• Визначення собівартості. Таб. 2.9
 • Адміністративно-управлінський персонал
 • Основні працівники
 • Аналіз ефективності використання економічних ресурсів. Таб. 2.14
 • Список літератури


 • Дата конвертації17.06.2018
  Розмір94.82 Kb.
  Типреферат

  Скачати 94.82 Kb.

  Основні методи і моделі планування та прогнозування в умовах ринку

  зміст

  Введение................................................................................. 3

  Глава 1. Основні методи планування і прогнозування

  в умовах ринку .................................................................. .. ... .4

  1.1. Поняття, методи і моделі прогнозування ................ ... ..4

  1.2. Поняття і методи планування ................................. .... 9

  Глава 2. Бізнес - план ТОВ «Лілія» .......................................... ... 12

  2.1. Резюме ..................................................................... .12

  2.2. Характеристика підприємства та його продукції .................. ... 12

  2.3. План маркетингу ......................................................... .14

  2.4. Виробничий план ................................................ .18

  2.5. Організаційно юридичний план ................................. .27

  2.6. План по ризиках ......................................................... .... 30

  2.7. Фінансовий план ...................................................... .... 32

  Висновок .............................................................................. 36

  Список літератури.................................................................. ..37

  Вступ.

  Ефективна діяльність підприємств в умовах ринкової економіки можлива лише за умови розробки планів розвитку, виробничих програм, бізнес-планів.

  Планування - це суб'єктивна діяльність людей, яка на основі вивчення закономірностей, будь-яких явищ і процесів (сторін суспільного життя), визначають їх розвиток (стан руху) в найближчі і віддалені періоди часу.

  Планування на рівні господарюючих суб'єктів - це процес планування надходжень і використання фінансових ресурсів, встановлення оптимальних співвідношень у розподілі доходів підприємств. У ринковій економіці вдосконалення планування на мікрорівні здійснюється безперервно; воно в умовах ринкової економіки має якісно більш суттєве значення в порівнянні з директивно-плановою економікою. Без цього не може бути досягнутий той рівень управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, який забезпечує йому успіх на ринку, постійне вдосконалення матеріальної бази, соціальний розвиток колективу.

  У цій роботі розглянута тема "Основні методи та моделі планування та прогнозування в умовах ринку". Були вивчені наступні теоретичні питання: зміст, методи і моделі прогнозування, поняття і моделі планування в ринкових умовах. А також в практичній частині було складено бізнес - план діяльності підприємства ТОВ «Лілія» з 2008 р по 2010 р

  Метою виконання курсової роботи є закріплення отриманих теоретичних знань, зіставлення теорії з практикою. Основним завданням є - вироблення навичок роботи з навчальною та науковою літературою, знайомство з основними методами планування і прогнозування в економічній діяльності підприємств, набуття досвіду з розробки та написання бізнес - планів.

  Глава 1. Основні методи планування і прогнозування в умовах ринку

  1.1. Поняття, методи і моделі прогнозування.

  Наукове пізнання і використання законів розвитку суспільства тісно пов'язане з прогнозами. Прогноз - це науково обгрунтоване судження про можливі стани об'єкта в майбутньому, альтернативні шляхи і терміни їх здійснення.

  Дослідженням закономірностей розробки прогнозів займається наукова дисципліна прогностика. Процес розробки прогнозу називається прогнозуванням.

  У прогнозуванні велике значення має обраний спосіб. Метод прогнозування - це спосіб дослідження об'єкта прогнозування, спрямований на розробку прогнозу. Сукупність спеціальних правил, прийомів і методів становить методику прогнозування.

  До найбільш поширених методів прогнозування відносяться: екстраполяція, експертні оцінки, математичне моделювання, аналогія, нормативні розрахунки, в тому числі інтерполяція.

  Екстраполяція - це метод, при якому прогнозовані показники розраховуються як продовження динамічного ряду на майбутнє по виявленої закономірності розвитку. По суті екстраполяція є перенесенням закономірностей і тенденцій минулого на майбутнє на основі взаємозв'язків і показників одного ряду. Метод дозволяє визначити рівень ряду за його межами, в майбутньому. Екстраполяція ефективна для короткострокових прогнозів.

  Якщо передбачається збереження минулих і справжніх тенденцій розвитку на майбутнє, то говорять про формальну екстраполяції. Якщо ж фактичний розвиток ув'язується з гіпотезами про динаміку процесу розвитку з урахуванням фізичної та логічної сутності, то говорять про прогнозну екстраполяції. Прогнозна екстраполяція може бути у вигляді тренда, що огинають кривих, кореляційних і регресійних залежностей, може бути заснована на факторному аналізі та ін. Екстраполяція складного порядку може перерости в моделювання. Для такого виду екстраполяції, як тренд, характерне знаходження плавної лінії, що відбиває закономірності розвитку в часі.

  При нормативному методі прогнозування визначаються шляхи і терміни досягнення можливих станів явища, прийнятих в якості мети. Йдеться про прогнозування досягнення бажаних станів явища на основі заздалегідь заданих норм, стимулів, цілей. Такий прогноз відповідає на питання: якими шляхами можна досягти бажаного?

  Нормативний метод частіше застосовується для програмних або цільових прогнозів. Використовуються як кількісне вираження нормативу, так і певна шкала можливостей оціночної функції. У разі використання кількісного вираження, наприклад фізіологічних і раціональних норм споживання окремих товарів розроблених для різних груп населення, можна визначити рівень споживання цих товарів на роки, що передують досягненню зазначеної норми. Такі розрахунки називаються інтерполяцією. Інтерполяція - це спосіб обчислення показників, відсутніх в динамічному ряду явища, на основі встановленої взаємозв'язку. Беручи фактичне значення показника і значення його нормативів за крайні члени динамічного ряду, можна визначити величини значень всередині цього ряду. Тому інтерполяцію вважають нормативним методом.

  У разі використання в нормативному методі шкали можливостей оціночної функції, вказують приблизно така класифікація: небажано - менш бажано - більш бажано - найбільш бажано - оптимально (норматив).

  Нормативний метод прогнозування допомагає виробити рекомендації щодо підвищення рівня об'єктивності, отже, ефективності рішень.

  Метод експертних оцінок використовується переважно в довго-строкових прогнозах. Прогнозування здійснюється на основі судження експерта щодо поставленого завдання. Експертом виступає кваліфікований фахівець з конкретної проблеми, який може зробити достовірний висновок про об'єкт прогнозування. Метод експертних оцінок частіше використовується в тих випадках, коли важко кількісно оцінити прогнозний фон, і фахівці роблять це на основі свого розуміння питання.

  Метод експертних оцінок має кілька видів:

  · Індивідуальна експертна оцінка;

  · Колективна експертна оцінка;

  · Метод псіхоінтеллектуальное генерації ідей;

  · Аналітичний метод;

  · Метод інтерв'ю;

  · Метод експертних комісій;

  · Метод колективної генерації ідей та ін.

  Метод аналогії передбачає перенесення знань про один предмет на інший. Таке перенесення вірний з певною часткою ймовірності, так як схожість між явищами рідко бувають повним.

  Розрізняють аналогію історичну і математичну. Метод історичної аналогії заснований на встановленні і використанні аналогії об'єкта прогнозування з однаковими за своєю природою об'єктами, які випереджають прогнозовані в своєму розвитку. Метод математичної аналогії заснований на встановленні аналогії математичних описів процесів розвитку різних за своєю природою об'єктів з наступним використанням більш вивченого і більш точного математичного опису одного з них для розробки прогнозів іншого. Цей метод використовується в економіко-математичному моделюванні і при експериментальному підході до вивчення економіки, коли знання про ознаки одного предмета виникає на підставі його схожості з іншими предметами.

