суднобудування

  2.4 Холдингові компанії Росії

  2.5 Фінансово-промислова діяльність нафтових і хімічних комплексів в Росії

  3 Фінансово-промислові групи в Казахстані

  4 Які висновки були зроблені за підсумками перших років діяльності ФПГ як в Росії, так і в Казахстані?

  висновок

  Список джерел

  Вступ

  Актуальність даної доповіді обумовлена ​​тим, що в умовах ринкового реформування, коли макроекономічна ситуація в країні стабілізувалася, виробничі і комерційні підприємства шукають нові форми організації. Сформована на сьогодні економічна ситуація в Республіці Казахстан накладає специфічну друк на зародження і функціонування сучасних форм організації, зумовлює прагнення підприємств до злиття виробництва і капіталів. Формування ринкової економіки вимагає проведення прогресивних інституційних перетворень, пов'язаних з глибокою і всебічною реструктуризацією виробництва, зміни ідеології господарського механізму і міжгосподарських зв'язків. Прикладом такого роду системних перетворень може служити створення потужних національних і транснаціональних фінансово-промислових груп (ФПГ), без яких зараз вже просто неможливо уявити сучасну світову економіку. Вони знаменують собою закономірний перехід до якісно вищого рівня організації та управління виробництвом, подальшої його концентрації і капіталізації, завдяки взаємовигідній інтеграції з фінансовим капіталом, безпосередньої участі в створенні та ефективному використанні його конкурентоспроможної інтелектуальної власності, досягнень науки і нових технологій.

  В умовах зростаючої конкуренції у світовій економіці, велике значення набуває формування ФПГ не як простий суми окремих підприємств, а як єдиної, діючу пенсійну систему тісний взаємозв'язок конкурентоспроможної системи. Щоб протистояти транснаціональним компаніям, вітчизняні компанії в таких невеликих за чисельністю населення країнах, як Казахстан, повинні мати масштаб, сумірний з масштабом національної економіки. Формування ФПГ покликане допомогти зберегти і підвищити промисловий потенціал Казахстану, домогтися стабільності забезпечення життєдіяльності населення, створити достатню кількість робочих місць, забезпечити соціальні гарантії. Дуже важливим є питання про те, чи зможуть підприємницькі структури грати таку роль.

  У зв'язку з цим виникає необхідність вивчення діяльності ФПГ як великих економічних новоутворень. Очевидно, що вивчення, аналіз, узагальнення міжнародного досвіду діяльності ФПГ, а також його адаптація до вітчизняних економічних умов має важливе народногосподарське та наукове значення.


  1 Сутність Фінансово-промислових груп. Способи їх освіти. Організаційна будова Фінансово-промислових груп

  Практично повне скасування обмежень на переміщення капіталу в розвинених країнах призвела до того, що утворився міжнародний фондовий ринок. В результаті інтеграція банківського і промислового капіталу виходить вже на рівень глобального бізнесу.

  Завдання подальшого підвищення конкурентоспроможності та ефективності виробництва зажадала появи високо інтегрованих по вертикалі і горизонталі структур, що відрізняються максимально легким взаємним переливом технологій, кваліфікованих кадрів і капіталу, здатних розвивати високо технологічні виробництва при відносно помірних витратах.

  Такими структурами стали фінансово-промислові групи (ФПГ). В їх рамках відбувається об'єднання промислових підприємств з кредитно-фінансовими установами на основі встановлення між ними відносин економічної і фінансової взаємозалежності, поділу праці і нею координації для здійснення господарської діяльності.

  На перший погляд, фінансово-промисловою групою можна назвати будь-яке об'єднання промислових підприємств з кредитно-фінансовими інститутами,

  тобто під це визначення підпадають і концерн1, і консорціум2. Однак більш уважний розгляд взаємозалежності між господарськими суб'єктами реального і банківського сектора дозволяє зробити висновок, що ми маємо справу з абсолютно новою формою організації груповий діяльності.

  ФПГ вбирає в себе підприємства різних галузей промисловості, торгівлі, транспорту, сфери послуг, а також фінансові установи. Але якщо в концерні що входять до нього підприємства знаходяться під єдиним фінансовими контролем, причому їх незалежність є делегованої, «даній борг», і в будь-який час може бути обмежена або взята назад головним підприємством, то ФПГ має на увазі поділ відповідальності і рівні права партнерів на основі централізованого управління. Головна організація ФПГ (якщо вона є) приймає на себе менше число управлінських функцій, які в більшості випадків носять сервісний характер. Такі взаємовідносини багато в чому сприяють підвищенню гнучкості в прийнятті рішень і координації спільних зусиль. На відміну від консорціуму організаційну будову ФПГ засноване на перехресному акціонуванні великих виробничих комплексів і носить більш стійкий і довготривалий характер. Саме це відрізняє ФПГ і від господарської асоціації з її м'якими формами об'єднання зусиль, фінансів і ресурсів.

