• 1.1 Основи організації аналізу господарської діяльності
 • 1.2 Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності
 • 1.3 Організаційні форми і виконавці аналізу господарської діяльності підприємств
 • 2.1 Планування аналітичної роботи
 • 2.2 Підготовка та аналітичне опрацювання вихідних даних в аналізі господарської діяльності
 • 2.3 Документальне оформлення результатів аналізу
 • 2.4 Організація компютерної обробки економічної інформації
 • 3.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ВАТ "ТАИФ-НК"
 • 3.2 Аналіз динаміки і структури прибутку
 • У відносному вираженні: 4582285 тис.руб. / 1953795 тис.руб. * 100% = 234,5%


 • Дата конвертації24.03.2017
  Розмір68.66 Kb.
  ТипКурсова робота (т)

  Скачати 68.66 Kb.

  Організація та інформаційне забезпечення аналізу фінансово-господарської діяльності

  ВСТУП

  організація підприємство фінансовий господарський

  Аналіз діяльності господарюючого суб'єкта є одним з найбільш дієвих методів управління, основним елементом обгрунтування керівних рішень. В умовах становлення ринкових відносин він має на меті забезпечити сталий розвиток прибуткового, конкурентноздатного виробництва і включає різні напрямки - правове, економічне, виробниче, фінансове та ін. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства припускають всебічне вивчення технічного рівня виробництва, якості та конкурентоспроможності продукції, що випускається , забезпеченості виробництва матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами та ефективності їх використаний і я. Вони засновані на системному підході, комплексному обліку різноманітних факторів, якісному підборі достовірної інформації і є важливою функцією управління.

  Актуальність дослідження обумовлена ​​тим, що ринкова економіка пов'язана з необхідністю підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі систематичного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Аналіз фінансово-господарської діяльності дає можливість виробляти необхідну стратегію і тактику розвитку підприємства, на основі яких формується виробнича програма, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва.

  Мета аналізу полягає не тільки в тому, щоб встановити та оцінити ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства, а й у тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на її поліпшення.

  Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства показує, по яких напрямках треба вести цю роботу, дає можливість виявити найбільш важливі аспекти і найбільш слабкі позиції у фінансовому стані підприємства. Відповідно до цього результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші способи поліпшення фінансового стану підприємства в конкретний період його діяльності. Але головною метою аналізу є своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

  Фінансові результати діяльності підприємства визначаються насамперед якісними показниками продукції, що випускається підприємством продукції, рівнем попиту на дану продукцію, оскільки, як правило, основну масу в складі фінансових результатів становить прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг).

  Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників підприємства. Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства характеризується розміщенням і використанням засобів підприємства. Ця інформація представляється в балансі підприємства.

  Основними факторами, що визначають ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби, власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів (активів).

  Сигнальним показником, в якому проявляється ефективність фінансово-господарської діяльності, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

  В аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства входить аналіз бухгалтерського балансу пасивів і активів, їх взаємозв'язок і структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і т.д.

  Таким чином, видно, яку значимість має оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, і що дана проблема є ще більш актуальною при переході до розвиненої ринкової економіки.

  Дана робота складається з вступу, трьох розділів і висновку. У першому розділі проводиться аналіз основних теоретичних аспектів аналізу фінансово-господарської діяльності: поняття, цілі, основи організації, особливості, організаційні форми і виконавці. У другому розділі розкриваються джерела інформації для забезпечення аналізу підприємства, підготовка та обробка даний, документальне оформлення. У третьому розділі наводиться практичне обґрунтування теми на прикладі Відкритого акціонерного товариства "ТАИФ-НК".

  ГЛАВА 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ фінансово-господарської діяльності


  1.1 Основи організації аналізу господарської діяльності


  Підвищення ефективності господарювання багато в чому залежить від обгрунтованості, своєчасності і доцільності прийнятих управлінських рішень. Все це може бути досягнуто в процесі аналізу. Однак тільки правильно організована робота по аналітичному дослідженню результатів господарювання може забезпечити його дієвість і ефективність, ґрунтовно вплинути на хід господарських процесів. Тому організація АХД на підприємстві повинна відповідати ряду вимог. Серед них потрібно відзначити науковий характер аналізу. Практично це означає, що він повинен грунтуватися на новітніх досягненнях науки і передового досвіду, будується з урахуванням дії економічних законів в рамках конкретного підприємства, проводиться використання науково обґрунтованих методик. Проведення аналізу повинно стати органічною частиною службових обов'язків кожного фахівця, керівника різних рівнів господарства, обов'язком всіх службовців, які мають відношення до прийняття управлінських рішень. Звідси випливає ще один важливий принцип організації аналізу - обгрунтований розподіл обов'язків з проведення АХД між окремими виконавцями. Від, того, на скільки доцільно це розподіл залежить не тільки повнота охоплення об'єктів аналізу, але і виключається можливість багаторазового (різними особами) проведення одних і тих же досліджень. Це сприяє більш ефективному використанню робочого часу фахівців і забезпечувати комплексність аналізу.

  Аналітичне дослідження повинне бути ефективним, це означає, що витрати на його проведення повинні бути найменшими при оптимальній глибині аналізу та його комплексності. З цією метою крім доцільності організації, при його проведенні повинні широко використовуватися передові методики, засоби, які полегшують роботу аналітика. Тут в першу чергу маються на увазі раціональні методи збору та збереження, використання даних в практику АХД ПЕОМ та інших технічних засобів, оргтехніка.

  Більш ретельна організація АХД досягається шляхом уніфікації цієї роботи. Тут мається на увазі створення таких методик, які передбачали б заповнення обмеженого числа спеціально розроблених таблиць. Вони повинні бути специфічними для кожного всередині господарського підрозділу і в сукупності давати комплексний малюнок результатів господарювання. Всі показники таблиці повинні бути придатними для порівняння, оцінки, узагальнення. Це створює напрямок для строго окресленого розподіл обов'язків з проведення АХД, зменшує витрати часу на аналіз і в результаті сприяє підвищенню його ефективності.


  1.2 Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності


  Склад, зміст і якість інформації, яка залучається до аналізу, має визначальну роль у забезпечення дієвості АХД. Аналіз не обмежується тільки економічними даними, а широко використовують технічну, технологічну та іншу інформацію. Всі джерела даних для аналізу господарської діяльності діляться на планові, облікові та внеучётние.

  До планових джерел відносяться всі типи планів, які розробляються на підприємстві (перспективні, поточні, оперативні, госпрозрахункові завдання, технологічні карти), а також нормативні матеріали, кошториси, цінники, проектні завдання та ін.

  Джерела інформації облікового характеру це все дані, які містять документи, бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку, а також всі види звітності, первинна облікова документація.

  Провідна роль в інформаційному забезпеченні аналізу належить бухгалтерському обліку і звітності, де найбільш повно відбиваються господарські явища, процеси, їх результати. Своєчасний і повний аналіз даних, які є в облікових документах (первинних і зведених) і звітності, забезпечує прийняття необхідних заходів, спрямованих на поліпшення виконання планів, досягнення кращих результатів господарювання.

  Дані статистичного обліку, в яких міститься кількісна характеристика масових явищ і процесів, використовуються для поглибленого вивчення і осмислення взаємозв'язків, виявлення економічних закономірностей.

  Оперативний облік і звітність сприяє більш оперативному в порівнянні з статистикою або бухгалтерським обліком, забезпечення аналізу необхідними даними (наприклад, про виробництво і відвантаження продукції, про стан виробничих запасів) і тим самим створюють умови для підвищення ефективності аналітичних досліджень.

