• Таблиця


 • Дата конвертації09.04.2017
  Розмір259.7 Kb.
  Типдисертація

  Скачати 259.7 Kb.

  Питання інноваційної трансформації аграрного сектора Оренбурзької області

  - організація просування інновацій на ринку.

  Звернемося тепер до принципів інноваційного розвитку в аграрному секторі регіону.

  Принципи інноваційного розвитку в аграрному секторі регіону відображають теоретичний ідеал управління, до досягнення якого необхідно прагнути. Реалізація цих принципів є критерієм ефективності і науковості управління на всіх його рівнях.

  Ці принципи можуть виступати в якості обмежувальних умов. Ними ж слід керуватися при оцінці якості управління, тобто результатів процесу управління. У цьому сенс їх можна використовувати в якості критеріїв оцінки якості, результативності роботи органів інноваційного розвитку в аграрному секторі регіону.

  У числі основних принципів формують систему інноваційного розвитку в аграрному секторі регіону можна відзначити: принцип науковості і управління, принцип системного підходу і оптимальності, принцип відповідальності і принцип підбору і розстановки кадрів.

  Зміст принципу науковості інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки полягає в тому, що весь комплекс рішень в області вдосконалення інноваційного процесу повинен будуватися на науковій основі, з широким використанням передового вітчизняного та зарубіжного досвіду.

  Дотримання цього принципу в інноваційному розвитку вимагає, щоб керівники підприємств аграрного сектора регіону в своїй практичній діяльності постійно аналізували свій досвід, враховували допускаються помилки і наполегливо шукали шляхи вдосконалення управління, впроваджували нові прогресивні форми і методи керівництва, творчо використовували теорію на практиці.

  Використання принципу науковості в інноваційному розвитку в аграрному секторі регіону передбачає одночасно з вжиттям заходів щодо усунення неполадок, що виникають в процесі розвитку інноваційної діяльності, необхідності виявлення причин, джерел їх виникнення з тим, щоб шляхом впливу на них можна було запобігти небажані явища в подальшій діяльності підприємства . Принцип науковості інноваційного розвитку в аграрному секторі регіону передбачає також критичну оцінку ефективності прийнятих рішень з урахуванням рекомендацій наукових організацій, учених.

  Питання організації інноваційного розвитку в аграрному секторі регіону необхідно завжди розглядати в їх взаємозв'язку, як суми всіх господарських відносин, суми всього господарського обороту. Тому необхідно застосування системного підходу, який забезпечує можливість комплексного охоплення господарських зв'язків під кутом зору функціональних співвідношень всіх структурних підрозділів в об'єкті управління. За допомогою такого підходу вдається відобразити найбільш адекватним чином взаємодія елементів господарської системи.

  Певною мірою системний підхід формується на основі узагальнення передового досвіду, який накопичений в практиці організації інноваційного розвитку в аграрному секторі регіону. Специфіка його полягає не в ускладненні конкретних методів аналізу, а у висуванні деяких нових принципів підходу до об'єкту вивчення, в новій орієнтації всього процесу дослідження. У найзагальнішому вигляді ця орієнтація зводиться до прагнення побудувати цілісну картину об'єкта як своєрідної «органічної системи» і до розгляду поведінки цієї системи як слідства її внутрішньої структури і організації аграрного сектора регіону.

  Будь-який складний об'єкт управління являє собою якісно певну, внутрішньо суперечливу і взаємодіє у всіх своїх елементах систему зв'язків. При цьому кожен елемент в ній розглядається як частина єдиного цілого, як своєрідна підсистема, функції, поведінка якої визначаються загальними властивостями системи в цілому. Властивості системи залежать від властивостей елементів, але сама система не розкладається тільки на ці елементи. Поведінка системи залежить від специфічних механізмів взаємозв'язку рівнів її будови, причому важливу роль відіграє спосіб відтворення умов існування цієї систему як чинників її внутрішньої самоорганізації.

  Цільове співвідношення елементів в будь-якій складній системі, що складається з великого числа їх, показує напрямок у розвитку цієї системи і забезпечує відносну стійкість її структурних компонентів. Тому принцип оптимальності інноваційного розвитку в аграрному секторі регіону стає найважливішим принципом системного підходу, бо якщо обмежитися тільки якісним описом мети, то не можна дати чіткого уявлення про характер функціональних співвідношень всередині системи.

  Зв'язок системного підходу і принципу оптимальності інноваційного розвитку в аграрному секторі регіону чітко виявляється при побудові моделей оптимізації системи інноваційного розвитку. В цьому випадку введення цільової функції дозволяє розкрити досить повно внутрішнє супідрядність елементів системи і знайти певне числове значення найважливішого структурному елементу. Тим самим можна глибше і повніше представити систему інноваційного розвитку в аграрному секторі регіону з усіма властивими їй внутрішніми взаємозв'язками.

  Наступним важливим принципом, який повинен використовуватися при інноваційному розвитку аграрного сектора регіону, є принцип точного визначення об'єктивно необхідних функцій, обов'язків і особистої відповідальності кожного управлінського працівника. Повинна бути встановлена ​​одноосібна відповідальність за виконання, як певних видів робіт, так і окремих операцій, завдань. Однак, безперечно, особливо важливе значення має точне визначення обов'язків і особистої відповідальності для керівників підприємств аграрного сектора регіону.

  Для ефективного інноваційного розвитку потрібна хороша організація управлінської праці, але потрібно і такі керівники, які змогли б створити цю організацію і підтримати її безперебійне функціонування. Принципи підбору, підготовки і висування кадрів керівників і фахівців повинні перебувати в центрі уваги всіх органів інноваційного розвитку аграрного сектора регіону.

  На даному етапі необхідно строго дотримуватися загальні принципи ефективного інноваційного розвитку:

  - державне регулювання розвитку аграрного сектора, як єдине ціле на основі відповідних законодавчих актів і цільових програм;

  - розумне розмежування функцій державного та господарського інноваційного розвитку аграрного сектора регіону, в тому числі, невтручання державних органів в інноваційну діяльність;

  - раціональне поєднання галузевого і територіального підходів;

  - обумовлена ​​гарантованість, дотримання законності;

  - поєднання індикативності і директивности в організаційно-правових актах і документах, які зачіпають питання інноваційного розвитку в аграрному секторі регіону;

  - ефективну взаємодію органів державного управління з господарюючими суб'єктами;

  - поєднання вирішення економічних і соціальних проблем розвитку інноваційної діяльності на підприємствах аграрного сектора, забезпечення захисту інтересів виробників і споживачів продукції;

  - цільова підтримка сільського господарства державою, застосування ефективної договірної системи і т.д.

  Порушення принципів інноваційного розвитку аграрного сектора регіону веде до серйозної деформації економіки, соціальних потрясінь, що підтверджується практикою.

  Для реалізації цих принципів важливо знайти прийоми і способи, тобто методи інноваційного розвитку аграрного сектора регіону, які з найбільшою економічною ефективністю могли б привести до наміченої мети.

  Методи інноваційного розвитку є організаційно-господарськими інструментами керівників і фахівців. Вони визначають успіх управлінського процесу і являють собою способи або прийоми цілеспрямованого впливу керуючої системи на керовану систему з метою встановлення найбільш ефективного порядку використання трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів для досягнення поставлених завдань розвитку інноваційної діяльності в аграрному секторі регіону. За характером впливу на поведінку працівників методи інноваційного розвитку можна розділити на економічні, адміністративні (організаційно-розпорядчі), соціально-психологічні.

  У практиці інноваційного розвитку аграрного сектора регіону все методи взаємопов'язані. Вони знаходяться в тісній взаємодії і утворюють єдину систему. Гармонійне поєднання всіх методів є найважливішою вимогою інноваційного розвитку в сучасному аграрному секторі регіону. Тільки у своїй сукупності вони створюють передумови для найбільш ефективного інноваційного розвитку діяльності.

  Для планової економіки характерно переважання адміністративних методів регулювання інноваційної діяльності. Система державного регулювання, навпаки, базується на використанні економічних методів.

  Адміністративне інноваційний розвиток активно використовується з метою захисту прав споживачів та охорони навколишнього середовища. Численні стандарти, що обмежують викиди шкідливих відходів виробництва, прямі заборони на використання небезпечних технологій, виробництво, реалізацію або рекламу шкідливої ​​для здоров'я людей продукції і т.п., обмежують свободу підприємництва і відносяться до адміністративних методів інноваційного розвитку аграрного сектора регіону. Нерідко використовуються адміністративні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, наприклад, імпортні квоти.

  Економічні методи інноваційного розвитку адекватні природі ринку. Вони безпосередньо впливають на кон'юнктуру ринку і через неї опосередковано на виробників і споживачів товарів і послуг.

  Разом з тим, надмірно інтенсивне використання економічних методів інноваційного розвитку послаблює ефективність ринкових механізмів і здатне завдати економіці не меншої шкоди, ніж захоплення адміністративними методами.

  Економічні методи являють собою сукупність способів впливу на інноваційні інтереси об'єкта управління, заснованих на свідомому використанні вимог економічних законів. Ці методи можна розділити на дві групи:

  - методи, використовувані в системі державного інноваційного розвитку;

  - методи, використовувані в системі господарсько-економічного інноваційного розвитку.

  До першої групи належать цінові і податкові системи, кредитно-фінансові механізми країни і регіону та ін., Тобто економічні фактори зовнішнього середовища підприємств аграрного сектора регіону.

  Другу групу складають:

  - система матеріального і морального заохочення працівників;

  - система відповідальності за якість і ефективність роботи;

  - економічні нормативи інноваційної діяльності підприємства, які розробляються на основі маркетингових досліджень, аналізу основних показників якості продукції, рівня виробництва і включається в бізнес-план.

  Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи інноваційного розвитку аграрного сектора регіону включають такі основні організаційно-розпорядчі документи, що регламентують інноваційну діяльність:

  - систему законодавчих актів РФ і її суб'єктів;

  - систему нормативних і методичних (обов'язкових до застосування) документів підприємства (об'єднання) в аграрному секторі регіону;

  - систему документації для оперативного інноваційного розвитку.

  Соціально-психологічні методи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки спрямовані на управління соціально-психологічними процесами в колективі для досягнення поставленої мети інноваційної діяльності підприємства аграрного сектора регіону за умови дотримання законодавства та вимог нормативних актів.

  Найважливішим завданням застосування соціально-психологічних методів інноваційного розвитку в аграрному секторі регіону є забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, яка забезпечує підтримку реалізації перспективної інноваційної діяльності підприємства та характеризуються:

  - відсутністю тиску керівників на підлеглих;

  - взаємної вимогливістю і спільною відповідальністю;

  - доброзичливістю і ділової критикою в колективі;

  - вільним виразом думок при обговоренні питань;

  - високим ступенем взаємодопомоги членів колективу та ін.

  На практиці інноваційного розвитку в аграрному секторі регіону необхідно одночасно застосовувати різні методи управління і їх раціональні поєднання, розумні комбінації. За своєю суттю ефективність інноваційного розвитку є результатом управлінської діяльності в цілому, отриманої завдяки оптимальній комбінації вищевказаних методів.

  У практичній діяльності підприємств аграрного сектора регіону методи інноваційного розвитку є, як правило, комплексними, тобто вони враховують одночасно встановлені організаційно-правові основи, економічний інтерес, моральне і матеріально стимулювання, соціально-психологічні чинники. При цьому окремі методи інноваційного розвитку аграрного сектора регіону як би доповнюють один одного в конкретних ситуаціях розвитку інноваційної діяльності, дозволяють впливати на об'єкт управління. В сучасних умовах керуючі всіх рівнів повинні вміти володіти комплексом методів інноваційного розвитку, робити правильний вибір і застосовувати ті методи, які в даних конкретних умовах є найбільш ефективними для розвитку інноваційної діяльності сучасних підприємств аграрного сектора регіонів в РФ.

  1.3 Система показників інноваційного розвитку аграрного сектора

  Інноваційна діяльність здійснюється завдяки прогресивним науково-технічних досягнень і є вирішальним фактором подолання кризових явищ, стабілізації і зростання економіки. Об'єктивно обумовлений процес перетворення наукового знання в фізичну реальність, періодичного інноваційного оновлення має свої закономірності і є самостійним науковим напрямом. Основу для інноваційного розвитку створюють економічні суб'єкти, що здійснюють інноваційну діяльність з метою отримання вигод. Однак її результативність залежить від стану зовнішньої і внутрішньої економічної середовища, наявність необхідних умов для впровадження та раціонального використання інноваційної продукції.

  Дослідники інноваційної діяльності вказують на різноякісні, взаємопов'язані різновиди результативного ефекту реалізованих науково-технічних і організаційно-економічних розробок. Методики передбачають оцінки напрямків технічної, екологічної, соціальної, технологічної, енергетичної та економічної ефективності інноваційних розробок і окупності інвестицій в проект. Всі вони оцінюють результати впровадження інновацій за притаманними їм критеріями і показниками. Показники перерахованих різновидів ефектів численні, але, в кінцевому рахунку, виділяють один, два найбільш характерних критерію, які закладаються в основу вирішення завдань щодо вибору оптимального варіанта. Наприклад, критерієм технічного ефекту справедливо називається зростання продуктивності нового виду техніки, обладнання, інструменту або комплексу засобів; технологічного - поліпшення якості виконуваного процесу і виробленої продукції і знову ж зростання продуктивності праці, економія ресурсів.

  Соціальна ефективність зводиться до полегшення умов праці, підвищення його мотивації і, в кінцевому підсумку, до поліпшення життя працівників; екологічна ефективність - до зменшення шкідливих технологічних впливів науково-технічного прогресу на середовище проживання, її оздоровлення. Енергетична оцінка спрямована на зниження сукупних енерговитрат на отримання сільськогосподарської продукції, досягнення позитивного енергобалансу, в ході будь-якого процесу, технології, скорочення загальних витрат на споживані енергоресурси. Тільки отримавши позитивні висновки в усіх напрямках оцінки проекту, слід приступати до економічної його оцінкою. Всі перераховані різновиди ефекту, по суті, інтегруються в показниках його економічної ефективності. Корисність інновації або комплексу інновацій, в кінцевому рахунку, визначається здатністю зберігати працю, час, матеріальні ресурси і фінансові кошти, що в сукупності оцінюється універсальним оціночним вимірником - грошовим еквівалентом. Цими якостями проекту (проектів) буде визначатися його вартість на ринку інновацій.

  В умовах орієнтації господарського механізму на ринкові моделі розвитку проблема економічної оцінки інноваційної діяльності набуває особливої ​​актуальності. Підвищуються вимоги до економічних розрахунків, обґрунтувань прийнятих рішень, оскільки різко зростає ціна помилок.

  Економічний ефект від інновацій являє собою підсумок спільної діяльності науки та виробництва. Економічне обгрунтування науково-технічну діяльність проводиться на всіх стадіях її розвитку і починається з зародження ідеї. Передпроектна оцінка висунутою ідеї (прогноз) пов'язана з попередніми закладаються параметрами розробки і сформованими цінами. На наступних стадіях порівняльна оцінка розробки проводиться з найбільш прогресивної базою - вітчизняним або закордонним аналогом, серійним або розробленим, освоєним виробництвом або розробляються.

  Виходячи з цього, одним з найвідповідальніших моментів економічної оцінки, прогнозування інновації є стадія апробації, тобто виробничого її залучення, перевірки, що дозволяє зробити остаточний висновок про доцільність освоєння пропонованого нововведення або відкинути її, припинивши подальше її просування. На основі повної експертизи проекту виявляються і оцінюються всі очікувані корисні і негативні сторони проекту. А також видається остаточний висновок експертної комісії, що представляє різнобічних незалежних фахівців - інженерів, технологів, економістів, соціологів, маркетологів, екологів, правознавців, експертів інших напрямків. Після повної експертизи активна рекламна пропаганда зародився інноваційного проекту повинна зацікавити споживача і інвесторів у придбанні його документації для подальшої реалізації, забезпечити адекватний попит на ринку інновацій.

  На стадіях освоєння проекту проводяться уточнюючі економічні розрахунки на основі науково-технічної документації та ринкових умов, виводиться величина очікуваного прибутку і його розподіл між учасниками. Реалізація інноваційних проектів в аграрному секторі вимагає великих реальних інвестицій в основні та оборотні кошти. В умовах планової економіки єдиним інвестором виступали державні фінансові установи. Основним засобом реалізації загальнодержавної науково-технічної політики був план як форма управління господарськими суб'єктами. Переважав єдиний для країни, галузей, підприємств і організацій централізований підхід до оцінки ефективності господарських рішень. Діяв принцип: все, що вигідно для держави, має бути вигідно і для кожного підприємства. Оскільки в якості інвестора завжди виступала держава, і вигода від впровадження розчинялася в громадському «котлі», як би явно особисто нікого не зачіпаючи, економічна оцінка інвестування інновацій носила більше умовно-формальний характер.

  Показники технологічної ефективності дозволяють дати оцінку елементам систем землеробства, тваринництва, новим технологіям або комплексам робіт, окремим робочим процесам, відображаючи в цілому ступінь. використання землі, рівень продуктивності тварин, витрачання матеріальних і трудових ресурсів в процесі виробництва, зміна якості як окремих робочих процесів, так і в цілому технологій та виробленої продукції.

  Критерієм технологічної ефективності є рівень отримання якісної сільськогосподарської продукції щодо одиниці основних виробничих ресурсів - землі, стада, основних виробничих фондів на одного постійного (або середньорічного) працівника за умови збереження природного середовища, підвищення грунтової родючості і підтримання екологічної рівноваги середовища.

  Показники технологічної ефективності:

  - вихід продукції з одиниці земельної площі (врожайність);

  - продуктивність однієї голови худоби (удої молока, прирости худоби і птиці, несучість птиці, настриг вовни та ін.);

  - якісні зміни одержуваної продукції і виконуваних

  виробничих процесів;

  - валова продукція сільського господарства в порівнянних цінах на: 1 га сільськогосподарських угідь, ріллі, одного працівника, на 1000 рублів основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення;

  - показники окремо по продукції рослинництва, тваринництва та по конкретних видах продукції;

  - приріст валової продукції сільського господарства в порівнянних цінах на одиницю додаткових коштів.

  Показники технічної ефективності дозволяють оцінити технічний прогрес впроваджуваних інженерно-технічних засобів: виробничих будівель і споруд, сільськогосподарських машин, обладнання, енергозасобів, видів транспорту, засобів автоматизації та приладів і ін. Критерієм технічної ефективності є зростання продуктивності цих коштів при виконанні робіт, зниження сумарних трудових і експлуатаційних витрат на виробництво одиниці сільськогосподарської продукції.

  Показники соціальної ефективності дозволяють оцінити зміну умов праці і в цілому умов життя працівників та всіх сільських жителів даної території. Критерієм соціальної ефективності є поліпшення умов праці та підвищення рівня життя працівників даного трудового колективу, соціально-побутових умов на місцях проживання. Показниками цього виду ефективності повинні служити:

  - створення нормальних трудових умов для працівників підприємства;

  - збільшення фонду споживання в розрахунку на середньорічного робітника;

  - зростання споживання необхідних продуктів харчування і товарів, у тому числі тривалого користування, побутових послуг.

  Наслідком поліпшення показників соціальної ефективності є скорочення або припинення плинності кадрів, зростання показників демографічного відтворення на території, середньої тривалості життя.

  Показники екологічної ефективності виробництва дозволяють оцінити вплив шкідливих техногенних та стихійних природних процесів на умови проживання: збереження чистоти водно-повітряного середовища, грунту, природної флори і фауни. Критерієм цього виду ефективності є оздоровлення природного середовища в результаті суворого виконання санітарно-екологічних заходів, усунення всіх шкідливих техногенних впливів на природу.

  Показниками можуть бути такі, як:

  - збільшення витрат на природно-відновлювальні роботи;

  - підвищення віддачі від природоохоронних вкладень шляхом зниження або повного припинення викиду шкідливих стоків та відходів виробництва у водойми, грунт, атмосферу;

  - запобігання ґрунтових ерозійних процесів, руйнування грунтової структури, знищення флори і фауни.

  Узагальнюючим показником ефективності інновацій, інноваційного експерименту є їх економічна ефективність. В якості критерію економічної ефективності приймається рівень доходів (балансової до чистого прибутку), що дозволяє забезпечити розширене відтворення даного підприємства при одночасному створенні нормальних трудових і соціальних умов життя працівників та всього населення в здорової природному середовищу.

  Показники фінансово-економічної ефективності наступні:

  - зниження собівартості виробництва і реалізації продукції;

  - зростання виробництва валової продукції в порівнянних цінах;

  - зростання валового доходу і чистого прибутку;

  - збільшення рентабельності виробництва за видами продукції, сукупної рентабельності підприємства;

  - зростання питомих показників вартості валової продукції, валового доходу і прибутку в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, ріллі, середньорічного працівника, 1000 рублів основних виробничих фондів, сукупних витрат;

  - підвищення фінансової стійкості підприємства, і платоспроможності;

  - зниження всіх видів державної та іншої заборгованості та інші.

  У сучасних умовах використання методу порівняльної економічної оцінки варіантів з властивими йому статичністю, умовністю, у відриві від ринкової кон'юнктури, безперервних інфляційних процесів та інших складнощів сучасної дійсності стало недостатнім. Інвестора в справжній період цікавить гарантований реальний ефект, окупляться чи ні його вкладення на освоєння інноваційного проекту за намічений термін, а не просто порівняльна різниця між варіантами, як швидко ці витрати окупляться, передбачити всі ризики на шляху проведеного заходу і т.д. Для реалізації підготовлених і прийнятих до впровадження науково-виробничих проектів розробляється механізм фінансування із зазначенням джерел інвестування. Фінансування більшості проектів і програм передбачає переважне використання позабюджетних джерел. Однак необхідно залучати і бюджетні кошти. Форми, схеми та інструменти фінансування в кожному конкретному випадку визначаються індивідуально. Метою фінансування будь-якого інвестиційного проекту є скорочення терміну окупності вкладених коштів, підвищення ефективності капіталовкладень як за рахунок вибору найбільш прогресивних варіантів проекту, джерел інвестування, так і за рахунок прискорення обороту капіталу.

  В умовах ринкових відносин проблема економічної оцінки вкладень в реалізацію інноваційних проектів актуальна для всіх учасників інноваційної діяльності та в першу чергу для інвестора, який володіє вільними ресурсами і постійно прагне їх примножити. Не менш важлива вона і для споживачів інновацій (підприємств, організацій).

  Поряд з державою в ролі інвесторів в даний час виступають комерційні організації, респектабельні держпідприємства, переробні підприємства аграрного сектора, приватні підприємства та особи (резиденти і нерезиденти). З огляду на відносно низьку прибутковість галузей аграрного сектора, тривалість процесу впровадження інновацій, більш високий ризик і можливість отримання негативного результату, що пов'язано з втратами вкладень бажані спільні вкладення різних учасників інвестиційного процесу.

  При наявності різних інвесторів (державні організації та підприємства, комерційні підприємства, приватні резиденти) виникає необхідність врахування різних цілей учасників інноваційної діяльності, Якщо державні структури виходять з глобальних народногосподарських цілей розвитку країни в цілому, регіональні і галузеві - з інтересів власного масштабу, то первинні господарські об'єкти і приватні резиденти, які здійснюють діяльність на принципах самофінансування, самоокупності переслідують в якості це Чи найбільш швидке отримання максимального прибутку, якнайшвидшу окупність вкладених коштів, повну гарантію їх віддачі. Державні управлінські структури покликані формувати зовнішні умови господарювання для первинних суб'єктів, створюючи стимули для розвитку економіки країни в цілому і захист прав всіх учасників.

