• 2. Аналіз платоспроможності підприємства 14
 • 3. Рекомендації относительно Вихід підприємства з передкрізового стану 30
 • Висновки
 • 1. Поняття платоспроможності і значення ее ОЦІНКИ 1.1. Теоретичні основи АНАЛІЗУ платоспроможності підприємств
 • 2. Аналіз платоспроможності підприємства 2.1. Характеристика фінансового-господарської ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "Таргет"
 • 3. Рекомендації относительно Вихід підприємства з передкрізового стану 3.1. Можливі причини неплатоспроможності
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації27.05.2017
  Розмір67.04 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 67.04 Kb.

  Підвищення платоспроможності підприємств України з позіції ТОВ "Таргет"

  29

  1

  план

  • Вступ 3
  • 1. Поняття платоспроможності і значення ее ОЦІНКИ 4
  • 2. Аналіз платоспроможності підприємства 14
   • 2.1. Характеристика фінансового-господарської ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "Таргет" 14
   • 2.2. Аналіз показніків платоспроможності ТОВ "Таргет" 17
   • 2.3. Аналіз причин передкрізового стану ТОВ "Таргет" 27
  • 3. Рекомендації относительно Вихід підприємства з передкрізового стану 30
   • 3.1. Можливі причини неплатоспроможності 30
   • 3.2. Шляхи Вихід з передкрізового стану для ТОВ "Таргет" 32
  • Висновки 36
  • Список використаних джерел 38

  Вступ

  У Сейчас годину, з переходом економіки до ринкового отношений, підвіщується самостійність підприємств, їх економічна и юридична відповідальність. Різко растет значення Фінансової стійкості и платоспроможності субєктів господарювання. Усе це значний збільшує роль АНАЛІЗУ їхнього фінансового стану: наявності, размещения и использование коштів.

  Основною метою фінансового АНАЛІЗУ є те, що бере невеликого числа ключовими параметрів, что дають обєктівну и точну картину фінансового стану підприємства, его прібутків и збитків, змін у структурі активу и пасив, у розрахунках з дебіторамі и кредиторами. При цьом аналітика и менеджера может цікавіті як поточний фінансовий стан підприємства, так и его Проекція на найбліжчі чи більш віддалені перспективи, тобто очікувані Параметри фінансового стану.

  Пiдводячі Підсумки викладеня, слiд Зазначити, что актуальнiсть роботи Полягає в необхідності проведення оцiнки платоспроможностi підприємства як одного з основних етапів Здійснення ОЦІНКИ фінансового стану суб? Єкту господарювання.

  Метою даної роботи є визначення понять платоспроможності и підприємства та проведення ее оцiнки.

  Головними завдання роботи є:

  - визначення прогресивного зарубiжного досвiду оцiнки ризики за позика;

  - аналiз вітчізняної практики визначення платоспроможності та кредітоспроможностi позичальника;

  - визначення перспектив Вдосконалення методик оцiнки кредітоспроможностi и платоспроможності.

  Для Виконання роботи Було проаналізовано теоретичні матеріали, та матеріали періодичних видань.


  1. Поняття платоспроможності і значення ее ОЦІНКИ

  1.1. Теоретичні основи АНАЛІЗУ платоспроможності підприємств

  Сьогодні, нажаль, більшість підприємств нельзя Характеризувати як стабільнімі та такими, что ма ють Стійкий фінансовий стан. Саме в такий час особливо гостре постає питання АНАЛІЗУ та дослідження фінансового стану підприємства, поиска Нових підходів до цієї проблеми. Фінансовий стан підприємства - це комплексне Поняття, Пожалуйста є результатом взаємодії всех елементів системи ФІНАНСОВИХ отношений підприємства, візначається сукупністю виробничо-господарських факторів и характерізується системою показніків, что відображають наявність, размещения и использование ФІНАНСОВИХ ресурсов. Отже, фінансовий стан можна Характеризувати з позіції его ліквідності, платоспроможності, Фінансової стійкості, рентабельності, прібутковості, ділової актівності та оборотності.

  Фінансовий стан підприємства з позіції короткострокової перспективи оцінюється Показники ліквідності й платоспроможності. Розрізняють по-няття майнової (абсолютної) ліквідності та Фінансової (відносної) ліквідності. Майновий (абсолютна) ліквідність означає здатність активу трансформуватісь у кошти. Степень ліквідності актівів візначається трівалістю годині, необхідного для цієї трансформації.

  Фінансова ліквідність означає Готовність и спроможність підприємства Виконувати свои зобовязання у повну обсязі й у Встановлені кредитною угідь рядки. Це візначається політікою підприємства относительно Збереження ліквідності, основне завдання якої - унікнення неліквідності и неплатоспро-можності Завдяк пошуку в необхідніх ОБСЯГИ резервів коштів та других лік-відніх актівів.

  Суттєвою Ознакою ліквідності є формальне перевіщення (у вартісній оцінці) оборотних актівів над короткостроковімі пасив. Водночас Варто унікат ситуации Збереження залишків коштів та других резервів вісоколіквідніх актівів на довгий срок поза виробничим процесом, бо це виробляти до зниженя рентабельності виробництва. Про погіршення можливий ліквід-ності компании свідчіть Збільшення іммобілізації Власний обіговіх коштів та з'явиться неліквідів: простроченої дебіторської заборгованості, векселів одержа-них, прострочені ТОЩО. У табліці Розкрити фактори, Які вплівають на збіль-шення або Зменшення ліквідності підприємства.

  Таблиця 1.1.

  Фактори впліву на ліквідність підприємства.

  Фактори, что вплівають на Збільшення ліквідності

  Фактори, что вплівають на Зменшення

  ліквідності

  одержаний довгострокового кредиту

  Погашення довгострокового позик

  інвестування Капіталу

  Грошові виплати

  прибутки

  збитки

  Амортизаційні відрахування

  податки на дохід від дооцінкі актівів

  СКОРОЧЕННЯ дебіторської заборгованості

  інвестиції в основні засоби

  СКОРОЧЕННЯ запасів

  Збільшення дебіторської заборгованості

  повернення Надання позики

  Погашення короткостроковіх кредитів

  продажів необоротних активів

  использование резервних ФОНДІВ

  Платоспроможність підприємства відбіває наявність у него коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторська заборгованістю, что потребує Негайно погашення. Характерними ознака платоспроможності підприємства є наявність у него достатніх коштів на розрахунковому рахун-ку та Відсутність простроченої кредіторської заборгованості. Про неплатити-спроможність свідчать Такі статті у звітності: "Збитки", "Кредити и позики, що не погашені в строк", "Прострочена кредиторська заборгованість", "Векселі ві-дані, Прострочені". Іншім індікатором фінансового стану підприємства являється его стійкість. Фінансово стійкім можна вважаті таке підприємство, Пожалуйста за рахунок Власний коштів спроможне Забезпечити запаси и витрати, які не допустіті невіправданої кредіторської заборгованості, своєчасно розрахуватісь зі своими зобовязань. Поняття Фінансової стійкості підприємства тісно повязане Із Поняття его перспектівної платоспроможності. Ее аналіз дает змогу візначіті фінансові возможности підприємства на відповідну перспективу.

  Фінансова стійкість - це визначення стан рахунків підприємства, что гарантує его постійну Платоспроможність. Знання граничних меж Зміни джерел ЗАСОБІВ для покриття вкладень Капіталу дозволяє генеруваті Такі потоки господарських операцій, что ведуть до Поліпшення фінансового стану підприємства, до Підвищення его стійкості.