  Гнучкість у прийнятті рішень і координація спільних зусиль в поєднанні зі стійким і довготривалим характерів зв'язків між вхідними в ФПГ підприємствами наділяють цей тип організаційно-господарської діяльності великими перевагами. Вони проявляються перш за все в наступних можливостях:

  • здійснювати свою довгострокову стратегію, пов'язану зі здатністю передбачати і визначати майбутнє стан ринку;

  • фінансувати науково-технічні розробки і оперативно впроваджувати у виробництво отримані результати;

  • економити на витратах завдяки великим масштабам виробництва, що дозволяє диференціювати ціни, нівелювати втрати, пов'язані з коливаннями ринкової кон'юнктури;

  • організовувати і координувати спільну виробничо-господарську діяльність, виконувати спільні науково-технічні і виробничі програми, поглиблювати спеціалізацію і розвивати коопераційні зв'язки;

  Концерн - об'єднання самостійних підприємств, пов'язаних через систему участі, особистої участі, фінансування, тісного виробничого співробітництва Об'єднані в концерн підприємства залишаються юридичними особами, їм

  • вигідно перерозподіляти інвестиційні ресурси, концентрувати їх на найбільш рентабельних і окупаються напрямках.

  Погоджуючись із твердженням російського економіста Л.Макаревіча, що «освіта ФПГ - це організаційно-правовий процес оформлення взаємодії фінансових, промислових, торгових та інших компаній, що має окреслені організаційні рамки, визначені форми і передбачає державну реєстрацію (хоча існує деяка обмежувальна регламентація для націоналізованих холдингових компаній, наприклад, в Італії, Іспанії, Франції) », разом з тим важко уявити, що на сьогодні ще не оформилися в належному вигляді осно ні стандартні принципи, що характеризують ФПГ як специфічну форму організаційно-господарської взаємодії підприємств, а отже, і відсутні чіткі схеми їх створення та діяльності. Існуючі нині ФПГ створювалися різними способами. Основні з них такі; особиста унія, система участі, фінансові зв'язки.

  Технічно фінансово-промислові групи можуть утворитися за рахунок: ділення фірми, групування або об'єднання фірм, здійснення трастового управління.

  Отже, перший спосіб освіти ФПГ - розподіл фірми. Здійснюється або відділенням будь-якого підрозділу від материнської компанії, або поділом фірми на кілька самостійних компаній, основна мета якої служить уникнути недоліків великого бізнесу і пов'язаного з ним організаційного розбухання. Перемагає не універсальний і гігантський за своїми масштабами завод з дрібними спеціалізованими підрозділами, а сукупність невеликих підприємств із спеціалізованим виробництвом частин готового виробу, об'єднаних коопераційними зв'язками з головними складальними заводами.

  При поділі компанії на кілька самостійних переслідується і інша, не менш важлива мета - забезпечення доступу кожної з що з'явилися в результаті даної реструктуризації фірм на ринок капіталу.

  Другий спосіб утворення ФПГ - групування (об'єднання) фірм. Воно здійснюється або шляхом об'єднання великих фірм, або групуванням дрібних і середніх фірм навколо великої. Безперечно, об'єднання великих фірм є основним напрямком.

  Групування фірм - найбільш дорогий спосіб і можливий за підтримки великих фінансово - кредитних інститутів, здатних акумулювати значні кошти і направляти їх на фінансування інвестиційних проектів.

  Фінансування процесу групування фірм можливо:

  • через банки або інші кредитно-фінансові інститути (страхові компанії, інвестиційні фонди), які є «своїми» для всієї ФПГ, оскільки ними володіють промислові і торгові компанії, що входять в об'єднання;

  • за рахунок позикових коштів (фірма отримує кредит від банку для скупки акцій, що погашається після встановлення контролю над поглиненою компанією, за її рахунок);

  • за допомогою купівлі-продажу акцій та облігацій на фондових ринках. Третій спосіб утворення ФПГ є управління групою

  підприємств на основі укладання трастового договору (так зване трастове управління). Трастові відділи комерційних банків або інших аналогічних структур (інвестиційна компанія, трастовий фонд) формують великі пакети акцій підприємств, що дає їм право здійснювати фінансовий контроль над ними.

  В організаційному будову більшості ФПГ виділяються три основні складові: фінансова, промислова і торгово-комерційна. Причому основним принципом створення і функціонування ФПГ є принцип рівноправності всіх підприємств та інститутів, що входять в ФПГ. Відповідно можна говорити про рівність всіх трьох складових на внутригрупповом рівні або, умовно, - про принцип «рівностороннього трикутника». В іншому випадку, при переважанні однієї зі складових над іншими, ФПГ буде вироджуватися або в виробничу групу підприємств, або в банківський холдинг з набором контрольованих промислових компаній.

  1.1 Організаційна будова фінансово-промислових груп

  Розглянемо більш докладно цілі і завдання кожної зі складових.

  У широкому сенсі фінансовий блок являє собою об'єднання різних кредитно-фінансових установ і фінансових компаній. Це комерційні банки; страхові, інвестиційні, лізингові, фінансові компанії; пайові, трастові та пенсійні фонди. Головним завданням фінансової складової ФПГ є залучення та акумулювання коштів. Крім залучення капіталу на фінансовий блок покладається управління грошовими ресурсами, підтримання сталого балансу між ресурсами і заявками на ці ресурси з боку інших учасників ФПГ, розробка інвестиційної політики і здійснення капіталовкладень, а також управління ризиками. Комерційним банкам відводиться чільне місце серед інших кредитно-фінансових інститутів. Це пов'язано перш за все в тих, що в більшості випадків ФПГ виникають в результаті «фінансової експансії» того чи іншого комерційного банку (КБ).

  Промисловий блок - це угруповання корпорацій, які здійснюють виробничу діяльність в різних ограслях і секторах суспільного виробництва. Часто такі промислові об'єднання приймають вид виробничого холдингу, основу якого становить головний фірма, навколо якої вибудовується ціла мережа дочірніх підприємств. Основним завданням, фокусом уваги виробничого блоку ФПГ є управління виробництвом.