  Освоєння науково-технічної розробки має забезпечити не тільки повернення витрачених коштів, а й принести максимально можливий прибуток суб'єкту-замовнику, інвестору, менеджеру і державі. Показником віддачі витрат є ефективність проекту, що представляє кількісний показник ефекту, отриманого від реалізації наукових ідей у ​​виробництві, сукупних витрат на їх здійснення. Економічне обгрунтування інноваційних проектів базується на розрахунках окупності капітальних вкладень для різних рівнів застосування (державного, галузевого, регіонального, господарського, конкретного проекту, інвестора).

  Розрізняють комерційну, бюджетну і суспільну (соціально-економічну) ефективність інноваційно-інвестиційного проекту. Комерційна ефективність відображає співвідношення фінансових витрат та результатів надходження грошових коштів (виручка). Вона розраховується для проектів в цілому і для окремих учасників. Бюджетна ефективність відображає результати діяльності бюджетних підприємств і організацій та встановлюється як різниця їх доходів і витрат.

  Громадська (соціально-економічна) ефективність оцінює інноваційний проект з точки зору інтересів економіки країни, регіону і галузі та організацій з урахуванням загальної виручки від реалізації, сукупних витрат, створюваних благ, включаючи соціальні, екологічні та інші, наслідки взаємодії з кредитно-фінансовими, податковими , страховими та іншими службами. Розраховуються ефективність проекту в цілому і ефективність участі в проекті всіх учасників.

  Всі види ефективності враховують непрямі фінансові результати -Зміни доходів сторонніх організацій і громадян. Слід уникати повторного рахунку однойменних витрат. Для оцінки результатів використовують базисні, світові, прогнозні або розрахункові ціни в рублях або іншій стійкій валюті. Реалізація інноваційних проектів пов'язана з грошовими потоками, що мають різну інтенсивність в різні періоди. Інноваційний процес - це, як правило, послідовності взаємопов'язаних інвестицій, розтягнутих на кілька тимчасових періодів, віддача (доходи) також розтягнуті в часі.

  Ефективність інноваційного проекту - категорія, що відображає відповідність його цілям і інтересам учасників розробки і впровадження. Вхідний грошовий потік - це фінансові результати здійснення проекту. Джерела його - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), кредити і позики, акціонерний капітал, виручка від реалізації активів, інші позареалізаційні доходи за проектом. Вихідний грошовий потік - це інвестиційні витрати за період здійснення проекту, в які включають початкові капітальні вкладення і .текущіе платежі без урахування амортизаційних відрахувань на основні активи, залучені в проект, платежі за кредити і позики, податкові внески, інші платежі з прибутку (дивіденди і ін.). Чистий грошовий потік - це різниця між реальним надходженням і реальним витратою грошових коштів.

  Отже, резюмую все вищесказане, можна зробити висновки до розділу 1 нашої роботи.

  Інноваційна політика в сільському господарстві - це складова частина аграрної політики держави, спрямована на розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві, яка формується і реалізується в галузі з метою забезпечення його інноваційного розвитку.

  Основними інструментами реалізації інноваційної політики виступають інноваційний проект і інноваційна програма.

  Інноваційний розвиток в аграрному секторі регіону - порівняно нове поняття в науково-технічній, виробничо-технологічної та адміністративної сфери діяльності підприємств аграрного сектора. Під інноваційним розвитком аграрного сектора розуміється кінцевий результат творчої діяльності, що отримала втілення у вигляді нової чи удосконаленої продукції, техніки, технології, програми або послуги, що реалізується на ринку, або нового або вдосконаленого процесу її виготовлення, використовуваного в практичній діяльності підприємств аграрного сектора, що призводить до зростання його інноваційного потенціалу і конкурентоспроможності.

  Інноваційний розвиток в аграрному секторі регіону ґрунтується на наступних ключових моментах:

  1. Пошук ідеї, що служить фундаментом для даної інновації.

  2. Організація інноваційного процесу для даної інновації.

  3. Процес просування і реалізації інновації на ринку.

  Ефективність інноваційного проекту - категорія, що відображає відповідність його цілям і інтересам учасників розробки і впровадження. Вхідний грошовий потік - це фінансові результати здійснення проекту. Джерела його - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), кредити і позики, акціонерний капітал, виручка від реалізації активів, інші позареалізаційні доходи за проектом. А інноваційний процес, в свою чергу, - це послідовності взаємопов'язаних інвестицій, розтягнутих на кілька тимчасових періодів, віддача (доходи) також розтягнуті в часі.

  інноваційний аграрний сектор економіка

  2. Аналіз інноваційного розвитку аграрного сектора Оренбурзької області

  2.1 Сучасний стан аграрного сектора Оренбурзької області

  Оренбурзька область займає одне з провідних місць в Уральському економічному районі по виробництву багатьох видів сільськогосподарської продукції.

  Оренбуржье - один з провідних агропромислових регіонів Росії, що займає лідируючі місця по виробництву багатьох найменувань продукції рослинництва і тваринництва в Приволзькому федеральному окрузі. Клімат області - континентальний, з посушливим літом і холодною зимою, що в деякій мірі виступає обмежуючим фактором для сільгосптоваровиробників. Однак саме ця обставина зіграла роль у формуванні грунтів регіону, 80% яких відносяться до чорноземним, темно-каштановим і алювіальних (сформованим в річкових долинах). Тому Оренбурзька область відноситься до зони інтенсивного сільськогосподарського освоєння - 88% всієї її площі займають сільськогосподарські угіддя, в той час як в цілому по Росії їх частка становить лише 13%.

  Оренбурзька область розташована на південному сході Європейської частини Росії, в верхній частині річки Урал (Додаток 1). Область має великі потенційні можливості по виробництву сільськогосподарської продукції і є великим аграрним регіоном Росії. Загальна площа території становить 124,0 тис. Км (0,7% території країни), половину території області (50%) займають ріллі, 38% - кормові угіддя, 12% - ліси та інші угіддя. Незважаючи на те, що за кліматичними умовами область належить до зони ризикованого землеробства, в сприятливі тут роки вироблялося значну кількість зерна.

  За розмірами зернового поля Оренбурзька область поступається тільки Алтайському краю (в 2013 р відповідно 1706,48 і 2588,38 тис. Га). На частку сільського господарства області припадає 10,7% валового регіонального продукту і 8,5% від обсягу сільськогосподарської продукції, виробленої в Приволзькому федеральному окрузі (ПФО). Зокрема, в 2013 році господарствами всіх категорій вироблено 9,7% зерна, 21,7% соняшнику, 3,7% картоплі, 7,8% овочів, 8,3% худоби і птиці на забій (у забійній вазі), 7 , 6% молока, 9,1% яєць від обсягів виробництва в ПФО [12].

  За даними Оренбурзького обласного комітету державної статистики за більш ніж 20-річний період (1990-2014 рр.) Загальний обсяг продукції сільського господарства скоротився на 49%. Аналіз статистичних даних дозволяє визначити причини, що зумовили настільки різка зміна.

  Територія Оренбурзької області відрізняється посушливим, континентальним кліматом з жарким літом і холодною зимою. Посушливість і низькі зимові температури є обмежуючими факторами для розвитку сільського господарства. Континентальність клімату Оренбуржжя збільшується з північного заходу на південь і схід області.

  Але обмежена кількість опадів дозволило сформуватися тут родючим, багатим гумусом грунтів. Різновиди чорноземних, темно-каштанових і алювіальних (сформувалися в річкових долинах) грунтів займають близько 4/5 території Оренбурзької області. Тому Оренбурзька область відноситься до зони інтенсивного сільськогосподарського освоєння - 88% всієї її площі займають сільськогосподарські угіддя, в той час як в Росії - лише 13%.

  Сформована в Оренбурзькій області висока щільність сільського населення сприяє розвитку поряд з іншими і трудомістких галузей сільського господарства, наприклад, молочного тваринництва.

  На розвиток сільського господарства області позитивно впливають також і історично сформовані трудові навички різних народів, що населяють Оренбурзьку область.

  Природні та соціально-економічні умови визначили зерно-тваринницьку спеціалізацію сільського господарства.

  Оренбурзька область займає 2-е місце в Уральському економічному районі після Республіки Башкортостан і 14-15-е місце в Росії за обсягом виробництва валової продукції сільського господарства і 1-е місце за валовим збором зерна. У структурі експортних поставок сільськогосподарської продукції Уралу понад 50% становить Оренбурзька пшениця сильних і твердих сортів.

  В області отримало розвиток тваринництво м'ясо-молочного напрямку, птахівництво, вівчарство і козоводство.

  В Оренбурзькій області розрізняють п'ять грунтово-кліматичних зон: північну, західну, центральну, південну і східну. У північну зону входять райони Абдулінскій, Асекеевскій, Бугурусланський, Пономарівське, Північний, Шарликскій, Тюльганскій, Матвіївська. У західну - Бузулукский, Курманаевскій, Новосергіевскій, Сорочинський, Тоцький, Грачевський, Красногвардійський, Олександрівський. У центральну - Біляївський, Кувандикскій, Жовтневий, Оренбурзький, Сакмарське, Саракташскій, Переволоцкий. У південну - Акбулакського, Ілекскій, Первомайський, Соль-Илецкой, Ташлінскій. У східну - Адамовський, Гайский, Кваркенскій, Светлінскій, Ясний, Новоорский.

  За даними річного звіту Управління Росреестра, в Оренбурзькій області на 1 січня 2013 року налічувалося 6380 селянських (фермерських) господарств, 538 індивідуальних підприємців і 301594 особистих підсобних господарств. Загальна площа використовуваних ними земель склала понад 1,3 млн. Гектарів.

  Станом на 1 січня 2014 року в області зареєстровано 267 сільськогосподарських споживчих кооперативів, з них 210 - постачальницько-збутових і 57 - кредитних. Працюють 115 кооперативів (43,1%), в т.ч. кредитних - 29 (50,9%).

  Обсяг продукції сільського господарства в господарствах усіх категорій (сільгоспорганізації, господарства населення, фермери) за 2013 рік у діючих цінах, за попередніми розрахунками, склав 62865,2 млн.рублів (див. Таблиця 1). Індекс виробництва продукції сільського господарства в порівнянні з 2012 роком склав 84,8%.

  Таблиця 3 Обсяг продукції сільського господарства

  20 1 3г.

  2012р.

  2011р.

  Продукція сільського господарства у фактичних цінах, млн.руб.

  62865,2

  72389,6

  70389,5

  в% до попереднього року (у порівнянній оцінці)

  84,8

  147,7

  138,7

  Продукція рослинництва у фактичних цінах, млн.руб.

  19697,6

  34887,3

  32887,4

  в% до попереднього року (у порівнянній оцінці)

  64,2

  в 2,3р.

  в 1,3р.

  Продукція тваринництва в фактичних цінах, млн.руб.

  43167,6

  37502,3

  35502,3

  в% до попереднього року (у порівнянній оцінці)

  103,6

  101,5

  102,5

  У 2013 році питома вага продукції рослинництва в загальній вартості сільськогосподарської продукції склав 31,3%, тваринництва - 68,7% (в 2012р. Відповідно 48,2% і 51,8%).

  Валовий збір зерна (у вазі після доробки) в 2013 році в господарствах всіх категорій склав 1470,5 тис.тонн, або 50,4% до рівня 2012 року, насіння соняшнику - 385,1 тис.тонн (61,1%). Урожайність зернових і зернобобових культур знизилася в порівнянні з 2012 роком на 28,3%, насіння соняшнику на 20,4, картоплі на 11,2, овочів збільшилася на 1,0%. У 2013 році в господарствах всіх категорій загибель зернових культур склала 1125,7 тис.гектарів, соняшнику - 24,3 тис.гектарів (Таблиця 2).

  Таблиця 4 Валові збори і врожайність основних сільськогосподарських культур по категоріях господарств

  2013р.

  2012р.

  2011р.

  Валовий збір, тис. Тонн

  врожайність, ц з 1 га зібраної площі

  Валовий збір, тис. Тонн

  врожайність, ц з 1 га зібраної площі

  Валовий збір, тис.тонн

  врожайність, ц з 1 га зібраної площі

  Зернові та зернобобові культури (У вазі після доробки)

  1470,5

  8,6

  291,8

  12,0

  292,9

  11,0

  сільгоспорганізації

  1071,9

  9,0

  2080,7

  12,0

  19880,7

  12,0

  господарства населення

  21,3

  5,3

  36,4

  11,4

  30,4

  11,4

  фермерські господарства

  377,3

  8,0

  800,7

  11,9

  819,7

  11,9

  Насіння соняшника (В первісному вазі)

  385,1

  7,4

  629,9

  9,3

  656,9

  9,3

  сільгоспорганізації

  229,9

  7,4

  393,1

  9,3

  185,1

  9,3

  господарства населення

  3,7

  6,9

  5,5

  9,6

  5,5

  9,6

  фермерські господарства

  151,5

  7,3

  231,3

  9,2

  231,3

  9,2

  Картопля

  247,1

  129,7

  287,7

  146,1

  157,7

  146,1

  сільгоспорганізації

  9,7

  131,6

  12,6

  186,6

  12,6

  186,6

  господарства населення

  229,9

  129,4

  265,1

  143,6

  265,1

  143,6

  фермерські господарства

  7,5

  134,4

  10,0

  180,3

  10,0

  180,3

  Овочі - всього

  220,6

  295,3

  229,5

  292,3

  229,5

  292,3

  сільгоспорганізації

  14,6

  298,9

  17,0

  242,6

  17,0

  242,6

  господарства населення

  198,4

  298,9

  202,6

  303,3

  202,6

  303,3

  фермерські господарства

  7,6

  221,1

  9,9

  207,5

  9,9

  207,5

  Основними виробниками зерна та насіння соняшнику залишаються сільськогосподарські організації. Їх частка у виробництві зерна склала в 2013 році 72,9% (в 2012р. - 71,3%), насіння соняшнику - 59,7% (в 2012р. - 62,4%).

  Виробництво картоплі зосереджено в господарствах населення, якими в 2013 році вирощено 93,1% загального збору цієї культури (в 2012р.- 92,1%). Найбільша частина овочів також проведена населенням - 90,0% (в 2012р. - 88,3%).

  Фермерами в 2013 році отримано зерна 25,7% від загального збору в господарствах усіх категорій (в 2011р. - 27,4%), насіння соняшнику - 39,4% (в 2012р. - 36,7%) (таблиця 5).

  Таблиця 5 Виробництво зерна в господарствах усіх категорій по культурам

  2013р.

  2012р.

  тис. тонн

  частка виробництва в загальному обсязі зернових культур,%

  тис. тонн

  частка виробництва в загальному обсязі зернових культур,%

  Зерно (у вазі після доробки)

  1470,5

  100,0

  2917,8

  100,0

  в тому числі:

  пшениця озима та яра

  866,7

  58,9

  1779,3

  61,0

  жито озиме

  194,6

  13,3

  117,6

  4,0

  тритикале

  5,4

  0,4

  0,9

  0,0

  ячмінь

  243,1

  16,5

  633,9

  21,7

  овес

  44,6

  3,0

  115,3

  4,0

  кукурудза на зерно

  31,7

  2,2

  91,1

  3,1

  просо

  10,7

  0,7

  69,7

  2,4

  гречка

  28,5

  1,9

  64,7

  2,2

  сорго

  1,3

  0,1

  1,5

  0,1

  зернобобові культури

  43,9

  3,0

  43,8

  1,5

  У структурі виробництва зерна в 2013 році в порівнянні з 2012 роком збільшилася питома вага жита озимого, тритикале, зернобобових культур; знизився - пшениці озимої та ярої, ячменю, вівса, кукурудзи на зерно, проса, гречки.

  Вище, ніж в середньому по області наявність справних тракторів на 1 січня 2014 року до господарствах Оренбурзького, Соль-Илецкого, Тюльганского, Курманаевского районів (90,5 - 96,6% до наявності), зернозбиральних комбайнів - в господарствах Тюльганского, Бугурусланского, Північного районів (88,9 - 100,0), сівалок - в господарствах Гайского, Курманаевского, Тоцького районів (100,0), культиваторів - в господарствах Гайского, Північного, Тоцького районів (100,0% до наявності). Низький рівень справних тракторів спостерігався в господарствах Шарликского, Олександрівського, Бугурусланского районів (45,6 - 68,2% до наявності), зернозбиральних комбайнів - в господарствах Акбулакського, Красногвардійського, Кувандикского районів (22,2 - 41,7), сівалок - в господарствах Ясненської, Красногвардійського, Шарликского районів (30,0 - 50,0), культиваторів - в господарствах Кувандикского, Біляївського, Саракташского районів (45,5 - 59,6% до наявності) (таблиця 4).

  Таблиця 6 Стан сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських організаціях

  Наявність справних, штук

  Справні в% до наявності

  на 1 січня 2014р.

  на 1 січня 2013р.

  на 1 січня 2014р.

  на 1 січня 2013р.

  Трактори - всього

  5224

  5326

  80,6

  74,9

  зернозбиральні комбайни

  1272

  тисячі триста вісімдесят шість

  67,3

  65,3

  косарки

  517

  598

  70,1

  74,6

  граблі тракторні

  282

  322

  78,1

  78,7

  Прес-підбирачі

  196

  199

  79,4

  77,4

  кормозбиральні комбайни

  228

  263

  70,2

  69,0

  жниварки валкові

  605

  678

  74,8

  73,5

  сівалки

  4402

  4623

  75,8

  72,3

  плуги

  1189

  1 269

  79,8

  77,0

  культиватори

  +1947

  2088

  77,5

  75,8

  У господарствах усіх категорій на 1 січня 2014 року знизилося поголів'я великої рогатої худоби в порівнянні з 1 січня 2013 року на 17,0 тис.голів (на 2,6%), в тому числі корів на 7,3 тис. (На 2, 5), збільшилося поголів'я свиней на 34,3 тис. (на 13,2), овець і кіз на 11,3 тис.голів (на 3,9%) (таблиця 5).

  Таблиця 7 Поголів'я худоби за категоріями господарств, тис.голів

  Станом на 1 січня

  1 січня 201 4 м в% станом на 1 січня 201 3 м

  Довідково: 1 січня 201 3 м в% до 1 січня 201 2 м

  201 4 м

  201 3 м

  Велика рогата худоба

  638,4

  655,4

  97,4

  100,6

  сільгоспорганізації

  300,3

  318,1

  94,4

  96,1

  господарства населення

  292,6

  297,7

  98,3

  104,4

  фермерські господарства

  45,5

  39,6

  114,8

  112,2

  в тому числі корови

  282,0

  289,3

  97,5

  100,6

  сільгоспорганізації

  113,8

  120,9

  94,2

  97,4

  господарства населення

  149,5

  151,9

  98,4

  102,4

  фермерські господарства

  18,7

  16,5

  112,8

  109,4

  Свині

  295,1

  260,8

  113,2

  91,8

  сільгоспорганізації

  152,5

  112,1

  136,1

  90,9

  господарства населення

  116,3

  121,4

  95,7

  92,9

  фермерські господарства

  26,3

  27,3

  96,5

  90,5

  Вівці і кози

  298,3

  287,0

  103,9

  102,5

  сільгоспорганізації

  43,8

  49,2

  89,0

  83,5

  господарства населення

  195,3

  184,9

  105,7

  106,0

  фермерські господарства

  59,2

  52,9

  111,9

  113,3

  У сельхозорганизациях області на 1 січня 2014 по порівнянні з відповідною датою 2013 року зниження поголів'я великої рогатої худоби спостерігалося в господарствах Сорочинського (на 36,0%), Светлінскій (на 30,5), Красногвардійського (на 27,6%) та інших районів; збільшили поголів'я великої рогатої худоби господарства Новоорский (на 10,6%), Біляївського (на 6,1), Абдулінского, Саракташского (на 5,7%) та інших районів; поголів'я свиней збільшилось в господарствах рОрська (в 6,1 рази), Адамовського, Курманаевского (в 2,4 рази) та інших районів. Станом на 1 січня 2013 року поголів'я свиней в порівнянні з аналогічною датою попереднього року в господарствах Асекеевского району склало 47,2%, Жовтневого - 51,4, Акбулакського району - 52,4%; поголів'я овець і кіз в господарствах Кувандикского району склало 33,0%, Ілекского - 38,3, Первомайського району - 52,3%. Збільшили поголів'я овець і кіз господарства Олександрівського району в 2,3 рази, Бугурусланского - на 31,5%, Акбулакського - на 13,6% та інших районів.

  Малюнок 4-Структура поголів'я худоби за категоріями господарств на 1 січня, у відсотках

  За 2013 рік у господарствах всіх категорій вироблено (реалізовано) худоби та птиці в живій вазі більше, ніж у 2012 році на 12,8 тис.тонн, або на 6,2%, молока всіх видів на 10,6 тис.тонн (на 1,3%), яєць на 31,7 млн.штук (на 2,9%).

  У сельхозорганизациях області в 2013 році в порівнянні з 2012 роком відзначалося збільшення виробництва (реалізації) худоби та птиці в господарствах 21 району, молока коров'ячого - в господарствах 11 районів. Збільшення виробництва (реалізації) худоби та птиці спостерігалося в господарствах Новоорский (на 62,5%), Грачевского (на 55,5), Ясненської (на 43,5%) районів, молока коров'ячого - в господарствах Асекеевского (на 21,4% ), Бузулукского (на 9,0), Біляївського (на 8,3%) районів. Виробництво (реалізація) худоби та птиці в господарствах Пономарівське району склало 46,3% до 2011 року, Північного - 65,3, Матвіївської району - 72,4%; молока коров'ячого - в господарствах Гайского району - 31,8%, Сорочинського - 60,5, Новоорский району - 69,6% (Таблиця 6).

  Таблиця 6 - Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств

  2011р.

  20 13г.

  2012р.

  2013р. в% до 2012р.

  Довідково: 2012р. в% до 2011р.

  Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.тонн

  200,6

  220,4

  207,6

  106,2

  91,6

  сільгоспорганізації

  67,2

  89,0

  77,2

  115,2

  85,9

  господарства населення

  121,1

  123,4

  122,1

  101,1

  93,3

  фермерські господарства

  7,3

  8,0

  8,3

  96,2

  141,8

  Молоко всіх видів, тис.тонн

  785,8

  829,4

  818,8

  101,3

  95,1

  сільгоспорганізації

  230,9

  249,6

  252,9

  98,7

  95,0

  господарства населення

  545,6

  554,7

  535,6

  103,6

  95,0

  фермерські господарства

  29,3

  25,1

  30,3

  82,7

  97,7

  Яйця всього, млн. Штук

  1103,4

  1135,1

  1103,4

  102,9

  100,4

  сільгоспорганізації

  724,0

  782,8

  757,0

  103,4

  100,7

  господарства населення

  347,2

  347,4

  341,2

  101,8

  99,8

  фермерські господарства

  3,2

  4,9

  5,2

  92,8

  93,0

  Вовна (фізичної ваги), тонн

  450

  514

  482

  106,6

  96,0

  сільгоспорганізації

  60

  65

  69

  94,2

  64,5

  господарства населення

  300

  355

  326

  108,9

  99,4

  фермерські господарства

  79

  94

  87

  108,0

  129,9

  Малюнок 6 Структура виробництва худоби і птиці на забій у живій вазі за видами в сельхозорганизациях в 2013 році (в 2012р.) В% до загального виробництва

  У сельхозорганизациях області в 2013 році на одну молочну корову надоєно в середньому 3344 кг молока, що становить 108,0% до 2012 року. Вище середньообласного показника надої молока в господарствах 14 районів, з них Асекеевского (4932 кг), Тоцького (4279), Курманаевского (3965 кг) і інших районів. Збільшилися надої молока в порівнянні з рівнем 2012 року в господарствах Асекеевского (на 40,6%), Бугурусланского (на 21,6), Грачевского (на 21,1%) та інших районів.

  Середня несучість курей-несучок на птахофабриках області за 2013 рік склав 313 яєць, або 99,4% до 2012 року.

