• Дані показники розраховувалися за такими формулами
 • 1000 - умовна величина на 1000 чоловік працюючих;
 • Д - загальна кількість днів непрацездатності за нещасними випадками;
 • Кн = Кч • Кт, (4.3) де Кн - коефіцієнт непрацездатності.


 • Дата конвертації03.06.2017
  Розмір220.41 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 220.41 Kb.

  Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності на підприємстві (на прикладі ВАТ "Смолевічского молочний завод")

  торного аналізу прибутку від

  реалізації продукції, млн. р.

  показник

  2007 р

  Дані 2007 р перелічені на обсяг продажів 2008 року

  2008 р

  Виручка від реалізації продукції за вирахуванням ПДВ і ін. Відрахувань з виручки (В)

  ? VРП i0 • Цi0 = 24494

  ? VРП i1 • Цi0 = 30617,5

  ? VРП i1 • Цi1 = 25747

  Повна собівартість реалізованої продукції (З)

  ? VРП i0 • Сi0 = 18816

  ? VРП i1 • Сi0 = 23520

  ? VРП i1 • Сi1 = 24813

  Прибуток від реалізації продукції (П)

  5678,0

  7097,5

  7202,0

  Спочатку знайдемо суму прибутку при фактичному обсязі продажів в 2008 році при величині інших факторів в 2007 році. Для цього розрахуємо індекс обсягу реалізації продукції (I VPП), а потім суму прибутку 2007 року скорегуємо на його рівень. На ВАТ «Смолевічского молочний завод» індекс обсягу продажів становить 1,0512 (25747/24494).

  Якби не змінилася величина інших факторів, сума прибутку повинна була скласти 5968,7 (5678 • 1,0512). Потім визначимо суму прибутку при фактичному обсязі і структурі реалізованої продукції в 2008 році, але при рівні собівартості і рівні цін 2007 року:

  ? VРП i1 • Ц i0 -? V РП i1 • З i0 = 30617,5 - 23520 = 7097,5 млн. Р.

  Підрахуємо також, скільки прибутку підприємство отримало б при фактичному обсязі реалізації, структурі та цінах в 2008 році, але при рівні собівартості продукції 2007 року. Для цього від фактичної суми виторгу 2008 року віднімемо умовну суму витрат:

  ? VРП i1 • Ц i1 -? V РП i1 • З i0 = 25747 - 23520 = 2227 млн. Р.

  Всього прибуток від реалізації продукції 2008 року збільшилася в порівнянні з 2007 роком на 1524 млн. Р. (7202-5678). За даними таблиці сума прибутку змінилася за рахунок кожного фактора.

  Зміна суми прибутку за рахунок:

  - обсягу реалізації продукції

  ДП VPП = П усл1 - П 0 = 5968,7 - 5678 = 290,7 млн. Р .;

  - структури товарної продукції

  ДП стр = П усл2 - П усл1 = 7097,5 - 5968,7 = 1128,8 млн. Р .;

  - середніх цін реалізації

  ДП ц = П усл3 - П ус л 2 = 2227-70975 = - 4870,5 млн.р .;

  - собівартість реалізованої продукції

  ДП з = П 1 - П усл3 = 7202-2227 = 4975 млн. Р.

  Показники рентабельності є основними характеристиками ефективності господарської діяльності підприємства. Вони розраховуються як відносні показники фінансових результатів, отриманих підприємством за звітний період. Економічний зміст показників зводиться до прибутковості діяльності підприємства. У процесі аналізу рентабельності досліджуються рівень показників, їх динаміка, визначається система факторів, що впливають на їх зміну, їх кількісна оцінка.

  Рентабельність - це ступінь дохідності, вигідності. Прибутковість господарської діяльності. Вона вимірюється за допомогою цілої системи відносних показників, що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності, вигідність виробництва окремих видів продукції і послуг. Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина відображає співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або споживчими ресурсами.

  Рентабельність продукції (R п) обчислюється шляхом відношення прибутку від реалізації до виплати податків (П рп) і відсотків до суми витрат по реалізованій продукції (З рп):

  R п = П рп / З рп. (2.8)

  Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції.

  Рентабельність продажів (обороту) розраховується діленням прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг до виплати відсотків і податків на суму отриманої виручки (В):

  R про = П рп / В рп. (2.9)

  Таблиця 2.12 - Аналіз показників рентабельності

  показники

  2007

  2008

  зміни

  1 Прибуток від реалізації продукції (П), млн. Р.

  5678,0

  7202,0

  1524,0

  2 Повна собівартість реалізованої продукції (З), млн. Р.

  18816,0

  24813,0

  5997,0

  3 Виручка від реалізації продукції за вирахуванням ПДВ і ін. Відрахувань з виручки (В), млн. Р.

  24494,0

  25747,0

  1253,0

  4 Рентабельність продукції,% (стр1 / стр2)

  30,2

  29,0

  -1,2

  5 Рентабельність продажів,% (стр1 / стр3)

  23,2

  28,1

  4,9

  З таблиці видно, що рентабельність продукції 2008 року на 1,2% нижче рентабельності продукції 2007 р а рентабельність продажів 2008 року зросла на 4,9% в порівнянні з 2007 р

  Рівень рентабельності продукції (коефіцієнт окупності витрат), розрахований в цілому по підприємству, залежить від трьох основних чинників: зміни структури реалізованої продукції. Її собівартості і середніх цін реалізації.

  Факторна модель цього показника має вигляд:

  R = П (при VРП заг, УD i, Ц i, З i) / З (при VРП заг, УD i, З i). (2.10)

  Розрахунок впливу факторів на зміну рівня рентабельності в цілому по підприємству виконаємо, використовую дані таблиці:

  R 0 = П 0 (при VРП общ0, УD 0, Ц 0, С 0) / З 0 (при VРП общ0, УD 0, С0) = (5678/18816) • 100 = 30,2%;

  R усл1 = Пусл1 (при VРП общ1, УD 0, Ц 0, С 0) / Зусл 1 (при VРП общ1, УD 0, С 0) = = ((5678 • 1,0512) / (18816 • 1,0512) ) • 100 = 30,2%;

  R усл2 = П усл2 (при VРП общ1, УD 1, Ц 0, С 0) / З усл2 (при VРП общ1, УD 1, С 0) = = (7097,5 / 23520) • 100 = 30,2;

  R усл3 = П усл3 (при VРП общ1, УD 1, Ц 1, С 0) / З усл3 (при VРП общ1, УD 1, С 0) = = (2227/23520) • 100 = 9,5;

  R 1 = П 1 (при VРП общ1, УD 1, Ц 1, С 1) / З 1 (при VРП общ1, УD 1, С 1) = = (7202/24813) • 100 = 29;

  ДR = R 1 -R 0 = 29-30,2 = -1,2%.

  Рівень рентабельності продукції в 2008 р (коефіцієнт окупності витрат), розрахований в цілому по підприємству знизився в порівнянні з 2007 роком на 1,2%, в тому числі за рахунок:

  - за рахунок зміни обсягу реалізації продукції

  ДR VPП = R усл1 -R 0 = 30,2-30,2 = 0;

  - за рахунок зміни структури продукції

  ДR УD = R усл2 -R усл1 = 30,2-30,2 = 0;

  - за рахунок зміни відпускних цін

  ДR Ц = Rу сл3 -R усл2 = 9,5-30,2 = -20,7%;

  - за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції

  ДR С = R 1 -R усл3 = 29-30,2 = -1,2%.

  2.2.5 Аналіз фінансового стану

  Валюта балансу ВАТ «Смолевічского молочний завод» на 01.01.2009 року склала 5887 млн. Р. на початок року (зростання 121,7%). Зростання активу балансу викликаний збільшенням оборотних активів; в пасиві - зростанням короткострокових зобов'язань.

  Таблиця 2.13 - Аналіз структури активу балансу ВАТ «Смолевічского

  молочний завод »станом на 01.01.2009р., млн. р.

  Код рядка

  показник

  01.01.2008

  01.01.2009

  Приріст (+), зниження (-) (на початок року)

  Абс.знач.

  Уд. вага,%

  Абс. знач.

  Уд. вага,%

  Абс. знач.

  Уд. вага,%

  У валюті балансу

  У соотв.разделе

  У валюті балансу

  У соотв.разделе

  У валюті балансу

  У соотв.разделе

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  190

  Необоротні активи

  2302,0

  47,6

  100

  1 997

  34,0

  100,0

  -305,0

  -13,6

  -

  110

  Основні засоби

  1596,0

  33,0

  69,3

  1913

  32,5

  95,8

  317,0

  -1,5

  26,5

  120

  Нематеріальні активи

  4,0

  0,1

  0,2

  3,0

  0,1

  0,2

  -1,0

  0,0

  0,03

  140

  Вкладення у необоротні активи

  702,0

  14,5

  30,5

  81,0

  1,4

  4,1

  -621,0

  -13,1

  -26,4

  141

  В т.ч .: незавершене виробництво

  585,0

  -

  -

  0

  -

  -

  -585,0

  -

  -

  290

  Оборотні активи

  2535,0

  52,4

  100

  3890

  66,0

  100,0

  тисяча триста п'ятьдесят п'ять

  13,6

  -

  210

  Запаси і витрати

  1076,0

  22,2

  42,4

  1313

  22,3

  33,7

  237,0

  0,1

  -8,7

  211

  Сировина, матеріали та інші цінності

  321,0

  6,6

  12,7

  386,0

  6,6

  9,9

  65,0

  0,0

  -2,8

  212

  Тварини на вирощуванні та відгодівлі

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  213

  Незавершене виробництво і напівфабрикати

  579,0

  12,0

  23,0

  604,0

  10,3

  15,5

  25,0

  -1,7

  -7,5

  215

  Готова продукція і товари

  171,0

  3,5

  6,7

  312,0

  5,3

  8,0

  141,0

  1,8

  1,3

  218

  Витрати майбутніх періодів

  5,0

  0,1

  0,2

  10,0

  0,17

  0,26

  5,0

  0,07

  0,06

  220

  Податки по приобрет. цінностям

  311,0

  6,4

  12,3

  278,0

  4,7

  7,15

  -33,0

  -1,7

  -5,15

  230

  дебіторська заборгова

  ність, в тому числі:

  1119

  23,1

  44,1

  1 488

  25,3

  38,3

  369,0

  2,2

  -5,8

  231

  Покупателейі замовників

  188,0

  3,9

  7,4

  537,0

  9,1

  13,8

  349,0

  5,2

  6,4

  232

  Постачальників і підрядників

  259,0

  5,4

  10,2

  742,0

  12,6

  19,1

  483,0

  7,2

  8,9

  233

  різних дебіторів

  38,0

  0,8

  1,5

  201,0

  13,4

  5,2

  163,0

  12,6

  3,7

  234

  Інша дебіторскаязадолжен-ність

  634,0

  13,1

  25,0

  8,0

  0,14

  0,2

  -626,0

  -12,96

  -24,8

  250

  Грошові кошти, в тому числі:

  12,0

  0,25

  0,5

  69,0

  1,2

  1,8

  57,0

  0,95

  1,3

  260

  Фінансові вкладення

  17,0

  0,4

  0,7

  42,0

  12,6

  19,0

  725,0

  12,2

  18,3

  270

  Інші оборот.активи

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  300

  підсумок балансу

  4837

  100

  -

  5887

  100

  -

  1050

  -

  -

  В абсолютному обчисленні сума необоротних активів зменшилася на 305 млн. Р. відповідно питома вага необоротних активів у валюті балансу зменшився на 13,6% і склав 34% на кінець звітного періоду, оборотних активів збільшився на 13,6% і склав 66%.

  Сума оборотних активів станом на 01.01.2009р. виросла на 1355 млн. р., що обумовлено зростанням дебіторської заборгованості на 369 млн. р., готової продукції на 141 млн. р., фінансові вкладення на 725 млн. р.

  Основними факторами, що вплинули на зростання оборотних активів є: зростання обсягу виробництва, розширення номенклатури виробів і, як наслідок, збільшення кількості технологічних заділів через неможливість швидких переналадок обладнання.

  Таблиця 2.14 - Аналіз структури пасиву балансу ВАТ «Смолевічского молочний завод» станом на 01.01.2009р., Млн.р.

  Код рядка

  показник

  01.01.2008

  01.01.2009

  Приріст (+), зниження (-) (на початок року)

  Абсолют. значення

  Уд. вага,%

  Абсолют. значення

  Уд. вага,%

  Абсолют. значення

  Уд. вага,%

  У валюті балансу

  У соотв.разделе

  У валюті балансу

  У соотв.разделе

  У валюті балансу

  У соотв.разделе

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  490

  Капітал та резерви

  2406,0

  28,5

  100,0

  2559,0

  36,9

  100,0

  153,0

  8,4

  -

  410

  Статутний фонд

  23,0

  0,3

  0,9

  23,0

  0,3

  0,9

  0,0

  0,0

  0,0

  411

  Власні акції, викуплений. у акціонерів

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  420

  Резервний фонд, в тому числі:

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  430

  додатковий фонд

  1451,0

  17,2

  60,3

  1644,0

  23,7

  64,2

  193,0

  6,5

  3,9

  450

  Нерозподілений прибуток

  -78,0

  -

  -

  892,0

  12,9

  34,9

  970,0

  12,9

  34,9

  460

  Цільове фінансування

  1010,0

  12,0

  38,0

  -

  -

  -

  -1010,0

  -

  -

  470

  Доходи майбутніх періодів

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  590

  зобов'язання

  6041,0

  71,5

  100,0

  4377,0

  63,1

  100,0

  -1664,0

  -8,4

  -

  510

  Довгострокові кредити і позики

  596,0

  7,1

  9,9

  201,0

  3,9

  4,6

  -395

  -3,2

  -5,3

  520

  Короткострокові кредити і позики

  1573,0

  18,6

  26,0

  2005,0

  28,9

  45,8

  432,0

  10,3

  19,8

  530

  Кредиторська заборгованість, в тому числі:

  1898,0

  22,5

  31,4

  1050,0

  15,1

  24,0

  -848,0

  2,6

  -7,4

  531

  Перед постачальниками та підрядниками

  1299,0

  15,4

  21,5

  674,0

  9,7

  15,4

  -625.0

  -5,7

  -6,1

  532

  Перед покупцями і замовниками

  528,0

  6,3

  8,7

  232,0

  3,3

  5,3

  -296,0

  -3

  -3,4

  533

  по оплаті праці

  51,0

  0,6

  0,8

  76,0

  1,1

  1,7

  25,0

  0,5

  0,9

  534

  За розрахунками з персоналом

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  535

  За податками та зборами

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  536

  За соціальним страхуванням та забезпечення

  17,0

  0,2

  0,3

  23,0

  0,3

  0,5

  6,0

  0,1

  0,2

  537

  різних кредиторів

  2,0

  0,03

  0,05

  2,0

  0,03

  0,05

  540

  Заборгованість перед засновниками, в тому числі:

  76,0

  0,9

  1,3

  76,0

  1,1

  1,7

  0,0

  0,2

  0,4

  550

  інша

  3,0

  0,04

  0,04

  41,0

  0,6

  0,9

  38,0

  0,56

  0,86

  підсумок балансу

  8447,0

  6936,0

  Структура пасиву балансу характеризується збільшенням статті балансу «Капітал і резерви» і зменшенням статті «Зобов'язання». Питома вага у валюті балансу за статтею «Капітал і резерви» збільшився на 8,4%, в той же час за статтею балансу «Зобов'язання» відбулося зменшення питомої ваги у валюті балансу на 8,4%.

  Розглядаючи структуру статті балансу «капітал і резерви» необхідно відзначити збільшення частки нерозподіленого прибутку на 12,9%. Одночасно, збільшилася частка додаткового фонду за аналізований період (на 6,5%).

  У структурі статті балансу «зобов'язання» зменшення частки у валюті балансу відбулося за рахунок зменшення зобов'язань перед постачальниками на 5,7%, зменшення кредиторської заборгованості на 2,6%, зменшення довгострокових кредитів і позик на 3,2%.

  Сума довгострокових зобов'язань за кредитами на 01.01.2009р. склала 201 млн. р., при цьому сума короткострокових кредитів і позик за 2008р. збільшилася на 432 млн. р. в зв'язку зі зміною структури кредитів підприємства.

  Подальше збільшення частки позикових коштів у джерелах утворення активів підприємства призведе до зниження фінансової стійкості підприємства, підвищенню ступеня його фінансових ризиків.

  Для визначення типу фінансової стійкості по забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування на підставі бухгалтерської звітності розрахуємо трехкомплектний показник:

  - надлишок або недолік за власними оборотних коштів;

  - надлишок або недолік за власними оборотних коштів і довгостроковими кредитами і позиками;

  - надлишок або недолік за власними оборотних коштів загального розміру формування запасів і витрат.

  Розрахунок необхідних показників представлений в таблиці 2.15.

  Таблиця 2.15 - Аналіз рівноваги між активами і джерелами їх формування за 2007-2008 рр.

  показники

  01.01.2008

  01.01.2009

  Відхилення (+, -), млн.р.

  Темп зростання, %

  1

  2

  3

  4

  5

  1 Капітал і резерви

  2406,0

  2559,0

  153,0

  106,4

  2 Необоротні активи

  2302,0

  1997,0

  -305,0

  -13,3

  3 Наявність власних оборотних коштів (стр.1-стор.2)

  104,0

  562,0

  458,0

  540,1

  4 Довгострокові позикові кошти

  596,0

  20,0

  -395,0

  -96,7

  5 Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (стор.3 + стор.4)

  700,0

  763,0

  63,0

  109,0

  6 Короткострокові позикові кошти

  1573,0

  2005,0

  432,0

  27,5

  7 Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (стор.5 + стр6)

  2273,0

  2768,0

  495,0

  121,8

  8 Загальна величина запасів

  1076,0

  1313,0

  237,0

  122,0

  9 Надлишок (+), нестача (-) власних оборотних коштів (стр.3-стор.8)

  -972,0

  -751,0

  221,0

  77,3

  10 Надлишок (+), нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (стор.5-стор.8)

  -376,0

  -550,0

  -174,0

  146,3

  11 Надлишок (+), нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (стор.7-стор.8)

  1197,0

  1455,0

  258,0

  121,6

  З таблиці видно, що на 01.01.2008р. ВАТ «Смолевічского молочний завод» знаходилося в нестійкому фінансовому стані, так як на 01.01.2008р. є недолік власних оборотних коштів (-972 млн.р.) і брак довгострокових джерел формування запасів і витрат (-376 млн.р.), але надлишок загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (1197 млн.р.). Таким чином, на 01.01.2009р. підприємство знаходиться в нормальному стійкому фінансовому стані, так як на 01.01.2009р. має місце недолік власних оборотних коштів (-751) і брак довгострокових джерел формування запасів і витрат (-550). Оборотні активи перевищують кредиторську заборгованість.

  Для аналізу фінансової стійкості організації, тобто стабільності її діяльності з позиції довгострокової перспективи, також використовується ціла система показників, які можна розділити на три групи:

  - коефіцієнти, що характеризують стан оборотних коштів;

  - коефіцієнти, що характеризують стан основних засобів;

  - коефіцієнти, що характеризують фінансову незалежність.