  Моделювання та експеримент обов'язково використовують метод аналогії.

  Моделювання, мабуть, найскладніший метод прогнозування. Математичне моделювання означає опис економічного явища за допомогою математичних формул, рівнянь і нерівностей. Термін «модель» утворений від латинського слова modelus, що означає «міра». Моделювання правильніше було б вважати не шляхом прогнозування, а методом вивчення аналогічного явища на моделі.

  У широкому сенсі моделями називаються заступники об'єкта дослідження, що знаходяться з ним в такому схожості, яке дозволяє отримати нове знання про об'єкт. Модель слід розглядати як математичний опис об'єкта. У цьому випадку модель визначається як явище (предмет), яке знаходиться в деякому відповідно до досліджуваним об'єктом і може його заміщати в процесі дослідження, представляючи інформацію про об'єкт.

  При більш вузькому розумінні моделі вона розглядається як об'єкт прогнозування, її дослідження дозволяє отримати інформацію про можливі стани об'єкта в майбутньому і шляхи досягнення цих станів. У цьому випадку метою прогнозної моделі є отримання інформації не про об'єкт взагалі, а тільки про його майбутніх станах.

  Моделі можуть бути матеріальними і ідеальними. В економіці використовуються ідеальні моделі. Найбільш досконалою ідеальною моделлю кількісного опису соціально - економічного явища є математична модель, яка використовує числа, формули, рівняння, алгоритми або графічне представлення.

  За допомогою економічних моделей визначають:

  · Залежність між різними економічними показниками;

  · Різного роду обмеження, що накладаються на показники;

  · Критерії, що дозволяють оптимізувати процес.

  Розробка математичної моделі багато в чому залежить від уявлення прогнозиста про сутність модельованого процесу. На основі своїх предста -

  тичних він висуває робочу гіпотезу, за допомогою якої створюється аналітична запис моделі у вигляді формул, рівнянь і нерівностей. В результаті рішення системи рівнянь отримують конкретні параметри функції, якими описується зміна шуканих змінних величин в часі.

  В економічному прогнозуванні розрізняють: макромоделювання, тобто укрупненное моделювання показників економіки країни в цілому, і мікромоделірованіе, тобто побудова моделей для окремого об'єкта.

  З існуючого безлічі моделей в економіці активно використовуються: прогностичні, планові і виробничі моделі.

  Прогностичні і планові моделі дозволяють оптимізувати розроблювані економічні показники для досягнення обраних цілей діяльності. Ці моделі покликані забезпечити кількісну оцінку різних варіантів економічного показника відповідно до закладеного в модель критерієм оптимальності. Виробничі моделі призначені для управління виробництвом фірми або галузі, в тому числі економічними засобами.

  Можливості використання економіко - математичного моделірова-ня дуже широкі - від аналізу до вироблення управлінського рішення. Однак не можна переоцінювати значення моделювання. Зазвичай його рекомендується використовувати як «консультує засіб», але остаточне рішення завжди має залишатися за фахівцем.

  Методи прогнозування не вичерпуються зазначеними. У спеціальній літературі можна знайти опис інших методів: морфологічний аналіз, прогнозний сценарій, прогнозний граф і «дерево цілей», кореляційний і регресійний аналіз, метод групового обліку аргументів, факторний аналіз, варіаційні обчислення і інші.

  1.2. Поняття і методи планування.

  Ефективна діяльність підприємств в умовах ринкової економіки можлива лише за умови розробки планів розвитку, виробничих програм, бізнес-планів.

  Планування - це суб'єктивна діяльність людей, яка на основі вивчення закономірностей, будь-яких явищ і процесів (сторін суспільного життя), визначають їх розвиток (стан руху) в найближчі і віддалені періоди часу.

  Процес планування здійснюється за своїми внутрішніми законами відповідно до логіки обґрунтування показника, тобто відповідно до методології планування. Методологія планування - це вчення про сукупність основних принципів, методів, про систему застосовуваних показників, заходів, необхідних для виконання плану.

  До основних методів планування відносять:

  · балансовий

  · Дослідно - статистичний

  · нормативний

  · Економіко - математичний.

  Кожен із зазначених методів включає десятки, а то і сотні різновидів, прийомів і способів розрахунків.

  Балансовий метод - характеризується встановленням матеріально - речових та вартісних пропорцій в показниках. Метод передбачає використання взаємно врівноважуються розрахунків (таблиць), в одній частині яких вказуються ресурси, а в іншій - напрями їх використання. Правильне визначення ресурсів буде означати обґрунтований напрямок їх використання згідно з наявними потребам. У плануванні часто застосовуються такі баланси, як:

  · Натуральний (матеріальний)

  · вартісної

  · трудовий

  · Міжгалузевої та ін.

  Так план товарообігу фірми обов'язково вимагає розрахунку плану його товарного забезпечення, що здійснюється за допомогою балансового методу, а баланс грошових доходів і витрат населення регіону - визначення джерел отримання ними коштів і напрямів їх витрачання, що також виконується за допомогою балансового методу.

  Дослідно - статистичний метод планування характеризується орієнтацією на фактично досягнуті в минулому результати, по екстраполяції яких визначається план шуканого показника. Такий метод планування є досить простим, але він має суттєві недоліки: плановий показник, розрахований таким чином, відбиває сформований рівень роботи з його недовикористаними резервами і похибками в минулому.

  Нормативний метод планування (або метод техніко - економічних розрахунків) використовує нормативи і норми. В економіці розрізняють поняття «норматив» і «норма». Норматив - це науково обгрунтована величина витрат, розроблена в централізованому порядку спеціальними науковими установами галузі або держави. Норма - це обгрунтована величина витрат, розроблена фірмою. Вважається, що більш обґрунтованими є нормативи, застосування яких підвищує точність і об'єктивність планового показника. Однак вони не завжди враховують особливості конкретного регіону або фірми. У плануванні часто використовуються наступні нормативи і норми: сировини, матеріалів, палива, електроенергії, праці, питомих капіталовкладень, фінансових витрат на одиницю продукції, амортизації, транспортних тарифів, ставок орендної плати, ставок відсотків по позиках, природного убутку, тарифів на електроенергію, забезпечення торговельної та складської площею, забезпеченості населення лікарняними ліжками, класної площі на учня, кількості глядацьких місць на 1000 жителів і ін.

  Група економіко - математичних методів планування характеризують-ся можливостями оптимізації планових рішень. Ці методи ідентичні застосовуються в прогнозуванні. Однак в процесі планування вони ще передбачають ефект від певних дій працівників по досягненню мети, в тому числі:

  · Розрахунки на окрему трудову операцію працівника, що призведе до додаткового зміни показника під впливом застосовуваних зусиль;

  · Екстраполяцію результатів минулих дій працівників та ін.

  Сутність економіко - математичних методів планування полягає в тому, що вони дозволяють з меншими витратами часу і коштів знаходити кількісне вираження взаємозв'язку між складними соціально - економічними, технологічними та іншими процесами, опосередкованими в показниках. Так, можна визначити оптимальну залежність між:

  · Партією поставки товарів і витратами на їх транспортування і зберігання;

  · Обсягом діяльності та витратами з урахуванням необхідного прибутку;

  · Обсягом капіталовкладень і прибутком.

