• 2.2 Аналіз економічної діяльності підприємства ВАТ «Центртелеком»
 • Малюнок 1 - Розподіл прибутку підприємства
 • 2.1 Загальна характеристика підприємства ВАТ «Центртелеком»
 • 2.2Аналіз економічної діяльності підприємства ВАТ «Центртелеком»
 • Таблиця 2 - Єдина тарифна сітка (ЄТС) з оплати праці працівників ВАТ «Центртелеком»
 • 2.3 Проведення заходів щодо поліпшення життєвого рівня працюючих на підприємстві ВАТ «Центртелеком»
 • Найменування професій і посад


 • Дата конвертації23.03.2017
  Розмір214.24 Kb.
  ТипКурсова робота (т)

  Скачати 214.24 Kb.

  Освіта фонду споживання і поліпшення життєвого рівня працюючих на підприємстві

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ОРЛОВСЬКИЙ державний технічний університет


  Кафедра «Економіка і менеджмент»

  КУРСОВА РОБОТА


  з дисципліни «Економіка підприємства»

  на тему: «Освіта фонду споживання і поліпшення життєвого рівня працюючих на підприємстві»  виконала:

  студентка

  спеціальність «управління персоналом»


  керівник:

  Оцінка роботи ____________________

  Орел 2004

  зміст


  Вступ

  1 Фонд споживання і засоби, що сприяють його утворенню

  1.1 Фінансові ресурси і прибуток підприємства

  1.2 Організація управлінської діяльності та оплати праці працівників на підприємстві

  2 Аналіз фактичного стану економічної діяльності підприємства

  2.1 Загальна характеристика підприємства ВАТ «Центртелеком»

  2.2 Аналіз економічної діяльності підприємства ВАТ «Центртелеком»

  2.3 Проведення заходів щодо поліпшення життєвого рівня працюючих на підприємстві ВАТ «Центртелеком»

  3 Розробка рекомендацій щодо оптимізації економічної діяльності підприємства ВАТ «Центртелеком»

  висновок

  Список використаних джерел

  додатки

  Вступ

  Сучасний етап розвитку Росії характеризується поступовим поворотом економіки до зовнішнього світу, усвідомленням її як залежною і впливає частини світової господарської системи. Формування в Росії системи ринкових відносин зумовило виникнення низки нових операцій і понять, таких як нематеріальні активи, фінансові вкладення, облікова політика організації та інші. У зв'язку з цим все більше зростає роль фінансових ресурсів в системі виробничої діяльності підприємства. Фінансові відносини, що складаються в процесі розподілу і перерозподілу національного доходу сприяють утворенню фондів споживання і фондів накопичення, які є невід'ємною складовою частиною прибутку підприємств. Тому вивчення питання про утворення фонду споживання є дуже актуальним в даний час.

  Метою даної курсової роботи є вивчення принципів функціонування підприємства і методів, спрямованих на освіту фонду споживання і поліпшення життєвого рівня працюючих на підприємстві. Об'єктом дослідження є підприємство ВАТ «Центртелеком», яке займається наданням послуг електричної і телефонного зв'язку. Як предмет дослідження слід розглядати сукупність теоретичних і методичних питань, пов'язаних з діяльністю даного підприємства щодо поліпшення соціального і матеріального становища своїх працівників.

  Курсова робота в своєму складі має три розділи: в першій з них містяться теоретичні основи функціонування підприємства, розглядаються питання про утворення прибутку і різних фондів; другий розділ присвячений аналізу фактичного стану досліджуваних аспектів економічної діяльності підприємства, в ній розраховуються основні показники, що характеризують використання економічних ресурсів; третій розділ є проектної частиною і присвячена розробці рекомендацій щодо оптимізації економічної діяльності підприємства.

  Робота містить додатки, які становлять бухгалтерські звіти і іншу фінансову документацію, які дозволяють найбільш повно скласти уявлення про економічний і виробничо-господарський стан підприємства ВАТ «Центртелеком».

  1 Фонд споживання і засоби, що сприяють його утворенню

  1.1 Фінансові ресурси і прибуток підприємства

  Підприємство є основним виробником товарів і послуг, основним ринковим суб'єктом, який набирає різні господарські відносини з іншими економічними одиницями. Вихідним принципом функціонування підприємства є відшкодування витрат на виробництво і реалізацію продукції і отримання прибутку, в розмірі, достатньому для здійснення розширеного відтворення, виконання зобов'язань перед державою та освіти фонду споживання в обсязі, що забезпечує певний стандартний рівень життя працівників підприємства.

  Фінанси, будучи складовим елементом економічного механізму управління підприємством, є основою для утворення необхідних для нормальної господарської діяльності різних фондів грошових коштів: статутного капіталу і резервного фонду, фондів накопичення і споживання, оплати праці, амортизаційного і ремонтного фондів, фонду комерційного ризику та ін. Фінанси торгових підприємств являють собою систему економічних відносин, здійснюваних через реальний оборот грошових коштів. Ці економічні відносини включають процес утворення, розподілу і використання грошових коштів відповідно до планів господарської діяльності підприємств.

  Фінанси торгових підприємств виконують дві найважливіші функції: розподільну і контрольну. Основне призначення функціонування фінансів полягає в тому, щоб забезпечити підприємство необхідними фінансовими ресурсами для зростання товарообігу, організувати безперервний кругообіг засобів у господарстві і збільшення на цій основі доходів від торгово-господарської діяльності. Кругообіг основних засобів повинен створити умови для розширеного відтворення основних фондів, а кругообіг оборотних коштів повинен забезпечити отримання виручки, перевищує обсяг авансованих коштів. Розподільна функція фінансів пов'язана з розподілом фінансових ресурсів на конкретні цілі у відповідності до встановлених планів, створенням різних спеціальних і резервних фондів грошових коштів. Контрольна функція фінансів передбачає здійснення повсякденного контролю рублем за всіма сторонами господарської діяльності і активний вплив на що відбуваються в економічному житті підприємства процеси. Так, фінансовий контроль за надходженням виторгу дає можливість виявити одночасно недоліки в організації торгівлі і закупівлі товарів. Через фінанси повинен забезпечуватися контроль за використанням оборотних коштів на закупівлю товарів, за збереженням товарно-матеріальних цінностей, за економним витрачанням коштів.

  Фінансові ресурси є економічною основою для організації торговельної діяльності на принципах самофінансування. Під ними розуміють грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні торгових підприємств, включаючи наявні у них резерви грошових коштів. Освіта фінансових ресурсів є результатом функціонування фінансів торгівлі. Масштаби і темпи розвитку товарообігу і всієї господарської діяльності залежать насамперед від забезпеченості фінансовими ресурсами. З іншого боку, зростання товарообігу і успішне виконання планів господарської діяльності забезпечують збільшення фінансових ресурсів і зміцнення фінансового становища торгових підприємств за рахунок зростання прибутку від господарської діяльності.

  В умовах ринку регулювання економічної діяльності підприємств здійснюється через цінову, податкову, кредитну політику і інші економічні регулятори: правильний вибір і використання раціональних джерел фінансування шляхом аналізу та оцінки альтернативних варіантів; прогнозування і максимізація прибутку підприємства, визначення критичних (граничних) характеристик підприємства з метою запобігання або зменшення фінансового ризику; орієнтація процесу управління фінансовими ресурсами на досягнення довгострокових цілей підприємства; контроль за виконанням фінансових зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими підприємствами та іншими кредиторами. Фінансові ресурси підприємства формуються за рахунок прибутку від усіх видів господарської діяльності, амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів, коштів, отриманих від продажу непотрібного майна, вкладів або внесків членів трудових колективів, фізичних і юридичних осіб до статутного капіталу, дивідендів по акціях і інших цінних паперів, що належать підприємству, та інших джерел. Фінансові ресурси підприємств призначаються для формування основних, оборотних фондів і фондів обігу. Наявність у підприємства перерахованих видів фондів і надання йому на цій основі оперативно-господарської та майновій самостійності і прав юридичної особи є найважливішими умовами організації торговельної діяльності на принципах самофінансування. Фінансові ресурси, вкладені в основні фонди, називаються основними засобами, а авансовані в оборотні фонди і фонди обігу становлять оборотні кошти [3].

  Джерелами власних коштів підприємства є резервний фонд, фонди спеціального призначення (фонди накопичення і споживання), цільові фінансування і надходження від урядових органів, вищестоящих організацій і нерозподілений прибуток.
  До власних коштів прирівнюються так звані стійкі пасиви. До них відносяться: перехідна заборгованість робітникам і службовцям по заробітній платі і по відрахуваннях до фонду соціального захисту населення, заборгованість покупцям і замовникам за отриманими авансами, кредиторська заборгованість постачальникам за товари в розмірі 50% сум, що значаться по звітному балансу та ін. Стійкі пасиви постійно знаходяться в обороті підприємства і по режиму використання вони прирівнюються до власних. До позикових засобів відносяться довгострокові (на термін більше одного року) та короткострокові кредити банків, а також довгострокові і короткострокові позики (крім банківських).
  Залучені кошти - це кошти інших підприємств, організацій, які тимчасово перебувають в обороті підприємства в зв'язку з існуючою системою розрахунків (кредиторська заборгованість постачальникам, заборгованість фінансовим органам по платежах, з позабюджетних платежів, іншим кредиторам, доходи майбутніх періодів та ін.).

  Прибуток підприємства може розподілятися за напрямами, зазначеними на малюнку 1 [4].

  Малюнок 1 - Розподіл прибутку підприємства


  Резервний фонд створюється підприємством на випадок припинення його діяльності для покриття кредиторської заборгованості. Освіта резервного фонду для підприємств окремих організаційно-правових форм є обов'язковим. Відрахування в резервний фонд виробляються відповідно до чинних нормативних актів. Використання резервного фонду проводиться на підставі рішення ради директорів підприємства. Протягом року з коштів чистого прибутку поточного року проводяться належні до бюджету і позабюджетні фонди платежі за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, штрафні санкції за платежами в бюджет і позабюджетні фонди, погашення відсотків по небанківським позиковими коштами, погашення відсотків за банківськими кредитами понад норми , що відносяться на собівартість, надання спонсорської допомоги та благодійних внесків, а також по виплатах, не передбачених вищевказаними фондами.

  В кінці року, після формування резервного фонду і здійснення не передбачених нижчезазначених фондами виплат, що залишилася поточний прибуток підприємства розподіляється наступним чином:

  1) фонд накопичення - 25% від прибутку, що залишився

  2) фонд соціальної сфери - 25% від прибутку, що залишився

  3) фонд споживання - 50% від прибутку, що залишився

  Фонд накопичення призначений для створення і розширення виробничої бази, придбання нової техніки і технологій, фінансування витрат на технічне переозброєння, проведення науково-дослідних робіт та інших аналогічних заходів щодо створення нового майна виробничого призначення.Також за рахунок коштів фонду накопичення погашається непокритий засобами додаткового капіталу і резервного фонду збиток, виявлений за результатами роботи підприємства за звітний рік, виробляються витрати, пов'язані зі створенням нового виробничого майна, але за встановленим порядком не включаються до первісної вартості цього майна. Величина фонду накопичення характеризує можливості підприємства з розвитку і розширенню. Джерелом утворення фонду накопичення є чистий прибуток підприємства. Витрачання фонду накопичення проводиться за рішенням генерального директора.

  Фонд соціальної сфери призначений для створення і розширення невиробничої (соціальної) бази підприємства, проведення науково-дослідних робіт, придбання нової техніки і технології зі створення майна соціальної сфери. За рахунок коштів фонду соціальної сфери може погашатися збиток, виявлений за результатами роботи підприємства за звітний рік і непокритий засобами додаткового капіталу, резервного фонду та фонду накопичення; виробляються витрати, пов'язані зі створенням нового майна соціальної сфери, але за встановленим порядком не включаються до первісної вартості майна. Джерелом утворення фонду соціальної сфери є чистий прибуток підприємства і безоплатно отримане від інших підприємств майно соціальної сфери. Використання фонду соціальної сфери проводиться за рішенням генерального директора за згодою ради директорів підприємства.

  Фонд споживання призначений для здійснення заходів щодо соціального розвитку і матеріального заохочення персоналу фірми.
  Це прибуток, що спрямовується на здійснення заходів з розвитку соціальної сфери (крім капітальних вкладень) і матеріального заохочення працівників підприємства та інших аналогічних заходів і робіт, що не приводять до утворення нового майна. джерелом утворення фонду споживання є чистий прибуток підприємства.

  Фонд споживання використовується на [6]:

  - Преміювання та винагороду працівників

  - Матеріальну допомогу

  - Придбання санаторних і туристичних путівок працівникам і членам їх сімей

  - Доплату на харчування своїм працівникам в порядку компенсації подорожчання його вартості

  - Відрядження, представницькі витрати і компенсації за використання особистих автомобілів для службових поїздок понад встановлені законодавством норми

  - Страхові платежі (внески), що сплачуються підприємством за договорами особистого і майнового страхування, укладених на користь своїх працівників понад встановлені законодавством норми

  - Витрати по оплаті послуг органам охорони здоров'я за надану працівникам підприємства медичну допомогу, за утримання дітей у дошкільних установах, по протезуванню

  - Оплату абонементів у групи здоров'я, занять у секціях, клубах

  - Проведення соціально-культурних заходів

  - Видачу позик працівникам для обзаведення домашнім майном, будівництва житла, садових будиночків, гаража і т.д.

  - Виплату проміжних та річних дивідендів по розміщених акціях на підставі рішень ради директорів і загальних зборів акціонерів відповідно

  - Інші подібні цілі

  Витрачання фонду споживання виробляється на підставі рішення генерального директора, а з виплати дивідендів - на підставі рішень ради директорів.