  Таблиця 2.16 - Система показників фінансової стійкості підприємства

  показники

  норматив

  01.01.2008

  01.01.2009

  Відхилення (+, -)

  Темп зростання,%

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів (ОА) власними оборотними засобами (ВОК) (СОС / ОА)

  0,10

  0,04

  0,15

  0,11

  375,00

  Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів (З) власними оборотними засобами (ВОК) (СОС / З)

  0,50-0,80

  0,10

  0,43

  0,33

  430,00

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу (СК) (СОС / СК)

  0,50

  0,04

  0,20

  0,16

  500,00

  Дані таблиці свідчать про те, що до кінця 2008 р спостерігається підвищення всіх коефіцієнтів, однак тільки 15% оборотних активів формується за рахунок власних джерел. У 2007р. матеріальні запаси покривалися власними оборотними коштами на 10%, але коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними засобами в 2008р. виріс до 0,4 і тому матеріальні запаси покриваються в 2008 р власними оборотними засобами на 40%.

  Коефіцієнт маневреності значно менше нормативу, до кінця 2008р. він показує, що тільки 20% власного капіталу є мобільним, тобто використовується для фінансування поточної діяльності. Це свідчить про неефективне використання власного капіталу, так як оборотний капітал має прискорену оборотність і зазвичай приносить найбільший ефект. Низький рівень коефіцієнта маневреності власних коштів обумовлений великою часткою необоротних активів в майні та додаткового капіталу в джерелах, що свідчить про погіршення фінансового стану, а також переконує в тому, що керуючі організацією не звертають належної уваги на достатню гнучкість у використанні власних коштів.

  Стан основних засобів досліджується за допомогою коефіцієнтів, представлених у вигляді таблиці 2.17.

  Таблиця 2.17 - коефіцієнти, що характеризують стан основних засобів за 2007-2008 рр.

  показники

  норматив

  01.01.2008

  01.01.2009

  Відхилення (+, -)

  Темп зростання,%

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Коефіцієнт постійного активу (необоротні активи / власного капіталу)

  -

  0,97

  0,78

  -0,19

  -20,00

  Коефіцієнт реальної вартості майна виробничого призначення ((основні засоби + запаси і затарти / загальна вартість майна)

  0,50

  0,55

  0,55

  0,00

  0,00

  Коефіцієнт постійного активу відображає на скільки необоротні активи сформовані за рахунок власних коштів. На 01.01.2009р. на ВАТ «Смолевічского молочний завод» коефіцієнт постійного активу склав 0,78 це говорить про те, що на 78% необоротні активи сформовані за рахунок власних коштів.

  Коефіцієнт реальної вартості майна виробничого призначення показує, що в загальній вартості майна організації кошти виробничого призначення в 2007р становили 55% і в 2008р. -55%.

  Для оцінки фінансової незалежності зробимо розрахунок спеціальних показників - фінансових коефіцієнтів і представимо його в таблиці 2.18.

  Таблиця 2.18 - Оцінка фінансової незалежності підприємства

  показники

  Рекомендоване значення

  01.01.2008

  01.01.2009

  Відхилення (+, -)

  Темп зростання,%

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Коефіцієнт фінансової незалежності (СК / ВБ)

  0,50

  0,28

  0,37

  0,08

  129

  Коефіцієнт боргу (ДК + КК + КЗ + ЗУ / ВБ)

  0,05

  0,49

  0,49

  0,00

  0,00

  Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (ДК + КК + КЗ + ЗУ / СК)

  0,10

  1,70

  1,30

  -0,40

  -24

  Коефіцієнт фінансування (СК / ДК + КК + КЗ)

  0,10

  0,60

  0,80

  0,20

  133

  Коефіцієнт фінансової стійкості (СК + ДК / ВБ)

  0,50

  0,40

  0,40

  0,00

  0,00

  Коефіцієнт фінансового ризику (левериджу) (ЗК / СК)

  1,00

  2,50

  1,70

  -0,80

  -32

  Коефіцієнт прогнозу банкрутства (ОА-КК-КЗ-СБ)

  0,0

  -0,10

  0,12

  0,22

  120

  Де СК - власний капітал, ВБ - валюта балансу, ДК - довгострокові кредити і позики, КК - короткострокові кредити і позики, КЗ - кредиторська заборгованість, ЗУ - заборгованість перед засновниками, ОА - оборотні активи.

  З даних таблиці 2.18 випливає, що в повному обсязі значення коефіцієнтів відповідають оптимального значення. Але на 01.01.2009р спостерігається поліпшення стану підприємства. Так, коефіцієнт фінансової незалежності на 01.01.2009р склав 0,4, тобто частка власного капіталу в загальній величині джерел коштів на кінець року склала 40% (на початок - 30%).

  Коефіцієнт боргу є зворотним коефіцієнту фінансової незалежності і його стан говорить про частки позикових коштів у фінансуванні підприємства, що аналізується. При цьому значення цього показника істотно перевищує норматив, що є негативною тенденцією.

  Коефіцієнт соотошенія позикових і власних коштів означає, що на кожен рубль власних коштів, вкладених в активи організації, доводиться 1,7 позикових коштів на початок 2008р і 1,3 на кінець 2008р. Зниження показника на 32% свідчить про ослаблення залежності від зовнішніх джерел, тобто про деяке підвищення фінансової стійкості.

  Коефіцієнт фінансування визначає частку позикових коштів, що покриваються за сет власного капіталу. Значення даного коефіцієнта на початок і на кінець звітного пери ода нижче одиниці, що говорить про те, що на 1 р. позикових коштів припадає відповідно 0,6 і 0,8 р. власного капіталу.

  Коефіцієнт фінансової стійкості до 01.01.2009 року залишився незмінним. Таким чином, частка власного капіталу і довгострокового капіталу в загальній величині джерел коштів на кінець 2008р. залишилася незмінною і склала 40%.

  Коефіцієнт фінансового ризику показує скільки позикових коштів залучило підприємство на 1 р. власних коштів, вкладених в активи. На 01.01.2009р. коефіцієнт фінансового ризику состави 1,7, т. е. на 1 р. власних коштів припадає 1,7 р. позикових коштів.

  Виходячи з коефіцієнтів видно, що підприємство зазнає фінансових труднощів.  ft "> Велику роль в якості виробленої продукції грає поставляється сировина. Постачальниками сировини в основному є господарства Смолевічского району (таблиця 2.2).
  Таблиця 2.2 - Надходження молока на ВАТ «Смолевічского молочний завод», кг

  постачальники

  2006

  2007

  2008

  СПК Плісскен

  1870

  2598

  2633

  СПК Озеріцкій

  8017

  тисячу триста п'ятьдесят сім

  1401

  СПК Первомайський

  2737

  2049

  2041

  ВАТ Смолевічского райагросервіс

  2741

  2786

  2777

  РСУП Петровичі

  3500

  2965

  3003

  РСУП Заріччя

  4966

  3899

  3988

  РУП е / б Жодино

  9852

  8526

  8570

  СПК шиплячих

  3729

  3607

  3500

  ШтотцАгроСев

  -

  111

  244

  Разом

  44277

  34238

  34657


  Виробничі потужності підприємства ВАТ «Смолевічского молочний завод» складають 83,8 т сировини в зміну.

  Переробка молока становить 75 т за зміну або потужності завантажені на 89,5%.

  Малюнок 2.1 - Надходження молока на ВАТ «Смолевічского молочний завод»

  Для комерційної діяльності по реалізації продукції на підприємстві створюються служби збуту.

  Завдання служби збуту:

  - вивчення попиту й установлення тісних контактів зі споживачами;

  - забезпечення доставки продукції споживачеві в потрібний час;

  - вибір форм реалізації продукції;

  - зниження комерційних витрат.

  Відділ збуту організовує свою роботу поетапно: спочатку вивчаються зовнішні і внутрішні умови функціонування підприємства, виявляються наявні проблеми і встановлюються цілі, головною є отримання максимального доходу шляхом виходу на міжнародний ринок за умови високої якості продукції. З урахуванням цього і розробляється план діяльності служби збуту.

  Збут продукції може здійснюватися трьома основними способами:

  - через власну збутову мережу;

  - через незалежних посередників;

  - через фінансово-залежних посередників.

  На ВАТ «Смолевічского молочний завод» діє основний спосіб - через власну збутову мережу.

  Ринком збуту готової продукції ВАТ «Смолевічского молочний завод» за 2008 р був м.Мінськ і Мінська область, РФ (Смоленськ).

  Малюнок 2.2 - Ринок збуту готової продукції ВАТ «Смолевічского молочний завод» за 2008 р

  2.1.4 Структура управління підприємством

  ВАТ «Смолевічского молочний завод» належить до лінійно-функціональному типу організаційних структур (додаток А).

  Процеси управління підприємством ВАТ «Смолевічского молочний завод» в їх сукупності забезпечують єдність дій і цілеспрямованість роботи колективів всіх основних, допоміжних і обслуговуючих підрозділів підприємства для успішного виконання роботи підприємства на основі ефективного використання наявних трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Для даної структури характерно:

  - зниження ризику для підприємства, такого як витік інформації;

  - збільшення доходів за рахунок професійного підходу до продукції, що виробляється;

  - зменшення штату персоналу;

  - прозорість всіх процесів;

  - збільшення відповідальності персоналу за свою роботу.

  Концепція побудови даної організації заснована на чітко визначеній ієрархії, жорсткому поділі функцій і чітко визначеними правами і обов'язками.

  Вищим органом управління ВАТ «Смолевічского молочний завод» є Збори акціонерів, виконавчим органом - Дирекція, яку очолює генеральний директор. До складу дирекції входять: генеральний директор, головний інженер, заступники генерального директора, головний бухгалтер.

  Керівництво підприємства:

  - Генеральний директор організовує роботу і ефективну взаємодію цехів та інших структурних підрозділів; забезпечує виконання підприємством завдань, відповідно до встановлених кількісних і якісних показників, всіх зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; організовує виробничо-господарську діяльність підприємства; забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни; вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам.

  - Головний інженер очолює відділи і цехи, які виконують технічні функції.

  Основними функціями головного інженера є: визначення технічної політики, перспектив розвитку підприємства та шляхів реалізації комплексних програм з усіх напрямів удосконалення, реконструкції, технічного переозброєння діючого виробництва, його спеціалізації та кооперування; забезпечення своєчасної та якісної технічної підготовки виробництва; поліпшення якості продукції; контроль за дотриманням правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної безпеки.

  - Заступник генерального директора з економіки організовує фінансово-економічну діяльність підприємства, спрямовану на підвищення продуктивності праці, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, що випускається, зниження її собівартості, досягнення найбільших результатів при найменших витратах матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; контролює дотримання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на всіх ділянках господарської діяльності; організовує проведення систематичного комплексного аналізу та оцінки результатів виробничо-господарської діяльності підприємства і його підрозділів; контролює правильне формування відпускних цін на продукцію підприємства і послуг, що надаються непромислової сферою.

  - Заступник генерального директора - маркетинг - директор здійснює керівництво збутовою діяльністю, розвитком дилерської мережі в різних регіонах країн ближнього і далекого зарубіжжя. Аналізує і прогнозує розвиток ринку, потенційного і очікуваного обсягу продажу кожного виду продукції, що виробляється.

  - Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ВАТ «Смолевічского молочний завод» на підставі Закону Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік та звітності» від 25 червня 2001 року № 42-3.

  Головний бухгалтер організовує облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, веде роботу і щодо забезпечення суворого дотримання фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат; забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звітності на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів, подання її в установленому порядку до відповідних органів. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачання фонду заробленої плати, за проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства.

  Виробнича лабораторія, допоміжне і основне виробництва, і складське господарство знаходяться в підпорядкуванні у директора заводу.У свою чергу допоміжному виробництву підпорядковані транспортний, механічний і компресорні ділянки, і котельня. У підпорядкуванні ж цеху основного виробництва знаходяться ділянку з приймання молока, маслоробний та апаратний ділянки, вакуумно-апаратний і сушильний ділянки, ділянка по виробництву продукції з незбираного молока та казеїновий ділянку.

  Аналіз чисельності персоналу за рівнем освіти наведено на діаграмі (рисунок 2.3).

  Малюнок 2.3 - Склад працівників підприємства за рівнем освіти

  Віковий склад працівників наведено на діаграмі (рисунок 2.4).

  Структура управління ВАТ «Смолевічского молочний завод» удосконалюється в міру зміни ринкових умов шляхом створення нових і реорганізацією існуючих підрозділів. Це викликано необхідністю створення умов для ефективного впливу на економічну, фінансову, виробничу, соціальну, науково-дослідницьку діяльність підприємства в залежності від кон'юнктури ринку.

  Малюнок 2.4 - Віковий склад працівників підприємства

  2.2 Аналіз техніко-економічних показників роботи підприємства  2.2.1 Аналіз загального економічного стану підприємства

  Техніко-економічні показники призначені для узагальнення інформації про господарську діяльність підприємства, проведення аналізу життєздатності та можливості функціонування підприємства в умовах ринку. Для з'ясування динаміки техніко-економічних показників розглянемо таблицю 2.3.

  Таблиця 2.3 - Аналіз роботи підприємства ВАТ «Смолевічского молочний завод»

  найменування показника

  Од. вим.

  2006

  2007

  Темп зростання,% (2007/2006)

  2008

  Темп зростання,% (2008/2007)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Надійшло сировини на переробку всього:

  т

  37232,1

  44276,6

  118,9

  34238,0

  77,3

  в т. ч. від населення,

  т

  1984,0

  2195,7

  110,7

  289,0

  13,2

  вищого сорту

  т

  23336,9

  25816,6

  110,6

  29728

  115,2

  1 сорту

  т

  10910,0

  15788,6

  144,7

  3301,0

  20,9

  2 сорту

  т

  1001,1

  2546,3

  254,4

  896,0

  35,2

  Уд. вага молока вищого сорту в заготовках

  %

  62,7

  58,3

  93,1

  87,6

  150,2

  Уд. вага молока від населення в заготовках

  %

  5,3

  4,9

  93,1

  0,8

  16,9

  Коефіцієнт використання ПМ

  %

  93,0

  93,0

  100,0

  93,0

  100,0

  Виробництво промислової продукції у фактичних цінах

  млн. р.

  17995,0

  20537,0

  114,1

  22411,1

  109,1

  виробництво ТНП

  млн. р.

  14770,0

  13430,0

  90,9

  11190,0

  83,3

  Виробництво промислової продукції в порівнянних цінах

  млн. р.

  19800,0

  20804,0

  105,1

  16388,0

  78,8

  Вихід продукції з тонни переробленої сировини

  тис. р.

  480,0

  486,2

  101,3

  478,5

  98,4

  Продуктивність праці

  млн. р.

  143,7

  174,8

  121,6

  126,1

  72,1

  Незбираного молока в перерахунку на молоко

  т

  24005,0

  26227,0

  109,3

  21033,0

  80,2

  в тому числі в РФ

  т

  13420,0

  17586,0

  131,0

  11492.0

  65,3

  в тому числі в внутрішній ринок

  т

  10585,0

  8641,0

  81,6

  9541,0

  110,4

  масло тваринне

  т

  68,0

  76,0

  111,8

  55,0

  72,4

  сир жирний

  т

  62,0

  67,0

  108,0

  58,0

  86,6

  Нежирна продукція в перерахунку на обрат

  т

  700,0

  593,0

  94,0

  626,0

  105,6

  Запаси готової продукції в діючих цінах на кінець звітного періоду

  млн.р.

  4,0

  -

  Середньооблікова чисельність раб-х:

  чол.

  105,0

  119,0

  113,3

  170,0

  155,9

  в т. ч. АУП

  чол.

  23

  23

  100,0

  23,0

  100,0

  Фонд заробітної платні

  млн. р.

  730,4

  998,9

  136,8

  1152,3

  115,4

  Середньомісячна заробітна плата

  тис. р.

  558,7

  672,5

  120,4

  720,8

  107,2

  Роздрібний товарообіг в соп. цінах

  млн. р.

  520,7

  658,3

  126,4

  738,1

  104,8

  енергозбереження

  %

  16,4

  Експорт продукції В РФ

  тис. дол.

  10987,0

  6560,0

  59,7

  5749,0

  87,6

  Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг

  млн. р.

  22658,0

  24494,0

  108,1

  25747,0

  105,1

  Витрати на виробництво реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг

  млн. р.

  18790,0

  21928,0

  116,7

  19658,0

  89,6

  Прибуток від реалізації продукції, робіт

  млн. р.

  459,0

  -570,0

  -124,2

  2678,0

  -469,8

  Рентабельність реалізованої продукції

  %

  7,5

  -2,3

  -31,1

  13,6

  -583,7

  Чистий прибуток

  млн. р.

  810,0

  -739,0

  -91,2

  1917,0

  -259,4

  Рентабельність за основними видами продукції:

  -молоко

  %

  -0,1

  -0,8

  -9,3

  -8,5

  -молоко РФ

  %

  19,0

  7,0

  10,1

  3,1

  -сметана

  %

  8,0

  1,2

  -7,9

  -9,1

  -сир

  %

  -0,4

  -8,4

  -11,4

  -3,0

  -масло тварина

  %

  -12,9

  -10,2

  -27,1

  -16,9

  -сир м'який

  %

  -8,6

  -14,1

  -9,4

  4,7

  -кефір

  %

  0,9

  1,0

  -8,2

  -9,1

  Прибуток від пр-ва

  млн. р.

  231,9

  537,5

  231,8

  3689,6

  686,4

  рентабельність виробництва

  %

  1,0

  2,4

  24,0

  18,7

  796,5

  Витрати на виробництво продукції

  млн. р.

  18955,0

  22140,0

  116,8

  19665,0

  88,8

  Витрати на 1 000 тис.руб. продукції

  тис. р.

  574,3

  1078,1

  187,7

  877,4

  81,4

  Середня закупівельна ціна молока з урахуванням виплат за білок

  тис.р.

  250,6

  369,2

  147,3

  441,0

  119,5

  З таблиці 2.3 видно, що надходження сировини знизилася, це пов'язано з тим, що завод не має можливості завантажити виробничі потужності на 100%, тому що продукція не витримує конкурентну боротьбу і не знаходить ринків збуту. Однак, збільшилася питома вага молока вищого сорту в заготовках. Коефіцієнт виробничої потужності залишається стабільним (93%). Знизився і вихід продукції з однієї тонни переробленої сировини на 1,6%. Також знизилася продуктивність праці. Однак, слід зазначити, що в порівнянні з 2007 р в 2008 р відсутній запас готової продукції на складах. Кількість працюючих збільшилася на 9,2%. Це пов'язано з розширенням діяльності ВАТ «Смолевічского молочний завод» і запуском нового цеху по розливу води. Необхідно звернути увагу і на те, що експорт в 2008 р знизився на 2,4% в порівнянні з 2007 р, це сталося через введення нових стандартів якості з боку РФ. Виходячи з вищесказаного видно, що підприємство знаходиться не в самому результативному положенні. Необхідна процедура підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності.