  По суті, будь-який показник може бути запланований допомогою економіко - математичного методу. Застосування цієї групи методів сприяє усуненню суб'єктивізму в плануванні і підвищує науковий рівень обґрунтованості плану. Однак застосування цих методів вимагає точного математичного опису економічної задачі і обов'язкової експертної оцінки отриманих даних.

  Глава 2. Бізнес - план ТОВ «Лілія».

  2.1. Резюме.

  Цілі даного бізнес-плану полягають в:

  · Обгрунтуванні рентабельності обраного виду діяльності

  · Прогнозуванні продажів готової продукції при нарощуванні потужностей виробництва.

  Основне завдання бізнес-плану - надати інформацію про те, наскільки бізнес є привабливим з точки зору прибутковості, окупності, конкуренції на ринку, цільової аудиторії і т.д.

  Найменування підприємства - ТОВ «Лілія». Юридична адреса - Росія, м Сочі, р-н Адлер, вул.Першотравнева 13.

  Предметом діяльності підприємства є виробництво постільної білизни, з подальшою його реалізацією. ТОВ «Лілія», організовано в 2004 році і як виробник в даний час займає гідну позицію на ринку постільної білизни м.Сочі. Вироблена продукція характеризується досить високим рівнем якості, при середньому рівні цін.

  Продукція є затребуваною на ринку, конкурентоспроможної.

  Основні ризики, з якими може зіткнутися підприємство, це ризики пов'язані з підвищенням відсотка інфляції, в зв'язку з нестійким економічним становищем в країні, і ризик нестійкості попиту.

  2.2. Характеристика підприємства та його продукції.

  Виробнича структура підприємства - це сукупність виробничих одиниць підприємства входять до його складу і форми зв'язків між ними. Тип виробництва - сукупність його організованих, технічних і економічних особливостей. Залежно від рівня концентрації та спеціалізації розрізняють три типи виробництв:

  · одиничне

  · серійне

  · масове

  На даному підприємстві використовується серійний тип виробництва, тому що виготовляється відносно обмежена номенклатура виробів. За одним робочим місцем, як правило, закріплені кілька операцій.

  Підприємства ТОВ «Лілія» здійснює свою діяльність з березня 2004 року. До теперішнього часу термін його функціонування на ринку становить 3 роки і 9 місяців. Діяльність даного підприємства відноситься до галузі легкої промисловості.

  Порівняльна характеристика переваг і недоліків підприємства. таб.2.1

  показник

  перевага

  недолік

  1

  Ціна продукції

  +

  2

  репутація підприємства

  +

  3

  Технічне оснащення підприємства

  +

  4

  Якість продукції, що виробляється

  +

  5

  Термін дії на ринку

  +

  6

  Місцезнаходження

  +

  7

  організація збуту

  +

  8

  Кваліфікація персоналу

  +

  9

  Рівень фінансового стану

  +

  Висновок: основними, найбільш значимими перевагами даного підприємства є ціна і якість виробленої продукції. У той же час існує ряд недоліків. Найбільш істотним недоліком є ​​погане технічне оснащення підприємства. Застаріле обладнання значно знижує бажані обсяги випуску. Усунути цей недолік можна за рахунок оновлення засобів праці, що частково планується зробити в 2009 р

  Як зазначалося вище, підприємство спеціалізується на виробництві постільної білизни. ТОВ «Лілія» пропонує своїм покупцям наволочки, простирадла, підодіяльники, як комплектами, так і окремими одиницями. Постільна білизна виробляється з високоякісних, натуральних тканин, таких як бавовна, шовк, льон, що забезпечує тривалий термін служби продукції, що випускається. Вся продукція гіпоалергенна. Комплекти постільної білизни упаковуються в щільні одноколірні (колір в залежності від фактури тканини) поліетиленові пакети з зображенням пропонованого товару. Одинична продукція запечатується в тонкий прозорий поліетиленовий пакет. ТОВ «Лілія» пропонує своїм покупцям широкий асортимент. Досить різноманітна колірна гамма.

  Самооцінка продукції Таб.2.2

  показник

  перевага

  недолік

  1

  якість

  +

  2

  Ціна

  +

  3

  асортимент

  +

  4

  наявність гарантії

  +

  5

  використовувані матеріали

  +

  6

  Оформлення та упаковка

  +

  7

  знижки

  +

  8

  конкурентоспроможність товару

  +

  9

  Довговічність, надійність в експлуатації

  +

  Висновок: найбільш значущими перевагами виробленої продукції є: підвищення якості та ціна.Проте існують і недоліки, основним недоліком є ​​упаковка товару.

  2.3. план маркетингу

  Маркетинг - це діяльність підприємства в області вивчення ринку, його проблем, перспектив, а також планування своєї подальшої роботи, в області виробництва і збуту. На підприємстві маркетинг виконує ряд функцій:

  · Аналітична функція має на увазі вивчення ринку, споживачів, товару, аналіз внутрішнього середовища підприємства;

  · Виробнича функція забезпечує організацію виробництва нових товарів, організацію матеріально-технічного постачання і управління якістю та конкурентоспроможністю;

  · Збутова функція полягає в організації системи товаро-руху і сервісу, проведення товарної та цінової політики.

  · Функція управління і контролю має на увазі організацію стратегічного і оперативного планування, інформаційне забезпечення управління маркетингом, управління ризиками, організацію системи комунікації на підприємстві тощо

  Продукція фірми «Лілія» розрахована на споживання широкими масами населення. Підприємство реалізує свою продукцію оптом. Основні споживачі: готелі, санаторії та пансіонати, а також роздрібна мережа.

  Постільна білизна ТОВ «Лілія» в основному конкурує з продукцією виробленої в інших регіонах нашої країни і продукцією імпортного виробництва. Основні конкуренти: ТОВ «Аврора» м Ростов-на-Дону; ЗАТ «Весна» м Краснодар; «Govis» Туреччина.

  Оцінка конкурентів таб.2.3

  Показник (в балах)

  ТОВ «Лілія»

  B

  ТОВ «Аврора»

  K1

  ЗАТ «Весна»

  K2

  «Govis»

  K3

  1

  Якість продукції

  7

  7

  5

  9

  2

  Ціна продукції

  9

  7

  10

  6

  3

  широта асортименту

  7

  8

  6

  10

  4

  оформлення

  7

  8

  6

  10

  5

  Термін дії на ринку

  4

  6

  8

  7

  6

  надання знижок

  7

  7

  6

  9

  7

  Обсяги поставок на ринок

  3

  6

  3

  8

  8

  Технічне забезпечення підприємства

  7

  8

  7

  9

  9

  Реклама продукції

  3

  4

  2

  6

  Разом:

  54

  58

  53

  74

  Висновок: виходячи з даних представлених в таблиці видно, що найменше число балів набирає підприємство ЗАТ «Весна», трохи поступаючись ТОВ «Лілія». Лідером за кількістю балів є зарубіжна фірма «Govis».