  1.2 Організація управлінської діяльності та оплати праці працівників на підприємстві

  Основу організації управлінської діяльності на підприємстві становлять економічні методи управління, які є способами впливу на персонал на основі використання економічних законів і забезпечують можливість в залежності від ситуації як «обдаровує», так і «карати». Ефективність економічних методів управління визначається формою власності та ведення господарської діяльності, принципами господарського розрахунку, системою матеріальної винагороди, ринком робочої сили, ринковим ціноутворенням, податковою системою, структурою кредитування і т.п. Найбільш поширеними формами прямого економічного впливу на персонал є: господарський розрахунок, матеріальне стимулювання та участь у прибутках через придбання цінних паперів (акцій, облігацій) організації [8].

  Господарський розрахунок є методом, стимулюючим персонал в цілому на порівняння витрат на виробництво продукції з результатами господарської діяльності (обсяг продажів, виручка), повне відшкодування витрат на виробництво за рахунок отриманих доходів, економне витрачання ресурсів і матеріальну зацікавленість співробітників в результатах праці. Матеріальне стимулювання здійснюється шляхом встановлення рівня матеріальної винагороди (заробітна плата, премії), компенсацій і пільг. Заробітна плата є частиною валового внутрішнього продукту, від якої потерпають в собівартості продукції і розподіляється в ринковій економіці між окремими працівниками виходячи з кількості і якості витраченої праці, а також попиту і пропозицій на товарну продукцію. У ринкових відносинах заробітна плата виражає головний і безпосередній інтерес найманих працівників, роботодавців і держави в цілому. Знаходження взаємовигідного механізму реалізації та дотримання інтересів цього тристороннього партнерства є одним з головних умов розвитку виробництва і становить функцію управління працею і заробітною платою. Заробітна плата являє собою ціну робочої сили, що відповідає вартості предметів споживання і послуг, які забезпечують відтворення робочої сили, задовольняючи матеріальні і духовні потреби працівника і членів його сім'ї. Заробітна плата є найважливішою складовою вартості продукції. Структура оплати праці дозволяє визначити, які складові входять в оплату праці працівника, в яких статтях собівартості і прибутку вони відображаються, який питома вага конкретного елемента в загальній величині, заробітної плати (рисунок 2)


  Малюнок 2 - Структура оплати праці працівників

  Трудовий кодекс Російської Федерації визначає заробітну плату як винагороду за працю в залежності від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконаної роботи, а також виплати компенсаційного і стимулюючого характеру. Кодекс встановлює перелік основних державних гарантій з оплати праці. Мінімальний розмір оплати праці (мінімальна заробітна плата) - це гарантований федеральним законом розмір місячної заробітної плати за працю некваліфікованого працівника, повністю відпрацьованого норму часу при виконанні простих робіт в нормальних умовах праці. В розмір мінімального розміру оплати праці не включаються доплати, надбавки, премії та інші заохочувальні виплати, а також виплати за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, за роботу в особливих кліматичних умовах і на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, інші компенсаційні та соціальні виплати. Тарифна ставка (оклад) - це фіксований розмір оплати праці працівника за виконання норми праці (трудових обов'язків) визначеної складності (кваліфікації) за одиницю часу. Заходом, що забезпечує підвищення рівня реального змісту заробітної плати може бути індексація заробітної плати в зв'язку з ростом споживчих цін на товари та послуги. Обмеження переліку підстав і розмірів утримань із заробітної плати, а також розмірів оподаткування доходів від заробітної плати відбувається за розпорядженням роботодавця.

  Утримання із заробітної плати працівника для погашення його заборгованості роботодавцю можуть здійснюватися:

  - Для відшкодування невідпрацьованого авансу, виданого працівнику в рахунок заробітної плати

  - Для погашення невитраченого і своєчасно неповерненого авансу, виданого в зв'язку зі службовим відрядженням або переведенням на іншу роботу в іншу місцевість, а також в інших випадках

  - Для повернення сум, зайво виплачених працівнику внаслідок лічильних помилок, а також сум, зайво виплачених працівнику, в разі визнання органом по розгляду індивідуальних трудових спорів провини працівника у невиконанні норм праці або простою

  - При звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав щорічну оплачувану відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки.

  Загальний розмір усіх відрахувань при кожній виплаті заробітної плати не може перевищувати 20%, а у випадках, передбачених законами, - 50% заробітної плати, належної працівнику. При утриманні заробітної плати за кількома виконавчими документами за працівником у всякому разі повинно бути збережено 50% заробітної плати. Це не поширюється на відрахування із заробітної плати при відбуванні виправних робіт, стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, відшкодування шкоди, заподіяної роботодавцем здоров'ю працівника, і відшкодування збитків, завданих злочином. Розмір відрахувань із заробітної плати в цих випадках не може перевищувати 70%. Виплата заробітної плати повинна здійснюватися в рублях, але відповідно до прийнятого в організації колективним договором або трудовим договором за письмовою заявою працівника допускається проводити оплату праці в інших формах, що не суперечать законодавству Російської Федерації і міжнародними договорами. При цьому частка заробітної плати, виплаченої в негрошовій формі, не може перевищувати 20% від загальної суми заробітної плати. Не допускається виплата заробітної плати у вигляді спиртних напоїв, наркотичних, токсичних, отруйних і шкідливих речовин, зброї, боєприпасів та інших предметів, щодо яких встановлено заборони і обмеження на їх вільний обіг. Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, у всіх організаціях на території Російської Федерації здійснюють органи федеральної інспекції праці.

  Роботодавець має право встановлювати різні системи преміювання, стимулюючих доплат і надбавок з урахуванням думки представницького органу працівників. Такі системи можуть встановлюватися
  також колективними договорами. Стимулюючі виплати встановлюються законодавчо для:

  - Працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці, роботах в місцевостях з особливими кліматичними умовами (перелік важких робіт, робіт із шкідливими і небезпечними і іншими особливими умовами праці визначається Урядом Російської Федерації, а підвищення заробітної плати за зазначеними підставами проводиться за результатами атестації робочих місць)

  - Працівників, зайнятих на виконанні робіт в умовах, що відхиляються від нормальних (при виконанні робіт різної кваліфікації праця оплачується за роботою вищої кваліфікації; за суміщення професій і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника - проводиться доплата, розмір якої встановлюється за згодою сторін трудового договору; при виконанні робіт за межами нормальної тривалості робочого часу - понаднормові роботи оплачуються за перші дві години роботи не менше, ніж в півтора разу, за наступні години - не менш, ніж в подвійному розмірі; при виконанні робіт у вихідні та неробочі святкові дні-вихідний і неробочий святковий день оплачується не менш, ніж в подвійному розмірі; при виконанні робіт в нічний час - оплата проводиться в підвищеному розмірі, що встановлюється роботодавцем, колективним і трудовим договорами)

  - Працівників, змушених простоювати з вини роботодавця або з причин, не залежних від роботодавця і працівника - оплата повинна становити не менш як дві третини середньої заробітної плати працівника (простій з вини роботодавця) або тарифної ставки окладу (простий з причин, не залежних від роботодавця і працівника).

  Працівникам підприємства також можуть надаватися гарантії та компенсації.Гарантії - це засоби, способи та умови, за допомогою яких забезпечується здійснення наданих працівникам прав у сфері соціально-трудових відносин. Компенсації - це грошові виплати, встановлені з метою відшкодування працівникам витрат, пов'язаних з виконанням ними трудових чи інших передбачених федеральним законом обов'язків. Крім загальних гарантій (при прийомі на роботу, переведення на іншу роботу, по оплаті праці тощо) працівникам надаються гарантії і компенсації в наступних випадках [5]:

  - При направленні в службові відрядження - поїздки працівника за розпорядженням роботодавця на певний термін для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи, роботодавець зобов'язаний відшкодовувати працівнику витрати на проїзд в обидві сторони, по найму житлового приміщення, пов'язані з проживанням поза місцем постійного проживання (добові) , інші витрати, зроблені працівником з дозволу або з відома роботодавця

  - При переїзді в іншу місцевість - компенсація витрат на переїзд і облаштування працівника і членів сім'ї

  - При виконанні державних або громадських обов'язків

  - При поєднанні роботи з навчанням

  - При вимушеному припиненні робіт не з вини працівника

  - При наданні щорічної оплачуваної відпустки

  - У випадках припинення трудового договору в зв'язку з ліквідацією організації, невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, призову працівника на військову службу, відновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, відмови працівника від переведення у зв'язку з переміщенням роботодавця в іншу місцевість

  - В зв'язку з затримкою з вини роботодавця видачі трудової книжки при звільненні працівника.

  Основна заробітна плата забезпечує мінімальний розмір оплати праці за умови відпрацювання необхідної кількості робочого часу, стимулює зростання професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівника. Метод нарахування основної заробітної плати залежить від прийнятої системи оплати праці: відрядної або погодинної. Для службовців основна заробітна плата розраховується шляхом множення посадового окладу на відсоток виконання нормативного часу або денної ставки оплати праці на число відпрацьованих днів у місяці.

  Додаткова заробітна плата включає в себе різного виду доплати і компенсації за диференційовані умови праці і кваліфікацію співробітника:

  - Доплати за несприятливі та шкідливі умови праці

  - Надбавки за суміщення професій і виконання додаткових обов'язків

  - Надбавки за класність водіям і машиністам

  - Надбавки за вчені ступінь і звання

  - Персональні надбавки керівникам і фахівцям за кваліфікацію

  - Доплати за ненормований робочий день

  - Оплата понаднормових годин роботи у вихідні та святкові дні

  - Доплати за виконання державних обов'язків і т.п.

  Винагорода за кінцевий результат стимулює групові інтереси, заохочує колективізм і виплачується з фонду оплати праці за досягнення певних результатів окремими структурними підрозділами при:

  - Збільшенні обсягу товарної продукції, робіт і послуг

  - Зростанні продуктивності праці

  - Підвищенні якості продукції, робіт і послуг

  - Економії ресурсів і т.п.

  Як правило, кінцеві результати вказуються в планах роботи підрозділів і при їх перевиконання з'являється додатковий фонд оплати праці, який йде на виплату винагород.

  Премія за основні результати праці, так само як і винагороду, стимулює досягнення кінцевих результатів, однак виплачується з прибутку. У сучасних умовах через недоліки в системі оподаткування комерційні організації прибуток штучно занижують, а виплату премій здійснюють іншими способами.

  Матеріальна допомога виплачується за рахунок прибутку у вигляді компенсацій в таких надзвичайних або екстремальних ситуаціях, як:

  - Смерть співробітника або його близьких родичів

  - Весілля співробітника або його близького родича

  - Придбання ліків або оплата лікування співробітника

  - Нещасні випадки (пожежа, аварія, травма, загибель майна)

  - Придбання путівок до чергової відпустки

  - Завершення творчої роботи (книги, дисертації тощо)

  Матеріальна допомога виплачується за особистою заявою співробітника за розпорядженням керівника організації і є епізодичною формою матеріального стимулювання праці.

  Матеріальні пільги і привілеї співробітникам є елементами винагороди або компенсації, що надаються на додаток до різних особистим формам оплати праці. Такі форми матеріального заохочення мають для персоналу кількісну цінність, можуть бути відкладеними або умовними (пенсійне забезпечення, страхові внески, оплата лікарняних листів) і прямими пільгами. Матеріальні пільги містять такі елементи, які в строгому розумінні не є заробітною платою, наприклад оплата щорічної відпустки.

  Основні цілі пільг:

  - Мотивувати співробітників і підвищувати їх відповідальність перед організацією

  - Надавати фінансову допомогу і забезпечувати доходами на додаток до оплати праці (наприклад, автомобіль і бензин організації) для актуальних або відчутних потреб працівників, включаючи потреби безпеки

  - Демонструвати турботу організації про потреби працівників

  - Надавати ефективні з точки зору оподаткування можливості винагороди, які знижують податкові зобов'язання.

  Пільги та привілеї можуть включати в себе:

  - Пенсійне забезпечення (відкладене фінансування за допомогою вкладу, який дає право на гарантований дохід для працівника або його утриманців при виході на пенсію або у разі смерті)

  - Забезпечення особистої безпеки (підвищення індивідуальної безпеки щодо випадків хвороби, подій або скорочення штатів)

  - Забезпечення особистих потреб (реалізація певних особистих потреб і відповідальності, наприклад, турбота про дітей, фінансове консультування, сприяння відпочинку)

  - Фінансове сприяння, допомогу (кредити або допомога при купівлі житла, знижки, членські внески)

  - Надання транспортних засобів і бензину організації (диференціація менеджерів по статусу і посади шляхом надання їм автомобілів різного ступеня престижності)

  - Сприяння в підвищенні рівня життя працівників (субсидовані обіди, знижки на одяг, відшкодування телефонних витрат, надання кредитних карт).

  У підсумку можна сказати про те, що фонд споживання є частиною прибутку підприємства, що спрямовується на здійснення заходів з розвитку соціальної сфери (крім капітальних вкладень) і матеріальне заохочення працівників підприємства та інших аналогічних заходів і робіт, що не приводять до утворення нового майна. До фонду споживання відносяться витрати на оплату праці, оплату по дивідендах, а також грошові виплати за рахунок чистого прибутку. Таким чином, за допомогою фонду споживання підприємство сприяє поліпшенню життєвого рівня працівників, надаючи їм одноразову допомогу, винагороди за підсумками року, різного роду надбавки, вихідні допомоги при звільненні, оплачуючи путівки на відпочинок і лікування, а також надаючи кошти для соціальних і трудових пільг.

  2 Аналіз фактичного стану економічної діяльності підприємства

  2.1 Загальна характеристика підприємства ВАТ «Центртелеком»


  Орловський філія ВАТ «Центртелеком» (до 1 грудня 2002 року - ВАТ «Електричний зв'язок Орловської області») було створено 1 грудня 2002 року в рамках реорганізації відкритих акціонерних товариств електрозв'язку областей Центрального федерального округу Російської Федерації у формі приєднання до ВАТ «Центральна телекомунікаційна компанія» .