  Торгово-комерційний блок являє собою велику торговельну компанію, яка будує свою діяльність в інтересах всієї групи. Основою блоку виступає маркетингова служба, яка на підставі вивчення маркетингових даних визначає еластичність попиту і ціновий фактор. Таким чином, головним завданням торгово-комерційного блоку ФПГ є створення умов для безперебійного функціонування виробництва з урахуванням проведення грамотної цінової політики.

  Форми здійснення діяльності підприємств і установ, що входить в ФПГ, вельми різноманітні. Світова практика давно виробила надійні фінансові, правові та організаційні механізми, що дозволяють пов'язати діяльність ФПГ.

  Корпоративна ефективність роботи кожної команди обчислюється за наступним алгоритмом: 1. Обчислюється частка витрат кожної команди в витратах фінансово-промислової групи. В якості грошового вираження суми витрат при проведенні розрахунків використовується вартість совокупнихактівов. Отже, сума витрат кожної команди - це балансоваястоімость активів, які перебувають в управлінні цієї команди. Сума витрат ФПГ - це вартість сукупних активів фінансово-промислової группи.2. Обчислюється частка кожної команди в сукупної чистий прібиліфінансово-промислової группи.3. Обчислюється коефіцієнт корпоративної ефективності Длякаждого команди.4. Команди упорядковано відповідно до значенням коефіцієнта корпоратівнойеффектівності. Приклад Процес функціонування фінансово-промислової групи полягає в реалізації п'яти процесів, кожним з яких керує окрема команда. Відповідні дані представлені в таблиці 3.1. Таблиця 3.1 | Номер команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 || Витрати команди | 2190 | 3820 | 2430 | 3270 | 2930 || Чистий прибуток команди | 230 | 170 | 310 | 280 | 150 | За даними таблиці 3.1 можна розрахувати шукані показники і з'ясувати яка команда вносить найбільший вклад в успіх фінансово-промислової групи. Результати розрахунків представлені в таблиці 3.2. Таблиця 3.2 | Номер команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 || Частка команди в витратах | 0,1496 | 0,2609 | 0,1660 | 0,2234 | 0,2001 || Частка команди в прибутку | 0, 2018 | 0,1491 | 0,2719 | 0,2456 | 0,1316 || Коефіцієнт корпоративної | 1,3487 | 0,5715 | 1,6383 | 1,0996 | 0,6574 || ефективності команди | | | | | | За даними таблиці 3.2 зробимо сортування команд по значеніюкоеффіціента корпоративної ефективності. Команда з великим значенням коефіцієнта вносить більший внесок, а команда з меншим значенням коефіцієнта - менший (таблиця 3.3). Таблиця 3.3 | Порядковий номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 || Номер команди | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | Висновок. Команда, яка керує третім процесом, працює з найбільшою серед всіх команд ефективністю.

  2 Розвиток фінансово-промислових груп в Росії

  2.1 Розвиток фінансово-промислових компаній Тюменської області

  Однією з найбільших нафтових компаній Росії є компанія «Сибнефть», якій цього року виповнюється десять років.

  Офіційною датою створення Сибірської нафтової компанії прийнято вважати 24 серпня 1995 року. Саме тоді Президент РФ Борис Єльцин видав указ про створення великого холдингу, куди увійшли нафтовидобувне підприємство «Ноябрьскнефтегаз», омський нафтопереробний завод, розвідувальне підприємство «Ноябрьскнефтегазгеофізіка» і збутовий підприємство «Омськ-нафтопродукт». «Сибнефть» виявилася фактично єдиною компанією, до якої увійшли організації, довгий час працювали в тісній співпраці, і це стало її стратегічну перевагу.

  Нова модель розвитку, більше традиційна для міжнародних нафтових компаній, дозволила активно розвивати всі напрямки діяльності: від розвідки і видобутку нафти до виробництва і реалізації нафтопродуктів.

  У 2000 році була розгорнута масштабна програма по збільшенню нафтовидобутку. Пов'язана вона головним чином з використанням сучасних методів управління розробкою родовищ, підвищенням ефективності експлуатації і якості будівництва нових свердловин. Завдяки стратегічному альянсу з міжнародною сервісною компанією Schlumberger був зроблений справжній технологічний прорив.

  Першим спільним проектом стало проведення гідророзривів нафтових пластів. Надалі спектр надаваних Schlumberger послуг розширився. Сьогодні він включає буріння горизонтальних свердловин і зарезку бокових стволів. До сих пір «Сибнефть» залишається одним з лідерів в цих напрямках.

  Всього через рік в основний ресурсній базі, якою був Ямало-Ненецький округ Тюменської області, додалася нова - в травні 2001 року була отримана перша промислова нафту на Крапівінского родовищі в Омській області.

  З ростом нафтовидобутку з'являється потреба в модернізації Омського нафтопереробного заводу - найбільшого в Росії і одного з найпотужніших в світі. У 2001 році була побудована установка алкилирования. Вона змінила застарілу і дозволила почати виробництво високооктанового бензину АІ-98 в промислових обсягах. Була реконструйована установка каталітичного крекінгу і змонтована автоматична лінія наливу автомобільних масел, що перетворило ОНПЗ у другого за величиною виробника масел в Росії.