  За 2013 рік у сельхозорганизациях області отримано телят 114,7 тис.голів, що склало 106,6% до 2011 року, поросят - 299,3 тис. (156,5), ягнят та козенят - 23,2 тис.голів (122 , 9%). Падіж великої рогатої худоби становило 2,5% до обороту стада, свиней - 13,2, овець і кіз - 3,3% (в 2012р. Відповідно 3,2%, 9,5, 5,9%).

  Забезпеченість худоби кормами в сельхозорганизациях області на 1 січня 2014 року було нижче на 30,6%, ніж на 1 січня 2013 року. На 1 умовну голову великої худоби припадало 8,4 ц кормових одиниць (на 1 січня 2012р. - 12,1 ц к.од.). Більше, ніж в середньому по області було в наявності кормів в господарствах Бузулукского, Саракташского, Тоцького районів, де в розрахунку на 1 умовну голову великої худоби припадало по 15,6 - 18,2 ц кормових одиниць.

  Таблиця 7 - Обсяг реалізації основних сільськогосподарських продуктів в господарствах усіх категорій

  201 3г., Тис.тонн

  У% до 2012р.

  Довідково: 2012р. в% до 2011р.

  Зерно

  1569,3

  111,9

  122,7

  Насіння соняшника

  377,0

  96,2

  146,2

  Картопля

  100,8

  100,9

  173,8

  Овочі

  69,3

  95,6

  137,1

  Реалізація худоби та птиці (у живій вазі)

  181,5

  106,9

  90,3

  молоко коров'яче

  342,7

  103,1

  94,9

  Яйця курячі, млн.шт.

  831,1

  103,6

  99,7

  У 2013 році сільгоспорганізації реалізували 1140,7 тис.тонн зерна, 220,0 тис.тонн насіння соняшнику, 5,2 тис.тонн картоплі, 12,8 тис.тонн овочів, 99,1 тис.тонн худоби і птиці, 194, 5 тис.тонн молока коров'ячого, 744,4 млн.штук яєць курячих.

  Малюнок 7-Частка реалізації основних продуктів тваринництва в загальному обсязі виробництва в господарствах всіх категорій, у відсотках

  Роблячи висновок з основних показників сільського господарства, наведених в даному розділі, необхідно відзначити, що сільське господарство Оренбурзької області розвивається приблизно одними й тими ж темпами щорічно. Наявний вельми незначне зростання обсягів свідчить про те, що резерви екстенсивного характеру практично вичерпані. І це загальноросійська проблема.

  Для виходу з тривалої кризи слід використовувати фактори інтенсивного характеру і, в першу чергу, досягнення сільськогосподарської науки. Накопичений за попередні роки сільськогосподарської наукою обсяг знань в області організації виробництва і технологій повинен стати основою для освоєння досягнень науково-технічного прогресу і інтенсифікації агропромислового виробництва.

  2.2 Інноваційний потенціал аграрного сектора

  Інноваційний потенціал АПК регіону є ресурси, мобілізовані на досягнення інноваційної мети, і організаційно-економічного механізму їх реалізації.

  Під інноваційним потенціалом АПК розуміються інструменти і методи створення та впровадження нових знань, технологій, організації, що раніше не застосовувалися ідей для розвитку і ефективного використання, з метою вдосконалення агропромислового комплексу, що потребують наявності цілісної системи управління організаційними, технічними, економічними змінами.

  Дослідження інноваційного потенціалу аграрного виробництва дозволяє проаналізувати ефективність його використання, розробити і обгрунтувати рекомендації при прийнятті рішень в умовах ресурсної обмеженості для досягнення стійкого і ефективного соціально-економічного зростання АПК регіону.Інноваційна політика визначає обмеження зовнішнього і внутрішнього порядку, що заважають або формують інноваційний потенціал.

  В даний час одним з факторів розвитку регіону є формування і ефективне використання регіонального інноваційного потенціалу.

  Оцінка інноваційного потенціалу регіону має важливе значення для обґрунтування регіональної інноваційної політики та розробки програм регіонального розвитку з урахуванням ефективного використання регіональних інноваційних ресурсів.

  В економічній літературі інноваційний потенціал одні автори [2, 4] трактують як сукупність інноваційних ресурсів (матеріальних, фінансових, інтелектуальних, науково-технічних), які забезпечують можливість інноваційної діяльності та створення інноваційної технології, продукції, послуг, що слід розглядати як ресурсний підхід до визначенню інноваційного потенціалу. Інші [1, 3] розглядають інноваційний потенціал з позицій результату інноваційної діяльності, т. Е. Реального продукту, отриманого в інноваційному процесі. В цьому випадку інноваційний потенціал представлений як можлива, вироблена в майбутньому, інноваційна продукція.

  На нашу думку, інноваційний потенціал регіону слід розглядати не тільки як сукупність інноваційних ресурсів, необхідних для здійснення інноваційної діяльності, а й як можливість і здатність регіону створювати і використовувати результати інноваційної діяльності.

  Ефективність використання інноваційного потенціалу регіону залежить від ефективності використання кожного інноваційного ресурсу, який відіграє певну функціональну роль в інноваційному процесі. Тому, на думку автора, інноваційний потенціал слід розглядати як сукупність потенціалів: виробничо-технологічного (матеріального); трудового; фінансового; організаційно-управлінського та інтелектуального.

  При цьому виробничо-технологічний, трудовий, фінансовий, організаційно-управлінський та інтелектуальний потенціал не в повній мірі є інноваційним потенціалом регіону, а тільки в тій частині, яка створює умови і забезпечує можливості інноваційної діяльності.

  При цьому інноваційний потенціал регіону слід розглядати як на етапі формування, так і використання. Даний підхід дозволяє визначити основні результати, отримані в процесі формування (ресурсний компонент) і використання (результуючий компонент) інноваційного потенціалу. Отже, результатом використання інноваційного потенціалу будуть різного виду нововведення (нові технології, нові види товарів і послуг).

  Таким чином, інноваційний потенціал регіону - це можливість і здатність регіону формувати і використовувати інноваційні ресурси, необхідні для інноваційного розвитку, що дозволяє регіону створювати, поширювати і використовувати різного виду нововведення (нові види товарів і послуг).

  Для розробки ефективної регіональної інноваційної політики необхідно адекватно визначати рівень інноваційного потенціалу. Пропонована методика по його оцінці передбачає розрахунок інтегрованого (узагальнюючого) показника, що оцінює інноваційний потенціал в частині його формування і використання. Для оцінки умов формування інноваційного потенціалу регіону (ресурсний компонент) пропонується розраховувати узагальнюючий показник формування інноваційного потенціалу регіону, а для оцінки ступеня використання (результуючий компонент) - узагальнюючий показник використання інноваційного потенціалу регіону.

  Ресурсний компонент інноваційного потенціалу проявляється:

  - в наявності і накопиченні промислово-виробничих площ і обладнання, необхідних (сприяють) здійснення інноваційної діяльності;

  - в сукупності джерел і запасів фінансових можливостей, які є в наявності і можуть бути використані для здійснення інноваційної діяльності;

  - в сукупності людських ресурсів, що володіють необхідними навичками, знаннями, здібностями для здійснення інноваційної діяльності;

  - в сукупності наявних регіональних нормативно-правових актів, що регулюють інноваційну діяльність, наявних об'єктах інноваційної інфраструктури регіону;

  - в сукупності об'єктів інтелектуальної власності, які безпосередньо беруть участь у створенні, виробництві та реалізації інноваційної продукції (послуг), овеществляются в цій продукції, багато в чому визначаючи її споживчу цінність (вартість).

  Оренбурзька область - один з найбільших регіонів Російської Федерації, що має розвинений аграрний сектор.

  Важливу роль в соціально-економічному розвитку області відіграє сільськогосподарське виробництво, так як на селі проживає 42% населення області. В умовах кризи агропромисловий комплекс показує сталий розвиток практично в усіх напрямках.

  В останні роки особлива увага приділяється розвитку тваринництва. Тільки в реконструкцію, будівництво тваринницьких комплексів і ферм вкладено понад 7 млрд. Рублів. Побудовано та реконструйовано два свинарських комплексу на 100 тис. Голів, ферми молочної та м'ясної худоби. Завершується будівництво молочного комплексу на 2400 голів в Саракташском районі. Проводиться модернізація птахофабрик. Під г.Орском ведеться будівництво свинокомплексу на 100 тис. Голів вартістю понад 1,6 млрд. Рублів.

  Багато в чому це стало можливим завдяки приходу в область великих інвесторів. Створені ними інтеграційні об'єднання обробляють понад 2 млн. Га сільгоспугідь. Основні з них: «МТК Спектр» (м.Москва), «Разгуляй _ УКР Росс», «Регіональний громадський фонд з підтримки і розвитку середнього класу», ТОВ «Іволга», ЗАТ «Хлібопродукт _ №2», ТОВ «ОренбургАгро ДТ », ЗАТ« Ювілейне », ВАТ« Заглядінскій елеватор », ВАТ« Сакмарське елеватор »та ін.

  З року в рік зростає роль селянських фермерських господарств. На сьогоднішній день за ними закріплено 1 млн. Га сільгоспугідь, у тому числі 774 тис. Га ріллі. Близько половини валової сільгосппродукції області забезпечують особисті підсобні господарства. Незважаючи на кризові явища в економіці, ми продовжуємо послідовно проводити політику підтримки агропромислового комплексу. У 2014 році на виплату різних видів субсидій підприємствам АПК в консолідованому бюджеті області передбачено 3,5 млрд. Руб., В тому числі 1 млрд. З федерального бюджету.

  Урядом області розроблений та реалізується комплекс заходів, спрямованих на розвиток малого та середнього підприємництва як найважливішого ресурсу економічного розвитку.

  Економічні, соціальні результати, ефективність поточної діяльності і перспективного розвитку регіональних господарств в умовах істотних змін стану зовнішнього середовища, регіональних ринків інновацій і капіталів в істотному ступені залежать від управління інноваційними та інвестиційними процесами регіонів, що визначає темпи оновлення та модернізація основних фондів, створення і впровадження базисних і поліпшують технічних, технологічних та інформаційних нововведень з метою підвищення конкурентоспроможності ості, що випускається, послуг, що надаються, переорієнтації сировинної спрямованості експорту на експорт обробних галузевих складових регіонів і в цілому національної економіки.

  Управління інноваційними та інвестиційними процесами регіональних господарств являє собою систему взаємодії вжитих заходів, функцій, методів, способів і стратегій впливу на об'єкт управління для досягнення в перспективному періоді часу програмних і проектних економічних, фінансових і соціальних рівнів ефективності, виконує роль інструментарію по підтримці і розвитку науково -інноваційний процесу регіону, економічної обгрунтованості обирається варіанти або окремого інвестиційного проекту для п наступного його фінансування, підвищення якості наявного ресурсного потенціалу, розширення складу конкурентних переваг регіону.

  Суть інвестиційно-інноваційної політики регіону полягає в забезпеченні силами громадських механізмів інноваційно-відтворювального розвитку на базі використання конкурентних переваг регіону і, перш за, все, завдяки нарощуванню його інвестиційного та інноваційного потенціалу.

  В цілому інвестиційний потенціал Регонів можна визначити як сукупну можливість власних і залучених в регіон економічних ресурсів забезпечувати при наявності сприятливого інвестиційного клімату інвестиційну діяльність з метою і масштабах, визначених економічною політикою регіону.

  Інноваційний потенціал виражається в існуючих інноваційних проектах, що знаходяться на стадіях розробки та завершення, а також в інфраструктурі, яка є сполучною ланкою між усіма елементами розвитку інноваційної діяльності.

  Отже, інновації - це загальноекономічна закономірність, двигун і спонукальний мотив прогресу суспільства у всій його багатогранності. По суті своїй інновація переслідує підвищення результативності та головна проблема полягає не тільки в пошуку нової ідеї, але матеріального забезпечення інновації.

  Таким чином, інноваційний потенціал регіону - це ступінь можливості (готовності) соціально-економічної системи регіонального господарства до здійснення інноваційної діяльності, що визначається ресурсної компонентної, що формується науковими, інтелектуальними, кадровими, фінансовими, техніко-технологічними ресурсами і забезпечує формування її інвестиційного потенціалу.

  Агропромисловий комплекс є інвестиційно-привабливим сектором економіки, де постійно йде процес впровадження інноваційних технологій і модернізація виробництва. В рослинництві на площі понад 2,6 млн. Га впроваджені ресурсозберігаючі технології. У тваринництві побудовано ряд сучасних свинарських і птахівницьких комплексів.

  За оцінками експертів, область знаходиться в першій п'ятірці регіонів Росії, що володіє інноваційним потенціалом для розвитку АПК.

  А за обсягами залучення іноземних інвестицій Оренбурзька область займає 2-е місце в Приволзькому федеральному окрузі і знаходиться в двадцятці по Росії. Кожен п'ятий рубль в бюджеті - це результат успішної зовнішньоекономічної діяльності.

  На інноваційний потенціал області впливає ряд факторів:

  - Кліматичні умови. Клімат різко континентальний, середня температура січня від -14 до -18 градусів, середня температура липня від +19 до +22 градусів, кількість опадів - близько 250 мм. на рік. Загальна площа сільськогосподарських угідь 10 821,3 тис. Га., З них ріллі 6 117,8 тис. Га.

  - Спеціалізація. Тваринництво - молочно-м'ясне скотарство - 22,!% (Молоко - 11,8%, вирощування ВРХ - 10,3%). Птахівництво - 20,4% (м'ясо птиці - 10,4%, яйце - 10%). Рослинництво - зерно - 40,4%, насіння олійних культур - 6,9%.

  Оренбурзька область славиться виробництвом особливо цінних сильних і твердих сортів пшениці, площі яких становлять до 1,5 млн. Га, а середньорічний валовий збір до 1,8 млн. Тонн. На базі ОГАУ створений «Науково-освітній Центр ресурсозберігаючого та точного землеробства», що дозволяє проводити картування врожайності і диференційовано вирішувати питання родючості ґрунтів і якості одержуваної продукції.

  - Інвестиційний проект. Розробка і створення технології використання сірки як мінеральні добрива та меліоративного реагенту з метою рекультивації солонцевих ґрунтів. Приклад інвестиційного проекту наступний. Будівництво під ключ тепличного комбінату в Оренбурзькій області на наявній земельній ділянці. Потужність першої черги становить 3,2 га. На площах тепличного комбінату планується вирощувати два види тепличних культур - огірок, томат. А також упаковка, зберігання, реалізація екологічно чистої продукції за рахунок використання сучасних технологій вирощування. Кошторисна вартість проекту - 800 млн. Руб. чистий дисконтований дохід - як 406,4 млн. руб. проект входить у Федеральну програму «Розвитку захищеного грунту в РФ», за яким передбачено субсидування споживаних електроенергії і газу.

  В даний час активно розвивається Банк інноваційних проектів.Він розміщений на офіційному сайті обласного Міністерства економічного розвитку, промислової політики і торгівлі Оренбурзької області [10], і частково виконує функцію інформування зацікавлених користувачів цього ресурсу про досягнення регіональної науки. Частково тому, що, на наш погляд, інформація про проекти дуже коротка, що не дозволяє хоча б приблизно оцінити передбачувані витрати і терміни здійснення проекту.

  З метою стимулювання фундаментальних наукових досліджень в області були проведені конкурси грантів спільно з Російським фондом фундаментальних досліджень, Російським гуманітарним науковим фондом, Міністерством освіти і науки Російської Федерації. Проводилися також конкурси лідерів виробництва, молодіжних проектів. Крім цього, створено венчурний інноваційний фонд ВАТ "Фонд сприяння інноваціям" Павутинка ". Правда, орієнтований він, в основному, на промисловість.

  Призначення будь-якого закону - створити правові основи, що організують початку будь-якого процесу або діяльності. Втілює його в життя виконавча влада, забезпечуючи його, перш за все, фінансами.

  З 2007 року в бюджет області закладаються кошти на субсидування процентних ставок, сплачених сільськими товаровиробниками за користування цільовими кредитами. Цей захід дозволяє залучати порядку 1,6-1,8 млн. Рублів пільгових кредитів для реалізації інноваційних проектів і поповнення оборотних коштів сільськогосподарських підприємств. Починаючи з 2008 року, до бюджету області щорічно закладається по 50 млн. Рублів на здешевлення придбання мінеральних добрив і засобів захисту рослин.

  Незважаючи на убогість коштів, обласна адміністрація взяла курс на фінансову підтримку села відразу по декількох напрямках. Комплексний підхід виділення бюджетних коштів на поворотній основі, і там, де необхідно, на безповоротній основі дозволив вирішити кілька завдань. Найголовніша з них - створення в 2002 р обласного лізингового фонду. Основу його склали кошти обласного бюджету, зараз в ньому близько 3 млрд. Руб. За даними Міністерства сільського господарства області, за три останні роки на кошти фонду закуплено 1600 комбайнів, понад 1000 тракторів, 140 більше огрядних автомобілів, близько 300 жаток, 600 сівалок і ряд найменувань іншої сільськогосподарської техніки. Дуже важливо, що техніка в лізинг з 2005 року оформляється на 5 років, що значно полегшує господарствам можливість її придбання.

  Ефективним заходом підтримки інноваційної діяльності в регіоні, зокрема і в аграрному секторі економіки, є робота утвореного в 2003 р за рахунок коштів обласного бюджету інвестиційного фонду. З цього фонду може отримати кредит на 2 роки будь-який претендент, який захистив на обласну конкурсну комісію перспективний інноваційний проект. Плата за користування кредитом встановлюється постановою Уряду області на рівні 1 / 2- 1/4 ставки рефінансування Центробанку. За 2007-2012 р.р. сільгоспвиробникам області видано інвестиційні кредити на суму понад 650 млн. рублів.

  Постійна підтримка надається тваринницької галузі області. При існуючих цінах на м'ясо тільки кілька десятків господарств ведуть виробництво рентабельно. Розуміючи ці труднощі, уряд області щорічно виділяє кошти на дотацію тваринницької продукції. У 2007 році вона становила 427 млн. Рублів або в 2,6 рази більше, ніж в 1999 році. У 2007-2009 роках на ці цілі направлено по 300 млн. Рублів.

  В рамках реалізації пріоритетного національного проекту "Розвиток АПК" за напрямом "Прискорений розвиток тваринництва" в області ведеться будівництво і реконструкція тваринницьких ферм (комплексів). Прийняття рішень Уряду РФ про надання субсидій з федерального бюджету по 5-річним і 8-річним кредитами для відшкодування частини витрат сільськогосподарським товаровиробникам зі сплати відсотків банкам [105, 106], а потім аналогічних рішень Уряду Оренбурзької області [99, 101] зробило ці кредити практично безкоштовними і дозволило почати освоєння в області ряду масштабних проектів. Основні види інноваційної діяльності, які отримали в зв'язку з цим найбільший розвиток - це будівництво нових і реконструкція існуючих тваринницьких комплексів; оснащення їх сучасним обладнанням для утримання і догляду за тваринами; придбання племінної худоби підвищеної молочної або м'ясної продуктивності, в тому числі з-за кордону.

  По завершенні будівництва і реконструкції тваринницьких приміщень за рахунок 5-річних кредитів буде додатково введено в свинарстві 45900 скотомест, в молочному скотарстві - 4220 скотомест. Це буде виробництво, яке дозволить освоїти інноваційні технології вирощування племінної худоби з метою отримання від нього максимальної віддачі і підвищити ефективність глибоко збитковою в даний час галузі. Важливо й те, що будуть створені робочі місця, привабливі для молоді за рівнем комфорту.

  Розпочато реалізацію інвестиційних проектів у тваринництві по 8- річним кредитами на загальну суму 4458,6 млн. Рублів. Укладено кредитні договори на суму 1488,9 млн. Рублів, отримано кредитів 547,3 млн. Рублів. Здійснення проектів дозволить ввести таку кількість скотомест: в молочному скотарстві - 2600, в м'ясному скотарстві - 1500, в свинарстві - 186000. У ході реалізації проектів вже створено додатково близько 2000 робочих місць. Крім цього, 31 господарство області здійснює реконструкцію тваринницьких комплексів і ферм за рахунок власних коштів.

  Укладено договори з ВАТ "Росагролізінг" на поставку обладнання для тваринництва на суму 702,0 млн. Рублів, у тому числі НПО "Південний Урал" на суму 573,4 млн. Рублів (у 2006 р вже отримано обладнання на суму 47,6 млн. рублів). Придбано кормораздатчиков "Оптімікс" і "КІС-8" 54 шт. на суму 35,3 млн. рублів, один комплект доїльного обладнання вартістю 4,3 млн. рублів, 16 тракторів типу МТЗ на суму 14,8 млн. рублів. Всього придбано обладнання та техніки по обласному лізингу на суму 54,4 млн. Рублів.

  Іншим напрямком інноваційної діяльності в тваринницькій галузі області є поліпшення породного складу стада шляхом придбання племінної худоби. Поставка племінної худоби здійснюється через ТОВ "Росагролізінг". Між Урядом області і керівництвом "Рос-агролізингу" складено та підписано договорів на поставку племінної продукції на суму 42,7 млн. Рублів.

  Худоба купується з-за меж Оренбурзької області, в тому числі, з-за кордону (Австрії, Німеччини), з метою підвищення генетичного потенціалу тварин. У 2008 році господарства придбали 1496 голів племінної великої рогатої худоби на суму 71182,9 тис. Рублів, у тому числі: 529 голів завезено з-за меж області, 967 - всередині області. Поставлено 479 голів свиней з Канади. Усередині області буде поставлено 1410 голів молодняку ​​великої рогатої худоби калмицької і казахської білоголової порід, які оптимально пристосовані до умов пасовищного утримання в степових районах, мають високу скоростиглість і хорошу відтворну здатність. Худоба поставляється на реконструйовані або модернізовані ферми.

  В рослинництві основні інновації, які освоюють оренбурзькі хлібороби - це системи контурно-ландшафтного землеробства (КЛЗ), ресурсозберігаючі технології обробітку грунту, нові районовані сорти зернових культур, що дають найбільші врожаї в умовах посушливого клімату.

  В системі заходів, спрямованих на підтримку сільського господарства (а, отже, і з метою активізації інноваційної діяльності), однією з центральних є подальший розвиток інтеграції сільськогосподарських товаровиробників з переробними підприємствами. Прийнята в 2006 році програма розвитку інтеграції успішно виконується. Про це свідчать дані обласного Міністерства сільського господарства, харчової та переробної промисловості Оренбурзької області (табл. 5).

  Стійке зростання обсягів вкладень і оброблених площ сільгоспугідь найкращим чином свідчить про ефективність і перспективність процесу інтеграції.

  Реформування колгоспів і радгоспів, поспішна приватизація елеваторів, підприємств зберігання, транспортування і переробки сільськогосподарської продукції, торгівлі, агросервісного і банківського обслуговування привели до розриву виробничих зв'язків. Підприємства нових форм власності, так звані малі форми господарювання (КФК, лихий), що з'явилися в ході аграрної реформи, ці зв'язки змушені встановлювати заново. Для цих категорій господарств утруднений доступ до кредитних ресурсів, отже, значно звужуються можливості придбання техніки, елітного насіння, племінних тварин і т.д. Одним словом, розвивати виробництво на інноваційній основі їм набагато важче, ніж великим підприємствам.

  Таблиця 8 - Зведена інформація щодо інтеграції сільськогосподарських товаровиробників з інвесторами в Оренбурзькій області в 2008-2013 р.р. *

  роки

  кількість інвесторів

  Кількість інтеграційних об'єднань

  Вкладено коштів (млн. Руб.)