  ВАТ «Центртелеком» має 12 структурних підрозділів, які надають послуги електричної і телефонного зв'язку в 24 районах і містах Орловської області:

  - Місцеві, міжміські та міжнародні телефонні з'єднання

  - ДВО (додаткові види обслуговування, що надаються на цифрових АТС)

  - Безпровідний радіодоступ DECT, рухлива радіозв'язок «Алтай»

  - Відеотелефонія, послуги аудіо- та відеоконференцзв'язку

  - Передача даних, Internet, ISDN

  - Мультисервисная мережу

  - Документальний електрозв'язок

  - Проводове мовлення

  Орловським філією ВАТ «Центртелеком» в 2002 р введено 38,596 електронних номерів абонентської ємності, з них 17,160 номерів бездротового радіодоступу стандарту DECT. На 01.01.2003 р монтована ємність ГТС склала 181,439 номерів, СТС - 40,138 номерів. Рівень цифровізації дорівнює 48,3%. Компанією надаються сучасні мультимедійні послуги, зроблено реальним впровадження широкосмугових послуг, впроваджена корпоративна Автоматизована фінансово-економічна система бюджетоутворення і бюджетного контролю.

  На телефонних мережах Орловського філії ВАТ «Центртелеком» працює 54 міських телефонних станції і 401 сільська, з них: координатних - 415, квазі-електронних - 13, електронних - 27 станцій. Потужність міжміських телефонних станцій - 4100 каналів і ЗСЛ, з них 870 - магістральних каналів 1140 - зонових, 2090 - ЗСЛ.

  Орловський філія ВАТ «Центртелеком» є найбільшим провайдером в Орловській області і має точки доступу по всій області. Частка компанії на ринку становить 65%. Надання послуг здійснюється за допомогою виділених і комутованих з'єднань, через ISDN. Послуги відеотелефонного зв'язку надаються з 2000 року. 17 травня 2002 року в Парижі за підсумками діяльності за 2001 рік ВАТ «Електрозв'язок Орловської області» було нагороджено дипломом та золотою медаллю Асоціації сприяння промисловості SPI, як найбільш ефективно і динамічно розвивається Росії.

  Послуги телефонного зв'язку на території Орловської області надаються з 1892 року. Виконуючи програму розвитку електрозв'язку в Орлі і області, Орловським філією ВАТ «Центртелеком» в 2003 році побудовано та введено в експлуатацію понад 250 км оптико-волоконних ліній зв'язку та 28500 номерів цифрових АТС. Це дозволило вийти на такі показники цифровізації мережі Орловського філії: ГТС - 58,6%; ГТС г.Орел - 62,1%; СТС - 20,5%. Ємність цифрових міжміських телефонних станцій - 4100 каналів і ЗСЛ, з них 870 - магістральних каналів 1140 - зонових, 2090 - ЗСЛ.

  В Орловському філії ВАТ «Центртелеком» з 1994 року діє автоматизована система розрахунків АСР Орел-М, яка дозволяє абонентам здійснювати платежі в режимі on-line. АСР "Орел-М" забезпечує автоматизацію проведення розрахунків за такі види і послуги зв'язку: місцевий телефонний зв'язок; міжміський та міжнародний телефонний зв'язок; проводове радіомовлення; радіозв'язок; послуги телеграфу; послуги Інтернет; разові послуги (установка, підключення, перестановка кінцевих абонентських телефонних пристроїв і т.п.).

  На даний момент Орловський філія ВАТ «Центртелеком» має Регіональну Інформаційну Мережу (ОРІС) в складі трьох вузлів в містах: Орел, Мценськ, Лівни. Зв'язок між вузлами і Москвою забезпечується цілодобово по виділених каналах. Орловський філія ВАТ «Центртелеком» надає послуги Інтернет через свої філії (РУЕС) в містах Лівни і Мценськ по міських телефонах з поточним тарифом за хвилину зв'язку, крім того всім телефонним абонентам Орловської області надається доступ в Інтернет по міжміському телефону і оплачується за квитанціями міжміського телефонного станції. Тарифна політика є єдиною для всіх підрозділів Орловського філії ВАТ «Центртелеком». Орловська Регіональна Інформаційна Мережа постійно працює в напрямку поліпшення якості надання послуг шляхом впровадження цифрових каналів зв'язку і збільшення кількості портів доступу в Інтернет.

  2.2Аналіз економічної діяльності підприємства ВАТ «Центртелеком»


  Для нормального функціонування підприємства ВАТ «Центртелеком» проводиться аналіз його діяльності, в залежності від постійно мінливої ​​кон'юнктури ринку. Це дозволяє зробити підприємство стійким - прибутковим і конкурентоспроможним, а також забезпечити його подальший розвиток. Проведення систематичних аналізів діяльності підприємства дозволяє:

  - Швидко, якісно і персонально оцінювати результати діяльності підприємства і його структурних підрозділів;

  - Точно й вчасно знаходити й враховувати фактори, що впливають на одержуваний прибуток;

  - Визначити витрати й тенденцію їхніх змін, що необхідно для визначення продажної ціни й розрахунку рентабельності;

  - Знаходити оптимальні шляхи вирішення різних проблем і одержання достатнього прибутку.

  Для всебічної оцінки ефективності діяльності підприємства використовуються різні показники: прибуток, рентабельність, продуктивність праці та ін.

  Звіт про фінансові результати та їх використання в діяльності підприємства представлений в таблиці 1


  Таблиця 1 - Основні показники результатів діяльності Орловського філії ВАТ «Центртелеком»

  показники

  одиниці

  виміру

  2001 р

  2002 р

  2003 р

  1

  2

  3

  4

  5

  Обсяг товарної продукції в діючих оптових цінах підприємства (без ПДВ)

  тис. руб.

  355502

  442954

  518971

  Собівартість товарної продукції

  тис. руб.

  259132

  324243

  461223

  Мат. витрати на товарний випуск продукції

  тис. руб.

  23790

  77681

  31336

  Амортизація основних засобів

  тис. руб.

  36076

  36294

  37522

  чиста продукція

  тис. руб.

  295636

  328979

  450113

  Середньорічна вартість основних засобів

  тис. руб.

  506138

  524600

  716141

  Нематеріальні активи

  тис. руб.

  963

  -

  -

  Середньорічна вартість основних виробничих засобів

  тис. руб.

  399196

  411082

  679135

  Частка активної частини основних засобів в основних виробничих засобах

  %

  100

  100

  100

  Середньооблікова чисельність ППП

  чол.

  2614

  2547

  2563

  Середньооблікова чисельність основних виробничих робітників

  чол.

  2125

  1980

  1953

  1

  2

  3

  4

  5

  Витрати на оплату праці ППП

  тис. руб.

  89476

  110134

  143198

  Витрати на оплату праці основних виробничих робітників

  тис. руб.

  75321

  86635

  101479

  Середньомісячна оплата праці 1 працівника ППП

  тис. руб.

  2,852

  3,603

  4,656

  Середньомісячна оплата праці 1 робітника

  тис. руб.

  2,954

  3,646

  4,330

  Продуктивність праці (по товарній продукції) в розрахунку на 1 працівника ППП

  тис. руб.

  135,999

  173,912

  202,486

  Продуктивність праці (по товарній продукції) в розрахунку на 1 робітника

  тис. руб.

  167,295

  223,714

  265,730

  Продуктивність праці (по чистій продукції) в розрахунку на 1 працівника ППП

  тис. руб.

  113,097

  129,163

  175,620

  Продуктивність праці (по чистій продукції) в розрахунку на 1 робітника

  тис. руб.

  139,123

  166,151

  230,473

  фондовіддача

  руб.

  0,702

  0,844

  0,725

  фондомісткість

  руб.

  1,424

  1,185

  1,379

  Фондоозброєність (по всіх основних засобах) 1 працівника ППП

  тис. руб.

  193,63

  205,97

  279,42

  Те ж за активної частини основних засобів

  тис. руб.

  152,71

  161,40

  264,98

  Матеріаломісткість товарної продукції

  руб.

  0,067

  0,175

  0,060

  Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших мат. цінностей (кредит рах. 80)

  тис. руб.

  94148

  118711

  57748

  Збиток від реалізації продукції (робіт, послуг) (дебет рах. 80)

  тис. руб.

  -

  -

  -

  Позареалізаційні доходи (кредит рах. 80)

  тис. руб.

  +1147

  1729

  5780

  Позареалізаційні втрати (дебет рах. 80)

  тис. руб.

  20471

  38738

  39521

  Продовження таблиці 1

  1

  2

  3

  4

  5

  Балансовий прибуток (збиток) (сальдо по рах. 80)

  тис. руб.

  31709 (прибуток)

  440 (прибуток)

  8726 (збиток)

  рентабельність виробництва

  %

  6,26

  0,08

  -1,22

  Коефіцієнт поточної ліквідності


  0,7

  0,69

  0,64

  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами


  -0,55

  -3,81

  -2,90

  Інформаційною основою аналізу соціальної і виробничої діяльності підприємства ВАТ «Центртелеком» є дані бухгалтерської та статистичної звітності, бухгалтерські баланси (Додатки В, Г). Документообіг на підприємстві відіграє дуже важливу роль. Тут дуже важливим є документальне оформлення угод (договорів). Діяльність підприємства супроводжується складанням різних типів документів:

  - Організаційні документи (статут, структурна і штатна чисельність, штатний розклад, посадові інструкції та ін.);

  - Розпорядчі документи (рішення, розпорядження, накази по основній діяльності);

  - Документи з особового складу (колективний договір, накази по особовому складу, трудові книжки, особисті справи, особові рахунки);

  - Фінансово-бухгалтерські документи (річний звіт, головна книга, рахунки прибутку і збитків, акти, ревізії і т.п.);

  - Інформаційно-довідкові документи (листи, довідки, доповідні записки);

  - Нормативні документи від вищих органів;

  - Комерційні документи (контракти і договори).

  Основними правовими документами у взаємовідносинах між підприємствами є комерційні контракти (договору), що представляють собою угоду сторін про встановлення і регулювання будь-яких відносин.

  Основною метою організації оплати праці в ВАТ «Центртелеком» є встановлення обґрунтованих співвідношень в рівнях заробітної плати працівників залежно від їх трудових функцій. Основною системою, використовуваної для оплати праці працівників є почасово-преміальна система оплати праці, яка включає в себе:

  1) посадові оклади;

  2) систему доплат і надбавок;

  3) преміювання за виконання виробничих завдань.

  4) преміювання за виробничі результати;

  Посадові оклади (тарифні ставки) працівникам ВАТ «Центртелеком» встановлюються з урахуванням складності виконуваних робіт, кваліфікації працівників:

  - Наказами генерального директора підприємства для працівників генеральної дирекції ВАТ «Центртелеком» і керівних працівників філій, що входять в номенклатуру генерального директора;

  - Наказами заступника генерального директора - директора філії для працівників апарату управління філії, керівних працівників структурних підрозділів філії, що входять в номенклатуру заступника генерального директора - директора філії;

  - Наказами керівників структурних підрозділів філії для інших працівників структурних підрозділів філії.

  З метою забезпечення єдиного підходу до регулювання рівня оплати праці працівників ВАТ «Центртелеком» для визначення розмірів посадових окладів (тарифних ставок) вводиться тарифна система. Введення тарифної системи оплати праці здійснюється на підставі наказу генерального директора ВАТ «Центртелеком». Така система передбачає єдині принципи організації оплати праці працівників на основі єдиної тарифної сітки, порядок формування тарифних ставок (окладів), а також виплат компенсаційного і стимулюючого характеру, передбачених чинним законодавством Російської Федерації. Джерелом оплати праці та гарантій соціальної захищеності працівників є зароблені ВАТ «Центртелеком» кошти.

  Місячні посадові оклади (тарифні ставки) працівників філій ВАТ «Центртелеком» встановлюються відповідно до єдиної тарифної сітки (ЄТС), наведеної в таблиці 2. Мінімальна місячна тарифна ставка оплати праці (тарифна ставка 1 розряду ЄТС) встановлюється наказом генерального директора ВАТ «Центртелеком» . Тарифні ставки (оклади) 2-го і наступних розрядів єдиної тарифної сітки визначаються, виходячи з розмірів тарифної ставки (окладу) 1-го розряду і тарифних коефіцієнтів.

  Таблиця 2 - Єдина тарифна сітка (ЄТС) з оплати праці працівників ВАТ «Центртелеком»

  Розряди оплати праці

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  тарифні коефіцієнти

  1,00

  1,30

  1,70

  2,15

  2,65

  3,35

  4,15

  4,55

  5,00

  5,50

  6,05

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  6,65

  7,30

  8,05

  8,85

  9,75

  10,70

  11,80

  12,95

  14,25

  15,70

  17,25


  Всі професії і посади працівників підприємства поділяються на 2 групи:

  - робочі

  - Службовці, в т.ч. - Керівники, фахівці, інші службовці (технічні виконавці).

  Віднесення кваліфікацій професій робітників, посад керівників, фахівців та інших службовців ВАТ «Центртелеком» до розрядів оплати праці за ЄТС і визначення тарифних коефіцієнтів проводиться відповідно до встановлених показниками (Додаток А) .Таріфікація за робітничими професіями проводиться по семи освіта в галузі управління праці (з 1 по 7). Службовці тарифікуються з 2 по 22 розряди, в залежності від складності функцій управління і ступеня відповідальності виконуваних робіт. Кожному кваліфікаційному розряду (кожної категорії) відповідає певний діапазон розрядів з оплати праці та тарифних коефіцієнтів єдиної тарифної сітки. Розряди оплати праці для працівників ВАТ «Центртелеком» відповідно до ЄТС визначаються за результатами тарифікації. Тарифікація здійснюється:

  а) за посадами керівників і фахівців на основі вимог тарифно-кваліфікаційних характеристик по загальногалузевим посадам керівників і службовців, який затверджується Мінпраці Росії;

  б) за професіями робітників на основі тарифно-кваліфікаційних вимог по загальногалузевим професій робітників, що затверджуються Мінпраці Росії.