  1) загальна сума балів:

  Σобщая = ΣВ + ΣК1 + ΣК2 + ΣК3 = 54 + 58 + 53 + 74 = 239

  2) сума загальна з урахуванням непрямих конкурентів:

  Σобщая '= Σобщая • 1,2 = 239 • 1,2 = 286,8

  3) dB = (ΣВ: Σобщая ') • 100% = (54: 286,8) • 100% = 18,8%

  dK1 = (ΣК1: Σобщая ') • 100% = (58: 286,8) • 100% = 20,2%

  dK2 = (ΣК2: Σобщая ') • 100% = (53: 286,8) • 100% = 18,4%

  dK3 = (ΣК3: Σобщая ') • 100% = (74: 286,8) • 100% = 25,8%

  Згідно з даними порівняльного аналізу, а також з урахуванням частки ринку інших і непрямих конкурентів (20%), підприємства характеризуються такими ринковими частками:

  1. частка ринку ТОВ «Лілія» - 18,8%

  2. частка ринку ТОВ «Аврора» - 20,2%

  3. частка ринку ЗАТ «Весна» - 18,4%

  4. частка ринку Govis - 25,8%

  Реклама - це діяльність по ознайомленню споживачів з виробленими і продаваними товарами, і по створенню атмосфери доброзичливості з боку потенційних покупців. Реклама виконує дві основні функції:

  · Функція оповіщення;

  · пропаганда

  Розрізняють два види реклами:

  · Індивідуальна реклама - впливає на певну групу споживачів;

  · Масова реклама - впливає на широке коло споживачів.

  Бюджет рекламної компанії. Таб.2.4

  Найменування засобів реклами

  2008 г. (руб.)

  2009 г. (руб.)

  2010 г. (руб.)

  1

  радіореклама

  390 000

  490 000

  360 000

  2

  Поштова розсилка

  60 000

  60 000

  50 000

  3

  Реклама в газетах

  140 000

  190000

  150 000

  Разом:

  590 000

  740 000

  560 000

  Висновок: в таблиці 2.4. ми бачимо плановані витрати на рекламну компанію постільної білизни ТОВ «Лілія». У 2008 році підприємство планує за все витратити на рекламу 590000 руб. У 2009 році загальна сума витрат на рекламу значно зросте, це пов'язано з тим що підприємство планує збільшити обсяги продукції, що випускається. Активно проводиться рекламна політика 2009 року, повинна принести очікувані результати до 2010 року і тому доцільно буде в 2010 році скоротити бюджет рекламної компанії.

  Ціноутворення - процес формування ціни на товар або послугу. Ціна являє собою грошової вираз вартості товару. Види цін:

  · Оптові ціни і роздрібні ціни

  • вільні, тобто ринкові, і регульовані.
  • тверді, рухливі і ковзаючі ціни
  • опубліковані та розрахункові ціни
  • ціни товарних аукціонів, біржових котирувань і ціни торгів
  • постійні, сезонні і ступінчасті
  • інші види цін.

  У будь-якій економічній системі ціна є регулятором відносин економічних суб'єктів, і вона виконує ряд функцій, таких як:

  1. Вимірювальна функція, тобто за допомогою цін вимірюються відносні цінності ресурсів і товарів, результати комерційної діяльності фірми.

  2. Регулююча функція - проявляється в русі, розподілі ресурсів, товарів і послуг між економічними суб'єктами.

  3. Стимулююча функція - проявляється в збільшенні обсягу виробництва і збільшення обсягу споживання.

  4. Орієнтована функція - виражається в тому, що відображає зміни попиту на ті чи інші товари в зв'язку зі зміною потреби і сигналізує про це виробникам.
  Ц = СІ (середні витрати) + СП (середній прибуток) + ПДВ

  Ціна 2008 г. = 644,4 + 20% + 18% = 912,5 руб.

  Ціна 2009 г. = 674,5 + 20% + 18% = 955 руб.

  Ціна 2010 г. = 666,5 + 22% + 18% = 959,4 руб.

  Висновок: як видно з наведених вище даних, середня ціна комплекту постільної білизни по роках хоча і незначно, але змінюється. У 2008 р середня ціна комплекту складе 912,5 руб., В 2009 році ця цифра збільшиться приблизно на 4,6%. Це пов'язано з тим, що підприємство планує: по-перше придбати нове обладнання для нарощування виробництва, по - друге збільшити бюджет рекламної компанії, по - третє підвищити заробітну плату працівників підприємства всіх категорій. Та все це спричинить за собою збільшення собівартості продукції, а отже і її ціни. У 2010 р, як ми бачимо, очікується невелике збільшення ціни, зважаючи на зниження собівартості продукції, і в той же час збільшення відсотка націнки.

  Підприємство ТОВ «Лілія» надає своїм оптовим покупцям різні знижки. При купівлі товару на суму понад 100000 крб. знижка становитиме 3,5%; понад 150000 крб. - 5%; від 200000 руб. і більше надається знижка 8% і безкоштовна доставка товару в межах Краснодарського краю.

  2.4. Виробничий план

  Виробнича програма підприємства - це план виробництва і реалізації продукції: за обсягом, асортиментом і якістю. Виробнича програма визначає генеральний напрямок перспективного зростання всіх підрозділів організації, основний профіль планової, організаційної та управлінської діяльності підприємства, а також головні цілі та завдання поточного планування, організації та управління виробництвом і т. П.

  Виробнича програма.Таб.2.5

  Найменування місяця

  2008 г. (к-ть од.)

  2009 р

  2010 р

  1.

  простирадла

  січень

  Лютий

  Березень

  1500 шт.

  1800 шт.

  1400 шт.

  1900 шт.

  2100 шт.

  2300 шт.

  2500 шт.

  квартал 1

  4700 шт.

  5800 шт.

  7000 шт.

  Квітень

  Травень

  червень

  1500 шт.

  2000 шт.

  2250 шт.

  1900 шт.

  2300 шт.

  2500 шт.

  2200 шт.

  2700 шт.

  2950 шт.

  квартал 2

  5750 шт.

  6700 шт.

  7850 шт.

  Липень

  Серпень

  вересень

  2500 шт.

  2450 шт.

  2150 шт.

  2800 шт.

  2800 шт.

  2400 шт.

  3200 шт.

  3200 шт.

  2900 шт.

  квартал 3

  7100 шт.

  8000 шт.

  9000 шт.

  Жовтень

  Листопад

  грудень

  1700 шт.

  1700 шт.

  1800 шт.

  2000 шт.

  2050 шт.

  2500 шт.

  2550 шт.

  квартал 4

  5200 шт.

  6150 шт.

  7650 шт.

  Разом за рік

  22750 шт.

  26650 шт.

  31500 шт.

  2.

  Підодіяльники

  січень

  Лютий

  Березень

  1500 шт.

  1800 шт.

  1400 шт.

  1900 шт.

  2100 шт.

  2300 шт.

  2500 шт.

  квартал 1

  4700 шт.

  5800 шт.

  7000 шт.

  Квітень

  Травень

  червень

  1500 шт.

  2000 шт.

  2250 шт.

  1900 шт.

  2300 шт.

  2500 шт.

  2200 шт.

  2700 шт.

  2950 шт.

  квартал 2

  5750 шт.

  6700 шт.

  7850 шт.

  Липень

  Серпень

  вересень

  2500 шт.

  2450 шт.

  2150 шт.

  2800 шт.

  2800 шт.

  2400 шт.

  3200 шт.

  3200 шт.

  2900 шт.

  квартал 3

  7100 шт.

  8000 шт.

  9000 шт.

  Жовтень

  Листопад

  грудень

  1700 шт.

  1700 шт.

  1800 шт.

  2000 шт.

  2050 шт.

  2500 шт.

  2550 шт.