  У ринковому условиях, коли господарська діяльність підприємства и его розвиток здійснюється за рахунок самофінансування, а при недостатності Власний ФІНАНСОВИХ ресурсов - за рахунок позіковіх ЗАСОБІВ, фінансова стійкість підприємства є важлівою аналітічною характеристикою.

  Оцінка Фінансової стійкості підприємства має на меті проведення обєктівного АНАЛІЗУ Величини та структура актівів та пасівів підприємства і визначення на Цій Основі Міри его Фінансової стабільності й незалежності, а такоже відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям его статутної ДІЯЛЬНОСТІ.

  Загальновідомо, что абсолютна сума прибутку, получил підпріємством, у ТІМ чіслі прибуток від ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, є дуже важлівімі Показники фінансового становища підприємства, наявний тенденцій его развития. Однако смороду НЕ могут Характеризувати рівень ефектівності господарювання. За других однаково умів більшу суму прибутку получит ті предприятие, Пожалуйста володіє більшім КАПІТАЛОМ, вікорістовує более живої та матеріалізованої праці, более віробляє та реалізує продукції (робіт, послуг). Щоб сделать Висновок про рівень ефектівності роботи підприємства, отриманий прибуток та патенти порівняті зі здійсненімі витратами.

  Як доводити практика, фінансовий стан більшості підприємств України нельзя охарактерізуваті "стійкім" та "стабільнім". Для того, щоб візначіті причини даної Тенденції, та патенти, візначіті Головні причини та проблеми, з Яким сутікається сьогоднішнє підприємство.

  Так, основні проблеми, з Якими зіштовхуються и Які НЕ могут вірішіті більшість неблагополучних промислових підприємств, а такоже Головні причини їх Виникнення запропоновані на рис.1.1. (В успішніх підприємств проблеми много в чому схожі, однак Такі підприємства володіють здатністю и потенціалом для їх Подолання).

  Рис.1.1. Проблеми Втрата Фінансової рівновагі, з Якими могут зіштовхнутіся підприємства та причини їх з'явилося.

  Ще декілька років тому не існувало детальної загальнопрійнятої, офіційної методики ОЦІНКИ фінансового стану промислового підприємства. Однако, Нещодавно Було проведено спроба создать систему показніків, Які б забезпечувалі однозначність підходів при оцінці фінансово-господарського стану підприємств.

  Так, 17 січня 2001 р. з метою забезпечення однозначності підходів при оцінці фінансово-господарського стану підприємств, віявленні ознака поточної, крітічної або надкрітічної їх неплатоспроможності та ознака Дій, передбачення статтей 156-2 - 156-4 Крімінального кодексу України - пріховування банкрутства, фіктівного банкрутства чи доведення до банкрутства, а такоже для своєчасного Виявлення формирование незадовільної структури балансу для Здійснення віпереджувальніх ЗАХОДІВ относительно Запобігання банкрутству підприємств були ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом №10 Міністерства Екон міки України "Методичні рекомендації относительно Виявлення ознака неплатоспроможності підприємства та ознака Дій з пріховування банкрутства, фіктівного банкрутства чи доведення до банкрутства".

  Відповідно до Вказаним Рекомендацій потокової неплатоспроможністю может Характеризувати фінансовий стан будь-которого підприємства, если на конкретний момент через Випадкове збіг обставинних тимчасово суми наявний у него коштів и вісоколіквідніх актівів недостатньо для погашення поточного Боргу, что відповідає законодавчо визначених, як неспроможність субєкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ Виконати Грошові зобовязання перед кредиторами после Настанов Встановлення рядок їх сплата, у тому чіслі Із заробітної плати, а такоже Виконати зоб вязання относительно Сплата податків и зборів (обовязково платежів) НЕ інакше, як через Відновлення платоспроможності.

  1.2. Методика розрахунку показніків платоспроможності

  Платоспроможність підприємства Виступає як Зовнішній прояв Фінансової стійкості, сутністю якої є забезпеченість оборотних актівів довгострокового Джерелами формирование. Велика чи Менша Поточна Платоспроможність (чи неплатоспроможність) обумовлена ​​більшім чи меншим ступенів забезпеченості (чи незабезпеченості) оборотних актівів довгострокового Джерелами.

  Прогнозовані Платіжні возможности организации за умови Погашення короткострокової дебіторської заборгованості и реализации наявний запасів (з урахуванням компенсації здійсненіх витрат) відображає коефіцієнт покриття (коефіцієнт ліквідності):

  .

  Даній коефіцієнт показує, у якому Ступені підприємства здатно погасіті свои Поточні зобовязання за рахунок оборотних коштів. Нижній межею коефіцієнта покриття можна вважаті 1,0. [28]

  Міттєву Платоспроможність підприємства характерізує коефіцієнт абсолютної ліквідності, что показує, якові частина короткострокової заборгованості может покриттям організація за рахунок наявний коштів и короткостроковіх ФІНАНСОВИХ вкладень, швидко реалізованіх у випадка спожи. Короткострокові зобовязання включаються: короткострокові кредити банків та інші короткострокові позики, короткострокову кредиторська заборгованість, включаючі заборгованість по дівідендах, резерви майбутніх витрат и платежів, інші короткострокові пасив. Показник розраховується по Формулі:

  Нормальне обмеження, розповсюдження в Економічній літературі, означає, что Щодня підлягають погашенню 20% короткостроковіх зобовязань підприємства, іншімі словами, у випадка ПІДТРИМКИ Залишки коштів на Рівні звітної дати (в основном за рахунок забезпечення рівномірного надходження платежів від контрагентів) короткострокова заборгованість, что має місце на звітну дату, может буті погашена за 5 днів (1: 0,2). [28]

  Загальна Платоспроможність підприємства візначається як здатність покриттів всі зобовязання підприємства (короткострокові и Довгострокові) усіма ее активами. Коефіцієнт Загальної платоспроможності розраховується по Формулі:

  Природнім є наступна обмеження для коефіцієнта:

  Основним фактором, что обумовлює Загальну Платоспроможність, є наявність у підприємства реального власного Капіталу. [16]

  Самі по Собі ЦІ КОЕФІЦІЄНТИ не несуть серйозний значеннєвого НАВАНТАЖЕННЯ, однак, узяті за ряд Тимчасових інтервалів, смороду Досить повно характеризують роботу підприємства.

  Підставою для Визнання структури балансу незадовільною, а підприємства - неплатоспроможних є Виконання однієї з Наступний умів:

  - коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного ПЕРІОДУ має значення менше 2;

  - коефіцієнт забезпеченості Власний кошт на кінець звітного ПЕРІОДУ - менше 0.1.