  Конкретне значення тарифного коефіцієнта встановлюється кожному працівникові в межах відповідного діапазону за поданням керівника структурного підрозділу, з урахуванням особистих якостей працівника (стаж роботи, професійний досвід, інтенсивність праці, старанність і т.д.) і затверджується в штатному розкладі філії. При визначенні розміру посадового окладу верхня межа діапазону тарифних коефіцієнтів може підвищуватися для наступних професій:

  - Кабельників-спаювальник - до 20%

  - Операторів зв'язку, телефоністів, телеграфістів, листонош, водіїв автомобілів - до 15%;

  - Електромонтерів каналізаційних споруд зв'язку;

  - Електромонтерів лінійних споруд телефонного зв'язку та радіофікації - до 15%

  Посадові оклади головного інженера, головного бухгалтера структурного підрозділу затвердженої організаційної структури філії встановлюються на 5 - 30% нижче посадового окладу відповідного керівника. Посадові оклади заступників керівників підрозділів встановлюються на 5 - 30% нижче окладу відповідного керівника.


  2.3 Проведення заходів щодо поліпшення життєвого рівня працюючих на підприємстві ВАТ «Центртелеком»

  У ВАТ «Центртелеком» діє система доплат і надбавок до посадових окладів працівників, що встановлюються відповідно до законодавства та іншими нормативними правовими актами.

  Доплати і надбавки до посадових окладів затверджуються на 1 календарний рік наказами:

  - Генерального директора для працівників генеральної дирекції та керівних працівників філій, що входять в номенклатуру генерального директора;

  - Заступників генерального директора - директорів філій для інших працівників філій;

  - Начальників (директорів) міжрайонних вузлів (центрів) для працівників міжрайонних вузлів (центрів)

  Встановлюються такі види надбавок до посадових окладів:

  1) надбавка за роз'їзний характер роботи:

  - Працівникам лінійних цехів, дільниць, зайнятим на експлуатаційно-технічному обслуговуванні та ремонті лінійних споруд зв'язку (начальники, інженери, старші електромеханіки, електромеханіки, кабельники - паяльщики, електромонтери лінійних споруд телефонного зв'язку та радіофікації, електромонтери каналізаційних споруд зв'язку, водії автомобілів);

  - Працівникам ремонтно-відновлювальних бригад (інженери, старші електромеханіки, електромеханіки, робочі);

  - Працівникам цехів, дільниць, зайнятим на роботах з обслуговування та ремонту обладнання та апаратури зв'язку, мовлення та радіофікації, енергообладнання (начальники, інженери, старші електромеханіки, електромеханіки і робочі).

  Надбавка за роз'їзний характер роботи виплачується в розмірі 20% посадового окладу (тарифної ставки), якщо працівник перебував у роз'їздах 12 і більше днів на місяць; якщо менше 12 днів на місяць - 1,5% на добу від посадового окладу (тарифної ставки). Виплата надбавки за роз'їзний характер роботи проводиться у випадках, коли працівник для виконання своїх обов'язків здійснює роз'їзди за межами населеного пункту, в якому розташоване структурний підрозділ і основне робоче місце працівника, а тривалість кожної поїздки не менше встановленої тривалості робочого дня. Розміри надбавок у всіх випадках не повинні перевищувати розміру встановленої норми добових при відрядженнях на території Російської Федерації. В надбавку за роз'їзний характер роботи не включається оплата вартості службового проїзду, вона відшкодовується особливо, за діючими тарифами, якщо транспортні засоби не надавалися безкоштовно.

  2) надбавки за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю:

  - Службовцям ВАТ «Центртелеком» відповідно до Закону РФ «Про державну таємницю» від 21.07.93г № 5485-1, Указом Президента РФ «Про правове забезпечення діяльності шифрувальної служби в Російській Федерації» від 18.07.95г. № 0720 і Постановами Уряду РФ «Про порядок і умови виплати процентних надбавок до посадового окладу (тарифної ставки) посадових осіб і громадян, допущених до державної таємниці» від 16.10.94г. № 1161, «Про соціальний захист працівників шифрувальної служби в Російській Федерації» від 27.12.97г. № 1639, Положенням про порядок виплати процентних надбавок до посадового окладу (тарифної ставки) працівникам, допущеним до державної таємниці, а також до роботи з шифрами в ВАТ «Центртелеком».

  3) надбавки стимулюючого характеру:

  - Працівникам можуть встановлюватися надбавки за виконання особливо важливої ​​роботи (на термін її проведення) до 50% від посадового окладу.

  До числа особливо важливих робіт можуть бути віднесені:

  - Впровадження нової техніки в структурних підрозділах користувачів послуг (замовників), що призвело до збільшення доходів підприємства;

  - Впровадження нових платних послуг.

  Надбавки стимулюючого характеру встановлюються на певний строк, але не більше одного року. Надбавки скасовуються при погіршенні показників у роботі або закінчення особливо важливих або термінових робіт.

  Також встановлюються наступні види доплат:

  1) доплата за суміщення професій (посади): працівникам, які виконують поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового об'єму робіт за іншою професією (посадою);

  2) доплата за розширення зони обслуговування, збільшений обсяг робіт: при виконанні додаткового обсягу робіт за однією і тією ж професією (посадою).

  Доплата за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, збільшений обсяг робіт проводиться за умови вивільнення чисельності. Розміри доплат працівникам визначаються за згодою сторін трудового договору.

  3) доплата за тимчасово - відсутнього працівника: працівникам за виконання, поряд зі своєю основною роботою, обов'язків тимчасово-відсутнього працівника в межах економії коштів на оплату праці, що утворюється за посадовими окладами відсутніх працівників, виходячи з фактично виконуваного обсягу робіт.

  Доплата за тимчасово-відсутнього працівника може встановлюватися на строк до 4-х місяців; у виняткових випадках, викликаних виробничою необхідністю, на більш тривалий термін. Розмір доплати працівнику встановлюється за згодою сторін трудового договору. Доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника проводиться у випадках, коли виконання цих обов'язків не передбачено посадовою інструкцією і додатковий обсяг робіт виконується поряд зі своєю основною роботою протягом встановленої тривалості робочого дня (зміни); розрахунок штату виконаний без коефіцієнта, що враховує підміну працівників на час відпусток. Наказ на доплату за тимчасово відсутнього працівника видається в день настання події. Конкретний розмір доплати, встановлюваний працівникові за суміщення професій (посади), розширення зони обслуговування, збільшений обсяг робіт, виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, залежить від:

  - Індивідуальної продуктивності праці;

  - Спільності робіт, які повинні бути пов'язані між собою за характером праці, а також технологічно і функціонально;

  - Відсутність негативного впливу роботи за сумісництвом на якість виконання основної роботи;

  - Достатнього для виконання суміжній або роботи за іншою професією (посадою) технічного та освітнього рівня працівника.

  4) доплата за роботу на робочих місцях з важкими і шкідливими умовами праці: конкретні розміри доплат визначаються на підставі атестації робочих місць і оцінки умов праці на робочих місцях відповідно до Галузевої Положенням, затвердженим наказом Мінзв'язку від 06.02.87г. № 79, Рекомендаціями по оцінці умов праці та доплати працівникам підприємств зв'язку за виконання робіт з важкими і шкідливими умовами праці (додаток до листа Мінзв'язку Росії № 371-д від 02.11.92г.)

  5) доплата за роботу в нічні години: проводиться в розмірі 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час (з 22 години до 6 години ранку), крім працівників охорони. Працівникам охорони доплата за роботу в нічний час проводиться в розмірі 35% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

  6) доплата водіям легкових автомобілів з ненормованим робочим днем: у розмірі до 25% посадового окладу (тарифної ставки) за відпрацьований час;

  7) доплати за керівництво бригадою: бригадирам, не звільненим від основної роботи, встановлюються в залежності від чисельності бригади: при чисельності від 3 до 10 чол. включно - 10% посадового окладу; при чисельності понад 10 чол. - 15% посадового окладу.

  У ВАТ «Центртелеком» діє положення, яке передбачає одноразове преміювання працівників при нагородженні їх державними нагородами та почесними званнями Російської Федерації, відомчими нагородами Міністерства Російської Федерації по зв'язку та інформатизації, внутріфірмовими нагородами ВАТ «Центртелеком» і корпоративними нагородами ВАТ «Інвестиційна компанія зв'язку». Виплата одноразових премій проводиться на підставі наказів Генерального директора Товариства:

  1) Почесне звання «Заслужений працівник зв'язку Російської Федерації» присвоюється Указом Президента Російської Федерації працівникам, які мають великі заслуги у вдосконаленні та розвитку засобів зв'язку, поліпшення обслуговування населення і народного господарства, в підготовці фахівців зв'язку, і які мають стаж роботи в галузі зв'язку не менше 15 років. Особам, удостоєним почесного звання «Заслужений працівник зв'язку Російської Федерації» вручається посвідчення, нагрудний знак встановленого зразка; виплачується грошова премія.

  2) Звання «Майстер зв'язку» присвоюється наказом Міністра Російської Федерації по зв'язку та інформатизації високопрофесійним працівникам зв'язку за успіхи в розвитку і вдосконаленні засобів зв'язку, поліпшення обслуговування населення, підприємств, установ, організацій, впровадженні нової техніки і технологій і пропрацювали в галузі зв'язку 15 та більше років. Працівникові, удостоєному звання «Майстер зв'язку» вручається посвідчення, нагрудний значок встановленого зразка; виплачується грошова премія; надається право на позачергове встановлення квартирного телефону і обслуговування позачергово усіма видами послуг зв'язку, наявними в розпорядженні ВАТ «Центртелеком».

  3) Нагрудним значком «Почесний радист» нагороджуються особи, які сприятимуть розвитку радіо і телебачення своїми досягненнями в галузі науки, техніки, виробництва, експлуатації та організації телерадіомовлення (мають, як правило, стаж роботи в галузі зв'язку не менше 10 років). Нагородження проводиться наказом Міністра Російської Федерації по зв'язку та інформатизації щорічно до Дня радіо - 7 травня. Працівникові, нагородженому значком «Почесний радист» видається посвідчення, нагрудний значок встановленого зразка; виплачується грошова премія.

  4) Почесною грамотою ВАТ «Інвестиційна компанія зв'язку» нагороджуються працівники ВАТ «Центртелеком», внісши конкретний внесок в розвиток телекомунікаційного комплексу країни, створення нових інформаційних технологій, поліпшення якості послуг, що надаються зв'язку та інформатизації і мають трудовий стаж в системі зв'язку і інформатизації 5 і більше років. Нагородження Почесною грамотою ВАТ «Інвестиційна компанія зв'язку» здійснюється наказом Генерального директора ВАТ «Связьинвест». Працівникові ВАТ «Центртелеком», нагородженому Почесною грамотою ВАТ «Інвестиційна компанія зв'язку», виплачується грошова премія.

  5) Відзнакою «За заслуги перед Товариством» нагороджуються працівники ВАТ «Центртелеком» за великий особистий внесок у розвиток і вдосконалення засобів зв'язку, впровадження нової техніки і технологій, відмінні показники в роботі та інші заслуги в галузі зв'язку, за умови безперервного стажу роботи в галузі «Зв'язок» не менше 10 років. Нагородження Відзнакою «За заслуги перед Товариством» проводиться наказом генерального директора підприємства за поданням заступника генерального директора - директора з персоналу: до Дня радіо - свята працівників всіх галузей зв'язку; в зв'язку з ювілеєм компанії; в зв'язку з ювілейними датами з дня народження працівника (50 років, 60 років і кожні наступні 10 років) і трудової діяльності працівника (15, 20 і кожні наступні 5 років роботи в галузі зв'язку). Працівникові, нагородженому Відзнакою «За заслуги перед Товариством» вручається посвідчення та нагрудний знак встановленого зразка; виплачується грошова премія.

  6) Почесне звання «Ветеран зв'язку» присвоюється працівникам Товариства за довголітню, сумлінну працю в галузі зв'язку в знак визнання їх трудових заслуг у розвитку і вдосконаленні засобів зв'язку і поліпшення якості послуг зв'язку, за умови загального стажу роботи в галузі «Зв'язок» не менше 20 років. Присвоєння почесного звання «Ветеран зв'язку» здійснюється наказом генерального директора ВАТ «Центртелеком» за поданням заступника генерального директора - директора з персоналу: до Дня радіо - свята працівників всіх галузей зв'язку; в зв'язку з ювілеєм компанії; в зв'язку з ювілейними датами з дня народження працівника (50 років, 55 років (жінкам), 60 років і кожні наступні 10 років) і трудової діяльності працівника (20, 25 і кожні наступні 5 років роботи в галузі зв'язку). Працівникові, удостоєному Почесного звання «Ветеран зв'язку»: вручається диплом установленого зразка; виплачується грошова премія.

  7) Подяка Генерального директора ВАТ «Центртелеком» є заохоченням працівника або колективу підприємства за конкретний особистий внесок у розвиток і впровадження нових телекомунікаційних технологій, вдосконалення засобів зв'язку і зміцнення фінансового становища. Оголошення Подяки проводиться наказом генерального директора ВАТ «Центртелеком» за поданням заступника Генерального директора - директора з персоналу: до Дня радіо - свята працівників всіх галузей зв'язку; в зв'язку з ювілеєм Компанії; в зв'язку з ювілейними датами з дня народження працівника (50 років, 55 років (жінкам), 60 років і кожні наступні 10 років) і трудової діяльності працівника (10, 15 і кожні наступні 5 років роботи в галузі зв'язку). При оголошенні Подяки працівнику чи колективу вручається лист Подяки встановленого зразка і виплачується премія.

  Сума премій колективу і кількість заохочувані працівників встановлюється генеральним директором Товариства.

  Таким чином, ВАТ «Центртелеком» проводить активні заходи щодо поліпшення життєвого рівня своїх працівників, сприяючи тим самим підвищенню ефективності соціальної і виробничої діяльності підприємства.