  Обліковими документом, згідно з нашою кваліфікацією, є і економічний паспорт підприємства, де накопичуються дані про результати господарської діяльності за кілька років. Значна деталізація показників, які містяться в паспорті, дозволяють провести численні дослідження динаміки, виявити тенденції та закономірності розвитку підприємства.

  До внеучётним джерел інформації відносяться документи, які регулюють господарську діяльність, а також дані, які не належать до перерахованих раніше. Саме в їх число входять наступні документи:

  1.Офіціальние документи, якими зобов'язано користуватися підприємства в своїй діяльності: закони держави, укази президента, постанови уряду і місцевих органів влади, накази вищестоящих органів управління, акти ревізій і перевірок, накази і розпорядження керівників господарства

  2.Хозяйственно-правові документи: договори, угоди, рішення арбітражу і судових органів, рекламації.

  3.Решенія загальних зборів колективу, ради трудового колективу підприємств в цілому або окремих її підвідділів.

  4.Матеріали вивчення передового досвіду. Придбані з різних джерел інформації (радіо, телебачення, газети і т. Д..).

  5.Технічні і технологічна документація.

  6.Матеріали соціальних досліджень стану виробництва на окремих робочих місцях (хронометраж, фотографія і т.д.).

  7.Устная інформація, яка отримана під час зустрічей з членами свого колективу або представниками інших підприємств.

  До організації інформаційного забезпечення аналізу пред'являється ряд вимог. Це - аналітичність інформації, її об'єктивність, єдність, оперативність, раціональність.

  Сенс першої вимоги полягає в тому, що вся система економічної інформації незалежно від джерел надходження повинна відповідати потребам АХД, тобто забезпечувати надходження даних саме про ті напрямки діяльності та з тією деталізацією, яка в цей момент потрібна аналітику для всебічного вивчення економічних явищ і процесів, виявлення впливу основних факторів і визначення внутрішньогосподарських резервів підвищення ефективності виробництва. Тому вся система інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності повинна постійно вдосконалюватися. Це очевидно в сьогоднішній практиці організації обліку, плануванні та статистики, на підприємстві. Там постійно переглядаються форми документів, їх зміст, організація документообігу, з'являються принципово нові форми накопичення та збереження даних (мається на увазі комп'ютерна техніка). Всі зміни диктуються не тільки власними вимогами обліку або планування. Вони в значній мірі підпорядковані необхідності інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності і вироблення управлінських рішень.

  Економічна інформація повинна об'єктивно відображати досліджувані явища і об'єкти. Інакше висновки, зроблені за результатами аналізу, не відповідатимуть дійсності, а розроблені аналітиками пропозиції не тільки не принесуть користі підприємству, але можуть стати шкідливими. Наступна вимога, що пред'являється до організації інформаційного потоку, - це єдність інформації, що надходить з різних джерел (планового, облікового і поза облікового характеру). З цього принципу випливає необхідність усунення відособленості і дублювання різних джерел інформації. Це означає, що кожне економічне явище, кожен господарський акт повинні реєструватися тільки один раз, а отримані результати можуть використовуватися в обліку, планування, контроль і аналіз.

  Ефективність аналізу може бути забезпечена тільки тоді, коли є можливість оперативно втручатися в процес виробництва за його результатами. Це означає, що інформація повинна надходити до аналітика якомога швидше. В цьому і полягає суть ще однієї вимоги до інформації - оперативність. Підвищення оперативності інформації досягається застосуванням новітніх засобів зв'язку, обробкою її на ЕОМ.

  І, нарешті, система інформації повинна бути раціональною (ефективної), тобто, вимагати мінімуму витрат на збір, зберігання і використання даних. Разом з тим, вона повинна максимально повно забезпечувати потреби аналізу та управління. З цієї вимоги випливає необхідність вивчення корисності інформації та на цій основі вдосконалення інформаційних потоків шляхом усунення зайвих даних і введення потрібних. Таким чином, інформаційна система АХД має формуватися і удосконалюватися з урахуванням перерахованих вище вимог, що є необхідною умовою підвищення дієвості та ефективності АХД.

  1.3 Організаційні форми і виконавці аналізу господарської діяльності підприємств


  Організаційні форми аналізу господарської діяльності підприємства визначається складом апарату і технічним рівнем управління.

  На великих промислових підприємствах діяльністю всіх економічних служб керує головний економіст, який є заступником директора з економічних питань. Він організовує всю економічну роботу на підприємстві, в тому числі і по аналізу господарської діяльності. У безпосередньому його підпорядкуванні знаходяться лабораторія економіки і організації виробництва, планово-економічний відділ, відділи праці та заробітної плати, бухгалтерського обліку, фінансовий і т.д. В окремий підрозділ може бути виділений відділ або група економічного аналізу. На середніх і дрібних підприємствах очолює аналітичну роботу начальник планового відділу або головний бухгалтер. Для координації аналітичної роботи можуть створюватися також техніко-економічні ради, до складу яких входять керівники всіх відділів і служб підприємства.

  Економічний аналіз входить в обов'язки не тільки працівників економічних служб, а й технічних відділів (головного механіка, енергетика, технолога, нової техніки та ін.). Ним займаються також цехові служби, керівники бригад, ділянок і тд. Тільки спільними зусиллями спільної роботи економістів, техніків, технологів, керівників різних виробничих служб, які мають різнобічні знання по досліджуваному питанню, можна комплексно досліджувати поставлену проблему і знайти найбільш оптимальний варіант її вирішення.

  Орієнтовна схема розподіл функцій аналізу господарської діяльності може бути представлена ​​наступним чином.

  Виробничий відділ аналізує виконання плану випуску продукції за обсягом та асортиментом, ритмічність роботи, підвищення якості продукції, впровадження нової техніки і технологій, комплексної механізації і автоматизації виробництва, роботу обладнання, витрачання матеріальних ресурсів, тривалість технологічного циклу, комплектність випуску продукції, загальний технічний та організаційний рівень виробництва.

  Відділ головного механіка і енергетика вивчають стану експлуатації машин і устаткування, якість і собівартість ремонтів, повноту використання обладнання і виробничих потужностей, раціональність споживання енергоресурсів.

  Відділ технічного контролю аналізує якість сировини та готової продукції, шлюб і втрати від шлюбу, рекламації покупців, заходи щодо скорочення шлюбу, підвищення якості продукції, дотримання технологічної дисципліни і т.д.

  Відділ постачання контролює своєчасність і якість матеріально-технічного забезпечення виробництва, виконання плану поставок за обсягом, номенклатурі, термінів, якості, стану і збереження складських запасів, дотримання норм відпуску матеріалів, транспортно-заготівельні витрати та ін.

  Відділ збуту вивчає виконання договірних зобов'язань і планів поставок продукції споживачам за обсягом, якістю, термінами, номенклатурою, станом складських запасів і збереження готової продукції.

  Відділ праці та заробітної плати аналізує рівень організації праці, виконання плану заходів щодо підвищення його рівня, забезпеченість підприємства трудовими ресурсами по категоріям і професіям, рівень продуктивності праці, використання фонду робочого часу і фонду зарплати.

  Відділ бухгалтерського обліку та звітності аналізує виконання кошторису витрат на виробництво, собівартість продукції, виконання плану прибутку і її використання, фінансовий стан, платоспроможність підприємства і т.п.

  Планово-економічний відділ або відділ економічного аналізу здійснює складання плану аналітичної роботи і контроль за його виконанням, методичне забезпечення аналізу, організує та узагальнює результати аналізу господарської діяльності підприємства і його структурних підрозділів, розробляє заходи за підсумками аналізу.

