• Виконав
 • 1.Норматів економічної ефективності інвестицій
 • 3. Принципова схема визначення величини нормативу
 • Практична частина
 • Список літератури


 • Дата конвертації23.06.2017
  Розмір20.53 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 20.53 Kb.

  Особливості визначення нормативу економічної оцінки інвестицій

  15

  МОСКОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

  ДЕРЖАВНОГО І КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

  Представництво в м Уфі

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  Економічна оцінка інвестицій

  Виконав: студент (ка)

  Денисова А.В.

  Москва 2010

  зміст

  1. Норматив економічної ефективності інвестицій

  2. Поняття витрати фінансування з різних джерел

  3. Принципова схема визначення величини нормативу

  Практична частина

  Список використаної літератури

  1.Норматів економічної ефективності інвестицій

  Головним показником бюджетної ефективності, що використовується для обгрунтування передбачених у проекті заходів федеральної, регіональної фінансової підтримки, є бюджетний ефект. Бюджетний ефект Б t для t-го кроку здійснення проекту визначається як перевищення доходів відповідного бюджету Д t над витратами Р t в зв'язку зі здійсненням даного проекту:

  Б е = Д t Р t.

  Норматив економічної ефективності інвестицій висловлює ступінь жорсткості вимог, що пред'являються інвестором до ефективності інвестицій. Норматив відображає дохід, запущений в результаті інвестування коштів в конкретний проект.

  Фактори, що визначають рівень нормативу:

  - ефективність альтернативних варіантів інвестування;

  - ризик, пов'язаний з інвестуванням.

  2. Поняття витрати фінансування з різних джерел

  Витрати по залученню і обслуговуванню різних джерел фінансування можуть ставитися або на собівартість, або погашатися за рахунок прибутку. Так, наприклад, відсотки, що виплачуються по кредиту в межах ставки рефінансування, списуються на собівартість продукції; дивіденди по звичайних акціях виплачуються з прибутку і т.д. Витрати фінансування за різними джерелами визначаються при порівнянні витрат залучення того чи іншого виду фінансування, наприклад, лізингу і кредиту. Вибір одного із способів фінансування інвестиційного проекту пропонується на основі порівняння за критерієм прибутку Соколова, Т.Ю. Умови розвитку та сутність економічних відносин лізингу в Росії [Текст] / Т.Ю. Соколова // Економічні науки. - 2007. - № 1 (26) .3.

  Розрахунок грошового потоку (Cash Flow) передбачає визначення суми коштів, якої підприємство може розпоряджатися на свій розсуд, і тих грошових коштів, використання яких лімітовано законодавством. Останні впливають на показник економічного прибутку підприємства. На практиці такі кошти можуть з'явитися як наслідок податкових пільг, що надаються підприємствам, що здійснюють інвестиції. Додаткове оподаткування, що виникає при капіталовкладеннях, також враховується в величині грошового потоку, природно, знижуючи показник прибутку від інвестицій.

  Економічну ефективність пропонується оцінювати за допомогою оптимуму Парето. Вважається, що ресурси використовуються неефективно, якщо можна, застосовуючи їх іншим способом, поліпшити становище хоча б одного господарського суб'єкта, що не погіршивши при цьому положення інших. З принципу Парето слід просте, але важливе для подальшого аналізу положення: лізингове фінансування економічно ефективно, якщо орендар і / або лізингодавець отримують більший прибуток, ніж при альтернативному варіанті фінансування того ж проекту.

  Виділяється два основних критерії, за якими встановлюють базу для порівняння орендного і кредитного фінансування:

  1. Структура капіталу підприємства (співвідношення власних і позикових коштів),

  2. Ризики, пов'язані з фінансуванням проекту. База для порівняння встановлюється виходячи з величин ризиків, пов'язаних з орендними та кредитним фінансуванням проекту Феофанов І.В. Інвестиційний аналіз як інструмент визначення ефективності інвестиційних проектів // Фінанси, грошовий обіг і кредит: Наук. зап. / Под ред. А.Ю. Козака - Єкатеринбург: Изд-во УрГЕУ, 2007.

  4 .

  Щоб визначити в чому виражається економічний ефект орендного фінансування в порівнянні з кредитом необхідно провести аналіз конкуруючих інвестицій при всій різноманітності інвестиційних ситуацій із застосуванням методів, заснованих на концепції дисконтування. Економічний ефект від фінансування оренди виражається в різниці сум орендного і кредитного фінансування. Сума еквівалентного оренді позики визначається шляхом дисконтування потоку орендної заборгованості по скоригованої ставці кредитного фінансування. Щоб оцінити економічний ефект лізингу щодо прямого кредитного фінансування необхідно скласти значення чистої поточної вартості орендного фінансування лізингодавця (NPV В) і орендаря (NPV А).