  Сьогодні Омський нафтопереробний завод випускає більше 130 найменувань продукції. Серед них капролактам та Параксилол, широко застосовуються при виробництві тканин, килимових покриттів і одягу. У харчовій промисловості використовують інертний газ, вуглекислоту, в тому числі і твердую- сухий лід. Дуже цінується поліетілентерефлатан - полімер, необхідний у виробництві поліефірного волокна.

  У свій ювілейний рік «Сибнефть» запускає реконструйовану установку мільйонного риформінгу, що дозволить збільшити випуск екологічно чистих бензинів. Проект, в рамках якого відбувається модернізація Омського нафтопереробного заводу, розрахований до 2015 року.

  Розвиток же збутової мережі «Сибнефти» вже давно вийшло за межі Омської області. Бензини, дизельне паливо, масла реалізуються через роздрібні та оптові мережі в Барнаулі, Єкатеринбурзі, Ноябрьске, Кузбасі і інших областях, в тому числі - в Тюменському регіоні.

  На сьогодні мережа АЗС «Сібнесті» по півдню Тюменської області налічує понад 80 автозаправних станцій. Всього за чотири роки було реконструйовано 40 АЗС, 9 було побудовано «з нуля».

  У 2004 році ВАТ «Сібнефтепродукт» розпочав програму переобладнання автозаправних станцій в багатопаливних комплекси. Шість МАЗС «Сибнефти» в Тюменському регіоні реалізують не тільки традиційні автобензини і дизельне паливо, а й автомобільний газ. Акредитована випробувальна лабораторія підприємства дозволяє повністю контролювати якість палива, яке надходить з Омського нафтопереробного заводу. Крім того, підприємство проводить і природоохоронні заходи з очищення стічних вод, системі рекуперації парів, рекультивації земель та інших. Тільки в 2004 році на екологію було витрачено близько 12 мільйонів рублів.

  Будучи частиною великої компанії, ВАТ «Сибнефть-Тюменьнефтепродукт» підтримує високі стандарти «Сибнефти». За матеріал статті Г.Креданской «Ювілярові -10 років» // «Аргументи і факти» в Західному Сибіру »№38, 2005р. С.6

  2.2 Розвиток фінансово-промислового автомобілебудування

  Найбільшому російському виробнику автомобілів-АВтоВАЗу- влітку 2005 року вдалося відіграти свої позиції на ринку.

  У червні 2005 року компанія збільшила обсяг продажів в Росії щодо відповідного періоду попереднього року на 10% - до 55 360 автомобілів.

  Зростання доходів населення і велика маса вільних грошових коштів в обігу підстьобують попит і на іномарки, і на Lada.

  Обсяг продажів на російському автомобільному ринку за підсумками першого півріччя 2005 року зріс на 2,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2004-го. За перше півріччя виручка АвтоВАЗу склала 61,9 млрд. Руб., Що на 2 млрд. Рублів більше, ніж за відповідний період минулого року.

  У другому півріччі боротьба між новими іномарками і АвтоВАЗом стане ще більш запеклою: адже в продажу з'явилися нові моделі - Renault Logan і Ford Forus II.

  З боку російської автопромоадекватний відповідь на домагання іноземних виробників-це Lada Kalina. До кінця року в торгові мережі надійде близько 20 000 автомобілів даної моделі. «Компанія» №31-15 серпня. 2005р.

  2.3 Розвиток фінансово-промислового суднобудування

  Найбільша російська судноплавна компанія «Совкомфлот» планує збільшити портфель замовлень на перевезення зрідженого природного газу (СПГ). Намагаючись закріпитися на зарубіжних ринках, перевізник одночасно заявляє, що головна ставка буде зроблена на російську видобуток газу.

  Вигравши тендер в рамках індонезійського проекту «тамга», «Совкомфлот» зараз готується до конкурсів в Ємені і катарі. Керівник групи маркетингу і нових проектів компанії Дмитро Русанов каже, що головна ставка в перевезенні СПГ буде зроблена на російський ринок, однак закордонні контракти зараз необхідні, щоб отримати достатній досвід в транспортуванні газу. «Досвід з газом» .// «Компанія» №26-2005. С. 6-7

  Відсутність досвіду стало причиною створення спільного підприємства з японським партнером в проекті «Сахалін-2». У жовтні 2004р. перевізник в альянсі Yuson Kaisha (NYK) виграла конкурс на будівництво двох газовозів і транспортування СПГ на Сахаліні. Але оскільки «Совкомфлот» не працював з СПГ, його частка в проекті склала -40%, а у NYK- 60%.

  Між гравцями існують домовленості про можливе збільшення частки російської компанії до 50%. При цьому за право брати участь в транспортуванні СПГ перевізнику довелося активно конкурувати зі світовими гравцями, незважаючи на те, що проект розробляється на умовах СРП (угоди про розподіл продукції).

  Участь «Совкомфлота» в проекті в Фінській затоці дозволить компанії збільшити власний портфель замовлень. Крім того, «Совкомфлот» розглядає і можливі варіанти виходу на публічні ринки капіталу.

  2.4 Холдингові компанії Росії

  Що стосується організаційних об'єднань типу холдингу, то їх привабливість поки невисока і складає всього 6% від загальної кількості зареєстрованих груп. Найбільш показовими прикладами ФПГ холдингового типу є ФПГ «Росстром», «Сібагромаш» і ін.

  Так, АТ «Росстром» -головний компанія холдингу і одночасно центральна компанія однойменної ФПГ, володіє пакетами акцій підприємств і організацій, в сукупності утворюють майново-правової інвестиційно-будівельний комплекс підприємства, що входять до ФПГ, забезпечують управління проектами, виконання всього комплексу робіт і послуг по підготовці будівництва, виробництва будівельних матеріалів, проектування об'єктів, їх будівництва і комунального обслуговування.

