Дата конвертації30.08.2017
Розмір15.42 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 15.42 Kb.

Підприємництво: сутність, мета, види

lign = "left"> - висновок відповідних експертиз;

- нотаріально завірених двох копій установчих документів (установчий договір);

- нотаріально завірену копію рішення власника майна про створення підприємства або копії рішення уповноваженого ним органу, а також нотаріально завірених копій установчих документів для кожного учасника з придністровської сторони;

- документ про платоспроможність іноземного інвестора, виданого обслуговуючим його банку або іншим кредитно-фінансовою установою;

- виписка з торгового реєстру країни походження або іншого еквівалентного доказу юридичного статусу іноземного інвестора відповідно до законодавства країни його місцезнаходження;

Підприємства з іноземними інвесторами вправі здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені законом. Деякі види діяльності вимагають отримання ліцензії, наприклад, страхове і банківська справа.

Спільні підприємства мають право створювати дочірні підприємства, філії та представництва як на території ПМР, так і за кордоном.

Іноземні інвестори і підприємства наділяються землею, мають право орендувати майно, набувати частку участі, акції та інші цінні папери на фондових біржах, брати участь у біржових угодах в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Іноземні інвестори можуть брати участь в приватизації державних і муніципальних підприємств на території ПМР.

Іноземні громадяни можуть входити до органу управління підприємства на умовах, що визначаються індивідуальними договорами.

Такі основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Від них слід відрізняти організаційно-економічні форми, що характеризують угоди між підприємцями в області організації їх діяльності. До основних з них слід віднести наступні:

Картель - угода між підприємцями однієї галузі про ціни, поділ ринків продукції, частках у загальному обсязі виробництва і т. П .;

Синдикат - об'єднання збуту продукції підприємцями однієї галузі, з метою усунення зайвої конкуренції між ними;

Консорціум - об'єднання підприємців з метою спільного проведення великої фінансової операції;

Концерн - багатогалузеве акціонерне товариство, контролюючі підприємства через систему участі.
5. Шляхи вдосконалення підприємницької діяльності в ПМР на сучасному етапі

У нашій країні роль малого бізнесу постійно і неухильно зростає. Мале підприємництво покликане вирішити такі важливі проблеми в сьогоднішній економіці, як:

-значно і без істотних капітальних вкладень розширити виробництво багатьох споживчих товарів і послуг з використанням місцевих джерел сировини;

-створити умови для працевлаштування робочої сили, що вивільняється на великих підприємствах;

-ускоріть науково-технічний прогрес;

• скласти позитивну альтернативу кримінальному бізнесу і багато інших.

У своїй діяльності малий бізнес стикається з дуже великою кількістю проблем, які гальмують його розвиток. Усвідомлюючи всю важливість ролі, яку відіграє мале підприємництво в придністровської економіці в даний період часу, владні структури не можуть не підтримати підприємців.

У реформуванні придністровської економіки ще з часів пере-будівництва малі підприємства (МП) взяли на себе роль творця по-чви для нової системи госпо-вования. Домінуючий сьогодні ча-стни сектор зароджувався саме в сфері ма-лого бізнесу. І цілком закономірно, що до теперішнього часу, за офіційними даними, на частку приватних суб'єктів малого підприємництва в загальному ко-ли-честве приватних, державних і муніципальних, громадських МП доводиться домінуюча частина.

У 90-і роки стабільно росла частка МП в загальному обсязі ВВП. Це - вагомий факт, особливо на тлі триваючого спаду прак-тично в усіх сферах придністровської економіки. За офіційними ста-статистичні даними Держкомстату РФ, на 1.01.1996 р в ПМР насчі-Тива 8 тис. Малих підприємств, на яких було зайнято 1,2 тис. Осіб (по среднесписочному складу), а з урахуванням вторинної зайнятості - 1, 3 тис. чоловік.

У розвитку малого підприємництва за останні роки намітилися кардинально нові тенденції, що виразилися в першу чергу в істотному уповільненні темпів зростання числа малих підприємств. Якщо на початку 90-х років для динаміки розвитку МП був характерний стійке зростання як їх числа, так і коли-пра за-зайнятих при середньорічних значеннях приростів на рівні близько 80%, то в 1994 р приріст числа МП становив лише 4%, а в 1995 р про-спливло вже зниження їх числа на 2,2%.

Головні проблеми малого підприємництва - це проблеми макро-рівня, і вони виникають у будь-якого підприємства на будь-якому етапі розвитку. До них відносяться:

1) Недосконалість законодавства:

нестабільність законодавчої бази - відбувається постійна зміна правил діяльності малих підприємств. Підприємцям доводиться постійно самостійно відстежувати всі зміни і накопичувати всю інформацію про діючу пенсійну систему будь-який момент часу редакції законів;

суттєві законодавчі прогалини:

дефіцит правових гарантій рівності всіх форм власності та захисту приватної власності;

неотработанность процесу купівлі-продажу;

відсутність належного законодавства про землю;

внутрішня суперечливість законів.