  Платоспроможність підприємства з урахуванням майбутніх надходження від дебіторів характерізує коефіцієнт поточної ліквідності. ВІН показує, якові часть поточної заборгованості організація может покриттям в найбліжчій перспектіві за умови полного Погашення дебіторської заборгованості:

  Нормальне обмеження означає, что кошти и майбутні надходження від поточної ДІЯЛЬНОСТІ повінні покріваті Поточні Борг. Для Підвищення уровня поточної ліквідності та патенти Сприяти зростанню забезпеченості запасів Власний оборотних кошт, для чого Варто збільшуваті Власні оборотні кошти й обґрунтовано зніжуваті рівень запасів. [3]

  Коефіцієнт забезпеченості Власний кошт характерізує наявність власного оборотних коштів у підприємства, необхідніх для его Фінансової стійкості:

  ВІН візначається як відношення різниці между ОБСЯГИ джерел Власний коштів (реальний власний капітал) и фактичність вартістю основних коштів и других позаоборотних актівів (підсумок I розділу активу балансу) до фактічної вартості оборотних коштів, что знаходяться в наявності у підприємства, у віді виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, коштів, дебіторськіх заборгованності и других оборотних актівів (підсумок II розділу активу балансу). [3]

  У залежності від Отримання конкретних значень до Т.Л. и к об. аналіз и оцінка структури балансу розвіваються по двох напрямку:

  а) у випадка, если хоча б один з ціх коефіцієнтів менше гранично пріпустімого значення, Варто візначіті коефіцієнт Відновлення платоспроможності за 6 місяців за такою формою:

  де: до Т.Л. 1 - Фактично значення коефіцієнта поточної ліквідності (до Т.Л.) напрікінці звітного ПЕРІОДУ;

  k Т.Л. 0 - Фактично значення коефіцієнта поточної ліквідності (до Т.Л.) качана звітного ПЕРІОДУ;

  6 - период Відновлення платоспроможності в місяцях;

  Т - звітний период у місяцях (12 місяців);

  Если коефіцієнт Відновлення платоспроможності Прийма значення більш 1.0, це свідчіть про наявність реальної возможности в підприємства відновіті свою Платоспроможність. Если цею коефіцієнт виявило менше 1.0, то в підприємства немає реальної возможности відновіті свою Платоспроможність. [19]

  б) Если до Т.Л. и к об. более відповідніх граничних значень чи Рівні Їм, Варто розрахуваті коефіцієнт втратою платоспроможності за 3 місяці:

  де: 3 - период втратою платоспроможності;

  Т - звітний период (12 місяців);

  k Т.Л. норм - нормативне значення коефіцієнта поточної

  ліквідності (до Т.Л.), рівне 2. [19]

  Если коефіцієнт втратою платоспроможності до ут. Прийма значення более 1, то в підприємства є реальна можлівість НЕ втратіті свою Платоспроможність.

  Кроме проаналізованої вищє моделі, для прогнозування фінансового становища підприємства, Вибори его Фінансової стратегії, а такоже визначення ступенів возможности банкрутства можна використовуват и математичні моделі.

  На Западе для прогнозування возможности банкрутства широко вікорістовується індекс Е. Альтмана, что розраховується на основе балансу підприємства и Звіту про фінансові результати, а такоже рінкової вартості звичайна и прівілейованіх акцій [10].

  У 60-ті роки Е. Альтман Вівче фінансовий стан 33-х збанкрутіліх американских фірм и порівняв їх дані з сертифіката № розквітаючіх підприємств тих же галузь и аналогічніх масштабів. Дослідження дозволило Е. Альтману віявіті п'ять показніків, від якіх найбільшою мірою Залежить можлівість банкрутства, и візначіті їхні вагові КОЕФІЦІЄНТИ. У результате булу получил така модель:

  Z = 3,3 К1 + 1,0 К2 + 0,6 К3 + 1,4 К4 + 1,2 К5

  При цьом:

  К1 = Балансова прибуток / Сума актівів,

  де К1 - рентабельність актівів

  К2 = виручка від реализации продукції (без ПДВ) / Сума актівів,

  де К2 - ресурсовіддача

  К3 = Власний капітал / Прітягнутій капітал,

  де К3 = відношення власного Капіталу (по рінковій оцінці) до прітягнутого Капіталу (коефіцієнт фінансового розвитку)

  К4 = Реінвестованій прибуток / Сума актівів

  К5 = Власні оборотні кошти / Сума актівів

  Вагові коефіцієнти кожного показника розраховані на основі статистичних даних про банкрутства фірм за 22-річний період. Вірогідність банкрутства за показником Альтмана оцінюється за наступною шкалою:

  Если результат буде менше 1,81 - можлівість банкрутства підприємства дуже висока; если Z лежить у межах від 1,81 до 2,675 - зона невізначеності; при Z вищє 2,675 - низька можлівість банкрутства.

  Если Z <1,81, то підприємство стане банкрутом:

  Через рік - з імовірністю 95%;

  Через 3 роки - з імовірністю 48%;

  Через 4 роки - з імовірністю 30%;

  Через 5 років - з імовірністю 30%.

  Однако застосовуваті коефіцієнт Альтмана для ОЦІНКИ імовірності банкрутства українських підприємств можна з великою частко умовності, тому что ваги даної Функції та патенти розраховуваті по вітчізняній статістіці, а Досить тріваліх дінамічніх рядів поки немає.


  2. Аналіз платоспроможності підприємства

  2.1. Характеристика фінансового-господарської ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "Таргет"

  Товариство з обмеженою відповідальністю "Таргет" зареєстроване Печерський район Радою народних депутатов м. Києва и Діє на підставі Законів України: "Про господарські товариства", "Про власність", "Про підприємства" та других нормативних АКТІВ України, а такоже власного Статуту и ​​установчо договору, Які визначаються порядок создания, ДІЯЛЬНОСТІ, организации, реорганізації и ліквідації товариства.

  Для вирішенню статутних цілей предметом ДІЯЛЬНОСТІ Товариства в стране та за ее межами визначаються:

  - продажів металопрокату, заключення договорів на постачання (Посередницька діяльність), зборка й установка металоконструкцій.

  - продаж та обслуговування устаткування для харчової промисловості та відповідніх технологій, включаючі, но НЕ обмежуючісь, обладнання, харчові добавки, барвники, необхідні матеріали;

  - розробка, виробництво, установка, налагодження, ремонт та обслуговування устаткування загально та спеціального призначення;

  - Надання науково-технічних, виробничих, маркетингових, консалтингових послуг.

  Майно Товариства становляться основні фонди та оборотні кошти, інші цінності, ВАРТІСТЬ якіх Відображається в самостійному балансі Товариства.

  Для Досягнення цілей дяльності Товариства засновника Створено Статутний фонд. Статутний фонд вноситися у виде грошей та майна. Розмір и Розподіл Статутного фонду візначається в установчих договорі про создания и діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Таргет".

  Структура управління підприємством склалось Наступний чином - вищє керівництво Опис, бухгалтерія, виробництво, збут и маркетинг.

  Організаційна структура підприємства є лінійною.

  Організаційна структура підприємства представлена ​​на рис. 2.1.

  Мал. 2.1. Організаційна структура підприємства.

  Загальне керівництво Опис і розробки Загальної стратегії фірми Здійснює генеральний директор.

  Керівництво з усіх ФІНАНСОВИХ и комерційним харчуванням и контроль ДІЯЛЬНОСТІ керівніків структурних підрозділів Здійснює комерційний директор.

  Заступники генерального директора здійснюють керівництво Опис над виробництвом, а такоже контролюють маркетингову діяльність и рекламну політику.

  Менеджери з збуту ведуть роботу з планування и здійсненню продажів продукції на Основі договорів з оптової та роздрібнімі ринкова операторами и Розробляють и організовують схеми постачання.

  Смороду на качану кожного місяця на основе Даних про Попит и Зміст Сайти Вся, что Надаються відділом маркетингу, Розробляють плани продажів продукції по різніх Напрямки и ведуть роботу з ведення КЛІЄНТІВ.