  Створення холдингової компанії можливо також шляхом передачі в трастове управління центральної компанії ФПГ акцій підприємств-учасників, тимчасово закріплених за державою. ст.15 Федерального закону від 30.11.1995г. №190-ФЗ «Про ФПГ»

  За даними Мингосимущества Росії, це групи: «Русхим», «Тяженергомаш», «Східно-Сибірська група».

  Так, Русхим »отримав в траст 12% акцій Дзержинського ВАТ« Зоря », 20% - Березниківського ВАТ« Сода », 30% акцій Славгородського ВАТ« Алтайхімпром ».

  ФПГ «Східно-Сибірська група» має в трастовим управлінні пакети акцій трьох підприємств: «Кедр» (51%), «Іркутськенерго» (20%) і «Розріз Туловський».

  У березні 1998р. Мінгосімущество Росії уклало договір про передачу в довірче управління центральної компанії ФПГ «Тяженергомонтаж» акції таких підприємств, як ВАТ «Гіпротяжмаш» (20,5%), «турбомоторний завод» (25%), «Електростальскій завод важкого машинобудування» (36,3 %), «Ясногорської машинобудівний завод» (5%), «Тульський завод електроприводів» (10,7%). Постанова Уряду РФ від 24.07.1997г. №949 «Про закріплення у федеральній власності акцій акціонерних товариств-учасників фінансово-промислової групи важкого і енергетичного машинобудування та передачі їх в довірче управління».

  Аналогічна постанова існує і по групі «Точність». Постанова Уряду РФ від 13.10.1997г. №1408 «Про заходи державної підтримки діяльності транснаціональної ФПГ« Точність ».

  2.5 Фінансово-промислова діяльність нафтових і хімічних комплексів в Росії

  Практично у всіх сферах діяльності нафтових компаній спостерігається зростання капітальних вкладень.

  Переважна частина капіталу вкладається в розвідувальне та експлуатаційне буріння, витрати на які зростуть з 46,7 млрд. Дол. В 2003 р. до 43,8 млрд. дол. в 2005 році. На географічні та геологічні пошукові роботи в цих витратах припадає приблизно 7,1 млрд. Дол. В рік.

  Число діючих бурових платформ в США збільшилася з тисячу тридцять два в 2003р. до 1192 в 2004 р. і тисяча двісті сімдесят шість в 2005р. Стан російських і світових ринків нафти. Науково-інформаційний сборнік.2005. №7 С.19

  Oil and Gas Journal ..- 2005.-Vol. 103, №13.- P.21

  Капіталовкладення нафтогазових компаній США, млн. Дол. Розглянуті в додатку, в таблиці № 3.

  Зросла потреба в моторному паливі з пониженим вмістом сірки і жорсткі екологічні вимоги щодо викидів сірки в атмосферу викликали різке збільшення попиту на каталізатори для капітального крекінгу-флюїд в США.

  Найбільшою компанією з випуску каталізаторів для каталітичного крекінгу є «Грейс», що забезпечує 40% ринку США. Її заводи розміщуються в Лейк-Чарльза і Балтіморі (США), а також в Вормсі (Німеччина). 30% ринку цих каталізаторів тримає компанія «Енгельгард» і 25% - «Албемарл».

  Остання придбала в 2004р. виробництво каталізаторів голландської компанії «АКЗО Нобель».

  У першому кварталі 2005 р. всі три найбільші компанії каталізаторів в США підвищили ціни на них на 7-9%. Це пов'язано з подорожчанням кремнезему, каустичної соди, силікатів натрію, мінеральних кислот і інших вихідних продуктів для виробництва каталізаторів. Chemical Week.-2005.- Vol.167, №11.- P.37

  У 2004р. маса прибутку більшості американських нафтових компаній значно перевищила рівень 2003 р., що пов'язано з подорожчанням нафти і збільшенням попиту на автомобільний бензин.

  Чистий прибуток найбільших компаній і джерела її отримання показані в таблиці № 4 додатки.

  Збільшенню прибутку сприяло зростання обсягу переробки в країні і збільшення продажів малосернистого моторного палива. Коефіцієнт використання потужностей тільки на нафтопереробних заводах компанії «Коноко-Філліпс» піднявся до 94%. Hydrocarbon processing.-2005.- Vol.84, №3.- P.21, 23.

  Результати діяльності великих і середніх підприємств хімічної і нафтохімічної промисловості РФ в січні-вересні 2004р. досить повно ілюструють збереження тенденцій послідовного поліпшення фінансово-економічної ситуації на більшості підприємств галузі, що сформувалися в 2003 році. Прибуток від виробництва продукції (робіт, послуг) в хімічному комплексі в січні-вересні 2004р. в порівнянні з 2003р. збільшилася на 14,0 млрд. руб. або на 74,5% і склала 32,8 млрд. руб. Вісник хімічної промисловості. Вип.1 (33) 2005р. С.11

  Одна з найбільших Аравійських компаній «Арамко» (Аравійському-Американська компанія) створена в 1933р. як приватна компанія з видобутку нафти в Саудівській Аравії. У 1939р. вона почала експорт її з країни. У 1973р. уряд Саудівської Аравії початок викуповувати акції цієї компанії і в 1980р. компанія «Арамко» стала повністю державної. На зовнішньому і внутрішньому ринку інтереси її захищає міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії. З 90-х років «Арамко» стала державною монополією також у видобутку рідких газів з природного газу.