  Така спільна робота з проведення АХД дозволяє забезпечити його комплексність і головне більш кваліфіковано, глибше вивчити господарську діяльність, її результати, повніше виявити невикористані резерви.

  Періодично аналіз підприємства проводиться вищестоящими органами управління. Фахівці цих органів можуть вивчати окремі питання або проводити комплексний аналіз господарської діяльності підприємства. За результатами цього аналізу органи управління можуть в деякій мірі змінювати деякі умови діяльності підприємства.

  Позавідомчий АХД виконується статистичними, фінансовими органами, податковими інспекціями, аудиторськими фірмами, банками, інвесторами, науково-дослідними інститутами і т.д. Статистичні органи, наприклад, узагальнюють і систематизують статистичну звітність і результати надають до відповідних міністерств і відомства для практичного використання. Податкові інспекції аналізують виконання підприємствами планів по прибутку, по відрахуванню податків до державного бюджету, ведуть контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів. Банки та інші інвестори вивчають фінансовий стан підприємства, його платоспроможність, кредитоспроможність, ефективність використання кредитів і ін.

  Підприємства можуть користуватися також послугами фахівців аудиторських і консультаційних фірм.

  Використання всіх форм внутрішньогосподарського, відомчого, позавідомчого і громадського контролю та аналізу створює можливості для всебічного вивчення господарської діяльності підприємства і найбільш повного пошуку резервів підвищення ефективності виробництва.


  ГЛАВА 2. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА

  2.1 Планування аналітичної роботи


  Важливою умовою, від якого залежить дієвість ефективність АХД, є планомірний характер його проведення. Тільки в тому випадку, коли аналітичне дослідження кожного окремого питання господарської діяльності матиме певний сенс, мета і місце в системі вивчення та управління підприємством, аналіз може придбати істотну цінність для практики господарювання. Тому на кожному підприємстві вся робота по проведенню аналізу повинна плануватися. На практиці можуть становити такі плани:

  - Комплексний план аналітичної роботи підприємства

  - Тематичні плани.

  Комплексний план зазвичай складається на один рік. Розробляє його фахівець, якому на підприємстві доручено керівництво аналітичною роботою в цілому. Цей план за змістом є календарний розклад окремих аналітичних досліджень. У ньому, крім цілей і завдань аналізу, перераховуються питання, які повинні бути досліджені протягом року, визначається час для вивчення кожного питання, суб'єкти аналізу, дається схема аналітичного документообігу, термін та адресу надходження кожного документа, його зміст.

  При розробці плану обов'язково повинна враховуватися періодичність вивчення важливих проблемних питань, спадкоємність аналізу за окремі періоди часу.

  У комплексному плані також повинні бути передбачені джерела інформації, які можуть використовуватися при аналізі, технічні засоби проведення аналізу. Наприклад, при виконанні досліджень на ПЕОМ повинна бути визначена програма, по якій буде проводитися аналіз. За результатами аналізу розробляється пропозиції, спрямовані на поліпшення результатів господарської діяльності. Тому комплексний план повинен передбачати і організацію проведення контролю за виконанням цих заходів.

  Крім комплексного плану, в господарстві можуть складатися і тематичні. Це плани проведення аналізу по комплексних питань, які потребують поглибленого вивчення. У них розглядаються об'єкти, суб'єкти, етапи, терміни проведення аналізу, його виконавці та ін.

  Контроль за виконанням планів аналізу веде заступник керівника підприємства з економічних питань або особа, на яку покладено обов'язки з управління аналізу в цілому.

  2.2 Підготовка та аналітичне опрацювання вихідних даних в аналізі господарської діяльності


  Відповідальним етапом в АХД є підготовка інформації, яка включає перевірку даних, забезпечення їхньої сумісності, спрощення числової інформації. В першу чергу інформація, зібрана для аналізу, повинна бути перевірена на доброякісність. Перевірка проводиться з двох сторін. По-перше, аналітик перевіряє, наскільки повними є дані, які містять плани і звіти, чи правильно вони оформлені. Обов'язково перевіряється правильність арифметичних підрахунків, відповідність показників, які містяться в планової документації, затвердженим плановим завданням. Аналітик повинен звернути увагу і на те, чи узгоджуються показники, наведені в різних таблицях і планах або звітах і. д. Така перевірка носить технічний характер. По-друге, проводиться перевірка віх залучених до аналізу даних по суті.

  У процесі її визначається, наскільки той чи інший показник відповідає дійсності. Головне питання, яке вирішується аналітиком можна сформулювати так чи може таке бути насправді? Засобами цієї перевірки є як логічне осмислення даних, так і перевірка стану обліку, взаємоузгодження та обґрунтованості показників різних джерел. Аналіз буде значно менше трудомістким, якщо забезпечена порівнянність показників. Для цього всю числову інформацію після перевірки її доброякісності приводять у порівнянний вид. При цьому повинні бути враховані наступні вимоги:

  - Єдність об'ємних, вартісних, якісних, структурних факторів.

  - Єдність проміжків чи моментів часу, за які були обчислені показники;

  - Порівнянність вихідних умов виробництва (технічних, природних, кліматичних, і т.д.)

  - Єдність методики обчислення і їх склад.

  Аналітичне дослідження часто носить прогнозний характер і не вимагає такої точності, як, наприклад, в бухгалтерському обліку. Тому, щоб полегшити сприйняття інформації, зменшити обсяг аналітичних розрахунків (коли вони проводяться не на комп'ютері), можна відкинути десяткові знаки чисел, проводити розрахунки в рублях або тисячах рублів. Правда, тут потрібно зробити одне застереження. Вибір ступеня спрощення залежить від змісту показника, його величини і інше. Наприклад, щоб оцінити фондоотдачу, можна не брати точну вартість основних засобів і валової продукції, досить мати їх обсяги в тисячах рублів. Але, відкинувши десяткові знаки в самому показнику фондовіддачі, ми найчастіше взагалі втратимо його величину - він перетвориться в нуль. При цьому спрощення потрібно обов'язково зберегти 2-3 десяткових знака. При спрощення вихідних даних дуже часто визначають середні або відносні величини, що дозволяє полегшити узагальнюючу оцінку.

  Аналітична обробка даних - це вже безпосередньо аналіз. Тому вона є більш відповідальним етапом роботи аналітика. Організація обробки вимагає відповідного методичного забезпечення, певного рівня підготовки осіб, які займаються аналізом, їх обеспечённості технічними засобами проведення АХД. Відповідальність за все це найчастіше покладається на спеціаліста, який здійснює керівництво аналітичною роботою на підприємстві. Він зобов'язаний постійно удосконалювати методику аналізу господарської діяльності на основі вивчення досягнень науки і передового досвіду в галузі аналізу та впроваджувати її на всіх ділянках виробництва.


  2.3 Документальне оформлення результатів аналізу


  Будь-які результати аналітичного дослідження діяльності підприємства в цілому або його підрозділів повинні бути оформлені у вигляді документів.

  Це може бути пояснювальна записка, довідка, висновок.

  Пояснювальна записка зазвичай складається при направленні результатів у вищестоящу організацію. Якщо результати аналізу призначені для внутрішньогосподарського використання, вони оформляються у вигляді довідки. Висновок пишеться, коли аналіз проводиться вищестоящими органами управління.