  Контроль за фінансовою діяльністю фірми Здійснює головний бухгалтер, до якої Надходить інформація про наявність и рух коштів и Здійснення фінансово- господарських операцій.Головний бухгалтер очолює бухгалтерію и планово-економічний відділ, и відповідає за належно документальне оформлення усіх ФІНАНСОВИХ операцій, веде бухгалтерський документацію, Здійснює контроль за доходами и витратами фірми, Вчасно нараховує и перелічує податки в бюджет, подає бухгалтерський, податковий и Статистичний звітність.

  Секретар фірми обробляє и пріймає всю інформацію, что Надходить на фірму, передает керівнику, а такоже у відповідні підрозділі фірми, веде документацію, відповідає на всі Телефонні Дзвінки, надає первинний інформацію Клієнтам.

  Пошірюють рекламу, роблять Вивчення Сайти Вся и спожівачів підприємства робітники відділу маркетингу підприємства.

  Комерційні догоди на продукцію укладають менеджери по збуту, на якіх покладається відповідальність при заключенні догоди. Если ВАРТІСТЬ догоди перевіщує 1 тис. грн., то угода обовязкова узгоджується з віщим керівніцтвом фірми.

  Догоди з іншімі підприємствами на Надання транспортних послуг, постачання, крунооптові продажі заключуються заступниками директора чи директором фірми.

  У Сейчас годину сильні сторони підприємства можна назваті:

  - розмаїтість відів продукції;

  - гнучка система знижок;

  - належно рівень професійної подготовки ПРАЦІВНИКІВ підприємства.

  Слабкий сторонами фірми можна назваті:

  - недостатній розвиток торгової мережі. Основний ринок збуту продукції підприємства - м. Київ. Цю проблему підприємство планирует вірішіті Шляхом поиска іногородніх партнерів;

  - недостатно розвита матеріально-технічна база, необхідне Відновлення основних ФОНДІВ підприємства.

  З Розширення обсягів ДІЯЛЬНОСТІ, Утворення філій и представництв планується відповідне Збільшення ланок організаційної структури.

  2.2. Аналіз показніків платоспроможності ТОВ "Таргет"

  Фінансовий стан підприємства характерізується розміщенням та використаних ЗАСОБІВ (актівів) та джерел їх формирование (особистий капітал та обовязки, тобто пасівів). ЦІ Відомості наведені в балансі (форме №1) та Звіті про фінансові результати (форме №2) досліджуваного підприємства.

  Основними факторами, Які визначаються фінансовий стан підприємств є, по-Перш, Виконання фінансового плану та поповнення по мірі спожи особістом оборотного капіталу за рахунок прибутку й, по-друге, ШВИДКІСТЬ Обертаном оборотних ЗАСОБІВ (актівів).

  Рінкові умови господарювання зобовязують підприємство в будь-який период годині буті здатно погасіті свои короткострокові зобовязання, тобто буті ліквіднім.

  Ліквідність - це здатність оборотних коштів перетворюватіся в готівку, необхідну для нормальної фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ. Показники ліквідності вважаються найбільш важлівімі Із всех аналітичних показніків кредітоспроможності позичальника [12].

  Підприємство вважається ліквіднім, если его Поточні активи більші, чем короткострокові зобовязання. При цьом важліво врахуваті, что для успішного фінансового управління підприємства наявні (готівкові) кошти більш Важливі, чем прибуток. Їх Відсутність на рахунки в банку в силу особливо обставинних кругообігу коштів (неспівпадання моменту спожи и вівільнення коштів в шкірній Сейчас) может прізвесті до кризового фінансового стану підприємства.

  У вітчізняній практике аналіз платоспроможності и ліквідності підприємства здійснюється порівнянням ЗАСОБІВ по активу, згрупованіх за ступенями їх ліквідності и розміщеніх в порядку зниженя ліквідності, з зобовязань по пасив, згрупованіх за рядками їх Погашення и розміщенімі в порядку Збільшення строків. За суті ліквідність підприємства означає ліквідність его балансу.

  Аналіз балансу підприємства, что аналізується, наводитися нижчих у табліці 2.1.

  Таблиця 2.1

  Аналіз балансу (агрегованих баланс)

  АКТИВ

  На початок ПЕРІОДУ, тис. грн.

  На кінець ПЕРІОДУ, тис. грн.

  пасив

  На поч. ПЕРІОДУ, тис. грн.

  На Кін. ПЕРІОДУ, тис. грн.

  1.Найбільш ліквідні активи, А1

  0,1

  0,5

  1.Найбільш термінові зобовязання, П1

  7,1

  3,6

  2.Актіві, что Швидко реалізуються, А2

  6,2

  14,6

  2.Короткострокові пасив, П2

  7,4

  73,2

  3.Актіві, что реалізуються Повільно, А3

  12,0

  72,8

  3.Довгострокові пасив, П3

  -

  -

  4.Актіві что Важко реалізуються, А4

  6,9

  27,5

  4.Постійні пасив, П4

  10,7

  60,1

  5.БАЛАНС

  25,2

  115,4

  5. БАЛАНС

  25,2

  115,4

  Аналізуючі ліквідність балансу за данімі табліці слід відмітіті, что у звітному періоді спостерігається недостача ліквідніх актівів Першої та Другої групи - найбільш ліквідніх та таких, что Швидко реалізуються, для покриття терміновіх та короткостроковіх зобовязань на початок ПЕРІОДУ в розмірах 7,1 та 7,4 тис .грн., и на кінець ПЕРІОДУ на 3,6 и 73,2 тис.грн. відповідно. Однако оскількі підприємство НЕ має зобовязань по довгостроково кредитах и позика, то ця частина актівів может направітіся на покриття терміновіх та короткостроковіх зобовязань, что відносяться до Другої групи. Цієї суми буде достаточно, оскількі перевіщення коштів на початок звітного ПЕРІОДУ складає 3,8 тис.грн., А на кінец ПЕРІОДУ - 11,1 тис. грн. Таким чином недостатня ліквідність балансу может свідчіті про неоднозначність фінансовий стан підприємства. Як уже відзначалося, степень превращение потокових актівів у копійчаних готівку неоднакова. У звязку з ЦІМ у мировой и вітчізняній практике віраховують три відносні показатели ліквідності. Перший Показник - це коефіцієнт абсолютної ліквідності, Який характерізує Негайно Готовність підприємства погасіті свою термінову заборгованість. Формула для розрахунку цього сертифіката № має такий вигляд: До А.Л. = Теоретично значення цього коефіцієнта вважається достатнім, если воно знаходиться в межах 0,2-0,35. Другий Показник - це коефіцієнт Загальної ліквідності. Від первого ВІН відрізняється тім, что до суми найбільш ліквідніх актівів додається ще и сума короткострокової дебіторської заборгованості. Формула для розрахунку даного сертифіката № буде така: До З. Л. = Теоретично значення цього коефіцієнту не винних буті менше 0,7-0,8. Третій Показник - це коефіцієнт покриття - найбільш Загальний Показник ліквідності. ВІН характерізує співвідношення между усіма потокової активами и короткостроковімі зобовязань, а тому формула для его розрахунку буде мати такий вигляд: До П. = Цей коефіцієнт показує достатність оборотних ЗАСОБІВ для того, щоб погасіті свои Боргі на протязі року. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності по Підприємству, что аналізується, наведено нижчих у табліці 2.2. Таблиця 2.2 Показники ліквідності

  види показніків

  На початок ПЕРІОДУ, тис.грн.

  На кінець ПЕРІОДУ, тис.грн.

  Зміни за звітний период

  1.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (А1 / (П1 + П2))

  0,007

  0,008

  0,001

  2.

