• інноваційної політики
 • інновація розглядає


 • Дата конвертації07.05.2018
  Розмір14.73 Kb.
  Типреферат

  Скачати 14.73 Kb.

  Організація інноваційної діяльності на промисловому підприємстві

  зміст

  Вступ

  1. Визначення інновації і цілі інноваційної діяльності

  2. Види інновації

  3. Інновація як об'єкт діяльності підприємства

  висновок

  Список використаної літератури


  Вступ

  В умовах ринкової економіки інноваційна політика промислових підприємств є визначальним інструментом в конкурентній боротьбі, що забезпечує умови для реалізації запитів споживачів. Причому, найбільшого успіху досягають ті підприємства, у яких інноваційна діяльність та впровадження нового товару являють собою безперервний процес управління інноваційною активністю.

  Управління інноваційною активністю підприємств спирається на маркетингові дослідження і оцінки. Місце і роль маркетингу, як координуючої і інтегрує функції, в управлінні інноваційною політикою промислових підприємств вивчалася і була представлена ​​в роботах зарубіжних дослідників: Ф. Котлера, Дж. Еванса, П. Діксона, П.Дойля, Ж. Ламбен, М. Портера, Б.Бермана, Д. Енджела та інших; вітчизняних вчених: Д.Н Баркана, І.М. Герчикова, А.Н. Романова, Т.П. Данько, Є.П. Голубкова, П. С. Зав'ялова, Р. А Фатхутдінова та інших.

  У той же час в проведених дослідженнях недооценивался той факт, що успішне впровадження нових товарів є важливим компонентом маркетингових програм, і що необхідна точна координація дій маркетингових, технічних та інших служб підприємства. Маркетинговий підхід до управління інноваційними процесами - це комплексний підхід, який би розглядав товар і інновацію одночасно з точки зору і виробника і споживача. Тільки таке бачення проблеми дозволить домогтися забезпечення потреб споживачів і підтримання тривалих відносин між ними і підприємством.

  Підприємства, які нехтують інноваційною політикою, неминуче морально застарівають, йдуть на спад і вибувають з боротьби за споживача. У періоди великих змін, яким є сьогоднішній етап розвитку російської економіки, спад відбувається значно швидше. Як тільки окреме підприємство починає оглядатися назад, дивитися в минуле, повернутися обличчям до майбутнього стає надзвичайно важко, а часом і просто неможливо. Домогтися великих успіхів можна лише на шляху свідомої, цілеспрямованої інноваційної та підприємницької діяльності.


  1. Визначення інновації і цілі інноваційної діяльності

  Існують численні визначення інновації. У найзагальнішому вигляді інновація - це "процес використання знання і інформації для створення і впровадження чого-небудь нового і корисного".

  Загальна мета інноваційної діяльності фірми - виживання і розвиток компанії шляхом випуску нових / поліпшених видів продукції і вдосконалення методів її виробництва, доставки і реалізації.

  Інноваційна діяльність фірми може включати значний спектр приватних цілей (завдань), як то:

  - заміна застарілих видів продукції

  - розширення асортименту продукції, що випускається

  - всередині основної спеціалізації фірми

  - поза основною спеціалізацією фірми

  - підтримання / збільшення частки на ринку

  - проникнення на нові ринки

  - всередині країни за кордоном

  - посилення гнучкості виробництва

  - зниження витрат виробництва шляхом:

  - зниження питомих трудовитрат

  - зниження питомої споживання матеріалів

  - зниження енергоспоживання

  - зниження рівня відбракування виробів

  - зниження витрат на розробку нових виробів

  - прискорення проектування та освоєння виробництва нових виробів

  - підвищення якості продукції

  - поліпшення умов праці

  - зниження рівня забруднення навколишнього середовища. [1]

  Вивчення внутрішнього середовища підприємств і його організаційної поведінки передбачає, в першу чергу, оцінку ступеня впливу галузевих і виробничих факторів на розвиток того чи іншого підприємства. Серед галузевих факторів виділяють однорідність галузі, жорсткість конкуренції, невизначеність попиту, рівень професійної підготовки кадрів та ін., А серед виробничих факторів або факторів пропозиції - структурні виробничі і ринкові фактори.

  Основним змістом маркетингового підходу до даної проблеми є вивчення структури товарного ринку, рівня виробництва продукції і послуг, а також прийняття рішень про форми і методи розвитку конкурентного середовища на даному ринку. Другого аспекту проблеми приділено найбільшу увагу. Це пов'язано з тим, що інноваційні рішення зачіпають всі функції промислового підприємства, своєрідний "діалог" між якими організовує маркетинг. У процесі прийняття інноваційних рішень маркетинг як функція підприємницької діяльності сприяє підтримці балансу економічних зв'язків в промисловості відповідно до бажань і попитом споживачів. Однак саме цей аспект недооцінюється найчастіше.