  2.2.2 Аналіз обсягів виробництва

  Завданнями економічного аналізу обсягу виробництва продукції на підприємстві є:

  - оцінка динаміки обсягу продукції;

  - перевірка планових показників, їх реальність;

  - розробка найважливіших заходів щодо використання внутрішньогосподарських ресурсів для підвищення темпів приросту продукції, поліпшення її асортименту і якості.

  В ході аналізу динаміки обсягів виробництва продукції можна використовувати як натуральні, так і вартісні показники. Однак, ВАТ «Смолевічского молочний завод» має широку номенклатуру продукції, що випускається, тому застосування натуральних показників не виправдано.

  Темпи зростання обсягу виробництва продукції, безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Аналіз темпів виробництва продукції на ВАТ «Смолевічского молочний завод» починається з вивчення динаміки випуску продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту (див. Таблицю 2.4).

  Базисні темпи зростання визначаються відношенням кожного наступного рівня до першого року динамічного ряду (2006 г.), а ланцюгові - до попереднього.

  Таблиця 2.4 - Обсяги виробництва молочної продукції за 2006-2008 рр.

  рік

  Обсяг виробництва, млн. Р.

  Темпи зростання, %

  2006

  17,24

  100,00

  100,00

  2007

  19,46

  112,80

  112,80

  2008

  22,71

  131,70

  116,70

  З таблиці 2.4 видно, що за три роки обсяг виробництва молочної продукції зріс на 31,7%.

  Середньорічний темп зростання (приросту) випуску продукції можна розрахувати по среднегеометрической:

  Т вп = v1,0 • 1,128 • 1,167 = v1,317 = 114,8%.

  Т пр = 114,8 - 100 = 14,8%.

  Таким чином, середньорічний темп приросту випуску молочної продукції на ВАТ «Смолевічского молочний завод» склав 14,8%.

  Для більшої наочності динаміка виробництва зображена на малюнку 2.5.

  Малюнок 2.5 - Динаміка виробництва молочної продукції

  Зростання виробництва продукції ВАТ «Смолевічского молочний завод» було досягнуто за рахунок збільшення обсягу випуску молочної продукції, освоєної в 2007 році: напівтверді сири, тверді сири за рахунок освоєння в 2008 році виробництва йогуртів.

  2.2.3 Аналіз собівартості продукції

  Одним з основних чинників формування прибутку є собівартість реалізованої продукції. Якщо вона за звітний період підвищилася, то при інших рівних умовах розмір прибутку за цей період обов'язково зменшиться за рахунок цього фактора на таку ж величину. Між розмірами величини прибутку і собівартості існує зворотна функціональна залежність. Чим менша собівартість, тим більший прибуток, і навпаки. Це видно з формули обчислення розміру прибутку (П), де собівартість (С) віднімається з виручки від реалізації (РП): П = РП - С. Собівартість є однією із складових частин господарської діяльності й відповідно одним з найважливіших елементів цього об'єкта управління. Аналіз, виконуючи одну з основних управлінських функцій, входить до управляючої підсистему, і недостатнє його функціонування в цій ланці приводить до зниження ефективності системи управління собівартістю в цілому.

  У собівартості знаходять вираження всі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. Її показники відображають ступінь використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, якість роботи окремих працівників і керівництва в цілому.

  Основними завданнями аналізу собівартості продукції є:

  - виявлення резервів зниження витрат на виробництво і реалізацію

  продукції;

  - об'єктивна оцінка виконання плану по собівартості і її зміни щодо минулих звітних періодів, а також дотримання чинного законодавства, договірної і фінансової дисциплін;

  - забезпечення центрів відповідальності за витратами необхідної аналітичною інформацією для оперативного управління формуванням собівартості продукції;

  - сприяння виробленню оптимальної величини планових витрат, планових та нормативних калькуляцій на окремі вироби та види продукції.

  Характер цих завдань свідчить про велику практичної значущості аналізу собівартості продукції в господарській діяльності підприємства. Аналіз собівартості продукції дозволяє з'ясувати тенденції зміни даного показника, виконання плану по його рівню, визначити вплив факторів на його приріст і на цій основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей та встановити резерви зниження собівартості продукції. Об'єктами аналізу є наступні показники: повна собівартість товарної продукції в цілому і по її елементами витрат; окремі елементи і статті витрат (див. таблицю 2.5)

  Дані таблиці 2.5 свідчать про те, що значну частку витрат в 2006 р, в 2007 і в 2008 р становлять матеріальні витрати. Вони займають більше 75% від загальної суми витрат, але їх частка скорочується в 2007 році в порівнянні з 2006 р на 0,6%; а в 2008 р в порівнянні з 2007 р зменшилися на 1,3%.

  Найважливішим фактором зниження собівартості продукції підприємства є скорочення матеріальних витрат. З таблиці видно, що скорочення матеріальних витрат відбувається, проте пошук резервів по скороченню цих витрат залишається актуальною проблемою для ВАТ «Смолевічского молочний завод».

  Таблиця 2.5 - Склад і структура витрат на виробництво продукції за 2006-2008 рр.

  елементи витрат

  2006

  2007

  Відхилення 2006 від 2007

  2008

  Відхилення 2008 від 2007

  В тек. цінах млн. р.

  Уд. вага,%

  В тек. цінах. млн.р.

  Уд. вага,%

  В тек. цінах. млн.р.

  Уд. вага,%

  В тек. цінах. млн.р.

  Уд. вага,%

  В тек. цінах млн.р.

  Уд. вага,%

  Мат. витрати

  16001

  81,4

  17895

  80,8

  тисячу вісімсот дев'яносто чотири

  -0,6

  19738,1

  79,5

  1843,1

  -1,3

  Витрати на оплату праці

  тисяча двісті сорок одна

  6,3

  1529,2

  6,9

  287

  0,6

  1820,1

  7,3

  290,9

  0,5

  Відрахування на соц. потреби

  305,8

  1,6

  404,8

  1,8

  99,0

  0,2

  481,8

  1,9

  77,0

  0,1

  Амортизаційні відрахування

  1035

  5,3

  1123,0

  5,1

  88,0

  -0,2

  1568,0

  6,4

  445,0

  1,3

  Інші витрати

  одна тисяча вісімдесят одна

  5,4

  1188,0

  5,4

  106

  0,0

  1205,0

  4,9

  17,0

  -0,5

  Разом витрати на виробництво, в тому числі:

  19665

  100

  22140

  100

  2475

  -

  24813,0

  100,0

  2673,0

  -

  Змінні витрати

  15345

  78,0

  17092

  77,2

  1747

  -0,8

  19602,3

  79,0

  2510,2

  1,8

  Постійні витрати

  4320

  22,0

  5047,9

  22,8

  728

  0,8

  5210,7

  21,0

  162,8

  -1,8

  Малюнок 2.6 - Зміна витрат за елементами у 2006-2008 рр.

  За аналізований період питома вага матеріальних витрат знизився. Це пов'язано з використанням нових технологій.

  Також в 2007 році в порівнянні з 2006 р знизилася частка амортизаційних відрахувань - 0,2%, що говорить про підвищення фондовіддачі, але в 2008 році ми спостерігаємо її підвищення.

  Зниження інших витрат викликано зміною їх структури: зменшенням частки відсотків за кредити банку, орендної плати та ін.

  Таким чином, підвищення загальної суми витрат було викликане підвищенням в абсолютному вираженні суми кожного елемента витрат.

  Малюнок 2.7 - Структура витрат на виробництво продукції в 2006 р

  Малюнок 2.8 - Структура витрат на виробництво продукції в 2007 р

  Малюнок 2.9 - Структура витрат на виробництво продукції в 2008 р

  Структуру витрат наочно ілюструють малюнки 1,2,3 за даними таблиці.

  Аналіз даних показує, що відбулося поліпшення структури витрат на виробництво, що викликано зниженням питомої ваги матеріальних витрат, при цьому обсяг виробленої продукції лише збільшується. Основними ж причинами зростання загальної собівартості можуть бути зміни в рівні змінних витрат на одиницю продукції, а також в сумі постійних витрат. Формування собівартості (Сб заг) можна представити у вигляді такої факторної моделі:

  Сб заг =? (N • І пер) + І сел, (2.1)

  де N - обсяг виробленої (випущеної) продукції;

  І пер - змінні витрати на одиницю продукції;

  І сел - загальна величина постійних витрат.

  Для визначення впливу факторів використовуємо методику факторного аналізу (метод ланцюгових підстановок). Необхідно встановити результативний показник - собівартість продукції, розрахований за різних умов:

  - загальна собівартість у 2007 році

  Сб заг 1 =? (N 2007 • І пров 2007) + І пос 2007; (2.2)

  - собівартість 2006 року, перерахована на фактичний обсяг виробництва в 2007 році при структурі 2006:

  Сб заг 2 =? (N 2007 • І пров 2007) • До вп + І пос 2007; (2.3)

  - рівень собівартості в 2006 році на фактичний випуск у 2007 році:

  Сб заг 3 =? (N 2008 • І пров 2007) + І пос 2007; (2.4)

  - собівартість фактична в 2008 році при рівні постійних витрат в 2007 році:

  Сб заг 4 =? (N 2008 • І пров 2008) + І пос 2007; (2.5)

  - загальна собівартість фактично в 2008 році:

  Сб заг 5 =? (N 2008 • І пров 2008) + І пос 2008. (2.6)

  Дані для визначення вищеназваних показників представлені в таблиці 2.6.

  Таблиця 2.6 - Дані за 2007 рік для факторного аналізу загальної собівартості

  Найменування продукції

  Випуск продукції в 2007р., Т

  Змінні витрати на тонну продукції 2007 р млн р.

  Всього змінні витрати в 2007 р, млн р.

  Всього постійні витрати в 2007 р, млн р.

  Молочна продукція

  19727,7

  0,9

  17092,1

  5047,9

  Дані за 2008 рр для факторного аналізу загальної собівартості наведені в таблиці 2.7.

  Таблиця 2.7 - Дані за 2008 рік для факторного аналізу загальної собівартості

  Найменування продукції

  Випуск продукції в 2008р., Т

  Змінні витрати на тонну продукції 2008 г., млн р.

  Всього змінні витрати в 2008 р, млн р.

  Всього постійні витрати в 2008 р, млн р.

  Молочна продукція

  25308,1

  0,8

  19602,3

  5210,7

  На підставі даних таблиці визначимо показник загальної собівартості.

  Таблиця 2.8 - Загальна собівартість

  показники

  розрахунок

  Сума, млн. Р.

  Загальна собівартість в 2007 р

  17092,08 + 5047,9

  22139,9

  Собівартість в 2007 р перерахована на фактичний обсяг виробництва в 2008 році при структурі 2007 року

  17092,08 • 1,198 + 5047,9

  25524,2

  Рівень собівартості 2007 р при фактичному випуску в 2008 р

  21926,9 + 5047,9

  26974,8

  Собівартість фактична в 2008 р і рівні постійних витрат в 2007 р

  19602,27 + 5047,9

  24650,2

  Загальна собівартість фактично в 2008 р

  19602,27 + 5210,73

  24813

  Послідовно порівнюючи між собою показники таблиці, отримаємо величину впливу факторів на зміну загальної суми витрат.

  Загальна зміна собівартості склало 2673,02 млн. Р. (24813-22139,98) в тому числі:

  - за рахунок зміни в обсязі виробленої продукції собівартість зросла на 3384,22 млн. Р. (25524,2-22139,98);

  - за рахунок зміни структури виробленої продукції собівартість збільшилася на 1450,6 млн. Р. (26974,8-25524,2);

  - за рахунок зміни змінних витрат одиниці продукції собівартість зменшилася на 2324,63 млн. Р. (24650,17-26974,8);

  - за рахунок зміни загальної величини постійних витрат собівартість збільшилася на 162,83 млн. Р. (24813-24650,17).

  2.2.4 Аналіз прибутку і рентабельності виробництва

  Кінцевим позитивним фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток. Вона являє собою реалізовану частину чистого доходу, створеного додатковим працею. Значення прибутку зумовлене тим, що, з одного боку, вона залежить в основному від якості роботи підприємства, підвищує економічну зацікавленість його працівників в найбільш ефективному використанні ресурсів, так як прибуток - основне джерело виробничого і соціального розвитку підприємства, а з іншого - вона служить найважливішим джерелом формування державного бюджету. Приріст прибутку, може бути досягнуто не тільки завдяки збільшенню трудового внеску колективу підприємства, а й за рахунок інших факторів. Тому на кожному підприємстві необхідно проводити систематичний аналіз формування, розподілу і використання прибутку. Цей аналіз має важливе значення і для зовнішніх суб'єктів.

  Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Чим більше величина прибутку і вище рівень рентабельності, тим ефективніше функціонує підприємство, тим стійкіше його фінансовий стан.

  Аналіз складу і динаміки прибутку наведено в таблиці 2.9.

  Таблиця 2.9 - Аналіз складу і динаміки прибутку

  показник

  2006

  2007

  2008

  зміна

  Сума, млн. Р.

  Сума, млн. Р.

  Сума, млн. Р.

  2007 від 2006

  2008 від 2007

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Прибуток від реалізації продукції, послуг

  4320,0

  5678,0

  7202,0

  1358,0

  1524,0

  Прибуток від операційних доходів і витрат

  -581,0

  -988,0

  -850,0

  -407,0

  138,0

  Прибуток від позареалізаційних доходів і витрат

  -807,0

  -1000,4

  -903,1

  -193,4

  97,3

  Разом прибуток

  2932,0

  3689,6

  5448,9

  757,6

  1759,3

  Податок на прибуток і економічні санкції по платежах до бюджету

  504,1

  772,6

  1100,0

  268,5

  327,4

  Чистий прибуток

  2427,9

  2917,0

  4348,9

  489,1

  1431,9

  Як показують дані таблиці, прибуток ВАТ «Смолевічского молочний завод» за 2007 рв порівнянні з 2006 р збільшилася на 757,6 млн. р., а в 2008 р в порівнянні з 2007 р збільшилася на 1759,3 млн. р. Збиток від операційних доходів і витрат в 2007 році збільшився на 407 млм. р., а в 2008 р в порівнянні з 2007 р знизився на 138 млн. р. У 2007 р збиток від позареалізаційних доходів і витрат збільшився на 193,4 млн. Р. в порівнянні з 2006 р .; в 2008 р збільшення збитку призупиняється. Чистий прибуток з кожним роком збільшується.

  Прибуток від реалізації в цілому по підприємству залежить від чотирьох чинників: обсягу реалізації продукції (VРП); її структури (УD i); собівартість (С i) і рівня среднереалізованних цін (Ц i):

  П =? [VРП заг • УD ii - З i)]. (2.7)

  Розрахунок впливу цих факторів наведено в таблиці 2.10.

  Таблиця 2.10 - Вихідні дані для факgn = "left"> 2.2.6 Аналіз виробничо - господарської діяльності

  Перш ніж приступати до аналізу показників оцінки виробничо-господарської діяльності, проведемо аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Даний аналіз дозволяє визначити сильні та слабкі сторони виробничої діяльності підприємства, визначає відповідні загрози і можливості розвитку організації, а, отже, дає можливість судити про стан виробничо-господарської діяльності.

  SWOT-аналіз - це легкий в застосуванні інструмент швидкої оцінки стратегічного положення компанії. Застосовуючи метод SWOT, вдається встановити лінії зв'язку між силою і слабкістю, які притаманні організації і зовнішніми погрозами і можливостями.

  Сила - це те, в чому компанія досягла успіху, особливість, яка представляє їй додаткові можливості. Сила може полягати в навичках, значному досвіді, цінних організаційних ресурсах чи конкурентних можливостях, досягненнях, які дають фірмі переваги на ринку.

  Слабкість - це відсутність чогось важливого для функціонування або те, що ставить її в несприятливі умови в порівнянні з іншими організаціями.

  Складемо список слабких і сильних сторін ВАТ «Смолевічского молочний завод», а також список загроз і можливостей і зведемо в таблицю 2.19.

  Таблиця 2.19 - Список сильних сторін і можливостей ВАТ «Смолевічского молочний завод»

  Внутрішні сильні сторони

  1 Хороша репутація, що склалася про підприємство у покупців;

  2 Власна технологія

  3 Досвід в розробці нових товарів

  4 Вихід на російський ринок, обсяг експорту становить 6%

  5 Низькі ціни

  висока якість продукції, що виробляється

  можливості підприємства

  1 Використання нових технологій

  2 Шляхи розширення асортименту продукції, щоб задовольнити більше потреб споживача

  3 Здатність обслужити додаткові групи споживачів або вийти на нові сегменти ринку

  4 Розширення ринків збуту, за рахунок вдосконалення товаропровідної мережі за кордоном

  5 Завантаження виробничих потужностей до 100%

  Таблиця 2.19 - Список слабких сторін і загроз ВАТ «Смолевічского молочний завод»

  Внутрішні слабкі сторони

  1 Недостатні технологічні навички

  2 Внутрішні виробничі проблеми

  3 Недостатній імідж на ринку

  4 Недолік грошових коштів на фінансування необхідних змін

  5 Незадовільна збутова мережа

  6 застаріло технологія виробництва сиру

  7 Незадовільна організація маркетингової діяльності

  8 Чи не використовуються виробничі потужності на 100%

  зовнішні загрози

  1 Перенасичення ринків збуту

  2 Вихід на ринок конкурентів з більш низькими цінами

  3 Зростаюча вимогливість покупців

  4 Несприятливий зміна торгової політики Республіки Білорусь та Російської федерації

  Після складання конкретного списку слабких і сильних сторін, а також загроз і можливостей, потрібно встановити зв'язки між ними. Для цього складемо матрицю SWOT (таблиця 2.20).

  Зліва на малюнку виділені два розділи (сильні сторони, слабкі сторони), в яких відповідно знаходяться всі виявлені раніше сильні і слабкі сторони підприємства. У верхній частині матриці також виділені два розділи (можливості і загрози), в які включені всі виявлені можливості і загрози.

  На перетині розділів утворилися чотири поля: поле «СІМ» (сила і можливості); поле «СИУ» (сила і загроза); поле «СЛВ» (слабкість і можливості); поле «слу» (слабкість і загрози). На кожному з даних полів розглянемо всі можливі парні комбінації і виділимо ті, які повинні бути враховані при розробці стратегії поведінки ВАТ «Смолевічского молочний завод» (див. Таблицю 2.21 - 2.24).

  Таблиця 2.20 - Матриця SWOT

  можливості

  1 Використання нових технологій

  2 Шляхи розширення асортименту продукції

  3 Здатність обслужити додаткові групи споживачів або вийти на нові сегменти ринку

  4 Розширення ринків збуту, за рахунок вдосконалення товаропровідної мережі за кордоном

  5 Завантаження виробничих потужностей до 100%

  зовнішні

  1 Перенасичення ринків збуту

  2 Вихід на ринок конкурентів з більш низькими цінами

  3 Зростаюча вимогливість покупців

  4 Несприятливий зміна торгової політики Республіки Білорусь та Російської федерації

  Сильні сторони

  1 Хороша репутація, що склалася про підприємство у покупців;

  2 Власна технологія

  3 Досвід в розробці нових товарів

  4 Вихід на російський ринок, обсяг експорту становить 6%

  5 Низькі ціни та висока якість продукції, що виробляється.