  квартал 4

  5200 шт.

  6150 шт.

  7650 шт.

  Разом за рік

  22750 шт.

  26650 шт.

  31500 шт.

  3.

  наволочки

  січень

  Лютий

  Березень

  2300 шт.

  2900 шт.

  2100 шт.

  3100 шт.

  3600 шт.

  3900 шт.

  4300 шт.

  квартал 1

  7300 шт.

  9600 шт.

  11600 шт.

  Квітень

  Травень

  червень

  2300 шт.

  3800 шт.

  3900 шт.

  3000 шт.

  4000 шт.

  4300 шт.

  3800 шт.

  4800 шт.

  5300 шт.

  квартал 2

  10000 шт.

  11300 шт.

  13900 шт.

  Липень

  Серпень

  вересень

  4300 шт.

  4200 шт.

  3800 шт.

  5000 шт.

  5000 шт.

  4800 шт.

  5800 шт.

  5800 шт.

  5000 шт.

  квартал 3

  12300 шт.

  14800 шт.

  16600 шт.

  Жовтень

  Листопад

  грудень

  2800 шт.

  2800 шт.

  2900 шт.

  3400 шт.

  3500 шт.

  4100 шт.

  4200 шт.

  квартал 4

  8500 шт.

  10500 шт.

  12650 шт.

  Разом за рік

  38100 шт.

  46200 шт.

  54750 шт.

  Разом комплектів за рік

  22750 шт.

  26650 шт.

  31500 шт.

  Висновок: Загальна планована величина виробництва за 2008 рік становить 22750 комплектів білизни, за 2009 рік - 26650 комплектів; за 2010 рік - 31500 комплектів. Як ми бачимо, з року в рік обсяг виробництва збільшується, причому значно. З 2008 р по 2011 р обсяги виробництва планується збільшити приблизно на 38%. Це пов'язано з тим, що підприємство на початку 2009 р планує придбати додаткове обладнання, що спричинить за собою збільшення робочих місць, а значить нарощування обсягів виробництва.

  Економічні ресурси - сукупність основних засобів, нематеріальних активів, інших цінностей, грошових коштів, що знаходяться у власності фірми і використовуються для отримання прибутку.

  1. природні - потенційно придатні для застосування у виробництві природні сили та речовини.

  2. матеріальні - всі створені людиною засоби виробництва, (які, отже, самі є результатом виробництва);

  3. трудові - населення в працездатному віці.

  4. фінансові - грошові кошти, які суспільство в змозі виділити на організацію виробництва.

  Основні фонди - це сукупність матеріально - речових цінностей виробничого та невиробничого призначення, які використовуються протягом ряду років і поступово зношуючись протягом всього терміну служби, не втрачають своєї натуральної форми. Основні фонди класифікуються на: будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини і обладнання, транспортні засоби, виробничий і господарський інвентар, робочий, племінну худобу, багаторічні насадження, капітальні витрати по поліпшенню земель і інші матеріальні основні фонди, а також на нематеріальні основні фонди.

  Потреба в основному капіталі. Таб.2.6

  найменування показника

  2008 г. (руб.)

  2009 г. (руб.)

  2010 г. (руб.)

  1

  будинки

  7 500 000

  7 500 000

  7 500 000

  2

  Машини та обладнання

  50 000

  90 000

  90 000

  3

  Транспортні засоби

  350 000

  700 000

  700 000

  4

  Виробничий і господарський інвентар

  8 000

  11 000

  11 000

  5

  передавальні пристрої

  30 000

  3 0000

  30 000

  Разом:

  7 938 000

  8 331 000

  8 331 000

  Висновок: у 2008 році загальна вартість основних фондів буде дорівнює 7938000 крб., В 2009 р і 2010 році ця сума становитиме 8431000 крб. Це пов'язано з тим, що підприємство планує поповнити свої основні фонди, за допомогою придбання нових машин і устаткування, транспортних засобів, а також виробничого та господарського інвентарю.

  Амортизація - поступове зношування основних фондів і перенесення їх вартості частинами на вироблювану продукцію.

  Амортизація за 2008 р

  1. Будівлі: На = (1: t) • 100% = 1: 50 • 100% = 2%

  ΣА2008г. = (Ф п • На): 100 = 7500000 • 2: 100 = 150000 руб.

  2. Машини та обладнання: На = 1: 8 • 100% = 12,5%

  ΣА2008г. = 50000 • 12,5: 100 = 6250 руб.

  3. Транспортні засоби: На = 1: 10 • 100% = 10%

  ΣА2008г. = 350000 • 10: 100 = 35000 руб.

  4. Виробничий і господарський інвентар: На = 1: 3 • 100% = 33,3%

  ΣА2008г. = 8000 • 33,3: 100 = 2664 руб.

  5. Передавальні пристрої: На = 1: 13 • 100% = 7,8%

  ΣА2008г. = 30000 • 7,8: 100 = 2340 руб.

  Амортизація за 2009 р

  1. Будівлі: ΣА2009г. = (Ф п • На): 100 = 7500000 • 2: 100 = 150000 руб.

  2. Машини та обладнання: ΣА2009г. = 90000 • 12,5: 100 = 11250 руб.

  3. Транспортні засоби: ΣА2009г. = 700000 • 10: 100 = 70000 руб.

  4. Виробничий і господарський інвентар: ΣА2009г. = 11000 • • 33,3: 100 = 3663 руб.

  5. Передавальні пристрої: ΣА2009г. = 30000 • 7,8 / 100 = 2340 руб.

  Амортизація за 2010 р

  1. Будівлі: ΣА2010г. = (Ф п • На): 100 = 7500000 • 2: 100 = 150000 руб.

  2. Машини та обладнання: ΣА2010г. = 90000 • 12,5: 100 = 11250 руб.

  3. Транспортні засоби: ΣА2010г. = 700000 • 10: 100 = 70000 руб.

  4. Виробничий і господарський інвентар: ΣА2010г. = 11000 • • 33,3: 100 = 3663 руб.

  5. Передавальні пристрої: ΣА2010г. = 30000 • 7,8: 100 = 2340 руб.

  Розрахунок загальної суми амортизації:

  ΣОбщ. 2008 = 150000 руб. + 6250 руб. + 35000 руб. + 2664 руб. + 2340 руб. = 196 254 руб.

  ΣОбщ. 2009 = 150000 руб. + 11250 руб. + 70000 руб. + 3663 руб. + 2340 руб. = 237 253 руб.

  ΣОбщ. 2010 = 150000 руб. + 11250 руб. + 70000 руб. + 3663 руб. + 2340 руб. = 237 253 руб.

  Оборотні фонди це фонди які повністю споживаються протягом одного періоду виробничого процесу і їх вартість повністю переноситься на витрати виробництва, тобто на собівартість готової продукції. До них відносяться: матеріали, напівфабрикати, сировину, паливо, запасні частини і т.п.

  Потреба в оборотних фондах. Таб.2.7

  Найменування

  2008 г. (руб.)

  2009 г. (руб.)

  2010 г. (руб.)