  Виходячи з викладеного, важливим є дослідження маркетингового підходу до формування дієвої інноваційної політики як системи управлінської, економічної, організаційної та науково - технічної діяльності, що забезпечує досягнення і підтримання певного бажаного рівня виробництва, а також заходів, спрямованих на розвиток і впровадження технічних нововведень у виробництво в що відповідають вимогам замовника та ринку.

  Тому інновація розглядає ся з двох позицій: з точки зору споживачів і з точки зору виробників нових товарів або послуг. Подібний комплексний підхід цілком вписується в сучасну методологію маркетингу.

  З позиції споживача інновація визначається як творча і успішна реалізація прогресивного відкриття, винаходи або просто концепції, в якій можна виділити три складових: потреба, що підлягає задоволенню, тобто набір функцій, які потрібно виконати;

  концепція сукупності об'єктів, здатна задовольнити потребу, тобто нова ідея;

  компоненти, що представляють сукупність наявних знань, матеріалів і доступних технологій, що дозволяють довести концепцію до робочого стану. Розглядаючи інновацію з точки зору їх впливу на виробника товарів або послуг, доцільно виділити три критерії класифікації інновацій:

  ступінь новизни інновації для промислового підприємства,

  характер концепції, на якій заснована інновація,

  інтенсивність інновації.

  2. Види інновацій

  Інновації в промислових фірмах можуть бути розділені на наступні види:

  · Технологічні (виробничі) інновації:

  · Освоєння нового продукту або якісна зміна в існуючому продукті;

  · Освоєння нових методів виробництва і розподілу (складування, доставки і реалізації) продукту;

  · Маркетингові інновації:

  · Проникнення (освоєння) нових ринків збуту;

  · Розвиток нових джерел постачання сировиною та іншими факторами виробництва;

  · Організаційні інновації:

  · Впровадження нових методів і стандартів управління,

  · Впровадження значно змінених структур управління,

  · Реалізація нових або значно змінених стратегічних орієнтирів компаній;

  · Фінансові інновації:

  · Реалізація нових джерел (схем) отримання фінансових ресурсів

  · Реалізація нових методів організації використання фінансових ресурсів.

  Серцевиною всієї інноваційної діяльності фірми є технологічні (виробничі) інновації, тобто освоєння (комерціалізація) нових видів продукції або методів її виробництва, доставки і реалізації.

  Технологічні продуктові інновації - впровадження (комерціалізація) продуктів з поліпшеними характеристиками. Технологічні процесні інновації - впровадження нових або значно поліпшених методів виробництва і розподілу. Це може включати зміни в обладнанні, людських ресурсах, персоналі або їх комбінація.

  Технологічно новий продукт - це продукт, чиї технологічні характеристики або варіанти можливого використання значно відрізняються від раніше вироблених продуктів. Подібні інновації можуть базуватися на радикально нові технології, комбінуванні відомих технологій по-новому або можуть бути результатом використання нових знань.

  Технологічно покращений продукт - це існуючий продукт, чиї характеристики були значно поліпшені або оновлені. Продукт може бути поліпшений (в термінах найкращих характеристик або знижених витрат на виробництво) шляхом застосування поліпшених компонентів або матеріалів, або поліпшень в частині деталей (підсистем).

  Технологічно покращений процес - це впровадження технологічно нових або значно поліпшених методів виробництва, включаючи методи розподілу, доставки і реалізації. Дані методи можуть включати зміни в обладнанні, організації виробництва або комбінація цих змін. Дані методи можуть бути спрямовані на виробництво або доставку (реалізацію) технологічно нових або поліпшених продуктів, які не можуть бути здійснені (реалізовані) за допомогою існуючих методів виробництва або на значне підвищення ефективності виробництва (доставки) існуючих продуктів. [2]

  У сучасних умовах головною проблемою більшості вітчизняних промислових фірм є реалізація продуктових інновацій, тобто випуск нових (поліпшених) продуктів, що мають успіх на ринку.

  Загальна класифікація продуктових інновацій включає три типи:

  1.продукт, новий для ринку;

  2.продукт, новий для фірми;

  3.улучшенний продукт, вироблений фірмою.

  3. Інновації як об'єкт діяльності підприємства

  У процесі інноваційної діяльності підприємство може функціонувати з найбільшою результативністю, лише чітко орієнтуючись на певний об'єкт і керуючись максимальним урахуванням впливів факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Для цього необхідна детальна класифікація інновацій, їх властивостей і можливих джерел фінансування.

