• 5.Расчет потреби в оборотному капіталі.
 • 5.1. Розрахунок нормованих оборотних коштів за виробничими запасами
 • 5.2. Розрахунок потреби в незавершеному виробництві
 • 5.3. Розрахунок нормативів оборотних коштів по готовій продукції на складі
 • 6. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО І ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ. 6.1. Розрахунок показників використання оборотних коштів
 • 6.2. Розрахунок показників використання основного капіталу
 • 7.Аналіз БЕЗЗБИТКОВОСТІ.
 • 8. ОЦІНКА ОКУПНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ
 • 9. ОЦІНКА ОКУПНОСТІ КРЕДИТУ
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації06.07.2017
  Розмір17.72 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 17.72 Kb.

  Організація виробництва

  бувальщина буде дорівнює:
  , (4.3)

  Після цього визначаємо податок на прибуток:

  , (4.4)

  де Нп - ставка податку на прибуток (п = 24%).

  Далі необхідно визначити податок до місцевого бюджету:

  , (4.5)

  де НТС - ставка транспортного збору (НТС = 4%).

  Чистий прибуток визначається наступним чином:

  , (4.6)

  Всі результати розрахунків зручніше представити в табличній формі (таблиця 4).

  Таблиця 4.

  Найменування розрахункового показника:

  Результати розрахунків, млн. Руб.

  балансовий прибуток

  65,35

  Залишкова вартість ОПФ

  502,8

  Податок на нерухомість

  5,03

  оподатковуваний прибуток

  60,32

  Податок на прибуток

  14,48

  транспортний збір

  1,83

  Чистий прибуток

  44,01


  Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, використовується для створення фондів накопичення (35%), споживання (25%), резервного фонду (10%), виплати дивідендів та ін.

  5.Расчет потреби в оборотному капіталі.  До складу оборотних коштів (оборотного капіталу) включаються кошти, необхідні для створення оборотних виробничих фондів і фондів обігу.

  Визначення планової потреби в оборотних коштах називається нормуванням. Нормування підлягають оборотні кошти, вкладені у виробничі запаси, незавершене виробництво і готову продукцію на складах підприємства. Всі складові оборотних коштів розраховуються окремо.

  5.1. Розрахунок нормованих оборотних коштів за виробничими запасами  У складі виробничих запасів при виконанні курсової роботи розраховуються наступні елементи:

  - основні і допоміжні матеріали;

  - комплектуючі вироби і напівфабрикати;

  - тара;

  - малоцінні та швидкозношувані предмети.

  Потреба в оборотних коштах для створення виробничих запасів за матеріалами визначається наступним чином:

  , (5.1)

  де:

  Н зi - норма запасу i-го виду матеріалу в днях;

  З мi - вартість річної потреби i-го виду матеріалу, руб .;

  Т - тривалість періоду, що планується в днях.

  Норма запасу в днях (Н зi) складається з норми поточного, страхового, транспортного та технологічного запасів і в нашому випадку дорівнює 22 дня.

  Вартість річної потреби матеріалів можна укрупнено визначити на підставі розрахунку собівартості одиниці продукції. Для цього необхідно матеріальні витрати на одиницю продукції. Для цього необхідно матеріальні витрати на одиницю продукції помножити на річний випуск виробів:

  , (5.2)

  Аналогічним чином визначається річна сума необхідних комплектуючих виробів і напівфабрикатів:

  , (5.3)

  Виходячи з річної потреби в матеріальних ресурсах і норми запасу в днях, визначають норматив оборотних коштів по матеріалів та комплектуючих:

  , (5.4)

  де - добова витрата матеріальних ресурсів в руб.

  , (5.5)

  Підставляючи значення в формули, отримуємо:

  Норматив оборотних коштів по тарі, малоцінних і швидкозношуваних предметів визначається наступним чином:

  , (5.6)

  де Н зт - норма запасу в руб. на 1 тис. руб. товарної продукції (Н зт = 6 руб.).

  , (5.7)

  де Н ЗМП - норма запасу малоцінних і швидкозношуваних предметів.

  5.2. Розрахунок потреби в незавершеному виробництві  Незавершене виробництво - це продукція, розпочата і незакінчену виготовленням (деталі, вузли, вироби, що знаходяться в різних стадіях виготовлення).

  Норматив оборотних коштів для освіти незавершеного виробництва визначається наступним чином:

  , (5.8)

  де:

  Т ц - тривалість виробничого циклу виготовлення виробу, дн .;

  До з - коефіцієнт наростання витрат в незавершеному виробництві;

  З пр - виробнича собівартість, руб.