  Освоєно сільгоспугідь (тис. Га)

  2008

  70

  79

  1141,5

  690,7

  2009

  81

  110

  630,2

  997,5

  2010

  90

  110

  575,0

  1042,8

  2011

  74

  111

  654,3

  1332,9

  2012

  85

  124

  1653,4

  1548,7

  2013

  81

  117

  2324,3

  1721,3

  Разом:

  6978,7

  7333,9

  * За даними Мінсільгоспу Оренбурзької області

  Все це і зумовило розуміння необхідності об'єднання сільських товаровиробників. З прийняттям в 1995 р Федерального закону РФ "Про сільськогосподарську кооперацію" [13, с. 12] відкрилася можливість організації сільськогосподарських кооперативів. Сільські трудівники області не відразу оцінили переваги, які вони отримують, вступаючи до кооперативу. З 2000 по 2005 р в області активно працювали тільки 5 кредитних кооперативів. Ними залучено до пайового фонду 8,7 млн. Рублів, зовнішніх інвестицій для видачі позик своїм пайовикам - 212,9 млн. Рублів і видано позик на суму понад 338,7 млн. Рублів [8, с. 23].

  Постановою уряду РФ були затверджені правила надання в 2013-2014 рр. субсидій з федерального бюджету бюджетам суб'єктів РФ на здійснення державної підтримки за основними напрямками сільськогосподарського виробництва.

  Також затверджені Правила розподілу та надання в 2012-2015 рр.з федерального бюджету бюджетам суб'єктів РФ субсидій на підтримку економічно значущих регіональних програм розвитку сільського господарства суб'єктів РФ по фінансуванню регіональних програм. Уряд РФ схвалив державну програму розвитку сільського господарства на 2012-2015 рр. із загальним обсягом фінансування близько 1,1 трлн руб. З федерального бюджету на період дії програми виділяється 551,3 млрд руб., А з бюджету регіонів - 544,3 млрд руб. На даний момент в Оренбурзькій області підписано ряд цільових програм (Табл. 9).

  Таблиця 9 Державні програми, що діють в Оренбурзькій області

  Назва державної програми

  обсяг фінансування

  Розвиток сільського господарства і регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства Оренбурзької області на 2013-2020 роки

  27 803 636,90 тис. Руб.

  (З коштів обласного бюджету)

  Підтримка початківців фермерів на період 2012-2014 роки в Оренбурзькій області

  92 736 тис. Руб.

  (З коштів обласного бюджету)

  Збереження і відновлення родючості грунтів земель сільськогосподарського призначення та агроландшафтів Оренбурзької

  області на 2011 - 2014 роки

  1702874 тис. Руб.

  (З обласного бюджету -

  109468 тис. Руб. (Прогнозно);

  позабюджетних джерел -

  1593406 тис. Руб.)

  Розвиток м'ясного скотарства Оренбурзької області на 2009 - 2015 роки

  286,64 млн. Руб.

  (З обласного бюджету)

  Розвиток сільського господарства і регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства Оренбурзької області на 2008-2014 роки

  37 701,3 млн. Руб.

  (З них за рахунок коштів обласного бюджету -

  22 528,5 млн. Руб.)

  Разом з тим, в активізації інноваційної діяльності важлива роль відводиться інноваційному маркетингу, пов'язаному з вивченням ринку, управлінням та регулювання виробництва і збуту інноваційного продукту (або інноваційних технологій). Відповідно до конкретної маркетинговою стратегією будується цінова політика підприємства на інноваційну продукцію. На її ціноутворення впливають численні фактори (тип ринку, стратегія підприємства, пропозицію і попит, рівень доходів покупця, державні регулятори і т.п.).

  Підводячи підсумок, можна сказати - оцінка ситуації в АПК Оренбуржжя свідчить, що активізація інноваційної діяльності без реалізації цілої системи заходів, перш за все, фінансового оздоровлення та поетапного відновлення виробництва, стає скрутною.

  Інвестиційний потенціал та інвестиційна привабливість регіону визначаються і його інвестиційної складової. Російські вчені-економісти під інноваційним потенціалом регіону пропонують розуміти сукупність науково-технічних, кадрових, інфраструктурних, фінансових, правових та інших можливостей господарюючих суб'єктів регіону забезпечити сприйняття і дифузію інновацій.

  2.3 Характеристика інфраструктури регіональної інноваційної системи аграрного сектора регіону

  Регіональна інноваційна система аграрного сектора - інфраструктура виробництва знань - наукові та освітні організації, так і інфраструктуру комерціалізації цих знань - інноваційні центри, центри передачі технологій, фонди венчурного фінансування і т.п., що забезпечують матеріалізацію знань і людського капіталу в конкретні економічні результати.

  Створення сприятливого середовища для розширеного відтворення нових знань передбачає:

  - підтримку передових наукових шкіл, їх кадрового потенціалу та приладової бази на основі базового фінансування і довгострокових інституційних грантів з коштів державного бюджету;

  - об'єднання наукових організацій зі схожою тематикою в великі міжгалузеві структури регіонального рівня;

  - залучення іноземних партнерів і інвесторів до виконання регіональних програм.

  Розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності та комерціалізацію науково-технічних результатів в регіонах можна проводити на базі:

  - підготовки кадрів для інноваційної сфери, в першу чергу, в області технологій венчурного фінансування;

  - стимулювання аграрних корпорацій і великих підприємств регіонів до розвитку власних інноваційних та наукових підрозділів (внутрішньофірмової науки) і активізації їх попиту на продукцію і послуги інших організацій інноваційної системи;

  - побудови інфраструктури інноваційної системи шляхом створення корпоративних структур в науково-технічній і виробничо-технологічній сферах, в т.ч. наукових і освітніх організацій, центрів трансферту технологій, інжинірингу регіональних центрів та ін .;

  - розвитку регіональних структур комерціалізації технологій, створення в регіоні центру трансферту технологій.

  Досягнення поставлених стратегічних цілей багато в чому буде визначатися здатністю органів державної влади Оренбурзької області виробити ефективний механізм реалізації Стратегії, який передбачає комплекс заходів правового, економічного та організаційного характеру, що забезпечує «баланс інтересів», скоординовані дії всіх учасників реалізації стратегії.

  З метою подальшого розвитку та зміцнення науково-технічного потенціалу Оренбурзької області необхідно створення інтегрованої інноваційної системи, що включає в єдиний науково-виробничий комплекс галузеві інститути, науково-виробничі творчі групи, наукові школи, провідні фундаментальні і прикладні дослідження.

  Основні напрямки реалізації стратегічних цілей і завдань:

  - створення обласної венчурної компанії та венчурного фонду, які стануть каталізатором створення інноваційних компаній на території області;

  - створення мережі технопарків і бізнес-інкубаторів в муніципальних утвореннях Оренбурзької області;

  - реалізація великих інвестиційних проектів за участю інвестиційного фонду РФ;

  - участь у високотехнологічних ФЦП для отримання державної підтримки;

  - організація підприємств з режимом «промислового складання»;

  - розвиток механізму концесій;

  - участь в реалізації Концепції розвитку промислового дизайну;

  - робота з підприємствами щодо відповідності промислової продукції впроваджуються технічним регламентам;

  - створення промислових кластерів [8, с. 29].

  Інфраструктура інноваційної діяльності повинна охоплювати всі напрямки забезпечення інноваційної діяльності, починаючи з формування повноцінної нормативно-правової бази науково-технічної та інноваційної діяльності, до створення організаційно-провідної технологічної системи, що дозволяє ефективно реалізувати інноваційні розробки та рішення в різних сферах.

  Провідна система повинна мати інфраструктуру, здатну ефективно реалізувати нововведення через лабораторні випробування, дрібносерійне виробництво, апробацію, доопрацювання в технопарках, з подальшою реалізацією готових інноваційних проектів і рішень великому, середньому і малому бізнесу [8, с. 23].

  Така побудова регіональної провідної системи вимагає перебудови управління інноваційними процесами на території області, яке має забезпечити координацію науково-дослідницької, проектної та впроваджувальної діяльності відповідно до виділених пріоритетними завданнями.

  В інноваційну інфраструктуру регіональної інноваційної системи входять:

  - регіональний технопарк - автономна некомерційна організація "Технопарк Оренбурзького державного університету";

  - три бізнес-інкубатора - державна установа "Оренбурзький обласний бізнес-інкубатор"; бізнес-інкубатор "Центр з організації виробництва, переробки та продажу сільськогосподарської продукції"; державна установа "Орський бізнес-інкубатор";

  - три центри трансферу технологій - «Центр інновацій та наукоємних технологій»; «Центр низьких температур і кріотехнологій» (на базі ОДУ); «Центр біотехнологій» (на базі Оренбурзького наукового центру, ОГУ, ВНИИМС).

  В області багато робиться для закріплення на селі молодих фахівців. Саме вони в першу чергу здатні сприйняти нові ідеї і технології і втілити їх в реальне виробництво. Урядом області ведеться велика робота в рамках пріоритетного національного проекту "Розвиток АПК" за напрямом "Забезпечення доступним житлом молодих фахівців (чи їхніх сімей) на селі". За даними Міністерства сільського господарства, харчової та переробної промисловості Оренбурзької області, тільки в 2013 р на ці цілі виділено з федерального бюджету 10,8 млн. Рублів субсидій, з обласного - 14,4 млн. Рублів. Будівництво і покупку вели 112 молодих сімей. Всього ними побудовано і куплено більше 9,5 тис. М житла при планованому показнику 6,6 тис. М2, що склало 144% до плану. У 2014 році планується побудувати (придбати) 13,6 тис. М2 житла для 303 сімей молодих працівників і фахівців сільського господарства [38, с. 123].

  Наукове забезпечення аграрного сектора економіки області здійснюють в основному два науково-дослідних установи РАСГН - ГНУ "Оренбургский НДІ сільського господарства" (ОНІІСХ), ГНУ "Всеросійський науково-дослідний інститут м'ясного скотарства" (ВНИИМС) і освітня установа ВПО - Оренбурзький державний аграрний університет ( ОДАУ). У цих установах і зосереджений потенціал аграрної науки області. Перш за все, це люди, віддані своїй справі. Число дослідників високої кваліфікації - докторів та кандидатів наук в останні роки не тільки не зменшується (ОНІІСХ і ВНИИМС), але і відчутно зростає (ОДАУ). Так, в 2013 р розробкою і впровадженням новітніх досягнень науки в сільськогосподарське виробництво області займалися 121 докторів наук і професорів, близько 400 кандидатів наук (таблиця).

  Таблиця 10 - Чисельність персоналу, зайнятого дослідженнями і розробками в аграрній науці Оренбурзької області

  показники

  200 9 р

  20 10 г.

  20 11 м

  20 12 г.

  20 13 м

  оніісх

  Чисельність персоналу-всього

  143

  159

  172

  172

  199

  в тому числі: дослідники

  80

  88

  91

  85

  88

  доктора наук

  7

  6

  7

  6

  кандидати наук

  25

  29

  28

  24

  23

  ВНИИМС

  Чисельність персоналу-всього

  119

  115

  116

  112

  119

  в тому числі дослідники

  71

  72

  70

  69

  79

  доктора наук

  9

  10

  і

  9

  9

  кандидати наук

  34

  36

  33

  33

  36

  ОГАУ

  Чисельність персоналу-всього

  в тому числі дослідники

  200

  114

  119

  211

  213

  доктора наук

  83

  96

  99

  101

  106

  кандидати наук

  249

  305

  311

  305

  332

  Негативні тенденції 90-х років, пов'язані з різким скороченням фінансування аграрної науки, в останні роки виявляють себе не так чітко.За даними бухгалтерських звітів названих інститутів зростання витрат на наукові дослідження очевидний [38, с. 123].

  І результат не забарився. Оренбурзькі вченими розроблені такі масштабні системні програми, як обласна програма "Родючість" на 2009-2015 роки, програма "Зерно", адаптивно-ландшафтна система землеробства, наукова концепція-прогноз розвитку тваринництва до 2015 року. Створені нові високопродуктивні сорти озимої і ярої м'якої і твердої пшениці, ячменю і проса. Активно ведеться робота по виведенню посухостійких сортів зернових культур і організація їх насінництва. Розроблено ресурсозберігаючі технології обробітку зернових і кормових культур з використанням біологічних методів відтворення родючості грунту, технології вирощування кормових трав і програмованих врожаїв картоплі [38, с. 123].

  Таблиця 11 - Внутрішні поточні витрати на дослідження і розробки в наукових і освітніх установах Оренбург а

  показники

  20 09 м

  20 10 г.

  20 11 м

  20 12 г.

  20 13 м

  ОНІІСХ

  всі витрати

  3,2

  11,9

  13,2

  15,9

  17,0

  в тому числі за видами робіт:

  фундаментальні дослідження

  1,9

  7,0

  8,0

  9,5

  10,2

  прикладні дослідження

  1,1

  4,3

  4,6

  5,5

  6,0

  розробки

  0,2

  0,6

  0,6

  0,9

  0,8

  Е

  1НІІМС

  всі витрати

  5,2

  6,5

  7,3

  8,7

  11,9

  в тому числі за видами робіт:

  фундаментальні дослідження

  3,2

  6,5

  7,3

  7,8

  10,9

  прикладні дослідження

  -

  -

  -

  -

  -

  розробки

  2

  -

  -

  0,9

  1

  ОГАУ

  всі витрати

  2,7

  5,8

  8

  12,4

  39,9

  в тому числі за видами робіт:

  фундаментальні дослідження

  0,4

  0,5

  1,0

  1,5

  9,6

  прикладні дослідження

  1,8

  5,1

  6,9

  10,8

  29,8

  розробки

  0,5

  0,2

  ОД

  од

  0,5

  * За даними бухгалтерських звітів наукових установ

  Розроблено та успішно діє система заходів по збереженню генофонду високоцінного племінної великої рогатої худоби м'ясних і молочних порід, свиней, кіз і птиці. Створюються і удосконалюються нові високопродуктивні породи м'ясної худоби, технології годівлі тварин і одержання кормосмесей із заданими властивостями і харчовою цінністю. І безліч інших завершених наукових робіт. Величезний науковий доробок, створений оренбурзькими вченими, при широкому його використанні може перетворитися в один з вирішальних факторів активізації інноваційної діяльності в сільськогосподарському виробництві області.

  Загальноросійська проблема низької затребуваності інноваційних наукових розробок в реальному сільськогосподарському виробництві дуже гостро проявляється в Оренбурзькій області. Як було згадано вище, на офіційному сайті Міністерства промисловості і інновацій Уряду Оренбурзької області опублікований список інноваційних проектів оренбурзьких вчених, пропонованих ними для використання у виробництві [10, с. 45]. Кожен елемент списку містить посилання на короткий опис розробки. Результати вивчення списку проектів зведені в таблицю (табліци8). Із загальної кількості завершених наукових досліджень широке впровадження отримали всього 4 проекти, 33 освоєні на обмежених площах або тільки в дослідно виробничих господарствах, інші залишили сліди тільки в наукових звітах своїх наукових установ. Як позитивний момент варто відзначити активність вчених у захисті своєї інтелектуальної власності: 37% розробок завершені отриманням патенту або свідоцтва на корисну модель [26, с. 153].

  Таблиця - 12 Результати освоєння наукових розробок оренбурзьких вчених в сільськогосподарському виробництві Оренбурзької області, 2013р.

  Найменування наукової установи, розробника проекту

  Всього завершених проектів

  захищено патентами

  Впроваджено у багатьох господарствах

  поодинокі впровадження

  кількість

  % Від виробленого

  ОГАУ

  34

  14

  41

  1

  12

  ВНИИМС

  18

  7

  39

  6

  оніісх

  20

  6

  30

  3

  12

  Інші

  9

  3

  33

  3

  Разом:

  81

  30

  37

  4

  33

  * За даними наукових установ

  Освоєння будь-якої інновації вимагає певних витрат, належної матеріально-технічної бази, а спроба її освоєння при відсутності необхідних умов дуже часто призводить лише до необґрунтованої дискредитації самої наукової розробки, а також її розробників і фахівців господарств. Але і міцні господарства, які, здавалося б, мають всі необхідні умови для інноваційного розвитку, як правило, не виявляють інтересу до інноваційних пропозицій, які не дають швидкої віддачі. А саме до таких відносяться більшість проектів, представлених на сайті [26, с. 153].

  Оренбурзькі вчені-аграрники успішно справляються із завданням підготовки наукових кадрів і фахівців безпосередньо для сільськогосподарського виробництва. Чисельність студентів вищих навчальних закладів за спеціальностями сільського господарства в 2009-2013 р.р. становила в середньому 8208 осіб [34, с. 450]. З 2002 р в Оренбуржье реалізується програма навчання у ВНЗ області за затребуваними спеціальностями на умовах цільової підготовки фахівців за рахунок обласного бюджету (так званий "губернаторський набір"). За даними обласного Міністерства освіти в 2010-11 навчальному році за цією програмою проходили навчання 810 студентів. Відбулися вже два випуски "губернаторського набору": в 2012 р - 120 чоловік, в 2013 р - 237 осіб. З них 133 фахівця різних профілів сільськогосподарського напрямку, 19 лікарів, 83 педагога. Всі вони отримали розподіл в усі райони області [26, с. 153].

  У всіх названих вище наукових установах і ВНЗ діють аспірантури і докторантури. Чисельність аспірантів в аналізовані роки по галузі сільськогосподарських наук залишається відносно стабільною, що є відображенням наступності в регіональних наукових школах і дозволяє сподіватися на безперервність потоку генерації знань в аграрній галузі науки (таблиця 9).

  Таблиця 13 - Основні показники діяльності аспірантурпо сільськогосподарським спеціальностями

  показники

  20 08 м

  200 9 р

  20 10 г.

  20 11 м

  20 12 г.

  20 13 м

  чисельність аспірантів

  71

  84

  79

  73

  62

  71

  Прийом до аспірантури

  31

  37

  18

  26

  24

  25

  Випуск з аспірантури

  26

  18

  16

  27

  27

  12

  Участь в інноваційному процесі вимагає від керівників і фахівців сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств такого рівня сучасних знань і професійної підготовки, які дозволять їм не тільки досягати високої ефективності виробництва, а й уміло орієнтуватися в складних економічних проблемах в умовах жорсткої конкурентної боротьби за виживання.Високий рівень професійної підготовки сільських товаровиробників і постійна актуалізація знань дозволять підвищити рівень адекватного сприйняття інформації про інновації та посилити сприйнятливість їх до нововведень. Ці завдання вирішуються в системі післявузівської і додаткової професійної освіти [26, с. 167].

  На 01.01.2013 р в аграрному виробництві області працювало 13,4 тис. Керівників і фахівців різного рівня і 14% з них не мали вищої або середньої професійної освіти. Особливо низький професійний рівень у керівників середньої ланки, де більше 30% посад заміщено практиками, тобто людьми без будь-якого професійного освіти, але мають певний досвід роботи в сільському господарстві. Для цієї категорії сільських трудівників необхідність підвищення кваліфікації є найбільш актуальною.

  В області сформована стійка система безперервного аграрної освіти, що передбачає наступність, багатоваріантність і гнучкість всіх форм і напрямів навчання. Ключовою ланкою в цій системі є Оренбурзький регіональний інститут підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців агропромислового комплексу. У різні роки він мав різні назви, але завдання не змінювалися. З часу створення інституту (1966) в його стінах пройшли підвищення кваліфікації та професійну перепідготовку близько 100 тисяч керівників і фахівців сільського господарства області [26, с. 170].

  Інститут постійно удосконалює свою освітню, науково-методичну, консультаційну та фінансово-господарську діяльність. Інститутом розроблено та впроваджено в навчальну практику, і, отже, в сільськогосподарське виробництво більше 30 навчально-тематичних планів і програм. Основні з них - менеджмент, бухгалтерський облік і аудит, економіка і організація сільськогосподарського виробництва.

  Особливою популярністю користуються виїзні заняття в районах, коли керівники і спеціалісти господарств мають можливість з частковим відривом від виробництва у зручний для них час підвищити свою кваліфікацію в районі або на базі одного з господарств району. Щорічно інститут укладає договори з трьома районами на підвищення кваліфікації їх кадрів за узгодженою з ними програмою.

  При інституті склався постійний склад викладачів з ОДАУ, співробітників НДІ, фахівців сільгосппідприємств, різних організацій аграрного профілю. Їх інтелектуальний і кваліфікаційний потенціал досить високий: 10,1% викладачів - доктори наук, професори, близько 50% - доценти і кандидати наук [26, с. 153].

  Щорічно проводяться на досить високому рівні науково-практичні конференції з актуальних проблем аграрного виробництва, проблемам інноваційного розвитку. З 2009 по 2013 роки проведено 8 конференцій як всеросійського, так і міжнародного рівня, в яких беруть участь всі категорії фахівців, керівники господарств та органів управління АПК. Так в 2012 і 2013 р проведені конференції "Розвиток інноваційних процесів в агропромисловому комплексі Оренбурзької області", "Інноваційні процеси в рослинництві та роль служби сільськогосподарського консультування в їхньому розвитку" за участю вчених і практиків з сусідніх областей і республік, Казахстану. Такі конференції, поряд з курсовою підготовкою, стають гарною школою підвищення кваліфікації кадрів сільського господарства і їх професійно-творчого зростання, знайомлять учасників з новітніми досягненнями науки, сприяють поширенню передового досвіду, змушують порівнювати і спонукають до оволодіння інноваційними технологіями виробництва сільськогосподарської продукції.

  Таким чином, діяльність Оренбурзького регіонального інституту підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців агропромислового комплексу реально сприяє активізації інноваційної діяльності в сільському господарстві області.

  Розвиток аграрного сектора є національним проектом. Оренбурзька область займає одне з провідних місць в Уральському економічному районі по виробництву багатьох видів сільськогосподарської продукції. Перебудовні процеси в Росії істотно відбилися на основні економічні показники аграрного сектора народного господарства Оренбурзької області, його фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

  Суть інвестиційно-інноваційної політики регіону полягає в забезпеченні силами громадських механізмів інноваційно-відтворювального розвитку на базі використання конкурентних переваг регіону і, перш за, все, завдяки нарощуванню його інвестиційного та інноваційного потенціалу. В цілому інвестиційний потенціал регіону можна визначити як сукупну можливість власних і залучених в регіон економічних ресурсів забезпечувати при наявності сприятливого інвестиційного клімату інвестиційну діяльність з метою і масштабах, визначених економічною політикою регіону.

  Як показує практика, інфраструктура інноваційної діяльності повинна охоплювати всі напрямки забезпечення інноваційної діяльності, починаючи з формування повноцінної нормативно-правової бази науково-технічної та інноваційної діяльності, до створення організаційно-провідної технологічної системи, що дозволяє ефективно реалізувати інноваційні розробки та рішення в різних сферах.

  Все вищевикладене дозволяє зробити висновок зробити наступні висновки і виявити такі проблеми розвитку інновацій в АПК.

  1. Нестача нових технологій, сучасного обладнання, фінансових ресурсів, призвели до скорочення і старіння матеріально-технічної бази галузі та, як наслідок до зменшення посівних площ і поголів'я худоби, зниження чисельності працівників. Під впливом сформованих умов спостерігається скорочення одержуваного прибутку, зниження рівня рентабельності господарської діяльності і неможливість забезпечення відтворювального процесу. Таким чином, очевидно, що непідготовлений безсистемний перехід до ринкових відносин, скорочення державної підтримки, подорожчання і дефіцит кредитних ресурсів, а головне значний диспаритет цін на продукцію сільського господарства та спожиті їм промислові ресурси, особливо теплоенергоресурси, вкрай погіршили становище в галузі. Одним з напрямків підвищення ресурсообеспеченности на підприємствах агропромислового комплексу різних форм власності та організаційно-правових форм є активізація інвестиційної діяльності.

  2. Інвестиційна діяльність підприємств агропромислового комплексу Оренбурзької області протягом останніх десяти років розвивалася суперечливо. Пожвавлення інвестиційного процесу в 2005-2012гг. знову змінилося спадом. У 2011р. на розвиток агропромислового комплексу області використано 2188,4 млн. рублів інвестицій в основний капітал, що на 23,1% більше, ніж в 2012р., але майже в 9 разів нижче рівня 1990р. Головною причиною зниження інвестиційної активності в області з'явився гострий дефіцит фінансових ресурсів - і на державному (в бюджетних відносинах), і на госпрозрахунковому (у окремих виробників) рівнях.