  поле «СІМ»

  поле «СИУ»

  Слабкі сторони

  1 Недостатні технологічні навички

  2 Внутрішні виробничі проблеми

  3 Недостатній імідж на ринку

  4 Недолік грошових коштів на фінансування необхідних змін

  5 Слабка збутова мережа

  6 застаріло технологія виробництва сиру

  7 Погана організація маркетингової діяльності

  поле «СЛВ»

  поле «слу»

  Таблиця 2.21 - Поле «СІМ»

  Досвід в розробці нових товарів

  Шляхи розширення асортименту продукції (кисле молоко, сирки глазуровані)

  власна технологія

  Використання нових технологій (автоматизована лінія виробництва сиру)

  Вихід на російський ринок

  Розширення ринків збуту, за рахунок вдосконалення товаропровідної мережі за кордоном

  Отже, для того, щоб отримати віддачу від можливостей ВАТ «Смолевічского молочний завод», слід розробляти стратегію з використання наступних сильних сторін: досвід в розробці нових товарів; власні технології; вихід на російський ринок.

  Таблиця 2.22 - Поле «СЛВ»

  застаріле обладнання

  Здатність обслужити додаткові групи споживачів або вийти на нові сегменти ринку

  Незадовільні технологічні навички

  Шляхи розширення нового асортименту продукції

  Незадовільна збутова мережа

  Розширення ринків збуту, за рахунок вдосконалення товаропровідної мережі за кордоном

  Для того щоб спробувати подолати наявні на підприємстві слабкості, потрібно спробувати побудувати стратегію, використовуючи всі можливості підприємства, а саме: шляхи розширення нового асортименту продукції, щоб задовольнити більше потреб споживачів; здатність обслужити додаткові групи споживачів або вийти на нові сегменти ринку; розширення ринків збуту, за рахунок вдосконалення товаропровідної мережі за кордоном.

  Таблиця 2.23 - Поле «СІУ»

  Незадовільні технологічні навички

  Вихід на ринок конкурентів з більш низькими витратами

  застаріле обладнання

  Зростаюча вимогливість покупців

  Недостатній імідж на ринку

  Падіння попиту на продукцію, що випускається

  Для того, щоб запобігти загрозам і позбутися від слабкостей підприємству необхідно виробляти стратегію управління, намагаючись збільшити асортимент продукції, постаратися знизити витрати на виробництво продукції, а також дослідити ринок споживачів.

  Для оцінки можливостей застосовується метод позиціонування кожної конкретної можливості на матриці можливостей (таблиця 2.24).

  Таблиця 2.24 - Матриця можливостей

  імовірність

  Сильний вплив

  помірний вплив

  малий вплив

  Висока ймовірність

  ПОЛЕ «ВС»

  ПОЛЕ «ВУ»

  ПОЛЕ «adidas»

  Середня ймовірність

  ПОЛЕ «СС»

  ПО ЛІСІ"

  ПОЛЕ «СМ»

  низька вірогідність

  ПОЛЕ «НС»

  ПОЛЕ «НУ»

  ПОЛЕ «НМ»

  Дана матриця будуватися наступним чином: зверху відкладається ступінь впливу можливості на діяльність організації (сильний вплив, помірний вплив, малий вплив); збоку відкладається ймовірність того, що організація зможе скористатися можливістю (висока ймовірність, середня ймовірність, низька ймовірність).

  Таблиця 2.25 - Матриця можливостей ВАТ «Смолевічского молочний завод»

  Шляхи розширення нового асортименту продукції.

  Розширення ринків збуту, за рахунок вдосконалення товаропровідної мережі за кордоном

  Використання нових технологій

  Можливість завантаження виробничих потужностей до 100%

  Шляхи розширення нового асортименту продукції.

  Розширення ринків збуту, за рахунок вдосконалення товаропровідної мережі за кордоном

  ПОЛЕ «ВС»

  ПОЛЕ «ВУ»

  ПОЛЕ «adidas»

  Використання нових технологій

  ПОЛЕ «СС»

  ПО ЛІСІ"

  ПОЛЕ «СМ»

  Здатність обслужити додаткові групи споживачів або вийти на нові сегменти ринку

  Завантаження виробничих потужностей до 100%

  ПОЛЕ «НС»

  ПОЛЕ «НУ»

  ПОЛЕ «НМ»

  Можливості, які потрапили на поля «ВС», «ВУ», і «СС» мають велике значення для підприємства і їх треба обов'язково використовувати. Отже, ВАТ «Смолевічского молочний завод» необхідно розширити ринки збуту продукції, за рахунок вдосконалення товаропровідної мережі за кордоном; розширити асортимент продукції, шляхом розробки і освоєння виробництва нових видів вироби.

  Складемо схожу матрицю оцінки загроз (таблиця 2.26). Зверху відкладаються можливі наслідки для організації, до яких може призвести реалізація загрози (руйнування, критичний стан, важкий стан, «легкі удари»). Збоку відкладається ймовірність того, що загроза буде реалізована (висока ймовірність, середня ймовірність, низька ймовірність).

  Таблиця 2.26 - Матриця загроз

  руйнування

  критичний стан

  Важкий стан

  «Легкі удари»

  Висока ймовірність

  ПОЛЕ «ВР»

  ПОЛЕ «ВК»

  ПОЛЕ «ВТ»

  ПОЛЕ «ПЛ»

  Середня ймовірність

  ПОЛЕ «СР»

  ПОЛЕ «СК»

  ПОЛЕ «СТ»

  ПОЛЕ «СЛ»

  низька вірогідність

  ПОЛЕ «НР»

  ПОЛЕ «НК»

  ПОЛЕ «НТ»

  ПОЛЕ «НЛ»

  Таблиця 2.27 - Матриця загроз ВАТ «Смолевічского молочний завод»

  Перенасиченість ринків збуту

  Вихід на ринок конкурентів з більш низькими витратами

  Несприятливі зміни торговельної політики РБ і РФ

  вимогливість покупців

  Перенасиченість ринків збуту;

  Вихід на ринок конкурентів з більш низькими витратами

  ПОЛЕ «ВР»

  ПОЛЕ «ВК»

  ПОЛЕ «ВТ»

  ПОЛЕ «ПЛ»

  Несприятливі зміни торговельної політики РБ і РФ

  ПОЛЕ «СР»

  ПОЛЕ «СК»

  ПОЛЕ «СТ»

  ПОЛЕ «СЛ»

  вимогливість покупців

  ПОЛЕ «НР»

  ПОЛЕ «НК»

  ПОЛЕ «НТ»

  ПОЛЕ «НЛ»

  Ті загрози, які потрапили на поля «ВР», «ВК» і «СР», представляють дуже велику небезпеку для організації і вимагають негайного і обов'язкового усунення. Отже, щоб успішно продавати свою продукцію, потрібно проводити рекламні акції, виходити на нові ринки збуту. З випуском нових виробів, можна більш повно задовольнити нові потреби покупців, а також знайти нових споживачів своєї продукції. Для ВАТ «Смолевічского молочний завод» потрібно уважно стежити за поведінкою конкурентів, які можуть вийти на ринок з більш низькими цінами і більш високою якістю.

  Таблиця 2.28 - Порівняльний аналіз цін конкурентів, тис. Р.

  Найменування продукції

  жирність

  %

  Упаковка, од.вим.

  ВАТ «Смолевічского молочний завод»

  ВАТ «Савушкін продукт»

  ГМЗ №3

  молоко

  3,5

  п / пак, 1 л

  1600

  2300

  1940

  Молоко в Tetra-Brick

  3,1

  Tetra-Brick1 л

  -

  2920

  -

  сметана

  26

  п / пак

  0,5 кг

  3640

  -

  -

  3220

  сметана традиційна

  25

  п / пак

  0,5 кг

  3300

  4200

  3750

  сметана

  24

  п / пак

  0,5 кг

  -

  4160

  -

  кефір

  3,5

  п / пак

  1 кг

  1750

  2200

  1970

  кефір

  3,2

  Tetra-rex

  1 кг

  -

  2210

  -

  кефір

  3,2

  п / пакет 1кг

  1700

  -

  1920

  Сир 9% вагу.

  1 кг

  6880

  -

  -

  масло селянське

  72,5

  1 кг

  9100

  -

  11060

  Сир п / твердий вага

  45

  1 кг

  18750

  -

  19340

  Виходячи з результатів оцінки по матриці SWOT видно, що підприємство займає стійку позицію на ринку і ресурси дають підприємству перспективні можливості. Найбільш раціонально в даний час - використання нових технологій і розширення асортименту продукції.

  Також при аналізі факторів внутрішнього середовища слід відзначити культуру прийняття рішень. Цей процес на ВАТ «Смолевічского молочний завод» складається з кількох етапів:

  - постановка цілей і завдань;

  - збір інформації;

  - вироблення альтернатив;

  - вироблення критеріїв і порівняння альтернатив;

  - вибір найкращої альтернативи;

  - конкретизація рішення для його виконавців;

  - аналіз результатів.

  Управління підприємством здійснює директор і його заступники через функціональні відділи, і керівники основних і допоміжних підрозділів.

  Завод має наступні структурні підрозділи:

  а) основне виробництво:

  - цех виробництва молочної продукції;

  - цех виробництва м'яких і твердих сирів;

  - цех плавлених сирів;

  - цех стерилізованої продукції;

  - холодильний цех;

  - цех твердих сирів;

  - цех готової продукції;

  - виробнича лабораторія.

  б) допоміжне виробництво:

  - ремонтно-механічний цех;

  - паросилова цех;

  - цех аміачно-повітряних компресорів;

  - транспортна дільниця.

  в) функціональні та обслуговуючі служби:

  - фінансово-економічний відділ;

  - бухгалтерія;

  - відділ продажу;

  - відділ матеріально-технічного обслуговування.

  Не мале значення в виробничо-господарської діяльності ВАТ «Смолевічского молочний завод» займають норми і цінності, моделі поведінки, звичаї, звичаї, очікування, які лежать в основі організаційної поведінки. Приділяється увага міжособистісним комунікаціям, вдосконалюється зворотний зв'язок, розвивається вміння уникати непорозумінь в рамках відносин керівника з підлеглими. Велику роль в можливостях підприємства займає технічний рівень виробництва, чимало важливим є вік обладнання, його оновлення та вибуття (таблиця 2.29).

  Таблиця 2.29 - Технічний рівень виробництва

  показник

  2006 р

  2007 р

  2008 р

  фондоозброєність праці

  +33841392,100

  +37851485,150

  +39151381,300

  електроозброєність праці

  9432,100

  9801,980

  9987,100

  Коефіцієнт оновлення обладнання

  0,030

  0,056

  0,070

  Коефіцієнт вибуття устаткування

  0,003

  0,004

  0,010

  Частка обладнання до 10 років,%

  50,000

  69,000

  80,000

  Коефіцієнт модернізації обладнання

  0,020

  0,030

  0,030

  Коефіцієнт застосування прогресивних технологічних процесів

  0,009

  0,010

  0,010

  Частка продукції виготовленої на автоматизованому обладнання,%

  34,000

  40,000

  42,000

  Виходячи з показників видно, що на початок 2009 року на ВАТ «Смолевічского молочний завод» велика частина устаткування у віці до 10 років, проте підприємство практично не використовує прогресивні технології і не проводить модернізацію застарілого обладнання, що утрудняє розширення асортименту продукції, що виробляється. Частка продукції виготовленої на автоматизованому обладнанні також не велика.

  Структура основних фондів ВАТ «Смолевічского молочний завод» представлена ​​в таблиці 2.30.

  Дані таблиці свідчать, що 40% основних фондів мають знос основних засобів. Найбільш проблематичними для підприємства є транспортні засоби, більше половини з них мають знос основних засобів. Великий знос має й устаткування (49%), не дивлячись на те, що більша частина основних фондів припадає в віці до 15 років (таблиця 2.31). Виробниче обладнання, що використовується на заводі має 49% зносу.

  Таблиця 2.30 - Структура основних фондів ВАТ «Смолевічского молочний завод» на 01.01.2009 р

  Найменування

  Балансова вартість, млн. Р.

  Амортизаційні відрахування, млн. Р.

  Знос основних засобів,%

  Основні фонди

  3923

  1568

  40

  У тому числі будівлі

  2 071

  734

  35,4

  споруди

  278

  37

  13,3

  Машини та обладнання

  1012

  496

  49

  Транспортні засоби

  320

  186

  58,1

  Виробничий і господарський інвентар

  17

  6

  35,3

  передавальні пристрої

  221

  108

  48,9

  Інші

  4

  1

  25

  Таблиці 2.31 - Віковий склад основних фондів ВАТ «Смолевічского молочний завод»

  Група і види основних фондів

  Кількість одиниць (шт.)

  Середній вік (років)

  Менше 1 року

  11,0

  5,0

  Від 4-х до 5-ти років

  2,0

  0,0

  Від 5-ти до 10-ти років

  115,0

  4,0

  Від 10 до 15 років

  185,0

  7,5

  Від 15-ти до 20 років

  1,0

  12,4

  Від 20 до 25-ти років

  230,0

  20,0

  Від 25-ти до 30-ти років

  1,0

  2,0

  40 років і вище

  3,0

  52,5

  всього

  548,0

  Основні фонди підприємства в 2008 рзбільшилися за рахунок придбання вантажного автомобіля «Газель» і введення в експлуатацію цеху з виробництва напівтвердих сирів. Надалі підприємство планує збільшити виробничі потужності за рахунок виробництва нових видів продукції і збільшення обсягів виробництва напівтвердих сирів.

  З метою збільшення виробничих потужностей на ВАТ «Смолевічского молочний завод», поліпшення якості, збільшення термінів реалізації, зменшення собівартості продукції в 2010 році планується закупівля сучасного енергозберігаючого обладнання. Устаткування, яке необхідно закупити для збільшення обсягів виробництва продукції з незбираного молока представлено в таблиці 2.32.

  Таблиця 2.32 - Обладнання, необхідне для збільшення обсягів виробництва продукції з незбираного молока

  Найменування обладнання

  Кількість, шт.

  Ціна, млн. Р.

  Вартість, млн. Р.

  Комплекс обладнання для виробництва йогуртів

  1

  441

  441

  пастеризаційна установка

  1

  211

  211

  Комплекс обладнання для виробництва ЗНМ

  1

  200

  200

  Разом

  3

  852

  Дане обладнання планується придбати за рахунок довгострокових кредитів і власних коштів у вигляді амортизаційних відрахувань. Нове обладнання дозволить скоротити витрати виробництва і зменшити час виробничого процесу. В основному це відіб'ється на виробництві молока. На даний момент технологічний процес виробництва пастеризованого молока складається з наступних етапів:

  - прийом і підготовка сировини;

  - очищення;

  - нормалізація (при виробництві нормалізованого молока);

  - складання суміші (для молока з добавками і наповнювачами);

  - пастеризація і охолодження;

  - вітамінізація (при виробництві вітамінізованого молока);

  - розлив, пакування, маркування;

  - зберігання і транспортування.

  3. Заходи щодо підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства

  3.1 Вибір і обгрунтування стратегії розвитку ВАТ «Смолевічского молочний завод»

  У ринковій економіці ВАТ «Смолевічского молочний завод», керуючись потребами ринку, саме формує програму своєї роботи. У загальному вигляді постановку цілей можна визначити як процес прийняття рішень, який передує майбутньому дії.

  Тому цілі діяльності всіх рівнів управління пов'язують між собою, що дозволяє уникнути серйозних проблем, що виникають в результаті неналежного уваги з різних сторін.

  Цілі підприємства визначаються після отримання формулювання місії і проведеного аналізу потенціалу підприємства. У вузькому сенсі місія розкриває: для чого існує організація, при цьому повинно проявлятися її відмінність від подібних організацій. Таким чином, те, що компанія робить і чим хоче стати в загальному випадку і є її місія.

  Сформульовані місії реалізуються через ключові цілі. Включають загальні цілі організації, а також цілі входять до неї структурних підрозділів та функціональних підсистем логічно випливають із загальної мети. Місію підприємства можна сформулювати наступним чином: діяльність спрямована на завоювання міцного і провідного становища з виробництва і реалізації молочної продукції на вітчизняному та російському ринку.

  Головна мета ВАТ «Смолевічского молочний завод» - господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку і задоволення зростаючих потреб покупців за рахунок постійного поліпшення споживчих властивостей молочної продукції, її адекватної вартості і ефективної системи розподілу.

  Стратегічні цілі:

  - Вихід на нові ринки збуту Республіки Білорусь, присутність продукції в усіх областях не менше 30% від загального обсягу випуску. Завдання: провести маркетингові дослідження на ринку нових областей і аналіз конкурентів; оновити асортимент продукції, що випускається на 30%; збільшити обсяг виробництва щорічно на 10%; знайти необхідний спеціалізований транспорт; створити дилерську або представницьку товаропроводящую мережу; створення бази зберігання та реалізації в місті Мінську; участь у виставках.

  - Збільшення обсягу продажів на зарубіжних ринках. Виручка повинна становити щорічно 4 млн. Доларів США. Завдання: працювати у напрямку Інтернет-маркетинг; брати участь в міжнародних виставках; працювати з партнерами в Росії по збільшенню обсягу продажів.

  - Оновити асортимент продукції, що випускається на 30%. Завдання: здійснити технічне переозброєння; розробити або купити технології виробництва; диверсифікувати виробництво (вода, кетчуп); виробництво збагаченого функціонального харчування.

  - Поліпшення якості, що випускається. Завдання: перехід на міжнародну систему якості ISO 9001: 2008, систему ХАССП; отримання міжнародного сертифікату якості ІСО - 14000; навчання персоналу і робочих системі якості; контроль за виконанням вимог, передбачених сертифікатами якості.

  За часом досягнення мети слід розподілити за трьома категоріями: довгострокові, середньострокові і короткострокові.

  При цьому коротко- і середньострокові почасти будуть служити досягненню довгострокових цілей.

  Довгострокові цілі:

  - завоювання і утримання позицій лідера на місцевому ринку;

  - стати найбільшим виробником і постачальником продукції на ринку Білорусі;

  - завоювання домінуючої (значущою) позиції на прилеглих ринках;

  - найбільш повне задоволення потреб покупців;

  - вихід і закріплення на світовому ринку;

  - нівелювати сезонні коливання попиту готового продукту;

  - розширення дистриб'юторської мережі в областях;

  - статус кращого переробника молока для постачальників сировини;

  - створення позитивного іміджу на ринку.

  Середньострокові цілі:

  - розробка і висновок власної конкурентної торгової марки;

  - створення мережі власних дистриб'юторів в обласних центрах;

  - збільшення обсягу продажів;

  - зниження собівартості продукції;

  - просування власних брендів;

  - оптимізація асортименту;

  - переклад всіх підрозділів на єдину систему комп'ютерної обробки даних.