  3 Розробка рекомендацій щодо оптимізації економічної діяльності підприємства ОФ ВАТ «Центртелеком»

  Говорячи про заходи, спрямовані на оптимізацію економічної діяльності ОФ ВАТ «Центртелеком» в рамках обраної проблематики, слід приділити особливу увагу діям, спрямованим на поліпшення життєвого рівня працюючих на підприємстві, так як можливість працівників поліпшити своє соціальне і економічне становище буде стимулом для підвищення продуктивності праці та інших економічних показників. Отже, підприємство зацікавлене в проведенні заходів, спрямованих на поліпшення життєвого рівня своїх працівників. У зв'язку з цим необхідно встановити соціально-трудові права і гарантії працівників ВАТ «Центртелеком» (далі - Товариства) відповідно до конвенціями Міжнародної організації праці, Конституцією Російської Федерації, Трудовим кодексом Російської Федерації (далі тк РФ), законом «Про професійні спілки , їх права та гарантії діяльності », статутом Товариства. Необхідно створити умови для соціально-економічного розвитку Товариства, збільшення обсягу, номенклатури і підвищення якості послуг і забезпечення на цій основі соціальних і економічних гарантій для кожного працівника. За виконання цих дій повинен відповідати призначений Рада, який сприятиме ефективній роботі Товариства, сприяти дотриманню внутрішнього трудового розпорядку, культури виробництва і дисципліни праці, здійснювати представництво від імені працівників при вирішенні питань, які зачіпають їхні трудові та соціальні права і інтереси, контролювати дотримання правил охорони праці , проводити спільно з роботодавцем виробничі змагання, конкурси професійної майстерності, надавати інформаційну, методичну, консультативну, правову і фінансову допомогу профспілковим комітетам та членам профспілки, проводити навчання профспілкового активу, проводити культурно - масові та оздоровчі заходи серед працівників і членів їх сімей, сприяти роботі ради ветеранів Товариства.

  Працівникам та керівникам ВАТ «Центртелеком» необхідно спільними зусиллями добиватися зміцнення економічного і фінансового становища Товариства, здійснюючи такі заходи, як створення умов для розвитку виробництва, проведення політики, що забезпечує зростання ефективності праці, якість послуг, що надаються зв'язку, підвищення рівня життя працівників Товариства, забезпечення їх оздоровлення і медичного обслуговування, як необхідних умов соціальної стабільності, створення здорових і безпечних умов праці, вирішення житлових питань, забезпечення професійної підготовки та перепідготовки персоналу, проведення спортивно - масових заходів серед працівників Товариства та членів їх сімей.Також необхідно зберігати і розвивати існуючу соціальну сферу Товариства, забезпечувати її фінансування.

  Робочий час, час відпочинку працівників Товариства має регулюватися відповідно до вимог трудового законодавства, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку. Роботодавець зобов'язаний гарантувати нормальну тривалість робочого часу працівників - не більше 40 годин на тиждень, 36-ти годинний робочий тиждень для жінок, які працюють в сільській місцевості, зі збереженням повної оплати праці, скорочення нормальної тривалості робочого часу на: 5 годин на тиждень - для працівників , які є інвалідами I і II групи, із збереженням повної оплати праці; 4 години на тиждень - для працівників у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років, при цьому заробітна плата виплачується пропорційно відпрацьованому часу (з розрахунку нормальної тривалості робочого часу - 40 годин на тиждень); 4 години на тиждень і більше - для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці (Додаток Б), при цьому заробітна плата повинна виплачуватися в тому ж розмірі, що і при нормальній тривалості робочого часу. Необхідно надання працівникам щорічної основної оплачуваної відпустки тривалістю 28 календарних днів, а також надання працівникам віком до 18 років щорічної основної оплачуваної відпустки тривалістю 31 календарний день відповідно до Трудового кодексу Російської Федерації (ст.267 ТК РФ), надання працівникам режимно-секретних органів , мобподразделеній і шіфрорганов щорічної основної оплачуваної відпустки тривалістю в один календарний місяць відповідно до Постанови РНК СРСР від 17.04.39 № 220. При поділі на частини відпустки, тривалість якого становить календарний місяць, для розрахунку сумарної кількості його календарних днів за основу береться місяць, передбачений графіком відпусток. Слід надавати інвалідам щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 30 календарних днів, працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці - щорічно додаткова оплачувана відпустка відповідно до чинного законодавства Російської Федерації (Додаток Б). Для працівників, яким встановлено ненормований робочий день, потрібно надавати додаткову оплачувану відпустку. Ненормований робочий день встановлюється для працівників, тривалість праці яких за характером їх діяльності не завжди може бути обмежена рамками нормальної тривалості робочого часу. Також відповідно до чинного законодавства Російської Федерації потрібно надавати додаткові відпустки працівникам, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, і ветеранам підрозділів особливого ризику Російської Федерації, а також працюючим в районах з пільговим соціально - економічним статусом.

  Для удосконалення виробничої діяльності ОФ ВАТ «Центртелеком» необхідно проводити підсумований облік робочого часу, який вводиться при виконанні окремих видів робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути дотримана для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу: експлуатація засобів зв'язку, надання послуг зв'язку; охорона об'єктів Товариства; забезпечення роботи котелень; транспортне та технічне обслуговування і ремонт автотранспортних засобів. При встановленні порядку введення підсумованого обліку робочого часу необхідно враховувати, що тривалість робочого часу за обліковий період (місяць або квартал) не повинна перевищувати нормального числа робочих годин. За угодою між працівником і роботодавцем відпустку може бути поділено на частини. При цьому, хоча б одна з частин повинна бути не менше 14 календарних днів. Відкликання працівника з відпустки допускається тільки за його згодою. Невикористана у зв'язку з цим частину відпустки має бути надано працівнику в зручний для нього час протягом поточного робочого року або приєднана до відпустки за наступний робочий год.Отпуск без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин може бути надана працівникові за його письмовою заявою . Тривалість відпустки без збереження заробітної плати визначається за згодою між працівником і роботодавцем. Щорічна додаткова відпустка без збереження заробітної плати повинна надаватися працівникові, який має двох або більше дітей віком до чотирнадцяти років; працівникові, який має дитину-інваліда віком до вісімнадцяти років; одинокій матері, яка виховує дитину віком до чотирнадцяти років; батьку, який виховує дитину віком до чотирнадцяти років без матері. Зазначена відпустка тривалістю до 14 календарних днів, за заявою працівника, може бути приєднаний до щорічної оплачуваної відпустки або використаний окремо повністю або частинами у зручний для працівника час. Перенесення цього відпустки на наступний робочий рік не допускається. Частина щорічної оплачуваної відпустки, що перевищує 28 календарних днів (додаткова відпустка за ненормований робочий день), за письмовою заявою працівника може бути замінена грошовою компенсацією. Заміна відпустки грошовою компенсацією вагітним жінкам і працівникам у віці до 18 років, а також працівникам, зайнятим на важких роботах і на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, не допускається. Залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні повинне проводитися з їх письмової згоди відповідно до ст.113 Трудового кодексу Російської Федерації в наступних випадках: для запобігання виробничої аварії, катастрофи, усунення наслідків виробничої аварії, катастрофи або стихійного лиха; для запобігання нещасних випадків, знищення або псування майна; для виконання заздалегідь непередбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота організації в цілому або її окремих підрозділів. У виняткових випадках залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні допускається з урахуванням думки профспілкового органу за письмовим розпорядженням роботодавця і з письмової згоди працівника. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні повинна оплачуватися в подвійному розмірі. За бажанням працівника Товариства, який працював у вихідний або неробочий святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку відповідно до ст.153 Трудового кодексу Російської Федерації.

  Для зручності ведення чергування, воно може встановлюватися на дому для: працівників необслуговуваних підсилюючих пунктів (НПП); працівників кабельних ділянок; дільничних електромонтерів повітряних і кабельних ліній зв'язку; кабельників-спаювальник; працівників аварійно-ремонтних бригад і водіїв автомобілів; працівників енергетичної служби при відсутності оперативно - ремонтного персоналу на об'єктах зв'язку; працівників, зайнятих експлуатацією необслуговуваних цифрових систем передачі і цифрових систем комутації; на період проведення загальнодержавних суспільно-політичних і спеціальних заходів (вибори, референдуми, виступи керівників держави і т.п.), а також в разі несприятливих метеорологічних і погодних умов (штормові попередження, повені, стихійні лиха і т.п.). Час очікування працівником на дому виклику на місце роботи (без права відлучатися з дому) враховується з розрахунку 1/4 робочої години часу за одну годину чергування на дому.

  Що стосується удосконалення системи оплати праці, то слід вживати заходів щодо збільшення розміру оплати праці працівників Товариства, виходячи з фінансових можливостей. Для стимулювання продуктивності необхідно встановлювати преміювання за виробничі результати. При порушенні встановлених термінів виплати заробітної плати, оплати відпусток, виплат при звільненні, належних працівникові, роботодавцю слід виплачувати їх зі сплатою грошової компенсації в розмірі однієї трьохсот діючої в цей час ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації від невиплачених в строк сум за кожний день затримки, починаючи з наступного дня після встановленого строку виплати по день фактичного розрахунку включно. Розрахунок середньої заробітної плати працівника провадиться відповідно до чинного законодавства.

  Для забезпечення зайнятості роботодавець повинен вживати заходів щодо збільшення обсягу надання послуг зв'язку, а також заходи щодо підвищення кваліфікації працівників, забезпечувати їх своєчасну професійну підготовку, розробляти і реалізовувати плани розвитку персоналу. Необхідно проводити професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників у навчальних центрах філій Товариства, а при необхідності - в інших освітніх установах за рахунок коштів Товариства.

  При скороченні чисельності не можна допускати звільнення двох працівників з однієї сім'ї одночасно. Працівникам, які підлягають звільненню за скороченням чисельності або штату, а також у зв'язку з ліквідацією Товариства, роботодавець повинен надати оплачуваний час (не менше одного дня на тиждень) для працевлаштування протягом двох місяців, що передують даті звільнення.

  Для поліпшення життєвих умов працівників, їм слід надавати такі пільги, як виплата одноразової премії в зв'язку з ювілейною датою в 50, 55 років (жінки), 60, 70 років: при стажі роботи в галузі «Зв'язок» до 10 років - у розмірі 30 % посадового окладу; при стажі роботи в галузі «Зв'язок» від 10 до 20 років - у розмірі 50% посадового окладу; при стажі роботи в галузі «Зв'язок» понад 20 років - у розмірі 100% посадового окладу. Слід проводити уявлення до нагороджень і різним заохочень за високі досягнення у праці, активну громадську діяльність. Керівництво ВАТ «Центртелеком» має продумати систему пільг для батьків, які виховують дітей (наприклад, виплата щомісячної компенсації працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною віком до 3-х років, в розмірі 20% мінімальної тарифної ставки (окладу), відшкодування оплати вартості утримання дітей (на кожну дитину) в дитячих дошкільних установах в розмірі 20% мінімальної тарифної ставки одиноким матерям, вдовам, вдівцям, які мають середньомісячну заробітну плату не більше 2-х прожиткових мінімумів працездатного населення суб'єкта Російської Федерації (але не більше 5 тисяч рублів) , надання працівникам Товариства путівок до дитячих оздоровчих таборів з оплатою батьками 10% від вартості путівок і т. д.). Також необхідно надати пільги пенсіонерам - колишнім працівникам Товариства (виплата одноразової допомоги в розмірі посадового окладу, при звільненні у зв'язку з виходом на пенсію працівникам, які мають стаж роботи в Товаристві 25 років і більше, виплата одноразової допомоги в розмірі посадового окладу працівникам, які мають стаж роботи в Товаристві 10 років і більше, що не підлягає додатковому недержавному пенсійному забезпеченню і розривати трудовий договір протягом одного місяця після досягнення ними пенсійного віку, надання матеріальної допомоги непрацюючим пенсіонерам, що не підлягає недержавного пенсійного забезпечення, інвалідам - ​​колишнім працівникам ОФ ВАТ «Центртелеком», безперервний стаж роботи яких в Товаристві на момент виходу на пенсію становив 10 років і більше і т. д.)

  Слід приділяти увагу організації санаторно-курортного лікування та оздоровлення працівників та їх неповнолітніх дітей, надання матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення працівникам, для яких Товариство є основним місцем роботи, які не користуються компенсацією вартості санаторно-курортних путівок, в розмірі до 50% посадового окладу.

  Роботодавець повинен забезпечувати організацію роботи щодо поліпшення системи збереження життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності, що включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи, узагальнення та аналіз обставин і причин нещасних випадків і професійних захворювань, проведення профілактичних заходів щодо запобігання їм, фінансування робіт з охорони праці. Також необхідно піклуватися про своєчасну безкоштовної видачі працівникам сертифікованої спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту відповідно до типових галузевих норм, змиваючих і знешкоджуючих засобів.

  Керівництво ВАТ "Центртелеком" має стежити за наданням гарантій і прав профспілковим працівникам: посадові особи, винні в порушенні прав профспілки або перешкоджають його діяльності, повинні нести відповідальність у порядку, встановленому законодавством, роботодавець, посадові особи не мають права перешкоджати представникам виборних профспілкових органів відвідувати структурні підрозділи Товариства для реалізації статутних завдань і наданих законодавством прав (на спецоб'єкти допуск здійснюється в установленому порядку).Переклад на іншу роботу, накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з ініціативи адміністрації працівників, обраних до складу профспілкових органів і не звільнених від виробничої роботи, повинні проводитися відповідно до чинного законодавства. На звільнених профспілкових працівників поширюються соціальні гарантії і пільги, встановлені для працівників Товариства. Головам комітетів територіальних профспілкових організацій ЦФО, до складу яких входять профспілкові організації філій ВАТ "Центртелеком", при виході на пенсію має здійснюватися виплата додаткової пенсії з недержавного пенсійного фонду, якщо їх стаж роботи на виборній посаді в профспілці працівників зв'язку становить не менше 15 років. Роботодавець не повинен перешкоджати участі представників профспілкових органів у роботі виконавчих органів управління ВАТ "Центртелеком" і його філій при розгляді соціально-економічних питань. Для зручності працівників слід зберігати існуючий порядок безготівкової сплати членських профспілкових внесків через бухгалтерії Товариства на підставі письмових заяв працівників Товариства. Роботодавець повинен забезпечувати щомісячне безкоштовне перерахування на розрахункові рахунки профспілкових комітетів членських внесків працівників. Роботодавцю слід безоплатно надавати в користування профспілковим організаціям Товариства приміщення, оргтехніку, транспорт, засоби і послуги зв'язку.