  Коефіцієнт Загальної ліквідності (А1 + А2) / (П1 + П2)

  0,45

  0,21

  -0,24

  3.

  Коефіцієнт покриття (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)

  1,36

  1,24

  -0,12

  Віходячі з Даних табліці можна Сказати, что КОЕФІЦІЄНТИ абсолютної та Загальної ліквідності НЕ відповідають визначення нормам, однак цьом є пояснення: у підприємства великий ОБСЯГИ кредіторської заборгованості виник в результате договірніх отношений з постачальником, у відповідності до якіх їх продукція реалізується на условиях відстрочкі платежу, а у випадка ее непродаж может буті поверніть постачальнику. Підприємство буде вважатіся Повністю ліквіднім, коли значення коефіцієнту абсолютної ліквідності сягатіме встановлення теоретичного норм, и в таких випадка розрахунки коефіцієнтів Загальної ліквідності и коефіцієнта покриття не проводять, но віходячі з даної ситуации, Такі розрахунки просто необхідні, и смороду показують, что: коефіцієнт Загальної ліквідності за звітний период зменшівся и на кінець звітного ПЕРІОДУ ставити 21,0%. Це означає, что предприятие при надходженні в строк дебіторської заборгованості, что відображена на балансі, может погасіті свои боргові зобовязання на 21,0%. Коефіцієнт покриття на протязі звітного ПЕРІОДУ зменшівся на 0,12. Це зумовлено тім, что все-таки Темпи зростання ліквідніх коштів Менші, чем темпи зростання короткостроковіх зобовязань.

  На Основі коефіцієнта покриття можна візначіті пітому Вагу Власний коштів у оборотних активах.Для цього необходимо Із одиниці віключіті ее відношення до значення коефіцієнту покриття, тобто

  (1,0- (1,0 / 1,24) = 1,0-0,801 = 0,199)

  Отже, в оборотних активах частка Власний коштів складає 19,9%.

  Теоретичне значення коефіцієнта покриття винне знаходітіся в межах 1,7-2,0. Віходячі з наших розрахунків можна Сказати, что предприятие Здійснює діяльнвсть за рахунок Власний коштів лишь на 20 відсотків.

  Таким чином, незважаючі на покращення фінансового стану підприємства за звітний период фінансовий стан, можна Сказати, что предприятие находится в передкрізовому стані, тому вінікає необходимость! Застосування ЗАХОДІВ относительно фінансового оздоровлення.

  Фінансовий стан підприємства характерізується мірою Фінансової незалежності від зовнішніх джерел фінансування своєї ДІЯЛЬНОСТІ, можлівістю у необхідні строки доповідна свои фінансові зобовязання, тобто платоспроможністю.

  Обчіслюючі співвідношення между окремий Стаття та підсумком балансу можна розрахуваті показатели Фінансової стабільності.

  Важлівішім Показники Фінансової стабільності підприємства є коефіцієнт автономії. ВІН обчіслюється як співвідношення Загальної суми джерел Власний коштів до підсумку балансу.

  У нашому прікладі коефіцієнт автономії ставити:

  на початок ПЕРІОДУ

  10,7 / 25,2 = 0,43

  на кінець ПЕРІОДУ

  60,1 / 115,4 = 0,53.

  Цей коефіцієнт характерізує фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Чим вищє значення коефіцієнту, тим краще фінансовий стан. У нашому прікладі значення коефіцієнту автономії на кінець звітного ПЕРІОДУ підвіщілося, тобто відбулося деяке покращення фінансового стану. Вважається, что загальна сума заборгованості не винних перевіщуваті суму ВЛАСНИМ джерел фінансування. Таким чином, если це співвідношення ставити менше 0,5, то фінансування за рахунок залучених коштів здійснюється в допустимих межах.

  Фінансування діяльності підприємства за рахунок довгострокового кредитів и позик дозволяє значний розшірюваті масштаби виробництва и отрімуваті більшій прибуток.

  Коефіцієнт довгострокового Залучення позіковіх коштів обчіслюється як Питома вага довгострокового позіковіх коштів у загально обсязі Власний джерел фінансування и прірівняніх до них довгостроково позіковіх коштів.

  У нашому прікладі Залучення довгострокового позіковіх коштів НЕ Було, тому цею коефіцієнт відсутній.

  Фінансова стабільність підприємства Залежить як від складу джерел фінансування, так и от напрямків размещения коштів в активах підприємства. Для визначення мобільності использование Власний коштів підприємства обчіслюється коефіцієнт маневреності, Якій характерізує пітому Вагу Власний оборотних коштів у загально обсязі джерел Власний коштів. За рахунок Власний коштів покрівається Основна частина виробничих запасів и розрахунків з дебіторамі. Тому, чим вищє коефіцієнт маневреності, тим более можливий для підприємства у вікорістанні Власний коштів.

  Сума Власний оборотних коштів дорівнює сумі власного Капіталу и Довгострокова пасівів за Вирахування позаоборотних актівів:

  на початок ПЕРІОДУ складає 3,8 тис. грн. = (10,7 - 6,9),

  а на кінець ПЕРІОДУ, 32,6 тис. грн. = (60,1 - 27,5)

  Коефіцієнт маневреності Власний коштів

  на початок звітного ПЕРІОДУ дорівнює 0,151 = (3,8 / 25,2),

  а на кінець ПЕРІОДУ: 0,282 = (32,6 / 115,4)

  Збільшення коефіцієнту на звітну дату на 0,131 слід оцініті хоч и позитивно, но НЕ Досить Суттєво.

  Стабільність структурі оборотних коштів, Які змінюються в процесі господарської ДІЯЛЬНОСТІ, характерізується коефіцієнтом співвідношення Власного оборотних коштів до Загальної суми оборотних коштів.

  Значення цього коефіцієнту складає

  на початок ПЕРІОДУ: 0,207 = (3,8 / 18,3),

  на кінець звітного ПЕРІОДУ: 0,371 = (32,6 / 87,9)

  Збільшення коефіцієнту на 0,164 свідчіть про зміну структурі оборотних коштів у напрямку Збільшення Частки Власний оборотних коштів у сумі оборотних ЗАСОБІВ підприємства.

  Важлівім економічнім Показники Фінансової стійкості є коефіцієнт Накопичення амортізації, Який характерізує інтенсівність вівільнення коштів, Які вкладені в основні засоби підприємства и Нематеріальні активи. Цей коефіцієнт обчіслюється як співвідношення суми нарахованої амортізації основних засобів и нематеріальніх актівів, до первісної вартості ціх актівів.

  На початок звітного ПЕРІОДУ ВІН дорівнював: 0,042 = (0,3 / 7,2)

  на кінець аналізуємого ПЕРІОДУ: 0,052 = (1,5 / 29,0)

  Збільшення значення даного коефіцієнту свідчіть про поступове оновлення існуючого на підприємстві обладнання та впровадження в дію Нових технологій та устаткування.

  За звітний рік значний зросли запаси товарно-матеріальних цінностей товариства, Які на кінець року становляться 72,8 тис. грн. (Табл. 2.3).

  З наведенням Даних видно, что на кінець 2002 р. НЕ змініліся виробничі запаси, вле значний збільшіліся ОБСЯГИ готової продукції та товарів, Які разом займають понад 95% Загальної вартості запасів.

  Таблиця 2.3.

  Запаси товарно-матеріальних цінностей

  за 2001-2002 рр. (Тис. Грн.)

  Назва

  На кінець 2001 р.

  На кінець 2002 р.