  Короткострокові цілі:

  - розробка маркетингової політики підприємства;

  - розробка системи мотивації, заохочень і санкцій персоналу;

  - тестування і атестація персоналу;

  - більш чітке позиціонування компанії;

  - поліпшення інформаційного обміну між виробничими і збутовими підрозділами підприємства;

  - використання сезону «великого молока», з максимальною вигодою для підприємства;

  - домогтися стабільності поставок сировини;

  - підвищення якості роботи з клієнтами.

  На підставі поставлених цілей підприємство повинно вибрати стратегію розвитку. Вироблення стратегії здійснюється на вищому рівні управління. Завдання розробки стратегії полягає в тому, щоб визначити альтернативи, оцінити і порівняти можливості і ризики кожної з них, потрібні ресурси і готовність персоналу до змін. У цьому, власне, і полягає складність завдання вибору і обгрунтування розвитку суспільства.

  Обрана стратегія повинна втілювати найбільш раціональний підхід до майбутнього розвитку організації, визначати її довгострокову позицію і конкурентоспроможність і, в кінцевому рахунку, бути спрямованою на втілення її місії. Вона служить основою для детальної розробки і постановки стратегічних цілей кожної функціональної сфери управління підприємством: маркетингу, виробництва, персоналу, фінансів, інновацій і т.д. Цілі цих підсистем повинні бути підпорядковані загальній стратегії розвитку організації, її практичної реалізації.

  В основу вибору і обгрунтування стратегії розвитку організації покладено аналіз факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, що дозволяє визначити сильні і слабкі її сторони, відповідні загрози і можливості розвитку. Так як обрана стратегія має на увазі під собою підтримку і зміцнення існуючих напрямків бізнесу, то для ВАТ «Смолевічского молочний завод» найбільш актуальною складовою частиною стратегії управління виробничою діяльністю є підвищення якості продукції, підвищення ефективності використання основних і оборотних коштів, а також персоналу організації.

  З проведеного раніше SWOT-аналізу видно основні напрямки для розробки стратегії.

  Завод може завантажити виробничі потужності до 100% за рахунок розширення асортименту продукції. Після цього виростуть обсяги поставок на зовнішній і внутрішній ринок, збільшаться показники роботи (рентабельність, прибуток), дозволить в меншій мірі використовувати кредити банків. Але ринок насичений продукцією м'ясомолочної промисловості, внаслідок чого устаткування частково простоює. Більш того, низька прибутковість не дозволяє компанії закупити більш нове обладнання, ввести новітні технології і більш ємко задовольнити персонал.

  В організації проводяться слабкі маркетингові дослідження, що гальмує процес завоювання зарубіжного ринку, а також це може спричинити за собою нереагування на зміну смаків споживачів. В результаті організація буде виробляти продукт, і надавати послуги, на які не буде попиту на даному ринку.

  Слід здійснити стратегію щодо зниження управлінського та іншого персоналу за рахунок більш раціонального використання трудового потенціалу, впровадження комплексу організаційно-технічних заходів, добити завантаження виробничих потужностей до 100%, провести модернізацію обладнання, розширювати ринки збуту, підвищувати якість продукції, що виробляється, а також необхідно запросити фахівців , які займалися б навчанням персоналу.

  Також, важливо проводити маркетингову стратегію.Відділом продажів ВАТ «Смолевічского молочний завод» проводиться систематичний аналіз діяльності конкурентів. В ході аналізу вивчається асортиментна політика, рівень попиту споживачів, цінова політика, вид і якість продукції підприємств-конкурентів. Однак, робота відділу матеріально-технічного постачання налаштована недостатньо добре. Вони взаємодіють з постачальниками, контролюють роботу транспортних перевізників і т.д. Але їх робота за визначенням не повинна бути лише спостережної, що фіксує. Пропоную створити відділ маркетингу на базі наявного відділу продажів. Відділ маркетингу збирає інформацію про задоволеність покупців продукцією. Покупці висловлюють свої пропозиції умовам експлуатації, технічних характеристик, якості продукції. Також пропонується найняти на роботу рекламного агента, який буде займатися безпосередньо просуванням продукції, здійсненням створення рекламних роликів, дизайну етикеток і створення брендової компанії.

  Головне завдання - розробка ретельно зваженого і обгрунтованого пропозиції, яке сприяло б досягненню найбільшої ефективності роботи підприємства, підвищення його ринкової частки й отримання переваг перед конкурентами.

  Також вдосконалення управління рухом товарів, створення інтегрованої ефективної системи регулювання та контролю матеріальних, фінансових та інформаційних потоків. Необхідно переходити на якісно інший рівень - створення оптимальної логістичної ланцюга і управління нею.

  3.2 Питання підвищення фінансової стійкості виробничо-господарської діяльності підприємства

  Для подальшого успішного розвитку необхідно стабілізувати фінансовий стан підприємства (таблиця 3.1).

  Керуючись заходами щодо стабілізації фінансової стійкості ВАТ «Смолевічского молочний завод» може значно скоротити витрати виробництва, тим самим знизити собівартість і отже мати переваги в ціновій політиці. Дані заходи позначаться і на підвищенні ефективності виробничої діяльності, показники, наведені в таблиці 2.29 значно покращаться.

  Таблиця 3.1 - Заходи щодо стабілізації фінансового стану ВАТ «Смолевічского молочний завод» на 2009 р

  найменування заходів


  термін

  впроваджений.

  Сума економ. ефекту

  Зниження собівартості,%

  Відпові-ються


  Аналіз внутрішньовидової асортименту:

  - випуск продукції з найбільшим виходом з 1 тн сировини;

  - випуск продукції з найвищим абсолютним рівнем прибутку

  Еже-місячно

  10%

  -0,2

  Головний економіст, начальник виробництв-ва

  Зміна структури переробки сировини в бік збільшення ЦМП і, відповідно, зниження сировини спрямованого на випуск масла тваринного

  I - IV кв. року

  Не менш 60%

  -0,09

  Головний інженер, начальник виробниц., Начальник ОМТСіС

  Цілеспрямована робота з поглибленої переробки одержуваних відходів виробництва; досягти питомої ваги промпереработки обрата не менше 90%. Принципове рішення питання використання сироватки.

  постійно

  Не менш 90%

  -0,05

  Головний інженер, началник виробництва

  Стабілізація сировинної зони; недопущення вивезення молочної сировини господарствами району на інші підприємства.

  постійно

  18%

  -0,2

  Керівництво комбінату, технолог по сировині

  Здешевлення вартості транспортно-заготівельних витрат за рахунок вдосконалення технічної бази власного транспортного ділянки, впровадження раціональних графіків доставки молока і, як наслідок, збільшення кількості молока доставленого власним транспортом.

  постійно

  не менше 14%

  -0,3

  Заместітельдіректора, начальник транспорт-ного уч.,

  Диференціація рівня закупівельних цін на сировину в залежності від сезонності виробництва молока.

  II - III кв.

  23%

  Керівництво заводу

  Розробка і освоєння нових видів асортименту продукції; розширення нетрадиційних видів продукції (майонези, соуси, кетчупи).

  постійно

  75%

  -0,15

  Начальник виробництв-ва, технологи

  Освоєння і реалізація плану «Технічне переозброєння ВАТ« Смолевічского молочний завод »

  Виконання розроблених заходів по економії тепло- і енергоресурсів.

  I - IV кв.

  16%

  Головний інженер, головний енергетик

  Проведення на кінець 2010р. інвентаризації основних засобів, виявлення невикористаного устаткування та його консервація.

  I кв.

  -0,1

  Головний інженер, важливі енергетик, головний механік, начальник виробництв., Головний бухгалтер

  Розширення географії продажів ЦМП за рахунок поетапного переходу до випуску продукції під торговим знаком «Смолянка» в принципово новій, сучасній упаковці.

  I кв.

  + 9%

  -0,4

  Начальник виробництв., Технолог, начальник ОМТСіС

  Зниження витрат за рахунок скорочення послуг сторонніх організацій, позикових коштів та відсотків банкам за представлені кредити.

  постійно

  -0,4

  Головний бухгалтер, головний економіст

  Завершення роботи з перекладу працюють підприємства на контрактну форму найму.

  I кв.

  З метою посилення трудової дисцип-ліни, підвищення відповідальності за кінцевий результат праці, матеріальна зацікавленість

  Провідний спеціаліст по кадрам

  Зведення до мінімуму збиткові експортні поставки масла тваринного, сиру нежирного; вишукування каналів реалізації олії тваринного, Сомалі, сиру нежирного всередині республіки.

  II - III кв.

  начальник ОМТСіС

  Організація і відкриття оптового складу-магазину, розширення форменого торгівлі.

  I - II кв.

  начальник ОМТСіС

  Проведення тендерів під закупівлі основних, допоміжних матеріалів, компонентів, тари і пакувальних засобів.

  I кв.

  начальник ОМТСіС


  3.3 Організаційні питання підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності

  Слід пам'ятати, що важливе значення для реалізації обраної стратегії має організація виробництва. ВАТ «Смолевічского молочний завод» для ефективної організації виробництва має дотримуватися певних принципів, які відображають можливості впливу організації виробництва на ступінь ефективності функціонування проізводственнихсістем і являють собою основні правила, вихідні положення, на основі яких здійснюється побудова, функціонування і вдосконалення ефективно працюючих підприємств.
  В якості вищого принципу пропонованої концепції вдосконалення організаційно-управлінської діяльності слід пропозицію про те, що ефективна організація виробництва не повинна базуватися лише на зниженні виробничих витрат, а покликана поряд з ресурсозбереженням орієнтуватися на досягнення стійкої роботи підприємства, високої якості продукції, спрощення виробничих і управлінських процедур , прискорення процесу виробництва продукції. Зосередження уваги в роботі з підвищення ефективності виробництва виключно на зниженні витрат може привести до того, що досягнення підприємства не виявляться стійкими і довготривалими. Більш доцільно розглядати діяльність по підвищенню ефективності виробництва як засіб подальшого розвитку і розширення присутності підприємства на ринку товарів і послуг.

  Наступним принципом успішної роботи по формуванню ефективної організації виробництва є підтримка вищого керівництва підприємства.Така підтримка надається самим різним чином, але в будь-якому випадку вона повинна забезпечувати: постановку задачі підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності та її інтеграцію в якості високопріоритетних мети в процесі прийняття управлінських рішень; виділення ресурсів цільового призначення, тобто спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності.

  Постійну боротьбу з усіма видами втрат слід також вважати одним з основних принципів пропонованої концепції. Для реалізації цього принципу не потрібно масованих інвестицій в машини та обладнання. Ставка повинна робитися на щоденні поліпшення виробничого потенціалу підприємства. Потрібно постійно шукати і знаходити джерела втрат, вишукувати можливості їх мінімізації. Реалізація такого курсу вимагає залучення в роботу з усунення втрат працівників підприємства всіх рівнів, включаючи рядових робітників і фахівців. Найгіршим видом втрат фахівці вважають виробничі запаси. Запаси не тільки визначають собою погіршення економічних показників, але і маскують погане управління виробництвом, невирішеність внутрішньовиробничих проблем.

  Особливим принципом ефективної організації виробництва є прискорення виробничих процесів. Йдеться, в першу чергу, про скорочення часу транспортних і контрольних операцій.

  До числа принципів ефективної організації виробництва слід віднести принцип гнучкості. Виробництво повинно бути динамічним, тобто здатним практично миттєво реагувати на потреби ринку. Для цілей прискорення процесів виробництва і підвищення гнучкості слід використовувати можливості саморегулювання виробничих систем: перехід на пористу структуру виробничих підрозділів, резервування елементів виробничого процесу, запровадження групового виробництва, формування самоврядних бригад, введення раціональної технології налагодження і переналагодження обладнання, підвищення гнучкості трудового потенціалу підприємства.

  Політика ресурсозбереження повинна орієнтуватися на дотримання принципу виділення найбільш істотних факторів, що визначають витрати виробництва. В сучасних умовах, коли частка живого праці в собівартості продукції неухильно знижується, а питома вага матеріальних і енергетичних витрат зростає, як найважливіше завдання висувається економія матеріальних і енергетичних ресурсів. В умовах, коли витрати на заробітну плату стають рівними розміру амортизаційних відрахувань традиційна точка зору про беззастережну заміні ручної праці машинною буде виправданою не у всіх випадках. Також не безумовною є гонитва за найскладнішим в технічному відношенні обладнанням, як вирішальним засобом підвищення ефективності виробництва. У світовій практиці провідні фірми вдаються до автоматизації лише тоді, коли вони вже вичерпали інші засоби підвищення ефективності та якості продукції.

  Як істотного джерела ресурсозбереження слід розглядати вимір вартості якості продукції і зниження частки витрат на якість у вартості продукції.

  Принципом ефективної організації виробництва повинен стати підхід, згідно з яким перебудова методів і систем організації і управління виробництвом повинна проводитися не після, а до придбання нової техніки і технології і навіть до прийняття рішення про те, яке обладнання має бути придбати. Впровадження засобів автоматизації без попередньої організаційної підготовки обертається найчастіше збитками і марною тратою сил і ресурсів. Сьогодні необхідно віддавати собі звіт в тому, що навіть найсучасніша техніка і найбільш кваліфікована робоча сила не гарантує ні високої продуктивності, ні високої якості продукції. Впроваджуючи у виробництво сучасні підходи в організації та управління виробництвом, можна досягти вражаючих успіхів, використовуючи при цьому не найдосконаліша обладнання.

  Важливим напрямком створення ефективної організації виробництва є переоцінка принципів досягнення високої якості продукції. Першорядне значення слід надавати формуванню на підприємствах комплексної внутрішньофірмової системи забезпечення якості продукції, орієнтованої на створення необхідних умов для випуску продукції, яка відповідає вимогам споживачів.

  Вирішальною умовою і важливим принципом ефективної організації виробництва є залучення працівників до вирішення виробничих завдань, заохочення групового та індивідуального раціоналізаторства, передача робочим функцій контролю за виробничими процесами. Слід також йти по шляху реформування методів економічної мотивації праці, впроваджуючи фіксовану винагороду в залежності від кваліфікації та відповідальності роботи і забезпечуючи зв'язок з результатами праці за допомогою виплат працівникам групових або індивідуальних премій за підсумками роботи року та участі працівників у прибутках.

  Що ж стосується самого виробничого процесу, пропоную об'єднати виробництво сиру і сирних десертів в окремий цех (зараз сир виробляється в цеху молочних продуктів). Це дасть підприємству конкретні переваги: ​​кращий контроль якості і більший асортимент пропонованої продукції, тому що в цеху будуть працювати люди, які спеціалізуються на даному виді виробництва. На даний момент проводиться сир 9% жирності, продукт сирний «Любительський» 10% жирності, кварк «Сирок ніжний» 4% жирності і 11% жирності, маса сирна солодка з наповнювачами (ізюм, ванілін), десерти сиркові збиті 7% жирності з фруктовими і смаковими наповнювачами (карамель, капучино, шоколад-лісовий горіх); планується впровадити у виробництво сир 10% жирності (розфасований під вакуумом). Всього 6 видів. Конкуренти ж виробляють продукцію (з сиру) 10 найменувань, яка затребувана споживачами. Для збільшення попиту в цьому сегменті пропонованої продукції необхідно збільшити рекламний фонд. Новий цех по виробництву сиру буде очолювати начальник виробництва. Персонал цеху: безпосереднє виробництво - п'ять чоловік, розфасовка продукції - три людини, обслуговуючий персонал: прибирання території - одна людина, один слюсар-електрик, один обліковець. Отже, в зміну працюють 11 осіб. До цього необхідно додати двох фахівців з контролю якості та розробки нових видів продукції. В цілому, заходи щодо поліпшення стратегії розвитку ВАТ «Смолевічского молочний завод» можна звести в таблицю 3.2.

  Таблиця 3.2 - Заходи щодо поліпшення стратегії розвитку ВАТ «Смолевічского молочний завод»

  найменування заходів

  Методи здійснення заходів

  досягаються цілі

  Показники ефективності, що характеризують результат

  Краще організувати збут продукції.

  Залучення кваліфікованих логістів, пошук надійних постачальників і оптових споживачів

  Збільшення обсягу продажів і вихід на нові ринки збуту в РБ


  Прибуток - 30%

  рентабельність продажів

  Збільшення витрат на рекламу

  Вкладення додаткових коштів

  Збільшення обсягу продажів. Велика впізнаваність торгової марки

  Прибуток (можливе збільшення при грамотній організації просування товару на ринок) - 10%

  виробництво

  Виробляти продукцію високої якості

  Відповідати світовим стандартам якості (якісна сировина + постійний контроль якості продукції власного виробництва)


  Більшу довіру до продукції у споживачів. Можливість поставок по системі - Just-in-time.

  Кількість постійних оптових споживачів

  Виробляти нові види продукції

  закупівля нового обладнання, навчання основних робочих

  Завоювання нових ринків збуту

  Обсяг виробленої продукції

  персонал

  Навчання персоналу

  Підвищення кваліфікації та навчання основного персоналу

  Збільшення обсягу виробництва, поліпшення якості продукції. При правильному підборі керівного персоналу перед підприємством відкриваються нові можливості

  Трудомісткість виготовлення продукції. Продуктивність праці. Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності

  Стимулювання персоналу економічними і неекономічними методами

  Премії, оплачувані відпустки, курси підвищення кваліфікації,

  Велика залученість персоналу в виробничий процес

  Трудомісткість виготовлення продукції. Продуктивність праці


  3.4 Основні рекомендації щодо поліпшення якості продукції, що виробляється і використання персоналу заводу

  За результатами проведеного у другому розділі дипломної роботи аналізу результатів виробничо-господарської діяльності організації та відповідно до обраної стратегії розвитку можна сказати, що для ВАТ «Смолевічского молочний завод» найбільш актуальною складовою частиною програми підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності є підвищення якості продукції, а також підвищення ефективності використання персоналу організації.

  Споживач є центральною ланкою в системі якості. Задоволеність споживача може бути досягнута тільки при наявності гармонії між відповідальним керівництвом, людськими і матеріальними ресурсами, а також структурою системи якості.

  Керівництво несе відповідальність за розробку політики в сфері якості продукції та задоволення споживача. Її успішна реалізація залежить від тієї уваги, яку керівництво приділяє розробці та ефективному функціонуванню системи якості.

  Як говорилося раніше, найбільш важливий ресурс в будь-якій організації - її кадри. Це особливо важливо на підприємстві, що займається виробництвом продуктів харчування, де поведінка і робота кожного співробітника роблять безпосередній вплив на якість продукту. В ході реалізації системи управління якістю керівництву ВАТ «Смолевічского молочний завод» пропонується проведення спільних заходів, наприклад, форуми з підвищення якості, які можуть виявитися ефективними для поліпшення взаємин між персоналом і надати можливість для активної участі і співпраці у вирішенні проблем. Систематичне спілкування в рамках ВАТ «Смолевічского молочний завод» як виробничої організації, повинно стати характерною рисою на всіх рівнях керівництва. Важливим засобом розвитку взаємодії є наявність відповідної інформаційної системи. До методів взаємодії можуть відноситися:

  - інструктажі керівництва;

  - наради з обміну інформацією;

  - документована інформація.