  Отже, для оптимізації економічної діяльності ВАТ "Центртелеком" керівництву цього підприємства слід розглядати, обговорювати і приймати узгоджені рішення на відповідному рівні з таких питань:

  - Зміцнення дисципліни праці;

  - Розподіл і витрачання коштів Товариства на соціальні потреби;

  - Зміна системи оплати і стимулювання праці;

  - Забезпечення зайнятості;

  - Поліпшення умов, безпеки, охорони праці та здоров'я працівників;

  - Встановлення соціальних гарантій для працівників Товариства;

  - Зміст і використання об'єктів соціальної сфери;

  - Заохочення та нагородження працівників за успіхи в роботі та особливі трудові заслуги;

  - Внесення пропозицій до законодавчих та виконавчих органів Російської Федерації з питань підвищення соціально-трудових прав і гарантій працівників галузі.

  висновок


  Основною метою даної курсової роботи було вивчення, узагальнення та розвиток принципів функціонування підприємства і методів, спрямованих на освіту фонду споживання і поліпшення життєвого рівня працюючих на підприємстві. Після вивчення поставленого завдання можна зробити висновок про те, що фондом споживання підприємства є прибуток, яку направляють на здійснення заходів з розвитку соціальної сфери (крім капітальних вкладень) і матеріального заохочення працівників підприємства та інших аналогічних заходів і робіт, що не приводять до утворення нового майна. Фонд споживання є основним джерелом коштів, що спрямовуються на заходи щодо поліпшення життєвого рівня робочого персоналу, а саме виплата заробітної плати, надання надбавок до заробітної плати, премій, різного роду пільг, матеріальної допомоги. Тому його освіту є одним із найважливіших завдань підприємства, так як сприяє зацікавленості працівників у поліпшенні виконання своїх обов'язків, а отже і підвищенню продуктивності праці.

  Фонд споживання може використовуватися також на винагороду працівників, придбання санаторних і туристичних путівок працівникам і членам їх сімей, доплату на харчування своїм працівникам в порядку компенсації подорожчання його вартості, відрядження, представницькі витрати і компенсації за використання особистих автомобілів для службових поїздок понад встановлені законодавством норми, страхові платежі (внески), що сплачуються підприємством за договорами особистого і майнового страхування, укладених на користь своїх працівників понад встановлені законодавством норми, витрати по оплаті послуг органам охорони здоров'я за надану працівникам підприємства медичну допомогу, за утримання дітей у дошкільних установах, по протезуванню, оплату абонементів в групи здоров'я, занять у секціях, клубах, проведення соціально-культурних заходів, видачу позик працівникам для обзаведення домашнім майном, будівництва житла, садових будиночків, гаража і т.д., виплату проміжних та річних дивідендів по розміщених акціях на підставі рішень ради директорів і загальних зборів акціонерів відповідно і інші подібні цілі.

  Для оптимізації виробничо-господарської діяльності підприємства необхідно створити умови для його соціально-економічного розвитку, збільшення обсягу, номенклатури і підвищення якості послуг і забезпечення на цій основі соціальних і економічних гарантій для кожного працівника. Отже, необхідно проводити заходи, спрямовані на поліпшення життєвого рівня працюючих на підприємстві, так як можливість працівників поліпшити своє соціальне і економічне становище буде стимулом для підвищення продуктивності праці і інших економічних показників.

  Список використаних джерел

  1 Трудовий кодекс Російської Федерації -, 2002.

  2 Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення -, 2002.

  3 Фінанси (навчальний посібник) / під ред. д.е.н., професора А.М. Ковальової - М .: Фінанси і статистика, 2001..

  4 А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулін Фінанси підприємств - М., 2000..

  5 С.Н. Рукина Фінанси і статистика комерційних підприємств - М., 2003.

  6 В.П. Грузинів, В.Д. Грибов Економіка підприємства - М., 2000..

  7 Алексєєв А., Пігаль В. Ділове адміністрування на практиці - інструментарій керівника // Фінансова газета. - 2003. - № 4.

  8 Виханский О.С. Стратегічне управління // Економіка і життя. - 2003. - № 4.

  9 Егоршин А.П. Управління персоналом // Економіка і життя. -2004. - №10.

  10 Дизель П.М., Раньян У.М. Поведінка людини в організації -, 2002.

  11 Ладанов І.Д. Практичний менеджмент. Психотехніка управління та самотренування - М., 2003.

  12 Федосєєв В.М., Капустін С.Н Методи управління персоналом - М .: Іспит, 2003.

  13 І. Березін Розподіл доходів населення Росії в 2001 р, соціальна стратифікація і стандарти споживання // Економіка і життя. - 2004. - № 2.

  14 Агєєв А. И. Підприємництво: проблеми власності і культури. -М., 2001..

  15 Бусигін А. Підприємництво: Основний курс - М., 2003.

  16 Віленський А. Етапи розвитку малого бізнесу // Питання економіки. - 2004. - № 7.

  17 Грачов І. Розвиток малого підприємництва // Гроші і кредит. -2004. - № 1.

  18 Іващенко А. А. Товарна біржа. - М .: Наука, 2001..

  19 Карлоф Б. Ділова стратегія. - М .: Експрес, 2002.

  20 Прохоров В. Розвиток малого бізнесу // Економіка і життя. - 2003. - №34

  21 Котлер Ф. Основи маркетингу. - М., 2003.

  22 Паловкін П., Савченко В. Проблеми визначення економічної сутності та змісту підприємництва / Вісник МГУ: Економіка. - 2002. - № 2.

  23 О.Ю.Мамедов Сучасна економіка - М .: Зевс, 2002.

  24 Головін І. Н. Підприємництво на шкалі ризиків і проблеми мотивації інноваційної діяльності // Економічний часопис. - 2004. № 9.

  25 Системні проблеми економічного реформування Росії / під ред. Горланова Г.В. М .: ВАТ "НВО" Економіка ", 2000.

  26 Інтелектуальна власність в умовах ринкових відносин в Росії: правові, економічні та організаційні проблеми / Російський економічний журнал. - 2003. - №6.

  27 Створення та розвиток малих підприємств / під. ред. Морозова Н.М. - М .: Фінанси і статистика, 2002.

  28 Горлов В.А. Практичний посібник з фінансового планування власного підприємства. - Новосибірськ, 2002.

  додаток А


  Діапазони розрядів і тарифних коефіцієнтів єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників ВАТ "Центртелеком"

  Найменування професії

  Кваліфікаційні розряди по ЕТКС

  Діапазони розрядів з оплати праці ЄТС

  Діапазони тарифних коефіцієнтів ЄТС

  РОБОЧІ

  акумуляторник

  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65

  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35

  Антенник-мачтовик

  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35


  6

  5 - 6

  2,15 - 3,35

  бетонщик

  6

  5 - 6

  2,15 - 3,35

  буфетник

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35

  Водій автомобіля

  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35


  6

  6 - 7

  3,35 - 4,15

  Водій мототранспортних засобів

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15

  Водій навантажувача

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15

  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65

  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35

  6

  6 - 7

  3,35 - 4,15

  гардеробник

  1

  1 - 2

  1,00 - 1,30

  покоївка

  1

  1 - 2

  1,00 - 1,30


  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70

  Вантажник

  1

  1 - 2

  1,00 - 1,30


  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70

  єгер


  1 -3

  1,00 -1,70

  бляхар

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15

  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65

  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35

  Виконавець художньо-оформлювальних робіт

  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35

  опалювач

  1

  1 - 2

  1,00 - 1,30

  Ізолювальник на гідроізоляції

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15

  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65

  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35

  6

  6 - 7

  3,35 - 4,15

  Кабельник-спаювальник

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35


  6

  6 - 7

  3,35 - 4,15

  Каменщик

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35

  Комірник

  1

  1 - 2

  1,00 - 1,30


  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70


  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15

  Кастелянка

  1

  1 - 2

  1,00 - 1,30


  2

  1 - 3

  1,00 - 1,70

  Контролер технічного стану автомототранспортних засобів

  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35

  Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35

  Кур'єр

  1

  1 - 2

  1,00 - 1,30

  Ліфтер

  1

  1 - 2

  1,00 - 1,30


  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70

  Лаборант хімічного аналізу

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15

  Маляр

  1

  1 - 2

  1,00 - 1,30

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70


  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35


  6

  6 - 7

  3,35 - 4,15

  Машиніст (кочегар) котельні

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70


  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  1,70 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35


  6

  6 - 7

  3,35 - 4,15

  машиніст:

  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35


  6

  6 - 7

  3,35 - 4,15  автовишки та автогідропідйомники
  барової установки
  бульдозера
  компресорних установок
  екскаватора
  крана автомобільного
  змішувального агрегату
  бурової установки
  двигунів внутрішнього згоряння
  бурільнокрановой самохідної машини
  установки по продавлювання і горизонтального буріння грунту
  холодильних установок
  Моторист самостійного управління двигуном судна

  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65

  Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35

  Монтажник зв'язку - кабельник; монтажник зв'язку - спаювальник;

  монтажник зв'язку - лінійник

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35


  6

  6 -7

  3,35 - 4,15

  Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70


  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35


  6

  6 -7

  3,35 - 4,15

  мийник посуду

  1

  1 - 2

  1,00 - 1,30


  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70

  Наладчик деревообробного обладнання

  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35

  6

  6 -7

  3,35 - 4,15

  Оператор котельної

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70


  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35

  Оператор зв'язку, ЕОМ, копіювальних і розмножувальних машин

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70


  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65

  Оператор мийної установки

  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65

  Лицювальник - плиточник

  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,15 - 3,35

  оператор відеозапису

  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,15 - 3,35

  Тесляр

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35


  6

  6 -7

  3,35 -4,15

  кухар

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35

  Підсобний робітник

  1

  1 - 2

  1,00 - 1,30


  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70

  листоноша

  1

  1 - 2

  1,00 - 1,30


  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70


  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15

  Помічник вихователя


  1 - 3

  1,00 - 1,70

  Продавець непродовольчих

  товарів

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15

  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65

  5

  5 -6

  2,65 - 3,35

  Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70


  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65

  радіооператор

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15

  Рамщик

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15

  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65

  5

  5 -6

  2,65 - 3,35

  6

  6 -7

  3,35 - 4,15

  Робочий зеленого господарства

  5

  5 -6

  2,65 - 3,35

  Слюсарі всіх найменувань

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70


  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,12 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35


  6

  6 -7

  3,35 - 4,15

  Столяр

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70


  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35


  6

  6 -7

  3,35 - 4,15

  сторож

  1

  1 - 2

  1,00 - 1,30


  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70

  стропальник

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70


  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,15 - 3,35


  6

  6 -7

  3,35 - 4,15

  Верстатник деревообробних верстатів

  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65

  телеграфіст

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70


  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65

  телефоніст

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70


  3

  3 - 4

  1,70 - 2,65


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65

  Токар

  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35


  6

  6 -7

  3,35 - 4,13

  тракторист

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70


  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,15 - 3,35


  6

  6 -7

  3,35 - 4,15

  Прибиральник виробничих і службових приміщень

  1

  1 - 2

  1,00 - 1,30


  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70

  прибиральник території

  1

  1 - 2

  1,00 - 1,30

  штукатур

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,15 - 3,35


  6

  6 -7

  3,35 - 4,15

  Електрогазозварник

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35


  6

  6 -7

  3,35 - 4,15

  Електромеханік з ліфтів, по ремонту лічильно - обчислювальних машин

  5

  5 - 6

  2,15 - 3,35

  6

  6 -7

  3,35 - 4,15

  Електромонтери всіх найменувань

  2

  2 - 3

  1,30 - 1,70

  3

  3 - 4

  1,70 - 2,15


  4

  4 - 5

  2,15 - 2,65


  5

  5 - 6

  2,65 - 3,35


  6

  6 -7

  3,35 - 4,15

  СЛУЖБОВЦІ

  керівники

  Начальник (директор) центру, вузла, мережі, станції 1

  Начальник управління


  15 - 22

  8,85 - 17,30

  Головний енергетик, головний метролог, головний спеціаліст, начальник відділу, служби, лабораторії, заступник головного бухгалтера керівник прес-служби, начальник (директор) казначейства 2


  13 - 21

  7,30 -15,70

  Начальник (директор) центру, вузла 3


  12 - 17

  6,65 - 10,70

  Начальник відділу, служби,

  лабораторії 4


  8 -16

  4,55- 9,75

  Прес - секретар


  14 - 15

  8,05 - 8,85

  начальник
  цеху


  11 - 16

  6,05 - 9,75

  сектора, ділянки


  8 - 14

  4,55 - 8,05

  відділення, пункту


  8 - 13

  4,55 - 7,30

  майстерні


  6 - 10

  3,35 - 5,50

  зміни


  5 - 8

  2,65 - 4,55

  Начальник (керівник)

  групи


  7 - 11

  4,15 - 6,05

  завідувач
  складом, канцелярією, дитячим садом, гуртожитком


  5 - 9

  2,65 - 5,00

  господарством, їдальнею


  4 - 8

  2,15 - 4,55

  Майстер


  4 - 8

  2,15 - 4,55

  капітан


  4 - 8

  2,15 - 4,55

  фахівці

  Інженери всіх найменувань

  (крім інжера - електроніків,

  інженерів - програмістів),

  економісти всіх найменувань,

  фахівці всіх найменувань

  юрисконсульти, бухгалтери,

  бухгалтери - ревізори,

  енергетики
  провідні


  9 - 14

  5,00 - 8,05

  1 категорії


  8 - 12

  4,55 - 6,65

  2 категорії


  7 -11

  4,15 -6,05

  без категорії


  6 - 10

  3,35 - 5,50

  Інженери - електроніки,

  інженери - програмісти,

  програмісти
  провідні


  9 - 14

  5,00 - 8,05

  1 категорії


  8 - 12

  4,55 - 6,65

  2 категорії


  7 - 11

  4,15 - 6,05

  3 категорії


  6 - 11

  3,35 - 6,05

  без категорії


  6 - 10

  3,35 - 5,50

  Редактор, мисливствознавець


  6 - 10

  3,35 - 5,50

  Психолог, референт


  6 - 9

  3,35 - 5,00

  Звукорежисер, звукооператор,

  механік


  5 - 9

  2,65 - 5,00

  аудитор


  8 -14

  4,55 - 8,05

  адміністратори всіх

  найменувань (крім адміністратора

  (ЛВС, сервера))