  2002 р. в% до 2001 р.

  2002 р. Питома вага в%

  виробничі запаси

  3, 0

  3,0

  100,0

  4,2

  Готова продукція и товари

  9,0

  69,8

  775,6

  95,8

  разом

  12,0

  72,8

  606,7

  100,0

  У звязку з ЦІМ збільшілісь и ОБСЯГИ оборотів по взаєморозрахункам з постачальником та покупцем та розміри дебіторської та кредіторської заборгованості на кінець року (див. Табліці 2.3, 2.4).

  Таблиця 2.4.

  Аналіз дебіторської заборгованості за 2001 - 2002 рр. (Тис. Грн.)

  Показники

  На кінець 2001 р.

  На кінець 2002 р.

  2002 р.
  в% до 2001 р.

  2002 р.
  Питома вага в%

  Дебіторська заборгованість: - за відвантажені товари

  6,0

  13,2

  220,0

  90,4

  - по розрахунках з бюджетом

  0,2

  0,9

  450,0

  6,2

  - за видання авансами

  -

  0,5

  -

  3,4

  разом

  6,2

  14,6

  235,5

  100,0

  Показники табліці 2.4 свідчать, что в Загальній сумі дебіторської заборгованості найбільшу пітому Вагу займає заборгованість за відвантажені товари, яка за рік збільшілась почти у 2,2 разів. За звітний период збільшілася такоже и дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом, яка відображає заборгованість по відшкодуванню бюджетом податку на Доданий ВАРТІСТЬ.

  З табліці (табл. 2.5) видно, что в структурі кредіторської заборгованості на кінець 2002 р. Високих пітому Вагу у 95,3% займають Авансові Платежі за товари, Які на 01.01.2002 р. НЕ були відвантажені. Більше чем в п'ять разів зменшено заборгованість по заробітній платі, что обумовлено зростанням обсягів ДІЯЛЬНОСТІ.

  На кінець звітного ПЕРІОДУ по статті "Інші Поточні зобовязання" значитися поточна заборгованість перед бюджетом по податку на Доданий ВАРТІСТЬ, срок сплата якої не настав.

  Простроченої кредіторської та дебіторської заборгованості товариство не в має.

  Таблиця 2.5.

  Аналіз кредіторської заборгованості за 2001 - 2002 рр. (Тис.грн.)

  Показники

  На кінець 2001 р.

  На кінець 2002 р.

  2002 р.
  в% до 2001 р.

  2002 р. Питома вага в%

  Кредиторська заборгованість: - за товари, роботи, послуги

  7,4

  73,2

  989,2

  95,3

  - по розрахунках з бюджетом

  0,3

  -

  -

  0,0

  - з позабюджетніх платежів

  1,1

  -

  -

  0,0

  - з оплати праці

  2,6

  0,5

  19,2

  0,7

  - інші Поточні зобовязання

  3,1

  3,1

  100,0

  4,0

  разом

  14,5

  76,8

  529,7

  100,0

  За звітний период збільшілісь власний капітал товариства на 49,4 тис.грн. або на 461,7%, загальна ВАРТІСТЬ господарських ЗАСОБІВ - на 90,2 тис. грн. або на 357,9% та Власні обігові кошти - на 19,9 тис.грн. або 265,8% (див. таблицю 3.6).

  Дані табліці показують, что коефіцієнт забезпечення Власний кошт на кінець року підвіщівся и находится в нормальних межах - 1,8, при прийнятя оптимальному значенні 2 - 2,5.

  Таким чином, проведений Сукупний аналіз господарсько-фінансового стану підприємства говорити про неоднозначність становище нашого підприємства. Практична Відсутність ліквідного Капіталу виробляти до затримки в розрахунках з постачальниками та іншімі обєктамі зовнішнього середовища, что прізвело до Збільшення заборгованості за Останній рік.

  Таблиця 2.6

  Аналіз Фінансової стійкості товариства (тис. Грн.)

  рядок

  Показники

  На початок року

  на

  кінець року

  На кінець року в% на початок року

  1

  Запаси та затрати: всього

  12,0

  72,8

  606,7

  2

  Грошові кошти, розрахунки та інші активи

  6,3

  15,1

  239,7

  3

  Всього потокової актівів

  18,3

  87,9

  480,3

  4

  Власний капітал

  10,7

  60,1

  561,7

  5

  Основні засоби та позаоборотні активи

  6,9

  27,5

  398,6

  6

  Власні обігові кошти (рядок 3 -рядок 4)

  7,6

  27,8

  365,8

  7

  Коефіцієнт забезпечення Власний кошт (рядок 5 / рядок 2)

  1,1

  1,8  n = "center"> 16,4

  8

  Господарські засоби - всього

  (Рядок 3 + 5)

  25,2

  115,4

  457,9

  9

  Коефіцієнт Фінансової залежності (рядок 8/4)

  2,36

  1,92

  81,4

  10

  Коефіцієнт Фінансової автономії (рядок 4/8)

  0,42

  0,52

  123,8

  11

  Виручка від реализации продукції

  342,3

  532,6

  155,6

  Відносно низька рівень потокової актівів виробляти до Фінансової нестабільності, погіршується Платоспроможність підприємства. Однако сітуацію, яка склалось на кінець звітного ПЕРІОДУ, нельзя вважаті предкрізовою, бо Постійно нарощуються ОБСЯГИ власної ДІЯЛЬНОСТІ.

  2.3. Аналіз причин передкрізового стану ТОВ "Таргет"

  Постійно мінліва економічна ситуация в стране приводити до різкіх змін на ринках сировини и матеріалів, збуту, что впліває на економічний стан підприємства, зобовязань Вижити в ціх условиях.

  Існує безліч проблем. І Перші з них - як закупити дешеві якісну сировина, віходячі с ограниченной ресурсов, як ее швідше завезти и Вчасно розрахуватіся з постачальником? Як розшіріті ринок збуту и ​​продать вігідно свою продукцію?

  Основні причини нінішньої ситуации по збуту продукції полягають у Наступний:

  · Падіння Попит на Сайти Вся металопрокату, что звязано в більшому Ступені з перенасіченням Сайти Вся металопродукцією и збільшенням числа конкурентів

  · Дефіціт коштів у спожівачів.

  · Несвоєчасне Виконання замовлень спожівачів через Відсутність матеріалів, что более Залежить НЕ від підприємства, а від постачальніків и посередників.

  · Непродумана система Ціноутворення и Відсутність гнучкої системи оплати за продукцію.

  · Важко фінансове положення підприємства.

  · Внутрішня неорганізованість.

  · Чи не всегда продумана практика одержаний коштів и їхнє использование.

  Аналізуючі звітні документи підприємства, так само, можна віявіті й інші, більш конкретні, причини сформованої ситуации.

  Постійна дебіторська заборгованість перед підпріємством Ніколи НЕ буде Сприяти поліпшенню фінансового стану.

  Ріст зобовязань на перший погляд покрівається зростанням оборотного капіталу, но при розрахунку можна сделать Висновок что ШВИДКІСТЬ зростання зобовязань перевіщує ріст оборотного капіталу.

  Так само причиною часткової неплатоспроможності можна назваті малу Кількість коштів у наявності.

  Причини часткової неплатоспроможності ТОВ "Таргет" можна охарактерізуваті як внутрішні и Зовнішні.

  До зовнішніх причин відносяться: нестабільна економічна ситуация в стране, нестабільність Попит на Сайти Вся, недостача коштів у спожівачів, а такоже несумлінність партнерів.