  Зміст пояснювальної записки повинні бути достатньо повними. Крім висновків про результати господарської діяльності і пропозицій щодо їх поліпшення, пояснювальна записка повинна містити загальні питання - економічний рівень господарства, умови господарювання, результати виконання планів за окремими напрямами діяльності. Аналітична частина пояснювальної записки повинна бути обґрунтованою, конкретної за стилем. Вона може містити самі аналітичні розрахунки, таблиці, де згруповані необхідні для ілюстрації дані, графіки, діаграми і т.д. При її оформленні особливу увагу потрібно приділяти пропозицій, які вносяться за результатами аналізу. Вони в першу чергу повинні бути всебічно обгрунтованими і спрямованими на поліпшення результатів господарської діяльності, освоєння виявлених внутрішньогосподарських резервів.

  Що стосується довідки та висновки, то їх зміст на відміну від пояснювальної записки може бути більш конкретним, акцентованим на відображенні недоліків або досягнень, виявлених резервів, способів їх освоєння. Тут може бути опущена загальна характеристика підприємств і умов його діяльності.

  Окремо слід зупинитися на бестекстовой формі оформлення результатів аналізу. Вона складається з постійного пакета типових аналітичних таблиць і не містить пояснювального тексту. Аналітичні таблиці дозволяють систематизувати, узагальнити досліджуваний матеріал і надати в придатній для сприйняття формі. Форми таблиць можуть бути найрізноманітнішими. Вони будуються відповідно до вимагаються для аналізу даними. Показники в аналітичних таблицях необхідно розміщувати таким чином, щоб вони одночасно використовувалися як аналітичного та ілюстративного матеріалу. При цьому не потрібно прагнути дати в одній таблиці всі показники роботи господарства або кидатися в іншу крайність - вводити безліч таблиць. Як універсалізація, так і безмірне їх кількість ускладнює їх використання. Аналітичні таблиці повинні бути наочними і простими для використання.

  Такий порядок оформлення результатів аналізу останнім часом знаходить все більше застосування. Він розрахований на висококваліфікованих працівників, здатних самостійно розібратися в відпрацьованої та систематизованої інформації та приймати необхідні рішення. Бестекстовий аналіз підвищує свою дієвість по тому, що при цьому скорочується розрив між виконанням аналізу і використання його результатів.

  На практиці найбільш суттєві результати аналізу можуть заноситися в спеціально передбачені для цього розділи економічного паспорта підприємства. Наявність цих даних за кілька років дозволяють розглянути результати господарської діяльності в динаміці, забезпечує його спадкоємність за окремі відрізки часу.

  Результати аналізу і розроблені на їх основі заходи доцільно обговорювати на зборах колективу підприємства і його підрозділів. Практичну реалізацію вони отримують після відповідних постанов зборів колективу, наказів керівництва виробництва або вищестоящих органів управління.

  2.4 Організація комп'ютерної обробки економічної інформації


  Аналітична обробка економічної інформації очёнь трудомістка сама по собі і вимагає великого обсягу різноманітних обчислень. З переходом до ринкових відносин потреба в аналітичній інформації значно збільшується. Це пов'язано, перш за все, c потребою розробки та обгрунтування перспективних бізнес-планів підприємства, комплексної оцінки ефективності короткострокових і довгострокових управлінських рішень. У зв'язку з цим автоматизація аналітичних розрахунків стала об'єктивною необхідністю.

  Обчислювальні засоби, які мають зараз підприємства і організації, дозволяють цілком автоматизувати обробку всіх економічних даних, в тому числі і по аналізу господарської діяльності. Роль автоматизації аналітичних розрахунків полягає в наступному.

  - По-перше, підвищується продуктивність роботи економістів аналітиків. Вони звільняються від технічної роботи і більше займаються творчою діяльністю, що дозволяє робити більш глибокі дослідження, вести постановку складніших економічних завдань.

  - По-друге, більш глибоко і всебічно досліджуються економічні явища і процеси, більш повно вивчаються фактори і виявляються резерви підвищення ефективності виробництва.

  - По-третє, підвищується оперативність і якість аналізу, його загальний рівень і дієвість.

  Автоматизація аналітичних розрахунків і сам аналіз господарської діяльності піднялися на вищий рівень з застосуванням ПЕОМ, для яких характерна висока продуктивність, надійність і простота експлуатації, наявність розвиненого програмного забезпечення, діалогового режиму роботи, низька вартість і ін. На їх базі створюються АРМ бухгалтера, економіста , фінансиста, аналітика і т.д. ПЕОМ, з'єднані в єдину обчислювальну мережу, дозволяє перейти до комплексної автоматизації АХД.

  ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ фінансово-господарської діяльності ВАТ "ТАИФ-НК"


  3.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ВАТ "ТАИФ-НК"

  Відкрите акціонерне товариство "ТАИФ-НК", іменоване надалі "Товариство", створено на підставі рішення Ради директорів ВАТ "ТАИФ".

  Основною метою діяльності ВАТ "ТАИФ-НК" є отримання прибутку від реалізації нафтопродуктів і їх похідних, будівництва та експлуатації промислових виробництв, інших видів діяльності, не заборонені чинним законодавством.

  ВАТ "ТАИФ-НК" здійснює всі види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені чинним законодавством.

  Органами управління ВАТ "ТАИФ-НК" є загальні збори акціонерів; Рада директорів; одноосібний виконавчий орган (Генеральний директор або керуюча організація, керуючий);

  Статутний капітал товариства повністю сформований за рахунок грошового внеску єдиного засновника - ВАТ "ТАИФ". Вклади в статутний капітал інших засновників відсутні.

  Відкрите акціонерне товариство "ТАИФ-НК" - одне з найбільш динамічно розвиваються підприємств універсального паливно-сировинного спрямування, створене з метою задоволення попиту споживачів в нафтопродуктах і забезпечення сировиною нафтохімічних виробництв.

  Розглянемо техніко-економічні показники ВАТ "ТАИФ-НК" за 2006- 2008 рр. в таблиці 1.

  Таблиця 1 - Техніко-економічні показники ВАТ "ТАИФ-НК"

  показник

  2006 рік

  2007 рік

  Відхилення 2007 рік до 2006 року

  2008 рік

  Відхилення 2008 рік до 2007 року

  Абсол. відхилення

  %

  Абсол. відхилення

  %

  Випуск товарної продукції, млн.руб.

  54877

  65358

  10481

  119,1

  89131

  23773

  136,4

  Реалізація продукції, млн.руб.

  55465

  64621

  9156

  116,5

  89149

  24528

  137,9

  в т.ч. реалізація на експорт, млн руб.

  29016

  35 241

  6225

  121,5

  43 793

  8552

  124,3

  Витрати на 1 руб. товарної прод., коп.

  88

  83

  -5

  94

  80

  -3

  96

  Чистий прибуток, млн.руб.

  1 954

  4582

  2628

  234,5

  5272

  690

  115,1

  Капит. вкладення, млн.руб.

  1739

  8732

  6993

  502,1

  2027

  -6705

  23,2

  Чисті активи, млн.руб.

  1440

  5436

  3996

  377,5

  16557

  11121

  304, 6

  Щомісячна заробітна плата, в руб.