  5 -9

  2,65 - 5,00

  Адміністратори (ЛВС, сервера)


  8 - 12

  4,55 - 6,65

  лікар


  5 - 8

  2,65 - 4,55

  старші:

  електромеханіки

  диспетчери,

  інспектори,

  інструктори

  всіх найменувань;

  методист,

  перекладач,

  художник - оформлювач


  5 - 9

  2,65 - 5,00

  електромеханіки

  диспетчери, інспектори,

  інструктори

  - Всіх найменувань;

  товарознавець


  4 - 8

  2,15 - 4,55

  Техніки всіх найменувань
  1 категорії


  7 - 9

  4,15 - 5,00

  2 категорії


  6 - 8

  3,35 - 4,55

  без категорії


  5 - 7

  2,65 - 4,15

  фельдшер


  6 - 7

  3,35 - 4,15

  кореспондент,

  консультант,

  диктор,

  оператор звукозапису, старша

  медична сестра


  4 - 6

  2,15 - 3,35

  Вихователь, медична сестра


  3 - 4

  1,70 - 2,15
  інші службовці

  Секретар керівника; оператор диспетчерської служби


  6 - 8

  3,35 - 4,55

  Старший касир; інкасатор; архіваріус


  5 - 7

  2,65 - 4,15

  Агент з постачання, рекламний; касир; комендант; статистик; друкарка 1 категорії


  4 - 6

  2,15 - 3,35

  Секретар - друкарка; діловод; доглядач будівлі; експедитор; друкарка 2 категорії;


  3 - 5

  1,70 - 2,65

  Обліковець: копировщик; черговий бюро перепусток; хранитель експонатів, бібліотекар


  2 - 4

  1,30 - 2,15

  додаток Б

  Перелік пільг, що надаються працівникам, зайнятим на роботах з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці


  Надані

  пільги

  Найменування професій і посад

  Скорочений робочий день

  Щорічний додаткових-ний оплачувану відпустку (робочих днів)

  доплати,

  %

  2

  3

  4

  5

  Кабельник-спаювальник, електромонтер каналізаційних споруд зв'язку

  і електромонтер лінійних споруд телефонного зв'язку та радіофікації (безпосередньо зайняті спайкою освінцованних кабелів, сдіркой з них свинцю, виготовленням виробів з свинцю - муфт, рукавичок і т.п., а також зварюванням кабелів в поліетиленових і поліхлорвінілових оболонках)


  36-годинна

  робочий тиждень


  до 12


  до 12

  Старший електромеханік, електромеханік зв'язку, техніки, електромонтер каналізаційних споруд зв'язку, електромонтер лінійних споруд телефонного зв'язку та радіофікації і підсобний робітник (безпосередньо зайняті обслуговуванням каналізаційних споруд зв'язку при роботі в колодязях і колекторах)  ---
  до 6


  Електромонтер каналізаційних споруд зв'язку, електромонтер лінійних споруд телефонного зв'язку та радіофікації і підсобний робітник (безпосередньо зайняті протяжкою освинцьованого кабелю в колодязях і колекторах)  ---  до 6  до 12

  Телефоніст (міжміського телефонного зв'язку)

  (Працює на міжміських телефонних станціях, переговорних пунктах, безпосередньо зайнятий на роботах по здійсненню з'єднань міжміських телефонних розмов, а також довідкових, контрольних столів та столів-замовлень цих станцій)  36-годинна

  робочий тиждень  до 6  ---

  Телефоніст (довідкової служби міської телефонної мережі)

  (працює на автоматичних телефонних станціях (АТС))


  36- годинний

  робочий тиждень


  до 6


  ---

  Водій автомобіля, в тому числі спеціального (крім пожежного), вантажністю від 1,5 т до 3 т


  ---


  до 6


  ---

  Водій автомобіля, в тому числі спеціального (крім пожежного), вантажністю від 3 т і вище


  ---


  до 12


  ---

  Газозварник, електрогазозварник, електрозварник ручного зварювання:

  -Зайнято на роботах в приміщеннях

  -Зайнято на зовнішніх роботах  ---

  ---  до 12

  до 6  до 12

  до 12

  Електромонтер лінійних споруд телефонного зв'язку та радіофікації (верхолазні роботи з обслуговування та ремонту повітряних ліній зв'язку)  ---  ---  до 12


  Монтажник зв'язку - кабельник, монтажник зв'язку - спаювальник (зайняті на роботах по спайці кабелю в свинцевих, поліетиленових і поліхлорвінілових оболонках)


  36 - годинна

  робочий тиждень


  до 12


  до 12

  Слеарь по ремонту автомобілів, зайнятий в автогосподарствах ремонтом двигунів автомобілів, що працюють:

  а) на газі;

  б) на етилованому бензині  ---

  ---  до 6

  до 12  ---

  ---

  Маляр (постійно зайнятий на роботах з нітрофарбами пензлем і методом занурення)


  ---


  до 6


  до 12

  Маляр (постійно зайнятий на роботах з нітрофарбами пульверизатором або безкамерної забарвленні в приміщеннях)


  ---


  до 12


  до 12

  Маляр (зайнятий на підготовці різних поверхонь під фарбування із застосуванням бензину, уайтспіріта і ацетону при роботі в приміщеннях і на зовнішніх роботах)


  ---


  до 6


  до 12

  Машиніст холодильних установок

  ---

  до 6

  ---

  Машиніст екскаватора (обслуговуючий екскаватор з двигуном внутрішнього згоряння)


  ---


  до 12


  ---

  Акумуляторник, електромонтер з обслуговування електроустановок (зайнятий на ремонті і зарядці кислотних акумуляторів (свинцевих))


  ---


  до 12


  до 12

  Акумуляторник, електромонтер з обслуговування електроустановок

  (Зайнятий на ремонті і зарядки акумуляторів лужних)


  ---


  до 6


  до 12

  Машиніст (кочегар) котельні, (зайнятий обслуговуванням парових та водогрійних котлів, що працюють на рідкому паливі та газі)  ---  до 6  ---


  Машиніст (кочегар) котельні, (зайнятий обслуговуванням парових та водогрійних котлів, що працюють на твердому мінеральному і торф'яному паливі, при завантаженні вручну)


  ---


  до 12


  ---

  Працівники, які постійно працюють на підземних об'єктах зв'язку

  36-годинний робочий тиждень

  до 12

  по рез. атестації робочих місць

  Кухар, що постійно працює біля плити

  ---

  до 6

  ---

  Оператор копіювальних та розмножувальних машин, безпосередньо зайнятий на єлектрографических репродукційного апаратах типу ЕРА-1, ЕРА-Ф і «Ксерокс»
  ---  до 6

  (за результатами атестації робочих місць)  ---

  додаток В

  щоквартальні показники

  по Орловському філії ВАТ Центртелеком

  за 9 місяців 2004р

  ФОРМА 4: Фактичні витрати на реалізацію соціальної політики

  показники

  Од

  Код рядка

  1 квартал

  2 квартал

  1 півріччя

  3 квартал

  9 місяців

  4 квартал

  Разом за рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  4. Реалізація соціальної політики

  Витрати на реалізацію соціальної політики - всього:

  тис. руб.

  4000

  1 763

  2310

  4 73

  2702

  6775

  0

  6775

  в тому числі:

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  Пільги працівникам в зв'язку з ювілейними датами

  х

  4100

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  Виплата одноразової премії в зв'язку з ювілейною датою в 50, 55 років (жінки), 60, 70 років

  чол.

  4101

  17

  16

  33

  7

  40


  40

  тис. руб

  4102

  102

  112

  214

  56

  270


  270

  Пільги працівникам, удостоєним державних, галузевих і внутрішньофірмових нагород і почесних звань

  х

  4200

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  Виплата одноразової премії при присвоєнні звання "Заслужений працівник зв'язку Російської Федерації"

  чол.

  4201

  1


  1


  1


  1

  тис. руб

  4202

  7


  7


  7


  7

  Виплата одноразової премії при присвоєнні звання "Майстер зв'язку"

  чол.

  4203  0

  1

  1


  1

  тис. руб

  4204  0

  7

  7


  7

  Виплата одноразової премії при нагородженні значком "Почесний радист"

  чол.

  4205  0


  0


  0

  тис. руб

  4206  0

  3

  3


  3

  Виплата одноразової премії при нагородженні Почесною грамотою ВАТ "Інвестиційна компанія зв'язку"

  чол.

  4207  0

  3

  3


  3

  тис. руб

  4208  0

  1

  1


  1

  Виплата одноразової премії при нагородженні знаком "За заслуги перед Товариством"

  чол.

  4209

  1


  1

  1

  2


  2

  тис. руб

  4210

  1


  1


  1


  1

  Виплата одноразової премії при присвоєнні звання "Ветеран зв'язку"

  чол.

  4211

  2


  2


  2


  2

  тис. руб

  4212

  5


  5


  5


  5

  Виплата одноразової премії при оголошенні подяки Генерального директора ВАТ "Центртелеком"

  чол.

  4213

  3


  3

  3

  6


  6

  тис. руб

  4214

  3


  3

  3

  6


  6

  Виплата одноразової премії при оголошенні подяки Директора філії ВАТ "Центртелеком"

  чол.

  4215

  6


  6

  1

  7


  7

  тис. руб

  4216

  6


  6

  1

  7


  7

  Пільги батькам, які виховують дітей

  х

  4300

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  Виплата щомісячної компенсації працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною віком до 3 - х років

  чол.

  4301

  25

  24

  49

  26

  75


  75

  тис. руб

  4302

  9

  8

  17

  8

  25


  25

  Відшкодування оплати вартості утримання дітей в дитячих дошкільних установах

  чол.

  4303  0


  0


  0

  тис. руб

  4304  0


  0


  0

  Надання працівникам Товариства путівок до дитячих оздоровчих таборів

  чол.

  4305


  12

  12

  43

  55


  55

  тис. руб

  4306


  120

  120

  516

  636


  636

  Надання матеріальної допомоги при народженні дитини

  чол.

  4307

  12

  14

  26

  7

  33


  33

  тис. руб

  4308

  20

  24

  44

  12

  56


  56

  Надання матеріальної допомоги до Дня захисту дітей (1 червня)

  чол.

  4309


  11

  11


  11


  11

  тис. руб

  4310


  6

  6


  6


  6

  Пільги пенсіонерам - колишнім працівникам Товариства

  х

  4400

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  Виплата одноразової допомоги працівникам при звільненні, в зв'язку з виходом на пенсію

  чол.

  4401

  6


  6

  12

  18


  18

  тис. руб

  4402

  768


  768

  94

  862


  862

  Надання матеріальної допомоги непрацюючим пенсіонерам, інвалідам - ​​колишнім працівникам Товариства, всього:

  чол.

  4403

  0

  360

  360

  112

  472

  0

  472

  тис. руб

  4404

  0

  72

  72

  34

  106

  0

  106

  в тому числі:

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  до 1 жовтня "Дня літньої людини"

  чол.

  44041  0

  112

  112


  112

  тис. руб

  44042  0

  34

  34


  34

  до 7 травня "Дню радіо"

  чол.

  44043


  360

  360


  360


  360

  тис. руб

  44044


  72

  72


  72


  72

  Надання матеріальної допомоги колишнім працівникам Товариства - ветеранам Великої Вітчизняної війни до 9 травня - "Дня перемоги"

  чол.

  4405


  34

  34


  34


  34

  тис. руб

  4406


  14

  14


  14


  14

  Надання матеріальної допомоги на поховання в розмірі пред'явлених рахунків за основними ритуальних послуг особі, на чиє ім'я виписані рахунки на оплату ритуальних послуг у разі смерті пенсіонера - колишнього працівника Товариства

  чол.

  4407

  2

  1

  3

  3

  6


  6

  тис. руб

  4408

  5

  6

  11

  7

  18


  18

  Виплата компенсації вартості з'єднань місцевого телефонного зв'язку; оплата послуг з надання доступу до телефонної мережі непрацюючим пенсіонерам - колишнім працівникам Товариства

  чол.

  4409

  2

  2

  2

  2

  4


  4

  тис. руб

  4410

  51

  51

  102

  51

  153


  153

  Надання одноразової допомоги до ювілейної дати (60 років від дня народження і кожні наступні 10 років) непрацюючим пенсіонерам, інвалідам - ​​колишнім працівникам Товариства

  чол.

  4411

  1

  2

  3


  3


  3

  тис. руб

  4412

  3

  6

  9


  9


  9

  Оплата вартості проживання непрацюючих пенсіонерів - колишніх працівників Товариства в гуртожитках

  чол.

  4413  0


  0


  0

  тис. руб

  4414  0


  0


  0

  Інші пільги та компенсації

  х

  4500

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  Надання матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення працівникам Товариства

  чол.

  4501  0


  0


  0

  тис. руб

  4502  0


  0


  0

  Часткова компенсація працівникам вартості санаторно-курортних путівок

  чол.

  4503


  13

  13

  46

  59


  59

  тис. руб

  4504


  30

  30

  1 840

  1 870


  1 870

  Виплата компенсації працівникам, які звільняються у зв'язку зі скороченням чисельності або штату

  чол.

  4505

  6


  6

  12

  18


  18

  тис. руб

  4506

  192


  192

  24

  216


  216

  Виплата щомісячної компенсації неповнолітнім дітям колишніх працівників Товариства, які загинули в результаті нещасного випадку на виробництві, дітям - сиротам

  чол.

  4507  0


  0


  0

  тис. руб

  4508  0


  0


  0

  Виплата премії до 7 травня "Дню радіо" (23 лютого, 8 березня, Новий рік) працівникам Товариства

  чол.