  До внутрішніх причин відносяться Такі як: непродумана система Ціноутворення, невміння Керувати доходами, віпережаюче зростання зобовязань перед зростанням доходів и оборотного капіталу, Відсутність у наявності коштів.

  Негативно вплінулі також: висока собівартість реализации товарів, нерозмірні витрати, низька виручка (собівартість складає около 90% від виручки), усе це говорити про недоцільність даного виробництва.


  3. Рекомендації относительно Вихід підприємства з передкрізового стану

  3.1. Можливі причини неплатоспроможності

  Представляється очевидним, что неплатоспроможність прямо пропорційна ОБСЯГИ зобовязань. Дійсно, абсолютно платоспроможнім є підприємство, капітал которого Цілком є ​​власним, а зобовязання відсутні.

  Так як зобовязання вінікають всегда (например по податку), це означає, что данє підприємство з віпередженням (авансом) Виконує свои зобовязання. Воно нікому не винних, и питання про его неплатоспроможність просто не вінікає.

  У тій же година предприятие может зовсім не мати власного Капіталу, працювати Цілком на позіковіх коштах и ​​залішатіся платоспроможнім. Усі Залежить від виручки.

  Например, підприємство, що не маючі ні одиниці власного Капіталу, працює Цілком на позіковіх коштах в обсязі 1000 умовних одиниць. Альо если его Середньоденна виручка дорівнює 100 одиниць, воно устігає розрахуватіся з кредиторами за 10-денний цикл и ніякіх проблем з его платоспроможністю в кредіторів НЕ вінікає.

  Таке справедливо, однак, если кредіторів улаштовує 10-денний цикл, тобто смороду схільні відпускаті свои кошти и товари в позички на 10 днів.

  З Вищенаведеним прикладу віпліває, что неплатоспроможність самперед оберненно пропорційна віручці. Чим менше виручка, тим вищє неплатоспроможність (природно, при наявності зобовязань). [13]

  У загально и цілому неплатоспроможність підприємства, як тенденція прямо пропорційна ОБСЯГИ зобовязань и оберненно пропорційна велічіні середньоденної виручки.

  Если за визначенням период темпи зростання зобовязань були вищє темпів приросту Виторг, то підприємство просунув в напрямку росту неплатоспроможності.

  У загально випадка причинами неплатоспроможності є фактори, что вплівають на:

  · Зниженя чи недостатній ріст виручки;

  · Віпереджальній Приріст зобовязань.

  Уповільнення темпів росту виручки або ее абсолютне зниженя спостерігається при:

  · Затоваренні, коли ринок зніжує Попит на продукцію через ее незадовільну якість, вісокої ціни чи зниженя на неї спожи;

  · Зростаючий неповерненні платежів за відвантажену продукцію, коли підприємство працює з неналежнім покупцем чи не вільно у віборі належно;

  · Звуженні Сайти Вся за рахунок обмеження на него доступу Шляхом Уведення заборонено, квот, Митний барєрів и т.д.

  Іншімі словами, тут Прості причини: чи не беруть продукцію (послуги) чи беруть, но не платять, чи не пускають на ринок.

  Віпереджальній темп приросту зобовязань спостерігається у випадка, коли:

  · Підприємство Здійснює неефектівні Довгострокові фінансові вкладення (капіталовкладення), что НЕ супроводжуються відповіднім зростанням виручки.Тут может буті и розра между сьогоднішнімі вкладення и завтрашнім приростом Виторг.

  · Підприємство завантажує виробництво надлишково (непрацюючий) запасами, что НЕ збільшують обсягів виробництва и виручки;

  · Підприємство нарощує кошти в розрахунках, что практично НЕ ма ють відносінь до віручці;

  · Підприємство Несе збитки.

  Даній комплекс загально причин неплатоспроможності характерний для всіх підприємств, что віпробують труднощів своєчасного розрахунку за своими обовязки, Незалежності від країни виробництва и Сайти Вся. [21]

  Ситуація особливо збільшується, коли відсутне планування и керування копійчаних потоками.

  У загально и цілому причини неплатоспроможності могут буті Зведені до двох основних:

  · Відставання від Запитів Сайти Вся (по пропонованому асортименті, по якості, за ціною и т.д.). У цьом випадка можна Говорити про хворобу бізнесу;

  · Незадовільному Фінансовому керівніцтву підпріємством, коли воно надлишково обтяжується зобовязань. У даного випадка можна Говорити про хворобу фінансового керування чи менеджменту. [20]

  Перший випадок найбільше наочно Відображається на віручці, другий - на прірості масі зобовязань.

  У загально випадка причини неплатоспроможності могут буті Наступний:

  · Зниженя чи недостатній ріст віручці (затовареністю, звуження Сайти Вся, неповернення платежів);

  · Віпереджальній Приріст зобовязань (неефектівні фінансові вкладення, надлішкові запаси, нарощування коштів у розрахунках);

  · Відставання від Запитів Сайти Вся.

  3.2. Шляхи Вихід з передкрізового стану для ТОВ "Таргет"

  Головна задача, что стоит перед колективом у такий складаний период, - перейти на нормальний, звичайний режим роботи. Для чого необходимо в Першу Черга Виконати перед кредиторами зобовязання, забезпечені заставою, погасіті заборгованість у Бюджетні и позабюджетні фонди, І, Нарешті, розрахуватіся з кредиторами, з Якими ведеться Постійна робота, за сировина, матеріали и т.д.

  Рекомендації з оздоровлення економічної діяльності підприємства можна віділіті в следующие етапи.

  1. Перший етап.

  На цьом етапі необходимо підготуваті план фінансового оздоровлення підприємства.

  Стан ресурсов:

  - кадри:

  Необхідна заміна кадрів на більш кваліфіковані и СКОРОЧЕННЯ персоналу для зниженя витрат на виробництво и Підвищення конкурентноздатності продукції, что віпускається.

  - фінанси:

  У звязку з тим, что предприятие находится в складній фінансовій ситуации, кредитування Вкрай скрутне, однак необходимо будь-Якім способом залучіті додаткові кошти для подальшої реализации господарської ДІЯЛЬНОСТІ.

  - сировина і матеріали:

  На момент ситуации, что створі, відсутня необхідна для безперебійної роботи Кількість сировини. Необходимо відновіті звязку з постачальником и посередниками, зацікавити їх у необхідності подальшої ПІДТРИМКИ економічних звязків

  - продукція:

  Уся продукція, что находится на складах и прідатна для реализации -невісокої якості. У звязку з ЦІМ, повернення до старих позіцій на ринках збуту готової продукції можливе только при зніженні ціни (це буде можливо при зніженні витрат на собівартість, скороченні робочих Місць и заміну кадрового складу більш Компетентним).

  Для решение задач первого етапу Підприємству необходимо сделать фінансову чи товарну допомогу від посередників, постачальніків чи зацікавленіх КЛІЄНТІВ, банків. А так само є можлівість реорганізації ТОВ у акционерное общество з випуском акцій и Залучення Капіталу, что дозволило б сделать продукцію, реалізуваті ее, нагромадіті фінанси для решение задач іншого етапу.

  2. Другий етап

  На цьом етапі необходимо збільшити ОБСЯГИ виробництва и реализации. Шляхом ретельно спланованої роботи в області маркетингу Підприємству відкріється така можлівість, як Поліпшення позіцій на ринках збуту продукції. Ограниченной для здобуття більш високих результатів є недостача оборотних коштів.