  21532

  23562

  2030

  109,4

  28249

  4687

  119,9

  Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

  2428

  2616

  188

  107,7

  2718

  102

  103,9


  Аналізуючи показники таблиці, бачимо, що в 2007 році випущено товарної продукції на суму 65,4 млрд. Рублів, що більше рівня 2006 року на 10,5 млрд. Рублів, що стосується 2008 року також спостерігається позитивна динаміка. У 2008 році в порівнянні до 2007 роком випущено товарної продукції на 23,8 млрд. Рублів більше. У порівнянних цінах 2007 року обсяг випуску товарної продукції до рівня 2006 року склав 119,1%, 2008 рік до рівня 2007 року склав 136,4%. У 2008 році реалізовано продукції і послуг на суму 89,1 млрд. Рублів, що на 24,5 млрд.рублей. Частка експорту в реалізованої продукції в 2007 році склала 54,5%, в 2008 році - 49,1%. За 2007 рік вартість капітальних вкладень Товариства збільшилася на 6993 млн. Рублів, в 2008 році по відношенню до 2007 року скоротилася на 6,7 млрд.рублей. Необхідно відзначити зниження вартості витрат на 1 карбованець товарної продукції в 2007 році в порівнянні з 2006 роком на 5 копійок, а в 2008 році по відношенню до 2007 року на 3 копійки, що є позитивним моментом в діяльності підприємства.

  У 2008 році випуск товарної продукції зріс на 136,4% і склав 89131 млн. Рублів. Чистий прибуток 2008 року зросла у порівнянні з 2007 роком на 115,1% або на 690 млн. Рублів.

  Динаміка основних техніко-економічних показників ВАТ "ТАИФ-НК" за 2006-2008 рр. наочно представлена ​​на малюнку 1.


  Малюнок 1 - Динаміка основних техніко-економічних показників ВАТ "ТАИФ-НК" за 2006-2008 рр., Млрд. Руб.


  Одним з основних напрямків аналізу господарської діяльності підприємства є горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності підприємства.


  Таблиця 2 - Склад і структура активу балансу ВАТ "ТАИФ-НК"

  актив балансу

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  Необоротні активи

  11 047 393

  48,4

  18 255 249

  49,6

  19 482 402

  56,4

  Оборотні активи

  11 788 610

  51,6

  18 551 416

  50,4

  15 052 116

  43,6

  всього майна

  22 836 003

  100,0

  36 806 665

  100,0

  34 534 518

  100,0

  Розглянемо склад і структуру активу балансу ВАТ "ТАИФ-НК" за 2006-2008 рр. (Таблиця 2). Представлені дані дозволяють зробити наступні висновки:

  Дані таблиці показують, що за 2007 рік вартість майна в порівнянні з 2006 роком збільшилася на 13 970 662 тис. Рублів або на 61,2%, а за 2008 рік вартість майна підприємства в порівнянні з 2007 роком зменшилася на 2 272 147 тис.рублей (6,2%) і склала 34 534 518 тис. рублів.

  Для наочності зміни активів підприємства представимо їх динаміку на малюнку 2, за аналізований період.


  Малюнок 2 - Динаміка зміни активів ВАТ "ТАИФ-НК" за 2006-2008 рр., Млрд. Руб.


  Сума необоротних активів в 2007 році в порівнянні з 2006 роком збільшилася на 7 207 856 тис. Рублів, а в 2008 році в порівнянні з 2007 роком сума основного капіталу розміщеного в формі необоротних активів збільшилася 1 227 153 тис. Рублів і склала 19 482 402 тис . рублів.

  У 2007 році спостерігається збільшення суми оборотних активів в порівнянні з 2006 роком на 6 762 806 тис. Рублів, а в 2008 році сума оборотного капіталу в порівнянні з 2007 роком зменшилася на 3 499 300 тис. Рублів і склала 15 052 116 тис. Рублів. Зменшення суми оборотного активу пов'язано зі зменшенням запасів з 4 915 930 тис. Рублів до 2 818 155 тис. Рублів і зі зменшенням дебіторської заборгованості на 2 096 089 тис. Рублів.

  Необхідно також відзначити збільшення короткострокових фінансових вкладень в 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 1 370 754 тис. Рублів.

  Основним джерелом формування капіталу є залучені і власні кошти. Склад і структура пасиву балансу ВАТ "ТАИФ-НК" представлена ​​в таблиці 3.


  Таблиця 3 - Склад і структура пасиву балансу ВАТ "ТАИФ-НК"

  пасив балансу

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  Капітал та резерви

  1 439 776

  6,30

  5 435 921

  14,77

  16 557 481

  47,94

  Довгострокові зобов'язання

  8 425 695

  36,90

  9 289 743

  25,24

  13 047 728

  37,78

  Короткострокові зобов'язання

  12 970 532

  56,80

  22 081 001

  59,99

  4 929 309

  14,28

  Всього сукупний капітал

  22 836 003

  100,00

  36 806 665

  100,00

  34 534 518

  100,00


  Аналіз показників таблиці свідчить про те, що за 2007 рік вартість зобов'язань у порівнянні з 2006 роком збільшилася на 13 970 662 тис. Рублів або на 61,2%, а за 2008 рік вартість зобов'язань підприємства в порівнянні з 2007 роком зменшилися на 2 272 147 тис. рублів (6,2%) і склала 34 534 518 тис. рублів.

  Сума капіталу і резервів в 2007 році в порівнянні з 2006 роком збільшилася на 3 996 145 тис. Рублів, а в 2008 році в порівнянні з 2007 роком сума капіталу збільшилась на 11 121 560 тис. Рублів (204,6%) і склала 16 557 481 тис. рублів.

  У 2007 році спостерігається збільшення суми довгострокових зобов'язань в порівнянні з 2006 роком на 864 048 тис. Рублів, а в 2008 році сума довгострокових зобов'язань в порівнянні з 2007 роком збільшилася на 3 757 985 тис. Рублів (40,5%) і склала 13 047 728 тис. рублів. Необхідно також відзначити значне зменшення суми короткострокових зобов'язань в 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 77,6% або на 17 151 692 тис. Рублів.

  На малюнку 3 представлено зміна суми пасиву балансу досліджуваного підприємства, динаміка не стабільна.


  Малюнок 3 - Динаміка зміни пасиву балансу ВАТ "ТАИФ-НК" за 2006-2008 рр., Млрд. Руб.


  Проаналізуємо фондоотдачу і фондомісткість досліджуваного підприємства за період 2006-2008 рр. Фондовіддача - це показник ефективності використання основних засобів, розраховується, як річний випуск продукції поділений на вартість основних засобів, за допомогою яких проведена ця продукція. Фондомісткість - це показник, що характеризує ефективність господарської діяльності підприємства, розраховується, як відношення вартості річного випуску продукції до вартості основних засобів.


  Фо 2006 = 54 877/9 167 = 5,9

  Фо 2007 = 65 358/17 198 = 3,8

  Фо 2008 = 89 131/15 167 = 5,8

  Фе 2006 = 9 167/54 877 = 0,16

  Фе 2007 = 17 198/65 358 = 0,26

  Фе 2008 = 15 167/89 131 = 0,17


  В цілому можна відзначити той факт, що в 2007 році ефективність використання основних фондів знизилася, але вже в 2008 році даний показник має позитивну динаміку, що безумовно свідчить про поліпшення використання основних засобів.


  3.2 Аналіз динаміки і структури прибутку


  Фінансові результати діяльності підприємства можна охарактеризувати сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності.

  Актуальність вивчення аналізу фінансових результатів полягає в тому, що саме він дозволяє визначити найбільш раціональні способи використання ресурсів і сформувати структуру коштів підприємства і діяльності в цілому.

  Прибуток - частина чистого доходу, яку безпосередньо отримують суб'єкти господарювання після реалізації продукції. Кількісно вона являє собою різницю між чистим виторгом (після сплати ПДВ, акцизного податку та інших відрахувань з виручки в бюджетні і позабюджетні фонди) і повною собівартістю реалізованої продукції. Чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше отримає прибутку, тим краще його фінансовий стан. Тому фінансові результати діяльності слід вивчати в тісному зв'язку з використанням і реалізацією продукції. Обсяг реалізації і величина прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, маркетингової та фінансової діяльності на підприємстві.