  Матеріальні ресурси, необхідні для виробництва продукції, можуть включати:

  - обладнання та майно, що забезпечує виробництво;

  - складські приміщення, транспортні системи;

  - прилади, інструменти, програмне забезпечення для оцінки якості;

  - робочу і технічну документацію.

  Основні заходи щодо вдосконалення ефективності виробничо-господарської діяльності в рамках стандарту ІСО 9001: 2008 є:

  - підготовка виконавців у сфері загального керівництва якістю, включаючи фахівців з витрат, пов'язаних з якістю, і оцінки ефективності системи якості;

  - підготовка персоналу (вона не повинна обмежуватися тільки тими, хто безпосередньо відповідає за якість);

  - навчання персоналу з питань політики ВАТ «Смолевічского молочний завод» в області якості, цілей і концепцій задоволення споживача;

  - ознайомча програма за якістю, яка може включати інструктаж і навчальні курсу для нових співробітників, а також програми періодичної перепідготовки для кадрових співробітників;

  - розробка методики для уточнення і перевірки належного рівня підготовки, отриманої персоналом;

  - підготовка в області управління технологічним процесом, збору даних і аналізу, визначення та аналізу проблем, коригувальних дій і підвищення якості, спільної роботи і методів взаємин;

  - атестація персоналу і надання відповідної допомоги, а також заохочення, де це необхідно;

  - оцінка діяльності персоналу для визначення його потенційних можливостей і необхідності професійного зростання.

  Категорія якості має пряме відношення до життя людини, освіти, культури, науки, до якості управління, політиці і т.д.

  Керівництво за якістю (далі по тексту - Керівництво) має містити опис системи якості у ВАТ «Смолевічского молочний завод», розробленої на основі вимог міжнародного стандарту ISO 9001 системи якості. Керівництво розроблено на основі рекомендацій міжнародного стандарту ІСО 10013: 94.

  Настанова з якості повинна включати в себе короткий виклад всіх процедур, показує організаційну структуру СК ВАТ «Смолевічского молочний завод», і призначене як для внутрішнього, так і для зовнішнього користування.

  Керівництво призначається для:

  - викладу політики і вимог організації в області якості;

  - наочного уявлення існуючої системи по забезпеченню якості і забезпечення більш досконалого управління усталеною практикою;

  - забезпечення документованої основи для проведення перевірок системи якості з використанням даних, що підтверджують встановлені вимоги;

  - доведення відповідності системи якості вимогам до якості в контрактних ситуаціях.

  Для успішного функціонування СК і реалізації цілей, поставлених в політиці якості, керівництво ВАТ «Смолевічского молочний завод» має виділити необхідні матеріальні ресурси для:

  - створення відповідних структур управління СК;

  - підготовки, навчання персоналу організації всіх рівнів в області якості.

  Рішенням Координаційної ради витрати по розробці документації і сертифікації СК несе ВАТ «Смолевічского молочний завод», з наступною компенсацією витрат в ході підвищення ефективності діяльності підприємства.

  Основними факторами, що визначають конкурентоспроможність продукції, є її якість і ціна. Тому питання, пов'язані із забезпеченням якості, не можуть розглядатися у відриві від економічної діяльності підприємства.

  Концепція економічної оцінки прийнята в стандартах ІСО є інструментом, який дозволяє визначити наслідки будь-яких рішень, що приймаються в рамках системи якості. Вона відображає світовий досвід багаторічних досліджень економічних питань якості продукції.

  Під витратами на забезпечення якості слід розуміти частину суспільно необхідних витрат живої і матеріалізованої праці на виробництво продукції, покликаної задовольняти наявні або передбачувані потреби споживача і пов'язані як зі створенням нової споживчої вартості, так і з забезпеченням якості виготовлення цієї споживчої вартості.

  Отже, в структуру витрат на реалізацію системи управління якістю в ВАТ «Смолевічского молочний завод» входить сума поточних і одноразових витрат підприємства на всіх етапах життєвого циклу при виробництві продукції, яка відповідає вимогам, що пред'являються або встановленим нормам.

  Аналіз системи якості проводиться для підтвердження її ефективності, сталості дії і відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2008.

  Аналіз СК ВАТ «Смолевічского молочний завод» повинен здійснюватися Координаційною радою періодично, один раз в квартал.

  Основна мета застосування процедур аналізу системи якості - забезпечення ефективності виробництва.

  Статистичні методи оцінки ефективності системи якості застосовуються на таких основних етапах «життєвого циклу» виробництва продукції:

  - маркетинг;

  - виробництво;

  - контроль.

  Головним засобом забезпечення функціонування системи якості є ефективне застосування документованих процедур системи якості. Воно досягається встановленням особистої відповідальності керівників усіх рівнів управління і виконавців за якісне виконання покладених на них обов'язків. Отже, основна мета системи якості - сприяти і забезпечувати попередження можливих дефектів і відхилень від встановлених вимог. Якщо ця мета досягається, то наслідком буде зниження витрат на якість і зменшення інших виробничих витрат.

  Підвищення ефективності основних фондів здійснюється за рахунок більш швидкого освоєння нових потужностей, підвищення змінності роботи машин і устаткування, вдосконалення організації матеріально-технічної бази, ремонтної служби, підвищення кваліфікації робітників, технічного переозброєння підприємств, модернізації і проведення організаційно-технічних заходів.

  Творче і сумлінне відношення працівників до праці є важливою умовою поліпшення використання основних фондів.

  Відомо, що від досконалості системи морального і матеріального стимулювання в значній мірі залежить рівень використання основних фондів. Величезне значення в поліпшенні використання основних фондів має матеріальне стимулювання робітників. Тому керівництву ВАТ «Смолевічского молочний завод» пропонується розробити ефективну систему стимулювання персоналу.

  Однією з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва, насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Для цього необхідно раціональніше використовувати основні фонди.

  Збільшення обсягів товарообігу продукції досягається за рахунок:

  - введення в дію основних фондів;

  - поліпшення використання діючих основних фондів.

  Тому для підвищення ефективності використання основних фондів підприємства пропонується впровадження системи якості ISO 9000, а також організації відділу з підготовки кадрів.

  Впровадження системи якості та організації відділу з підготовки кадрів призведе до зниження відсотка простоїв обладнання з вини персоналу, а також за рахунок підвищення кваліфікації працівників ремонтних бригад, збільшення інтенсивності використання обладнання за рахунок підвищення кваліфікації робітників.

  Головним напрямком при підвищенні ефективності використання оборотних коштів є прискорення їх оборотності. Зростання оборотності капіталу сприяє:

  - економії цього капіталу (скорочення потреби в оборотному капіталі);

  - приросту обсягів продукції;

  - збільшення одержуваного прибутку.

  Підприємство, скорочуючи період оборотності (а це в більшій мірі визначається ритмічністю виробництва і поставок, наявністю платоспроможного попиту), забезпечує відтворювальний цикл з відносно меншими коштами, необхідними для придбання виробничих запасів і оплати інших матеріальних послуг.

  Економію оборотних фондів і прискорення оборотних коштів можна досягти за рахунок:

  - скорочення норм витрат і всебічна економія виробничих ресурсів. Резерви подібного роду на даному підприємстві великі;

  - скорочення тривалості виробничого циклу на основі впровадження прогресивних технологій, вдосконалення діючих, переходу на безперервні процеси виробництва, інтенсифікації виробництва;

  - раціоналізація зв'язків з постачальниками і споживачами з використанням жорстких законів і вимог ринкової економіки, що зведе до мінімуму залишок продукції на складах;

  - ліквідація неплатежів;

  - раціоналізація розміщення потужностей. Це прискорить доставку ресурсів і реалізацію товарів, тим самим підвищить ефективність використання оборотних коштів, економічність і швидкість обороту;

  - вдосконалення форм організації виробництва - оптимізація рівня концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування;

  - науково-технічний прогрес у всіх його напрямках і масштабне використання його досягнень у виробництві;

  - диверсифікація виробництва, що забезпечує в ринку більш швидке просування товарів в різних сегментах цього ринку;

  - комплекс заходів з економічного, в тому числі матеріального стимулювання підвищення ефективності використання оборотних фондів та оборотних коштів. Таким універсальним засобом є сам ринок з добросовісної і жорсткою конкуренцією і об'єктивним механізмом прискорення в сфері виробництва та обігу.

  Все це сприяє економії ресурсів і прискоренню обороту, а значить зниження потреби в оборотних коштах, і збільшення швидкості оборотності оборотних коштів.

  Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що з метою скорочення норм витрат і всілякої економії виробничих ресурсів, скорочення тривалості виробничого циклу, а також раціоналізації розміщення потужностей на підприємстві, що аналізується необхідно провести впровадження системи управління якістю ISO 9001: 2008.

  При впровадженні системи якості підприємство втратить, які поелементно згідно з таблицею 3.3.

  Таблиця 3.3 - Витрати на впровадження системи якості на ВАТ «Смолевічского молочний завод»

  Стаття витрат

  Вартість, р.

  Загальне керівництво якістю і стандарти по забезпеченню якості. Настанови щодо вибору і застосування технологій

  1204850

  Система якості. Модель для забезпечення якості при розробці, виробництві і продажу продукції

  6016328

  Система якості.Модель для забезпечення якості при виробництві і продажу

  2623407

  Система якості. Модель для забезпечення якості при остаточному контролі

  1340715

  Загальне керівництво якістю й елементи системи якості. Керуючі накази

  168740

  Разом

  11354040


  Виходячи з даних таблиці 3.3, слід що, на впровадження системи якості необхідно вкладення грошових коштів в розмірі 1 150 749 р., Проте, незважаючи на істотні витрати завдяки цьому в майбутньому підприємство зможе розширити ринки збуту, збільшити відсоток експорту, а, отже, прибуток може вирости в середньому на 20%.

  Ключова проблема для абсолютної більшості підприємств - проблема кадрів. Саме зараз настає час, коли необхідно приділяти більш пильну увагу планомірній підготовці і, особливо, перепідготовці кваліфікованих фахівців. Це дозволить швидше і ефективніше реагувати на зміни в країні і на грошовому ринку, посилити в ринковій діяльності елементи стабільності, солідності, репрезентативності, тверезого розрахунку, відмови від надмірно ризикованої спекулятивної гри. Нові умови зумовлюють необхідність нових підходів і нових людей. Поки існує дуже мало підприємств, які підготовку і постійне підвищення кваліфікації кадрів ставлять в ранг пріоритетних завдань. У більшості випадків в даному питанні компанії продовжують жити одним днем, зосереджуючи всю увагу на вирішенні поточних проблем, не усвідомлюючи, що так не забезпечиш майбутнє, і його перспективи залишаються в тумані. Без сумніву, питання про кадри носить стратегічний характер як для великих і процвітаючих, так і для дрібних організацій.

  Розвитку людського капіталу в ВАТ «Смолевічского молочний завод» надається з кожним роком все більшого значення. Метою найму нових співробітників по підготовки кадрів є: організація підготовки нових співробітників початкового рівня кваліфікації відповідної спеціальності, перепідготовка працівників перекладаються на інші або суміжні роботи, послідовне підвищення кваліфікації робітників і фахівців усіх підрозділів.

  Для реалізації запропонованого заходу потрібно найняти кваліфікованих фахівців. Ці фахівці повинні володіти необхідною інформацією, ресурсами і повноваженнями для ведення кадрової політики та мотиваційної діяльності.

  Для того щоб впровадити нові одиниці з підготовки кадрів необхідно буде два співробітника. Для цього необхідно прийняти на роботу двох фахівців, головною вимогою для яких повинен бути досвід роботи в даній області.

  Фахівцям відділу з підготовки кадрів необхідно буде створити на даному підприємстві програми найму, відбору, перенавчання та перепідготовки кадрів, а також програм підвищення продуктивності праці персоналу.

  Для розрахунку ефективності пропонованого заходу необхідно визначити структуру витрат (таблиця 3.4).

  Таблиця 3.4 - Витрати на оплату праці співробітників відділу навчання

  співробітник

  Кількість, чол.

  Заробітна плата / місяць, р.

  Спеціаліст відділу навчання

  2

  1600000

  Разом

  2

  1600000


  Отже, в цілому витрати на оплату праці працівників, зайнятих підготовкою кадрів ВАТ «Смолевічского молочний завод» складуть 1600000 р., А за рік 19200000 р.

  Після підбору фахівців необхідно буде організувати чотири робочих місця. Для цього потрібно: меблі, оргтехніка, канцтовари. Витрати на меблі включають в себе: витрати на столи, стільці, шафи. Витрати на оргтехніку включають: покупка комп'ютерів, принтера, телефону, копіювального апарату. Але крім меблів і оргтехніки в відділ необхідно буде придбати канцелярські товари (папір, ручки, олівці, коригувальні ролери і інше канцелярське приладдя).

  Таким чином, витрати пов'язані з обладнанням робочих місць для співробітників новоствореного відділу складуть 7070000 р. згідно з таблицею 3.5.

  Таблиця 3.5 - Витрати на обладнання робочих місць для співробітників відділу навчання

  Найменування витрат

  Кількість, шт.

  Ціна, р.

  Сума, р.

  1) Купівля меблів

  -

  -

  2150000

  - столи

  2

  500000

  1000000

  - стільці

  4

  90000

  360000

  - шафи

  1

  790000

  790000

  2) Купівля оргтехніки

  -

  -

  4820000

  - комп'ютер

  2

  1500000

  3000000

  - принтер

  1

  420000

  420000

  - телефон

  1

  100000

  100000

  - копіювальний апарат

  1

  1300000

  1300000

  3) Канцтовари

  -

  100000

  100000

  РАЗОМ:

  -

  -

  7070000


  За результатами аналізу можна зробити висновок, що для впровадження відділу навчання необхідно 8670000 р., В які входять: витрати на заробітну плату працівників відділу (1600000 р.), Витрати на організацію робочих місць (7070000 р.).

  Для підвищення ефективності використання виробничо-господарської діяльності необхідно впровадження на ВАТ «Смолевічского молочний завод» системи якості, а також ввести дві одиниці з підготовки кадрів. Реалізація даних заходів призведе:

  - до підвищення ефективності використання основних засобів, як за рахунок логістики організації виробництва, так і за рахунок підвищення кваліфікації робітників і обслуговуючого персоналу;

  - до підвищення ефективності використання оборотних коштів (прискорення оборотності), за рахунок зниження відсотка браку, підвищення якості організації складського господарства скорочення тривалості виробничого циклу, раціоналізації розміщення потужностей, а також вдосконалення форм організації виробництва;

  - до підвищення ефективності використання трудових ресурсів, за рахунок збільшення продуктивності праці, зниження трудомісткості та ін.

  Визначимо сукупний розмір витрат на реалізацію запропонованого проекту заходів згідно з таблицею 3.6.

  Таблиця 3.6 - Витрати на реалізацію проекту заходів щодо підвищення ефективності використання економічних ресурсів ВАТ «Смолевічского молочний завод»

  Найменування витрат

  Вартість, р.

  Витрати на обладнання робочих місць для співробітників відділу навчання

  7070000

  Витрати на оплату праці співробітників відділу навчання

  1600000

  Витрати на впровадження системи якості

  11354040

  Разом

  20024040


  Таким чином, сукупні витрати на реалізацію проекту заходів щодо підвищення ефективності використання економічних ресурсів складуть 20024040 р., З яких 18424040 р. є одноразовими, а 1600000 р. щомісячними. Засоби для впровадження заходів надається можливим отримати з місцевого бюджету.

  Крім набору грамотних фахівців, необхідно модернізувати фасувальний автомат.Автоматизувавши дане обладнання: зменшаться простої, скоротиться відсоток браку, тому що на даний момент через часті неполадок в роботі расфасовочного автомата (ВАТ «Смолевічского молочний завод» має два таких автомата) через тривале пошуку наладчиками причин поломки і налагодження устаткування апаратники не виробляється восьмигодинний робочий день, а шлюб молока і плівки на сьогоднішній день становить 5%.

  3.5 Удосконалення технічних факторів виробничого процесу  На даний момент установка нових фасувальних автоматів не представляється можливим, а модернізація не спричинить за собою великих капіталовкладень. Пропозиція щодо підвищення ефективності роботи цього обладнання в установці комп'ютерного регулювання розливу молока. При поломці комп'ютер видасть відомості про помилки та повідомить в чому причина, що скоротить час на пошук. Також про вихід шлюбу буде повідомлятися завчасно, і відключення автомата буде відбуватися автоматично.

  З модернізацією обладнання збільшиться обсяг виробництва, знизиться відсоток браку.

  Розглянемо розподіл простоїв в таблиці 3.6.

  Таблиця 3.6 - Дані по простоїв за 2008 р

  показники

  план

  факт

  Виробництво, т

  700650

  583200

  Календарний час, ч

  8760

  8760

  Капітальний ремонт, ч

  110

  -

  Поточний ремонт, ч

  770

  780

  Поточні простої, ч

  960

  960

  Фактичний час, ч

  6920

  7020


  Втрати від простоїв становлять: 780 + 960 = 1740 год

  За рік втрати від простоїв 1740/24 • 30 = 117450 т

  30 - середньодобова переробка молока.

  Далі в таблиці 3.7 показані витрати на модернізацію фасувального автомата.

  Таблиця 3.7 - Витрати на модернізацію фасувального автомата.

  Статті витрат

  Вартість за рік, р.

  1

  2

  Підрядники (1 чол.)

  840 000

  послуги програміста

  1 500 000

  Купівля установки

  6 000 000

  Устаткування для модернізації

  2 000 000

  Установка комп'ютерного регулювання розливу молока

  1 100 000

  Разом

  11 440 000


  Оскільки ВАТ «Смолевічского молочний завод» має два фасувальних автомата, то витрати на модернізацію складуть 22 880 000 млн. Р., Для порівняння відзначимо, що втрати через брак складають 20 т молока на місяць з них п'яти тонн становить непоправний брак. Очевидний економічний ефект лише за економії сировини складе 4 000 000 млн. Р.

  Основне джерело грошових накопичень підприємств - виручка від реалізації продукції, а саме та її частина, яка залишається за вирахуванням матеріальних, трудових і грошових витрат на виробництво і реалізацію цієї продукції. Тому важливе завдання кожного господарюючого суб'єкта - одержати більше прибутку при найменших витратах шляхом дотримання суворого режиму економії у витрачанні коштів і найбільш ефективного їх використання.

  Отже, прибуток як основна форма грошових накопичень визначається як різниця між виручкою від реалізації за відповідними цінами і повною собівартістю. Звідси зростання прибутку залежить насамперед від зниження витрат на виробництво продукції, а також від збільшення обсягу реалізованої продукції.

  Для більшої ритмічності роботи підприємства, необхідно дуже ретельно розподілити річний обсяг виробництва продукції з урахуванням: встановлених термінів і обсягів поставки продукції, нарощування випуску продукції за рахунок приросту і кращого використання основних фондів.

  Потрібно вкладення значних коштів на модернізацію старого та встановлення нового обладнання.

  Збільшення випуску продукції досягається за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, так як при нарощуванні обсягів виробництва збільшується лише змінна частина витрат робочого часу, а постійна залишається без зміни. В результаті витрати часу на випуск одиниці продукції зменшуються.

