Дата конвертації20.06.2017
Розмір29.41 Kb.
Типреферат

Скачати 29.41 Kb.

Основні засоби підприємства

20

реферат

Предмет: Економіка і економічний аналіз

Тема: Основні засоби підприємства

Вступ

Довгострокові активи включаються основні засоби, Нематеріальні активи, незавершене будівництво, Довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість, інші необоротні активи. За характером обслуговування окремий відів діяльності підприємства віділяють Довгострокові активи, что обслуговують операційну діяльність, інвестіційну діяльність, что задовольняють соціальні споживи персоналу. В процесі АНАЛІЗУ розраховується структура довгострокового актівів и аналізуються причини Зміни ОБСЯГИ и пітомої ваги окремий їх елементів. Найбільшу пітому Вагу у складі довгострокового актівів підприємства Звичайно займають операційні позаоборотні активи. Аналіз Загальної суми операційних позаоборотних актівів зводу до визначення темпів їх росту и приросту и порівнянні з темпами росту ОБСЯГИ виробництва и реализации продукции, ОБСЯГИ операційних оборотних актівів.

Основні засоби службовців матеріально-технічною базою виробництва, фундаментом его Подальшого удосконалювання и розвитку. Ефективне использование основних засобів дозволяє нарощуваті ОБСЯГИ виробництва, зніжуваті собівартість, збільшуваті прибуток и підвіщуваті рентабельність.

1. Аналіз технічного уровня развития підприємства

Починаючі Із середини 70-х років у промісловості відзначається несприятливим тенденція наростання старіння основних виробничих ФОНДІВ. Використання морально и фізично застаріліх основних ФОНДІВ серйозно гальмує процес Впровадження передових технологій, заважає нарощування випуску виробів, что відповідають віщим світовім досягнені, зніжує Темпи економічного зростання. Тому важлівім напрямком Підвищення ефектівності виробництва є прискореного Відновлення машин и устаткування.

Тому поиск резервів Збільшення ОБСЯГИ промислової продукції, зниженя витрат на ее виробництво предполагает самперед проведення АНАЛІЗУ оснащеності підприємства и его структурних підрозділів основними фондами, оцінку їхнього технічного стану, обґрунтування темпів Відновлення, визначення впліву цієї групи факторів на кінцеві результати діяльності підприємства.

Аналіз почінається з Вивчення динаміки ОБСЯГИ, складу и Структури основних засобів.

Завдання АНАЛІЗУ наявності и Структури основних засобів Полягає в оцінці прогресівності їх структури. Аналіз доцільно Проводити в наступній послідовності:

оцінка загально розміру основних засобів;

аналіз їхньої структури;

аналіз структури основного виробничих ФОНДІВ (ОВФ).

Аналіз загально розміру основних засобів ґрунтується на оцінці вартості основних ФОНДІВ на початок и кінець року, а такоже їх середньорічної вартості. Кроме того проводитися порівняння ціх показніків з рівнем попередня року. Співвідношення Пітом ваг окремий відів основних промислово-виробничих ФОНДІВ у Загальній їхній вартості характеризує структуру основних ФОНДІВ.

Роль окремий відів основних ФОНДІВ у виробничому процесі різна. Ті їхні види, что безпосередно беруть участь у процесі виробництва продукції, відносяться до актівної части основних ФОНДІВ, а ті, что не беруть участь безпосередно в процесі виготовлення продукції, но створюють необхідні умови для нормального протікання виробничого процесса, являються собою пасивний їхню часть. При аналізі Структури промислово-виробничих основних ФОНДІВ віявляється співвідношення актівної и пасівної частин на початок и кінець звітного ПЕРІОДУ. Збільшення пітомої ваги машин и устаткування відображає Позитивні Зміни в структурі основних промислово-виробничих ФОНДІВ, характерізує прогресівність їхньої структури, ріст технічної оснащеності підприємства.

Дані для АНАЛІЗУ структурі основних виробничих ФОНДІВ наведень в табл. 1.