  Проаналізуємо склад і динаміку формування фінансових результатів (таблиця 4).Звіт про прибутки і збитки дозволяє дати оцінку діяльності підприємства за певний період. На відміну від балансу, який дає уявлення про стан засобів та їх джерела на певну дату, звіт про прибутки і збитки характеризує динаміку господарського процесу.


  Таблиця 4 - Склад і динаміка формування фінансових результатів

  найменування показника

  2006 рік, тис.руб.

  2007 рік

  тис. руб.

  2008 рік

  тис. руб.

  1. Прибуток від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг

  5 598 000

  9 168 000

  10 695 000

  2. Відсотки до отримання

  24 780

  47 239

  247 570

  3. Відсотки до сплати

  1 301 596

  1 046 056

  779 866

  4. Інші операційні доходи

  42 096 562

  54 951 884

  57 090 472

  5. Інші операційні витрати

  42 148 660

  54 878 283

  59 909 421

  6. Чистий прибуток (прибуток звітного періоду за винятком податку на прибуток)

  1 953 795

  4 582 285

  5 271 560


  Прибуток від реалізації продукції являє собою різницю між сумою валового прибутку і постійними витратами звітного періоду. У 2007 році прибуток від реалізації збільшилася в порівнянні з попереднім роком, загальна зміна прибутку від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг за рік склало:

  В абсолютному вираженні: 9168000 тис.руб. - 5598000 тис.руб. = -3570000 Тис.руб.

  У відносному вираженні: 9168000/5598000 * 100% = 163,8%

  Тобто в 2007 році прибуток від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг збільшилась на 3570000 тис.руб. (Або 63,8%).

  У 2008 році прибуток від реалізації збільшилася в порівнянні з 2007 роком, загальна зміна прибутку від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг за рік склало:

  В абсолютному вираженні: 10695000 тис.руб. - 9168000 тис.руб. = -1527000 Тис.руб.

  У відносному вираженні: 10695000/9168000 * 100% = 116,7%

  Тобто в 2008 році прибуток від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг збільшилась на 1527000 тис.руб. (Або 16,7%).

  Зміна відсотків до отримання 2007 року в порівнянні з попереднім роком:

  В абсолютному вираженні: 47239 тис.руб. - 24780 тис. Руб. = 22459 тис.руб.

  У відносному вираженні: 47239/24780 * 100% = 190,6%

  Тобто в 2007 році відсотки до отримання збільшилися на 22459 тис.рублей (або 90,6%).

  Зміна відсотків до отримання 2008 щодо 2007 року:

  В абсолютному вираженні: 247 570 тис.руб. - 47239 тис. Руб. = 200331 тис.руб.

  У відносному вираженні: 247570/47239 * 100% = 524%

  Тобто у 2008 році відсотки до отримання збільшилися на 200331 тис.руб. (Або 424%).

  Зміна відсотків до сплати 2007 року в порівнянні з попереднім роком:

  В абсолютному вираженні: 1046056 тис.руб. - 1301596тис. руб. = - 255540 тис.руб.

  У відносному вираженні: 1046056 / 1301596тис * 100% = 80,4%

  Тобто в 2007 році відсотки до отримання знизилися на 255 540 тис.руб. (Або 19,6%).

  Зміна відсотків до отримання 2008 щодо 2007 року:

  В абсолютному вираженні: 779 866 тис.руб. - 1046056 тис. Руб. = = -266190 Тис.руб.

  У відносному вираженні: 779866/1046056 * 100% = 74,5%

  Тобто у 2008 році відсотки до отримання знизилися на 266 190 тис.руб. (Або 25,5%).

  Операційні доходи - доходи підприємства, зумовлені проведенням за певний період фінансових, виробничих, господарських операцій. Дані про операційні доходи публікуються в річному звіті про прибутки і збитки.

  Зміна операційних доходів 2007 року в порівнянні з попереднім роком:

  В абсолютному вираженні: 54951884 тис.руб. - 42096562 тис.руб. = 12855322 тис.руб.

  У відносному вираженні: 54951884 тис.руб. / 42096562 тис.руб. * 100% = 130,5%

  Тобто в 2007 році операційні доходи зросли на 12855322 тис.руб. (Або 30,5%).

  Зміна операційних доходів 2008 року в порівнянні з попереднім роком:

  В абсолютному вираженні: 57090472 тис.руб. - 54951884 тис.руб. = 2138588 тис.руб.

  У відносному вираженні: 57090472 тис.руб. / 54951884 тис.руб. * 100% = 103,9%

  Тобто в 2008 році операційні доходи зросли на 2138588 тис.руб. (Або 3,9%).

  Операційні витрати - витрати і платежі, пов'язані з проведенням за певний період часу фінансових, виробничих, господарських операцій.

  Операційні витрати включають витрати на виробництво і реалізацію продукції, адміністративні та фінансові витрати. Дані про операційні витрати публікуються в річному звіті про прибутки і збитки.

  Зміна операційних витрат 2007 року в порівнянні з попереднім роком:

  В абсолютному вираженні: 54878283 тис.руб. - 42148660тис.руб. = 12729623 тис.руб.

  У відносному вираженні: 54878283 тис.руб. / 42148660 тис.руб. * 100% = 130,2%

  Тобто в 2007 році операційні витрати істотно зросли на 12729623 тис.руб. (Або 30,2%).

  Зміна операційних витрат 2008 року в порівнянні з 2007 роком:

  В абсолютному вираженні: 59909421 тис.руб. - 54878283 тис.руб. = 5031138 тис.руб.

  У відносному вираженні: 59909421 тис.руб. / 54878283 тис.руб. * 100% = 109,2%

  Тобто в 2008 році операційні витрати зросли на 5031138 тис.рублей (або 9,2%).

  Доходи і витрати підприємства наочно представлені на малюнку 4.


  Малюнок 4 - Доходи і витрати ВАТ "ТАИФ-НК" за 2006 - 2008 рр., Млрд. Руб.

  Чистий прибуток - той прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій та відрахувань до благодійних фондів. З чистого прибутку виплачуються дивіденди акціонерам, виробляються реінвестиції у виробництво і формування фондів і резервів.

  Зміна чистого прибутку 2007 року в порівнянні з попереднім роком:

  В абсолютному вираженні: 4582285 тис.руб. - 1953795 тис.руб. = 2628490 тис.руб.

  У відносному вираженні: 4582285 тис.руб. / 1953795 тис.руб. * 100% = 234,5%

  Тобто в 2007 році чистий прибуток сильно зросла на 2628490 тис.рублей (або 134,5%).

  Зміна чистого прибутку 2008 року в порівнянні з 2007 роком:

  В абсолютному вираженні: 5271560 тис.руб. - 4582285 тис.руб. = 689275 тис.руб.

  У відносному вираженні: 5271560 тис.руб. / 4582285 тис.руб. * 100% = 115% Тобто в 2008 році чистий прибуток зріс на 689 275 тис. рублів (або 15%). Чистий прибуток ВАТ "ТАИФ-НК" за 2006 - 2008 рр. наочно представлена ​​на малюнку 5.

  Малюнок 5 - Чистий прибуток ВАТ "ТАИФ-НК" за 2006 - 2008 рр., Млрд. Руб.


  Таким чином, фінансові результати діяльності підприємства можна охарактеризувати як позитивні. Однак прибуток не може розглядатися в якості універсального показника ефективності виробництва. В ринкових умовах підприємство прагнути максимізувати прибуток, що може привести і до негативних наслідків. Тому для оцінки інтенсивності та ефективності виробництва використовують показники рентабельності і платоспроможності.