  1

  Сировина і матеріали

  10 500 000

  12 495 000

  14 869 050

  2

  електроенергія

  79 833

  95 001

  113 051

  3

  паливо

  92 000

  109 480

  130 281

  4

  Запасні частини

  5 000

  6 140

  7 496

  Разом:

  10 677 833

  12 705 621

  15 119 878

  Іпр-ва. за 2009 р = 71950: 60300 = 1,19

  Іпр-ва. за 2010 р = 85650: 71950 = 1,19

  Висновок: так як підприємство планує нарощувати випуск продукції, потреба в оборотних фондах з року в рік зростає. У 2008 р витрати підприємства на оборотний капітал складуть 10677833 руб. На збільшення цієї суми в 2009 і 2010 рр. впливає I пр-ва який становить 1,19 за 2009 р і 1,19 за 2010 р

  Під трудовими ресурсами розуміють частину населення, що володіє фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності.

  Потреба в трудових ресурсах. Таб. 2.8

  показник

  2008 г. (руб.)

  2009 г. (руб.)

  2010 г. (руб.)

  1

  Адміністративно-управлінський персонал.

  564 000

  636 000

  780 000

  2

  службовці

  246 000

  282 000

  342 000

  3

  Основні працівники

  1 242 000

  1 737 600

  2 071 200

  4

  допоміжні працівники

  456 000

  720 000

  804 000

  Разом:

  2 508 000

  3 375 600

  3 997 200

  Висновок: в таблиці 2.8. представлені суми витрат підприємства по роках на оплату праці працівників. У 2008 році ця цифра складе 2394000 крб. У зв'язку з тим, що підприємство планує придбати додаткове обладнання і машини, число робочих місць збільшиться, а значить і витрати на оплату праці теж збільшаться. Також, з огляду на можливий рівень інфляції підприємства збільшує суму витрат на оплату праці кожного працівника. У 2009 році загальна сума витрат на оплату праці складе 3243600 крб., А в 2010 р - 3841200 руб.

  Єдиний соціальний податок - обов'язковий, індивідуально безвідплатний платіж цільового призначення, що стягується з роботодавців у формі відчуження належних їм грошових коштів з метою реалізації конституційних прав громадян нa пенсійне забезпечення, соціальне страхування, охорону здоров'я і медичну допомогу. Він зараховується в державні позабюджетні фонди - Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування РФ і фонди обов'язкового медичного страхування.

  Розрахунок ЄСП:

  ЄСП за 2008 р = 2508000 руб. • 0,26 = 652 080 руб.

  ЄСП за 2009 р = 3375600 руб. • 0,26 = 877 656 руб.

  ЄСП за 2010 р = 3997200 руб. • 0,26 = 1039272 руб.

  Крім перерахованих вище витрат, ТОВ «Лілія» так, же оплачує послуги «Сочіелектросвязь» - надання цифрового зв'язку, послуги «Югводоканал» - надання холодної і гарячої води, і послуги «Сочітеплоенерго» - опалення. Загальна сума інших витрат становить:

  · За 2008 р- 37000 руб.

  · За 2009 р - 39960 руб.

  · За 2010 р - 42700 руб.

  Собівартість - вартісна оцінка використовуваних в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, палива, матеріалів, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію.

  Калькуляція собівартості - це система розрахунків, за допомогою яких визначається собівартість всієї товарної продукції і її частин, собівартість конкретних видів виробів, сума витрат окремих підрозділів підприємства на виробництво і реалізацію продукції.

  Визначення собівартості. Таб. 2.9

  найменування показника

  2008 р (руб.)

  2009 г. (руб.)

  2010 г. (руб.)

  1

  амортизація

  196 254

  237 253

  237 253

  2

  Матеріальні витрати

  10677833

  12705621

  15 119 878

  3

  Витрати на оплату праці

  2 508 000

  3 375 600

  3 997 200

  4

  Відрахування по ЕСН

  652 080

  877 656

  1 039 272

  5

  Інші витрати

  37000

  39960

  42700

  6

  Разом виробнича с / с

  14 071 167

  17 236 090

  20 436 303

  7

  Витрати на рекламу

  590 000

  740 000

  560 000

  8

  Разом загальна с / з

  14 661 167

  17 976 090

  20 996 303

  9

  С / с одиниці продукції. Середні витрати.

  644,4

  674,5

  666,5

  Висновок: на підставі даних представлених в таблиці 2.9 можна зробити висновки про збільшення виробничої і загальної собівартості. Вона росте з року в рік, так як ростуть: витрати підприємства на оплату праці, матеріальні витрати, амортизація основних фондів та інші витрати. Однак собівартість одиниці продукції збільшується тільки в 2009 р, в 2010 р вона зменшується, це пов'язано з тим, що, по-перше в 2010 році істотно знижуються витрати на рекламу, а по-друге на 19% збільшується виробництво продукції. Наочно простежити динаміку зміни всіх видів собівартості, можна за поданими нижче діаграмах.

  Мал. 2.1. Динаміка зміни виробничої собівартості.

  Мал. 2.2. Динаміка зміни загальної собівартості.

  Мал. 2.3. Динаміка зміни собівартості одиниці продукції.

  2.5. Організаційно - юридичний план.

  Юридичний статус підприємства: розглянуте нами підприємство є товариством з обмеженою відповідальністю.

  ТОВ - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства.

  ТОВ «Лілія» засновано 3 учасниками товариства, які внесли рівні частки в статутний капітал. Величина статутного капіталу становить 8 500 000 руб.

  Основний вид діяльності даного підприємства - виробництво і реалізація постільної білизни. Основними цілями, які ставить перед собою керівництво підприємства є - зниження собівартості одиниці продукції, зростання капіталізації підприємства, збільшення валового прибутку і збільшення частки займаної на ринку даним підприємством.

  Організаційна структура - логічні співвідношення рівнів управління і функціональних областей, організовані таким чином щось

  б забезпечити ефективне досягнення цілей.

  Види організаційних структур:

  1. Функціональна - припускає розподіл організації на окремі функціональні елементи, кожен з яких має чітку конкретну задачу і обов'язки.

  2. Дивізіональна. Цей поділ організації на елементи і блоки по видах товарів чи послуг, по групах споживачів, по регіонах.

  3. Продуктова. При цій структурі повноваження з виробництва і збуту будь-якого товару передається одному керівнику.

  4. Регіональна. Ця структура забезпечує найкраще рішення проблем, пов'язаних з урахуванням особливостей місцевого законодавства, а так само традицій, звичаїв і потреб споживачів.

  5. Структура, орієнтована на споживача. При такій структурі все підрозділи об'єднуються навколо певних груп споживачів, які мають подібні або специфічні потреби.

  6. Проектна. Це тимчасово створювана структура для вирішення якоїсь конкретної проблеми, або для здійснення складного проекту.

  7. Матрична. Це структура, яка виходить в результаті накладення проектної структури на функціональну (підпорядкування як функціональному керівнику, так і керівнику проекту).

  8. Конгломератная. Вона передбачає поєднання різних підрозділів і відділів, які працюють функціонально.

  Мал. 2.4. Схема організаційної структури підприємства.

  Висновок: на підприємстві ТОВ «Лілія» застосовується функціональна організаційна структура.

  Система оплати праці - способи обчислення винагороди за працю відповідно до його витратами і результатами. Існують дві основні системи оплати праці - відрядна і погодинна.

  На даному підприємстві, застосовується погодинна система оплати праці, в двох своїх різновидах. Нарахування заробітної плати працівників АУП, службовців і допоміжних працівників проводиться за простою погодинною системою. Заробітна плата основних працівників розраховується за почасово - преміальною системою оплати праці. При перевищенні обсягу виробництва понад 4500 одиниць продукції нараховується премія всім основним працівникам в розмірі 4% від нарахованої заробітної плати.