  3. В галузевого спрямування інвестицій в основний капітал АПК не спостерігається змін пріоритетів. Найбільшу питому вагу в структурі інвестицій в основний капітал агропромислового комплексу припадає на сільське господарство як основу розвитку всього аграрного сектора Оренбуржжя. З галузей харчової промисловості найбільш привабливою для інвесторів виявилася харчосмакова промисловість.

  4. Формування джерел фінансування інвестиційного процесу є трансформацію заощаджень і залучених грошових і інших активів в інвестиційні ресурси. На практиці зазначені кошти вилучаються з простого відтворення і включаються в розширене. Амортизація є джерелом покриття простого відновлення функціонуючого реального капіталу, а прибуток дозволяє проводити відновлення в розширеному масштабі, а також трансформувати інвестиційний портфель конкретного одиничного інвестора на ряд програм або інвестиційних носіїв.

  5. Аналіз діяльності агропромислового комплексу Оренбурзької області підтверджує, що різкий спад виробництва сільськогосподарської продукції в значній мірі стався в результаті порушення і подальшого розриву міжгосподарських зв'язків на регіональному, галузевому, а також внутрішньовиробничий рівнях функціонування суб'єктів господарювання. У цих умовах виникла об'єктивна необхідність в якісно нових підходах до розвитку кооперації та інтеграції в АПК.

  6. Становлення і розвиток агропромислової інтеграції є об'єктивні економічні процеси, обумовлені двома головними факторами: з одного боку, - суспільним поділом праці і його спеціалізацією, з іншого, - необхідністю тісної взаємодії між спеціалізованими галузями і видами аграрного і промислового виробництва. Інтеграційний процес протікає за двома схемами, в основі яких лежить вертикальна і горизонтальна консолідація. При вертикальній інтеграції відбувається об'єднання складних структур шляхом концентрації як сировинних, так і переробних виробництв. Це дозволяє забезпечити максимальну ефективність в результаті контролю над всім ланцюжком, починаючи від первинного виробництва і закінчуючи реалізацією готової продукцією. Однак при побудові вертикально інтегрованих структур підприємству необхідно вирішити ключові питання: залучення значних обсягів інвестицій, створення системи управління, однаково ефективною для всіх підрозділів компанії. Дана вертикальна схема практикується в галузях, де є значною число технічних переділів, в тому числі в борошномельної, м'ясної та ін. Характерною особливістю інвестиційного процесу в даному випадку є те, що його учасники можуть виступати як в якості сторони споживача, так і з боку пропозиції інвестицій. Причому величину інвестицій визначають в залежності від уподобань учасників інвестиційного процесу.

  7. Вивчення результатів діяльності агропромислових формувань дає підставу стверджувати, що об'єднавчий рух зменшує інвестиційну депресію, характерну нині для більшості підприємств АПК, покращує інвестиційний клімат в галузі. Інтегровані формування мають значні можливості для інвестиційної діяльності, оскільки саме вони володіють можливостями широкого залучення інвесторів.

  8. Для реалізації виробничої діяльності сільськогосподарські підприємства мають велику потребу в тракторах, в грунтообробних, посівних і збиральних машинах, транспортної техніки, обладнання, інструменти. Вирішенню цієї проблеми сприяє організація лізингової діяльності. Лізинг одночасно вирішує дві важливі проблеми - придбання техніки і фінансування покупки. В результаті набагато підвищується конкурентоспроможність сільськогосподарських товаровиробників в нелегких ринкових умовах.

  В Оренбурзькому регіоні є потенціал для виходу з кризи, відродження сільського господарства і вступу його на інноваційний шлях розвитку: закладені правові основи активізації інноваційної діяльності; поступово поліпшується фінансування сільськогосподарської галузі, стають доступнішими кредити; є потужне наукове забезпечення, зачепив завершених наукових розробок, висококваліфіковані наукові кадри, зростає число випускників ВНЗ по сільськогосподарським спеціальностями, сформована чітка система перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників АПК; хорошими темпами розвивається споживча і кредитна кооперація, інтеграція сільськогосподарських товаровиробників з переробними підприємствами та іншими зовнішніми інвесторами; вживаються заходи щодо закріплення молодих кадрів на селі, включаючи цільову підготовку фахівців і субсидування будівництва житла для них.

  3.Основні напрямки інноваційного розвитку аграрного сектора регіону

  3.1 Державна підтримка інноваційної діяльності в аграрному секторі

  Аграрний сектор економіки Росії виявився перед системним викликом, предопределяющим необхідність оновлення науково-інформаційної, технічної та технологічної бази агропромислового комплексу на якісно новій основі, переходу до інноваційного типу розвитку. Характер і якість системного виклику визначаються поєднанням таких зовнішніх і внутрішніх факторів, як посилення глобальної конкуренції на світових продовольчих ринках, низька конкурентоспроможність російських виробників продукції агропромислового комплексу, низька в порівнянні з розвиненими країнами продуктивність праці, неефективне використання інших факторів виробництва в аграрній сфері економіки Росії, недостатній рівень розвитку людського капіталу в сільській місцевості, недостатні для вирішення проб леми продовольчої безпеки країни рівень розвитку і темпи зростання аграрного сектора економіки.

  Державна підтримка інноваційної діяльності на території Оренбурзької області здійснюється відповідно до Конституції Російської Федерації, федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, нормами міжнародного права та угодами Російської Федерації, Законами Оренбурзької області "Про промислову політику в Оренбурзькій області", "Про технопарки в Оренбурзької області ", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами Оренбурзької області.

  Державна підтримка інноваційної діяльності на території Оренбурзької області - сукупність заходів, що вживаються органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади Оренбурзької області відповідно до законодавства Російської Федерації і Оренбурзької області з метою створення необхідних правових, економічних та організаційних умов, а також стимулів для юридичних і фізичних осіб, які здійснюють інноваційну діяльність.

  Основними завданнями державної підтримки інноваційної діяльності на території Оренбурзької області є забезпечення раціонального поєднання механізмів державного стимулювання суб'єктів інноваційної діяльності і ринкових механізмів, реалізація інституційної, ресурсно-кредитної, податково-бюджетної політики, спрямованої:

  - на інтеграцію наукового, науково-освітнього, науково-технічного, інноваційного та інвестиційного секторів з метою забезпечення їх комплексної взаємодії з виробництвом в умовах багатоукладної економіки;

  - концентрацію виділяються на інноваційну діяльність ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку Оренбурзької області, муніципальних утворень, інфраструктури інноваційної системи;

  - освоєння виробництва принципово нових для Оренбурзької області видів продукції і технологій;

  - підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається на території Оренбурзької області;

  - підвищення інноваційної активності і сприйнятливості організацій до інновацій;

  - формування умов, спрямованих на створення, розвиток і ефективне використання інноваційного потенціалу Оренбурзької області;

  - сприяння переходу організацій реального сектора економіки на режим стійкої інноваційної активності;

  - розвиток інноваційної інфраструктури, в тому числі створення умов для здійснення експертного, правового та іншого забезпечення інноваційної діяльності;

  - залучення в економічний і цивільний оборот об'єктів інтелектуальної власності і результатів інтелектуальної діяльності;

  - розширення системи кадрового забезпечення інноваційної діяльності.

  Одним з важливих документів, що регламентує створення і освоєння інновацій, є обласна цільова програма "Розвиток сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства Оренбурзької області» на 2013-2020 роки ", що має силу закону. Вона затверджена постановою Уряду області 31 серпня 2012 № 751-пп.

  Основними цілями державної програми є:

  - забезпечення продовольчої безпеки області за основними продуктами харчування;

  - підвищення конкурентоспроможності виробленої сільськогосподарської продукції, створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва, підвищення інвестиційної привабливості галузі;

  - підвищення фінансової стійкості підприємств АПК;

  - відтворення і підвищення ефективності використання в сільському господарстві земельних та інших природних ресурсів;

  - сталий розвиток сільських територій.

  Основними завданнями державної програми є:

  - стимулювання зростання виробництва основних видів сільськогосподарської продукції, виробництва харчових продуктів, включаючи напої;

  - підтримка розвитку інфраструктури агропродовольчого ринку;

  - підвищення ефективності регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства;

  - підтримка малих форм господарювання;

  - стимулювання інноваційної діяльності та інноваційного розвитку АПК;

  - підвищення рівня рентабельності в сільському господарстві для забезпечення його сталого розвитку;

  - забезпечення функцій управління в сфері реалізації Програми, вдосконалення системи інформаційного забезпечення АПК;

  - створення умов для збереження та відтворення родючості ґрунтів, стимулювання ефективного використання земель сільськогосподарського призначення;

  - розвиток меліорації сільськогосподарських земель;

  - диверсифікація сільської економіки, підвищення зайнятості, рівня і якості життя сільського населення

  За характером державного впливу на наукову та інноваційну діяльність розрізняють методи прямого і непрямого регулювання, (малюнок).

  Форми державної підтримки інноваційної діяльності в сільському господарстві регіону

  прямі

  непрямі

  |Фінансірованіе пріоритетних НДДКР та інноваційних проектів з бюджетних коштів

  |Сістема грантів для вчених

  |Оплата перепідготовки кадрів, навчання у ВНЗ за рахунок бюджету

  |Формірованіе державної інноваційної інфраструктури та ринку інновацій

  |Субсідірованіе і дотування

  |Налоговие пільги

  |Поддержка фінансового лізингу |Формірованіе регіональних фондів підтримки інноваційної діяльності

  |Гарантіі інноваційним інвесторам

  |Страхованіе інноваційного підприємництва

  |Моральная підтримка інновацій

  Малюнок 3 Система методів державного регулювання інноваційної діяльності в сільському господарстві регіону

  Малюнок 9-форми госпподержкі

  В умовах перехідної економіки, що обумовлюють недосконалість і мінливість ринкового законодавства, пріоритет повинен належати методам прямого регулювання. Надалі, у міру зміцнення і вдосконалення ринкових відносин, більше значення придбають методи непрямого регулювання.

  Пряме регулювання на регіональному рівні включає в себе, перш за все, вибір пріоритетів, формування державного замовлення, укладення урядових контрактів, бюджетне фінансування наукової сфери, а також охоплює змістовну сторону інноваційної діяльності (формування інноваційної інфраструктури, субсидування виробників і підготовку кадрів).

  На нашу думку, основними найближчими завданнями розробки дієвих механізмів державного регулювання інноваційної діяльності в сільському господарстві регіону повинні бути наступні:

  - законодавче визнання сільськогосподарської галузі однією з пріоритетних галузей економіки регіону, а інноваційної діяльності - основою науково-технічного розвитку цієї галузі;

  - формування обласного цільового фонду підтримки інновацій в сільському господарстві, що має характер венчурного (спочатку направити в цей фонд кошти з обласного бюджету в обсязі, рівному, наприклад, річну суму дотацій для тваринництва; надалі фінансування фонду може здійснюватися як за рахунок бюджету, так і за рахунок коштів пайових інвестиційних фондів, Недержавних пенсійних фондів, страхових компаній і т.п., поворотних коштів).

  У дисертаційній роботі ми пропонуємо наступні рекомендації для вдосконалення державної підтримки інноваційної діяльності.

  1. Для залучення наукової молоді до активної діяльності по відродженню сільського господарства на інноваційній основі було б доцільно доповнити існуючу систему губернаторських грантів, розширивши кількість її для проектів в названій сфері. Гранти повинні видаватися під відібрані на конкурсній основі перспективні ідеї або проекти, а результати широко висвітлюватися в засобах масової інформації. Уряду області також слід ширше використовувати свої можливості для подання проектів молодих вчених на фінансування за програмою СТАРТ, яка реалізується Фондом сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері.

  2. Одним з чинників, що перешкоджають активізації інноваційної діяльності, вважається непідготовленість керівних кадрів до діяльності в ринкових умовах, які передбачають безперервний пошук нового, його оцінку і втілення у виробництві. Тому турботою обласного Уряду має стати:

  - подальший розвиток багаторівневої системи підготовки та перепідготовки кадрів для інноваційної сфери діяльності на базі регіонального інституту підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців агропромислового комплексу;

  - вдосконалення навчально-методичного забезпечення з актуальних курсів з урахуванням кваліфікаційних вимог до професії фахівця (менеджера) інноваційної діяльності, в тому числі для венчурного підприємництва;

  - включення до навчальних планів профільних вузів дисциплін, що стосуються інноваційної тематики;

  - стимулювання наукової та інноваційної активності студентів, аспірантів, молодих вчених і фахівців;

  - організація системи конкурсного відбору та заохочення фахівців-інноваторів.

  3. Необхідно зробити постійно діючою виїзну форму перепідготовки, тобто навчання фахівців на місцях без відриву від виробництва - у районних центрах і великих господарствах. Це сприятиме розширенню цільової аудиторії за рахунок, наприклад, керівників фермерських господарств. В даний час ця частина сільгоспвиробників практично залишається поза системою перепідготовки (навчається лише 1,6%). Крім цього, навчання на місці скоротить витрати на проїзд та проживання, що є важливим стимулом: людина не відривається надовго від свого господарства, що також буде сприяти його прагненню до оновлення своїх знань. Фахівців збиткових господарств пропонується навчати безкоштовно (за рахунок обласного та / або місцевих бюджетів) до тих пір, поки господарство не стане прибутковим і не зможе сама оплачувати підвищення кваліфікації своїх фахівців.

  4.Необхідно розробити систему сертифікатів для закінчили курси і позиціонувати їх як підвищують конкурентоспроможність володаря, що також послужить додатковим мотивом до навчання. Але навчання має проводитися строго за відповідною програмою, чого часто не відбувається. Наприклад, замість 20 годин читається 10, іспит викладачем проводиться особисто і здебільшого формально. Пропонується іспит приймати комісійно, включаючи в комісію в залежності від складу слухачів керівників або фахівців Міністерства, районних сільгоспуправлінь або господарств.

  5. Дотування сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах є неминучим, але воно ж може стати важливим інструментом прямого регулювання інноваційного розвитку. Вважаємо, що існуючу систему субсидій і дотацій можна зробити більш гнучкою і конкретною. Поряд з традиційним механізмом підтримки всіх і вся, слід додатково заохочувати виробництво окремих видів продукції з заданими параметрами, в тій чи іншій мірі відображають ефективність цього виробництва. При цьому щороку можна змінювати ці критерії для стимулювання підвищення цієї ефективності.

  6. Потребує перегляду чинного порядку надання позик з інвестиційного фонду та субсидій на відшкодування витрат на сплату відсотків за кредитами комерційних банків. В даний час можливість отримання позики або кредиту залежить, в основному, від уміння претендента просити. Експертиза інвестиційних проектів по суті відсутня. Рішення про надання субсидії або техніки в лізинг приймається на колегії Міністерства сільського господарства без залучення вчених. При цьому бізнес-плани проектів в основній масі виконані на досить низькому рівні, що не дозволяє оцінити реальність досягнення декларованого результату.

  7. Пропонується прийняти рішення Уряду про надання відстрочки першого платежу на 1-2 роки з погашення кредитів під капіталомісткі проекти (такі як будівництво тваринницьких ферм), економічний ефект від яких в перший рік неможливий через об'єктивні причини. Платежі банкам на період відстрочки здійснювати з цільового фонду підтримки інновацій в сільському господарстві.

  8. Одним з інструментів прямого регулювання інноваційної діяльності може бути заохочення організацій, що успішно освоюють значущі для області інноваційні проекти, шляхом компенсації частини витрат на придбання нових технологій, матеріальних ресурсів та енергоносіїв. Подібна практика давно існує в країнах, що досягли високої продуктивності та конкурентоспроможності аграрного виробництва (США, Ізраїль, Німеччина і т.д.). Особливо актуальними в умовах області є проекти КЛЗ, призначені для збереження і відновлення родючості грунту. На наш погляд, витрати на реалізацію цих проектів повинні фінансуватися з бюджету в повному обсязі, по крайней мере до тих пір, поки не буде зупинений процес деградації грунтів.

  9. Перспективною формою стимулювання інноваційних організацій могло б стати часткове або повне фінансування їх участі в різного роду виставках і ярмарках технологій, в тому числі міжнародних.

  10. Необхідно створити сприятливі умови для інвестування в науку і реальне сільськогосподарське виробництво або інфраструктуру сільських територій засобів промисловими підприємствами, банками, міжнародними організаціями та приватними особами шляхом надання пільг по податках, що надходять до обласного та місцевих бюджетів. Наприклад, встановити для таких організацій ставку податку на майно в розмірі 0,1%, ставку податку на користувачів автомобільних доріг в частині зарахування до територіального дорожнього фонду в розмірі 0,75%, подібно до того, як це зроблено в відношенні організацій, що надають сільгосптехніку в лізинг сільськогосподарським товаровиробникам. Звільнити такі організації від земельного податку, а фізичних осіб від податку на майно пропорційно їх відрахувань на зазначені цілі.

  11. Істотну роль в інноваційному оновленні сільськогосподарських підприємств відіграє обласний лізинговий фонд. Однак є ряд проблем, що перешкоджають розвитку лізингу. Зокрема, це відмінності в схемах оподаткування сільськогосподарських підприємств та лізингових компаній. Пільгова ставка ПДВ за реалізовану сільгосппродукцію становить 10%, а ПДВ, що сплачується у складі лізингових платежів, звичайний, тобто 18%. Тому сільгосппідприємства змушені платити більший податок, ніж належить, відволікаючи оборотні кошти, поки не будуть проведені податкові відрахування. У разі переходу сільгосппідприємства на сплату єдиного сільськогосподарського податку (ЕСХН), право на відшкодування ПДВ взагалі втрачається. Для підвищення ролі лізингу, як одного їх основних джерел інвестицій в аграрну сферу, на нашу думку, необхідно:

  - дозволити сільгосппідприємствам, як використовують загальну систему оподаткування, так і перейшли на сплату ЕСХН, сплачувати ПДВ за лізинговими платежами за пільговою ставкою (10%);

  - дотувати частину відсоткової ставки за лізинговими платежами, аналогічно субсидування 2/3 ставки рефінансування по кредитах;

  - встановити жорсткий контроль за рівнем цін на машини і обладнання поставляються "Росагролізингу".

  Як було показано вище, сільськогосподарські підприємства області не володіють достатніми внутрішніми резервами для впровадження інновацій. Поки більшість підприємств області працюють з мінімальним прибутком навіть з урахуванням дотацій з регіонального бюджету, а 44% є збитковими. Тому в сформованих до цього часу обставин вирішальними стимулами до інновацій для господарюючих суб'єктів виступають стимули зовнішнього характеру, зумовлені економічною політикою держави взагалі, і політикою Уряду області зокрема.

  Для реалізації заходів прямого і непрямого адміністративного впливу на процес активізації інноваційної діяльності в сільському господарстві, а також для надання інноваційним підприємствам необхідних ресурсів в регіоні в першу чергу повинна бути сформована цілісна й ефективна система підтримки інновацій - інфраструктура інноваційної діяльності.

  З метою вдосконалення державної політики в сфері стимулювання інноваційної діяльності, створення умов для зростання інвестиційної привабливості аграрної галузі, а також у зв'язку з необхідністю формування інфраструктури інноваційної діяльності в сільському господарстві на території Оренбурзької області вважаємо за доцільне рекомендувати також наступне:

  Уряду Оренбурзької області:

  - розробити концепцію використання інструментів регіональної інвестиційної політики з метою стимулювання інноваційної діяльності (надання податкових пільг, податкових кредитів, гарантій, бюджетних кредитів, відстрочок зі сплати податків і орендних платежів; використання землі, об'єктів інфраструктури та іншої державної власності; створення гарантійного, страхового, венчурного фондів);

  - укласти тристоронні угоди з вищими навчальними закладами, НДІ та органами місцевого самоврядування про взаємодію з питань створення об'єктів інноваційної інфраструктури;

  - розглянути можливість залучення органів місцевого самоврядування муніципальних утворень, розташованих на території Оренбурзької області, і фінансових установ (банків, страхових компаній, інвестиційних фондів, венчурних фондів) до участі в створенні об'єктів інноваційної інфраструктури;

  - розробити спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами:

  - типові положення і базові методики створення об'єктів інноваційної інфраструктури та рекомендації по їх адаптації стосовно до конкретних особливостей їх створення та розміщення;

  - механізми акредитації об'єктів інноваційної інфраструктури та оцінки ефективності їх діяльності, в тому числі атестації результатів їх роботи як вкладу в розвиток інноваційних процесів;

  - при розробці обласних державних цільових програм передбачати фінансування витрат на реалізацію інноваційних проектів в розмірі не менше 10 відсотків від загальної суми витрат;

  - розробити механізм залучення незатребуваних технологій в господарський оборот;

  - щорічно при підготовці проекту обласного бюджету передбачати надання організаціям інфраструктури інноваційної діяльності податкових пільг зі сплати транспортного податку, податку на майно організацій, податку на прибуток.

  Пропоновані заходи дозволили б підвищити доступність і привабливість лізингу для сільгоспвиробників, тим самим сприяючи прискоренню інноваційного розвитку аграрної галузі.

  3.2 Інститути розвитку аграрного сектора

  На наш погляд, подальший розвиток аграрного сектора економіки в Росії вимагає сучасних інноваційних підходів.

  Сучасний світова криза для вітчизняних сільгосппідприємств поки не настільки глибокий і Фронтале, як внутрішньо системну кризу 1990-х років. Криза оголила старі хронічні вади вітчизняного АПК - від технічної відсталості до проблем соціальної інфраструктури села. Тим часом, прогрес в молекулярній біології, генної інженерії, біотехнології та селекції висуває сільське господарство в число «несучих» галузей майбутнього нового технологічного укладу. Тим важливіше не втратити шанс перейти до інноваційної моделі розвитку аграрного сектора.

  Глобальні розміри і системний характер з'явилися основними особливостями кризових явищ 2008-2009 рр. Глибину їх можна побічно оцінити за розмірами коштів, що витрачаються на антикризові програми. За даними Міжнародного валютного фонду, антикризові вливання в російську економіку стали найсуттєвішими серед країн «великої двадцятки», склавши 4,1% ВВП. 2007 був рекордним за припливом капіталу в країну, а в 2008-2009 рр. спостерігався його відтік. Як на зовнішньому ринку, так і на внутрішньому ринках відбулося істотне зниження платоспроможного попиту на сировинну продукцію, вироблену в Російській Федерації - енергоносії, метал, лісоматеріали. В результаті падіння попиту і цін на сировину тільки за I кв. 2009 р скорочення російського ВВП склало 9,5%.

  Наслідки світової кризи стали наслідком закономірного історичного процесу зміни технологічних укладів до 2014р ..

  На наш погляд, потрібно усвідомлення ключової ролі інновацій в цих глобальних структурних трансформаціях. Не менш важливий у зв'язку з цим висновок, що в період зміни укладів у «наздоганяючих» країн з'являються додаткові шанси наблизитися до лідерів науково-технічного прогресу, оскільки при формуванні контурів нового укладу вони можуть використовувати накопичений інвестиційно-технологічний досвід розвинених держав.

  Поточна криза збігся з періодом переходу передових країн світу до освоєння шостого технологічного укладу, характерними рисами якого є ресурсозберігаючі нанотехнології, нанобіотехнології, унікальні інформаційні системи. Імпульсом цього процесу послужили непомірно високі ціни на енергоносії, які сприяли масовому вивільненню капіталу з застарілих виробництв і перетоку його в підприємства нової формації. Необхідно мати на увазі, що новий уклад, будучи свідомо набагато менш енерго- і матеріаломістких, не зажадає в колишніх розмірах енергоресурсів, металу, конструкційних матеріалів.