  В даний час (2004 р.) Вона зосередила в своїх руках запаси нафти -35534 млн. Т і природного газу-663,6 млрд.м. куб. У 2004р. компанія видобула 452 млн. т нафти, 7127 млн.м. куб. природного газу і 55,1 млн. м. куб. рідких газів з природного газу. Експорт нафти з Саудівської Аравії становив в 2003 р. 323,3 млн.т., нефтепродуктов- 21,6 млн. Т і рідких газів з природного газу- 41,96 млн. М. Куб.

  Компанії належить 7 нафтопереробних заводів в Саудівській Аравії (Рабіх, Танб, Рас-Танура, Джубайль, Ямбу, Ріад і отрути) загальною потужністю 93,9 млн.т. в рік, нафтохімічна компанія «САБІК» (70%), а також частки акціонерного капіталу в нафтових компаніях США, Південної Кореї, Філіппін і Греції.

  У 2005 р. компанія почала освоєння гігантського родовища нафти і природного газу в м Курсанов (недалеко від м Джубайль). Уже в 2008р. тут буде добуватися близько 25 млн. т. нафти і побудований завод етану і рідких газів з природного газу потужністю 50 тис. м. куб. на добу. Для будівництва заводу рідких газів створений спеціальний консорціум. Petroleum Economist.- 2005.- Vol. 72, №4.- P.9

  Petroleum Review.- 2005. - Vol .59, № 700.- P.6

  Що ж стосується російських підприємств, то збитки неефективно працюючих великих і середніх підприємств галузі в січні-вересні 2004року в порівнянні з аналогічним періодом 2003 року знизилися на 2,6 млрд. Руб. (На 30,2%) і склали 6,0 млрд. Руб.

  Заборгованість за отриманими кредитами і позиками на великих і середніх підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості в 2004р. збільшилася на 21,1 млрд. рублів., а прострочена заборгованість за отриманими кредитами і позиками знизилася на 0,4 млрд. рублів (на 7,3%) і склала 5,1 млрд. рублів.

  Зовнішньоторговельний оборот хімічної і нафтохімічної продукції збільшився відносно 2003 року на 4,8 млрд. Дол. Або на 42%.

  В результаті перевищення експорту баланс зовнішньоторговельних операцій у 2004 році було позитивним, при цьому сальдо зросло в порівнянні з 2003р. на 1,3 млрд. доларів.

  Російська і нафтохімічна продукція реалізується на ринках майже 100 країн світової спільноти. Разом з тим найбільшими покупцями є Китай, Фінляндія, Білорусь, Україна: в 2004р. на ці країни припадало 42,1% експорту.

  Найбільші нафтові компанії - МХК "Єврохім" і холдинг «Акрон», «Уралкаміт» і «Сільвшін», в Приволзькому федеральному окрузі - ВАТ «НІІТЕХІМ».

  За п'ять місяців 2005 р. в порівнянні з відповідним періодом 2004 року обсяг переробки нафти збільшили 19 з 27 нафтопереробних підприємств Росії, а також ВАТ «Газпром». Найбільший приріст спостерігався на невеликих за потужністю НПЗ: ЗАТ «Краснодареконефть», ВАТ «Ярославський НПЗ» і ТОВ «Афіпський НПЗ», але на цих підприємствах є резерв підвищення обсягу переробки нафти.


  3 Фінансово-промислові групи в Казахстані

  Однією з найбільших фінансово-промислових груп в Казахстані є Євразійська Корпорація Природних Ресурсів Eurasian Natural Resources Corporation ( «ЮРЕЙЖН НЕЙЧРЛ РІСОРСІС КОРПОРЕЙШН Пі-Ел-Сі»)

  Логотип групи Eurasian Natural Resources Corporation

  ENRC є провідною диверсифікованої групою в сфері видобутку і збагачення корисних копалин з інтегрованими гірничодобувними, переробними, енергетичними, транспортними і маркетинговими підприємствами.

  Виробничі підприємства і активи групи розташовані головним чином в Республіці Казахстан. ENRC, зареєстрована у Великій Британії зі штаб-квартирою в Лондоні.

  Акції ENRC котируються на Лондонській фондовій біржі і на Казахстанській фондовій біржі ( "KASE").

  підгрупи

  Компанія і її дочірні організації утворюють собою диверсифіковану групу, яка складається з п'яти основних виробничих підгруп:

  · Феросплавів,

  · Залізної руди,

  · Глинозему і алюмінію,

  · Енергетики,

  · Логістики.

  Запаси хромової руди Підрозділ феросплавів ENRC є найбільшими в Співдружності Незалежних Держав ( «СНД») (183 мільйони тонн за станом на 31 грудня 2008), і вважається, що вони мають більш високий рівень вмістом хрому (41,4%), ніж у інших великих виробників.

  Підрозділ залізної руди ENRC є одне з найбільших підприємств з видобутку і переробки залізної руди в Республіці Казахстан.

  ENRC вважає, на підставі даних за 2008 рік, що Підрозділ з виробництва глинозему і алюмінію є дев'ятим найбільшим постачальником товарного глинозему в світі за обсягами і знаходиться на нижньому рівні галузевої кривої витрат як щодо глинозему, так і алюмінію.