  Система посадових окладів Таб. 2.10.

  Найменування категорії працівників.

  2008 р

  2009 р

  2010 р

  Чисельні-ність

  Середня з / п (руб)

  Чисельні-ність

  Середня з / п (руб)

  Чисельні-ність

  Середня з / п (руб)

  1.

  Адміністративно-управлінський персонал

  1.1

  директор

  1

  20000

  1

  22000

  1

  26000

  1.2

  Зам. директора

  1

  15000

  1

  17000

  1

  21000

  1.3

  Глав. бухгалтер

  1

  12000

  1

  14000

  1

  18000

  2

  службовці

  2.1

  секретар

  1

  9500

  1

  11000

  1

  13000

  2.2

  Менеджер з продажу

  1

  11000

  1

  12500

  1

  15500

  3

  Основні працівники

  3.1

  швачка

  8

  10000

  11

  10800

  11

  11500

  3.2

  прасувальник

  2

  8000

  2

  9000

  3

  9500

  3.2

  пакувальник

  1

  7500

  1

  8000

  2

  8800

  4

  допоміжні працівники

  4.1

  Водій-експідітор

  1

  7400

  2

  9000

  2

  10000

  4.2

  Вантажник

  2

  6300

  2

  8000

  2

  9000

  4.3

  Прибиральниця

  1

  5800

  1

  8000

  1

  9000

  4.4

  сторож

  2

  6100

  2

  9000

  2

  10000

  Разом

  22

  9500

  26

  10819,2

  28

  11896,4

  Висновок: середня чисельність працівників за роками збільшується протягом усіх трьох років. Це пов'язано з тим, що підприємство планує збільшувати виробництво продукції за рахунок придбання нових машин і устаткування, а значить і збільшення робочих місць. Середня заробітна плата по роках також зростає, на її зростання впливають: збільшення чисельності працівників, і інфляційні процеси, що відбуваються в країні.

  Питома вага працівників:

  2008 г.: d АУП = 3: 22 • 100% = 13,63

  d службовців = 2: 22 • 100% = 9,1

  d основних працівників = 11: 22 • 100% = 50

  d допоміжних працівників = 6: 22 • 100% = 27,27

  2009 г.: d АУП = 3: 26 • 100% = 11,54

  d службовців = 2: 26 • 100% = 7,7

  d основних працівників = 14: 26 • 100% = 53,84

  d допоміжних працівників = 7: 26 • 100% = 26,92

  2010 г.: d АУП = 3: 28 • 100% = 10,72

  d службовців = 2: 28 • 100% = 7,14

  d основних працівників = 16: 28 • 100% = 57,14

  d допоміжних працівників = 7: 28 • 100% = 25

  Висновок: найбільшу питому вагу на даному підприємстві займають основні працівники. Найменший - службовці. Причому питома вага основних працівників по роках зростає, так як зростає їх загальна чисельність, а питома вага службовців знижується.

  2.6. План по ризиках.

  Ризик - ймовірність настання подій, в результаті яких можливі непередбачені втрати доходу, майна, грошових коштів і т.п. Види ризиків: підприємницькі, комерційні, фінансові, валютні, кредитні, економічні, операційні, інвестиційні, банківські, процентні, виробничі, політичні, технічні, галузеві, інноваційні.

  Найбільш простим способом виявлення ризику є проведення спеціальних нарад (мозкових штурмів) керівників і технічних фахівців, на яких вони, виходячи з власного професійного досвіду, визначають, яким ризикам переможений проект і які несприятливі події потенційно можуть відбутися в процесі його реалізації. Більш складним методом є проведення формалізованих анкетних опитувань, на яких ті ж фахівці оцінюють ризик з точки зору загроз і вразливостей, яким піддається проект.

  Оцінка ризиків Таб 2.11

  Найменування ризику

  негативний вплив

  заходи подолання

  1.

  систематичні ризики

  1.1

  Ризик підвищення інфляції

  Підвищення цін на продукцію. Збільшення витрат і зниження доходів підприємства

  Мінімізація витрат. Пошук постачальників пропонують аналогічну сировину за нижчими цінами.

  1.2

  Ризик підвищення податкових ставок

  Зниження чистого прибутку

  Створення резервного фонду

  1.3

  Ризик зміни законодавчих умов

  Збільшення витрат, зменшення чистого прибутку

  Створення резервного фонду

  1.4

  Ризик появи нових конкурентів

  Зниження частки ринку

  Зміна стратегії ціноутворення.

  2.

  несистематичний ризик

  2.1

  Ризик стихійних лих

  Збільшення витрат, псування основних і оборотних фондів

  Страхування

  2.2

  нестійкість попиту

  Падіння попиту із зростанням цін

  Зниження собівартості продукції, шляхом зниження витрат виробництва.

  2.3

  Невиконання виробничої програми

  Штрафи, погіршення репутації підприємства, зниження доходів

  Строгий контроль за працівниками основного виробництва

  2.4

  Ризик недопоставки сировини

  Зниження обсягів пр-ва, збільшення собівартості продукції, зниження доходу.

  Пошук альтернативних постачальників, страхування

  2.5

  Ризик зниження цін конкурентів

  Зниження попиту, зниження доходів

  мінімізація витрат

  Висновок: найбільш ймовірних ризиків, з якими може зіткнутися підприємство є: ризик підвищення інфляції, ризик нестійкості попиту і ризик появи альтернативного продукту. У зв'язку з цим планується проведення наступних заходів: мінімізація витрат, шляхом пошуку нових постачальників пропонують сировину за нижчими цінами, систематичне оновлення асортименту.

  Система управління ризиками - це процес, пов'язаний з ідентифікацією, аналізом ризиків та прийняттям рішень, які включають максимізацію позитивних і мінімізацію негативних наслідків настання ризикових подій.

  2.7. Фінансовий план.

  Фінансовий результат - це приріст або зменшення капіталу організації в процесі фінансово-господарської діяльності за звітний період, який виражається у формі загального прибутку або збитку.

  Прибуток (збиток) визначається шляхом зіставлення всіх доходів і витрат підприємства. Таким чином, прибуток як економічна категорія відображає чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва в процесі господарської та комерційної діяльності.

  Види прибутку:

  · Балансовий прибуток (повна, загальний прибуток)

  · Чистий прибуток - це прибуток за мінусом податків і відрахувань

  · Бухгалтерський прибуток - різниця між доходами від продажу і бухгалтерськими витратами

  · Економічний прибуток, тобто прибуток враховує альтернативні витрати

  Фінансовий план підприємства. Таб. 2.12.

  найменування показника

  2008 г. (руб.)

  2009 г. (руб.)

  2010 г. (руб.)