Таблиця 1

Склад, рух и структура основних виробничих ФОНДІВ

Найменування

Наявність на початок року

Надійшло за рік, тис. грн.

Вібуло за рік, тис. грн.

Наявність на кінець року

тис. грн.

Частка,%

тис. грн.

Частка,%

1. Будівлі

8519

50,4

-

-

8519

50,7

2. Споруди

812

4,8

-

-

812

4,8

3. Передавальні пристрої

84

0,5

5

4

85

0,5

Робочі машини і устаткування

5459

32,3

591

694

5356

31,9

5. СИЛОВІ машини і устаткування

845

5,0

39

29

855

5,1

6. Обчислювальна техніка

490

2,9

52

59

483

2,9

7. Вимірювальні прилади

321

1,9

15

28

308

1,8

8. Інструмент

372

2,2

29

15

386

2,3

Всього ОВФ

16902

100,0

731

829

16804

100,0

Як видно Із наведення Даних, структура основних виробничих ФОНДІВ істотно НЕ змінілась. Разом Із тім мало місце незначна Зменшення пітомої ваги робочих машин и устаткування і Збільшення пітомої ваги будівель. Таким чином, збільшілась Частка пасівної части ОВФ, что негативно характерізує структурні зрушення основних виробничих ФОНДІВ.

2. Аналіз технічного стану, руху основних засобів и озброєності праці основними засоби

Кінцеві результати діяльності підприємства залежався від технічного стану основних засобів.

При аналізі технічного стану и руху основних засобів та патенти оцініті розмір їхнього поповнення, дати характеристику технічного и морального стану основних засобів в результате проведення ЗАХОДІВ по модернізації и технічному переозброєнню виробництва.

У процесі АНАЛІЗУ показатели звітного року зіставляються Із планових данімі попередня року як у цілому по основних виробничих фондах, так и по структурних частин.

Для характеристики технічного стану основних засобів Використовують КОЕФІЦІЄНТИ прідатності и знос. КОЕФІЦІЄНТИ обчислюють як по усім Основним засоби, так и по окремим їх структурним угрупованням (по окрема видах устаткування).

Коефіцієнт знос основних засобів (КЗН) показує частко перенесеної вартості ФОНДІВ до їх первісної вартості.

,

де УА - сума нарахованої амортізації основних засобів;

Ф - Первісна ВАРТІСТЬ основних засобів.

Коефіцієнт прідатності основних засобів (Кпр) відображає Частка залішкової вартості ФОНДІВ до їх первісної вартості.

,

де Фз - залішкова ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ.

Например, если величина знос основних виробничих ФОНДІВ на початок року становила 6102 тис. грн., а на кінець 6503 тис. грн., тоді КОЕФІЦІЄНТИ знос и прідатності основних ФОНДІВ будут дорівнюваті:

на початок року:

на кінець року:

Таким чином, знос основних ФОНДІВ на кінець року збільшівся. Для більш глибокого АНАЛІЗУ технічного стану основних ФОНДІВ дані розрахунки та патенти доповніті розрахунком показніків руху, основних ФОНДІВ, что дозволяє зясувати, чи іде оновлення основних ФОНДІВ необхіднімі темпами.

Технічний стан основних засобів Залежить від якості и своєчасності ремонту. Аналізується Дотримання графіка планово-попереджувальних ремонтів, витрати на ремонт, зясовуються причини невиконання плану по ремонту.

Для характеристики руху основних засобів Використовують КОЕФІЦІЄНТИ оновлення (Кон), вибуття (Квіб) и приросту (Кпрір), что розраховуються як по промислово-виробничих фондах у цілому, так и по їх актівній части.

;

;

,

де Фвв - ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ, введених у звітному періоді;

Фвів - ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ, Виведення у звітному періоді;

Фп.п., Фк.п. - ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ на початок и кінець ПЕРІОДУ, відповідно.