  Підрозділ ENRC з виробництва електроенергії є одним з найбільших постачальників електроенергії в Республіці Казахстан, на нього припадає приблизно 14,5% загального обсягу врахованого виробництва електроенергії в країні станом на 2008 рік. У 2007 році приблизно 16%.

  склад

  · ВАТ Серовский завод феросплавів (Росія) - 95,30% (на 1 березня 2009) (придбаний На початку квітня 2008 року) Серовский завод - це виробник феросплавів в Росії.

  · ВАТ Серовский завод металлоконцентрата (Росія) 97,70% (на 1 березня 2009)

  · ВАТ Сарановская шахта «Рудна» (Росія) - 88,20% (на 1 березня 2009)

  · ТОВ «Industrial Metals» (Росія) - 100,00% (на 1 березня 2009)

  · IMR Marketing AG (Росія) - 100,00% (на 1 березня 2009)

  · DDK Industrial Metals (Росія) - 100,00% (на 1 березня 2009)

  · "Xinjiang Tuoli Taihang Ferro-Alloy Co LTD" або "Туол» (Китай) - 50,00% (на 1 березня 2009) (придбано 50% в середині жовтня 2008 року.)

  · ТОВ «Металург» (Казахстан) - 100,00% (на 1 березня 2009)

  · Bahia Minerals BV (Бразилія) - 50,00% (на 1 березня 2009) - У травні 2008 року ми ENRC про завершення придбання 50 відсотків акцій в компанії Bahia Mineração Limitada ( 'BML'), що займається розробкою родовища залізної руди в Бразилії .

  · АТ «Шубаркуль Комір» ( «Шубаркуль») - 16 лютий 2009 року придбано 25% пакета акцій за 200 мільйонів доларів США готівкою за вирахуванням 25% чистої суми боргу. Група має переважне право і опціон покупця на придбання решти 75% «Шубаркуля».

  · 8 січня 2009 року гурт придбала 100% акцій компанії ENRC PMZ LLP ( «ENRC PMZ«), яка не зареєстрована на фондовій біржі в Казахстані, за 20 мільйонів доларів США. ENRC PMZ належить 100% частки в АТ «Павлодарський машинобудівний завод», яке виробляє мостові промислові крани в Казахстані.

  · Жайремкій гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК)

  · Казахстанський електролізний завод (КЕЗ)

  · ВАТ "Соколовско-Сарбайское Гірничо-Збагачувальне Виробниче Об'єднання" (ВАТ "ССГПО")

  · ENRC Logistics (ENRC Логістика)

  · ENRC Marketing & Sales

  · ТзОВ "Транссистема"

  · ENRC Management Kazakhstan

  · АТ «Авіаремонтний завод №405»

  · АТ «Фонд національного добробуту" Самрук-Казина "» в Казахстані - 11,65%

  власники

  Акціонери станом на 14.02.08

  · Шодієв П. 14,59%

  · Машкевич А. 14,59%

  · Ібрагімов А. 14,59%

  · KAZAKHMYS EURASIA BV 14,59%

  · Комітет державного майна та приватизації Міністерства фінансів РК 19,31%

  На 18 серпня 2009

  · Greenwood Nominees Limited (як номінального утримувача акцій в інтересах Kazakhmys Eurasia BV) 26,00%

  · Г-н Патоху Чодіев 14,59%

  · Г-н Аліджан Ібрагімов 14,59%

  · Г-н Олександр Машкевич 14,59%

  · Комітет державного майна та приватизації Міністерства фінансів Республіки Казахстан 11,65%

  Фінансові показники

  · Показник На 01.07.09 [15]

  · Статутний капітал 3 257 млн ​​доларів

  · Власний капітал 7 240 млн доларів

  · Сукупні активи 8 572 млн доларів

  · Обсяг продаж 1 695 млн доларів

  · Валовий дохід 785 млн доларів (2008р. - 4735 $ млн, 2007р. - 2405 $ млн, 2006р. - 1714 $ млн) [3]

  · Чистий прибуток 562 млн доларів (2008р. - 2684 $ млн, 2007р. - 814 $ млн, 2006р. - 686 $ млн) [3]

  · Рейтинг: Standard & Poor's: BB + / стабільний / B

  У першому півріччі 2009 року дохід Групи знизився на 50,8%, склавши 1 695 мільйонів доларів США (2008 рік: 3 442 мільйона доларів США).

  У першому півріччі 2009 року на підприємствах Групи працювало приблизно 64 160 (у 2008 році 67 450) осіб.

  Історія

  Євразійська фінансово-промислова компанія (ЕФПК) створена в 1994 році і володіє в Казахстані гірничодобувними та енергетичними підприємствами, а також Євразійським банком.

  Євразійська промислова асоціація (ЕПА) створена в лютому 2001 року як некомерційне об'єднання найбільших казахстанських підприємств гірничодобувної, металургійної, енергетичної та вугільної галузей.

  У 2001 році банк Євразійський банк Став членом Євразійської промислової асоціації (ЕПА).

  На 2004 рік Євразійська фінансово-промислова компанія (ЕФПК) входила до складу Євразійської промислової асоціації.

  20 грудня 2006 створена Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) як холдингова компанія, що об'єднала ряд казахстанських активів металургійної та гірничодобувної компанії, раніше відомої під назвою Євразійська промислова асоціація (ЕПА).

  У 2009 році - Єдиний акціонер АТ «Євразійський банк» - АТ «Євразійська фінансово-промислова компанія» (АТ «ЕФПК»).