  У курсової роботі можна прийняти рівномірне наростання витрат. тоді:

  , (5.9)

  5.3. Розрахунок нормативів оборотних коштів по готовій продукції на складі  Норматив оборотних коштів для створення запасу готової продукції на складі підприємства визначається за формулою:

  (5.10)

  де:

  З пр - виробнича собівартість, руб .;

  Т під - час на підготовку до відправки продукції і оформлення документів, днів.

  Загальна потреба в оборотних коштах (оборотному капіталі) складе:

  , (5.11)

  Результати розрахунків потреби в оборотних коштах представлені в таблиці 5.

  Таблиця 5

  Розрахунок потреби в оборотному капіталі, тис. Руб.

  Елементи оборотних коштів

  За видами виробництва

  1-й гарнітур

  2-й гарнітур

  1. Виробничі запаси, в т. Ч.

  1.1. Основні і допоміжні матеріали

  1,54

  1,70

  1.2. Тара

  0,55

  0,41

  1.3. малоцінні предмети

  0,66

  0,49

  2. Незавершене пр-во

  0,69

  0,42

  3. Готова продукція

  0,39

  0,43

  Повна потреба в оборотному капіталі

  46,06

  41,31


  6. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО І ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ.

  6.1. Розрахунок показників використання оборотних коштів  Для характеристики ефективності використання оборотних коштів розраховуються наступні показники:

  а) коефіцієнт оборотності. Розраховується за формулою:

  , (6.1)

  де:

  РП - сума реалізованої продукції, руб .;

  ОС сг - середньорічна вартість оборотних коштів, руб.

  Підставляючи розраховані раніше значення, отримуємо:

  До про 1 = 163,91 / 46,06 = 3,56

  До про 2 = 121,3 / 41,31 = 2,94

  б) тривалість одного обороту. Розраховується за формулою:

  (6.2)

  Підставляючи дані в формулу, отримуємо:

  Д про 1 = 360 / 3,56 = 101 дн .;

  Д про 2 = 360 / 2,94 = 122 дн.

  6.2. Розрахунок показників використання основного капіталу

  Для характеристики ефективності використання основних фондів розраховують по роках випуску виробів показники:

  а) фондовіддачі. Розраховується за формулою:

  , (6.3)

  де:

  ТП - сума товарної продукції за рік, руб .;

  ПС сг - середньорічна вартість основних виробничих фондів, руб.

  Підставами дані в формулу і отримаємо:

  ФО 1 = 163,91 / 502,28 = 0,33 руб. / Руб.

  ФО 2 = 121,3 / 502,28 = 0,24 руб. / Руб.

  б) фондомісткості. Розраховується за формулою:

  , (6.4)

  Після підстановки даних у формулу отримуємо:

  ФЕ 1 = 1 / 0,33 = 3,06 руб. / Руб.

  ФЕ 2 = 1 / 0,24 = 4,14 руб. / Руб.

  7.Аналіз БЕЗЗБИТКОВОСТІ.

  Для розрахунку оптимального обсягу випуску продукції, а також рівня рентабельності (і цін) підприємства можуть використовувати графік беззбитковості, що визначає точку беззбитковості. Ця точка на графіку показує той обсяг виробництва виробів, при якому підприємство повністю покриває свої витрати без отримання прибутку. На підставі графіка беззбитковості можна визначити зони високої рентабельності випуску.

  Точка беззбитковості на графіку розраховується на основі співвідношень між постійними і змінними витратами. Причому змінні витрати беруть з розрахунку на одиницю продукції, постійні - на весь випуск.

  До складу змінних витрат на одиницю продукції включаються: витрати на сировину і матеріали; комплектуючі та напівфабрикати; основна і додаткова заробітна плата виробничих робітників (всі ці витрати беруть з калькуляції собівартості продукції). Позначимо їх через V уд.

  До складу умовно-постійних витрат включаються всі непрямі витрати в розрахунку на рік. Позначимо їх через С.

  Для досягнення достовірності результату, слід дотримуватись таких умов:

  1) обсяг виробництва продукції дорівнює обсягу реалізації;

  2) ціна одиниці продукції залишається незмінною;

  3) постійні витрати вважаються незмінними для будь-якого обсягу;

  4) змінні витрати змінюються пропорційно обсягу виробництва.

  Графік визначення точки беззбитковості представлений на рис. 1.

  У точці А, що відповідає кількості виробів Na, прямі РП (обсягу реалізації) і ВІ (валових витрат) перетинаються, отже, в цій точці РП = ВІ, тобто:

  , (7.1)

  Виходячи з рівності знаходимо:

  , (7.2)

  N а відповідає тій кількості виробів, при якому прибуток дорівнює нулю. При меншому випуску продукції виробництво буде збитковим, при перевищенні N а виробництво буде рентабельним.

  Трикутник ОКА є зоною збитків підприємства; трикутник РАR - зона прибуткової роботи підприємства.