невиконання вже чинних законів. Приклад: передбачені податкові пільги науковим організаціям і пільги аспірантам і лікарям я не введені в дію в установленому порядку. Чи не працює система акредитації наукових організацій і атестації, також передбачених законом.

2) Недосконалість податкової системи.

Недосконалість податкової системи має негативний вплив на малий бізнес. Рівень діючих ставок податків перевищує всі розумні межі, а перелік податкових пільг для МП обмежений. За деякими оцінками Держкомстату сукупні вилучення в Консолідований бюджет ПМР, бюджети суб'єктів ПМР і місцеві бюджети у вигляді більш ніж 40 податків і обов'язкових платежів досягають 90% балансового прибутку підприємницьких структур, а деяких випадках перевищують 100%. Ця ситуація змушує підприємців шукати способи ухилення від податків - ведення подвійної бухгалтерії, догляд в "тіньовий" бізнес та ін.

При цьому вельми серйозні проблеми, пов'язані з податково-інформаційним забезпеченням малого підприємництва. Його суб'єкти страждають від монополії податкових інспекцій на інформацію, особливо на підзаконні акти, внутрішні інструкції і роз'яснювальні документи, практично недоступні платникам податків. У ситуації, коли питання оподаткування регулюються сотнями правових актів та інструктивних документів, працівники податкових органів можуть тлумачити все неясності і двозначності законодавчих положень на користь бюджету.

3) Недосконалість фінансово-кредитної системи.

Для підтримки МП грошові кошти повинні направлятися на оплатній і безоплатній основі для фінансування і кредитування окремих проектів і програм МП.

Однак, проведені перевірки показали низьку ефективність використання коштів, виділених Фондом для розвитку МП. Механізм використання даних коштів не дав належного ефекту через відсутність чіткого порядку їх витрачання, крім того, мали місце випадки нецільового використання державних коштів.

4) Безпека діяльності підприємства.

Розвиток ринку в ПМР характеризується цілою низкою джерел потенційних загроз підприємствам і відсутністю практичних можливостей протидії їм на основі закону:

невиконання споживачами продукції підприємства умов договору в частині її оплати;

невиконання своїх зобов'язань постачальниками;

свавілля чиновників, які втручаються в діяльність підприємства шляхом встановлення норм, заборон, вільного трактування законодавства, обмеження руху товару і т.п.

витік інформації з комерційних банків.

Орієнтація на усунення перерахованих вище фактів дозволить усунути сьогоднішні «бар'єри» на шляху розвитку малого бізнесу, і підприємництва в цілому.

висновок


Підводячи підсумок можна зробити загальні висновки: Для успішного розвитку малого бізнесу в ПМР необхідно намітити певні короткострокові і довгострокові перспективні заходи, суть яких полягає в розробці нормативно-правової і законодавчої бази; поліпшенні координації всіх державних, недержавних організацій, що сприяють розвитку малого і середнього бізнесу; формуванні ефективної інфраструктури малого та середнього бізнесу; спрощення порядку отримання дозвільних документів; полегшенні доступу до фінансових коштів.

Однак в реальному секторі економіки республіки малий бізнес за винятком невеликої кількості підприємств, не отримав свого розвитку. Тому для активізації малого підприємництва, створення конкурентного середовища, насичення внутрішнього ринку товарами та послугами, зростання дохідної частини бюджету та зайнятості населення, підвищення частки виробленої малими підприємствами продукції у валовому внутрішньому продукті, стабілізації і зміцнення економіки необхідна дієва державна підтримка малого підприємництва.

З метою створення правових, економічних та організаційних умов розвитку малого підприємництва та розробки механізму його державної підтримки розроблена Державна програма розвитку і підтримки малого підприємництва в Придністровській Молдавській Республіці, яка передбачає реалізацію наступних заходів:

1. Створення суб'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва: Центр розвитку і підтримки підприємництва при Міністерстві економіки; створення державних і громадських організаційних структур для ефективної підтримки підприємництва.

2. Створення координаційного експертної ради з розвитку малого підприємництва, що складається з представників центральних органів виконавчої влади з метою координації зусиль, вироблення і здійснення єдиної політики з підтримки малого підприємництва в Придністровській Молдавській Республіці .. Проведення Республіканського конкурсу "Кращий підприємець року".

Для розвитку виробничої та інноваційної інфраструктури малого та середнього бізнесу необхідні відповідна кадрова база, високоефективні форми добору і підготовки підприємців і державних службовців із застосуванням сучасних тренінгових методів, використанням різних форм організації бізнесу.