  Скорочення витрат праці на виробництво продукції можна досягти шляхом інтенсифікації виробництва, підвищенням якості продукції, впровадженням комплексної механізації і автоматизації виробництва, удосконаленням техніки і технології виробництва, скороченням втрат робочого часу за рахунок поліпшення організації виробництва і забезпечення безперебійного матеріально-технічного постачання.

  Резервами зниження собівартості продукції є: збільшення обсягу виробництва товарної продукції за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, скорочення витрат на виробництво товарної продукції за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економне використання сировини, матеріалів, палива, енерговитрат, обладнання, скорочення непродуктивних витрат, виробничого шлюбу, витрат на утримання основних засобів за рахунок реалізації або передачі основних засобів в довгострокову ар енду і списання непотрібних, зайвих невикористаних будівель і машин.

  Як було відзначено раніше, ВАТ «Смолевічского молочний завод» необхідно впроваджувати нові технології, особливо це стосується виробництва сиру.

  Інтерес до сиру як до національного корисного і поживного продукту поряд з масованою рекламою вітчизняних та імпортних сирних виробів спричинив за собою збільшення обсягів його виробництва. Це, в свою чергу, вплинуло на закупівлі і виробництво традиційного технологічного обладнання для отримання сиру, спеціального обладнання для виготовлення сирних виробів та зернового сиру, а також пристосованого в основному з сироваріння обладнання.

  Проведений фахівцями підприємства аналіз способів отримання сиру відповідно до його споживчими показниками показав, що при виробленні сиру на більшості видів обладнання, що використовує інтенсифікацію тривалих технологічних операцій, продукт істотно відрізняється від сиру, виробленого традиційним способом.

  Для задоволення зростаючого попиту саме в сирі як національному продукті пропоную модернізувати обладнання, найбільш відповідне для отримання «традиційного» сиру.

  Основу розробленої технологічної лінії становлять закритий горизонтальний сирний коагулятор (типоряд 1,25, 2,5, 3, 5 м 3) і установка зневоднення і пресування сирного згустка.

  Існуюча традиційна технологія [14] передбачає отримання згустку при температурі до 40 ° С. Охолодження в процесі самопрессования і пресування до 12 ° С через низьку теплопровідність сиру триває від 1,5 до трьох годин, тому дуже актуально зниження температури отриманого згустку в резервуарі. Крім того, згідно з дослідженнями для підвищення активності процесу синерезиса рекомендується відразу після розрізання згустку знижувати його температуру до 12-14 ° С. Це дозволяє домогтися більш ефективного виділення сироватки, а також скоротити тривалість процесів самопрессования і пресування до 0,8-1,5 ч.

  Результати цих досліджень лягли в основу технічного завдання на конструкцію. Закритий горизонтальний сирний коагулятор в перерізі являє собою «дубль О». Він має два валу з незалежними приводами і уніфіковану сорочку нагріву / охолодження, що дозволяє підвищити ефективність теплообміну в 1,5 рази в порівнянні з традиційними ємнісними апаратами. Завдяки формі резервуара глибина заповнення відносно невелика, в той же час сорочка має велику теплообмінну площа, що сприяє якісному теплообміну і перемішування всього обсягу продукту. Для дбайливого поводження зі слабким сирним згустком мішалки працюють не в режимі обертання, а в режимі хитання назустріч один одному.

  Ріжучі ліри, розташовані у верхній частині резервуара, взаємодіють зі згустком тільки в режимі розрізання, виробляючи кілька оборотів з дуже малою швидкістю. Згідно з дослідженнями встановлено, що оптимальним є розмір кубиків кальє 4Ч5 см проти традиційного 2Ч2 см. Це дозволяє отримувати сир більш пластичної і ніжної консистенції при дотриманні стандартних показників за вмістом жиру і вологи в готовому продукті зі зниженням тривалості подальшого синерезиса на 20%. Результати цих досліджень відображені в конструкції ріжучої ліри.

  В резервуарі передбачено часткове видалення сироватки після розрізання згустку в автоматичному режимі з використанням ІК? Датчиків.

  Установка зневоднення і пресування сирного згустка розроблена для проведення процесів самопрессования, остаточного відділення сироватки і охолодження продукту. [20] Відділення сироватки відбувається шляхом самопрессования без додаткового механічного впливу, при багаторазовому перевалювання згустку на нескінченній стрічці фільтруючого барабана. Як зазначено, на конструктивні особливості устаткування для виробництва сиру впливає процес охолодження, що дозволяє в значній мірі уповільнити фізико? Хімічні та біологічні зміни в сирі. При цьому найбільш повно повинні бути збережені якісні показники, особливо консистенція. Тому паралельно з процесом самопрессования йде процес охолодження за допомогою спеціальної сорочки.

  Дбайливе механічний вплив не тільки при відділенні сироватки в Коагулятор, але і при обробці сирного згустка в установці паралельно з охолодженням забезпечує збереження притаманної традиційним сиру консистенції.

  Після досягнення готовності, яка визначається заданими параметрами температури, вологості і кислотності, відбувається самовигрузка на транспортер подачі готового продукту.

  Конструктивні особливості закритого сирного коагулятора, установки зневоднення і пресування сирного згустка захищені охоронними документами.

  Комплект пультів управління з програмним забезпеченням забезпечує комплексну АСУТП лінії. Передбачена автоматизація наступних операцій:

  - дозована подача молочної суміші і закваски в коагулятор;

  - перемішування молочної суміші;

  - ведення температурно? Тимчасового режиму отримання згустку;

  - розрізання згустку;

  - теплова обробка згустку;

  - частковий злив сироватки;

  - санітарна обробка коагулятора до заданого регламенту;

  - подача згустку в установку пресування;

  - заповнення установки рівномірно по всім секціях;

  - розвантаження установки;

  - санітарна обробка установки по двом контурам до заданого регламенту.

  Створена технологічна лінія за рахунок використання каскаду з декількох апаратів дозволяє отримати поточность з автоматизацією основних технологічних операцій. Використання наявних напрацювань в області створення ємнісних апаратів для отримання молочно-білкових продуктів і проектування систем автоматизованого управління технологічним процесом дозволило створити сучасне недороге обладнання.

  З'явиться можливість автоматизувати процес отримання сиру «традиційних» способом в невеликих апаратах, які виробляють сир як продукт відповідає вимогам ГОСТ і технічного регламенту в умовах малих і середніх підприємств. [21]

  Таким чином, завдяки проведенню запропонованих заходів щодо підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності виростуть показники фондоозброєності, електроозброєність, коефіцієнт оновлення обладнання, коефіцієнт модернізації обладнання та ін.

  3.6 Послідовність основних операцій виготовлення друкованих плат хімічним друкованим методом

  ВАТ «Смолевічского молочний завод» займається випуском молочної продукції, однак крім спеціалізованого обладнання, на заводі широко застосовується оргтехніка, для виготовлення якої застосовуються друковані плати.

  Друкована плата (ПП) - виріб, що складаються з плоского ізоляційного підстави з отворами, пазами, вирізами і системою струмопровідних смужок металу (провідників), яке використовують для установки і комутації електрорадіоелементів і функціональних вузлів відповідно до електричної принципової схеми.

  Для проектування ПП необхідно мати схему електричну принципову, перелік елементів і дані про розміри і форму кожного елемента.

  ОСТ 4.010.022-85 рекомендує наступну послідовність конструювання:

  - визначення умов експлуатації, вибір групи жорсткості;

  - вибір класу точності ПП;

  - вибір конструкції, розмірів і конфігурації ПП;

  - вибір матеріалу підстави;

  - вибір конструктивного покриття;

  - розміщення елементів і трасування друкованих провідників;

  - маркування;

  - розробка конструкторської документації.

  Умови експлуатації повинні обов'язково обговорюватися. Залежно від кліматичних факторів по ГОСТ 23752-79 вибирають групу жорсткості, що визначає відповідні вимоги до конструкції ПП, використовуваному матеріалу, застосування додаткового захисту від зовнішніх впливів (таблиця 3.8).

  Таблиця 3.8 - Група жорсткості друкованих плат

  впливає фактор

  Група жорсткості

  1

  2

  3

  4

  Температура окр.среди, 0 С

  -25 ... + 25

  -40 ... + 85

  -60 ... + 100

  -60 ... + 120

  Відносить. вологість,%

  75

  93

  98

  98

  Тиск кПа, мм рт.ст.

  101 (760)

  53,6 (400)

  53,6 (400)

  0,67 (50)

  Клас точності вибирається відповідно до рекомендацій ОСТ 4.010.022-85. ГОСТ 23751-86 встановлює п'ять класів точності ПП, кожен з яких характеризується найменшими номінальними значеннями основних параметрів для вузького місця - ділянки ПП, на якому елементи друкованого проводить малюнка і відстань між ними можуть бути виконані тільки з мінімально допустимими значеннями (таблиця 3.9).

  Таблиця 3.9 - Найменша номінальне значення основних параметрів для класу точності ПП

  Умовне позначення

  Номінальне значення основних розмірів для класу точності

  t, мм

  0,750

  0,450

  0,205

  0,150

  0,100

  S, мм

  0,750

  0,450

  0,250

  0,150

  0,100

  b, мм

  0,300

  0,200

  0,100

  0,050

  0,025

  y *

  0,400

  0,400

  0,330

  0,250

  0,200

  Примітка: t - найменша номінальна ширина провідника; S - найменше номінальне відстань між провідниками; b - мінімально допустима ширина контактної площадки; y * - відношення номінального значення діаметра найменшого з металізованих отворів до товщини ПП.

  Для вільного місця зазначені значення допускається встановлювати з будь-якого нижчого класу, а для першого класу - збільшувати в два рази.

  Друковані плати першого і другого класів точності найбільш прості у виконанні, надійні в експлуатації, мають мінімальну вартість і застосовуються в разі малої насиченості поверхні ПП дискретними елементами і мікросхемами малому ступені інтеграції. Для ПП третього класу точності необхідно використовувати високоякісні матеріали, більш точний інструмент і обладнання і застосовувати для мікросхем зі штирові і планарних висновками при середній і високій насиченості поверхні ПП елементами.

  Для ПП четвертого і п'ятого класів використовуються спеціальні матеріали, Точні і потрібні особливі умови для їх виготовлення. ПП четвертого класу застосовуються при високій насиченості поверхні ПП мікросхемами з висновками і без них, ПП п'ятого класу застосовуються при дуже високій насиченості ПП елементами з висновками і без них.

  За ГОСТ 23751-86 передбачені наступні типи конструкції ПП:

  - односторонні друковані плати (ОПП);

  - двосторонні ПП (ДПП);

  - багатошарові ПП (МПП);

  - гнучкі ПП.

  Залежно від складності схеми, що реалізується на ПП, а також можливостей технологічного обладнання та економічних критеріїв вибирають тип ПП: ОПП, ДПП або МПП. При виборі типу ПП слід враховувати, що трудомісткість виготовлення ПП приблизно оцінюється пропорцією: ОПП: ДПП: МПП = 1: 4: 20. ОПП найбільш прості і дешеві, мають малі комутаційні здібності. В сучасних РЕЗ найбільш часто використовують ДПП і МПП.

  При виборі розмірів ПП необхідно дотримуватися принципу - максимальна кількість зв'язків виконувати за допомогою друкованого монтажу. Габаритні розміри ПП не перевищують встановлених значень для наступних типів: особливо малогабаритні - 60 • 90 мм; малогабаритні - 120 • 180 мм; великогабаритні - 240 • 360 мм. Швидкодія, установчі розміри, експлуатаційні характеристики і т.п. також впливають на вибір розмірів і конфігурації ПП. Лінійні розміри ПП рекомендується вибирати по ГОСТ 10317-79.

  ГОСТ 10317-79 рекомендує використовувати плати прямокутної форми, розміри кожного боку друкованої плати повинні бути кратними 2,5; 5 або 10 при довжині відповідно до 100, до 350 і понад 350 мм. Максимальний розмір будь-якої зі сторін не має перевищувати 470 мм, співвідношення сторін - не більше 3: 1. Дані обмеження обумовлені в основному можливостями технологічного обладнання з виготовлення друкованих плат. При необхідності можливе відхилення габаритів, співвідношення сторін і форми ПП від рекомендованих.

  Матеріал підстави ПП вибирають по ТУ на матеріали конкретного виду і ГОСТ 10316-78, з урахуванням електричних і фізико-маханічної параметрів ПП під час і після впливу механічних навантажень, кліматичних факторів і хімічних агресивних середовищ в процесі виробництва і експлуатації, забезпечення автоматизації процесу установки ЕРЕ .

  Друкований монтаж може бути реалізований на різних матеріалах і різними технологічними способами.Однак, найбільше застосування знайшли хімічний негативний і комбінований позитивний. Перший використовується для отримання односторонніх друкованих плат, внутрішніх шарів багатошарових друкованих плат і гнучких друкованих шлейфів. Його перевага - висока точність геометрії провідників через відсутність процесів гальванічного осадження міді. Другим методом отримують двосторонні друковані плати (ДПП) і багатошарові друковані плати (МПП) з фольгованого травяно діелектрика. Здатність діелектрика до подтравливания особливо важлива для МПП, де від цього залежить надійність міжшарових з'єднань. ДПП виконуються без використання травяно діелектрика.

  Як приклад розглянута послідовність основних операцій виготовлення ПП хімічним негативним методом.

  4. Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності за рахунок оптимізації умов праці

  4.1 Аналіз умов праці

  При розробці заходів щодо підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності на ВАТ «Смолевічского молочний завод» не варто забувати про забезпечення сприятливих умов праці, а також про безпеку праці. Робота по забезпеченню безпеки праці є однією з найважливіших сторін діяльності підприємства. Метою аналізу умов праці та виробничого травматизму є розробка заходів щодо поліпшення стану охорони праці. В цілому по підприємству умови праці на робочих місцях відповідають санітарним вимогам, але в окремих місцях є відхилення по вологості. На підприємстві розміщений санітарно-побутовий корпус, обладнаний душовими кабінами, також є кімната гігієни жінок. Гардеробні обладнані металевими шафами. Відповідно до типових виробничим нормам проводиться видача працівникам спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту (окуляри, респіратори, марлеві пов'язки, рукавички), також проводиться щомісячне забезпечення робочих миючими засобами. Перед надходженням на роботу обов'язковим є проходження медичного огляду. Згідно з наказом міністерства охорони здоров'я щорічно проводяться медичні огляди на виявлення профілактичної шкідливості. У кожному цеху згідно з правилами техніки безпеки є пожежні щити з інвентарем (ящик з піском, лопати, відра, вогнегасники, ломики).

  Згідно з правилами експлуатації проводиться огляд і випробування обладнання з відміткою в паспорті. Технологічний процес відповідає правилам техніки безпеки і експлуатації електроустановок. Один раз на рік проводяться заміри опору ізоляції, перевіряється занулення і заземлення. Щорічно перевіряється захист від блискавок, за якою ведеться спеціальний паспорт. На технологічному обладнанні встановлені автоматичний захист, блокування, огородження обертаючих частин, струмоведучих частин (кожухи), відведення статичної електрики від устаткування. Дані з аналізу виробничого травматизму наведені в таблиці 4.1.

  Таблиця 4.1 Динаміка виробничого травматизму

  Найменування показників

  2006р.

  2007р.

  2008р.

  1

  2

  3

  4

  Середньооблікова чисельність робітників

  149

  153

  170

  Число постраждалих при несчаст. випадках на проізв.с втратою трудосп. на 1 раб. день і більше

  3

  1

  2

  Число чол. днів непрацездатності у потерпілих

  21

  3

  11

  Показник частоти, Кч

  20,1

  6,6

  11,8

  Показник тяжкості, Кт

  7

  3

  5,5

  Показник непрацездатності, Кп

  140,7

  19,8

  64,9

  Дані показники розраховувалися за такими формулами:

  Т • 1000 / К ч = Р, (4.1)

  де Кч - коефіцієнт частоти травматизму;

  Т - кількість нещасних випадків;

  1000 - умовна величина на 1000 чоловік працюючих;

  Р - середньооблікова чисельність працівників.

  Кт = Д / (T - T1), (4.2)

  де Кт - коефіцієнт тяжкості;

  Д - загальна кількість днів непрацездатності за нещасними випадками;

  Т - кількість нещасних випадків на виробництві зі смертельним результатом.

  Кн = Кч • Кт, (4.3)

  де Кн - коефіцієнт непрацездатності.

  Причинами нещасних випадків найчастіше є, недотримання правил техніки безпеки та інших правил. Аналізуючи таблицю 4.1 можна зробити наступні висновки: в цілому по підприємству вимоги з охорони праці дотримуються, немає випадків зі смертельними наслідками.

  Аналіз виробничого травматизму зазвичай проводиться статистичним методом. Для проведення аналізу користуються формами 7-Т і Н-1.

  Нещасний випадок на виробництві, що викликав втрату працездатності, не менше одного дня оформляється актом форми Н-1. Не пізніше трьох днів з моменту закінчення розслідування, адміністрація заводу видає завірену копію акта Н-1 потерпілому. Після закінчення часу непрацездатності потерпілого, керівник підрозділу заповнює пункт акта форми Н-1 та повідомляє з охорони праці. Розслідування нещасних випадків на підприємстві ведеться в суворій відповідності до вимог положення «Про облік та розслідуванні нещасних випадків на виробництві». Враховуються основні причини виробничого травматизму, професія працівника, характер травми, яку він отримав, і виробничий стаж потерпілого, його вік, стать та ін.

  Наявність кваліфікованого персоналу на підприємстві одна з найважливіших умов безпеки праці на виробництві. Тому на підприємствах повинна створюватися спеціальна система навчання працівників з охорони праці. На ВАТ «Смолевічского молочний завод» проводиться регулярне навчання і перевірка знань з охорони праці. На заводі діє ціла система інструктажів. Регулярно проводяться всі необхідні інструктажі працівників: вступний (при прийомі на роботу; відповідальний - інженер з охорони праці), первинний інструктаж на робочому місці (відповідальний начальник цеху), повторний і т.д. Пряма відповідальність за безпеку праці в ВАТ «Смолевічского молочний завод» і керівництво роботою по техніці безпеки покладено на директора заводу Смирнова С. П.

  Наказом генерального директора молокозаводу загальне керівництво і відповідальність за правильну постановку роботи з охорони праці і пожежної безпеки покладається на головного інженера Прихотько Н В., при цьому відповідальність за безпосередню організацію роботи з охорони праці, здійснення контролю за дотриманням правил і норм техніки безпеки, заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці, видачу засобів індивідуального захисту покладається на інженера з охорони праці Фещенко Л.І., розробка та виконання меро ріятій з охорони праці покладені на начальників ділянок. На підставі ГОСТу на молокозаводі організовано навчання та перевірка знань з охорони праці керівників і фахівців, пов'язаних з організацією, керівництвом і проведенням роботи безпосередньо на робочих місцях і виробничих ділянках із здійсненням нагляду та технічного контролю за проведенням робіт.