  3.3 Аналіз рентабельності і платоспроможності ВАТ "ТАИФ-НК"


  Фінансове становище ВАТ "ТАИФ-НК" багато в чому залежить від його здатності приносити необхідний прибуток.

  В цілому результативність роботи будь-якого підприємства можна оцінювати з допомогою абсолютних і відносних показників.

  Мета аналізу рентабельності ВАТ "ТАИФ-НК" - оцінити здатність підприємства приносити дохід на вкладений в підприємство капітал.

  Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами.

  Їх застосовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.

  Від рівня рентабельності ВАТ "ТАИФ-НК" залежить інвестиційна привабливість організації, величина дивідендних виплат.

  Вивчаючи кінцеві фінансові результати діяльності ВАТ "ТАИФ-НК", важливо аналізувати не тільки динаміку, структуру, чинники і резерви зростання прибутку, але і співвідношення ефекту (прибутку) з наявними або використаними ресурсами, а також з доходами підприємства від його звичайної та іншої господарської діяльності. Це співвідношення називається рентабельністю і може бути представлено трьома групами показників:

  - Показники рентабельності, що характеризують прибутковість продажів або рентабельність реалізованої продукції;

  - Показники рентабельності, що характеризують рентабельність виробництва продукції і реалізованих інвестиційних проектів;

  - Показники рентабельності, що характеризують прибутковість капіталу та таких його складових, як власний і позиковий капітал.

  Рентабельність - один з основних вартісних якісних показників ефективності діяльності підприємства, що характеризує рівень віддачі витрат і ступінь використання коштів у процесі виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг).

  Показники рентабельності виражаються в коефіцієнтах або відсотках і відображають частку прибутку з кожної грошової одиниці витрат. Таким чином, більш повно, ніж прибуток характеризують остаточні результати господарювання.

  Величина прибутку і рівень рентабельності ВАТ "ТАИФ-НК" залежать від виробничої, збутової і комерційної діяльності підприємства, тобто ці показники характеризують усі сторони господарювання.

  Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності ВАТ "ТАИФ-НК" є:

  - Контроль над виконанням планів реалізації продукції та отримання прибутку, вивчення динаміки показників;

  - Визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів на формування фінансових результатів;

  - Виявлення резервів зростання прибутку;

  - Оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення прибутку та рентабельності;

  - Розробка заходів по використанню виявлених резервів.

  Основною метою фінансового аналізу є розробка і прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності господарюючого суб'єкта.

  Фінансові результати ВАТ "ТАИФ-НК" виражаються в здатності певного підприємства нарощувати свій економічної потенціал.

  В цілому результативність роботи будь-якого підприємства можна оцінювати з допомогою абсолютних і відносних показників.

  Фінансові результати діяльності підприємства визначаються насамперед якісними показниками продукції, що випускається підприємством продукції, рівнем попиту на дану продукцію, оскільки, як правило, основну масу в складі фінансових результатів становить прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг).

  Фінансовий результат діяльності підприємства служить свого роду показником значущості даного підприємства в народному господарстві.

  У ринкових умовах господарювання будь-яке підприємство зацікавлене в отриманні позитивного результату від своєї діяльності, оскільки завдяки величині цього показника підприємство здатне розширювати свою потужність, матеріально зацікавлювати персонал, що працює на даному підприємстві, виплачувати дивіденди акціонерам і т.д.

  Показники фінансових результатів характеризують ефективність господарської діяльності ВАТ "ТАИФ-НК" за всіма основними напрямками її роботи: будівельної, фінансової, інвестиційної.

  Вони складають базу розвитку організації, є найбільш важливими в системі оцінки підсумків роботи підприємства, в оцінці надійності та його фінансового благополуччя.

  Ціла сукупність показників оцінює рентабельність або прибутковість підприємства за видами діяльності та напрямками вкладення коштів за конкретний часовий період.

  Розрахунок даних показників ВАТ "ТАИФ-НК" за 2006-2008 рр. представлений в таблиці 5.


  Таблиця 5 - Розрахунок показників рентабельності ВАТ "ТАИФ-НК" за 2006-2008 рр.,%

  показник

  Формула розрахунку показника за даними звітності

  Розрахункові значення показника

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  1. Рентабельність активів (коефіцієнт економічної рентабельності)

  Стор. 190 ф.2 /

  Стор. 300 ф.1

  9

  13

  15

  2. Рентабельність власного капіталу (коефіцієнт фінансової рентабельності)

  Стор.190 ф.2 /

  (Стр.490-стр.450) ф.1

  136

  84

  32

  3. Рентабельність реалізації (коефіцієнт комерційної рентабельності)

  Стр.050 ф.2 /

  Стор. 010 ф.2

  7

  11

  12

  4. Рентабельність поточних витрат

  стр.050 /

  (Стр.020 + стр.030 + стр.040) ф.2

  8

  12

  13

  5. Рентабельність необоротних активів

  Стор. 190 ф.2

  стор.190 ф.1

  18

  25

  23


  Основними показниками рентабельності підприємства є:

  - Рентабельності активів;

  - Рентабельності власного капіталу;

  - Рентабельності реалізації;

  - Рентабельності поточних витрат;

  - Рентабельності інвестованого (використовуваного) капіталу.

  Уявімо дані показники у вигляді діаграми (малюнку 6).


  Малюнок 6 - Динаміка показників рівня рентабельності ВАТ "ТАИФ-НК" за 2006-2008 рр.,%


  Аналізуючи дані, представлені в таблиці 5 і на малюнку 6, слід зазначити наступне: за даними звітності підприємство ВАТ "ТАИФ-НК" досить ефективно використовує наявні у нього активи і акціонерний капітал, оскільки коефіцієнти рентабельності його активів і власного капіталу в 2006 році склали відповідно 9 і 136%.

  У 2007 році спостерігалося зростання коефіцієнта рентабельності активів на 4% і спад коефіцієнта рентабельності власного капіталу до 84%, в 2008 році коефіцієнт рентабельності активів збільшується на 2%, а коефіцієнт власного капіталу також зберігає динаміку до спаду.

  Проаналізуємо прибутковість від звичайних видів діяльності даного підприємства. Рентабельність реалізації продукції в звітному періоді склала 12%, в попередньому періоді - 11%. Рентабельність поточних витрат в 2008 році склала 13%, в попередньому 2007 році - 12%. Це не погані показники - середні по галузі. Рентабельність необоротних активів зростає в 2007 році і знижується в звітному періоді. Більш детальним є аналіз коефіцієнтів платоспроможності, за допомогою яких визначається ступінь і якість покриття короткострокових боргових зобов'язань ліквідними активами. Інакше кажучи, підприємство вважається ліквідним, коли воно в стані виконати свої короткострокові зобов'язання, реалізуючи поточні активи.

  Різні показники платоспроможності не тільки дають характеристику стійкості фінансового стану організації при різних методах обліку ліквідності коштів, а й відповідають інтересам різних зовнішніх користувачів аналітичної інформації. Так комерційний банк, надаючи кредит підприємству, пильну увагу звертає на значення коефіцієнта швидкої ліквідності, так як сума дебіторської заборгованості може бути використана в якості застави при видачі кредиту. Виходячи з даних балансу в ВАТ "ТАИФ-НК" коефіцієнти, що характеризують платоспроможність, мають наступні значення (таблиця 6).

  Таблиця 6 - Показники платоспроможності ВАТ "ТАИФ-НК" за 2006-2008 рр.