  4509

  2 314

  2 500

  4 814


  4 814


  4 814

  тис. руб

  4510

  463

  1 800

  2 263


  2 263


  2 263

  Надання короткочасної відпустки зі збереженням середньої заробітної плати, всього:

  чол.

  4511

  3

  2

  5

  8

  13

  0

  13

  тис. руб

  4512

  3

  2

  4

  6

  10

  0

  10

  в тому числі:

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  1 день - 1 вересня у зв'язку з початком шкільних занять працівникам, які мають дітей першокласників

  чол.

  45121  0

  7

  7


  7

  тис. руб

  45122  0

  5

  5


  5

  1 день - батькові при народженні дитини;

  чол.

  45123  0


  0


  0

  тис. руб

  45124  0


  0


  0

  3 дні - при реєстрації шлюбу;

  чол.

  45125

  3

  2

  5

  1

  6


  6

  тис. руб

  45126

  3

  2

  4

  1

  5


  5

  3 дні на похорон близьких родичів (батьків, дружини (чоловіка), дітей, одиноких братів і сестер)

  чол.

  45127  0


  0


  0

  тис. руб

  45128  0


  0


  0

  Надання додаткової відпустки зі збереженням середньої заробітної плати, всього:

  чол.

  4513

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  тис. руб

  4514

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  в тому числі:

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  голові первинної профспілкової організації, не звільненому від основної виробничої діяльності

  чол.

  45141  0


  0


  0

  тис. руб

  45142  0


  0


  0

  працівникам Товариства, що поєднують роботу з навчанням, при отриманні другої вищої освіти

  чол.

  45143  0


  0


  0

  тис. руб

  45144  0


  0


  0

  Надання матеріальної допомоги на поховання, всього:

  чол.

  4515

  3

  0

  3

  2

  5

  0

  5

  тис. руб

  4516

  5

  0

  5

  17

  22

  0

  22

  в тому числі:

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  працівнику Товариства в разі смерті близьких родичів (батьків, дружини (чоловіка), дітей, одиноких братів і сестер)

  чол.

  45161

  3


  3

  1

  4


  4

  тис. руб

  45162

  5


  5

  3

  8


  8

  в розмірі, пред'явлених рахунків на ритуальні послуги члену сім'ї працівника або особі, на чиє ім'я виписані рахунки на оплату ритуальних послуг, в разі смерті працівника Товариства

  чол.

  45163  0

  1

  1


  1

  тис. руб

  45164  0

  14

  14


  14

  Видача новорічних подарунків працівникам, які мають дітей у віці до 14 років включно

  чол.

  4517  0


  0


  0

  тис. руб

  4518  0


  0


  0

  Надання одноразової матеріальної допомоги працівникам (за особистими заявами)

  чол.

  4519

  20

  12

  32

  6

  38


  38

  тис. руб

  4520

  65

  20

  85

  18

  103


  103

  Надання матеріальної допомоги на задоволення соціальних потреб працівників Товариства

  чол.

  4521  0


  0


  0

  тис. руб

  4522  0


  0


  0

  Виплата компенсації вартості з'єднань місцевого телефонного зв'язку; оплата послуг з надання доступу до телефонної мережі працівникам Товариства

  чол.

  4523  0


  0


  0

  тис. руб

  4524  0


  0


  0

  Оплата вартості проживання працівників в гуртожитках

  чол.

  4525  0


  0


  0

  тис. руб

  4526  0


  0


  0

  Повна або часткова оплата навчання працівників і (або) їхніх дітей у ВНЗ; виплата стипендії дітям працівників Товариства в період їх навчання у ВНЗ

  чол.

  4527  0


  0


  0

  тис. руб

  4528  0


  0


  0

  Виплата премії (1 раз в рік) за підсумками навчального року працівникам, які успішно навчаються у вищих і середніх навчальних закладах без відриву від виробництва

  чол.

  4529


  1

  1


  1


  1

  тис. руб

  4530


  5

  5


  5


  5

  Виплата одноразової премії в зв'язку з занесенням кращих працівників на Дошку Пошани філії

  чол.

  4531  0


  0


  0

  тис. руб

  4532  0


  0


  0

  Виплата премій працівникам філії, які зайняли призові місця в конкурсах на звання "Кращий за професією" відповідно до Положення

  чол.

  4533  0


  0


  0

  тис. руб

  4534  0


  0


  0

  Виплата одноразової премії працівникам за безперервний стаж роботи в філії

  чол.

  4535  0


  0


  0

  тис. руб

  4536  0


  0


  0

  Оплата вартості абонементів в спортивних секціях для працівників філії

  чол.

  4537

  16

  7

  23


  23


  23

  тис. руб

  4538

  50

  30

  80


  80


  80

  Компенсація частини наданого безпроцентної позики на придбання або будівництво житла

  чол.

  4539  0


  0


  0

  тис. руб

  4540  0


  0


  0

  Оплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, відпустки по вагітності та пологах в розмірі 100% фактичного заробітку, якщо розрахована сума допомоги або в зв'язку з вагітністю та пологами перевищує 11700 крб. за повний календарний місяць

  чол.

  4541  0


  0


  0

  тис. руб

  4542  0


  0


  0

  Оплата харчування персоналу дитячого оздоровчого табору і працівників філії, які направляються на роботу в дитячий оздоровчий табір в якості обслуговуючого персоналав період функціонування табору

  чол.

  4543  0


  0


  0

  тис. руб

  4544  0


  0


  0

  Щомісячна доплата голові первинної профспілкової організації, не звільненому від основної виробничої діяльності

  чол.

  4545

  3

  3

  6

  3

  9


  9

  тис. руб

  4546

  5

  5

  10

  5

  15


  15


  Щомісячні показники

  по Орловському філії ВАТ Центртелеком

  за 9 місяців 2004р

  Форма 5. Аналіз витрат на персонал

  Найменування показників

  Од

  Код рядка

  січень

  лютий

  Березень

  1 квартал

  квітень

  травень

  червень

  1 півріччя

  Липень

  Серпень

  вересень

  9 місяців

  жовтень

  листопад

  грудень

  Разом за рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  5.1. Витрати на персонал, в складі витрат по звичайних видах діяльності

  Витрати на оплату праці, всього:

  т.руб.

  5110

  23709

  21 914

  21 949

  67 572

  21 794

  21 894

  22 097

  133357

  22 539

  21661

  22 145

  199702

  0

  0

  0

  199702

  в тому числі:

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  Заробітна плата, нарахована за тарифними ставками і окладами

  т.руб.

  х

  12 989

  12 470

  12 470

  37 929

  12 400

  12 400

  12 400

  75 129

  12 400

  12 400

  12 400

  112 329
  112 329

  Доплати і надбавки стимулюючого і компенсаційного характеру, всього

  т.руб.

  х

  9 013

  8 482

  8 546

  26 041

  8 430

  8 465

  8 457

  51 393

  8 431

  8 270

  8 144

  76 238

  0

  0

  0

  76 238

  в тому числі:

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  (За професійну майстерність, допуск до держтаємниці, шкідливість, за ненормований робочий день і ін.)

  т.руб.

  х

  7 650

  7 320

  7 320

  22 290

  7 210

  7 210

  7 210

  43 920

  7 210

  7 210

  7 210

  65 550
  65 550

  (Нічні, святкові, роз'їзний характер роботи)

  т.руб.

  х

  898

  716

  780

  2 394

  780

  815

  801

  4 790

  801

  640

  514

  6 745
  6 745

  (За суміщення професій, розширення зон обслуговування і ін.)

  т.руб.

  х

  465

  446

  446

  1 357

  440

  440

  446

  2 683

  420

  420

  420

  3 943
  3 943

  Щомісячні (щоквартальні) премії, в відповід-но до системними Поло-нями

  т.руб.

  х

  460

  460

  420

  1 340

  430

  430

  430

  2 630

  430

  430

  430

  3 920
  3 920

  премії керівництву

  т.руб.

  х

  350

  350

  350

  1 050

  350

  320

  320

  2 040

  320

  320

  320

  3 000
  3 000

  Разові премії за виробничі завдання

  т.руб.

  х

  78  78

  24


  18

  120
  120
  120

  Винагорода за підсумками роботи за рік

  т.руб.

  х

  560  560
  560
  560
  560

  Оплата відпусток поточного періоду

  т.руб.

  х

  16  16


  86

  320

  422

  786

  80

  690

  1 978
  1 978

  Оплата навчальних відпусток

  т.руб.

  х

  41  41


  41


  82
  82
  82

  Оплата за середнім заробітком (за винятком усіх видів відпусток)

  т.руб.

  х

  21

  21

  20

  62

  20

  20

  20

  122

  20

  20

  20

  182
  182

  Компенсація за неиспол-зовано відпустку

  т.руб.

  х
  0
  0
  0
  0

  Вихідна допомога при припиненні трудового договору

  т.руб.

  х

  12  12

  8  20

  11  31
  31

  Оплата пільгових днів учням і пільгових годин підліткам

  т.руб.

  х
  0
  0
  0
  0

  Оплата праці сумісників (внутрішніх і зовнішніх)

  т.руб.

  х

  9

  7

  9

  25

  8

  8

  8

  49

  7

  7

  7

  70
  70

  Оплата праці за договорами цивільно-правового характеру

  т.руб.

  х

  4

  4

  4

  12

  4

  4

  4

  24

  4

  4

  4

  36
  36

  Інші

  т.руб.

  х

  156

  120

  130

  406

  120

  120

  120

  766

  130

  130

  130

  1 156
  1 156

  ЄСП

  т.руб.

  5120

  х

  х

  х

  43 350

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  Відрахування на соціальне страхування від нещасних випадків

  т.руб.

  5130

  х

  х

  х

  97

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  ДМС

  т.руб.

  5140

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  Витрати на підготовку кадрів

  т.руб.

  5150

  х

  х

  х

  170

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  Разом витрати на персонал (у складі витрат по звичайних видах діяль-ності)

  т.руб.

  5160

  х

  х

  х

  111 189

  х

  х

  х

  133 357

  х

  х

  х

  199 702

  х

  х

  х

  199 702

  5.2. Витрати на персонал, в складі позареалізаційних витрат

  Інші витрати по персоналу

  т.руб.

  5210

  х

  х

  х

  4 523

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  НПФ

  т.руб.

  5220

  х

  х

  х

  1 000

  х

  х

  х

  1 000

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  Витрати на культурно-масові меропри-ємства

  т.руб.

  5230

  х

  х

  х

  34

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  відрахування ПК

  т.руб.

  5240

  х

  х

  х

  130

  х

  х

  х

  160

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  Разом витрати на персонал (у складі внереализ-ційних витрат)

  т.руб.

  5250

  х

  х

  х

  5 687

  х

  х

  х

  1 160

  х

  х

  х

  0

  х

  х

  х

  0

  5.3. Витрати на 1 працівника

  Витрати на персонал (у складі витрат по звичайних видах діяль-ності) в розрахунку на 1 працівника

  т.руб.

  5310

  х

  х

  х

  26,0

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  Витрати на персонал (у складі внереализ-ційних витрат) у розрахунку на 1 працівника

  т.руб.

  5320

  х

  х

  х

  2,0

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  5.4. Використання робочого часу

  Фонд робочого часу

  година.

  5410

  334155

  336580

  340650

  1011385

  340650

  340650

  340650

  2033335

  340650

  340650

  340 650

  3 055 285

  3 055 285

  Неявки на роботу, всього:

  година.

  5420

  9211,25

  8094

  7036

  24341,3

  7031,5

  7030,5

  7031,7

  45435

  7028

  7028

  7031

  66521,95

  0

  0

  0

  66521,95

  в тому числі:

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  х

  по хворобі

  година.

  54201

  9010

  8070

  7010

  24090

  7010

  7010

  7010

  45120

  7010

  7010

  7 010

  66 150
  66 150

  прогули

  година.

  54202

  15,25

  7

  8

  30,25

  6,5

  6,5

  6,7

  49,95

  6

  6

  6

  68
  68

  Додаткові тільні неоплачіва-ються відпустки

  година.

  54203

  186

  17

  18

  221

  15

  14

  15

  265

  12

  12

  15

  304
  304

  Коефіцієнт викорис-ня робочого часу


  5430

  втрати робочого часу з причин хвороби


  54301

  0,02

  0,02

  0,01


  0,02

  0,02

  0,02


  0,02

  0,01

  0


  втрати робочого часу з причин порушення трудової дисципліни


  54302

  0,00001
  0,00001
  втрати робочого часу з причин відпусток без збереження заробітної плати


  54303

  0,00004

  0,00003

  0,00003


  0,00004

  0,00001

  0,00003


  0,00001
  Число випадків непрацездатності на 100 працівників, всього:

  шт.

  5440

  42,5

  38,5

  37,8

  118,8

  32,5

  35,1

  35,3

  221,7

  30

  30,3

  28,2

  310,2

  0

  0

  0

  310,2

  керівники

  шт.

  54401

  2,6

  2,3

  2,3

  7,2

  2,1

  2,1

  2,4

  13,8

  1,8

  1,8

  2

  19
  19

  фахівці

  шт.

  54402

  22,5

  20,2

  19,5

  62,2

  16,2

  18

  18,6

  115

  14

  14,8

  13

  157
  157

  інші службовці

  шт.

  54403

  1

  1

  1

  3


  1


  4

  1  5
  5

  робочі

  шт.

  54404

  16,4

  15

  15

  46,4

  14,2

  14

  14,3

  88,9

  13,2

  13,7

  14

  129
  129

  Середня тривалість відсутності 1 працівника через хворобу

  чол / год

  5450

  3,33

  3,12

  3,04

  9,49

  2,44

  2,68

  2,71

  17,32

  1,5

  1,4

  1,27

  21
  21
  1 Структурні підрозділи затвердженої організаційної структури філії

  2 Апарат управління філії

  3 Підрозділи в складі структурних підрозділів затвердженої організаційної структури філії

  4 Апарат управління структурного підрозділу затвердженої організаційної структури філії  Головна сторінка


      Головна сторінка  Освіта фонду споживання і поліпшення життєвого рівня працюючих на підприємстві

  Скачати 214.24 Kb.