  Найбільш характерними показниками нововведень є такі показники, як абсолютна і відносна новизна, пріоритетність і прогресивність, рівень уніфікації та стандартизації, конкурентоспроможність, адаптивність до нових умов господарювання, здатність до модернізації, а також показники економічної ефективності, екологічної безпеки та ін. Всі ці показники нововведення є, по суті, втіленням показників техніко-організаційного рівня нововведення і його конкурентоспроможності. Їх значимість визначається за ступенем впливу цих факторів на кінцеві результати діяльності підприємства: на собівартість і прибутковість продукції, її якість, обсяг продажів і прибутку в короткостроковому і довгостроковому періодах, рівень рентабельності господарської діяльності. Показники технічного рівня нововведення визначають технічний рівень виробництва в цілому.

  За ступенем новизни, інновації підрозділяються на принципово нові, що не мають аналогів в минулому у вітчизняній і в зарубіжній практиці, і на нововведення відносної новизни. Для принципово нових видів продукції, технології та послуг особливо важливий показник їх патентної та ліцензійної чистоти і захисту, бо вони є не тільки інтелектуальними продуктами першого роду, тобто мають пріоритетністю, абсолютної новизною, але і є оригінальним зразком, на підставі якого тиражуванням отримують нововведення-імітації копії або інтелектуальний продукт другого роду. Інтелектуальний продукт захищається правом власності, ось чому підприємству для розвитку інноваційної діяльності необхідна наявність патентів, ліцензій, винаходів і ноу-хау

  Серед інновацій-імітацій розрізняють техніку, технологію і продукцію ринкової новизни, нової сфери застосування та нововведення порівняльної новизни (мають аналоги на кращих зарубіжних і вітчизняних підприємствах) і нововведення - удосконалення.У свою чергу, нововведення-удосконалення по предметно - змістовної структурі поділяються на витісняють, які заміщають, що доповнюють, поліпшують і ін. [3]

  Російськими підприємствами накопичено успішний досвід організації інноваційної діяльності за такими рівнями:

  · Створення комітетів по інноваційним проектам;

  · Цільові групи;

  · Внутрішні інноваційні проекти;

  · Створення системи внутрішніх венчурних проектів

  · Створення внутрішніх венчурних підрозділів;

  · Виділення самостійних підприємств для реалізації

  · Інноваційних проектів;

  · Інноваційні консорціуми.


  висновок

  В умовах динамічних перетворень структури економічної системи Росії виникає об'єктивна необхідність в підвищенні ефективності інформаційного забезпечення процесу управління підприємством. Успішна діяльність організації передбачає її постійний розвиток, активну реакцію на зміни зовнішнього середовища, готовність керівництва до подальших змін у змісті виробничих процесів, отриманих результатів і, в кінцевому підсумку, трансформації самої організації.

  Вивчення внутрішнього середовища підприємств і його організаційного по- ведення передбачає, в першу чергу, оцінку ступеня впливу галузевих і виробничих факторів на розвиток того чи іншого підприємства. Серед галузевих факторів виділяють однорідність галузі, жорсткість конкуренції, невизначеність попиту, рівень професійної підготовки кадрів та ін., А серед виробничих факторів або факторів пропозиції - структурні виробничі і ринкові фактори.

  Основним змістом маркетингового підходу до даної проблеми є вивчення структури товарного ринку, рівня виробництва продукції і послуг, а також прийняття рішень про форми і методи розвитку конкурентного середовища на даному ринку. Другого аспекту проблеми приділено найбільшу увагу. Це пов'язано з тим, що інноваційні рішення зачіпають всі функції промислового підприємства, своєрідний "діалог" між якими організовує маркетинг. У процесі прийняття інноваційних рішень маркетинг як функція підприємницької діяльності сприяє підтримці балансу економічних зв'язків в промисловості відповідно до бажань і попитом споживачів. Однак саме цей аспект недооцінюється найчастіше.


  Список використаної літератури

  1. В.П. Грузинів, В.Д. Грибов Економіка підприємства: Навчальний посібник. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 208 с.

  2. І.Т. Балабанов Інноваційний менеджмент. СПб .: Пітер, 2006. - 437 с.

  3. Н.В. Сергєєв Економіка підприємств: Навчальний посібник. - 2-е изд., - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 310 с.

  4. Н.І. Зайцев Економіка промислового підприємства. - М .: ИНФРА - М, 2003. - 259 с.

  5. П.М. Завліна, А.К. Казанцева Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. - СПб .: Наука, 2004. - 270 с.

  6. Економіка підприємства: Підручник / За ред. проф. Н.А. Сафронова. - М .: МАУП, 2004. - 608 с.


  [1] І.Т. Балабанов Інноваційний менеджмент. СПб .: Пітер, 2006. - 437 с.

  [2] Н.В. Сергєєв Економіка підприємств: Навчальний посібник. - 2-е изд., - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 310 с.

  [3] П.М. Завліна, А.К. Казанцева Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. - СПб .: Наука, 2004. - 270 с.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Організація інноваційної діяльності на промисловому підприємстві

  Скачати 14.73 Kb.