  На цьом етапі необходимо сплануваті стабілізацію виробництва шлях:

  · Создания більш удосконаленої системи керування,

  · Поліпшення якості продукції.

  3. Третій етап

  Дрібнімі кроками збільшуючі виробництво и збут, Підприємству вдасть Установити задовольняючі ОБСЯГИ по випуску продукції и сделать повне Погашення кредіторської заборгованості.

  Для того, щоб вірішіті існуючі проблеми, що стоять на сьогоднішній день перед підпріємством, директору товариства та патенти більш чітко плануваті роботу маркетінгової служби (більш ґрунтовно вівчаті ринкі збуту, шукати Незаповнені ніші, вівчаті ринок сировини, ретельніше займатіся харчування цінової політики), а такоже розвіваті фінансовий менеджмент.

  Таким чином, головні метою підприємства, что опінію в скрутному положенні, є перехід на нормальний режим роботи. Для цього необходимо погасіті всі заборгованості. Це Досить Важко в стані часткової неплатоспроможності, но можливо. Варто Розробити план по оздоровленню економічної діяльності підприємства. ВІН может складатіся з трьох етапів. Необходимо проаналізуваті стан ресурсов підприємства на сьогоднішній момент и возможности підприємства на майбутнє. При наявності возможности здобудуть фінансову чи товарну допомогу підприємство может розплатітіся з боргами и збільшити виробництво и збут. Необходимо такоже Розглянуто можлівість реорганізації ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ в акционерное общество з випуском акцій и Залучення Капіталу.


  Висновки

  У даній курсовій работе розглядається важлівість АНАЛІЗУ господарської діяльності підприємства, складових частин которого є аналіз платоспроможності, основною метою которого є те, що бере невеликого числа ключовими параметрів, что дають обєктівну и точну картину фінансового стану підприємства, его прібутків и збитків, змін у структурі активу и пасив, у розрахунках з дебіторамі и кредиторами.

  Актуальність и практична значімість тими курсової роботи обумовлена ​​низкою причин. По-перше, у Данії годину, в українській економіці добра половина підприємств є збутковімі за результатами ДІЯЛЬНОСТІ, деяки з них слід Вже давно оголосіті банкрутом, а отрімані кошти перерозподіліті на Користь ефективних виробництв, что безсумнівно б спріяло оздоровлення вітчізняного Сайти Вся. Як і друга, в условиях масової неплатоспроможності господарюючіх субєктів, особливого значення набуваються заходь для Запобігання кризових СИТУАЦІЙ, а такоже заходь, спрямовані на Відновлення платоспроможності підприємства и стабілізацію его фінансового стану.

  У теоретічній части розглядається Підстави для Визнання підприємства неплатоспроможних. Приводиться методика АНАЛІЗУ діяльності підприємства, розрахунок показніків ліквідності и платоспроможності.

  У второй части аналізується діяльність ТОВ "Таргет", ґрунтуючись на методіці, пріведеної в першій части курсової роботи. Розбіраються причини, что обумовілі сформованому сітуацію на підприємстві.

  У рекомендаційній части приводяться Можливі причини неплатоспроможності и шляхи виходів з крізової ситуации.

  На Основі проведеного АНАЛІЗУ Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "Таргет" були зроблені следующие Висновки. Чи не Дивлячись на Збільшення Капіталу в 2002 году, его фінансова стійкість погіршілася по ряду показніків, збільшіліся зобовязання підприємства перед кредиторами. Більшість показніків, что характеризують Платоспроможність, зменшіть и знаходяться на Рівні нижчих норми, что порозумівається, в основному, наявністю в підприємства значної суми кредіторської заборгованість.

  У цілому на основе проведеного АНАЛІЗУ, були зроблені Висновки, что свідчать про проблеми, звязаних, самперед, з потокової оперативно Керування фінансами. Керування фінансами на підприємстві пріділяється, занадто, мала роль. Це звязано з тим, что предприятие існує, порівняно недавно, форми внутріфірмовіх звітів Ще не відпрацьовані. Власне Кажучи, керування фінансами відбувається на Рівні бухгалтерської служби и керівника підприємства. Тому необходимо організуваті службу керування фінансами и провести ряд ЗАХОДІВ относительно Поліпшення фінансового стану відповідно до Даних рекомендацій.


  Список використаних джерел

  Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз. - М. «ДІС», 2001.

  Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу, М., «Фінанси і статистика», 2000..

  Глазунов В.Н. Аналіз фінансового стану підприємства. // Фінанси. - 1999. - №2.

  Ефімова.О.В. Фінансовий аналіз. - М., «Бухгалтерський облік», 2001.

  Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. - М., «Фінанси і статистика», 1999.

  Курс економічного аналізу. / Под ред. Баканова М.І., Шеремета А.Д. - М .: Фінанси, 1998..

  ЛуневВ.П. Тактика і стратегія управління фірмою. Навчальний посібник. - М., «ДІС», 2001.

  Любушин Н.П. та ін. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства .: Уч.пособие для вузів / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

  Меджібовська Н. Визначення кредитного ризики на основе експертних оцінок // Банківська справа. - 1998. - №1. - С.24.

  Мелкумов Я.С. Теоретичне і практичний посібник з фінансових обчислень. - М., Инфра-М, 2002.

  Олексієнко М., Ольшанський В., Лілак Д., Перпшков Є. Кредит и кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчо регулювання. - К .: Козаки, 1999. -143 с.

  Вільшаній А.І. Банківське кредитування: російський і зарубіжний досвід. / Під ред.Іщенко Є.Г., Алексєєва В.І. - М .: "Російська ділова література", 2001. - 352 с.

  Попович В.М., Степаненко А.І. Управління кредитними ризиками позичальника, кредитора, страховика. / Навчально-методичний посібник. - К .: Правові джерела, 2001. - 260 с. (Рос.).

  Радіонов Н.В., Радіонова С.П. Основи фінансового аналізу: математичні методи, системний підхід. - СПб .: Альфа, 1999..

  Керівництво з кредитного менеджменту / Под ред. Б.Здвардса. -М .: ИНФРА-М, 1998. - 464 с. (Рос.).

  Русак Н.А., Русак В.А. Основи фінансового аналізу. - Мінськ: ТОВ "Меркаванне", 2001.

  Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства .: Учеб.пособие. - 4-е изд., Перераб.и додат. - Мінськ: Нове знання, 1999..

  Севрук М. Економічний аналіз в умовах самостійності підприємства // Фінанси, 1999, №4.

  Сусіденко В.Т. Організація і методи управління кредитною діяльністю комерційного банку. - Вінниця: "Логос", 1997. - 238 с.

  Сусіденко В.Т. Характеристика завдань та елементів кредитного менеджменту в банках. // Ефективність підпріємніцької діяльності: Зб. наук. пр. - К .: Київ. держ. торг-екон. університет, 1998.- 184 с.

  Теорія і практика антикризового управління / під ред. С.Г. Бєляєва, В.І. Кошкіна. - М., ЮНИТИ, 1998..

  Хедервік К. Фінансовий і економічний аналіз діяльності підприємства. Під ред. Ю.М. Ворапаева. - М .: Фінанси і статистика, 2000..

  Хелферт Е.Техніка фінансового аналізу. / Перев.с англ. Під ред. Л.П. Білих. - М .: Аудит, ЮНИТИ, 1999..

  Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М .: Инфра, 2002.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Підвищення платоспроможності підприємств України з позіції ТОВ "Таргет"

  Скачати 67.04 Kb.