За данім табл. 1 КОЕФІЦІЄНТИ, что характеризують рух основних ФОНДІВ, будут становитися:

Як видно Із наведення Даних, на підприємстві показатели руху основних ФОНДІВ незначні. Коефіцієнт оновлення примерно дорівнює коефіцієнт вибуття, что свідчіть про заміну зношеніх основних ФОНДІВ новімі, но керівніцтву підприємства та патенти вішукуваті возможности и фінансові ресурси для більш Швидкого оновлення основних ФОНДІВ. Про недостатні Темпи оновлення ФОНДІВ свідчіть и коефіцієнт знос, Який збільшівся на кінець року у порівнянні Із его значення на початок цього ПЕРІОДУ.

Технічний стан основних засобів и его моральний знос в певній мірі характерізує середній вік обладнання. Середній вік обладнання () розраховується по Формулі:

,

де хі - середина і-го вікового інтервалу обладнання;

di - Питома вага обладнання і-го вікового інтервалу в Загальній его кількості.

Для характеристики вікового складу основні фонди підлягають групувань по трівалості ЕКСПЛУАТАЦІЇ (до 5; 5 - 10; 10 - 15; 15 - 20; 20 и более років).

На тих ділянках виробництва, де високий Відсоток знос и Питома вага устаткування з трівалім терміном ЕКСПЛУАТАЦІЇ, необходимо Передбачити пріскорені Темпи Відновлення актівної части основних засобів.При аналізі Відновлення основних засобів Варто звернути Рамус на ті, щоб цею процес супроводжувався якісним удосконалюванням наявний парку устаткування.

Перевіряється Виконання плану по Впровадження новой техніки, запровадження в дію Нових обєктів, ремонту основних засобів. Візначається Частка прогресивного устаткування в Загальній его кількості и по Кожній групі машин и устаткування, а такоже Частка автоматизованого устаткування. Для характеристики вікового складу и морального знос розраховується середній вік устаткування.

Наступний етап АНАЛІЗУ - Вивчення забезпеченості підприємства Певна видами машин и устаткування.

Узагальнюючімі Показники, что характеризують рівень забезпечення підприємства основними виробничими фондами, є фондоозброєність и технічна озброєність праці.

Фондоозброєність (ФО) и технічна озброєність (ТО) праці, як правило, візначається по двом вімірнікам:

одного працівника промислово-виробничого персоналу (ПВП);

одного робітника.

Фондоозброєність праці розраховується по Формулі:

одного працівника ПВП:

;

одного робітника:

,

де - середня ВАРТІСТЬ основних виробничих ФОНДІВ;

, - середньоспісочна чісельність промислово-виробничого персоналу и робітніків, відповідно.

Технічна озброєність праці характерізує озброєність праці активними основними фондами.

;

,

де - середня ВАРТІСТЬ актівної части основних виробничих ФОНДІВ.

3. Аналіз ефективності использование основних засобів

Основними узагальнюючімі Показники использование основних ФОНДІВ є фондовіддача и фондомісткість. Фондовіддача візначається як відношення ОБСЯГИ віробленої продукції до середньої вартості основних виробничих ФОНДІВ и показує, скільки продукції одержує підприємство з кожної гривні, вкладеної в основні фонди. Фондомісткість - Показник, зворотній фондовіддачі, вона характерізує величину основних промислово-виробничих ФОНДІВ, что приходиться на 1 грн. продукції. Показник фондовіддачі может візначатіся по основним виробничим фондам и по їх актівній части.

Для узагальненої характеристики ефектівності использование основних ФОНДІВ службовців такоже показатели рентабельності основних ФОНДІВ (відношення прибутку до середньої вартості основних виробничих ФОНДІВ), пітомі капітальні вкладення на 1 грн. приросту продукції. В процесі АНАЛІЗУ вівчається динаміка ціх показніків.

Динаміка сертифіката № фондовіддачі за ряд років дозволяє віявіті, Наскільки доцільнімі були капітальні вкладення в основні фонди з подивимось випуску продукції. Відносній Приріст випуску продукції повинною, як правило, перевіщуваті відносній Приріст основних ФОНДІВ.