  1

  Виручка від основної діяльності

  20 759 375

  25 450 750

  30 221 100

  2

  Загальна собівартість

  14 661 167

  17 976 090

  20 996 303

  2.1

  амортизація

  196 254

  237 253

  237 253

  2.2

  Заробітна плата АУП

  564 000

  636 000

  780 000

  2.3

  Відрахування на з / п АУП

  146 640

  165 360

  202 800

  2.4

  Заробітна плата службовців

  246 000

  282 000

  342 000

  2.5

  Відрахування на з / п службовців

  63 960

  73 320

  88 920

  2.6

  Витрати на рекламу

  590 000

  740 000

  560 000

  2.7

  Разом постійні витрати

  1 806 854

  2 133 933

  2 210 973

  2.8

  Матеріальні витрати

  10 677 833

  12 705 621

  15 119 878

  2.9

  Заробітна плата основних працівників

  1 242 000

  1 737 600

  2 071 200

  2.10

  Відрахування на з / п основних працівників

  322 920

  451 776

  538 512

  2.11

  Заробітна плата допоміжних працівників

  456 000

  720 000

  804 000

  2.12

  Відрахування на з / п допоміжних працівників

  118 560

  187 200

  209 040

  2.13

  Інші витрати

  37 000

  39 960

  42 700

  2.14

  Разом змінні витрати

  12 854 313

  15 842 157

  18 785 330

  3

  Прибуток від основної діяльності

  6 098 208

  7 474 660

  9 224 797

  4

  Прибуток від здачі в оренду невживаних приміщень

  450 000

  510 000

  560 000

  5

  Податок на прибуток

  1 571 569

  1 916 318

  2 348 351

  6

  Чистий прибуток

  4 976 639

  6 068 342

  7 436 446

  Висновок: чистий прибуток за роками зростає. З 2008 р по 2010 р чистий прибуток збільшиться на 49,4%. Це пов'язано з тим що, по - перше заплановано збільшення виробництва постільної білизни, по - друге прогнозується зростання ціни на одиницю продукції.

  Рентабельність - один з основних вартісних якісних показників ефективності виробництва на підприємстві. У загальному вигляді рентабельність визначається відношенням прибутку до одноразовим або поточних витрат, завдяки яким отримана цей прибуток.

  Оцінка рентабельності. Таб. 2.13.

  найменування показника

  2008 р

  2009 р

  2010 р

  1

  Виручка від основної діяльності (руб.)

  20 759 375

  25 450 750

  30 221 100

  2

  Собівартість реалізованої продукції (руб.)

  14 661 167

  17 976 090

  20 996 303

  3

  Прибуток від основної діяльності (руб.)

  6 098 208

  7 474 660

  9 224 797

  4

  Чистий прибуток (руб.)

  4 976 639

  6 068 342

  7 436 446

  5

  Вартість основного капіталу (руб.)

  7 938 000

  8 331 000

  8 331 000

  6

  Вартість оборотного капіталу (руб.)

  10 677 833

  12 705 621

  15 119 878

  7

  Разом майна (руб.)

  18 615 833

  21 036 621

  23 450 878

  8

  Статутний капітал (грн.)

  8 500 000

  8 500 000

  8 500 000

  9

  Рентабельність продажів

  29,3

  29,3

  30,5

  10

  рентабельність продукції

  41,5

  41,5

  43,9

  11

  рентабельність майна

  26,7

  28,8

  31,7

  12

  Рентабельність власного капіталу

  58,5

  71,3

  86,6

  Висновок: так як всі показники рентабельності по планованим 3 років ростуть, можна зробити висновок, що підприємство працює досить ефективно.

  Точка беззбитковості - це обсяг виробництва, при якому величина доходів дорівнює величині витрат, тобто, це той мінімальний обсяг виробництва при якому підприємство покриває всі свої витрати без отримання прибутку.

  Tб = FC: (P-VC) = 1 806 854: (344,2 - 12 967 713: 60 300) = 13 990


  Висновок: на підставі даних графічного і аналітичного розрахунків, точка беззбитковості дорівнює 13990. Це означає що при обсязі виробництва рівному 13990 шт. підприємство буде покривати всі свої витрати, але не отримувати доходу. При виробництві продукції менше даного обсягу підприємство зазнає збитків, тому що витрати перевищують доходи. Відповідно при обсязі виробництва понад 13990 од. продукції, підприємство отримує прибуток, тому що доходи будуть перевищувати витрати.

  Аналіз ефективності використання економічних ресурсів. Таб. 2.14

  найменування показника

  2008 р

  2009 р

  2010 р

  1

  Виручка від основної діяльності (руб.)

  20 759 375

  25 450 750

  30 221 100

  2

  Вартість основних фондів (руб.)

  7 938 000

  8 331 000

  8 331 000

  3

  Матеріальні витрати (руб.)

  10 677 833

  12 705 621

  15 119 878

  4

  Трудові витрати (руб.)

  2 508 000

  3 375 600

  3 997 200

  5

  фондовіддача

  2,61

  3,05

  3,62

  6

  фондомісткість

  0,38

  0,32

  0,27

  7

  матеріаловіддача

  1,94

  2

  1,99

  8

  матеріаломісткість

  0,51

  0,5

  0,5

  9

  вироблення

  8,27

  7,54

  7,5

  12

  трудомісткість

  0,12

  0,13

  0,13

  Висновок: на підставі даних представлених в таблиці 2.14. можна зробити наступні висновки:

  · Основні фонди використовуються ефективно, тому що росте фондовіддача і зменшується фондомісткість протягом 3 років.

  · Трудові ресурси використовуються недостатньо ефективно (зниження вироблення, збільшення трудомісткості). Це може бути пов'язано з тим, що темп збільшення витрат на оплату праці вище темпу зростання виручки.

  Висновок.

  За підсумками проведеної роботи можна зробити висновок, що за сучасних умов функціонування ринкової економіки, неможливо успішно управляти підприємством, без ефективного прогнозування та планування його діяльності. Від того, на скільки точно і своєчасно складаються плани і прогнози, залежить в кінцевому підсумку прибуток, одержуваний підприємством.

  За практичної частини роботи можна зробити наступні висновки:

  · ТОВ «Лілія» - стабільно розвивається, протягом планованих 3-х років, спостерігається динамічна зміна всіх основних показників: зростання виробництва, зростання заробітної плати працівників, збільшення вартості майна підприємства, збільшення чистого прибутку і т.д.

  · Підприємство функціонує досить ефективно, тому що спостерігається зростання всіх показників рентабельності.

  · Протягом 3-х років, що розглядаються в представленому вище бізнес - плані, простежується зниження ефективності використання трудових ресурсів. У перспективі, підприємством планується усунення цього недоліку. Для цього через деякий час буде складено ще один бізнес - план.

  Список літератури

  1. Азрільян А.Н. Великий економічний словник. Москва «Інститут нової економіки" 2007 р

  2. Басовский Л.Е .. Прогнозування та планування в умовах ринку. Москва, «Инфа-м» 2002 р

  3. Бекетова А.Л. Бізнес план. Теорія та практика. «Пріор" 2005 р

  4. Богомолов А.Ю., Горемикін В.А. Бізнес план. Методика розробки. 45 реальних бізнес планів. «Ось-89» 2002 р

  5. Владимирова Л.П .. Прогнозування та планування в умовах ринку. «Москва" 2004 р

  6. Морозова Т.Г., Пикулькин А.В. Планування та прогнозування в умовах ринку. «Юніті» 2003 р

  7. Максютов А.А. Бізнес планування підприємства. «Альфа - прес" 2005 р

  8. Платонова Н.А., Харитонова Т.В. Планування діяльності підприємства. «Дис" 2005 р

  9. Перов А.В., Толкушкін А.В. Податки та оподаткування. Москва «Юрайт" 2005 р

  10. Попова С.Г. Основи маркетингу. «Москва» 1999 р

  11. Реклама. Короткий курс. Ромат Є.В., «Пітер" 2005 р

  12. Салімжанова І.К. Ціни і ціноутворення. «Финстатинформ» 2001р.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Основні методи і моделі планування та прогнозування в умовах ринку

  Скачати 94.82 Kb.