  де:

  NPV - чиста поточна вартість орендного фінансування;

  INV L - сума орендного фінансування;

  t - період часу в якому проводиться розрахунок;

  LCF А (t) - потік орендної заборгованості орендаря в період t;

  LCF в (t) - потік орендної заборгованості лізингодавця в період t.

  r * - скоригована ставка кредитного фінансування; n - тривалість (строк лізингу).

  Лізинг прийнятний для орендаря, коли він отримує на початку угоди більше фінансування, маючи в подальшому ту ж суму зобов'язань, що і по кредиту. Лізинг прийнятний для лізингодавця, коли NPV орендного фінансування позитивно. У цьому випадку початкова кредитне фінансування перевищує орендне, тобто лізингодавець одержує на початку угоди більше кредитне фінансування, ніж він надає орендареві, маючи в подальшому одну і ту ж суму орендних і кредитних зобов'язань Хмельовської М.В. Використання схеми фінансового лізингу в рамках фінансування інвестиційних проектів. // Російське підприємництво, 2007 №8. . Лізинг повністю замінить пряме кредитне фінансування, коли підраховані лізингодавцем і орендарем значення NPV при додаванні дорівнюватимуть нулю. В цьому випадку лізинг не має економічного ефекту щодо прямого кредитного фінансування. Лізинг економічно ефективний, коли сума NPV лізингодавця і орендаря позитивна. Це можливо, якщо кредитне фінансування лізингодавця перевищить суму еквівалентного оренді позики для орендаря. Якщо ж розрахунки показують відсутність прийнятної і для орендаря, і для лізингодавця величини лізингових платежів, то з економічної точки зору від лізингу слід відмовитися на користь альтернативного варіанту фінансування проекту.

  3. Принципова схема визначення величини нормативу

  При визначенні фінансового результату інвестицій слід розрізняти дві управлінські ситуації:

  - можлива достовірна вартісна оцінка результату інвестицій;

  - достовірна вартісна оцінка результату інвестицій неможлива (або недоцільна).

  У першому випадку фінансовий результат інвестицій визначається як різниця між вартісним результатом (найчастіше це виручка) і поточними витратами.

  У другому випадку порівнювані альтернативи повинні бути приведені в порівнянний вид за кінцевим (НЕ вартісному) результату інвестицій. Фінансовий результат буде визначатися як різниця поточних витрат за варіантами.

  При оцінці ефективності інвестицій використовуються різноманітні методи, які розрізняються між собою за трьома ознаками:

  1. Оцінюється абсолютна величина наднормативного ефекту, відносна ефективність капітальних вкладень або оборотність капітальних вкладень.

  2. Чи враховується або не враховується не рівноцінні різночасових витрат і результатів.

  3. Враховується або не враховується динаміка витрат і результатів по роках розрахункового періоду.

  Класифікація методів оцінки ефективності представлена ​​в таблиці 1.

  Нижче коротко розглядаються дві системи методів:

  - методи, що враховують динаміку витрат і результатів по роках розрахункового періоду;

  - методи, що не враховують динаміку витрат і результатів по роках розрахункового періоду.

  Таблиця 1. Класифікація методів оцінки ефективності

  методи

  оцінюють

  абсолютну величи-

  ну сверхнорматів-

  ного ефекту

  оцінюють

  відносну

  ефективність

  інвестицій

  оцінюють

  оборотність

  інвестицій

  1. враховувати не рівноцінність різночасових витрат і результатів:

  -враховуються динаміка витрат по роках розрахункового періоду

  - не враховується динаміка витрат по роках розрахункового періоду

  економічний

  ефект за розрахунковий період

  ануїтет

  внутрішній

  коефіцієнт

  ефективності

  метод Марiя

  період

  повернення

  період

  повернення

  2. Не враховувати не рівноцінність різночасових витрат і результатів:

  - враховується динаміка витрат по роках розрахункового періоду

  не враховується динаміка витрат по роках розрахункового періоду

  економічний

  ефект за розрахунковий період, визначений на підставі формули простих відсотків

  Річний економічний ефект

  внутрішній

  коефіцієнт ефективності, певний на підставі формули простих відсотків

  1.Коеффіціент економічної ефективності

  2. Термін

  окупності

  період

  повернення

  період

  повернення

  Методи оцінки економічної ефективності інвестицій, що враховують динаміку витрат і результатів по роках розрахункового періоду

  Економічний ефект за розрахунковий період.