  У цих умовах багато разів посилюється роль довгострокового прогнозування, планування, вибору та обгрунтування макроекономічних пріоритетів, як на рівні національних економік, так і їх провідних сегментів і секторів. Ключовим завданням висувається органічна сполука антикризових заходів з довгостроковою стратегією економічного зростання, заснованої на пріоритетах інноваційного розвитку.

  Кризові явища дають Росії історичний шанс, вчасно перегрупувавши сили і засоби, вбудуватися в нову довгу хвилю кондратьєвського технологічного циклу.Поки вона знаходиться в турбулентному стадії зміни технологічних формацій, і потенційні інвестори ще не бачать чітких обрисів і контурів нового укладу. У зв'язку з цим розробляються зараз довгострокові прогнози науково-технічного та соціально-економічного розвитку повинні безперервно уточнюватися, виходячи з реальних подій, що відбуваються у світовій та національній економіках.

  Успішне інноваційний розвиток в подібних умовах передбачає істотну державну підтримку і регулювання. Досвід багатьох країн показує, що воно найбільш ефективно здійснюється в добре сформованої інституційне середовище і в рамках великих цільових програм. Роль і функції держави чітко регламентуються як по ресурсної, так і з організаційної складових. У цій ситуації також приватний бізнес здатний активно підтримувати своєю участю реалізацію високоризикованих інноваційних проектів.

  При цьому можна підкреслити, що за зовні благополучними макроекономічними показниками докризового розвитку вітчизняної економіки в реальності часто ховалися упущені можливості її модернізації, переведення на траєкторію інноваційного зростання. Норма накопичення, що знизилася вдвічі на початку російських ринкових реформ 1990-х років, так і залишилася на вкрай низькому рівні - близько 20%. Тим часом, країни, які здійснили успішну структурну перебудову своєї економіки, протягом тривалого часу демонстрували набагато більш високі темпи зростання інвестицій. У післявоєнній Європі норма нагромадження аж до 1970-х років становила 25%, в Японії - 30%, Південній Кореї ще більше. В СРСР в період індустріалізації і в сучасному Китаї вона досягала в окремі роки 40%.

  Інвестиційна підтримка науково-технічного прогресу особливо важлива в даний час, коли в Росії триває формування національної інноваційної системи. Якісно новим напрямком державної політики в цій сфері виступають так звані інститути розвитку, що створюються спеціально для забезпечення довгострокових вкладень в пріоритетні наукомісткі сфери народного господарства. Подібні структури вже давно і успішно функціонують у багатьох передових країнах. У Росії до них можна віднести заснований в 2007 р Банк розвитку, діяльність якого орієнтована на підвищення конкурентоспроможності російської економіки, її диверсифікацію, включаючи розвиток інфраструктури, інновацій та особливих економічних зон, а також організований в 2006 р Інвестиційний фонд РФ, який реалізує особливо великі і значущі інфраструктурні та інноваційні програми на принципах приватно-державного партнерства. Для підвищення інтересу інвесторів до інноваційних проектів, в тому числі і в агро-продовольчій сфері, зростання прибутковості від венчурних інвестицій і просування на міжнародний ринок вітчизняної наукомісткої продукції в ці ж роки створена Російська венчурна компанія. Передбачається, що в подальшому з її участю буде сформована цілісна система галузевих і регіональних фондів і компаній, що стане своєрідним каталізатором стимулювання і підтримки нововведень в різних регіонах і галузях, включаючи АПК. Крім того, ще однією важливою формою реалізації національної інноваційної стратегії виступають державні корпорації, що діють за найбільш важливим і актуальним напрямам народного господарства.

  В сучасних умовах, поряд з власними науково-технічними розробками, важливим завданням інноваційного розвитку, в тому числі в галузі біотехнологій, генетики та селекції рослин і тварин, є запозичення найбільш прогресивних ідей і рішень в інших країнах світу. Це також тісно пов'язано з побудовою національної інноваційної системи - мережі інститутів, установ і організацій в громадському і приватному секторах, що ініціюють, запозичують, що імпортують і адаптують інноваційні технології з метою підвищення науково-технічного рівня вітчизняного виробництва. З цих позицій інновації є як визначальними факторами подолання поточних кризових явищ, так і стратегічним ресурсом довгострокового розвитку і вбудовування вітчизняної економіки в зароджується архітектуру нового світового технологічного укладу.

  На наш погляд, необхідно розглядати три основні сценарії розвитку агропромислового комплексу.

  Перший сценарій - інерційний, що передбачає збереження існуючих тенденцій, обмежених інвестиційних можливостей і розмірів державної підтримки АПК.

  Другий сценарій найбільш близький до інноваційного. Він передбачає функціонування аграрного сектора в умовах інтенсифікації виробництва, здійснення Державної програми розвитку сільського господарства на 2012-2030 рр. і наступні роки відповідно до параметрів, закладеними в Концепції довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації.

  Третій сценарій - кризовий, що описує ситуацію через призму сучасних явищ у вітчизняній і світовій економіках.

  У всіх трьох сценаріях передбачається, що в 2014-2020 рр. відбудеться суттєве уповільнення або зниження темпів зростання аграрного виробництва. Середньорічний темп зростання інвестицій за період до 2020 р, в порівнянні з 2013 р складе: за інерційним варіантом, приблизно, 11% ,; по інноваційному - 14%; а з кризового очікується зниження до 4%.

  Приріст валової продукції сільського господарства в інерційному варіанті за той же період досягне 25%, що в середньорічному обчисленні складе 1,9%. Це не дозволить досягти порогових значень продовольчої безпеки до кінця прогнозованого періоду, а також забезпечити досягнення рекомендованих норм харчування на душу населення, особливо по м'ясним і молочним продуктам. Виробництво м'яса може досягти лише 46 кг на душу населення в рік або 61% рекомендованої норми.

  При інноваційному варіанті середньорічні темпи приросту валової продукції можуть скласти 3,4-3,5% і більше, що в цілому забезпечить населення країни основними продуктами в розмірах, достатніх для раціонального харчування і дозволить вийти на порогові значення продовольчої безпеки, що відображають рекомендовану частку вітчизняної продукції в споживанні найважливіших видів продовольства. Передбачається, що в цьому випадку за рахунок власного виробництва будуть повністю задоволені потреби населення країни в хлібопродуктах, картоплі, яйцях, на 70-75% в м'ясі великої рогатої худоби, на 80% в рослинній олії і цукрі, на 85% в м'ясі свиней і птиці, на 90% в молоці і молочних продуктах. В результаті будуть закладені надійні основи продовольчої безпеки.

  Прогнозується також підвищення в цьому випадку прибутковості сільськогосподарського виробництва, наближення рівня оплати праці зайнятих на селі до середнього її розміру в народному господарстві, поліпшення житлових і соціально-побутових умов проживання, пом'якшення наслідків демографічного спаду і деяке збільшення середньої очікуваної тривалості життя сільського населення. Поліпшення якості трудових ресурсів і ефективності їх використання дозволить підвищити продуктивність праці в аграрному секторі до 2020 р порівнянні з 2013 р в 1,7 рази. При цьому частку продукції, виробленої з використанням прогресивних ресурсозберігаючих технологій, намічається довести в сільському господарстві до 50-60%, а в харчовій промисловості - до 70-80%. Це, зокрема, передбачається зробити на основі реалізації інноваційних проектів з використанням біотехнології, нанобіотехнології, сучасних інформаційних систем. Повноцінне здійснення даного сценарію можливо лише при докорінного поліпшення системи підготовки кваліфікованих кадрів для АПК, здатних реалізувати принципово нові підходи до вирішення проблеми аграрного сектора в умовах ресурсозбереження, завершити створення системи та механізмів доведення науково-технічних досягнень до конкретного сільського товаровиробника.

  Беручи до уваги, що модернізація виробництва та перехід на ресурсозберігаючі технології можуть супроводжуватися масовим вивільненням робочої сили, велику увагу, особливо в трудоізбиточних регіонах, слід приділяти диверсифікації, створення нових робочих місць, перенавчання персоналу, організації альтернативних видів діяльності в сільській місцевості. Доцільно повернутися до системи пільг працівникам освіти та охорони здоров'я, які постійно проживають і працюють на селі.

  Для відновлення виробничої та соціальної інфраструктури поряд з бюджетними коштами, ймовірно, будуть потрібні значні приватні інвестиції, в тому числі кошти компаній і холдингів, які ведуть виробництво на певній території. Це можна досягти шляхом встановлення для них пільгових умов кредитування і оподаткування, аж до тимчасового звільнення від сплати податків на прибуток за умови здійснення великих інвестиційних вкладень в розвиток села.

  Сценарні умови посткризового варіанту поки представляються важкопередбачуваними і будуть визначатися подальшим розвитком подій у вітчизняній і світовій економіках і виникаючими ризиками і загрозами.

  Таким чином, інноваційний сценарій (малюнок) є єдиним, здатним забезпечити стійку багатофункціональну конкурентоспроможність і досягнення стратегічних орієнтирів розвитку АПК на 2020 та наступні роки.

  3.3 Механізм управління інноваційним розвитком аграрного сектора регіону

  Механізм управління інноваційним розвитком аграрним сектором - набір методів, прийомів, нормативів, спрямованих на реалізацію та розвиток аграрного сектора.

  Державною програмою в якості заходів державної підтримки технічної і технологічної модернізації сільського господарства в 2013 р було передбачено на придбання сільськогосподарської техніки 2,3 млрд. Руб., Передбачених на придбання 1221 од. тракторів, 1 019 од. зерно- і 255 од. кормозбиральних комбайнів.

  Реалізація даного заходу підтримки здійснювалася відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 27 грудня 2012 року № тисячу чотиреста тридцять дві «Про затвердження Правил надання субсидій виробникам сільськогосподарської техніки».

  Тепер розглянемо методи управління інноваційним розвитком аграрного сектора Оренбурзької області зокрема.

  Одним з методів, які слід розглядати, є метод інноваційної інфраструктури (ІІ) як сукупність економічних суб'єктів, ресурсів і засобів, за допомогою яких має здійснюватися залучення технологій і знань в господарський оборот. Іншими словами, метою функціонування ІІ є сприяння розвитку інноваційного бізнесу, а в кінцевому підсумку - економіки, заснованої на знаннях.

  Сучасний стан ІІ сільського господарства області не відповідає поставленим вимогам і покладеним на неї функцій і залишається одним з факторів, що гальмують інноваційну діяльність аграрних підприємств. Очевидно, що для аграрної галузі економіки регіону, яка має достатнім науковим і виробничим потенціалом, формування інфраструктури підтримки інноваційної діяльності стає необхідною і невідкладним завданням.

  На наш погляд, для ефективного виконання своїх завдань ІІ повинна відповідати таким мінімальним вимогам:

  - функціональної повноти, тобто що входять до неї суб'єкти повинні надавати повний комплекс необхідних для успішної інноваційної діяльності послуг (інформаційних, фінансових, маркетингових, консалтингових і т.д.);

  - чіткого розмежування функцій між суб'єктами; системності, тобто тісному взаємоув'язки її суб'єктів. Пропонована модель інноваційної інфраструктури сільського господарства області складається з шести блоків різнорідних суб'єктів, що забезпечують наукове, кадрове, технологічне, фінансове, організаційно методичне, інформаційне, консультаційне та інше обслуговування інноваційної діяльності (рисунок).

  Ключовим моментом розвитку інноваційної діяльності в сільському господарстві регіону є формування підприємницького сектора.Основу цього сектора повинні скласти спеціалізовані малі і середні підприємства, основним призначенням яких є доведення ринково затребуваних наукових досліджень і розробок до готового продукту (технології), апробація його на обмежених площах (в рослинництві), на невеликій кількості тварин (в тваринництві) або малими серіями (в технічному оснащенні) з подальшою передачею в великомасштабне виробництво.

  Малюнок 8- Модель регіональної інноваційної інфраструктури сільського господарства

  Одним словом, малі підприємницькі структури будуть корисні там, де не потрібно великих витрат матеріальних ресурсів.

  Вони мають більшу гнучкість в організації своєї роботи, що залучає до участі в них науковців і фахівців, зацікавлених у вільному творчої діяльності. Як фактори, що обумовлюють важливу роль малих інноваційних організацій в області нововведень, можна виділити наступні:

  - мобільність переходу до інновацій, висока сприйнятливість до нововведень;

  - малий управлінський персонал; сильний і багатоплановий характер мотивації, що включає як мотиви отримання вигоди, так і позаекономічні (потреба в самореалізації);

  - вузька спеціалізація на невеликому колі ідей; націленість на кінцевий результат;

  - готовність до ризику і можливих втрат, неприйнятним для великих і середніх організацій, і властивих піонеру-підприємцю.

  Одним з перешкод в наданні підтримки розвитку малого підприємництва є відсутність або недолік ефективної інфраструктури, що забезпечує діяльність малих підприємств. Тоді як великі підприємства в змозі обходитися своїми силами, керівник малого підприємства, щоб не зазнати фіаско в конкурентній боротьбі на ринку, повинен мати можливість проконсультуватися у юриста, провести маркетингові дослідження і т.д. Надати таку можливість, причому на доступних умовах, зокрема, покликані бізнес-інкубатори (БІ).

  Користуючись сприянням БІ, підприємець зосереджується на одній меті - почати випуск продукції (послуги) і вийти на ринок, в рішенні інших проблем йому сприяє команда бізнес-інкубатора (адміністрація, експерти, консультанти). Вона допомагає придбати підприємцю "своє обличчя", зайняти свою нішу на існуючому ринку, представляє його інтереси в зовнішньому середовищі, створює концепцію ведення рекламної діяльності. На відміну від окремих підприємців, які створюють свій бізнес і стають дуже успішними і багатими, інкубатор сприяють підвищенню добробуту всієї спільноти підприємців, і в кінцевому підсумку, суспільства в цілому.

  Головною метою реалізації ідеї бізнес-інкубування має бути розвиток регіону на основі надання підтримки малому бізнесу, представникам якого складно адаптуватися до умов існуючої конкурентного середовища. Стрімкий розвиток і бурхливе зростання числа БІ в багатьох країнах світу доводить ефективність використання цієї моделі для вирішення цієї та цілого ряду інших завдань, серед яких можна виділити наступні:

  - оздоровлення економічної активності регіону, розвиток внутрішніх ринків, диверсифікація регіону;

  - зростання числа малих підприємств, підвищення їх життєздатності, а отже, розширення бази оподаткування регіону;

  - найбільш повне використання ресурсів регіону, включаючи трудові, виробничі, технологічні, природні та ін .;

  - створення і зміцнення зв'язків між малим бізнесом та іншими секторами економіки (великий бізнес, державний, фінансовий сектор та ін.), А також міжрегіональних і міжнародних зв'язків, що сприяють зміцненню економічних систем;

  - стимулювання підприємницької моделі поведінки серед національних меншин, молоді, людей з низьким доходом (що вельми актуально для області).

  Однак без зацікавленості та участі держави, регіональних і місцевих органів влади даного суб'єкта інноваційної інфраструктури існувати і розвиватися дуже важко, тому в такий спосіб ініціатором якого виступає Міністерство сільського господарства області, є Бізнес-інкубатор (БІ). Бізнес-інкубатор, який має офіційний державний статус, надає значимість, гарантує безпеку і створює сприятливий клімат у взаєминах з клієнтами та потенційними діловими партнерами. На наш погляд, з огляду на велику протяжність території області по довготі, необхідно створити 3 міжрайонних бізнес-інкубатора: у східній, центральній і західній зонах області. З їх допомогою паралельно можна вирішити і ряд муніципальних проблем.

  Виробничо-технологічна складова ІІ покликана створити умови для доступу підприємств (насамперед малих) до виробничих ресурсів.

  Наступним способом і одним з варіантів підтримки могли б стати інноваційно - технологічні центри (ІТЦ). Їх основне призначення - концентрація під одним «дахом» вже відбулися підприємців, що сформувалися, зміцнілих малих інноваційних підприємств, фірм, що вже пройшли найбільш важкий етап створення, становлення та виживання в початковий період своєї діяльності, але яким в російських умовах все ще важко конкурувати з великим бізнесом. Тобто головне завдання ІТЦ - не "вирощування" малих фірм, а сприяння їх подальшому розвитку шляхом формування середовища взаємної допомоги і підтримки, надання виробничих площ, маркетингових, консалтингових, юридичних послуг, навчання та підбір персоналу, сертифікація і т.д.

  З метою сприяння інноваційному розвитку сільських підприємств, в першу чергу малих форм (СФГ, ЛПГ) у всіх районних центрах області доцільно створити центри колективного користування виробничим обладнанням та сільськогосподарською технікою. Базою для організації таких центрів могли б стати діючі МТС. Очевидно, що забезпечення всіх малих підприємств сучасним обладнанням неможливо через обмеженість їх фінансових ресурсів. З іншого боку, невигідно їм самим, тому що відносно невеликі обсяги їх виробництва не дозволяють використовувати дорогу техніку ефективно. При вартості сільськогосподарської техніки, яку можна обчислити сотнями тисяч рублів, його покупку і рентабельну експлуатацію при випуску власної продукції може дозволити собі тільки досить велике підприємство.

  Таким чином, в силу цієї причини від використання нових технологій виявляється відсіченим більшість малих і середніх підприємств. Вихід з цієї ситуації можливий за рахунок колективного використання обладнання в центрах послуг. Такі структури, на нашу думку, могли б надати своїм клієнтам і інші послуги: консультації по підбору техніки або обладнання, правильної її експлуатації. У число завдань таких центрів можна включити і такі:

  - моніторинг стану ринку матеріально-технічних ресурсів;

  - збір даних про виробництво і технічні характеристики машинобудівної продукції для сільського господарства;

  - організація забезпечення споживачів машинами і всіма іншими видами матеріально-технічних ресурсів, створення мережі технічного сервісу;

  - організація гарантійного і післягарантійного обслуговування придбаної техніки.

  Наукова і кадрова складові інноваційної інфраструктури представляються найбільш відповідними поточного моменту, в тому сенсі, що вимагають не суттєвого реформування, а часткової модернізації з метою вбудовування в систему комерціалізації знань. В даний час, як зазначалося вище, аграрна наука в регіоні представлена ​​двома установами РАСГН: ВНИИМС і ОНІІСХ, і установою ВПО - ОДАУ, які ведуть дослідження і розробки в галузях, які є пріоритетними для аграрного виробництва області - тваринництво і виробництво зерна.

  Ефективне вирішення проблеми вбудовування науки в систему комерціалізації знань, включення інтелектуальної власності в господарський оборот можливо за допомогою Центрів трансферу технологій (ЦТТ), які ми пропонуємо організувати при Аграрному університеті і наукових установах. Центри повинні забезпечити:

  - відбір, експертизу, проведення технологічного і патентного аудиту завершених наукових розробок, що володіють комерційним потенціалом;

  - доведення відібраних проектів до стану готовності їх до освоєння в реальному виробництві, тобто до стану технічного проекту;

  - охорону різних видів інтелектуальної власності наукових організацій (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, програмних продуктів, баз даних, нових технологій і ноу-хау);

  - підготовку ліцензійних угод, контрактів, договорів з управління інтелектуальною власністю, надання інженерно консультаційних послуг, про науково-технічному та виробничому співдружності і т.п .;

  - проведення оцінки інтелектуального внеску в створювані спільні підприємства, правову допомогу в разі порушення прав патентовласників і недобросовісної конкуренції;

  - розробку і аналіз ефективності програмно-методичного матеріалу по комерціалізації інноваційних проектів.

  Система кадрового забезпечення, сформована ще в радянський період і представлена ​​закладами вищої, середньо-технічного, середньо- спеціального і ДПО, в даний час потенційно здатна закрити потреби сільськогосподарського виробництва області у висококваліфікованих фахівцях.

  Ми вважаємо, що на додаток до існуючої системи у всіх райцентрах області слід відкрити "опорні пункти" ДПО - навчально-ділові центри. Ці структури могли б використовуватися як для проведення виїзних курсів, що практикуються інститутом підвищення кваліфікації, так і на постійній основі - як центри спілкування підприємців району, свого роду ділові клуби. Центри можна використовувати і для проведення пересувних виставок і ярмарків інноваційних проектів, презентації зразків нової техніки, досягнень інноваційних господарств району.

  Перспективною формою підприємницького навчання може стати так зване навчальний підприємство. Успішний досвід такого роду також є в Європі. Після базового курсу економіки і підприємництва, з першого курсу читає всім студентам, створюються практичні (навчальні) підприємства по 10-15 студентів з різних факультетів в кожному. Навчальний підприємство має свій проект, аудиторію, комп'ютери, програми і т.д. Проект виконується під керівництвом підприємців, що володіють спеціальними технічними і економічними знаннями (на договірній основі з університетом). Викладачі виступають в якості консультантів і наставників студентів. Кожен навчальний підприємство має також підприємство- наставник з числа діючих в регіоні малих і середніх підприємств. Студенти вчаться створювати компанію і керувати нею, вирішувати різні господарські завдання і проблеми.

  Ще одна група питань інформаційного забезпечення інноваційної діяльності пов'язана з доведенням інформації про нові розробки до потенційних користувачів, організація консультацій щодо їх використання. На що проводяться щорічно, починаючи з 2007 р, конференціях з інноваційного розвитку аграрного комплексу провідні та молоді вчені доповідають про безліч своїх наукових досягнень, керівники і фахівці аграрних підприємств діляться досвідом успішного застосування цих досягнень.

  Наступним способом регулювання інноваційного розвитку аграрного сектора є організація циркулюючої в ній інформації шляхом консолідації її в єдину інформаційну систему (ЄІС). Мета формування ЄІС полягає в мінімізації трансакційних витрат на отримання та передачу інформації. Системоутворюючими блоками ЄІС повинні бути наступні комп'ютерні бази даних:

  - банк інноваційних пропозицій (проектів); відомості про споживачів інновацій (банк запитів); відомості про інноваційні розробки на різних стадіях реалізації (моніторинг інновацій);

  - відомості про організації, що сприяють комерціалізації наукомістких розробок (ЦТТ, інноваційно-технологічні центри, бізнес-інкубатори, навчальні, навчально-ділові центри і т.д.);

  - відомості про кадрові ресурси області в сфері інновацій (менеджери, маркетологи, аналітики, юристи та ін.);

  - інформація про наявні в області та у прилеглих регіонах виробничих потужностях і їх техніко-технологічному рівні;

  - законодавча база інновацій (федеральна і регіональна); джерела і механізми фінансування інновацій; відомості про страхові механізми зниження інноваційних ризиків. Структура ЄІС може бути реалізована у вигляді єдиного сервера, що містить всі бази даних, або мережі серверів, які містять посилання один на одного. Сервери повинні бути підключені до мережі Інтернет.

  Наступна група суб'єктів інноваційної інфраструктури - це структури, що забезпечують фінансування інновацій. Успішно розвиваються в області лізингові схеми забезпечення закупівлі високопродуктивної сільськогосподарської техніки підприємствами всіх форм власності. Широко використовуються засоби інвестиційного фонду. Банківські кредити, завдяки субсидування процентної ставки, також стали останнім часом широко використовуватися сільськогосподарськими товаровиробниками.

  Ресурси держбюджету і позабюджетних фондів доступні в основному великим підприємствам. Але коштів цих вкрай недостатньо - за різними оцінками не більше 5-10% від необхідних обсягів. Розвиток же малих інноваційних підприємств фінансується в основному самими засновниками. Обмеженість таких джерел призводить до гальмування зростання числа таких підприємств і їх розвитку. Регіональна програма підтримки малого бізнесу не в змозі переламати негативні тенденції.

  І в кінці, хотілося б додати, чтопо зазначені причини було б доцільно впровадження ще одного способу, завдяки якому відбувалося б створення цільового регіонального фонду підтримки інновацій в сільському господарстві, який володіє лише деякими ознаками венчурного. Зокрема, він повинен бути націлений тільки на фінансування освоєння інновацій діючими підприємствами, а не на створення нових. Крім цього, даний фонд міг би служити гарантійної структурою для забезпечення позик малих підприємств в банківській системі.