На рівень фондовіддачі вплівають следующие фактори:

зміна ОБСЯГИ виробництва в натуральному виразі, середньої оптової ціни, середньорічної вартості ОВФ.

Вплив ОБСЯГИ виробництва в натуральному виразі (? Fв) візначається по Формулі:

;

Вплив Зміни середньої вартості ОВФ (? fФ)

.

ОБСЯГИ виробництва и середня ВАРТІСТЬ ОВФ відносяться до кількісніх показніків, ціна продукції - це якісний Показник, тому Вплив фактору Зміни ціни на фондовіддачу (? Fц) розраховується в Останню черга.

,

де Вф, пл - Фактично, плановий ОБСЯГИ виробництва, нат. од .;

Цф, пл - фактична, планова ціна продукції, грн .;

- фактична, планова середня ВАРТІСТЬ ОВФ, грн.

Доцільно такоже оцініті Вплив на рівень фондовіддачі ефектівності использование машин и устаткування, пітомої їхньої ваги в Загальній вартості ФОНДІВ, зміни уровня матеріальніх витрат и Зміни випуску продукції з однієї гривні вартості машин и устаткування.

Для ОЦІНКИ впліву ціх факторів на рівень фондовіддачі вікорістовується прийом Розширення. У факторну модель визначення фондовіддачі додатково вводяться показатели: товарна продукція за відрахуванням матеріальніх витрат и середня ВАРТІСТЬ машин и обладнання.

де f - фондовіддача;

V - товарна продукція;

V - товарна продукція за відрахуванням матеріальніх витрат;

- середня ВАРТІСТЬ машин и обладнання;

- коефіцієнт матеріальніх витрат (відношення товарної продукції до товарної продукції за відрахуванням матеріальніх витрат);

- випуск продукції з однієї гривні вартості машин и обладнання;

- Питома вага машин и обладнання в Загальній вартості ОВФ.

Далі, вікорістовуючі метод ланцюгових підставок, здійснюються розрахунки для ОЦІНКИ впліву ціх факторів на зміну уровня фондовіддачі.

Фондовіддача много в чому Залежить від досягнутості уровня продуктивності праці и его фондоозброєності. Оптимальне співвідно-шення темпів їхнього росту - обовязкова Умова Підвищення ефектівності использование основних ФОНДІВ.

Динаміка продуктивності праці, фондоозброєності и фондовіддачі - процеси, залежні один від одного, тому усі фактори, что вплівають на продуктивність праці, одночасно вплівають и на фондовіддачу. Єдність ціх показніків может буті продемонструвати с помощью наступної формули:

,

де ПП - продуктивність праці;

ФО - фондоозброєність праці.

У ході АНАЛІЗУ необходимо вівчаті співвідношення темпів росту ціх показніків у дінаміку, и на Цій Основі сделать Висновок про характер розвитку підприємства и рівень использование ресурсов. Если темпи зростання продуктивності праці віпереджають темпи зростання фондоозброєності, то це веде до Підвищення фондовіддачі, что характерно для виробництва, что розвівається інтенсівно. Перевіщення темпів зростання фондоозброєності над темпами росту продуктивності праці зніжує фондовіддачу, что типів для екстенсивних шляху розвитку.

За результатами АНАЛІЗУ забезпеченості підприємства основними фондами й ефектівності їхнього использование повінні буті розроблені конкретні заходи, спрямовані на Поліпшення структури основного ФОНДІВ на окремий ділянках виробництва за рахунок введення в експлуатацію більш прогресивної техніки, Поліпшення использование наявний парку устаткування, Підвищення фондовіддачі.

4. Аналіз использование виробничої потужності и технологічного обладнання

Основними завданнями АНАЛІЗУ виробничої потужності є:

оцінка кількісніх змін, что характеризують виробничу Потужність и использование устаткування;

оцінка Виконання плану нарощування виробничих потужного;

Виявлення Фактично причин змін потужності по велічіні и за рівнем использование;

Виявлення структурних змін у потужній, порушеннях спряженості взаємозалежніх виробництв, в тому чіслі основного и допоміжного виробництва;

Виявлення ступенів недовикористання и недозавантаження потужного и причини;

оцінка обґрунтованості планів виробництва продукції по Показник использование виробничих потужного.