  показники

  Формула розрахунку

  норматив

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  (Грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення) / Поточні зобов'язання

  0,2-0,3

  0,04

  0,17

  1,16

  Коефіцієнт швидкої ліквідності

  (Грошові кошти + Дебіторська заборгованість до 12 міс. + Короткострокові фінансові вкладення) / Короткострокові пасиви

  0,8-1,0

  0,54

  0,57

  2,32

  Коефіцієнт загальної ліквідності

  Відношення суми оборотних активів і суми короткострокових зобов'язань

  1,5-2,0

  0,91

  0,84

  3,05


  Дані таблиці 6 показують з року в рік збільшення коефіцієнтів ліквідності ВАТ "ТАИФ-НК". За 2007 рік коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився на 0,13 пункту. Він показує, що до кінця 2007 року ВАТ "ТАИФ-НК" 17% короткострокових зобов'язань могло погасити за рахунок використання коштів і цінних паперів. Якщо порівняти значення показника з рівнем (0,2-0,3), можна відзначити, що підприємство має достатньо готівкових коштів для покриття поточних зобов'язань. Ця обставина може викликати довіру до даного підприємства з боку постачальників матеріально-технічних ресурсів. Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, що на кінець 2006 року короткострокові боргові зобов'язання на 54% покривалися коштами, цінними паперами і коштами в розрахунках. До кінця 2008 року значення коефіцієнта збільшилася на 1,78 пункту. Це показує, що поточні зобов'язання можуть бути погашені найбільш ліквідними активами і активами швидкої реалізації на 232%. Коефіцієнт загальної ліквідності за 2006-2008 рр. збільшився в порівнянні з 2006 роком на 2,14 пункту до 3,05 пункту до кінця року. Підприємство покриває короткострокові боргові зобов'язання ліквідними активами. Ця обставина свідчить про низький фінансовий ризик, пов'язаний з тим, що підприємство не в змозі оплатити свої рахунки. Таким чином, підприємство ВАТ "ТАИФ-НК" можна охарактеризувати як рентабельне і платоспроможне. За період з 2006 по 2008 роки ВАТ "ТАИФ-НК" має тенденцію до підвищення рівня рентабельності та платоспроможності.

  ВИСНОВОК


  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства передбачає всебічне вивчення технічного рівня виробництва, якості та конкурентоспроможності продукції, що випускається, забезпеченості виробництва матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами та ефективності їх використання. Він заснований на системному підході, комплексному обліку різноманітних факторів, якісному підборі достовірної інформації і є важливою функцією управління.

  За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

  Фінансові результати, які є одним з центральних показників діяльності підприємств, використовуються сьогодні в якості орієнтира, що відображає напрямок розвитку підприємства. Вони входять в програму розвитку підприємства, показуючи підсумкове значення здійснення комплексу стратегічних і тактичних завдань.

  Особливе значення в зв'язку з вищесказаним набувають порядок формування та аналіз фінансових результатів, прогнозування результатів діяльності підприємств, а так само роль фінансових результатів стосовно до задачі управління підприємством.

  Інформаційною базою для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства служать наступні джерела: "Звіт про фінансові результати і їх використання", "Баланс підприємства", а також дані бухгалтерського обліку, робочі матеріали фінансового відділу (служби) і юрисконсульта підприємства. Для проведення порівняльного аналізу рекомендується використовувати різнобічну інформацію інших підприємств зі схожою діяльністю, яка характеризує їх фінансові показники.

  Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими серед них є показники прибутковості, які в умовах переходу до ринкової економіки становлять основу економічного розвитку підприємства. Зростання доходів створює фінансову базу для самофінансування, розширеного виробництва, рішення проблем соціальних і матеріальних потреб трудового колективу. За рахунок доходу виконуються також частина зобов'язань підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами і організаціями.

  Фінансові результати діяльності підприємства можна охарактеризувати як позитивні. Однак прибуток не може розглядатися в якості універсального показника ефективності виробництва. В ринкових умовах підприємство прагнути максимізувати прибуток, що може привести і до негативних наслідків. Тому для оцінки інтенсивності та ефективності виробництва використовують показники рентабельності і платоспроможності

  Підприємство ВАТ "ТАИФ-НК" досить рентабельне і платоспроможне. За період з 2006 року 2008 роки ВАТ "ТАИФ-НК" має тенденцію до підвищення рівня рентабельності та платоспроможності.

  На підставі зроблених висновків, для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності ВАТ "ТАИФ-НК" пропонується:

  - Позбавлення від неефективних короткострокових фінансових вкладень;

  - Скорочення страхових запасів товарно-матеріальних цінностей;

  - Оптимізація цінової політики;

  - Реалізація вибуває або невикористаного майна.

  - Зменшення відрахувань до резервного та інших страхових фондів, що здійснюються за рахунок прибутку.

  - Збільшення терміну надання товарного кредиту постачальниками;

  - Аналіз діяльності і виявлення найбільш гострих фінансових проблем;

  Дані пропозиції допоможуть підприємству ВАТ "ТАИФ-НК" підвищити результативність діяльності, збільшити прибуток підприємства, збільшити рівень рентабельності.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Абрютина, М.С. Економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник / М.С.Абрютіна. - М .: Инфра, 2006.

  2. Артеменко, В.Г., Белелндір М.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник, 4-е изд., Перераб. і доп. / В.Г.Артеменко, М.В.Беллендір. - М .: Справа, 2006.

  3. Балашов, В.Г., Ірік В.А. Технологія підвищення фінансових результатів підприємств і корпорацій / В.Г.Балашов, В.А.Іріков. - М .: Видавництво ПРІОР, 2007.

  4. Барнгольц, С.Б. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств і об'єднань: Підручник. - 4-е изд., Перераб. і доп. / С.Б.Барнгольц. - М .: Фінанси і статистика, 2006.

  5. Бортніков, А.П. Про платоспроможності та ліквідності підприємства / А.П.Бортнікова // Бухгалтерський облік. - 2005. - № 11.

  6. Бухонова, С.М., Дорошенко, Ю.А., Бендерська, О.Б. Комплексна методика аналізу фінансової стійкості підприємства / С.М.Бухонова, Ю.А.Дорошенко, О.Б.Бендерская // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2005.

  7. Гончаров, А. І. Оцінка платоспроможності підприємства: проблема ефективності критеріїв / А.І.Гончаров // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2005.

  8. Донцова, Л.В. Складання та аналіз річної бухгалтерської звітності / Н.А.Нікіфорова. - М .: ІКЦ "ДІС", 2007.

  9. Донцова, Л. В. Аналіз фінансової звітності: підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. / Н.А.Нікіфорова. - М .: Видавництво "Справа і Сервіс", 2005.

  10. Ендовицкий, Д. А. Системний підхід до аналізу фінансової стійкості комерційної організації / Д.А.Ендовіцкій // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2005.

  11. Єременко, Ю. Конструктор ефективності / Ю.К.Еременко // ЖУК. - 2006.

  12. Єфімова, О.В. Аналіз показників ліквідності / О.В.Ефімова // Бухгалтерський облік. - 2007.

  13. Єфімова, О.В. Річна звітність для цілей фінансового аналізу / О.В.Ефімова // Бухгалтерський облік. - 2009.

  14. Ілясов, Г.А. Оцінка фінансового стану підприємства / Г.А.Ілясова // Економіст. - 2010 року.

  Розміщено на /  Головна сторінка


      Головна сторінка  Організація та інформаційне забезпечення аналізу фінансово-господарської діяльності

  Скачати 68.66 Kb.