  Запропонована система заходів зі створення регіональної інноваційної інфраструктури дозволить об'єднати зусилля державних органів, науки і бізнесу щодо активізації інноваційної діяльності в сільському господарстві області та сформувати ефективний організаційно-економічний механізм переходу галузі на новий технологічний рівень, відповідний реаліям ринку в Росії. Концентрація ресурсів на пріоритетних напрямах інноваційного розвитку дозволить реалізувати переваги вже наявних науково-технічних напрацювань і отримати нові результати, необхідні для докорінного оновлення сільськогосподарського виробництва на основі інновацій. Наша переконаність базується на наявності в регіоні не тільки величезних земельних і матеріальних ресурсів, а й значного інтелектуального потенціалу.

  Запропонована система заходів зі створення регіональної інноваційної інфраструктури дозволить посилити політику державних органів, науки і бізнесу щодо активізації інноваційної діяльності в сільському господарстві області та сформувати ефективний організаційно-економічний механізм переходу галузі на новий технологічний рівень.

  Малюнок 9-механізм управління інноваційним розвитком аграрного сектора

  висновок

  На підставі усього вищевикладеного в дисертаційній роботі, можна зробити висновки по всім трьом головам.

  Досвід розвинених країн світу в останні кілька десятиліть переконливо свідчить, що прискорення науково-технічного прогресу у всіх галузях економіки, і сільське господарство не є винятком, підвищення його ефективності досягається переважно за рахунок активізації інноваційної діяльності. Науково-технічний прогрес в сільському господарстві - складний динамічний процес. Він включає в себе формування нових ідей і отримання знань; технологічне освоєння наукових розробок; впровадження нововведень у вигляді інтенсивних технологій, прогресивної техніки і обладнання; оцінку економічної ефективності нововведень; вибір оптимальних форм організації виробництва і праці; поширення нових ідей і знань; а також навчання кадрів, здатних свідомо й умотивовано брати участь в цьому процесі. Під інноваційною діяльністю в процесах розробки, освоєння і реалізації науково-технічних нововведень розуміються види діяльності, безпосередньо пов'язані з отриманням, відтворенням нових наукових, науково-технічних знань і їх реалізацією в матеріальній сфері економіки. Більшою мірою інноваційна діяльність пов'язується з доведенням наукових, технічних ідей, розробок до конкретної продукції та технології, що користується попитом на ринку.

  Отже, в сучасному розумінні, в основі прискорення науково-технічного прогресу лежить інноваційна діяльність. Тільки вона здатна стати потужним важелем, за допомогою якого належить подолати спад сільськогосподарського виробництва, підняти життєвий рівень сільського населення, забезпечити сталий розвиток сільських територій, наситити ринок різноманітної конкурентоспроможною продукцією, забезпечити продовольчу безпеку країни в кінцевому підсумку.

  До теперішнього часу в науковому середовищі відсутня єдність в розумінні суті інноваційної діяльності. Узагальнивши різні точки зору, можна зробити висновок, що економічна сутність інноваційної діяльності повинна розглядатися в двох аспектах: макроекономічному - як основа прискорення НТП; і мікроекономічному - кінцевим результатом інноваційної діяльності є нововведення (технологія, продукт, послуга), яке, будучи виведено на ринок, принесе додатковий дохід інноватору.

  До числа найбільш характерних особливостей розвитку інноваційної діяльності в сільському господарстві відносяться:

  - значна залежність технологій виробництва в сільському господарстві від створених природно-кліматичних і погодних умов;

  - різний соціальний рівень працівників, зайнятих в науково-інноваційної сфери, що вимагає значно більшої уваги до підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації;

  - відособленість більшості сільськогосподарських товаровиробників на всіх рівнях: від організацій, які виробляють науково-технічну продукцію, до підприємств, що здійснюють її реалізацію;

  - відсутність чіткого і науково обґрунтованого організаційно економічного механізму передачі досягнень науки у виробництво і, як наслідок, істотне відставання галузі з освоєння інновації в порівнянні з промисловістю.

  Кінцевою метою інноваційної діяльності є отримання певного позитивного ефекту (прибутку, доходу), який необхідно оцінити з точки зору ступеня його корисності суспільству і впливу на навколишнє середовище. В умовах ринкової економіки значимість визначення ефекту від реалізації інновацій незмірно зростає.

  В теорії інновацій вважається, що впровадження нововведень може дати чотири види ефекту: економічний, науково-технічний, соціальний, екологічний. Існують різні методи і підходи як до оцінки потенційного ефекту інноваційних проектів (статичні, динамічні), так і до визначення ефективності кінцевих результатів освоєння інновацій. Застосовуються різні системи показників для визначення цих видів ефекту на рівні підприємства, галузі, регіону.

  Загальним принципом оцінки ефективності інноваційної діяльності та інноваційних проектів, незалежно від використовуваного методу, є зіставлення ефекту (результату) і витрат. Вважаємо, що у відсутності загальноприйнятої методики тільки комбінація різних методів і підходів дозволить провести всебічний аналіз і дати об'єктивну оцінку ефективності інноваційної діяльності в сільському господарстві регіону.

  Оренбурзька область має великі потенційні можливості по виробництву сільськогосподарської продукції: площа сільськогосподарських угідь становить близько 90% загальної території області, сільське населення - 43% від загальної чисельності. На частку сільського господарства області припадає 10,7% валового регіонального продукту і 8,5% від обсягу сільськогосподарської продукції, виробленої в Приволзькому федеральному окрузі (ПФО).

  Магістерська робота з дослідження стану інноваційної діяльності в сільському господарстві області дозволило встановити наступне. По-перше, пожвавлення інноваційної діяльності в області почалося тільки в останні 2-3 роки з поліпшенням фінансового стану частини підприємств, розвитком споживчої та кредитної кооперації, інтеграційних процесів. По-друге, в регіоні є реальний потенціал для надання процесу освоєння інновацій масового характеру: закладені правові основи активізації інноваційної діяльності; поступово поліпшується фінансування сільськогосподарської галузі, стають доступнішими кредити; є потужне наукове забезпечення, зачепив завершених наукових розробок, висококваліфіковані наукові кадри, зростає число випускників ВНЗ по сільськогосподарським спеціальностями, сформована чітка система перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників АПК; хорошими темпами розвивається споживча і кредитна кооперація; вживаються заходи щодо закріплення молодих кадрів на селі, включаючи цільову підготовку фахівців і субсидування будівництва житла для них.

  Існуючий економічний механізм реалізації інновацій ми пропонуємо доповнити структурою Інноваційно-інвестиційної компанії, яку організує з участю регіонального фонду майна та інших, в тому числі приватних інвесторів (промислові і сільськогосподарські підприємства, комерційні банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, управляючі компанії пайових інвестиційних фондів, фізичні особи і т.д.) в організаційно-правовій формі відкритого акціонерного товариства. Вибір такої форми обумовлений тією обставиною, що лише відкрите акціонерне товариство по російському законодавству може випускати акції, облігації, інші цінні папери та здійснювати їх вільний продаж. В умовах неотработанность законодавства про венчурні фонди, ІІК, не будучи таким, по суті буде виконувати його функції - фінансування високоризикових проектів.

  Теоретична і методологічна база дисертації ґрунтується на працях вітчизняних і зарубіжних вчених, які внесли істотний внесок у наукове рішення проблеми інноваційного розвитку російської економіки в цілому і аграрного сектора зокрема. У дисертаційній роботі використовуються різні методи дослідження процесів і явищ в області організаційних і економічних відносин. Такий комплексний підхід включає в себе сукупність методів наукового пізнання, що використовуються як на теоретичному, так і на емпіричному рівнях (концептуальне моделювання, синтез та аналіз, таблична та графічна інтерпретація теоретичної інформації і емпіричних даних). Застосовувалися системний, програмно-цільовий, інституційний, еволюційний і логічний підходи до вивчення тенденцій розвитку інноваційної системи аграрного сектора регіональної економіки, а також монографічний, розрахунково-конструктивний та економіко-статистичний методи дослідження.

  Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній розвинуто теоретичні та методологічні положення, розроблені методичні підходи й обґрунтовані практичні рекомендації з управління інноваційним розвитком аграрного сектора регіональної економіки.

  Практична значимість дослідження полягає в можливості застосування представленого в дисертаційній роботі методологічного підходу до управління інноваційним розвитком аграрного сектора регіональної економіки при формуванні інноваційної політики регіону та розробці офіційних програмних документів в інноваційній сфері урядом Оренбурзької області.Основні положення і висновки дисертації можуть бути застосовані: при формуванні інноваційних стратегій розвитку аграрного сектора регіону урядами суб'єктів РФ; при розробці інноваційних програм розвитку аграрного сектора регіональної економіки; при прийнятті рішень про ключових точках інвестування коштів.

  Список використаних джерел

  1 Абалкін, Л.І. Росія: пошук самовизначення. Нариси. - М .: Наука, 2013. - 464 с. - ISBN 5-7553-0670-2

  2 Архангельський, В. Про умови інноваційної модернізації // Економіст.-2012.-№6.-С.6

  3 Аграрна наука Росії. Інформаційно-аналітичний збірник. Наукове видання / За ред. І.Г. Ушачева, І.С. Санду, В.Г. Савенко. - М .: ФГТУ Ро- Сако АПК, 2012. - 110 с. - ISBN 5-7553-0670-2

  4 Агропромисловий комплекс Росії в 2010году. - М .: ФГНУ "Росінфор- МАГРОТЕХ", 2012. - 560 с. - ISBN 2-7553-0670-2

  5 Алтухов, А.І. Національна продовольча безпека: проблеми і шляхи їх вирішення. - М .: ФГУП "ВО Мінсільгоспу Росії", 2012. - 159 с. - ISBN 5-5554-0670-0

  6 Андрєєв, П.А. Інноваційні процеси в сільському господарстві. - М .: РАМА, 2012.- 184 с. - ISBN 5-7553-0670-0

  7 Баутін, В.М. Роль Мінсільгоспу Росії в розвитку інноваційної діяльності в АПК // Зб. Розвиток інноваційної діяльності в АПК. - М .: ФГНУ "Росінформагротех", 2012. - С. 13-22. - ISBN 5-7553-0670-1 - ISBN 5-7553-0670-4

  8 Баутін, В.М. Концептуальні засади формування інноваційної економіки АПК /В.М. Баутін // Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. - 2012. - №1. - С. 6-9

  9 Белякова, Г.Я. Проблеми формування і функціонування регіональної інноваційної системи Красноярського краю [ел. курс] / Г.Я. Белякова, О.Н. Владимирова // cstpp.ru> Innova / Infoinnova / i301110 ... info.com

  10 Бездудний, Ф.Ф., Смирнова Г.А., Нечаєва О.Д. Сутність поняття інновація і його класифікація // Економіка та держава. - 2011. - №2-3. - С. 10-18. - ISBN 5-7553-0670-0

  11 Бекетов, Н. Перспективи розвитку національної інноваційної системи Росії // Питання економіки.-2012. - № 7. - С. 96-105. - ISBN 5-5552-0670-1

  12 Бухтіярова, Т.І., Катаєв С.І., Овчинникова І.А. цільові орієнтири організації інноваційного управління агропромисловим комплексом // Сучасні проблеми науки та освіти. - 2012. - № 4; URL: www.science-education.ru/104-6576 (дата звернення: 25.05.2014).

  13 Дежина, І.Г. Забезпечення ефективних механізмів здійснення інноваційної діяльності в російській економіці [електронний ресурс]. - Режим доступу. - http: //www.iet.ш/index.php? Option = com_bibiet & task = showbib & id = 754 & Itemid = 50 & lang = Тu.

  14 Глазьєв, С.Ю. Перехід до інноваційної економіки - умова майбутнього розвитку Росії [електронний ресурс]. - Режим доступу. - http://stra.teg.ru/lenta/ 1ппоуайоп / 65.

  15 Банк інноваційних проектів [електронний ресурс]. - Режим доступу. - http: //www.orb.m: 8080 / dynamic? Public-list2 & ndj = 973720059 & nd_server = 0.

  16 Бізнес-інкубатор. Опис елемента інноваційної інфраструктури / ФДМ НДІ РІНКЦЕ [електронний ресурс]. - Режим доступу. - http: // www. miiris.ru/library/file_download.php?name_doc=business_incubator.doc.

  17 Варнавский, В.Г. Партнерство держави і приватного сектора: форми, проекти, ризики. - М .: Наука, 2012. - 314 с.

  18 Гатаулина, А.М. До оцінки пріоритетів аграрного сектора економіки // Тр. НАЕКОР. - 2012. - Вип. 3, т. 1. - С. 3 -18. - ISBN 5-5552-0670-2

  19 Гатовський, Л.М. Економічні проблеми науково-технічного прогресу. - М .: Економіка, 2012.- 384 с. - ISBN 2-7554-0670-3

  20 Глазьєв, С.Ю. Майбутнє Росії в інноваційній економіці // Наукознавство. -2012.-№1.-С.8-16. - ISBN 5-8552-0670-3

  21 Глазьєв, С.Ю. Світова економічна криза як процес зміни технологічних укладів / С.Ю. Глазьєв // Питання економіки, 2013.- №3.

  22 Гайсин, Р. Про технологічні уклади в аграрному секторі / Р. Гайсин // Економіст. - -2012 № 12.- С. 75-80.

  23 Голіченко, О.Г. Російська інноваційна система: проблеми розвитку // Питання економіки. - 2011. - № 12. - С. 16-34. - ISBN 5-7553-0670-0

  24 Міста і райони Оренбурзької області. Статистичний збірник. - Оренбург: 2011. - 198 с. - ISBN 5-7553-0670-0

  25 Гохберг, Л.М. Інноваційні процеси: тенденції та проблеми // Економіст. - 2012. - №2. - С. 50-59. - ISBN 5-7553-0670-2

  26 Гохберг, Л.М. Національна інноваційна система Росії в умовах "нової економіки" // Питання економіки. - 2012. - № 3. - С. 26-44. - ISBN 4-7554-0680-3

  27 Гохберг, Л.М. Статистика науки та інновацій. Короткий термінологічний словник. - М .: ТЕИС, 2012. - 290 с. - ISBN 5-7553-0670-0

  28 Гулейчік, А.І. Управління підвищенням кваліфікації фахівців сільського господарства: теорія і практика. - М .: ФГТУ Росак АПК, 2012. - 238 с. - ISBN 5-7553-0670-4

  29 Дежина, І.Г. Еволюція державної кадрової політики в сфері науки // Суспільство і економіка. - 2013. - №9. - С. 173-187. - ISBN 5-7853-0670-0

  30 Закону Оренбурзької області від 22 грудня 2005 № 2867 / 507-111-03 "Про програму" Збереження і відновлення родючості грунтів земель сільськогосподарського призначення та агроландшафтів Оренбурзької області на 2006-2014 роки ". - ISBN 5-7553-0670-1

  31 Закону Оренбурзької області від 25 листопада 2005 № 2736/497-Ш-03 "Про обласну цільову програму" Розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності в Оренбурзькій області на 2006 - 2015 роки ". - ISBN 5-7553-0570-0

  32 Закону Оренбурзької області від 27 липня 1998 р № 87 / 14-03 "Про інноваційну діяльність в Оренбурзькій області". - ISBN 5-7553-0580-0

  33 Закону Оренбурзької області від 16.11.2009 N 3222/739-IV-ОЗ (ред. Від 17.03.2014) "Про державну підтримку інноваційної діяльності в Оренбурзькій області" (прийнятий постановою Законодавчих Зборів Оренбурзької області від 21.10.2009 N 3222)

  34 3інченко, А.П. Сільськогосподарські підприємства: економіко статистичний аналіз. - М .: Фінанси і статистика, 2012. - 160 с. - ISBN 5-7553-0670-2

  35 Інформація про підсумки реалізації національного проекту "Розвиток АПК" в Оренбурзькій області за 2013 год [електронний ресурс]. - Режим доступу. - http: //www.mcx. orb.ru/Itogi_realiznp .html.

  36 Інформація про створення сільськогосподарських споживчих кооперативів на 15.01.2014 року [електронний ресурс]. - Режим доступу. - http://www.mcx.orb.ru/nalichie_spkl 5012007.html.

  37 Кірєєва, О.В. Передумови створення інформаційно-консультаційної служби агропромислового комплексу в Росії [Текст] / О.В. Кірєєва // Соціально-економічні проблеми сталого розвитку регіональних агропродовольчих систем в перехідній економіці: матеріали наук. читань, посвящ. 80-річчя першого директора ІАгП РАН В.Б. Островського (Островські читання 2004). - Саратов: ІАгП РАН, 2004. - С. 102-105. - 0,5 друк. л

  38 Інвестиції: Статистичний бюлетень за 2013 год / Територіальний орган Федеральної служби держстатистики по Оренбурзькій області. - Оренбург, 2013. - 34 с. - ISBN 5-8953-0670-0

  39 Інноваційна діяльність в аграрному секторі економіки Росії / Под ред. І.Г. Ушачева, І.Т. Трубілін, Е.С. Оглоблина, І.С. Санду. - М .: Колос, 2012. - 636 с. - ISBN 5-6553-0670-0

  40 Інноваційний менеджмент. Під ред. С.Д. Ільенковой.- М .: ЮНИТИ ДАНА. 2012. - 327 с. - ISBN 5-4553-0670-0

  41 Ковальов, Г.Д. Інноваційні комунікації: Учеб посібник для вузів. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 288 с. - ISBN 5-8553-0670-0

  42 Козлов, В.В. Перспективи розвитку інформаційно-консультаційного забезпечення АПК в Приволзькому федеральному окрузі Російської Федерації // Зб. Розвиток інноваційної діяльності в АПК. - М .: ФГНУ "Ро-сінформагротех", 2013. - С. 163-168. - ISBN 5-8553-0570-1

  43 Кондратьєв, Н.Д. Великі цикли кон'юнктури і теорія передбачення. Вибрані праці. - М .: Економіка, 2013. - 767 с. - ISBN 5-7553-0670-3

  44 Константинов, М.М., Нуралін Б.М., Бежін А.І. Стан і перспективи формування системи машин сільськогосподарського виробництва в умовах обмеженості технічних ресурсів // Матеріали регіональної наук. произв. конф. "Розвиток інноваційних процесів в агропромисловому комплексі Оренбурзької області". - Оренбург, 2013. - С. 90-93. - ISBN 5-7554-0670-0

  45 Концепція розвитку інноваційних процесів в АПК Росії. ВНІІЕСХ. - М .: ГУЕП "Ефес", 2013. - 31 с. - ISBN 5-7544-0670-0

  46 Кормаков, Л.Ф. Прогноз розвитку ринку сільськогосподарської техніки в 2006-2015 рр. // Зб. Сталий розвиток агропродовольчого секторакак найважливіший фактор соціально економічної стабільності Росії. - ч. I - М .: ФГНУ "Росінформагротех", 2013. - С. 43-47. - ISBN 5-7567-0670-0

  47 Герман Греф побачив в Томську майбутнє Росії [електронний ресурс]. - Режим доступу. - http://www.tomskinvest.ru/bulletin.php?command=details& Тарг = 950 & кетГО = 548.

  48 Павлова, CB Податкова реформа як основна складова інвестиційної політики в Росії / Павлова С.В. // Фінанси. -2012 № 9. с.76-77

  49 Павлова, CB Особливості умов інвестиційної діяльності промислових підприємств в Росії / Павлова CB // Фінанси. -2012. №1. -с.71-72

  50 Павлова, CB Структура іноземних інвестицій та умови їх залучення в реальний сектор / Павлова CB / Фінанси. 2012. - №8.- с.75-76

  51 Панова, Г.С. Інвестиційний потенціал економіки Калінінградської області і проблеми його освоєння / Панова, Г.С., Архіпцева Л.М., Іванов В.Н .// Фінанси і кредит. -2012.- №24.-с. 36-42

  52 Пантюшенко, А. Інвестиційні програми основа розвитку холдингу / Пантюшенко А. // Економіка сільського господарства Росії .- 2004. № П.-С. 9-11

  53 Парахин, Ю. Інвестиції в АПК: стан та перспективи / Парахин Ю. // АПК: економіка, управління.- -2012 №10, - С.70-73

  54 Паштова, Л.Г. Особливості залучення іноземних інвестицій в Росію / Паштова Л.Г. // Фінанси. 2012. - №6. - С.20-22

  55 Паштова, Л.Г. Стійке економічне зростання визначається інвестиційною політикою / Паштова Л.Г. // Фінанси. 2011. - № 7. -с.11-13

  56 Песоцький, В. Реформування або відновлення сільського господарства? / Пісоцький В. // АПК: економіка, управління. 2011. - №1. С.51-56

  57 Пестрякова, Т. Інвестиційні агрохолдинги / Пестрякова Т. // Економіка сільського господарства Росії. 2011. - № 11.- с. 9

  58 Політична економія: Словник / За ред. Волкова.- М .: Политиздат, 1979

  59 Половіткін, А.Ю. Аналіз інвестиційного клімату території у взаємозв'язку з інвестиційною привабливістю фітес-підприємств / Половіткін, А.Ю. // Фінанси та Кредит. 2012. - № 10. -58-63

  60 Полухін, А.І. Ефективність укрупнення агропідприємств / Полухін А.І., Пустуев А.Л., Пуртов Л.Г. // Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. 2002. - №9. - с. 17-19

  61 Приходько, Д. С. Концесія як форма залучення інвестицій в російську економіку / Приходько, Д. С. // Банківська право. -2012.- № 3. с. 26-42

  62 Пушкін, В.В. Інвестиційна діяльність в галузях АПК Краснодарського краю / Пушкін В. // АПК: економіка, управління. -2012. №4. - с.36-43

  63 Радіонова, С.П. Оцінка інвестиційних ресурсів підприємств (інноваційний аспект) / Радіонова С.П., Радіонов Н.В. СПб .: Альфа, 2013.-208с.

  64 Рахімов, З.А. До питання про розвиток методології інвестиційної діяльності / Рахімов З.А. // Фінанси та Кредит. 2012. - № 7. - с. 20-23

  65 Роговський, Е. Державна підтримка відтворювального процесу в АПК / Роговський Є. // АПК: економіка, управління. -2012 № 1. С.40-45

  66 Романенко, А. Ефективність державної підтримки інвестицій в рослинництво Краснодарського краю / Романенко А., Нечаєв В., Прокопець В. // АПК: економіка, управління. 2012. - №1. -с.30-36

  67 Стукач, В.Ф. Концепції розвитку інвестиційних процесів в регіональному АПК з застосуванням кластерного підходу / В.Ф. Стукач, Т.Г. Мозжерин // Економіка сільського господарства Росії. - 2012. - №11. - С. 33.