Аналіз доцільно почінаті з Вивчення Зміни Величини виробничої потужності в залежності від змін кількості ЗАСОБІВ праці, їх продуктівності, ступенів погодженості в пропускній здатності устаткування, виробничих потужного підрозділів.

Показники динаміки (темпи зростання) виробничих потужного обчислюють відносно попередня року, планових Даних. Процес Відновлення виробничих потужного характеризують розміри абсолютного приросту потужного, коефіцієнт приросту, КОЕФІЦІЄНТИ Відновлення и вибуття и інші, Які розраховуються на основе балансу потужності по формулах:

1. Індекс зростання виробничої потужності:

,

де ВПкр, ВПпр - величина виробничої потужності на кінець и початок року, відповідно.

2. Коефіцієнт Відновлення виробничої потужності:

,

де ВПН - Потужність, введена в звітному періоді (року).

3. Коефіцієнт інтенсівності Відновлення:

,

де ВПВ - Потужність, віведена в звітному періоді.

Если темпи зростання основних ФОНДІВ и виробничих потужного набагато вищє темпів їхнього вибуття, це веде до "старіння", что вікорістовується.

Коефіцієнт масштабності Відновлення виробничих потужного:

.

5. Коефіцієнт стабільності виробничих потужного, Який характерізує Потужність, что зберігається для Подальшого использование:

.

6. Коефіцієнт вибуття виробничих потужного:

.

Необхідною умів ефективного использование ЗАСОБІВ праці є побудова системи машин на підприємстві на основе принципу пропорційності. Если немає пропорційності, утворіться розрив у пропускній здатності виробничих потужного підрозділів.

Степень использование виробничих потужного характерізується різнімі Показники:

Коефіцієнт Освоєння проектної потужності:

,

де - Фактично випуск продукції за рік на Впровадження потужного.

- річний випуск продукції, розрахованій віходячі з норм Освоєння;

Коефіцієнт использование середньорічної потужності,%

,

де V - ОБСЯГИ виробництва продукції;

- середньорічна виробнича Потужність.

Коефіцієнт использование виробничої потужності - найбільш узагальнюючій Показник использование потужності.

Аналіз виробничих потужного необходимо доповніті аналізом использование технологічного обладнання. Розрізняють обладнання наявне; Встановлення; діюче, тобто ті, что Фактично вікорістовується; обладнання, что находится в ремонті и на модернізації, резервне обладнання. У склад наявний обладнання входити всі обладнання, что є на балансі підприємства. До категорії Встановлення входити обладнання з моменту здачі его в експлуатацію, Причем частина Встановлення обладнання может буті в резерві, на консервації, в плановому ремонті або модернізації. При аналізі треба вівчіті причини затрімок встановлення обладнання. Питома вага невстановленого обладнання у складі наявний характерізує величину запасного обладнання и того, Пожалуйста по будь-Якім причин не змонтоване. Ця Питома вага винна зменшуватіся. Підприємство відволікає засоби на це обладнання, тобто має місце заморожування ЗАСОБІВ.

Для ОЦІНКИ использование обладнання у ВИРОБНИЦТВІ розраховуються Такі показатели:

коефіцієнт использование парку наявний обладнання як відношення кількості діючого обладнання до кількості наявний обладнання;

коефіцієнт использование парку встановлений обладнання як відношення кількості діючого обладнання до кількості Встановлення обладнання.

Для Виявлення резервів часу доцільно вівчіті степень использование календарного, режимного и планового ФОНДІВ РОбочий годині устаткування, здійсніті аналіз непланових простоїв за причинами.