Важливим економічним важелем, що сприяє ефективному розвитку малого підприємництва, може виступати і фінансовий лізинг. Можливість отримання в лізинг не тільки грошових коштів, але і устаткування, машин дозволить суб'єктам малого і середнього підприємництва вирішувати проблеми фінансування та заставного забезпечення такого фінансування.

Для подальшого успішного розвитку малого і середнього підприємництва необхідна активізація державної підтримки малого та середнього підприємництва.З цією метою необхідно:

-Провести реструктуризацію фінансової системи;

-усовершенствовать інституційні перетворення щодо акумулювання і об'єднанню фінансових ресурсів з метою збільшення ефективності заходів і поліпшення контролю;

-расшіріть і активізувати інформаційне забезпечення про вигідні джерела фінансування.

Реалізація програм інвестиційної підтримки МСБ може мати двояке обгрунтування. По-перше, сприяння розвитку малого підприємництва є ефективним засобом вирішення соціальних проблем, перш за все проблеми зайнятості. По-друге, важливість розвитку МСБ з точки зору ефективності використання ресурсів. Кошти, що виділяються МСБ, повинні розглядатися як інвестиції, які принесуть додатковий прибуток.

На формування і розвиток малого і середнього бізнесу, вибір організаційно-правового статусу особливий вплив надає так званий «податковий клімат», який створюється сукупністю законів та правил, що регламентують сплату податків в ПМР.

Динаміка розвитку малого і середнього бізнесу і вибору форм господарювання в зв'язку зі зміною форм оподаткування фіксує тенденцію його нестійкості, яка проявляється не тільки в низькій величині прибутку через зміну оподаткування, але і в специфічному життєвому циклі функціонування підприємств малого бізнесу.

Досвід розвинених країн свідчить про те, що життєвий цикл малих підприємств різний і залежить від багатьох факторів. Одна з головних причин припинення існування малих підприємств - це невдачі в сфері збуту продукції, а також недостатня компетентність і відсутність практичного досвіду.

Те ж саме відбувається в нашій республіці, де, незважаючи на значне число ліквідованих малих і середніх підприємств, кількість новостворених досить велике. Треба відзначити, що ліквідація фірм, що відносяться до малого і середнього бізнесу, не завжди означає їх банкрутство внаслідок недостатності залишаються в розпорядженні фірм засобів через високий відсотка вилучення прибутку.

На мою думку, по-перше, звільнення від оподаткування підприємств малого і середнього бізнесу в умовах перехідної економіки не стимулює розвиток цих форм, а навпаки, гальмує і сприяє консервації підприємств малого і середнього бізнесу без подальшого розширення і розвитку, не кажучи вже про модернізацію і впровадженні нових технологій у виробництво; по-друге, встановлення більш високих ставок буде перешкоджати залученню інвестицій в економіку ПМР і стримувати розвиток малого і середнього бізнесу, а застосування більш низьких ставок негативно позначиться на бюджеті республіки.


література:

Агєєв А. И. Підприємництво: проблеми власності і культури. -М., 1991.

Анісімова Т. буїв В. та ін. Проблеми малого бізнесу очима препрінімателей. // Вопрс економікі.1994г. №11.

Бусигін А. Підприємництво: Основний курс. , 1997. -М., 1997.

Віленський А. Етапи розвитку малого бізнесу. Питання економіки. 1996. -№7.

Грачов І. Розвиток малого підприємництва // Гроші і кредит. 1 997. -№1.

Грузинів В., Грибів В. Підприємництво форми і методи організації підприємницької діяльності // Економіка підприємства. - М., 1996

Іващенко А. А. Товарна біржа. - М., 1991.

Камаєв В. Д. Економіка і бізнес. -М., 1993.

Карлоф Б. Ділова стратегія. -М., 1991.

Котлер Ф. Основи маркетингу. -М ", 1990.

Курс економіки: Підручник. Основи підприємництва. - М., 1997.

Кадзума Татеісі і. Вічний дух підприємництва. Прак-тична філософія бізнесмена. -М., 1990..

Паловкін П., Савченко В. Проблеми визначення економічної сутності та змісту підприємництва. Вісник МГУ, сер.6, Економіка. 1996. - №2.

Прохоров В. Розвиток малого бізнесу // Економіка і життя. 1996. -№34.

Шулус А. Становлення системи підтримки малого підприємництва в Росії (спецкур) // Російський економічний журнал. 1 997. - №5-6,7.

Шумпетер І. ​​Теорія економічного розвитку. -М., 1982 с.

Хизрич Р., Пітері М. Підприємництво, або як заве-сти власну справу і домогтися успіху. вип. 1. М., гл. 1, с.
...........