  Визначення економічного ефекту за розрахунковий період включає чотири етапи:

  1) Визначення норми дисконту, що забезпечує приведення різночасових витрат і результатів в такий же вид.

  2) Визначення теперішньої величини очікуваних в майбутньому доходів.

  3) Визначення теперішньої величини капітальних вкладень, необхідних для здійснення нововведення.

  4) Сума капіталовкладень віднімається з теперішньою суми доходів. Отримана різниця розглядається як економічний ефект за період економічного життя нововведення. Як наслідок, економічний ефект за розрахунковий період показує величину наднормативного прибутку, одержуваного фірмою в результаті здійснення інвестиційного проекту, і визначається наступним чином:

  де Д t приріст доходу підприємства tм році розрахункового періоду в результаті нововведення;

  До t капітальні вкладення в рік "t";

  Л ліквідаційна вартість основних фондів після закінчення розрахункового періоду;

  Е н норматив економічної ефективності інвестицій (норма дисконту);

  Т тривалість розрахункового періоду.

  Окремий варіант інвестиційного проекту є ефективним, якщо економічний ефект за розрахунковий період пошукові роботи не негативний, тобто якщо дисконтована величина доходів (при певній величині норми дисконту) незгірш від дисконтованої величини витрат. Таким чином, проект повинен не тільки забезпечити «простий» повернення інвестицій, а й передбачати отримання доходу, не меншої, ніж норматив ефективності. Внутрішній коефіцієнт економічної ефективності.

  Метод внутрішнього коефіцієнта економічної ефективності полягає у визначенні норми дисконту, яка зрівнює дисконтовану величину доходу, очікуваного за розрахунковий період в результаті здійснення інвестиційного проекту, з сумою капіталовкладень, потрібних для здійснення проекту. Іншими словами, внутрішній коефіцієнт економічної ефективності це норма дисконту, при якій економічний ефект за розрахунковий період дорівнює нулю. Таким чином, внутрішній коефіцієнт економічної ефективності визначається з рівняння:

  де Е вн внутрішній коефіцієнт економічної ефективності.

  При оцінці ефективності окремого варіанта інвестицій варіант є ефективним, якщо внутрішній коефіцієнт цього варіанту не менше нормативу ефективності інвестицій. Період повернення інвестицій. Період повернення капітальних вкладень характеризує тривалість періоду, після закінчення якого кумулятивний приріст доходу підприємства в результаті здійснення інвестиційного проекту стає рівним величині інвестицій. Варіант проекту вважається ефективним, якщо період повернення капітальних вкладень не перевищує нормативної величини, встановленої інвестором. З декількох варіантів найкращим є варіант, що забезпечує мінімальну величину періоду повернення капіталовкладень. Недоліком даного показника є те, що він не враховує, як довго і в яких розмірах інвестиції забезпечують надходження доходів після закінчення періоду повернення. Визначення періоду повернення по суті справи представляє собою метод визначення періоду оборотності інвестиційних коштів, а не їх ефективності.

  Методи оцінки економічної ефективності інвестицій, які не враховують динаміку витрат і результатів по роках розрахункового періоду

  Річний економічний ефект. Даний метод є спрощеною модифікацією методу економічного ефекту за розрахунковий період. Річний економічний ефект від реалізації інвестиційного проекту (Е г) розраховується наступним чином:

  де Д щорічний приріст доходу понад простого повернення в результаті реалізації проекту;

  Е н норматив економічної ефективності капітальних вкладень;

  До капітальні вкладення, необхідні для реалізації нововведення.

  При оцінці ефективності окремого випадку нововведення варіант вважається ефективним, якщо його річний ефект не негативний. З кількох проектних варіантів нововведення кращим є варіант, що забезпечує максимальну величину річного економічного ефекту. Коефіцієнт економічної ефективності інвестицій. Коефіцієнт економічної ефективності визначається як відношення щорічного приросту доходу в результаті здійснення інвестиційного проекту до величини капітальних вкладень, необхідних для реалізації проекту

  Коефіцієнт ефективності інвестицій є спрощеним варіантом внутрішнього коефіцієнта економічної ефективності. В основі визначення коефіцієнта ефективності інвестицій лежать ті ж спрощують припущення, що і в основі визначення річного економічного ефекту. Окремий варіант інвестиційного проекту є ефективним, якщо його коефіцієнт ефективності не менше нормативу економічної ефективності інвестицій. З декількох варіантів проекту кращим є варіант, у якого максимальний коефіцієнт економічної ефективності. Період повернення інвестицій. Спрощена модифікація періоду повернення заснована на припущенні, що величина приросту доходу постійна по роках розрахункового періоду:

  Кожен з методів оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів має певні переваги і недоліки. Не може бути рекомендований один метод як універсальний, при цьому методи оцінки ефективності можна розглядати як взаємовиключні. Ухвалення рішення про здійснення проекту має ґрунтуватися на одночасному використанні:

  1) методу, що оцінює абсолютну величину наднормативного ефекту;

  2) методу, що оцінює відносну ефективність капітальних вкладень;

  3) методу, що оцінює оборотність капітальних вкладень.