  ЗАТ «Євразійська фінансово-промислова компанія» ( «ЕФПК») - приватна компанія, що належить по праву власності трьом акціонерам-засновникам ENRC.

  18 червня 2009 «Євразійську фінансову компанію» (ЕФК) відокремили від «Євразійської фінансово-промислової корпорації» (ЕФПК).

  АТ "Євразійська фінансова компанія" (раніше - АТ "Євразійська Фінансово - Промислова Корпорація").


  4 Які висновки були зроблені за підсумками перших років діяльності ФПГ як в Росії, так і в Казахстані?

  Висновки такі:

  1) Без державного втручання в організацію ФПГ не обійтися. Але треба до мінімуму скоротити вплив чиновників в цей процес.

  2) Багато ФПГ створені на базі скасованих управлінь міністерств і відомств. Це викликає побоювання, тому що це можуть бути дуті, бутафорські ФПГ, неефективні для економіки.

  3) ФПГ, які здійснюють інвестиційні проекти, можуть вдало вписується в ситуацію, що виникла після інвестиційних торгів. Поєднання цих процесів - проведення інвестиційних торгів і створення ФПГ - може принести велику користь економіці.

  В даний час всі існуючі фінансово-промислові групи відрізняються один від одного, але об'єднують їх загальні напрямки в скоєнні практики формування ФПГ:

  1. Зняття штучних обмежень на створення ефективних об'єднань фінансового та промислового капіталу.

  2. Розробка механізму оперативної державної підтримки ФПГ в пріоритетних напрямках.

  3. Відмова про пільг і стимулів ФПГ в інших промислових сферах.

  4. Підготовка кадрів управлінців якісно нового рівня.

  5. Вироблення єдиного методологічного підходу до державного регулювання процесів формування ФПГ.

  Таким чином, в нашій країні створена необхідна правова база щодо діяльності фінансово-промислових груп і вже є невеликий досвід в області формування і розвитку ФПГ. Сподіваємося, що існуючі недоробки будуть усунуті найближчим часом, і фінансово-промислові групи будуть сприяти стабілізації економічної ситуації в країні.


  висновок

  Підприємства змушені групуватися у відповідь на гостру нестачу оборотних коштів внаслідок інфляції та неплатежів, на згортання бюджетного фінансування, на тиск з боку потужних конкурентів на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також в пошуках більш ефективного управління капіталом.

  З об'єднанням в ФПГ вони пов'язують надії на:

  -кооперірованіе в постачальницько-збутової сфері заради економії витрат;

  -підвищення узгодженості дій при виробничій кооперації;

  розширення кола інвесторів і зміцнення відносин з банками;

  -консолідацію інвестиційних ресурсів;

  оптимізацію матеріально-фінансових потоків;

  -зменшення потреби в оборотних коштах на основі зміцнення

  платіжної дисципліни партнерів по групі, використання ними товарних кредитів, векселів, трансфертних цін;

  -Поліпшення ділового іміджу на внутрішньому і зовнішньому ринках, зокрема завдяки підвищенню ритмічності виробництва;

  -облегченіе відстоювання групових інтересів у державних інстанціях.

  Крім того, підприємства розраховують скористатися потенційними плодами інтеграції, не вдаючись до жорсткої централізації контролю над ресурсами, а також можливостями банків щодо оптимізації фінансових потоків і податкових зобов'язань. Підприємства хочуть уникнути сюрпризів під час приватизації і за допомогою банків розширити свій вплив на розміщення продаються державою акцій. Інтеграція в ФПГ теоретично дозволяла краще використовувати обмежені управлінські кадри (подібну роль ФПГ грали в післявоєнній Японії). В ринкових умовах благополуччя підприємств істотно залежить від якості фінансового менеджменту, а в банках працюють кваліфіковані фінансові фахівці.


  Список джерел

  1. http://www.kase.kz/files/emitters/GB_ENRC/gbenrcu_rus.pdf

  2. http://www.today.kz/ru/news/business/2009-12-10/al

  3. Указ Президента РФ "Про створення фінансово-промислових груп у Російській Федерації" від 5 грудня 1993 № 2096.

  4. Матеріал статті Г. Креданской // «Аргументи і факти» в Західному Сибіру »№38, 2005р. С.6

  5. Матеріал тижневика «Компанія» №31-15 серпня. 2005р.

  6. Постанова Уряду РФ від 13.10.1997г. №1408 «Про заходи державної підтримки діяльності транснаціональної ФПГ« Точність ».

  7. Постанова Уряду РФ від 24.07.1997г. №949 «Про закріплення у федеральній власності акцій акціонерних товариств-учасників фінансово-промислової групи важкого і енергетичного машинобудування та передачі їх в довірче управління».

  8. Монографія Д. Сарсенбаєва, д.е.н. «Освіті фінансово-промислових груп, як фактора сприяє залученню іноземних інвестицій та формування національного інвестора в економіці республіки»

  9. Волчкова І. А. Російські фінансово-промислові групи на міжнародних ринках. М: 1998.

  10. Меланин В. В. Роль фінансово-промислових і транснаціональних структур у виробничій кооперації і промислової інтеграції країн СНД //

  Промисловість Росії. - 1999. №7

  11. Інтернет - сайт Міністерства фінансів Республіки Казахстан.- www.minfin.kz

  12. «Компанія CAIFC», аналітичний огляд (рус.). Перевірено 29 грудня 2009.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Організація фінансів фінансово-промислових груп Росії і Казахстану

  Скачати 42.67 Kb.