  У нашому випадку N а за видами дорівнюватиме:

  Na 1 = (82,32 + 94,08 + 2,35 + 12,65)? 110 / (1102,7-645,38 + 2,38) = 46 шт.

  Na 2 = (88,2 + 100,8 + 2,52 + 13,83)? 136 / 91205,2-705,37 + 2,67) = 56 шт.

  8. ОЦІНКА ОКУПНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ

  В основі оцінки ефективності капітальних вкладень лежать вже певні показники: величина балансового прибутку, величина капітальних вкладень, сукупний податок від балансового прибутку, що включає в себе всі відрахування підприємства, які зменшують частку прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

  Використовуючи ці показники, можна визначити термін окупності вкладень за такою формулою:

  (8.1)

  Однак це не остаточна величина терміну окупності. Треба ще врахувати період розробки, реалізації проекту і освоєння виробничої потужності. З урахуванням даної поправки формула набуде вигляду:

  (8.2)

  Щоб відповісти на питання, наскільки ефективний проект, треба величину ефективності порівняти з нормативом, який кожне підприємство встановлює для себе самостійно.

  Однак цей висновок буде ще не остаточним, бо якщо вкладення коштів в високонадійний банк практично позбавлені ризику, то про проект виробництва продукції цього не скажеш.

  В остаточному вигляді умова вигідності вкладень в проект можна представити таким чином:

  (8.3)

  Термін окупності капітальних вкладень визначаємо наступним чином:

  Т = ((46,06 + 41,3 + 502,28) / 12) / 44,01 + 0,1 = 1,22 року

  Остаточне умова вигідності вкладень в проект представимо в такий спосіб:

  Е = 1 / 1,22 = 0,82> 0,15 + 0,03

  Дана умова дотримується, тобто можна зробити висновок про те, що проект економічно доцільний.

  9. ОЦІНКА ОКУПНОСТІ КРЕДИТУ

  Організація нового виробництва вимагає досить значних інвестицій. І не завжди підприємець при наявності високоефективного проекту має необхідні кошти, щоб його реалізувати.

  Найбільш поширеним способом покриття дефіциту коштів є отримання кредиту на певний термін і за певну плату.

  Важливо вміти з науково обгрунтованих позицій визначити ефективність кредиту, встановити економічні кордони, в межах яких його використання буде виправданим. Для цього потрібно визначити термін окупності кредиту:

  (9.1)

  Ткр = ((46,06 + 41,3)? 1,05 / 12) / 44,01 = 0,17 року

  Далі економічні результати роботи підприємства заносимо в таблицю 6.

  Таблиця 6

  Економічні результати роботи підприємства

  Найменування статей витрат

  Умовно. обозн

  Витрати за вказаними статтями, тис. Руб.

  1-й гарнітур

  2-й гарнітур

  1

  2

  3

  4

  1. Сировина і матеріали за вирахуванням зворотних відходів

  Р м

  235,22

  264,63

  2. Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати

  Р до

  19

  21,38

  3. Осн. заробітна плата виробничих робітників

  З о

  117,6

  126

  виробнича собівартість

  З пр

  632,73

  691,54

  10. Комерційні витрати

  Р кому

  12,65

  13,83

  повна собівартість

  З п

  645,37

  705,37

  11. Планова прибуток від продукції

  П

  96,81

  105,81

  Оптова ціна підприємства

  Ц опт

  742,19

  811,18

  12. Відрахування до місцевих фондів

  Про сф

  30,12

  32,92

  13. Податок на додану вартість

  ПДВ

  139,02

  151,94

  14. Відпускна (вільна) ціна

  Ц отп

  911,33

  996,04

  15. Відпускна ціна на базі рин. ціноутворення

  Цотп 1

  1102,7

  1205,2

  16. Повна потреба в оборотному капіталі

  ОС

  46,06

  41,31

  17. Балансовий прибуток, млн. Руб.

  65,35

  18. Оподатковуваний прибуток, млн. Руб.

  60,32

  19. Чистий прибуток, млн. Руб.

  44,01


  Список використаних джерел

  1. Петрович І.М., Атаманчук Р.П. «Виробнича потужність і економіка підприємства», Москва, 1990.

  2. Сергєєв І.В. «Економіка підприємства», Москва, «Фінанси і статистика», 1997.

  3. Під ред. Руденко А.І «Економіка підприємства: Підручник для економічних вузів», Мінськ, 1995.

  4. Під ред. Карлика А.Є. і Шухгальтера М.Л. «Економіка підприємства», Москва, ИНФРА-М, 2004.

  5. Чуєв І.М., Чечевіцина Л.Н. «Економіка підприємства», Москва, 2003.
  ...........