В процесі АНАЛІЗУ роботи обладнання вівчається его использование за екстенсивних и інтенсівнімі факторами. Для ціх цілей вікорістовується ряд коефіцієнтів:

коефіцієнт екстенсивних использование обладнання (кексти):

,

де Тпл (ф) - плановий (фактичність) фонд РОбочий годині обладнання, машино-годин, станко-годин;

ТЕФ - ефективне фонд РОбочий годині обладнання;

коефіцієнт інтенсівного использование обладнання (Кінт):

,

де АПЛ (ф) - планова (фактична) продуктивність одиниці обладнання, нат.од. / годину;

апрогр - прогресивна продуктивність обладнання, нат.од. / годину;

Інтегральний коефіцієнт использование обладнання (Кі):

Кі = кексти Ч Кінт;

резерв потужності (R):

R = 1 - Кі.

У багатостадійніх послідовніх процесах наведені вищє показатели доцільно розрахуваті по усіх ведучих стадіях процесса виробництва.

Например, у ВИРОБНИЦТВІ аміачної селітрі гранульованої виробничу Потужність характеризують дані, наведені в табл. 2. У Цій табліці наведені такоже планові и фактічні дані про роботу обладнання.

Таблиця 2

Дані для розрахунку коефіцієнтів, что характеризують использование обладнання (умовний приклад)

виробничі стадії

Кількість одиниць обладнання, один.

Ефективний фонд РОбочий годині одиниці обладнання, рік.

Прогресивна продуктивність одиниці обладнання, т / рік.

Фактично фонд РОбочий годині одиниці обладнання, рік.

Фактична продуктивність одиниці обладнання, т / рік.

Виробнича Потужність, т / рік.

апарат УТН

3

8648

17,300

8630

14,931

448831

Віпарка

1-го ступенів

4

8520

13,000

8510

11,356

443040

2-го ступенів

8

8610

6,100

8600

5,619

420168

3-го ступенів

2

8630

26,000

8610

22,448

448760

Доупарка

2

8630

26,000

8610

22,448

448760

Результати розрахунків коефіцієнтів наведені в табл. 3.

Таблиця 3.

КОЕФІЦІЄНТИ использование обладнання у ВИРОБНИЦТВІ аміачної селітрі гранульованої

стадії виробництва

Кфекст

Кфінт

Кфі

апарат УТН

0,998

0,863

0,861

0,139

Віпарка

1-го ступенів

0,999

0,874

0,873

0,127

2-го ступенів

0,999

0,921

0,920

0,08

3-го ступенів

0,998

0,863

0,861

0,139

Доупарка

0,998

0,863

0,861

0,139

Наведені дані свідчать про ті, что обладнання за часом вікорістовується Досить ефективна. Це зумовлене тим, что це Безперервна процес и у разі проблем Із постачання ресурсов, із збуту продукції виробництво працює з Неповне НАВАНТАЖЕННЯ, про что свідчать КОЕФІЦІЄНТИ інтенсівного использование обладнання. Аналізуючі Інтегральні КОЕФІЦІЄНТИ и показатели, что характеризують резерв потужності, можна сделать Висновки про "вузьке місце", что візначає виробничу Потужність цеху, це віпарка 2-го ступенів, яка и візначає виробничу Потужність цеху (420168 т) и часть недовікорістаної потужності по окремим стадіям виробництва.

У літературних джерелах предлагают и Інша методика розрахунку Вказаним коефіцієнтів відношенням фактичність и планових показніків.

література

1. Економічний Аналіз господарської діяльності. / Іващенко В.І., Болюх М.А., - К .: ЗАТ "Нічлава", 2001. - 204с.

2. Шадріна Г. В., Богомолець С. Р., Косорукова І. В. Комплексний економічний аналіз організації. Вид-во: АКАДЕМІЧНИЙ ПРОЕКТ, 2005. - 288с.

3. Войтоловський Н. В., Калініна А. П., Мазурова І. І. та ін. Комплексний економічний аналіз підприємства. Вид-во: ПІТЕР. - 2009

4. Любушин Н. П. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності. Вид-во: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 448с.

5. Ендовицкий Дмитро, Гіляровський Лілія, Лисенко Денис. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності. Видавництво: Велбі, 2008.