  68 Самогородская, М.І. Бенчмаркінговий аналіз як інструмент покращення інвестиційного клімату в регіоні / Самогородская М.І. // Фінанси та Кредит. 2005.- № 9. - с. 20-30

  69 Самойлова, Е.А. Оподаткування інвестора при виконанні угод про розподіл продукції / Самойлова Е.А. // Фінанси. 2003. -№11.-с.32-35

  70 Сахончік, Е.Д. Інвестиційний клімат в вітчизняному господарстві / Сахончік Е.Д. // Фінанси та Кредит. 2005.- № 12. - с. 58-62

  71 Селезньов, А. Умови активізації інвестиційного процесу / Селезньов А. // Економіст. 2006. - № 4. - С. 3-13

  72 Семенов, С.К. Грошові потоки при фінансуванні інвестицій / Семенов С.К. // Економічний аналіз: теорія і практика 2004.-№18.- с.17-21

  73 Сергієнко, Я. Венчурне інвестування та інвестиційна активність / Сергієнко Я., Френкель А. // Питання економіки. 2006. - № 5. - с. 115-121

  74 Середа, А. Фінансування інвестиційної діяльності в аграрних підприємствах / Середа А. // Економіка сільського господарства Росії. -2003.- №2.- с. 28

  75 Теплова, Т. Управління інвестиційним процесом компанії в умовах невизначеності / Теплова Т. // Проблеми теорії і практики управління. 2012. - № 7. - с. 93-104

  76 Тернівська, Є.П. Інвестиційний потенціал російської економіки і коштів населення // Бізнес і банкі.- -2012 №9.- С. 1-3

  77 Ткачов, А. Інвестування в агропромислове виробництво Краснодарського краю / Ткачов А. // АПК: економіка, управління. -2012.-№7.- с.26-33

  78 Ткачов, А. Механізм інвестиційного управління агровиробництвом / Ткачов А. // Економіка сільського господарства Росії. 2012. - № 6.-С. 14-15

  79 Топсахалова, Ф.М.-Г. Удосконалення механізму інвестування як умови підвищення привабливості сільського господарства / Топсахалова Ф.М.-Г. / У Фінанси і кредит. 2012. - № 1. - с. 61-65

  80 Точиліна, J1.B. Стимулювання інвестицій / Точилина JI.B. // Лізинг. 2012. - № 2. - с. 54-60

  81 Точиліна, Л. В. Методи оцінки ефективності інвестицій / Точилина Л.В. // Лізинг. 2012. - № 9. - с. 9-13

  82 Трясціна, Н. Форми організації інвестиційної та інноваційної діяльності в АПК орловської області / Трясціна Н .// Міжнародний сільськогосподарський журнал. 2012. - №2. -с.44-45

  83 Шестакова, М.М. Реалізація національного проекту «Розвиток АПК» на території Оренбурзької області .// Економіка і управління в сучасних умовах. Матеріали всеросійської науково-практичної конференції, ч.2. СІБУП.- Красноярськ 2012.

  84 Шестакова, М.М. Реалізація національного проекту «Розвиток АПК» на території Красноярського краю .// Економіка і управління в сучасних умовах. Матеріали всеросійської науково-практичної конференції, ч.2. СІБУП.- Красноярськ 2012.

  85 Шогенов, А.М. Інвестиційний розвиток аграрного сектора регіональної економіки. - Нальчик: КБГСХА. - 2012.

  86 Фальцман, В.К. Оцінка інвестиційних проектів і підприємств. / Фальцман В.К. М .: ТЕИС, 2012, - 56с.

  87 Філін, С.А. Стратегічне управління інвестиційною діяльністю при переході економіки на інноваційний тип розвитку / Філін С.О. // Фінанси та Кредит. -2013, - №4.-с. 20-48

  88 Фролова, Н.К. Інвестиції в регіони найважливіший фактор фінансового-економічного зростання і стабільності / Фролова Н.К. // Фінанси. - 2013. - № 1. - с.9-12

  89 Хандажапова, Л. М. Інвестиційний потенціал муніципальних утворень основа формування регіональної інвестиційної політики / Хандажапова Л. М., Лубсанова Н.Б. // Регионология. -2013.-№ 1. - с. 6-14

  90 Хмиз, О.В. Інвестиційні компанії альтернативні об'єкти інвестування для індивідуальних вкладників / Хмиз О.В. // Фінанси. - 2012. - № 1. - с. 19-23

  91 Хмиз, О.В. Роль інституційних інвесторів у розвитку глобальної економіки / Хмиз О.В. // Фінанси. 2013. - №8. - С.20-22

  92 Холіков, Р.З. Формування ефективної інвестиційної політики розвитку регіонів / Холіков Р.З. // Гроші і кредит. 2012. - № 3. -с. 41-48

  93 Цігічко, А.Н. Стимулювання і регулювання припливу іноземнихінвестицій / Цігічко А.Н. // Фінанси. 2002. - №7. - С.21-24

  94 Чехонадская, JI. Проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в реальний сектор російської економіки / Чехонадская JT. // АПК: економіка, управління.- 2012, - №8.- С. 24-33

  95 Черевікіна, М.Ю. Оцінка інвестиційного потенціалу та регіональна інвестиційна політика / Черевікіна М.Ю., Ждан Г.В. // Регіон: економіка і соціологія.- -2012 №2.- С. 107-111

  96 Чернишов, AA Інвестиційні проекти в АПК Оренбуржжя / Чернишов AA // Техніка і обладнання для села.- 2013.- №3, - С.5

  97 Четиркін, Е.М. Фінансовий аналіз виробничих інвестицій. / Четиркін, Е.М. 2-е изд., Испр. і доп.- М .: Справа, 2001. 256с.

  98 Шевченко, І.В. Банківський капітал і інвестиційна привабливість регіону / Шевченко І.В. // Фінанси та Кредит. -2012.- № 9. с.2-5

  99 Шібайкін, А. Регулювання агропродовольчої системи на мезорівні / Шібайкін А., Рижков Ю. // АПК: економіка, управління. 2012. - №5. - С.32-39

  100 Шіганова, А., Тебенькова С. Вклади населення: як їх трансформувати в інвестиції / Шіганова А., Тебенькова С. // Фінанси. 2012. - № 7. - с.76-77

  101 Шишкіна, Н. Результативність реструктуризації інвестицій в транзитивний АПК / Шишкіна Н. // Міжнародний сільськогосподарський журнал. 2012. - № 6. - с. 17-20

  додаток А

  (довідковий)

  Ресурсне забезпечення Державної програми розвитку сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства (2009 - 2013 роки) по підпрограм (напрямками)

  показники

  2009 рік

  2010 рік

  2011 рік

  2012 рік

  2013 рік

  I. Сталий розвиток сільських територій

  1.

  Підвищення рівня розвитку соціальної інфраструктури та інженерного облаштування сільських поселень - всього

  7 335,40

  17 913,10

  23 942,90

  28 362,20

  30 040

  в тому числі:

  заходи щодо поліпшення житлових умов громадян, які проживають в сільській місцевості, та забезпечення доступним житлом молодих сімей та молодих фахівців на селі, в тому числі з використанням механізму іпотечного кредитування - всього

  4 500

  10 359

  12 913

  16 277,90

  17 469,50

  з них заходи щодо забезпечення доступним житлом молодих сімей та молодих фахівців на селі

  2504,3

  5709,1

  7382,5

  9567,6

  10379,7

  заходи щодо розвитку водопостачання

  1000

  3 151,10

  5 367,60

  5 764,70

  6 059

  заходи щодо розвитку газифікації

  1 232,60

  2 346,70

  2 962,90

  3 439,50

  3 612,50

  інші заходи

  602,8

  2 056,30

  2 699,40

  2 880,10

  2 899

  2.

  Підтримка комплексної компактної забудови та благоустрою сільських поселень в рамках пілотних проектів

  1 113,90

  1 180,70

  1 239,70

  1 240

  Усього за розділом I

  7335,4

  19 027

  25 123,60

  29 601,90

  31 280

  II. Створення загальних умов функціонування сільського господарства

  3.

  Підтримка ґрунтової родючості - всього

  8 174,40

  10 667,30

  11 404,40

  12 195,90

  12 982,50

  в тому числі:

  капітальні вкладення, передбачені на будівництво, реконструкцію і відновлення меліоративних систем

  5 006,10

  5 835

  5 810,20

  5 700,90

  6 035,50

  інші витрати - всього

  3 139,30

  4 802,30

  5 559,20

  6 455

  6 911

  з них:

  субсидії сільгосптоваровиробникам на придбання мінеральних добрив

  2300

  3400

  4120

  4950

  5400

  протипаводкові заходи

  486,6

  698,1

  707

  750

  740

  реабілітація грунтів, забруднених в результаті аварії на Чорнобильській АЕС

  167,1

  176,2

  183,3

  190

  195

  меліоративні заходи на рибогосподарських водоймах

  82

  115,2

  127,4

  130

  136

  агролісомеліоративні заходи і фітомеліоративні заходи на Черних землях і Кизлярського пасовищах

  38,6

  347,8

  356,5

  370

  375

  моніторинг родючості грунтів земель сільськогосподарського призначення на основі матеріалів агрохімічного та еколого-токсикологічного обстеження

  65

  65

  65

  65

  65

  науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

  29

  30

  35

  40

  36

  4.

  Створення системи державного інформаційного забезпечення в сфері сільського господарства - всього

  572,2

  1 002,20

  1 021,20

  1 050,10

  874

  в тому числі:

  науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

  212,9

  178,3

  108,9

  90,1

  110

  капітальні вкладення в рамках Федеральної адресної інвестиційної програми

  224,8

  496,5

  549,3

  565

  345

  заходи в галузі сільськогосподарського виробництва

  134,5

  327,4

  363

  395

  419

  5.

  Розвиток консультаційної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам та перепідготовка фахівців для сільського господарства

  816,5

  947,3

  1 055,40

  1 113,50

  1 168,60

  6.

  Участь спілок (асоціацій) сільськогосподарських товаровиробників у формуванні державної аграрної політики

  300

  300

  300

  300

  300

  Усього за розділом II

  9863,1

  12 916,80

  13 781

  14 659,50

  15 325,10

  III. Розвиток пріоритетних підгалузей сільського господарства

  7.

  Пріоритетний розвиток тваринництва - всього

  10 583,80

  10 291,05

  8 680,30

  8 813,60

  9 153,80

  в тому числі:

  заходи з підтримки племінного тваринництва - всього

  6 698,40

  6 077,20

  4 420,60

  4 807,50

  5 115,60

  з них:

  субсидії на підтримку племінного тваринництва

  2 698,40

  4 077,20

  4 420,60

  4 807,50

  5 115,60

  внесок Російської Федерації в статутний капітал відкритого акціонерного товариства "Росагролізінг"

  4 000

  2 000

  заходи з розвитку північного оленярство і м'ясного табунного конярства

  278,2

  283,7

  287,3

  296,1

  311,2

  заходи з розвитку вівчарства і козівництва

  610

  624

  638

  653

  670

  заходи з проведення протиепізоотичних заходів - всього

  2 997,20

  3 306,15

  3 334,40

  3 057

  3 057

  заходи щодо боротьби з підшкірним оводом, профілактиці і оздоровленню великої рогатої худоби від гиподерматоза

  462,2

  489,2

  517

  240

  240

  8.

  Розвиток галузей рослинництва - всього

  3 149,41

  4 121,42

  4 429,85

  4 559,20

  4 885,30

  в тому числі заходи з підтримки елітного насінництва

  477,4

  484,9

  490,3

  513,2

  538,3

  заходи з підтримки сільськогосподарських товаровиробників в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях

  400

  1 000

  1 000

  1 000

  1 000

  заходи з розвитку виробництва льону - всього

  655,26

  634,76

  595,86

  542

  570

  з них:

  субсидування процентних ставок за залученими кредитами на придбання обладнання

  22,67

  16,4

  13,73

  12,6

  13,12

  субсидування частини витрат на придбання елітного насіння

  22,76

  23,99

  25,29

  22,9

  24,09

  субсидування виробництва льону

  231

  258

  288

  262

  275,62

  науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

  23,46

  22,31

  22,02

  20,1

  21,13

  державні капітальні вкладення

  355,37

  314,06

  246,82

  224,4

  236,04

  заходи з виробництва ріпаку - всього

  656,2

  810,2

  975,7

  1 025

  1 100

  з них:

  субсидії на сплату відсотків за залученими кредитами

  275

  275

  275

  252,78

  158,62

  компенсація частини витрат на придбання засобів хімізації

  282,8

  416,3

  559,1

  617,92

  779,38

  субсидування частини витрат на придбання елітного насіння

  55,4

  73,2

  92,9

  99,3

  106,7

  науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

  43

  45,7

  48,7

  55

  55,3

  заходи по закладці багаторічних насаджень - всього

  960,55

  1 191,56

  1 367,99

  1 479

  1 677

  з них:

  субсидування частини витрат на закладення і нагляд за багаторічними насадженнями

  351,2

  570

  650

  725

  885

  комплекс заходів щодо розвитку виноградарства - всього

  609,35

  621,56

  717,99

  754

  792

  в тому числі:

  субсидування частини витрат на закладення і нагляд за виноградниками

  563,6

  564,5

  658,1

  691

  726,1

  науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

  40,83

  47,53

  46,68

  49

  51,4

  субсидування сплати відсотків по кредитах

  4,92

  9,53

  13,21

  14

  14,5

  9.

  Підтримка економічно значущих регіональних програм

  -

  1 000

  1 000

  1 000

  1 000

  Усього за розділом III

  13733,21

  15 412,47

  14 110,15

  14 372,80

  15 039,10

  IV. Досягнення фінансової стійкості сільського господарства

  10.

  Підвищення доступності кредитів - всього

  22826,7

  31 096,43

  38 445,05

  40 238,40

  40 537,10

  в тому числі:

  субсидування процентних ставок за короткостроковими кредитами (позиками)

  6000

  9 000

  10 000

  10 500

  11 025

  субсидування процентних ставок за інвестиційними кредитами

  16 826,70

  22 096,43

  28 445,05

  29 738,40

  29 512,10

  11.

  Підвищення фінансової стійкості малих форм господарювання на селі - всього

  11 327,20

  7 327,20

  8 027,20

  8 400

  8 770

  в тому числі:

  субсидування відсотків за кредитами (позиками)

  5 627,20

  6 327,20

  7 027,20

  7 400

  7 770

  збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Россельхозбанк"

  5 700

  1 000

  1 000

  1 000

  1 000

  12.

  Технічна і технологічна модернізація сільського господарства - всього

  6 450

  7 360,10

  8 450

  10 297,40

  11 547,40

  в тому числі:

  субсидії на відшкодування частини витрат на сплату процентних ставок

  2 450

  5 360,10

  8 450

  10 297,40

  11 547,40

  внесок Російської Федерації в статутний капітал відкритого акціонерного товариства "Росагролізінг"

  4 000

  2 000

  13.

  Зниження ризиків в сільському господарстві

  3 400

  5 500

  10 700

  6 000

  6 000

  Усього за розділом IV

  44003,9

  51 283,73

  65 622,25

  64 935,80

  66 854,50

  V. Регулювання ринку сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства

  4. Проведення закупівельних і товарних інтервенцій зерна та інших значущих продуктів

  1360

  1360

  1 363

  1430

  1501,3

  Усього за розділом V

  1360

  1 360

  1 363

  1 430

  1 501,30

  РАЗОМ по Програмі

  76295,61

  100 000

  120 000

  125 000

  130 000

  додаток Б

  (довідковий)

  Основні цільові індикатори реалізації заходів Державної програми розвитку сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства (2008 - 2012 роки)

  показники

  Одиниця виміру

  2009 рік

  2010 рік

  2011 рік

  2012 рік

  2013 рік

  I. Сталий розвиток сільських територій

  Підвищення рівня розвитку соціальної інфраструктури та інженерного облаштування сільських поселень

  1.

  Введення і придбання житла для громадян, які проживають в сільській місцевості, молодих сімей та молодих фахівців - всього

  тис. кв. м

  1489,2

  2861

  3325,9

  3963,2

  4039,1

  в тому числі заходи щодо забезпечення доступним житлом молодих сімей та молодих фахівців на селі

  - "-

  647,1

  1212,1

  1482,4

  1832,9

  1890,7

  2.

  Забезпеченість сільського населення питною водою

  відсотків

  45,9

  49,4

  54,9

  60,7

  66,3

  3.

  Рівень газифікації будинків (квартир) мережевим газом

  - "-

  43,6

  47,1

  51

  55,5

  59,9

  II. Створення загальних умов функціонування сільського господарства. Підтримка ґрунтової родючості

  4.

  Запобігання вибуття із сільськогосподарського обороту сільськогосподарських угідь

  млн. га

  0,7

  0,8

  0,9

  1

  1,1

  5.

  Захист земель від водної ерозії, затоплення і підтоплення

  - "-

  19,5

  25,5

  25,5

  27,5

  29,7

  6.

  Захист і збереження сільськогосподарських угідь від вітрової ерозії і опустелювання

  тис. га

  45

  94

  120

  125

  126

  7.

  Залучення до сільськогосподарського обороту земель, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

  - "-

  5

  6

  7

  8

  9

  8.

  Внесення мінеральних добрив

  млн. тонн діючої речовини

  2

  2,2

  2,5

  2,7

  3

  Створення системи державного інформаційного забезпечення в сфері сільського господарства

  9.

  Частка регіональних органів управління агропромисловим комплексом, що використовують функціональні можливості, що надаються системою інформаційного забезпечення

  відсотків

  30

  65

  95

  95

  95

  10.

  Частка органів управління агропромисловим комплексом муніципальних районів, які використовують функціональні можливості, що надаються системою інформаційного забезпечення

  - "-

  -

  24

  48

  72

  95

  11.

  Кількість регіонів, в яких забезпечено надання державних послуг сільськогосподарським товаровиробникам в електронному вигляді

  штук

  42

  60

  80

  86

  86

  Надання консультаційної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам та перепідготовка фахівців для сільського господарства

  12.

  Кількість наданих послуг

  тисяч

  450

  564

  678

  792

  900

  13.

  Кількість регіональних центрів з надання консультаційної допомоги

  одиниць

  56

  60

  64

  67

  70

  14.

  Кількість консультантів регіональних центрів з надання консультаційної допомоги

  людина

  2500

  2900

  3500

  4000

  4900

  15.

  Кількість керівників сільськогосподарських організацій, які підвищили кваліфікацію або пройшли перепідготовку протягом року

  - "-

  4040

  4300

  4550

  4800

  5050

  Участь спілок (асоціацій) сільськогосподарських товаровиробників у формуванні державної аграрної політики

  16.

  Залучення спілок (асоціацій) сільгосптоваровиробників до формування та реалізації державної аграрної політики

  одиниць

  32

  35

  38

  41

  44

  III. Розвиток пріоритетних підгалузей сільського господарства. розвиток тваринництва

  17.

  Виробництво худоби та птиці (у живій вазі)

  тис. тонн

  8950

  9520

  10100

  10750

  11400

  18.

  виробництво молока

  - "-

  33000

  34000

  35000

  36000

  37000

  Підтримка племінного тваринництва

  19.

  Приріст реалізації племінного молодняку

  умовних голів у відсотках до попереднього року

  15,2

  15,4

  15

  15

  15

  20.

  Питома вага племінної худоби загалом поголів'я

  - "-

  8,3

  9,2

  10,1

  12

  13,1

  21.

  Поставка племінної худоби відкритим акціонерним товариством "Росагролізінг"

  тис. голів

  50

  30

  30

  30

  30

  22.

  Поставка відкритим акціонерним товариством "Росагролізінг" обладнання для тваринництва

  тис. ското- місць

  65

  65

  65

  65

  65

  Розвиток північного оленярство і табунного конярства

  23.

  Поголів'я північних оленів в сільськогосподарських організаціях, селянських (фермерських) господарствах, включаючи індивідуальних підприємців, на кінець року

  тис. голів

  940

  960

  970

  999

  1052

  24.

  Поголів'я маралов в сільськогосподарських організаціях, селянських (фермерських) господарствах, включаючи індивідуальних підприємців, на кінець року

  тис.голів

  70

  72

  75

  78

  80

  25.

  Поголів'я м'ясних табуни коней в сільськогосподарських організаціях, селянських (фермерських) господарствах, включаючи індивідуальних підприємців, на кінець року

  - "-

  130

  131

  135

  140

  145

  Розвиток вівчарства та козівництва

  26.

  Маточне поголів'я овець і кіз в сільськогосподарських організаціях, селянських (фермерських) господарствах, включаючи індивідуальних підприємців, на кінець року

  тис. голів

  6210

  6260

  6370

  6530

  6700

  Проведення протиепізоотичних заходів

  27.

  Рівень захворюваності тварин Гіподерматоз

  відсотків

  25,5

  15

  -

  -

  -

  28.

  Кількість суб'єктів Російської Федерації, що використовують методи ранньої діагностики захворювання (наростаючим підсумком)

  відсотків

  5

  25

  85

  85

  85

  Розвиток галузей рослинництва. Підтримка елітного насінництва

  29.

  Питома вага площі, засеваемой елітним насінням, в загальній площі посівів

  відсотків

  8

  10

  12

  14

  15

  Підтримка сільськогосподарських товаровиробників в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях

  30.

  Площа посіву

  тис. га

  217

  511

  485

  462

  444

  31.

  Потреба в насінні

  тис. тонн

  45,5

  107,3

  101,9

  97,1

  93,3

  Розвиток виробництва льону

  32.

  Валовий збір насіння льону-довгунця

  тис. тонн

  27,5

  34,5

  36,7

  40

  45

  33.

  Валовий збір льоноволокна

  - "-

  77

  86

  96

  107

  120

  34.

  Урожайність льону-довгунця (волокна)

  ц / га

  7

  7,4

  8

  8,5

  9,2

  виробництво ріпаку

  35.

  Посівна площа ріпаку озимого і ярого в господарствах усіх категорій

  тис. га

  800

  1000

  1300

  1500

  2000

  36.

  Валовий збір насіння ріпаку озимого і ярого в господарствах усіх категорій

  тис. тонн

  960

  1300

  1680

  2175

  3000

  37.

  Врожайність ріпаку озимого і ярого в господарствах усіх категорій

  ц / га

  12

  13

  14

  14,5

  15

  Закладка багаторічних насаджень

  38.

  Площа закладки багаторічних насаджень

  тис. га

  7,9

  8,7

  9,4

  10,2

  11

  39.

  Площа закладки під виноградники

  - "-

  9,2

  10,3

  10,4

  8,7

  8,9

  IV. Досягнення фінансової стійкості сільського господарства. Підвищення доступності кредитів

  40.

  Обсяг субсидованих кредитів (позик) - всього в тому числі:

  млрд. рублів

  200

  241,1

  290

  308

  316,4

  короткострокові

  - "-

  120

  149,4

  150

  168

  176,4

  інвестиційні

  млрд. рублів

  80

  91,7

  140

  140

  140

  Підвищення фінансової стійкості малих форм господарювання на селі

  41.

  Обсяг субсидованих кредитів, залучених селянськими (фермерськими) господарствами, особистими підсобними господарствами, сільськогосподарськими споживчими кооперативами та громадянами, які проживають в сільській місцевості

  млрд. рублів

  30

  35

  35

  35

  35

  Технічна і технологічна модернізація сільського господарства

  42.

  Придбання сільськогосподарської техніки сільськогосподарськими організаціями, селянськими (фермерськими) господарствами, включаючи індивідуальних підприємців:

  трактори

  тис. штук

  23

  29

  35

  41

  48

  комбайни зернозбиральні

  - "-

  7,9

  9

  11

  12,5

  15

  комбайни кормозбиральні

  - "-

  3

  3,5

  3,5

  3,5

  3,5

  43.

  Обсяги залучених кредитів

  млрд. руб.

  49

  46,5

  59,8

  50

  50

  Зниження ризиків в сільському господарстві

  44.

  Питома вага застрахованих посівних площ в загальній посівній площі

  відсотків

  25

  29

  32

  35

  40

  Регулювання ринку сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства. ринок зерна

  45.

  Реалізація зерна господарствами всіх категорій

  млн. тонн

  49,9

  51,2

  52,7

  54,3

  56

  46.

  Обсяг заставних операцій із зерном

  - "-

  0,1

  0,53

  0,72

  0,9

  14

  47.

  експорт зерна

  - "-

  9

  13

  14

  15

  15

  ринок м'яса

  48.

  Питома вага імпорту в формуванні загальних ресурсів м'яса і м'ясопродуктів

  відсотків

  34

  34

  33

  32

  30

  ринок цукру

  49.

  Частка цукру, виробленого з цукрового буряка, в загальному обсязі виробництва цукру-піску


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Питання інноваційної трансформації аграрного сектора Оренбурзької області

  Скачати 259.7 Kb.