  Перевірка знань з охорони праці, що надійшли на роботу керівників і фахівців проводиться не пізніше одного місяця з дня призначення на посаду, для працюючих - періодично, не рідше одного разу на три роки.

  Надійшли на роботу керівники і фахівці проходять вступний інструктаж, який проводить інженер з охорони праці. Позачергова перевірка знань на підприємстві проводиться незалежно від терміну проведення попередньої:

  при введенні в дію нових або перероблених законодавчих та інших нормативних, правових актів з охорони праці; при зміні технологічних процесів і обладнання, які потребують додаткових знань з охорони праці обслуговуючого персоналу; після аварій і нещасних випадків і т.д.

  На молочному заводі існує триступенева система контролю за дотриманням правил охорони праці.

  перший ступінь - виробнича дільниця контроль здійснює майстер ділянки з відміткою в спеціальному журналі щодня;

  другий ступінь - начальник цеху здійснює контроль за дотриманням правил з охорони праці та техніки безпеки один раз на тиждень;

  третій ступінь - головний інженер спільно з представниками профспілки, санепідемстанції один раз на місяць здійснює контроль за соблюденіемправіл охорони праці та техніки безпеки по одному ізпроізводственних підрозділів заводу.

  За результатами виявлених недоліків і порушень з охорони праці директором заводу видаються накази щодо їх усунення і накладаються стягнення на винних осіб.

  Виробництво передбачає наявність робочих місць з незадовільними умовами по санітарно-гігієнічним нормам.

  На підприємстві передбачені пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах. Однак, при збільшенні числа робочих, які працюють в несприятливих умовах спостерігається зменшення кількості отримують пільги за роботу в несприятливих умовах.

  В якості пропаганди безпечних прийомів праці проводиться наочна агітація, бесіди та лекції з охорони праці.

  На підприємстві відсутня кабінет з охорони праці, але в адміністративній будівлі підприємства знаходиться кабінет інженера з охорони праці, де розміщені наочні посібники з пропаганди безпечних прийомів праці, в цехах є куточки по техніки безпеки.

  Щорічно на підприємстві складається угоду з охорони праці із зазначенням конкретних заходів і витрат на них.

  Планування роботи з охорони праці полягає в щорічній розробці плану роботи інженера з охорони праці. На підприємстві суворо дотримується трудове законодавство з охорони праці жінок і молоді. Стан робочих місць аналізується по освітленості, запиленості, шуму, вібрації, вологості, температури і інших чинників. На підприємстві видано наказ на проведення особливо небезпечних робіт, а також їх перелік.

  Перед тим, як допустити працівників до виконання особливо небезпечних робіт, виписується наряд-допуск, проводиться цільовий інструктаж з охорони праці, перевіряється наявність медичного висновку, письмової згоди працівника, а також забезпечення засобами індивідуального захисту.

  Заходи з охорони праці на ВАТ «Смолевічского молочний завод»

  спрямовані на те, щоб створити нормальні умови праці при виполненііпроізводственних завдань, без шкоди здоров'ю працівників.

  У 2008 р фінансування здійснилося за наступними напрямками:

  - інформування персоналу про небезпечні зони (плакати, стенди);

  - придбання спецодягу та засобів захисту для працівників навредних і небезпечних ділянках;

  - уявлення пільг працівникам небезпечних і шкідливих виробництв, (скорочення робочого дня, спеціальне харчування, доплата до заробітку);

  - освіту робочих місць, з метою зниження до мінімуму ріскатравматізма.

  Рекомендовані заходи щодо поліпшення роботи, спрямовані на охорону праці:

  - проведення атестації робочих місць (предметно - по условіямтруда, процес зносу технічного обладнання, індівідуальниесредства захисту);

  - майстрам і бригадирам посилити контроль за соблюденіемтехнікі безпеки робітниками;

  - провести аналіз ефективності роботи вентиляції;

  - виділити кошти на придбання засобів захисту (спецодягу, спецвзуття).

  4.2 Шляхи оптимізації умов праці за рахунок зниження вологості

  За результатами аналізу праці та виробничого травматизму слід зазначити, що в цілому по підприємству вимоги з охорони праці дотримуються. Однак, можна запропонувати наступні заходи щодо оптимізації умов праці: більш жорсткий контроль за дотриманням правил техніки безпеки, проведення заходів щодо доведення невідповідних за умовами праці робочих місць до санітарних норм. Особливо гострою проблемою для ВАТ «Смолевічского молочний завод» є підвищена вологість в цехах.

  Оптимальний рівень вологості в приміщенні для гарного самопочуття - 45-65%. Підвищення вологості хоча б до 70% веде до цілого ряду негативних наслідків. По-перше, страждає здоров'я, по-друге, страждає приміщення.

  Чим вище вологість приміщення, тим інтенсивніше розвиваються хвороботворні цвілеві грибки. Наявність цвілі можна визначити по чорним точкам на стелі, позеленіння на поверхні стін, специфічним запахом. Підвищення вологості негативно впливає на організм людини. Перш за все, в приміщенні підвищується відносна вологість повітря, в результаті чого на стінах з'являється цвіль, розвиваються бактерії, грибки, які мають неприємний запах і руйнують будівлі. Особливо це сприяє появі різних захворювань. Крім того, вологість підвищує тепловіддачу організму - людина у вологому приміщенні постійно мерзне. Це призводить до загострення тонзилітів, виникнення ангін, запалення верхніх дихальних шляхів. Порушення терморегуляції в цілому сприяє виникненню ревматизму, радикуліту, невралгії, загостренню туберкульозу. Підступність «непомітною» вологості полягає в тому, що людині важко зрозуміти причину захворювання. Він проходить курс лікування, але через деякий час хвороба повертається знову.

  Систематичне провітрювання і хороша система вентиляції запобігає появі вогкості.

  Для об'єктивної оцінки ступеня вологості стін визначають вміст води в штукатурці, він не повинен перевищувати 2%. З метою попередження бактеріального забруднення повітря і його негативного впливу слід проводити ряд профілактичних заходів: вентиляцію приміщень, вологе прибирання з використанням дезінфікуючих речовин, забезпечення достатнього природного освітлення, опромінення повітря бактерицидними лампами. Слід зазначити, що на ВАТ «Смолевічского молочний завод» система вологопоглинання застаріла і потребує оновлення.

  Відомі три основні методи боротьби з надмірною влагосодержанием повітря всередині будівель і споруд.

  Асиміляція. Метод заснований на фізичній здатності теплого повітря утримувати більшу кількість водяної пари в порівнянні з холодним. Зазначений метод реалізується засобами вентиляції з попереднім підігрівом свіжого повітря. Схематично осушення повітря методом асиміляції представлена ​​на малюнку 4.1.

  Малюнок 4.1 - Осушення повітря методом асиміляції

  Даний метод в ряді випадків (басейни, погреби, складські приміщення, гальванічні цехи і т.п.) є недостатньо ефективним в силу двох причин:

  - здатність поглинання повітрям водяних парів обмежена і не постійна, будучи залежна від пори року, температури і абсолютної вологості атмосферного повітря;

  - розглянутий метод характеризується підвищеним енергоспоживанням в зв'язку з наявністю безповоротних втрат явного (витрачається на підігрів припливного повітря) і прихованого (що міститься в видаляються з повітрям парах води) тепла. Слід зазначити, що прихована частина тепла (ентальпії), що визначається теплотою випаровування води, становить значну частку загальних втрат. З кожним кілограмом вологи при цьому втрачається 580 ккал (2,4 мДж).

  Адсорбційний метод. Цей метод заснований на сорбційних (вологовбирних) властивості деяких речовин пятісорбентов. Маючи порістопятікапіллярную структуру з хімічним імпергірованіем, сорбенти витягають водяну пару з повітря. У міру насичення сорбенту вологою еффеківнее осушення знижується. Тому сорбент потрібно періодично регенерувати, тобто випаровувати з нього вологу шляхом продування потоком гарячого повітря. Схематично осушення повітря методом адсорбції представлена ​​на малюнку 4.2.

  Малюнок 4.2 - Осушення повітря методом адсорбції

  До недоліків даного методу, як і в попередньому випадку, відноситься підвищене енергоспоживання в зв'язку з наявністю безповоротних втрат явного і прихованого тепла. При цьому слід зазначити, що в даному випадку здійснюється нагрів відносно невеликої кількості повітря в регенеруючому плечі (бл. 255 30% від кількості повітря, що циркулює в основному контурі) до значно більш високих температур (близько 150 ° С). До недоліків також відноситься обмежений термін служби сорбенту, особливо в разі використання солей літію, схильних до вимивання при відхиленні від номінальних технологічних режимів роботи.

  Більш практичним є використання силікагелю на стекловолоконной носії. Принцип дії адсорбційних осушувачів представлений на малюнку 4.3.

  Малюнок 4.3 - Принцип дії адсорбційних осушувачів

  Конденсаційний метод. Цей метод заснований на принципі конденсації водяної пари, що містяться в повітрі, при охолодженні його нижче точки роси. Осушення повітря з використанням конденсаційного методу схематично представлена ​​на малюнку 4.4.

  Малюнок 4.4 - Осушення повітря з використанням конденсаційного методу

  Метод реалізується з використанням принципу теплового удару, створюваного при роботі охолоджувальної системи з розташованими безпосередньо один за одним випарником і конденсатором. Принцип дії осушувачів конденсаційного типу представлений на малюнку 4.5.

  Малюнок 4.5 - Принцип дії осушувачів конденсаційного типу

  Осушувач конденсаційного типу складається з компресорної холодильної установки, що використовується для створення охолодженої поверхні, і вентилятора, що подає повітряні маси на цю поверхню для забезпечення контакту з нею вологого повітря. Повітря, що пройшов через систему осушення і, отже, втратив певну частину міститься в ньому вологи, знову подається в приміщення і змішується з перебувають в ньому повітрям. Таким чином, абсолютна і відносна вологість повітря в приміщенні поступово знижуються.

  Характерною особливістю методу є той факт, що відповідні енергетичні переходи здійснюються в межах замкнутого консервативного циклу, який формується в межах приміщення, що обслуговується.

  У зв'язку з тим, що на даний момент на заводі використовується адсорбційний метод, а кошти не дозволяють покупку дорогих влагопоглатітелей, то найактуальнішим буде використання силікагелю на стекловолоконной носії. Принцип дії адсорбційних осушувачів був представлений на малюнку 4.3.


  висновок

  Менеджмент виробничого підприємства передбачає управління його різнобічної діяльністю, яка має об'єднуючу частина - виробництво. Інший напрямок діяльності підприємства призначені забезпечувати нормальну роботу з виробництва продукції або надання послуг.

  Під організацією виробництва можна розуміти сукупність правил, процесів і дій, що забезпечують форму і порядок з'єднання праці і речових елементів виробництва з метою підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності. Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності - це один з найважливіших економічних важелів не тільки в системі управління виробництвом в цілому, але і в системі внутрішньогосподарського планування, контролю та аналізу. Тому розробка заходів щодо підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності є однією з головних задач діяльності підприємства.

  Мета дипломного проекту полягала в розробці заходів щодо підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності ВАТ «Смолевічского молочний завод». Дана мета була досягнута шляхом вибору і обгрунтування стратегії розвитку ВАТ «Смолевічского молочний завод», вирішенням питань підвищення фінансової стійкості виробничо-господарської діяльності, вдосконаленням технічних факторів виробничого процесу, а також шляхом розробки рекомендацій щодо поліпшення якості продукції, що виробляється і використання персоналу. Для цього в науково-дослідному розділі були розглянуті критерії та показники, що характеризують стан виробничо-господарської діяльності підприємства, в аналітичному розділі був проведений аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ «Смолевічского молочний завод». У проектному розділі на підставі результатів аналізу були розроблені заходи щодо підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності ВАТ «Смолевічского молочний завод». Основними заходами є рекомендації щодо вдосконалення технічних факторів виробничого процесу і рекомендації щодо поліпшення якості продукції, що виробляється.

  Управління якістю продукції в умовах ринкової економіки - це самостійна система виробничого менеджменту, спрямована на підвищення привабливості продукції для споживачів з метою збільшення обсягу продажів і, відповідно, прибутку. За результатами проведеного у другому розділі дипломної роботи аналізу результатів виробничо-господарської діяльності організації, було відзначено, що ВАТ «Смолевічского молочний завод» - це підприємство, ефективно здійснює процес виробництва, і є одним з конкурентоспроможних організацій м Смолевичи. Однак, в деяких ситуаціях на ВАТ «Смолевічского молочний завод» система управління якістю продукції не підкріплена міжнародним стандартом ISO 9001: 2008. На ринку виробничих підприємств з ростом числа конкуруючих організацій істотно зростає роль розробки вдосконалення виробничої діяльності. Тому для ВАТ «Смолевічского молочний завод» найбільш актуальним є підвищення якості продукції шляхом впровадження на підприємстві системи управління якістю за міжнародними стандартами ISO 9001: 2008.

  Стандарти ISO серії 9001 встановили єдиний визнаний у світі підхід до договірних умов по оцінці систем якості й одночасно регламентували відносини між виробниками і споживачами продукції.

  Таким чином, головним засобом забезпечення функціонування системи якості є ефективне застосування документованих процедур системи якості. Воно досягається встановленням особистої відповідальності керівників усіх рівнів управління і виконавців за якісне виконання покладених на них обов'язків.

  Отже, основна мета системи якості - сприяти і забезпечувати попередження можливих дефектів і відхилень від встановлених вимог. Якщо ця мета досягається, то наслідком буде зниження витрат на якість і зменшення інших виробничих витрат.

  Підвищення ефективності основних фондів ВАТ «Смолевічского молочний завод» здійснюється за рахунок більш швидкого освоєння нових потужностей, підвищення змінності роботи машин і устаткування, вдосконалення організації матеріально-технічної бази, ремонтної служби, підвищення кваліфікації робітників, технічного переозброєння підприємств, модернізації і проведення організаційно-технічних заходів.

  Відомо, що від досконалості системи морального і матеріального стимулювання в значній мірі залежить рівень використання основних фондів. Величезне значення в поліпшенні використання основних фондів має матеріальне стимулювання робітників.

  З метою скорочення норм витрат і всілякої економії виробничих ресурсів, зниження залишків товарно-матеріальних цінностей на складах, скорочення тривалості виробничого циклу, а також раціоналізації розміщення потужностей на підприємстві, що аналізується необхідно провести впровадження системи управління якістю ISO 9001: 2008.

  Розвитку людського капіталу в ВАТ «Смолевічского молочний завод» надається з кожним роком все більшого значення. Підтвердженням цьому є розгляд прийняття рішення про введення нових одиниць з підготовки кадрів.

  Метою фахівців з підготовки кадрів є: організація підготовки нових співробітників початкового рівня кваліфікації відповідної спеціальності, перепідготовка працівників перекладаються на інші або суміжні роботи, послідовне підвищення кваліфікації робітників і фахівців усіх підрозділів.

  Отже, для підвищення ефективності використання виробничо-господарської діяльності необхідно впровадження на ВАТ «Смолевічского молочний завод» системи якості, а також вдосконалення технічних факторів виробничого процесу. Реалізація даних заходів призведе:

  - до підвищення ефективності використання основних засобів, як за рахунок логістики організації виробництва, так і за рахунок підвищення кваліфікації робітників і обслуговуючого персоналу;

  - до підвищення ефективності використання оборотних коштів (прискорення оборотності), за рахунок зниження відсотка браку, підвищення якості організації складського господарства (зниження залишків товарно-матеріальних цінностей на складах), скорочення тривалості виробничого циклу, раціоналізації розміщення потужностей, а також вдосконалення форм організації виробництва;

  - до підвищення ефективності використання трудових ресурсів, за рахунок збільшення продуктивності праці, зниження трудомісткості та ін.

  Таким чином, узагальнюючи вищесказане, слід зазначити, що при реалізації проекту системи управління якістю за стандартами ISO 9000 в ВАТ «Смолевічского молочний завод» призведе до поліпшення результатів виробничо-господарської діяльності підприємства.

  Таким чином, необхідність звернення до якості ВАТ «Смолевічского молочний завод» і до вдосконалення технічних факторів виробництва диктується як конкуренцією на ринку, а, отже, економічними міркуваннями, так і вимогами до безпеки життя людини і навколишнього середовища (екології).

  Список літератури

  1) Абчук, В. Азбука маркетингу. - С Пб. : Союз, 2001..

  2) Альошина, І.В. Поведінка споживачів. - М.: «Фаир-Пресс», 2000..

  3) Амрін, Г.Р. Організація виробництва і управління в американських корпораціях. Рітчі, Дж., Моді, К .. - М.: Прогрес, 2001..

  4) Баканов, М.І. Теорія економічного аналізу. - М.: Фінанси і статистика, 2001..

  5) Балабанов, І.Т. Основи фінансового менеджменту. - М.: Прогрес, 2004.

  6) Безруков, А.І. Організація і методи дослідження попиту і ринків збуту в сучасних умовах. - М.: Справа, 2001..

  7) Бізнес-план розвитку виробничої діяльності ВАТ «Смолевічского молочний завод» за 2006 - 2008 рр.

  8) Брінк, І.Ю. Бізнес-план підприємства. Теорія та практика. Савельєва Н.А. - Ростов н / Д. : Фенікс, 2003.

  9) Валуєв, С.А. Організаційний менеджмент. - М.: Економіка, 2003.

  10) Віханський, О.С. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес. Наумов, А. І. 2-е изд. Підручник. - М.: Інтелтех, 2003.

  11) Ділфорт, Д. «Виробничий і операційний менеджмент». - М.: «Фаир-Пресс», 2002..

  12) Ковальов, А.П. Управління витратами за допомогою вартісного аналізу. - М.: Фінанси, 2001. - № 9.

  13) Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. - С-Пб. : Питер, 2003.

  14) Ліпатов, Н. Н. Виробництво сиру. Теорія та практика. - М.: Харчова промисловість, 1973.

  15) Пояснювальна записка до річного звіту за 2008 р ВАТ «Смолевічского молочний завод».

  16) СанПіН 9-131 РБ 2000. Гігієнічні вимоги до організації роботи. - Мн. : Міністерство охорони здоров'я Республіки Білорусь, 2000..

  17) Сергєєв, І.В. "Економіка підприємства". - М.: Фінанси і статистика, 2000..

  18) Статут ВАТ «Смолевічского молочний завод»

  19) Фатхутдінов, Р.А. Виробничий менеджмент: підручник для вузів. - М.: Економіка, 2001..

  20) Фріденберг, Г.В. Охолоджувачі сиру. Особливості конструкцій. Напрямки вдосконалення »// Минуле, сьогодення і майбутнє Слухаючи. - М.: Слухаючи, 2004

  21) Храмцов, А.Г .. Дослідження режимів сичужний-кислотної коагуляції молока при виробництві сиру, використовуваного для випуску глазурованих сирків. Анісімов, С.В., Клепкер, В.М // Вісник СевКавГТУ. Сер. Продовольство. 2004 - №1 (7).

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності на підприємстві (на прикладі ВАТ "Смолевічского молочний завод")

  Скачати 220.41 Kb.