  Ступінь значущості результатів розрахунків по кожному з методів для прийняття остаточного рішення залежить від особливостей конкретної ситуації.

  Практична частина

  завдання 1

  Розрахувати суму початкового внеску, якщо відомо, що банк пропонує 30% річних. Інвестор, роблячи внесок, бажає мати на рахунку в банку через 2 роки 5 млн. Руб.

  Рішення

  Нехай суму початкового внеску буде Х рублів.

  На виході, після закінчення двох років, потрібно отримати 5 млн. Рублів.

  За перший рік% вкладення по вкладу становитиме 0,3Х

  Разом на рахунку вкладника за перший рік вийде сума Х + 0,3Х

  За другий рік, так сума на рахунку збільшилася на 0,3Х% вкладення по вкладу становитиме 0,3 (Х + 0,3Х)

  Разом за два роки вкладу суму на рахунку буде наступна

  Х + 0,3Х + 0,3 (Х + 0,3Х)

  де Х- початковий внесок

  0,3Х - сума відсотка за вкладом за перший рік.

  0,3 * (Х + 0,3Х) - сума відсотка за вкладом за другий рік.

  Вважаємо рівняння:

  Х + 0,3Х + 0,3 * (Х + 0,3Х) = 5 000 000 руб.

  Х + 0,3Х + 0,09Х = 5 000 000

  1,69Х = 5 000 000

  Х = 5 000 000 / 1,69

  Х = 2 958 579 руб. 88 коп.

  Перевірка:

  Сума вкладу 2 958 579 руб. 88 коп.

  Після першого року суму вкладу збільшиться на 30% і складе - 3 846 153 руб. 84 коп.

  За закінчення другого року сума вкладу збільшиться на 30% від суми на початку року, тобто 3 846 153 руб. 84 коп. + 30% - разом одержуємо 4 999 999 руб. 99 коп. (Тобто 5 млн. Рублів)

  завдання 2

  Розрахувати чисту поточну вартість і зробити висновок про ефективність інвестицій, якщо відомо, що сума вкладення капіталу 150 млн. Руб., Тривалість вкладення - 3 роки, річна сума надходження грошей - 125 млн. Руб., Процентна ставка - 35% річних.

  Рішення

  За три роки сума надходження грошей від інвестицій складе:

  125 млн. * 3 роки = 375 млн. Руб.

  Розрахуємо банківські виплати за відсотками від суми інвестицій виходячи із ставки 35% річних:

  За перший рік:

  0,35 * 150 млн. = 52,5 млн.руб.

  За другий рік

  0,35 * (150 млн. + 52,5 млн.) = 70, 875 млн. Руб.

  За третій рік:

  0,35 * (150 + 52,5 + 70,875) = 95,68125 млн. Руб.

  Разом за три роки:

  52,5 + 70,875 + 95,68125 = 95,68125 млн. Руб.

  Прибуток з інвестицій, тобто надходження грошей за мінусом банківських виплат по процентній ставці складе:

  375 млн. - 95,68125млн. = 155,94375 млн. (Або 155 943 750 руб.)

  Ефективність вкладень в% (відношення надходження «чистих» грошей до суми інвестицій) складе:

  (155,94375млн. / 150млн.) * 100% = 103,6925%

  Список літератури

  Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень: Федеральний закон від 25.02.99 № 39-ФЗ.

  Артеменко В.Г., Белліндір М.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс»; Новосибірськ: Видавничий дім «Сибірська угода», 2008. - 305 с.

  Бузова, І.А. Комерційна оцінка інвестицій / І.А. Бузова, Г.А. Маховікова, В.В. Терехова.- СПб .: Питер, 2008.-432 с.

  Захарова, А.П. Оцінка ефективності інвестиційних проектів в схемах і таблицях / А. П. Захарова. - Владивосток: Вид.-во ДВГАЕУ, 2002. - 76 с.

  Шманьов С. Модель оцінки результатів інвестиційної політики підприємства // Інвестиції в Росії. - 2005. - №12. - С.22 - 25.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Особливості визначення нормативу економічної оцінки інвестицій

  Скачати 20.53 Kb.